Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Lijnden gehouden in het dorpshuis de Vluchthaven op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Lijnden gehouden in het dorpshuis de Vluchthaven op 01.06."

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Lijnden gehouden in het dorpshuis de Vluchthaven op Aanwezig: 11 belangstellenden, het bestuur van de vereniging en gastsprekers. 1. Opening en mededelingen. a. De voorzitter Jos Weel heet iedereen van harte welkom. De avond van de vergadering blijkt ongelukkig gekozen, zo direct voor de Hemelvaart. Normaal zijn er meer belangstellenden. In het bijzonder worden de bezoekers uit Boesingheliede welkom geheten. b. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester omdat Louis heeft aangegeven er volgend jaar echt mee te stoppen. 2. Notulen vergadering a. Notulen zonder wijziging goedgekeurd. 3. Financieel verslag 2010 en begroting 2012 (Louis van Daalen). a. Verslag 2010: i. Het geboekte resultaat was niet volgens de verwachting. Er was een tekort van begroot en wij hebben 750 overgehouden. De door ons ontvangen subsidie was hoger en er is meer verdiend aan buffet verkoop. Verder is er ook bezuinigd op de kosten. Verder bezuinigen kan echter niet. Bestuur is vaak bezig met het exploiteren van het dorpshuis ipv het organiseren van de leuke dingen voor het dorp. ii. De resultaten van de afgelopen jaren naast elkaar neergezet en de conclusie is dat wij zeker qua personeelskosten flink hebben bezuinigd t.o.v. het vorige bestuur. Als wij het personeel via de Meerwaarde zouden inhuren, waren wij twee keer zoveel kwijt. Wij willen de exploitatie van het dorpshuis aan de gemeente overdragen, maar de gesprekken gaan niet vlot. b. Begroting 2012: i. De begroting kan helaas niet optimistischer. Iets meer omzet begroot (verwachtingen beheerder), maar wel een tekort begroot van , ondanks de lager begrote kosten (o.a. door het omschakelen naar een goedkopere energieleverancier Oxxio). ii. Er worden geen organisatiekosten voor de bestuursleden berekend het hele bestuur is pro deo. 4. Verslag kascontrolecommissie. a. De kascontrolecommissie bestond uit de heer Flip van Donselaar en mevrouw Leny Cats. b. De kas werd in orde bevonden. 5. Benoeming kascontrolecommissie. a. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit mevrouw Leny Cats en de heer Maarten Worm. 6. Bestuurssamenstelling. a. De heer Bram van de Ochtend (vertegenwoordiger Petanque) treedt af om gezondheidsredenen. Notulen ledenvergadering Pagina 1

2 b. De heer Chiel Hagenberg wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid die Petanque bij de dorpsraad gaat vertegenwoordigen. c. Mevrouw Marijke Hendriks gaat zitting nemen in het bestuur van de dorpsraad namens Boesingheliede. 7. Verslag activiteiten 2010 (Joop Baars). Vanuit De Vluchthaven en het Vluchthonk hebben we toch de meeste activiteiten georganiseerd in Buiten de gebouwen hebben we ook graag actie, maar daar hebben we de gemeente vaak bij nodig. En de gemeente leert ons nog steeds jaar na jaar, dat de woorden snel en regelen niet vaak voorkomen in het woordenboek van onze gemeente Haarlemmermeer. We hadden onze winterborrel op 24 januari, waar wel 85 mensen waren. Alles (dus eten en drinken) was die middag gratis, maar er werd wel geld opgehaald voor Haïti. Dat bracht op. En de kinderen kregen nog leuke prijzen mee van Els, omdat ze de kerstbomen weer zo goed hadden verzameld. Op 13 maart hielden we een dorpsfeest rondom De Vluchthaven. Mensen konden kennismaken met de verenigingen en er waren tentoonstellinkjes ingericht. Vooral het kaarten, georganiseerd door VOS en Oud Doet Wijs was erg in trek, waardoor de andere verenigingen wat meer moeite hadden de aandacht te trekken. Vanaf uur was er een warm buffet. Al met al een geslaagde dag. Op donderdag 1 juli werd de jaarvergadering gehouden. 18 leden en 3 gastsprekers, niet echt groot te noemen, je kunt er toch bijna geen gastsprekers voor uitnodigen. Maar ze waren er wel en hadden hun woordje klaar. Peter de Graaf, onze gebiedsmanager, gaf aan dat we via Wijkbudgetten een leefbaarheidsonderzoek mochten houden. Hij probeerde de mensen alvast enthousiast te maken, want wie weet wat we er nog eens mee voor elkaar kunnen krijgen als we kunnen aantonen dat veel Lijndenaren achter iets staan. Daarna kregen we nog Erwin von der Meer en Rein Muchall als gastsprekers. Moeilijke onderwerpen rond geluidshinder, soms een beetje duizelingwekkend en dat allemaal op een snikhete zomeravond. Op 11 september fietste de gemeenteraad met de burgemeester door ons dorp en hadden ze een gesprek met de dorpsraad en inwoners hier in De Vluchthaven. Ter sprake kwamen (het wordt een herhaling): het bestemmingsplan Lijnden, parkeren bij Vos en De Vluchthaven, de kruising Schipholweg/Hoofdweg en de overdracht van Het Vluchthonk aan Meerwaarde. Nou dan heeft het gesprek misschien toch bereikt dat het parkeerterrein bij De Vluchthaven nog in 2010 is opgeknapt. Maar daar is het dan ook wel bij gebleven. Ook onze zorgen rond leefbaarheid en veiligheid zo dicht bij Schiphol, kwamen ter sprake. Daar houden Louis en Kasia zich nog steeds veel mee bezig, maar het blijft voor hen flink tegen de wind in fietsen, sterker nog ze komen soms geen centimeter vooruit. Nu hebben ze ook niet altijd het idee dat ze door de vermoeide Lijndenaren opgejaagd worden. We stellen ons misschien ook wel te passief op, met het idee dat er toch niets meer aan te doen valt. Vanuit Wijkbudgetten mochten we dus geld besteden aan het leefbaarheidsonderzoek. Er werd een werkgroep opgericht die onder leiding van Koos Langeveld van het Sociografisch Bureau en onze gebiedsmanager Peter de Graaf ging werken aan het uitwerken, samenstellen en uitvoeren. Leny Cats had al een goede aanzet gegeven, maar de groep probeerde het nog te verfijnen, te verbeteren. Eind 2010 was de enquête helemaal klaar en kon die rondgebracht worden. Een mooi pennetje werd er bijgeleverd, zodat de mensen geen enkel excuus konden bedenken het niet in te vullen. We hebben nog in De Boeselijn gevraagd wie u markant genoeg vond in Lijnden, om daar door de kunstenaar Dik Box een dorpsportret van te laten maken. Er kwamen maar 2 reacties en dat vonden we toch te weinig om daarmee de kunst een kunstje te laten maken. Notulen ledenvergadering Pagina 2

3 Van de Vereniging Vrienden van het Dienstencentrum Badhoevedorp, die zich ging opheffen en van mevrouw Van Aken van Local Tronics kregen we geld om een snoeicursus te organiseren in ons dorp. Mart en Conny Vester van Global Garden leerden 22 mensen die avond wat vakkundig snoeien was. We kregen een leuke plantenbak mee naar huis en kunnen onze dorpsgenoten voortaan aangeven hoe je vakkundig een tuin moet bijhouden. Het Kerstontbijt werd gehouden op Eerste Kerstdag en we eindigden het jaar met het licht van 2 kerstbomen: een bij de kerk en een bij de dijk/hoek Hoofdweg. Lijnden zette zichzelf maar eens goed in het zonnetje. 8. Geluidshinder Schiphol (Louis van Daalen). a. Stand van zaken rondom de geluidsmetingen. i. Nomos in gebruik vanaf ii. Geluidsnet geplaatst net voor Nomos, toont forse verschillen tov Nomos. Nomos kapt alle geluiden af vanaf 65dBa. Geluidsnet registreert alle events, dus ook onder 65dBa. Nomos heeft geluidsevents geregistreerd terwijl Geluidsnet op bijna komt. iii. Wij hebben de metingen van Nomos voor Zwanenburg opgevraagd, maar weten nog niet of wij ze krijgen. b. Handhavingspunten. i. De handhavingspunten zoals tot nu toe bekend gaan verdwijnen en worden alleen maar gebruikt om achteraf te controleren. ii. Lijnden steekt met kop en schouders bovenuit vwb de overbelasting van het handhavingspunt. iii. Ter informatie: de meeste handhavingspunten zijn geplaatst in het vrije veld, niet bij/in woonkernen. 17 van de 35 handhavingspunten liggen in het boerenland. c. Verlegging uitvliegroute. i. De verlegging van de route heeft te maken met een rekenfout bij het invoeren van parallel uitvliegen. ii. Omdat de route moest worden verlegd en er met de bewoners over deze verlegging zou worden onderhandeld, hebben wij samen met Amsterdam West en Badhoevedorp ingezet op de zg Greenhub Sid afdraaien op 1nm (kp Raasdorp). Op dit moment wordt een Sid van 25.5 gevolgd, wat betekent dat de route ruim 500m in de oostelijke richting is opgeschoven. Amsterdam West, Badhoevedorp en wij willen de oude situatie herstellen. iii. De route op 2.5 is bijna de maximale vliegbare route. Zwanenburg wilde de route naar 27 verleggen, maar dat is niet vliegbaar. iv. Vandaag brief naar Alders uitgegaan, met steun van Amsterdam West. Ook Amsterdam West en Badhoevedorp gaan een eigen brief sturen. Wij worden in al onze standpunten ondersteund door BLRS. v. Uit de metingen blijkt dat er in Zwanenburg 6-11dBa minder gemeten wordt, maar de spreiding is groter. In Lijnden ligt de intensiteit van het geluid veel hoger. Dus waarom die route verschuiven? vi. Alle rapporten zijn via de website van Dorpsraad Lijnden op te vragen. d. Er komt een documentaire van de publieke omroep over het geluidslandschap in Nederland. Wie wil meedoen namens Lijnden? Misschien een oproep in de Boeselijn? i. Omdat Louis er het meeste vanaf weet, krijgt hij een mandaat van de vergadering. BLRS vindt dat er meer HHP s moeten komen. e. Casper het volgen van vliegbewegingen via internet. Als je 5 betaalt dan heb je alle info real time ter beschikking. Getoond wordt een piekuur parallel gestart wordt. Notulen ledenvergadering Pagina 3

4 9. Rondvraag. a. Flip Donselaar / de heer Worm senior: Noba stinkt de afgelopen dagen weer verschrikkelijk. Ook het riool stinkt vreselijk. i. Jos Weel: van de week werd mest uitgereden, dus het was deze week Noba niet. Bij stinkend riool helpt om wat slaolie erop te gooien. Het is namelijk heel lang droog geweest en dan gaat het water verdampen in de stankafsluiters. ii. Matthie Vermeulden Noba gaat een deel van hun activiteiten uitplaatsen naar Amsterdam, maar de gemeente kan hun locatie niet opkopen. Noba moet wel binnen het bestemmingsplan blijven (cat. 4 zwaar). b. Marijke Hendriks klachten over bedrijven in Boesingheliede i. Volgens de gemeente moet je een officiële melding doen. c. Marijke Hendriks aankondiging verbeteringen aan de Schipholweg in Boesingheliede i. Extra bijeenkomst voor bewoners van Boesingheliede om mensen goed te informeren. d. Marijke Hendriks misschien moeten wij het dorpshuis een activiteitenpromotie organiseren, bijvoorbeeld een marketingplan laten schrijven dor een stagiaire, subsidies aanvragen bij diverse fondsen, e.d. 10. Sluiting officieel gedeelte Gastsprekers Als eerste gastspreker kwam Matthie Vermeulen aan het woord. Hij is vanaf 1 mei onze nieuwe gebiedsmanager, dus we zullen hem de komende jaren nog wel vaak ontmoeten. Hij ging in op het Voorontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer De Haarlemmermeer moet zich natuurlijk voegen in het grote geheel van de structuurvisies van de provincie en het rijk. De Haarlemmermeer wil men vooral gaan onderscheiden in 3 grote gebieden: De laagdynamische westflank, waar veel groen is in een open gebied, De hoogdynamische oostflank, waar Schiphol ligt en een noord/zuid wegenstructuur (A4 en A5), Verstedelijkt gebied (Nieuw-Vennep en Hoofddorp). En dat alles met grote aandacht voor: Mobiliteit: wel bereikbaar, maar selectief. Aandacht voor de mens en het wonen. Wegenstructuur: grote noord/zuid snelwegen met dwarsverbindingen. Veel openbaar vervoer. Knooppunten met veel voorzieningen, waar men kan overstappen met openbaar vervoer. Atypische stedelijkheid: onderscheid tussen dorpen en stedelijke bebouwing. Landschap en natuur: bestaande polderwegen handhaven en afwaarderen, nieuwe wegen aanleggen. Watervraagstuk: ondergrondse waterbekkens en het tegengaan van verzilting. Cultuurhistorie. Het voorontwerp kunt u lezen op de website van de Haarlemmermeer. Tot juli heeft u de tijd om te reageren. Na de zomer komt er dan een definitieve structuurvisie, waarop formeel gereageerd kan worden. Notulen ledenvergadering Pagina 4

5 Daarna gaven Linda Bouw (adviseur openbare orde en veiligheid) en Alexander Krol (handhaving en toezicht) een presentatie over Veilig wonen en inbraakpreventie. In Lijnden valt het aantal inbraken mee (in 2010: 5), maar 2011 belooft minder goed te worden (tot en met eind mei: al 4). Feiten: inbrekers zijn graag in 2 minuten binnen, doen het steeds vaker overdag, nemen het liefst de achterkant van de woning en doen het graag bij mooi weer. Ook insluipen via een openstaande deur komt regelmatig voor. Dus: Goede sloten. Geen openstaande ramen. Niet makkelijk naar binnen laten klimmen via muurtjes, regenpijpen enz. Geen uitnodigende briefjes. Zorg voor verlichting. Laat een bewoonde indruk achter. Registreer waardevolle dingen. Leg of zet kostbaarheden niet bij elkaar. Wat kunt u doen om uw woning veiliger te maken: Vraag preventieadvies aan een bedrijf of adviesbureau dat erkend is met een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voer de geadviseerde maatregelen uit. Na goedkeuring krijgt u een certificaat.stuur een kopie van het certificaat naar uw verzekeringsmaatschappij en vraag om korting op uw premie. Voor informatie zie: Nadat Jos de gastsprekers had bedankt kon de avond om uur worden afgesloten, waarna men nog even onder het genot van een drankje kon napraten. Notulen ledenvergadering Pagina 5

Van de redactie. Tot slot wensen wij u een hele mooie zomer toe, veel rust en ontspanning en voor de vakantiegangers ook een goede reis.

Van de redactie. Tot slot wensen wij u een hele mooie zomer toe, veel rust en ontspanning en voor de vakantiegangers ook een goede reis. Van de redactie Deze week is de zomer van 2010 begonnen. Meestal heeft het voorjaar ons dan al laten proeven van een behoorlijk aantal mooie dagen. Dit jaar is dat nog niet helmaal gelukt. Zo af en toe

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk

info zaken Verhuizing archief Sociale Zaken Sociale oktober 2011 - nummer 3 emmen Maakt Meer Mogelijk Sociale zaken info oktober 2011 - nummer 3 Verhuizing archief Sociale Zaken Foto: Jan Anninga De gemeente Emmen wil iedereen die een beroep doet op een uitkering weer zo snel mogelijk naar werk begeleiden.

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven

digitale trapvelden Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven digitale trapvelden M O N I T O R Digitale Trapvelden 2002 stand van zaken Merel Schoutendorp Steven Lenos Joeri van den Steenhoven N O V E M B E R 2002 M O N I T O R DIGITALE TRAPVELDEN 2002 November

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Inhoud: Aan onze leden,

Inhoud: Aan onze leden, 2 Jaargang 7 Inhoud: Aan onze leden,... 2 Elke nieuwe dag is het begin van een nieuw jaar.... 3 Oproep fondsenwerver.... 4 Aktiviteitenkalender... 4 Oproep Oproep... 4 Verslag Nationale MS dag op 8.11.2001...

Nadere informatie

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht

Nr. 1 2011 Eemland. Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht Nr. 1 2011 Eemland Buurt op stelten Project Viltstift Discipline en wilskracht in deze Post van Portaal Buurt op stelten De Eng in Soest is toe aan een opknapbeurt. De buurtkinderen doen mee en onderzoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006

Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 Nieuwsbrief nummer 4, 12 oktober 2006 PvdA-afdeling Renkum-Oosterbeek secretaris: Tom Erkens, Beukenlaan 34, 6862 HT Oosterbeek, tel. 026-3340416 e-mail: tomerkens@kpnplanet.nl Inhoud Uitnodiging BOT-avond

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Contributie/Aanmelden nieuwe leden. Uitnodiging Ledenvergadering Dinsdagavond 27 maart 2012. Als gastspreker: Hart Veilig Hardenberg

Nieuwsbrief. Contributie/Aanmelden nieuwe leden. Uitnodiging Ledenvergadering Dinsdagavond 27 maart 2012. Als gastspreker: Hart Veilig Hardenberg Datum nieuwsbrief Jaargang, nr. 10 Maart 2012 Nieuwsbrief Uitnodiging Ledenvergadering Dinsdagavond 27 maart 2012. Als gastspreker: Hart Veilig Hardenberg In dit nummer: Uitnodiging ledenvergadering 1

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Fonds Ondernemend Groningen

Fonds Ondernemend Groningen NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I LENTE 2010 I JAARGANG 9 WWW.TERREINWINST.NL PAG 4. BRAND IN JOUW BEDRIJF: Meer ellende dan de verzekering kan goedmaken PAG 5. DANIël HARSSEMA Over 10 jaar Terreinwinst

Nadere informatie