Rapportage Fietsbalans -2. Oegstgeest. Samenvatting met conclusie en aanbevelingen. Utrecht, oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Fietsbalans -2. Oegstgeest. Samenvatting met conclusie en aanbevelingen. Utrecht, oktober 2011"

Transcriptie

1 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest Samenvatting met conclusie en aanbevelingen Utrecht, oktober 2011

2 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 2

3 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 3 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest Samenvatting met conclusies en aanbevelingen Colofon Utrecht, 31 oktober 2011 Dit is een uitgave van het onderzoeksteam van de Fietsersbond, met dank aan de Fietsersbondafdeling en haar vrijwilligers Postbus GV Utrecht Tel:

4 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 4 De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. De Fietsersbond is in 1975 opgericht en heeft leden, 150 lokale afdelingen en 1500 actieve vrijwilligers die zorgen dat de belangen van fietsers overal in Nederland meetellen. Op het landelijk bureau in Utrecht werken 40 professionals aan onderzoek, lobby, digitale fietsrouteplanners, fietslessen, gedrag- en stimuleringcampagnes, publiciteit, consumentenvoorlichting,. De Fietsersbond zet zich in voor alle zaken die het fietsen veiliger en plezieriger maken: veilige fietsroutes en kruisingen, gedegen onderhoud van fietspaden, goede stallingmogelijkheden, goede producten, aanpak fietsdiefstal, dode hoekspiegels op vrachtwagens, buitenairbags op auto s, enzovoort. Fietsbalans is een geregistreerd merk. Het merk Fietsbalans is intellectueel eigendom van de Fietsersbond.

5 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 5 7 Gemeentelijk fietsbeleid in Oegstgeest gewogen 7.1 Het fietsklimaat in Oegstgeest anno 2011 In figuur 7.1 wordt op overzichtelijke wijze de beoordeling gepresenteerd van de gemeente Oegstgeest, op de 11 aspecten van het fietsklimaat die in de Fietsbalans zijn onderzocht. Daarnaast zijn zichtbaar de normen (blauwe lijn) en de gemiddelde beoordeling van de in Fietsbalans-2 onderzochte kleine gemeenten (groene lijn). Fietsbalansscore Oegstgeest directheid beleid op papier comfort (hinder) fietserstevredenheid comfort (wegdek) Oegstgeest 2011 norm stedelijke dichtheid aantrekkelijkheid gemiddeld kleine gemeenten verkeersveiligheid fietsgebruik fietsparkeren concurrentiepositie Figuur 7.1 Overzichtsgrafiek Fietsbalans-2 scores Oegstgeest. Bron: Fietsbalans 2011 De gemeente Oegstgeest voldeed in 2011 op de aspecten comfort (hinder), fietsgebruik, verkeersveiligheid en stedelijke dichtheid aan de in de Fietsbalans gestelde norm. Het aspect directheid is beoordeeld als slecht, de zes resterende aspecten hebben een matige score. Ten opzichte van het gemiddelde van de in de tweede ronde Fietsbalans onderzochte kleine gemeenten scoort Oegstgeest overwegend beter. Duidelijk beter zijn de scores op de aspecten fietsgebruik, stedelijke dichtheid en wegdekkwaliteit. Duidelijk slechter is alleen de score op directheid en iets slechter de score op aantrekkelijkheid. Vermeldenswaardig is dat het fietsgebruik in Oegstgeest het afgelopen decennium flink is gestegen wat in gelijke mate ten koste is gegaan van het lopen en van het autogebruik. 7.2 Beleidinspanningen van de gemeente Oegstgeest en resultaten Het fietsklimaat ligt in Oegstgeest globaal gezien op een hoger niveau dan het gemiddelde van de onderzochte kleine gemeenten in Nederland. Er zijn evenwel nog genoeg verbeterpunten gevonden. Daarnaast is het zo dat het fietsklimaat op een aantal punten nog achter blijft bij de eigen ambities uit de fietsnota van 2001 en bij de ambities zoals geformuleerd in de rijksnota Mobiliteit. Dit geldt vooral voor de aspecten directheid, aantrekkelijkheid, fietsparkeren, concurrentiepositie t.o.v. de auto én beleid op papier. Met betrekking tot het beleid op papier mag één opmerkelijke conclusie hier niet onvermeld blijven. De vigerende fietsnota van 2001 heeft een voor die tijd brede aandacht voor het belang van fietsparkeren, zowel aan de woning- als bestemmingkant, en is er bij de toenmalige inventarisatie als referentie het

6 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 6 toen nieuwe kwaliteitskeurmerk Fietsparkeur gebruikt. Tien jaar later blijkt dat helaas alleen de De Kempenaerstraat en centrumgebied Lange Voort op een planmatige manier zijn voorzien van kwalitatief goede fietsvoorzieningen. Alle andere belangrijke fietsbestemmingen, zoals de sportaccommodaties en basisscholen, ontberen vooralsnog een Fietsparkeur-voorziening. Deze situatie is wellicht een belangrijke reden dat 43% van de fietsende inwoners van Oegstgeest ontevreden is over de aanpak van fietsdiefstal. Los van de hiervoor beschreven resultaten uit de benchmark is ook gekeken naar het gezondheidbeleid (bewegen) en het milieubeleid omdat deze beleidsterreinen een belangrijke relatie (zouden moeten) hebben met fietsen. 1 Overgewicht en bewegingsarmoede komen in Oegstgeest net als in de meeste andere Nederlandse gemeenten veel voor. Daarom is er in de nota lokale gezondheidbeleid bij het plan van aanpak aandacht voor. Echter, in de uitvoering ontbreekt het stimuleren van vaker fietsen in het dagelijkse verplaatsingspatroon binnen de eigen gemeente en naar direct omliggende gemeenten, alsmede een koppeling met het fietsbeleid zoals verkeersveilige routes naar en inrichting van de schoolomgevingen. In het nieuwe milieubeleidplan van Oegstgeest is mobiliteit een van de vier aandachtsgebieden. Daarin is als doelstelling het stimuleren van het fietsgebruik opgenomen en daarnaast de doelstelling dat in Oegstgeest de fietsverbindingen t.o.v. de autoverbindingen kortere routes opleveren. Lokaal facetbeleid dat zich richt op het stimuleren van bewegen komt in Nederland in de praktijk slechts zeer moeizaam van de grond, Oegstgeest vormt op dit punt geen uitzondering. Met facetbeleid wordt hier bedoeld het vaststellen door de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, verkeer, gezondheid, milieu, onderwijs en zorg van een gezamenlijk visie op dit thema - met daaraan gekoppeld doelstellingen, uitvoeringsmaatregelen en monitorinstrumenten. Dit wordt door deskundigen, inclusief de Inspectie voor de Volksgezondheid, gezien als de meest effectieve manier om het beleid vorm te geven. 7.3 Conclusies en aanbevelingen Een hoog fietsgebruik bevordert de gezondheid van de inwoners, geeft kansen voor een hoge kwaliteit van de leefomgeving én schept ruimte voor het (economisch) noodzakelijk autoverkeer. Daarvoor is een ruimtelijk- en verkeersbeleid noodzakelijk dat actieve vormen van verplaatsen stimuleert en het autogebruik ontmoedigt, zowel binnen de gemeente als naar de direct omliggende gemeenten. De daartoe noodzakelijke investeringen in de verkeer- en vervoersystemen leiden in de gemeente tot een grote verkeersveiligheid, minder verkeersbarrières en daardoor tot meer zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen én tot een nog hoger fietsgebruik. Vanwege de gevonden verbeterpunten op een aantal belangrijke aspecten zullen de ambities van het verkeersbeleid in moeten worden bijgesteld en opgeschroefd. Niet alleen om die reden maar vooral ook omdat Oegstgeest anders achter blijft bij de eigen ambities uit de fietsnota van 2001 en bij de 2 ambities zoals geformuleerd in de rijksnota Mobiliteit, 1 Onder andere: T.A. Alleman et al. Beweging en veiligheid in de wijk, RIVM rapport /2005, Bilthoven, 2005; I.Storm et al. Een gezonde omgeving ter preventie van gewichtsstijging: nationale en lokale mogelijkheden, RIVM rapport /2006, Bilthoven, 2006; S.I. de Vries et al. Kinderen in prioriteitswijken: lichamelijke (in)activiteit en overgewicht, TNO Kwaliteit van Leven, Leiden, Ministerie van V&W en VROM Nota Mobiliteit. Deel IV PKB, pagina 17-18, Den Haag, april Als gevolg van de Planwet moet de PKB tekst worden beschouwd als de essentiële onderdelen van beleid en die rechtstreeks doorwerken in het gemeentelijke beleid.

7 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 7 De vergrijzing en de toename van het aantal allochtonen zal volgens een recente studie 3 een beperkt negatief effect hebben op het fietsgebruik in Oegstgeest. Dezelfde studie toont ook aan dat er voor Oegstgeest veel te winnen valt, als ouderen en allochtonen meer gaan fietsen dan op dit moment. Want in gemeenten waar veel wordt gefietst, maken alle bevolkingsgroepen vaker gebruik van de fiets. Een zeer realistische en bovenal kosteneffectieve mogelijkheid voor het opvangen van de (toename van de) mobiliteit in Oegstgeest is het verleiden van automobilisten voor hun kortere ritten (vaker) de fiets te nemen. Aangezien 58% van de autoritten gemaakt door inwoners van Oegstgeest korter is dan 7,5 kilometer kan het fietsgebruik nog flink groeien. Als in Oegstgeest meer verplaatsingen fietsend zullen worden afgelegd in plaats van per auto zal dat de verkeersveiligheid verder bevorderen. Ook is een hoog fietsgebruik vanuit het Oegstgeestse gezondheidbeleid en milieubeleid gewenst. Om mensen er meer toe aan te zetten voor hun kortere ritten de fiets te nemen is het van belang te zorgen voor snelle, aantrekkelijke, comfortabele en veilige fietsverbindingen, voldoende fietsparkeerplekken van goede kwaliteit op de juiste plaats en een goede concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto. Het fietsnetwerk moet zo zijn ingericht dat ouderen en kinderen (én hun ouders) zelf vinden dat het veilig, comfortabel en prettig is om te fietsen. Is dat niet geval dan leren kinderen niet meer (goed) fietsen en zullen zij in de toekomst ook minder genegen zijn te gaan fietsen. Bovendien, in dit kader niet onbelangrijk: ouderen, kinderen (en allochtonen) zijn ook de groepen die grotere gezondheidsrisico s lopen door gebrek aan beweging en overgewicht. Alleen verbeteringen in de infrastructuur zullen niet in voldoende mate zorgen voor het gewenste effect. Daarvoor zijn aanvullend ook specifieke en meerjarige gedrag- en promotiecampagnes nodig. Bovenstaande dient nader worden uitgewerkt in het Oegstgeestse fiets- en verkeersbeleid. Gelet op de resultaten van de Fietsbalans beveelt het onderzoeksteam van de Fietsersbond u het volgende concreet aan: Na de gerealiseerde fietsparkeervoorzieningen in de De Kempenaerstraat en Lange Voort, waar de capaciteit tijdens de drukke winkelperioden nog een verbeterpunt is, dient de komende jaren de volle aandacht uit te gaan naar alle andere publieksaantrekkende bestemmingen zoals supermarkten (AH ingang Terweeweg, Lidl), alle sportaccommodaties en de basisscholen. Hoewel in de meeste gevallen de fietsvoorzieningen op privéterrein staan is een tegemoetkoming in de aanschaf van Fietsparkeur-voorzieningen op zijn plaats. Immers, in de meeste gevallen is bij deze bestemmingen de gemeente wel volledig verantwoordelijk (financieel en in beheer) voor de autoparkeervoorzieningen. Ruim de helft van de fietsende bezoeker verblijft kort in het centrum omdat deze enkele gerichte boodschappen doet. De fiets dan kunnen gebruiken als een veredeld winkelwagentje, levert in de concurrentiepositie met de auto een enorme winst op. Tot in de verre toekomst moet in het kernwinkelgebied Lange Voort het dan ook voor de kortparkeerders mogelijk blijven hun fiets zeer dicht bij de winkel te plaatsen. Wel dient hinder van veel verkeerd geparkeerde fietsen te worden voorkomen, door middel van elders effectief gebleken fietsvriendelijke maatregelen. 3 O. van Boggelen en R. Jansen Het effect van de toename van het aantal allochtonen en de vergrijzing op het fietsgebruik, Fietsberaadpublicatie 11B, Rotterdam, 2007.

8 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 8 Realiseer voor het winkelpersoneel, als daar bij deze doelgroep behoefte aan is, in het centrum een centrale stalling (met sleutelregime). Dat schept extra fiets- en autoparkeercapaciteit voor de bezoekers. In vernieuwing- en nieuwbouwplannen van centra voor sport, winkels, scholen e.d. dient het fietsparkeren en -stallen integraal in de ontwerpfase te worden meegenomen. Ontwikkel in regionaal verband beleid voor de aanpak van fietsdiefstal. Daar is alle reden toe: de veelgenoemde reden voor automobilisten om op de korte afstand niet te fietsen is de angst voor fietsdiefstal 4, maar ook, en net zo belangrijk, de gemeten grote ontevredenheid van de Oegstgeestse fietsers over de aanpak van diefstal. Andere gemeenten hebben met een structurele aanpak goede resultaten geboekt. Naast de hiervoor gegeven fietsparkeeraanbevelingen moet bij de aanpak vooral worden gedacht aan de aanpak van heling en straatverkoop, communicatie naar de burger én gerichte opsporing. Sinds het landelijk registratiesysteem van gestolen en gevonden fietsen vanaf 2008 operationeel is, kan gerichte opsporing ook veel beter plaatsvinden. Vooral voor kinderen (en hun ouders) en ouderen is het vanuit het gevoel van verkeersveiligheid noodzakelijk als een flink deel van de hoofdfietsroutes niet samenvalt met gebiedontsluitingswegen (met 50 km/u regime) en bijbehorende drukke kruispunten. Streef naar zo veel mogelijk ontvlechting van het auto- en fietsnetwerk: vooral voor de veiligheid en de aantrekkelijkheid van de hoofdfietsroutes heeft het sterk de voorkeur deze niet samen te laten vallen met gebiedsontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer: Anno 2011 rijden fietsers in Oegstgeest opvallend vaak langs wegen. Zoek daarom naar mogelijkheden om autoluwe woonstraten te realiseren door verblijfsgebieden (met 30 km/u regime), bijv. in een sobere vorm van fietsstraten 5. Met deze fietsverbindingen biedt u op een goedkope manier vooral de minder vaardige en potentiële fietsers een uitnodigende kwaliteit met veiligheidslabel. Daarnaast wordt hiermee het fietshoofdnetwerk uitgebreid met doorgaande verbindingen die ook voor de vaardige fietsers aantrekkelijker worden. Daar waar geen ontvlechting mogelijk is, dienen zwakke punten in bestaande fietsroutes te worden verbeterd. Voorbeelden: een tweerichtingenfietspad aan de zuidzijde van de Rijnzichtweg, een fietsdoorsteek vanuit de nieuwbouwwijk Rhijngeest naar de Rijnzichtweg, een bredere fietsstrook op de Irislaan, een overzichtelijker fietsoversteek over de Abtspoelweg (vanaf Pr. Kennedylaan). Kijk ook specifiek naar de belangrijkste schoolroutes en de mogelijkheid om autoluwe zones rondom scholen aan te leggen met stopverboden voor halen en brengen van kinderen. Hierdoor ontstaan rond de school veel veiligere situaties waardoor kinderen (eerder) zonder gevaar zelfstandig met de fiets (of lopend) naar school kunnen. Dergelijke projecten zijn ook een goede invulling van de bewegingstimuleringsdoelstelling van het gezondheidsbeleid en een goede aanvulling van andere gezondheidsbevorderende projecten en verkeerseducatie op scholen. Zorg in de verblijfsgebieden voor een grovere ontsluitingsstructuur voor het autoverkeer. Daarmee geeft u concrete invulling aan een doelstelling uit het zojuist vastgestelde milieubeleidsplan in Oegstgeest: de fietsverbindingen dienen t.o.v. de autoverbindingen kortere routes op te leveren. 4 F. Borgman, Aanpak fietsdiefstal in gemeenten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Den Haag, Een fietsstraat is een straat binnen een verblijfsgebied waarop in beperkte mate autoverkeer voorkomt, die functioneert als een belangrijke fietsverbinding, die op kruisingen voorrang heeft (wettelijk geregeld) en die door vormgeving en inrichting zeer herkenbaar is. Belangrijkste kenmerk van de fietsstraat is dat de positie van de auto er ondergeschikt is aan die van de fiets.

9 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 9 Verbeter de concurrentiepositie van de fiets door invoering van autoparkeertarieven in De Kempenaerstraat en Lange Voort, gecombineerd met maatregelen voor belanghebbenden in de directe woonomgevingen. Bekijk of kruispunten met verkeerlichten kunnen worden omgebouwd tot rotondes, uiteraard met fietsers in de voorrang. Rotondes zijn altijd veiliger dan met verkeerslichten geregelde kruispunten. Verbeter bij de overblijvende kruispunten met verkeerslichten de afstelling voor fietsers. Leg het (hoofd)fietsroutenetwerk vast op basis van de huidige drukke en potentieel drukke fietsstromen. Probeer daarbij duidelijke lijnen van consistente kwaliteit te realiseren door een aantal kwaliteitsrichtlijnen te borgen binnen de gemeentelijke organisatie. Zorg voor een meerjarenprogramma om tegelfietspaden te asfalteren. In veel gevallen zal het gewenst zijn de paden dan ook te verbreden, gelet op het stijgende aanbod van vaardige én minder vaardige fietsers alsmede op het vaker optreden van onderlinge snelheidsverschillen door de enorme groei van het aantal elektrische fietsen en snorscooters. Ook op belangrijke fietsverbindingen met klinkerverharding kan de wegdekkwaliteit omhoog. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen als asfaltverharding met een gestanst stratenpatroon. Alleen de focus op de harde infrastructuur is niet genoeg om meer burgers (vaker) op de fiets te krijgen. Om de perceptie te veranderen en gewoonten te doorbreken zijn extra maatregelen nodig het gebied van promotie, training en voorlichting. Fietspromotie is belangrijk voor de beleving en beeldvorming van de fiets en voor het overdragen van kennis over de mogelijkheden om veilig te fietsen. Ontwikkel hiervoor een communicatieplan. Denk daarbij aan de volgende zaken: - Onderscheid verschillende doelgroepen die een specifieke aanpak vragen. Zoek onder andere aansluiting bij maatschappelijke organisaties en hulpverleners die dicht bij de mensen staan. - Draag uit dat fietsers bij winkelbezoek net zo veel besteden als automobilisten (per bezoek geven zij minder uit maar een hogere bezoekfrequentie compenseert dat). - Maak duidelijk dat het gewaardeerd wordt als mensen de fiets gebruiken. - Communiceer de aanpak van fietsdiefstal en uw successen daarbij, maar ook verbeteringen in de infrastructuur (geasfalteerd fietspad, nieuwe rekken bij een sporthal etc.). - Geef aan wat de voor de belangrijke veilige fietsroutes zijn in de wijk en naar de belangrijke bestemmingen, waar en ho e ze hun fiets veilig kunnen stallen, enz. - Geef als gemeente het goede voorbeeld, bijvoorbeeld als politici en ambtenaren de fiets gebruiken voor werkbezoeken en bijeenkomsten buiten het gemeentehuis. - Promoot het gebruik van de fiets bij grote evenementen. - Zet ook bedrijven aan tot het nemen van fietsstimulerende maatregelen, bijvoorbeeld door te wijzen op de campagne Rij2op5. De doelgroep zijn werknemers die op fietsafstand van hun werk wonen maar toch de auto nemen; het doel is hen te verleiden tenminste 2 werkdagen per week te gaan fietsen 6. op 6 Voor meer informatie, zie

10 Rapportage Fietsbalans -2 Oegstgeest. Deel 1 analyse en advies 10 Maak, ten behoeve van bewegingstimulering in het dagelijks verplaatsingenpatroon, werk van een integrale aanpak. De Fietsbalans-onderzoekers hebben geconstateerd dat in elke gemeente kansen liggen. Een goed voorbeeld is de wettelijk verplichte, lokale gezondheidnota. Bied daarin, zowel op en rond scholen als in de wijken, een volledig pakket aan bewegingsstimulering aan. Hiervoor is een gestructureerde afstemming noodzakelijk op het gebied van veilige schoolinrichting, goede fietsenstalling, fiets- en looproutes binnen de wijk, verkeerseducatie, haalen brenggedrag van ouders, individuele begeleiding van bepaalde doelgroepen (bijv. VMBO- de leerlingen!), wijkinrichting (bijv. sportveldjes) enz. Deze aanpak zou geheel passen in het door Inspecteur voor de Volksgezondheid voorgestane facetbeleid waarmee onder andere overgewicht en bewegingsarmoede kan worden bestreden. Het is een uitstekende uitwerking van de integratie tussen de beleidsterreinen verkeer, ruimtelijke ordening, milieu, gezondheidszorg en educatie, waar steeds meer gemeenten belang aan hechten. Ondersteun maatschappelijke organisaties die fietsvaardigheidstrainingen organiseren voor ouderen (bijvoorbeeld i.s.m. zorgcentra wat ook een prima invulling is van beleid om ouderen lang mobiel te houden in het kader van de WMO), kinderen, tijdelijk hier verblijvende buitenlanders (expats) en mensen van allochtone afkomst (moskee, buurthuizen). De Fietsersbond heeft met steun van het Ministerie van I&M een kenniscentrum, verzorgt een opleiding van fietsdocenten en cursusprogramma s voor specifieke 7 doelgroepen en situaties. Gezien de gedateerdheid van de vigerende fietsnota is het de hoogste tijd voor een nieuwe bondige fietsnota waarin bovenstaande aanbevelingen zijn verwerkt. Vergeet daarin niet een aantal kwantitatieve, monitorbare doelstellingen op te nemen. Tot slot, of beter gezegd last but not least, twee aanbevelingen op het financiële vlak. Op dit moment is het jaarlijkse budget voor specifieke fietsmaatregelen niet meer dan 10% van het gemeentelijk verkeersbudget is. Dat is veel te mager, zeker als je dat vergelijkt met andere gemeenten. In Harderwijk ( inwoners), genomineerd voor Fietsstad 2011, is het fietsbudget 25% van het gemeentelijk verkeersbudget. Zorg daarnaast voor een stevige verankering van het fietsbeleid in de gemeentelijke begrotingen verantwoordingssystematiek, zodat u voortdurend en zichtbaar uw inspanningen monitort. Ook is het verstandig over vijf á zes jaar weer deel te nemen aan de Fietsbalans. In de tussentijd zal ongetwijfeld de Fietsersbondafdeling op constructieve wijze willen participeren bij de totstandkoming van de noodzakelijke verbeteringen voor de fietsers in Oegstgeest. 7 Voor meer informatie, zie:

Eindrapport Fietsbalans. Enschede

Eindrapport Fietsbalans. Enschede Eindrapport Fietsbalans Enschede Colofon Utrecht, 8-6-01 Dit is een uitgave van het Benchmarkingsteam van de Fietsersbond Postbus 2828 3500 GV Utrecht Tel: 030 2918171 E-mail: info@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl

Nadere informatie

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Lekker Fietsen in s-hertogenbosch Arnold Bongers verkeerskundig ontwerper Koen van Waes verkeersplanoloog 1 Inhoud Den Bosch Ontwikkeling fietsbeleid Fietsbalans Koersnota Lekker Fietsen Infrastructuur

Nadere informatie

7 Gemeentelijk fietsbeleid in Enschede gewogen

7 Gemeentelijk fietsbeleid in Enschede gewogen Rapportage Fietsbalans -2 Enschede. Deel 1 analyse en advies 39 7 Gemeentelijk fietsbeleid in Enschede gewogen 7.1 Gemeentelijk fietsklimaat van Enschede globaal bekeken In figuur 7.1 wordt op overzichtelijke

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, Typ hier om tekst in te voeren de stand van zaken Typ hier om tekst in te voeren Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond Maart 2010 2 1. Inleiding Fietsers hebben

Nadere informatie

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE 54 21 Inleiding De Fietsbalans is een onderzoek naar het fietsklimaat in de verschillende gemeentes in Nederland. Vanaf 2000 is de Fietsbalans in 123 gemeenten uitgevoerd,

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2 Purmerend. Deel 1 analyse en advies 2

Rapportage Fietsbalans -2 Purmerend. Deel 1 analyse en advies 2 Rapportage Fietsbalans -2 Purmerend. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Purmerend Deel 1 Analyse en advies Utrecht, november 2008 Rapportage Fietsbalans -2 Purmerend. Deel 1 analyse en

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 Fietsersbond 1 Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 Inleiding Het wordt steeds drukker op de fietspaden. Hoe lang gaat dat nog goed? Met deze zinnen introduceert de VTL-organisatie

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2 Gouda

Rapportage Fietsbalans -2 Gouda Rapportage Fietsbalans -2 Gouda. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Gouda Deel 1 Analyse en advies Utrecht, juli 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Gouda. Deel 1 analyse en advies 2 Rapportage

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2 Boxtel. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Boxtel. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, oktober 2009

Rapportage Fietsbalans -2 Boxtel. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Boxtel. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, oktober 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Boxtel. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Boxtel Deel 1 Analyse en advies Utrecht, oktober 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Boxtel. Deel 1 analyse en advies 2

Nadere informatie

Fietsparkeren. in Friesland. Samenvatting en. Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond aanbevelingen

Fietsparkeren. in Friesland. Samenvatting en. Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond aanbevelingen Fietsparkeren in Friesland Frank Borgman. Samenvatting en Onderzoeker Fietsersbond aanbevelingen Maart 2010 2 3 Fietsparkeren in Friesland Samenvatting en aanbevelingen Colofon Utrecht, november 2013 Dit

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2 Enschede. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, maart 2009

Rapportage Fietsbalans -2 Enschede. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, maart 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Enschede. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Enschede Deel 1 Analyse en advies Utrecht, maart 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Enschede. Deel 1 analyse en advies

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2 Zwolle. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Zwolle. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, november 2008

Rapportage Fietsbalans -2 Zwolle. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Zwolle. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, november 2008 Rapportage Fietsbalans -2 Zwolle. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Zwolle Deel 1 Analyse en advies Utrecht, november 2008 Rapportage Fietsbalans -2 Zwolle. Deel 1 analyse en advies

Nadere informatie

25% meer fietsgebruik

25% meer fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010

Nadere informatie

Module 3. Fiets. Inleiding

Module 3. Fiets. Inleiding Module 3. Fiets Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2 Roermond. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Roermond. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, september 2009

Rapportage Fietsbalans -2 Roermond. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Roermond. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, september 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Roermond. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Roermond Deel 1 Analyse en advies Utrecht, september 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Roermond. Deel 1 analyse en

Nadere informatie

Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Waalwijk. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, oktober 2009

Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 1 analyse en advies 1. Rapportage Fietsbalans -2. Waalwijk. Deel 1 Analyse en advies. Utrecht, oktober 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk Deel 1 Analyse en advies Utrecht, oktober 2009 Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 1 analyse en advies

Nadere informatie

Aan de schrijver(s) van het partijprogramma / Geachte mevrouw, meneer

Aan de schrijver(s) van het partijprogramma / Geachte mevrouw, meneer Den Helder, 20-september-2017 Onderwerp: Concrete punten voor het partijprogramma. Met bijlage. Aan de schrijver(s) van het partijprogramma 2018-2022 / Geachte mevrouw, meneer MEER FIETS, MEER RUIMTE De

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit

Nijmegen Fietsstad. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 19 mei Onderwerp. Programma Mobiliteit Embargo tot 19 mei 2016 Onderwerp Nijmegen Fietsstad Programma Mobiliteit BW-nummer n.v.t. Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Nijmegen voert al jaren een actief fietsbeleid, als integraal onderdeel

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede

Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Inspiratiebijeenkomst Twente blijft fietsen! Fietsvisie Enschede 2012-2020 Welkom Hans van Agteren wethouder verkeer, milieu,

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen Fietsberaad, 12 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Lekker Fietsen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

Meer fietsen met minder risico

Meer fietsen met minder risico Meer fietsen met minder risico Dit artikel is gepubliceerd in Verkeerskunde 3/2010 Frank Borgman en Jaap Kamminga, Fietsersbond Kortweg 10 jaar Fietsbalans van de Fietsersbond levert een indicatie op van

Nadere informatie

Rapportage. Fietsbalans -2

Rapportage. Fietsbalans -2 Rapportage Fietsbalans -2 Leiderdorp. Deel 1 analyse en advies 1 Rapportage Fietsbalans -2 Leiderdorp Deel 1 Analyse en advies Rapportage Fietsbalans -2 Leiderdorp. Deel 1 analyse en advies 2 Rapportage

Nadere informatie

25% meer. fietsgebruik

25% meer. fietsgebruik 25% meer fietsgebruik De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale-Statenverkiezingen van 2 maart 2011 2 25% MEER FIETSGEBRUIK De ambitie van de Fietsersbond bij de Provinciale- Statenverkiezingen

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma "Stap Op! Fietsmaatregelen ".

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Stap Op! Fietsmaatregelen . RAADSVOORSTEL: 2008-2009 Ons kenmerk: RO 08.1662982 Registratienummer : GR 08. Ingekomen op : Onderwerp: Uitvoeringsprogramma "Stap Op! Fietsmaatregelen 2009-2010". Groningen, Aan de raad, Inleiding. Groningen

Nadere informatie

Meer fietsen met minder risico

Meer fietsen met minder risico Meer fietsen met minder risico Typ hier om tekst in te voeren De belangrijkste thema s voor het lokale fietsbeleid in de komende jaren Typ Frank Borgman hier om tekst in te voeren Jaap Kamminga Onderzoekers

Nadere informatie

Lekker Fietsen in Fietsstad s-hertogenbosch

Lekker Fietsen in Fietsstad s-hertogenbosch Lekker Fietsen in Fietsstad s-hertogenbosch Koen van Waes (Gemeente s-hertogenbosch) Arnold Bongers (Gemeente s-hertogenbosch) Samenvatting Door de aanpak binnen Lekker Fietsen is de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 November 2009

Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 November 2009 1 Fiets in de demarrage Hugo van der Steenhoven en Frank Borgman 1 2 November 2009 Inleiding Het wordt steeds drukker op de fietspaden. Hoe lang gaat dat nog goed? Met deze zinnen introduceert de VTL-organisatie

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

haarlemmermeer@fietsersbond.nl

haarlemmermeer@fietsersbond.nl De aftrap van de Fietsbalans meeting in 2010. Foto Fietshan 1 Welkom bij de presentatie van de resultaten van de fietsbalans-2. De fietsmeting in Hoofddorp is gereden op 6 juni 2010, en in Nieuw Vennep

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

Fietsbalans Steenwijkerland rapportage deel 1 analyse en advies Februari 2012

Fietsbalans Steenwijkerland rapportage deel 1 analyse en advies Februari 2012 Fietsbalans Steenwijkerland deel 1 analyse en advies 1 Fietsbalans Steenwijkerland rapportage deel 1 analyse en advies Fietsbalans Steenwijkerland deel 1 analyse en advies 2 Fietsbalans Steenwijkerland

Nadere informatie

Eindrapport Fietsbalans. Enschede

Eindrapport Fietsbalans. Enschede Eindrapport Fietsbalans Enschede Colofon Utrecht, Dit is een uitgave van het Benchmarkingsteam van de Fietsersbond Postbus 2828 3500 GV Utrecht Tel: 030 2918171 E-mail: info@fietsersbond.nl www.fietsersbond.nl

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad

IJsselstein: een fietsvriendelijke stad Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 482318 Programma 3 Commissie Ruimte Portefeuillehouder: Drs I.C.J. Nieuwenhuizen Informatie bij : H Hellinga

Nadere informatie

Fietsstraat. Beelden van een groene stad, voorstel 6. Samenvatting

Fietsstraat. Beelden van een groene stad, voorstel 6. Samenvatting Fietsstraat Beelden van een groene stad, voorstel 6 Samenvatting Een straat waar fietsers de norm zijn, en de auto te gast is, het kan. En het heet: fietsstraat. In het buitenland is er al erg veel ervaring

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. Raadsvoorstel Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota Fiets, een natuurlijke concurrent. AGENDAPUNT NO. 9. AAN DE RAAD Samenvatting Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is met

Nadere informatie

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter

CROW- FIETSBERAAD. Tymon de Weger voorzitter CROW- FIETSBERAAD Tymon de Weger voorzitter 1 TYMON DE WEGER Van huis uit Vervoereconoom 2006-2009 Wethouder Verkeer en Milieu in Utrecht 2017 Wethouder Stichtse Vecht 2 INHOUD Wat is het Fietsberaad?

Nadere informatie

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k Verkeersveiligheidspla n Harderwij k Verkeersveiligheidsplan Harderwijk aanleiding insteek route input analyseren strategie acties per thema programma actiepunten en verder Aanleiding Mobiliteitsvisie

Nadere informatie

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT)

VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) RIS297062 VRIJGAVE INSPRAAK FIETSVERBINDING KRUISPUNT WALDORPSTRAAT-VIADUCTWEG (ONDERDEEL STERFIETSROUTE RIJSWIJK/DELFT) Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - het

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste Hulp bij FietsParkeren Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste hulp bij Fietsparkeren Inleiding: Waarom is een goede fietsenstalling belangrijk? 3-4 1. Welke fietsen dienen er geparkeerd

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 469186 Datum : 22 augustus 2017 Programma : 3 Blad : 1 van 5 Commissie : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. J.H. Lappee Informatie

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer.

De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. De snelle fietsroute Apeldoorn-Deventer. Acht jaar geleden was de fietsroute Apeldoorn-Deventer een van de vijf routes in het project Fiets Filevrij. De afstand tussen beide plaatsen is ideaal voor een

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie!

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Even voorstellen Even voorstellen Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens, beleggers en gemeenten Bereikbaarheid

Nadere informatie

Fietsen in cijfers. Nederland, fietsland. Wie fietsen er in Nederland?

Fietsen in cijfers. Nederland, fietsland. Wie fietsen er in Nederland? 2. Vervoerswijzekeuze alle verplaatsingen BTM 3% Overig 2% Trein 2% Lopen 19% Fiets 2 Auto passagier 15% Auto bestuurder 33% Fietsen in cijfers Nederland, fietsland Er wordt in Nederland veel gefietst.

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Programma interactieve informatieavond Agenda Fiets

Programma interactieve informatieavond Agenda Fiets Programma interactieve informatieavond Agenda Fiets Presentaties Opening (5 min) Wethouder Jannie Visscher Welkom en doel van de bijeenkomst: Naar een Agenda Fiets! met ambitie Context en achtergrond (10

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Ondergetekenden genoemd onder 1 t/m 8, hierna gezamenlijk te noemen partijen.

INTENTIEVERKLARING. Snelfietsroute F15 IJsselmonde. Ondergetekenden genoemd onder 1 t/m 8, hierna gezamenlijk te noemen partijen. ONDERGETEKENDEN: 1. Gemeente Barendrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder H.L.A. van Noort BHS. Hierna te noemen gemeente Barendrecht. 2. Gemeente Albrandswaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels

Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Wijken voor de Fiets: PRACHTwijken: PRACHTplekken en PRACHTverbindingen als Parels Klapstoelconcert Koekoeksplein, Utrecht Ineke Spapé, SOAB adviseurs Lector NHTV/CROW Verkeer en Stedenbouw 1. Waarom aandacht

Nadere informatie

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio 1 De sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van de Fietsersbond afdeling Haagse regio Aan de hand van de enquête, die eind 2015 is gehouden onder Fietsersbondleden van de afdeling Haagse regio,

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Súdwest-Fryslân Lokale aanpak, Veilig Fietsen! Inleiding Aanleiding De beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een actieplan van de minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP

Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP Regionale Fietsnet met Sternet AANSCHERPING RVVP 2006-2015 10179-10405/PG/HB zoals vastgesteld in Regioraad van 25 september 2008 Colofon Regionale Fietsnet met Sternet Aanscherping RVVP 2006-2015 In

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht

FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014. Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht FIETSEN IN UTRECHT 11 juni 2014 Frans Jan van Rossem Programmamanager Fiets, Gemeente Utrecht 8-5-2006 Utrecht Fietsstad, aantrekkelijk en bereikbaar. De groei van het fietsverkeer is hoog en Utrecht wil

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Fact sheet. Amsterdam fietsstad

Fact sheet. Amsterdam fietsstad Fact sheet nummer 3 oktober 2004 Amsterdam fietsstad Onder het motto Amsterdam Fietst! stimuleert de gemeente Amsterdam actief het gebruik van de fiets. Zo worden er nog meer veilige, snelle en comfortabele

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Fietsplan Veghel. Veghel, mei 2012

Fietsplan Veghel. Veghel, mei 2012 Fietsplan Veghel Veghel, mei 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad van Veghel op 28 juni 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2 Achtergronden 5 2.1 Tien redenen om te fietsen

Nadere informatie

Stiller verkeer = gezondere leefomgeving

Stiller verkeer = gezondere leefomgeving Stiller verkeer = gezondere leefomgeving Aanpak wegverkeerslawaai groot potentieel voor verbeteren leefomgeving Over dit document Wegverkeerslawaai vormt in toenemende mate een probleem in binnenstedelijk

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Naam: Klas: Ik woon in:

Naam: Klas: Ik woon in: Naam: Klas: Ik woon in: 1 Waarom School-Thuis-Route? Beste leerlingen, Het fietsen of lopen van je huis naar de basisschool was vaak makkelijk en over een niet al te grote afstand. Daar komt nu verandering

Nadere informatie

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum?

Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016. Hoe fietst Bedum? Nationaal Fietscongres Groningen 2 juni 2016 Hoe fietst Bedum? Even voorstellen: Johannes de Vries Wethouder gemeente Bedum van o.a. : Openbare Werken en Verkeer en Vervoer Wat heb ik met fietsen? Kop

Nadere informatie

Fietsbalans -2 Roermond. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Roermond. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, september 2009

Fietsbalans -2 Roermond. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Roermond. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, september 2009 Fietsbalans -2 Roermond. Deel 2 onderzoeksverslag 1 Rapportage Fietsbalans -2 Roermond Deel 2 Onderzoeksverslag Utrecht, september 2009 Fietsbalans -2 Roermond. Deel 2 onderzoeksverslag 2 Fietsbalans -2

Nadere informatie

Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Waalwijk. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, oktober 2009

Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Waalwijk. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, oktober 2009 Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 2 onderzoeksverslag 1 Rapportage Fietsbalans -2 Waalwijk Deel 2 Onderzoeksverslag Utrecht, oktober 2009 Fietsbalans -2 Waalwijk. Deel 2 onderzoeksverslag 2 Fietsbalans -2

Nadere informatie

Algemeen: - Het stimuleren van fietsen-imago van Amsterdam als fietsstad vergroten

Algemeen: - Het stimuleren van fietsen-imago van Amsterdam als fietsstad vergroten Campagne: Amsterdam houdt van fietsen Fietsberaad, 3 maart 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Amsterdam houdt van fietsen. Aan het eind van dit document

Nadere informatie

Beleidssamenvatting. De volledige documenten zijn terug te vinden op de website www.capelleaandenijssel.nl.

Beleidssamenvatting. De volledige documenten zijn terug te vinden op de website www.capelleaandenijssel.nl. Beleidssamenvatting Op verzoek van het WOP s-gravenland wordt in deze notitie een korte samenvatting gegeven van de meest relevante beleidsdocumenten. Het WOP heeft verzocht dit aanvullend aan de wijkanalyse

Nadere informatie

2004-482. Aan: de leden van de commissie RIM Onderwerp: Fietsnota Nieuwegein. Afdeling:

2004-482. Aan: de leden van de commissie RIM Onderwerp: Fietsnota Nieuwegein. Afdeling: 2004-482 Aan: de leden van de commissie RIM Onderwerp: Fietsnota Nieuwegein Afdeling: SB/ Beleid Omvormen van de voetgangersverbinding tussen Geinoord en de Geinbrug tot een fietsvoetgangersverbinding

Nadere informatie

Fijner fietsen door. Fijner fietsen door Schilderswijk en Schilderswijk Stationsbuurt en. Stationsbuurt

Fijner fietsen door. Fijner fietsen door Schilderswijk en Schilderswijk Stationsbuurt en. Stationsbuurt Fijner fietsen door Schilderswijk en Stationsbuurt 1 Fijner fietsen door Fijner fietsen door Schilderswijk en Schilderswijk Stationsbuurt en Stationsbuurt Nota van aanbevelingen Maart 2012 Fijner fietsen

Nadere informatie

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving Leidraad veilige schoolomgeving Jan Vissers Royal Haskoning DHV Geertje Hegeman Royal Haskoning DHV Maarten Bakker Stadsregio Amsterdam Samenvatting De leidraad veilige schoolomgeving beschrijft aan de

Nadere informatie

Van wie is de schoolomgeving?

Van wie is de schoolomgeving? Veilig naar school! Wat maakt dat dit een veilige schoolomgeving voor kinderen is? -Praktijkvoorbeelden van de inrichting van een veilige schoolomgeving- Van wie is de schoolomgeving? Kernvraag bij (her-)inrichting

Nadere informatie

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn

Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn Rapportage verkenning snelfietsroutes / (hoogwaardige) regionale fietsverbindingen Purmerend Zaanstad en Purmerend-Hoorn In het kader van de MIRT-verkenning corridor Amsterdam- Hoorn Datum: 13 mei 2016

Nadere informatie

Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, maart 2009

Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1. Rapportage Fietsbalans -2. Enschede. Deel 2 Onderzoeksverslag. Utrecht, maart 2009 Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 1 Rapportage Fietsbalans -2 Enschede Deel 2 Onderzoeksverslag Utrecht, maart 2009 Fietsbalans -2 Enschede. Deel 2 onderzoeksverslag 2 Fietsbalans -2 Enschede.

Nadere informatie

Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID

Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Doel De Middenweg-Zuid wordt heringericht in 2018, waarbij fietsers, voetgangers, busverkeer en autoverkeer een goede en veilige plek krijgen. Doel

Nadere informatie

Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag

Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag Onderzoek allochtone vrouwen Fiets Focus Schilderswijk Den Haag SOAB Breda, 7 maart 0 Projectnummer 90000 Opdrachtgever Fietsersbond Contactpersoon Michiel van Esch Projectleiding Bart Christiaens Projectuitvoering

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie

Beleef de Vestdijk. zorgen & aandachtspunten verslag

Beleef de Vestdijk. zorgen & aandachtspunten verslag Beleef de Vestdijk zorgen & aandachtspunten verslag BIJLAGE 4 Beste bewoner/ondernemer, Tijdens bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers en op de website zijn naast suggesties, ook ruim 140 zorgen en

Nadere informatie

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden

Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden Fietsersbond Oegstgeest Presentatie gemeenteraadsleden 19 juni 2012 Peter van Boxtel 19-6-2012 1 Verzoek aan de gemeente voor actief beleid: Verbetering fietsparkeermogelijkheden bij (lagere) scholen en

Nadere informatie

Groene Lopers voor de fiets!

Groene Lopers voor de fiets! Groene Lopers voor de fiets! Een regionaal netwerk van comfortabele fietsboulevards in een aantrekkelijke en emissievrije omgeving De Weteringschans als Groene Loper / Fietsboulevard ( Maike van Stiphout)

Nadere informatie

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht

Groen en blauw. 1 Conclusies. Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Groen en blauw Bewonerspanel over het groen en water in Papendrecht Papendrecht verandert van een groeigemeente in een dynamische beheergemeente. Belangrijk voor de gemeente is hierbij om het groen-blauwe

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Factsheets De Liemers

Factsheets De Liemers Factsheets snelfietsroute De Liemers Informatie over De Liemers, de snelfiets route tussen Arnhem en Zevenaar. 9 factsheets met infor matie, kosten en planningen. Uitgave mei 2011 Factsheets De Liemers

Nadere informatie

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016

Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 0 Juryrapport Fietsstad 2016 Juryrapport Fietsstad 19 mei 2016 De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan

Nadere informatie

Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel. Juli 2002

Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel. Juli 2002 Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel Juli 2002 Fietsscan Bedrijventerrein Mijlpolder s-gravendeel concept Opdrachtgever: Vervoer Coördinatie Centrum Zuid-Holland Zuid Ronald de Bruijn Gouda,

Nadere informatie

Open brief aan regering en Tweede Kamer: FIETSBELEID IN DE VERSNELLING

Open brief aan regering en Tweede Kamer: FIETSBELEID IN DE VERSNELLING 06 november 2009 Open brief aan regering en Tweede Kamer: FIETSBELEID IN DE VERSNELLING Een actuele vraag in de huidige economische situatie is hoe de doelstellingen op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid,

Nadere informatie

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid

Factsheet Verkeer. 1. Inleiding. 2. Ambities. Definities, bestaande wetgeving en beleid Factsheet Verkeer 1. Inleiding In deze factsheet Verkeer staan de voertuigen en personen centraal die de openbare weg gebruiken. Het gaat hier dus niet om de fysiek aanwezige infrastructuur (die komt aan

Nadere informatie

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND

Terugblik. Richard Moti, gemeenteraadslid Matthijs van Muijen, gemeenteraadslid Pim Jansen, beleidsmedewerker ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND ROTTERDAM: DE FIETSSTAD VAN NEDERLAND Ambitie 2008 Rotterdam is dé fietsstad van Nederland. Het is goedkoop, snel, gezond en leuk om naar je werk of school te fietsen. Fietsen is goed voor het milieu en

Nadere informatie