VOORWOORD. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties."

Transcriptie

1 VOORWOORD De relatie tussen bedrijfskunde en het ontwerpen van gebouwen ligt misschien nog niet erg voor de hand, maar is wel heel boeiend om te bestuderen en te onderzoeken. Bijna anderhalf jaar nu ben ik werkzaam in een grote zorginstelling, waar beide aspecten aan de orde zijn. Er zijn grote veranderingen gaande in de zorgsector; de toenemende vergrijzing heeft de overheid genoodzaakt om de systematiek van de ouderenzorg via de volksverzekering de awbz, grondig te wijzigen. Dat leidt tot marktwerking en concurrentie in de zorg, fenomenen waardoor de zorginstellingen zich opnieuw moeten verhouden tot elkaar, tot de klanten en tot de hele omgeving. Hoe kunnen organisaties dan gebruik maken van hun gebouwen om een aantrekkelijke aanbieder te zijn van wonen en zorg? In dit werkstuk onderzoek ik de vraag: aan welke eisen de gebouwde omgeving zou moeten voldoen om de doelstellingen van de organisatie optimaal te ondersteunen. Het gebouw waarin gewerkt wordt kan uitdrukking geven aan de strategische visie, de organisatiecultuur en bijdragen aan een vlotlopende werkorganisatie. Als het uw belangstelling wekt, lees dan de samenvatting op pagina 6 en 7 en als het u echt interesseert lees dan vooral verder. Dit werkstuk is tevens het laatste onderdeel van mijn doctoraal studie bedrijfskunde in deeltijd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op deze plaats wil ik Mark Mobach zeer hartelijk bedanken voor zijn begeleiding bij het tot stand komen van dit werkstuk en voor het beschikbaar stellen van zijn kennis en inzichten. Het was bovendien leuk en inspirerend met hem samen te werken. Tevens wil ik graag alle medewerkers van de Professor Heymansstichting bedanken, die hun persoonlijke bijdrage hebben geleverd aan de onderzoeken en hun tijd beschikbaar stelden. Ook wil ik degenen bedanken, die zich beschikbaar stelden voor een interview. Hun bijdrage is eveneens van wezenlijk belang gebleken voor het onderzoek. Tenslotte, maar niet op de laatste plaats, ben ik heel gelukkig met alle stimulerende woorden en daden van mijn vriendin en partner Ineke Kruidhof. Het was af en toe hard nodig. Degenen die verder willen lezen, wens ik veel leesplezier. Ik houd me graag aanbevolen voor reacties en suggesties. Marijke Wortel Eelde, 26 maart 2004 Renovatie in de zorg 3

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 INHOUDSOPGAVE...4 SAMENVATTING...6 Hoofdstuk 1 Inleiding Inleiding Introductie professor Heymansstichting Introductie verpleeghuis t Blauwbörgje Ontwikkelingen in de zorg Visie en strategie van de Professor Heymansstichting Conclusie Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet Inleiding Aanleiding tot het onderzoek Probleemstelling Doelstelling Vraagstelling Randvoorwaarden Conceptueel model Theoretisch kader Methode van dataverzameling Hoofdstuk 3 Theorie Inleiding De strategische visie De strategische visie in relatie tot dit onderzoek De Cultuur De elementen van een bedrijfscultuur De bedrijfscultuur in relatie tot dit onderzoek De Structuur Ontwerpvariabelen De structuur in relatie tot dit onderzoek Gebouwde omgeving Zorg en gebouwde omgeving De gebouwde omgeving in relatie tot dit onderzoek Conclusie Hoofdstuk 4. Onderzoeksresultaten Inleiding De strategische visie Methode van onderzoek naar de strategische visie Resultaten van het onderzoek naar de strategische visie Beoordeling en conclusie van de resultaten strategische visie...41 Renovatie in de zorg 4

3 4.3 De cultuuraspecten Methode van onderzoek naar de waarden en normen Resultaten van onderzoek naar de waarden en normen Resultaten van de enquête Beoordeling en conclusie aan de hand van de resultaten van...50 het onderzoek naar de waarden en normen De structuuraspecten Methode van onderzoek Resultaten van onderzoek naar de structuuraspecten De huidige situatie De toekomstige structuur Vergelijking per ontwerpvariabele Beoordeling en conclusie Totaal resultaten eerste deel onderzoek De gebouwde omgeving Methode van onderzoek naar de invloed op de gebouwde omgeving Resultaten interviews gebouwde omgeving Beoordeling en conclusie Conclusies ten aanzien van de resultaten van de deelonderzoeken Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen Inleiding Conclusies en aanbevelingen Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de strategische visie Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de cultuur...65 van de organisatie Conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de structuur van de organisatie Eindconclusie en aanbevelingen ten aanzien van de gebouwde omgeving...68 Literatuur..71 Bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Toelichting op het waarden en normenspel Enquête vragen voor de twee teams van t Blauwbörgje en de resultaten van de enquête Verslagen van de bijeenkomsten over het droomconcept Verslagen van de bijeenkomsten over waarden en normen van twee teams van t Blauwbörgje Resultaten van de normen en gedragsregels van de drie groepen Opzet van de interviews over de bouw en de verslagen van de interviews Renovatie in de zorg 5

4 SAMENVATTING Na de 2 e wereldoorlog heeft de zorg voor ouderen gestalte gekregen in de bouw van verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Sindsdien kampte men in de zorg met lange wachtlijsten voor deze huizen. Die wachtlijsten zijn nu in korte tijd bijna verdwenen. Een opmerkelijke ontwikkeling omdat de vergrijzing juist nu toeneemt. De overheid heeft echter zien aankomen dat de zorg op deze manier onbetaalbaar zou worden en heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), waardoor ouderen nu zelf kunnen kiezen welke zorg zij geleverd willen krijgen en van welke organisatie. De verwachting is dat de meeste ouderen met de nodige zorg het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Veel verpleeg- en verzorgingshuizen worden onder invloed van deze nieuwe ontwikkelingen omgevormd tot woonzorgcomplexen, waarin zowel thuiswonende ouderen als inwonende ouderen bediend kunnen worden van de nodige zorg, levensbestendig wooncomfort en welzijn in de vorm van activiteiten en vertier. Hoe zorgen organisaties, dat zij voor de toekomstige generatie ouderen een aantrekkelijke en betrouwbare zorgaanbieder zijn? De Professor Heymansstichting in Groningen is zo n zorgaanbieder, die vijf verzorgingshuizen exploiteert en twee verpleeghuizen. De stichting bestaat bijna 50 jaar en u kunt zich voorstellen dat zo nu en dan huizen aan renovatie toe zijn. De organisatie is bezig in samenwerking met andere organisaties in diverse wijken van de stad bij te dragen aan de ontwikkeling van woonzorgzones. Daarmee wordt bevorderd dat ouderen dichtbij huis de nodige zorg en dienstverlening kunnen betrekken die zij nodig hebben. De titel van deze scriptie luidt: renovatie in de zorg. Het gaat met name over de vraag aan welke eisen de gebouwde omgeving zou moeten voldoen om ervoor te zorgen dat de gebouwen van de Professor Heymansstichting haar strategische visie en doelstellingen optimaal ondersteunen. Onder de gebouwde omgeving wordt verstaan het gebouw, het interieur en de omgeving. Maar de titel is tevens een knipoog naar de interne gang van zaken, want het onderzoek behelst ook voor een deel de wijze waarop de organisatie nu omgaat met bouwbeslissingen en het programma van eisen. De onderzoeker heeft de genoemde vraagstelling uitgewerkt in meerdere deelvragen. Door middel van diverse onderzoeksmethoden probeert zij vast te stellen wat er in een programma van eisen zou moeten staan. De onderzoeker is uitgegaan van een bedrijfsmatige optiek, die aangeeft dat de strategische visie en de daaruit voortvloeiende structuur en bedrijfscultuur de basis vormen voor het opstellen van een programma van eisen. Door de ontwikkelingen in de zorg is er momenteel veel in beweging en het lijkt dus van belang dat niet alleen gekeken wordt naar de huidige visie, cultuur en structuur maar ook naar de gewenste visie, bedrijfscultuur en structuur. Deze bleek bij de Professor Heymansstichting voor dit onderzoek niet duidelijk genoeg geformuleerd. De onderzoeker heeft het onderzoek vervolgens in twee fasen verdeeld: eerst onderzoek gedaan naar de strategische visie, de huidige en gewenste cultuur en de huidige en gewenste structuur. Vervolgens heeft de onderzoeker een vertaalslag gemaakt van deze drie elementen naar een programma van eisen voor de gebouwde omgeving en tevens door middel van interviews met belangrijke beslissers in bouwzaken onderzocht, hoe deze elementen al of niet een rol hebben gespeeld in de overwegingen om te komen tot beslissingen. In hoofdstuk 3 wordt de theoretische onderbouwing weergegeven. De belangrijkste onderwerpen zijn strategisch management en strategische visie, de bedrijfscultuur, de organisatiestructuur en de gebouwde omgeving. Strategisch management wordt gezien als de positionering van de organisatie in de omgeving. Het gaat daarbij over vraagstukken betreffende het voortbestaan van de organisatie: beslissingen over product-markt-combinaties, productontwikkeling, beslissingen over plaatsen van vestiging, samenwerkingsverbanden, beslissingen over kostleiderschap of Renovatie in de zorg 6

5 productdifferentiatie en tenslotte over de wijze waarop de organisatie de doelstellingen wil bereiken. Strategisch management heeft te maken met een besturingsvraagstuk en bevat niet alleen vragen over het wat maar ook over het hoe. Het heeft een instrumentele kant en een interactiekant, want het plan moet ook worden uitgevoerd. In relatie tot de gebouwde omgeving is de strategische visie van invloed, omdat die aangeeft welk zorgconcept in het gebouw, waarin gewoond en gewerkt wordt, gerealiseerd moet worden. De bedrijfscultuur wordt besproken als de som van alle gemeenschappelijke en als vanzelfsprekend ervaren veronderstellingen die een groep in de loop van haar bestaan heeft geleerd. De cultuur is een moeilijk te doorgronden fenomeen in een organisatie, zeker als de organisatie al langer bestaat. Tegelijk is de cultuur ook heel belangrijk als het gaat om veranderingen waar de organisatie mee te maken heeft. In relatie tot de gebouwde omgeving wordt besproken dat de waarden waar de organisatie voor staat uitgedrukt kunnen worden in het ontwerp van het gebouw en op die wijze een boodschap uitdragen voor alle stakeholders: medewerkers, klanten, bewoners, leveranciers, overheid en concurrenten. De structuur van de werkprocessen wordt opgebouwd uit negen organisatiestructuurparameters, die tot een passende configuratie worden gekozen, afhankelijk van de aard van het productieproces en de ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. De opbouw van de structuur van een schoenenfabriek zal er heel anders uitzien dan de structuur van de werkprocessen van een ziekenhuis bijvoorbeeld. In relatie tot de gebouwde omgeving is de structuur belangrijk omdat het ontwerp van het gebouw kan bijdragen de productie processen zo effectief mogelijk te laten verlopen en de medewerkers zich prettig en veilig te laten voelen in het gebouw. Tenslotte komen we bij de gebouwde omgeving. Hiervoor werd al even aangegeven dat het ontwerp van een gebouw kan bijdragen aan de doelstellingen van een onderneming. Het gebouw hoeft niet alleen gezien te worden als een enorme kostenpost, maar kan een organisatie meerwaarde opleveren als ze in staat is om het optimaal te gebruiken ter bevordering van de organisatiedoelen. De resultaten van het onderzoek worden in hoofdstuk 4 uitgebreid beschreven. In deze samenvatting wordt volstaan met aan te geven, dat per deelonderzoek diverse aanwijzingen zijn gevonden voor het programma van eisen van gebouwen. Ook wordt onder andere geconstateerd, dat de sleutelfiguren, die betrokken zijn bij de diverse bouwprojecten in hun besprekingen heel weinig of geen ruimte hebben gegeven aan onderwerpen zoals de strategische visie, de cultuur en de structuur van de organisatie. Dat is heel opmerkelijk omdat uit de andere deelonderzoeken concrete suggesties worden gehaald over bijvoorbeeld de gewenste locatie van een gebouw, de waarden die in de organisatie leven en die uitgedragen zouden kunnen worden, zoals het behoud van de zelfstandigheid van ouderen. Zo n waarde kan heel goed worden vertaald in toegankelijkheid, overzichtelijkheid, voldoende liftcapaciteit en veel bedieningsgemak van toegangsdeuren en apparatuur. Ook blijkt bijvoorbeeld dat de toekomstige werkstructuur in kleinere wooneenheden vorm krijgt, waarin de verzorgenden met meer verantwoordelijkheid zouden kunnen werken. Dat betekent echter wel, dat extra aandacht gegeven zou moeten worden aan aspecten van veiligheid, mogelijkheden voor contact en het zichtbaar houden van de werksituatie. De onderzoeker komt tot de conclusie dat het programma van eisen voor de gebouwde omgeving moet worden samengesteld uit aanwijzingen die voortkomen uit de strategische visie, de gewenste cultuur en de gewenste structuur van de arbeid. Als het gebouw aan de hand van die aanwijzingen wordt ontworpen, dan kan het gebouw meerwaarde opleveren voor de organisatie en concurrentievoordeel opleveren. Renovatie in de zorg 7

6 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk maakt de lezer kennis met de organisatie waar het onderzoek plaatsvindt. Het hoofdstuk begint met de introductie van de Professor Heymansstichting. Dat is de overkoepelende organisatie van diverse verzorgings- en verpleeghuizen, opgericht in t Blauwbörgje is een begrip voor veel Groningers en is in 1975 in gebruik genomen; het verpleeghuis maakt sindsdien ook deel uit van de Professor Heymansstichting. In paragraaf 1.4 zullen de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg worden beschreven, waarna in paragraaf 1.5 een beeld gegeven wordt van de visie en strategie van de Professor Heymansstichting en in het bijzonder ten aanzien van t Blauwbörgje. 1.2 Introductie professor Heymansstichting In de jaren na de tweede wereldoorlog groeide de behoefte voorzieningen te treffen voor ouderen en bejaarden, niet alleen op het terrein van woningbouw maar vooral op het terrein van verzorging en verpleging. Aanvankelijk verrezen er alleen verzorgingshuizen op confessionele grondslag, maar al spoedig kwamen een aantal initiatiefnemers van niet kerkelijke huize bij elkaar om te komen tot de oprichting van een algemene woon- en zorgvoorziening voor ouderen. Er werd samenwerking gezocht met het Humanistisch Verbond, dat zich ook al had beziggehouden met het bejaardenvraagstuk, evenals met de woningbouwvereniging Gruno, dat op bescheiden wijze een complex woningen had gebouwd voor bejaarden en alleenstaanden, gebaseerd op gedeeltelijke verzorging. De gemeente Groningen was eveneens bereid medewerking te verlenen en zorgde voor geschikte bouwgrond. Op 13 november 1956 werd de Professor Heymansstichting opgericht met het doel: zonder het beogen van winst, pension- en andere tehuizen voor bejaarden op te richten, in te richten en in stand te houden, in het bijzonder voor hen die geen behoefte gevoelen aan opneming in tehuizen op christelijke grondslag. De stichting werd genoemd naar Prof. Dr. Gerard Heymans ( ) die van 1890 tot 1927 hoogleraar in de wijsbegeerte en psychologie was aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met deze tenaamstelling wilden de oprichters professor Heymans eren, wiens naam indertijd een soort symbool was voor een niet dogmatische en niet confessionele levensopvatting, levenshouding en levensovertuiging (25 Jaar Prof. Heymansstichting Groningen; 1981). Op 8 maart 1962 werd het eerste verzorgingshuis geopend: Het Heymanshuis. Daarna volgden in korte tijd diverse andere verzorgingshuizen. De Professor Heymansstichting is nu een organisatie die zorg en diensten biedt aan ouderen in de regio Groningen. Zij verleent zorg en diensten op zeven locaties in de stad. Daar biedt de professor Heymansstichting huisvesting, verzorging, kortdurende of langdurige verpleging aan ouderen met somatische, psychogeriatrische of psycho-sociale problemen. Voor thuiswonende ouderen beschikt de Professor Heymansstichting over restauratieve voorzieningen en mogelijkheden voor dagbesteding, dagopvang en dagbehandeling. 1.3 Introductie verpleeghuis t Blauwbörgje Na de in gebruikname van het eerste verzorgingshuis van de Professor Heymansstichting, het Heymanshuis in 1962, werd al snel duidelijk dat niet alleen voor de gezonde bejaarde gezorgd moest worden. Bij de vele inschrijvingen bleek, dat de nood van de bejaarden die lichamelijk of geestelijk niet meer goed functioneerden groot was. Zij kregen voorrang bij plaatsing, maar het bleek niet genoeg. Er moest meer gebeuren. De doelstelling van de stichting werd uitgebreid met het exploiteren van verpleeghuizen, zowel voor somatische patiënten als voor psychogeriatrische patiënten. Het somatisch verpleeghuis Neerwolde werd in oktober 1970 Renovatie in de zorg 8

7 geopend en op 12 mei 1976 volgde de opening van het psychogeriatrisch verpleeghuis t Blauwbörgje aan de Zonnelaan in Paddepoel. Het huis is genoemd naar het huisje/boerderijtje aan het Reitdiep waar in de jaren en later nog in 1927 de Ploeg schilders veelvuldig bijeenkwamen om het landschap te schilderen. Het psychogeriatrisch verpleeghuis t Blauwbörgje is in 1975 in gebruik genomen en biedt plaats aan 180 psychogeriatrische patiënten. In 1982 is het gebouwencomplex uitgebreid met een afdeling voor 24 plaatsen dagbehandeling. Ook werd kort daarna gestart met een begeleide woonvorm voor 6 bewoners in een paar woningen in de Mussengang, hartje stad. Het hoofdgebouw telt 4 verdiepingen. Op de begane grond vindt men naast de kantoren van het management en de behandelaars: de receptie, administratie, recreatiezaal, satellietkeuken en het personeelsrestaurant. De bewoners wonen op de 3 etages; op elke etage 60 bewoners verdeeld over 4 teams van 15 personen. Afgezien van de eerder genoemde uitbreiding hebben er nauwelijks bouwkundige of installatietechnische aanpassingen plaatsgevonden. Het gebouw is dan ook verouderd en is toe aan renovatie of vernieuwing, waarvoor op dit moment concrete plannen worden uitgewerkt. Uit onderzoek (Adviescentrum voor Zorgvoorzieningen, 2000) is naar voren gekomen dat zich met name op de verpleegafdelingen diverse bouwkundig-functionele knelpunten voordoen. Het belangrijkste knelpunt is het grote aantal 4 persoonskamers, waardoor de mogelijkheden voor privacy gering zijn. 1.4 Ontwikkelingen in de zorg Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia, die hun invloed hebben op de zorg, zijn de toenemende vergrijzing van de bevolking en de tendens naar individualisering. De bevolking vergrijst; mensen worden steeds ouder. De verwachting is dat de komende 30 jaar het aantal 55 plussers met 63% zal toenemen. Ook is berekend dat tegelijkertijd de beroepsbevolking, de jarigen, zal afnemen (SCP 2001). Dat betekent onder andere dat in ons collectieve stelsel van zorg voor ouderen er relatief minder mensen de kosten moeten opbrengen voor de zorg voor meer ouderen. De betaalbaarheid van de zorg is daarmee in discussie. Renovatie in de zorg 9

8 Naast de vergrijzing is een tendens van toenemende individualisering waar te nemen. Het SCP (2001) beschrijft individualisering als een groeiende autonomie van het individu ten opzichte van zijn omgeving. Deze tendens is zichtbaar in de benadering van mensen als individu en niet meer in de eerste plaats als deel van een gezin of een gemeenschap. Ook in de arbeid is individualisering waar te nemen door de ruimte die collectieve arbeidsovereenkomsten bieden voor individuele keuzemogelijkheden: bijvoorbeeld ten aanzien van voorzieningen in vrije tijd, kinderopvang, zorgverlof, etc. In de zorg voor ouderen en gehandicapten herkennen we een toename van keuzemogelijkheden via de introductie van het persoonsgebonden budget. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan recente ontwikkelingen in de zorg, zoals de modernisering van de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten 1968), de ontwikkeling naar vraaggestuurde zorg, de extramuralisering en de ontwikkeling van woonzorgzones. Modernisering van de AWBZ De AWBZ is in 1968 van kracht geworden. Sindsdien wordt de zorg voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen bekostigd via deze volksverzekering. Op basis van een erkenning als zorginstelling wordt aan zorginstellingen een budget verleend voor het aantal bedden. De toewijzing van een plaats in een verzorgings- of verpleeghuis gebeurt via een indicatiestelling, uitgevoerd door het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO). Deze wet was toe aan modernisering en de vernieuwde AWBZ is per 1 april 2003 ingegaan. De kern van de verandering is dat het principe van instellingsbudgetten (aanbodfinanciering) is vervangen door de invoering van bekostiging via de vraagzijde (vraagfinanciering). De bedoeling daarvan is, de keuzevrijheid voor de gebruikers te vergroten en de zorginstellingen meer mogelijkheden te bieden vraaggericht te werken. Tevens heeft de overheid het erkenningenbeleid voor zorginstellingen verruimd, zodat er meerdere zorgaanbieders komen en de concurrentie zal toenemen. Tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2005 worden deze veranderingen geleidelijk doorgevoerd. Dit heeft voor de zorginstellingen grote gevolgen. Zij zijn voor hun inkomsten niet langer verzekerd van budgetten maar afhankelijk van de beslissingen van de klant om de gewenste zorg bij hen in te kopen. Dit betekent dat de zorgaanbieders zich moeten profileren en met hun aanbod moeten inspelen op de vraag van de klanten. Marktontwikkelingen Eigenlijk was er tot aan de modernisering van de AWBZ niet echt sprake van concurrentie tussen zorginstellingen. Dat had enerzijds te maken met een continue tekort aan verzorgingshuisplaatsen en aan verpleeghuisplaatsen. Anderzijds had het te maken met de zekerheid van de budgettering. Iedere organisatie werd bekostigd op basis van de beschikbare capaciteit en er was geen betalingsafspraak naar prestatie. Dat betekende dat eventuele leegstand werd betaald door de overheid. Met name de verruiming van het erkenningenbeleid in combinatie met de functiegerichte indicering zorgen voor een omslag in de markt. Aan de hand van het vijf krachten model van Porter (2000) wordt duidelijk dat de markt van zorginstellingen drastisch is veranderd. Porter onderscheidt vijf krachten, die bepalend zijn voor de concurrentiekracht in een bedrijfstak. Dreiging van nieuwe toetreders: door het verruimen van het erkenningenbeleid én de invoering van functiegerichte indicering is de toetredingsdrempel voor nieuwe aanbieders verlaagd. Zowel bestaande als nieuwe aanbieders hebben de vrijheid zorg te gaan leveren die Renovatie in de zorg 10

9 eerder voorbehouden was aan bepaalde organisaties. Dit betekent voor de huidige zorgaanbieders dat zij elkaars concurrent zijn geworden en dat de marktwerking zijn intrede heeft gedaan. Onderhandelingsmacht van Toeleveranciers: de indicatieorganen waren de belangrijkste toeleveranciers voor de zorginstellingen. Zij bepaalden tot voor kort een indicatie voor verblijf en zorgden voor de toelevering van klanten voor de zorginstellingen. Die macht neemt af naarmate de ouderen meer in staat zijn zelf te kiezen bij welke zorgaanbieder zij de zorg willen inkopen. De input voor de zorginstellingen is niet meer geconcentreerd maar verspreid. Onderhandelingsmacht van de afnemers: het is de bedoeling van de overheid de keuzevrijheid van de ouderen te vergroten. Het persoonsgebonden budget geeft hen daarvoor het instrument. Daarmee neemt de onderhandelingsmacht van de afnemer toe. Daar komt bij dat de ouderen die in de komende decennia een beroep zullen doen op de zorg een veel mondiger generatie zal zijn, die beter in staat is eisen te formuleren. Bovendien zal het feit dat de afnemer thuis zorg kan ontvangen zijn onderhandelingsmacht ook vergroten; dit is meer een psychologisch effect van de verandering van de positie van de afnemer. Dreiging van substituutproducten: in tegenstelling tot vóór de modernisering van de AWBZ staat het iedere aanbieder nu vrij om nieuwe producten en zorgarrangementen te ontwikkelen, die een alternatief kunnen zijn voor de klanten. Felheid van de onderlinge concurrentie: de vergrijzing zorgt ervoor dat de vraag voorlopig eerst zal toenemen. Dat is van invloed op de felheid van de onderlinge concurrentie tussen de zorgaanbieders; die zal niet erg sterk zijn, totdat de vraag stabiliseert. Hier speelt ook mee in welke mate de zorginstellingen in staat zijn om een omschakeling te maken van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde organisatie. Uit deze analyse blijkt dat de markt op alle vijf terreinen verandert en dat de zorginstellingen zich anders zullen gaan verhouden tot hun klanten en tot hun concurrenten. Extramuralisering en de ontwikkeling van woonzorgzones In de 2 e helft van de vorige eeuw zijn vele verzorgings- en verpleeghuizen gebouwd om de zorg voor ouderen vorm te geven. De toenemende vergrijzing riep wel de vraag op of die zorg op de lange termijn nog wel betaalbaar zou zijn. Bovendien werd duidelijk dat een groot aantal ouderen als zij het zelf voor het zeggen zouden hebben, liever zo lang mogelijk thuis blijft wonen met de nodige zorg aan huis. In Scandinavië is men eerder overgegaan tot een model van community care, wat inhoudt dat ouderen in hun woongemeenschap kunnen blijven wonen, waar in de buurt of wijk een goede infrastructuur van zorg en dienstverlening aanwezig is. Dat vraagt wel een woningbeleid dat afgestemd is op ouderen die met de nodige hulp(middelen) in daarvoor toegeruste woningen kunnen blijven wonen. Men spreekt dan van woonzorgzones. De vernieuwde AWBZ geeft de ouderen meer keuzevrijheid; zo ontstaat de mogelijkheid om de benodigde zorg thuis te krijgen. Deze ontwikkeling betekent voor de zorginstellingen dat zij op die behoefte moeten inspelen en de zorg extramuraliseren, letterlijk buiten de muren brengen van het verzorgings- en verpleeghuis. In 2000 is door het NIZW (Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn) een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat op diverse plaatsen succesvol verzorgingshuiszorg wordt geboden, die uitsluitend extramuraal is georganiseerd. In dit verband spreekt men wel over scheiding van wonen en zorg. 1.5 Visie en strategie van de Professor Heymansstichting De Professor Heymansstichting sluit in haar visie en strategie aan op bovengenoemde maatschappelijke ontwikkelingen en heeft besloten tot extramuralisering naast en in combinatie met intramurale zorg. De bestaande huizen worden niet uitgebreid. Vernieuwing Renovatie in de zorg 11

10 van gebouwen vindt plaats in het licht van de ontwikkeling naar woonzorgzones en woonzorgcomplexen. Het ligt in de lijn van de genoemde ontwikkelingen dat de opnamebehoefte in verzorgingshuizen zal afnemen en dat de verpleeghuiszorg noodzakelijk zal blijven maar mogelijk wel langer zal worden uitgesteld. Verwacht kan worden dat de verblijfsduur in verzorgings- en verpleeghuizen daardoor in de toekomst korter zal zijn en dat de zorgzwaarte zal toenemen. Tegelijkertijd worden woningcorporaties geconfronteerd met ouder wordende huurders, die zich afvragen hoe het moet als zij hulpbehoevend worden, terwijl hun woningen en woonomgeving nog niet voldoende zijn ingericht op zorgverlening thuis. Woningcorporaties en zorgaanbieders kunnen veel voor elkaar betekenen en werken inmiddels samen aan het realiseren van woonzorgzones in diverse wijken in de stad. De strategie is erop gericht in de diverse woonwijken in samenwerking met andere zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeentelijke overheid en welzijnsorganisaties een volledig en aansluitend voorzieningenpakket voor wonen, zorg en welzijn te bieden. Visie en strategie ten aanzien van t Blauwbörgje De Professor Heymansstichting heeft als slogan sterk in zorg. Voor het merendeel gaat het in de verzorgings- en verpleeghuizen om care (verpleging en verzorging), maar in toenemende mate ook om cure (medisch technische behandeling). In de verzorgingshuizen is een toenemende behoefte aan een multidisciplinaire inbreng waarneembaar. In de verpleeghuizen is die inbreng standaard aanwezig; daar werken naast de verzorgenden, multidisciplinaire behandelteams, bestaande uit verpleeghuisartsen, psychologen, maatschappelijk werk(st)ers, fysio- en ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. De verzorgingshuizen van de Professor Heymansstichting zijn de laatste jaren door de toenemende vergrijzing beter ingericht op verpleging van dementerende ouderen, zodat oudere bewoners niet meer hoeven te verhuizen. Dat sluit ook aan bij de visie om in de eigen woonomgeving te komen tot een sluitend aanbod van wonen, zorg en welzijn. Kwaliteit van leven Centraal in de visie van de professor Heymansstichting staat de zorg voor kwaliteit van leven. Dat geldt zeker voor de bewoners van t Blauwbörgje, die allen geconfronteerd zijn met een ziekteproces dat geen verbetering kent. Zeker is dat functies geleidelijk afnemen en dat uiteindelijk, bij de een sneller dan bij de ander, overlijden volgt. Om de zorg voor kwaliteit van leven voor dementerenden gestalte te geven kiest de Professor Heymansstichting voor kleinschalige woonvormen. Op verschillende plaatsen in de stad Groningen zijn groepswooneenheden gerealiseerd voor 6 of 8 bewoners met begeleiding van verzorgenden, ondersteund door een multifunctioneel team bestaande uit een verpleeghuisarts, een psycholoog en een fysio- of ergotherapeut. Daarnaast biedt de Professor Heymansstichting een breed aanbod van zorg en diensten aan ouderen in de regio Groningen om hen in staat te stellen in lichamelijk, geestelijk en sociaal opzicht zo veel als mogelijk hun zelfstandigheid te behouden. De zorg en dienstverlening moet optimaal aansluiten bij de individuele behoefte van de cliënt, zodat zelfstandigheid wordt aangemoedigd en afhankelijkheid waar mogelijk wordt vermeden. Deconcentratie Voor t Blauwbörgje moest rond het jaar 2000 worden besloten tot nieuwbouw of renovatie en in welke omvang. Het management van de stichting heeft gekozen voor deconcentratie; dat wil zeggen dat ongeveer de helft van het aantal verpleegplaatsen zal worden verspreid over de Renovatie in de zorg 12

Samen op weg naar zelfsturende teams

Samen op weg naar zelfsturende teams BACHELORSTUDIE: BUSINESS ADMINISTRATION Samen op weg naar zelfsturende teams - Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna Bachelor onderzoeksverslag Naam: Heleen van den Berg

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM 1 INLEIDING - Voor u ligt de scriptie Lekker Oud Worden als afsluiting van de Voortgezette Opleiding Management, Organisatie

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid

Strategisch beleidsplan 2012-2016. Continuïteit en zelfstandigheid Strategisch beleidsplan 2012-2016 Continuïteit en zelfstandigheid juli 2012 Voorwoord Aan alle in- en extern betrokkenen bij Het Retraitehuis, Al vele tientallen jaren vervult Het Retraitehuis een gewaardeerde

Nadere informatie

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen

Juli 2008. plan van aanpak visie en programma van eisen Juli 2008 plan van aanpak visie en programma van eisen 1 Juli 2008 Publicatie van de gemeente Hengelo Afdeling Sport Cultuur Zorg en Welzijn 2 VOORWOORD Wonen met zorg en welzijn is volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Onder redactie van Anne Margriet Pot en Jacomine de Lange Monitor Woonvormen Dementie Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 08 09 Onder redactie van Anne Margriet Pot en Jacomine de

Nadere informatie

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES

FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES FINANCIERING VAN ZORGRESIDENTIES De nieuwe strategie voor vastgoedfinanciers? Meindert Bakker Begeleider: De heer drs. A.R. Marquard 2 e lezer: De heer Prof. drs. F.E. Huibers Afstudeerscriptie Master

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Academie Diedenoort Nijmegen Studentnummer: 415921 Naam student: Marianne van Bruxvoort Soort stage: 1/2FM Studiejaar: 2 Jaar: 2006/2007

Academie Diedenoort Nijmegen Studentnummer: 415921 Naam student: Marianne van Bruxvoort Soort stage: 1/2FM Studiejaar: 2 Jaar: 2006/2007 Academie Diedenoort Nijmegen Studentnummer: 415921 Naam student: Soort stage: 1/2FM Studiejaar: 2 Jaar: 2006/2007 Docentbegeleider: Mevr. drs. M.B.C.M Luykx Stagebiedende organisatie: Alysis Zorggroep

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000

DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ. Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 DE ONTVOOGDING VAN DE AWBZ Rapport van de MDW-werkgroep AWBZ 30 mei 2000 Aan de voorzitter van de ambtelijke commissie MDW de Secretaris-Generaal van het ministerie van Economische Zaken Geachte heer Oosterwijk,

Nadere informatie

Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen

Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen Onderzoeksrapport Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen Radboud Universiteit Nijmegen George de Kam, Daniëlle Damoiseaux, Laura Dorland en Roos Pijpers

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Het perspectief van professionals in de GGZ over vraaggerichtheid in het licht van de marktgerichte beleidscontext

Het perspectief van professionals in de GGZ over vraaggerichtheid in het licht van de marktgerichte beleidscontext De GGZ vraaggericht? Het perspectief van professionals in de GGZ over vraaggerichtheid in het licht van de marktgerichte beleidscontext E.R. Posma Utrecht, maart 2009 De GGZ vraaggericht? Het perspectief

Nadere informatie

Verslag van. 7 regiobijeenkomsten. over de toekomst van de WVG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van. 7 regiobijeenkomsten. over de toekomst van de WVG. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verslag van 7 regiobijeenkomsten over de toekomst van de WVG Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Verslag van 7 regiobijeenkomsten over de toekomst van de WVG Den Haag, januari 2002 Ministerie

Nadere informatie