Tussenbalans ondernemingsplan HW Wonen. Vitaal wonen in een Nationaal Landschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenbalans ondernemingsplan HW Wonen. Vitaal wonen in een Nationaal Landschap"

Transcriptie

1 Tussenbalans ondernemingsplan HW Wonen Vitaal wonen in een Nationaal Landschap

2 Tussenbalans ondernemingsplan HW Wonen In opdracht van HW Wonen Guus Terlingen, Erik van den Oord, Annemarieke Sandee, Carline Qualm 11 april Gerrichhauzen en Partners Advies, management en training bij veranderingsprocessen Postbus AM Dordrecht t (078) f (078)

3 Inhoudsopgave Artikel Titel Pagina Samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Ontwikkelingen in het krachtenveld van HW Wonen Demografische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen Sociaal-culturele ontwikkelingen Technologische ontwikkelingen Ecologische ontwikkelingen Politiek-juridische ontwikkelingen De balans opmaken: analyse van de huidige strategie De koers van HW Wonen De doelen van HW Wonen: de balans opgemaakt Strategisch Voorraadbeleid SWOT-analyse en opgaven Actuele SWOT-analyse Actuele opgaven Elementen van de toekomstagenda Advies 26 Bronnen 28

4 Gerrichhauzen en Partners 4 Samenvatting HW Wonen heeft in 2011 haar ondernemingsplan Vitaal wonen in een Nationaal Landschap vastgesteld. Dit ondernemingsplan wordt gebruikt als strategisch kader voor het ontwikkelen en uitvoeren van haar activiteiten tot en met De omgeving van HW Wonen is echter aanzienlijk veranderd en nog steeds in verandering. Daarom heeft HW Wonen zichzelf de vraag gesteld of haar strategie nog wel voldoet in deze dynamische tijd. In deze notitie is een analyse gemaakt van de omgevingsontwikkelingen en de balans opgemaakt van de huidige strategie van HW Wonen. De ontwikkelingen in de corporatiesector, gecombineerd met de complexe economische situatie en een vastzittende woningmarkt, maken dat de handelingsruimte voor woningcorporaties is veranderd. De financiële ruimte wordt door de heffingen beperkt. Daarnaast wordt aan corporaties vanuit aangescherpte regelgeving opgelegd dat zij zich meer op hun kerntaken dienen te richten. Ook is de maatschappelijke druk om meer doelmatig te presteren sterk toegenomen. Vanwege alle ontwikkelingen in en om de sector, is het noodzakelijk dat woningcorporaties een strakkere koers gaan varen en scherpe keuzes dienen te maken. De huidige formulering van de missie en visie van HW Wonen lijken niet specifiek en toekomstbestendig genoeg. Zij moet meer focus aanbrengen door haar doelgroep en taakveld duidelijker te benoemen en aan te geven welke rol en verantwoordelijkheid zij wel en niet inneemt. Dit kan bijdragen aan een heldere koers van de organisatie. De confrontatie tussen de huidige strategie en bovenstaande ontwikkelingen heeft geleid tot de volgende bevindingen in deze tussenbalans. Op de vijf in het ondernemingsplan benoemde thema s betekent dit: Één organisatie in beleid en presteren: zo doen wij dat HW Wonen functioneert nog onvoldoende als één doelmatige, professionele organisatie. De cultuur is bij HW Wonen een belangrijk aandachtspunt tevens in relatie tot verdere professionalisering van de organisatie. Gedegen dienstverlening aan onze klant De dienstverlening staat hoog in het vaandel bij HW Wonen. HW Wonen geeft aan dat zij wil weten wat de klantbehoefte is, maar doet hier niet structureel onderzoek naar. Betaalbare kwalitatieve huisvesting voor verschillende doelgroepen Hoewel het SVB in 2011 is opgesteld, is het de vraag in welke mate het SVB nog actueel is en aansluit op de woningbehoefte gezien de dynamische woningmarkt en maatregelen in de sector. Een leefbaar en vitaal Nationaal Landschap Investeringen in voorzieningen en cultureel erfgoed staan onder druk door discussie rond verscherpte kerntaken en het feit dat bevolkingskrimp en het kernenbeleid nog niet breed worden gedragen in de regio. Er is geen afwegingkader waarop toekomstige beslissingen worden gebaseerd. Presteren naar vermogen: zakelijk en maatschappelijk HW Wonen heeft middels verschillende acties de stap gezet naar een meer zakelijkmaatschappelijke organisatie. Er ligt echter nog een aanzienlijke ontwikkelopgave om de efficiency van de organisatie verder te verbeteren. Belangrijk aspect daarin is de doorontwikkeling van het investeringskader en de implementatie ervan organisatiebreed.

5 Gerrichhauzen en Partners 5 In de onderstaande tabel zijn de geactualiseerde interne en externe opgaven weergegeven. Deze komen voort uit de SWOT-analyse (hoofdstuk 4). Externe opgaven 1. Zorg- en welzijnsopgave: begeleiden extramuralisering, samenwerking zorginstellingen, beschikbaarheid zorg in kernen, voorzieningen en faciliteiten, aangepaste en levensloopbestendige woningvoorraad vergroten. 2. Samenwerkingsopgave: commitment krijgen van partners, efficiënte regionale samenwerking, participatiebeleid en betrekken van huurders bij beleidskeuzes. 3. Verduurzamingsopgave: stimuleren gebruik duurzame energiebronnen, verhogen energieduurzaamheid woningen. 4. Portefeuilleopgave: analyse DAEB/niet- DAEB, administratief scheiden, marketingplan bestaand vastgoed, samenwerking collega-corporaties, verkoopof verhuurscenario. Interne opgaven 1. Positioneringsopgave: het (her)formuleren van de doelgroep en missie, de taakopvatting, dienstverlening, het huurbeleid en scope activiteiten HW Wonen. 2. Bezuinigingsopgave: verhogen van de doelmatigheid, budgettaire keuzes, en prioriteren/temporiseren/stoppen/afstoten van activiteiten. 3. Professionaliseringsopgave: vormgeven strategische sturing, integraal asset- en portefeuillemanagement, gedeelde kernwaarden en cultuur, procesoptimalisaties en samenwerking, vergroten taakvolwassenheid, normen en kaders vaststellen, beleidscyclus. Op basis van de voorgaande informatie en overwegingen, adviseren wij HW Wonen om een aantal acties in gang te zetten, die wij noodzakelijk achten om doelgericht en toekomstbestendig te blijven investeren. Kern van deze acties is dat HW Wonen haar koers aanscherpt en deze lijn doorvoert in haar hele organisatie. 1. Aanscherpen van de doelgroep en onderscheid maken tussen kerntaken en overige taken. Benoemen rollen die HW Wonen inneemt op overige taken en doorontwikkelen afwegingskader investeringen (onder welke voorwaarden investeer je wel/niet op niet-kerntaken). Opnemen rendementseisen voor strategische sturing. 2. Huur- en inkomensbeleid verder ontwikkelen, tevens in relatie tot energielasten en aanpassing bestaande voorraad. De basis daarvoor ligt in het benoemen van doelgroep en kerntaken. 3. Het meer integraal benaderen van het Strategisch Voorraadbeleid en professionaliseren van de vastgoedsturing. 4. Taakstelling voor doelmatigheid en investeringskracht benoemen. 5. Optimalisatie van de bedrijfsvoering voor de korte en lange termijn verder vormgeven. Aanscherpen van ambitie, in relatie tot professionalisering van de organisatie. 6. Visie op de toekomstige organisatie en strategische sturing van HW Wonen benoemen. 7. Klantbediening optimaliseren. 8. Duurzaam participatiemodel ontwikkelen. 9. Belanghoudersstrategie aanscherpen. 10. Toezichtskader verder ontwikkelen en actualiseren van het toezicht. Op dit moment geeft HW Wonen al invulling aan een aantal van de bovenstaande punten. Op een aantal punten is verdere aandacht nodig. In hoofdstuk 6 is een volledige beschrijving van de stand van zaken op ieder punt weergegeven.

6 Gerrichhauzen en Partners 6 1. Inleiding Het krachtenveld van corporaties is volop in beweging. Vanuit het regeerakkoord, de economie en demografie komen tal van ontwikkelingen op corporaties af. Ook de lokale context verandert. HW Wonen zit midden in de beleidsperiode van haar ondernemingsplan Vanwege alle dynamiek stelt HW Wonen zichzelf de vraag of de huidige koers bijstelling behoeft. En als bijsturing nodig is, welke acties kan HW Wonen dan ondernemen om een toekomstbestendige koers te blijven varen? Deze discussie zal gevoerd worden met de Raad van Commissarissen van HW Wonen. In deze strategische notitie verkennen we de dynamiek in de omgeving van HW Wonen en analyseren we deze ontwikkelingen met betrekking tot de huidige en te voeren strategie voor de organisatie. Deze notitie wordt benut als tussenbalans tot en met 2014 en geldt als op maat voor het nieuwe ondernemingsplan. Deze strategische notitie geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: 1. Waar staat HW Wonen met de uitvoering van het ondernemingsplan ? 2. Wat zijn relevante ontwikkelingen in het krachtenveld van HW Wonen? 3. Vragen deze ontwikkelingen om een aanscherping van de koers (missie, visie en kerndoelen) van HW Wonen? 4. Op welke punten is aanscherping van de strategische koers van HW Wonen nodig? Wat zijn (nieuwe) aandachtspunten, opgaven en kansen? En welke dilemma s en onzekerheden zijn er? 5. Wat zijn punten op onze toekomstagenda en hoe leggen we daarover verbinding met de wensen en behoeften van lokale partners? 6. Welke punten op deze agenda kunnen we direct oppakken en wat kan later? Werkwijze Deze notitie is opgesteld door Gerrichhauzen en Partners met ondersteuning van Carline Qualm, beleidsmedewerker van HW Wonen. Als klankbord fungeerden namens HW Wonen Ben Pluimer, Arjen van Bakel en Joop Hilberding. Bij het opstellen is gebruik gemaakt van bestaande documenten van HW Wonen. Deze zijn opgenomen in de bronnenlijst aan het eind van deze notitie. Leeswijzer In het volgende hoofdstuk komen de actuele en relevante ontwikkelingen in het krachtenveld van HW Wonen aan de orde, zoals het Regeerakkoord en de nieuwe Woningwet. In hoofdstuk 3 volgt een evaluatie van de huidige beleidskaders, waarbij het huidige ondernemingsplan centraal staat. De interne en externe analyse komen samen in de SWOT-analyse in hoofdstuk 4. Uit deze SWOT-analyse komt een aantal opgaven naar voren, die in hoofdstuk 5 worden door vertaald naar een aantal strategische vragen die HW Wonen voor zichzelf zal moeten beantwoorden. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een advies geformuleerd voor HW Wonen.

7 Gerrichhauzen en Partners 7 2. Ontwikkelingen in het krachtenveld van HW Wonen In de volgende passages wordt ingegaan op de meest relevante ontwikkelingen die een impact hebben op de koers van HW Wonen. De demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen zijn beschreven. In de onderstaande figuur zijn deze ontwikkelingen samengevat Demografische ontwikkelingen Vergrijzing en afname van het aantal inwoners In 2010 had de Hoeksche Waard inwoners. Volgens de prognose van de provincie Zuid- Holland zal er een bevolkingsafname van 6% plaatsvinden tot Er is een flinke afname in de leeftijdscategorie 0-19 jaar en jaar. Er is een duidelijke toename van het aantal ouderen (vergrijzing). Zelfs een verdubbeling van het aantal ouderen in de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder. Recente prognoses van de migratie laten een blijvend negatief migratiesaldo zien voor de Hoeksche Waard. Groei van het aantal huishoudens Demografische prognoses voorzien tot 2025 een toename van het aantal huishoudens van 4% in de Hoeksche Waard. Het aantal huishoudens blijft stijgen, ondanks een bevolkingsafname, vanwege de huishoudensverdunning. Woningbehoefte stijgt, met name geschikte woningen voor senioren De geprognosticeerde woningbehoefte bedraagt ca woningen in Ten opzichte van 2010 is dit een toename van 8,25%. Deze toename van de woningvoorraad is het gevolg van de huishoudensverdunning. Door de vergrijzing ontstaat met name behoefte aan levensloopbestendige en aangepaste woningen voor senioren. In 2011 lag de eigendomsverhouding van de bestaande woningvoorraad op 65% koop en 35% huur. Het overgrote deel van de huurwoningen is in het bezit van HW Wonen. Particuliere verhuur is er nauwelijks in de Hoeksche Waard.

8 Gerrichhauzen en Partners 8 Inkomensverdeling doelgroep Het aantal scheefwoners is aanzienlijk in de Hoeksche Waard. In totaal heeft 12% van de huurders van HW Wonen een inkomen tussen de en en 22% heeft een inkomen boven de Dit is aan de hoge kant, vergeleken met het landelijk gemiddelde. Het landelijk aandeel scheefwoners met een inkomen tussen de en is 10%. 18% heeft een inkomen boven de Economische ontwikkelingen Afname van de bestedingsruimte van huishoudens In de Hoeksche Waard zijn de gevolgen van landelijk conjuncturele ontwikkelingen ook merkbaar. De werkloosheid loopt op, werkgelegenheid loopt terug en is er sprake van een lagere loonontwikkeling. Dit leidt tot een daling van de koopkracht voor de meeste huishoudens. Een combinatie van bezuinigingen, lagere inkomensontwikkeling, hogere belastingen en dergelijke leidt er toe dat huishoudens ook werkelijk minder bestedingsruimte hebben en de hand op de knip houden. Daarnaast worden de parameters voor de huurtoeslag verlaagd waardoor met name huishoudens met een bruto inkomen lager dan beneden de armoedegrens dreigen te komen. Wel ligt de toename van het aantal bijstandsuitkeringen in de Hoeksche Waard beneden het landelijke gemiddelde. Doordat de inkomens van huishoudens dalen en de onzekerheden toenemen wordt de druk op de sociale voorraad geleidelijk groter. Woningmarkt op slot De woningmarkt in de Hoeksche Waard zit vast als gevolg van de economische situatie waarin we ons bevinden en een structurele verandering van de woningmarkt. De woningmarkt is veranderd van een aanbodmarkt in een vragersmarkt. HW Wonen ziet dat het aantal mutaties van haar woningbestand laag ligt. Er is weinig beweging op de woningmarkt. Het mutatiepercentage van de afgelopen 5 jaar ligt op ca. 6% bij HW Wonen. In de Hoeksche Waard is het aantal transacties en de woningprijzen teruggelopen. Lagere middeninkomens komen door alle maatregelen tussen wal en schip terecht. Financiering woningcorporaties Het WSW heeft de borging van woningcorporaties voor 2014 en verder ingetrokken. Daarnaast ontstaat de komende jaren een verder tekort op de kapitaalmarkt. Commerciële financiering is lastig te verkrijgen, onder andere doordat banken verplicht zijn meer reserves aan te houden. Saneringsheffingen voor probleemcorporaties In 2013 wordt door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een saneringsheffing van 4% geïnd, waardoor de corporaties gezamenlijk een bedrag van totaal 502 miljoen moeten afdragen. Naar verwachting zullen de komende jaren, onder invloed van onder andere de verhuurdersheffing, meerdere saneringsheffingen volgen, zodat CFV voldoende kasgeld heeft om in nood geraakte corporaties te saneren. Bouwbedrijven Ook in de bouwwereld heeft de economische crisis de afgelopen jaren toegeslagen. Als gevolg van de economische situatie hebben bouwbedrijven nauwelijks werk en gaan zelfs failliet. Voor het weinige werk dat er wel is staan bouwbedrijven in de rij en dit zorgt ervoor dat de prijzen onder druk staan. Dit biedt kansen voor opdrachtgevers om investeringen juist nu te doen.

9 Gerrichhauzen en Partners Sociaal-culturele ontwikkelingen Meer zorgverlening in reguliere woningen Door de scheiding van wonen en zorg zal steeds meer zorg buiten de traditionele instellingen plaatsvinden. Dit betekent dat zorg dus ook meer aan zorgbehoevende huurders in woningen van HW Wonen geboden moet kunnen worden. Naar verwachting zal de vraag naar aangepaste woningen toenemen, evenals de vraag naar kleinschalige (extramurale) woonvormen. Samenwerking tussen corporaties, zorginstellingen en gemeenten is essentieel om de juiste invulling te geven aan de zorg-/ welzijnsvraag. Afbouw van de verzorgingsstaat Door bezuinigingen op de WMO is er minder ruimte voor welzijn, zoals dagbesteding en activiteiten voor ouderen en zorgbehoevenden. Dit kan zorgen voor een toename van sociale problemen en vereenzaming van alleenstaande ouderen. De verschuiving van verschillende activiteiten van de AWBZ naar de WMO, wordt gecombineerd met bezuinigingen op de budgetten in de WMO en een decentralisatie vanuit het Rijk naar gemeenten. Vanuit het Rijk wordt er meer verantwoordelijkheid bij de burgers zelf en hun omringende sociale netwerken gelegd. Burgerkracht is het paradigma dat de overheid hierbij gebruikt. Samenleven De Hoeksche Waard kent een hechte sociale structuur. Een groot deel van de inwoners in de Hoeksche Waard woont zijn hele leven in hetzelfde dorp. Het gros verhuist dus ook binnen hetzelfde dorp en kiest daar bewust voor. Veel dorpen in de Hoeksche Waard hebben een sterke kerkelijke gemeenschap. Dit typeert de sociale cohesie in de dorpen van de Hoeksche Waard Technologische ontwikkelingen Meer klantcontacten via internet De digitalisering van onze samenleving en economie zet door. De behoefte aan persoonlijk contact bij dienstverlening neemt af en verschuift naar online dienstverlening. Dit komt voort uit de behoefte aan meer gebruiksgemak en continue bereikbaarheid. Steeds meer klantcontacten vinden plaats via digitale media en de verwachting is dat dit aandeel exponentieel zal stijgen de komende jaren. Waar dienstverlening op internet zich nu vaak nog beperkt tot informatievoorziening, zal dat zich meer ontwikkelen naar een volledig aanbod van dienstverlening online, zoals het maken en beheren van afspraken. Domotica in woningen Door scheiding van wonen en zorg zal meer zorg buiten de traditionele instelling plaatsvinden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is hoogwaardige domotica in de woning nodig. Meer zorg zal op afstand worden geleverd, zoals middels beeldbellen en andere innovaties. Deze en andere ICT voorzieningen zullen in de woning geboden moeten kunnen worden. Samenwerking tussen de corporaties en zorgpartners zal nog intensiever worden. Social media en communicatie Communicatiemiddelen veranderen en versnellen. Social media maken dat klantervaringen op twitter en andere media worden gedeeld. Om klanten te bereiken spelen social media een grote rol. Imagomanagement en een toekomstbestendig communicatiebeleid zijn essentieel om deze instrumenten optimaal te kunnen benutten voor de eigen organisatie, in plaats van deze als een bedreiging te zien.

10 Gerrichhauzen en Partners Ecologische ontwikkelingen Duurzaamheid Duurzaamheid blijft een belangrijk thema. Zowel vanuit ecologische overwegingen als vanuit het beheersbaar houden van energielasten en het bieden van wooncomfort. Duurzaamheid en energetische kwaliteit van woningen speelt een belangrijke rol in het beheersbaar houden van de woonlasten van huurders. Nationaal Landschap Sinds 2005 behoort de Hoeksche Waard tot één van de twintig Nationale Landschappen van Nederland. De unieke combinatie van cultuurhistorische en natuurlijke elementen maakt de Hoeksche Waard een bijzonder gebied. Waarschijnlijk worden de subsidies voor het Nationaal Landschap stop gezet. Dat kan betekenen dat de formele titel Nationaal Landschap komt te vervallen Politiek-juridische ontwikkelingen Imago en legitimatie woningcorporaties De algemene beeldvorming in de samenleving over woningcorporaties is de afgelopen jaren verslechterd. Dit is het gevolg van structurele problemen in de sector om aan verwachtingen te voldoen en grote problemen bij verschillende corporaties. Hierdoor is de druk vanuit belanghouders (onder andere externe toezichthouders, overheid, huurders) op corporaties om zich te verantwoorden vergroot. Algemene tendens is dat corporaties zich meer dienen te richten op hun kerntaken en op meer doelmatig presteren. Regeerakkoord/Woonakkoord De maatregelen uit het Regeerakkoord en het Woonakkoord hebben grote gevolgen voor het taakveld, het huurbeleid, de governance en financiën van woningcorporaties. Belangrijke punten in dit akkoord zijn de verhuurdersheffing en een inkomensafhankelijk huurbeleid. Deze verhuurdersheffing loopt op tot circa 1,7 miljard in 2017, waarvan de corporatiesector circa 90% moet betalen. Hoewel het inkomensafhankelijke huurbeleid extra huurverhoging mogelijk maakt, staan deze verhogingen de komen jaren niet in verhouding tot de afdrachten voor de verhuurdersheffing. Woningwet De nieuwe Woningwet geeft invulling aan verscherpingen in de governance en de nieuwe regelgeving over staatssteun. Belangrijke onderwerpen waar nog geen duidelijkheid over is gegeven zijn de voorgenomen (administratieve) scheiding van DAEB en niet-daeb vastgoed, het taakveld en de aansturing van woningcorporaties. De maatregelen uit het Regeerakkoord en het Woonakkoord zullen worden verwerkt in het wetsvoorstel voor de herziening van de Woningwet, waarover de minister van Wonen medio 2013 duidelijkheid zal geven. Beloningscode woningcorporaties Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. De WNT stelt, gekoppeld aan het aantal woongelegenheden, een maximum aan de bezoldiging van bestuurders en hoogst leidinggevenden in de publieke en semi-publieke sector. Er geldt een overgangstermijn van vier jaar met volledig eerbiedigende werking en vervolgens een afbouwtermijn van drie jaar.

11 Gerrichhauzen en Partners 11 Regionalisering In het Regeerakkoord wordt de totstandkoming van grotere gemeenten bepleit. Als denkrichting wordt genoemd de omvang van inwoners. Dit vloeit voort uit een breed draagvlak binnen de samenleving voor een efficiëntere en kleinere overheid. Dit is ook gekoppeld aan de veranderende rol van de overheid. Argument van de Rijksoverheid voor grotere gemeenten is de toegenomen druk op het uitvoeren van taken vanwege de decentralisatie van veel taken van de Rijksoverheid naar gemeenten. Onbekend is nog, of en hoe gevolg gegeven wordt aan deze lijn in het Regeerakkoord. Regionalisering in de Hoeksche Waard is een trend die bij veel sectoren al heeft plaatsgevonden. Naast HW Wonen werken onder andere zorg-, welzijns- en onderwijspartners op regionale schaal. De Hoeksche Waard bestaat uit vijf kleine gemeenten die samen het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard vormen. Eén gemeente Hoeksche Waard worden, is een gevoelig onderwerp in de regio. Gemeenten hechten aan hun autonomie. Hoewel samenwerking op verschillende dossiers vooral beleidsmatig plaatsvindt en soms in uitvoering, wordt échte verregaande samenwerking door de gemeenten (nog) niet verkend.

12 Gerrichhauzen en Partners De balans opmaken: analyse van de huidige strategie In dit hoofdstuk maken we de balans op van de huidige strategie van HW Wonen. De huidige strategie is vastgelegd in het ondernemingplan Vitaal wonen in een Nationaal Landschap. Middels een analyse van het huidige ondernemingsplan, de recente visitatie en het Strategisch Voorraadbeleid trekken we conclusies over de huidige koers van de organisatie De koers van HW Wonen HW Wonen heeft de koers voor haar organisatie bepaald met haar missie en visie, zoals opgenomen in het ondernemingsplan. De missie van HW Wonen is: Het aanbieden van woondiensten en woonproducten in een Nationaal Landschap welke aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en individuele woonwensen. De visie van HW Wonen is: Goed wonen in een vitaal Nationaal Landschap. Wij gaan uit van onze eigen kracht en werken van daaruit graag samen met de mensen om ons heen. Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor een goede huisvesting, maar ook voor de kwaliteit van wonen en leven. Kortom: Samen Wonen meer Waard. In het visitatierapport over HW Wonen, dat begin 2012 is opgesteld, wordt aangegeven dat de ambities van de organisatie onvoldoende scherp zijn geformuleerd. Het formuleren van scherpe ambities begint met een heldere missie en visie voor de organisatie. Als we kijken naar de huidige missie en visie voor HW Wonen, dan zijn deze zeer breed geformuleerd. Geografisch is het werkveld van HW Wonen sterk gedefinieerd middels het benoemen van het Nationaal Landschap. Maar qua doelgroep en taakveld houdt HW Wonen haar vizier open. Op basis van de missie en visie sluit HW Wonen nauwelijks iets uit. Reflectie Gezien de ontwikkelingen in de corporatiesector zoals beschreven in paragraaf 2.6, is de druk op corporaties, en dus ook op HW Wonen, om scherpe keuzes te maken groot. Met de huidige ruime formulering lijken de missie en visie van HW Wonen niet specifiek en toekomstbestendig genoeg. Het toevoegen van een duidelijke doelgroepbepaling en taakveld kan bijdragen aan een heldere richting van de organisatie De doelen van HW Wonen: de balans opgemaakt In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag in welke mate HW Wonen haar doelen heeft bereikt (of gaat bereiken) die zij zich bij het opstellen van het ondernemingsplan heeft voorgenomen. Op de vijf thema s uit het ondernemingsplan wordt bezien, aan de hand van de geformuleerde doelstellingen, in welke mate HW Wonen op koers is om dit te realiseren. Ook de conclusies uit het visitatierapport worden meegenomen bij de analyse van de doelen. Zoals in voorgaande paragraaf ook werd aangehaald, werd tijdens de visitatie geconstateerd dat de ambities onvoldoende helder zijn geformuleerd. Dat geldt nadrukkelijk ook voor de uitwerking van de doelstellingen. Volgens het visitatierapport ontbreken uitdagende doelstellingen op het gebied van huisvesting en leefbaarheid. 1. Één organisatie in beleid en presteren: zo doen wij dat! HW Wonen heeft er de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt om na de fusie de randvoorwaarden voor één integrale en goed samenwerkende organisatie te creëren. Begin 2013 is

13 Gerrichhauzen en Partners 13 hiervoor de gehele organisatie op één locatie in een nieuwe kantooromgeving gehuisvest. HW Wonen doet jaarlijks mee met de benchmark om prestaties te meten en te vergelijken. HW Wonen tracht hiermee optimalisaties in de bedrijfsvoering te agenderen. Een van de doelstellingen was het beschrijven van de werkprocessen en het formaliseren van de kaders voor de aansturing van de organisatie. Deze werkprocessen zijn beschreven, maar nog onvoldoende geïmplementeerd. Binnen verschillende afdelingen wordt hier op dit moment aan gewerkt. Tevens zijn doelstellingen zoals een apart cultuurproject, het label KWH Goed Werkgeverschap en opleidings- en ontwikkelplannen voor personeel nog niet gehaald. Er is nog niet één saamhorige organisatie. In het visitatierapport wordt geconcludeerd dat de beleidscyclus van HW Wonen nog niet helemaal is gesloten. Met name de beleidsevaluatie dient nog beter te worden opgenomen in de beleidscyclus. Conclusie HW Wonen functioneert nog onvoldoende als één doelmatige, professionele organisatie. Verdere optimalisatie van de huidige werkprocessen is nog nodig. Daarnaast is ook de cultuur bij HW Wonen een aandachtspunt, tevens in relatie tot de professionalisering van de organisatie. 2. Gedegen dienstverlening aan onze klant Het behalen en het behouden van het KWH-huurlabel speelt een belangrijke rol in het thema dienstverlening. Op de klantgerichtheid heeft de organisatie hoge ambities. HW Wonen is in het bezit van het KWH-huurlabel. In het Strategisch Voorraadbeleid (SVB) is variatie binnen de PMC s aangebracht wat op termijn moet zorgen voor meer keuzevrijheid voor de klant. Doelstellingen zoals een periodiek trendrapport klant en een catalogus zijn niet behaald. De klantwensen zijn niet of nauwelijks in kaart gebracht bij HW Wonen. HW Wonen gaat incidenteel in gesprek met klanten over haar strategische beleid. Uit de visitatie is verder gebleken dat de huurderorganisatie nog geen volwaardige tegenspeler van HW Wonen is. Zij wordt niet optimaal betrokken bij de beleidsvorming van HW Wonen. Conclusie De dienstverlening staat hoog in het vaandel bij HW Wonen. Op het aspect van het aansluiten bij de behoefte van de klant is nog veel verbetering nodig. HW Wonen wil wel weten wat de klantbehoefte is, maar onderzoekt dit niet structureel. 3. Betaalbare kwalitatieve huisvesting voor verschillende doelgroepen HW Wonen heeft het SVB 2011 ontwikkeld om haar woningvoorraad aan te laten sluiten op de behoefte van de doelgroep. Aspecten als huursegmenten, verkoop en andere zijn hier in opgenomen. Het SVB is mede gebaseerd op het Regionaal Woningbehoeftenonderzoek dat begin 2011 is verschenen. Periodieke verantwoording over aanbod, woonruimteverdeling, wonen en zorg vindt nauwelijks plaats of niet frequent genoeg. Daarnaast tracht HW Wonen het SVB te integreren met onderhoudsbeleid en waardeontwikkeling, maar er is nog geen sprake van een integrale portefeuillestrategie. Het SVB wordt verder beschreven in de volgende paragraaf. Conclusie Hoewel het SVB in 2011 is opgesteld, is het de vraag in welke mate het SVB nog actueel is en werkelijk aansluit op de woningbehoefte gezien de dynamische woningmarkt en maatregelen in de sector. 4. Een leefbaar en vitaal Nationaal Landschap HW Wonen heeft voor alle dorpskernen beleid ontwikkeld, waarin zij aangeeft in welke kernen zij uitbreiden, waar zij consolideren en waar krimp wordt voorzien. Dit is de basis voor het SVB en de ontwikkelportefeuille voor HW Wonen. Dit beleid is gecommuniceerd met gemeenten, maar wordt niet één op één door gemeenten gedeeld. HW Wonen heeft wel recentelijk met alle gemeenten prestatieafspraken gemaakt of is nog bezig deze af te ronden.

14 Gerrichhauzen en Partners 14 De doelstellingen rond investeringen in voorzieningen en cultureel erfgoed staan onder druk vanwege de discussie rond verscherpte kerntaken voor corporaties. Er is geen maatschappelijk afwegingskader waarop toekomstige beslissingen worden gebaseerd. Doelstellingen zoals het opstellen van een participatiebeleid of een belanghoudersstrategie zijn niet behaald. Dit betekent echter niet dat er geen dialoog is tussen HW Wonen en haar belanghouders. Doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en levensloopbestendigheid zijn niet geheel behaald. Deze zijn opgenomen in beleidsdocumenten die nog niet tot uitvoering zijn gekomen. Zo zijn in prestatieafspraken doelstellingen opgenomen over CO2 reductie en energielabels. De financiële reserveringen zijn gemaakt, maar een concrete vertaling naar het onderhoudsbeleid ontbreekt. Conclusie Het uitvoeren van het thema een leefbaar en vitaal Nationaal Landschap ligt onder druk, omdat veel doelstellingen nog niet zijn gehaald. Dit komt door de discussie rond verscherpte kerntaken, het feit dat bevolkingskrimp en het kernenbeleid van HW Wonen nog niet breed gedragen zijn en het participatiebeleid nog niet is ontwikkeld. 5. Presteren naar vermogen: zakelijk-maatschappelijk De financiële positie van HW Wonen is gezond, echter de recente ontwikkelingen in de sector hebben ook een groot effect op de kasstromen van HW Wonen. HW Wonen zal hier in de toekomst nog scherper op moeten anticiperen. Er is een investeringskader. Het belang van het investeringskader neemt door de maatschappelijke druk op woningcorporaties toe. Het kader is echter nog niet verankerd in de organisatie. Ook is het maatschappelijk rendement in het investeringskader nauwelijks verder uitgewerkt. Het risicomanagement is geformaliseerd en dit jaar wil HW Wonen een afgifte van het in control statement. Het integriteitsbeleid en het jaarverslag zijn opgesteld. Daarnaast heeft er een visitatie plaatsgevonden. In het visitatierapport wordt geconcludeerd dat HW Wonen meer uit haar vermogen moet kunnen halen dan nu gebeurt. Daarbij gaat het om het vergroten van zowel de efficiency van de organisatie als de trefzekerheid van de middeleninzet. HW Wonen is geen inefficiënte organisatie, maar mogelijkheden om tot kostenbesparingen te komen worden volgens het visitatierapport nauwelijks benut. Ten aanzien van de Raad van Commissarissen wordt aangegeven dat een scherp toezichtskader ontbreekt. Conclusie HW Wonen heeft middels verschillende acties de stap gezet naar een meer zakelijkmaatschappelijke organisatie. Er ligt echter nog een aanzienlijke ontwikkelopgave om de efficiency van de organisatie verder te verbeteren. Belangrijk aspect daarin is de doorontwikkeling van het investeringskader en de implementatie ervan organisatiebreed Strategisch Voorraadbeleid Het Strategisch Voorraadbeleid van HW Wonen is in augustus 2011 geactualiseerd. In het rapport wordt geconstateerd dat de huidige woningvoorraad van HW Wonen onvoldoende aansluit op de actuele woningbehoefte én de woningbehoefte in de toekomst. Er zijn te veel eengezinswoningen en te weinig woningen voor senioren en kleine huishoudens. Om dit probleem op te lossen zal 16% van het huidige bezit, voornamelijk eengezinswoningen, worden verkocht. 6% van de voorraad zal worden gesloopt. De sloop en verkoop wordt gecompenseerd door nieuwbouw, echter in het SVB is niet uitgewerkt hoe het nieuwbouwprogramma er uit ziet. Om woningen geschikt te maken voor senioren worden woningen opgeplust. Bij woningen worden kwalitatieve ingrepen gepleegd. HW Wonen staat de komende jaren dan ook voor een grote transitieopgave in de woningvoorraad. Een groot aandeel van de huidige woningvoorraad is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen en een te klein aan

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014

WERKPLAN. woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING. Wervershoof Werkplan 2014 WERKPLAN woningstichting Het Grootslag OP EIGEN KRACHT WERKPLAN EN BEGROTING 2 0 1 4 woningstichting Het Grootslag Wervershoof Werkplan 2014 INHOUD 1. VOORWOORD... 2 2. STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN... 9

Nadere informatie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie

Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis. Strategische Visie Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis, voor nu en later. Betaalbaar Thuis Betaalbaar thuis, voor nu en later Thuisvester wil handelen vanuit een lange termijn visie

Nadere informatie

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan

Nadere informatie

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013

Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 Bedrijfsplan 2014 Vastgesteld door directeur-bestuurder d.d. 11 december 2013 2 Inhoudsopgave: Voorwoord 5 Blz. 1. Bedrijfsplan 2014 6 1.1. Bedrijfsjaarplan: intern instrument 6 1.2. Bedrijfsjaarplan:

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:.

Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0. Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Versiedatum: 15-01-2014 Versie: 2.0 Status: Vastgesteld Vastgesteld Bestuur: 04-02-2014 Goedgekeurd RvC:. Ten geleide Deze meerjarenprognose vervangt versie 1.1 welke op 18 december is goedgekeurd door

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2018

Ondernemingsplan 2014-2018 Ondernemingsplan 2014-2018 Vastgesteld op 14 oktober 2014 Gepubliceerd: januari 2015 Inhoud 1. Visie en missie... 4 Organisatiefilosofie: Saneren en vernieuwen... 5 Excelleren in beheer (Product markt

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES

ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES ARBEIDSMARKT VERKENNING WONING- CORPORATIES 26 augustus 2014 Rapportage voor Aedes, Bonden CNV/FNV en Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties (FLOW) ARBEIDSMARKT VERKENNING WONINGCORPORATIES Rapportage

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie