Economische Berichten nr september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische Berichten nr. 20 29 september 2014"

Transcriptie

1 Economische Berichten nr september 214 Duurzaam beleggen, de hype voorbij? De voorbije twee decennia is het maatschappelijk en ecologisch bewustzijn zowel bij ondernemingen als bij beleggers sterk toegenomen. Dat heeft geleid tot een groeiende belangstelling voor duurzaam beleggen. Het kapitaal in duurzame beleggingsproducten bereikte in België in 211 een piek van om en bij 13 miljard euro, of 3,8% van de totale spaar- en beleggingsmarkt. De jaren nadien kregen zowel het belegd volume als het marktaandeel van duurzame beleggingsproducten een behoorlijke klap toegediend door de financiële crisis. In Europees perspectief blijft België niettemin een van de koplopers inzake duurzaam beleggen. De verwachting is dat de integratie van niet-financiële informatie rond milieu-, sociale en governance-aspecten in het beleggingsproces de komende jaren alsmaar meer gemeengoed zal worden. Het onderscheid tussen duurzame en gewone beleggingen zal daardoor mettertijd vervagen. De vaststelling dat duurzame beleggingsproducten niet significant slechter of beter presteren dan traditionele beleggingen zal daartoe bijdragen. Traditioneel wordt van ondernemingen in een vrijemarkteconomie verwacht dat zij een zo groot mogelijke bedrijfseconomische winst nastreven. Het is dan een taak voor de overheid om mogelijke uitwassen daarvan, zoals sociale uitbuiting of verwaarlozing van het leefmilieu, via gepaste regelgeving te voorkomen of te corrigeren. Mede door de internationalisering van het bedrijfsleven heeft de overheid de voorbije decennia echter als behoeder van sociale of ecologische normen aan belang ingeboet. Tegelijk zijn ondernemingen zelf zich op deze vlakken meer verantwoordelijk beginnen voelen. Steeds meer nemen zij eigen initiatieven ter vrijwaring van sociale waarden of uit zorg voor het milieu, en dit zonder dwingende regulering vanwege de overheid. Naast winstverwachtingen van hun financiële aandeelhouders, krijgen ondernemingen bovendien in toenemende mate af te rekenen met druk vanwege maatschappelijke stakeholders. Naast direct betrokkenen zoals werknemers, klanten en leveranciers, zijn dat onder meer consumentenverenigingen, milieuorganisaties en omwonenden van de onderneming. Deze maatschappelijke druk heeft ertoe geleid dat een groeiend aantal bedrijven het concept van duurzaam ondernemen hoog in het vaandel voert. Dit concept dekt een hele lading van bedrijfsstrategieën, -beslissingen en -attitudes die niet alleen op de huidige behoeften van de markt inspelen, maar tegelijk aandacht hebben voor de vrijwaring en ontwikkeling van het menselijke kapitaal en de natuurlijke hulpbronnen die de toekomstige productie moeten garanderen. Duurzaam ondernemen beoogt winstmaximalisatie op korte termijn te verzoenen met randvoorwaarden opgelegd door sociale en ecologische normen. Soms wordt dit samengevat met de drie p s van people, planet en profit. Op sociaal vlak (people) behelst dat onder meer de juiste omgang van het bedrijf met zijn personeel, via geregeld sociaal overleg, respect voor de gezinssituatie van werknemers e.d., of de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld door kinderarbeid te weren. Op milieuvlak (planet) gaat het onder meer over zuinig omgaan met energie en grondstoffen, afvalverwerking of aandacht voor de mobiliteitsproblematiek. Daarnaast gaat het om een correcte omgang van het bedrijf met zijn cliënten en leveranciers, de overheid en belangengroepen, bijvoorbeeld door een juiste en transparante com- 1

2 Economische Berichten municatie met consumenten, het garanderen van een hoge productkwaliteit en -veiligheid, respect voor fiscale regels, enz. Al deze duurzaamheidscriteria sluiten niet uit dat ook de bedrijfseconomische winstmaximalisatie (profit) een belangrijke ondernemingsdoelstelling blijft. Het uitgangspunt van de drie p s is immers juist dat sociale, ecologische, morele of governance-principes niet noodzakelijk op gespannen voet met bedrijfseconomische winstgevendheid hoeven te staan. Investeren in een duurzaam beleid is integendeel op lange termijn ook voor de onderneming zelf rendabel. De opbouw van een duurzaam imago maakt het eenvoudiger om medewerkers en klanten langdurig aan zich te binden, het zorgvuldiger omgaan met gronden hulpstoffen of verpakkingsmateriaal, of het verminderen van risico s op ongevallen brengt belangrijke kostenbesparingen met zich mee, investeren in menselijk kapitaal vergroot de toekomstige groeimogelijkheden van het bedrijf, enz. Beleggingssfeer Het inzicht dat winstgevendheid en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten, heeft ook bij beleggers de aandacht voor duurzaamheidscriteria als maatstaf voor hun beleggingsbeslissing doen toenemen. In dat opzicht doken in de loop der tijd een reeks termen op, gaande van ethisch tot groen, alternatief, maatschappelijk verantwoord of duurzaam beleggen. De term duurzaam verdient daarbij de voorkeur, omdat die de breedste lading dekt. Oorspronkelijk hield het vooral in dat beleggers onethisch geachte sectoren zoals de tabaks-, alcohol- of wapenindustrie meden. In een ruim perspectief betekent het dat beleggers ondernemingen ook gaan toetsen aan aspecten als mensen- en dierenrechten, milieu, arbeidsvoorwaarden of sociale integratie. Duurzaam beleggen berust dus niet alleen op een bedrijfseconomische afweging van rendement en risico, maar brengt ook ecologische, sociale en governance-criteria expliciet in rekening. In de Angelsaksisch georiënteerde financiële wereld spreekt men over ESG-factoren (Environmental, Social, Governance). Historisch ontstond de belangstelling voor duurzaam beleggen in de Angelsaksische landen. Al op het einde van de 18e eeuw lieten religieuze groeperingen in de VS zich bij hun beleggingen leiden door morele principes. Het was op hun verzoek dat in 1928 in de VS het eerste ethische beleggingsfonds werd opgericht. Niet toevallig gebeurde dat tegen de achtergrond van een langdurige beurshausse. De creatie van zo n fonds bood hen toen een uitgelezen kans om zich nadrukkelijk ethisch te profileren en tegelijk toch een graantje van de stijgende beurskoersen mee te pikken. Lange tijd bleef het ethische segment van de beleggingsmarkt in de VS overigens vrijwel volledig in handen van deze religieuze organisaties, die daarmee vooral beleggingen in zondige activiteiten wilden uitsluiten. Pas in Duurzaam beleggen berust niet alleen op een bedrijfseconomische afweging van rendement en risico, maar brengt ook ecologische, sociale en governance-criteria expliciet in rekening. de jaren 6 groeide de belangstelling bij een ruimer publiek, o.a. onder invloed van de publieke afkeer van de militaire interventie in Vietnam, het apartheidsregime in Zuid-Afrika en de autoritaire regimes in Latijns-Amerika. Onder invloed van het Amerikaanse voorbeeld doken in de jaren 7 ook in het VK de eerste ethische beleggingsproducten op, aanvankelijk eveneens vanuit een overwegend religieuze inspiratie. De grote doorbraak, ook buiten de Angelsaksische landen, kwam er vanaf de jaren 9. Een belangrijke factor daarbij was het toenemend maatschappelijk en ecologisch bewustzijn onder invloed van enkele grote rampen (de chemische ramp in het Indiase Bhopal, het vergaan van olietankers, ) of onduldbare praktijken (schending van de mensenrechten, geknoei met de voedselkwaliteit, ). Bovendien vergrootte de wereldwijde zichtbaarheid van deze thema s door de toenemende mediainvloed en opkomst van belangenorganisaties, zoals consumentenverenigingen, milieuactivisten of vakbonden, die steeds vaker via het internet wereldwijd informatie gingen uitwisselen en hun acties coördineren. Verder speelden in verschillende landen een stimulerende wetgeving of fiscaal voordelige maatregelen een rol. In Europa namen het VK en Nederland daarin het voortouw. Ten slotte werd de belangstelling voor duurzaam beleggen ook gevoed door de toenemende populariteit van de beurshandel en beleggingsfondsen. Daarbij speelde het besef dat beleggen op de beurs best verenigbaar is met ethische motieven, zonder dat dit noodzakelijk in lagere rendementen dan bij traditionele beleggingen hoeft te resulteren (zie verder). Producten en selectie De verschillende ontwikkelingsstadia zijn ook terug te vinden in de aard van de beleggingsproducten. Duurzame beleggingen worden daarbij vaak ingedeeld in generaties. Bij zerogeneratieproducten doet de belegger gedeeltelijk afstand van zijn financieel rendement ten voordele van specifieke sociale of ecologische projecten. In feite gaat het hier om producten die dichter bij een schenking dan bij een belegging staan. Producten van de eerste generatie hanteren negatieve uitsluitingscriteria om beleggers te garanderen dat hun kapitaal niet terechtkomt bij ondernemingen met activiteiten die zij afkeuren, zoals wapenhandel, kernenergie, genetische manipulatie, dierproeven, Producten van de tweede generatie beleggen in ondernemingen die op een welomschreven terrein een uitdrukkelijke meerwaarde leveren, bijvoorbeeld inzake sociale integratie van gehandicapten, afvalvermindering, recyclage e.d. Men spreekt hier ook van thematische producten. Producten van de derde generatie gaan nog een stap verder door enkel te investeren in ondernemingen die een globaal duurzaam beleid voeren en zichtbare inspanningen leveren op het vlak van milieuzorg, personeelsbeleid en algemene maatschappelijke betrokkenheid. Meestal worden daarbij de ondernemingen gekozen die in hun 2

3 bedrijfstak tot de beste behoren (best in class-benadering). Bij vierdegeneratieproducten vindt daarenboven een actieve dialoog plaats met maatschappelijke aandeelhouders. De interactieve aanpak die deze producten kenmerkt, geeft een ruimer en genuanceerder beeld van het duurzame-bedrijfskarakter dan wat alleen uit informatie over het bedrijf zelf kan blijken. De betrokkenheid neemt soms de vorm aan van een zeer actief aandeelhouderschap, waarbij beleggers op aandeelhoudersvergaderingen druk uitoefenen op de onderneming. Over wat nu juist duurzaam is, kunnen de meningen natuurlijk verschillen. Beleggers geven een persoonlijke inhoud aan het begrip en hanteren eigen prioriteitenschalen. Bovendien is hun informatie over de niet-financiële doelstellingen van ondernemingen beperkt. Anders dan de bedrijfseconomische resultaten, laten die zich minder makkelijk meten met behulp van kwantitatieve, controleerbare indicatoren zoals winst- en omzet groei, cashflow of winst per aandeel. Bovendien is de informatie die bedrijven zelf daarover verstrekken niet altijd representatief of betrouwbaar. Dat verhoogt de zoekkosten op de financiële markt voor wie duurzaam wil beleggen. Daarom wordt de selectie van duurzame ondernemingen meestal aan derden overgelaten. Vaak zijn dat vermogensbeheerders of distributeurs van beleggingsproducten. De voorbije jaren hebben die heel wat eigen deskundigheid inzake duurzaamheidsanalyse opgebouwd. Het onderzoek en de evaluatie van de ondernemingen gebeurt er los van de financiële analyse en wordt doorgaans door externe experten bewaakt. Het onderzoeks- en selectieproces is evenwel tamelijk specialistisch en tijdrovend. Daarom besteden ook heel wat vermogensbeheerders dit uit aan daarin gespecialiseerde ondernemingen. Die publiceren maatstaven (benchmarks) die ondernemingen vergelijken op hun duurzaam karakter. Internationaal toonaangevende benchmarks voor duurzame beleggingsfondsen zijn de Dow Jones Sustainability World Index, de FTSE4Good Global Index en de MSCI KLD 4 Social Index. Hun rol is te vergelijken met het onderzoek naar de kredietwaardigheid van ondernemingen door gespecialiseerde ratingbureaus, die daarover periodiek een rating publiceren. Het voorbije decennium zijn duurzame beleggingen naast aandelen ook alsmaar vaker obligaties gaan inhouden. Dat kunnen bedrijfsobligaties zijn, maar ook overheidsobligaties of obligaties uitgegeven door internationale en supranationale banken, zoals de Europese Investeringsbank of de Wereldbank. Zo startte de Wereldbank in 28 bijvoorbeeld met de uitgifte van klimaatobligaties om klimaatvriendelijke projecten te financieren. Net als voor ondernemingen wordt ook van nationale overheden verwacht dat ze in hun sociaal-economisch beleid belang hechten aan duurzaam handelen. In de praktijk gaat men bij de screening van overheidsobligaties landen eerst rangschikken op basis van indicatoren zoals de kwaliteit van overheidsinstellingen, de gezondheidszorg, milieuprestaties en -beleid e.d., en vervolgens voor de selectie de best in classselectiebenadering hanteren. Als specifiek product maakten binnen de activaklasse van de obligaties de jongste jaren ook Social Impact Bonds (SIB s) opgang. Dat zijn contracten waarbij beleggers hun geld investeren in private projecten met een maatschappelijke insteek. De overheid verbindt zich ertoe de investeerders te bezoldigen wanneer de beoogde maatschappelijke resultaten worden behaald. Een specifieke eigenschap van wat men ook missie-gerelateerd investeren noemt, is dat een meetbaar resultaat wordt nagestreefd. De eerste SIB zag in 21 het levenslicht in het VK. Via de private sector werd er geld opgehaald om een project te financieren dat het recidivisme bij voormalige gedetineerden wil verminderen. Intussen wordt in heel wat landen, onder meer de VS en Nederland, volop ervaring opgedaan met deze nieuwe investeringsconstructie. Dit voorjaar werd ook in België de eerste SIB gelanceerd. Drie partners stelden zich daarbij als doel de jeugdwerkloosheid bij migranten in Brussel terug te dringen, namelijk beleggers (bijeengebracht door Kois Invest) die het project financieren, de non-profitorganisatie Duo for a Job die het project uitwerkt en het Brusselse werkgelegenheidsagentschap Actiris dat de beleggers hun kapitaalinleg plus een rendement betaalt indien de vooropgestelde doelstelling wordt bereikt. Omvang duurzaam kapitaal Aangezien de afbakening van duurzaam beleggen zowel qua concept als qua methodologie inzake selectie niet uniform vastligt, zijn de beschikbare cijfers over de duurzame beleggingsmarkt moeilijk vergelijkbaar. De Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), een internationaal samenwerkingsverband voor duurzaam beleggen, schatte de omvang van de wereldwijde markt begin 213 op 14 biljoen dollar. Europa neemt daarvan 65% voor rekening, Noord-Amerika 32% (grafiek 1). De markt zou bijna 22% vertegenwoordigen van het wereldwijd totaal professioneel beheerd kapitaal. Het grote marktaandeel wijst op een zeer ruime interpretatie van het begrip duurzaam beleggen door de GSIA. Bijna twee derde van de duurzame beleggingen zoals door de GSIA gemeten, betreft namelijk een eer Grafiek 1 - Wereldwijd duurzaam belegd kapitaal (*) (in %, eind 212) Europa VS Canada Afrika Australië & Nieuw-Zeeland Azië (excl. Japan) Japan Aandeel in wereldtotaal Aandeel in totaal regionaal beheerd kapitaal (*) with reference to environmental, social and/or governmental factors in the selection and management of the investments Bron: GSIA (213) 3

4 Economische Berichten ste generatie -strategie van uitsluiting. In Europa sluiten circa 5% van de professioneel beheerde activa bepaalde wapens uit, meestal clustermunitie en antipersoonsmijnen. Door die ruime invulling wordt het marktaandeel van duurzaam beleggen uiteraard fel opgedreven. Voor de Europese markt publiceert het Italiaans studiebureau Vigeo Rating jaarlijks cijfers over het beheerd kapitaal in het deelsegment van de duurzame beleggingsfondsen (1). In 213 bedroeg de omvang daarvan 18 miljard EUR, bijna het tienvoudige van 1999 (grafiek 2). Tijdens de recente financiële crisis zijn de activa onder beheer in de Europese duurzame fondsen blijven aangroeien. Hierdoor steeg hun marktaandeel tussen 27 en 213 van,8% tot 1,7% van de activa onder beheer in alle fondsen. De veel lagere inschatting van de Europese markt door Vigeo, vergeleken met de GSIA-cijfers, houdt verband met de engere benadering, waarbij enkel beleggingsfondsen worden in rekening gebracht met een actieve screening op ethische, sociale en/of milieuaspecten. Het aantal duurzame fondsen in Europa is sinds 21 wel gestagneerd rond 9, komende van 16 eind jaren 9. België heeft zijn koppositie voor wat het aantal duurzame fondsen betreft, sinds 212 afgestaan aan Frankrijk. In termen van beheerd duurzaam kapitaal is Frankrijk met ruime voorsprong koploper in Europa. Het land vertegenwoordigt 35% van de Europese markt, gevolgd door het VK met 17%. België zag zijn aandeel in de groep van Europese landen de voorbije jaren stelselmatig krimpen. Tussen 1999 en 29 was het opgelopen van 4% tot 19%, maar daarna kelderde het tot 9% in 213. Dat de Europese markt voor duurzame fondsen tijdens de crisis relatief goed heeft stand gehouden, is te danken aan Frankrijk en vooral Nederland. In beide landen nam het marktaandeel ervan sterk toe. Zwitserland en België daarentegen zagen het belang van duurzame fondsen in hun totale fondsenmarkt verminderen (grafiek 3). Belgische markt In België dateren de eerste duurzame spaarproducten van het midden van de jaren 8. Financiële instellingen lanceerden toen in samenwerking met niet-gouvernementele organisaties zoals Netwerk Vlaanderen en Hefboom een reeks producten, waarbij spaarders een deel van hun renteopbrengst afstonden om, via banken als tussenpersoon, ecologisch en sociaal verantwoorde projecten van de genoemde organisaties te ondersteunen. De echte doorbraak volgde pas vanaf 1992, toen Ethibel als onafhankelijk studie- en adviesbureau rond duurzaam beleggen werd opgericht en de eerste duurzame beleggingsfondsen op de Belgische markt werden geïntroduceerd. Met het milieufonds Ecofund vervulde KBC bij het begin van de jaren 9 trouwens een pioniersrol inzake duurzaam beleggen. Op dat ogenblik bedroeg de omvang van het duurzaam belegd spaaren beleggingskapitaal in België nog maar enkele tientallen miljoenen euro s. In 2 werd de kaap van 1 miljard EUR gerond Grafiek 2 - Belegd kapitaal in duurzame beleggingsfondsen in Europa en vanaf 24 brak een periode aan van explosieve groei. Die werd vooral gedreven door een sterke toename van het kapitaal belegd in duurzame fondsen. Volgens Ethibel-cijfers bereikte de omvang daarvan in 21 een piek van 11 miljard EUR, goed voor 9% van de totale fondsenmarkt (2). Meer dan een kwarteeuw na het ontstaan ervan, blijft het duurzame sparen in depositovorm evenwel bescheiden in termen van volume en marktaandeel (grafieken 4 en 5). De voorbije jaren kreeg de Belgische markt van duurzame fondsen een harde klap. Volgens BEAMA, de Belgische vereniging van Asset Managers, viel het belegd kapitaal in duurzame beleggingsfondsen (ICB s) tussen 21 en het eerste kwartaal van 214 met ruim 4% terug (d.i. 3,4 miljard EUR). Het marktaandeel kromp overeenkomstig met 2,8 procentpunten. Los van waarderingseffecten, kromp ook het aantal fondsen met 85 eenheden. Dat had hoofdzakelijk te maken met eindvervaldagen, de datum waarop een fonds terugbetaald en gesloten Aandeel in totaal belegd kapitaal in UCITS (in %, rechtse schaal) In miljard EUR (linkse schaal) Bron: Vigeo Rating (213), BEAMA Grafiek 3 - Aandeel duurzame beleggingsfondsen (in % totaal belegd kapitaal in UCITS) Frankrijk VK Duitsland België Zwitserland Nederland Bron: Vigeo Rating (213) (UCITS, juni-cijfers) In miljard EUR (linkse schaal) Aandeel in totaal belegd kapitaal in UCITS (in %, rechtse schaal) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 4

5 14 Grafiek 4 - Duurzaam belegd kapitaal in België (in miljoen EUR) 14 1 Grafiek 5 - Aandeel duurzame beleggingsmarkt in totaal belegd kapitaal in België (in % van totale spaar- respectievelijk fondsenvolume) Groei totaal t.o.v. vorig jaar (in %, rechtse schaal) Spaarrekeningen (linkse schaal) Beleggingsfondsen (linkse schaal) Bron: Ethibel (213) Beleggingsfondsen Spaarrekeningen Bron: Ethibel (213) wordt, in combinatie met het stilvallen van het lanceringstempo van nieuwe duurzame beleggingsfondsen. Alles bij elkaar is de duurzame-beleggingsmarkt in België niettemin vrij goed ontwikkeld en hoogkwalitatief voor wat de inhoudelijke afbakening betreft. De meeste producten ondergaan een ruime duurzaamheidstoets en kunnen worden ingedeeld bij de derde of vierde generatie. De markt wordt wel sterk door een beperkt aantal spelers gedomineerd. Bij de duurzame fondsen is KBC Asset Management marktleider met een aandeel van ruim 5%, gevolgd door Candriam Asset Management (het Alles bij elkaar is de duurzame-beleggingsmarkt in België Spaarrekeningen vrij goed ontwik- gen Beleggingsfondsen Groei totaal t.o.v. vorig jaar (rechtse as) keld en hoogkwalitatief voor wat de inhoudelijke afbakening betreft. vroegere Dexia Asset Management) met een kleine 2% en BNP Paribas Fortis met ruim 1%. Voor het duurzame sparen domineren Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers de markt met beide een aandeel van bijna 5%. Net als elders in Europa komt de vraag naar duurzame beleggingen in België voornamelijk van institutionele beleggers, vooral pensioenfondsen. De Belgische markt bestaat momenteel voor ruim drie kwart uit institutioneel vermogen en een klein kwart uit retailbeleggingen. Dat laatste is wel beduidend hoger dan voor de hele Europese markt, waar het aandeel van retailbeleggingen minder dan 1% bedraagt. Een algemeen wetgevend kader rond duurzaam beleggen ontbreekt nog altijd in België. Wel werden een aantal specifieke overheidsinitiatieven genomen. In 23 besliste de regering om in het kader van de democratisering van de tweedepensioenpijler aan pensioenfondsen een transparantieverplichting op te leggen. Die houdt onder meer in dat beheerders van pensioenfondsen jaarlijks een verslag moeten opmaken waarin wordt toegelicht in welke mate zij bij hun beleggingsbeleid rekening houden met sociale, ethische en milieuaspecten. Eenzelfde vereiste werd in 24 van toepassing voor de prospectussen en verslagen van beleggingsfondsen (ICB s). De nieuwe wet bepaalt evenwel zelf niet wat onder de vermelde aspecten van duurzaamheid moet worden verstaan, zodat enig ijkpunt ontbreekt. Verder vervulde België een voortrekkersrol in het bannen van controversiële wapens. In 27 keurde het parlement een wet goed die de directe en indirecte financiering van de productie, het gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en clustermunitie verbiedt. De wet is niet beperkt tot duurzame producten, maar geldt voor alle spaar- en beleggingsvormen. In 29 werd de wet uitgebreid tot het bannen van investeringen in wapens op basis van verarmd uranium. Beleggingsfondsen De voorbije jaren is er in België discussie gevoerd over de wenselijkheid van een minimale norm over wat onder duurzaam beleggen dient te worden verstaan. Enerzijds zorgt normering voor een grotere duidelijkheid voor beleggers over een verplichte minimale kwaliteit van duurzame producten. Daar staat tegenover dat de invulling van het concept duurzaamheid niet evident is omdat het meestal de persoonlijke visie van individuele beleggers weerspiegelt. Een en ander leidde in 212 tot een aanbeveling inzake duurzame financiële producten van Febelfin, de koepelfederatie voor de Belgische financiële sector. Die houdt in dat de leden zich engageren om geen producten te commercialiseren onder de noemers duurzaam, ethisch of maatschappelijk verantwoord, tenzij die aan de aanbeveling voldoen. Er werd voor de aanbeveling voortgebouwd op reeds bestaand werk van BEAMA, de Belgische vereniging van Asset Managers, en een consultatie gehouden met relevante stakeholders, waaronder ngo s en academici. De aanbeveling handelt niet alleen over de inhoudelijke en methodologische invulling van duurzaamheid, maar beschrijft ook hoe de audit en controle van duurzame producten in de praktijk worden gebracht. 5

6 Economische Berichten Rendement en beleggingsrisico Men zou verwachten dat wie duurzaam belegt, bereid is tot op zekere hoogte financieel rendement in te leveren, juist als gevolg van zijn principiële keuze om naast dit rendement ook een maatschappelijke of ecologische meerwaarde na te streven. Enquêtes leren evenwel dat dit slechts bij een minderheid van de beleggers het geval is (3). De meerderheid beschouwt de sociale of ecologische meerwaarde eerder als een gewenst surplus bovenop een normaal financieel rendement en vergelijkt het rendement van duurzame beleggingen met dat van traditionele. Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, kunnen zich op lange termijn trouwens geen inlevering van financieel rendement veroorloven. Hun doelstelling bestaat erin om toekomstige pensioenuitkeringen te garanderen. Een lager rendement betekent ofwel dat de bijdragen van de deelnemers aan aanvullende pensioenplannen moeten worden verhoogd, ofwel dat hun toekomstige uitkeringen moeten worden verlaagd en dat pensioenfondsen m.a.w. niet ten volle hun rol zouden spelen om meer middelen voor de toekomstige oudere generaties beschikbaar te stellen. Dat kan de noodzakelijke solidariteit tussen generaties, waartoe de vergrijzing in de komende jaren zal dwingen, nog verscherpen, en zou zelf moeilijk met het criterium van duurzaamheid verenigbaar zijn. Soms gaan duurzaam ondernemen en financieel rendement hand in hand. Ondernemingen die bijvoorbeeld milieuzorg verwaarlozen of gezondheidsrisico s veroorzaken, kunnen met schadeclaims af te rekenen krijgen, wat hun rendement negatief beïnvloedt. Als deze ondernemingen bovendien systematisch uit duurzame-beleggingsselecties worden geweerd, weegt dat op hun aandelenkoers en verhoogt dat hun kapitaalkosten. Omgekeerd blijken ondernemingen die veel aandacht hebben voor de veiligheid, opleiding en carrièreplanning van hun medewerkers op de beurs gemiddeld beter te presteren (4). Anderzijds veroorzaakt het selecteren en volgen van duurzame ondernemingen bijkomende onderzoeks- en informatiekosten, die het rendement in vergelijking met traditionele beleggingen kunnen verminderen. Vermogensbeheerders houden bij de samenstelling van hun portefeuilles niet alleen rekening met het verwachte rendement, maar ook met het risico. Daarom streven zij een brede diversificatie van hun beleggingen na. Duurzaamheidscriteria leggen evenwel bijkomende, nietfinanciële restricties op aan hun investeringsbeslissingen. Dat beperkt hun diversificatiemogelijkheden en vergroot, ceteris paribus, het risico van beleggingsportefeuilles. Uit een 3-tal studies blijkt dat een overgrote meerderheid van de onderzochte duurzame fondsen geen statistisch significant verschillende prestaties opleverden vergeleken met een relevante benchmark. en moeten worden genuanceerd. De prestaties van duurzame beleggingen laten zich immers moeilijk vergelijken met die van hun klassieke tegenhangers. Ze vertrekken niet alleen van een smallere selectiebasis, maar beleggen ook relatief meer of minder in een bepaald soort aandelen (bijv. small caps) en over- of ondervertegenwoordigen bepaalde sectoren. Het vinden van een positieve relatie tussen duurzaam ondernemen en financiële prestaties zegt bovendien niets over het oorzakelijke verband. Het kan zijn dat goede financiële prestaties bedrijven aanzetten tot investeren in duurzaamheid, en niet omgekeerd. In tabel 1 lijsten we de resultaten van een 3-tal studies op die sinds eind jaren 9 rond de relatieve prestaties van duurzaam beleggingsfondsen zijn gepubliceerd. Het betreft alles samen een kleine 1 fondsen. Per saldo blijkt dat een overgrote meerderheid van de onderzochte duurzame fondsen geen statistisch significant verschillende prestaties opleverden vergeleken met een relevante benchmark. Het aandeel duurzame fondsen met een significante underperformance ligt beperkt hoger dan het aandeel met een significante outperformance. Een specifiek probleem bij onderzoek naar het relatieve rendement van duurzame beleggingsfondsen is dat het eventueel positief effect van de duurzame selectie op de prestaties interfereert met de opdracht van de fondsbeheerder om een goed financieel resultaat neer te zetten. Dat probleem stelt zich niet wanneer we het relatief rendement van internationaal gezaghebbende duurzame-aandelenindexen onder de loep nemen. Grafiek 6 toont het koersverloop van drie dergelijke indexen sinds 1996, namelijk de Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), de FTSE4Good Global Index (FTSE4G) en de MSCI KLD 4 Social Index (KLD4). De KLD4 is als een van de eerste duurzame indexen reeds sinds 199 operationeel, oorspronkelijk onder de naam Domini 4 Social Index. Terwijl de DJSI Grafiek 6 - Koersverloop van duurzame-aandelenindexen (in EUR, juli 1996 = 1) Hoe duurzame beleggingen zich inzake rendement en risico juist tegenover klassieke beleggingen verhouden, is uiteindelijk een empirische kwestie. Over die vraag zijn al veel studies gepubliceerd. De resultaten spreken elkaar evenwel vaak tegen Dow Jones Sustainability World Index MSCI KLD 4 Social Index FTSE4Good Global Index Bron: Thomson Financial Datastream 6

7 Tabel 1 - Studies inzake de financiële prestaties van duurzame beleggingsfondsen (cijfers betreffen het aantal onderzochte fondsen) Jaar publicatie studie Significante underperformance Geen statistisch significante verschillen Significante outperformance Totaal Gregory, Matatko, Luther Goldreyer, Ahmed, Diltz Statman Schroeder Bauer, Koedijk, Otten Bello Kreander, Gray, Power, Sinclair Scholtens Baurer, Otten, Rad Benson, Brailsford, Humphrey Baurer, Derwall, Otten Bollen Gregory, Whitaker Koellner, Suh, Weber, Moser, Scholz Liedekerke, Moor, Walleghem Stenström, Thorell Amene, Sourd Kempf, Osthoff Magnier, Luchet, Schaff Renneboog, Horst, Zhang Cortez, Silva, Areal Derwall, Koedijk Sanchez, Sotorrio Spekl Chang, Witte Gil-Bazo, Ruiz-Verdu, Santos Humphrey, Lee Kryzanowski, Ayadi, Ben-Ameur Sourd Totaal Aandeel 11 11,1% 86 81,6% 72 7,3% 988 1% en de FTSE4G wereld-indexen zijn, behelst de KLD4 een volledig Amerikaanse aandelenselectie. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wordt de duurzaamheid van bedrijven in de KLD4 niet enkel getoetst op sociale, maar ook op milieu- en ethische criteria. De DJSI en FTSE4G bestaan pas sinds 1999 respectievelijk 21 en werden in de grafiek over de jaren voordien tot 1996 terug berekend. Terwijl de DJSI en de KLD4 de best in class-selectiemethode hanteren, toetst de FTSE4G bedrijven aan een absolute meetlat van standaarden. De prestaties van de drie duurzame-aandelenselecties kunnen worden vergeleken met die van een gewone belegging in een ruimer universum door ze te toetsen aan het koersverloop van een vergelijkbare, ruime benchmark. De DJSI, de FTSE4G en de KLD4 putten hun selectie hoofdzakelijk uit de DJGL- en FTSE-wereldindexen respectievelijk de MSCI USA-index van de Amerikaanse beurs. De vergelijking van de duurzame-aandelenindexen met deze benchmarks leert dat het gemiddelde jaarlijkse rendement van de duurzame beleggingen over de periode afgerond zo n 4 basispunten hoger lag voor de FTSE4G en KLD4. De DJSI steeg gemiddeld jaarlijks iets minder dan zijn benchmark (zie tabel 2). Het surplusrendement dat de FTSE4G en de KLD4 vertonen tegenover hun respectieve benchmark ging echter wel gepaard met een hoger risico. Dat blijkt uit de standaarddeviatie van de rendementen, d.i. een maatstaf voor de volatiliteit of het absolute risico, die bij de duurzame indexen (ook de DJSI) in de tabel boven deze van de benchmarks uitstijgt. Net als bij de rendementen, zijn de verschillen evenwel niet bijzonder groot. Of het wat hogere rendement van de FTSE4G en de KLD4 tegen dit hogere risico opweegt, kan worden getoetst met behulp van de Sharpe-ratio, d.i. de verhouding tussen het surplusrendement boven de risicovrije rente en het risico van een belegging. Deze ratio ligt voor de FTSE4G en de KLD4 weliswaar iets hoger dan voor hun benchmark, maar het verschil is zo goed als verwaarloosbaar (5). Het hogere gemiddelde rendement van de beide duurzame beleggingen in de tabel wordt m.a.w. 7

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2012/09, november 2012 Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2011

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2013 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2014/06, september 2014 Duurzaam Sparen en Beleggen

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2012. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen.

Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2012. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Duurzaam Sparen en Beleggen in België: actualisatie tot 2012 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2013/08, oktober 2013 Duurzaam Sparen en Beleggen in

Nadere informatie

Duurzaam sparen en beleggen in België

Duurzaam sparen en beleggen in België Duurzaam sparen en beleggen in België Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2010/05, september 2010 Duurzaam sparen en beleggen in België Herwig Peeters

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Duurzaam Beleggen. Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Duurzaam Beleggen. Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Duurzaam Beleggen Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen Eijk, J.C. van 1-6-2015 ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren

Ethische rangschikking van vier Belgische fondsen die duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science handelsingenieur Intern aangestuurde masterproef Ethische rangschikking van vier Belgische

Nadere informatie

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2010

Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2010 Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2010 Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2011/07, juli 2011 Duurzaam Sparen en Beleggen in België in 2010 Herwig

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Ethisch investeren: aarzelend tussen groei en kwaliteit

Ethisch investeren: aarzelend tussen groei en kwaliteit Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLIX, 3, 2004 Ethisch investeren: aarzelend tussen groei en kwaliteit door L. VAN LIEDEKERKE Luc Van Liedekerke KULeuven, Centrum voor Economie en Ethiek, Leuven

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke

Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening. David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke Ethisch investeren in België: Een vergelijkende studie van de criteria en de in-house screening David Jacobs Lieven De Moor Luc Van Liedekerke HUB RESEARCH PAPERS 2011/20 ECONOMICS & MANAGEMENT NOVEMBER

Nadere informatie

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s

D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s R a p p o r t E n q u ê t e : D u u r z a a m B e l e g g e n C h a r i t a t i e v e I n s t e l l i n g e n e n C o n g r e g a t i e s V e r e n i g i n g e n e n s t i c h t i n g e n D e s k J u l

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Duurzaam beleggen. Prof. Dr. Harry Hummels Universiteit Nyenrode. 1. Inleiding 2

Duurzaam beleggen. Prof. Dr. Harry Hummels Universiteit Nyenrode. 1. Inleiding 2 Duurzaam beleggen Prof. Dr. Harry Hummels Universiteit Nyenrode We staan midden in de maatschappij en die verantwoordelijkheid ontlopen we niet. We gaan de dialoog met de samenleving aan. Transparantie,

Nadere informatie

Economic. Research Notes

Economic. Research Notes Economic Research Notes Jaargang 3 - nr. 14 14 oktober 2005 Het vermogen en beleggingsprofiel van de Belgische gezinnen U bent al KBC-Online-cliënt? Dan kunt u gratis Economic Research Notes ontvangen

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie

Monitor Duurzaam Beleggen

Monitor Duurzaam Beleggen Halfjaarlijkse publicatie - Jaargang 3 - nr. 1 Monitor Duurzaam Beleggen Juni 2004 Bedrijvenscreening: drie sectorfiches geactualiseerd... 1-6 Onze aanpak m.b.t. wapens in de bedrijvenscreening... 7-9

Nadere informatie

Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland

Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland Duurzaamheid en Beleggingen van de Protestantse Kerk in Nederland Kleine Synode november 2006 KDB 06.16 Notitie betreffende de evaluatie van het beleid aangaande het duurzaam beleggen van de Protestantse

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De rol van de overheid inzake. maatschappelijk verantwoord investeren

De rol van de overheid inzake. maatschappelijk verantwoord investeren De rol van de overheid inzake maatschappelijk verantwoord investeren Memorandum Federale verkiezingen 2007 Inhoudsopgave Inleiding Investeren in een leefbare toekomst 3 1. Stel grenzen 4 1.1 Aan onaanvaardbare

Nadere informatie

Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden

Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden Duurzaam vermogensbeheer door lokale overheden Proeftuin PREDO Aan dit project is in het kader van het programma "Met Preventie naar Duurzaam Ondernemen" een financiële bijdrage geleverd. "Met Preventie

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s Voor professionele beleggers - Zomer 2011 SRI Nieuws Inhoud 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance van de opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s 5 Rondetafelgesprek: de visie van

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen

Handreiking Duurzaam Beleggen Handreiking Duurzaam Beleggen Een publicatie van DUFAS Den Haag, november 2009 DUFAS, november 2009 1 Copyright DUFAS 2009 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie

Nadere informatie

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland

Duurzaam Sparen & Beleggen 2012. Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Duurzaam Sparen & Beleggen 2012 Ontwikkelingen in omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door particulieren in Nederland Disclaimer VBDO will assume no responsibility or legal liability for incorrect

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie