HEMSPOORTUNNEL C 3^89

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEMSPOORTUNNEL C 3^89"

Transcriptie

1 HEMSPOORTUNNEL INJECTEREN D1LATATIEVOEGEN o C 3^89

2 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST NR Cr.J.L^. RIJKSWATERSTAAT HEMSPOORTUNNEL INJECTEREN DILATATIEVOEGEN mm O

3 Hemspoortunnel; Dilatatievoegen. emeen: Zoals bekend, is het uvoeringstechnisch moeilijk de verbinding van een dilatatievoeg middels een rubber metalen voegstrook waterdicht te krijgen. Bij tunnels is het echter een vereiste, dat deze voegen waterdicht zijn. Een lekkende dilatatievoeg kan in een later stadium met een kunsthars geinjecteerd worden. D is echter een vrij arbeidsintensieve en dure manier. Een probleem kan nog geven, de juiste plaats van het lek in de dilatatievoeg te lokaliseren. Bij een groot hoogte verschil tussen binnenkant beton en voegstrook, heeft het lekwater een groot spreidingsgebied, bij een gering hoogte verschil een kleiner spreidingsgebied, waardoor een lek eenvoudiger te lokaliseren is. Om deze problemen te voorkomen, is gezocht naar een oplossing de dilatatievoegen goed en goedkoop waterdicht te krijgen. -Om d te bereiken zijn de dilatatievoegstroken voorzien van een injectie mogelijkheid. Het injectieprofiel is ontwikkeld door de Direktie Sluizen en Stuwen en gafabriceerd door Vredestein, welk bedrijf in een later stadium bij de ontwikkeling w.erd ingeschakeld. De dilatatievoegstrook bestaat u een normale rubbermetalen voegstrook type UJ 9 U met aan de ueinden een strook schuimrubber. (zie bijlage 1). type W 9 U (injectie). -Op deze schuimrubber stroken zijn om de 3 a 5 m. injectiebuisjes rondom aangesloten, waardoor een injectievloeistof kan worden geperst. (zie bijlage 2). -De injectievloeistof zal door verdringing van het schuimrubberstrookje zich een weg banen langs het in het beton ingestorte profiel. Op deze wijze wordt een injectie met epoxyhars verkregen van eventueel minder dichte beton in de omgeving van de voegstrook.

4 Hemspoortunnel. -2-2ii atie voe en_. b. Het in het werk aanbrengen van de in.jectiebuis.jes. Gezorgd moet worden dat een doorgaande verbinding verkregen wordt vanaf binnenkant beton met het schuimrubber injectieprofiel. Vloeren: zie bijlage 3 Voor het aanbrengen van de injectiebuisjes is eerst een gat 0 7 gemaakt in de staalplaat van de voegstrook. Tijdens het storten van de vloeren zijn de injectiebuisjes met pen vastgezet aan de wapening middels vlechtdraad. Aan de bovenzijde van het buisje is een blokje Tempex bevestigd om na verwijdering van het Tempex een dopmoer op het injectiebuisje te bevestigen. Na verharding van de beton is de pen verwijderd (meestal de dag na het stort) en het injectiebuisje afgesloten met een dopmoer; dan is er een verbinding gecreeerd van binnenzijde constructie met het injectieprofiel. Bij de vloeren waren eerst twee stuks injectiepunten in de middenkoker gepland en een in elke buenkoker. Maderhand zijn de twee stuks injectiebuisjes van de middenkoker verplaatst naar de beide buenk.okers. ( bi j 1. 2) D om de injectieapparatuur zo weinig mogelijk te verplaatsen. Het injectieprofiel is zowel bij vloer als wanden en dak ( zie bijlage 3 ),gemonteerd met het injectie sponsrubbertje aan de dagzijde van de gehele constructie. wanden

5 -3- Hemspoortunnel. Uanden. Bij wanden en dak is het in j ectiebuis j e aan de bekisting vastgezet m.b.v. een houten klosje. De verdere werkwijze is als bij de vloeren. Belangrijk is dat niet vergeten moet worden, voor het ontkisten en eventueel verrijden van de bekisting de pennen te verwijderen. In het algemeen moet het aantal injectiepunten niet te gering genomen worden i.v.m. beschadiging, waardoor een injectiepunt niet meer bruikbaar is. In bijlage 4 is per moot het aantal gebruikte injectiebuisjes gegeven.

6 Hsmspoortunnel -4- Hetinlecteren^ dil.voegen Voor het injecteren worden de dopmoeren van de injectiebuisjes geschroefd, de klosjes in de wanden en dak verwijderd en voor zover mogelijk nagegaan of er buisjes verstopt zijn. Elke dilatatievoeg is aan beide zijden geinjecteerd. Bij het injecteren is gewerkt vanaf de vloer naar wanden an dak en indien nodig vanaf het dak via wand weer doorgaand naar vloer tot het beginpunt. Als injectiemortel is een kunsthars toegepast; het injecteren is gedaan met een handinjectiepomp. Zoals genoemd is steeds begonnen met injecteren in de vloer b.v. punt L (zie bijlage 2 ). Daarop wordt de injectieslang aangesloten. Komt de kunsthars bij punt N en/of K u het injectiepijpje dan worden deze punten gedicht middels een houten propje. Als daarna de hars bij het volgende punt komt dan wordt d ook afgedicht enz. Wordt de afstand tussen de aansluing van de injectielans en het laatst gainjecteerde buisje te groot of komt er u een buisje geen kunsthars, dan wordt de injectielans verplaatst naar het laatst geinjecteerde buisje en wordt van daaru verder geinjecteerd tot het beginpunt weer bereikt is. In de meeste gevallen is per voeg de injectielans op vier verschillende buisjes aangesloten. Dat niet altijd u elk injectiebuisje kunsthars tevoorschijn komt, kan verschillende oorzaken hebben b.v.: 1. het buisje is verstopt of beschadigd. 2. het buisje is niet goed aangesloten op het injectieprofiel. 3. het injectieprofiel is in het gedeelte tot de laatst open buis beschadigd. Komt er echter tijdens het injecteren bij het daarop volgend buisje wel kunstharsmortel u, dan blijkt dus het voorgaande buisje verstopt te zijn. Bij

7 Hemspoortunnel dil.voegen Bij het niet verder komen van de kunsthars is er vermoedelijk een onderbreking in het doorgaande injectieprofiel. Zoals reeds eerder vermeld is het daarom wenselijk het aantal injectiepunten niet te gering te nemen. Tijdens hat injecteren kwam het regelmatig voor, dat kunsthars u de voeg in het dakgedeelte lekte en vooral in de overgang van dak en wanden tussen de punten F-G en B-C. D lekken is vermoedelijk veroorzaakt door een gering nazakken van de beton onder de voegband. Bij een voeg is bij wijze van proef in het dakgedeelte vanaf de punten G en B de voegband gekeerd met het sponsrubber injectieprofiel aan de buenzijde. I*let het injecteren is geen lekkege in de voeg geconstateerd. Van elke voeg is een injectierapportje opgemaakt met daarin vermeld: a. de plaatsen wear kunsthars geconstateerd is. b. lekkage*s ven kunsthars in de voeg. c. mogelijk niet geinjecteerde gedeelte*s. d. verbruik hoeveelheid kunsthars. e. manuren per voeg. Van deze injectierapportjes is een aantal bijgesloten (zie bijlage 16 t/m 19 ). Toegepast materiaal/materieel. a. Kunsthars: hars harder SINNAST/UW (zie bijlage 5 ). b. Pomp: handinjectiepomp 1 rasp. 2 stuks. c. Steiger: buissteiger 48 met wielen. 3 stuks ( 1 per koker). Van belang is, dat de pomp en het gebruikte gereedschap op tijd en regelmatig schoongemaakt worden. prod-

8 Hemspoortunnel dil.voegen Produktie. In totaal zijn geinjacteerd 59 st. voegen lg. 51,65 m 1. Gemiddelde manuran per voeg: 17,35 mu. Gemiddelde hoeveelheid kunsthars per voeg: 36,09 kg. In de bijlage's 8 t.e.m. 14 is de produktie per element opgenomen en op bijlage 15 de totaal produktie.

9

10

11

12 Hemspoortunnel Bijlage 2 dil.voegen.

13

14 Hemspt. Bi.jlaqe 3 dil.voegen. tot aangegeven stort hoogte in schuin omhoog gerichte stand houden. stalen buis 0 10 na verharden betonspecie pen vervjijderen en dopmoer Xaanbrengen. injectiepijpje tijdens storten, inj ectiepijpj e na storten.

15 Hemspoortunnel. Bijlage 4 Dilatatiev/oeqen. VERWERKT AANTAL INDECTIEBUISDES. MOOT VERWERKTE INDECTIEBUISDES. EL. 1 EL. 2 EL. 3 EL. 4 EL. 5 EL. 6 EL. 7 A B C D E '"' F G H K L n TOTAAL VERWERKT : 1716 stuks in.j ec tiebuis.j e s.

16

17 dil.voegen Hemspoortunnel Bijlage 5 blad 1 S/lAr.' beetuat u 7i»0 gran ua«*t 2 r r~) gram 10O0 gram S/UW SINMAST/UW puts; ii. Voor de vervcrtiing wordt dt harder i :,. n>. nai-s gevoegd en zo lang met elkac vermcngd, tot een hemogene, eenkleurige vloeistof is ontstaan. 3. Na vermenging vangt reeds de chemisehe reactie aan, die warmte ontwikke- Vanaf d tijdstip worden de verwerkings- en verhardingstijden berekend. 4. Verwerkingstijden: Bij -5 C : ca 48 uur Bij 20 C : ca 2 uur U de bovengenoemde tijden blijkt,dat hoe hoger de temperatuur is, des. korter - hoe lager de temperatuur, des te lander de verwerkingstijd Is. Bij hoge temperaturen een geringe hoeveelheid vermengen, bij lage temperaturen r 5. Hars noch harder aan directe zonnestraling blootstellen, daar door deze oncu troleerbare warmte de verwerkingsti jd tot op enige minuten gereduceerd kar. worden. 6. Bij koude worden hars en harder zeer stroperig. Cm een gemakkelijke ververki te garanderen en het verbruik binnen de vooraf vastgestelde hoeveelheden V houden, kunnen hars en harder afzonderlijk in een waterbad tot 50 C verwarr. worden. 7. De uhardingstijden liggen tussen U - 48 uur, afhankelijk van de tenper.tuc ts. Pij S/UW kunnen de volgende toeslagstoffen gevoegd worden : kleurpigmenten. asb«stmeel of asbestvlokken, kwartsraeel enz. Hierdoor worden strijk- of spachtelbare mengsels verkregen. Indien zand, grind of harde mineralen als t slagstof toegevoegd worden, ontstaat een kunstharsmortel. Bij hoge temperaturen moet het toevoegen der toeslagstoffen zo snel mogelijk plaatsvinden. Bij koude worden de toeslagstoffen afzonderlijk tot ongeveer 30 C verwarmd en eerst dan aan de eveneens voorgewarmde SINMAST/UW puur toegevoegd. Deze maatregel bij lage temperaturen is echter slechts dan noodzakelijk, wanneer korte verhardingstijden gewenst zijn. 9- S/UW kan verwerkt worden door: sproeien, borstelen, rollen, spachtelen en injecteren. 0. Reiniging van de ondergrond is een onontkoombare vereiste voor een succtsvd verwerking. Tussen SINMAST en de ondergrond mogen in geeh geval scheidingslagen aanwezig zijn, zoals losziende delen, stof, vuil, oude verfresten, oli'e'n, veen enz. Deze en andere scheidingslagen verminderen of voorkom^:. een goede hechting. TOEPASSING: Bij 5-1 Bij 30 C : ca 4-6 uur : ca y$ minuten. 1. Als hechtlaag tussen bestaande en nieuwe beton. Het verbruik is bij een glai oppervlak ongeveer 200 gram per m2, bij een ruwe ondergrond tot 400 gram per m2. 2. Ter verv&drdiging van zeer slijtvaste afwerjtlagen, bestaande u UW puur, UW gekleurd, UW/pasta of UW/kunststofmortel, wanneer eveneens hoge druk-, buigtrek- en treksterkten vereist worden (Bedrijfsvloeren tot 1O00 kg. puntbelasting per m2).

18 dil.voegen Hemspoortunnel Bijlage 5 blad 2 3. Afdichtingen op vochtige en nae beton- en staaloppervlakken (riolering, tunnels, gietijzeren buizen, zuiveringsinstallaties e.d.). U. Verwerking door duikers onder water (stuwen, brugpeilers e.d.). 5- Injectie-werkzaamheden bij scheuren in dragende constructies, grincnesten en gaten in gietijzer. Verder als zeer sterke hechtlaag voor betonelenenten e.d. 6. Voor het achteraf aanbrengen van een wapening in betonbalken of betcnplafsn (bijvoorbeeld het kleven van wapeningsstaven in vocrdien geboordc gaten enz. ) Buen de botenaangehaalde toepassingsmogelijkheden bestaan, analoo gedacht, nog vele andere. Drukvastheid : 1000 kg per cm2 Buigtreksterkte : 500 kg per cm2 S.G. : 1,060. 2

19 Hemspoortunnel Bijlage 6. blad 1 dil.voegen specialistische heemraadssmgel 145. roerdam-3006 postbus 2177 telefoon produktgroep muwi-roerdam asaemeetl Sinmast produkten op basis van epoxy of acrylaat harsen harden u. en kunnen worden verwerkt bij: - hoge en lage temperatuur - aan de lucht en onder water - op vocl.ti.ge ondergronden. Houdbaarheid opslag van de diverse Sinmast produkten dient te gescheiden in droge ruimten met een temperatuur vanaf 15 C. Gesloten verpakkingen zijn praktisch onbeperkt houdbaar. Verwerking direkt na het mengen van de hars en harder komponenten ontstaat een chemische reaktie. Hieibij komt warmte vrij. Om een opeenhoping van deze warmte in het mengsel te voorkomen, waardoor een niet kontroleerbare verwerkingst i jd van het mengsel ontstaat, moet de gemengde massa onmiddellijk worden verwerkt. Indien bij lage temperatuur moet worden gewerkt, verdient het aanbeveling de hars en harder afzonderlijk in een warmwaterbad van ca. o C. te plaatsen. Veiligheidsmaatregelen de Sinmast harders zijn agressief. Bij het verwerken van Sinmast in ruimten waar weinig of geen ventilatie aanwezig is, moet voor een verse luchtaanvoer worden gezorgd. D geldt in hoge mate voor de Sinmast-diepteconservering. Indien de huid in kontakt is gekomen met Sin mast, deze afspoelen met water en met een huidcreme behandelen. Bij de verwerking van Sinmast is het noodzakelijk PVC-handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. technische informatie behalve de gedokumenteerde standaard produkten, beslaat het werkterrein van Specialistische Bouwtechnieken zeer veel produkten en werkzaamheden, die niet tot het gebied van de standaard produkten kunnen worden gerekend. In voorkomende gevallen kunt u kontakt opnemen met Specialistische Bouwtechnieken, produktgroep van Muijs en de Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V., Heemraadssingel 145, Postbus 2177, Roerdam, telefoon , telex usluend voor bestellmgen : sinmast alphen a/d rijn telefoon

20 Hemspoortunnel Bijlage 6, blad 2 dil.voegen technische adviezen het is gebleken dat het nuig is om reeds in de ontwerpfase van een projekt deskundig advies in te winnen over de toepassing en voordelen van kunststoffen. Wij zijn gaarne bereid om u geheel vrijblijvend alle informatie te verstrekken. Voor nagenoeg alle Sinmast produkten geldt, dat de unieke eigenschappen de gebruiker of verwerker in staat stelt ze: - onder vochtige omstandigheden aan te brengen; - op vochtige oppervlakken te verwerken; - zelfs onder water te installeren; - bij lage temperaturen met de arbeid door te gaan. Alle kunststofprodukten worden in de eigen fabriek onder licentie vervaardigd op basis van Sinmast-harders. usluend voor bestellmgen ; sinmast alphen a/d rijn telefoon

21 Hemspoortunnel specialistische Bijlage 7 dil.voegen heemraadssmge! 145. roercam-3006 postbus 2177 telefoon produktgroep muwi-roerdam primers samenstelling Sinmast-primers zijn produkten op basis van epoxy-hars en Sinmast-harder, UW snel of UW, afhankelijk van de toe te passen mortel. eigenschappen soortelijk gewicht: 1,05 vaste stofgehalte : 94-99,1%, afhankelijk van het te gebruiken type Sinmast-harder verwerkingstijd : ca minuten, afhankelijk van het type harder verbruik : ca. 0,25 kg. per m2 toepassing een primer dient als oplosmiddelvrij hechtmiddel tussen epoxy-mortels, zoals de betonreparatiemortel S en L, uvulmortel en troffelvloer en de de te behandelen ondergrond. Ook op vochtige oppervlakken kan Sinmast-primer worden aangebracht. verwerking Sinmast-primer kan na menging van beide komponenten met de kwast of rolborstel worden aangebracht. De epoxy-massa dient binnen 1 a 2 uur, afhankelijk van de temperatuur, nat in nat in de primer te worden gezet. VOOrbehandeiing de ondergrond moet vrij zijn van cementhuid. Losse delen, oude verfresten, olie en vet, met andere woorden stoffen, die een goede hechting verhinderen, dienen mechanisch te worden verwijderd d.m.v. opruwen, borstelen enz. usluend voor oestellmqen sinmast alphen a.'d rijn telefoon

22 Hemspoortunnel. Biilaoe 8. blad 1 ELEMENT 1 dilatatievoegen bl. 1. datum werkzaamheden manuren... totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies '78 voorber. etc inject, voeg LM-Fl 3 5 kg 5 kg " " LM - L 6 12,5 n 11,5 1 kg 11.4 opruimen etc voorber injecteren voeg KL - L 8 25 n 24 « " " KL - K 8 30 w 28 n 2 n 20.4 " " DK - K 5 20 n 18 n opruimen etc i n j e c t, voeg OK n " " H n opruimen etc voorbereiding injec. voeg H3 - H 6 17 n 16 n II n 4, opruimen etc. 3, inject, voeg GH - G n " " FG - G n 25.4 opruimen etc inject, voeg FG - F n opruimen etc inject, voeg EF - F M 2 ti 26.4 reparatie pomp + voorber. etc inject, voeg EF - F II «EF - E It " " DE - E opruimen voorber. etc voorber. opruimen etc inject, voeg DE - D 6 15 n 14 It 1 n 28.4»» CD - D 5 19 n 19 - i 3.5 " " CD - C 7 30 n 29 It 1 3.5»» BC - C 4 22,5 20,5 H 2 9.5» " BC - B ,5 2,5 n 10.5» " BC - B 4 7,5 i 6,5 It 1 Subtotaal. 148 mu 366, 5 kg 341 kg 25.5 kg

23 Hemspoortunnel ELEIflENT 1. Bijlage 8, blad 2 dilatatievoegen blad. 2. datum werkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies ' 78 injecteren voeg AB - B 8 45 kg 43 kg 2 kg 6. 6 " " AB - A " " AB - A 3 40 kg 38 kg 2 kg 7. 6 schoonmaken etc Subtotaal 17 mu 85 kg 81 kg 4 kg blad mu 366, 5 kg 341 kg 25.5 kg Totaal 165 mu 451, 5 kg, 422 kg 29,5 kg Per voeg: 15 mu. > 38,36 kg. hars

24 Hemspoortunnel Bijlage 9 dilatatievoegen. ELEMENT 2 datum werkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies, 15.3.' voorbereiding injecteren fl/l - fl " " Cl/L L voorbereiding etc. injecteren K/L - L voorbereiding etc. injecteren K/L - K " n rj/k - K " 3/K - 3 voorbereiding injecteren H/3-3 " " H/3 - H voorbereiding etc. injecteren G/H - H * G/H - G voorbereiding etc. injecteren F/G - G " injecteren n F/G F E/F F M n E/F - E voorbereiding injecteren D/E - E " " D/E - D " " D/C - D opruimen etc. injecteren D/C - C " B/C - C voorber. + opruimen etc injecteren B/C - B " " A/B - B» n A/B - A kg. 17,5 " 17,5 " 11 " 12 " ,5 17, ,5 22,5» 22,5 " n 22,5 27,5 27, II II n n 14,5 kg 16,5» 17 N 10,5 " 10 " " 17 " ,5»' 19,5 " 22,5 " 22,5 " 27, ,5 kg, 1 0,5 " 0,5 " 2 " 1 " 1,5 " 1,5 " 1» 2,5 5 " 1 " Totaal 166 mu. 408 kg 385 kg 23 kg, Per voeg: 15,09 mu ->-35 kg. hars.

25 Hemspoortunnel. Bijlape 10 Dilatatievoeqen ELEMENT 3 datum werkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies. 8.6 injecteren AB - A 12 kg. 12 kg » n AB - B 12 n n BC - B I n BC - C J 2 4 nu 12 N It 19 n 2 kg n CD - C It 28 2 " n CD - D 4,5 23 II 22 n 1 " n n DE - D 7,5 n 20 It 18 n 2 n n n DE - E n n EF - E 8 24,5" 22, 5" 2 " N EF - F n n FG - F 20 ti 20 n n FG - G 30 n 25 5 * GH - G GH - H II H3 - H n 1 " HZ) n ti 3K n 18 n 2 " II UK - K 6 n 20 n 19 n i n KL - K 6 n 18 n 18 n n KL - L " n II LD LH - L n II n - Totaal 128 mu 472,5 kg 444, 5 kg 28 kg. Per voeg mu 42, 95 kg 40, 41 kg 2,54 kg

26 Hemspoortunnel. Bijlage 11 Dilatatievoegen. ELEMENT A. datum uierkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthers kunsthars in voeg verlies voorbereiding 18 mu schoonmaken pomp /voorb. 32 mu injecteren AB _ A ) 21,5 kg. 19 kg. 2,5 kg. y 18 mu n n AB - B ) 18,5 n 13,5 n 5 " schoonmaken pomp 6 mu injecteren BC II 8 ) » 24 mu n II BC - C J 20 n 18 n n CD C ) 28 ti mu n CD - D J n 2 " n n DE - D ) DE - E L mu 15 n 15 _ n It EF - E ) 16 n 15 t 1 " 10.6 n EF - E II n EF - F " n n GH - H 24 mu 27 II n GN - G " ti H3 H 17,5 ti 16,5 1 " 24 mu n H3-3 18,5 n 17 1,5 " n ti 3K 3 24,5 n 23 1,5» 21 mu ti n 3K - K 21,5 n 19 2,5 " II n KL _ K ) _ y 20 mu n KL - L J 17 H 15 « n n Lfl - L 11 mu 25 It 22 t 3 " n n Lfl - fl 9 mu 12,5 II 12 II 0,5 " schoonmaken pomp 18 mu Totaal 273 mu 407,5 kg 370 kg 37,5 kg per voeg (10 stuks) 27, 3 mu 40,75 kg 37 kg 3,75 kg

27 Hemspoortunnel Biilaoe 12 injecteren dilatatievoegen. ELEMENT 5 datum we rkzaamhe den irianuren totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies *78 inj ecteren voeg AB - A 4 15 kg.1 14,5 kg 0,5 kg 11-1-'78 II " AB - B 4 17 " 16 " 1 " 11-1-'78 voorber. werkz.h.+ opr '78 injecteren voeg BC - B 4,5 18 " 18 " * 78 ii " BC - C 2,5 15 " 13 " 2 " 12-1-'78 " CD - C 4,5 18 " 18 " '78 voorb. werk + opr. etc. 4, '78 injecteren voeg CD - D 5 15 " 15 " »78 " DE - D 3,5 17,5 " 16,5 " 1 " 16-1-'78 voorber. opr. schoonmaken 7, '78 injecteren voeg DE - E 5 14,5 " 14,5 " '78 " EF - E 3 13 " 13 " '78 " EF - F 4 15 " 12 " 3 " 17-1-'78 voorber. pruimen etc. 4 Totaal 64 mu 158 kg. 150,5 kg. 7,5 kg. Per voeg : 12,8 mu > 31, 6 kg. hars.

28 Hemspoortunnel Bijlage 13 ELEMENT 6 Injecteren dilatatievoegen datum werkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthars verbruik,in voeg verlies '78 injecteren voeg AB - A 5.12,5 kg 10,5 kg 2 kg " " AB - B 5 7,5 " 7,5 " opruimen + voorber inject, voeg BC - B 10 17,5 " 15,5» 2 kg " " BC - C voorber + opruimen voorber. etc inject, voeg CD - C kg. 18-5» " CD - D kg " " DE - D opruimen etc inject, voeg DE - E 6,5 22,5 " 22,5 " " EF - E 6 32,5 " 32,5 " oprti. men etc voorber. etc inject, voeg EF - F 7 27,5 27,5 Totaal 75,5 mu 181 kg. 175 kg. 6 kg. Per voeg : 15,1 mu >35 kg. hars.

29 Hemspoortunnel Bijlage 14 ELEMENT 7 Verwerkt aantal uren + hoeveelheid kunsthars t.b.v. injecteren dilatatievoegen. da turn werkzaamhe den manuren totaal verbruik kunsthars verbruik kunsthars in voeg verlies. 26/9 schoonmaken injectiepijpjes 8 mu 27/9 ti leegpompen T.E. 7 8 mu 28/9 opbouwen steiger 16 mu. 29/9 injecteren voeg 7 AB - A 24 mu. 20 kg. 13 k. g. 7 kg. 30/9 tl M It 7 AB - B 30/9 tl 7 BC - B 15 kg. 9 k.g. 6 k.g. 24 mu. 20 kg. 17,5 k. g. 2,5 kg. 3/10 It II tl 7 BC - C ) 22 kg. 19 k.g. 3 kg. 3/10 tl II It 7 CD - C V 24 mu. 40 kg. 37,5 k.g. 2,5 k.g. 3/10 tl tl II 7 CD - D J 15 kg. 15 k.g. 4/10 II tl It 7 DE - E 25 kg. 22 k.g. 3 kg. ) j" 4/10 It tl II 7 DE - D J 24 mu. 15 kg. 15 k.g. - 5/10 It It II 7 EF - E 23 kg. 18 k.g. 5 kg. 5/10 tl tl II 24 7 EF - F mu. 19 kg. 16,5 k.g. 2,5 kg. Totaal 152 mu. 214 kg. 182,5 k.g. 31,5 kg. 6/1 0 loshakken gemorste mortel T.E. 7 13, 5 mu 7/10 ti ti mortel 7 19, 5 mu 10/10 6 mu. 7/10 overzeen steigers naar el 4 4, 5 mu. PER VOEG: 39,1 mu. -> 36,5 kg. hars

30 Hemspoortunnel Bi.jlaqe 15 dil.voegen VERWERKTE HOEVEELHEID KUNSTHARS + MANUREN T.B.V. INJECTEREN DIL. VOEGEN. manuren in kg. in kg. in kg. totaal verbruik kunsthars in voeg verlies Element , ,5 n " ,5 444, 5 28 H , , 5 " ,5 7,5 " 6 75, " ,5 31,5 Totaal 1023,5 2292,5 2129,5 163 Gemm. kunsthars per voeg (in voeg): 36,09 kg. Gemm. manuren per voeg: 17,35 mu. lengte voegband/voeg = 51,648 m Kunsthars/m : 0,699 kg/m > 0,336 mu/m

31 Hemspoortunnal -2? Z..E- 4 -, - 0 AT /MJ C.r/.&&*YZ i\<. r t" o L H J rift A B 'btojoviyiem. otjp. p-u^' in. K~ :~ rr (9- A/* *5 \ Ho of) x>.. ':. r flaiur h 3+ K f

32 Hemspoortunnel. /r#//r /TOOT: J 0 0 \ /y^ cr/.7>umr M i L -i s r Been* ned.^ - ^ v>i/unjlj - /JUlJrV. Q J U / J U. UrijMl tka&--tj0~ll-~- -~- 7 r-a, - 8 (B\- i h fa - /va+ jf-vf t-..^^^/>ula->2^^i!.-<r2. r-: <f Lo^ q& i{cm.&2 -^GflC ~fii.t>/u». 7-A/: A. A fy, _, 9 r IZP M 6ik 1 ^ r *- r, - w w. / -y

33 Hemspoortunnel. BUlaoe 18 dil.voegen k 0 1 ^ -p^tk"s; o', Nt ^tr AA* :"... C&Ml r X2L /A- K. beaohwe»! X^neS^c^.^ - "J - Vfrslifi Ginntztj-* H I //<JO - r I/Zrj) Itp! ^4*t D L II c

34 » Hemspoortunnel, Bijlape 19 dil.voegen f (V X c f TT I ///JSC7~/< -yso<t/sro^ : \ /// J C 7~/S PcVA/r^A' q_s -7<9 i o > to j

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN Droog en dicht volgens systeem : B 338/11.06 Remmers Bouwchemie B.V.. Hoogeveen. Tel.: 0528 229 333. Fax: 0528 268 199 www.remmersbouwchemie.nl INHOUD Instandhouden,

Nadere informatie

Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van

Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van Start nog dit voorjaar met de innovatieve vochtbestrijding systemen van Inhoudsopgave Kelderbinnenafdichting 5 Kelderbuitenafdichting 17 Scheurinjectie 21 Stop optrekkend vocht 21 Groene Gids voor Vochtwering

Nadere informatie

KEMPEROL 1K-SF Afdichting

KEMPEROL 1K-SF Afdichting KEMPEROL 1K-SF Afdichting Gebruiksdoel Als afdichting in combinatie met KEMPEROL Vlies o voor detailwerkzaamheden, o voor het maken van aansluitingen o als oppervlakafdichting Bij nieuwbouw en reparatie

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf.

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf. Nieuw in België en Nederland. Al 36 jaar in Duitsland! Vochtproblemen oplossen Duurzaam Effectief Betaalbaar Saneren Renoveren Isoleren Afwerken Afwerkpleisters Silicaatverf Kalkverf Leemverf Kaleipleister

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding Stoopen & Meeûs STUC Handleiding 20-1-2015 Inhoudsopgave 1 Beschrijving STUC... 4 2 Verpakking... 4 3 Voordelen STUC... 4 4 Productgamma... 5 4.1 StucPrimer... 5 4.2 STUC... 5 4.2.1 STUC Granito... 5 4.2.2

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen Earth & Fire, Bretagne, Art. 11157362 www.solidfloor.com LEGINSTRUCTIES Lees zorgvuldig deze aanwijzingen

Nadere informatie

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking FERMACELL gipsvezelplaten Handleiding voor de verwerking 2 Voordelen FERMACELL voordelen. FERMACELL bestaat uit gips en papiervezels. Zonder gebruik van bindmiddel. Bouwbiologisch geen bezwaaren. Voor

Nadere informatie

7. Afwerking van cellenbeton

7. Afwerking van cellenbeton 96 7. Afwerking van cellenbeton 7.1 Afwerking van cellenbetonblokken Buitenmuren in cellenbetonmetselwerk moeten tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Hierdoor worden de uitstekende isolerende

Nadere informatie

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G

DAAR BIJ DIE MOLEN. UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G DAAR BIJ DIE MOLEN Nadruk (Copyright verboden reserved) DAAR BIJ DIE MOLEN UITGAVE VAN DE VERENIGING VOOR BITUMINEUZE WERKEN V.B.w. K 0 N I N GIN N EG RAe H T 26 - DEN H A A G De V.B.W. verstrekt reeds

Nadere informatie

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht Waterdichting hygroscopisch regen 4 vocht 4 zout kristallisatie 1 positieve waterdruk 2 negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht 3 zout in oplossing optrekkend vocht 2 Waterdichting Waterdichting

Nadere informatie

Module Injecties van metselwerk

Module Injecties van metselwerk Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Injecties van metselwerk Yves Vanhellemont, Willem Van Peer, Nathalie Vernimme (eds) Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Injecties

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 3-6-2013 Inhoudsopgave 1 Beschrijving KALEI... 4 2 Verpakking... 5 3 Voordelen product... 5 4 Productgamma... 5 4.1 KALEI... 5 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

Handboek Rioleringstechniek

Handboek Rioleringstechniek Handboek Rioleringstechniek Betonbuizen zijn eco.logisch! www.verenigingvpb.nl Handboek Rioleringstechniek Beton: al decennia een bewezen materiaal Inhoudsopgave van het Handboek Rioleringstechniek Deel

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen.

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. BKB Publikatie Nr. PBL0357/98 Datum uitgifte : 1998-08-01 Uitgever: BV Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

BOUWGIDS BOUW EN RENOVATIE

BOUWGIDS BOUW EN RENOVATIE BOUWGIDS BOUW EN RENOVATIE PORTRET VAN EEN DYNAMISCHE GROEP Sika - Wereldleider op het gebied van bouwchemie SIKA, EEN INNOVEREND BEDRIJF Sika is een Zwitserse onderneming die wereldwijd actief is in

Nadere informatie

Werken met de NPR 3924. De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten

Werken met de NPR 3924. De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Inleiding... 9 1 Voor u aan de slag gaat...11 1.1 Werkafspraken...11 1.1.1 Eisen aan de bouwplaatsorganisatie...11

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Technische Informatie 21

Technische Informatie 21 Technische Informatie 21 Controle - beoordeling - voorbereiding van de ondergrond Algemeen De belangrijkste voorwaarde voor succes en lange houdbaarheid van KEMPER SYSTEM producten is de hechting met de

Nadere informatie

Laag-energiewoningen in massiefbouw

Laag-energiewoningen in massiefbouw Laag-energiewoningen klimaatverbond Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het aandeel van de bebouwde omgeving in de uitstoot

Nadere informatie

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5

1.Een bestaande buitenmuur isoleren aan de... 2 binnenzijde. 2. Een bestaand hellend dak isoleren... 5 p. 1 Inleiding Zelf isoleren is niet altijd even gemakkelijk. Dak- muur- en vloerisolatie moeten immers perfect op elkaar aansluiten. Zo vermijd je koudebruggen, plaatsen die minder goed of niet geïsoleerd

Nadere informatie

Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer. rijkswaterstaat. BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988

Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer. rijkswaterstaat. BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst weg- en waterbouwkunde BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988 Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer

Nadere informatie

Perlite. Brandwerend Isolatiemateriaal

Perlite. Brandwerend Isolatiemateriaal Perlite Brandwerend Isolatiemateriaal 07 2004 Wat is Perlite? Perlite is een vulkanisch gesteente dat voornamelijk bestaat uit SiO 2 en Al 2 O 3. Het heeft de eigenschap om bij plotselinge verhitting te

Nadere informatie

Tipgids. Nieuw! Rigips TopStuc Zie pagina 24 & 25. Kijk voor nog meer tips. om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips.

Tipgids. Nieuw! Rigips TopStuc Zie pagina 24 & 25. Kijk voor nog meer tips. om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips. Kijk voor nog meer tips om uw huis gemakkelijk en mooi te verbouwen op www.rigips.nl Daar elke toepassing in de praktijk gebaseerd is op de ter plaatse geldende omstandigheden, kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 201/5.99 MAPECEM SPECIAAL KRIMPVRIJ HYDRAULISCH SNELBINDMIDDEL VOOR DEKVLOEREN TOEPASSINGSGEBIED Vervaardiging van zowel zwevende als aanhechtende dekvloeren op oude en nieuwe ondergronden voor het leggen

Nadere informatie

Stop Optrekkend vocht. met het unieke Köster

Stop Optrekkend vocht. met het unieke Köster Stop Optrekkend vocht met het unieke Köster Crisin 76 Muurtapsysteem gepatenteerd SYSTEeM Waarom is optrekkend vocht een thema voor huiseigenaren? Optrekkend vocht behoort tot de meest voorkomende aangetroffen

Nadere informatie

STEENACHTIGE BOUWMATERIALEN

STEENACHTIGE BOUWMATERIALEN Reflectie MATERIALENKENNIS STEENACHTIGE BOUWMATERIALEN Mathieu Peters Fontys PTH Eindhoven 2013 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2. BAKSTEEN 2.1 Wat is baksteen?... 4 2.2 Geschiedenis... 4 2.3 Klei;

Nadere informatie

Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE KLUSWIJZER

Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE KLUSWIJZER Praxis kluswijzer Vocht en vent 15-01-2008 13:41 Pagina 1 VOCHT & VENTILATIE In deze Kluswijzer wordt beschreven waar vocht vandaan komt, hoe je het kunt voorkomen en hoe je vochtproblemen kunt bestrijden.

Nadere informatie