Werkdocument Instroomloket 16+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdocument Instroomloket 16+"

Transcriptie

1 0 Werkdocument Instroomloket 16+ Zuid Holland Noord Gemma van Delft Helene Rehorst Versie 1.4 d.d Eerdere versies besproken in Begeleidingscommissie dd en , Spiegelbijeenkomst

2 1 INLEIDING Vanuit VSV maatregelen wordt in de regio Zuid Holland Noord een Instroomloket opgezet. De opdracht hiertoe is geformuleerd in het Plan van Aanpak subsidie Regionaal Programma , RMC Regio 26, maatregel 4. Dit loket is bedoeld voor potentiële MBO studenten uit de regio Zuid Holland Noord. Het doel is: moeilijk plaatsbare jongeren waarvoor een reguliere intake onvoldoende is een passend plaatsingsadvies geven. In combinatie met de maatregel Begeleiding op Maat is de inzet: het vergroten van de slaagkans in de opleiding. Een tweede doelgroep vormen studenten die een mbotraject zijn gestart maar die dreigen te stoppen in verband met problemen die een vervolgstap in het mbo in de weg zitten. ROC Leiden heeft de projectleiding en het loket wordt opgezet door ROC Leiden en ROC ID College. De overige MBO s in de regio (ROC Mondriaan, de LIS en AOC Wellant) worden vertegenwoordigd door het ID College. Gemma van Delft van ROC Leiden en Helene Rehorst van ROC ID College maken een aanzet voor de praktische uitvoering van het Instroomloket. Deze aanzet moet gezien worden als voorstel naar de projectleider en de Begeleidingscommissie. In een latere fase (medio april) zullen diverse uitvoerders uitgenodigd worden te reageren in spiegelbijeenkomsten. Alle acties en stappen worden uiteraard gezet met inachtneming van vigerende wet en regelgeving. Nota bene De regionale programma s zijn gekoppeld aan RMC regio s en de inwoners daarvan. De opdracht onder maatregel 4 is dan ook in eerste instantie om voor de regio Zuid Holland Noord een Instroomloket in te richten. Dat doen we in samenwerking met gemeenten en partijen uit de regio op basis van een geaccordeerd plan van aanpak en met criteria en procedures die worden voorgelegd aan een begeleidingscommissie voor deze regio. Als ROC s hebben wij echter studenten uit meerdere regio s. Het lijkt ons daarom efficiënt en verstandig om dezelfde werkwijze, procedures en criteria te hanteren voor de regio s 027 en 028. Die hebben een ander RMC/RBL, andere zorgpartijen en andere alternatieve trajecten. De vraagt ligt nog voor hoe wij relevante partijen in de onderzoeks en plaatsingsfase betrekken.

3 2 Uit te werken onderwerpen 1. Doelgroep/ criteria 2. Processen en Procedures: aanmelding, intake, onderzoek, advies, terugkoppeling 3. Administratief systeem: registratie & monitoring, inclusief administratieve ondersteuning (zie bijlage 2) 4. Terugkoppeling binnen de ROC s 5. Communicatie 6. Externe contacten: prioritering vaststellen en een communicatieplan opstellen. 7. Overlegstructuur (zie bijlage 1) 8. Overzicht relevante documenten: a. Schema Instroomloket 16+ b. Dat houdt je bij de les Programma regionale aanpak VSV ZHN c. Toestemmingformulier (versie ROCL, versie ID College) 9. Koppeling met relevante ontwikkelingen (Passend Onderwijs /Entree) en gremia

4 3 DOELGROEP In het Plan van Aanpak wordt de doelgroep van het Instroomloket als volgt omschreven: Plaatsing van moeilijk plaatsbare jongeren in een passend onderwijstraject en het vergroten van de slaagkans. Jongeren die: moeilijk plaatsbaar zijn en boven de 16 jaar, waarvoor een reguliere intake onvoldoende is om tot een passend plaatsingsadvies te komen een mbo traject zijn gestart, maar moeten stoppen in verband met problemen die een vervolgstap in het mbo in de weg zitten. Voor de praktische uitvoering is een verdere uitwerking van criteria noodzakelijk, om alle betrokken partijen een zo duidelijk mogelijk beeld te geven wanneer het Instroomloket wordt ingezet. Waar ligt de scheidslijn tussen reguliere intake binnen de ROC s en het Instroomloket? De workshop bij de Kick off van de VSV maatregelen, gesprekken met ketenpartners, maar ook input van de diverse deskundigen bij de ROC s heeft tot nu toe een aantal criteria opgeleverd, waarbij het belangrijk is na te gaan of een student al leerbaar is, zo ja of er nog begeleiding op maat moet worden ingezet of dat een voorliggend traject gewenst is. De kernvraag zal zijn: Moeten we met deze jongere überhaupt wel een opleiding binnen het MBO gaan starten? Zodra hierover twijfel bestaat kan het instroomloket worden geraadpleegd. In het instroomloket bepalen experts wie in staat geacht worden een startkwalificatie te behalen 1. De categorie jongeren waarvoor een MBO opleiding niet haalbaar is zou onderzocht moeten worden op de mogelijkheid van vrijstelling, evt. gecombineerd met een zorgaanbod. Als ezelsbruggetje ook in de interne communicatie hanteren we als voorbeeld van de doelgroep die in aanmerking komt voor een plaatsingsadvies van het (regionale) instroomloket de jongere die 3x zonder succes een MBO opleiding heeft verlaten. Randvoorwaarden voor behandeling zijn: Kan gemotiveerd worden tot het volgen van opleiding Harde criteria voor aanmelding bij het regionale Instroomloket zijn tevens: de jongere is jaar, heeft nog geen startkwalificatie en woont in RMC regio 26 (Zuid Holland Noord) 2 1 Bij leerplichtigen spelen de leerplichtambtenaar en de toeleverende school hierbij ook een rol 2 ROC Leiden zet het instroomloket 16+ ook op voor studenten afkomstig uit regio 028 (Haaglanden). Er volgt nog nader overleg over de verwijzingen van IL regio 26 naar IL regio 28.

5 4 Daarnaast kunnen onderstaande criteria in combinatie leiden tot aanmelding bij het instroomloket: Persoonlijke problematiek, die gebleken is belemmerend te zijn voor het volgen van onderwijs. Gezinsproblematiek waarvan is gebleken dat deze een vlekkeloze schoolgang in de weg staat. Keuzeprobleem, in combinatie met andere problematiek. Cognitieniveau als dit leidt tot problemen bij plaatsing of functioneren Er is niets voorhanden wat een potentiële student kan of wil en via de reguliere ROCinstroomprocedure kan dit niet opgelost worden. Aantoonbaar ontbreken van vermogen zich aan te passen aan een school /leerplek bij eerdere opleiding geschorst en/of verwijderd regelmatig voor diverse opleidingen aangemeld. Rechtstreeks uit detentie afkomstig Afkomstig uit de psychiatrie of de gesloten jeugdzorg 3 of meer opleidingen zonder diploma afgebroken. Andere, niet eerder genoemde problematiek/multiproblematiek Omgezet in positieve formuleringen kun je denken aan een checklist met de volgende items(waarbij het altijd gaat om een inschatting): De jongere heeft huisvesting en voldoende financiële middelen om te leven. Leervermogen: de jongere beschikt over voldoende intellectuele capaciteiten voor de opleiding van keuze (blijkend uit recent onderzoek, niet ouder dan 2 jaar). Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs, er zijn in de regio goede afspraken tussen ROC's en PrO scholen om kansrijke leerlingen door te laten stromen naar het MBO middels AKA trajecten. Het streven is om voor de toekomst zo veel mogelijk generieke afspraken te maken De jongere is bereid begeleiding en ondersteuning wat betreft zijn leerproces (theorie en BPV) te accepteren. De jongere is bereid mee te werken aan handicap gerelateerde begeleiding. In de vorige school/werkomgeving is er sprake geweest van een positieve werkhouding, positieve communicatiestijl en motivatie. De jongere is in staat zich aan afspraken te houden wat betreft op tijd komen en het uitvoeren van opdrachten, als hij/zij dat nog niet eerder aantoonbaar heeft gedaan. Er wordt ingeschat dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico Dit is gebaseerd op de warme overdracht van de school, de hulpverleners en de diagnose/het onderzoeksverslag. De jongere kan in een (grote) klas c.q. drukke omgeving functioneren. Het competentieprofiel lijkt enigszins overeen te komen met de eisen van de gewenste opleiding. Jongeren met een beperking hebben stage gelopen of werkervaring opgedaan in de sector die ze kiezen of ze kunnen aantonen dat de gewenste opleiding bij hun competenties (vakkenpakket, talenten) past.

6 5 De fysieke en psychische gezondheid is zodanig dat de jongere in staat is regulier onderwijs te volgen. De jongere is stabiel. Er is geen sprake van behoefte aan 1:1 begeleiding. De jongere kan zichzelf enigszins sturen (is taakgericht) zowel op school als op de BPV. De begeleidingsvraag overstijgt de mogelijkheden van de opleiding niet. D.w.z. de vraag past binnen de begeleidingsmogelijkheden van de opleiding en evt extra te organiseren ondersteuning. In het VSO kan het ontwikkelperspectief richting MBO worden beschreven, incl het ondersteuningsarrangement. In het kader van Passend Onderwijs zal dit ook in het MBO nader worden uitgewerkt. Aanmeldingen vanuit het VSO hoeven niet standaard via het Instroomloket 16+ plaats te vinden, alleen als er een combinatie met andere criteria geldt (bv als een jongere zich na een aantal jaren opnieuw meldt). Alle VSO ers met ontwikkelperspectief krijgen binnen de reguliere intakeprocessen in de MBO s specifieke aandacht. Dilemma s/ vragen Verwijdering Uit verwijdering bij één ROC kan wel toelating bij een ander ROC volgen, niet bij het ROC waarvan de student is verwijderd. Vanaf het begin zullen dan strakke afspraken moeten worden gemaakt omtrent de begeleiding. Een vraag die voortkomt uit voorgaande opsomming is in hoeverre scholen bij de aanmelding van elkaar weten dat studenten bij collega scholen geschorst/verwijderd zijn geweest. Willen we een dergelijke uitwisseling en hoe haalbaar is het? Denk ook aan privacy element, juridische consequenties van gegevensuitwisseling. O.a. vanuit de ervaringen van het instroomloket in Zoetermeer blijkt dat soms de grenzen van de mogelijkheden zullen moeten worden opgezocht. Punt van aandacht is hoe we de informatie in de rest van het proces gebruiken. Hantering van het ROC ROC formulier moet een en ander vergemakkelijken. Bij intake bij het ID College en het Mondriaan is de aanmelder verplicht dit ingevuld mee te nemen, bij ROC Leiden wordt het wel gevraagd maar is het (nog) geen stopdocument. Het ID College is bezig met het formuleren van criteria voor een bindend plaatsingsadvies. Aanbeveling: op het ROC ROC formulier de vraag toevoegen of je eerder bent geschorst/ verwijderd van een ROC. Ex gedetineerden Een tweede vraag is hoe je met ex gedetineerden omgaat. Gaan ze via de reguliere procedure of rechtstreeks via het instroomloket? Een jongere die gedetineerd is geweest krijgt (nu nog) voor een jaar LGF mee. Deze aanmeldingen lopen nu bij zowel ROCL als ID College via Studie en Handicap (check op overige ROC s). Wanneer er geen LGF is, lijkt het wenselijk voor deze groep goed de tijd uit te trekken om ze in een passend onderwijstraject te plaatsen. In Den Haag heeft het IL de afspraak met reclassering dat ze ingelicht worden als er iemand bijna uitstroomt en richting onderwijs wil. Vanuit de optiek van het vergroten van kansen is het verstandig om ook in de Leidse regio naar een dergelijke afspraak te streven.

7 6

8 7 V(S)O er met ontwikkelperspectief MBO binnen het reguliere MBO (vooruitlopend op PO) In hoeverre behandelen we in jongeren met een beperking die nog niet toe zijn aan de overstap naar het MBO, maar die wel de potentie hebben om hier naar toe te groeien in het IL? Het gaat dan om de groep met een zorgarrangement in het laatste jaar VO. Leerlingen die geen perspectief hebben op doorstroom naar regulier MBO kunnen in beperkte mate worden verwezen naar het REA College. Er zullen meer vragen naar aanleiding van de opsomming gaan komen, die kunnen we werkende weg oplossen/verwerken. PROCEDURE / WERKWIJZE De procedure die hier bedoeld wordt is de interne procedure bij het IL. Deze kan onderverdeeld worden in aanmelding, onderzoek/behandeling en advisering/ terugkoppeling. Privacy is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Aanmelding Een student meldt zich aan via de reguliere aanmeldprocedure bij het betreffende ROC. Elk ROC heeft haar eigen procedure om potentiële risicostudenten te filteren. Een deel van deze studenten kan via de reguliere procedure van de ROC s worden gesproken. Een deel is zodanig complex, of kost zoveel tijd, dat het wenselijk is het instroomloket (op schoolniveau of op regionaal niveau) in te zetten. Ook vindt de begeleidingscommissie het wenselijk dat toeleverende scholen contact op kunnen nemen met de medewerkers van het IL om aan te geven dat er een kandidaat voor het instroomloket onderweg is. Dit vraagt waarschijnlijk naast het studentvolgsysteem nog een ander registratiesysteem, dat overigens eenvoudig van opzet kan zijn. Dit moet nog nader worden uitgewerkt. Het formulier overdrachtsrapportage zoals ontwikkeld met ons Platform kan hierbij een goede basis bieden voor de informatieoverdracht. Elke aanmelding voor het instroomloket wordt geregistreerd in een doorloop /telsysteem, waarbij NAW gegevens, geboortedatum en ROC van aanmelding vermeld worden. Deze registratie zal in Excel plaatsvinden (zie format in bijlage 2). Er zal een onderscheid worden aangebracht tussen casussen die intern door 1 ROC behandeld kunnen worden en casussen die in het uitvoeringsoverleg IL op tafel komen. De criteria hiervoor moeten nog apart benoemd worden, waarbij met elkaar sparren over casuïstiek weer input kan leveren voor aanscherping. Een mogelijk criterium is bv: jongeren die bij diverse ROC s zijn aangemeld en 3 opleidingen zonder succes hebben gevolgd worden altijd regionaal besproken. Zodra er twijfel is of een jongere kans van slagen heeft in een MBO opleiding is bespreking in het IL opportuun. Bij twijfel aan de cognitieve leerbaarheid van een kandidaat kan de Multiculturele Capaciteiten Test (MCT M) worden ingezet, om na te gaan of er sprake is van voldoende kans van slagen op het niveau van aanmelding. Dit is een COTAN geaccrediteerd instrument t.b.v. capaciteitenonderzoek.

9 8 Advisering De uitkomst van een IL traject is een plaatsingsadvies naar een van de ROC s. Mogelijke uitkomsten: 1. Positief advies zonder meer 2. Positief advies met traject begeleiding op maat (BOM) parallel aan onderwijs 3. De kosten/ batenafweging zal hierin meegenomen worden: wat is aan additionele middelen beschikbaar om de jongere te begeleiden. 3. Positief advies maar eerst extern traject nodig: in het advies zullen zo concreet mogelijk doelen en termijnen worden genoemd waar in de tussenliggende periode aan gewerkt moet worden (bijvoorbeeld: we verwijzen je voor 3 maanden naar Kickstart en na een traject van 3 maanden kun je aantonen dat je kunt functioneren in een klas ). De procesgang hierbij moet nog nader worden uitgewerkt, bv de vraag wie verantwoordelijk is voor de monitoring van deze groep. Mogelijk is deze rol voor het jongerenloket weggelegd, afspraken hieromtrent volgen..) Wanneer een jongere (nog) niet schoolbaar is, moet met onderbouwing duidelijk gemaakt worden wat voor een volgende fase van ontwikkeling door het IL wordt geadviseerd en dit wordt met jongere, evt ouders en gemeente gecommuniceerd. De noodzaak wordt onderkend om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid nog beter samen te gaan werken op het realiseren van zorg en onderwijs in samenhang om maximale winst te realiseren voor de jongeren. 4. Niet schoolbaar, niet plaatsbaar in het MBO (Wanneer deze uitspraak gedaan is, zullen de ROC s dit ook vastleggen in hun systemen, zodat dezelfde discussie zich niet een half jaar later herhaalt Het ondersteuningsprofiel (na invoering van Passend Onderwijs) zal per opleiding/ per ROC beschreven moeten worden: wat kan er aanvullend aan de basisbegeleiding binnen de ROC s verzorgd worden en in relatie daarmee: welke additionele mogelijkheden zijn er? In het VO zal het ontwikkelingsperspectief beschreven gaan worden. Als expertise in het instroomloket wordt aanbevolen een psycholoog in te schakelen wanneer het gaat om de interpretatie van Onderwijskundige Rapporten (OKR s) of behandelplannen. Er zal een maximale doorlooptijd worden vastgesteld (te denken valt aan een termijn van 4 weken na completering van het dossier). Warme overdracht aan/door alle aanpalende voorzieningen is noodzakelijk. De kandidaat kan het advies niet naast zich neerleggen. ADMINISTRATIEF SYSTEEM Uit de ervaringen met de instroomloketten in Den Haag en Zoetermeer is gebleken dat een belangrijke voorwaarde voor werkbaarheid is: voldoende administratieve ondersteuning. In onze regio is het bovendien uniek dat diverse ROC s met elkaar samenwerken. Dit vraagt wel het een en ander aan afstemming/ ondersteuning op het gebied van administratie, registratie en dossiervorming. Bij ROC Leiden kan een secretaresse ingezet worden om de bespreeklijst te ontwikkelen en bijhouden. Nog onderzocht moet worden hoe alle partijen up to date toegang 3 Dit kan ook een externe partij zijn die mee verantwoordelijkheid neemt. Na het in werking gaan van Passend Onderwijs moeten de begeleidingsafspraken in een aanvulling op de Onderwijs Overeenkomst worden vastgelegd.

10 9 houden tot deze informatie c.q. deze kunnen invullen/ bijwerken. Voorlopig gaan we uit van 1 moederlijst die wekelijks per mail wordt verzonden. Mogelijk biedt dropbox een optie (wordt echter nog niet ondersteund door ID College) mogelijk kan Helene Rehorst toegang krijgen tot het registratiesysteem/ een gedeelde map van ROC Leiden. Nadere uitwerking werkproces Naast de interne verwerking van aanmelding per ROC is de werkwijze van de IL medewerkers alsvolgt: A. Behandeling in IL 1. Check op criteria (niet correct > terug naar verwijzer wel correct > in behandeling nemen) 2. Registreren op excell lijst (beheer bij secretariaat ROCL, Lydia Wisse) 3. Gesprek, aanwezig: student, bij voorkeur belangrijke ander, IL medewerker, RMC medewerker wanneer het een aanmelding vanuit regio 026 betreft. In gesprek wordt sterkte zwakte analyse gedaan. Kernvraag: wat maakt dat een plaatsing dit keer kansrijk is? 4. Dossiervorming: RMC verzorgt stukken die niet aan onderwijs gelieerd zijn (en/ of plusvoorziening voor zorgdossier? Aandachtspunt: benodigde deskundigheid vanuit RMC), ROC s zorgen voor informatie mbt onderwijsverleden. Op basis hiervan: mogelijkheden op school onderzoeken. Inhoud dossier: NAW gegevens, Onderwijshistorie Wensen/ interesseprofiel van de jongere Analyse op grond van levensgebieden (zelfredzaamheidsmatrix als leidraad), incl (indien aanwezig) diagnose Ontwikkelperspectief Indien nodig aangevuld met testen door ROC s afgenomen (bv MCTM) 5. Matchen, leidend tot advies 6. Advies. Bij advies > onderwijs: plaatsing ROC, bij advies eerst alternatief traject of niet toe aan onderwijs > verwijzing RMC B. Monitoring geplaatsten bij ROC: vindt plaats tbv rapportage/ verantwoording en tbv bijstelling proces 1. 1 e check op instroommoment. Administratief: aangekomen? Zo niet: IL onderzoekt 2. 2 e check na 1 maand : administratief: zitten ze nog in opleiding, loopt BOM? Is in Eduarte/ KRD te controleren. Indien niet in orde > IL zoekt uit wat er mis gaat 3. 3 e check na 3 maanden: Adm/ bij problemen: IL inschakelen 4. 4 e check aan einde schooljaar 5. Diploma behaald? EXTERNE CONTACTEN Zoals in het plan van aanpak aangegeven is het van belang draagvlak te verkrijgen en de criteria af te stemmen en te communiceren binnen de regio.

11 10 Het is belangrijk met partijen buiten de ROC organisaties informatie te delen, in te winnen en te verstrekken, b.v. over werkwijze, ideeën en samenwerking. Daarnaast zullen we bij de uitvoering veel netwerkpartijen nodig hebben om tot een goede advisering én tot een goede uitvoering van de adviezen te kunnen komen. We zullen een onderscheid maken in externe contacten die geïnformeerd (i) moeten worden en organisaties waarmee we uitvoeringsafspraken (u) maken. Partijen die hierbij betrokken worden zijn: RMC/ leerplicht (u) Zorgloket (i) Oriëntatiejaar (u) Jongerenloket (u) Plusvoorziening (u) Cardea (i) Decanen Vmbo s (i) GGZ (i) Project Ja (i) Avenir/Jeugdreclassering (u) JJMH (Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland) (i) UWV (u) Met de meeste partijen zijn inmiddels oriënterende gesprekken gevoerd dan wel afspraken hiertoe gepland.

12 0 Bijlage 1 Overlegstructuur Instroomloket 16+ regio 026 ZHN Soort overleg Rol Werkzaamheden Frequentie Wie, namens Op afroep/uitnodiging Bijzonderheden Werkoverleg Instroomloket Inrichten: aansluiten op interne procedures ontwikkelen werkwijze betrekken andere partijen registreren en monitoren voorsorteren en filteren Informeren intern en extern wekelijks Gemma van Delft ROCL Helene Rehorst ROCID overige ROC s Kerngroep Instroomloket Ondersteunen Voortgang bewaken Afstemming met regio s 027 en 028 Link met fasering plan van aanpak bewaken Samenhang met BoM en overige maatregelen 2 wekelijks Gemma van Delft Helene Rehorst Lieke v. Boven ROCL Klaas Kuin ROCID overige ROC s Uitvoeringsoverleg Instroomloket ZHN Uitvoeren: Fase 1 Onderzoeken Fase 2 Adviseren: plaatsing en BoM Fase 3 Plaatsing > warm overdragen aan onderwijs of aan alternatief traject BoM= Begeleiding op Maat 2 wekelijks Gemma v Delft coördinatie Helene Rehorst Jongerenloket (n.n.t.b.) Betrokken partijen Zorgloketten vo Pro scholen VSO scholen Zorgpartijen Reclassering/ politie Jeugdzorg Jongerenwerk GGD Stichting MEE Project JA UWV Alternatieve trajecten??

13 1 Begeleidingscie Instroomloket ZHN Accorderen procedures en criteria Ondersteunen, kritisch volgen, accorderen: voortgang ontwikkeltraject voorbereiden borging opstellen effectevaluatie inventarisatie / hiaten alternatieve trajecten Gevraagd en ongevraagd: relevante input, opbouwende kritiek, advies 5 x per jaar Lieke v. Boven ROCL projectleider vz Klaas Kuin ID en regio Annelies vd Vlist swv vo Leiden Benno Wiggers swv vo D&B Ellen Koster RMC/Jongerenloket Jorine v Egmond Zorgpartij via PV Jose Miltenburg Gemeente Leiden Angela van Steijn progr.manager Gemma van Delft IL 16+ Helene Rehorst IL16+ overige ROC s Spiegelbijeenkomst voor gebruikers ZHN Projectleiders / Werkgroep vsv ZHN Relatie met Passend Onderwijs/Entree. Feedback Input Samenhang tussen de maatregelen Voortgang en borging conform plan v. aanpak Beleidsvoorbereiding voor regiegroep 2 x per jaar Scholen (zorg)partijen gemeenten 4 x per jaar Bekend Regiegroep vsv ZHN Besluiten en beleid 4 x per jaar Bestuurders

14 2 Bijlage 2 Schema Instroomloket 16+ Naam OV Geboren Woonplaats Wens Opleiding (crebo) BOL / BBL School van aanmelding Instroomreden instroom datum uitstroom datum Leerling Leiden Opleiding 1 BOL 1 ROC Leiden ,4 Leerling Leiderdorp Opleiding 2 BBL 2 ID College ,7 Leerling Zoeterwoude Opleiding 3 BOL 3 Wellant College ,3 Looptijd in wk Voortgang Uitstroomresultaat Regionaal/Intern 0,0 0,0

15 TOESTEMMING VOOR HET VERSTREKKEN/OPVRAGEN RELEVANTE INFORMATIE/GEGEVENS VAN STUDENTEN TEN BEHOEVE VAN EEN PLAATSINGSADVIES IN HET KADER VAN HET INSTROOMLOKET. Voor het volgen van een beroepsopleiding aan ROC ID College heeft zich ingeschreven: Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon : Geb. datum : Om een zo goed mogelijk plaatsingsadvies te kunnen verstrekken, willen wij graag beschikken over relevante informatie van vorige opleidingen, begeleiders en begeleidende instanties die betrokken zijn (geweest). Bovengenoemde student geeft hierbij toestemming om de gevraagde informatie aan ROC ID College te verstrekken. Handtekening aanmelder: Indien de student jonger is dan 18 jaar: Eén van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van bovengenoemde aanmelder geeft hierbij toestemming om de gevraagde informatie aan ROC ID College te verstrekken: Naam ouder/wettelijk vertegenwoordiger: Handtekening: Versie april 2013

16 Toestemmingsformulier Hierbij geef ik afdeling begeleidingszaken van ROC Leiden toestemming om gegevens die belangrijk zijn voor mijn opleiding, zoals onderwijskundige informatie, op te vragen bij mijn (vorige) school, instelling of werkgever ten behoeve van een plaatsingsadvies. De informatie die relevant is voor de studentbegeleider of studieloopbaanbegeleider wordt aan hen doorgegeven met inachtneming van het Privacyreglement studentgegevens van ROC Leiden. Psychologische gegevens worden uitsluitend door de psychologen van het ROC Leiden en degenen die onder hun verantwoordelijk werken geraadpleegd met inachtneming van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Naam: Studentnummer Geboortedatum: Woonplaats: Datum ondertekening: Handtekening voor akkoord: Handtekening wettelijk vertegenwoordiger: alleen bij minderjarigheid De toestemming geldt zolang ik sta aangemeld/ingeschreven bij ROC Leiden. Versie april 2013

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015

VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 VSV conferentie Zuid Holland Noord 2015 15:00 Programma Opening Wethouder onderwijs Frank de Wit Onderwijsaanbod MBO in de regio Oege de Jong & Ricardo Winter 15:20 16:10 17:10 17:30 Johan Goossens Cabaretier

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Monitoringgesprek mbo-loket/instroomloket 16+ dinsdag 18 juni 2013

Monitoringgesprek mbo-loket/instroomloket 16+ dinsdag 18 juni 2013 Monitoringgesprek mbo-loket/instroomloket 16+ dinsdag 18 juni 2013 Aanwezig : ROC Mondriaan Debbie van Wely (coördinator mbo-loket) Tim Blom (hoofd Studie en Loopbaancentrum) Saskia Cornets de Groot (directeur

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:2 Flexservice/flexopvang bij ROC s met specifieke inzet op mbo3 en 4 Activiteit:Maatwerk ondersteuning en begeleiding per locatie/team

Nadere informatie

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding

Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015. Inleiding Plan van Aanpak Digitaal Doorstroom Dossier schooljaar (DDD) 2014-2015 Inleiding In het Regionaal VSV Activiteitenplan van VSV Stedendriehoek is het voornemen opgenomen om de doorstroom van VO leerlingen

Nadere informatie

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG)

Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG) Benodigde gegevens voor een aanvraag TLV voor meervoudig beperkte leerlingen: lichamelijk en verstandelijk (MG) Vooraf: voor de TLV commissie is de inhoud van documenten van belang, niet de vorm; de benodigde

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake'

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise De onderstaand beschreven intakeprocedure betreft een verdiepte intakeprocedure voor zorgleerlingen. Het is een initiatief van de lokatie

Nadere informatie

Terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus: mijn vragen!?

Terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus: mijn vragen!? Deze handreiking moet worden beschouwd als een werkdocument. In een keer een sluitende aanpak voor de terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus uit te kunnen werken blijkt te ambitieus. Omdat er altijd

Nadere informatie

Participatiewet en REA College/Eega Plus

Participatiewet en REA College/Eega Plus HANDREIKING VOOR GEMEENTEN Participatiewet en REA College/Eega Plus SUBSIDIEREGELING ERNSTIGE SCHOLINGS BELEMMERINGEN (ESB) Voor jongeren met een handicap is het vaak moeilijk om een vak te leren in het

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer)

Ondersteuningsplan Regsam. (VO Zoetermeer) Ondersteuningsplan Regsam (VO Zoetermeer) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure leerjaar 1. Clusius College Castricum

Plaatsingsprocedure leerjaar 1. Clusius College Castricum Plaatsingsprocedure leerjaar 1 Inhoud 1. Plaatsingscommissie blz. 3 A. Doel van de plaatsingscommissie blz. 3 B. Samenstelling, taken blz. 3 C. Ondersteuning: blz. 3 externe deskundigen interne deskundigen

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V

AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V AANNAMEPROCEDURE EN CRITERIA DE MONNIKSKAP H/V Inleiding Deze notitie is een verantwoording van de werkwijze en dient tevens als informatie aan de ouders en alle instanties die met onze aanname van leerlingen

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Elke student is welkom bij ROC Leiden. geplaatst in geschikte opleiding op passend niveau. klantvriendelijk, snel en adequaat proces. de student weet (snel) waar

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school

wat waar Wie bepaalt Basisondersteuning Regulier VO school Hoofdstuk 5 Wanneer extra ondersteuning nodig is Toewijzen van ondersteuning 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van het samenwerkingsverband,

Nadere informatie

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015

VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015 VOROC - DE OVERSTAP NAAR ENTREE OF MBO (2,3,4) 1 - PROCEDURES BIJZONDERE DOELGROEPEN November 2015 De overstap van VMBO/PRO naar Entree of MBO wordt naast alle leerlingen uit reguliere overstappers ook

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

Doorstroomdossier VMBO MBO

Doorstroomdossier VMBO MBO Doorstroomdossier VMB MB Aanmelding schooljaar 2012 2013 Naam leerling Naam en plaats toeleverende school Gekozen opleiding op Groenhorst College Invuldatum Handtekening mentor/decaan Handtekening leerling

Nadere informatie

Projectplan 2014-2015. Leiden, maart 2014. Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Holland Rijnland

Projectplan 2014-2015. Leiden, maart 2014. Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Holland Rijnland Projectplan 2014-2015 Leiden, maart 2014 Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Holland Rijnland Inhoudsopgave Inleiding 1 Werkproces Kansloket Fase 1: screening Fase 2: gesprek JA! en jongere Fase 3: vooronderzoek

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht

Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht Aanmelding en monitoring warme overdracht V(S)O-mbo Uitstroom V(S)O leerlingen 2013 Instroom bij MBO instellingen regio Utrecht Uitgangspunten warme overdracht V(S)O-MBO RMC 19 1. De leerlingen zijn bekend

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing

Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing Procedure aanmelding voor Advies, Ondersteuning of Plaatsing September 2014 (Zie ook het stroomschema en het document over ondersteuningstoewijzing op de site en de achtergrondinformatie in de bijlage)

Nadere informatie

Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs

Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen raadsinformatiebrief over passend onderwijs Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften

Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften Overgang POVO bij leerlingen met ondersteuningsbehoeften 1. Inleiding Per 1 januari 2017 heeft het samenwerkingsverband m.b.t. lwoo gekozen voor opting out. Wij spreken niet meer van lwoo maar gebruiken

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg

Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland. Overdracht met zorg Lerend Netwerk Overstap VMBO naar MBO Eemland Overdracht met zorg 30 januari 2014 Gaat dit altijd zo? Visie op de overstap Doorlopende LOB lijn overstap onderdeel LOB Planmatig én flexibel Kwaliteiten

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Afspraken tussen onderwijs in geslotenheid en samenwerkingsverbanden VO

Afspraken tussen onderwijs in geslotenheid en samenwerkingsverbanden VO Afspraken tussen onderwijs in geslotenheid en samenwerkingsverbanden VO 2 november 2015 Vooraf In maart 2013 verscheen de eerste versie van Focus op onderwijstraject: een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN TVO-PROCEDURE TOEWIJZEN van bovenschoolse ondersteuning VANUIT ONDERWIJS- EN ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject voor elke leerling ingangsdatum 1 augustus

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Werkroutes SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Werkroutes SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Werkroutes SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Welke aanvragen zijn er mogelijk? SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Multi disciplinair team Korte Interventie (KI) Aanvraag door GWS Het interne ondersteuning

Nadere informatie

Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte)

Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte) Tijdelijke vacature(s): Lid COT (0,15 fte) Ambtelijk secretaris arrangementen (0,2 fte) Ambtelijk secretaris toelaatbaarheidsverklaringen (0,4 fte) Context De Commissie Ondersteuningstoewijzing (COT) werkt

Nadere informatie

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016

INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 INSTROOMBELEID MBO BBL-OPLEIDINGEN ROC MIDDEN NEDERLAND Januari 2016 Inleiding Met het nieuwe instroombeleid wil ROCMN bereiken dat leerlingen die zich bij ons als student aanmelden, van harte welkom worden

Nadere informatie

INSTROOMLOKET 16+ DEELRAPPORTAGE HOLLAND RIJNLAND 01 JANUARI 2013 31 DECEMBER 2014. Gemma van Delft / Ton Grimmius. Leiden, 04 juni 2015

INSTROOMLOKET 16+ DEELRAPPORTAGE HOLLAND RIJNLAND 01 JANUARI 2013 31 DECEMBER 2014. Gemma van Delft / Ton Grimmius. Leiden, 04 juni 2015 INSTROOMLOKET 16+ DEELRAPPORTAGE HOLLAND RIJNLAND 01 JANUARI 2013 31 DECEMBER 2014 Gemma van Delft / Ton Grimmius Leiden, 04 juni 2015 Status: versie 08-06-2015 Instroomloket 16+, deelrapportage Holland

Nadere informatie

Visitatie/audit gesprek Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg. Januari/februari/maart 2016.

Visitatie/audit gesprek Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg. Januari/februari/maart 2016. Visitatie/audit gesprek Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg. Januari/februari/maart 2016. Naam school Raayland College Datum 3-3-2016 Deelnemers gesprek Karen Schalkwijk (Raayland College) Sjak Philipsen

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding Schoolverlaters 2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016 VOROC Procedure bijzondere doelgroepen mbo december 2016 Inhoud Aanmeldprocedure leerlingen Bijzondere Doelgroepen mbo - Aanmelding vanuit het VSO - Aanmelding vanuit het FlexCollege - Aanmelding vanuit

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Monitoringgesprek Flexservice/flexopvang ROC s woensdag 19 juni 2013

Monitoringgesprek Flexservice/flexopvang ROC s woensdag 19 juni 2013 Monitoringgesprek Flexservice/flexopvang ROC s woensdag 19 juni 2013 Aanwezig : ROC Mondriaan Tim Blom (hoofd Studie en Loopbaancentrum) Saskia Cornets de Groot (directeur Studie en Loopbaancentrum) ROC

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon

Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Gedragswijzer disciplinaire maatregelen Colofon Opgesteld door : Onderwijs en Beleid Vastgesteld door het College van Bestuur op : 3 juni 2013 Instemming Studentenraad op : 1 juli 2013 Kenmerk : U13.00486

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs

Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven. Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Digitaal aanmelden, overdragen en inschrijven Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs Inhoud 1. Sion 2. Uitgangspunten 3. Streefbeeld MBO 4. 1 Aanmelden : Aanmeldgegevens hergebruiken uit BRON 5. 2

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Voorkomen van onnodige bureaucratie. Dominique van der Elst (OCW) Floor Wijnands (IvhO)

Voorkomen van onnodige bureaucratie. Dominique van der Elst (OCW) Floor Wijnands (IvhO) Voorkomen van onnodige bureaucratie Dominique van der Elst (OCW) Floor Wijnands (IvhO) 22 maart 2016 Afspraken vooraf We hebben het over onnodige bureaucratie = administratieve rompslomp We hebben het

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie Vraag 1 van 4 Hoe beoordeelt u de nieuwe taak voor de RMC-functie om leerlingen uit pro en vso vanaf 16 jaar te monitoren?

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema

EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema EVC-PROCEDURE AUHL Organogram en procedureschema Goedgekeurd door de RvB AUHL op 12.11.2013 EVC-organogram AUHL Raad van Bestuur Installatie validerende instantie EVC Installatie beroepscommissie EVC Samenstelling

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO

Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO Rapportage van de werkgroep samenwerking onderwijs in geslotenheid en SWV VO Inhoudsopgave Vooraf 7 De opdracht van de werkgroep

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Werkroutes SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Welke aanvragen zijn er mogelijk? SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO Korte Interventie (KI) Extra Ondersteuning (EO) Multi Disciplinair Overleg 1 (MDO 1) Multi

Nadere informatie

Rapportage Jongerenloket periode tot

Rapportage Jongerenloket periode tot Rapportage Jongerenloket periode 01-01-2008 tot 01-08-2008 21 augustus 2008 SA_2008-10-02_09a_Rapportage_Jongerenloket01012008_10182008_-3 Pagina 1 van 10 INLEIDING In Nederland vormen schoolverzuim en

Nadere informatie