» Samenvatting. JOR 2003/286 Rechtbank Amsterdam 22 oktober 2003, H ( Mr. Jongeneel Mr. Pompe Mr. Falger )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "» Samenvatting. JOR 2003/286 Rechtbank Amsterdam 22 oktober 2003, H 01.3049. ( Mr. Jongeneel Mr. Pompe Mr. Falger )"

Transcriptie

1 JOR 2003/286 Rechtbank Amsterdam 22 oktober 2003, H ( Mr. Jongeneel Mr. Pompe Mr. Falger ) A te B, eiser, procureur: mr. L.P. Broekveldt, tegen Noordnederlands Effektenkantoor BV (NNEK) te Groningen, gedaagde, procureur: mr. A. van Hees. Vermogensbeheer volgens Premselaarmethode, Aansprakelijkheid voor geleden koersverlies, Aan vermogensbeheerder die Premselaar-methode toepast dienen hoge eisen gesteld te worden wat betreft de jegens de belegger in acht te nemen zorg, o.a. door voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de belegger op de specifieke risico s van de Premselaarmethode te wijzen, Effectencursussen en intakegesprekken voldoende voor voldoening aan informatieplicht, Belegger dient te bewijzen dat zulks niet zo is, Geen schending waarschuwingsplicht tijdens looptijd overeenkomst: enkel plicht tot informatie omtrent ingrijpen, maar beslissing tot ingrijpen dient door belegger zelf genomen te worden, Geen sprake van provisiejagen ex art. 29 NR, Plicht vermogensbeheerder om belegger op consolidatie te wijzen [NR ]» Samenvatting Tussen partijen is in geschil of NNEK aansprakelijk is voor de door de belegger geleden schade als gevolg van de waardevermindering van zijn portefeuille tijdens het vermogensbeheer door NNEK. Het enkele feit dat de belegger als gevolg van de beleggingen grote verliezen heeft geleden, maakt NNEK daarvoor nog niet aansprakelijk. Wie in aandelen belegt, loopt het risico dat hij een groot deel van zijn inleg verliest. Vooropgesteld wordt dat de Premselaarmethode als risicovol is aan te merken. Door te beleggen met ongeveer 50% vreemd vermogen, uitsluitend te werken met groeifondsen, en de aan- en verkoopbeslissingen uitsluitend afhankelijk te stellen van de debetstand, kunnen grote winsten maar ook grote verliezen voor de belegger ontstaan. Aan de vermogensbeheerder die deze methode toepast, dienen voor wat betreft de zorg die hij jegens de betreffende belegger in acht dient te nemen hoge eisen te worden gesteld. NNEK was dan ook gehouden om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de belegger te wijzen op de specifieke risico s van de Premselaarmethode, althans zich ervan te vergewissen dat de belegger van deze risico s op de hoogte was. Met het opnemen van standaardclausules waarin wordt gewezen op de risico s die verbonden zijn aan beleggen, heeft NNEK niet aan voornoemde eisen voldaan. De in het cursusmateriaal gegeven waarschuwingen zijn op zichzelf genomen eveneens ontoereikend te noemen. NNEK heeft betoogd dat tijdens de cursussen de effecten van de hefboomwerking uitdrukkelijk aan de orde zijn gekomen en dat de modelportefeuille is besproken waaruit zowel de aard van de fondsen als de gevolgen van het werken van een debetstand konden worden gekend. Als deze stellingen juist zijn, heeft NNEK naar het oordeel van de rechtbank aan haar informatieplicht jegens de belegger voldaan. Nu de belegger, op wie de bewijslast rust ter zake van zijn stelling dat NNEK haar informatieplicht heeft verzaakt, de feitelijke juistheid van

2 voormeld verweer betwist, zal hij bewijs van zijn stelling dienen te leveren. Ten aanzien van het verwijt dat NNEK gedurende de looptijd van de overeenkomst haar zorgplicht heeft geschonden, wordt overwogen dat op NNEK in het kader van het haar opgedragen vermogensbeheer de verplichting rustte om de belegger te informeren omtrent zijn mogelijkheden om in te grijpen in de overeengekomen beleggingsmethode. De beslissing tot ingrijpen kon echter slechts door de belegger zelf, die als enige zijn eigen risicobereidheid kon inschatten, worden genomen. Vorenstaande neemt evenwel niet weg dat op NNEK gedurende het vermogensbeheer een doorlopende plicht tot waarschuwen rustte voor situaties die meer dan voorheen als risicovol konden worden aangemerkt. Als NNEK de belegger voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst voldoende omtrent de risico s van de Premselaar-methode heeft geïnformeerd, behoefde NNEK de belegger niet (opnieuw) expliciet te waarschuwen voor de omstandigheid dat de markt in het najaar van 2000 begon te dalen en bleef dalen. In dat geval mocht NNEK de belegger bekend veronderstellen met de gevolgen van een ongewijzigd beheer bij een constant dalende markt en was voldoende dat zij hem omtrent het verloop van de waardeontwikkeling van zijn portefeuille informeerde. Voor de vraag of sprake is van excessieve provisies of van provisiejagen in de zin van art. 29 NR is bepalend of de aard en de hoeveelheid van de verrichte transacties passen in het overeengekomen beleggingsprofiel. De rechtbank oordeelt dat daarvan geen sprake is en dat in zoverre niet kan worden gesproken van een toerekenbare tekortkoming van NNEK. Partijen verschillen van mening over de vraag op wiens weg het lag om het initiatief tot consolidatie te nemen. De consolidatieovereenkomst geeft op dit punt geen uitsluitsel. NNEK had ervan uitgaande dat zij niet eigenmachtig tot consolidatie bevoegd was de belegger op de noodzaak om te consolideren behoren te wijzen, hetgeen zij heeft nagelaten. NNEK is dan ook in voormelde zin tekortgeschoten in haar zorgplicht als vermogensbeheerder. beslissing/besluit» Uitspraak (...; red.) Gronden van de beslissing 1. Vaststaande feiten Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, alsmede op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast. a. Eind 1998 en begin 1999 volgt A, die vanaf medio 1998 een kleine beleggingsportefeuille bij de Rabobank heeft, twee cursussen (een basiscursus en een cursus voor gevorderden) genaamd De Premselaar Beleggingsmethode, voor het ondernemingsgewijs beleggen, verzorgd door H. Premselaar en R.S. Timmer (hierna respectievelijk: Premselaar en Timmer). Premselaar en Timmer zijn sedert 1 december 1998 als vermogensbeheerders in dienst van NNEK. b. De in deze cursussen uiteengezette beleggingsmethode (hierna: de Premselaarmethode) komt er kort gezegd op neer dat een belegger een effectenportefeuille opbouwt, bestaande uit een hoofd, waarin langlopende callopties worden geplaatst (ongeveer 14% van de portefeuille), een romp, waarin defensieve fondsen worden geplaatst

3 (ongeveer 36%) en benen, waarin aandelen worden geplaatst (ongeveer 50%). De portefeuille wordt gefinancierd met 50% eigen vermogen en met 50% geleend vermogen, dat in rekening courant ter beschikking wordt gesteld door de naamloze vennootschap Kas-Associatie NV (hierna: Kass-Associatie). c. De syllabus van de cursus (hierna: het cursusmateriaal) bevat onder meer de volgende opmerkingen over de risico s van de Premselaar-methode. Wel moet men er vanuit gaan dat er tijden bestaan waarbij de aandelen hoog genoteerd staan en perioden van lage koersen. Dit is onvermijdelijk. Gaat men er vanuit dat men net zo rijk of arm is als de waarde van de effecten, dan zullen perioden van welvaart en teruggang elkaar afwisselen. Deze wisseling van seizoenen is het leven zelf. (p. 60/61) Het vreemd vermogen heeft ten opzichte van het eigen vermogen een hefboomfunctie. Eventuele winsten of verliezen worden door dit mechanisme versterkt. (p. 62) Uit het voorgaande is gebleken dat het aantrekken van vreemd vermogen risico s met zich mee kan brengen. Dit is het gevolg van de hefboomwerking die in slechte tijden de winsten en het kapitaal kan aantasten. (p. 63) Hoe meer er met vreemd geld wordt gewerkt des te groter de hefboomfunctie van het vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen is. Deze hefboomfunctie kan zich zowel in positieve zin (winst) als in negatieve zin (verlies) ontwikkelen. Daarnaast is het goed te beseffen dat zonder een jaarlijkse rentabiliteit de continuïteit van de onderneming in het geding kan komen. Om te overleven dient de onderneming rendabel te zijn en zonder de hefboom van het vreemd vermogen op basis van het eigen vermogen zal de rentabiliteit uitblijven. (p. 63) d. Het cursusmateriaal bevat daarnaast onder meer de volgende passages: Belegt men ondernemingsgewijs dan is men in staat zelf het heft in handen te nemen en de koersbewegingen ten eigen bate aan te wenden. (p. 23) Degenen die in de media schrijven dat we aan de vooravond van een diepe recessie staan, wat dat ook moge betekenen, geven hiermee geen kleur aan de wereld, maar louter aan zichzelf. Het zijn projecties van eigen mentale tekorten. Hiernaast is het goed mogelijk om tijdens een economische en een beursrecessie zo te opereren dat de neergang niet direct de eigen financiën en zelfs het eigen zielenleven zullen raken. (p. 26) Het gros van de beursgangers is niet doordrongen van de gedachte dat zekerheid alleen kan worden verkregen wanneer men risico s neemt. Anders gesteld hoe meer risico s men wil en kan nemen des te groter de zekerheid is. (p. 56) In het geval van omgang met risicodragend kapitaal blijkt dat hoe geringer de solvabiliteit is, dus hoe meer vreemd vermogen, hoe groter de rentabiliteit. Samengevat: hoe groter het vreemd vermogen hoe meer er wordt verdiend en hoe groter de bescherming is. (p. 69) Een bestand dat met een groot deel aan vreemd vermogen is gefinancierd betekent grotere schommelingen dan een belegging met louter eigen vermogen. Deze fluctuaties moeten worden aanvaard en getolereerd. De gedachte is dat hoe meer er wordt getolereerd, of hoe meer het daalt, des te meer het zaakje rendeert. Immers

4 dalingen zijn in het model hanteerbaar, stijgingen in mindere mate. (p. 77) e. In het door NNEK overgelegde rapport Visie aangaande de beleggingsmethode Premselaar van J.C. Buiter van 4 juni 2002 worden onder meer de risico s van de Premselaar-methode uiteengezet. Dit rapport luidt, voor zover hier van belang, als volgt: De methode kent een aantal risico s. De belangrijkste zijn: Er wordt gewerkt met vreemd vermogen, 50% van de portefeuille wordt hiermee gefinancierd. Winsten zullen om die reden altijd twee maal zo groot zijn als winsten gehaald met een portefeuille van gelijke omvang gefinancierd met uitsluitend eigen vermogen. Verliezen zijn echter ook twee maal zo groot. Door de aanwezigheid van de derivaten in het hoofd van de portefeuille worden winsten en verliezen verder vergroot. Er wordt uitsluitend gewerkt met groeifondsen. De geschiedenis van de kapitaalmarkt heeft wel geleerd dat marktbewegingen extra hard worden gevolgd door aandelen die gekenmerkt worden als groeiaandelen. Door het hanteren van strakke normen bij het gebruik van een debetstand (49 55%) zal bij markten met een hoge volatiliteit mogelijk een relatief groot aantal transacties ontstaan. Dit kan het totale rendement negatief beïnvloeden. Indien de belegger er voor kiest om winsten niet te realiseren door middel van het opnemen van gelden uit de portefeuille, dan laat hij bewust een belangrijk aspect van de methode liggen. Niet gerealiseerde winsten kunnen na verloop van tijd vanzelfsprekend weer geheel verdwijnen. Het gevolg van het gebruik van deze methode is dat stijgingen sneller en verder gaan, maar dalingen ook! En: De risico s zijn evident hoog door het gebruik van (groei)aandelen, opties en vreemd vermogen. f. Vanaf 2000 liquideert A zijn onder a vermelde portefeuille bij de Rabobank. Medio januari 2000 gaat A een beleggingsovereenkomst aan met F. van Lanschot Bankiers NV (hierna: Van Lanschot). A beheert zijn portefeuille bij Van Lanschot, waarin een debetstand van maximaal 35% wordt aangehouden, zelf. Na tegenvallende resultaten besluit A na ongeveer drie maanden dat hij het beheer van zijn portefeuille aan een professionele vermogensbeheerder uit wil besteden. g. Op 3 februari 1999 volgt A een door Premselaar en Timmer verzorgde grafiekenavond, waar wordt uitgelegd hoe een zogenaamde point and figure - grafiek moet worden geïnterpreteerd, op basis waarvan volgens de Premselaarmethode besloten wordt tot aankoop en verkoop van fondsen en naar welke fondsen op dat moment de belangstelling van de vermogensbeheerders uitgaat. h. Op 26 april 2000 komt tussen A en NNEK een vermogensbeheerovereenkomst (hierna: de overeenkomst) tot stand. De overeenkomst, waarin A is aangeduid als Cliënt, luidt, voor zover hier van belang: 5. Risico s belegging in opties en/of termijncontracten Cliënt verklaart hierbij uitdrukkelijk zich ten volle bewust te zijn van de risico s verbonden aan het verrichten van beleggingstransacties met name in optie

5 en/of termijntransacties en van de consequenties die aan het beheer van het vermogen zijn verbonden en deze te aanvaarden. 7. Aansprakelijkheid NNEK zal deze overeenkomst te goeder trouw en naar beste kunnen uitvoeren. NNEK zal niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van waardevermindering en/of door Cliënt geleden verliezen of welke andere oorzaak dan ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van NNEK bij de uitvoering van deze overeenkomst met Bijlagen. i. Bijlage 2 bij de overeenkomst luidt, voor zover hier van belang: Doelstelling is het behalen van een voor Cliënt zo goed mogelijk resultaat met behoud van continuïteit. Het centrale uitgangspunt bij het beheer van uw vermogen is het ondernemingsgewijs beleggen zoals dat oorspronkelijk ontwikkeld is door Harry Premselaar. In evenwichtstoestand betekent dit dat een debetstand wordt aangehouden van in principe 50% (49% 55%) van het totaal vermogen. Ter bepaling van het totaal vermogen wordt in plaats van de terugkoopwaarde van het geschreven opties van de totale waarde van het vermogen af te trekken, de intrinsieke waarde van de opties bij expiratie afgetrokken. Indien de debetstand lager wordt dan 50% dan is dit een koopsignaal voor het verder bijkopen van effecten. Indien de debetstand hoger wordt dan 50% dan is dit een verkoopsignaal. Bij hogere debetstanden dan 55% wordt op korte termijn door verkoop van effecten het debetpercentage gereduceerd. Als in het belang van de portefeuille op langere termijn een hoger debetstand gewenst is, dan zal daarover overleg gevoerd worden met cliënt. De volgende verhouding tussen de vermogensbestanddelen zal gelden als richtlijn voor het opbouwen en vormgeven van uw portefeuille: 1. Langlopende callopties: (14%), (10 20%) 2. Consolidatie (defensieve fondsen, converteerbare obligaties): 36%, (32% 42%) 3. Aandelen: 50%, (40% 60%). j. In het gesprek van 26 april 2000 verzoekt A NNEK aan te geven hoe hij zijn portefeuille bij Van Lanschot dient samen te stellen om een optimale aanvang van zijn vermogensbeheerrelatie met NNEK te realiseren. NNEK stelt naar aanleiding van dat verzoek een overzicht samen, welk overzicht A aan Van Lanschot geeft met de opdracht zijn portefeuille overeenkomstig aan te passen. k. Ten behoeve van de overeenkomst brengt A op 16 mei 2000 een eigen vermogen in van ,=. l. In verband met de overeenkomst komt op 17 mei 2000 tussen A, NNEK en Kass- Associatie een tripartieteovereenkomst (hierna: de tripartieteovereenkomst) tot stand. Artikel 23 van de tripartieteovereenkomst, waarin A is aangeduid als Cliënt, luidt: De Cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de risico s die het beleggen in optiecontracten, termijncontracten en premieaffaires met zich meebrengt en staat er voor in mogelijke verliezen voortvloeiende uit deze beleggingen te kunnen dragen.

6 m. A ontvangt van NNEK maandelijks een overzicht van de samenstelling van zijn portefeuille en ontvangt van alle transacties een mutatie-overzicht, waarop de kosten apart staan aangegeven. n. Voorafgaand aan de totstandkoming van de hierna onder o. te noemen overeenkomst bericht NNEK A bij brief onder meer als volgt: Graag openen we naast de bestaande Effectenrekening een tweede effectenrekening om tijdens goede tijden op de beurs je resultaten (gedeeltelijk) te consolideren. Dit wordt je zogenaamde Consolidatierekening. Hierdoor verkrijgen we ten tijde van een stijgende trend de mogelijkheid om naast het bijkopen van effecten een gedeelte van je resultaat over te schrijven naar jouw bovengenoemde Consolidatierekening. In deze Consolidatierekening zullen vervolgens effecten worden gekocht waarbij het accent meer ligt op het behoud van de waarde van de effecten in slechte tijden en minder op rendement. In de Consolidatieovereenkomst zal alleen worden gewerkt met eigen vermogen. Hierdoor zal de waarde van deze effecten bijdragen aan de dekking van de Effectenrekening. Ten tijde van bodems in de markt verkrijgen we zo meer bewegingsvrijheid ten opzichte van de bank. Middels deze extra dekking hebben we een hogere mate van continuïteit. Per saldo zijn we met de Consolidatierekening beter in staat om de waan van onze medebeleggers van dag tot dag te hanteren. o. Op 20 juli 2000 komt tussen A en NNEK een vermogensbeheersovereenkomst tot stand ten behoeve van een consolidatierekening (hierna: de consolidatieovereenkomst). Bijlage 2 bij de consolidatieovereenkomst luidt, voor zover hier van belang: In de consolidatierekening zal alleen gewerkt worden met eigen vermogen. De consolidatierekening zal dekking bieden aan de bijbehorende effectenrekening waarin gewerkt wordt met de combinatie van eigen vermogen en vreemd vermogen. In de consolidatierekening zal het accent liggen op het behoud van de waarde van de effecten op lange termijn. p. In de eerste maanden van de overeenkomst neemt de waarde van de portefeuille van A aanzienlijk toe, waarna zich, vanaf augustus 2000, een daling inzet. q. Bij brief van 5 december 2000 bericht NNEK A, voor zover van belang, als volgt: In de afgelopen maanden, met name in november, hebben zich helaas dramatische ontwikkelingen voorgedaan op de beurs met de nodige consequenties voor je portefeuille. Wij beseffen volledig dat het niet leuk is om zo n overzicht te ontvangen. Geduldig wachten op herstel is datgene wat de portefeuille nu nodig heeft. Als je een persoonlijke toelichting wilt hebben, dan kan je ons bellen om telefonisch te overleggen danwel we maken een afspraak (...). r. Naar aanleiding van het maand- /jaaroverzicht van de portefeuille per 31 december 2000 bericht NNEK A bij brief van 9 januari 2001, voor zover van belang, als volgt: De dramatische gang van zaken op de beurs waar we over gesproken hebben in onze brief bij het maandoverzicht van november heeft zich verder voortgezet. Vanzelfsprekend heeft dit ook consequenties gehad voor jouw portefeuille. Ons beleid is erop gericht om gezien de omstandigheden de portefeuille zoveel mogelijk in stand te houden. Hoewel we niet kunnen voorspellen wanneer zich een marktherstel aandient, zullen we vanzelfsprekend actief op zo n

7 herstel inspelen voor het weer opbouwen van je portefeuille. (...) Als je een nadere toelichting wilt hebben op je portefeuille dan kan je ons bellen (...) om telefonisch te overleggen danwel we maken een afspraak voor een persoonlijk gesprek. s. Naar aanleiding van de onder q. en r. vermelde brieven vindt op 31 januari 2001 een bespreking plaats tussen A en NNEK. t. Op 12 februari 2001 wordt de debetstand op verzoek van A (tegen het advies van NNEK in) verlaagd tot ongeveer 15%. u. Op 2 mei 2001 verzoekt A de debetstand weer te verhogen tot 35%, aan welk verzoek NNEK gehoor geeft. v. Op 11 juni 2001 vindt naar aanleiding van de dalende waarde van de portefeuille een bespreking plaats tussen A en NNEK. w. Bij faxbericht aan NNEK van 21 juni 2001 geeft A instructie tot afbouw van de debetstand, aan welke instructie NNEK gehoor geeft. x. Bij brief van 31 augustus 2001 stelt A NNEK onder meer aansprakelijk voor de door hem geleden schade. y. Bij faxbericht van 7 september 2001 verzoekt A NNEK zijn portefeuille te liquideren. 2. De vordering 2.1. A vordert, na wijziging van eis, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, NNEK te veroordelen tot betaling aan hem van alle schade die hij heeft geleden, lijdt en nog zal lijden ten gevolge van de wanprestatie en schending van haar zorgplicht, bestaande uit: het A niet wijzen op de risico s verbonden aan de Premselaar methode; en/of het in rekening brengen van excessieve provisies, en/of het tonen van een gebrek aan distantie; en/of het zich schuldig maken aan verstrengeling van belangen; en/of het geen rekening houden met het beleggingsprofiel en de beleggingsdoelstellingen van A; en/of het overschrijden van de grenzen van het beheer van de portefeuille van A; en/of het niet nakomen van de consolidatie-overeenkomst van 20 juli 2000; en/of het nalaten de schade aan A te beperken; op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 augustus 2001, althans 30 oktober 2001, tot aan de voldoening en met veroordeling van NNEK in de kosten van het geding A legt aan zijn eis het volgende ten grondslag NNEK heeft verzuimd te wijzen op de specifieke, zeer grote, risico s verbonden aan de Premselaar-methode, waardoor zij niet voldoet aan artikel 24 onder c Besluit toezicht effectenverkeer 1995 (Bte) en aan artikel 33 Nadere regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Nrte). De standaardclausules die wijzen op de aan beleggen verbonden risico s volstaan in zijn geval niet, omdat de aan de Premselaar-methode verbonden risico s vele malen groter zijn dan de normale risico s van beleggen in aandelen en opties. De Premselaar-methode werkt in een dalende markt als een katalysator op de koersverliezen, omdat bij een daling van de markt, naast het koersverlies dat een belegger lijdt, vreemd vermogen moet

8 worden afgelost. Om deze aflossing te kunnen bekostigen worden de in waarde gedaalde effecten verkocht. Bij een steeds dalende markt neemt het volume van de portefeuille daardoor af, waardoor gedwongen wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Indien de markt weer aantrekt, is het volume van de portefeuille zo klein geworden dat, ondanks de positieve hefboomwerking bij koersstijgingen, geen mogelijkheid meer bestaat op het oude volume terug te komen zonder nieuw eigen vermogen bij te storten. De belegger stelt zich daarmee verder bloot aan de risico s van de methode. NNEK heeft deze risico s nooit uiteengezet, terwijl daarop evenmin is gewezen in de cursussen of in het cursusmateriaal. Daarin wordt juist de indruk gewekt dat een dalende markt met de Premselaar-methode kan worden opgevangen. Deze indruk wordt verstrekt door teksten van de hand van Premselaar en Timmer met daarin kreten als het geld gutst je tegemoet en wij zijn al rijk, nu jij nog, terwijl NNEK A als onervaren en niet professionele belegger nu juist had moeten wijzen op de grote risico s van de Premselaar-methode. Een en ander klemt temeer waar A in verscheidene contacten met NNEK heeft aangegeven voorzichtig te willen beleggen en juist om die reden het beheer van zijn portefeuille aan een professionele vermogensbeheerder heeft uitbesteed Toen duidelijk werd dat de beleggingsmarkt zich in een neerwaartse spiraal bevond, met de portefeuille van A grote verliezen werden geleden en de continuïteit daarvan in gevaar kwam, had het op de weg van NNEK gelegen in te grijpen en hem te waarschuwen voor de gevolgen van het gevoerde beheer. Vanaf oktober 2000 heeft A diverse malen zijn bezorgdheid geuit over de ontwikkeling van zijn portefeuille. NNEK heeft daarop steeds aangegeven dat het allemaal wel goed zou komen. Zowel in de onder 1 q. en r. vermelde brieven, als tijdens de bespreking van 31 januari 2001, de telefonische contacten van nadien en de bespreking van 11 juni 2001, is hem aangeraden geduldig te wachten op herstel. Door aldus te handelen en na te laten hem te waarschuwen en verschillende scenario s voor te leggen die tot behoud van de waarde van de portefeuille konden strekken heeft NNEK haar zorgplicht en schadebeperkingsplicht geschonden Van toerekenbare tekortkoming is eveneens sprake doordat NNEK voor het door haar gevoerde vermogensbeheer excessieve provisies in rekening heeft gebracht. In de periode van 16 mei 2000 tot 3 september 2001 heeft NNEK 175 transacties verricht, hetgeen neerkomt op gemiddeld bijna drie transacties per week. NNEK heeft een bedrag van ,= (exclusief valutakosten) aan provisie in rekening gebracht, ofwel 5,5% van het in mei 2000 ingebrachte eigen vermogen. De hoogte van dit bedrag en het grote aantal transacties rechtvaardigen het vermoeden dat NNEK zich schuldig heeft gemaakt aan churning ofwel provisiejagen. NNEK heeft nagelaten A te waarschuwen voor het grote aantal transacties en de daarmee gepaard gaande kosten dat ingevolge de Premselaar-methode bij een constant dalende markt plaats zou vinden Voorts is sprake van een gebrek aan distantie en belangenverstrengeling. De cursussen werden verzorgd door Premselaar en Timmer, die de Premselaarmethode op zeer overtuigende en charismatische wijze propageerden. NNEK heeft door na te laten A te waarschuwen voor de gevolgen van de Premselaarmethode bij een dalende markt niet de distantie en prudentie getoond die A van zijn vermogensbeheerder mocht verwachten. NNEK heeft verder nagelaten A in te lichten over haar betrokkenheid bij de cursussen. Volgens A is sprake van een op grond van artikel 19 Nrte verboden verstrengeling van belangen en van

9 belangentegenstellingen als bedoeld in artikel 24 sub d Bte, omtrent welke NNEK A had moeten inlichten. Er bestaat immers een conflict tussen enerzijds het werven van zoveel mogelijk klanten en anderzijds de zorgplicht die NNEK jegens haar klanten in acht moet nemen NNEK heeft, door stelselmatig vast te houden aan het mechanisme van de hefboom en de portefeuille niet aan te passen aan de veranderde marktomstandigheden, de in de overeenkomst vastgelegde beleggingsdoelstelling en zijn beleggingsprofiel dat van een voorzichtige belegger niet gerespecteerd NNEK heeft op diverse hierna te noemen wijzen de grenzen van het haar opgedragen vermogensbeheer overschreden. NNEK heeft zich niet gehouden aan de overeengekomen samenstelling van de portefeuille. Het heeft stelselmatig ontbroken aan defensieve fondsen in de romp van de portefeuille. In de romp zijn al vanaf 31 mei 2000 vrijwel uitsluitend risicovolle technologie- en telecommunicatieaandelen opgenomen. Ook heeft NNEK zich niet gehouden aan de overeengekomen percentages voor hoofd, romp en benen. Door bovendien aandelen op te nemen in de voor consolidatie bestemde romp, heeft NNEK in strijd met de overeenkomst een portefeuille met een hoger risicoprofiel gecreëerd. NNEK heeft nagelaten spreiding aan te brengen in de portefeuille, terwijl dit in een vrij beheer relatie tot de meest wezenlijke elementen behoort die aan het beheer gesteld moeten worden. Dit geldt temeer waar het hier een op continuïteit gerichte portefeuille betrof. Het aankoopbeleid van NNEK is vanaf het begin van de overeenkomst eenzijdig gericht geweest op technologie- en telecommunicatiefondsen, zodat van spreiding waardoor de schade voor A beperkt had kunnen blijven geen sprake is geweest. NNEK heeft zich niet gehouden aan de overeengekomen verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Zij heeft steeds nagelaten de debetstand, die hoger lag dan 55% door de verkoop van effecten terug te brengen naar de evenwichtstoestand, waardoor de waarde van de portefeuille sterker is gedaald dan het geval was geweest bij handhaving van de in bijlage 2 overeengekomen 49 55%. In strijd met de overeengekomen Premselaar-methode heeft NNEK aandelen behouden die meer dan 20% in waarde waren gedaald NNEK is de op haar initiatief tot stand gekomen consolidatieovereenkomst niet nagekomen, door in strijd met de in bijlage 2 van de overeenkomst overeengekomen doelstelling nooit resultaten te consolideren, of A op de mogelijkheid dan wel noodzaak daartoe te wijzen. Had NNEK dat wel gedaan, dan was een bedrag van ,= behouden gebleven. 3. Het verweer 3.1. NNEK bestrijdt de vordering en licht dat als volgt toe NNEK heeft bij de uitvoering van de (opdracht)overeenkomst gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vermogensbeheerder. De overeenkomst voldoet naar vorm en inhoud aan de eisen die daaraan worden gesteld krachtens de Wet Toezicht Effectenverkeer en de daarop gebaseerde besluiten. NNEK heeft binnen de grenzen van het in bijlage 2 van de overeenkomst overeengekomen beleggingsbeleid gehandeld en zich ook gehouden aan de in bijlage 1 toegestane categorieën van beleggingstransacties. Aan het beleggen in aandelen en opties zijn nu eenmaal hogere risico s verbonden dan aan

10 bepaalde conservatievere beleggingsmethoden, maar daartegenover staat de kans op verhoogde meeropbrengsten. Het enkele feit dat met de Premselaar-methode als gevolg van het dramatische koersverloop vanaf november 2000 verliezen zijn geleden, leidt er niet toe dat NNEK toerekenbaar tekort is geschoten. NNEK beroept zich uitdrukkelijk op de in artikel 7 van de overeenkomst opgenomen exoneratieclausule NNEK wijst op diverse clausules (zoals artikel 5 van de overeenkomst en artikel 23 van de tripartieteovereenkomst) waarin kort gezegd wordt gewezen op de risico s die verbonden zijn aan het verrichten van beleggingstransacties. Ook tijdens de cursussen, in het cursusmateriaal, in nieuwsbrieven (door A ontvangen vanaf 8 juni 1999 tot 1 oktober 2001) tijdens de intakegesprekken ten kantore van NNK, is A meerdere malen uitdrukkelijk gewezen op de aan de Premselaar-methode verbonden risico s. A was dan ook goed bekend met het hoge risicoprofiel van de Premselaar-methode NNEK heeft zich verder ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst bij de intakegesprekken geïnformeerd over de vermogenssituatie, de draagkracht en de beleggingservaring van A, waarbij tevens uitvoerig is gesproken over het risicoprofiel van de Premselaar-methode. A was door de cursussen en zijn eerdere beleggingservaring bij Van Lanschot bekend met de risico s van het werken met een portefeuille met een debetstand en heeft bewust gekozen voor het beleggen volgens de Premselaar-methode. A heeft daarbij aangegeven dat hij streefde naar vermogensgroei op langere termijn en dat het door hem ingebrachte vermogen voor zijn bestaanszekerheid niet nodig was. Betwist wordt dat A ooit heeft aangegeven dat alleen maar voorzichtig belegd/beheerd mocht worden. In dat geval had hij voor een andere beleggingsvorm moeten kiezen, aangezien volgens de Premselaar-methode niet voorzichtig belegd kan worden. A werd door middel van maandelijks door NNEK verstrekte overzichten op de hoogte gehouden van de stand van zijn portefeuille. In de feitelijke waardeontwikkeling van zijn portefeuille heeft hij kunnen zien hoe de methode in positieve en in negatieve zin kon uitwerken. Gedurende de looptijd van de overeenkomst heeft hij op elk door hem gewenst moment, aanvankelijk met winst en later zonder verlies, kunnen uitstappen. NNEK heeft niet kunnen voorzien dat de beurs zo sterk zou dalen. Met de maandoverzichten van november en december 2000 heeft NNEK brieven meegezonden over de dramatische ontwikkeling van zijn portefeuille en een gesprek aangeboden. A heeft begin 2001 te kennen gegeven door te willen gaan. Aan A zijn toen en in de periode nadien telkens de vier mogelijkheden voorgelegd die steeds al duidelijk waren: stoppen, ongewijzigd doorgaan, bijstorten of de debetstand verlagen. NNEK heeft A steeds adequaat van informatie voorzien en is steeds voor overleg beschikbaar geweest. A zelf diende echter, aangezien niemand anders zijn verdere risicobereidheid kon beoordelen en niemand de beurskoersen kon voorspellen, te beslissen wat hij wilde doen NNEK heeft met inachtneming van de Premselaar-methode belegd in verschillende kwalitatief hoogwaardige (groei)fondsen. De samenstelling van de portefeuille is steeds in overeenstemming met bijlage 2 van de overeenkomst geweest. A kende de keuze van het type aandelen en heeft ervoor gekozen om met zijn portefeuille te blijven zitten, ook op het moment dat hij met winst had kunnen uitstappen. De keuze voor de aandelen paste binnen de in de Premselaar-methode geldende opvattingen over defensiviteit. NNEK heeft zich bij haar keuze steeds op de Moody s rating gebaseerd. Alleen achteraf kan echter met zekerheid worden

LJN: BQ0368, Rechtbank 's-gravenhage, 342155 / HA ZA 09-2269

LJN: BQ0368, Rechtbank 's-gravenhage, 342155 / HA ZA 09-2269 LJN: BQ0368, Rechtbank 's-gravenhage, 342155 / HA ZA 09-2269 Datum uitspraak: 30-03-2011 Datum publicatie: 06-04-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Rubriek College Datum. Rolnummer. Rechter(s) Partijen. Noot Trefwoorden Regelgeving» Samenvatting

Rubriek College Datum. Rolnummer. Rechter(s) Partijen. Noot Trefwoorden Regelgeving» Samenvatting Informatie JOR 2008/182 Gerechtshof *s-gravenhage, 26-03-2008,05/1762, UN BC8161 Beleggingsadvies, Zorgplicht bank, Informatieplicht - ervaren - belegger Aflevering 2008 afl. 6 Rubriek College Datum Rolnummer

Nadere informatie

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35

Woord vooraf 2. Hoofdstuk 4. Schadevergoeding en verwante onderwerpen 34 4.1 Schadevergoeding 34 4.2 Eigen schuld 35 4.3 Schadebeperking 35 Inhoud Woord vooraf 2 Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Vormen van effectendienstverlening 3 1.2 Zorgplicht 3 1.3 Het onderscheid execution only / adviesrelatie 4 1.4 Het onderscheid adviesrelatie / vermogensbeheer

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-66 d.d. 27 februari 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, J.C. Buiter en mr. H.J. Schepen, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Publicatie JOR 2014 afl. 6 Publicatiedatum 24 juni 2014 College Uitspraakdatum 15 april 2014. Gerechtshof 's-hertogenbosch

Publicatie JOR 2014 afl. 6 Publicatiedatum 24 juni 2014 College Uitspraakdatum 15 april 2014. Gerechtshof 's-hertogenbosch Page 1 of 19 JOR 2014/168 Gerechtshof 's-hertogenbosch, 15-04-2014, HD 200.112.118/01, ECLI:NL:GHSHE:2014:1052 Renteswap, Risico van hoge kosten bij tussentijdse beëindiging renteswap, Zorg- en adviesplicht

Nadere informatie

In de eerste helft van 2015 heeft de Commissie van Beroep 8 uitspraken gedaan en de Geschillencommissie heeft 50 uitspraken gedaan.

In de eerste helft van 2015 heeft de Commissie van Beroep 8 uitspraken gedaan en de Geschillencommissie heeft 50 uitspraken gedaan. Toelichting In dit overzicht treft u de uitspraken aan van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) gedaan in de categorie Beleggen. In dit overzicht zijn alle bindend en niet bindende

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Tussen-uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 241 d.d. 7 oktober 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, H. Mik RA en J.C. Buiter leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris) 1. Procedure De Commissie

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matrix Asset Management B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matrix Asset Management B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-013 d.d. 6 januari 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, prof. dr. P.A. Stork en J.C. Buiter, leden en mr. S. van der Hoorn,

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201

JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 JOR 2013/178 Rechtbank Rotterdam, 25 april 2013, ROT 13/1370; LJN BZ9201 Overtreding van art. 135 Pw, Prudent person-regel, Hoog risicoprofiel van beleggingsportefeuille pensioenuitvoerder, Aanwijzing

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak

ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 RECHTBANK OOST-BRABANT. Uitspraak ECLI:NL:RBOBR:2014:1415 Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum uitspraak 26-03-2014 Datum publicatie 01-04-2014 Zaaknummer C/01/264203 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-272 d.d. 10 september 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mevrouw

Nadere informatie

College Datum Rolnummer. Conclusie Noot. : Regelgeving

College Datum Rolnummer. Conclusie Noot. : Regelgeving informatie JOR 2008/272 Hoge Raad "s-gravenhage, 11-07-2008, C06/288HR, UN BC8867 Vermogensadvses, Zorgplicht bank, BewijsJastverdeling Aflevering 2008 afl. 10 Rubriek College Datum Rolnummer R@chter(s)

Nadere informatie

Zorgplicht vs. klachtplicht

Zorgplicht vs. klachtplicht annotatie Ars Aequi oktober 2013 755 Annotatie Zorgplicht vs. klachtplicht Prof.mr. W.H. van Boom HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, RvdW 2013, 253 (Van de Steeg, Van de Steeg Landbouwbedrijf

Nadere informatie

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693

Aflevering 2012 afl. 7-8 Rubriek College. Bank- en effectenrecht Hoge Raad Datum 13 april 2012. Rolnummer 11/00126 LJN BV6693 JOR 2012/219 Hoge Raad 's-gravenhage, 13-04-2012, 11/00126, LJN BV6693 Zorgplicht van assurantietussenpersoon, Onvolledige informatie in brief assurantietussenpersoon aan verzekerde levert niet zonder

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matrix Asset Management B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matrix Asset Management B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-437 d.d. 11 december 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en R.H.G. Mijné en mr. drs. R. Knopper, leden en mr. D.M.A.

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Informatieverstrekkingsverplichtingen

Informatieverstrekkingsverplichtingen Informatieverstrekkingsverplichtingen bij vermogensbeheer mr. W.M. Schonewille LL.M. MiF en mr. R.J. Watson * Inleiding In deze speciale uitgave over vermogensbeheer mag een bijdrage over informatieverstrekkingsverplichtingen

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06 Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 83 d.d. 12 oktober 2009 (mr. J. Wortel, voorzitter, mr. C.E. du Perron, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C.

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-418 d.d. 27 november 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiten en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-25 d.d. 28 januari 2013 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mr. R.J. Verschoof en mr. A.W.H. Vink, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

In de tweede helft van 2014 heeft de Geschillencommissie 46 uitspraken gedaan en de Commissie van Beroep heeft 10 uitspraken gedaan.

In de tweede helft van 2014 heeft de Geschillencommissie 46 uitspraken gedaan en de Commissie van Beroep heeft 10 uitspraken gedaan. Toelichting In dit overzicht treft u de uitspraken aan van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) gedaan in de categorie Beleggen. In dit overzicht zijn alle bindend en niet bindende

Nadere informatie

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling

GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN. 1. Doel en ontwikkeling GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur

De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur 752 Ars Aequi oktober 2012 annotatie Annotatie arsaequi.nl/maandblad AA20120752 De bijzondere zorgplicht van de bank als beleggingsadviseur Prof.mr. D. Busch HR 3 februari 2012, LJN: BU4914 (Coöperatieve

Nadere informatie

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06

Rubriek Bank- en effectenrecht College Datum Rolnummer. Hof Arasterdam 29 november 2007 1299/06 Informatie JOR 2008/1S Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2007,1299/06 Vermogensbeheer, Beleggers gebonden aan schriftelijk vastgelegde doelstellingen voor vermogensbeheer, Afwijking overeengekomen wijze van

Nadere informatie