Historisch gegroeid bedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Historisch gegroeid bedrijf"

Transcriptie

1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Agristo te Harelbeke Bijlage III: toelichtingsnota tekst

2 1 Inhoudsopgave $ < < BF <$ ))H %F <$$ F <$5 "F <5 ))H %9 <5$ )9 <55 8 <5< 0 << 0 <<$ 0 <<5 I$5 <F $< <9 )$< <J $F Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

3 Inleiding $8$ D -? D - D - D - " Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

4 3 Toelichtingsnota 15::F " 4 - $F:F8K. % - FF<JK.* 0J<0K -5 F9:$K 7. F055K :L?$5?5::F.!* * - %. * )E 3.1 Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - algemeen deel De bindende bepalingen "3 "!" 3.1. Het richtinggevend gedeelte * E / % 3*% % )H - F9< D Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

5 D D D D 7 MD % "%" 3! 8:%89?5:%$9 % $ " N8: " % -?. ) H 3. Relatie met het Ruimtelijk Structuurplan - gebiedsgericht deel 3..1 Ruimtelijke elementen van de bestaande structuur 4 > Kenmerken van het bedrijf Economische kenmerken: " ""3 L:= % -$:. " $: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

6 4L:::: "4 " % % "-. 1 " % * '7 " 1-$:=5:=.7 / % & 3H 45::5F9 <L8 Mobiliteitsprofiel: % <9 5F $5 B-.9J::: $:-5:. " / "%F9 " <:$:% "9 * O "/ "/ 5:: -. 1<J)%,%"19:3%31<J $L) $F)819: Historische context: " $ ) "%".) * "' " " > O8:"' % - %. 45::5 B-A%1. 8:= " Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

7 B " 1 D % B " % " % Ruimtegebruik: " J $9 %! Schaal, visuele en vormelijke aankleding: " / Ruimtelijke vraag van het bedrijf: " -:L?$5?5::F.! Ruimtelijke kenmerken van de omgeving " "" 3 " " 3 " 3, * 7 > -. "- H%,G 41,. " 1<J / %41<J $L ) $F -.199)8 " "% 3 B4 " / 1<J" "3 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

8 3.. Visie en gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven 4 " * 7 Ruimtelijke concepten!! -/. ' " 7 089::; 7 <<= H $ / / 1<J 7 %&! * '! % Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

9 " % <: ' " 5:= 3..3 Verantwoording voor opname van de gebieden in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan * $85::< * L5::F * > % % 4 )H - <$. " 3 " O8: " % ' N O % * " " L:= ) H 3.3 Bestaande feitelijke en juridische toestand Basisgegevens 1 / $089<$"" Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

10 3 H 1 36F:<F:FF:95:5<5< 5J5L5850 :F?:0?$0896!" $ %&&& %%' $0?:<?$08J6 P :$?:F?$08L6% :8?$$?$0806 % <$?$:?$ ?:J?$0056 :8?:J?$00F6 )"*+)*!!, & & & %% - & %' +,*+.*!!, & & & /' / +,* *!!" & & & %%' ' &''$ %' %%&,*+)*!!! 0 & 1+,* +*!!! & && %/'%/ /3 $5?:F?$0006 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

11 0/' 4&% *+5*!!" )!*+6*!!"'& 17 )6*+6*!!" :$?:<5::565 :$?:<?5::56 5:?:<?$08J67 $9 $<?:L?5::$65 $$?:$?5::< $0?:L?5::<6-58?:5?$00J $5?:F?$000 5<?:F?$ $0?$5?5::F $:$$5::9,1 0?$5?5::F $0?$5?5::F % % $0?$5?5:55 J::::; D % 58?5?$00J D % $5?F?$000 D % 5<?F?$008 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

12 3.3. Juridisch kader Type -. -HA%. "-HA%". ) % *1-4*1. * H In het gebied 3-3:F?$$?$0L0. F< * 1-4*1. " Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

13 3.4 Passende beoordeling ten aanzien van als speciale beschermingszones te beschouwen gebieden " 1 % O% " H -) L0?F:0? :5:9$0L0."-)05?F<?5$:9$005. A $: Ruimtebalans )H -)H. Bestemmingscategorie Huidige gewestplanbestemmingen in het plangebied Bestemmingen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Verschil Wonen Recreatie Reservaat en natuur Overig groen Bos Landbouw 4,4 ha - 4,4 ha Industrie 4,4 ha + 4,4 ha Overige bestemmingen Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001

14 3.6 Vertaling naar verordenende stedenbouwkundig voorschriften en op te heffen voorschriften Inhoudelijk element Eisen gesteld aan inhoudelijke elementen Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Op te heffen voorschriften Zone voor bedrijfsactiviteiten van het historisch gegroeid bedrijf Agristo Harelbeke) Bestemming Dit gewestelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in functie van het historisch gegroeid bedrijf Agristo. Bijgevolg wordt deze zone enkel voorzien voor de huidige bedrijfsactiviteiten en hun huidige omvang van Agristo aardappelverwerking). Agristo is een agro-industrieel bedrijf, waar aardappelen worden verwerkt bewaring, sorteren, schillen, snijden, thermisch behandelen, koelen, invriezen, verpakken en stockeren) en waar diepgevroren aardappelproducten en aardappelvlokken worden geproduceerd. Om juridische betwistingen te voorkomen wordt de naam van het bedrijf niet vermeld in het voorschrift, maar vervangen door een omschrijving. Ingeval andere bedrijven zich willen vestigen in deze zone moet een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan - op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau - worden opgemaakt. Als nevenactiviteit zijn kantoren enkel toegelaten in functie van de bedrijfsactiviteiten van Agristo. Binnen de afbakening van deze zone zijn tevens een conciergewoning toegelaten en parkeerplaatsen voor personeel, hetzij in open lucht, hetzij in een gebouw. Zuivere kleinhandel wordt niet toegelaten. Artikel 1. Zone voor bedrijfsactiviteiten van een historisch gegroeid bedrijf 1.1. Deze zone is bestemd voor het behoud van de huidige historisch gegroeide bedrijfsactiviteiten aardappelverwerking) aan de Waterstraat 19 te Harelbeke. Nevenactiviteiten zoals kantoren, een conciergewoning en parkeeroppervlakte zijn enkel toegelaten in zoverre deze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van het historisch gegroeid bedrijf. Kleinhandel is niet toegelaten. Indien de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, geldt de nabestemming reservegebied voor economische activiteiten. Op basis van een uitgewerkte visie wordt aan de hand van een ruimtelijk uitvoeringsplan op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau beslist over de mogelijke activiteiten en de inrichting van dit reservegebied. In afwachting van de goedkeuring van dergelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen geen stedenbouwkundige vergunningen worden verleend na de stopzetting van de huidige bedrijfsactiviteiten. Koninklijk Besluit betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen. Gewestplan nr. 7 Kortrijk KB 04/11/1979) artikel 4.1. agrarische gebieden Inrichting van het terrein en de gebouwen Het betreft een bestaand bedrijfsterrein. De voorschriften laten een interne reorganisatie van de site toe, met inbegrip van de bestendiging van de gebouwen die in de aanvraag van het afgeleverde planologisch attest aangeduid zijn als gerealiseerd én stedenbouwkundig vergund. Er kunnen geen uitbreidingen van bouwvolume van 98500m³ of verhardingen worden toegelaten. Een eerste belangrijk principe bij de herinrichting van een bedrijventerrein is het zuinig ruimtegebruik. Daarbij dient de huidige bebouwingsgraad- en bouwvolume zoals aangegeven in het afgeleverde planologisch attest als maximum behouden te blijven en de overige oppervlakte zonder overdruk mag verhard worden, zonder dat het waterbergend vermogen in het gedrang komt. Voor delen van deze zone met overdruk worden beperkingen naar type activiteiten en naar landschappelijke inkleding en buffering opgelegd. 1.. De zone voor bedrijfsactiviteiten zonder overdruk mag verhard worden mits bij de aanleg van het terrein het waterbergend vermogen van het gebied zo veel mogelijk wordt behouden en het overstromingsrisico wordt beperkt. Voor de gebouwen in de zone voor historisch gegroeid bedrijf inclusief de overdrukken gelden volgende principes: - Het bouwvolume is maximaal 98500m³ en het bebouwingspercentage is maximaal 33%. Deze maxima mogen niet worden uitgebreid met uitzondering van kleinschalige bebouwing voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, biogasvalorisatie, milieuhygiënische installaties geur, stof,...) en milieuhygiënische wettelijk verplichte en/of veiligheidsbevorderende installaties in functie van de bedrijfsvoering van het historisch gegroeid bedrijf. - De maximale bouwhoogte bedraagt 15 meter. Afwijkingen van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001 Bijlage III Toelichtingsnota tekst) betsaand regionaal bedrijf Agristo te Harelbeke 14

15 Inhoudelijk element Eisen gesteld aan inhoudelijke elementen Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Op te heffen voorschriften Verdere kwantitatieve randvoorwaarden opleggen naar de gebouwen en het terrein is vanuit het principe van zuinig en kwalitatief ruimtegebruik geen evidente optie. De voorschriften met betrekking tot de bouwhoogte, de bezettingsgraad, aantal lagen,...zijn beperkt tot een minimum. de bouwhoogte zijn enkel toegestaan in zoverre deze noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van het historisch gegroeid bedrijf. De ontsluiting van de zone voor historisch gegroeid bedrijf kan uitsluitend via de Waterstraat en zo dicht en verkeersveilig mogelijk bij het kruispunt van de Waterstraat en de Darmstraat en is beperkt tot één bedrijfsontsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Alle gebouwen worden vanuit deze bedrijfsontsluiting via de interne wegenis op de bedrijfssite ontsloten. Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet de aanvrager minstens aantonen dat voldaan is aan volgende vereisten: - Zuinig en compact ruimtegebruik. - Kwalitatief kleur- en materiaalgebruik. - Toepassing van het principe van de best beschikbare technieken BATNEEC). Landschappelijke integratie van het terrein via een representatieve zone Langs de straatzijde van Waterstraat wordt een representatieve zone ingetekend. Binnen deze strook zijn ruimere bestaande) activiteiten, zoals burelen, voorzieningen voor het personeel en parkeerplaatsen toegelaten. Uiteraard dient extra aandacht te gaan naar een kwalitatief en verzorgd ruimtegebruik, waarbij de representatieve zone wordt ingericht als één ruimtelijk geheel. Ook de groenaanleg en de inpassing in het straatbeeld dient op een kwalitatieve wijze te gebeuren. Dit zal de uitstraling en de representativiteit van de gehele bedrijfssite ten goede komen. 1.3 Overdruk. Zone voor niet-hinderlijke bedrijfsactiviteiten van het historisch gegroeid bedrijf In deze zone met overdruk geldt het volgende: - Enkel parkeerplaatsen, kantoren en voorzieningen voor het personeel zijn toegelaten; de bestaande woning kan behouden worden en verbouwd. - In deze zone met overdruk is geen bijkomende bebouwing van oppervlakte toegelaten. Uitbreiding van bouwvolume voor kantoren in de hoogte is toegelaten waarbij de bouwhoogte lager is dan of gelijk is aan de afstand van het gebouw tot de plangrens en het maximum bouwvolume van 98500m³ voor de zone voor bedrijfsactiviteiten niet wordt overschreden. - De inrichting moet ingepast worden in het straatbeeld van de Waterstraat, met bijzondere aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en de groenaanleg. Bufferzone De buffer is bedoeld om de hinder van de bedrijfsactiviteiten t.o.v. de omliggende landbouwgebied en woningen te beperken. De buffer moet worden aangelegd als een groene zone tussen het bedrijventerrein en de landbouwzone ten oosten en ten noorden daarvan. Ter compensatie van de hardheid van het bedrijventerrein, is een kwalitatieve groenaanleg wenselijk. 1.4 Overdruk. Zone voor buffer In de zone aangeduid met overdruk geldt het volgende: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001 Bijlage III Toelichtingsnota tekst) betsaand regionaal bedrijf Agristo te Harelbeke 15

16 Inhoudelijk element Eisen gesteld aan inhoudelijke elementen Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Op te heffen voorschriften In deze bufferstrook zijn, naast werken en handelingen die verband houden met de aanleg en het onderhoud als groenbuffer inclusief afsluitingen), enkel werken en handelingen toegelaten in verband met de aanleg en het onderhoud van een publiek toegankelijke voetweg en een brandweg. Overige interne wegenis, ontsluiting, opslag en dergelijke zijn niet toegelaten. Voor de breedte van de bufferzone wordt uitgegaan van een breedte van 30 meter. De beplanting dient te gebeuren met hoog- en laagstammig streekeigen groen. Ten laatste in het plantseizoen na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, moet de zone voor buffergroen aangelegd en beplant zijn. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van de buffer. - De bufferstrook wordt al dan niet op een berm - beplant met dichte, streekeigen struiken en hoogstammige bomen in functie van het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de aanliggende agrarische en residentiële functies. - Bebouwing, verhardingen en opslag zijn niet toegelaten en bestaande bebouwing, constructies en verharding mogen niet behouden worden met uitzondering van de aanleg en onderhoud van een brandweg die mogelijks deels een publiek toegankelijke voetweg is. - De beplanting van de bufferstrook en de aanleg van de brandweg en publiek toegankelijke voetweg wordt ten laatste aangelegd in het plantseizoen volgend op het verlenen van de eerste stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan - De brandweg wordt aangelegd en onderhouden in waterdoorlatende materialen. Deze brandweg is beperkt tot breedte noodzakelijk voor deze functie en kan mogelijks gedeeltelijk worden ingericht als een publiek toegankelijke voetweg waarbij de ruimte-inname beperkt is door de gedeelde functie van brandweg en publiek toegankelijke voetweg. Waterbeheerswerken en afvalwaterzuivering Het gebied bevestigd het bestaande bufferbekken en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Omdat deze infrastructuur uitsluitend functioneert in functie van de bedrijfsactiviteiten van het historisch gegroeid bedrijf, wordt de paarse grondkleur voorzien. Er zijn enkel bovengrondse constructies, in functie van afvalwaterzuivering en biogasvalorisatie toegelaten, niet voor waterbeheerswerken. Vanuit een goed nabuurschap met de omliggende verspreide woningen en woonlinten en landbouwbedrijven dient aan de randen van het bedrijventerrein een voldoende brede bufferzone te worden ingericht. De zone voor waterbeheerswerken en afvalwaterzuivering wordt zodanig ingericht dat deze zone door inplanting van 0% hoogstammig groen als buffer kan functioneren. Ten laatste het plantseizoen volgend op de eerste verleende stedenbouwkundige vergunning na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet de zone voor buffergroen aangelegd en beplant zijn. 1.5 Overdruk. Zone voor waterbeheerswerken en afvalwaterzuivering In de zone aangeduid met overdruk geldt het volgende: - Enkel aanleg en exploitatie van een waterbeheersbekken, afvalwaterzuiveringsinstallaties, biogasvalorisatie, milieuhygiënische installaties en veiligheidsbevorderende installaties in functie van de bedrijfsvoering van het historisch gegroeid bedrijf zijn toegelaten. - Kleinschalige bebouwing voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, biogasvalorisatie, milieuhygiënische installaties geur, stof,...) en milieuhygiënische wettelijk verplichte en/of veiligheidsbevorderende installaties in functie van de bedrijfsvoering van het historisch gegroeid bedrijf zijn toegelaten. Overige gebouwen, verharding en opslag zijn niet toegelaten. - Deze zone moet voor ten minste 0% beplant worden met streekeigen hoogstammige bomen en struiken als landschappelijke inpassing van de afvalwaterzuiverings- en biogasvalorisatie instalaties en bedrijfsgebouwen en ter buffering tussen de bedrijfssite en de agrarische functies.. De beplanting wordt ten laatste uitgevoerd in het plantseizoen volgend op het verlenen van de eerste stedenbouwkundige vergunning, na de inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.1_0011_00001 Bijlage III Toelichtingsnota tekst) betsaand regionaal bedrijf Agristo te Harelbeke 16

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden Vallei van

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV

ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV ADVIES VAN 12 APRIL 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF STEENFABRIEKEN NELISSEN NV SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 1 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3

Gemeente Anzegem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2.3. Zonevreemde constructies fase 3 Bijgaand bij het besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2-3 Zonevreemde constructies

Nadere informatie

NV BOVIN. Historisch gegroeid bedrijf. tekst. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2.12_00296_00001. bijlage III: toelichtingsnota

NV BOVIN. Historisch gegroeid bedrijf. tekst. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 2.12_00296_00001. bijlage III: toelichtingsnota gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf NV BOVIN Bijlage III: toelichtingsnota tekst Historisch gegroeid bedrijf NV Bovin 1 Historisch gegroeid bedrijf NV Bovin 2 gewestelijk

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONALE BEDRIJVEN DEGROOTE EN TERRA PLANT INTERNATIONAL TE WINGENE ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel.: (050)40 35 33 Fax: (050)40 33

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE

ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE ADVIES VAN 25 FEBRUARI 2015 OVER HET VOORONTWERP RUP HISTORISCH GEGROEID BEDRIJF PASFROST IN ZONNEBEKE SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. ALGEMENE BEOORDELING...

Nadere informatie

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark)

PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Toelichting ontwerp PRUP site Braem nv Handel in/van onderdelen en tweedehandsvrachtwagens te Handzame (Kortemark) Infoavond 13 december 2016 Algemene toelichting i.k.v. voorlopige vaststelling door provincieraad

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende figuur: verordenend STAD WAREGEM grafisch plan Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 verordenend plan Legende STAD WAREGEM plangebied Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 Legende 2 zones verordenend

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79)

Ieper - Poperinge. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) Ieper - Poperinge 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 14/08/79) 1082 De gebieden die als reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen worden bestemd

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77)

Kortrijk. 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) Kortrijk 1. Reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding (KB 4/11/77) 1082 De gebieden die als "reservegebieden voor beperkte industriële uitbreiding" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage IIIa: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Toelichtingsnota...4 3.1

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf / Zellik gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf BOMACO TE ZELLIK Bijlage III: toelichtingsnota tekst Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 Inhoudsopgave!& ")/ & 7 4 4 7/ /

Nadere informatie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie

algemene bepalingen TOELICHTEND VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften toelichting en visie voorschriften art.0: algemene bepalingen VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften TOELICHTEND toelichting en visie 0.1. verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig grup De

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77)

Oudenaarde. 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) Oudenaarde 1. Vallei of brongebieden (KB 24/02/77) 0912 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B,

Nadere informatie

Albertknoop in Lanaken

Albertknoop in Lanaken VR 2017 1905 DOC.0502/5BIS gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertknoop in Lanaken Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Pagina 2 van 10 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Albertknoop in

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80)

Limburg Maasland. 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) Limburg Maasland 1. Gebieden voor jeugdcamping (KB 1/09/80) 0430 De gebieden die als "gebieden voor jeugdcamping" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de aanleg van groenbeplantingen en het aanbrengen van

Nadere informatie

RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014

RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014 RUP Zonevreemde bedrijven Stad Torhout Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Oktober 2014 Gemeentelijk RUP 'Zonevreemde bedrijven' te Torhout Grafisch plan _Deel-RUP 1: Blomme H. bvba Legende

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Herentals - Mol. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (KB 28/07/78)

Herentals - Mol. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (KB 28/07/78) Herentals - Mol 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (KB 28/07/78) 0910 Aan de bestaande landbouwbedrijven gelegen in een gebied dat als een agrarisch gebied met ecologisch belang is aangeduid

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

Sint-Truiden - Tongeren

Sint-Truiden - Tongeren Sint-Truiden - Tongeren 1. Reservegebieden voor industriële uitbreiding (KB 5/04/77) 1080 De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de Staat,

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 77 Stad Damme RUP Sport & Jeugd Moerkerke 78 ALGEMENE BEPALINGEN Architecturale kwaliteit Er dient gestreefd te worden naar architecturaal

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein

Gemengd regionaal bedrijventerrein gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein WEIVELD NOORD-OOST Bijlage III: toelichtingsnota tekst 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Toelichtingsnota...4

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg

Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg Gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Weefstraat - Heerweg Stedenbouwkundige voorschriften: ontwerp 184593_SV_LCR_DEF Gemeentebestuur Nazareth Dorp 1 9810 Nazareth Afdeling verkeer en ruimte Mechelen,

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Beperkte uitbreiding Nieuwland

Beperkte uitbreiding Nieuwland PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Daan Demey Telefoon - fax 016-26 75 48 e-mail daan.demey@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-200603 Ons kenmerk IST/RO/projecten/Uitbreiding

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Brabantnet sneltram A12

Brabantnet sneltram A12 VR 2017 1702 DOC.0153/7 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet sneltram A12 1 0 ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brabantnet - sneltram A12 de ontwerpers Veerle Van Hassel

Nadere informatie

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW STAD ZOUTLEEUW 7 december 2016 definitief ontwerp COLOFON Project 0003-048 RUP Containerpark Linter - Zoutleeuw Dossier definitief ontwerp Datum 25.03.2016 12.08.2016

Nadere informatie

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONAAL BEDRIJF UNIC DESIGN TE MEULEBEKE

ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN REGIONAAL BEDRIJF UNIC DESIGN TE MEULEBEKE ONTWERP PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit (DRUM) Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries Tel.: (050)40 35 33 Fax: (050)40 33

Nadere informatie

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO.

Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO. RUP GGR-H7 Sportvelden Heverlee Aanpassingen naar aanleiding van het openbaar onderzoek en het advies van de GECORO. Op 27 juni 2016 stelde de gemeenteraad het RUP GGR-H7 Sportvelden Heverlee voorlopig

Nadere informatie

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro. Stedenbouwkundige voorschriften Het ontwerp GRUP Winning van oppervlaktedelfstoffen zand-

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur-, bos- en landbouwgebieden Jongenbos en vallei van de Mombeek

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Individuele suggesties voor het koppelingsgebied Doornzele noord Naam: Adres: Telefoon of e-mail: Op dit suggestieblad kunt u de suggesties

Nadere informatie

Leuven. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98)

Leuven. 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98) Leuven 1. Agrarische gebieden met ecologisch belang (BVR 23/06/98) 0912 Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn die gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn

RUP RUP ALM. VooRSCHRIfTEn RUP VooRSCHRIfTEn oktober 2010 Colofon Projectleider Sandra Vanveldhoven Ontwerper Sandra Vanveldhoven Tekenbureau Marianne Smout Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie