Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015"

Transcriptie

1 Oefenexamen Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 2015 NIBE-SVV, mei 2015

2 1. Wat is een volmacht in juridische zin? Een overeenkomst a. waarbij de gevolmachtigde namens de volmachtgever overeenkomsten sluit die per overeenkomsten door de volmachtgever moeten worden goedgekeurd. b. waarbij de een de ander het recht geeft hem te vertegenwoordigen. c. waarbij de gevolmachtigde de volmachtgever aangeeft welke opdrachten hij moet uitvoeren. 2. Een klant verzwijgt bij het aanvragen van een verzekering dat hij drie jaar eerder strafrechtelijk is veroordeeld. De verzekeraar komt daar bij toeval achter. Wat is JUIST? a. De verzekeraar hoeft een eventuele toekomstige schade NIET te vergoeden. b. De verzekeraar mag de verzekering direct opzeggen. c. De verzekeraar kan zich op het schenden van de mededelingsplicht beroepen als hij expliciet naar het strafrechtelijke verleden heeft gevraagd. 3. Wat is JUIST over een toonderpolis? a. Deze mag NIET digitaal worden gesloten. b. Deze vormt het bewijs van het verzekerde belang. c. Deze moet de naam van de verzekerde vermelden. 4. De verzekeringnemer heeft zijn brandpremie NIET betaald. De verzekeraar heeft hem aangemaand na de premievervaldag met vermelding van de consequenties van het NIET betalen. Inmiddels heeft de verzekeraar de dekking opgeschort. Na drie maanden betaalt de verzekeringnemer de premie alsnog. Drie dagen nadat de verzekeraar de premie heeft ontvangen, claimt de verzekerde een brandschade. De oorzaak van de brand valt volgens de polisvoorwaarden onder de dekking. Moet de verzekeraar de schade vergoeden? a. De brandverzekeraar hoeft de schade NIET te vergoeden omdat de premiebetaling te laat is en de dekking inmiddels is opgeschort. b. De brandverzekeraar moet de schade alleen vergoeden als hij de ontvangen premie ook heeft aanvaard. c. De brandverzekeraar moet de schade vergoeden omdat hij de premie inmiddels heeft ontvangen. 5. De wet bepaalt dat eigen gebrek NIET verzekerd is. Mag de verzekeraar van dit wetsartikel afwijken? a. Ja, de verzekeraar mag geheel of gedeeltelijk van dit wetsartikel afwijken. b. Nee, dit wetsartikel is van dwingend recht. c. Ja, maar de verzekeraar mag alleen gedeeltelijk van dit wetsartikel afwijken. NIBE-SVV, mei

3 6. Na een brand moeten de onderstaande voorwerpen vergoed worden: 1. bankstel, twee jaar oud, onherstelbaar verbrand; 2. antieke kast, nog steeds in gebruik als boekenkast, onherstelbaar verbrand. Geef van beide voorwerpen aan of er sprake is van een uitkering op basis van nieuwwaarde of vervangingswaarde. a. Bankstel op nieuwwaarde, kast op vervangingswaarde. b. Bankstel en kast beide op nieuwwaarde. c. Bankstel en kast beide op vervangingswaarde. 7. Jan is in zijn keuken oliebollen aan het bakken als hij wordt gebeld. Hij loopt naar de woonkamer en pakt de telefoon op. Jan krijgt een vervelend bericht en gaat geheel op in het gesprek. Als Jan na het gesprek richting keuken loopt, ziet hij rook en ruikt een sterke brandlucht. In de keuken blijkt de vlam in de pan te zijn geslagen en ook uit de afzuigkap komen vlammen. Jan handelt snel en draait het gas uit en plaatst de deksel op de pan. Jan wil de afzuigkap uitzetten, maar dat kan niet vanwege de vlammen. Jan pakt de handbrandblusser uit de gang en blust de afzuigkap. Met een natte doek kan hij de afzuigkap uitzetten. Dan blijkt dat het afvoerkanaal nog brandt. Met veel geweld rukt hij afzuigkap van de wand waarna hij met de handbrandblusser de vlammen in het afvoerkanaal dooft. De schade is als volgt: Schade aan de afzuigkap en een keukenkastje door de brand: EUR 650,- Schade aan de muur en afzuigkap door het met geweld verwijderen: EUR 200,- Kosten voor het hervullen van de handbrandblusser: EUR 60,- Jan heeft een gecombineerde opstal- en inboedelverzekering bij verzekeraar Y. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? a. EUR 650,- b. EUR 710,- c. EUR 910,- 8. Een transportbedrijf heeft een goederentransportverzekering met een franchise van EUR 3.500,- per transport. Tijdens een transport is er een schade van EUR 5.000,-. Welk bedrag vergoedt de verzekeraar? a. EUR 3.500,- b. EUR 1.500,- c. EUR 5.000,- 9. Wat bepaalt het verzekeringsrecht inzake subrogatie? a. Dat de verzekeraar ook gederfde rente kan verhalen op de aansprakelijke partij. b. Dat ook het eigen risico dat NIET werd betaald door de verzekeraar kan worden verhaald. c. Dat ook onverplicht betaalde schade verhaald kan worden op de aansprakelijke partij. NIBE-SVV, mei

4 10. Hanneke start in 2011 als zelfstandig fotograaf. Op advies van haar accountant sluit ze in april 2012 een AOV-verzekering. Na vier maanden meldt Hanneke zich arbeidsongeschikt. De verzekeraar wijst de aanspraak af. Hanneke wil nu graag overstappen naar een andere verzekeraar. De vaste premievervaldatum van de AOV-verzekering is 1 januari. De verzekering heeft de door Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen - maximaal toegestane looptijd. Per wanneer kan/kon Hanneke de verzekering opzeggen? a. Per 1 januari 2014 b. Per 1 januari 2015 c. Per 1 januari Welke van onderstaande beweringen is JUIST met betrekking tot de technische reserve bij schadeverzekeringen? a.tegenover de technische reserve staat GEEN directe verplichting. b.tegenover de technische reserve staat een directe verplichting. c. De technische reserve is het bedrag dat de verzekeraar reserveert in verband met het catastroferisico. 12. Verzekeraar A draagt aan collega verzekeraar B 50% van de ontvangen premie in een bepaalde branche af. 50% van de schadelast komt ten laste van verzekeraar B. Waar is deze afspraak een voorbeeld van? a. Van een quote-share-herverzekeringscontract. b. Van een obligatoire- herverzekeringscontract. b. Van een excedent-herverzekeringscontract. 13. Het gedragstoezicht richt zich met name op de integriteit van de financiële instellingen en van iedereen die bij een financiële instelling werkzaam is. Wie is de toezichthouder? a. De Stichting Financiële Dienstverlening. b. De Autoriteit Financiële Markten. c. De Nederlandse Bank. 14 Een reisbureau verkoopt bij de geboekte vakantiereizen ook annuleringsverzekeringen in de vorm van een aflopende verzekering. Moet het reisbureau daarvoor een Wft-vergunning hebben? a. Ja, want alle verzekeringen vallen onder de Wft. b. Nee, want annuleringsverzekeringen vallen NIET onder de Wft. c. Nee, zolang de verzekeringen maar aan bepaalde voorwaarden voldoen. NIBE-SVV, mei

5 15. Waar houdt het Kifid zich mee bezig? a. Met uitspraken over ongeacht welke gedraging van financiële concerns. b. Met uitspraken over geschillen tussen de verzekerden en de bemiddelaars. c. Met bindende uitspraken of adviezen over geschillen van een consument met een financiële dienstverlener. 16. Binnen welke branche wordt een verzekering ingedeeld die brandgevaarlijke chemicaliën dekt gedurende het vervoer per vrachtauto van Marokko naar Nederland? a. Branche Brand. b. Branche Transport. c. Branche Varia. 17 Een uitvloeisel van het gedragsdeel van de Wft is het "ken-uw-klant"-principe. Wat betekent dit principe voor de financieel dienstverlener? a. De financieel dienstverlener moet voor elk advies een volledig klantprofiel opstellen. b. De financieel dienstverlener mag de klant een product NIET verkopen, als dit product NIET bij de klant past. c. De financieel dienstverlener moet voldoende informatie over zijn klant verzamelen, voor hij adviseert. 18. Tot welk recht behoort het aansprakelijkheidsrecht? a. Tot het verzekeringsrecht. b. Tot het civiel recht. c. Tot het bestuursrecht. 19. Jan en Piet hebben als buren samen een boormachine gekocht. Jan heeft bij het werken met deze machine oogletsel opgelopen. De boormachine was gebrekkig en daardoor ontstond een steekvlam die tot het oogletsel leidde. Kan Jan de schade voor een deel verhalen op Piet, nu de Hoge raad een uitspraak heeft gedaan in het Hangmat-arrest? a. Nee, in het Hangmat-arrest is GEEN uitspraak gedaan over andere risicoaansprakelijkheden dan die van de opstaleigenaar(s). b. Ja, dat is mogelijk. De Hoge Raad heeft beslist in het Hangmat-arrest dat medeeigenaren van roerende en onroerende zaken bij risicoaansprakelijkheid ook aansprakelijk zijn voor schade die de andere eigenaar heeft geleden. c. Nee, NIET op basis van het Hangmat-arrest. Deze vorm van verhaal was al mogelijk volgens bestaande jurisprudentie. 20. Wat moet een benadeelde, buiten zijn schade, bewijzen als de persoon een beroep wil doen de productaansprakelijkheidsregels artikel 6:185 e.v. BW? a. Gebrekkig product, causaal verband. b. In verkeer brengen product en schuld van de producent. c. Gebruik waarvoor het product bedoeld is en toerekenbaarheid van de producent. NIBE-SVV, mei

6 21. Werkgever Nico is onderweg naar een spoedreparatie van een gesprongen waterleiding die de eigenaar van een woning NIET zelf kan afsluiten. Nico krijgt een ongeval waardoor hij NIET verder kan rijden. Hij belt zijn werknemer Wim op en die belooft meteen op pad te gaan om de waterleiding te repareren. Wim gaat echter naar huis omdat hij ziet op zijn horloge dat zijn werktijd voorbij is. De schade bij de eigenaar van de woning wordt hierdoor groter. Wie is verwijtbaar tekortgekomen op basis van een onrechtmatige daad? a. Nico. b. Wim. c. Nico, als werkgever van Wim. 22. Wat regelt de AVP ten aanzien van onderling door verzekerden aan elkaar toegebrachte materiële schade? a. De polis biedt GEEN dekking voor onderlinge toegebrachte materiële schade. b. De polis biedt een dekking voor onderling veroorzaakte materiële schade voor zover NIET elders verzekerd. c. Uitsluitend de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor materiële schade aan zaken van huispersoneel is gedekt. 23. Bouwbedrijf Rover heeft bij verzekeraar AllesZeker een AVB op loss-occurance voorwaarden lopen, die op 1 april eindigt. Op 4 april installeert het bouwbedrijf bij de familie Es een bubbelbad. Op 6 april gaat het bad spontaan lucht blazen en als gevolg van de enorme trilling die ontstaat op het bad, omdat er GEEN water in zit, ontstaat er een scheur in de wand waar het bad geplaatst is. Op 10 april meldt Bouwbedrijf Rover de schade bij verzekeraar AllesZeker. Wordt deze schade vergoed op de AVB van bouwbedrijf Rover? a. Ja, want het uitlooprisico is standaard meeverzekerd. b. Nee, tenzij het uitlooprisico is meeverzekerd. c. Nee, want de schade is ontstaan buiten de verzekeringstermijn. NIBE-SVV, mei

7 24. Bouwbedrijf Stutjes uit Coevorden bouwt aan een project in Amsterdam. Werknemer Klaas haalt 's morgens vijf collega's op met de bedrijfsbus en brengt de collega's 's middags weer thuis. Na een lange werkdag, als al zijn collega's in de auto liggen te slapen, valt ook Klaas in slaap en rijdt hij tegen een viaduct aan. De schade is enorm. NIET alleen is de bedrijfsbus total-loss, zowel Klaas als zijn collega's hebben als gevolg van het ongeval letsel. Welke verzekering geeft dekking voor de letselschade van Klaas? a. De WEGAM. b. De WAM. c. De AVB. 25. Tobias is 19 jaar en voor zijn studie uitwonend. Als hij voor het weekend naar huis komt, vertelt hij zijn ouders dat hij na een avondje stappen wordt verdacht van diefstal. Tobias zegt dat hij onschuldig is. Zijn ouders besluiten zo snel mogelijk de gezinsrechtsbijstandsverzekeraar in te schakelen. Zal de rechtsbijstandsverzekeraar rechtshulp verlenen? a. Nee, strafrechtzaken vallen buiten de dekking van de verzekering. b. Nee, Tobias is NIET verzekerd op de polis van zijn ouders. c. Ja, als de verzekeraar van mening is dat de zaak haalbaar is. 26. Linda heeft op één dag drie schades aan haar auto. 1. Wanneer zij 's morgens bij haar auto aankomt blijkt er een grote kras op de rechterkant van het voertuig te zitten. Het lijkt erop alsof iemand met een sleutel de auto beschadigd heeft. 2. 's Middags wordt de auto opnieuw beschadigd, dit keer door een boodschappenkarretje. 3. Daarna verzuimt een bestuurder van een auto haar voorrang te geven en ontstaat er een botsing. Het voertuig dat haar aanrijdt blijkt gestolen te zijn en werd door de politie al een paar dagen gezocht. Bij alle drie de schades zijn voldoende getuigen aanwezig, welke schade(s) kan Linda indienen bij het Waarborgfonds motorrijtuigen? a. De schade ontstaan door de aanrijding met het gestolen voertuig. b. De aanrijding met het gestolen voertuig en de schade door het boodschappenkarretje. c. De schade veroorzaakt door de kras en de schade door het boodschappenkarretje. NIBE-SVV, mei

8 27. Manon heeft in de badkamer van haar woning problemen met de wastafelafvoer die verstopt is. Ze gooit er allerlei schoonmaak- en ontstoppingsmiddelen in. Ineens treedt een ontploffing op, doordat de gebruikte middelen een chemische reactie met elkaar aangaan. Manon is verzekerd voor schade aan haar woonhuis en inboedel op uitgebreide voorwaarden. Wordt de gevolgschade door haar opstal en/of inboedelverzekeraar vergoed? A. Nee, deze schade wordt NIET vergoed, want hier is sprake van verwijtbaar handelen. B. Ja, deze schade wordt volledig vergoed, want er is volgens de polisvoorwaarden sprake van een gedekt evenement. C. Ja, maar deze schade wordt alleen betaald als er ten gevolge van de ontploffing brandschade is ontstaan. 28. Het woonhuis van de familie van de Berg is verzekerd voor EUR ,- met indexclausule. Na een brand stelt de expert vast dat de herbouwwaarde van het woonhuis EUR ,- is. De index bedraagt op de laatste vervaldag voor de brand 291 en op het moment van de brand 312. Van welke verzekerde som gaat de verzekeraar uit, bij het vaststellen van het schadebedrag? a. EUR ,-. b. EUR ,-. c. EUR ,- 29. Een indexering van het verzekerd bedrag is aan te bevelen bij: a. een inboedelverzekering. b. een caravanverzekering. c. een kostbaarhedenverzekering. NIBE-SVV, mei

9 30. Henry is op vakantie in Aruba en heeft daar direct medische hulp nodig. De nota stuurt hij naar de verzekeraar waar zijn reisverzekering met dekking voor medische kosten is ondergebracht. Henry is ook in het bezit van een basiszorgverzekering. Hoe zal de verzekeraar dit afhandelen? (U kunt ervan uitgaan dat beide verzekeraars het convenant zorgverzekeraars hebben ondertekend). a. De verzekeraar stelt Henry schadeloos en regelt de afwikkeling met de zorgverzekeraar van Henry. b. De nota wordt voor 50% vergoed. Henry moet het restant claimen bij zijn zorgverzekeraar. c. De nota wordt NIET vergoed, omdat deze schade geheel onder de zorgververzekering valt. 31 Wat is een voordeel van het plaatsen van een indexclausule op een bedrijfsgebouwenverzekering? a. Er is sprake van een overdekking van 25% als bij een schade blijkt, dat het verzekerd bedrag te laag is. b. Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van het indexcijfer voor bouwkosten en daarmee wordt de kans op onderverzekering kleiner. c. De verzekeraar geeft hiermee een garantie tegen onderverzekering. 32 Hierna worden de alternatieven drie verschillende huishoudens beschreven. In welk huishouden vallen alle leden, volgens de Zorgverzekeringswet, onder de verzekeringsplicht om een basisverzekering te sluiten? a. John McAllan 55 jaar en dochter Jenny 14 jaar hebben de Britse nationaliteit. Zij zijn verhuisd van Aberdeen (Schotland) naar Amsterdam en hebben GEEN werk. John heeft zijn bedrijf verkocht en hoeft NIET meer te werken. b. Riek en Jan van Dussen hebben de Nederlandse nationaliteit en zijn allebei 66 jaar. Zij ontvangen een AOW-uitkering en wonen in Antwerpen (België). c. Stig en Brit Bergman hebben de Noorse nationaliteit. Stig is door zijn werkgever voor een jaar uitgezonden naar Nederland. Brit blijft achter in Noorwegen. Zij werkt in Noorwegen voor een exportbedrijf. NIBE-SVV, mei

10 33. Dakbedekkersbedrijf Loodslab verricht werkzaamheden aan het platte dak van het bedrijfspand van drukkerij van Deursen. Tijdens de werkzaamheden ontstaat brand. De schade is vastgesteld op EUR ,-. Het bedrijfspand is verzekerd bij de VERZEKERAAR. Aan de polis is de 'clausule brandgevaarlijke werkzaamheden' gehecht. Wat houdt dit voor de schaderegeling in? a. Als het dakbedekkersbedrijf het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden heeft ingevuld en dit samen met de verzekeringnemer heeft ondertekend, dan zal de VERZEKERAAR de schade volledig uitkeren, behalve als DE VERZEKERAAR bewijst dat de in de clausule voorgeschreven schadepreventieve voorzorgsmaatregelen NIET zijn genomen. In dat geval is een in de clausule vastgelegd eigen risico van toepassing. b. Er is alleen dekking als het dakbedekkersbedrijf het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden heeft ingevuld en dit samen met de verzekeringnemer heeft ondertekend. Als daaraan NIET is voldaan, keert de VERZEKERAAR de schade NIET uit. c. verzekeringnemer bewijst dat alle in het formulier voorgeschreven schadepreventieve maatregelen waren getroffen. Kan de verzekeringnemer dat NIET bewijzen, dan wordt een eigen risico op de schade-uitkering ingehouden. 34. De uitkeringstermijn is de maximale periode waarover een verzekeraar bij een bedrijfsschadeverzekering een uitkering verstrekt. Waarmee moet rekening gehouden worden bij het vaststellen van de maximale uitkeringstermijn? a. De benodigde tijd voor het aanvragen/verkrijgen van bouwvergunningen en de leveringstermijn van nieuwe machines. b. De leveringstermijn van de nieuwe machines en de gekozen eigen risicotermijn. c. De benodigde tijd voor het aanvragen/verkrijgen van bouwvergunningen en de bestemming van het bedrijfsgebouw. 35. Een transportonderneming wil graag een computer- en elektronicaverzekering sluiten voor de apparatuur waarmee het laden en lossen en andere geautomatiseerde processen in de magazijnen geregeld is. De onderneming heeft GEEN preventief onderhoudscontract voor de apparatuur gesloten. Op welke wijze zal de verzekeraar deze computer- en elektronicaverzekering accepteren? a. De verzekeraar beperkt de dekking door schade als gevolg van eigen gebrek van de apparatuur uit te sluiten. b. De verzekeraar beperkt de dekking door elke plotselinge materiële beschadiging van de apparatuur uit te sluiten. c. De verzekeraar beperkt de dekking door schades als gevolg van inductie en blikseminslag uit te sluiten. NIBE-SVV, mei

11 36. Een vrachtauto vervoert een lading glaswerk. In Utrecht moet de vrachtauto onder het spoor door. Een bord op de spoorbrug geeft aan wat de doorrijhoogte is. De chauffeur ziet op het laatste moment dat hij met zijn vrachtauto vast zal komen te zitten en gaat vol in de rem. De lading glaswerk gaat schuiven en raakt zwaar beschadigd. Is de schade gedekt onder clausule G14? a. Ja, de G14 is een all-riskdekking. b. Ja, de schadeoorzaak is een van buiten komend onheil. c. Nee, want dit is GEEN ongeval. 37. Tineke is op 1 januari 2014 als opleidingsontwerper begonnen bij opleidingsinstituut VEGA. Ze heeft een jaarcontract. Op 15 september van dat jaar meldt ze zich ziek want tijdens haar najaarsvakantie heeft ze een ernstig auto-ongeluk gehad. Haar herstel en revalidatie duren zeker tot februari Welke bewering over de loondoorbetaling door VEGA is JUIST? a. VEGA heeft GEEN loondoorbetalingsplicht, want die verplichting geldt alleen als het ziekteverzuim een relatie heeft met het werk. b. VEGA moet loon blijven doorbetalen zolang Tineke ziek is, met een maximum van 104 weken. c. VEGA betaalt loon door tot en met december. Daarna is er GEEN arbeidsovereenkomst meer en dus GEEN loondoorbetalingsplicht. 38. Quirine (35) heeft een levensverzekering gesloten die vanaf haar 65ste maandelijks een bedrag uitkeert. De uitkering stopt als ze 80 jaar wordt en bij eventueel overlijden. Welk type levensverzekering is dit? a. Een uitgestelde levenslange lijfrenteverzekering. b. Een direct ingaande tijdelijke lijfrenteverzekering. c. Een uitgestelde tijdelijke lijfrenteverzekering. 39. In een pensioenreglement staat dat in de eerste vijf jaar van de pensionering een hogere pensioenuitkering mogelijk is. Sjouke gaat met pensioen. Zij wil gebruik maken van deze regeling. Zij wil na de eerste vijf jaar minimaal EUR ,- per jaar aan ouderdomspensioen ontvangen. Hoeveel mag het ouderdomspensioen in de eerste vijf jaar maximaal bedragen? a. EUR ,-. b. EUR ,-. c. EUR ,-. NIBE-SVV, mei

12 40. Wie oefent (oefenen) toezicht uit op de pensioenverzekeraars? a. Uitsluitend DNB. b. Uitsluitend de AFM. c. De AFM en DNB. NIBE-SVV, mei

13 Antwoorden Algemene Opleiding Verzekeringsbedrijf 1. B 2. C 3. B 4. A 5. A 6. A 7. C 8. C 9. C 10. C 11. B 12. A 13. B 14. C 15. C 16. B 17. C 18. B 19. A 20. A 21. B 22. C 23. C 24. A 25. C 26. A 27. B 28. B 29. A 30. A 31. B 32. A 33. A 34. A 35. A 36. C 37. C 38. C 39. B 40. C U moet 28 van de 40 vragen juist beantwoorden om te slagen. NIBE-SVV, mei

NIBE-SVV, december 2014. Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014

NIBE-SVV, december 2014. Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014 NIBE-SVV, december 2014 Oefenexamen Inleiding Verzekeringsbedrijf 2014 1. Hugo spaart niets per jaar. Wel lost hij jaarlijks EUR 1.000,- af op zijn persoonlijke lening. Aan het begin van het jaar heeft

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF

OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF OEFENEXAMEN INLEIDING VERZEKERINGSBEDRIJF NIBE-SVV Examens, 2011 1. Nederland kent naast sociale verzekeringen een aantal sociale voorzieningen. Wat is een voorbeeld van een sociale voorziening? A. Algemene

Nadere informatie

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013

NIBE-SVV, november 2014. Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013 NIBE-SVV, november 2014 Oefenexamen Assurantie A-Algemeen versie 2013 1. Welke onderwerpen komen aan de orde in het kader van volmachtverlening? A. De bevoegdheid, de schadeplichtigheid en de hoedanigheid.

Nadere informatie

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren

Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Wft-Schadeverzekeringen bedrijven en particulieren Voor Financial Services Management Gerald Huis in t Veld Antwoorden bij de oefenvragen Inhoud Hoofdstuk 1 Schadeverzekeringen... 1 Hoofdstuk 2 Van aanvraag

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2012. Oefenexamen Inleiding zorgverzekeringen

NIBE-SVV, 2012. Oefenexamen Inleiding zorgverzekeringen NIBE-SVV, 2012 Oefenexamen Inleiding zorgverzekeringen 1. Hieronder worden drie verschillende huishoudens beschreven. In welk huishouden zijn alle leden volgens de Zorgverzekeringswet verplicht een basisverzekering

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid

Nadere informatie

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511

AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket. Polisvoorwaarden. nr. 2511 AEGON Auto op Maat Bedrijvenpakket Polisvoorwaarden nr. 2511 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden 4 Module A. Aansprakelijkheid, schade aan bestuurders en hulpverlening 14 Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen Oefenexamen Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen NIBE-SVV, februari 2013 1. Boer Aad uit Eelde heeft zijn tractor WA verzekerd bij Vooruit verzekeringen voor de periode van 1 mei 2012 tot en

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Delta Lloyd Amsterdam Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel 2 Waarop

Nadere informatie

Voorwaarden Woongarant Bromfietsverzekering 1013

Voorwaarden Woongarant Bromfietsverzekering 1013 In de voorwaarden van de Woongarant Bromfietsverzekering leest u: - Waarvoor u bent verzekerd - Waarvoor u niet bent verzekerd - Hoe wij het afhandelen van de schade met u regelen Een ongeluk zit in een

Nadere informatie

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s

Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s Oefenexamen Het Verzekeren Van Motorrijtuigrisico s NIBE-SVV, Januari 2015 1. 4 punten Een verzekeringsadviseur zegt, op grond van zijn bevoegdheid, aan Harmen op 3 januari 2014 een voorlopige dekking

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online Algemene Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Model SOL.AV.2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw Privé Pakket Online. Voor elke verzekering in uw pakket

Nadere informatie

polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering L.0113/BV 03.2.84 d

polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering L.0113/BV 03.2.84 d polisvoorwaarden Licent Woonhuisverzekering Model L.0113/BV 03.2.84 d Inleiding LICENT Woonhuisverzekering Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Licent Woonhuisverzekering. Deze polisvoorwaarden hebben

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V. POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING (Model MV 03.2.30 A) Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringspakket voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Verzekeringspakket voor particulieren Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Woonhuisverzekering Inboedelverzekering Glasdekking Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.39 B

Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.39 B polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model BV 03.2.39 B Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BV 03.2.39 B INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij

Nadere informatie

Voorwaardenset VOOROP autoverzekering (VW VO)

Voorwaardenset VOOROP autoverzekering (VW VO) Voorwaardenset VOOROP autoverzekering (VW VO) Voorwaardenset VOOROP autoverzekering ((VW VO) Versie 2.3 d.d. 01052015 1 Voorwaardenset VOOROP autoverzekering (VW VO) WEGWIJZER Algemene voorwaarden VOOROP

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering In de productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten

Nadere informatie

WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 1 van 29

WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 1 van 29 WOONGARANT AUTOVERZEKERING 0113 Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel 2 Waarop is uw verzekering gebaseerd? Artikel 3 Met welke

Nadere informatie

Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.39 C. Inleiding woonhuisverzekering extra uitgebreid/compleet

Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet BV 03.2.39 C. Inleiding woonhuisverzekering extra uitgebreid/compleet polisvoorwaarden Woonhuisverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering Amsterdam Model BV 03.2.39 C Inleiding woonhuisverzekering extra uitgebreid/compleet Voor u ziet u de polisvoorwaarden

Nadere informatie

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam MODEL MV 03.2.30 A INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering?

Nadere informatie