Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk:"

Transcriptie

1 Inleiding Waarom een bouwkundige keuring? Een bouwkundige keuring is bedoeld om de kwaliteit van de woning te bepalen. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie, waarbij alle onderdelen visueel geïnspecteerd worden, er wordt dus niets open gebroken om een constructie te bekijken. Dit omdat destructief onderzoek, schades met zich meebrengt die hersteld dienen te worden. De keuring wordt conform de huidige normen en eisen uitgevoerd. Bouwkundige kwaliteit Gedurende een keuring wordt het huis op twee hoofd onderdelen beoordeeld,namelijk: 1. Kwaliteit van de gebruikte materialen in de complete constructie, waarbij eventuele schades geconstateerd worden. 2. De veroudering van de materialen conform leeftijd, gebruik en levensduur. De beoordeling vind plaats door een bouwkundig opgeleide inspecteur die bekend is met de huidige normen en eisen van materialen. Bij eventuele moeilijk te beoordelen onderdelen wordt een inschatting gemaakt naar kennis van de inspecteur. Tevens is belangrijk om zo veel mogelijk informatie met betrekking tot het huis en constructies beschikbaar te stellen aan de inspecteur. In deze rapportage wordt ieder onderdeel afzonderlijk beoordeeld. Waarbij wordt aangegeven wat voor materialen zijn aangetroffen. Vervolgens wordt hier een conditiebepaling aangegeven, waaruit blijkt welke werkzaamheden op korte termijn moeten worden uitgevoerd en wat hiervoor de kosten zijn. De kosten die in het rapport genoemd worden zijn exclusief BTW. Conditie-beoordeling Om een snelle inzage te krijgen in welke conditie een onderdeel verkeert, wordt er in deze rapportage gebruik gemaakt van een codering, namelijk: 1 = nieuwbouw kwaliteit 2 = eerste tekenen van veroudering echter niet zorgwekkend 3 = tekenen van veroudering worden duidelijker nog geen werkzaamheden noodzakelijk 4 = slechte staat waardoor werkzaamheden noodzakelijk zijn Deze codering is conform drie aspecten: het functioneren van het onderdeel, de mate van veroudering en de basiskwaliteit van de gebruikte materialen en de constructie. Vaak zullen deze aspecten samenhangen, dit is echter niet in alle gevallen noodzakelijk. Conditie 1: Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit. Functioneel: Functionele gebreken (bijvoorbeeld: tocht- of vochtoverlast of onbruikbaarheid) veroorzaakt door veroudering van materialen en constructies mogen niet voorkomen of voorgekomen zijn. Wel kunnen functionele gebreken voorkomen als gevolg van een invloed van buiten af, zoals bijvoorbeeld storm. Veroudering: Gebreken, die zijn ontstaan door veroudering, mogen niet voorkomen. Incidenteel kunnen lichte mechanische beschadigingen voorkomen die niet bedreigend zijn voor het functioneren van het gebouwdeel. In totaliteit kan het gebouwdeel een geringe vuilaanslag vertonen. Incidenteel kan ook graffiti-bekladding aangetroffen worden. Basiskwaliteit: Er is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, een gedegen ontwerp en een gedegen vakkundige uitvoering. Incidenteel kan een goed uitgevoerde en duurzame reparatie worden aangetroffen.

2 Conditie 2: Algemeen: Nieuwbouwkwaliteit met de eerste tekenen van veroudering. Functioneel: Tochtoverlast kan zich incidenteel onder ongunstige omstandigheden voordoen. Andere functionele gebreken, zoals vochtoverlast of onbruikbaarheid, mogen niet voorkomen. Veroudering: Incidenteel kan zich een gebrek in de vorm van materiaalaantasting voordoen. In totaliteit kan het gebouwdeel een duidelijke vuilaanslag vertonen. Basiskwaliteit: Er is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, een gedegen ontwerp en een gedegen vakkundige uitvoering. Incidenteel kunnen goed uitgevoerde en duurzame reparaties worden aangetroffen. Conditie 3: Algemeen: Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen. Functioneel: Tochtoverlast kan zich onder normale omstandigheden incidenteel voordoen. Vochtoverlast (bijvoorbeeld: lekkage, doorslag, optrek) als gevolg van materiaal- of constructiegebreken mag niet voorkomen. Veroudering: Incidenteel kunnen zich gebreken aan materialen of constructies voordoen zonder te resulteren in functionele gebreken. In totaliteit kan het gebouwdeel een duidelijke vuilaanslag vertonen. Basiskwaliteit: Er kan een onvolkomenheid zitten in ontwerp, detaillering of uitvoering. Er kunnen materialen zijn toegepast van matige kwaliteit. Goed uitgevoerde en duurzame reparaties kunnen regelmatig voorkomen. Incidenteel kan ook een reparatie van mindere kwaliteit worden aangetroffen. Conditie 4: Algemeen: Het verouderingsproces heeft het gebouwdeel duidelijk in zijn greep. Herstelwerkzaamheden noodzakelijk. Functioneel: Tochtoverlast onder normale omstandigheden, kan zich regelmatig voordoen. Functionele gebreken in de vorm van vochtoverlast of onbruikbaarheid kunnen zich in het afgelopen jaar incidenteel op beperkte schaal hebben voorgedaan als gevolg van veroudering van materialen of constructies. Veroudering: Regelmatig kunnen zich ernstige gebreken aan materialen of constructies voordoen. Incidenteel kunnen zich hierdoor functionele gebreken voordoen of voorgedaan hebben. Duidelijke verwering kan algemeen voorkomen. Onderdelen die het directe functioneren van een gebouwdeel niet bedreigen kunnen vrijwel volledig verdwenen zijn. Basiskwaliteit: Structurele fouten in materiaalkeuze, ontwerp of uitvoering kunnen incidenteel functionele gebreken, zoals lekkages, veroorzaken of veroorzaakt hebben.

3 Algemene installaties: De keuring wordt uitgevoerd door een bouwkundige die niet voldoende kennis heeft over de installaties. Om hierover meer informatie te krijgen kunt u terecht bij de Nuts bedrijven en bij het waterschap. Milieuaspecten, asbest houdende materialen: Doordat asbest met het blote oog niet waar te nemen is kan alleen bij het vermoeden van de inspecteur worden aangeven dat er mogelijk asbesthoudende materialen in de woning aanwezig zijn. Tevens is het niet mogelijk om ondergrondse tanks aan te treffen en is het niet mogelijk om te constateren om er bodemverontreiniging aanwezig is. Voorbehoud toegankelijkheid en kostenramingen: De beoordelingen in deze rapportage alleen gebaseerd op visueel onderzoek van de daartoe bereikbare onderdelen. Er is geen vaste afwerking verwijderd, er worden geen berekeningen gemaakt. Een beoordeling op deze manier brengt met zich mee, dat de conclusies een voorlopig en algemeen karakter heeft. Holle ruimtes of kruipruimtes zijn geïnspecteerd in de directe zichtbare omgeving van het toegangsluik, voor zover dit kon worden geopend. Indien het niet mogelijk was onderdelen te inspecteren wordt dit in de rapportage vermeld. Daar er twijfels ontstaan over een niet visueel te inspecteren onderdeel, wordt geadviseerd nader onderzoek te (laten) verrichten door een specialistisch bedrijf. De samensteller van dit rapport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die in verband wordt gebracht met niet visueel waarneembare onderdelen, tenzij anders omschreven in het rapport. In dit bouwrapport is, de door de verkoper te ondertekenen informatielijst, ten behoeve van de aspirant-koper gebaseerd op de wettelijke bepalingen met betrekking tot de informatieplicht niet verwerkt. Hoewel de samensteller van dit rapport streeft naar volledigheid en een zo deugdelijk mogelijke benadering en verantwoording, onder meer van begrote richtprijzen en/of herbouwkosten, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor het uiteindelijke prijs inschrijvingscijfer van de door de opdrachtgever resp. in te schakelen bouwonderneming/installateur/onderaannemer c.s. Bij het totaal oordeel over de bouwkundige staat van de woning dienen de gegevens uit de informatielijst te worden betrokken. Toelichting onderdeel: Dak (buitenschil) Hellende daken: Op de meeste Nederlandse hellende daken bevinden zich dakpannen. In de loop der tijd zijn vele modellen gebruikt, met elk hun eigen kwaliteiten. De vorm, textuur en kleur van de pannen is van grote invloed op het karakter en de uitstraling van de woning. Waarschijnlijk hebben dakpannen, tegenover de andere gebruikte soorten van dakbedekking in Nederland, de langste levensduur. Met name de oudere modellen laten nogal eens wat doorslaand vocht zien, hetgeen weinig kwaad kan, mits het dakbeschot door de aanwezige ventilatie onder de pannen snel genoeg weer drogen kan. In de loop der jaren verzamelt zich onder de pannen vuil en nestmateriaal, dat de ventilatie verhindert. Veel dakpannen moeten dan ook na circa 35 jaar worden herlegd en schoongemaakt, om de ventilatie onder de dakpannen te waarborgen. Indien u overweegt uw dak van binnen uit te isoleren, dient u zich te realiseren dat de buitenzijde dan in veel gevallen ook aangepast zal moeten worden(aanbrengen van een 2e waterkering onder de panlatten). Platte daken: Bitumineus gedekte platte daken blijven, in de regel, tussen de 10 en 15 jaar (soms langer) waterdicht, mits regelmatig (eens per 5-7 jaar) de randen en aansluitingen worden gecontroleerd en onderhouden en er niet veelvuldig op het dak wordt gelopen. Enig restwater op een platdak na neerslag is niet te vermijden en niet schadelijk voor bedekking. Met name bij aluminium daktrimmen (de randafwerkingen) dient u bedacht te zijn op scheurtjes, die ontstaan door krimpen en uitzetten van het aluminium. Let ook op de aansluitingen aan de omliggende hoger opgaande constructies. Hier zijn meestal loodslabben gebruikt om een waterdichte aansluiting te maken. Tegen de tijd dat het platte dak opnieuw gedekt moet worden zijn deze meestal ook aan herstel/vervanging toe. Grind op platte daken dient als ballast en om de bedekking tegen ultraviolette straling te beschermen. Echter de meeste moderne bedekkingen hebben geen grind meer nodig voor UV bescherming. Op daken die veelvuldig belopen worden is het verstandig om een bestrating of vlonders aan te brengen. Leg deze altijd op rubber dragers, ter bescherming van de dakbedekking! Bovendien dient (hoort) er een deugdelijk hek omheen te staan. Toelichting onderdeel : Gevel en fundering (buitenschil) Gevels en isolatie: In geval van scheurvorming is getracht aan te geven wat de meest waarschijnlijke oorzaak is. Zekerheid is zelden te geven. Indien herstel voor het behoud van de constructie noodzakelijk is, zijn daarvoor kosten opgenomen. De aanwezigheid van isolatie in spouwmuren en voorzetwanden is niet altijd visueel vast te stellen; de kwaliteit ervan kan niet worden beoordeeld. Voegwerk waarvan het oppervlak zacht wordt, zal meestal binnen jaar vervangen moeten worden. Vervang het voegwerk bij voorkeur gelijk aan het omliggende werk, dit komt het uiterlijk van de woning ten goede en is in geval van massieve muren mede bepalend voor de waterdichtheid van de gevel. Pas op met waterafstotende middelen en het schoonspuiten van de gevelsteen! Dit leidt vaak tot schade aan de stenen, in sommige gevallen tot een onomkeerbaar afschilveringsproces. Open stootvoegen (enkele verticale voegen) dienen ter ventilatie en afvoer van doorslaand water; houdt ze goed open. Ook ventilatieroosters in metselwerk moeten zorgvuldig open worden gehouden. Fundering: In Nederland komen meestal twee fundering mogelijkheden voor, we onderscheiden deze: op palen of "op staal" (=zonder palen). Aan de hand van scheurvorming en verzakkingpatronen is redelijkerwijs vast te stellen of de fundering al dan niet stabiel is. Bij funderingen op staal, dus zonder palen, is enige zetting niet ongebruikelijk. Ook bij paalfunderingen kan het zijn dat zetting optreedt, doch in mindere mate. Zetting leidt zelden tot grote schade; scheurtjes blijven beperkt tot tienden van millimeters.

4 Toelichting onderdeel: Kozijnen en gevelafwerking Kozijnen, ramen en deuren: Kozijnen, ramen en deuren worden, inclusief aanwezig hangwerk, sluitwerk en tochtwering, beoordeeld op functionaliteit in de aangetroffen vorm en beglazingssysteem. Inbraakgevoeligheid: bedenk hierbij dat zwaar hang- en sluitwerk alleen zinvol is indien minstens slagvast dan wel dubbele beglazing aanwezig is! Bovendien zijn zichtbare maatregelen vaak effectiever dan onzichtbare. Probeer niet om een professionele inbreker buiten te houden, dat lukt toch niet! Het gaat voornamelijk om de gelegenheidsinbreker. Toelichting onderdeel: Balkon en dakterrassen (buitenschil) Balkons en dakterrassen: Deze onderdelen worden naast het zo mogelijk vast stellen van de constructie en toegepaste materialen, beoordeeld op waterdichtheid van het vlak en de aansluitingen van dit vlak met de aangrenzende gevels. De beloopbaarheid en de veiligheid van de afscheiding, b.v. hekwerk, worden geïnspecteerd. Bij het vaststellen van de veiligheid wordt gekeken naar de bevestigingen en de conditie van het toegepaste materiaal. Toelichting onderdeel: Dak (interieur) Dakconstructie: Bij het beoordelen van de dakconstructie wordt gekeken of de diverse constructiedelen nog voldoende verband met elkaar hebben en of er geen ondeskundige ingrepen hebben plaatsgevonden, die de stabiliteit van de constructie in gevaar brengen. Rookkanalen: Indien visueel lekkages waarneembaar zijn, wordt hiervan uiteraard melding gedaan. Helaas is niet elke schade aan rookgas kanalen zichtbaar. Laat derhalve rookkanalen die u in gebruik neemt eerst vegen en controleren op gasdichtheid door een deskundig bedrijf. Daarna jaarlijks herhalen. Vraag een veeg bewijs voor de brandverzekering! Toelichting onderdeel: Vloeren en wanden (interieur) Kelder: Een kelder moet waterdicht en behoorlijk geventileerd zijn, maar zal desondanks veelal een relatief vochtige ruimte zijn. Bij de beoordeling van de kwaliteit van een kelder wordt uitgegaan van het doel waarvoor deze is gemaakt, bijvoorbeeld: een in de zeventiende eeuw gemaakte kelder is door de aard van de constructie niet geschikt als opslagruimte voor kleding o.i.d., maar kan wel uitstekend dienen voor het opslaan van wijnen en vochtbestendig verpakt voedsel. In woonhuizen zijn kelders meestal bedoeld als voorraadruimte. Doorslaand c.q. optrekkend vocht is soms te verhelpen door het aanbrengen van waterdicht stukwerk aan de binnenzijde. Indien een kelder echt lek is, kan injecteren van de grond en de wanden er omheen een uitkomst bieden. Dit is een vrij kostbare aangelegenheid en succes is echter niet altijd te verzekeren. Kruipruimte en begane grondvloer: De beoordeling van kruipruimtes vindt plaats vanuit aanwezige kruipluiken, m.b.v. een lamp. Onder veel begane grondvloeren is een kruipruimte aanwezig, die oorspronkelijk diende om de - houten- vloer te vrijwaren van optrekkend vocht en voldoende te ventileren aan de onderzijde, om zodoende schimmel en rotting tegen te gaan. Zorg dat de ventilatie van de kruipruimte altijd voldoende blijft! Bij houten vloeren is dit essentieel voor het behoud van de vloer (voorkoming van zwamvorming en rotting), in elk geval zal dit een positief effect hebben op de vochtbalans in de woning. Water in de kruipruimte is ongewenst, doch niet altijd te vermijden. Indien er (regelmatig of permanent) water in staat, dient men met name stalen leidingen van gas en cv regelmatig te controleren i.v.m. gevaar op roestvorming. Zorg er daarom voor dat kruipruimtes altijd bereikbaar zijn, dus ook in tegelvloeren en parketvloeren luiken maken! Maak de begane grondvloer zoveel mogelijk lucht- en vochtdicht, zodat vocht zo min mogelijk de kans krijgt naar de woning te stromen. Verdiepingsvloeren: Bij het beoordelen van de verdiepingsvloeren wordt met name gekeken naar draagkracht en brandveiligheid. Het met name steeds vaker voorkomen van zware meubelen zoals waterbedden, fitnesstoestellen, etc. kan in oudere woningen met licht geconstrueerde houten etagevloeren problemen opleveren. Toelichting onderdeel: Installaties Installaties algemeen: De beoordeling van installaties is zuiver visueel; er worden geen controlemetingen en capaciteitscontroles verricht. Het oordeel van een bouwkundige is derhalve slechts voorlopig en indicatief. Wij adviseren u om het plaatselijke energiebedrijf een veiligheidsadvies te laten uitbrengen. De betreffende inspecteurs zijn op de hoogte van alle laatste installatievoorschriften en beschikken over de benodigde meetapparatuur. Tapwater installatie: Het gebruik van loden waterleidingen is niet meer toegestaan. Rioleringen: Rioleringen kunnen alleen worden beoordeeld op functioneren; de kwaliteit en het materiaal is meestal niet vast te stellen. Verwarming: Laat de installatie zo mogelijk minstens één jaar in de huidige staat werken, zodat u bij vervanging kunt uitgaan van uw eigen stookkosten, i.p.v. die van uw voorganger. Aanzienlijke verschillen zijn geen uitzondering! De aanwezige stooktoestellen kunnen slechts op functioneren en leeftijd worden beoordeeld. Beoordeling op leeftijd is echter soms niet mogelijk! Van cvketels mag bij regelmatig onderhoud een levensduur van jaar worden verwacht; langere levensjaren komen regelmatig voor, maar het rendement van de toestellen loopt dan meestal aanzienlijk terug. De kwaliteit en leeftijd van losse kachels is zelden vast te stellen. Het leidingsysteem en de kranen worden, waar mogelijk, visueel op lekkages gecontroleerd. Binnenleidingen gas: De gasleidingen worden (zover mogelijk) met name in de kruipruimte gecontroleerd op roestvorming.

5 Elektrische installatie: De elektrische installatie moet van voldoende omvang zijn en op een veilige wijze aangelegd. Er hoort een veiligheidsaarding aanwezig te zijn. De aanwezigheid van een aardlekschakelaar, welke verplicht is vanaf ca. 1975, zal de veiligheid nog vergroten. In tegenstelling tot een groepszekering, dient de aardlekschakelaar ter bescherming van de mens en niet ter bescherming van de installatie tegen overbelasting. Naast de wasautomaat wordt aanbevolen ook zware apparaten als drogers, vaatwassers, ovens en kookplaten bij voorkeur op eigen groepen aan te sluiten. Stalen buizen zijn toegestaan, mits de lasdozen goed bereikbaar zijn en het naadloze stalen buizen betreft; oude bedrading met linnen/rubberisolatie mag niet meer worden gebruikt en moet worden vervangen, evenals oud schakelmateriaal uit porselein en bakeliet. "Snoeren fantasie" bij het aanleggen van extra wandcontactdozen is gevaarlijk (risico op brand door overbelasting van het snoer) en moet worden vervangen door installatie draad in pijp; zo nodig moet de capaciteit van de installatie worden aangepast. Centrale mechanisatie ventilatie: De mechanische ventilatiesystemen die in de woningen vanaf begin 80-er jaren zijn aangebracht, dienen ter beheersing van het binnenmilieu (vocht en vervuiling). Met name in de woningen vanaf de 80-er jaren zijn deze systemen te vinden. Ze zijn essentieel voor de kwaliteit van het binnenmilieu, met name omdat door verregaande lucht- en dampdichtheid van de moderne woningen + isolatie (allemaal wettelijk vereist!) het gehalte aan vocht en vervuilende stoffen in de lucht binnen de woning sterk toeneemt, als niet wordt gezorgd voor adequate luchtverversing. U moet de ventilatie beschouwen als een investering, welke zonder isolatie en tochtwering geen enkele zin heeft. Geef de installatie de kans om te werken! Zet hem tijdig hoog en houdt de gevels in afgezogen ruimtes volledig gesloten (anders waait de wasem de woning in en bent u buitenlucht aan het verplaatsen). Indien mogelijk adviseren wij de luchtbehandelingkasten en de af- en aanvoer openingen, 1x per jaar te reinigen. Bedenk ook, dat etensluchtjes zelfs met de sterkste afzuigkap niet volledig te beteugelen zijn; dit lukt alleen met doorspuiing van de woning (na de afwas 5 min. de ramen tegen elkaar open!) Een goed uitgevoerd systeem is zo gemaakt, dat het geen hinder veroorzaakt voor de gebruikers van de woning, d.w.z.: - Invoeropeningen zijn geplaatst in de verblijfsruimtes hoger dan 1,8 m boven de vloer; ze zijn regelbaar, inbraak preventief en inregenvrij en beperken de luchtsnelheid tot minder dan 1 m/sec; (het mag duidelijk zijn dat een raam of klep of kierstand niet aan al deze criteria voldoen; het zijn mogelijkheden tot doorspuiing van de woning, geen ventilatieopeningen!) - Er wordt continu lucht aan de woning onttrokken vanuit de vochtige ruimtes (keuken, badruimtes, bijkeuken, toilet.) - De luchtstroom is geminimaliseerd tot het hoogst noodzakelijke, ter beperking van energieverliezen. Derhalve is ook de toevoercapaciteit afgestemd op de afvoercapaciteit. In de regel zal niet voldoende toevoercapaciteit aanwezig zijn om naast de centraleventilator ook nog een open- haard, wasdroger en/of wasemkap met lozing naar buiten voldoende luchttoevoer te garanderen. Indien dit soort toestellen wordt aangelegd, dient ook elke extra gemaakte afvoer met een aanvoer van gelijke capaciteit te worden gecompenseerd (bij de moderne cv-ketel voorziet men hierin door het principe van de gesloten verbrandingskamer met aanvoer- en afvoerleiding). Toelichting onderdeel: Afwerkingen Plafonds: Het plafond onder een houten vloer dient behoorlijk weerstand tegen branddoorslag te bieden. De huidige woning norm bedraagt 20 minuten, hetgeen haalbaar is met een plafond uit gipskartonplaten. Zachtboard biedt geen weerstand; houten schroten minuten, afhankelijk van de kwaliteit. Toepassing van pvc schroten is ten zeerste af te raden. Bij brand geven ze giftige rook en brandende druppels af, terwijl een dergelijk plafond nauwelijks weerstand biedt tegen branddoorslag. Vervanging van onveilige plafonds is niet verplicht, doch uiteraard van harte aan te bevelen! Bij eventuele bouwvergunning aanvraag rekening houden met de gemeentelijke- en brandweer voorschriften. Overweeg, indien u niet tot vervanging over wilt gaan, het plaatsen van rookmelders, vlucht- en blusmiddelen. Bedenk wel: het gaat er niet om, dat de constructie niet kan branden, maar u moet de tijd krijgen om u bewust te worden van het gevaar en een goed heenkomen te zoeken. Daarbij dient de constructie ook nog enige tijd veilig te blijven voor reddingswerkers en brandweer. Vaste wand en vloerafwerkingen: Tegelwerk, (sier)pleisterwerk, parket en overige vaste afwerkingen worden visueel beoordeeld. Alleen indien een afwerking niet meer aan zijn oorspronkelijke functie kan voldoen wordt hiervan melding gemaakt. Er worden geen herstelkosten voor opgenomen (die zijn te sterk afhankelijk van persoonlijke smaak), maar deze posten zullen vaak wel een verhoging van de inrichtingskosten met zich mee brengen. Schilderwerk en beglazing: De in de gevels aanwezige kozijnen, ramen en deuren alsmede betimmeringen moeten zowel aan de buitenzijde als ook aan de binnenzijde tot op het glas door een verflaag beschermd zijn. Zelfs kwetsbare vuren kozijnen uit de 60-er en 70-er jaren kunnen bij gedegen onderhoud vele tientallen jaren mee! De meeste dekkende producten hebben een onderhoudsfrequentie van 4 tot 6 jaar; voor transparante producten moet u rekening houden met een standtijd van slechts 2 jaar! Als u zelf gaat schilderen dient u onderstaande regels in acht te nemen om een goed resultaat te bereiken: - Stopverf en beglazingskit moet vrij zijn van barsten en goed vastzitten aan ruit en hout, om inwateren en rotting te voorkomen. Gebruik uitsluitend siliconenvrije en niet verhardende kitsoorten, op siliconen hecht geen verf en verharde kit barst open en verliest zijn afdichtende functie. - Isolerend dubbel glas is in het begin vaak niet geventileerd en met ongeschikte kitsoorten gezet, hetgeen tot schade aan de kozijnen en ruiten kan leiden. Laat dergelijke beglazing opnieuw en dan geventileerd in de sponningen plaatsen. - Om een goede hechting te waarborgen dient de ondergrond goed te worden ontvet en zo nodig ontdaan van slecht hechtende oude verflagen. Kaal gekomen houtwerk eerst goed voorbehandelen(zie voorschrift verffabrikant). De binnenzijde van gevelkozijnen dient te worden behandeld als buitenwerk. Het overige schilderwerk aan de binnenzijde van de woning is voor het behoud van constructies meestal niet van belang.

6 Sanitaire ruimtes: Minimaal moet in een woning 1 closetinrichting met waterspoeling, een wastafel en een douchevoorziening (beide met warm en koud stromend water) aanwezig zijn, aangesloten op het rioolstelsel. Sanitaire ruimtes worden beoordeeld op hygiëne, ventilatie en zo nodig waterdichtheid rond sanitaire toestellen. Keuken: Minimaal moet een aanrecht van ca. 150 cm. met spoelbak met warm en koud stromend water + een opstelplaats voor een gas kooktoestel aanwezig zijn. De keuken wordt beoordeeld op gebruiksveiligheid, ventilatie en hygiëne. Aanwezige apparatuur is niet op werking gecontroleerd. Vraag de verkoper naar eventuele gebreken en bijbehorende papieren (gebruiksaanwijzing en garantiebewijs!) Toelichting onderdeel: Wooncomfort Onder het woord wooncomfort wordt leefklimaat in de woning bedoeld. Is er voldoende ventilatie mogelijkheid aanwezig, is er tochtwering aangebracht. Dit wordt op inschatting beoordeeld daar er geen ventilatieberekeningen worden gemaakt. Toelichting onderdeel: Opstal en terrein Bijgebouwen: Bijgebouwen worden beoordeeld conform de huidige functie en kwaliteit van de toegepaste materialen. Erfafscheidingen: Erfafscheidingen zijn veelal gemeenschappelijk eigendom met een der buren. Indien kosten zijn opgenomen betreffen die de totaal te maken kosten van herstel c.q. vervanging. Toelichting algemeen Insecten en zwamvorming: Het hout in een gebouw kan zijn aangetast door houtboorders (gewone houtworm, klopkever, knaagkever, boktor) of zwamvorming (huiszwam, kelderzwam). Van deze aantastingen is gewone houtworm de meest voorkomende en de minst schadelijke. U kunt het eenvoudig vaststellen door de aanwezigheid van kleine gaatjes in met name de zachte houtsoorten. Deze aantasting brengt zelden de stabiliteit van de constructie in gevaar en is goed met bepaalde stoffen of gassen te bestrijden. De aanwezigheid van de overige houtboorders is niet altijd vast te stellen, aangezien deze zich gedurende jarenlange perioden net onder het houtoppervlak ophouden en doordat ze minder talrijk zijn loopt hun aanwezigheid minder snel in het oog. Door hun grotere afmetingen en vraatzucht kan de schade echter groter zijn dan die van de gewone houtworm. Herstel is veelal goed mogelijk, doch de kosten zijn sterk afhankelijk van de omvang en de plaats van de omvang en de plaats van de schade en derhalve niet in te schatten. Dit dient beslist door vaklieden te geschieden en er dient een goede garantie (5 jaar of langer) op te worden gegeven. Aantasting door zwam is een ernstige zaak en helaas pas vast te stellen als het kwaad al grotendeels is geschied. Als deze aantastingen niet afdoende worden bestreden komen ze terug. De kosten van dit soort herstel- en bestrijdingswerk zijn sterk afhankelijk van het stadium van de aantasting en derhalve niet in te schatten. Indien deze worden aangetroffen is het raadzaam om van de koop af te zien, tenzij de verkoper e.e.a. laat herstellen en daarop een behoorlijke garantie wordt gegeven. Indien sporen van aantasting door insecten en/of zwam zijn aangetroffen, kunt u zich voor bestrijding het beste wenden tot de grote gespecialiseerde bedrijven. Betonaantastingen: Steeds meer worden wij geconfronteerd met aangetaste betonconstructies. Deels door gebrekkige aanvangskwaliteit van het materiaal of door gebrekkige uitvoering; deels ook doordat in het verleden als goed beoordeelde constructies in de praktijk niet aan onze verwachtingen blijken te voldoen. In een aantal gevallen speelt ook de vervuiling van ons leefmilieu een rol; er zijn echter vrijwel altijd meerdere factoren in het spel. Sinds einde van de jaren 80 is bekend geworden dat er betonschades voorkomen aan de begane grond vloeren welke uitgevoerd zijn in prefab beton van o.a. de fabrikanten Kwaaitaal en Manta, welke in de jaren 70 zijn aangebracht. De schades kunnen dusdanig zijn dat bij verhoogde belasting van de vloer een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Indien deze vloeren zijn toegepast adviseren wij een nader onderzoek uit te laten voeren, om een reëel beeld van de schade omvang met de daarbij behorende herstel kosten te krijgen. Algemene leveringsvoorwaarden: Reclamaties over mogelijke verborgen gebreken dienen binnen 2 maanden (schriftelijk) te worden gemeld bij C est la vie Woon- en Bouwadvies, Ekkersrijt 4012, 5692 DA Son en Breugel. Het rapport heeft een geldigheidsduur van 6 maanden na inspectiedatum. Daarna zal altijd een nieuwe inspectie moeten plaats vinden indien u het rapport wilt gebruiken. Inspectie vindt plaats vanaf de begane grond c.q. verdiepingsvloer en, indien nodig, met behulp van een ladder, maximaal 3 meter hoog. Zonder zichtbare aanleiding of zonder toestemming van verkopende partij worden afgedekte delen niet ontbloot.

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest

Bouwkundig rapport. (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Bouwkundig rapport (Nationale Hypotheek Garantie) SSW Woningkeur B.V. Postbus 536 3760 AM Soest Administratieve gegevens Aanvrager (opdrachtgever) Keuringsinstantie Naam Bedrijf SSW Woningkeur B.V. Adres

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Rapportage Bouwtechnische keuring

Rapportage Bouwtechnische keuring Rapportage Bouwtechnische keuring 1 / 0 Inhoudsopgave - algemene gegevens - waardering/omschrijving & afkortingen - algemeen beeld van uw woning - samenvatting herstelkosten - samenvatting kosten woningverbetering

Nadere informatie

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Vijverstraat 21 4411 AS Rilland. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Vijverstraat 21 4411 AS Rilland Gegevens : Tussenwoning Opname datum:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: s Gravenpoldersestraat 7 Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning Opname

Nadere informatie

Doelstelling onderzoek

Doelstelling onderzoek Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau t.a.v. de heer A. van Bavel Galvanistraat 15 3029 AD Rotterdam Datum opname Betreft Rapportnummer Technisch adviseur vrijdag 14 juni 2013 Zwamonderzoek 13/0385_R082

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat 20 s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Ambachtsstraat 32 s Gravenpolder Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Roompot 45 Hansweert. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Roompot 45 Hansweert Gegevens : Tussenwoning Opname datum: 14 oktober

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud

FIXED. Technisch Rapport. Voorletters, achternaam Adres, huisnummer Postcode, woonplaats. Continuïteit in onderhoud FIXED Continuïteit in onderhoud Technisch Rapport Voorletters, achternaam, huisnummer Postcode, woonplaats FiXed www.fiedservice.nl info@fiedservice.nl 085-8640014 IBAN: NL90RABO 0309183995 BTW: NL200525050B01

Nadere informatie

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert. Gegevens : rij hoek woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Scheldestraat 33 4417 BR Hansweert Gegevens : rij hoek woning Opname

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 28, Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 28, Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 14 juni

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Adriaan Butijnweg 25 Rilland. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Adriaan Butijnweg 25 Rilland Gegevens : 2 onder 1 kap woning Opname

Nadere informatie

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing Checklist Schoon en heel Alles wat u moet weten bij verhuizing Trappen Indien op zolders een slaapkamer of hobbyruimte is ingericht, is een vaste trap verplicht. Anders inrichting zolderkamer te verwijderen.

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Rapportage Bouwkundige Keuring

Rapportage Bouwkundige Keuring Rapportage Bouwkundige Keuring Merwede 7 515RX Drunen VDE Keuring & Advies B.V. Postbus 67 E info@vde-keuring.nl KvK 60.03.38.43 4130 EB Vianen I www.vde-keuring.nl BTW NL 8537.39.766.B01 T 088-KEURING

Nadere informatie

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Henry Dunantstraat 100, 4416 CN Kruiningen Gegevens : Hoek rijwoning

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen. Gegevens : Hoekwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Voorhoute 42, 4416 BT Kruiningen Gegevens : Hoekwoning Opname datum:

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

mierlo.ons digitale dorp.nl

mierlo.ons digitale dorp.nl mierlo.ons digitale dorp.nl ` WoningScan. ` De onderhoudskosten van een eigen woning kunnen een belangrijke kostenpost vormen. Om deze kosten zoveel als mogelijk te beperken is de WoningScan ontwikkeld.

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verkoper

Inlichtingenformulier verkoper Onderdeel van Jonker van der Klein BV Inlichtingenformulier verkoper Naam Adres Postcode woonplaats Telefoonnummer Algemeen 1. Wat is het bouwjaar van de woning Jaar 2. Sinds welk jaar bent u woonachtig

Nadere informatie

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component

Nadere informatie

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad

Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Rapport aankoopkeuring Anoniemstraat 25 te Demo-stad Opdrachtnummer: 2015003 Inhoud Basisgegevens... 3 Waarderingsnormen en afkortingen... 4 Algemene beoordeling... 5 Overzicht kostenraming... 6 Woningverbetering

Nadere informatie

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke. Gegevens : Hoek rij woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Kasteelhoekstraat 10 4433 AJ Hoedekenskerke Gegevens : Hoek rij woning

Nadere informatie

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016

Werknummer 2016/1026 Opdrachtgever de heer A. van Ark Contactpersoon Aankoopmakelaar Sandra Geerlings Datum maandag 4 januari 2016 HET GEHEEL IN DE WONING OPMERKINGEN Dak en binnenbetimmeringen zolder controleren binnenzijde dakbeschot op lekkages constoleren dakbalken hout op boktor en of houtworm Wand boven cv ketel scheuren en

Nadere informatie

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01

Bank 4381 92 427 KvK 110 18629 BTW 0075 08 803 B01 Project: Project nr. Opdrachtgever: Betreft: Datum onderzoek: Inspecteur: Algemene informatie Beschikbare informatie Boekenwinkel P. van Hoeven Locatie Adres Locatienummer BVO VVO Soort gebouw Aantal bouwlagen

Nadere informatie

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring

Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Bouwkundigrapport Bouwtechnische keuring Leuvenstraat 43, 2313 XX Leiden Bouwkundig adviesbureau Ronald Lut 2331 PD 46 Leiden Aankoopkeuring Basisgegevens Aanvragen / Opdrachtgever Bouwkundige / Opdrachtnemer

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING BIJ ONDERHOUD A Zwamvorming in de vloer Bij zwamvorming kunnen de volgende kosten ontstaan: 1. inboedel verwijderen en evt. tijdelijk opslaan in een beschikbaar gestelde container. 2.

Nadere informatie

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland.

Inspectie rapport. Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek. Gegevens : 2 onder 1 kap woning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Burgemeester van Horsighstraat s Heerenhoek Gegevens : 2 onder 1 kap

Nadere informatie

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring Rapport Bouwtechnische keuring Hello inhoudsopgave een goede eerste stap 3 basisgegevens 4 waarderingsnormen & afkortingen 5 algemene beoordeling 6 overzicht kostenraming 7 in detail: vliering 8 zolder

Nadere informatie

CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE. Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL

CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE. Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL CONTROLELIJST WONINGINSPECTIE Passievoorbouwen! WWW.VANLAAR.NL DE JAARLIJKSE WONINGINSPECTIE Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? Is het dak nog goed? En functioneren

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

Instructie onderhoud balkons

Instructie onderhoud balkons Instructie onderhoud balkons 1. Geschiedenis van de balkons. 2. Wat zijn de meest voorkomende balkonconstructie. 3. Wat voor type schades zijn herkenbaar. 4. Hoe dient het onderhoud te worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde. Gegevens : Tussenwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Prins Willemstraat 18, 4414BC Waarde Gegevens : Tussenwoning Opname

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950

Inspectie rapport. Irislaan 2 Yerseke. Gegevens : Hoek rijwoning. Gentsestraat 22. 4411 DK Rilland. Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 Gentsestraat 22 4411 DK Rilland Tel: 0113-552177 GSM: 06-10643950 E-mail:baz@zeelandnet.nl www.bazeeland.nl Inspectie rapport Adres: Irislaan 2 Yerseke Gegevens : Hoek rijwoning Opname datum: 24 July 2015

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Is uw huis in goede conditie?

Is uw huis in goede conditie? Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? Is het dak nog goed? En functioneren de binnendeuren nog optimaal? Het is tijd voor de jaarlijkse inspectie! En met deze praktische

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming)

Offerte toelichting. Onderbouw. Kelder (geen woonbestemming) Offerte toelichting Onderbouw Kelder (geen woonbestemming) Conditie: Redelijk Waarneembaar: Deels Lichte vochtdoorslag De wanden en/of vloeren van de kelder zijn in lichte mate door vocht aangetast. Geadviseerd

Nadere informatie

SYSTEEMBLAD. Systemen voor geveltimmerwerk 4801

SYSTEEMBLAD. Systemen voor geveltimmerwerk 4801 OMSCHRIJVING Voor het in stand houden van geveltimmerwerk is periodiek onderhoud essentieel. Het in goede conditie houden van het verfsysteem vormt een belangrijk onderdeel, waarmee echter niet alleen

Nadere informatie

Nieuwe woning.

Nieuwe woning. www.quawonen.com Nieuwe woning www.quawonen.com 2 Nieuwe woning Als u een woning bij QuaWonen gaat huren, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten. In deze folder kunt u lezen hoe de woning er

Nadere informatie

Technische omschrijving woningen

Technische omschrijving woningen Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

P.C. HOOFTSTRAAT 61, BARNEVELD

P.C. HOOFTSTRAAT 61, BARNEVELD P.C. HOOFTSTRAAT 61, BARNEVELD OMSCHRIJVING: INDELING: BEGANE GROND: 1 E ETAGE: 2 E ETAGE: HALF VRIJSTAANDE WONING MET GROTE GARAGE/BERGING (38 M²) GELEGEN OP EEN RUSTIGE LOCATIE AAN DE RAND VAN HET CENTRUM

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. Nummer 25

Vocht & Ventilatie. Nummer 25 Nummer 25 Art.nr. 912697 In deze KlusZo Vocht & Ventilatie Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden en waarom u moet ventileren. In deze

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10

Aankoopkeuring Venakkerstraat 10 Venakkerstraat 10 Keuringsopdracht Opdrachtnemer, hierna te noemen BouwControl, en opdrachtgever verklaren als volgt te zijn overeengekomen: * De opdrachtgever geeft hierbij aan bouwcontrol opdracht heden

Nadere informatie

Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord. Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen.

Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord. Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen. Bouwkundig Rapport Tweede vogelstraat 6 Amsterdam Noord Ik heb in dit document aangegeven wat we wel of misschien willen laten doen. Dak Laat Chinese hoedjes aanbrengen bovenop de keramische schoorstenen,

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken

losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken In de woning Binnendeuren en kozijnen controle hang en sluitwerk losse schroeven aandraaien en omhoog gekomen scharnierpennen terug tikken aanlopen van deur tegen kozijn conditie schilderwerk/afwerking

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT

RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M EM TE UTRECHT 1 RAPPORTAGE BOUWTECHNISCH ONDERZOEK TBV DE PANNENDAKEN, PLATTE DAKEN AMSTERDAMSESTRAATWEG 500 T/M 510 3553 EM TE UTRECHT 2 Keuringsgegevens Opdrachtgever Naam: Vve A`damsestraatweg 500 t/m 510 Straat:

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld Bouwkundige keuring

Voorbeeld Bouwkundige keuring Voorbeeld Bouwkundige keuring Optie A DATUM: 12 januari 2015 Algemene gegevens Gegevens gekeurd object Adres 1234AB Utrecht Keuringsdatum 05012015 Soort woning Eengezinswoning, hoekwoning Bouwperiode 1960

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw)

Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Dakkapellen Door H. Koelemij (TNO Bouw) Algemeen Belangrijkste functie van een dakkapel is het creëren van extra leefruimte in een woning. De dakkapel wordt geplaatst op een hellend dak. wat is het verschil?

Nadere informatie

Gemeente Ede 0-meting Julianaschool. Julianaschool Schoolstraat 1 Ederveen

Gemeente Ede 0-meting Julianaschool. Julianaschool Schoolstraat 1 Ederveen Gemeente Ede 0-meting Julianaschool Julianaschool Schoolstraat 1 Ederveen datum: 17 juni 2014 In opdracht van de gemeente Ede is er een 0-meting uitgevoerd betreffende de gebouwtoestand van de Julianaschool

Nadere informatie

Checklist eigenwoning. de jaarlijkse woninginspectie. Is uw huis in goede conditie?

Checklist eigenwoning. de jaarlijkse woninginspectie. Is uw huis in goede conditie? Checklist eigenwoning de jaarlijkse woninginspectie Is uw huis in goede conditie? Hoe staat het met het onderhoud van uw woning? is het dak nog goed? en functioneren de binnendeuren nog optimaal? Het is

Nadere informatie

Mierlo, ons digitale dorp

Mierlo, ons digitale dorp Mierlo, ons digitale dorp Gebruik van de controlelijst Woningscan. Klant controleert zelf de groene vragen. Kan dit als fraai document downloaden via jullie pagina. De rode vragen doen jullie. Je kunt

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk Onderhouds advies schilderwerk U bent langer verzekerd van een goede bescherming door regelmatig onderhoud te plegen. Indien u zelf dit onderhoud gaat uitvoeren hebben wij hiervoor een onderhoudsadvies

Nadere informatie

Vochtoverlast en ventilatie in de woning

Vochtoverlast en ventilatie in de woning Vochtoverlast en ventilatie in de woning Soms hebben mensen last van vocht in hun woning. Vochtoverlast wordt meestal in een laat stadium ontdekt. Er komen schimmelplekken op de muur, behang laat los en

Nadere informatie

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v.

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. Pyropenta Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reinigingsonderhoud.. 4 3. Onderhoud laksysteem.... 4 3.1 Periodiek onderhoud

Nadere informatie

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE

Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE Bijlage C - Technische omschrijving Mutatieonderhoud Langegracht 63 Projectnummer VE 500027.00 Opdrachtgever Gemeente Leiden Vastgoed Ontwikkeling & Grondzaken Team Vastgoedexploitatie Contactpersoon K.S.C.A.

Nadere informatie

Sectie en nummer : L 3651 : 1 are, 65 centiare met omschrijving: wonen

Sectie en nummer : L 3651 : 1 are, 65 centiare met omschrijving: wonen OBJECT Nachtegaallaan 10 te 1761 WH Anna Paulowna OMSCHRIJVING Altijd geliefd, deze witte woningen mét balkon, vanwege de pure uitstraling! Deze woning biedt u een ruime doorzonwoonkamer met parketvloer

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Olingermeeden 9903 ES Appingedam Datum: 8 december 2016 Wij verzoeken u zich, zo spoedig mogelijk na ontvangst, op de hoogte te stellen van de inhoud van dit rapport en in geval

Nadere informatie

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven.

De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Bijlage 1 Samenvatting onderzoek ARCADIS De woningen PVO heeft een 0-meting laten uitvoeren door ARCADIS. De hoofdconclusies zijn per onderdeel zijn hieronder weergegeven. Buitenschil De buitenwanden bestaan

Nadere informatie

VALKENBURG ZH. Korenbloemlaan 12. Vraagprijs 209.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

VALKENBURG ZH. Korenbloemlaan 12. Vraagprijs 209.000 k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij B.V. Andreasplein 14 2225 GR Katwijk Tel: 071-407 61 44 E-mail: katwijk@deleeuw.nl VALKENBURG ZH Vraagprijs 209.000

Nadere informatie

Vocht & Ventilatie. 10000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 13-05-2003 14:46 Pagina 1. Nummer 25 Art.nr. 912697

Vocht & Ventilatie. 10000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 13-05-2003 14:46 Pagina 1. Nummer 25 Art.nr. 912697 0000560_KlusZo_25_Vocht/Ventil 3-05-2003 4:46 Pagina Nummer 25 Art.nr. 92697 In deze KlusZo Vocht & Folder beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u vocht in uw huis gaat bestrijden

Nadere informatie

RGVO CRITERIA MODEL. Zuidweg MP NAALDWIJK KvK De heer ing. J. Poel Zuidweg MP NAALDWIJK. Zuidweg MP NAALDWIJK KvK 00000

RGVO CRITERIA MODEL. Zuidweg MP NAALDWIJK KvK De heer ing. J. Poel Zuidweg MP NAALDWIJK. Zuidweg MP NAALDWIJK KvK 00000 Zuidweg 73 2671 MP Naaldwijk T 0174 627953 E info@pbsvastgoed.nl I www.pbsvastgoed.nl RGVO CRITERIA MODEL ABN AMRO 491625677 KVK 51372878 BTW NL823246140B01 Opdrachtgever PBS Vastgoed Zuidweg 73 2671 MP

Nadere informatie