Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg"

Transcriptie

1 Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt

2 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Doel Werkwijze Respons Resultaten Ontvangst beschikking en factuur Volledige opzeggingen Gedeeltelijke opzeggingen Hernieuwde aanmeldingen Conclusies Conclusie volledige opzeggingen Conclusie gedeeltelijke opzeggingen Conclusie hernieuwde aanmeldingen BIJLAGE Bijlage 1: Vragenlijst thuiszorgorganisaties HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 2 van 14

3 Samenvatting In de periode maart april 2004 hebben thuiszorgcliënten, waarvan de inkomensgegevens over 2002 bekend zijn en de zorguren door de thuiszorginstelling zijn aangeleverd, van het Centraal Administratiekantoor (CAK) een beschikking en factuur ontvangen. Cliënten weten vanaf dat moment het bedrag (op basis van de ontvangen zorguren) dat zij feitelijk moeten betalen op basis van de Eigen bijdrage regeling zorg zonder verblijf Mogelijkerwijs leidt deze wetenschap tot een tweede fase met opzeggingen. 1 Om dit vast te kunnen stellen is gepeild of er opzeggingen zijn als directe reactie op het verzenden van de beschikking en de factuur door het CAK in de periode maart april Deze rapportage bevat de resultaten van voornoemde peiling. De rapportage geeft inzicht in het aantal cliënten dat n.a.v. de verzending van de beschikking en de factuur: 1. de thuiszorg volledig heeft opgezegd, inclusief het type zorg en de omvang; 2. de thuiszorg gedeeltelijk heeft opgezegd, inclusief het type zorg en de omvang van het opgezegde deel; 3. zich hernieuwd heeft aangemeld nadat ze voor 1 februari 2004 thuiszorg hadden opgezegd, inclusief het type zorg en de omvang van de zorg. De resultaten zijn gebaseerd op telefonische interviews onder een steekproef van 54 thuiszorgorganisaties. De steekproef is getrokken uit de instellingen die aan het eerste verkennende onderzoek hebben meegewerkt. De respons bedraagt 76%, oftewel 41 instellingen hebben gegevens ten behoeve van de peiling verstrekt. Op basis van de peiling blijkt dat landelijk circa cliënten de thuiszorg volledig hebben opgezegd n.a.v. de verzending van de beschikking en de factuur. Dit is 1,6% van het totale aantal thuiszorgcliënten. Het overgrote deel (97%) van de volledige opzeggingen heeft betrekking op huishoudelijke verzorging. Tevens blijkt dat landelijk circa cliënten de thuiszorg gedeeltelijk hebben opgezegd n.a.v. de verzending van de beschikking en de factuur. Dit is 0,3% van het totale aantal thuiszorgcliënten. Nagenoeg alle gedeeltelijke opzeggingen hebben betrekking op huishoudelijke verzorging, waarbij gemiddeld genomen de omvang wordt gehalveerd. Op basis van de peiling blijkt dat landelijk circa 327 cliënten zich weer hebben aangemeld n.a.v. de verzending van de beschikking en de factuur. Dit is minder dan 0,1% van het aantal thuiszorgcliënten begin De eerste fase betrof verkennend onderzoek naar de groep mensen die de thuiszorg hebben opgezegd na bekendwording van de eigen bijdrage regeling zorg zonder verblijf 2004, nog voordat zij een beschikking of factuur hadden ontvangen. HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 3 van 14

4 1. Inleiding In de week van 16 december 2003 heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) alle thuiszorgcliënten geïnformeerd over de Eigen bijdrage regeling zorg zonder verblijf De brief had - noodzakelijkerwijs - een algemeen karakter waardoor het voor cliënten niet direct duidelijk was wat de verhoging van de eigen bijdrage precies voor hun individuele situatie zou gaan betekenen 1. De thuiszorgorganisaties kregen te maken met cliënten die vanwege de aangekondigde verhoging van de eigen bijdrage de thuiszorg opzegden. Bureau HHM heeft verkennend onderzoek gedaan naar de groep mensen die vervolgens de thuiszorg hebben opgezegd: het aantal cliënten, de kenmerken van deze cliënten en het gebruik van alternatieven. Dit is in kaart gebracht over de periode die liep van 16 december 2003 tot 1 februari Dit betrof deel 1 van het onderzoek. 2 In de periode maart april 2004 hebben alle thuiszorgcliënten, waarvan de inkomensgegevens over 2002 bekend zijn en de zorguren door de thuiszorginstelling zijn aangeleverd, van het CAK een beschikking 3 en factuur 4 toegezonden gekregen. Cliënten wisten vanaf dat moment het bedrag dat zij feitelijk moeten gaan betalen ten gevolge van de Eigen bijdrage regeling zorg zonder verblijf 2004 (op basis van de ontvangen zorguren). Mogelijkerwijs zou deze wetenschap tot een tweede fase met opzeggingen kunnen leiden. Om hierop zicht te krijgen heeft bureau HHM een peiling uitgevoerd. Deze peiling betreft het (aangekondigde) tweede deel van het verkennend onderzoek naar opzeggers thuiszorg in verband met de verhoging van de eigen bijdrage. 1.1 Doel Het doel van de peiling is in kaart te brengen of er opzeggingen zijn als directe reactie op het verzenden van de beschikking en de factuur door het CAK in de periode maart april In het eerste deel van het onderzoek is het aantal volledige opzeggers in kaart gebracht. Het bleek dat er eveneens sprake was van gedeeltelijk opzeggen van de thuiszorg. Dit is toen niet onderzocht. Deze peiling richt zich naast volledige opzeggingen eveneens op eventuele gedeeltelijke opzeggingen. Tijdens het eerste deel van het onderzoek is de verwachting uitgesproken dat cliënten zich weer zouden aanmelden, als de definitieve factuur hen meevalt. Ook hier wordt aandacht aan besteed in de peiling. De vragen in de peiling hebben betrekking op het aantal volledige- en gedeeltelijke opzeggingen en tevens het aantal hernieuwde aanmeldingen (ook wel spijtoptanten genoemd). 1 Cliënten konden met de informatie in deze brief de voor hen geldende verhoogde Eigen Bijdrage berekenen. 2 Voor een weergave van het eerste deel van het onderzoek wordt verwezen naar de rapportage verkennend onderzoek naar opzeggers thuiszorg in verband met de verhoging van de eigen bijdrage in 2004, 30 maart 2004, kenmerk: HHM/TV/04/0884/ebt. 3 Met de maximale eigen bijdrage op basis van het verzamelinkomen in Met het exacte bedrag dat zij in 2004 per periode moeten gaan betalen voor thuiszorg op basis van de geleverde zorguren. HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 4 van 14

5 1.2 Werkwijze Begin mei 2004 is gestart met de peiling tweede fase opzeggingen met een aankondiging gericht aan alle thuiszorgorganisaties. In dit bericht werd vermeld dat een steekproef van instellingen zou worden benaderd door onderzoekers van bureau HHM. STEEKPROEF Om een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over een mogelijke tweede fase van opzeggingen is de helft van de deelnemers (responsgroep) uit het eerste deel van het onderzoek in de steekproef opgenomen. De responsgroep uit het eerste deel van het onderzoek bestond uit 103 instellingen. Uit deze groep is een a-selecte steekproef getrokken van 54 instellingen. 1 VRAGENLIJST Met de instellingen uit de steekproef is een telefonische interview gehouden aan de hand van een vragenlijst. De vragenlijst is weergegeven in bijlage 1. In de vragenlijst wordt gevraagd naar volledige- en gedeeltelijke opzeggingen ten gevolge van de verzending van de beschikking en de factuur in de periode maart april Om te kunnen bepalen of de opzeggingen in die periode daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan de te betalen eigen bijdrage in 2004 (weergegeven in de beschikking en factuur van het CAK) is aan de thuiszorgorganisaties gevraagd aan te geven wanneer hun cliënten de beschikking en factuur hebben ontvangen (het CAK stuurt daarvan altijd een bericht naar de betreffende organisatie waarin wordt vermeld gedurende welke periode de facturen worden verzonden). In de vragenlijst wordt tevens gevraagd naar het aantal hernieuwde aanmeldingen ( spijtoptanten ) dat oorspronkelijk voor 1 februari 2004 thuiszorg heeft opgezegd, maar zich vervolgens (als reactie op de verzending van de factuur en beschikking) weer heeft aangemeld voor thuiszorg. Dit betreft een mogelijke groep mensen die in januari (een korte periode) thuiszorg heeft gehad, heeft opgezegd, en voor de in 2004 ontvangen thuiszorg een beschikking en factuur heeft ontvangen. Deze beschikking en factuur zouden de betreffende mensen hebben kunnen doen besluiten om alsnog in 2004 thuiszorg te willen ontvangen. 1.3 Respons 54 instellingen zijn telefonisch benaderd met de vraag om antwoord te geven op de vragen. De meeste thuiszorgorganisaties hadden enige tijd nodig om de vragen te beantwoorden en deden dat schriftelijk. De bereidheid om mee te werken aan het onderzoek was goed, ondanks het feit dat er op relatief korte termijn moest worden gereageerd. Hieronder staat een overzicht van de respons (tabel 1). 1 Bij deze 54 instellingen kunnen instellingen met en zonder opzeggers uit het eerste deel van het onderzoek zijn (de totale responsgroep van 103 instellingen tijdens het eerste deel van het onderzoek bestond uit 93 instellingen met opzeggingen en 10 instellingen zonder opzeggingen). HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 5 van 14

6 Situatie Aantal instellingen Non respons: kan niet (tijdig) reageren of geen reactie 13 (24%) Geen opzeggingen 6 (11%) Wel opzeggingen 35 (65%) Totaal 54 (100%) Tabel 1. Respons peiling thuiszorgorganisaties De responderende thuiszorgorganisaties blijken qua omvang en ligging representatief voor de totale groep thuiszorginstellingen (n=138) in Nederland. HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 6 van 14

7 2. Resultaten In dit hoofdstuk staan de resultaten van de vragen die aan thuiszorgorganisaties zijn gesteld. In totaal hebben 41 thuiszorgorganisaties de vragenlijst geheel of gedeeltelijk beantwoord. Deze 41 organisaties hebben in totaal ruim 36% van het landelijke aantal thuiszorgcliënten in zorg. 2.1 Ontvangst beschikking en factuur Op basis van de vragenlijsten geven de responderende thuiszorgorganisaties aan dat de beschikking en facturen aan de cliënten van de betreffende instellingen in de periode van week 8 tot en met week 18 zijn verzonden. Er is gevraagd aan de thuiszorginstellingen om alleen de opzeggingen en (hernieuwde) aanmeldingen door te geven die na de verzending zijn binnengekomen. Alleen deze opzeggingen en aanmeldingen zijn meegeteld. 2.2 Volledige opzeggingen In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal cliënten dat in zorg is en het aantal volledige opzeggers (tabel 2). Deze aantallen worden vergeleken met de landelijke cijfers. Bij elk onderdeel staat op hoeveel thuiszorgorganisaties het resultaat betrekking heeft en - indien bekend - wat de spreiding is (minimumwaarde maximumwaarde). Het landelijke aantal heeft betrekking op 138 thuiszorgorganisaties. De gegevens over de thuiszorgorganisaties die hebben deelgenomen aan de peiling, zijn gebaseerd op de antwoorden op de vragen in de vragenlijst. Rij Onderdeel Totale aantal in onderzoek Landelijke aantal Gem. aantal per instelling Gem. aantal per instelling (globaal) (n=138) in onderzoek landelijk (n=138) 1 Aantal cliënten in zorg begin (36%) (100%) Aantal volledige opzeggers naar aanleiding van verzending beschikking en factuur (periode maart 2004 t/m april 2004, na verzending van factuur) 3 Aantal opzeggers als percentage van het aantal cliënten (rij 2/rij 1) (0-428) 1,6% 48 Tabel 2. Overzicht aantal volledige opzeggers naar aanleiding van verzending van de beschikking en factuur. 1 Bron: CAK, Actuele cijfers zorgjaar Bron: CAK, Actuele cijfers zorgjaar Geëxtrapoleerd naar 100% van het totaal aantal thuiszorgcliënten begin HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 7 van 14

8 TYPE ZORG EN OMVANG VOLLEDIG OPGEZEGDE ZORG cliënten hebben bij 35 thuiszorgorganisaties uit de steekproef de thuiszorg naar aanleiding van de verzending van de beschikking en de factuur volledig opgezegd. De overige instellingen uit de steekproef hadden geen volledige opzeggingen (zie tabel 1). In tabel 3 staat welke zorg de cliënten volledig hebben opgezegd en hoeveel uren per week deze cliënten gemiddeld ontvingen vóór de opzegging. Betekenis van de productcodes: HV = huishoudelijke verzorging (inclusief alphahulp). PV = persoonlijke verzorging. VP = verpleging. Volledig opgezegd Aantal producten Gem. aantal uren/week/cliënt Gem. aantal uren/week/cliënt product (opzeggers per instelling in zorg (landelijk) onderzoek) HV (97%) PV 53 (2%) VP 16 (<1%) 2,9 (1,7-4,5) 2,7 (2,4-3) 1,6 (1,1-2) 3,5 4,0 3,0 Combi PV en VP 2 (<1%) 2 1,7 Totaal producten (100%) Tabel 3. Overzicht type en gemiddelde omvang volledig opgezegde zorgproduct. Het overgrote deel van de volledige opzeggingen heeft betrekking op huishoudelijke verzorging. Naar aanleiding van deel 1 van het onderzoek is in tabel 4 de verdeling tussen huishoudelijke verzorging door de thuiszorg en alphahulp weergegeven. 2 Tevens wordt gekeken naar het totale aantal cliënten dat huishoudelijke verzorging door de thuiszorg en alphahulp ontvangt. Uit tabel 4 blijkt dat een deel van de opgezegde huishoudelijke verzorging alphahulp betreft, namelijk 18,5% van de opzeggingen. 1 In 5 gevallen is er sprake van een combinatie tussen HV en VP waarbij een cliënt heeft besloten volledig op te zeggen, daarom is het aantal producten (2.378) hoger dan aantal opzeggers (2.373). 2 In dit tweede deel van het onderzoek is hiernaar gekeken om vragen over de verdeling tussen alphahulp en reguliere thuiszorg te kunnen beantwoorden. In het eerste deel van het onderzoek kon deze uitsplitsing niet worden gemaakt en kon deze vraag dus niet beantwoord worden. HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 8 van 14

9 HUISHOUDELIJKE VERZORGING/ALPHAHULP Product/functie Huishoudelijke verzorging door thuiszorg (506) Alpha (507) Landelijke aantal en percentage consumptie (globaal) (66%) (34%) Aantal en percentage opzeggers 1881 (81,5%) 426 (18,5%) Totaal huishoudelijke verzorging (100%) (100%) Tabel 4. Verdeling huishoudelijke verzorging door thuiszorg/alpha-hulp 2.3 Gedeeltelijke opzeggingen De thuiszorginstellingen kregen de vraag voorgelegd op welke zorg eventuele gedeeltelijke opzeggingen betrekking hebben, in welke omvang de betreffende cliënten de gedeeltelijk opgezegde zorg oorspronkelijk ontvingen, en hoe groot het deel is dat is opgezegd. Totaal 454 cliënten hebben bij 25 instellingen uit de steekproef de thuiszorg gedeeltelijk opgezegd. Zie tabel 5a. Rij Onderdeel Totale aantal bij instellingen in onderzoek Landelijke aantal (globaal) Gemiddeld aantal bij instellingen met (n=138) gedeeltelijke opzeggingen (n=25) 1 Aantal cliënten in zorg begin (36%) (100%) 2 Aantal gedeeltelijke opzeggers naar aanleiding van verzending beschikking en factuur (periode maart 2004 t/m april 2004, na verzending van factuur) 3 Aantal gedeeltelijk opzeggers als percentage van het aantal cliënten (rij 2/rij 1) (1-89) 0,3% Tabel 5a. Overzicht gedeeltelijke opzeggingen opgezegde zorg. Het aantal cliënten dat de zorg gedeeltelijk heeft opgezegd bedraagt naar schatting landelijk Bron: CAK, Cijfers zorgjaar Bron: CAK, Actuele cijfers zorgjaar Bron: CAK, Actuele cijfers zorgjaar Geëxtrapoleerd naar 100% van het totaal aantal thuiszorgcliënten begin HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 9 van 14

10 TYPE ZORG EN OMVANG VOLLEDIG OPGEZEGDE ZORG In tabel 5b is het type zorg weergegeven dat gedeeltelijk is opgezegd. Tevens wordt aangegeven wat de gemiddelde omvang van het opgezegde deel is. Gedeeltelijk opzegde functie Aantal gedeeltelijk Oorspronkelijke gemiddelde Gemiddelde omvang opzeggingen omvang (uren/week/ opgezegde deel (uren/week/ cliënt) cliënt) HV 453 3,9 1,9 PV Totaal 454 Tabel 5b. Overzicht type gedeeltelijke opzeggingen en gemiddelde omvang opgezegde zorg. Uit tabel 5b blijkt dat gedeeltelijke opzeggingen bijna volledig betrekking hebben op huishoudelijke verzorging en dat hier gemiddeld genomen sprake is van een halvering van de oorspronkelijke omvang. Het percentage gedeeltelijke opzeggingen dat alpha-hulp betreft, bedraagt 12,8% Hernieuwde aanmeldingen Tot slot hebben instellingen de vraag gekregen of er cliënten zijn die zich opnieuw hebben aangemeld naar aanleiding van de verzending van de factuur en beschikking, nadat ze in de periode voor 1 februari 2004 de thuiszorg hadden opgezegd. Tevens is gevraagd naar het type zorg waarvoor ze zich weer hebben aangemeld. Totaal 118 cliënten hebben zich bij 19 instellingen uit de steekproef (wederom) aangemeld. Zie tabel 6. Rij Onderdeel Totale aantal Landelijke Gem. aantal bij instellingen in onderzoek aantal (globaal) bij instellingen met hernieuwde (n=138) aanmeldingen (n=19) 1 Aantal cliënten in zorg begin (36%) (100%) 2 Aantal hernieuwde aanmeldingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur (periode maart 2004 t/m april 2004, na verzending van factuur) (1-22) 1 In absolute zin betreft het aantal gedeeltelijke opzeggingen Alphahulp 58 van de 453 gedeeltelijke opzeggingen van Huishoudelijke Verzorging. 2 Bron: CAK, Actuele cijfers zorgjaar Bron: CAK, Actuele cijfers zorgjaar Geëxtrapoleerd naar 100% van het totaal aantal thuiszorgcliënten begin HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 10 van 14

11 Rij Onderdeel Totale aantal bij instellingen Landelijke aantal Gem. aantal bij instellingen in onderzoek (globaal) (n=138) met hernieuwde aanmeldingen (n=19) 3 Aantal hernieuwde aanmeldingen als percentage van < 0,1% het aantal cliënten (rij 2/rij 1) Tabel 6. Overzicht hernieuwde aanmeldingen TYPE ZORG 14 van de 19 instellingen met hernieuwde aanmeldingen hebben aangegeven dat het gaat om cliënten die huishoudelijke verzorging ontvangen. 1 Vier instellingen konden niet aangeven om welk product/functie het gaat. 1 instelling gaf aan dat het om persoonlijke verzorging gaat. Het aantal cliënten dat zich hernieuwd heeft aangemeld, naar aanleiding van de beschikking en de factuur, bedraagt naar schatting landelijk: 327. Negen van de 14 instellingen konden de omvang aangeven van de huishoudelijke verzorging die de cliënten ontvangen die zich opnieuw hebben aangemeld, namelijk 2,8 uur per week. In de meerderheid van de gevallen wordt aangegeven dat de omvang gelijk ligt aan de omvang van de zorg die in eerste instantie werd opgezegd. Het deel van de instellingen, dat aangeeft geen hernieuwde aanmeldingen te hebben, geeft aan dat zij zich hebben ingespannen bij de bekendwording van de nieuwe Eigen bijdrage regeling zorg zonder verblijf om uitleg te geven aan cliënten die hier behoefte aan hadden. Deze behoefte bleek in veel gevallen aanwezig. Op basis van de informatie van de instelling en het CAK hebben de betreffende cliënten een definitief besluit genomen (voordat zij de eerste factuur van het CAK ontvingen), zo wordt aangegeven. 1 Over het aandeel aphahulp kan op basis van de verzamelde gegevens geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 11 van 14

12 3. Conclusies De peiling had tot doel in kaart te brengen of er opzeggingen/aanmeldingen zijn als directe reactie op het verzenden van de beschikking en de factuur door het CAK in de periode maart april De vragen in de peiling hebben betrekking op het aantal volledige- en gedeeltelijke opzeggingen en tevens het aantal hernieuwde aanmeldingen ( spijtoptanten ). De respons van het onderzoek bedraagt 76%, dit wil zeggen: 41 van de 54 benaderde instellingen hebben gereageerd en konden gegevens aanleveren. Van de 41 instellingen die hebben meegewerkt aan de peiling hebben 35 instellingen (85%) aangegeven opzeggingen te hebben ontvangen als directe reactie op het verzenden van de beschikking en de factuur door het CAK. 6 instellingen hebben aangegeven geen opzeggingen te hebben ontvangen naar aanleiding van de verzending van de beschikking en de factuur. Onderdeel Totale aantal bij instellingen in onderzoek Landelijk aantal (globaal) (n=138) Aantal volledige opzeggers naar aanleiding van verzending beschikking en factuur Aantal gedeeltelijke opzeggers naar aanleiding van verzending beschikking en factuur Aantal hernieuwde aanmeldingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur Tabel 7. Overzicht aantallen 3.1 Conclusie volledige opzeggingen Gebaseerd op de resultaten van de peiling kan worden geconcludeerd dat er naar aanleiding van de verzending van de beschikking en de factuur (maart april) in totaal ongeveer cliënten de thuiszorg volledig hebben opgezegd. Dit betreft 1,6% van het totale aantal cliënten dat begin 2004 thuiszorg ontvangt. Uit het eerste deel van het verkennende onderzoek bleek dat tot februari 2004 in totaal ongeveer cliënten hun thuiszorg volledig hebben opgezegd. Dit betrof 2% van het totale aantal cliënten dat eind 2003 thuiszorg ontving. 1 Deze beschikking en factuur vermelden respectievelijk de maximale eigen bijdrage op basis van het verzamelinkomen in 2002 en het exacte bedrag dat cliënten in 2004 per periode moeten gaan betalen voor thuiszorg op basis van de geleverde zorguren conform de eigen bijdrage regeling zorg zonder verblijf Geëxtrapoleerd naar 100% van het totaal aantal thuiszorgcliënten begin Geëxtrapoleerd naar 100% van het totaal aantal thuiszorgcliënten begin Geëxtrapoleerd naar 100% van het totaal aantal thuiszorgcliënten begin HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 12 van 14

13 TYPE EN OMVANG VOLLEDIG OPGEZEGDE ZORG Het overgrote deel van de opgezegd zorg betreft huishoudelijke verzorging. Bij de instellingen uit de steekproef bestaat 97% van de volledig opgezegde thuiszorg uit huishoudelijke verzorging met een gemiddelde omvang van 2,9 uur per week. Een deel van de opgezegde huishoudelijke verzorging (18,5%) betreft alphahulp. Dit is relatief laag ten opzichte van het aandeel alphahulp in de totale thuiszorgconsumptie van huishoudelijke verzorging (34%). 3.2 Conclusie gedeeltelijke opzeggingen Gebaseerd op de resultaten van de peiling kan worden geconcludeerd dat er naar aanleiding van de verzending van de beschikking en de factuur (maart april) in totaal ongeveer cliënten de thuiszorg gedeeltelijk hebben opgezegd. Dit betreft 0,3% van het totale aantal cliënten dat begin 2004 thuiszorg ontvangt. Het aantal gedeeltelijk opzeggers is met aanzienlijk minder dan het aantal volledig opzeggers. TYPE EN OMVANG GEDEELTELIJK OPGEZEGDE ZORG Nagenoeg alle gedeeltelijke opzeggingen bestaan, evenals bij de volledige opzeggingen uit huishoudelijke verzorging. Het oorspronkelijk aantal uren (met een gemiddelde van 3,9 uur) wordt veelal gehalveerd: de betreffende cliënten zeggen de helft van de omvang op. 3.3 Conclusie hernieuwde aanmeldingen Het aantal hernieuwde aanmeldingen ( spijtoptanten ) dat oorspronkelijk voor 1 februari 2004 de thuiszorg heeft opgezegd, maar zich vervolgens (als reactie op de verzending van de factuur en beschikking) weer heeft aangemeld voor thuiszorg blijkt beperkt tot in totaal ongeveer 327 cliënten. Dit betreft minder dan 0,1% van het totale aantal cliënten dat begin 2004 thuiszorg ontvangt. De meerderheid van de instellingen die in staat waren de vraag te beantwoorden gaven aan dat het huishoudelijke verzorging betrof. De omvang zou in de meerderheid van gevallen gelijk zijn aan de eerder opgezegde omvang. Het gaat hier om de groep mensen die in januari (een korte periode) thuiszorg heeft gehad, heeft opgezegd, en later voor de in 2004 ontvangen thuiszorg een beschikking en factuur heeft ontvangen. Deze beschikking en factuur hebben de betreffende mensen doen besluiten om alsnog in 2004 thuiszorg te willen ontvangen. HHM/WD/04/1774/ebt, HHM 2004 Pagina 13 van 14

14 Bijlage 1. Vragenlijst thuiszorgorganisaties Vragenlijst thuiszorgorganisaties Ten behoeve van het vaststellen van een mogelijk tweede fase opzeggingen in de periode begin maart eind april 2004 zijn de volgende vragen gesteld aan thuiszorgorganisaties: 1. Wanneer hebben cliënten die bij u in zorg zijn de factuur en de beschikking ontvangen? (maand, week) 2. Hoeveel cliënten hebben naar aanleiding van de verzending van de beschikking en de factuur de thuiszorg volledig opgezegd? a. Welk type zorg betrof het voornamelijk? b. In welke omvang ontvingen cliënten de opgezegde zorg voornamelijk? 3. Hoeveel cliënten hebben naar aanleiding van de verzending van de beschikking en de factuur de thuiszorg gedeeltelijk opgezegd? a. Welk type zorg betrof het voornamelijk? b. In welke omvang ontvingen cliënten de gedeeltelijk opgezegde zorg oorspronkelijk? c. Hoe groot is het deel dat ze hebben opgezegd? En, indien u in de periode tot 1 februari opzeggingen had: 4. Hoeveel cliënten hebben zich hernieuwd aangemeld nadat ze in de periode voor 1 februari 2004 de thuiszorg hadden opgezegd? a. Welk type zorg betreft het voornamelijk? b. In welke omvang ontvangen de cliënten de opgezegde zorg voornamelijk? NB. Voor alle vragen geldt dat de instellingen wordt gevraagd zo nauwkeurig mogelijk te antwoorden. HHM/WD/04/1713/ebt, HHM 2004 Pagina 14 van 14

Rapportage verkennend onderzoek naar opzeggers thuiszorg in verband met de verhoging van de eigen bijdrage in 2004.

Rapportage verkennend onderzoek naar opzeggers thuiszorg in verband met de verhoging van de eigen bijdrage in 2004. Rapportage verkennend onderzoek naar opzeggers thuiszorg in verband met de verhoging van de eigen bijdrage in 2004. Enschede, 30 maart 2004 TV/04/0884/ebt ir. G. Vernhout drs. P.F. Bakker drs. W. Dragt

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 2002 Rapportnummer: 2002/088

Rapport. Datum: 26 maart 2002 Rapportnummer: 2002/088 Rapport Datum: 26 maart 2002 Rapportnummer: 2002/088 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten b.v. haar tot het moment waarop zij zich tot de Nationale

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2002 Rapportnummer: 2002/027

Rapport. Datum: 1 februari 2002 Rapportnummer: 2002/027 Rapport Datum: 1 februari 2002 Rapportnummer: 2002/027 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten b.v. de facturen betreffende in de perioden 1 tot en

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Administratiekantoor (hierna: CAK): door zijn handelen haar moeder een grote

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435

Rapport. Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 Rapport Datum: 25 november 2003 Rapportnummer: 2003/435 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten b.v. te Den Haag haar na beëindiging van de thuiszorg

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning

Bijsluiter. Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Bijsluiter Productiegegevens Zorg zonder Verblijf Wet maatschappelijke ondersteuning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Samenstelling datasets 4 2.1 Zorgafname per regeling (zorgperiode en zorgjaar) 4 2.2 Zorgafname

Nadere informatie

Quick-scan Huishoudelijk Hulp toelage

Quick-scan Huishoudelijk Hulp toelage Quick-scan Huishoudelijk Hulp toelage Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 10 februari 2015 Pagina 1 1 Inleiding en methodologie Het kabinet heeft op 7 juli jl. in een brief aan

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016.

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Dossiernummer 2016 044 RAPPORT Verzoekster Mevrouw A., hierna genoemd: verzoekster. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 31 januari 2017 Betreft Uiterlijke termijnen

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten

Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Thuiszorgconsumptie vroeggehandicapten Enschede, 5 januari 2006 PB/06/0017/tvg drs. P.F. Bakker ir. G. Vernhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Het verzoek betreft het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Almelo, hierna ook te noemen: de gemeente.

Het verzoek betreft het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Almelo, hierna ook te noemen: de gemeente. Dossiernummer 2010 037 Oordeel Verzoeker De heer J. T. Almelo. Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is in eerste instantie op 04 mei 2010 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wmo CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is verantwoordelijk voor de administratie

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/270

Rapport. Datum: 19 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/270 Rapport Datum: 19 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/270 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Ondernemingen Amstelveen (per 1 januari 2003: Belastingdienst/Holland Midden/kantoor Amstelveen)

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief

Ons kenmerk MO00/15.0003312. Datum uw brief Maatschappelijke Ontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN

BENCHMARK WOZ-KOSTEN BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2007 - Inleiding In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een

Nadere informatie

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten

Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Analyse effecten De Kanteling Gemeente Eijsden-Margraten Opgesteld door: Martijn Pepping WMO kantoor de 'Admirant Toren' Emmasingel 29-11 5611 AZ Eindhoven Tel: 088 007 94 99 wmoklantencontact@wmokantoor.nl

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J.

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari Hingstman, L. Kenens, R.J. CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2008 Hingstman, L. Kenens, R.J. oktober 2009 INLEIDING In 2002 is het NIVEL in opdracht van de toenmalige Vereniging Bewegingsleer Cesar

Nadere informatie

Peiling over Europa en EDIC

Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Peiling over Europa en EDIC Datum: september 2013 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 emailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) AdAlert September 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK Bijzondere Zorgkosten b.v. uit Den Haag. Datum: 15 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/250

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK Bijzondere Zorgkosten b.v. uit Den Haag. Datum: 15 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/250 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Bijzondere Zorgkosten b.v. uit Den Haag. Datum: 15 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/250 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat: 1. er een heel groot

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340

Rapport. Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 Rapport Datum: 26 september 2003 Rapportnummer: 2003/340 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV, kantoor Groningen, tot het moment dat hij laatstelijk contact had met de Nationale ombudsman (2 september

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 24 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten opm. CAK toel zzv def.indd 1 09-05-2008 17:00:51 CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ

Nadere informatie

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis

Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis Colofon Auteur Het CAK Afdeling Ketenmanagement en Zorginstituut Nederland Beheerteam istandaarden Versie 1.0 27-10-2015

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Klachten

Jaarverslag 2014 Klachten Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag 2014 Klachten Datum 9 april 2014 Afdeling Afdeling Bestuursondersteuning Auteur C.E. van Dijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Thuis B.V. (GOB) Generaal Smutslaan XA Tilburg Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang Thuis B.V. (GOB) Generaal Smutslaan XA Tilburg Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang Thuis B.V. (GOB) Generaal Smutslaan 13 5021XA Tilburg Registratienummer 193653667 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858)

RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) RAPPORT VAN EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR FINANCIËLE ASPECTEN BIJ STICHTING MEERWERF BASISSCHOLEN TE DEN HELDER (41858) Utrecht, juni 2013 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012. Rapportnummer: 2012/001 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Huurcommissie te Den Haag. Datum: 5 januari 2012 Rapportnummer: 2012/001 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat: Hij door de ontvangstbevestiging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage

Begeleiding AWBZ Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Begeleiding AWBZ 2009 Ontwikkelingen aanspraak AWBZ-functie BG Gemeente 's-gravenhage Eerste kwartaal 2009 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 2 1. Inleiding 3 2. Cliënten met BG op 1 januari 4 3. Cliënten met

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij 28 januari 2015 IO15005083 stadhuis@oosterhout.nl tel. 14 0162

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij 28 januari 2015 IO15005083 stadhuis@oosterhout.nl tel. 14 0162 *IO15005083* Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij 28 januari 2015 IO15005083 stadhuis@oosterhout.nl tel. 14 0162 Onderwerp Aanpassing procedure Hulp bij het Huishouden Geachte heer/mevrouw (naam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

Informatie over de eigen bijdrage

Informatie over de eigen bijdrage 2008 Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) CAK-BZ CAK-BZ is de afkorting van Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten. Het CAK-BZ is

Nadere informatie