Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden."

Transcriptie

1 Nota ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen Bestemmingsplan Woongebieden Kom Uden. I. Procedure ontwerpbestemmingsplan Woongebieden Kom Uden Het ontwerpbestemmingsplan heeft, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 31 december 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de genoemde periode van zes weken kon een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 2. Zienswijzen en beoordeling. Er zijn binnen de daarvoor geldende termijn 20 zienswijzen kenbaar gemaakt, waarvan 1 mondeling. Hierna wordt de inhoud van elke zienswijze samengevat weergegeven. Het niet gedetailleerd weergeven van de inhoud van de zienswijze betekent overigens niet, dat deze niet volledig is beoordeeld. Per zienswijze hebben wij (cursief) onze reactie en ons besluit weergegeven. Aan het slot van deze nota is een opsomming gegeven van wijzigingen als gevolg van de zienswijzen en aangebrachte ambtshalve wijzigingen. 1. de heer B.C. Goverde, Raamsingel 54, 5403 TX Uden. 2. Caroline van Veghel, Raamsingel 96, 5403 TZ Uden. 3. de heer drs. P.L.N. van Boheemen, Raamsingel 114, 5403 TZ Uden. Zienswijzen 1 t/m 3 De aanduiding (aeg) bij diverse woningen a/d Raamsingel en Raamhof is onjuist. Er is sprake van halfvrijstaande woningen, gekoppeld door garages. Op verbeelding 3 is inderdaad een onjuiste bouwaanduiding opgenomen. De aanduiding wordt gewijzigd in (tae). 4. de heer P.G.A. Verkuijlen, Bermershof 601, 5403 WZ Uden. Zienswijzen a. De volgens het geldende bestemmingsplan opgenomen bouwmogelijkheid voor een kantoorruimte van 65 m2 is - in tegenstelling tot de reactie op de inspraak niet opgenomen. b. Kaartbeeld is onduidelijk v.w.b. de gebruikte lijnen tussen de bestemmingen en wijkt af van de manier bij dezelfde woningen aan de overkant. c. Onduidelijk is of gebouwd mag worden in gele vlak voor de gevellijn. d. Verzoek gevellijn aan voorzijde volgens geldend bestemmingsplan op te nemen. Ad a. Op bedoeld perceelsgedeelte wordt de aanduiding DV opgenomen met een maatvoeringaanduiding (3/3) waardoor de ruimte binnen de regels van de bestemming Wonen past (verbeelding 2).

2 Ad b. Op verbeelding 2 wordt de begrenzing van het bouwvlak wonen zodanig aangepast dat de aanbouwen binnen het bouwvlak komen en de overige grond voor de voorgevellijn wordt bestemd als tuin ; het op de kaart niet omlijnde gele vlak wordt daardoor groen. Ad c. In het gele vlak voor de voorgevellijn mogen bijgebouwen worden gebouwd. Ad d. Zie het gestelde onder ad b. 5. Avalar Advies namens de heer L.H. Bisschops, p/a Postbus 2, 5400 AA Uden. Zienswijze Verzocht wordt om de regeling voor ondergronds bouwen uit te breiden om een ondergronds bijgebouw buiten de bestaande bebouwingsoppervlakte te kunnen bouwen op het perceel Oude Maasstraat 44. In het bestemmingplan is een algemeen beleid omschreven voor het ondergronds bouwen en in de regels is voor de gronden met de bestemming wonen eveneens een regeling opgenomen. Met de regeling wordt voorkomen dat percelen ongelimiteerd worden onderkelderd met het risico dat dergelijke omvangrijke ruimtes worden gebruikt voor niet woninggerelateerde functies zoals bedrijvigheid. Wij zijn van mening dat de in het bestemmingsplan opgenomen bouwmogelijkheid voor bijgebouwen (op dit perceel 100 m2 bovengronds), samen met de regeling voor ondergronds bouwen (zowel onder de woning als onder een bijgebouw) en de algemene regeling voor vergunningsvrij bouwen voldoende mogelijkheden bieden. 6. De heer E. Verbruggen, Merketon 14, 5401 LS Uden. Zienswijzen a. Verzoek om bestaande bouwdiepte van de woningen aan de Merketon 8 t/m 14a op te nemen in het bestemmingsplan en eventueel de verbeelding aan te passen omdat de woningen een diepte hebben van 14,14 meter, terwijl volgens de regels 12 meter is toegestaan (verbeelding 7). b. Verzoek de regeling van goot- en bouwhoogte zodanig aan te passen dat van een denkbeeldig kader kan worden uitgegaan. c. Er zijn diverse locaties op de kaart waar de goothoogte lager is aangegeven dan de feitelijke situatie. d. De aanduiding (aeg) bij diverse woningen a/d Merketon is onjuist. Er is sprake van twee-aaneen-gebouwde woningen. e. Betrokkene vraagt zich af of het echt de bedoeling is om in de bestemming Groen 2 gebouwtjes t.b.v. jongerenontmoetingsplaatsen toe te staan tot een maximale oppervlakte van 15 m2 en een hoogte van 3 meter. f. In de bestemming Groen 1 zijn eveneens gebouwtjes toegestaan als genoemd onder e. Het is niet gewenst dat op deze kleine speelveldjes in de wijk gebouwtjes kunnen worden gebouwd. In de voorschriften is ook geen limiet gesteld m.b.t. het aantal gebouwtjes per locatie.

3 Ad a. Volgens de bij de bestemmingsregels behorende tabel is inderdaad bij twee-aaneengebouwde woningen standaard een diepte toegestaan van 12 meter. In artikel 26, lid 5 van de regels is echter aangegeven dat een bestaande maat die groter is dan een toegestane maat in dat geval als maximum geldt. Aanpassing van de verbeelding is gezien het vorenstaande niet nodig. Ad b. De regeling wordt op zodanige wijze aangepast dat bij de afdekking van gebouwen wordt uitgegaan van een denkbeeldige bouwmassa. Ad c. De diverse hoogteaanduidingen worden aangepast. Ad d. Op de verbeelding (7) wordt in plaats van aeg de aanduiding tae geplaatst. Ad e. In de hoofdstukken en is het gemeentelijk beleid beschreven met betrekking tot enerzijds het jeugdbeleid en anderzijds de gebruiksmogelijkheid van enkele openbare bestemmingen. Binnen de bestemming Groen 2 is het inderdaad de bedoeling om de mogelijkheid te hebben voorzieningen te kunnen plaatsen zonder dat uitgebreide procedures noodzakelijk zijn. Dit past ook in de gedachten van de gemeente over deregulering en vereenvoudiging van procedures. Zie verder ad f. Ad f. Deze zienswijze delen wij. Het is inderdaad niet de bedoeling de bouw van JOPgebouwtjes binnen de bestemming Groen 1 toe te staan omdat deze vooral dicht bij woningen zijn gesitueerd en over het algemeen gering in oppervlakte. De regels (artikel 10) en de toelichting worden dienovereenkomstig aangepast. 7. Avalar Advies namens Octus B.V, p/a Postbus 2, 5400 AA Uden. Zienswijzen a. Het perceel Loopkantstraat 7/7a is bestemd voor Bedrijf. In 2008 is bouwvergunning en vrijstelling verleend voor de bouw van kantoorgebouwen. Verzocht wordt de aanduiding kantoor op te nemen. b. Goot- en bouwhoogteaanduiding ontbreken op de verbeelding. c. Verzoek rekening te houden met in te dienen bouwaanvraag voor gebouw op perceel Loopkantstraat 7. Ad a. De functieaanduiding zoals gewenst is niet noodzakelijk omdat volgens de bestemmingsomschrijving bedrijven zijn toegestaan in categorie 1 en 2 van de bij de bestemming behorende lijst van bedrijfsactiviteiten. In die lijst is een kantoorfunctie onder nr. 74 (overige zakelijke dienstverlening) opgenomen, zodat een kantoor past binnen de bestemming Bedrijf. Deze bestemming maakt juist een ruimer gebruik mogelijk, terwijl een specifieke aanduiding een beperking van het gebruik zou betekenen. Ad b. De maatvoeringaanduidingen worden alsnog opgenomen conform het plan dat in de inspraak is geweest. Ad c. Met inachtneming van het gestelde onder Ad b is de bij de zienswijze overgelegde schets voor een in te dienen bouwplan beoordeeld. Omdat eerder vrijstelling is verleend voor een grotere goothoogte voor het bouwplan bestaat in principe geen

4 bezwaar tegen de grotere goothoogte, zodat met gebruikmaking van de in de regels opgenomen ontheffingsbepaling medewerking kan worden verleend aan een goothoogte van 6.60 meter. Wel moet daarbij tevens worden voldaan aan de in het plan opgenomen afdekkingsbepaling. Om volledige toetsing mogelijk te maken dient een volledig bouwplan met situatietekening te worden overgelegd. 8. Ed Schouten Tandtechniek, Violierenstraat 27a, 5402 LA Uden. Zienswijze Perceel Violierenstraat 27a behoort geen woonbestemming te hebben daar er een tandtechnisch laboratorium is gevestigd met een b.v.o. van 240 m2. Op verbeelding nr. 10 staat in het bouwvlak niet alleen de bestemming wonen aangegeven, maar tevens de functieaanduiding maatschappelijk. Volgens de bij de bestemming behorende regels (artikel 18) is de grond dan tevens bestemd voor maatschappelijke voorzieningen, zij het dat de oppervlakte voor die voorziening is beperkt tot 150 m2. In artikel 26, lid 5 van de regels is echter aangegeven dat een bestaande maat die groter is dan een toegestane maat in dat geval als maximum geldt. Aanpassing van de verbeelding is dus niet noodzakelijk. 9. DAS-rechtsbijstand namens de heer Jansen, Muziekplein 29 te Uden. Zienswijzen a. In een van de woningen boven de supermarkt aan het Muziekplein is een kantine gerealiseerd. Deze staat niet in het bestemmingsplan en is ook niet wenselijk gelet op de overlast. b. De al gerealiseerde uitbreiding van de supermarkt staat niet op de verbeelding. c. Bezwaar tegen verdere uitbreiding supermarkt als die de overlast niet verminderd. d. Bedenking over het aantal parkeerplaatsen als de supermarkt zou kunnen uitbreiden. Ad a. Ter plaatse van het betreffende pand is op verbeelding 6 de bestemming Gemengd 1 aangegeven. Volgens de bijbehorende regels (artikel 8) zijn gronden met die bestemming onder meer bestemd voor detailhandel op de begane grondvloer. Op de verdieping(en) is uitsluitend wonen toegestaan. Hoewel de situatie (kantine) al enkele jaren aanwezig is zijn wij van mening dat dit inderdaad een niet wenselijke situatie betreft. De aanwezige functie wordt in dit bestemmingsplan dan ook niet als zodanig bestemd. In verband met uitbreiding/verbouw van de supermarkt vinden thans onderhandelingen plaats om het bestaande gebruik op de verdieping te beëindigen. Ad b/c. De verbeelding wordt aangepast aan de bestaande en de nieuw gewenste situatie, waarbij nog van een geringe uitbreiding sprake is om ook de huidige buitenopslag in het gebouw onder te brengen, wat een verbetering van de situatie met zich brengt. Ad d. Voor de gewenste uitbreiding van de supermarkt is een parkeeronderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt, dat wordt voldaan aan de nu geldende parkeernormen.

5 10. fam. J. van den Berg, Saxofoonstraat 15, 5402 CD Uden. Zienswijzen a. Slechts een deel van het plan Schepersweg is doorvertaald. Vraag is waarom gehele plan niet één op één is overgenomen. b. Vraag of per 01/01/2010 alle plannen digitaal ter visie moeten worden gelegd. Over tervisielegging was geen informatie te vinden op de website. c. Er zitten diverse omissies in het plan. Er staan bestemmingen in de regels die niet op de verbeelding/legenda staan. Voorbeeld: geen splitsing Groen en Gemengd. Ad a. In de in 2008 met betrokken partijen gesloten overeenkomst over de ontwikkeling van een woningbouwproject aan de Schepersweg is onder meer overeengekomen (artikel 2, onder a) dat voor het project een apart bestemmingsplan zal worden gemaakt. In het onderwerpelijke bestemmingsplan is geen deel van het plan doorvertaald ; de woonbestemming is abusievelijk al in de voorfase vermeld op het bedoelde perceel en maakt ook overigens realisering van de nieuwbouwplannen niet mogelijk zoals deze nu zijn gedacht. Dit deel wordt dan ook uit het plan genomen. De plangrens wordt op verbeelding 11 dienovereenkomstig aangepast. Op verbeelding 7 wordt ter plaatse van de woningen Schepersweg 1 t/m 1b de aan de noord- zuid- en westzijde opgenomen voorgevellijn verwijderd. Ad b. Het plan is voor 1 januari 2010 ter visie gelegd. Op dat moment was de verplichting tot digitale beschikbaarstelling niet aanwezig. Niettemin is het ontwerpplan wel op de gemeentelijke website geplaatst en was (en is) dus ook raadpleegbaar. Ad c. Op de verbeelding legenda wordt de splitsing van de bestemmingen Groen en Gemengd alsnog aangegeven. Tevens worden enkele op de verbeelding dubbel vermelde bestemmingen verwijderd. 11. de heer Langenhuizen, Heufkensweg 12, 5403 PJ Uden Zienswijze a. De aanduiding op de plankaart is onjuist. Moet zijn tae. Het bouwblok dient iets te worden verschoven. b. De in de regels genoemde dakhelling strookt niet met het al goedgekeurde bouwplan. c. De begrenzing van de bestemming is ter plaatse van de bijgebouwen iets te krap ingetekend. d. De goothoogte van het hoofdgebouw is t.p.v. de voorgevel hoger dan de toegestane 3,5 meter; dat is ook het geval t.p.v. de zijgevels (wolfseinden). e. In art. 19, lid 3 onder d is een maximale breedte aangegeven van 12 meter, terwijl bouwplan een breedte heeft van 13,03 meter. f. De bouwhoogte van de bijgebouwen is maximaal 2,70 m; dit strookt niet met goedgekeurde tekening voor twee bijgebouwen.

6 g. Vraag is of overstekken van dak bijgebouw Heufkensweg 12 wordt meegerekend met oppervlakte. h. In art. 27, lid 9 staat een ontheffingsbevoegdheid voor hoogte bijgebouwen (max. 5 meter en goothoogte 2,7 meter); ontheffing is gebaseerd op nadere eis die niet bestaat. Logischer is dat te baseren op artikel 19, lid 4. Ad a. Op verbeelding 4 is inderdaad ter plaatse van het perceel Heufkensweg/Klantstraat een onjuiste bouwaanduiding opgenomen. De aanduiding wordt gewijzigd in (tae). Ad b. De in artikel 19, lid 3 onder f genoemde 45º wordt gewijzigd in 50º. De dakhelling ter plaatse van de wolfseinden van het bedoelde bouwplan zijn in overeenstemming met de voorschriften omdat in de afdekkingsbepaling is aangegeven dat de afdekking van een gebouw binnen de toegestane dakhelling geldt aan twee tegenover elkaar gelegen zijden van een gebouw. Ad c. De begrenzing op verbeelding 4 wordt iets verruimd. Ad d. Er bestaat geen reden de matvoeringaanduiding ter plaatse van dit perceel anders op te nemen dan in het plangebied gebruikelijk is. De toegestane goothoogte bedraagt 3,5 meter. Het bouwplan bevat een zeer geringe afwijking die past binnen de in het bestemmingsplan opgenomen ontheffingsbepaling. Ad e. De tabel waarnaar in het betreffende voorschrift wordt verwezen is ten onrechte in deze bestemming opgenomen. De tabel wordt verwijderd. Dit heeft tot gevolg dat voor de situering van de bebouwing het gestelde onder lid 2 a van toepassing is, namelijk dat binnen het bouwvlak moet worden gebouwd. Het bouwvlak wordt aangepast aan het bouwplan. Ad f. De bepaling voor bijgebouwen wordt aangepast aan de gebruikelijke regeling, te weten een goothoogte van maximaal 3 meter en een bouwhoogte van maximaal 5 meter. Het bouwplan dient binnen die maten te worden uitgevoerd, eventueel met gebruikmaking van de algemene ontheffingsbevoegdheid van 10 %. Ad g. Volgens de wijze van meten (artikel 2) wordt gemeten tussen de buitenwerkse gevelvlakken, zodat de overstekken niet worden meegerekend bij de oppervlakte. Ad h. Artikel 27, lid 9, vervalt i.v.m. de wijziging als bedoeld onder ad f. 12. de heer F. Verwijst namens de fam. Peters, p/a Industrieweg 1a, 4181 CA Waardenburg. Zienswijze Een in december 2009 akkoord bevonden bouwplan voor woningen op de hoek Millsebaan/Bosveld is niet opgenomen in het bestemmingsplan. Verzoek dit alsnog te doen. Het bouwplan wordt alsnog ingepast in het bestemmingsplan. Verbeelding nr. 3 wordt aangepast.

7 13. De heer H.M.L. Cornelussen en mw. M.R.P. Philipse, Standerd 9, 5401 ZV Uden. Zienswijze Op verbeelding is bebouwing niet goed ingetekend, waardoor een gedeelte van de bebouwing buiten de voorgevellijn valt. Verzoek om aanpassing van de verbeelding. De voorgevellijn op verbeelding 11 wordt aangepast conform het verzoek. 14. Avalar Advies namens de heer E.A.M. van Thiel, p/a Postbus 2, 5400 AA Uden. Zienswijzen a. Een in 2005 verleende vrijstelling voor de bebouwing van een perceel aan de Maasstraat is ten onrechte niet in het bestemmingsplan verwerkt (ontbreken gevellijn). Verzocht wordt het plan aan te passen, desgewenst met enkele wijzigingen ten opzichte van de verleende vrijstelling, waarvoor een voorstel wordt gedaan. b. Een verleende vergunning/vrijstelling voor de uitbreiding van de woning Maasstraat 9a is niet juist verwerkt in het bestemmingsplan. De uitbreiding staat als tuin bestemd en niet als wonen. Verzoek e.e.a. alsnog op te nemen en tevens enkele aanpassingen mee te nemen. Ad a. De verleende vrijstelling voor de bebouwing op het perceel wordt alsnog ingepast met een geringe aanpassing. Ad b. Op verbeelding nr. 15 wordt de bouwgrens ter plaatse van woning Maasstraat 9a aangepast aan de verleende vrijstelling. 15. Avalar Advies namens VOF Runmolen, p/a Postbus 2, 5400 AA Uden. Zienswijze Het perceel aan de Runmolen (appartementen La Fierté) is bestemd voor Gemengd 2 met op de verbeelding de aanduidingen (w) en (sba-wtz). Laatstgenoemde aanduiding staat niet op de legenda. Tevens is de toegestane goot- en bouwhoogte niet aangegeven conform de bestaande situatie. Verzocht wordt de bestemming met bijbehorende verbeelding op te nemen zoals vermeld in de ruimtelijke onderbouwing van de op 21 december 2006 verleende bouwvergunning/vrijstelling. Op verbeelding 15 wordt de verleende vrijstelling ingepast. 16. Van Hooft arch. namens fam. H. van Kuijk, p/a Kapelstraat 19, 5466 PA Veghel Zienswijze Verzocht wordt de bestemming vrijstaande woningen te wijzigen in vrijstaande of aaneengesloten woningen om de bestaande woning op het perceel Klantstraat 8 te kunnen vervangen door een dubbele woning in een bouwstijl die meer past in de buurtschap en

8 waardoor een van de kinderen in de nabije toekomst verzorgende ondersteuning kunnen geven aan de ouders. Uit stedenbouwkundig oogpunt bestaat geen bezwaar tegen de gewenste wijziging van de aanduiding waardoor in de toekomst de bouw van een dubbele of een enkele woning mogelijk zal zijn. 17. de heer J.J.S. Aelmans, Raamsingel 112, 5402 TZ Uden. Zienswijze Bij de woningen aan de Raamsingel 96 t/m 118 staan onjuiste aanduidingen. Op verbeelding 3 is inderdaad een onjuiste bouwaanduiding opgenomen. De aanduiding wordt gewijzigd in (tae). 18. Wijkraad Bogerd-Vijfhuis Zienswijzen a. Waarom is het traject Bitswijk vanaf de rondweg tot het ongeveer het Piusplein buiten het bestemmingsplan gelaten en wat betekent dat voor de bestemming aangezien de bestaande bestemmingsplannen vervallen? b. Het voetbalveldje achter Ben van Dijk, achterkant woningen Goudrenet is buiten het bestemmingsplan gelaten terwijl dit nu groen is. Wij vinden het logisch als dit de bestemming G2 krijgt. c. Bij de fietstunnel onder de A50 bij de Vijfhuizerweg is aan beide zijden een brede strook buiten het bestemmingsplan gelaten terwijl dit ingericht is als groen. Wat is de reden? d. De strook groen tussen het sportveld Moleneind en de A50 is grijs ingetekend. Moet volgens ons groen zijn. Wat is het gevolg? e. De huidige maisvelden, L3500 en M4456, evenals de volkstuinen aan de Schepersweg zijn bestemd als G2. Zeker voor L3500 zijn ver gevorderde bouwplannen. Wat is het gevolg? f. Het sportveldje aan de Schepersweg, L2666, is bestemd als wonen. Zijn daar al concretere plannen dan voor L3500? g. Het gebied Noorderhof, Verduijnstraat, Peperstraat, Past. van Doornstraat is op tekening grijs gekleurd. Dat moet volgens ons geel zijn. h. De goot- en bouwhoogtes op de tekeningen komen in veel gevallen niet overeen met de werkelijke hoogtes terwijl de huizen gebouwd zijn conform vergunning. Wat is het gevolg? i. In G1 en G2 mag gebouwd worden en zijn JOP s toegestaan. Dit lijkt ons erg algemeen. We kunnen ons niet voorstellen dat in de huidige speeltuintjes in G1 JOP's gebouwd mogen worden. Hoe moeten wij dat interpreteren?

9 Ad a. Ten tijde van het eerste voorontwerp voor het bestemmingsplan was al besloten enkele onderdelen buiten het onderwerpelijke bestemmingsplan te laten, omdat voor die delen aparte plannen in voorbereiding waren, zo ook voor de Kop van Bitswijk. In oktober 2008 is een projectplan opgesteld, waarin de ambitie is beschreven om de Kop van Bitswijk vorm te geven als uitnodigende entree met hoogwaardige functies als overgang van medi-welness in Uden Noord naar een gemengd gebied en het centrum van Uden. Gedacht wordt aan lokale, kleinschalige dienstverlening ('Udense maat'). Tot de ambitie behoort ook herinrichting van de weg Bitswijk. Het ligt in het voornemen een apart bestemmingsplan voor het gebied te maken. Ad b. Zie het gestelde onder Ad a. Ad c. Het bedoelde deel ligt in het geldende bestemmingsplan A50 omlegging Uden. De plangrenzen van veel bestaande bestemmingsplannen zijn aangehouden. Ad d. Het bedoelde grijze gedeelte ligt buiten het plangebied en valt in het onder Ad c genoemde bestemmingsplan. Ad e. De bestemming van deze percelen is overgenomen uit het nog geldende bestemmingsplan. Invulling heeft niet plaatsgevonden omdat overeengekomen is voor de plannen voor bebouwing aan de Schepersweg een apart bestemmingsplan te maken. Dit heeft momenteel geen gevolgen. Ad f. Zie de beantwoording bij zienswijze 10. Verbeelding 11 wordt aangepast. Ad g. De tot wonen bestemde gronden zijn alle geel. Ad h. Op de diverse verbeeldingen worden correcties aangebracht, met name als aangegeven maten kleiner zijn dan de werkelijkheid. Het is uiteraard niet de bedoeling bouwmogelijkheden te verminderen. Ad i. Het is niet de bedoeling de bouw van JOP-gebouwtjes binnen de bestemming Groen 1 toe te staan omdat deze vooral dicht bij woningen zijn gesitueerd en over het algemeen gering in oppervlakte. De regels (artikel 10)en de toelichting worden dienovereenkomstig aangepast REACTIES VANUIT VOOROVERLEG / ZIENSWIJZEN 19. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen. Zienswijzen a. Verzoek rekening te houden met de naar verwachting in 2011 in werking tredende AMvB Buisleidingen dat gebaseerd is op het nieuwe externe veiligheidsbeleid. b. De belemmerende strook ter weerszijden van de gasleidingen op de verbeeldingen s.v.p. aanpassen aan de eisen. c. Verzoek om het leidingartikel in de regels aan te passen.

10 Ad a. In zowel de toelichting als de regels wordt thans rekening gehouden met de door de Gasunie genoemde eisen. Ad b. Op verbeeldingen 3 en 16 wordt de belemmerende strook nabij de grens van de verbeelding opgenomen. Ad c Artikel 21wordt aangepast conform het verzoek (zie lijst aanpassingen). 20. VROM-inspectie, mw. ir. J.G. Robberse, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven. Zienswijze/opmerkingen n.a.v. vooroverleg. a. Verzoek de situatie ter plaatse van Orgellaan 18 en de woning Orgellaan 16 (eigendommen van Defensie) te bestemmen conform de feitelijke situatie. (cat. 3). b. Verzoek juiste gegevens van aardgastransportleiding op te nemen en zo mogelijk rekening te houden met komend nieuw beleid en ter zake te overleggen met de Gasunie. Ad a. Op verbeelding 5 is de woning nr. 16 voor Wonen bestemd en het perceel nr. 18 als Maatschappelijk. De betreffende percelen zijn door Defensie inmiddels verkocht. Er bestaat op dit moment geen aanleiding de bestemmingen te wijzigen. Ad b. Zie de beoordeling bij zienswijze Ambtelijke aanpassingen en aanpassingen n.a.v. zienswijzen. Regels. In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht. Artikel 1. In het begrip onder 5 wordt tussen de woorden van en weg het woord de gevoegd. In de verklaring van het begrip overkapping (47) wordt na het woord bouwwerk ingevoegd: zonder eigen wanden. De volgende begrippen worden aan de lijst toegevoegd, waarbij tevens de nummering wordt aangepast: afhankelijke een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en woonruimte: waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is; mantelzorg: het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, en niet zelfstandig in zijn algemene dagelijkse levensbehoeften kan voorzien, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. Artikel 3.

11 Tabel 1 wordt vervangen door de volgende tabel: Tabel 1 : Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen. Maximale bouwhoogte (erf-) afscheidingen tuinmeubilair en speeltoestellen vlaggenmasten en antennes Binnen bouwvlak 2 m¹ 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ overige bouwwerken Buiten bouwvlak 2 m¹, waarvan 1 m¹ gesloten mag zijn en boven die hoogte een voor 80 % open constructie 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ Artikel 4. In lid 1 onder h. 1. worden de woorden zonder lpg 2 x verwijderd en wordt na motorbrandstoffen tussengevoegd (vm). De tekst onder h2 vervalt. Op blz. 16 wordt f gewijzigd in o. Tabel 1 wordt vervangen door de volgende tabel: Tabel 1 : Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen. Maximale bouwhoogte (erf-) afscheidingen tuinmeubilair en speeltoestellen vlaggenmasten en antennes Binnen bouwvlak 2 m¹ 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ overige bouwwerken Buiten bouwvlak 2 m¹, waarvan 1 m¹ gesloten mag zijn en boven die hoogte een voor 80 % open constructie 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ Artikelen 6, 7, 8 en 9. Tabel 1 in die artikelen wordt vervangen door de volgende tabel: Tabel 1 : Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen. Maximale bouwhoogte (erf-) afscheidingen tuinmeubilair en speeltoestellen vlaggenmasten en antennes Binnen bouwvlak 2 m¹ 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ overige bouwwerken Buiten bouwvlak 2 m¹, waarvan 1 m¹ gesloten mag zijn en boven die hoogte een voor 80 % open constructie 3 m¹ 6 m 1 3 m¹

12 Artikel 10. Lid 1 onder a wordt verplaatst naar artikel 11. Aan lid 1 worden toegevoegd: k. afvalcontainers (boven- en ondergronds); l. parkeervoorzieningen. Lid 3 (was 9) van het artikel vervalt. De leden worden vervolgens genummerd van 1 t/m 5. In het nieuwe lid 1 wordt g verwijderd. De overige letters worden aangepast. Artikel 11. Lid 1 onder a wordt verplaatst naar artikel 10. Lid 1 onder k wordt verwijderd. De overige onderdelen worden herletterd. In lid 4 wordt in de tabel met maatvoeringseisen het volgende alsnog opgenomen: afscheidingen rondom speelvoorzieningen e.d. bouwhoogte max. 6 meter. Artikel 12. De leden 6 t/m 14 worden vernummerd tot 1 t/m 9. Tabel 1 wordt vervangen door de volgende tabel: Tabel 1 : Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen. Maximale bouwhoogte (erf-) afscheidingen tuinmeubilair en speeltoestellen vlaggenmasten en antennes Binnen bouwvlak 2 m¹ 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ overige bouwwerken Buiten bouwvlak 2 m¹, waarvan 1 m¹ gesloten mag zijn en boven die hoogte een voor 80 % open constructie 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ Artikel 13. In lid 1 wordt tussengevoegd: f. ter plaatse van de aanduiding bedrijfswoning, tevens voor één bedrijfswoning;. De laatste e wordt i. f t/m i wordt g t/m j. In lid 3 vervalt sub a alsmede de eerste zin van sub b. In de eerste zin van lid 4 wordt het woord woningen gewijzigd in bedrijfswoningen. Tabel 1 wordt vervangen door de volgende tabel: Tabel 1 : Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen. Maximale bouwhoogte (erf-) afscheidingen tuinmeubilair en speeltoestellen vlaggenmasten en antennes Binnen bouwvlak 2 m¹ 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ overige bouwwerken Buiten bouwvlak 2 m¹, waarvan 1 m¹ gesloten mag zijn en boven die hoogte een voor 80 % open constructie 3 m¹ 6 m 1 3 m¹

13 Artikel 14. In lid 3 onder a vervalt het volgende tekstdeel (navragen tekenaar). Artikel 15. De leden 7 t/m 9 worden vernummerd tot 1 t/m 3. Aan het nieuwe lid 1 wordt toegevoegd: e. bergingen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.. In het nieuwe lid 2 wordt de tekst onder a aangevuld met:, met uitzondering van bergingen daar waar op de verbeelding de specifieke aanduiding bg is aangegeven. Een nieuw sub b wordt ingevoegd, luidende: b. de grond met de specifieke aanduiding bg als bedoeld onder a mag voor maximaal 80 % worden bebouwd met bijgebouwen, te berekenen over het deel van het bouwperceel dat gelegen is voor de voorgevellijn; de goot- en bouwhoogte van de bijgebouwen mogen niet meer bedragen dan 3 en 5 meter; b en c worden verletterd tot c en d. Tabel 1 wordt vervangen door de volgende tabel. Tabel 1: Maximale bouwhoogte Tussenperceel Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen. (erf-) afscheidingen tuinmeubilair en speeltoestellen vlaggenmasten en antennes voor de voorgevellijn : 1 m¹ 1 m 1 6 m 1 1 m 1 Hoekperceel - voor de voorgevellijn 1 m¹ 1 m 1 6 m 1 1 m 1 - aan de zijde van het zijerf dat direct grenst aan de openbare weg of openbaar groen: <1 m 1 achter de voorgevellijn 1 m¹ 3 m 1 6 m 1 1 m 1 > 1 m 1 achter de voorgevellijn 2 m¹, waarvan 1 m¹ gesloten mag zijn en boven die hoogte een voor 80 % open constructie Toegangspoort bij vrijstaande-, halfvrijstaande- en hoekwoningen Erfafscheiding als alleen voortuin aanwezig is 3 m¹ 6 m¹ 1 m¹ overige bouwwerken Bij vrijstaande-, halfvrijstaande- en hoekwoningen mag voor de voorgevellijn een toegangshek of -poort worden geplaatst over een breedte van maximaal 5 meter met een hoogte van maximaal 2 meter mits sprake is van een 80 % open constructie of het gedeelte vanaf 1 meter boven het aansluitende terrein ten minste 80 % open van constructie is. Als een voorerf de enige buitenruimte bij de woning is, mag voor de voorgevellijn een erfafscheiding tot ten hoogste 2 meter worden aangebracht, mits sprake is van een voor 80 % open constructie of het gedeelte vanaf 1 meter boven het aansluitende terrein ten minste 80% open van constructie is (als groendrager).

14 Erfafscheiding grote percelen Als sprake is van een perceel met een minimale breedte langs de weg van 20 meter of meer dan mag een erfafscheiding voor de voorgevellijn een maximale hoogte hebben van 2 meter mits sprake is van een voor 80 % open constructie of het gedeelte vanaf 1 meter boven het aansluitende terrein ten minste 80 % open van constructie is (als groendrager). Artikel 17. De leden 7 t/m 12 worden vernummerd tot 1 t/m 6. In het nieuwe lid 1 wordt k verwijderd. De overige letters worden aangepast. In het nieuwe lid 3 wordt de tekst onder a. vervangen door: er zijn uitsluitend garageboxen toegestaan binnen de aangegeven bouwvlakken met de functieaanduiding (ga);. Artikel 18. Lid 2 vervalt. De leden 3 t/m 8 worden hernummerd van 2 t/m 7. In het nieuwe lid 2 wordt in de eerste regel tussen de woorden gelden en volgende het woord de geplaatst. Onder b. 2 wordt tussen de woorden en/of en woningen het woord geschakelde gevoegd. Onder b. 5 wordt na het woord patiowoningen het woord woningen geschrapt. Onder e. (1) wordt zijgevel vervangen door zijgevellijn. In het nieuwe lid 3 worden subleden a en b hernoemd tot b en c. Het volgende nieuwe sublid a wordt ingevoegd: a. bijgebouwen mogen worden gebouwd binnen het denkbeeldige bouwvlak, bepaald volgens Tabel 1, en buiten dat vlak met inachtneming van de volgende bepalingen;. In het nieuwe sub c onder (1) word(t)(en): - de woorden die gelegen geschrapt; - tussen de woorden het en bouwvlak gevoegd denkbeeldige ; - na het woord bouwvlak ingevoegd,als bedoeld onder a. In het nieuwe lid 3 onder c worden de volgende bepalingen toegevoegd: (5) als op de verbeelding een bouwvlak voor een voorgevellijn is aangegeven mag binnen dat vlak een bijgebouw worden gebouwd; (6) als op de verbeelding de specifieke bouwaanduiding (sba-ber) is aangegeven mag binnen het bouwvlak een bijgebouw worden gebouwd.. In het nieuwe lid 7 wordt: - na het woord lid ingevoegd: 1 en lid ; - de verwijzing naar lid 4 sub b vervangen door 2. In tabel 2 wordt de uitlijning gewijzigd voor een betere leesbaarheid. Tabel 3 wordt vervangen door onderstaande tabel. Tabel 3 : Maximale bouwhoogte Tussenperceel Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen (erf-) afscheidingen tuinmeubilair en speeltoestellen vlaggenmasten en antennes voor de voorgevellijn : 1 m¹ 1 m 1 6 m 1 1 m 1 achter de voorgevellijn: 2 m¹ 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ overige bouwwerken

15 Hoekperceel - voor de voorgevellijn 1 m¹ 1 m 1 6 m 1 1 m 1 - aan de zijde van het zijerf dat direct grenst aan de openbare weg of openbaar groen: <1 m 1 achter de voorgevellijn 1 m¹ 3 m 1 6 m 1 1 m 1 > 1 m 1 achter de voorgevellijn 2 m¹ 3 m¹ 6 m¹ 3 m¹ Artikel 19. In lid 3 onder b. wordt: - de eerste volzin verwijderd; - onder 2 tussen de woorden en/of en woningen het woord geschakelde gevoegd; - de tweede volzin verwijderd. Lid 3 sub d wordt verwijderd en e t/m g worden verletterd tot d t/m f. In de aanhef van het nieuwe sublid d na het woord in vermeld lid 2 onder a en wordt tabel 1 verwijderd. In de tweede zin van sub d wordt het woord zijgevel vervangen door zijgevellijn. In sub e (nieuw) wordt 45 vervangen door 50. In de eerste zin van f wordt d vervangen door e. In lid 4 wordt: - elke verwijzing naar tabel 2 vervangen door tabel 1. In lid 5 wordt: - de verwijzing naar tabel 3 vervangen door tabel 2. In lid 6 wordt: - de verwijzing naar tabel 4 vervangen door tabel 3. In de (nieuwe) tabel 1 wordt de laatste zin vervangen door: maximale goot- en bouwhoogte 2,7 m 5 m Tabel 2 (was 3) wordt vervangen door de volgende tabel: Tabel 2 : Bouwvoorschriften voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen Maximale bouwhoogte Tussenperceel (erf-) afscheidingen tuinmeubilair en speeltoestellen Vlaggenmasten en antennes voor de voorgevellijn : 1 m¹ 1 m 1 6 m 1 1 m 1 achter de voorgevellijn: 2 m¹ 3 m¹ 6 m 1 3 m¹ overige bouwwerken Hoekperceel - voor de voorgevellijn 1 m¹ 1 m 1 6 m 1 1 m 1 - aan de zijde van het zijerf dat direct grenst aan de openbare weg of openbaar groen: <1 m 1 achter de voorgevellijn 1 m¹ 3 m 1 6 m 1 1 m 1 > 1 m 1 achter de voorgevellijn 2 m¹ 3 m¹ 6 m¹ 3 m¹

16 Artikel 20. In lid 2 wordt de daarin opgenomen tabel als volgt gewijzigd: - de regel over maximale goothoogte vervalt; - de maximale bouwhoogte wordt 3 i.p.v. 9. Lid 9 wordt verwijderd. Tabel 1 wordt als volgt gewijzigd: - de regel over maximale goothoogte vervalt; - de maximale bouwhoogte wordt 3 i.p.v. 5. Tabel 3 wordt als volgt gewijzigd: - de regel over maximale goothoogte vervalt; - de maximale bouwhoogte wordt 3 i.p.v. 5. Artikel 21. In lid 1 wordt het laatste deel van de zin vanaf 2 vervangen door: 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding.. Lid 4 wordt als volgt gewijzigd/aangevuld: - onder (5) wordt na het woord leidingen nog opgenomen: en drainage ; - toegevoegd wordt: (6) het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen.. Twee nieuwe leden worden toegevoegd, te weten: Specifieke Lid 8. Tot een strijdig gebruik van gronden wordt in ieder geval gerekend: gebruiks- a. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, regels bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; b. het opslaan van voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan; c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen. Lid 9. Het bepaalde in lid 8 is niet van toepassing voor zover het betreft: a. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen die nodig zijn voor de realisering of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemmingen; b. het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het normale onderhoud van open terreinen en watergangen. Artikel 26. In lid 2 onder b worden de volgende wijzigingen aangebracht: - onder (1) wordt in plaats van lid 7 gelezen lid 2, met inachtneming van tabel 1, en in plaats van lid 6 wordt gelezen lid 2 ; - onder (2) wordt in plaats van lid 8 gelezen lid 3, met inachtneming van tabel 2, en in plaats van lid 7 wordt gelezen lid 4, met inachtneming van tabel 1,. In lid 3 wordt na de laatste zin ; vervangen door.. Aan lid 4 wordt toegevoegd: c. in afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt bij de toepassing van de regels van dit artikel de goothoogte voor hoofdgebouwen gemeten op de denkbeeldige maximaal toegestane bouwmassa binnen een bouwvlak.; d. het bepaalde in dit artikel geldt niet voor de bestemming Wonen-Hoeven..

17 Artikel 27. In lid 4 wordt de verwijzing naar artikel 26, lid 5 veranderd in 26, lid 4. Lid 7 wordt vervangen door: Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 18, lid 1 en artikel 19, lid 1, voor het toestaan van een gebruik van een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte, mits: - de bewoning op basis van een advies van een onafhankelijke deskundige instantie, dan wel een daaraan gelijk te stellen advies, noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg; - er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; - de afhankelijke woonruimte geen grotere oppervlakte heeft dan 100 m2 en sprake is van één functionele bouwlaag; - de afhankelijke woonruimte wordt gerealiseerd in een bijgebouw dat binnen een afstand van 20 meter van de achtergevel van het hoofdgebouw staat. Afwijking is slechts mogelijk als er op het erf en achter de voorgevel van het hoofdgebouw sprake is van een aanwezig bijgebouw dat zonder ingrijpende verbouwingen geschikt kan worden gemaakt voor het bieden van mantelzorg. In het geval sprake is van nieuwbouw dient het bijgebouw binnen een afstand van 10 meter van de achtergevel van het hoofdgebouw te worden gesitueerd. 2. Burgemeester en wethouders trekken een ontheffing, verleend op grond van lid 7, in als de bij het verlenen van de ontheffing bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. In lid 8 wordt de verwijzing naar artikel 18, lid 7, sub b, vervangen door 18, lid 2, sub c. Lid 9 vervalt i.v.m. de wijziging van de tabel voor bijgebouwen in artikel 19. De overige leden worden hernummerd. In lid 10 (nieuw) wordt in de 2e zin lid 2 sub e verwijderd en wordt na sub c en ingevoegd sub h. In lid 11 (nieuw) wordt de verwijzing naar lid 6 gewijzigd in 3. Artikel 28. In lid 2 wordt de verwijzing naar artikel 4, lid 2 veranderd in 4, lid 1. Artikel 30. In lid 1 onder a wordt de verwijzing naar artikel 3, lid 5, vervangen door artikel 26, lid 4. In lid 1 onder b en c wordt 25 vervangen door 24. In lid 2 wordt onder e voor het woord brandveiligheid ingevoegd: de milieukwaliteit. Toelichting. In de toelichting worden de volgende wijzigingen aangebracht. Blz. 5: Blz. 12: Blz. 18: onder 1.1 wordt in de voorlaatste zin de letter A verwijderd en het woordje op gewijzigd in Op. In de laatste zin van genoemde alinea wordt tussen Woongebieden en Uden het woordje Kom geplaatst. onder 2.3 wordt een overzichtskaartje van de wijken gevoegd. In de laatste alinea wordt Vlostraat gewijzigd in Vlosstraat (2x).

18 Blz. 74: Blz. 80: Blz. 81: Blz. 82: Blz. 83: Blz. 85: Blz. 86: Vlostraat gewijzigd in Vlosstraat (2x). onder het kopje: onderscheid in stedelijk groen en gebruiksgroen wordt achter die aanduidingen (groen 1) en (groen 2). De 2 e en 3 e zin van de laatste alinea wordt verwijderd. In plaats daarvan wordt toegevoegd: (zie voor beleid 4.4.8).. onder toekomstige situatie wordt het woord vrijstelling verwijderd. in de laatste zin wordt i.p.v. gemengde doeleinden I, II of III vermeld: Gemengd 1 of 2. in de eerste zin wordt na het woord verbeeldingen toegevoegd: (plankaarten). onder wijzigingen wordt het woord Bedrijfsdoeleinden vervangen door Bedrijf. Onder bijzondere bepalingen wordt hoofdstuk 3 (bijzondere bepalingen) vervangen door: algemene regels. Met uitzondering van de eerste zin wordt de eerste alinea verwijderd. Onder Wonen wordt vervangen door en vervangen door Onder Wonen-Hoeven wordt na het woord regeling toegevoegd: zoveel mogelijk. Blz. 87: In de tweede zin onder Detailhandel wordt I of II vervangen door 1 of 2. Blz. 113: Onder gemeentelijke beleidskeuze wordt de verwijzing naar artikel 27 vervangen door 26 (2 x ). In de 3 e alinea wordt het woord vrijstelling vervangen door ontheffing. In het kopje worden de woorden inwoning en geschrapt. Onder Doel van het beleid wordt in de eerste zin het woord inwoning vervangen door bijwonen. Blz. 114: Onder her kopje Beleidskeuze wordt de eerste alinea geschrapt. In de 2 e alinea worden in de eerste zin de woorden in- en verwijderd. In de derde zin van die alinea wordt het woord Äis vervangen door Als en vrijstelling vervangen door ontheffing. Onder (erfafscheidingen e.d.) worden bij de tweede aandachtspunt de woorden hoofdgebouw met bijgebouwen verwijderd. Blz. 114/115 Aan de tekst onder het kopje Beleidskeuze erfafscheidingen wordt het volgende gewijzigd/toegevoegd. De in het stukje genoemde afstand van 5 meter wordt gewijzigd in 1 meter. Toegevoegd wordt: De algemene regeling geeft al aan dat waarde wordt gehecht aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat uit zich in de regeling voor erfafscheidingen in voortuinen en de regeling voor percelen op hoeken van wegen. Daartegenover staat dat in de praktijk behoefte bestaat aan het gebruik van een voortuin vanuit privacy als sprake is van een situatie met alleen een voortuin. Daarvoor is dan ook een aparte regeling opgenomen.

19 Voorts is een aparte regeling opgenomen om voor de voorgevellijnen (standaard een maximale hoogte van 1 meter toegestaan) bij vrijstaande-, halfvrijstaande- en hoekwoningen een toegangshek of poort toe te staan met een hoogte van maximaal 2 meter. Tenslotte is een aparte bepaling opgenomen voor grote bouwpercelen om uit een oogpunt van veiligheid/privacy voor de voorgevellijn een grotere hoogte toe te staan. Het college is volgens de regels van het bestemmingsplan (artikel 30) bevoegd nadere eisen te stellen aan de o.a. de situering van bouwwerken ter voorkoming van onevenredige aantasting van: - de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de directe omgeving; - de verkeersveiligheid; - sociale veiligheid; - brandveiligheid en rampenbestrijding. Blz. 115: Blz. 118: Blz. 119: Blz. 122: Blz. 128: Blz. 139: Blz. 140: De eerste zin wordt vervangen door: bij een hoekwoning mag de afscheiding, als deze wordt geplaatst op gronden met de bestemming Tuin, vanaf 5 meter achter de voorgevellijn in totaal maximaal 2 m hoog zijn, waarvan 1 m gesloten en boven die hoogte een voor 80 % open constructie.. De tekening als bedoeld onder het kopje Beleidskeuze bijgebouwen op hoekpercelen wordt alsnog toegevoegd. Laatste alinea: het woord jeugdoverlast wordt alsnog correct afgekort. Onder Beleidskeuze boven aan de blz. wordt i.p.v. stedelijk groen gelezen groen 2, worden de woorden gebruiksgroen en verblijfsdoeleinden geschrapt. In plaats van recreatiedoeleinden wordt gelezen recreatie. In de 2 e alinea wordt na 11 het woord en ingevoegd met daarna het cijfer 14. Het getal 17 vervalt. In de 2 e alinea wordt na stedelijk groen ingevoegd (Groen 2) en wordt het woordje zijn vervangen door betreft. Na het woord gebruiksgroen wordt ingevoegd (Groen 1). Het woord JOP s wordt in de beschrijving bij Groen 1 geschrapt. In de derde alinea, tweede regel wordt het woordje er verwijderd. In de tabel onder 5.4.1(leidingen) wordt de maat bij de aardgastransportleiding gewijzigd in 4 meter. In de laatste zin wordt artikel 25 gewijzigd in 22. Toegevoegd wordt de volgende tekst: Het invloedsgebied van de hoogspanningsleiding bedraagt volgens berekeningen 60 meter ter weerszijden vanuit het hart van de leiding. In het plan zijn geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk binnen genoemde begrenzing.. De tekst vanaf de voorlaatste zin onder wordt vervangen door de volgende tekst: Binnen het plangebied is een viertal LPG-tankstations aanwezig, te weten aan de Bitswijk, de President Kennedylaan, de Volkelseweg en de Industrielaan. Rondom de installatie van de stations zijn plaatsgebonden risicocontouren gelegen (rondom het vulpunt, het afleverpunt en de opslagtank). Binnen de contouren zijn in het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Voorts is van belang dat binnen de zogenaamde groepsrisicocontour een bepaald aantal personen aanwezig mag zijn. Binnen de gemeente wordt voldaan aan de oriënterende waarde. Binnen het bestemmingsplan bestaat

20 geen mogelijkheid om toename van het aantal personen aanzienlijk te vergroten. Blz. 149: Blz. 150: Blz. 151: Onder wordt na de laatste zin ingevoegd: Tevens is conform de aanbevelingen van de minister van VROM - rekening gehouden met het toekomstige Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Aan de tweede alinea wordt toegevoegd: Zoals vermeld is de externe veiligheid tevens verwoord in het toekomstige Btev en Bevb.. Bij ad 1 wordt de inspringing gecorrigeerd. Onder ad 4 wordt de tekst vervangen door: In de nabijheid van het plangebied liggen de volgende EV-relevante wegen: Rijksweg A-50, Noordelijke Rondweg, Industrielaan en de Lippstadtsingel. Voor al deze wegen geldt momenteel een PR=0, zodat het PR nergens een knelpunt vormt. In het plangebied wordt voldaan aan de oriënterende waarde voor wat betreft het GR. Ook binnen de invloedsfeer van de wegen is in het bestemmingsplan geen mogelijkheid opgenomen om toename van het aantal personen aanzienlijk te vergroten.. Bij ad 5 wordt i.p.v. verbeelding gelezen verbeeldingen. Aan de tekst wordt nog het volgende toegevoegd: Deels in en deels nabij de grens van het plangebied ligt een aardgastransportleiding met een diameter van 10/12, ontwerpdruk 40 bar. De 1 % letaliteitsgrens (9,8 Kw/m2 contour) van deze leiding ligt op 120/140 meter. De planontwikkeling vindt dus plaats binnen de invloedsfeer van deze leiding. De 100 % letaliteitsgrens (35 kw/m2 contour) ligt op 60/70 meter van de leiding. Binnen dit gebied is sprake van geen of een geringe toename van het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico is berekend. Daaruit blijkt dat de PR 10-6 risicocontour op de leiding ligt. Binnen deze contour bevinden zich geen kwetsbare objecten en worden krachtens het plan ook niet toegelaten. Het plaatsgebonden risico vormt dan ook geen belemmering.. Bijlage 1 (bij toelichting). De tekst van bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd. In de kop wordt verwijderd: envelop-. De eerste zin wordt verwijderd en vervangen door: In de regels (artikel 25, lid 4) is een aparte bepaling opgenomen over de manier van afdekken van gebouwen vanaf de toegestane goothoogte tot de toegestane bouwhoogte.. In de derde en vierde zin wordt verwijderd: envelop-. Onder 4 wordt de tekst vervangen door: de maximale bebouwingsmogelijkheid van een hoofdgebouw, bepaald volgens de regels en de verbeelding. De rest van de tekst van de pagina wordt verwijderd en vervangen door de volgende tekst. Ter toelichting nog het volgende.

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007 VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN voorontwerp: 30 maart 2007 ontwerp: 4 december 2007 vaststelling 13 mei 2008 goedkeuring:

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013

Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Nota van inspraak voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud 2013 Het voorontwerpbestemmingsplan Het Groene Woud heeft gedurende zes weken, van 10 juli tot en met 20 augustus 2013, voor een ieder ter visie

Nadere informatie

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen Lijst met de belangrijkste verschillen in de regeling voor de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II ten opzichte van de huidige beheersverordening De beheersverordening was primair gericht

Nadere informatie

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

De paardenhouderij in het omgevingsrecht

De paardenhouderij in het omgevingsrecht De paardenhouderij in het omgevingsrecht handreiking voor de praktijk colofon Dit is een uitgave van de Sectorraad Paarden (SRP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tekst mr. A.P. Cornelissen

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief

MER Hoekse Lijn. Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn. Rapportnummer R.2014.002.HLRO. Datum 14 augustus 2014. 1.1 Definitief MER Hoekse Lijn Notitie Reikwijdte en Detailniveau Projectcode 100010489/DPM IFR Hoekse Lijn Rapportnummer R.2014.002.HLRO Datum 14 augustus 2014 Versie Status 1.1 Definitief Opdrachtgever Peer Cox, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76)

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Zienswijzennota Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Gemeente Nijmegen januari 2015 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak

HABITAT JURIDISCH ADVIES. Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak HABITAT JURIDISCH ADVIES Wat te doen tegen overlast van houtstook door particulieren? Een overzicht van regelgeving en rechtspraak 1 mr. B.J. Meruma/mr. J.J.H. Mineur 27 juli 2010 090079 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke

Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke Historisch gegroeid bedrijf Lotus Bakeries te Lembeke BIJLAGE 3: TOELICHTINGSNOTA gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon samenstelling Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 1 Nota van Inspraak Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009 Inhoudsopgave THEMA GELUID...3 THEMA VERKEER...4 THEMA

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 51 Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren,

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk.

architectuur toe te passen. Uitzonderingen voor bijzondere projecten in uitgekiende stedenbouwkundige concepten blijven dus mogelijk. 7 De ster lat In de naoorlogse wijken is een start gemaakt met de herstructurering van de woningvoorraad. In een aantal gevallen gaat het om het vervangen van bouwmassa's door vergelijkbare massa's en

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag bouwvergunning gemeente Lemsterland 1. Aanvraagformulier 2. Bijlage 1 Toelichting op de aanvraag 3. Bijlage 2A Overzichtstekening (tekeningnummer 19D) Bijlage

Nadere informatie