0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november goedkeuring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring"

Transcriptie

1 LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie Callewaert, Koen Bentein, Christoph Deraeve, Luc Vandamme, José Victoor, Brigitte Vanhaecke, Dominique Cool, Eddy Vanacker, Alex Maddelein Secretaris : Sabine De Wandel AFWEZIG : Raadslid : - OPENBARE ZITTING 0 MAP-000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november goedkeuring Dhr Koen Bentein, raadslid, is afwezig voor dit agendapunt. Opmerkingen : Dhr. Dominique Cool komt terug op de vragen die hij in de vorige raad stelde ivm Psilon. Hij vraagt te notuleren dat zijn fractie verwacht dat er antwoorden komen op hun vragen die zij in de gemeenteraad stellen. De fractie zal hun vragen niet telkens op mail bezorgen. Dhr. Robert Barthier vraagt om aan het verslag toe te voegen dat Dhr. Frank Gheeraert heeft gezegd dat de gronden waar het bedrijf van zijn ouders gelegen is, in de toekomst als bouwgrond zal worden ingekleurd. Dhr. Dominique Cool zegt dat de stemming op het punt van 3.1 niet correct werd genotuleerd. Zijn fractie heeft daar volmondig ja gestemd op dit punt. Het verslag wordt in die zin aangepast.

2 Wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 0 onthoudingen Stemmen tegen : 1 MAP001: FINANCIËN - ONTVANGSTEN - BURGERZAKEN - POLITIE - BRANDWEER - EUROPESE ZAKEN - PERSONEEL - PARTICIPATIE - FACILITY EN EREDIENSTEN 1.1 Ontslag gemeenteraadslid dhr Luc Maddelein - aktename Dhr Luc Maddelein, raadslid, diende op 10 december 2014 zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Artikel 15 van het gemeentedecreet stelt : Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. De raad wordt gevraagd hiervan akte te nemen. Dhr Koen Bentein, raadslid, is afwezig voor dit agendapunt. De Raad neemt akte. 1.2 Aanpassing meerjarenplan gemeente - vaststelling Volgens art. 147 van het Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 past de gemeenteraad jaarlijks waar nodig het meerjarenplan aan vóór ze beraadslaagt over het budget. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met de aanpassing van het meerjarenplan elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Opmerkingen : Dhr. Dominique Cool vraagt om zijn volledige interventie met betrekking tot het meerjarenplan in het verslag op te nemen : Wij vragen om dit punt te verdagen zodat een correct meerjarenplan en bijhorende budgetten vastgesteld kan worden in de gemeenteraad. Het is volgens ons niet eerlijk om aan de raadsleden een meerjarenplan voor te stellen waar 1 van de belangrijkste projecten niet is opgenomen. We merken trouwens op als het project van de BKO wel zou opgenomen worden in het meerjarenplan hetzij er middelen moeten overgezet worden van het OCMW naar de gemeente wil men niet met een negatief resultaat op kasbasis te maken krijgen tegen het eind van deze legislatuur. Bovendien leidt dit ook tot een vereiste update van de budgetten en het meerjarenplan van het OCMW. Dus vooraleer we dit kunnen vaststellen in de gemeenteraad zouden wij er op aandringen dat de raad minstens over dezelfde cijfers kan

3 beschikken zoals de meerderheid reeds in de media laat uitschijnen en die op zich ook al een veel te rooskleurig beeld scheppen van de geplande investering in de kerk van Poelkapelle Dus beste burgemeester en schepenen, aub, stop met uw gemeenteraad te behandelen als een bendeke parasieten en presenteer hier uw echte plannen voor de komende tijd in deze legislatuur en met de juiste cijfers. Zodat duidelijk wordt welke eventueel zinvolle investeringen of uitgaven er zullen te lijden hebben onder uw grootse bouwprojecten zoals het sociaal huis, de BKO in de kerk en de wraakroepende verhuis van ons containerpark met uw volledige DIFTAR uitwerking. We merkten alvast al dat de vernieuwing van de Langemarkstraat-Poelkapellestraat en de aanleg van het fietspad tussen Langemark en Poelkapelle verschoven is naar Ook de kwaliteit van het wegennet verhogen krijgt te lijden onder uw gekke projecten waar geen mens vragende partij voor is. We zien dat in actieplan AP-44 (pag 19) in totaal euro weggeknibbeld werd om de wegen te onderhouden è we zien daar bovendien dat jullie bijna niks meer voorzien in 2019 voor het onderhoud van de diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden. Initieel was er nog euro gepland en dit is in 2019 herleidt tot euro!! Denken jullie nu echt dat er dan geen nood meer zal zijn aan onderhoud van deze of zullen ze tegen dan allemaal in perfecte staat zijn. Ook hadden we een aantal raden terug begrepen dat jullie de grond in de klerkenstraat gingen verkopen. Tot nader order hebben we hier geen update van gekregen en in het meerjarenplan of de geplande budgetten vinden we nergens de geplande inkomsten voor deze? Mbt restauratie van het Guynemermonument plannen jullie euro subsidies te ontvangen in 2015 om de euro uitgave te helpen financieren. We lezen echter in schepencollege van 24 november het volgende in het meerjarenplan werd een bedrag van euro voorzien voor de restauratie van het guynemermonument. Wat is het nu? hoeveel wordt er echt voorzien en by the way hoe zit het met jullie subsidie, wij hebben begrepen dat jullie voorstel door erfgoed vlaanderen niet werd aanvaard gezien het geen restauratief voorstel was en de onderbouwing onvoldoende was naar erfgoed Vlaanderen toe. Kunnen jullie volgens het nieuwe onroerenderfgoeddecreet dan nu plots meer subsidies losweken? Bovendien is in uw plan onvoldoende of geen rekening gehouden met verminderde inkomsten uit dividenden toch zekerlijk niet in budget opgesteld voor Graag willen we u informeren aangaande het plan van de nieuwe regering omde intercommunales te onderwerpen aan de vennootschapsbelasting. Zoals u er ons op wees een aantal raden terug waren de intercommunales, opgericht door de wet van 22 december 1986, tot op heden niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting op basis van artikel 180 van het wetboek van de inkomstenbelastingen en werden ze onderworpen aan de rechtspersonenbelasting op basis van artikel 220, 2 van datzelfde wetboek. In het kader van de begroting, en om een betere fiscale concurrentiepositie te garanderen tussen de publieke sector en de privé sector, heeft de nieuwe regering Michel, waar jullie beide partijen trouwens ook deel van uitmaken, in het regeerakkoord opgenomen om deze uitzondering af te schaffen vanaf 1 januari 2015.

4 Bovendien lijkt het ons ook dat de inkomsten die jullie in rekening brengen voor de inkomsten uit de aanvullende belastingen belastingen op de personenbelasting niet correct. 1. In de evolutie van het exploitatiebudget bij de budgetaanpassing 2014 mogen wij lezen dat er euro gebudgettteerd wordt. 2. In een schrijven van de federale overheidsdienst financien dd van 7 november of bijna anderhalve maand terug zien we dat er een herraming is to euro waarvan nog 1% in mindering gebracht moet worden omwille van administratieve kosten. Dus pakweg euro verschil. Welke is het juiste? Voor het budget van 2015 houden jullie ook geen rekening met de 1% administratiekosten die bij artikel 470 van het westboek van inkomstenbelastingen 1992 zijn vastgesteld en die voor onze gemeente euro bedragen! En eigenlijk is nog het strafste van al dat wij zien dat het gecumulleerde budgettaire resultaat of het resultaat op kasbasis slinkt van per eind 2013 tot nog welgeteld per eind 2018 of op het einde van deze legislatuur dus een vermindering van meer dan 6 miljoen euro of 240 miljoen Belgische frankene. Dit is allemaal zonder rekening te houden met onze eerdere opmerkingen. Hoe zien jullie de gemeente in de mogelijkheid om blijvend na de huidige legislatuur een positief resultaat op kasbasis voor te leggen evenals een positieve autofinancieringsmarge bovendien wetende dat jullie de gemeente via het OCMW nog fors in de schulden willen gaan duwen met de bouw van het bijkomende verzorgingstehuis dewelke jullie pas zouden pas willen beginnen afbetalen vanaf volgende legislatuur. Moeten wij dit beschouwen als een soort angstpsychose om er de volgende keer niet meer bij te zijn en er voor te zorgen dat een volgende ploeg wel heel onaangename maatregelen zal moet nemen om de rekeningen nog te laten kloppen! Als het dan nog voor zinvolle projecten ware, waar de gemiddelde inwoner in ons dorp achter staat dan konden we dit nog een beetje begrijpen maar nu Dus beste schepencollege, u begrijpt dat wij de rekeningen die u ons hier voorschotelt absoluut niet serieus achten, meer nog ze zijn een vernedering voor uw gemeenteraadsleden die hier gevraagd worden om budgetten en meerjarenplannen vast te stellen die niet in lijn liggen met de werkelijke plannen en mogelijkheden van jullie schepencollege. Vandaar dat wij vragen dit te verdagen om bij een volgende gemeenteraad de juiste weergave van de plannen van dit schepencollege te mogen leren kennen. Wordt goedgekeurd met : 13 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 onthoudingen Stemmen tegen : N-VA : dhr Peter Vantomme, dhr José Victoor en dhr Dominique Cool Onthoudingen : Proo! : dhr Luc Vandamme SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert Dhr Robert Barthier (N-VA) wenst niet te stemmen en neemt akte.

5 1.3 Budgetwijziging 2 dienstjaar 2014 gemeente - vaststelling Volgens art. 154 van het Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 stelt de gemeenteraad de budgetwijziging vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met de budgetwijziging 2/2014 elektronisch bezorgd. De financieel beheerder geeft toelichting bij de budgetwijziging 2/2014 aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Wordt goedgekeurd met : 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 onthoudingen Stemmen tegen : Onthoudingen : Proo! : dhr Luc Vandamme SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert 1.4 Budget 2015 gemeente - vaststelling Volgens art. 148 van het Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 stelt de gemeenteraad het budget vast op basis van het meerjarenplan. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met het budget 2015 elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij het budget 2015 aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Wordt goedgekeurd met : 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 onthoudingen Stemmen tegen : Onthoudingen : Proo! : dhr Luc Vandamme SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert 1.5 Aanduiden voorzitter van de Commissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden - goedkeuring Volgens artikel 28 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, wordt de voorzitter van een gemeenteraadscommissie aangeduid door de gemeenteraad. Op 1 december 2014 kwam de Commissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden voor de eerste keer samen. De Commissie stelt voor om raadslid Koen Bentein aan te duiden als voorzitter. Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 1.6 Heffen van een gemeentebelasting op afgifte van administratieve stukken voor de dienstjaren goedkeuring wijziging

6 Met ingang van 01 januari 2015 treden een aantal wijzigingen op wat betreft de afgifte van administratieve stukken: Sinds 01/01/2014 worden de kostprijzen van elektronische identiteitskaarten voor Belgen, en kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, evenals de kostprijs van de Kids-ID's jaarlijks geïndexeerd. Ook na de indexering van 01/01/2015 blijven de kostprijzen in 2015 nagenoeg dezelfde als in 2014.Wat in 2015 o.a. verandert, is dat er voortaan een onderscheid zal worden gemaakt tussen elektronische kaarten en verblijfdocumenten voor vreemdelingen met biometrische kenmerken (kostprijs voor bestuur = 17,70 euro) en dergelijke kaarten zonder biometrische kenmerken (kostprijs voor bestuur = 15,20 euro). Voor beide soorten kaarten wordt echter wel eenzelfde bedrag aan de burger gevraagd (20 euro). Nieuw is dat vanaf 01/01/2015 een afwijkend tarief in werking treedt indien meer dan één (zeer)dringende Kids-ID op hetzelfde tijdstip voor kinderen binnen hetzelfde gezin wordt aangevraagd. In dat geval wordt voor de eerste Kids-ID de volle prijs in rekening gebracht, vanaf de tweede (zeer) dringende Kids-ID een forfaitair bedrag van 50,00. Deze uitzondering geldt enkel voor dringende en zeer dringende aanvragen van de Kids-ID en niet voor eender welke andere gelijktijdige aanvraag van spoedkaarten. Vanaf 01/06/2014 werden de productiekosten voor de aanmaak van een gewoon paspoort (32 bladzijden) aangevraagd in normale procedure met 6 euro verminderd. Deze prijsverlaging werd doorgerekend aan de burger, zodat de kostprijs voor de burger eveneens met 6 euro daalde. Deze prijsverlaging geldt niet voor gewone paspoorten van 64 bladzijden of voor paspoorten aangevraagd in dringende procedure. Wordt goedgekeurd met : 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen Onthoudingen : 1.7 Heffen van een retributie op het verkopen van materiaal voor de dienstjaren goedkeuring In de Algemene Vergadering van Mirom dd 09/12/2014 werd de algemene prijslijst van alle door Mirom toegepaste tarieven goedgekeurd. Het basismodel compostbak kost vanaf 1/1/ euro (2014: 45 euro) en de uitbreidingsmodule 45 euro (2014: 35 euro). De kostprijs van een compostvat blijft gelijk. Compostbakken worden aan kostprijs verkocht door het gemeentebestuur. Het retributiereglement dient bijgevolg in die zin te worden aangepast. Daarnaast wordt ook het boek "Hoe Langemark-Poelkapelle 109 keer een leven verloor" te koop aangeboden in de Dienst Toerisme.

7 Wordt goedgekeurd met : 15 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 0 onthoudingen Stemmen tegen : 1.8 Rapportage interne controle dienstjaar aktename Volgens de artikels van het Gemeentedecreet staan de gemeenten in voor de interne controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1 het bereiken van de doelstellingen 2 het naleven van wetgeving en procedures 3 de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie 4 het efficiënt en economisch gebruik van middelen 5 de bescherming van activa 6 het voorkomen van fraude Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Er wordt gerapporteerd over de overheidsopdrachten. De secretaris rapporteert hierover jaarlijks aan het college en de gemeenteraad, in afwachting van de implementatie van de organisatiebeheersing in het gemeentebestuur en OCMW. De Raad neemt akte. 2 MAP002: PATRIMONIUM - OPENBARE WERKEN - GROEN - FEESTMATERIAAL - BEGRAAFPLAATSEN - MOBILITEIT EN ARBEIDSVEILIGHEID 2.1 Gemeentelijk reglement inzake de concessies op de begraafplaatsen - goedkeuring Het gemeentebestuur wenst op de gemeentelijke begraafplaatsen een uniform beheer aan te bieden dat aansluit op de huidige maatschappelijke evoluties en tendensen. Om dit te realiseren dienen een aantal maatregelen genomen te worden: 1. Aanpassen van het retributiereglement retributie vast te stellen op de verkoop van kelders in eigendom van de gemeente op de begraafplaatsen te Poelkapelle en St. Juliaan. retributie vast te stellen op de urnenhouders urnenveld/columbariumnissen 2. Concessiebeheer: Een retro-actieve aanpak te voorzien met betrekking tot: de begravingen in volle grond (wettelijk duur 10 jaar)

8 de huidige lopende of vervallen concessies, zodat duidelijkheid en gelijkheid bereikt wordt tussen oude en nieuwe termijnen de vervallen eeuwigdurende concessies (enkel op vraag hernieuwbaar voor 50 jaar) Tegemoet komen aan de vraag en huidige tendens om: concessies te voorzien op 30 jaar (i.p.v. 50 jaar), hernieuwingen ervan op 10 jaar een onderscheid te maken in de kostprijs voor inwoners en niet-inwoners 3. Het wegnemen van vervallen concessies zoals wettelijk bepaald: Respectievelijk worden vanaf volgende situaties rechtgezet: de begravingen in volle grond die de wettelijke duur van 10 jaar overschreden hebben de huidige vervallen concessies (stapsgewijze aanpak - oudste eerst) de vervallen eeuwigdurende concessies (enkel op vraag hernieuwbaar voor 50 jaar) De Burgemeester zal een akte opstellen waarin de belanghebbenden eraan herinnerd worden dat zij, willen ze hun rechten behouden, een aanvraag om hernieuwing moeten indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen vóór de datum in die akte bepaald. Een afschrift van die akte zal minstens één jaar lang bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats aangeplakt worden. Wordt goedgekeurd met : 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen Onthoudingen : 2.2 Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen - goedkeuring Het retributiereglement dient aangepast naar aanleiding van een aantal nieuwe bepalingen inzake concessies en hernieuwing ervan opgenomen in het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen. Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 2.3 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer in de Poorterstraat - gedeeltelijk parkeren op het voetpad - goedkeuring De Poorterstraat werd n.a.v. de aanleg van een gescheiden rioleringsstels in 2010 heraangelegd. Daarbij werd een parkeerstrook voorzien langs de kant van de oneven huisnummers. Dit zorgt voor problemen voor een schrijnwerkersbedrijf dat met zijn materiaal de straat moet oversteken. Omdat de weg en het voetpad breed genoeg zijn, wordt een parkeerstrook aangeduid langs de kant van de even nummers. Dit zal aangeduid worden met het verkeersbord E9f en de nodige belijning. Er blijft een voldoende breed voetpad over (min. 1,50 m). Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

9 2.4 Aanvullend verkeersreglement uitbreiden bebouwde kom centrum Poelkapelle - goedkeuring De gemeenteraad heeft op 7 juli 2003 het gemeenteraadsreglement goedgekeurd dat de bebouwde kommen vast legt. In Poelkapelle bestaat er onduidelijkheid over het statuut van de Oude Bosweg. Vanuit de Langemarkstraat ligt deze binnen de bebouwde kom, vanuit de Brugseweg ligt deze buiten de bebouwde kom. Om deze onduidelijke situatie op te heffen, wordt de bebouwde kom langs de Brugseweg uitgebreid tot voor het kruispunt met de Oude Bosweg. Daarbij wordt ook het aangrenzende deel van de Waterstraat opgenomen in de bebouwde kom. Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 2.5 Gedeeltelijk opheffen en verleggen van buurtweg 107 in Sint Juliaan: beraadslaging over het tracé en voorlopige vaststelling van de rooilijn - goedkeuring Het groentenverwerkend bedrijf Dejaeghere heeft op 18 juni een voorwaardelijk gunstig planologisch attest verkregen van de Vlaamse Minister voor Ruimtelijke Ordening voor een uitbreiding van het bedrijf. Op korte termijn komen er twee loodsen bij, ten noorden van de huidige bedrijfsgebouwen, naast de Peperstraat. Voor de uitbreiding op lange termijn zal het Vlaams gewest een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken dat de bestemmingen en randvoorwaarden hiervoor vastlegt. Buurtweg 107 verbindt nu de Peperstraat met het fietspad langs de Steenbeek, via een brug over de Steenbeek. Na de realisatie van de uitbreiding op korte termijn, zal buurtweg 107 dwars door het bedrijfsterrein lopen. Dit is niet wenselijk, zowel om praktische, hygiënische als veiligheidsredenen. Omdat de buurtweg in gebruik is (mountainbikers, landbouw), wordt voorgesteld om de buurtweg te verleggen rond de uitbreiding op korte termijn. De gronden hiervoor zijn in eigendom van het bedrijf. De nieuwe buurtweg kan gecombineerd worden met de bufferzone rond de uitbreiding. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen een drietal bezwaren binnen. Deze hebben betrekking op: Het behoud van een erfdienstbaarheid van afwatering De afwatering van de weg zelf De strijdigheid met de gegevens uit het planologisch attest Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 2.6 Overeenkomst tot het beheer van het hengelrecht op de gemeentelijke vijver te Langemark goedkeuring Het college stelt voor om het hengelrecht op de gemeentelijke vijver over te dragen aan de Bakelandtvissers. Dit geeft de Bakelandtvissers het recht om de visvergunningen uit te reiken en te controleren en eventueel in kader van het uitreiken van vergunningen, het goed gebruik van de vijver door de vergunninghouders op te volgen.

10 Het bedrag van de vergunningen wordt bepaald door de Bakelandtvissers, in overleg met het college. De verkoop van de vergunningen gebeurt door de hengelvereniging aan de eigen leden en aan derden door het gemeentebestuur aan derden. De hengelvereniging kan het geïnde bedrag van de vergunningen vanaf 1/01/2016 aanwenden voor de aankoop van vis voor de vijver. In de ontwerpovereenkomst wordt een taakverdeling opgesteld tussen het gemeentebestuur en de hengelvereniging, waarbij : het gemeentebestuur instaat voor het groenbeheer van het vijverpark de Bakelandtvissers instaan voor het beheer van het visbestand en van de vijver (op een kwaliteitsvolle en ecologische manier) beide partijen instaan voor de netheid van het vijverpark : - gemeente : legen vuilbakken en opruimen sluikstort - Bakelandtvissers : sensibilisering gebruikers en opruimacties Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 2.7 Reglement feestmateriaal - goedkeuring Bij de vraag tot goedkeuring van het nieuwe uitleenreglement in december 2013 was voorzien dat na een jaar het nieuwe uitleenreglement zou worden geëvalueerd : Inkomsten uitleen 2013: 6875, voor ,86 euro (stand op 8 december 2014). Het materiaal wordt zelden tot bijna nooit afgehaald (tot op heden slechts een 6-tal keer). Mensen die nadars nodig hebben, moeten evenveel betalen als ze er nu 10 of 90 vragen, wat niet echt correct is. Regelmatig komt de vraag om materiaal te delen onder verenigingen. Dit staan we toe omdat we ook slechts eenmaal moeten vervoeren. Dit zorgt wel voor nogal wat administratie, omdat telkens goedgekeurde aanvragen moeten herwerkt worden. In de sporthal blijven meestal een aantal schraagtafels liggen omdat die daar het meest gebruikt worden. Dit is niet voorzien in het huidig reglement. De brief die we nu samen met de factuur opstellen, maakt een dubbele briefwisseling overbodig en wordt als positief ervaren. Voorstel tot aanpassen van het reglement: Vaste retributie voor leveren materiaal (met aanpassing retributie stoel, tafel, podium en schraagtafel). Bij zelf afhalen totale som gehalveerd. Dit zorgt voor een groter prijsverschil dan huidig, waarbij het afhalen nog meer wordt gestimuleerd. Dit zeker voor kleine bestellingen. Nadars rekenen aan stukprijs. Dit benadeelt niemand en zorgt ervoor dat er niet méér moet geleverd worden dan nodig.

11 Als verenigingen in hetzelfde weekend en op dezelfde plaats feestmateriaal willen huren, kan dit met een eenmalige aanvraag door één vereniging. Dan wordt één aanrekening verstuurd en kunnen ze de retributie onderling delen. Een aantal schraagtafels blijven in de sporthal Den Tap aanwezig. Dit vormt geen probleem gezien de ruime berging. Ter vervanging in de uitleen willen we in de toekomst beter handelbare grote plooitafels aankopen die deze kunnen vervangen. Dit zouden er reeds een twintigtal zijn in Conclusie: De aanpassing van het reglement zorgt ervoor dat de totale kostprijs zakt t.o.v. de vorige regeling. Bij afhalen wordt het nog goedkoper dan op heden. De aanpassing van de schraagtafels moet zorgen voor een beter comfort. Een eenvoudiger administratie voor de diensten. Wordt goedgekeurd met : 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 onthoudingen Stemmen tegen : Onthoudingen : Proo! : dhr Luc Vandamme SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert 3 MAP004: ONDERWIJS - JEUGD - CULTUUR - BIBLIOTHEEK - TOERISME - FEESTEN EN COMMUNICATIE 3.1 Evaluatie jeugdwerking zomervakantie aktename Tijdens de zomermaanden worden de planningen van de sportdienst, jeugddienst en buitenschoolse kinderopvang op elkaar afgestemd. Van 30 juni tot en met 29 augustus organiseerden de 3 diensten in samenspraak opvang en activiteiten. Ook voor de zomervakantie van 2015 werden alvast enkele afspraken gemaakt. De raad neemt akte. 3.2 Overeenkomst kunstwerk Mailbox - goedkeuring Sinds de tentoonstelling bij de heropening van het gemeentehuis, staat het kunstwerk Mailbox van dhr. Oswald Fieuw in de hal van het gemeentehuis. Het werk levert zeer veel goede reacties op en is ondertussen een deel van de inkomhal geworden die vormelijk en symbolisch volledig in het gemeentehuis past. De huurovereenkomst die we met de kunstenaar hiervoor hadden, is ondertussen verlopen. In het contract stond dat we daarna de keuze hadden om verder te huren, het te kopen of de huur stop te zetten. Nu heeft de kunstenaar zelf een ander voorstel gedaan. Hij wenst een handgifte van het kunstwerk te doen. De modaliteiten hiervan vindt u in de overeenkomst handgifte kunstwerk Mailbox, Oswald Fieuw.

12 Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 4 MAP006: SOCIALE ZAKEN - GEZINNEN - SENIOREN - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN ARMOEDEBESTRIJDING 4.1 Aanpassing meerjarenplan OCMW - goedkeuring Volgens art. 148 van het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008 wordt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met de aanpassing van het meerjarenplan elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Wordt goedgekeurd met : 14 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding Stemmen tegen : Onthoudingen : SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert 4.2 Budget 2015 OCMW - kennisname Volgens art. 150 van het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008 neemt de gemeenteraad kennis van het budget als deze past binnen het meerjarenplan. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met het budget 2015 elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij het budget 2015 aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. De raad neemt akte. 4.3 Budgetwijziging 2 van dienstjaar 2014 OCMW - goedkeuring Volgens art. 150 van het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008 spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van de budgetwijziging. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met de budgetwijziging 2/2014 elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij de budgetwijziging 2/2014 aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Wordt goedgekeurd met : 14 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding Stemmen tegen : Onthoudingen : SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert

13 5 MAP-007: VARIA 5.1 Besluit van de raad houdende politieverordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de KLJ-eindejaarsfuif op 27 december goedkeuring Betreft : politieverordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de KLJ-eindejaarsfuif op 27 december 2014 Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 5.2.Toegevoegd punt door N-VA Bodemvervuiling in de Poelkapellestraat Graag toelichting over huidige stand van zaken. Wordt besproken Toegevoegd punt door N-VA : BKO-kerk Poelkapelle De N-VA fractie begreep van de burgemeester tijdens de toelichting van het meerjarenplan op 15/12/2014 dat dit dossier beslist is en gezien dit een aangelegenheid mbt de kerk verder behandeld zou worden in de gemeenteraad. Gezien dit dossier ingepland is voor uitvoering in 2015,zal dit dus binnenkort wordt overgeheveld naar de gemeenteraad voor verdere opvolging. Graag toelichting met betrekking tot de onderhandelingsopdracht met bekendmaking in het project van de BKO in Poelkapelle. Stap per stap willen wij als fractie eens toegelicht worden hoe dit exact verlopen is in dit dossier - wanneer is wat gebeurd en wie keurt wat en wanneer goed. In dit dossier lijkt het ons zeer leerzaam voor de ganse raad om in deze eens een toelichting te krijgen tijdens de gemeenteraad met verwijzing naar de beschrijving met het juiste wettelijke verloop. Indien mogelijk graag presentatie vooraf te voorzien aan alle raadsleden. Opmerkingen : De raadsleden ontvangen ter zitting een bundel met overzicht van de procedure. Dhr. Dominique Cool vraagt te notuleren dat het origineel dossier niet ter inzage ligt van de gemeenteraad. Dhr. Cool stelde de vraag om het dossier ter inzage te leggen op de dag van de raad zelf.

14 Wordt besproken. 5.4 Vragen en antwoord De burgemeester zegt dat de volgende gemeenteraad op 26 januari 2015 valt. Daarnaast nodigt hij de raadsleden uit voor de nieuwjaarsrecepties: o Van het personeel: donderdag 8 januari o Van de adviesraden en partners van de besturen : vrijdag 9 januari Dhr. Lieven Vanbelleghem geeft toelichting bij de nieuwe distributienettarieven : Sedert 2009 werden de distributienettarieven verplicht bevroren. Ondertussen bleef de kost stijgen voor het verplicht opkopen van groene stroomcertificaten door de distributienet-beheerders. De waarde van de stroomcertificaten is niet in overeenstemming met de verkoopprijs ervan als groene stroom. Hierdoor stapelen zich behoorlijke verliezen op sedert Door het verder subsidiëren van zonnepanelen bleef dit stijgen tot op heden. Door de 6 de staatshervorming zijn de gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor de distributienettarieven. Voor Vlaanderen is dat de VREG. Door de VREG is nu beslist dat vanaf 1 januari 2015 het distributienettarief mocht verhogen. In eerste instantie om de kosten weg te werken van de jaren Dit wil zeggen dat een verdere stijging in de komende jaren niet uitgesloten is omdat de opgestapelde schuld voor de verder jaren nog hoger is wegens het toen nog toenemende succes van de zonnepanelen. Op de laatste bestuursvergadering van Gaselwest werd een stijging van het distributienettarief met 9% goedgekeurd voor ons gebied. Daarnaast volgt een daling van het gastarief met 5%. Hierbij moet je wel verstaan dat die 9% niet slaat op je eindfactuur, maar op het gedeelte van het distributienettarief, wat 37% is van het totaal. Het zelfde geldt voor gas waarbij die daling slechts op 20% van je factuur telt. Als men deze prijsstijging berekend op een gemiddeld gezin van 3500kWh elektriciteit en kWh aardgas komt dit neer op enerzijds een stijging van 35 voor elektriciteit en op een daling van 37 voor gas. Naast de stijging van het elektriciteitstarief zullen nu ook prosumenten betalen. Dit zijn zonnepaneeleigenaars die dubbel gebruik maken van het net. Enerzijds om energie te leveren en anderzijds om er gebruik van te maken als hun eigen productie niet voldoende is. Vanaf 1 juli zal een aanrekening gebeuren afhankelijk van het vermogen van de omvormer. Hier is het zo dat iemand met een terugdraaiende teller met een standaard installatie van 4.2kW met een netto 0- verbruik gemiddeld 340 per jaar betalen. Dhr. Dominique Cool zegt dat het verslag van het college van 1/12 deze middag nog ontbrak op het extranet, niettegenstaande het verslag werd goedgekeurd in het college van 8/12. Mevr. Sabine De Wandel antwoordt dat het klopt dat het verslag niet raadpleegbaar is als pdf-document. Het verslag is wel zichtbaar via agendapunten van het extranetsysteem. Dhr. Dominique Cool zegt dat het college blijkbaar een grote nood ziet van de bouw van het sociaal huis aan het gemeentehuis. Dhr. Cool is verwonderd dat in het sociaal huis een aantal elementaire zaken niet worden opgenomen, volgens het verslag van de architect : o Het college besliste om Kind en Gezin niet op te nemen in het sociaal huis, omdat

15 kinderen te storend zouden zijn. o De dienst burgerzaken wordt niet gehuisvest in het sociaal huis. Wat is de functie dan van het sociaal huis? Het is toch precies de bedoeling om de sociale dienstverlening te gaan bundelen? De burgemeester antwoordt dat het bestuur geen sociaal huis bouwt, maar een uitbreiding van de huidige administratieve diensten, waar alle dienstverlening aan de burger wordt samengebracht. Dat betekent dat niet alleen de sociale zaken worden samengebracht, maar ook een aantal andere zaken. Het klopt dat de dienst burgerzaken niet in het nieuwe gedeelte wordt ondergebracht, maar in het huidige gemeentehuis. De toegang tot de burgerzaken zal via het nieuwe gedeelte gebeuren. Wat consultaties van Kind en Gezin betreft, werden de openingsuren van de consultaties en van het gemeentebestuur en OCMW naast elkaar gelegd. Het organiseren van consultaties in een lokaal waar andere diensten ernaast administratief werk uitvoeren, zorgt voor problemen op akoestisch vlak en op het vlak van onthaal. Het idee is om het consultatiebureau onder te brengen in de nieuwe BKO te Poelkapelle. Het bestuur meent dat daar meer synergiën zijn uit te halen. Dhr. Dominique Cool besluit dat de sociale dienstverlening dus niet meer gebundeld wordt in het sociaal huis. De burgemeester antwoordt dat het niet louter gaat om de sociale dienstverlening in het sociaal huis maar over de volledige dienstverlening. Je kan bijvoorbeeld ook lezen dat het bestuur vindt dat de dienst ruimtelijke ordening nog steeds niet vlot bereikbaar is. Die dienst zullen we ook in het nieuwe gedeelte plaatsen. Andere, meer gesloten diensten worden vooral ondergebracht op de verdiepen van het bestaande gemeentehuis. Dhr. Dominique Cool vraagt of we dan verder nog gebruik maken van het woord sociaal huis? De burgemeester antwoordt dat we op zoek zijn naar een nieuwe naam die lading dekt van de publieke functies die worden aangeboden in het nieuwe concept. Hij daagt de gemeenteraad uit om mee te denken. De burgemeester verwijst naar een aantal projecten in andere gemeenten : Oostcampus in Oostkamp, Gemeentepunt in Zwevegem, Het is niet de bedoeling dat we een OCMW bouwen aan het gemeentehuis, maar dat we komen tot 1 geïntegreerde geheel, waar de dienstverlening aan de burger gebundeld en toegankelijk wordt gemaakt. Dhr. Robert Barthier meent dat er heel wat kritiek komt van de bevolking op het sociaal huis, onder meer over het verdwijnen van groen. De burgemeester antwoordt dat er groen zal bijkomen rond de site. Dhr. Dominique Cool verwijst naar het schrijven van de architect in het college 3 november met betrekking tot de vergadering van 24 oktober, waarin hij expliciet vraagt of er nog opmerkingen zijn. Bij de besluitvorming wordt opgenomen dat het college kennis neemt. Dhr. Dominique Cool vraagt of het college hierover nog opmerkingen heeft? Zo ja, dewelke? De burgemeester antwoordt dat de stuurgroep een aantal zaken voorbereidt en de opmerkingen bundelt, onder meer over de inrichting van de dienst ruimtelijke ordening. Die zijn teruggekoppeld en zullen binnenkort worden gecommuniceerd aan het personeel. Dhr. Dominique Cool vraagt waarom het verslag dan in het college komt. De burgemeester antwoordt dat het college akte neemt van een aantal verslagen van lopende projecten, zodat zij op de hoogte blijven en zelf actief vragen kunnen stellen. Dhr. Dominique Cool zegt dat de architect wel degelijk een goedkeuring vraagt. Dhr. Frank Gheeraert antwoordt dat het college niet zomaar

16 alles beslist. Dhr. Dominique Cool vraagt om eventuele opmerkingen in het vervolg ook op te nemen in het college. Dhr. Dominique Cool zegt dat hij het volgende leest in de notulen van de kerkfabriek : grote onderhoudswerken, in aanwezigheid van architect renovatiewerken kerk fase 2, stand van zaken: o het plat dak van de sacristie werd volledig vernieuwd, o plaatsen van de netten voor de duivenwering wordt uitgebreid, o het reinigen van de goten vormt op bepaalde plaatsen een probleem naar toegankelijkheid : mogelijke oplossing is het plaatsen van vaste ladders op de buitenmuren Daarna wordt het volgens Dhr. Cool interessant : o eerste stappen voor fase 4 : Fase 4 behelst vooral de herstelling van het metselwerk, en mogelijk ook injecteren van de muren tegen vocht. De architect heeft van de aanwezigheid van hoogtewerkers voor fase 2 gebruik gemaakt om observaties en opmetingen te doen van de nodige herstellingen en het zijn er heel wat, meer dan gedacht. De nieuwe raming beloopt euro. De architect krijgt de opdracht het dossier voor te bereiden voor subsidie-aanvraag. Zou het kunnen dat die raming met een volgende fase te maken heeft, en niet met het dak? Dhr. Alain Wyffels bevestigt dat het gaat om een volgende fase, namelijk het metselwerk. Dhr. Alain Wyffels zegt dat die renovatiewerken juist de kern vormt van de reden waarom wordt nagedacht over nevenbestemming. Ook als we op vandaag afzien van die nevenbestemming en die kerk op punt zetten, wat zeker nodig is, moeten we rekenen op een kost van nog 1 miljoen euro. Dhr. Cool vraagt wat fase 3 dan inhoudt? De burgemeester antwoordt dat fase 3 ging over werken die niet werden uitgevoerd, namelijk onderkappen van de muren. Dit is geschrapt omdat in fase 1 drainage werd uitgevoerd en bleek dat er geen stijgend vocht meer merkbaar was aan de muren. Dhr. Cool merkt op dat met de kosten van de BKO, dit wel een hele dure kerk wordt. Dhr. Dominique Cool verwijst naar het college van 17/11 met betrekking tot het RUP Hooyaerd. Er waren daar een aantal opmerkingen. Die opmerkingen zouden worden doorgegeven aan de architecten. Dhr. Cool vraagt of de opmerkingen kunnen worden gedeeld. De burgemeester antwoordt dat het gaat om inhoudelijke opmerkingen op het plan en beaamt dat dit kan worden bezorgd. Dhr. Dominique Cool zag in het college dat de gemeente Alveringem aan omliggende besturen vraagt haar steun te betuigen door bij vooraanstaande politici te pleiten, tegen de boycot door Rusland ten nadele van de landbouwers. Dhr. Johan Vanysacker denkt dat dit positief werd beantwoord. Bepaalde groenten en vlees kunnen immers niet meer worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een probleem rond prijsvorming van de producten dat ze kweken. Het ABS en de Boerenbond volgen dit ook van nabij op. Dhr. Dominique Cool vraagt om ook een dergelijke brief op te stellen. Dhr. Jean-Marie Callewaert zegt dat hij naar de toelichting is geweest met betrekking tot de spoorwegberm op 2 december van de Provincie. Dhr. Callewaert zegt zeer gecharmeerd te zijn door het project, maar heeft toch een aantal bedenkingen bij de vergadering. De problemen zullen zich wellicht niet stellen op grondgebied Langemark, maar verder op de spoorwegberm. Hij vreest dat de timing van 2017 hierdoor niet zal worden gehaald. Door de problemen met een omleiding die moet

17 gelegd worden rond een boerderij, is er wellicht nog een lange weg te gaan. Hij stelt voor om aan de Provincie te vragen om eerst en vooral het gedeelte van Langemark te verwezenlijken. Dhr. Frank Gheeraert zegt deze vraag al werd gesteld door Provincieraadslid Gilbert Verkinderen op de Provincieraad. Dhr. Jean-Marie Callewaert verwijst naar de gasleiding die wordt gelegd door Fluxys. Er komt een aftakking voor Milcobel met een afsluitpunt in de Melkweg. Komt dat op gemeentedomein? De burgemeester zegt dat ze hiertoe gronden zullen moeten verwerven. Dhr. Jean-Marie Callewaert verwijst naar de engagementsverklaring tav WVI dat de gemeente heeft getekend. Hij zag dat schepen Frank Gheeraert daarnaar toe is geweest en vraagt zich af wat daar werd verteld. Dhr. Frank Gheeraert zegt dat alle gemeenten van de Provincie (op 2 na) zich engageren om een nulmeting van energiegebruik te doen. Zij beloven hiermee ook om over de periode van een aantal jaar de energieconsumptie met een bepaald percentage te doen verlagen. Dhr. Jean- Marie Callewaert vraagt of het gaat over het eigen gemeentelijk patrimonium. Dhr. Frank Gheeraert antwoordt dat dit klopt. Het is de bedoeling om de gemeenten te stimuleren om als een goede huisvader om te gaan met hun energie. Namens de gemeenteraad Gedaan in zitting met datum als boven De secretaris De voorzitter S. DE WANDEL A. WYFFELS Voor eensluidend afschrift De secretaris De Burgemeester

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 22 december 2014 OPENBARE ZITTING 0 MAP-000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring 1 MAP001: FINANCIËN - ONTVANGSTEN

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 1 september 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 1 september 2014 - goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 6 oktober 2014 OPENBARE ZITTING MAP-000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 1 september 2014 - goedkeuring MAP001: FINANCIËN - ONTVANGSTEN - BURGERZAKEN

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst _GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 19 december 2016 Wonen - Woondienst 17 2016_GR_00151 Reglement belasting op tweede verblijven - Ter beslissing Samenstelling: Aanwezig: de heer Alain Wyffels;

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 december 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 12 november 2013 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK

LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK Overzicht besluiten van de gemeenteraad Zitting van 30 april 2014 LIJST TER ATTENTIE VAN HET PUBLIEK 1. de dagorden met bijlagen werden via elektronische weg overgemaakt aan de raadsleden en bekend gemaakt

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 6 december 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 26 mei 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 26 mei 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 30 juni 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert Barthier,

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 juni 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 april 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016.

Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. Gemeenteraadszitting dinsdag 23 februari 2016. De voorzitter maakt bekend dat de gemeenteraad in openbare zitting zal vergaderen en over volgende punten zal beraadslagen: OPENBARE ZITTING INTERNE ZAKEN:

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 6 oktober 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 6 oktober 2014 - goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 november 2014 OPENBARE ZITTING 0 MAP-000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 6 oktober 2014 - goedkeuring 1 MAP001: FINANCIËN - ONTVANGSTEN

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 mei 2017 Leven - Team Ontspannen

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 mei 2017 Leven - Team Ontspannen Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 29 mei 2017 Leven - Team Ontspannen 28 2017_GR_00083 Subsidiereglement voor jeugdverenigingen - nieuwe indiendatum - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 17 december 2015 01 OCMW-Zutendaal: Kennisname van het ontslag van Martin van der Sman uit OCMW-raad Kennisname van verzaken aan opvolging door Peter Louwies Aanstelling

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 22 december 2014 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017.

Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Aanwezig: Jean-Pierre Nyns, voorzitter van de raad Jo Roggen, burgemeester Overzichtslijst gemeenteraad van maandag 24 april 2017. Elke Allard, Rik Lassaut, Chris Jamar, Roland Strouven, schepenen Benny

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de notulen van de gemeenteraad van 27 september 2017 goed te keuren. Provincie Vlaams-Brabant TOELICHTINGSLIJST GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2017 Openbare zitting Stafdiensten Secretariaat 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 27 september 2017 Aan de gemeenteraad wordt

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

Deze meerjarenplannen werden gunstig geadviseerd door het Bisdom (zonder opmerkingen).

Deze meerjarenplannen werden gunstig geadviseerd door het Bisdom (zonder opmerkingen). Zitting Gemeenteraad van 19.09.2013. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 16.12.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

Wijziging van de wet op de buurtwegen

Wijziging van de wet op de buurtwegen Wijziging van de wet op de buurtwegen Vernieuwde procedure voor wijzigingen aan de Atlas van de Buurtwegen De wet op de buurtwegen De wet op de buurtwegen - 10 april 1841 - Doel: betere bescherming van

Nadere informatie

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

WIJZIGEN VASTSTELLING HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 JANUARI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Ward Baeten, voorzitter Simon Lagrange, burgemeester Sophie Delaere, Olivier Peirs, Michaël

Nadere informatie