0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november goedkeuring

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring"

Transcriptie

1 LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie Callewaert, Koen Bentein, Christoph Deraeve, Luc Vandamme, José Victoor, Brigitte Vanhaecke, Dominique Cool, Eddy Vanacker, Alex Maddelein Secretaris : Sabine De Wandel AFWEZIG : Raadslid : - OPENBARE ZITTING 0 MAP-000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november goedkeuring Dhr Koen Bentein, raadslid, is afwezig voor dit agendapunt. Opmerkingen : Dhr. Dominique Cool komt terug op de vragen die hij in de vorige raad stelde ivm Psilon. Hij vraagt te notuleren dat zijn fractie verwacht dat er antwoorden komen op hun vragen die zij in de gemeenteraad stellen. De fractie zal hun vragen niet telkens op mail bezorgen. Dhr. Robert Barthier vraagt om aan het verslag toe te voegen dat Dhr. Frank Gheeraert heeft gezegd dat de gronden waar het bedrijf van zijn ouders gelegen is, in de toekomst als bouwgrond zal worden ingekleurd. Dhr. Dominique Cool zegt dat de stemming op het punt van 3.1 niet correct werd genotuleerd. Zijn fractie heeft daar volmondig ja gestemd op dit punt. Het verslag wordt in die zin aangepast.

2 Wordt goedgekeurd met 14 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 0 onthoudingen Stemmen tegen : 1 MAP001: FINANCIËN - ONTVANGSTEN - BURGERZAKEN - POLITIE - BRANDWEER - EUROPESE ZAKEN - PERSONEEL - PARTICIPATIE - FACILITY EN EREDIENSTEN 1.1 Ontslag gemeenteraadslid dhr Luc Maddelein - aktename Dhr Luc Maddelein, raadslid, diende op 10 december 2014 zijn ontslag in als gemeenteraadslid. Artikel 15 van het gemeentedecreet stelt : Het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid. De raad wordt gevraagd hiervan akte te nemen. Dhr Koen Bentein, raadslid, is afwezig voor dit agendapunt. De Raad neemt akte. 1.2 Aanpassing meerjarenplan gemeente - vaststelling Volgens art. 147 van het Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 past de gemeenteraad jaarlijks waar nodig het meerjarenplan aan vóór ze beraadslaagt over het budget. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met de aanpassing van het meerjarenplan elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Opmerkingen : Dhr. Dominique Cool vraagt om zijn volledige interventie met betrekking tot het meerjarenplan in het verslag op te nemen : Wij vragen om dit punt te verdagen zodat een correct meerjarenplan en bijhorende budgetten vastgesteld kan worden in de gemeenteraad. Het is volgens ons niet eerlijk om aan de raadsleden een meerjarenplan voor te stellen waar 1 van de belangrijkste projecten niet is opgenomen. We merken trouwens op als het project van de BKO wel zou opgenomen worden in het meerjarenplan hetzij er middelen moeten overgezet worden van het OCMW naar de gemeente wil men niet met een negatief resultaat op kasbasis te maken krijgen tegen het eind van deze legislatuur. Bovendien leidt dit ook tot een vereiste update van de budgetten en het meerjarenplan van het OCMW. Dus vooraleer we dit kunnen vaststellen in de gemeenteraad zouden wij er op aandringen dat de raad minstens over dezelfde cijfers kan

3 beschikken zoals de meerderheid reeds in de media laat uitschijnen en die op zich ook al een veel te rooskleurig beeld scheppen van de geplande investering in de kerk van Poelkapelle Dus beste burgemeester en schepenen, aub, stop met uw gemeenteraad te behandelen als een bendeke parasieten en presenteer hier uw echte plannen voor de komende tijd in deze legislatuur en met de juiste cijfers. Zodat duidelijk wordt welke eventueel zinvolle investeringen of uitgaven er zullen te lijden hebben onder uw grootse bouwprojecten zoals het sociaal huis, de BKO in de kerk en de wraakroepende verhuis van ons containerpark met uw volledige DIFTAR uitwerking. We merkten alvast al dat de vernieuwing van de Langemarkstraat-Poelkapellestraat en de aanleg van het fietspad tussen Langemark en Poelkapelle verschoven is naar Ook de kwaliteit van het wegennet verhogen krijgt te lijden onder uw gekke projecten waar geen mens vragende partij voor is. We zien dat in actieplan AP-44 (pag 19) in totaal euro weggeknibbeld werd om de wegen te onderhouden è we zien daar bovendien dat jullie bijna niks meer voorzien in 2019 voor het onderhoud van de diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden. Initieel was er nog euro gepland en dit is in 2019 herleidt tot euro!! Denken jullie nu echt dat er dan geen nood meer zal zijn aan onderhoud van deze of zullen ze tegen dan allemaal in perfecte staat zijn. Ook hadden we een aantal raden terug begrepen dat jullie de grond in de klerkenstraat gingen verkopen. Tot nader order hebben we hier geen update van gekregen en in het meerjarenplan of de geplande budgetten vinden we nergens de geplande inkomsten voor deze? Mbt restauratie van het Guynemermonument plannen jullie euro subsidies te ontvangen in 2015 om de euro uitgave te helpen financieren. We lezen echter in schepencollege van 24 november het volgende in het meerjarenplan werd een bedrag van euro voorzien voor de restauratie van het guynemermonument. Wat is het nu? hoeveel wordt er echt voorzien en by the way hoe zit het met jullie subsidie, wij hebben begrepen dat jullie voorstel door erfgoed vlaanderen niet werd aanvaard gezien het geen restauratief voorstel was en de onderbouwing onvoldoende was naar erfgoed Vlaanderen toe. Kunnen jullie volgens het nieuwe onroerenderfgoeddecreet dan nu plots meer subsidies losweken? Bovendien is in uw plan onvoldoende of geen rekening gehouden met verminderde inkomsten uit dividenden toch zekerlijk niet in budget opgesteld voor Graag willen we u informeren aangaande het plan van de nieuwe regering omde intercommunales te onderwerpen aan de vennootschapsbelasting. Zoals u er ons op wees een aantal raden terug waren de intercommunales, opgericht door de wet van 22 december 1986, tot op heden niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting op basis van artikel 180 van het wetboek van de inkomstenbelastingen en werden ze onderworpen aan de rechtspersonenbelasting op basis van artikel 220, 2 van datzelfde wetboek. In het kader van de begroting, en om een betere fiscale concurrentiepositie te garanderen tussen de publieke sector en de privé sector, heeft de nieuwe regering Michel, waar jullie beide partijen trouwens ook deel van uitmaken, in het regeerakkoord opgenomen om deze uitzondering af te schaffen vanaf 1 januari 2015.

4 Bovendien lijkt het ons ook dat de inkomsten die jullie in rekening brengen voor de inkomsten uit de aanvullende belastingen belastingen op de personenbelasting niet correct. 1. In de evolutie van het exploitatiebudget bij de budgetaanpassing 2014 mogen wij lezen dat er euro gebudgettteerd wordt. 2. In een schrijven van de federale overheidsdienst financien dd van 7 november of bijna anderhalve maand terug zien we dat er een herraming is to euro waarvan nog 1% in mindering gebracht moet worden omwille van administratieve kosten. Dus pakweg euro verschil. Welke is het juiste? Voor het budget van 2015 houden jullie ook geen rekening met de 1% administratiekosten die bij artikel 470 van het westboek van inkomstenbelastingen 1992 zijn vastgesteld en die voor onze gemeente euro bedragen! En eigenlijk is nog het strafste van al dat wij zien dat het gecumulleerde budgettaire resultaat of het resultaat op kasbasis slinkt van per eind 2013 tot nog welgeteld per eind 2018 of op het einde van deze legislatuur dus een vermindering van meer dan 6 miljoen euro of 240 miljoen Belgische frankene. Dit is allemaal zonder rekening te houden met onze eerdere opmerkingen. Hoe zien jullie de gemeente in de mogelijkheid om blijvend na de huidige legislatuur een positief resultaat op kasbasis voor te leggen evenals een positieve autofinancieringsmarge bovendien wetende dat jullie de gemeente via het OCMW nog fors in de schulden willen gaan duwen met de bouw van het bijkomende verzorgingstehuis dewelke jullie pas zouden pas willen beginnen afbetalen vanaf volgende legislatuur. Moeten wij dit beschouwen als een soort angstpsychose om er de volgende keer niet meer bij te zijn en er voor te zorgen dat een volgende ploeg wel heel onaangename maatregelen zal moet nemen om de rekeningen nog te laten kloppen! Als het dan nog voor zinvolle projecten ware, waar de gemiddelde inwoner in ons dorp achter staat dan konden we dit nog een beetje begrijpen maar nu Dus beste schepencollege, u begrijpt dat wij de rekeningen die u ons hier voorschotelt absoluut niet serieus achten, meer nog ze zijn een vernedering voor uw gemeenteraadsleden die hier gevraagd worden om budgetten en meerjarenplannen vast te stellen die niet in lijn liggen met de werkelijke plannen en mogelijkheden van jullie schepencollege. Vandaar dat wij vragen dit te verdagen om bij een volgende gemeenteraad de juiste weergave van de plannen van dit schepencollege te mogen leren kennen. Wordt goedgekeurd met : 13 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 onthoudingen Stemmen tegen : N-VA : dhr Peter Vantomme, dhr José Victoor en dhr Dominique Cool Onthoudingen : Proo! : dhr Luc Vandamme SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert Dhr Robert Barthier (N-VA) wenst niet te stemmen en neemt akte.

5 1.3 Budgetwijziging 2 dienstjaar 2014 gemeente - vaststelling Volgens art. 154 van het Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 stelt de gemeenteraad de budgetwijziging vast op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota ervan. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met de budgetwijziging 2/2014 elektronisch bezorgd. De financieel beheerder geeft toelichting bij de budgetwijziging 2/2014 aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Wordt goedgekeurd met : 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 onthoudingen Stemmen tegen : Onthoudingen : Proo! : dhr Luc Vandamme SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert 1.4 Budget 2015 gemeente - vaststelling Volgens art. 148 van het Gemeentedecreet d.d. 15/07/2005 stelt de gemeenteraad het budget vast op basis van het meerjarenplan. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met het budget 2015 elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij het budget 2015 aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Wordt goedgekeurd met : 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 onthoudingen Stemmen tegen : Onthoudingen : Proo! : dhr Luc Vandamme SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert 1.5 Aanduiden voorzitter van de Commissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden - goedkeuring Volgens artikel 28 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, wordt de voorzitter van een gemeenteraadscommissie aangeduid door de gemeenteraad. Op 1 december 2014 kwam de Commissie Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden voor de eerste keer samen. De Commissie stelt voor om raadslid Koen Bentein aan te duiden als voorzitter. Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 1.6 Heffen van een gemeentebelasting op afgifte van administratieve stukken voor de dienstjaren goedkeuring wijziging

6 Met ingang van 01 januari 2015 treden een aantal wijzigingen op wat betreft de afgifte van administratieve stukken: Sinds 01/01/2014 worden de kostprijzen van elektronische identiteitskaarten voor Belgen, en kaarten en verblijfsdocumenten voor vreemdelingen, evenals de kostprijs van de Kids-ID's jaarlijks geïndexeerd. Ook na de indexering van 01/01/2015 blijven de kostprijzen in 2015 nagenoeg dezelfde als in 2014.Wat in 2015 o.a. verandert, is dat er voortaan een onderscheid zal worden gemaakt tussen elektronische kaarten en verblijfdocumenten voor vreemdelingen met biometrische kenmerken (kostprijs voor bestuur = 17,70 euro) en dergelijke kaarten zonder biometrische kenmerken (kostprijs voor bestuur = 15,20 euro). Voor beide soorten kaarten wordt echter wel eenzelfde bedrag aan de burger gevraagd (20 euro). Nieuw is dat vanaf 01/01/2015 een afwijkend tarief in werking treedt indien meer dan één (zeer)dringende Kids-ID op hetzelfde tijdstip voor kinderen binnen hetzelfde gezin wordt aangevraagd. In dat geval wordt voor de eerste Kids-ID de volle prijs in rekening gebracht, vanaf de tweede (zeer) dringende Kids-ID een forfaitair bedrag van 50,00. Deze uitzondering geldt enkel voor dringende en zeer dringende aanvragen van de Kids-ID en niet voor eender welke andere gelijktijdige aanvraag van spoedkaarten. Vanaf 01/06/2014 werden de productiekosten voor de aanmaak van een gewoon paspoort (32 bladzijden) aangevraagd in normale procedure met 6 euro verminderd. Deze prijsverlaging werd doorgerekend aan de burger, zodat de kostprijs voor de burger eveneens met 6 euro daalde. Deze prijsverlaging geldt niet voor gewone paspoorten van 64 bladzijden of voor paspoorten aangevraagd in dringende procedure. Wordt goedgekeurd met : 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen Onthoudingen : 1.7 Heffen van een retributie op het verkopen van materiaal voor de dienstjaren goedkeuring In de Algemene Vergadering van Mirom dd 09/12/2014 werd de algemene prijslijst van alle door Mirom toegepaste tarieven goedgekeurd. Het basismodel compostbak kost vanaf 1/1/ euro (2014: 45 euro) en de uitbreidingsmodule 45 euro (2014: 35 euro). De kostprijs van een compostvat blijft gelijk. Compostbakken worden aan kostprijs verkocht door het gemeentebestuur. Het retributiereglement dient bijgevolg in die zin te worden aangepast. Daarnaast wordt ook het boek "Hoe Langemark-Poelkapelle 109 keer een leven verloor" te koop aangeboden in de Dienst Toerisme.

7 Wordt goedgekeurd met : 15 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 0 onthoudingen Stemmen tegen : 1.8 Rapportage interne controle dienstjaar aktename Volgens de artikels van het Gemeentedecreet staan de gemeenten in voor de interne controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1 het bereiken van de doelstellingen 2 het naleven van wetgeving en procedures 3 de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie 4 het efficiënt en economisch gebruik van middelen 5 de bescherming van activa 6 het voorkomen van fraude Het interne controlesysteem wordt vastgesteld door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam. Er wordt gerapporteerd over de overheidsopdrachten. De secretaris rapporteert hierover jaarlijks aan het college en de gemeenteraad, in afwachting van de implementatie van de organisatiebeheersing in het gemeentebestuur en OCMW. De Raad neemt akte. 2 MAP002: PATRIMONIUM - OPENBARE WERKEN - GROEN - FEESTMATERIAAL - BEGRAAFPLAATSEN - MOBILITEIT EN ARBEIDSVEILIGHEID 2.1 Gemeentelijk reglement inzake de concessies op de begraafplaatsen - goedkeuring Het gemeentebestuur wenst op de gemeentelijke begraafplaatsen een uniform beheer aan te bieden dat aansluit op de huidige maatschappelijke evoluties en tendensen. Om dit te realiseren dienen een aantal maatregelen genomen te worden: 1. Aanpassen van het retributiereglement retributie vast te stellen op de verkoop van kelders in eigendom van de gemeente op de begraafplaatsen te Poelkapelle en St. Juliaan. retributie vast te stellen op de urnenhouders urnenveld/columbariumnissen 2. Concessiebeheer: Een retro-actieve aanpak te voorzien met betrekking tot: de begravingen in volle grond (wettelijk duur 10 jaar)

8 de huidige lopende of vervallen concessies, zodat duidelijkheid en gelijkheid bereikt wordt tussen oude en nieuwe termijnen de vervallen eeuwigdurende concessies (enkel op vraag hernieuwbaar voor 50 jaar) Tegemoet komen aan de vraag en huidige tendens om: concessies te voorzien op 30 jaar (i.p.v. 50 jaar), hernieuwingen ervan op 10 jaar een onderscheid te maken in de kostprijs voor inwoners en niet-inwoners 3. Het wegnemen van vervallen concessies zoals wettelijk bepaald: Respectievelijk worden vanaf volgende situaties rechtgezet: de begravingen in volle grond die de wettelijke duur van 10 jaar overschreden hebben de huidige vervallen concessies (stapsgewijze aanpak - oudste eerst) de vervallen eeuwigdurende concessies (enkel op vraag hernieuwbaar voor 50 jaar) De Burgemeester zal een akte opstellen waarin de belanghebbenden eraan herinnerd worden dat zij, willen ze hun rechten behouden, een aanvraag om hernieuwing moeten indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen vóór de datum in die akte bepaald. Een afschrift van die akte zal minstens één jaar lang bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats aangeplakt worden. Wordt goedgekeurd met : 15 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen Onthoudingen : 2.2 Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen - goedkeuring Het retributiereglement dient aangepast naar aanleiding van een aantal nieuwe bepalingen inzake concessies en hernieuwing ervan opgenomen in het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen. Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 2.3 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer in de Poorterstraat - gedeeltelijk parkeren op het voetpad - goedkeuring De Poorterstraat werd n.a.v. de aanleg van een gescheiden rioleringsstels in 2010 heraangelegd. Daarbij werd een parkeerstrook voorzien langs de kant van de oneven huisnummers. Dit zorgt voor problemen voor een schrijnwerkersbedrijf dat met zijn materiaal de straat moet oversteken. Omdat de weg en het voetpad breed genoeg zijn, wordt een parkeerstrook aangeduid langs de kant van de even nummers. Dit zal aangeduid worden met het verkeersbord E9f en de nodige belijning. Er blijft een voldoende breed voetpad over (min. 1,50 m). Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.

9 2.4 Aanvullend verkeersreglement uitbreiden bebouwde kom centrum Poelkapelle - goedkeuring De gemeenteraad heeft op 7 juli 2003 het gemeenteraadsreglement goedgekeurd dat de bebouwde kommen vast legt. In Poelkapelle bestaat er onduidelijkheid over het statuut van de Oude Bosweg. Vanuit de Langemarkstraat ligt deze binnen de bebouwde kom, vanuit de Brugseweg ligt deze buiten de bebouwde kom. Om deze onduidelijke situatie op te heffen, wordt de bebouwde kom langs de Brugseweg uitgebreid tot voor het kruispunt met de Oude Bosweg. Daarbij wordt ook het aangrenzende deel van de Waterstraat opgenomen in de bebouwde kom. Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 2.5 Gedeeltelijk opheffen en verleggen van buurtweg 107 in Sint Juliaan: beraadslaging over het tracé en voorlopige vaststelling van de rooilijn - goedkeuring Het groentenverwerkend bedrijf Dejaeghere heeft op 18 juni een voorwaardelijk gunstig planologisch attest verkregen van de Vlaamse Minister voor Ruimtelijke Ordening voor een uitbreiding van het bedrijf. Op korte termijn komen er twee loodsen bij, ten noorden van de huidige bedrijfsgebouwen, naast de Peperstraat. Voor de uitbreiding op lange termijn zal het Vlaams gewest een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken dat de bestemmingen en randvoorwaarden hiervoor vastlegt. Buurtweg 107 verbindt nu de Peperstraat met het fietspad langs de Steenbeek, via een brug over de Steenbeek. Na de realisatie van de uitbreiding op korte termijn, zal buurtweg 107 dwars door het bedrijfsterrein lopen. Dit is niet wenselijk, zowel om praktische, hygiënische als veiligheidsredenen. Omdat de buurtweg in gebruik is (mountainbikers, landbouw), wordt voorgesteld om de buurtweg te verleggen rond de uitbreiding op korte termijn. De gronden hiervoor zijn in eigendom van het bedrijf. De nieuwe buurtweg kan gecombineerd worden met de bufferzone rond de uitbreiding. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen een drietal bezwaren binnen. Deze hebben betrekking op: Het behoud van een erfdienstbaarheid van afwatering De afwatering van de weg zelf De strijdigheid met de gegevens uit het planologisch attest Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 2.6 Overeenkomst tot het beheer van het hengelrecht op de gemeentelijke vijver te Langemark goedkeuring Het college stelt voor om het hengelrecht op de gemeentelijke vijver over te dragen aan de Bakelandtvissers. Dit geeft de Bakelandtvissers het recht om de visvergunningen uit te reiken en te controleren en eventueel in kader van het uitreiken van vergunningen, het goed gebruik van de vijver door de vergunninghouders op te volgen.

10 Het bedrag van de vergunningen wordt bepaald door de Bakelandtvissers, in overleg met het college. De verkoop van de vergunningen gebeurt door de hengelvereniging aan de eigen leden en aan derden door het gemeentebestuur aan derden. De hengelvereniging kan het geïnde bedrag van de vergunningen vanaf 1/01/2016 aanwenden voor de aankoop van vis voor de vijver. In de ontwerpovereenkomst wordt een taakverdeling opgesteld tussen het gemeentebestuur en de hengelvereniging, waarbij : het gemeentebestuur instaat voor het groenbeheer van het vijverpark de Bakelandtvissers instaan voor het beheer van het visbestand en van de vijver (op een kwaliteitsvolle en ecologische manier) beide partijen instaan voor de netheid van het vijverpark : - gemeente : legen vuilbakken en opruimen sluikstort - Bakelandtvissers : sensibilisering gebruikers en opruimacties Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 2.7 Reglement feestmateriaal - goedkeuring Bij de vraag tot goedkeuring van het nieuwe uitleenreglement in december 2013 was voorzien dat na een jaar het nieuwe uitleenreglement zou worden geëvalueerd : Inkomsten uitleen 2013: 6875, voor ,86 euro (stand op 8 december 2014). Het materiaal wordt zelden tot bijna nooit afgehaald (tot op heden slechts een 6-tal keer). Mensen die nadars nodig hebben, moeten evenveel betalen als ze er nu 10 of 90 vragen, wat niet echt correct is. Regelmatig komt de vraag om materiaal te delen onder verenigingen. Dit staan we toe omdat we ook slechts eenmaal moeten vervoeren. Dit zorgt wel voor nogal wat administratie, omdat telkens goedgekeurde aanvragen moeten herwerkt worden. In de sporthal blijven meestal een aantal schraagtafels liggen omdat die daar het meest gebruikt worden. Dit is niet voorzien in het huidig reglement. De brief die we nu samen met de factuur opstellen, maakt een dubbele briefwisseling overbodig en wordt als positief ervaren. Voorstel tot aanpassen van het reglement: Vaste retributie voor leveren materiaal (met aanpassing retributie stoel, tafel, podium en schraagtafel). Bij zelf afhalen totale som gehalveerd. Dit zorgt voor een groter prijsverschil dan huidig, waarbij het afhalen nog meer wordt gestimuleerd. Dit zeker voor kleine bestellingen. Nadars rekenen aan stukprijs. Dit benadeelt niemand en zorgt ervoor dat er niet méér moet geleverd worden dan nodig.

11 Als verenigingen in hetzelfde weekend en op dezelfde plaats feestmateriaal willen huren, kan dit met een eenmalige aanvraag door één vereniging. Dan wordt één aanrekening verstuurd en kunnen ze de retributie onderling delen. Een aantal schraagtafels blijven in de sporthal Den Tap aanwezig. Dit vormt geen probleem gezien de ruime berging. Ter vervanging in de uitleen willen we in de toekomst beter handelbare grote plooitafels aankopen die deze kunnen vervangen. Dit zouden er reeds een twintigtal zijn in Conclusie: De aanpassing van het reglement zorgt ervoor dat de totale kostprijs zakt t.o.v. de vorige regeling. Bij afhalen wordt het nog goedkoper dan op heden. De aanpassing van de schraagtafels moet zorgen voor een beter comfort. Een eenvoudiger administratie voor de diensten. Wordt goedgekeurd met : 13 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 2 onthoudingen Stemmen tegen : Onthoudingen : Proo! : dhr Luc Vandamme SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert 3 MAP004: ONDERWIJS - JEUGD - CULTUUR - BIBLIOTHEEK - TOERISME - FEESTEN EN COMMUNICATIE 3.1 Evaluatie jeugdwerking zomervakantie aktename Tijdens de zomermaanden worden de planningen van de sportdienst, jeugddienst en buitenschoolse kinderopvang op elkaar afgestemd. Van 30 juni tot en met 29 augustus organiseerden de 3 diensten in samenspraak opvang en activiteiten. Ook voor de zomervakantie van 2015 werden alvast enkele afspraken gemaakt. De raad neemt akte. 3.2 Overeenkomst kunstwerk Mailbox - goedkeuring Sinds de tentoonstelling bij de heropening van het gemeentehuis, staat het kunstwerk Mailbox van dhr. Oswald Fieuw in de hal van het gemeentehuis. Het werk levert zeer veel goede reacties op en is ondertussen een deel van de inkomhal geworden die vormelijk en symbolisch volledig in het gemeentehuis past. De huurovereenkomst die we met de kunstenaar hiervoor hadden, is ondertussen verlopen. In het contract stond dat we daarna de keuze hadden om verder te huren, het te kopen of de huur stop te zetten. Nu heeft de kunstenaar zelf een ander voorstel gedaan. Hij wenst een handgifte van het kunstwerk te doen. De modaliteiten hiervan vindt u in de overeenkomst handgifte kunstwerk Mailbox, Oswald Fieuw.

12 Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 4 MAP006: SOCIALE ZAKEN - GEZINNEN - SENIOREN - ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN ARMOEDEBESTRIJDING 4.1 Aanpassing meerjarenplan OCMW - goedkeuring Volgens art. 148 van het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008 wordt het meerjarenplan en de aanpassingen ervan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met de aanpassing van het meerjarenplan elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Wordt goedgekeurd met : 14 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding Stemmen tegen : Onthoudingen : SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert 4.2 Budget 2015 OCMW - kennisname Volgens art. 150 van het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008 neemt de gemeenteraad kennis van het budget als deze past binnen het meerjarenplan. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met het budget 2015 elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij het budget 2015 aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. De raad neemt akte. 4.3 Budgetwijziging 2 van dienstjaar 2014 OCMW - goedkeuring Volgens art. 150 van het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn d.d. 19/12/2008 spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van de budgetwijziging. Op 03/12/2014 werden de documenten in verband met de budgetwijziging 2/2014 elektronisch bezorgd. De financieel beheerder gaf toelichting bij de budgetwijziging 2/2014 aan de raadsleden van OCMW en gemeente op 15/12/2014. Wordt goedgekeurd met : 14 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding Stemmen tegen : Onthoudingen : SP.a : dhr Jean-Marie Callewaert

13 5 MAP-007: VARIA 5.1 Besluit van de raad houdende politieverordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de KLJ-eindejaarsfuif op 27 december goedkeuring Betreft : politieverordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de KLJ-eindejaarsfuif op 27 december 2014 Wordt goedgekeurd met : 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 5.2.Toegevoegd punt door N-VA Bodemvervuiling in de Poelkapellestraat Graag toelichting over huidige stand van zaken. Wordt besproken Toegevoegd punt door N-VA : BKO-kerk Poelkapelle De N-VA fractie begreep van de burgemeester tijdens de toelichting van het meerjarenplan op 15/12/2014 dat dit dossier beslist is en gezien dit een aangelegenheid mbt de kerk verder behandeld zou worden in de gemeenteraad. Gezien dit dossier ingepland is voor uitvoering in 2015,zal dit dus binnenkort wordt overgeheveld naar de gemeenteraad voor verdere opvolging. Graag toelichting met betrekking tot de onderhandelingsopdracht met bekendmaking in het project van de BKO in Poelkapelle. Stap per stap willen wij als fractie eens toegelicht worden hoe dit exact verlopen is in dit dossier - wanneer is wat gebeurd en wie keurt wat en wanneer goed. In dit dossier lijkt het ons zeer leerzaam voor de ganse raad om in deze eens een toelichting te krijgen tijdens de gemeenteraad met verwijzing naar de beschrijving met het juiste wettelijke verloop. Indien mogelijk graag presentatie vooraf te voorzien aan alle raadsleden. Opmerkingen : De raadsleden ontvangen ter zitting een bundel met overzicht van de procedure. Dhr. Dominique Cool vraagt te notuleren dat het origineel dossier niet ter inzage ligt van de gemeenteraad. Dhr. Cool stelde de vraag om het dossier ter inzage te leggen op de dag van de raad zelf.

14 Wordt besproken. 5.4 Vragen en antwoord De burgemeester zegt dat de volgende gemeenteraad op 26 januari 2015 valt. Daarnaast nodigt hij de raadsleden uit voor de nieuwjaarsrecepties: o Van het personeel: donderdag 8 januari o Van de adviesraden en partners van de besturen : vrijdag 9 januari Dhr. Lieven Vanbelleghem geeft toelichting bij de nieuwe distributienettarieven : Sedert 2009 werden de distributienettarieven verplicht bevroren. Ondertussen bleef de kost stijgen voor het verplicht opkopen van groene stroomcertificaten door de distributienet-beheerders. De waarde van de stroomcertificaten is niet in overeenstemming met de verkoopprijs ervan als groene stroom. Hierdoor stapelen zich behoorlijke verliezen op sedert Door het verder subsidiëren van zonnepanelen bleef dit stijgen tot op heden. Door de 6 de staatshervorming zijn de gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor de distributienettarieven. Voor Vlaanderen is dat de VREG. Door de VREG is nu beslist dat vanaf 1 januari 2015 het distributienettarief mocht verhogen. In eerste instantie om de kosten weg te werken van de jaren Dit wil zeggen dat een verdere stijging in de komende jaren niet uitgesloten is omdat de opgestapelde schuld voor de verder jaren nog hoger is wegens het toen nog toenemende succes van de zonnepanelen. Op de laatste bestuursvergadering van Gaselwest werd een stijging van het distributienettarief met 9% goedgekeurd voor ons gebied. Daarnaast volgt een daling van het gastarief met 5%. Hierbij moet je wel verstaan dat die 9% niet slaat op je eindfactuur, maar op het gedeelte van het distributienettarief, wat 37% is van het totaal. Het zelfde geldt voor gas waarbij die daling slechts op 20% van je factuur telt. Als men deze prijsstijging berekend op een gemiddeld gezin van 3500kWh elektriciteit en kWh aardgas komt dit neer op enerzijds een stijging van 35 voor elektriciteit en op een daling van 37 voor gas. Naast de stijging van het elektriciteitstarief zullen nu ook prosumenten betalen. Dit zijn zonnepaneeleigenaars die dubbel gebruik maken van het net. Enerzijds om energie te leveren en anderzijds om er gebruik van te maken als hun eigen productie niet voldoende is. Vanaf 1 juli zal een aanrekening gebeuren afhankelijk van het vermogen van de omvormer. Hier is het zo dat iemand met een terugdraaiende teller met een standaard installatie van 4.2kW met een netto 0- verbruik gemiddeld 340 per jaar betalen. Dhr. Dominique Cool zegt dat het verslag van het college van 1/12 deze middag nog ontbrak op het extranet, niettegenstaande het verslag werd goedgekeurd in het college van 8/12. Mevr. Sabine De Wandel antwoordt dat het klopt dat het verslag niet raadpleegbaar is als pdf-document. Het verslag is wel zichtbaar via agendapunten van het extranetsysteem. Dhr. Dominique Cool zegt dat het college blijkbaar een grote nood ziet van de bouw van het sociaal huis aan het gemeentehuis. Dhr. Cool is verwonderd dat in het sociaal huis een aantal elementaire zaken niet worden opgenomen, volgens het verslag van de architect : o Het college besliste om Kind en Gezin niet op te nemen in het sociaal huis, omdat

15 kinderen te storend zouden zijn. o De dienst burgerzaken wordt niet gehuisvest in het sociaal huis. Wat is de functie dan van het sociaal huis? Het is toch precies de bedoeling om de sociale dienstverlening te gaan bundelen? De burgemeester antwoordt dat het bestuur geen sociaal huis bouwt, maar een uitbreiding van de huidige administratieve diensten, waar alle dienstverlening aan de burger wordt samengebracht. Dat betekent dat niet alleen de sociale zaken worden samengebracht, maar ook een aantal andere zaken. Het klopt dat de dienst burgerzaken niet in het nieuwe gedeelte wordt ondergebracht, maar in het huidige gemeentehuis. De toegang tot de burgerzaken zal via het nieuwe gedeelte gebeuren. Wat consultaties van Kind en Gezin betreft, werden de openingsuren van de consultaties en van het gemeentebestuur en OCMW naast elkaar gelegd. Het organiseren van consultaties in een lokaal waar andere diensten ernaast administratief werk uitvoeren, zorgt voor problemen op akoestisch vlak en op het vlak van onthaal. Het idee is om het consultatiebureau onder te brengen in de nieuwe BKO te Poelkapelle. Het bestuur meent dat daar meer synergiën zijn uit te halen. Dhr. Dominique Cool besluit dat de sociale dienstverlening dus niet meer gebundeld wordt in het sociaal huis. De burgemeester antwoordt dat het niet louter gaat om de sociale dienstverlening in het sociaal huis maar over de volledige dienstverlening. Je kan bijvoorbeeld ook lezen dat het bestuur vindt dat de dienst ruimtelijke ordening nog steeds niet vlot bereikbaar is. Die dienst zullen we ook in het nieuwe gedeelte plaatsen. Andere, meer gesloten diensten worden vooral ondergebracht op de verdiepen van het bestaande gemeentehuis. Dhr. Dominique Cool vraagt of we dan verder nog gebruik maken van het woord sociaal huis? De burgemeester antwoordt dat we op zoek zijn naar een nieuwe naam die lading dekt van de publieke functies die worden aangeboden in het nieuwe concept. Hij daagt de gemeenteraad uit om mee te denken. De burgemeester verwijst naar een aantal projecten in andere gemeenten : Oostcampus in Oostkamp, Gemeentepunt in Zwevegem, Het is niet de bedoeling dat we een OCMW bouwen aan het gemeentehuis, maar dat we komen tot 1 geïntegreerde geheel, waar de dienstverlening aan de burger gebundeld en toegankelijk wordt gemaakt. Dhr. Robert Barthier meent dat er heel wat kritiek komt van de bevolking op het sociaal huis, onder meer over het verdwijnen van groen. De burgemeester antwoordt dat er groen zal bijkomen rond de site. Dhr. Dominique Cool verwijst naar het schrijven van de architect in het college 3 november met betrekking tot de vergadering van 24 oktober, waarin hij expliciet vraagt of er nog opmerkingen zijn. Bij de besluitvorming wordt opgenomen dat het college kennis neemt. Dhr. Dominique Cool vraagt of het college hierover nog opmerkingen heeft? Zo ja, dewelke? De burgemeester antwoordt dat de stuurgroep een aantal zaken voorbereidt en de opmerkingen bundelt, onder meer over de inrichting van de dienst ruimtelijke ordening. Die zijn teruggekoppeld en zullen binnenkort worden gecommuniceerd aan het personeel. Dhr. Dominique Cool vraagt waarom het verslag dan in het college komt. De burgemeester antwoordt dat het college akte neemt van een aantal verslagen van lopende projecten, zodat zij op de hoogte blijven en zelf actief vragen kunnen stellen. Dhr. Dominique Cool zegt dat de architect wel degelijk een goedkeuring vraagt. Dhr. Frank Gheeraert antwoordt dat het college niet zomaar

16 alles beslist. Dhr. Dominique Cool vraagt om eventuele opmerkingen in het vervolg ook op te nemen in het college. Dhr. Dominique Cool zegt dat hij het volgende leest in de notulen van de kerkfabriek : grote onderhoudswerken, in aanwezigheid van architect renovatiewerken kerk fase 2, stand van zaken: o het plat dak van de sacristie werd volledig vernieuwd, o plaatsen van de netten voor de duivenwering wordt uitgebreid, o het reinigen van de goten vormt op bepaalde plaatsen een probleem naar toegankelijkheid : mogelijke oplossing is het plaatsen van vaste ladders op de buitenmuren Daarna wordt het volgens Dhr. Cool interessant : o eerste stappen voor fase 4 : Fase 4 behelst vooral de herstelling van het metselwerk, en mogelijk ook injecteren van de muren tegen vocht. De architect heeft van de aanwezigheid van hoogtewerkers voor fase 2 gebruik gemaakt om observaties en opmetingen te doen van de nodige herstellingen en het zijn er heel wat, meer dan gedacht. De nieuwe raming beloopt euro. De architect krijgt de opdracht het dossier voor te bereiden voor subsidie-aanvraag. Zou het kunnen dat die raming met een volgende fase te maken heeft, en niet met het dak? Dhr. Alain Wyffels bevestigt dat het gaat om een volgende fase, namelijk het metselwerk. Dhr. Alain Wyffels zegt dat die renovatiewerken juist de kern vormt van de reden waarom wordt nagedacht over nevenbestemming. Ook als we op vandaag afzien van die nevenbestemming en die kerk op punt zetten, wat zeker nodig is, moeten we rekenen op een kost van nog 1 miljoen euro. Dhr. Cool vraagt wat fase 3 dan inhoudt? De burgemeester antwoordt dat fase 3 ging over werken die niet werden uitgevoerd, namelijk onderkappen van de muren. Dit is geschrapt omdat in fase 1 drainage werd uitgevoerd en bleek dat er geen stijgend vocht meer merkbaar was aan de muren. Dhr. Cool merkt op dat met de kosten van de BKO, dit wel een hele dure kerk wordt. Dhr. Dominique Cool verwijst naar het college van 17/11 met betrekking tot het RUP Hooyaerd. Er waren daar een aantal opmerkingen. Die opmerkingen zouden worden doorgegeven aan de architecten. Dhr. Cool vraagt of de opmerkingen kunnen worden gedeeld. De burgemeester antwoordt dat het gaat om inhoudelijke opmerkingen op het plan en beaamt dat dit kan worden bezorgd. Dhr. Dominique Cool zag in het college dat de gemeente Alveringem aan omliggende besturen vraagt haar steun te betuigen door bij vooraanstaande politici te pleiten, tegen de boycot door Rusland ten nadele van de landbouwers. Dhr. Johan Vanysacker denkt dat dit positief werd beantwoord. Bepaalde groenten en vlees kunnen immers niet meer worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een probleem rond prijsvorming van de producten dat ze kweken. Het ABS en de Boerenbond volgen dit ook van nabij op. Dhr. Dominique Cool vraagt om ook een dergelijke brief op te stellen. Dhr. Jean-Marie Callewaert zegt dat hij naar de toelichting is geweest met betrekking tot de spoorwegberm op 2 december van de Provincie. Dhr. Callewaert zegt zeer gecharmeerd te zijn door het project, maar heeft toch een aantal bedenkingen bij de vergadering. De problemen zullen zich wellicht niet stellen op grondgebied Langemark, maar verder op de spoorwegberm. Hij vreest dat de timing van 2017 hierdoor niet zal worden gehaald. Door de problemen met een omleiding die moet

17 gelegd worden rond een boerderij, is er wellicht nog een lange weg te gaan. Hij stelt voor om aan de Provincie te vragen om eerst en vooral het gedeelte van Langemark te verwezenlijken. Dhr. Frank Gheeraert zegt deze vraag al werd gesteld door Provincieraadslid Gilbert Verkinderen op de Provincieraad. Dhr. Jean-Marie Callewaert verwijst naar de gasleiding die wordt gelegd door Fluxys. Er komt een aftakking voor Milcobel met een afsluitpunt in de Melkweg. Komt dat op gemeentedomein? De burgemeester zegt dat ze hiertoe gronden zullen moeten verwerven. Dhr. Jean-Marie Callewaert verwijst naar de engagementsverklaring tav WVI dat de gemeente heeft getekend. Hij zag dat schepen Frank Gheeraert daarnaar toe is geweest en vraagt zich af wat daar werd verteld. Dhr. Frank Gheeraert zegt dat alle gemeenten van de Provincie (op 2 na) zich engageren om een nulmeting van energiegebruik te doen. Zij beloven hiermee ook om over de periode van een aantal jaar de energieconsumptie met een bepaald percentage te doen verlagen. Dhr. Jean- Marie Callewaert vraagt of het gaat over het eigen gemeentelijk patrimonium. Dhr. Frank Gheeraert antwoordt dat dit klopt. Het is de bedoeling om de gemeenten te stimuleren om als een goede huisvader om te gaan met hun energie. Namens de gemeenteraad Gedaan in zitting met datum als boven De secretaris De voorzitter S. DE WANDEL A. WYFFELS Voor eensluidend afschrift De secretaris De Burgemeester

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2008 2 Inhoudstabel Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 14 Onthaal 16 Bevolking 17 Burgerlijke Stand 20 Vreemdelingen 22 Juridisch 23 Communicatie,

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT

Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT Jaarrekening 2014 GEMEENTE ZWIJNDRECHT GEMEENTERAAD 25-6-2015 Inhoud Lijst van veelgebruikte afkortingen... 3 Inleiding... 4 Beleidsnota... 5 Doelstellingenrealisatie... 5 Prioritaire doelstellingen...

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw

Gemeente. Sint-Pieters-Leeuw Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Jaarverslag 2006 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Behoorlijk bestuur 7 Bestuur 9 Secretariaat 13 Onthaal 15 Bevolking 16 Burgerlijke Stand 19 Vreemdelingen 21 Juridisch 22 Informatie

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN 1 DEEL 4 - OVERZICHT VAN DE KLACHTEN (Enkel elektronisch raadpleegbaar via www.gent.be/ombudsvrouw

Nadere informatie