Werkdocument Instroomloket 16+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdocument Instroomloket 16+"

Transcriptie

1 0 Werkdocument Instroomloket 16+ Zuid Holland Noord Gemma van Delft Helene Rehorst Versie 1.4 d.d Eerdere versies besproken in Begeleidingscommissie dd en , Spiegelbijeenkomst

2 1 INLEIDING Vanuit VSV maatregelen wordt in de regio Zuid Holland Noord een Instroomloket opgezet. De opdracht hiertoe is geformuleerd in het Plan van Aanpak subsidie Regionaal Programma , RMC Regio 26, maatregel 4. Dit loket is bedoeld voor potentiële MBO studenten uit de regio Zuid Holland Noord. Het doel is: moeilijk plaatsbare jongeren waarvoor een reguliere intake onvoldoende is een passend plaatsingsadvies geven. In combinatie met de maatregel Begeleiding op Maat is de inzet: het vergroten van de slaagkans in de opleiding. Een tweede doelgroep vormen studenten die een mbotraject zijn gestart maar die dreigen te stoppen in verband met problemen die een vervolgstap in het mbo in de weg zitten. ROC Leiden heeft de projectleiding en het loket wordt opgezet door ROC Leiden en ROC ID College. De overige MBO s in de regio (ROC Mondriaan, de LIS en AOC Wellant) worden vertegenwoordigd door het ID College. Gemma van Delft van ROC Leiden en Helene Rehorst van ROC ID College maken een aanzet voor de praktische uitvoering van het Instroomloket. Deze aanzet moet gezien worden als voorstel naar de projectleider en de Begeleidingscommissie. In een latere fase (medio april) zullen diverse uitvoerders uitgenodigd worden te reageren in spiegelbijeenkomsten. Alle acties en stappen worden uiteraard gezet met inachtneming van vigerende wet en regelgeving. Nota bene De regionale programma s zijn gekoppeld aan RMC regio s en de inwoners daarvan. De opdracht onder maatregel 4 is dan ook in eerste instantie om voor de regio Zuid Holland Noord een Instroomloket in te richten. Dat doen we in samenwerking met gemeenten en partijen uit de regio op basis van een geaccordeerd plan van aanpak en met criteria en procedures die worden voorgelegd aan een begeleidingscommissie voor deze regio. Als ROC s hebben wij echter studenten uit meerdere regio s. Het lijkt ons daarom efficiënt en verstandig om dezelfde werkwijze, procedures en criteria te hanteren voor de regio s 027 en 028. Die hebben een ander RMC/RBL, andere zorgpartijen en andere alternatieve trajecten. De vraagt ligt nog voor hoe wij relevante partijen in de onderzoeks en plaatsingsfase betrekken.

3 2 Uit te werken onderwerpen 1. Doelgroep/ criteria 2. Processen en Procedures: aanmelding, intake, onderzoek, advies, terugkoppeling 3. Administratief systeem: registratie & monitoring, inclusief administratieve ondersteuning (zie bijlage 2) 4. Terugkoppeling binnen de ROC s 5. Communicatie 6. Externe contacten: prioritering vaststellen en een communicatieplan opstellen. 7. Overlegstructuur (zie bijlage 1) 8. Overzicht relevante documenten: a. Schema Instroomloket 16+ b. Dat houdt je bij de les Programma regionale aanpak VSV ZHN c. Toestemmingformulier (versie ROCL, versie ID College) 9. Koppeling met relevante ontwikkelingen (Passend Onderwijs /Entree) en gremia

4 3 DOELGROEP In het Plan van Aanpak wordt de doelgroep van het Instroomloket als volgt omschreven: Plaatsing van moeilijk plaatsbare jongeren in een passend onderwijstraject en het vergroten van de slaagkans. Jongeren die: moeilijk plaatsbaar zijn en boven de 16 jaar, waarvoor een reguliere intake onvoldoende is om tot een passend plaatsingsadvies te komen een mbo traject zijn gestart, maar moeten stoppen in verband met problemen die een vervolgstap in het mbo in de weg zitten. Voor de praktische uitvoering is een verdere uitwerking van criteria noodzakelijk, om alle betrokken partijen een zo duidelijk mogelijk beeld te geven wanneer het Instroomloket wordt ingezet. Waar ligt de scheidslijn tussen reguliere intake binnen de ROC s en het Instroomloket? De workshop bij de Kick off van de VSV maatregelen, gesprekken met ketenpartners, maar ook input van de diverse deskundigen bij de ROC s heeft tot nu toe een aantal criteria opgeleverd, waarbij het belangrijk is na te gaan of een student al leerbaar is, zo ja of er nog begeleiding op maat moet worden ingezet of dat een voorliggend traject gewenst is. De kernvraag zal zijn: Moeten we met deze jongere überhaupt wel een opleiding binnen het MBO gaan starten? Zodra hierover twijfel bestaat kan het instroomloket worden geraadpleegd. In het instroomloket bepalen experts wie in staat geacht worden een startkwalificatie te behalen 1. De categorie jongeren waarvoor een MBO opleiding niet haalbaar is zou onderzocht moeten worden op de mogelijkheid van vrijstelling, evt. gecombineerd met een zorgaanbod. Als ezelsbruggetje ook in de interne communicatie hanteren we als voorbeeld van de doelgroep die in aanmerking komt voor een plaatsingsadvies van het (regionale) instroomloket de jongere die 3x zonder succes een MBO opleiding heeft verlaten. Randvoorwaarden voor behandeling zijn: Kan gemotiveerd worden tot het volgen van opleiding Harde criteria voor aanmelding bij het regionale Instroomloket zijn tevens: de jongere is jaar, heeft nog geen startkwalificatie en woont in RMC regio 26 (Zuid Holland Noord) 2 1 Bij leerplichtigen spelen de leerplichtambtenaar en de toeleverende school hierbij ook een rol 2 ROC Leiden zet het instroomloket 16+ ook op voor studenten afkomstig uit regio 028 (Haaglanden). Er volgt nog nader overleg over de verwijzingen van IL regio 26 naar IL regio 28.

5 4 Daarnaast kunnen onderstaande criteria in combinatie leiden tot aanmelding bij het instroomloket: Persoonlijke problematiek, die gebleken is belemmerend te zijn voor het volgen van onderwijs. Gezinsproblematiek waarvan is gebleken dat deze een vlekkeloze schoolgang in de weg staat. Keuzeprobleem, in combinatie met andere problematiek. Cognitieniveau als dit leidt tot problemen bij plaatsing of functioneren Er is niets voorhanden wat een potentiële student kan of wil en via de reguliere ROCinstroomprocedure kan dit niet opgelost worden. Aantoonbaar ontbreken van vermogen zich aan te passen aan een school /leerplek bij eerdere opleiding geschorst en/of verwijderd regelmatig voor diverse opleidingen aangemeld. Rechtstreeks uit detentie afkomstig Afkomstig uit de psychiatrie of de gesloten jeugdzorg 3 of meer opleidingen zonder diploma afgebroken. Andere, niet eerder genoemde problematiek/multiproblematiek Omgezet in positieve formuleringen kun je denken aan een checklist met de volgende items(waarbij het altijd gaat om een inschatting): De jongere heeft huisvesting en voldoende financiële middelen om te leven. Leervermogen: de jongere beschikt over voldoende intellectuele capaciteiten voor de opleiding van keuze (blijkend uit recent onderzoek, niet ouder dan 2 jaar). Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs, er zijn in de regio goede afspraken tussen ROC's en PrO scholen om kansrijke leerlingen door te laten stromen naar het MBO middels AKA trajecten. Het streven is om voor de toekomst zo veel mogelijk generieke afspraken te maken De jongere is bereid begeleiding en ondersteuning wat betreft zijn leerproces (theorie en BPV) te accepteren. De jongere is bereid mee te werken aan handicap gerelateerde begeleiding. In de vorige school/werkomgeving is er sprake geweest van een positieve werkhouding, positieve communicatiestijl en motivatie. De jongere is in staat zich aan afspraken te houden wat betreft op tijd komen en het uitvoeren van opdrachten, als hij/zij dat nog niet eerder aantoonbaar heeft gedaan. Er wordt ingeschat dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico Dit is gebaseerd op de warme overdracht van de school, de hulpverleners en de diagnose/het onderzoeksverslag. De jongere kan in een (grote) klas c.q. drukke omgeving functioneren. Het competentieprofiel lijkt enigszins overeen te komen met de eisen van de gewenste opleiding. Jongeren met een beperking hebben stage gelopen of werkervaring opgedaan in de sector die ze kiezen of ze kunnen aantonen dat de gewenste opleiding bij hun competenties (vakkenpakket, talenten) past.

6 5 De fysieke en psychische gezondheid is zodanig dat de jongere in staat is regulier onderwijs te volgen. De jongere is stabiel. Er is geen sprake van behoefte aan 1:1 begeleiding. De jongere kan zichzelf enigszins sturen (is taakgericht) zowel op school als op de BPV. De begeleidingsvraag overstijgt de mogelijkheden van de opleiding niet. D.w.z. de vraag past binnen de begeleidingsmogelijkheden van de opleiding en evt extra te organiseren ondersteuning. In het VSO kan het ontwikkelperspectief richting MBO worden beschreven, incl het ondersteuningsarrangement. In het kader van Passend Onderwijs zal dit ook in het MBO nader worden uitgewerkt. Aanmeldingen vanuit het VSO hoeven niet standaard via het Instroomloket 16+ plaats te vinden, alleen als er een combinatie met andere criteria geldt (bv als een jongere zich na een aantal jaren opnieuw meldt). Alle VSO ers met ontwikkelperspectief krijgen binnen de reguliere intakeprocessen in de MBO s specifieke aandacht. Dilemma s/ vragen Verwijdering Uit verwijdering bij één ROC kan wel toelating bij een ander ROC volgen, niet bij het ROC waarvan de student is verwijderd. Vanaf het begin zullen dan strakke afspraken moeten worden gemaakt omtrent de begeleiding. Een vraag die voortkomt uit voorgaande opsomming is in hoeverre scholen bij de aanmelding van elkaar weten dat studenten bij collega scholen geschorst/verwijderd zijn geweest. Willen we een dergelijke uitwisseling en hoe haalbaar is het? Denk ook aan privacy element, juridische consequenties van gegevensuitwisseling. O.a. vanuit de ervaringen van het instroomloket in Zoetermeer blijkt dat soms de grenzen van de mogelijkheden zullen moeten worden opgezocht. Punt van aandacht is hoe we de informatie in de rest van het proces gebruiken. Hantering van het ROC ROC formulier moet een en ander vergemakkelijken. Bij intake bij het ID College en het Mondriaan is de aanmelder verplicht dit ingevuld mee te nemen, bij ROC Leiden wordt het wel gevraagd maar is het (nog) geen stopdocument. Het ID College is bezig met het formuleren van criteria voor een bindend plaatsingsadvies. Aanbeveling: op het ROC ROC formulier de vraag toevoegen of je eerder bent geschorst/ verwijderd van een ROC. Ex gedetineerden Een tweede vraag is hoe je met ex gedetineerden omgaat. Gaan ze via de reguliere procedure of rechtstreeks via het instroomloket? Een jongere die gedetineerd is geweest krijgt (nu nog) voor een jaar LGF mee. Deze aanmeldingen lopen nu bij zowel ROCL als ID College via Studie en Handicap (check op overige ROC s). Wanneer er geen LGF is, lijkt het wenselijk voor deze groep goed de tijd uit te trekken om ze in een passend onderwijstraject te plaatsen. In Den Haag heeft het IL de afspraak met reclassering dat ze ingelicht worden als er iemand bijna uitstroomt en richting onderwijs wil. Vanuit de optiek van het vergroten van kansen is het verstandig om ook in de Leidse regio naar een dergelijke afspraak te streven.

7 6

8 7 V(S)O er met ontwikkelperspectief MBO binnen het reguliere MBO (vooruitlopend op PO) In hoeverre behandelen we in jongeren met een beperking die nog niet toe zijn aan de overstap naar het MBO, maar die wel de potentie hebben om hier naar toe te groeien in het IL? Het gaat dan om de groep met een zorgarrangement in het laatste jaar VO. Leerlingen die geen perspectief hebben op doorstroom naar regulier MBO kunnen in beperkte mate worden verwezen naar het REA College. Er zullen meer vragen naar aanleiding van de opsomming gaan komen, die kunnen we werkende weg oplossen/verwerken. PROCEDURE / WERKWIJZE De procedure die hier bedoeld wordt is de interne procedure bij het IL. Deze kan onderverdeeld worden in aanmelding, onderzoek/behandeling en advisering/ terugkoppeling. Privacy is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Aanmelding Een student meldt zich aan via de reguliere aanmeldprocedure bij het betreffende ROC. Elk ROC heeft haar eigen procedure om potentiële risicostudenten te filteren. Een deel van deze studenten kan via de reguliere procedure van de ROC s worden gesproken. Een deel is zodanig complex, of kost zoveel tijd, dat het wenselijk is het instroomloket (op schoolniveau of op regionaal niveau) in te zetten. Ook vindt de begeleidingscommissie het wenselijk dat toeleverende scholen contact op kunnen nemen met de medewerkers van het IL om aan te geven dat er een kandidaat voor het instroomloket onderweg is. Dit vraagt waarschijnlijk naast het studentvolgsysteem nog een ander registratiesysteem, dat overigens eenvoudig van opzet kan zijn. Dit moet nog nader worden uitgewerkt. Het formulier overdrachtsrapportage zoals ontwikkeld met ons Platform kan hierbij een goede basis bieden voor de informatieoverdracht. Elke aanmelding voor het instroomloket wordt geregistreerd in een doorloop /telsysteem, waarbij NAW gegevens, geboortedatum en ROC van aanmelding vermeld worden. Deze registratie zal in Excel plaatsvinden (zie format in bijlage 2). Er zal een onderscheid worden aangebracht tussen casussen die intern door 1 ROC behandeld kunnen worden en casussen die in het uitvoeringsoverleg IL op tafel komen. De criteria hiervoor moeten nog apart benoemd worden, waarbij met elkaar sparren over casuïstiek weer input kan leveren voor aanscherping. Een mogelijk criterium is bv: jongeren die bij diverse ROC s zijn aangemeld en 3 opleidingen zonder succes hebben gevolgd worden altijd regionaal besproken. Zodra er twijfel is of een jongere kans van slagen heeft in een MBO opleiding is bespreking in het IL opportuun. Bij twijfel aan de cognitieve leerbaarheid van een kandidaat kan de Multiculturele Capaciteiten Test (MCT M) worden ingezet, om na te gaan of er sprake is van voldoende kans van slagen op het niveau van aanmelding. Dit is een COTAN geaccrediteerd instrument t.b.v. capaciteitenonderzoek.

9 8 Advisering De uitkomst van een IL traject is een plaatsingsadvies naar een van de ROC s. Mogelijke uitkomsten: 1. Positief advies zonder meer 2. Positief advies met traject begeleiding op maat (BOM) parallel aan onderwijs 3. De kosten/ batenafweging zal hierin meegenomen worden: wat is aan additionele middelen beschikbaar om de jongere te begeleiden. 3. Positief advies maar eerst extern traject nodig: in het advies zullen zo concreet mogelijk doelen en termijnen worden genoemd waar in de tussenliggende periode aan gewerkt moet worden (bijvoorbeeld: we verwijzen je voor 3 maanden naar Kickstart en na een traject van 3 maanden kun je aantonen dat je kunt functioneren in een klas ). De procesgang hierbij moet nog nader worden uitgewerkt, bv de vraag wie verantwoordelijk is voor de monitoring van deze groep. Mogelijk is deze rol voor het jongerenloket weggelegd, afspraken hieromtrent volgen..) Wanneer een jongere (nog) niet schoolbaar is, moet met onderbouwing duidelijk gemaakt worden wat voor een volgende fase van ontwikkeling door het IL wordt geadviseerd en dit wordt met jongere, evt ouders en gemeente gecommuniceerd. De noodzaak wordt onderkend om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid nog beter samen te gaan werken op het realiseren van zorg en onderwijs in samenhang om maximale winst te realiseren voor de jongeren. 4. Niet schoolbaar, niet plaatsbaar in het MBO (Wanneer deze uitspraak gedaan is, zullen de ROC s dit ook vastleggen in hun systemen, zodat dezelfde discussie zich niet een half jaar later herhaalt Het ondersteuningsprofiel (na invoering van Passend Onderwijs) zal per opleiding/ per ROC beschreven moeten worden: wat kan er aanvullend aan de basisbegeleiding binnen de ROC s verzorgd worden en in relatie daarmee: welke additionele mogelijkheden zijn er? In het VO zal het ontwikkelingsperspectief beschreven gaan worden. Als expertise in het instroomloket wordt aanbevolen een psycholoog in te schakelen wanneer het gaat om de interpretatie van Onderwijskundige Rapporten (OKR s) of behandelplannen. Er zal een maximale doorlooptijd worden vastgesteld (te denken valt aan een termijn van 4 weken na completering van het dossier). Warme overdracht aan/door alle aanpalende voorzieningen is noodzakelijk. De kandidaat kan het advies niet naast zich neerleggen. ADMINISTRATIEF SYSTEEM Uit de ervaringen met de instroomloketten in Den Haag en Zoetermeer is gebleken dat een belangrijke voorwaarde voor werkbaarheid is: voldoende administratieve ondersteuning. In onze regio is het bovendien uniek dat diverse ROC s met elkaar samenwerken. Dit vraagt wel het een en ander aan afstemming/ ondersteuning op het gebied van administratie, registratie en dossiervorming. Bij ROC Leiden kan een secretaresse ingezet worden om de bespreeklijst te ontwikkelen en bijhouden. Nog onderzocht moet worden hoe alle partijen up to date toegang 3 Dit kan ook een externe partij zijn die mee verantwoordelijkheid neemt. Na het in werking gaan van Passend Onderwijs moeten de begeleidingsafspraken in een aanvulling op de Onderwijs Overeenkomst worden vastgelegd.

10 9 houden tot deze informatie c.q. deze kunnen invullen/ bijwerken. Voorlopig gaan we uit van 1 moederlijst die wekelijks per mail wordt verzonden. Mogelijk biedt dropbox een optie (wordt echter nog niet ondersteund door ID College) mogelijk kan Helene Rehorst toegang krijgen tot het registratiesysteem/ een gedeelde map van ROC Leiden. Nadere uitwerking werkproces Naast de interne verwerking van aanmelding per ROC is de werkwijze van de IL medewerkers alsvolgt: A. Behandeling in IL 1. Check op criteria (niet correct > terug naar verwijzer wel correct > in behandeling nemen) 2. Registreren op excell lijst (beheer bij secretariaat ROCL, Lydia Wisse) 3. Gesprek, aanwezig: student, bij voorkeur belangrijke ander, IL medewerker, RMC medewerker wanneer het een aanmelding vanuit regio 026 betreft. In gesprek wordt sterkte zwakte analyse gedaan. Kernvraag: wat maakt dat een plaatsing dit keer kansrijk is? 4. Dossiervorming: RMC verzorgt stukken die niet aan onderwijs gelieerd zijn (en/ of plusvoorziening voor zorgdossier? Aandachtspunt: benodigde deskundigheid vanuit RMC), ROC s zorgen voor informatie mbt onderwijsverleden. Op basis hiervan: mogelijkheden op school onderzoeken. Inhoud dossier: NAW gegevens, Onderwijshistorie Wensen/ interesseprofiel van de jongere Analyse op grond van levensgebieden (zelfredzaamheidsmatrix als leidraad), incl (indien aanwezig) diagnose Ontwikkelperspectief Indien nodig aangevuld met testen door ROC s afgenomen (bv MCTM) 5. Matchen, leidend tot advies 6. Advies. Bij advies > onderwijs: plaatsing ROC, bij advies eerst alternatief traject of niet toe aan onderwijs > verwijzing RMC B. Monitoring geplaatsten bij ROC: vindt plaats tbv rapportage/ verantwoording en tbv bijstelling proces 1. 1 e check op instroommoment. Administratief: aangekomen? Zo niet: IL onderzoekt 2. 2 e check na 1 maand : administratief: zitten ze nog in opleiding, loopt BOM? Is in Eduarte/ KRD te controleren. Indien niet in orde > IL zoekt uit wat er mis gaat 3. 3 e check na 3 maanden: Adm/ bij problemen: IL inschakelen 4. 4 e check aan einde schooljaar 5. Diploma behaald? EXTERNE CONTACTEN Zoals in het plan van aanpak aangegeven is het van belang draagvlak te verkrijgen en de criteria af te stemmen en te communiceren binnen de regio.

11 10 Het is belangrijk met partijen buiten de ROC organisaties informatie te delen, in te winnen en te verstrekken, b.v. over werkwijze, ideeën en samenwerking. Daarnaast zullen we bij de uitvoering veel netwerkpartijen nodig hebben om tot een goede advisering én tot een goede uitvoering van de adviezen te kunnen komen. We zullen een onderscheid maken in externe contacten die geïnformeerd (i) moeten worden en organisaties waarmee we uitvoeringsafspraken (u) maken. Partijen die hierbij betrokken worden zijn: RMC/ leerplicht (u) Zorgloket (i) Oriëntatiejaar (u) Jongerenloket (u) Plusvoorziening (u) Cardea (i) Decanen Vmbo s (i) GGZ (i) Project Ja (i) Avenir/Jeugdreclassering (u) JJMH (Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland) (i) UWV (u) Met de meeste partijen zijn inmiddels oriënterende gesprekken gevoerd dan wel afspraken hiertoe gepland.

12 0 Bijlage 1 Overlegstructuur Instroomloket 16+ regio 026 ZHN Soort overleg Rol Werkzaamheden Frequentie Wie, namens Op afroep/uitnodiging Bijzonderheden Werkoverleg Instroomloket Inrichten: aansluiten op interne procedures ontwikkelen werkwijze betrekken andere partijen registreren en monitoren voorsorteren en filteren Informeren intern en extern wekelijks Gemma van Delft ROCL Helene Rehorst ROCID overige ROC s Kerngroep Instroomloket Ondersteunen Voortgang bewaken Afstemming met regio s 027 en 028 Link met fasering plan van aanpak bewaken Samenhang met BoM en overige maatregelen 2 wekelijks Gemma van Delft Helene Rehorst Lieke v. Boven ROCL Klaas Kuin ROCID overige ROC s Uitvoeringsoverleg Instroomloket ZHN Uitvoeren: Fase 1 Onderzoeken Fase 2 Adviseren: plaatsing en BoM Fase 3 Plaatsing > warm overdragen aan onderwijs of aan alternatief traject BoM= Begeleiding op Maat 2 wekelijks Gemma v Delft coördinatie Helene Rehorst Jongerenloket (n.n.t.b.) Betrokken partijen Zorgloketten vo Pro scholen VSO scholen Zorgpartijen Reclassering/ politie Jeugdzorg Jongerenwerk GGD Stichting MEE Project JA UWV Alternatieve trajecten??

13 1 Begeleidingscie Instroomloket ZHN Accorderen procedures en criteria Ondersteunen, kritisch volgen, accorderen: voortgang ontwikkeltraject voorbereiden borging opstellen effectevaluatie inventarisatie / hiaten alternatieve trajecten Gevraagd en ongevraagd: relevante input, opbouwende kritiek, advies 5 x per jaar Lieke v. Boven ROCL projectleider vz Klaas Kuin ID en regio Annelies vd Vlist swv vo Leiden Benno Wiggers swv vo D&B Ellen Koster RMC/Jongerenloket Jorine v Egmond Zorgpartij via PV Jose Miltenburg Gemeente Leiden Angela van Steijn progr.manager Gemma van Delft IL 16+ Helene Rehorst IL16+ overige ROC s Spiegelbijeenkomst voor gebruikers ZHN Projectleiders / Werkgroep vsv ZHN Relatie met Passend Onderwijs/Entree. Feedback Input Samenhang tussen de maatregelen Voortgang en borging conform plan v. aanpak Beleidsvoorbereiding voor regiegroep 2 x per jaar Scholen (zorg)partijen gemeenten 4 x per jaar Bekend Regiegroep vsv ZHN Besluiten en beleid 4 x per jaar Bestuurders

14 2 Bijlage 2 Schema Instroomloket 16+ Naam OV Geboren Woonplaats Wens Opleiding (crebo) BOL / BBL School van aanmelding Instroomreden instroom datum uitstroom datum Leerling Leiden Opleiding 1 BOL 1 ROC Leiden ,4 Leerling Leiderdorp Opleiding 2 BBL 2 ID College ,7 Leerling Zoeterwoude Opleiding 3 BOL 3 Wellant College ,3 Looptijd in wk Voortgang Uitstroomresultaat Regionaal/Intern 0,0 0,0

15 TOESTEMMING VOOR HET VERSTREKKEN/OPVRAGEN RELEVANTE INFORMATIE/GEGEVENS VAN STUDENTEN TEN BEHOEVE VAN EEN PLAATSINGSADVIES IN HET KADER VAN HET INSTROOMLOKET. Voor het volgen van een beroepsopleiding aan ROC ID College heeft zich ingeschreven: Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon : Geb. datum : Om een zo goed mogelijk plaatsingsadvies te kunnen verstrekken, willen wij graag beschikken over relevante informatie van vorige opleidingen, begeleiders en begeleidende instanties die betrokken zijn (geweest). Bovengenoemde student geeft hierbij toestemming om de gevraagde informatie aan ROC ID College te verstrekken. Handtekening aanmelder: Indien de student jonger is dan 18 jaar: Eén van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van bovengenoemde aanmelder geeft hierbij toestemming om de gevraagde informatie aan ROC ID College te verstrekken: Naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger: Handtekening: Versie april 2013

16 Toestemmingsformulier Hierbij geef ik afdeling begeleidingszaken van ROC Leiden toestemming om gegevens die belangrijk zijn voor mijn opleiding, zoals onderwijskundige informatie, op te vragen bij mijn (vorige) school, instelling of werkgever ten behoeve van een plaatsingsadvies. De informatie die relevant is voor de studentbegeleider of studieloopbaanbegeleider wordt aan hen doorgegeven met inachtneming van het Privacyreglement studentgegevens van ROC Leiden. Psychologische gegevens worden uitsluitend door de psychologen van het ROC Leiden en degenen die onder hun verantwoordelijk werken geraadpleegd met inachtneming van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Naam: Studentnummer Geboortedatum: Woonplaats: Datum ondertekening: Handtekening voor akkoord: Handtekening wettelijk vertegenwoordiger: alleen bij minderjarigheid De toestemming geldt zolang ik sta aangemeld/ingeschreven bij ROC Leiden. Versie april 2013

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant

Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant Regionale probleemanalyse vsv regio ZO-Brabant In opdracht van de gemeente Eindhoven Eindrapport Erik Keppels Ton Eimers Nijmegen, 15 mei 2012 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 2012 Kenniscentrum

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg

Samen de focus op werk. Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg Colofon Titel: Samen de focus op werk Programma: Dienstverlenende Overheid Datum: augustus 2012 ISSN 1383-8733

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie