ACE Group Travel & Special Events - GTSE. Algemene voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACE Group Travel & Special Events - GTSE. Algemene voorwaarden"

Transcriptie

1 ACE Group Travel & Special Events - GTSE Algemene voorwaarden Art. 1 ALGEMENE DEFINITIES Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder : a) MAATSCHAPPIJ : de verzekeringsmaatschappij ACE European Group Limited., verzekerings-onderneming toegelaten onder codenummer CBFA b) VERZEKERINGSNEMER : degene die het contract aangaat. c) VERZEKERDE : iedere natuurlijke persoon die door onderhavig contract verzekerd wordt. d) BEGUNSTIGDE : de natuurlijke of rechts-persoon die in de Algemene Voorwaarden van onderhavig contract genoemd wordt en die gerechtigd is de door de Maatschappij verschuldigde schadevergoeding, wegens een op grond van een door onderhavig contract gewaarborgd schadegeval, te ontvangen. e) ONGEVAL : een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarvan één der oorzaken buiten het organisme van de Verzekerde te zoeken is en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. WORDEN MET EEN ONGEVAL GELIJKGESTELD : de infecties die rechtstreeks veroorzaakt zijn door een gewaarborgd ongeval met uitsluiting van elke infectie die het gevolg is van een menselijk of ander ingrijpen na de voltrekking van het gewaarborgd ongeval ; vergiftigingen en lichamelijke letsels die te wijten zijn aan het onopzettelijk innemen van giftige of corrosieve stoffen ; verstikking die te wijten is aan het onvoorzien optreden van gassen of schadelijke dampen ; verdrinking en infectieziekten ten gevolge van een onvrijwillige val in water of in een besmette vloeistof ; bevriezingen, hitte- of zonneslagen alsook bewusteloosheid en uitputting ten gevolge van schipbreuk, noodlanding, instortingen, lawines en overstromingen ; lichamelijke letsels als gevolg van aanrandingen of aanslagen gepleegd op de persoon van een verzekerde, tenzij bewezen wordt dat de Verzekerde actief zou hebben deelgenomen aan de activiteiten waarvan hij het slachtoffer is, als dader of aanstichter. f) ZIEKTE : in de optiek van deze verzekering moet onder ziekte worden verstaan, iedere onvrijwillige aantasting van de gezondheid, die medisch vastgesteld kan worden. Worden niet als ziekte in de zin van dit contract beschouwd: (a) ziekten, ongevallen en/of afwijkingen (aangeboren of niet), die vóór of op het ogenblik waarop onderhavig contract van kracht wordt, bestaan en waarvan de Verzekeringsnemer of de Verzekerde op dat ogenblik op de hoogte is of waarvan hij rederlijkerwijze kennis zou moeten hebben wegens het zich reeds manifesteren van de symptomen van de betreffende ziekte of afwijking ; (b) esthetische behandelingen en dergelijke ; (c) geestes- of zenuwziekten, neurosen, psychosen, rustkuren of analoge, die een verblijf in een psychiatrische instelling, in een psychiatrische afdeling van een zie-kenhuis of in een andere instelling dat in hoofdzaak een rusthuis, een herstellingsoord of gelijkaardig is, en gespecialiseerd is in de behandeling van alcoholisten, verslaafden, geesteszieken of bejaarden, noodzakelijk maken ; (d) beroepsziekten waarvoor een schadevergoeding wordt betaald krachtens de wetgeving, die van toepassing is op beroepsziekten. g) GENEESHEER : iedere natuurlijke persoon die wettelijk bevoegd is de geneeskunde uit te oefenen krachtens een erkend diploma van Doctor in de geneeskunde en die ingeschreven is in de tabel van de Orde der geneesheren; buiten België, iedere natuurlijke persoon in het betreffende land die wettelijk bevoegd is om aldaar de geneeskunde uit te oefenen in het kader van een analoge functie als deze uitgeoefend door een geneesheer in België. In de veronderstelling dat de door de Verzekerde opgelopen letsels een tussenkomst noodzaken van personen die wettelijk bevoegd zijn de tandheelkunde te beoefenen in het land waar op hun diensten beroep wordt gedaan, worden deze laatsten eveneens als geneesheren beschouwd. Deze gelijkstelling wordt uitdrukkelijk beperkt tot de noodzakelijke tussenkomst van deze tandartsen met betrekking tot een ongeval, gedekt door onderhavig contract. h) ZIEKENHUIS : wordt beschouwd als openbaar of privaat ziekenhuis, elke instelling die beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden van het land waarin ze zich bevindt en die : de zieken of gekwetsten die er verblijven ontvangt en verzorgt ; het verblijf van zieken of gekwetsten slechts toelaat onder controle van de aan haar verbonden geneesheer of geneesheren die verplicht zijn er een wachtdienst te verzekeren ; de adequate medische uitrusting bedrijfsklaar houdt voor het stellen van de diagnose en het behandelen van deze zieken of gekwetsten en die zo nodig in staat is heelkundige ingrepen uit te voeren binnen haar muren of in een instelling onder haar controle ; de zorgen verstrekt door of onder controle van verplegend personeel. i) GROUP TRAVEL (REIS) : verplaatsing van de Verzekerde, vertrekkend vanuit België met een buitenlandse bestemming. De dekking is verworven vanaf het ogenblik waarop de Verzekerde zijn werk- of woonplaats in België verlaat en eindigt bij zijn terugkeer naar één dezer. j) SPECIAL EVENT : gebeurtenis van culturele of sportieve aard, vermaakmanifestaties zoals opendeurdagen, feesten, uitstappen die in België plaatsvinden. De dekking is verworven voor de ongevallen die zich voordoen tijdens deze manifestaties /gebeurtenissen, alsook de weg van en naar deze manifestaties/gebeurtenissen. Art. 2 GELDIGHEID EN DUUR De dekking is verworven tijdens de duur vermeld in de Bijzondere Voorwaarden en vanaf de datum die erin vermeld staat, maar ten vroegste om 0 uur, de dag nadat de Maatschappij in het bezit is gesteld van het exemplaar dat voor haar bestemd is. Zij zal evenwel slechts verworven zijn na betaling van de premie aan de bemiddelaar. Het contract zal op de vervaldag niet automatisch hernieuwd worden ingevolge het eigen karakter van deze overeenkomst. Art. 3 - TOEPASSINGSGEBIED De verzekering is geldig overal ter wereld. Art. 4 - LEEFTIJDSGRENZEN Kunnen slechts verzekerd worden, die personen welke hoogstens 70 jaar oud zijn op het ogenblik van onderschrijving van het contract. Art. 5 - SPORT Ongevallen ten gevolge van het beoefenen van een sport als liefhebber zijn gedekt, de deelneming aan wedstrijden en prijskampen inbegrepen. Zijn uitgesloten : de sportactiviteiten uitgeoefend in zulke omstandigheden dat ze, volgens het oordeel van de specialisten, als roekeloze daden beschouwd worden, zoals bij niet-naleving van de voorschriften of veiligheidsmaatregelen ; sporten die het gebruik van een gemotoriseerd landvoertuig of een vaartuig noodzakelijk maken, alsmede alle hiermee verbonden snelheidswedstrijden ; de officiële ski-, skispring- en bob-sleighwedstrijden alsook de trainingen met het oog op zulke wedstrijden ; 1

2 alpinisme en bergbeklimming in het algemeen ; de boks- of worstelwedstrijden (het beoefenen van judo blijft echter gedekt) ; het besturen van vliegtuigen en helikopters, het zweefvliegen, het valschermspringen en alle luchtsporten in het algemeen. Art. 6 - TWEEWIELERS De verschuldigde sommen worden met de helft verminderd bij ongeval als gevolg van het gebruik als bestuurder of passagier van een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc. Art. 7 LICHAMELIJKE ONGEVALLENVERZEKERING - VERPLICHTINGEN VAN DE MAATSCHAPPIJ OVERLIJDEN Indien binnen de drie jaar volgend op een ongeval, gedekt door het contract, de Verzekerde overlijdt, betaalt de Maatschappij aan de aangeduide begunstigde of, bij ontstentenis, aan de wettelijke erfgenamen, de Staat uitgesloten, het kapitaal dat voorzien is in de Bijzondere Voorwaarden. Indien het lichaam van de Verzekerde niet werd teruggevonden ten gevolge van een vliegtuigongeluk, een schipbreuk, de vernieling van een ander openbaar vervoermiddel of bij het ver-dwijnen van een vliegtuig, een schip of een ander openbaar ver-voermiddel, indien geen nieuws van de Verzekerde, van andere passagiers of van bemanningsleden vernomen werd, binnen de drie jaar volgend op de dag van de vernietiging of de verdwijning, dan zal er worden verondersteld dat de Verzekerde aan de gevolgen van het ongeval op het tijdstip van de verdwijning of de vernietiging overleden is. Indien de Verzekerde op het ogenblik van het ongeval de volle leeftijd van 5 jaar niet heeft bereikt, betaalt of stort de Maatschappij enkel de degelijk verantwoorde begrafeniskosten terug, tot beloop van 2.500,00 EUR. BLIJVENDE INVALIDITEIT Indien het ongeval voor de Verzekerde een blijvende invaliditeit met zich meebrengt, betaalt de Maatschappij bij gemeen akkoord tussen de geneesheer door haarzelf aangeduid en deze aangeduid door de Verzekerde, aan deze laatste een kapitaal dat berekend is op de verzekerde som, in evenredigheid met de invaliditeitsgraad, bepaald volgens de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeiten (O.B.S.I.). De invaliditeitsgraad wordt vastgesteld vanaf het tijdstip van consolidatie van de toestand van de Verzekerde en ten laatste na afloop van een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum van het ongeval. Het anatomisch verlies van ledematen of organen waarvan de functie reeds verloren was vóór het ongeval kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Letsels aan lede-maten en organen die reeds gebrekkig waren worden slechts vergoed volgens het verschil in hun toestand vóór en na het ongeval. De schatting van letsels aan een lidmaat of orgaan mag niet beïnvloed worden door de reeds bestaande gebrekkige toestand van een ander lidmaat of orgaan. TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID De dagelijkse vergoeding, die in de Bijzondere Voorwaarden voorzien wordt, is verschuldigd vanaf de 31ste dag na het ongeval, gedurende maximum 365 dagen, indien de Verzekerde zijn beroep niet kan uitoefenen, of zich bezig houden met het voeren van zijn zaken, of verplicht is voortdurend de kamer te houden, zo hij geen beroep uitoefent. Deze vergoeding zal evenredig verminderd worden en in ieder geval met de helft zodra de Verzekerde weer gedeeltelijk zijn beroep kan uitoefenen, of weer gedeeltelijk in staat is zich met zijn zaken bezig te houden, of wanneer hij niet meer verplicht is de kamer te houden, zo hij geen beroep uitoefent. Tenzij anders is bedongen zullen de dagvergoedingen aan het slachtoffer worden uitbetaald. Deze waarborg is facultatief en kan in geen geval onderschreven worden voor personen jonger dans 18 jaar. UITSLUITINGEN : Uitgesloten zijn ongevallen : te wijten aan lichamelijke of psychische gebreken van de Verzekerde ; Blijven niettemin gedekt de letsels die het gevolg zijn van een val, botsing of enig ander ermee gelijkgestelde accidentele gebeurtenis, zelfs indien de val, botsing of accidentele gebeurtenis het gevolg is van een ongesteld-heid, duizeligheid, krampen of het tijdelijk verlies van bewustzijn ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, behalve wanneer er wordt aangetoond dat het alcohol percentage in het bloed van de verzekerde ten tijde van het ongeval minder is dan toegestaan volgens de wet van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van alcoholhoudende dranken ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, behalve wanneer het gebruik van deze middelen overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzigingen heeft gehouden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen ; veroorzaakt door een opzettelijke handeling van de Verzekerde of de begunstigde volgens het contract, door zelfmoord of poging tot zelfmoord, door vrijwillige deelname aan misdaden of wanbedrijven ; veroorzaakt door burgeroorlog of burger-opstanden en -onlusten, internationale militaire conflicten of militaire opstanden en onlusten. Nochtans blijft de Verzekerde genieten van de dekking gedurende 14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden wanneer hij in het buitenland verrast wordt door dergelijke gebeurtenissen ; ingevolge het vrijwillig hanteren door de Verzekerde van een oorlogstuig of een wapen waarvan het bezit verboden is ; te wijten aan thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen ten gevolge van om het even welke wijziging in de atoomstructuur van de materie ; te wijten aan kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes ; te wijten aan stralingen van radio-isotopen ; die gebeuren tijdens een vlucht van een vliegtuig, een helikopter of ander luchtvaartuig, indien de Verzekerde deel uitmaakt van de bemanning, of indien de Verzekerde tijdens de vlucht een beroepsactiviteit of een andere met de vlucht verbonden activiteit uitoefent. Art. 8 - BEHANDELINGSKOSTEN a) ONGEVALLEN overkomen in België en in het buitenland : De Maatschappij betaalt, tot het bedrag voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, de onontbeerlijke behandelingskosten die rechtstreeks het gevolg zijn van een ongeval, aan de Verzekerde terug. Daarin zijn begrepen de medische kosten, de kosten voor geneesmiddelen, heelkunde of de hospitalisatiekosten, voor zover de behandeling werd voorgeschreven of opgelegd door een geneesheer. b) ZIEKTEN in het buitenland : De Maatschappij betaalt, tot het bedrag voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, de onontbeerlijke behandelingskosten die rechtstreeks het gevolg zijn van een ziekte tijdens een reis, aan de Verzekerde terug. Daarin zijn begrepen de medische kosten, de kosten voor geneesmiddelen, heelkunde of de hospitalisatiekosten tijdens het verblijf in het buitenland, voor zover de behandeling werd voorgeschreven of opgelegd door een geneesheer. De Maatschappij betaalt, ter aanvulling van de reeds in het buitenland gemaakte kosten, de eventuele behandelingskosten die de Verzekerde bij zijn terugkeer in België heeft gemaakt n.a.v. een ongeval of een ziekte overkomen tijdens zijn verblijf in het buitenland. Een medisch getuigschrift, met vermelding van het letsel en/of de aandoening, van een geneesheer van het land waarin de Verzekerde verbleef, zal de noodzaak van de in België te volgen medische behandelingen dienen te staven. De tussenkomst is evenwel beperkt tot maximum 3 maanden te rekenen vanaf de datum van aankomst in België. Waar het personen betreft die voor hetzelfde risico genieten van de sociale zekerheid of van ieder ander voorzorgsorganisme, zullen de gewaarborgde vergoedingen slechts aanvullend worden uitbetaald. In de gevallen waar, overeenkomstig de huidige Algemene Voorwaarden, de door de Maatschappij verschuldigde sommen met de helft verminderd 2

3 zouden worden, zal de Verzekerde zelf de helft moeten bijdragen van de behandelingskosten die door de Maatschappij terug te betalen zijn. UITSLUITINGEN : A. Gemeenschappelijke uitsluitingen met betrekking tot ongevallen en ziekten van de Verzekerde. Zijn niet gedekt door onderhavig contract en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of om het even welke tussenkomst vanwege de Maatschappij, de ongevallen en ziekten, alsook hun eventuele gevolgen : te wijten aan lichamelijke of psychische gebreken van de Verzekerde ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, behalve wanneer er wordt aangetoond dat het alcohol percentage in het bloed van de verzekerde ten tijde van het ongeval minder is dan toegestaan volgens de wet van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van alcoholhoudende dranken ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, behalve wanneer het gebruik van deze middelen overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzigingen heeft gehouden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen ; veroorzaakt door een opzettelijke handeling van de Verzekerde of de begunstigde volgens het contract, door zelfmoord of poging tot zelfmoord, door vrijwillige deelname aan misdaden of wanbedrijven ; veroorzaakt door burgeroorlog of burgeropstanden en -onlusten, internationale militaire conflicten of militaire opstanden en onlusten. Nochtans blijft de Verzekerde genieten van de dekking gedurende 14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden wanneer hij in het buitenland verrast wordt door dergelijke gebeurtenissen; ingevolge het vrijwillig hanteren door de Verzekerde van een oorlogstuig of een wapen waarvan het bezit verboden is ; te wijten aan thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen ten gevolge van om het even welke wijziging in de atoomstructuur van de materie ; te wijten aan kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes ; te wijten aan stralingen van radio-isotopen; die gebeuren tijdens een vlucht van een vliegtuig, een helikopter of ander luchtvaartuig, indien de Verzekerde deel uitmaakt van de bemanning, of indien de Verzekerde tijdens de vlucht een beroepsactiviteit of een andere met de vlucht verbonden activiteit uitoefent. te wijten aan de besmetting van het organisme van de Verzekerde door het Acquired Immune Deficiency Syndrome (A.I.D.S.-virus), wat ook de gevolgen zijn, hetzij een toe-stand van seropositiviteit, een abnormale pathologische toestand, een ziekte of om het even welk ongeval of een overlijden. B. Uitsluitingen met betrekking tot ziekten. Zijn evenmin gedekt door onderhavig contract en kunnen bijgevolg geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of om het even welke tussenkomst vanwege de Maatschappij, als gevolg van een ziekte : de medische zorgen die reeds werden verstrekt voor een ziekte of een gebrekkige gezondheidstoestand van de Verzekerde en hun respectieve gevolgen, of waarvan de eerste verschijnselen zich reeds manisfesteerden voor de aanvang van de reis ; de behandelingen en geneesmiddelen die wetenschappelijk niet werden getest en goedgekeurd; de kosten voor protheses, brilglazen en monturen, contactlenzen ; de esthetische zorgen en behandelingen, orthopedische apparaten, de zorgen en behandelingen, naar aanleiding van een aangeboren afwijking ; tandverzorging en behandeling ; vroegtijdige bevalling, miskraam, zwangerschap, de bevalling en haar verwikkelingen, alsook geslachtsziekten ; geestes- of zenuwziekten, zoals neurose, psychose, overspanning of vallende ziekte ; alle kuren, ongeacht de oorzaak en de aard ervan ; het verblijf in een psychiatrische instelling of in een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis, een rusthuis of een herstellingsoord ; beroepsziekten, waarvoor een schadevergoeding wordt betaald krachtens de wetgeving die van toepassing is op beroepsziekten. Art. 9 BIJSTAND (tel: ) A) Verplichtingen De bijstandsdekking voorzien in dit artikel wordt gewaarborgd door ACE European Group Limited. De organisatie en de uitvoering van deze prestaties worden toevertrouwd aan Europ Assistance (België) N.V., Triomflaan 172 te 1160 Brussel. B) Prestaties 1. Repatriëring of sanitair transport van de zieke of gewonde verzekerde Indien bij ziekte of ongeval in het buitenland, de toestand van de Verzekerde noodzaakt tot een transfer voor bijkomende medische verzorging of voor specifieke onderzoeken die ter plaatse niet kunnen gerealiseerd worden, organiseert en vergoedt de Maatschappij de kosten van: hetzij, de onmiddelijke repatriëring van de Verzekerde naar één van de volgende onthaallanden: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Continentaal Spanje, Groot- Brittannië, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Portugal, Andorra, Monaco indien er in de nabije omgeving geen geschikt verzorgingscentrum is en de noodzakelijke zorgen kunnen worden uitgesteld. hetzij, het transport naar een verzorgingscentrum in de buurt of in een aangrenzend land waar de nodige zorgen kunnen worden verstrekt, en dan naderhand, zodra de gezondheidstoestand van de Verzekerde het enigszins toelaat, een tweede repatriëring naar één van de hierbovenvermelde onthaallanden. Naargelang de ernst van de situatie wordt de Verzekerde, indien nodig, onder medisch toezicht gerepatrieerd of getransporteerd naar het meeste geschikte ziekenhuis, met de meest geschikte middelen: hetzij met een speciaal sanitair vliegtuig, hetzij per lijnvlucht, trein, slaaptrein, boot of ambulance. Voor verre landen: hetzij met een lijnvlucht met, indien nodig, speciale voorzieningen; hetzij met een speciaal sanitair vliegtuig (of om het even welk ander middel) naar een aangrenzend land waar de nodige zorgen kunnen worden verstrekt. Naderhand, zodra zijn/haar gezondheidstoestand het enigszins toelaat, zal de zieke of gewonde Verzekerde naar één van de eerdergenoemde onthaallanden worden gerepatrieerd met een lijnvlucht. Als bij aankomst van de Verzekerde in het onthaalland blijkt dat een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is, wordt tevens het vervoer tot aan zijn/haar woonplaats gedekt. Indien de Verzekerde is opgenomen in een ziekenhuis dat ver van zijn woonplaats gelegen is, organiseert en vergoedt de Maatschappij eveneens het vervoer van de Verzekerde van dit ziekenhuis tot aan zijn/haar woonplaats. De Maatschappij stelt zich onder geen beding in de plaats van de lokale eerstehulpdiensten en vergoedt derhalve in geen geval de daaraan verbonden kosten, evenwel met uitzondering van de kosten voor het vervoer per ambulance of per taxi naar de dichtstbijzijnde plek waar de nodige zorgen kunnen verstrekt voor goedaardige aandoeningen of lichte verwondingen waarvoor een repatriëring of medisch transport niet noodzakelijk is. Voorwaarden van toepassing op interventies bij medische (nood)situaties. In ieder geval vallen de beslissing en de modaliteiten voor repatriëring of overbrenging naar een geschikt gezondheidscentrum onder de exclusieve bevoegdheid van de geneesheer van ACE ASSISTANCE, na overleg met de behandelend geneesheer ter plaatse en eventueel de familie van de Verzekerde. Komen niet in aanmerking voor tussenkomst of vergoeding: Zwangerschap behalve onvoorziene complicaties en in alle gevallen, zwangerschap na de zesde maand, aandoeningen 3

4 waarvoor de Verzekerde onder behandeling staat en die nog niet gestabiliseerd zijn, terugval bij reeds bestaande ziekten waarbij het risico bestaat dat de toestand snel verslechtert en waarvan de Verzekerde op de hoogte is bij zijn/haar vertrek, gevolgen van gebruik van drugs, verdovende middelen en alcohol, iedere tussenkomst voor persoonlijk gemak in het buitenland. 2. Repatriëring of vervoer van het stoffelijk overschot De Maatschappij organiseert en vergoedt de kosten van het transport van het stoffelijk overschot van de Verzekerde van de plaats van de kisting in België of het buitenland naar de begraafplaats. Tevens vergoedt de Maatschappij de bijkomende noodzakelijke kosten voor het transport van het stoffelijk overschat, waaronder de kosten van een eenvoudige transportkist. De kosten voor de ceremonie, de begrafenis of crematie en andere bijkomstigheden komen ten laste van de familie. Indien ACE ASSISTANCE of de Maatschappij deze kosten heeft voorgeschoten, verbinden de Verzekeringsnemer, de begunstige of de wettige erfgenamen zich ertoe deze kosten terug te betalen zodra zij het terugbetalingsverzoek van ACE ASSISTANCE of de Maatschappij hebben ontvangen. Indien de Verzekerde om administratieve redenen ter plaatse voorlopig of definitief dient te worden begraven, organiseert en vergoedt de Maatschappij de heen- en terugreis van max. 2 familieleden (echtgeno(o)t(e), ouder, kind, broer of zus), voor zover één van deze nog niet ter plaatse zijn. In dat geval stelt de Maatschappij een treinticket (1 e klasse) of een vliegtuigticket (economy Class) ter beschikking om zich van thuis naar de plaats van de teraardebestelling te begeven. De Maatschappij organiseert dan het verblijf in het hotel van maximum twee familieleden dat zich dienen te verplaatsen, en neemt de werkelijke kosten (behalve kosten voor voedsel) ten laste, evenwel met een maximum van 40,00 EUR per dag per persoon. De tussenkomst van de Maatschappij in de kosten van verblijf kan nooit meer dan 250,00 EUR per persoon bedragen 3. Begeleiden van het stoffeflijk overschot Indien een alleenreizende Verzekerde overlijdt tijdens zijn zakenreis en de aanwezigheid van een familielid blijkt noodzakelijk voor de identificatie van het lichaam en/of de repatriëring- of crematieformaliteiten, stelt ACE ASSISTANCE een vliegticket (Economy class) of een treinticket (1 e klas), heen en terug, ter beschikking van een verwant in het thuisland om zich naar de plek te begeven waar de overledene zich bevindt. ACE ASSISTANCE vergoedt de verblijfskosten tot een maximumbedrag van 250,00 EUR voor een periode van maximum 3 dagen. 4. Voorschot hospitalisatiekosten Indien de Verzekerde een beroep heeft gedaan op ACE ASSISTANCE voor bijstand gedekt door onderhavig contract en geconfronteerd wordt met onvoorziene medische kosten door een hospitalisatie (storting van voorschot), schiet ACE ASSISTANCE de hospitalisatiekosten voor. Dit voorschot wordt rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald. Bedragen onder de 75,00 EUR worden niet voorgeschoten. 5. Zenden van een vervanger (uitsluitend bij zakenreizen) Wanneer de Verzekerde overlijdt door een ziekte of een ongeval dat door onderhavig contract is gedekt of indien de Verzekerde dient vervoerd of gerepatrieerd te worden overeenkomstig het hierboven vermeld punt 1, stelt de Maatschappij de Verzekeringsnemer een vliegtuigticket (Economy Class) of een treinticket (1 e klasse) ter beschikking, enkel en alleen om de Verzekeringsnemer toe te laten een vervanger te sturen voor de overleden of arbeidsongeschikte Verzekerde. Dit recht op een vervoersbewijs blijft alleen verworven indien het transport plaatsvindt binnen de maand na het overlijden of de ongeschiktheid van de vervangen persoon. verblijft, gedwongen wordt tot het betalen van een strafrechterlijke borgtocht, zal de Maatschappij het bedrag voorschieten tot maximum ,00 EUR. De terugbetaling van dit voorschot moet binnen een termijn geschieden van 3 maanden op eenvoudig verzoek van de Maatschappij. Wanneer de autoriteiten van het land waar de inbreuk werd gepleegd, het bedrag van de borgtocht binnen deze termijn aan de Verzekerde terugstorten, dient deze laatste dit bedrag dadelijk over te maken aan de Maatschappij Betaling gerechtskosten in het buitenland Wanneer de Verzekerde na een verkeersongeval strafrechtelijk vervolgd wordt in het buitenland, zal de Maatschappij de honoraria van de gerechtelijke raadgevers en vertegenwoordigers waarop de Verzekerde diende beroep te doen, ten laste nemen, en dit tot een bedrag van 2.500,00 EUR. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 2 van onderhavig contract, is de dekking voor rechtsbijstand die door de Maatschappij wordt gewaarborgd op grond van de bovenstaande beschikkingen niet van toepassing in België. Derhalve kan de bijstand van de Maatschappij op dit vlak slechts worden ingeroepen voor zover de Verzekerde in het buitenland verblijft. 7. Reisbijstand in het buitenland De Maatschappij verleent bijstand in het buitenland na verlies of diefstal van documenten in het buitenland. De diefstal of het verlies dient te worden aangegeven bij de bevoegde politiedienst. Indien de verloren of gestolen documenten: - Reisdocumenten zijn (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, enz.), dient de Verzekerde zich in de eerste plaats te richten tot de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of consulaat. - Cheques of bank- of kredietkaarten zijn, bemiddelt ACE ASSISTANCE op basis van de verstrekte inlichtingen bij de financiële instellingen om de kaarten of cheques te blokkeren. - Vervoersbewijzen zijn, stelt ACE ASSISTANCE de noodzakelijke vervoersbewijzen ter schikking om de reis te kunnen verderzetten, evenwel pas nadat het tegenbedrag op hun rekening werd bijgeschreven. 8. Vervroegde terugkeer bij overlijden van een familielid van de Verzekerde Bij overlijden van de echtgenoot, vader, moeder, kind, broer, zus, grootouders, kleinkinderen, schoonouders, schoonkinderen, schoonbroers of schoonzusters van een verzekerde, organiseert en vergoedt ACE ASSISTANCE zijn/haar terugkeer naar België om de begrafenis van het familielid bij de kunnen wonen. 9. Vervroegde terugkeer bij ziekenhuisopname langer dan 2 dagen van echtgeno(o)t(e), vader, moeder of kind van de Verzekerde. Bij ziekenhuisopname langer dan 2 dagen van de echtgeno(o)t(e), vader, moeder of kind van de verzekerde, stelt de Maatschappij een Economy Class vliegtuig of een 1 e klas treinticket ter beschikking van de verzekerde om naar huis terug te keren. 10. Vervroegde terugkeer bij ernstige schade aan het huis van de Verzekerde Bij ernstige materiële schade aan het huis van de Verzekerde tijdens een buitenlandse reis, vergoedt de Maatschappij de heen- en terugreis van de Verzekerde, op voorwaarde dat deze schade onverwachts komt, niet te voorzien was en de onmiddelijke aanwezigheid van de Verzekerde absoluut noodzakelijk is. De heen- en terugreis dienen binnen de 8 dagen na de repatriëring plaats te vinden én vóór de geplande einddatum van de reis. 6. Rechtsbijstand in het buitenland 6.1. Voorschot van strafrechtelijke borgtocht Wanneer de Verzekerde naar aanleiding van een verkeersongeval door de autoriteiten van het land waarin hij 4

5 11. Repatriëring van de Verzekerde in geval van een (terroristische) aanslag of gewelddaden Indien de Verzekerde zelf het slachtoffer is van een (terroristische) aanslag of een gewelddaad, en als gevolg daarvan lichamelijke verwondingen heeft opgelopen of in shock is geraakt, organiseert ACE ASSISTANCE de repatriëring van de Verzekerde naar zijn thuisland. 12. Vervroegde terugkeer van de leidinggevende bij ernstige gebeurtenissen in het bedrijfspand v/d Verzekeringsnemer In geval van: - Ernstige materiële schade waarbij het bedrijfspand van de Verzekeringsnemer voor meer dan vijftig (50%) beschadigd is, - Overlijden van een naaste medewerker, - Ziekenhuisopname langer dan zeven (7) aaneengesloten dagen van een naaste medewerker, waarbij de aanwezigheid van de Verzekerde, als leidinggevende van het bedrijf annex Verzekeringsnemer, op de plek des onheils absoluut noodzakelijk is, organiseert en vergoedt ACE ASSISTANCE de heen- en terugreis (Economy class vliegticket of 1 e klas treinticket) vanaf de verblijfplaats in het buitenland tot aan het bedrijfspand. Onder ernstige schade dient men te verstaan: brand, explosie, implosie, waterschade, stormschade waarbij het bedrijfspand dusdanig beschadigd is geraakt dat deze onbruikbaar is geworden. Deze garantie geldt voor zover de Verzekerde geen gebruik kan maken de vervoersbiljetten die voorzien waren in het kader van zijn/haar zakelijke missie. 13. Vergoeding kosten voor verlengd verblijf van Verzekerde in het buitenland Indien de gezondheidstoestand van de Verzekerde niet noodzaakt tot een ziekenhuisopname, maar ACE ASSISTANCE de Verzekerde niet onmiddellijk kan repatriëren en de voorziene termijn van de opdracht verstreken is, vergoedt ACE ASSISTANCE de kosten van het verlengde verblijf tot een bedrag van 250,00 EUR per dag totdat hij /zij kan gerepatrieerd worden, tot een maximum van 2.000,00 EUR voor deze gehele prestatie. 14. Terugkeer van de Verzekerde naar de plaats van opdracht Nadat een Verzekerde gerepatrieerd is naar zijn/haar woonplaats naar aanleiding van een gewaarborgde ziekte of ongeval en zijn/haar gezondheidstoestand gestabiliseerd is, stelt ACE ASSISTANCE een Economy class vliegticket of 1 e klas treinticket ter beschikking zodat de Verzekerde kan terugkeren naar de plaats van opdracht in het buitenland. 15. Opvang voor kinderen jonger dan 16 Wanneer de Verzekerde tijdens een zakenreis in het ziekenhuis wordt opgenomen en zijn echtgeno(o)t(e) naar hem/haar toe gaat, maar de kinderen niet voor zichzelf kunnen zorgen en er niemand uit de naaste omgeving van de Verzekerde de zorg van de kinderen op zich kan nemen, organiseert en vergoedt ACE ASSISTANCE: HETZIJ - De opvang voor de kinderen in het huis van de Verzekerde op basis van plaatselijke beschikbaarheid en voor twee (2) dagen à tien (10) uur per dag. De vergoeding is beperkt tot een bedrag van 500,00 EUR voor de gehele prestatie. HETZIJ - Een heen- en terugreis per vliegtuig (Economy Class) of per trein (1 e klas) voor een door de Verzekerde aangewezen persoon die zijn/haar woonplaats heeft in België zodat hij/zij in het huis van de Verzekerde voor de kinderen kan zorgen. De Verzekerde heeft de keuze tussen deze twee opties, met dien verstande dat ze niet kunnen worden gecumuleerd. Deze waarborg geldt alleen voor de Benelux. 16. Ophalen en vervoeren van de wagen van de Verzekerde Indien de Verzekerde gebruik maakt van een wagen, van zichzelf of van het bedrijf, om zijn opdracht geheel of gedeeltelijk te vervullen, en, tijdens deze opdracht door een gewaarborgde ziekte of ongeval langer dan tien (10) dagen in het ziekenhuis opgenomen wordt of gerepatrieerd wordt maar absoluut niet kan rijden, en, de meereizende echtgenoot en/of kinderen of collega s de wagen niet mogen besturen, organiseert en vergoedt ACE ASSISTANCE de reis van een naaste van de verzekerde, gedomilicieerd in hetzelfde land als de verzekerde, om het geïmmobiliseerde voertuig op te halen en terug te brengen naar de woonplaats van de bestuurder. ACE ASSISTANCE vergoedt : - De kosten van een taxi indien de heenreis minder dan dertig (30) kilometer is. - De kosten van een treinticket (1 e klas) indien de heenreis langer dan dertig (30) kilometer is. De kosten van een vliegticket (Economy class) indien de treinreis langer dan vijf (5) uur in beslag zou nemen. Deze waarborg geldt alleen voor België. Alleen ACE ASSISTANCE is bevoegd om te beslissen over het soort vervoer en het vervoersmiddel dat ter beschikking wordt gesteld van de door de Verzekerde aangewezen persoon. ACE ASSISTANCE vergoedt niet : - de kosten van de parking of het autobewakingsbedrijf; - de brandstofkosten; - de kosten voor pechverhelping tijdens de terugreis; - de tol; - de boetes. De echtgeno(o)t(e) en kinderen die de Verzekerde vergezellen tijdens een zakenreis genieten deze waarborg niet. 17. Telecommunicatiekosten De Maatschappij vergoedt de noodzakelijke telecommunicatiekosten om in contact te komen met ACE ASSISTANCE naar aanleiding van een gewaarborgde schade. De telecommunicatiekosten aangegaan om in contact te komen met andere personen naar aanleiding van een gewaarborgde schade, zijn verzekerd tot een bedrag van max. 125,00 EUR. 18. Overbrengen van berichten Indien de Verzekeringsnemer of Verzekerde buiten hun wil om absoluut geen mogelijkheid hebben om een belangrijke boodschap door te geven, zal ACE ASSISTANCE alles in het werk stellen om de desbetreffende personen op tijd in te lichten. De rol van ACE ASSISTANCE is evenwel beperkt tot het overbrengen van berichten. Derhalve ligt de volledige verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten bij de auteurs, waarvan de identiteit vastgesteld dient te worden. 19. Verblijfskosten voor 2 familieleden bij ernstige ziekte of levensgevaar Zijn gedekt, tot een bedrag van 7.500,00 EUR, per schadegeval, én na goedkeuring van ACE ASSISTANCE, de reiskosten voor de noodzakelijke heen- en terugreis, evenals de verblijfskosten voor maximum 2 familieleden (echtgeno(o)t(e), kind, ouder, broer, zus, grootouders of kleinkinderen) en/of personen die met de Verzekerde samenwonen, om hem/haar bij te staan bij ernstige ziekte of indien de Verzekerde in levensgevaar verkeert. 5

6 20. Bijstand aan verzekerde reisgenoten Indien de reisgenoten bij een voornoemde gebeurtenis niet naar huis (in België) kunnen, organiseert en vergoedt de Maatschappij hun terugkeer, vanaf de plaats waar ze vast zijn komen te zitten tot aan hun woonplaats in België. Indien bovengenoemde reisgenoten jonger zijn dan 16 en niemand anders voor hen kan zorgen, regelt de Maatschappij daarnaast op haar kosten dat de kinderen begeleid worden door een hostess of een door de familie aangewezen persoon die in België woont. Zo nodig vergoedt de Maatschappij de hotelkosten van de begeleider tot een bedrag van 125,00 EUR taksen inbegrepen per dag, voor maximum twee (2) dagen. 21. Repatriëring van bagage In geval van een repatriëring of een transport gedekt door onderhavig contract en indien geen enkele reisgezel de bagage van de Verzekerde kan meenemen, vergoedt de Maatschappij het vervoer van de bagage tot een bedrag van 200,00 EUR. 22. Vervroegde terugkeer bij voortijdige bevalling Wanneer de Verzekerde zijn zakenreis moet onderbreken omdat de bevalling van zijn echtgenote vroegtijdig wordt opgewekt, bij besluit van de gynaecoloog en uitsluitend om gezondheidsredenen, regelt en vergoedt ACE ASSISTANCE een reisbiljet (economy class vliegticket of 1 e klas treinticket) zodat de Verzekerde naar huis kan. De vroegtijdige opwekking van de bevalling dient plaats te vinden vóór de 7 e week voor de uitgerekende datum, enkel en alleen bij besluit van een arts, mét een ernstige medische indicatie. Indien de arts beslist om de bevalling vóór de terugkeer van de Verzekerde op gang te brengen om moeder en kind niet in gevaar te brengen, zal ACE ASSISTANCE proberen in de mate van het mogelijke de Verzekerde op de hoogte te houden van veranderingen in de gezondheidstoestand van moeder en kind, daarbij rekening houdend met de wetgeving omtrent medisch geheim. 23. Zenden van medicijnen naar het buitenland Indien de Verzekerde in het buitenland, door een onvoorziene gebeurtenis, niet beschikt over de geneesmiddelen die onmisbaar zijn voor het voortzetten van een lopende behandeling, en indien hij deze geneesmiddelen of een gelijkwaardig product onmogelijk ter plaatse kan verkrijgen, zal de Maatschappij - op voorschrift van de huisarts of de behandelende geneesheer van de Verzekerde - deze geneesmiddelen ophalen en opsturen op de manier die zij daarvoor geschikt acht. De Maatschappij neemt de verzendingskosten op zich, maar niet de aankoopprijs van de medicijnen, die door de Verzekerde of de Verzekeringsnemer zal moeten worden terugbetaald. De Maatschappij kan deze prestatie weigeren indien zij in strijd is met de plaatselijke wetgeving of de medische deontologie. De behandelende geneesheer van de Maatschappij heeft het recht alle informatie die zij nodig acht om de toestand te evalueren, te vragen aan de huisarts of behandelende geneesheer van de Verzekerde. 24. Opsporings- en reddingskosten Zijn gedekt, tot een bedrag van 2500,00 EUR, de opsporingsen reddingskosten mocht de Verzekerde verdwalen of vermist raken, evenals de vervoerskosten indien de toestand van de Verzekerde daartoe noodzaakt, naar aanleiding van een gedekt ongeval of ziekte. Onder vervoerskosten dient men te verstaan: de kosten rechtstreeks verbonden aan het gebruik van het door de redders aangewende verplaatsingsmiddel vanaf hun vertrekpunt tot aan het dichtstbijzijnde ziekenhuis. C) Toepassingsvoorwaarden 1. Financiële verplichtingen van de Maatschappij De organisatie door de Verzekerde of de entourage van één der voormelde bijstandsverleningen wordt uitsluitend vergoed indien ACE ASSISTANCE van te voren op de hoogte werd gebracht en haar uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven met betrekking tot de te gebruiken middelen, mits opgave van een dossiernummer per fax. De gemaakte kosten zullen slechts worden terugbetaald na overlegging van de nodige bewijsstukken en tot hetzelfde bedrag dat de Maatschappij zou betaald hebben voor de organisatie van voormelde bijstand. Enkel de bijkomende kosten, naast de kosten die de Verzekerde normalerwijze diende te maken voor zijn terugkeer naar zijn woonplaats, worden door de Maatschappij ten laste genomen. Indien de Maatschappij de terugkeer van de Verzekerde heeft georganiseerd en de lasten ervan op zich heeft genomen, zijn de Verzekeringsnemer, de Verzekerde en/of zijn begunstigde verplicht het nodige te doen om terugbetaling te bekomen van de niet gebruikte vervoersbewijzen en om dit bedrag binnen een termijn van maximum 3 maanden aan de Maatschappij terug te betalen. Wanneer de Maatschappij zich akkoord heeft verklaard tot het wijzigen van het te gebruiken transportmiddel of van de bestemming, die contractueel vastgesteld werden, kan haar financieel aandeel nooit hoger zijn dan het bedrag dat werd voorzien voor de uitvoering van het oorspronkelijk vervoerscontract. Wanneer de kosten van het hotelverblijf ten laste worden genomen, komt de Maatschappij slechts tussen voor de werkelijk geleden kosten voor de huur van een kamer, binnen de grenzen voorzien in Art. 7 B) 2 van de Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere kosten. 2. Uitsluitingen. Naast de overige uitsluitingen in de tekst van onderhavig contract, kan de Maatschappij slechts tussenkomen binnen de grenzen van wat wordt toegestaan door de lokale overheden. De Maatschappij mag zich in geen geval in de plaats stellen van de lokale eerstehulpdiensten, en vergoedt derhalve onder geen beding de kosten die daaraan verbonden zijn. Zij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gebrekkige of de slechte uitvoering van haar verplichtingen in geval van overmacht of gebeurtenissen zoals een burgeroorlog of oorlog tussen 2 of meerdere landen, revolutie, volksopstand, oproer, staking, beslaglegging of dwang door de openbare macht, officieel verbod, piraterij, ontploffing van explosieven, nucleaire of radioactieve uitwerkingen, klimatologische belemmeringen. Art ANNULATIE OF VERBREKING VAN DE REIS 1. Voorwerp De Maatschappij betaalt, maximum ten belope van het verzekerd bedrag voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, de werkelijk door de Verzekerde verschuldigde kosten bij annulatie of onderbreking van een reis, aan deze laatste terug. De dekking wordt verleend wanneer de annulatie of de onderbreking van een reis haar oorsprong vindt in één van de volgende redenen: a) een zware ziekte of een ernstig ongeval die de geplande reis, medisch gezien, onmogelijk maken, het overlijden van de Verzekerde, zijn/haar partner, een bloed- of aanverwant(e) tot de 2e graad of een persoon die met de Verzekerde op dezelfde verblijfplaats samenwoont en die onder zijn hoede staat of te zijnen laste valt; b) ongevallen, stoornissen en eventuele verwikkelingen m.b.t. een zwangerschap van de Verzekerde, op voorwaarde echter dat de Verzekerde niet meer dan 3 maanden zwanger is op het ogenblik van het afsluiten van het reiscontract; c) verplichte aanwezigheid van de Verzekerde als getuige of jurylid voor het Hof van Assisen, inzoverre de Verzekerde hier niet van op de hoogte was vóór het afsluiten van het reiscontract; d) ingeval de onroerende goederen van de Verzekerde ernstige schade hebben opgelopen als gevolg van brand of natuurelementen die onvoorzienbaar waren op het ogenblik van het afsluiten van het reiscontract en waardoor de Verzekerde onmogelijk de geplande reis kan maken, voor zover de betreffende schade zich werkelijk heeft voorgedaan binnen een tijdspanne van 30 dagen vóór de oorspronkelijke vertrekdatum. 2. Uitsluitingen Van de verzekering zijn uitgesloten, annulatie of onderbreking van 6

7 een reis te wijten aan: lichamelijke of psychische gebreken van de Verzekerde; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, behalve wanneer er wordt aangetoond dat het alcohol percentage in het bloed van de verzekerde ten tijde van het ongeval minder is dan toegestaan volgens de wet van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van alcoholhoudende dranken ; mogelijk geworden door het onder invloed zijn van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, behalve wanneer het gebruik van deze middelen overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en de verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzigingen heeft gehouden, tenzij hij kan bewijzen dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het overkomen ongeval en zijn staat onder invloed van bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen ; een opzettelijke handeling van de Verzekerde of de begunstigde volgens de polis, door zelfmoord of poging tot zelfmoord, door vrijwillige deelname aan misdaden of wanbedrijven; een burgeroorlog of burgeropstanden en -onlusten, internationale militaire conflicten of militaire opstanden en onlusten; het vrijwillig hanteren door de Verzekerde van een oorlogstuig of een wapen waarvan het bezit verboden is; thermische, mechanische, radioactieve en andere uitwerkingen ten gevolge van om het even welke wijziging in de atoomstructuur van de materie; kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes; stralingen van radio-isotopen; een ongeval of een ziekte waarvoor er bij het afsluiten van het reiscontract reeds een medische of paramedische behandeling werd voorgeschreven door de behandelende geneesheer; aangeboren afwijkingen; het beoefenen van om het even welke luchtsporten; een (vroegtijdige) bevalling, miskraam, zwangerschap en haar verwikkelingen, indien de Verzekerde meer dan 3 maanden zwanger is op het ogenblik van het afsluiten van het reiscontract, alsook geslachtsziekten; geestes- of zenuwziekten, zoals neurose, psychose, overspanning of vallende ziekte; de besmetting van het organisme van de Verzekerde door het Acquired Immune Deficiency Syndrome (A.I.D.S.-virus) wat ook de gevolgen zijn, hetzij een toestand van seropositiviteit, een abnormale pathologische toestand, een ziekte of om het even welk ongeval of een overlijden; insolvabiliteit van de Verzekerde. 3. Schadegevallen Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 12 van onderhavig contract, dient de Verzekerde: a) een medisch attest aan de Maatschappij te bezorgen waaruit blijkt dat het ongeval, de ziekte of de eventuele zwangerschapsstoornissen, de Verzekerde in de onmogelijkheid stelt de geplande reis te maken of de Verzekerde verplicht zijn reis te onderbreken; b) in geval van overlijden, een overlijdensattest aan de Maatschappij te bezorgen; c) de oproepbrief vanwege het Hof van Assisen aan de Maatschappij over te maken, zo de Verzekerde als getuige of jurylid wordt opgeroepen; d) de door het reisagentschap afgegeven annuleringsfactuur aan de Maatschappij te bezorgen, ingeval van annulatie. Ingeval de Verzekerde de hierboven aangeduide verplichtingen niet naleeft, verliest deze alle rechten op schadevergoeding, behalve ingeval van overmacht. 4. Schadevergoeding Ingeval van annulatie of onderbreking van een reis zal de Maatschappij uitsluitend de door de Verzekerde werkelijk verschuldigde kosten vergoeden. Als werkelijk verschuldigde kosten gelden de kosten die ten laste van de Verzekerde blijven na aftrek van de eventuele terugbetaling die hij bekomt vanwege: de organisatoren van het vervoer wegens niet-gebruik van de vervoerbewijzen; en een reisbureau of hotelhouders wegens niet-gebruik van de besproken diensten. Bovendien zullen ook de extra reiskosten aan de Verzekerde worden terugbetaald ingeval van onderbreking van een reis. Administratieve, visa- en andere gelijkaardige kosten alsook kosten door gebruik van speciale aanbiedingen en promoties zijn niet in de dekking inbegrepen en worden bijgevolg niet door de Maatschappij vergoed. Art BAGAGE 1. VOORWERP Deze verzekering heeft tot doel de Verzekerde te waarborgen, tot beloop van het verzekerd bedrag voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, voor de geleden schade tijdens een reis, ten gevolge van : - diefstal van het geheel of van een gedeelte van de verzekerde goederen - of het verlies van reisgoederen geregistreerd bij de vervoermaatschappijen. - of de vernieling of de schade aan de verzekerde goederen. 2. VERZEKERDE GOEDEREN Zijn gedekt, de reisgoederen (met inbegrip van de voorwerpen die de Verzekerde draagt) die de Verzekerde meeneemt op reis, zoals de geregistreerde bagage of de handbagage, die voor persoonlijk gebruik meegenomen werden, alsook de goederen die de Verzekerde tijdens zijn reis gekocht heeft voor eigen gebruik. De verzekering dekt deze laatste goederen slechts ten belope van 20 % van het verzekerd bedrag. Bijzondere voorwerpen zoals juwelen, edelstenen, voorwerpen in goud, platina of zilver, pelsen, fototoestellen en andere gelijkaardige toestellen, evenals andere waardevolle voorwerpen zijn gedekt tot beloop van maximum 30 % van het verzekerd bedrag en op voorwaarde dat ze zich niet bevinden in de geregistreerde reisgoederen. De Verzekerde is, op straf van verval van alle rechten op vergoeding, gehouden op ieder ogenblik alle normale voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzekerde voorwerpen te behoeden en de veiligheid ervan te waarborgen. Diefstal, mogelijk gemaakt door nalatigheid vanwege de Verzekerde of bij gebrek aan elementaire voorzorgen, is niet gedekt. Niet als bagage wordt beschouwd: Waarden, onder waarden dient verstaan te worden de munten, bankbiljetten, post- of bankbetalingsopdrachten, reisbiljetten, reischeques of andere cheques, kredietbrieven, brandstof- of andere bonnen voorafgaandelijk betaald met het oog op het ondernemen van een reis of verplaatsing. 3. UITSLUITINGEN Zijn uit de verzekering gesloten : a) niet gezette fijne parels en edelstenen ; b) de goederen, stalen en collecties van handelsvertegenwoordigers ; c) motorrijtuigen, gemotoriseerde werktuigen en speelgoed, motoren, alsook de bijhorigheden die eraan zijn vastgehecht ; d) de camping-, sport-, vervoer-, transport-, speel-, vermaak-, rust- en beschermingsvoertuigen, -gereedschap, -materieel en uitrustingen ; e) schade veroorzaakt door slijtage, ontwaarding, langzame of natuurlijke beschadiging ; f) schade veroorzaakt door insecten, wormen, maden, knaagdieren of door enig parasiet, alsmede de schade die het gevolg is van enige reinigings-, herstel- of restauratiemethode ; g) deuken, schrammen, electrische of mechanische schade, het breken van klokken, porselein, spiegels, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen, schilderijen, muziekinstrumenten en andere breekbare voorwerpen, tenware zij het gevolg waren van brand, diefstal of van een ongeval van het gebruikte vervoermiddel ; h) de schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van inbezitname, verbeurdverklaring of beslaglegging door de douane of de overheid ; i) de schadegevallen veroorzaakt door of die het gevolg zijn van gevangenneming, beslaglegging of inbezitname van het transportmiddel waarin de reisgoederen zich bevinden, piraterij uitgesloten ; 7

8 j) de schadegevallen overkomen tijdens stakingen, oproer, burgerlijke onlusten, vijandelijkheden of oorlogsdaden (al dan niet verklaard), tenzij de Verzekerde bewijst dat er niet het minste causaal verband bestaat tussen het schadegeval en dergelijke gebeurtenissen. 4. SCHADEGEVALLEN Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 12 van onderhavig contract, dient de Verzekerde : a) onmiddellijk alle nodige stappen te ondernemen en alle wettige maatregelen te treffen om de verzekerde voorwerpen te beschermen, te bewaren of terug te bekomen ; b) ingeval van diefstal, op de dag van de vaststelling zelf, de lokale politie of rijkswacht te verwittigen en een proces-verbaal te laten opstellen ; c) ingeval van verlies van zijn geregistreerde bagage, onmiddellijk de vervoermaatschappij te verwittigen en alle nodige voorzorgen te nemen binnen de geldende termijn, voorzien in de reglementen van de betreffende onderneming. Ingeval de Verzekerde de hierboven aangeduide verplichtingen niet naleeft, verliest deze alle rechten op schadevergoeding, behalve ingeval van overmacht. 5. SCHADEVERGOEDING Onverminderd de beperkingen inzake dekking voor speciale voorwerpen en de tijdens een reis aangekochte voorwerpen waarvan sprake in punt 2, zal de berekening van de vergoeding als volgt gebeuren : het eerste jaar volgend op de aankoop : vergoeding ten belope van 75 % van de aankoopprijs; vanaf het tweede jaar volgend op de aankoop : vermindering met een slijtagepercentage van 10 % per jaar. Ingeval de door het contract verzekerde voorwerpen een paar of een stel vormen, zoals manchetknopen, oorringen, enz. en voor hun totale waarde verzekerd zijn, wordt de waarde van ieder voorwerp berekend door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen waaruit het paar of het stel bestaat. Bij verlies, vernietiging, diefstal of beschadiging, regelt de Maatschappij het schadegeval op basis van die waarde en zonder rekening te houden met de waardevermindering die het paar of het stel ondergaat door niet meer volledig te zijn. Deze waarborg is facultatief en kan in geen geval afzonderlijk worden onderschreven. Art TE VOLGEN PROCEDURE INGEVAL VAN SCHADE De Verzekeringsnemer, de Verzekerde, de begunstigde of, bij ontstentenis, de wettelijke erfgenamen dienen bij schadegeval, gedekt door onderhavig contract : een ongeval of een ziekte dadelijk te laten vaststellen door een geneesheer ; bij dodelijk ongeval de Maatschappij onmiddellijk te verwittigen, gebeurlijk per fax, per telegram of per telex ; dit schadegeval schriftelijk aan de Maatschappij aan te geven zodra het voorgevallen is, en ten laatste binnen de 14 dagen volgend op de dag van het ongeval of de ziekte. Nochtans zal de Maatschappij er zich niet op beroepen indien deze termijn niet geëerbiedigd wordt, voor zover de schadeaangifte zo spoedig verzonden werd als redelijkerwijze mogelijk was. De aangifte van het schadegeval moet de plaats, de datum, het uur, de oorzaak en de omstandigheden van het ongeval vermelden, alsmede de identiteit van de getuigen; een medisch getuigschrift nopens de aard van de letsels moet erbij gevoegd worden ; aan de Maatschappij alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nodig acht ; vrije toegang tot de Verzekerde te waarborgen aan de Maatschappij en haar afgevaardigden ; zich te onderwerpen aan een onderzoek door geneesheren die door de Maatschappij afgevaardigd worden ; de behandelende geneesheer toe te laten aan de geneesheren die door de Maatschappij afgevaardigd worden alle gevraagde inlichtingen, zowel over kwetsuren als over ziekten en gebreken, huidige evenals vroegere, te verstrekken; met betrekking tot elke waarborg tot vergoeding van schade, alle redelijke maatregelen te treffen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken. Indien één van de hierboven opgesomde verplichtingen niet wordt nagekomen en de Maatschappij daardoor nadeel heeft geleden, kan zij aanspraak maken op een vermindering van haar prestatie tot beloop van het door haar geleden nadeel. De Maatschappij kan haar dekking weigeren indien deze verplichtingen met bedrieglijk opzet niet zijn nagekomen. Anderzijds verklaart de Verzekerde zich akkoord, bij dodelijk ongeval, zijn behandelende geneesheer toe te laten een verklaring over de doodsoorzaak te verstrekken aan de geneesheren die door de Maatschappij afgevaardigd worden. Om te kunnen genieten van het geheel aan bijstandswaarborgen, is het noodzakelijk ACE ASSISTANCE onmiddellijk voorafgaandelijk te verwittigen, bij iedere gebeurtenis die recht kan geven op een tussenkomst : telefonisch te Brussel op het nummer : door het van toepassing zijnde polisnummer GROUP TRAVEL & SPECIAL EVENTS alsook het productcodenummer op te geven, teneinde een dossiernummer te bekomen, wat alleen een tenlasteneming van de tussenkomsten rechtvaardigt. Art VERZAKEN AAN VERHAAL De Maatschappij verzaakt ten voordele van de Verzekerde of zijn begunstigden aan alle verhaal tegen derden die het ongeval veroorzaakten of ervoor burgerlijk aansprakelijk zijn. Zij behoudt zich nochtans het recht voor verhaal te eisen teneinde haar uitgaven voor behandelingskosten alsook haar uitgaven voor bagage, krachtens de dekkingen voorzien in artikel 8 en 10 van de huidige Algemene Voorwaarden, terug te krijgen. Art SAMENVOEGEN VAN VERGOEDINGEN De vergoedingen die verschuldigd zijn ingeval van overlijden en van blijvende invaliditeit mogen niet samengevoegd worden, maar kunnen wel samengevoegd worden met degene die verschuldigd zijn voor tijdelijke ongeschiktheid. Art. 15 VERJARING De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit dit contract bedraagt drie jaar. Voor wat de rechtsvordering van de begunstigde betreft, begint deze termijn te lopen vanaf de dag waarop deze tegelijk kennis heeft van het bestaan van de overeenkomst, van zijn hoedanigheid van begunstigde en van het voorval dat de verzekeringsprestaties opeisbaar doet worden. De regresvordering van de Maatschappij tegen de Verzekerde verjaart door verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de betaling door de Maatschappij, behoudens bedrog. Art VERLIES VAN RECHT OP VERGOEDING De Verzekerde en de begunstigde verliezen alle rechten voortspruitend uit het contract en de Maatschappij zal terugbetaling kunnen vorderen van alle reeds betaalde sommen : wanneer de Verzekeringsnemer, de Verzekerde of de begunstigde met opzet het ongeval veroorzaakt hebben of de gevolgen ervan verzwaard hebben, hetzij op directe wijze, hetzij door te weigeren de voorgeschreven medische behandeling te volgen of te doen volgen ; wanneer, naar aanleiding van een ongeval of een ziekte, de Verzekeringsnemer, de Verzekerde of de begunstigde met opzet valse, onvolledige of vervalste inlichtingen hebben verstrekt of om het even welke andere, naar aanleiding van een schadegeval, verstrekte documenten of getuigschriften hebben vervalst. Bij verlies van rechten om welke reden ook, blijven de premies die vervallen zijn verschuldigd aan de Maatschappij. Bij meerdere begunstigden zullen enkel deze begunstigden die zich naar aanleiding van een ongeval of een ziekte niet schuldig gemaakt hebben aan één van de verrichtingen vermeld in het eerste lid van dit artikel, de rechten voortspruitend uit dit contract blijven behouden. 8

9 Art OPZEGGINGSMODALITEITEN Het contract kan door de Maatschappij worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst door de Maatschappij van het voorafgetekende contract, met inwerkingtreding 8 dagen na de kennisgeving ervan. Het contract kan door de Verzekeringsnemer worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst door de Maatschappij van het voorafgetekende contract, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving. Dit recht is niet van toepassing voor overeenkomsten met een looptijd van minder dan 30 dagen. Art RECHTSBEVOEGDHEID Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting behoort tot de uitsluitende bevoegdheid der Belgische rechtbanken. VERZEKERAAR ACE European Group Limited Nervierslaan 9-31, 1040 Brussel. Ondernemingnummer: Hoofdkantoor: 100 leadenhall Steet, London EC3A 3BP, UK. Company Number: Onderneming voor de volgende verzekeringsverrichtingen: 01a, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. B.S CBFA code 2312 ACE GTSE 01/2008 9

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 60 dkv integral > algemene voorwaarden 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering

Nadere informatie

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen

KBC Autolease Gold Assistance Bijstand aan personen en voertuigen Bijstand aan personen en voertuig Het contract KBC Autolease Gold Assistance is een uitbreiding van de dekking KBC Autolease Silver en VIP-Silver dekkingen, en bijgevolg zijn alle hiervoor omschreven voorwaarden

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel

Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Aangifteformulier EUROP ASSISTANCE BCD Travel Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van het contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

bijlage i: zorg op reis

bijlage i: zorg op reis bijlage i: zorg op reis 77 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN 1.1 VERZEKERDE PERSONEN Een natuurlijk persoon die in Spanje woonachtig is en uitkeringsgerechtigde is van de verzekering voor Medische Zorg van DKV

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601

Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Verzekeringnemer : Bayer Antwerpen NV Polisnummer : 01003601 Toelichting Bijstand Hospitalisatie in België en in het buitenland WAT IS HET DOEL VAN DE VERZEKERING? Deze verzekering is een aanvulling aan

Nadere informatie

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018

Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 Wereldfit Uitgebreide voorwaarden 2018 ONVZ vergoedt de kosten van zorg en overige diensten als hierna omschreven. Daarbij zijn de algemene regels ook van toepassing.

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen

artikel 1 voorwerp van Vivium travel relax en verzekerde gebeurtenissen titel V VIVIUM TRAVEL RELAX inleiding Zolang het voertuig dat wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden van de huidige autopolis geniet van de waarborg Vivium car relax, kan de verzekeringnemer de aanvullende

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH

MODEL VOOR OPTIONELE VERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEK BESTUDEERD VOOR: ALQUILERES OLTASUCH JA REF.:TYPEPERPERSOON MODELVOOROPTIONELEVERBLIJFSVERZEKERING SPECIFIEKBESTUDEERD VOOR: ALQUILERESOLTASUCH Valencia(Spanje),Woensdag14deMaart2012 Pagina 1 van 10 1.-KOSTENVOORANNULERINGVANBOEKINGEN De

Nadere informatie

Student Insurance Program - SIP

Student Insurance Program - SIP Student Insurance Program - SIP Complete dekking Het SIP biedt een complete dekking voor buitenlandse studenten in Europa en voor studenten die in het buitenland stage gaan lopen. 2 Flexibele medische

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden

Hulpverlening verkeer MwPVH01-01. Hulpverlening Verkeer. Voorwaarden. Voorwaarden Hulpverlening verkeer MwPVH01-01 Voorwaarden Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering

Nadere informatie

KBC-POLIS PLEZIERVAART

KBC-POLIS PLEZIERVAART KBC-POLIS PLEZIERVAART De verzekering pleziervaart beschermt de verzekerde tegen schade aan en door zijn zeil- of motorboot. De verzekering is bestemd voor pleziervaarders met een zeil- of motorboot. Verzekeringen

Nadere informatie

Repatriëring+ RP+ 2.1

Repatriëring+ RP+ 2.1 Repatriëring+ RP+ 2.1 Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Definities Dekkingsduur Dekkingsgebied Inhoud

Nadere informatie

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN

1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN 1 REISBIJSTAND 1.1 BIJSTAND AAN PERSONEN IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN De prestaties die in 2.1 worden gewaarborgd zijn van toepassing in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde

Nadere informatie

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België.

0.2. Verzekeringsnemer De maatschappij BANK CARD COMPANY NV, uitgever van de MasterCard Gold in België. DE COMFORT BIJSTANDSDIENSTEN VAN DE MASTERCARD GOLD GETUIGSCHRIFT ALGEMENE BIJSTANDSVOORWAARDEN 0. Definities 0.1. MasterCard Comfort De organisatie, opgericht om de overeenkomst tot stand te brengen tussen

Nadere informatie

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE

SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE A- DEFINITIES SPECIALE OVEREENKOMSTEN IN GEVAL VAN ANNULATIE 1) MEDISCHE AUTORITEIT Iedere persoon die, voor zover de verzekerde weet, houder is van een diploma van arts of chirurg dat geldig is in het

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER?

HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? HEB JE NOOD AAN ZIEKENVERVOER? Wij voorzien een tegemoetkoming in de kostprijs! 3 Wij zijn echt met je gezondheid bezig! Wie komt in aanmerking voor deze tegemoetkoming? Alle leden die al 6 maanden bijdragen

Nadere informatie

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland

Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver. Reisverzekering voor studenten in het buitenland Global Student Insurance Ontwikkeld door Expat & C, specialist onderschrijver inzake internationale mobiliteitsverzekeringen Reisverzekering voor studenten in het buitenland (Europa inkomend/uitgaand)

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com

Group Plus World Business Card HOE REAGEREN BIJ SCHADE? contact.be@aig.com 1/ 5 Hierbij, op pagina 2 uw verzekeringspas geldig voor al uw verplaatsingen naar het buitenland gedurende de verzekerde periode. We wensen u een aangenaam en veilig verblijf. Hoe te reageren bij schade?

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Global Health Insurance - GHI

Global Health Insurance - GHI Global Health Insurance - GHI Algemene voorwaarden Art. 1 ALGEMENE DEFINITIES Voor de toepassing van dit contract verstaat men onder: a) MAATSCHAPPIJ: de verzekeringsmaatschappij ACE European Group Limited,

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 2003 BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN BLZ. 1 AANVULLENDE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN OP BASIS VEELVOUD JAARLOON Deze verzekering is een uitbreiding van de verplichte verzekering arbeidsongevallen die

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering

DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering DK680 Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Annulering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 5 Nadere begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing en beschikbaar

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten

Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Bijstand en reisverzekering Tijdelijke contracten Top Selection met Exclusieve waarborgen Top Selection Flight Selection met Exclusieve waarborgen Flight Selection Travel Selection medische kosten in het

Nadere informatie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie

4. Bijstand Personen - Leeftijdsgrens neen neen - Verzekerde personen verzekeringsnemer + vaste partner + ongehuwde kinderen op zelfde domicilie SUNASSISTANCE Technische Fiche: Jaarpolissen ANNO GOLD ANNO 1. Annulering 2.500,00-2. Niet verbleven dagen 2.500,00 - Geldig in België en buitenland vanaf 1 overnachting 3. Bagage 1. Diefstal of beschadiging

Nadere informatie

Student Travel Insurance

Student Travel Insurance Veelgestelde Vragen Wat wordt er gedekt door SIP? SIP dekt gezondheidszorg, dringende tandartskosten, buitengewone kosten in geval van ongevallen/ziektes zoals repatriëring, aansprakelijkheid, rechtsbijstand,

Nadere informatie

KBC-Polis voor uw reizen

KBC-Polis voor uw reizen Eén keer of meerdere keren per jaar op vakantie? Een weekendje weg? Een city-trip naar Barcelona? Een wintersportvakantie? Of u nu een dagje weg naar het buitenland hebt gepland, een zonvakantie of een

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg

1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. Technische bijstand aan voertuigen in België en het Groothertogdom Luxemburg 1. 1 Plaatselijke pechverhelping De dienstverlening zal gebeuren, 24u/24u, hetzij langs of op de openbare weg, hetzij op

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening

Expat Pakket Individueel SOS-hulpverlening Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk Deze vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW.

VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. BMW Financial Services www.bmw.be Echt rijplezier VERZEKERING EN DE DIENST BMW PROTECTION. DE ALLES-IN-ÉÉN BESCHERMING VOOR UW NIEUWE BMW. SLECHTS ÉÉN STOP VOOR UW NIEUWE BMW. Met BMW Financial Services

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid

Bijzondere voorwaarden AVP 2015. Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving. Artikel 2. Hoedanigheid Wat vindt u waar? Artikel 1. Begripsomschrijving Artikel 2. Hoedanigheid Artikel 3. Dekking 3.1. Aansprakelijkheid 3.2. Normbesef 3.3. Vrijwillige hulpverlening 3.4. Proceskosten en wettelijke rente Artikel

Nadere informatie

Inhoud van TRIUMPH road Assistance

Inhoud van TRIUMPH road Assistance Inhoud van TRIUMPH road Assistance 1) Bijstand aan geimmobiliseerde motorfietsen a) Plaatselijke pechverhelping, 24uur op 24, op de openbare weg, de woon- of werkplaats van de bestuurder, zonder kilometer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Idéaalpakket Doorlopende annulering

Idéaalpakket Doorlopende annulering Bijzondere voorwaarden Idéaalpakket Doorlopende annulering Versie 03/2014 Bijzondere voorwaarden Doorlopende annulering (indien verzekerd) De bijzondere voorwaarden van de module Doorlopende annuleringsverzekering

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 2.113.636 / A B.A. 2.113.637 / A R.B. 2.113.637/1 C/18.700 Niet-leden Polissen L.O. 2.113.636 / B B.A. 2.113.637 / B R.B. 2.113.637/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN

Nadere informatie

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website)

2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. (ook te downloaden op VWB website) WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL Onder ongeval wordt verstaan : een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een lichamelijk

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering ANN2012 Toelichting Bijzondere voorwaarden Doorlopende Annuleringsverzekering Als op het polisblad is vermeld dat de Doorlopende Annuleringsverzekering

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Lichamelijke Ongevallenverzekering

Lichamelijke Ongevallenverzekering Lichamelijke Ongevallenverzekering Algemene Voorwaarden Accident & Health Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene definities 3 Voorwerp van de verzekering 3 Tweewielers 3 Sport 3 Toepassingsgebied 4 Uitgesloten

Nadere informatie

Reis- & Annuleringsverzekering

Reis- & Annuleringsverzekering Reis- & Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze reisverzekering? Wat is een reisverzekering? Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent of als je de reis moet annuleren. De

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Zie hoofdstuk B Ontvoering. Zie hoofdstuk B Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen

Zie hoofdstuk B Ontvoering. Zie hoofdstuk B Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen Kaping, hechtenis Ontvoering Overlijden 18.500 Blijvende onvanliditeit Partiele onvaliditeit : % bepaald volgens locale bepalingen 74.370 Max. 74.370 Burgerlijke Aansprakelijkheid 5.000.000 vrijstelling

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7

Gezinsbijstand. De top in bijstand voor het hele gezin. In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 Gezinsbijstand De top in bijstand voor het hele gezin In België en in het buitenland, 24 u op 24 en 7 dagen op 7 In België of in het buitenland, alleen of met uw gezin? U kunt altijd rekenen op Gezinsbijstand

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD06 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied

VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN. Begrippen. 3 Vergoeding bij blijvende ongeschiktheid. 1 Toepassingsgebied KBC ONGEVALLENVERZEKERING BLZ. 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN PRIVÉ-LEVEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: - de personen die met naam als verzekerde worden vermeld in de bijzondere

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING

SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN. Individuele boekingen VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING SAILWISE SAILWISE AANVULLENDE VOORWAARDEN VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING Individuele boekingen 1 Voorwaarden Annuleringsverzekering De deelnemer die zich individueel

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Gratis Honda Assistance

Gratis Honda Assistance NIEUW Gratis Honda Assistance Levenslang Gratis Honda Assistance voor alle Honda s ongeacht leeftijd na een onderhoudsbeurt en reparatie via de officieel erkende dealer Gratis Honda Assistance is er voor

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Schadeverzekering inzittenden Dit zijn de polisvoorwaarden van de Schadeverzekering Inzittenden. U vindt hier wanneer u en verzekerden recht hebben op een uitkering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering

dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering 6 iza dekkingsoverzicht De zorgverzekeraar iza doorlopende reisverzekering voor de publieke sector dekkingsoverzicht iza doorlopende reisverzekering Speciaal voor elkaar D-IZAD10 2 dekkingsoverzicht iza

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering

iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering iza Dekkingsoverzicht Doorlopende Reisverzekering Inhoud Dekkingsoverzicht IZA Doorlopende Reisverzekering Rubriek I Reisbagage 3 Rubriek II Reisongevallen 3 Rubriek III S.O.S. Kosten 4 Rubriek IV Medische

Nadere informatie

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16

Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be Fax: (00 32) (0) 78 05 77 16 Inlichtingen nodig? Juridische informatie nodig? Psychologische steun nodig? Hulp nodig na ongeval of ziekte? Tel.: 0800/55 505 (vanuit België) 00 32 78 055 505 (vanuit het buitenland) E-mail: bijstand@aginsurance.be

Nadere informatie

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling)

VIEF TRAVEL. Onbeperkte medische kosten in het buitenland (zonder vrijstelling) VIEF TRAVEL Vief Travel heeft in samenwerking met Allianz Global Assistance voor u verschillende verzekeringsformules uitgewerkt. Het is mogelijk om voor uw volgende reis één van de onderstaande formules

Nadere informatie