ACE Group Travel & Special Events - GTSE. Algemene voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE Group Travel & Special Events - GTSE. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 ACE Group Travel & Special Events - GTSE Algemene voorwaarden Art. 1 ALGEMENE DEFINITIES Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder : a) MAATSCHAPPIJ : de verzekeringsmaatschappij ACE European Group Limited., verzekerings-onderneming toegelaten onder codenummer CBFA b) VERZEKERINGSNEMER : degene die het contract aangaat. c) VERZEKERDE : iedere natuurlijke persoon die door onderhavig contract verzekerd wordt. d) BEGUNSTIGDE : de natuurlijke of rechts-persoon die in de Algemene Voorwaarden van onderhavig contract genoemd wordt en die gerechtigd is de door de Maatschappij verschuldigde schadevergoeding, wegens een op grond van een door onderhavig contract gewaarborgd schadegeval, te ontvangen. e) ONGEVAL : een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarvan één der oorzaken buiten het organisme van de Verzekerde te zoeken is en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. WORDEN MET EEN ONGEVAL GELIJKGESTELD : de infecties die rechtstreeks veroorzaakt zijn door een gewaarborgd ongeval met uitsluiting van elke infectie die het gevolg is van een menselijk of ander ingrijpen na de voltrekking van het gewaarborgd ongeval ; vergiftigingen en lichamelijke letsels die te wijten zijn aan het onopzettelijk innemen van giftige of corrosieve stoffen ; verstikking die te wijten is aan het onvoorzien optreden van gassen of schadelijke dampen ; verdrinking en infectieziekten ten gevolge van een onvrijwillige val in water of in een besmette vloeistof ; bevriezingen, hitte- of zonneslagen alsook bewusteloosheid en uitputting ten gevolge van schipbreuk, noodlanding, instortingen, lawines en overstromingen ; lichamelijke letsels als gevolg van aanrandingen of aanslagen gepleegd op de persoon van een verzekerde, tenzij bewezen wordt dat de Verzekerde actief zou hebben deelgenomen aan de activiteiten waarvan hij het slachtoffer is, als dader of aanstichter. f) ZIEKTE : in de optiek van deze verzekering moet onder ziekte worden verstaan, iedere onvrijwillige aantasting van de gezondheid, die medisch vastgesteld kan worden. Worden niet als ziekte in de zin van dit contract beschouwd: (a) ziekten, ongevallen en/of afwijkingen (aangeboren of niet), die vóór of op het ogenblik waarop onderhavig contract van kracht wordt, bestaan en waarvan de Verzekeringsnemer of de Verzekerde op dat ogenblik op de hoogte is of waarvan hij rederlijkerwijze kennis zou moeten hebben wegens het zich reeds manifesteren van de symptomen van de betreffende ziekte of afwijking ; (b) esthetische behandelingen en dergelijke ; (c) geestes- of zenuwziekten, neurosen, psychosen, rustkuren of analoge, die een verblijf in een psychiatrische instelling, in een psychiatrische afdeling van een zie-kenhuis of in een andere instelling dat in hoofdzaak een rusthuis, een herstellingsoord of gelijkaardig is, en gespecialiseerd is in de behandeling van alcoholisten, verslaafden, geesteszieken of bejaarden, noodzakelijk maken ; (d) beroepsziekten waarvoor een schadevergoeding wordt betaald krachtens de wetgeving, die van toepassing is op beroepsziekten. g) GENEESHEER : iedere natuurlijke persoon die wettelijk bevoegd is de geneeskunde uit te oefenen krachtens een erkend diploma van Doctor in de geneeskunde en die ingeschreven is in de tabel van de Orde der geneesheren; buiten België, iedere natuurlijke persoon in het betreffende land die wettelijk bevoegd is om aldaar de geneeskunde uit te oefenen in het kader van een analoge functie als deze uitgeoefend door een geneesheer in België. In de veronderstelling dat de door de Verzekerde opgelopen letsels een tussenkomst noodzaken van personen die wettelijk bevoegd zijn de tandheelkunde te beoefenen in het land waar op hun diensten beroep wordt gedaan, worden deze laatsten eveneens als geneesheren beschouwd. Deze gelijkstelling wordt uitdrukkelijk beperkt tot de noodzakelijke tussenkomst van deze tandartsen met betrekking tot een ongeval, gedekt door onderhavig contract. h) ZIEKENHUIS : wordt beschouwd als openbaar of privaat ziekenhuis, elke instelling die beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden van het land waarin ze zich bevindt en die : de zieken of gekwetsten die er verblijven ontvangt en verzorgt ; het verblijf van zieken of gekwetsten slechts toelaat onder controle van de aan haar verbonden geneesheer of geneesheren die verplicht zijn er een wachtdienst te verzekeren ; de adequate medische uitrusting bedrijfsklaar houdt voor het stellen van de diagnose en het behandelen van deze zieken of gekwetsten en die zo nodig in staat is heelkundige ingrepen uit te voeren binnen haar muren of in een instelling onder haar controle ; de zorgen verstrekt door of onder controle van verplegend personeel. i) GROUP TRAVEL (REIS) : verplaatsing van de Verzekerde, vertrekkend vanuit België met een buitenlandse bestemming. De dekking is verworven vanaf het ogenblik waarop de Verzekerde zijn werk- of woonplaats in België verlaat en eindigt bij zijn terugkeer naar één dezer. j) SPECIAL EVENT : gebeurtenis van culturele of sportieve aard, vermaakmanifestaties zoals opendeurdagen, feesten, uitstappen die in België plaatsvinden. De dekking is verworven voor de ongevallen die zich voordoen tijdens deze manifestaties /gebeurtenissen, alsook de weg van en naar deze manifestaties/gebeurtenissen. Art. 2 GELDIGHEID EN DUUR De dekking is verworven tijdens de duur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en vanaf de datum die erin vermeld staat, maar ten vroegste om 0 uur, de dag nadat de Maatschappij in het bezit is gesteld van het exemplaar dat voor haar bestemd is. Zij zal evenwel slechts verworven zijn na betaling van de premie aan de bemiddelaar. Het contract zal op de vervaldag niet automatisch hernieuwd worden ingevolge het eigen karakter van deze overeenkomst. Art. 3 - TOEPASSINGSGEBIED De verzekering is geldig overal ter wereld. Art. 4 - LEEFTIJDSGRENZEN Kunnen slechts verzekerd worden, die personen welke hoogstens 70 jaar oud zijn op het ogenblik van onderschrijving van het contract. Art. 5 - SPORT Ongevallen ten gevolge van het beoefenen van een sport als liefhebber zijn gedekt, de deelneming aan wedstrijden en prijskampen inbegrepen. Zijn uitgesloten : de sportactiviteiten uitgeoefend in zulke omstandigheden dat ze, volgens het oordeel van de specialisten, als roekeloze daden beschouwd worden, zoals bij niet-naleving van de voorschriften of veiligheidsmaatregelen ; sporten die het gebruik van een gemotoriseerd landvoertuig of een vaartuig noodzakelijk maken, alsmede alle hiermee verbonden snelheidswedstrijden ; de officiële ski-, skispring- en bob-sleighwedstrijden alsook de trainingen met het oog op zulke wedstrijden ; 1

2 alpinisme en bergbeklimming in het algemeen ; de boks- of worstelwedstrijden (het beoefenen van judo blijft echter gedekt) ; het besturen van vliegtuigen en helikopters, het zweefvliegen, het valschermspringen en alle luchtsporten in het algemeen. Art. 6 - TWEEWIELERS De verschuldigde sommen worden met de helft verminderd bij ongeval als gevolg van het gebruik als bestuurder of passagier van een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc. Art. 7 LICHAMELIJKE ONGEVALLENVERZEKERING - VERPLICHTINGEN VAN DE MAATSCHAPPIJ OVERLIJDEN Indien binnen de drie jaar volgend op een ongeval, gedekt door het contract, de Verzekerde overlijdt, betaalt de Maatschappij aan de aangeduide begunstigde of, bij ontstentenis, aan de wettelijke erfgenamen, de Staat uitgesloten, het kapitaal dat voorzien is in de Bijzondere Voorwaarden. Indien het lichaam van de Verzekerde niet werd teruggevonden ten gevolge van een vliegtuigongeluk, een schipbreuk, de vernieling van een ander openbaar vervoermiddel of bij het ver-dwijnen van een vliegtuig, een schip of een ander openbaar ver-voermiddel, indien geen nieuws van de Verzekerde, van andere passagiers of van bemanningsleden vernomen werd, binnen de drie jaar volgend op de dag van de vernietiging of de verdwijning, dan zal er worden verondersteld dat de Verzekerde aan de gevolgen van het ongeval op het tijdstip van de verdwijning of de vernietiging overleden is. Indien de Verzekerde op het ogenblik van het ongeval de volle leeftijd van 5 jaar niet heeft bereikt, betaalt of stort de Maatschappij enkel de degelijk verantwoorde begrafeniskosten terug, tot beloop van 2.500,00 EUR. BLIJVENDE INVALIDITEIT Indien het ongeval voor de Verzekerde een blijvende invaliditeit met zich meebrengt, betaalt de Maatschappij bij gemeen akkoord tussen de geneesheer door haarzelf aangeduid en deze aangeduid door de Verzekerde, aan deze laatste een kapitaal dat berekend is op de verzekerde som, in evenredigheid met de invaliditeitsgraad, bepaald volgens de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeiten (O.B.S.I.). De invaliditeitsgraad wordt vastgesteld vanaf het tijdstip van consolidatie van de toestand van de Verzekerde en ten laatste na afloop van een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van het ongeval. Het anatomisch verlies van ledematen of organen waarvan de functie reeds verloren was vóór het ongeval kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Letsels aan lede-maten en organen die reeds gebrekkig waren worden slechts vergoed volgens het verschil in hun toestand vóór en na het ongeval. De schatting van letsels aan een lidmaat of orgaan mag niet beïnvloed worden door de reeds bestaande gebrekkige toestand van een ander lidmaat of orgaan. TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID De dagelijkse vergoeding, die in de Bijzondere Voorwaarden voorzien wordt, is verschuldigd vanaf de 31ste dag na het ongeval, gedurende maximum 365 dagen, indien de Verzekerde zijn beroep niet kan uitoefenen, of zich bezig houden met het voeren van zijn zaken, of verplicht is voortdurend de kamer te houden, zo hij geen beroep uitoefent. Deze vergoeding zal evenredig verminderd worden en in ieder geval met de helft zodra de Verzekerde weer gedeeltelijk zijn beroep kan uitoefenen, of weer gedeeltelijk in staat is zich met zijn zaken bezig te houden, of wanneer hij niet meer verplicht is de kamer te houden, zo hij geen beroep uitoefent. Tenzij anders is bedongen zullen de dagvergoedingen aan het slachtoffer worden uitbetaald. Deze waarborg is facultatief en kan in geen geval onderschreven worden voor personen jonger dans 18 jaar. UITSLUITINGEN : Uitgesloten zijn ongevallen : te wijten aan lichamelijke of psychische gebreken van de Verzekerde ; Blijven niettemin gedekt de letsels die het gevolg zijn van een val, botsing of enig ander ermee gelijkgestelde accidentele gebeurtenis, zelfs indien de val, botsing of accidentele gebeurtenis het gevolg is van een ongesteld-heid, duizeligheid, krampen of het tijdelijk verlies van bewustzijn ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, behalve wanneer er wordt aangetoond dat het alcohol percentage in het bloed van de verzekerde ten tijde van het ongeval minder is dan toegestaan volgens de wet van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van alcoholhoudende dranken ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, behalve wanneer het gebruik van deze middelen overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzigingen heeft gehouden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen ; veroorzaakt door een opzettelijke handeling van de Verzekerde of de begunstigde volgens het contract, door zelfmoord of poging tot zelfmoord, door vrijwillige deelname aan misdaden of wanbedrijven ; veroorzaakt door burgeroorlog of burger-opstanden en -onlusten, internationale militaire conflicten of militaire opstanden en onlusten. Nochtans blijft de Verzekerde genieten van de dekking gedurende 14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden wanneer hij in het buitenland verrast wordt door dergelijke gebeurtenissen ; ingevolge het vrijwillig hanteren door de Verzekerde van een oorlogstuig of een wapen waarvan het bezit verboden is ; te wijten aan thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen ten gevolge van om het even welke wijziging in de atoomstructuur van de materie ; te wijten aan kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes ; te wijten aan stralingen van radio-isotopen ; die gebeuren tijdens een vlucht van een vliegtuig, een helikopter of ander luchtvaartuig, indien de Verzekerde deel uitmaakt van de bemanning, of indien de Verzekerde tijdens de vlucht een beroepsactiviteit of een andere met de vlucht verbonden activiteit uitoefent. Art. 8 - BEHANDELINGSKOSTEN a) ONGEVALLEN overkomen in België en in het buitenland : De Maatschappij betaalt, tot het bedrag voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, de onontbeerlijke behandelingskosten die rechtstreeks het gevolg zijn van een ongeval, aan de Verzekerde terug. Daarin zijn begrepen de medische kosten, de kosten voor geneesmiddelen, heelkunde of de hospitalisatiekosten, voor zover de behandeling werd voorgeschreven of opgelegd door een geneesheer. b) ZIEKTEN in het buitenland : De Maatschappij betaalt, tot het bedrag voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, de onontbeerlijke behandelingskosten die rechtstreeks het gevolg zijn van een ziekte tijdens een reis, aan de Verzekerde terug. Daarin zijn begrepen de medische kosten, de kosten voor geneesmiddelen, heelkunde of de hospitalisatiekosten tijdens het verblijf in het buitenland, voor zover de behandeling werd voorgeschreven of opgelegd door een geneesheer. De Maatschappij betaalt, ter aanvulling van de reeds in het buitenland gemaakte kosten, de eventuele behandelingskosten die de Verzekerde bij zijn terugkeer in België heeft gemaakt n.a.v. een ongeval of een ziekte overkomen tijdens zijn verblijf in het buitenland. Een medisch getuigschrift, met vermelding van het letsel en/of de aandoening, van een geneesheer van het land waarin de Verzekerde verbleef, zal de noodzaak van de in België te volgen medische behandelingen dienen te staven. De tussenkomst is evenwel beperkt tot maximum 3 maanden te rekenen vanaf de datum van aankomst in België. Waar het personen betreft die voor hetzelfde risico genieten van de sociale zekerheid of van ieder ander voorzorgsorganisme, zullen de gewaarborgde vergoedingen slechts aanvullend worden uitbetaald. In de gevallen waar, overeenkomstig de huidige Algemene Voorwaarden, de door de Maatschappij verschuldigde sommen met de helft verminderd 2

3 zouden worden, zal de Verzekerde zelf de helft moeten bijdragen van de behandelingskosten die door de Maatschappij terug te betalen zijn. UITSLUITINGEN : A. Gemeenschappelijke uitsluitingen met betrekking tot ongevallen en ziekten van de Verzekerde. Zijn niet gedekt door onderhavig contract en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of om het even welke tussenkomst vanwege de Maatschappij, de ongevallen en ziekten, alsook hun eventuele gevolgen : te wijten aan lichamelijke of psychische gebreken van de Verzekerde ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, behalve wanneer er wordt aangetoond dat het alcohol percentage in het bloed van de verzekerde ten tijde van het ongeval minder is dan toegestaan volgens de wet van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van alcoholhoudende dranken ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, behalve wanneer het gebruik van deze middelen overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzigingen heeft gehouden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen ; veroorzaakt door een opzettelijke handeling van de Verzekerde of de begunstigde volgens het contract, door zelfmoord of poging tot zelfmoord, door vrijwillige deelname aan misdaden of wanbedrijven ; veroorzaakt door burgeroorlog of burgeropstanden en -onlusten, internationale militaire conflicten of militaire opstanden en onlusten. Nochtans blijft de Verzekerde genieten van de dekking gedurende 14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden wanneer hij in het buitenland verrast wordt door dergelijke gebeurtenissen; ingevolge het vrijwillig hanteren door de Verzekerde van een oorlogstuig of een wapen waarvan het bezit verboden is ; te wijten aan thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen ten gevolge van om het even welke wijziging in de atoomstructuur van de materie ; te wijten aan kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes ; te wijten aan stralingen van radio-isotopen; die gebeuren tijdens een vlucht van een vliegtuig, een helikopter of ander luchtvaartuig, indien de Verzekerde deel uitmaakt van de bemanning, of indien de Verzekerde tijdens de vlucht een beroepsactiviteit of een andere met de vlucht verbonden activiteit uitoefent. te wijten aan de besmetting van het organisme van de Verzekerde door het Acquired Immune Deficiency Syndrome (A.I.D.S.-virus), wat ook de gevolgen zijn, hetzij een toe-stand van seropositiviteit, een abnormale pathologische toestand, een ziekte of om het even welk ongeval of een overlijden. B. Uitsluitingen met betrekking tot ziekten. Zijn evenmin gedekt door onderhavig contract en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of om het even welke tussenkomst vanwege de Maatschappij, als gevolg van een ziekte : de medische zorgen die reeds werden verstrekt voor een ziekte of een gebrekkige gezondheidstoestand van de Verzekerde en hun respectieve gevolgen, of waarvan de eerste verschijnselen zich reeds manisfesteerden voor de aanvang van de reis ; de behandelingen en geneesmiddelen die wetenschappelijk niet werden getest en goedgekeurd; de kosten voor protheses, brilglazen en monturen, contactlenzen ; de esthetische zorgen en behandelingen, orthopedische apparaten, de zorgen en behandelingen, naar aanleiding van een aangeboren afwijking ; tandverzorging en behandeling ; vroegtijdige bevalling, miskraam, zwangerschap, de bevalling en haar verwikkelingen, alsook geslachtsziekten ; geestes- of zenuwziekten, zoals neurose, psychose, overspanning of vallende ziekte ; alle kuren, ongeacht de oorzaak en de aard ervan ; het verblijf in een psychiatrische instelling of in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, een rusthuis of een herstellingsoord ; beroepsziekten, waarvoor een schadevergoeding wordt betaald krachtens de wetgeving die van toepassing is op beroepsziekten. Art. 9 BIJSTAND (tel: ) A) Verplichtingen De bijstandsdekking voorzien in dit artikel wordt gewaarborgd door ACE European Group Limited. De organisatie en de uitvoering van deze prestaties worden toevertrouwd aan Europ Assistance (België) N.V., Triomflaan 172 te 1160 Brussel. B) Prestaties 1. Repatriëring of sanitair transport van de zieke of gewonde verzekerde Indien bij ziekte of ongeval in het buitenland, de toestand van de Verzekerde noodzaakt tot een transfer voor bijkomende medische verzorging of voor specifieke onderzoeken die ter plaatse niet kunnen gerealiseerd worden, organiseert en vergoedt de Maatschappij de kosten van: hetzij, de onmiddelijke repatriëring van de Verzekerde naar één van de volgende onthaallanden: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Continentaal Spanje, Groot- Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Portugal, Andorra, Monaco indien er in de nabije omgeving geen geschikt verzorgingscentrum is en de noodzakelijke zorgen kunnen worden uitgesteld. hetzij, het transport naar een verzorgingscentrum in de buurt of in een aangrenzend land waar de nodige zorgen kunnen worden verstrekt, en dan naderhand, zodra de gezondheidstoestand van de Verzekerde het enigszins toelaat, een tweede repatriëring naar één van de hierbovenvermelde onthaallanden. Naargelang de ernst van de situatie wordt de Verzekerde, indien nodig, onder medisch toezicht gerepatrieerd of getransporteerd naar het meeste geschikte ziekenhuis, met de meest geschikte middelen: hetzij met een speciaal sanitair vliegtuig, hetzij per lijnvlucht, trein, slaaptrein, boot of ambulance. Voor verre landen: hetzij met een lijnvlucht met, indien nodig, speciale voorzieningen; hetzij met een speciaal sanitair vliegtuig (of om het even welk ander middel) naar een aangrenzend land waar de nodige zorgen kunnen worden verstrekt. Naderhand, zodra zijn/haar gezondheidstoestand het enigszins toelaat, zal de zieke of gewonde Verzekerde naar één van de eerdergenoemde onthaallanden worden gerepatrieerd met een lijnvlucht. Als bij aankomst van de Verzekerde in het onthaalland blijkt dat een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is, wordt tevens het vervoer tot aan zijn/haar woonplaats gedekt. Indien de Verzekerde is opgenomen in een ziekenhuis dat ver van zijn woonplaats gelegen is, organiseert en vergoedt de Maatschappij eveneens het vervoer van de Verzekerde van dit ziekenhuis tot aan zijn/haar woonplaats. De Maatschappij stelt zich onder geen beding in de plaats van de lokale eerstehulpdiensten en vergoedt derhalve in geen geval de daaraan verbonden kosten, evenwel met uitzondering van de kosten voor het vervoer per ambulance of per taxi naar de dichtstbijzijnde plek waar de nodige zorgen kunnen verstrekt voor goedaardige aandoeningen of lichte verwondingen waarvoor een repatriëring of medisch transport niet noodzakelijk is. Voorwaarden van toepassing op interventies bij medische (nood)situaties. In ieder geval vallen de beslissing en de modaliteiten voor repatriëring of overbrenging naar een geschikt gezondheidscentrum onder de exclusieve bevoegdheid van de geneesheer van ACE ASSISTANCE, na overleg met de behandelend geneesheer ter plaatse en eventueel de familie van de Verzekerde. Komen niet in aanmerking voor tussenkomst of vergoeding: Zwangerschap behalve onvoorziene complicaties en in alle gevallen, zwangerschap na de zesde maand, aandoeningen 3

4 waarvoor de Verzekerde onder behandeling staat en die nog niet gestabiliseerd zijn, terugval bij reeds bestaande ziekten waarbij het risico bestaat dat de toestand snel verslechtert en waarvan de Verzekerde op de hoogte is bij zijn/haar vertrek, gevolgen van gebruik van drugs, verdovende middelen en alcohol, iedere tussenkomst voor persoonlijk gemak in het buitenland. 2. Repatriëring of vervoer van het stoffelijk overschot De Maatschappij organiseert en vergoedt de kosten van het transport van het stoffelijk overschot van de Verzekerde van de plaats van de kisting in België of het buitenland naar de begraafplaats. Tevens vergoedt de Maatschappij de bijkomende noodzakelijke kosten voor het transport van het stoffelijk overschat, waaronder de kosten van een eenvoudige transportkist. De kosten voor de ceremonie, de begrafenis of crematie en andere bijkomstigheden komen ten laste van de familie. Indien ACE ASSISTANCE of de Maatschappij deze kosten heeft voorgeschoten, verbinden de Verzekeringsnemer, de begunstige of de wettige erfgenamen zich ertoe deze kosten terug te betalen zodra zij het terugbetalingsverzoek van ACE ASSISTANCE of de Maatschappij hebben ontvangen. Indien de Verzekerde om administratieve redenen ter plaatse voorlopig of definitief dient te worden begraven, organiseert en vergoedt de Maatschappij de heen- en terugreis van max. 2 familieleden (echtgeno(o)t(e), ouder, kind, broer of zus), voor zover één van deze nog niet ter plaatse zijn. In dat geval stelt de Maatschappij een treinticket (1 e klasse) of een vliegtuigticket (economy Class) ter beschikking om zich van thuis naar de plaats van de teraardebestelling te begeven. De Maatschappij organiseert dan het verblijf in het hotel van maximum twee familieleden dat zich dienen te verplaatsen, en neemt de werkelijke kosten (behalve kosten voor voedsel) ten laste, evenwel met een maximum van 40,00 EUR per dag per persoon. De tussenkomst van de Maatschappij in de kosten van verblijf kan nooit meer dan 250,00 EUR per persoon bedragen 3. Begeleiden van het stoffeflijk overschot Indien een alleenreizende Verzekerde overlijdt tijdens zijn zakenreis en de aanwezigheid van een familielid blijkt noodzakelijk voor de identificatie van het lichaam en/of de repatriëring- of crematieformaliteiten, stelt ACE ASSISTANCE een vliegticket (Economy class) of een treinticket (1 e klas), heen en terug, ter beschikking van een verwant in het thuisland om zich naar de plek te begeven waar de overledene zich bevindt. ACE ASSISTANCE vergoedt de verblijfskosten tot een maximumbedrag van 250,00 EUR voor een periode van maximum 3 dagen. 4. Voorschot hospitalisatiekosten Indien de Verzekerde een beroep heeft gedaan op ACE ASSISTANCE voor bijstand gedekt door onderhavig contract en geconfronteerd wordt met onvoorziene medische kosten door een hospitalisatie (storting van voorschot), schiet ACE ASSISTANCE de hospitalisatiekosten voor. Dit voorschot wordt rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald. Bedragen onder de 75,00 EUR worden niet voorgeschoten. 5. Zenden van een vervanger (uitsluitend bij zakenreizen) Wanneer de Verzekerde overlijdt door een ziekte of een ongeval dat door onderhavig contract is gedekt of indien de Verzekerde dient vervoerd of gerepatrieerd te worden overeenkomstig het hierboven vermeld punt 1, stelt de Maatschappij de Verzekeringsnemer een vliegtuigticket (Economy Class) of een treinticket (1 e klasse) ter beschikking, enkel en alleen om de Verzekeringsnemer toe te laten een vervanger te sturen voor de overleden of arbeidsongeschikte Verzekerde. Dit recht op een vervoersbewijs blijft alleen verworven indien het transport plaatsvindt binnen de maand na het overlijden of de ongeschiktheid van de vervangen persoon. verblijft, gedwongen wordt tot het betalen van een strafrechterlijke borgtocht, zal de Maatschappij het bedrag voorschieten tot maximum ,00 EUR. De terugbetaling van dit voorschot moet binnen een termijn geschieden van 3 maanden op eenvoudig verzoek van de Maatschappij. Wanneer de autoriteiten van het land waar de inbreuk werd gepleegd, het bedrag van de borgtocht binnen deze termijn aan de Verzekerde terugstorten, dient deze laatste dit bedrag dadelijk over te maken aan de Maatschappij Betaling gerechtskosten in het buitenland Wanneer de Verzekerde na een verkeersongeval strafrechtelijk vervolgd wordt in het buitenland, zal de Maatschappij de honoraria van de gerechtelijke raadgevers en vertegenwoordigers waarop de Verzekerde diende beroep te doen, ten laste nemen, en dit tot een bedrag van 2.500,00 EUR. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 2 van onderhavig contract, is de dekking voor rechtsbijstand die door de Maatschappij wordt gewaarborgd op grond van de bovenstaande beschikkingen niet van toepassing in België. Derhalve kan de bijstand van de Maatschappij op dit vlak slechts worden ingeroepen voor zover de Verzekerde in het buitenland verblijft. 7. Reisbijstand in het buitenland De Maatschappij verleent bijstand in het buitenland na verlies of diefstal van documenten in het buitenland. De diefstal of het verlies dient te worden aangegeven bij de bevoegde politiedienst. Indien de verloren of gestolen documenten: - Reisdocumenten zijn (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.), dient de Verzekerde zich in de eerste plaats te richten tot de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of consulaat. - Cheques of bank- of kredietkaarten zijn, bemiddelt ACE ASSISTANCE op basis van de verstrekte inlichtingen bij de financiële instellingen om de kaarten of cheques te blokkeren. - Vervoersbewijzen zijn, stelt ACE ASSISTANCE de noodzakelijke vervoersbewijzen ter schikking om de reis te kunnen verderzetten, evenwel pas nadat het tegenbedrag op hun rekening werd bijgeschreven. 8. Vervroegde terugkeer bij overlijden van een familielid van de Verzekerde Bij overlijden van de echtgenoot, vader, moeder, kind, broer, zus, grootouders, kleinkinderen, schoonouders, schoonkinderen, schoonbroers of schoonzusters van een verzekerde, organiseert en vergoedt ACE ASSISTANCE zijn/haar terugkeer naar België om de begrafenis van het familielid bij de kunnen wonen. 9. Vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname langer dan 2 dagen van echtgeno(o)t(e), vader, moeder of kind van de Verzekerde. Bij ziekenhuisopname langer dan 2 dagen van de echtgeno(o)t(e), vader, moeder of kind van de verzekerde, stelt de Maatschappij een Economy Class vliegtuig of een 1 e klas treinticket ter beschikking van de verzekerde om naar huis terug te keren. 10. Vervroegde terugkeer bij ernstige schade aan het huis van de Verzekerde Bij ernstige materiële schade aan het huis van de Verzekerde tijdens een buitenlandse reis, vergoedt de Maatschappij de heen- en terugreis van de Verzekerde, op voorwaarde dat deze schade onverwachts komt, niet te voorzien was en de onmiddelijke aanwezigheid van de Verzekerde absoluut noodzakelijk is. De heen- en terugreis dienen binnen de 8 dagen na de repatriëring plaats te vinden én vóór de geplande einddatum van de reis. 6. Rechtsbijstand in het buitenland 6.1. Voorschot van strafrechtelijke borgtocht Wanneer de Verzekerde naar aanleiding van een verkeersongeval door de autoriteiten van het land waarin hij 4

5 11. Repatriëring van de Verzekerde in geval van een (terroristische) aanslag of gewelddaden Indien de Verzekerde zelf het slachtoffer is van een (terroristische) aanslag of een gewelddaad, en als gevolg daarvan lichamelijke verwondingen heeft opgelopen of in shock is geraakt, organiseert ACE ASSISTANCE de repatriëring van de Verzekerde naar zijn thuisland. 12. Vervroegde terugkeer van de leidinggevende bij ernstige gebeurtenissen in het bedrijfspand v/d Verzekeringsnemer In geval van: - Ernstige materiële schade waarbij het bedrijfspand van de Verzekeringsnemer voor meer dan vijftig (50%) beschadigd is, - Overlijden van een naaste medewerker, - Ziekenhuisopname langer dan zeven (7) aaneengesloten dagen van een naaste medewerker, waarbij de aanwezigheid van de Verzekerde, als leidinggevende van het bedrijf annex Verzekeringsnemer, op de plek des onheils absoluut noodzakelijk is, organiseert en vergoedt ACE ASSISTANCE de heen- en terugreis (Economy class vliegticket of 1 e klas treinticket) vanaf de verblijfplaats in het buitenland tot aan het bedrijfspand. Onder ernstige schade dient men te verstaan: brand, explosie, implosie, waterschade, stormschade waarbij het bedrijfspand dusdanig beschadigd is geraakt dat deze onbruikbaar is geworden. Deze garantie geldt voor zover de Verzekerde geen gebruik kan maken de vervoersbiljetten die voorzien waren in het kader van zijn/haar zakelijke missie. 13. Vergoeding kosten voor verlengd verblijf van Verzekerde in het buitenland Indien de gezondheidstoestand van de Verzekerde niet noodzaakt tot een ziekenhuisopname, maar ACE ASSISTANCE de Verzekerde niet onmiddellijk kan repatriëren en de voorziene termijn van de opdracht verstreken is, vergoedt ACE ASSISTANCE de kosten van het verlengde verblijf tot een bedrag van 250,00 EUR per dag totdat hij /zij kan gerepatrieerd worden, tot een maximum van 2.000,00 EUR voor deze gehele prestatie. 14. Terugkeer van de Verzekerde naar de plaats van opdracht Nadat een Verzekerde gerepatrieerd is naar zijn/haar woonplaats naar aanleiding van een gewaarborgde ziekte of ongeval en zijn/haar gezondheidstoestand gestabiliseerd is, stelt ACE ASSISTANCE een Economy class vliegticket of 1 e klas treinticket ter beschikking zodat de Verzekerde kan terugkeren naar de plaats van opdracht in het buitenland. 15. Opvang voor kinderen jonger dan 16 Wanneer de Verzekerde tijdens een zakenreis in het ziekenhuis wordt opgenomen en zijn echtgeno(o)t(e) naar hem/haar toe gaat, maar de kinderen niet voor zichzelf kunnen zorgen en er niemand uit de naaste omgeving van de Verzekerde de zorg van de kinderen op zich kan nemen, organiseert en vergoedt ACE ASSISTANCE: HETZIJ - De opvang voor de kinderen in het huis van de Verzekerde op basis van plaatselijke beschikbaarheid en voor twee (2) dagen à tien (10) uur per dag. De vergoeding is beperkt tot een bedrag van 500,00 EUR voor de gehele prestatie. HETZIJ - Een heen- en terugreis per vliegtuig (Economy Class) of per trein (1 e klas) voor een door de Verzekerde aangewezen persoon die zijn/haar woonplaats heeft in België zodat hij/zij in het huis van de Verzekerde voor de kinderen kan zorgen. De Verzekerde heeft de keuze tussen deze twee opties, met dien verstande dat ze niet kunnen worden gecumuleerd. Deze waarborg geldt alleen voor de Benelux. 16. Ophalen en vervoeren van de wagen van de Verzekerde Indien de Verzekerde gebruik maakt van een wagen, van zichzelf of van het bedrijf, om zijn opdracht geheel of gedeeltelijk te vervullen, en, tijdens deze opdracht door een gewaarborgde ziekte of ongeval langer dan tien (10) dagen in het ziekenhuis opgenomen wordt of gerepatrieerd wordt maar absoluut niet kan rijden, en, de meereizende echtgenoot en/of kinderen of collega s de wagen niet mogen besturen, organiseert en vergoedt ACE ASSISTANCE de reis van een naaste van de verzekerde, gedomilicieerd in hetzelfde land als de verzekerde, om het geïmmobiliseerde voertuig op te halen en terug te brengen naar de woonplaats van de bestuurder. ACE ASSISTANCE vergoedt : - De kosten van een taxi indien de heenreis minder dan dertig (30) kilometer is. - De kosten van een treinticket (1 e klas) indien de heenreis langer dan dertig (30) kilometer is. De kosten van een vliegticket (Economy class) indien de treinreis langer dan vijf (5) uur in beslag zou nemen. Deze waarborg geldt alleen voor België. Alleen ACE ASSISTANCE is bevoegd om te beslissen over het soort vervoer en het vervoersmiddel dat ter beschikking wordt gesteld van de door de Verzekerde aangewezen persoon. ACE ASSISTANCE vergoedt niet : - de kosten van de parking of het autobewakingsbedrijf; - de brandstofkosten; - de kosten voor pechverhelping tijdens de terugreis; - de tol; - de boetes. De echtgeno(o)t(e) en kinderen die de Verzekerde vergezellen tijdens een zakenreis genieten deze waarborg niet. 17. Telecommunicatiekosten De Maatschappij vergoedt de noodzakelijke telecommunicatiekosten om in contact te komen met ACE ASSISTANCE naar aanleiding van een gewaarborgde schade. De telecommunicatiekosten aangegaan om in contact te komen met andere personen naar aanleiding van een gewaarborgde schade, zijn verzekerd tot een bedrag van max. 125,00 EUR. 18. Overbrengen van berichten Indien de Verzekeringsnemer of Verzekerde buiten hun wil om absoluut geen mogelijkheid hebben om een belangrijke boodschap door te geven, zal ACE ASSISTANCE alles in het werk stellen om de desbetreffende personen op tijd in te lichten. De rol van ACE ASSISTANCE is evenwel beperkt tot het overbrengen van berichten. Derhalve ligt de volledige verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten bij de auteurs, waarvan de identiteit vastgesteld dient te worden. 19. Verblijfskosten voor 2 familieleden bij ernstige ziekte of levensgevaar Zijn gedekt, tot een bedrag van 7.500,00 EUR, per schadegeval, én na goedkeuring van ACE ASSISTANCE, de reiskosten voor de noodzakelijke heen- en terugreis, evenals de verblijfskosten voor maximum 2 familieleden (echtgeno(o)t(e), kind, ouder, broer, zus, grootouders of kleinkinderen) en/of personen die met de Verzekerde samenwonen, om hem/haar bij te staan bij ernstige ziekte of indien de Verzekerde in levensgevaar verkeert. 5

SIP - Student Insurance Program

SIP - Student Insurance Program SIP - Student Insurance Program Algemene voorwaarden SIP06/2012NL ALGEMENE DEFINITIES Art. 1 - Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder: a) MAATSCHAPPIJ: de verzekeringsmaatschappij ACE European

Nadere informatie

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden

Ace ROTARY YEP 04/2014. Algemene voorwaarden Ace ROTARY YEP 04/2014 Algemene voorwaarden Titel I - DEFINITIES 2/3 Titel II OMVANG VAN DE WAARBORGEN 3 Artikel 1 - Voorwerp van de verzekering 3 Artikel 2 tot 12 - Waarborgen 3/18 Artikel 13 - Verhaal

Nadere informatie

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST

VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK... ... TOT AANKOMST VERZEKERINGS VOORWAARDEN TIJDELIJKE EN JAARCONTRACTEN GOED VERZEKERD VAN VERTREK...... TOT AANKOMST inhoud Gemeenschappelijke bepalingen 3 Annulering 5 Bijstand personen 7 Kapitaal reisongeval 12 Burgerlijke

Nadere informatie

A R E N A Sports Group Travel Program

A R E N A Sports Group Travel Program 1 A R E N A Sports Group Travel Program ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Omschrijving 1.1. INLEIDENDE BEGRIPPEN De onderhavige voorwaarden maken het voorwerp uit van Master Policy nr. 2.009.718 ARENA SPORTS GROUP

Nadere informatie

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE

Collectieve Polis BAS7804. Algemene Voorwaarden (REF 0420-ICTN-010912) GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING GOLDEN TRAVEL INSURANCE Collectieve Polis BAS7804 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN A1198 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas

Algemene voorwaarden Go Safe with Artas Algemene voorwaarden Go Safe with Artas AV-GO SAFE WITH ARTAS HOME 03/2014 EUROPESE De verzekerde geniet van volgende waarborgen en kapitalen: Bijstand personen tot 5.000.000 Lichamelijke ongevallen tot

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE

GOLDEN TRAVEL INSURANCE GOLDEN TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GTIN-010107) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND

OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND OMNIUM REISVERZEKERING EN BIJSTAND REISVERZEKERINGEN VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420 - SELN - 010707) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract.

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11 ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE FORMULES 2311TEM11 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 1. DEFINITIES a. Verzekeringsnemer: de fysieke of morele persoon die het verzekeringscontract onderschrijft voor zijn eigen

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance Plus BAS 21213 Bijstand nodig? +32 (0)3 253.64.15 Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) VERZEKERINGSVOORWAARDEN BAS 21213 Assistance

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTEFORMULIER

SCHADEAANGIFTEFORMULIER ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN Tweekerkenstraat 14 1000 Brussel Tel. 02/220 34 11 - Fax 02/218 77 62 (onderneming toegelaten onder code 0420) SCHADEAANGIFTEFORMULIER 1) Naam en adres van de

Nadere informatie

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

- 1 - GO SAFE - JAARPOLIS

- 1 - GO SAFE - JAARPOLIS - 1 - GO SAFE - JAARPOLIS VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-GSNL-010405) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN

GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING. Algemene voorwaarden. Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE TIJDELIJKE REISVERZEKERING Algemene voorwaarden Geldig vanaf 01.10.2010 ALS GEEN ANDER THUIS IN REISVERZEKERINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE INHOUDSTABEL GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN...

Nadere informatie

SMART TRAVEL INSURANCE

SMART TRAVEL INSURANCE SMART TRAVEL INSURANCE VERZEKERINGSVOORWAARDEN (REF 0420-STIN-010106) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering

Golden Travel Insurance - Tijdelijke reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

VERZEKERINGSVOORWAARDEN Assistance PLUS VERZEKERINGSVOORWAARDEN REISVERZEKERINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. BAS 20.212 1. DEFINITIES - Verzekeringsnemer:

Nadere informatie

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering

Go Safe Jaarlijkse reisverzekering EUROPESE GOEDEREN EN REISBAGAGE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V TWEEKERKENSTRAAT 14, B-1000 BRUSSEL Tel. 02/220 34 11 Fax. 02/ 218.77.62 Email. travel@europese.be Onderneming toegelaten onder code 0420 EUROPESE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TIJDELIJKE PRODUCTEN Beschrijvende prestaties gewaarborgd per product* all in + all in travel protect annuleringsverzekering personenbijstand bagageverzekering kapitaal reisongeval optie voertuigbijstand 4.1 tot 4.3 4.1 tot

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN GOLDEN TRAVEL INSURANCE Verzekeringsvoorwaarden (REF 0420-GTIN-010105) GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN De bepalingen die volgen zijn van toepassing op het gehele verzekeringscontract. 1. DEFINITIES Verzekeringnemer:

Nadere informatie

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex

Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Polissen verzekeringen MasterCard Gold / MasterCard Gold Flex Dexia Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - www.dexia.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden bijstand aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BIJSTAND AAN PERSONEN IN HET BUITENLAND 1. DEFINITIES 3 1.1 Verzekeraar 3 1.2 Touring 3 1.3 Verzekeringnemer en begunstigden 3 1.4 Woonplaats 4 1.5 Ziekte 4 1.6 Ongeval 4 1.7

Nadere informatie

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - -

12222223 TELEFOONNR:.../ 123... BANK-/POSTREK.NR: - - 05044 POLIS Reisbijstand NLv1 11-03-2005 14:27 Pagina 1 VAB-REISBIJSTAND ALGEMEEN AANGIFTEFORMULIER VAB-Reisbijstand polisnummer: 1222222222223 NAAM EN VOORNAAM VERZEKERDE:... 122222222222222222223 STRAAT:...NR:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ

ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ ALGEMENE VOORWAARDEN : MODULAIRE BIJSTAND ALLIANZ Travel Assist Travel & Drive Assist Kids Assist Bike & Scooter Assist Uw contract bestaat uit twee delen: De Algemene Voorwaarden beschrijven de werking

Nadere informatie

Reisverzekering op maat

Reisverzekering op maat Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0130 pagina 1 DVV verzekeringen Livingstonelaan 6 1000 Brussel Algemene Voorwaarden HR Brussel 43.246 0130-RIV/N-032004 Rek.nr. 799-5501252-93 Reisverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ANNULERING ASSISTANCE PERSONEN REISGOED VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Uw contract bestaat uit twee delen: De "Algemene Voorwaarden" beschrijven de werking van uw contract en de

Nadere informatie

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is.

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Algemene voorwaarden bedrijvenpolis Verzekeraars ARTAS N.V., Torhoutsesteenweg

Nadere informatie

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen

Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen 0096-0166V0000.03-01032014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Uitgebreide Baloise Assistance Voertuig en Personen Inhoud Uw polis bestaat uit

Nadere informatie