HEMSPOORTUNNEL C 3^89

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEMSPOORTUNNEL C 3^89"

Transcriptie

1 HEMSPOORTUNNEL INJECTEREN D1LATATIEVOEGEN o C 3^89

2 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST NR Cr.J.L^. RIJKSWATERSTAAT HEMSPOORTUNNEL INJECTEREN DILATATIEVOEGEN mm O

3 Hemspoortunnel; Dilatatievoegen. emeen: Zoals bekend, is het uvoeringstechnisch moeilijk de verbinding van een dilatatievoeg middels een rubber metalen voegstrook waterdicht te krijgen. Bij tunnels is het echter een vereiste, dat deze voegen waterdicht zijn. Een lekkende dilatatievoeg kan in een later stadium met een kunsthars geinjecteerd worden. D is echter een vrij arbeidsintensieve en dure manier. Een probleem kan nog geven, de juiste plaats van het lek in de dilatatievoeg te lokaliseren. Bij een groot hoogte verschil tussen binnenkant beton en voegstrook, heeft het lekwater een groot spreidingsgebied, bij een gering hoogte verschil een kleiner spreidingsgebied, waardoor een lek eenvoudiger te lokaliseren is. Om deze problemen te voorkomen, is gezocht naar een oplossing de dilatatievoegen goed en goedkoop waterdicht te krijgen. -Om d te bereiken zijn de dilatatievoegstroken voorzien van een injectie mogelijkheid. Het injectieprofiel is ontwikkeld door de Direktie Sluizen en Stuwen en gafabriceerd door Vredestein, welk bedrijf in een later stadium bij de ontwikkeling w.erd ingeschakeld. De dilatatievoegstrook bestaat u een normale rubbermetalen voegstrook type UJ 9 U met aan de ueinden een strook schuimrubber. (zie bijlage 1). type W 9 U (injectie). -Op deze schuimrubber stroken zijn om de 3 a 5 m. injectiebuisjes rondom aangesloten, waardoor een injectievloeistof kan worden geperst. (zie bijlage 2). -De injectievloeistof zal door verdringing van het schuimrubberstrookje zich een weg banen langs het in het beton ingestorte profiel. Op deze wijze wordt een injectie met epoxyhars verkregen van eventueel minder dichte beton in de omgeving van de voegstrook.

4 Hemspoortunnel. -2-2ii atie voe en_. b. Het in het werk aanbrengen van de in.jectiebuis.jes. Gezorgd moet worden dat een doorgaande verbinding verkregen wordt vanaf binnenkant beton met het schuimrubber injectieprofiel. Vloeren: zie bijlage 3 Voor het aanbrengen van de injectiebuisjes is eerst een gat 0 7 gemaakt in de staalplaat van de voegstrook. Tijdens het storten van de vloeren zijn de injectiebuisjes met pen vastgezet aan de wapening middels vlechtdraad. Aan de bovenzijde van het buisje is een blokje Tempex bevestigd om na verwijdering van het Tempex een dopmoer op het injectiebuisje te bevestigen. Na verharding van de beton is de pen verwijderd (meestal de dag na het stort) en het injectiebuisje afgesloten met een dopmoer; dan is er een verbinding gecreeerd van binnenzijde constructie met het injectieprofiel. Bij de vloeren waren eerst twee stuks injectiepunten in de middenkoker gepland en een in elke buenkoker. Maderhand zijn de twee stuks injectiebuisjes van de middenkoker verplaatst naar de beide buenk.okers. ( bi j 1. 2) D om de injectieapparatuur zo weinig mogelijk te verplaatsen. Het injectieprofiel is zowel bij vloer als wanden en dak ( zie bijlage 3 ),gemonteerd met het injectie sponsrubbertje aan de dagzijde van de gehele constructie. wanden

5 -3- Hemspoortunnel. Uanden. Bij wanden en dak is het in j ectiebuis j e aan de bekisting vastgezet m.b.v. een houten klosje. De verdere werkwijze is als bij de vloeren. Belangrijk is dat niet vergeten moet worden, voor het ontkisten en eventueel verrijden van de bekisting de pennen te verwijderen. In het algemeen moet het aantal injectiepunten niet te gering genomen worden i.v.m. beschadiging, waardoor een injectiepunt niet meer bruikbaar is. In bijlage 4 is per moot het aantal gebruikte injectiebuisjes gegeven.

6 Hsmspoortunnel -4- Hetinlecteren^ dil.voegen Voor het injecteren worden de dopmoeren van de injectiebuisjes geschroefd, de klosjes in de wanden en dak verwijderd en voor zover mogelijk nagegaan of er buisjes verstopt zijn. Elke dilatatievoeg is aan beide zijden geinjecteerd. Bij het injecteren is gewerkt vanaf de vloer naar wanden an dak en indien nodig vanaf het dak via wand weer doorgaand naar vloer tot het beginpunt. Als injectiemortel is een kunsthars toegepast; het injecteren is gedaan met een handinjectiepomp. Zoals genoemd is steeds begonnen met injecteren in de vloer b.v. punt L (zie bijlage 2 ). Daarop wordt de injectieslang aangesloten. Komt de kunsthars bij punt N en/of K u het injectiepijpje dan worden deze punten gedicht middels een houten propje. Als daarna de hars bij het volgende punt komt dan wordt d ook afgedicht enz. Wordt de afstand tussen de aansluing van de injectielans en het laatst gainjecteerde buisje te groot of komt er u een buisje geen kunsthars, dan wordt de injectielans verplaatst naar het laatst geinjecteerde buisje en wordt van daaru verder geinjecteerd tot het beginpunt weer bereikt is. In de meeste gevallen is per voeg de injectielans op vier verschillende buisjes aangesloten. Dat niet altijd u elk injectiebuisje kunsthars tevoorschijn komt, kan verschillende oorzaken hebben b.v.: 1. het buisje is verstopt of beschadigd. 2. het buisje is niet goed aangesloten op het injectieprofiel. 3. het injectieprofiel is in het gedeelte tot de laatst open buis beschadigd. Komt er echter tijdens het injecteren bij het daarop volgend buisje wel kunstharsmortel u, dan blijkt dus het voorgaande buisje verstopt te zijn. Bij

7 Hemspoortunnel dil.voegen Bij het niet verder komen van de kunsthars is er vermoedelijk een onderbreking in het doorgaande injectieprofiel. Zoals reeds eerder vermeld is het daarom wenselijk het aantal injectiepunten niet te gering te nemen. Tijdens hat injecteren kwam het regelmatig voor, dat kunsthars u de voeg in het dakgedeelte lekte en vooral in de overgang van dak en wanden tussen de punten F-G en B-C. D lekken is vermoedelijk veroorzaakt door een gering nazakken van de beton onder de voegband. Bij een voeg is bij wijze van proef in het dakgedeelte vanaf de punten G en B de voegband gekeerd met het sponsrubber injectieprofiel aan de buenzijde. I*let het injecteren is geen lekkege in de voeg geconstateerd. Van elke voeg is een injectierapportje opgemaakt met daarin vermeld: a. de plaatsen wear kunsthars geconstateerd is. b. lekkage*s ven kunsthars in de voeg. c. mogelijk niet geinjecteerde gedeelte*s. d. verbruik hoeveelheid kunsthars. e. manuren per voeg. Van deze injectierapportjes is een aantal bijgesloten (zie bijlage 16 t/m 19 ). Toegepast materiaal/materieel. a. Kunsthars: hars harder SINNAST/UW (zie bijlage 5 ). b. Pomp: handinjectiepomp 1 rasp. 2 stuks. c. Steiger: buissteiger 48 met wielen. 3 stuks ( 1 per koker). Van belang is, dat de pomp en het gebruikte gereedschap op tijd en regelmatig schoongemaakt worden. prod-

8 Hemspoortunnel dil.voegen Produktie. In totaal zijn geinjacteerd 59 st. voegen lg. 51,65 m 1. Gemiddelde manuran per voeg: 17,35 mu. Gemiddelde hoeveelheid kunsthars per voeg: 36,09 kg. In de bijlage's 8 t.e.m. 14 is de produktie per element opgenomen en op bijlage 15 de totaal produktie.

9

10

11

12 Hemspoortunnel Bijlage 2 dil.voegen.

13

14 Hemspt. Bi.jlaqe 3 dil.voegen. tot aangegeven stort hoogte in schuin omhoog gerichte stand houden. stalen buis 0 10 na verharden betonspecie pen vervjijderen en dopmoer Xaanbrengen. injectiepijpje tijdens storten, inj ectiepijpj e na storten.

15 Hemspoortunnel. Bijlage 4 Dilatatiev/oeqen. VERWERKT AANTAL INDECTIEBUISDES. MOOT VERWERKTE INDECTIEBUISDES. EL. 1 EL. 2 EL. 3 EL. 4 EL. 5 EL. 6 EL. 7 A B C D E '"' F G H K L n TOTAAL VERWERKT : 1716 stuks in.j ec tiebuis.j e s.

16

17 dil.voegen Hemspoortunnel Bijlage 5 blad 1 S/lAr.' beetuat u 7i»0 gran ua«*t 2 r r~) gram 10O0 gram S/UW SINMAST/UW puts; ii. Voor de vervcrtiing wordt dt harder i :,. n>. nai-s gevoegd en zo lang met elkac vermcngd, tot een hemogene, eenkleurige vloeistof is ontstaan. 3. Na vermenging vangt reeds de chemisehe reactie aan, die warmte ontwikke- Vanaf d tijdstip worden de verwerkings- en verhardingstijden berekend. 4. Verwerkingstijden: Bij -5 C : ca 48 uur Bij 20 C : ca 2 uur U de bovengenoemde tijden blijkt,dat hoe hoger de temperatuur is, des. korter - hoe lager de temperatuur, des te lander de verwerkingstijd Is. Bij hoge temperaturen een geringe hoeveelheid vermengen, bij lage temperaturen r 5. Hars noch harder aan directe zonnestraling blootstellen, daar door deze oncu troleerbare warmte de verwerkingsti jd tot op enige minuten gereduceerd kar. worden. 6. Bij koude worden hars en harder zeer stroperig. Cm een gemakkelijke ververki te garanderen en het verbruik binnen de vooraf vastgestelde hoeveelheden V houden, kunnen hars en harder afzonderlijk in een waterbad tot 50 C verwarr. worden. 7. De uhardingstijden liggen tussen U - 48 uur, afhankelijk van de tenper.tuc ts. Pij S/UW kunnen de volgende toeslagstoffen gevoegd worden : kleurpigmenten. asb«stmeel of asbestvlokken, kwartsraeel enz. Hierdoor worden strijk- of spachtelbare mengsels verkregen. Indien zand, grind of harde mineralen als t slagstof toegevoegd worden, ontstaat een kunstharsmortel. Bij hoge temperaturen moet het toevoegen der toeslagstoffen zo snel mogelijk plaatsvinden. Bij koude worden de toeslagstoffen afzonderlijk tot ongeveer 30 C verwarmd en eerst dan aan de eveneens voorgewarmde SINMAST/UW puur toegevoegd. Deze maatregel bij lage temperaturen is echter slechts dan noodzakelijk, wanneer korte verhardingstijden gewenst zijn. 9- S/UW kan verwerkt worden door: sproeien, borstelen, rollen, spachtelen en injecteren. 0. Reiniging van de ondergrond is een onontkoombare vereiste voor een succtsvd verwerking. Tussen SINMAST en de ondergrond mogen in geeh geval scheidingslagen aanwezig zijn, zoals losziende delen, stof, vuil, oude verfresten, oli'e'n, veen enz. Deze en andere scheidingslagen verminderen of voorkom^:. een goede hechting. TOEPASSING: Bij 5-1 Bij 30 C : ca 4-6 uur : ca y$ minuten. 1. Als hechtlaag tussen bestaande en nieuwe beton. Het verbruik is bij een glai oppervlak ongeveer 200 gram per m2, bij een ruwe ondergrond tot 400 gram per m2. 2. Ter verv&drdiging van zeer slijtvaste afwerjtlagen, bestaande u UW puur, UW gekleurd, UW/pasta of UW/kunststofmortel, wanneer eveneens hoge druk-, buigtrek- en treksterkten vereist worden (Bedrijfsvloeren tot 1O00 kg. puntbelasting per m2).

18 dil.voegen Hemspoortunnel Bijlage 5 blad 2 3. Afdichtingen op vochtige en nae beton- en staaloppervlakken (riolering, tunnels, gietijzeren buizen, zuiveringsinstallaties e.d.). U. Verwerking door duikers onder water (stuwen, brugpeilers e.d.). 5- Injectie-werkzaamheden bij scheuren in dragende constructies, grincnesten en gaten in gietijzer. Verder als zeer sterke hechtlaag voor betonelenenten e.d. 6. Voor het achteraf aanbrengen van een wapening in betonbalken of betcnplafsn (bijvoorbeeld het kleven van wapeningsstaven in vocrdien geboordc gaten enz. ) Buen de botenaangehaalde toepassingsmogelijkheden bestaan, analoo gedacht, nog vele andere. Drukvastheid : 1000 kg per cm2 Buigtreksterkte : 500 kg per cm2 S.G. : 1,060. 2

19 Hemspoortunnel Bijlage 6. blad 1 dil.voegen specialistische heemraadssmgel 145. roerdam-3006 postbus 2177 telefoon produktgroep muwi-roerdam asaemeetl Sinmast produkten op basis van epoxy of acrylaat harsen harden u. en kunnen worden verwerkt bij: - hoge en lage temperatuur - aan de lucht en onder water - op vocl.ti.ge ondergronden. Houdbaarheid opslag van de diverse Sinmast produkten dient te gescheiden in droge ruimten met een temperatuur vanaf 15 C. Gesloten verpakkingen zijn praktisch onbeperkt houdbaar. Verwerking direkt na het mengen van de hars en harder komponenten ontstaat een chemische reaktie. Hieibij komt warmte vrij. Om een opeenhoping van deze warmte in het mengsel te voorkomen, waardoor een niet kontroleerbare verwerkingst i jd van het mengsel ontstaat, moet de gemengde massa onmiddellijk worden verwerkt. Indien bij lage temperatuur moet worden gewerkt, verdient het aanbeveling de hars en harder afzonderlijk in een warmwaterbad van ca. o C. te plaatsen. Veiligheidsmaatregelen de Sinmast harders zijn agressief. Bij het verwerken van Sinmast in ruimten waar weinig of geen ventilatie aanwezig is, moet voor een verse luchtaanvoer worden gezorgd. D geldt in hoge mate voor de Sinmast-diepteconservering. Indien de huid in kontakt is gekomen met Sin mast, deze afspoelen met water en met een huidcreme behandelen. Bij de verwerking van Sinmast is het noodzakelijk PVC-handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. technische informatie behalve de gedokumenteerde standaard produkten, beslaat het werkterrein van Specialistische Bouwtechnieken zeer veel produkten en werkzaamheden, die niet tot het gebied van de standaard produkten kunnen worden gerekend. In voorkomende gevallen kunt u kontakt opnemen met Specialistische Bouwtechnieken, produktgroep van Muijs en de Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf B.V., Heemraadssingel 145, Postbus 2177, Roerdam, telefoon , telex usluend voor bestellmgen : sinmast alphen a/d rijn telefoon

20 Hemspoortunnel Bijlage 6, blad 2 dil.voegen technische adviezen het is gebleken dat het nuig is om reeds in de ontwerpfase van een projekt deskundig advies in te winnen over de toepassing en voordelen van kunststoffen. Wij zijn gaarne bereid om u geheel vrijblijvend alle informatie te verstrekken. Voor nagenoeg alle Sinmast produkten geldt, dat de unieke eigenschappen de gebruiker of verwerker in staat stelt ze: - onder vochtige omstandigheden aan te brengen; - op vochtige oppervlakken te verwerken; - zelfs onder water te installeren; - bij lage temperaturen met de arbeid door te gaan. Alle kunststofprodukten worden in de eigen fabriek onder licentie vervaardigd op basis van Sinmast-harders. usluend voor bestellmgen ; sinmast alphen a/d rijn telefoon

21 Hemspoortunnel specialistische Bijlage 7 dil.voegen heemraadssmge! 145. roercam-3006 postbus 2177 telefoon produktgroep muwi-roerdam primers samenstelling Sinmast-primers zijn produkten op basis van epoxy-hars en Sinmast-harder, UW snel of UW, afhankelijk van de toe te passen mortel. eigenschappen soortelijk gewicht: 1,05 vaste stofgehalte : 94-99,1%, afhankelijk van het te gebruiken type Sinmast-harder verwerkingstijd : ca minuten, afhankelijk van het type harder verbruik : ca. 0,25 kg. per m2 toepassing een primer dient als oplosmiddelvrij hechtmiddel tussen epoxy-mortels, zoals de betonreparatiemortel S en L, uvulmortel en troffelvloer en de de te behandelen ondergrond. Ook op vochtige oppervlakken kan Sinmast-primer worden aangebracht. verwerking Sinmast-primer kan na menging van beide komponenten met de kwast of rolborstel worden aangebracht. De epoxy-massa dient binnen 1 a 2 uur, afhankelijk van de temperatuur, nat in nat in de primer te worden gezet. VOOrbehandeiing de ondergrond moet vrij zijn van cementhuid. Losse delen, oude verfresten, olie en vet, met andere woorden stoffen, die een goede hechting verhinderen, dienen mechanisch te worden verwijderd d.m.v. opruwen, borstelen enz. usluend voor oestellmqen sinmast alphen a.'d rijn telefoon

22 Hemspoortunnel. Biilaoe 8. blad 1 ELEMENT 1 dilatatievoegen bl. 1. datum werkzaamheden manuren... totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies '78 voorber. etc inject, voeg LM-Fl 3 5 kg 5 kg " " LM - L 6 12,5 n 11,5 1 kg 11.4 opruimen etc voorber injecteren voeg KL - L 8 25 n 24 « " " KL - K 8 30 w 28 n 2 n 20.4 " " DK - K 5 20 n 18 n opruimen etc i n j e c t, voeg OK n " " H n opruimen etc voorbereiding injec. voeg H3 - H 6 17 n 16 n II n 4, opruimen etc. 3, inject, voeg GH - G n " " FG - G n 25.4 opruimen etc inject, voeg FG - F n opruimen etc inject, voeg EF - F M 2 ti 26.4 reparatie pomp + voorber. etc inject, voeg EF - F II «EF - E It " " DE - E opruimen voorber. etc voorber. opruimen etc inject, voeg DE - D 6 15 n 14 It 1 n 28.4»» CD - D 5 19 n 19 - i 3.5 " " CD - C 7 30 n 29 It 1 3.5»» BC - C 4 22,5 20,5 H 2 9.5» " BC - B ,5 2,5 n 10.5» " BC - B 4 7,5 i 6,5 It 1 Subtotaal. 148 mu 366, 5 kg 341 kg 25.5 kg

23 Hemspoortunnel ELEIflENT 1. Bijlage 8, blad 2 dilatatievoegen blad. 2. datum werkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies ' 78 injecteren voeg AB - B 8 45 kg 43 kg 2 kg 6. 6 " " AB - A " " AB - A 3 40 kg 38 kg 2 kg 7. 6 schoonmaken etc Subtotaal 17 mu 85 kg 81 kg 4 kg blad mu 366, 5 kg 341 kg 25.5 kg Totaal 165 mu 451, 5 kg, 422 kg 29,5 kg Per voeg: 15 mu. > 38,36 kg. hars

24 Hemspoortunnel Bijlage 9 dilatatievoegen. ELEMENT 2 datum werkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies, 15.3.' voorbereiding injecteren fl/l - fl " " Cl/L L voorbereiding etc. injecteren K/L - L voorbereiding etc. injecteren K/L - K " n rj/k - K " 3/K - 3 voorbereiding injecteren H/3-3 " " H/3 - H voorbereiding etc. injecteren G/H - H * G/H - G voorbereiding etc. injecteren F/G - G " injecteren n F/G F E/F F M n E/F - E voorbereiding injecteren D/E - E " " D/E - D " " D/C - D opruimen etc. injecteren D/C - C " B/C - C voorber. + opruimen etc injecteren B/C - B " " A/B - B» n A/B - A kg. 17,5 " 17,5 " 11 " 12 " ,5 17, ,5 22,5» 22,5 " n 22,5 27,5 27, II II n n 14,5 kg 16,5» 17 N 10,5 " 10 " " 17 " ,5»' 19,5 " 22,5 " 22,5 " 27, ,5 kg, 1 0,5 " 0,5 " 2 " 1 " 1,5 " 1,5 " 1» 2,5 5 " 1 " Totaal 166 mu. 408 kg 385 kg 23 kg, Per voeg: 15,09 mu ->-35 kg. hars.

25 Hemspoortunnel. Bijlape 10 Dilatatievoeqen ELEMENT 3 datum werkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies. 8.6 injecteren AB - A 12 kg. 12 kg » n AB - B 12 n n BC - B I n BC - C J 2 4 nu 12 N It 19 n 2 kg n CD - C It 28 2 " n CD - D 4,5 23 II 22 n 1 " n n DE - D 7,5 n 20 It 18 n 2 n n n DE - E n n EF - E 8 24,5" 22, 5" 2 " N EF - F n n FG - F 20 ti 20 n n FG - G 30 n 25 5 * GH - G GH - H II H3 - H n 1 " HZ) n ti 3K n 18 n 2 " II UK - K 6 n 20 n 19 n i n KL - K 6 n 18 n 18 n n KL - L " n II LD LH - L n II n - Totaal 128 mu 472,5 kg 444, 5 kg 28 kg. Per voeg mu 42, 95 kg 40, 41 kg 2,54 kg

26 Hemspoortunnel. Bijlage 11 Dilatatievoegen. ELEMENT A. datum uierkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthers kunsthars in voeg verlies voorbereiding 18 mu schoonmaken pomp /voorb. 32 mu injecteren AB _ A ) 21,5 kg. 19 kg. 2,5 kg. y 18 mu n n AB - B ) 18,5 n 13,5 n 5 " schoonmaken pomp 6 mu injecteren BC II 8 ) » 24 mu n II BC - C J 20 n 18 n n CD C ) 28 ti mu n CD - D J n 2 " n n DE - D ) DE - E L mu 15 n 15 _ n It EF - E ) 16 n 15 t 1 " 10.6 n EF - E II n EF - F " n n GH - H 24 mu 27 II n GN - G " ti H3 H 17,5 ti 16,5 1 " 24 mu n H3-3 18,5 n 17 1,5 " n ti 3K 3 24,5 n 23 1,5» 21 mu ti n 3K - K 21,5 n 19 2,5 " II n KL _ K ) _ y 20 mu n KL - L J 17 H 15 « n n Lfl - L 11 mu 25 It 22 t 3 " n n Lfl - fl 9 mu 12,5 II 12 II 0,5 " schoonmaken pomp 18 mu Totaal 273 mu 407,5 kg 370 kg 37,5 kg per voeg (10 stuks) 27, 3 mu 40,75 kg 37 kg 3,75 kg

27 Hemspoortunnel Biilaoe 12 injecteren dilatatievoegen. ELEMENT 5 datum we rkzaamhe den irianuren totaal verbruik kunsthars verbruik in voeg verlies *78 inj ecteren voeg AB - A 4 15 kg.1 14,5 kg 0,5 kg 11-1-'78 II " AB - B 4 17 " 16 " 1 " 11-1-'78 voorber. werkz.h.+ opr '78 injecteren voeg BC - B 4,5 18 " 18 " * 78 ii " BC - C 2,5 15 " 13 " 2 " 12-1-'78 " CD - C 4,5 18 " 18 " '78 voorb. werk + opr. etc. 4, '78 injecteren voeg CD - D 5 15 " 15 " »78 " DE - D 3,5 17,5 " 16,5 " 1 " 16-1-'78 voorber. opr. schoonmaken 7, '78 injecteren voeg DE - E 5 14,5 " 14,5 " '78 " EF - E 3 13 " 13 " '78 " EF - F 4 15 " 12 " 3 " 17-1-'78 voorber. pruimen etc. 4 Totaal 64 mu 158 kg. 150,5 kg. 7,5 kg. Per voeg : 12,8 mu > 31, 6 kg. hars.

28 Hemspoortunnel Bijlage 13 ELEMENT 6 Injecteren dilatatievoegen datum werkzaamheden manuren totaal verbruik kunsthars verbruik,in voeg verlies '78 injecteren voeg AB - A 5.12,5 kg 10,5 kg 2 kg " " AB - B 5 7,5 " 7,5 " opruimen + voorber inject, voeg BC - B 10 17,5 " 15,5» 2 kg " " BC - C voorber + opruimen voorber. etc inject, voeg CD - C kg. 18-5» " CD - D kg " " DE - D opruimen etc inject, voeg DE - E 6,5 22,5 " 22,5 " " EF - E 6 32,5 " 32,5 " oprti. men etc voorber. etc inject, voeg EF - F 7 27,5 27,5 Totaal 75,5 mu 181 kg. 175 kg. 6 kg. Per voeg : 15,1 mu >35 kg. hars.

29 Hemspoortunnel Bijlage 14 ELEMENT 7 Verwerkt aantal uren + hoeveelheid kunsthars t.b.v. injecteren dilatatievoegen. da turn werkzaamhe den manuren totaal verbruik kunsthars verbruik kunsthars in voeg verlies. 26/9 schoonmaken injectiepijpjes 8 mu 27/9 ti leegpompen T.E. 7 8 mu 28/9 opbouwen steiger 16 mu. 29/9 injecteren voeg 7 AB - A 24 mu. 20 kg. 13 k. g. 7 kg. 30/9 tl M It 7 AB - B 30/9 tl 7 BC - B 15 kg. 9 k.g. 6 k.g. 24 mu. 20 kg. 17,5 k. g. 2,5 kg. 3/10 It II tl 7 BC - C ) 22 kg. 19 k.g. 3 kg. 3/10 tl II It 7 CD - C V 24 mu. 40 kg. 37,5 k.g. 2,5 k.g. 3/10 tl tl II 7 CD - D J 15 kg. 15 k.g. 4/10 II tl It 7 DE - E 25 kg. 22 k.g. 3 kg. ) j" 4/10 It tl II 7 DE - D J 24 mu. 15 kg. 15 k.g. - 5/10 It It II 7 EF - E 23 kg. 18 k.g. 5 kg. 5/10 tl tl II 24 7 EF - F mu. 19 kg. 16,5 k.g. 2,5 kg. Totaal 152 mu. 214 kg. 182,5 k.g. 31,5 kg. 6/1 0 loshakken gemorste mortel T.E. 7 13, 5 mu 7/10 ti ti mortel 7 19, 5 mu 10/10 6 mu. 7/10 overzeen steigers naar el 4 4, 5 mu. PER VOEG: 39,1 mu. -> 36,5 kg. hars

30 Hemspoortunnel Bi.jlaqe 15 dil.voegen VERWERKTE HOEVEELHEID KUNSTHARS + MANUREN T.B.V. INJECTEREN DIL. VOEGEN. manuren in kg. in kg. in kg. totaal verbruik kunsthars in voeg verlies Element , ,5 n " ,5 444, 5 28 H , , 5 " ,5 7,5 " 6 75, " ,5 31,5 Totaal 1023,5 2292,5 2129,5 163 Gemm. kunsthars per voeg (in voeg): 36,09 kg. Gemm. manuren per voeg: 17,35 mu. lengte voegband/voeg = 51,648 m Kunsthars/m : 0,699 kg/m > 0,336 mu/m

31 Hemspoortunnal -2? Z..E- 4 -, - 0 AT /MJ C.r/.&&*YZ i\<. r t" o L H J rift A B 'btojoviyiem. otjp. p-u^' in. K~ :~ rr (9- A/* *5 \ Ho of) x>.. ':. r flaiur h 3+ K f

32 Hemspoortunnel. /r#//r /TOOT: J 0 0 \ /y^ cr/.7>umr M i L -i s r Been* ned.^ - ^ v>i/unjlj - /JUlJrV. Q J U / J U. UrijMl tka&--tj0~ll-~- -~- 7 r-a, - 8 (B\- i h fa - /va+ jf-vf t-..^^^/>ula->2^^i!.-<r2. r-: <f Lo^ q& i{cm.&2 -^GflC ~fii.t>/u». 7-A/: A. A fy, _, 9 r IZP M 6ik 1 ^ r *- r, - w w. / -y

33 Hemspoortunnel. BUlaoe 18 dil.voegen k 0 1 ^ -p^tk"s; o', Nt ^tr AA* :"... C&Ml r X2L /A- K. beaohwe»! X^neS^c^.^ - "J - Vfrslifi Ginntztj-* H I //<JO - r I/Zrj) Itp! ^4*t D L II c

34 » Hemspoortunnel, Bijlape 19 dil.voegen f (V X c f TT I ///JSC7~/< -yso<t/sro^ : \ /// J C 7~/S PcVA/r^A' q_s -7<9 i o > to j

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter.

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter. OMSCHRIJVING Oplosmiddelvrije, tweecomponenten, semi-transparante primer voor buiten en binnen op basis van epoxy. GEBRUIKSDOEL Primerlaag in Sigma Coltura vloerafwerkingssystemen. Kleeflaag ten behoeve

Nadere informatie

nora 1-componenten voegpasta

nora 1-componenten voegpasta nora 1-componenten voegpasta Lees aandachtig de instructies op de verpakking! In de meeste gevallen hoeven de naden bij nora rubber vloerbedekking niet over het gehele oppervlakte gevoegd te worden. Uitzonderingen:

Nadere informatie

Beamix Vloervlak Egalisatie 770

Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Beamix Vloervlak Egalisatie 770 Slechte ondergrond & Hout TOEPASSING Vezelversterkte gietvloer voor op slechte ondergronden, hout en vloerverwarming. Ideaal op (stabiele) houten (verdiepings)vloeren. Bij

Nadere informatie

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden.

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. P R E V E N T I E V E W A T E R D I C H T I N G WATERDICHTE MUURKRAAG RONDO TOEPASSING Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

AGROFLEX N AGROFLEX N

AGROFLEX N AGROFLEX N AGROFLEX N AGROFLEX N mortelvloer bestaat uit 3 componenten: Latex + Harder + Rubber Werkwijze. 1) Voorbereidend werk ondergrond Houten vloeren a) Multiplex-vloeren moeten schoon en vetvrij zijn, oude

Nadere informatie

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen

Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Professionele mortels voor een optimaal resultaat Aanleggen van terrassen en paden van natuursteen Niet berijdbaar Belangrijk: Zorg voor voldoende drainage en waterafvoer Bij de aanleg van natuursteen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen.

TECHNISCHE FICHE. Leempleisters van Wanlin. Samenstelling van de pleistermaterialen. Verpakking en opslag. Fysieke eigenschappen. Leempleisters van Wanlin Samenstelling van de pleistermaterialen Zand, zuivere leem van Wanlin, gehakseld stro. Verpakking en opslag Het pleistermateriaal Argibase is verkrijgbaar in twee varianten: Argibase-D

Nadere informatie

Disbocret 502 Protec plus

Disbocret 502 Protec plus Disbocret 502 Protec plus Kunststofgemodificeerde, cementgebonden, roestwerende hechtlaag voor beton. Materiaal Toepassing Eigenschappen Roestwering voor wapeningstaal en als hechtlaag tussen beton en

Nadere informatie

2-Componenten, thixotrope epoxylijm

2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productinformatieblad Editie 16/07/2014 Identificatie nummer 02 04 02 03 001 0 000043 Versie NL: 06/03/2015 2-Componenten, thixotrope epoxylijm Productomschrijving Toepassingsgebieden Eigenschappen/ voordelen

Nadere informatie

Contopp Versneller 10 Compound 6

Contopp Versneller 10 Compound 6 DIN EN 13813 Screed material and floor screeds - Screed materials - Properties and requirements Contopp Versneller 10 To e p a s s i n g s g e b i e d e n Contopp Versneller 10 is een pasteuze hulpstof,

Nadere informatie

PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven

PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven Fire Protection PROMAPAINT -SC3 en PROMAPAINT -SC4 Vezelvrije brandwerende verven Promat International NV is de specialist op het vlak

Nadere informatie

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M²

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² 1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² Voor horizontale en verticale vlakken, alle soorten dekvloeren, beton, anhydriet, gips, betonblokken, hout, tegels of aardewerk. PRIMER MORTEL PIGMENT IMPREGNEER SEALER 1 liter

Nadere informatie

MASTERTUBE INJECTIESYSTEEM

MASTERTUBE INJECTIESYSTEEM MASTERTUBE INJECTIEKANAAL Injectiekanalen worden gebruikt voor het stelselmatig waterdicht maken van stortvoegen. Horizontale en verticale stortvoegen worden veilig en permanent gedicht. Samenstelling

Nadere informatie

ROOFFLEX 2 COMPONENTEN 1/1 POLYURETHAAN MEMBRAAM VOOR WATERAFDICHTING EN PROTECTIE VOOR NIET BLOOTGESTELD GEBRUIK

ROOFFLEX 2 COMPONENTEN 1/1 POLYURETHAAN MEMBRAAM VOOR WATERAFDICHTING EN PROTECTIE VOOR NIET BLOOTGESTELD GEBRUIK ROOFFLEX 2 COMPONENTEN 1/1 POLYURETHAAN MEMBRAAM VOOR WATERAFDICHTING EN PROTECTIE VOOR NIET BLOOTGESTELD GEBRUIK Beschrijving Roofflex is een sneldrogend 2 componenten vloeibaar bitumen polyurethaan.

Nadere informatie

WILLCO Fassade Profil

WILLCO Fassade Profil WILLCO Fassade Profil De WILLCO Fassade Profil is een decoratieve sierlijst voor geveltoepassing. Productinformatie De WILLCO Fassade Profil bestaat uit een polystyreen kern, afgewerkt met een cementvrije,

Nadere informatie

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur.

Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. PRODUCT Omschrijving: Samenstelling: Verpakking: Tierrafino Base is een basisleemstuc die dient als raap- en vertinlaag, alleen toepasbaar in het interieur. Zand, klei en mogelijk stro. 25 kg zak, 1.000

Nadere informatie

CWS C O W I D U R 2K PUR HOLZSIEGEL P U R GLÄNZEND

CWS C O W I D U R 2K PUR HOLZSIEGEL P U R GLÄNZEND CD-COLOR TECHNISCHE FICHE NR. 100 CWS C O W I D U R 2K PUR HOLZSIEGEL P U R GLÄNZEND PRODUCTBESCHRIJVING : Cowidur 2K PUR Holzsiegel met UV-filter is een 2-componente polyurethaan.vernis. De droging gebeurt

Nadere informatie

Tegelen op hout. www.omnicol.info

Tegelen op hout. www.omnicol.info Tegelen op hout www.omnicol.info TEGELEN OP HOUT Tegelen op hout ligt niet voor de hand. Immers, keramische tegels en houten ondergronden zijn materiaalsoorten die niet goed samen gaan. Tegels zijn hard

Nadere informatie

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering.

Waterdichting. Pas weber.dry inject toe. Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. binnen toepassen Controleer op waterdoorslag naar bovenliggende verdieping of fundering. Nee Bestaat de ondergrond uit baksteen, betonsteen of betonblokken? Ja Ja Pas weber.dry inject toe. A Controleer

Nadere informatie

KENMERKENBLAD. Sigma Coltura PUR Finish 1K SF Satin

KENMERKENBLAD. Sigma Coltura PUR Finish 1K SF Satin OMSCHRIJVING Oplosmiddelvrije, ééncomponenten, UV-bestendige topcoating voor buiten en binnen op basis van vochtverhardende polyurethan. GEBRUIKSDOEL Afwerklaag in Sigma Coltura vloercoatingsystemen. Toe

Nadere informatie

KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied

KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM Toepassingsgebied Toepassingsgebied: Alle niet behandelde en behandelde ondergronden binnen en buiten, met name minerale ondergronden zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen,

Nadere informatie

Liquid Rubber: de keuze van de professional!

Liquid Rubber: de keuze van de professional! Behandeling afdichten binnenkant kelder HighBuild S-200 Begin met een droge, schone en geëgaliseerde ondergrond waarin de grootste gaten en scheuren van tevoren zijn afgedicht en oneffenheden zijn verwijderd.

Nadere informatie

Belangrijker nog HS PROTECT EPOX beschermt uw relatie met uw klant!

Belangrijker nog HS PROTECT EPOX beschermt uw relatie met uw klant! H S PRO TECT EPO X is een luchtdrogende coating ter bescherming van gepolierde beton en epoxy. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel. H S PRO TECT EPO X beschermt

Nadere informatie

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer

Product Dikte (mm) Breedte (mm) Lengte (m) Verpakking Artikel nummer RubberShell SA RubberShell is een innovatief zelfklevend EPDM membraan. Opgebouwd uit een (compleet vernieuwende) EPDM toplaag, interne glasvezelwapening en een polymeer onderlaag voorzien van een gesiliconiseerde

Nadere informatie

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Reparatie methoden Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Hierbij informeren wij u over de Total Wall Concept herstel methode voor gescheurd metselwerk. Door middel van het Total Wall Concept (TWC)

Nadere informatie

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening.

De wanden die verticaal vervoerd worden kunnen zonder hulp middelen worden opgehesen aan de speciaal ingestorte hijsvoorziening. Holle wanden Montage handleiding 1.1 Transport De wanden kunnen op 2 manieren vervoerd worden afhankelijk van de grote van de wanden. a) horizontaal op een platte wagen, elementen boven op elkaar. b) Verticaal

Nadere informatie

Vloeibare producten Productoverzicht. Icopal vloeibare producten voor optimaal dakwerk

Vloeibare producten Productoverzicht. Icopal vloeibare producten voor optimaal dakwerk Vloeibare producten Productoverzicht Icopal vloeibare producten voor optimaal dakwerk Meer informatie over Icopal s vloeibare producten? Scan de QR code met uw mobiele telefoon of ga naar: www.icopal.nl

Nadere informatie

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies

Plano. Het tegelelement voor de wandafwerking. Verwerkingsinstructies Plano Het tegelelement voor de wandafwerking Verwerkingsinstructies Algemeen Toepassingsgebied Deze verwerkingsinstructies beschrijven het gebruik en de verwerking van JACKOBOARD Plano als tegel-, plaat-

Nadere informatie

SCHRUMPF SBI Bekistings-systeem

SCHRUMPF SBI Bekistings-systeem Uitgave 2008 Schrumpf bekistingssysteem type SBI Het SBI Bekistings-systeem wordt in overleg met u samengesteld om aan uw specifieke projecteisen te voldoen. SBI bekistingselementen worden als verloren

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-2-1

Systeemnummer : PD 1-2-1 Systeemnummer : PD 1-2-1 Omschrijving : Membraan - tweelaagse gietasfaltconstructie losliggend, ongeïsoleerd, voor licht vrachtverkeer tot ca. 7500 kg Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige

Nadere informatie

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. NIEUW Rigips TopStuc Stap-voor-stap handleiding Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. www.rigips.nl DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO! Stukadoren

Nadere informatie

Voorbehandeling van vloeren 1341

Voorbehandeling van vloeren 1341 INLEIDING Kunstharsvloeren zijn afwerkvloeren die op een draagvloer of een dekvloer worden aangebracht. Er zijn veel soorten draag- en dekvloeren waarop een kunststofvloer kan worden aangebracht. De meest

Nadere informatie

POLYMAT Handleiding polyester algemeen. Inhoud. 1. Algemeen

POLYMAT Handleiding polyester algemeen. Inhoud. 1. Algemeen Hoekseize 3, 8711 HR WORKUM, tel.: 0515-543556, info@polymat.nl www.polymat.nl Inhoud 1. Algemeen 2. Gereedschappen 3. Voorbereiding 4. Aanbrengen Poly-Hechtgronding 5. Het lamineren van polyesterhars

Nadere informatie

PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan)

PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan) PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan) Onze PU Vloercoating is een zelf egaliserende gietvloer van topkwaliteit, op basis van oplosmiddelvrije polyurethanen. Dat maakt deze vloerafwerking heel

Nadere informatie

Technisch informatieblad StoSilent Board 100

Technisch informatieblad StoSilent Board 100 Akoestische plaat van glasgranulaat voor vrijhangende plafond- en wandconstructies Kenmerk Toepassing binnen voor vrijhangende plafond- en wandconstructies Bevestiging geschroefd, plaatranden verlijmd

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE SikaLatex

TECHNISCHE FICHE SikaLatex TECHNISCHE FICHE SikaLatex HARS OM TE MENGEN MET HET AANMAAKWATER VAN MORTELS PRODUCTBESCHRIJVING SikaLatex is een synthetisch hars in waterige oplossing onder de vorm van een geconcentreerde melkachtige

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

Leveringsprogramma. Buitengevel en gevelisolatie systemen. www.flocem.nl

Leveringsprogramma. Buitengevel en gevelisolatie systemen. www.flocem.nl FloCem Leveringsprogramma Buitengevel en gevelisolatie systemen www.flocem.nl Universele mortels Lightmortel Universele lichtgewicht binnen- en buitenpleister Art.nr. 12120 grijs Lightmortel is een kant

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

3.4 Waterdichting Opkanten

3.4 Waterdichting Opkanten 3.4 Waterdichting Opkanten 3.4.1 Waterdichting Opkanten Algemeen De waterdichting van de opkanten is afgeleid van de eerder beschreven methodes van kimfixatie. Ofwel wordt de EPDM folie verlijmd op de

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE. SikaTop -121 Surfaçage

TECHNISCHE FICHE. SikaTop -121 Surfaçage TECHNISCHE FICHE HOOGWAARDIG CEMENTGEBONDEN MORTEL VOOR WATERDICHTING, HERSTELLING EN HERPROFILERING PRODUCTOMSCHRIJVING Voorgedoseerde mortel bestaande uit: component A (hars in emulsie) component B (cement

Nadere informatie

Sika MiniPack Concrete Repair

Sika MiniPack Concrete Repair TECHNISCHE FICHE VEELZIJDIGE MONOCOMPONENTE STRUCTURELE HERSTELMORTEL PRODUCTBESCHRIJVING is een monocomponente, gebruiksklare, thixotrope mortel op basis van cementeuze bindmiddelen en geselecteerde aggregaten

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem OMSCHRIJVING OPMERKING Het Brander Crystal-spuitpleistersysteem is een systeem voor het doeltreffend en economisch repareren, egaliseren en afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. Het systeem

Nadere informatie

Checklist Coatings / afdichtingen met kunsthars

Checklist Coatings / afdichtingen met kunsthars Checklist Coatings / afdichtingen met kunsthars Medewerker: Datum: 1.) Objectgegevens: Firma / Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Contactpersoon: Plaats: Fax: E-Mail: Objectnaam: Aannemer: hoogbouw laagbouw

Nadere informatie

3. Doel: Structureel - Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherrming. 4. Renovatiemodel: A - B - C - D

3. Doel: Structureel - Waterdichting / Hydraulische verbetering / Corrosiebescherming / Abrasiebescherrming. 4. Renovatiemodel: A - B - C - D Nr Leveranciersgegevens Systeemkaart Vlario Catalogus Productnaam 1.Toepassingsgebied: Hemelwater / Stedelijk afvalwater / Huishoudelijk afvalwater / Bedrijfsafvalwater / Gemengd systeem 2. - Familie:

Nadere informatie

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak

NEN 6050 Brandveilig werken op het dak NEN 6050 Brandveilig werken op het dak www.duweldakmarkt.nl Voorwoord Sinds september 2006 bestaat er een NVN 6050. In deze norm is vastgelegd hoe er brandveilig kan worden gewerkt op het dak. De norm

Nadere informatie

Handleiding verwerking Beton Ciré Originale

Handleiding verwerking Beton Ciré Originale Handleiding verwerking Beton Ciré Originale BCO Pagina 1 Inhoud: - Wat is Beton Ciré Originale - Voorbereiding Ondergrond o Wanden o Vloeren o Meubels en aanrechtbladen - Aanbrengen en afwerken BCO Pagina

Nadere informatie

Sigma Tigron Aqua Matt

Sigma Tigron Aqua Matt februari 2011 TECHNISCHE FICHE Omschrijving Matte slijtvaste watergedragen lakverf voor binnen op basis van acrylaatpolyurethaan met LTA en QDS technologie. Gebruiksdoel Voor- en aflak voor hoogwaardige

Nadere informatie

2K Epoxy Vochtscherm. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied

2K Epoxy Vochtscherm. Product. Volumes. Eigenschappen. Toepassingsgebied Product Voorstrijk tegen opstijgend capillair vocht & te hoog restvocht (chape tot 7% - anhydriet tot 5%). Volumes 7 kg Eigenschappen Voor binnen- en buitengebruik Isoleert capillair- en restvocht Verhoogt

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant!

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant! HS PROTECT BOUW is een luchtdrogende coating ter bescherming van ramen en profielen tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht

waterdichting hygroscopisch vocht zout kristallisatie regen 4 positieve waterdruk negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht Waterdichting hygroscopisch regen 4 vocht 4 zout kristallisatie 1 positieve waterdruk 2 negatieve waterdruk spatwater zijdelings indringend vocht 3 zout in oplossing optrekkend vocht 2 Waterdichting Waterdichting

Nadere informatie

Badkamerafdichting. met het Köster BD-Systeem

Badkamerafdichting. met het Köster BD-Systeem Badkamerafdichting met het Köster BD-Systeem Afdichting onder de tegels Een volledige en sterke afdichting is een beslissende voorwaarde voor een langdurig gebruik van sanitaire ruimtes. Ondanks het waterdicht

Nadere informatie

Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel

Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Inhoudsopgave 6302986 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Emmer 2,5 kg NL/FR 2 6302987 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Emmer 5 kg NL/FR 4 6302988 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel

Nadere informatie

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken.

Klik op www.debedijking.nl of www.badhoevese.nl om onze site te bezoeken. Rubbercover EPDM Rubbercover: bewezen prestaties Het Firestone rubbercover membraan is gemaakt van synthetisch rubber, EPDM genoemd. Het Rubbercover Systeem is afgeleid van de hoogwaardige Firestone EPDM

Nadere informatie

Zwaluwstaartplaatvloer nog lichter

Zwaluwstaartplaatvloer nog lichter Professionele mortels voor een optimaal resultaat Zwaluwstaartplaatvloer nog lichter met Sakrete lichtgewicht betonmortel 30% lichter, net zo sterk, dus zwaarder belastbaar Zwaluwstaartplaten worden veelal

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Houten boten

VERFSYSTEMEN Houten boten VERFSYSTEMEN Houten boten Hout onder de waterlijn Hout boven de waterlijn Hout dek Hout opbouw Hout interieur Hout transparant, kleurloos Hout transparant, karaat Hout transparant, kleurloos 1k www.de-ijssel-coatings.nl

Nadere informatie

Comp. A 750 mpa s / comp. B 580 mpa s Verbruik. Zie systemen Soortelijk gewicht 1,44 kg/l Verwerkingstijd bij 20 C ± 10-15 minuten

Comp. A 750 mpa s / comp. B 580 mpa s Verbruik. Zie systemen Soortelijk gewicht 1,44 kg/l Verwerkingstijd bij 20 C ± 10-15 minuten OMSCHRIJVING TOEPASSING VOORNAAMSTE KENMERKEN KLEUR & GLANS Polyurea Coating Scanofloor Rapid is een oplosmiddelvrije, gepigmenteerde of transparante Polyureahars met een zeer snelle uitharding. Het product

Nadere informatie

1069 PowerSpray. Product. Volumes. Eigenschappen

1069 PowerSpray. Product. Volumes. Eigenschappen Product Universele contactlijm op basis van synthetische rubbers en harsen in een draagbare canister voor het onmiddellijk verspuiten zonder spuitinstallatie.ontdek de Rectavit 1069 PowerSpray dankzij

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten VERFSYSTEMEN Woodcore jachten Woodcore onder de waterlijn Woodcore boven de waterlijn Woodcore dek Woodcore opbouw Woodcore interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN WOODCORE EPOXY INHOUD

Nadere informatie

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé

Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé Hl Voor de toepassing van : Isomar Eurokoumé multiplex Isogarant 20 jaar Eurokoumé multiplex Isoprime Eurokoumé multiplex Isopaint 20 jaar Eurokoumé multiplex INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Opslag pag. 3

Nadere informatie

Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior. 1 - Voorbereiding

Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior. 1 - Voorbereiding Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior 1 - Voorbereiding Om een goede chemische binding tussen Guardon SelfClean en het te behandelen oppervlak te waarborgen dient het oppervlak grondig

Nadere informatie

305 BetonDesign. Toepassing: Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van 1 1,5 mm.

305 BetonDesign. Toepassing: Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van 1 1,5 mm. Forbo Eurocol BV Postbus 130, NL-1520 AC Wormerveer T +31 (0)75 627 16 00, F +31 (0)75 628 35 64 info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.com Productvoordelen: - Gebruiksklaar - Eenvoudig te verwerken - Spanningsvrij

Nadere informatie

verwerkingshandleiding ALUTRIX 600 ALUTRIX FR

verwerkingshandleiding ALUTRIX 600 ALUTRIX FR DE EFFECTIEVE DAMPREMMENDE BAAN verwerkingshandleiding ALUTRIX 600 ALUTRIX FR WWW.ALUTRIX.COM 3 VOORWOORD Deze verwerkingshandleiding bevat producttechnische informatie en is bedoeld als hulpmiddel bij

Nadere informatie

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond

BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond BASWAPHON Cool naadloos akoestisch klimaatplafond CATEGORIE TOEPASSINGEN DRAAGPLAAT OPPERVLAKTESTRUCTUUR AFWERKING Breedbandige naadloze geluidsabsorptie Koeling en verwarming d.m.v. capilair systeem Naadloze,

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen

Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Montage handleiding BM kunststof PP rookgasafvoerleidingen Concentrisch systeem, flexibele-en starre voering. Duinkerkenstraat 27 Postbus 509 9700 AM Groningen Telefoon: 0503139944 Telefax : 0503185423

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

Primertabel Sikaflex / SikaBond Beschrijvingen van de Sika-primers

Primertabel Sikaflex / SikaBond Beschrijvingen van de Sika-primers Editie 1, 2011 Versie no. 25072011 Construction Primertabel Sikaflex / SikaBond Beschrijvingen van de Sika-primers Inhoud: Sika (Sika Cleaner-205)... 2 Sika Primer-3 N... 2 Sika Primer-215... 2 1-Component

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Stalen jachten

VERFSYSTEMEN Stalen jachten VERFSYSTEMEN Stalen jachten Staal onder de waterlijn Staal boven de waterlijn Staal dek Staal opbouw Staal interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN - STAAL INHOUD De IJssel Coatings B.V.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6306553 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NLFR 12

Inhoudsopgave. 6306553 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NLFR 12 Inhoudsopgave 6306530 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NL 2 6306534 - Bison Poly Max Original Grijs Koker 425 g NL 4 6306536 - Bison Poly Max Original Bruin Koker 425 g NL 6 6306538 - Bison Poly

Nadere informatie

HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren

HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren HC Sinus Slide joints voor voeg reparaties in industrievloeren Beschadigde dilatatievoegen zijn een echte nachtmerrie voor elke warehouse- and facility manager. Het is een bron van continue frustratie

Nadere informatie

Productblad ROCKPANEL Ply

Productblad ROCKPANEL Ply Productblad ROCKPANEL Ply 1 Productbeschrijving ROCKPANEL Ply plaatmateriaal met primerlaag bestaat uit samengeperste minerale wol met een thermohardende kunsthars. De eind (kleur)laag kan op de bouwplaats

Nadere informatie

5 2K Plastic Primer 1 2K Plastic Primer Hardener 2 Plus Reducers / Autoclear LV Superior Reducer Medium Maatlat 23

5 2K Plastic Primer 1 2K Plastic Primer Hardener 2 Plus Reducers / Autoclear LV Superior Reducer Medium Maatlat 23 VERKORTE INFORMATIE OMSCHRIJVING Tweecomponenten-epoxyprimer voor alle thans gangbare kunststof autodelen, uitgezonderd zacht poly-urethaan en pure Polyethyleen (PE). is enigszins vullend. 5 1 Hardener

Nadere informatie

Zwaluwstaartplaatvloeren nog lichter

Zwaluwstaartplaatvloeren nog lichter Zwaluwstaartplaatvloeren nog lichter met Remix lichtgewicht betonmortel 30% lichter, net zo sterk, dus zwaarder belastbaar Zwaluwstaartplaten worden veelal toegepast voor het maken van lichte betonvloeren

Nadere informatie

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren

VII. Calciumsulfaatgebonden dekvloeren VII Calciumsulfaatgebonden dekvloeren 1 Algemeen 60 1.1 Definitie, toepassing en soorten Een dekvloer is volgens NEN-EN 13813 een bouwdeel dat vervaardigd wordt op een dragende constructie of op een daarop

Nadere informatie

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom.

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom. HS PROTECT FLOOR is een luchtdrogende coating ter bescherming van vloeren tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

Nadere informatie

Handleiding Pure & Original Marrakech Walls

Handleiding Pure & Original Marrakech Walls Handleiding Pure & Original Marrakech Walls Inhoud Algemene informatie over Pure & Original Marrakech Walls...1 Gebruikersinformatie voor Pure & Original Marrakech Walls...1 Benodigde materialen...1 Pure

Nadere informatie

Uitvoering. Ondergrond

Uitvoering. Ondergrond {tab=omschrijving}troffelvloeren, ook wel mortelvloeren genoemd, zijn kunststofvloeren die bestaan uit onder andere gekleurd kwartszand en minerale vulstoffen gemengd met twee componenten hoogwaardige

Nadere informatie

Voor bouwprofessionals

Voor bouwprofessionals 120 Stand mei 2014 Slijtvaste reparatiemortel voor kleine betonoppervlakken en kanten Voor bouwprofessionals Toepassingsgebied Voor binnen en buiten. Voor wand en vloer. Voor reparatie van slijtageplekken

Nadere informatie

Construction. Type N en Type R. 2-Componenten epoxylijm Maakt deel uit het Sikadur-Combiflex Systeem. Product. Proeven Testrapporten / certificaten

Construction. Type N en Type R. 2-Componenten epoxylijm Maakt deel uit het Sikadur-Combiflex Systeem. Product. Proeven Testrapporten / certificaten Technische fiche Editie 1, 2009 Identificatie no. 02 07 03 02 003 0 000001 Versie no. 17032009 Type N en Type R 2-Componenten epoxylijm Maakt deel uit het Sikadur-Combiflex Systeem Construction Product

Nadere informatie

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 201/5.99 MAPECEM SPECIAAL KRIMPVRIJ HYDRAULISCH SNELBINDMIDDEL VOOR DEKVLOEREN TOEPASSINGSGEBIED Vervaardiging van zowel zwevende als aanhechtende dekvloeren op oude en nieuwe ondergronden voor het leggen

Nadere informatie

Welkom. bij. projectbezoek Dive-unders t.b.v.

Welkom. bij. projectbezoek Dive-unders t.b.v. Welkom bij projectbezoek Dive-unders t.b.v. Welkom 14.15-14.30: Informatie over het D&C contract door Wiljan de Moor. 14.30-15.00: Toelichting over de Dive-unders -> productie van diepwanden door Wiljan

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

G&G Trading B.V. Industrieweg 18-1 3846 BD Harderwijk Tel.+31(0)341-414993 Fax+31(0)341-419625

G&G Trading B.V. Industrieweg 18-1 3846 BD Harderwijk Tel.+31(0)341-414993 Fax+31(0)341-419625 RESQ-TAPE is een zelfhechtende siliconen afdichtings- en isolatietape met veel verschillende toepassingen. Deze veelzijdige en gebruiksvriendelijke tape is uw eerste hulp bij allerlei reparaties. U brengt

Nadere informatie

Onbeperkte toepassingsmogelijkheden

Onbeperkte toepassingsmogelijkheden Onbeperkte toepassingsmogelijkheden Gebruik»modern walls by vitrulan magnet«voor presentatie, informatie, werk- of speelvlak. In het architectenbureau: Bouwkundige tekeningen overzichtelijk op de wand.

Nadere informatie

CPS-ZF Zinkfolie. Algemeen. Belangrijkste eigenschappen. 250 micron dikke en 99,9% zuivere zinkfolie voorzien van een ion-geleidende lijmlaag.

CPS-ZF Zinkfolie. Algemeen. Belangrijkste eigenschappen. 250 micron dikke en 99,9% zuivere zinkfolie voorzien van een ion-geleidende lijmlaag. CPS-ZF Zinkfolie 250 micron dikke en 99,9% zuivere zinkfolie voorzien van een ion-geleidende lijmlaag. Algemeen CPS-ZF Zinkfolie is een opofferende galvanische anode specifiek ontworpen voor het bieden

Nadere informatie

Decoratieve akoestische spuitmortel. verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte

Decoratieve akoestische spuitmortel. verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte Soundless Decoratieve akoestische spuitmortel verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte SOUNDLESS : Decoratieve akoestische spuitmortel Verhoogt het akoestisch comfort in iedere ruimte Productomschrijving

Nadere informatie

Aromatenvrije, kleurige deklaag, met licht-echte PU-verharder, volgens VOB, DIN 18363, verfproduct volgens DIN 55945.

Aromatenvrije, kleurige deklaag, met licht-echte PU-verharder, volgens VOB, DIN 18363, verfproduct volgens DIN 55945. CD-COLOR TECHNISCHE FICHE Nr. 2K BUNTLACK GLOSS en SATIN AROMATENVRIJ Type : Aromatenvrije, kleurige deklaag, met licht-echte PU-verharder, volgens VOB, DIN 18363, verfproduct volgens DIN 55945. PRODUCTKENMERKEN

Nadere informatie

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 Hoogwaardig injectieproduct voor de behandeling van opstijgend vocht in muren Enkel te gebruiken na raadpleging van onze technische

Nadere informatie

PARKETLIJM CP0 Lijm voor houten vloerbekleding

PARKETLIJM CP0 Lijm voor houten vloerbekleding PARKETLIJM CP0 Lijm voor houten vloerbekleding Beschrijving De parketlijm CP0 is een silanische eencomponentlijm, klaar voor gebruik, elastisch, zonder solventen of stoffen die schadelijk zijn voor de

Nadere informatie