WOS JAARVERSLAG 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOS JAARVERSLAG 2010"

Transcriptie

1 WOS JAARVERSLAG 2010

2 Voorwoord Voor de WOS was 2010 het jaar waarin zij een duidelijk profiel naar buiten heeft gekregen. In voorgaande jaren werd al toegewerkt naar profilering van de WOS als expertiseburo in ondersteuning van goed werkgeverschap. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en WOS werd als gesprekspartner veelvuldig gevraagd, geraadpleegd en betrokken bij verschillende werkgroepen, bijeenkomsten en congressen. In het vorige jaarverslag meldden we dat voor de CAO-sport nog geen overeenstemming kon worden bereikt. Deels had dit te maken met de financiële crisis en het niet kunnen inschatten van de gevolgen daarvan op onze sector. Begin 2010 zijn de onderhandelingen gestart en medio 2010 werd een onderhandelaarsakkoord bereikt met als resultaat een CAO voor de periode van 1 juni 2009 tot en met 31 december Een ledenonderzoek dat wij in het kader van WOS2016 hebben uitgevoerd heeft ons duidelijkheid gegeven over de te varen koers voor de komende jaren. Dit is vastgelegd in de WOS agenda Het WOS Beleidsplan: Op Maat, de WOS agenda 2016 Het tweede jaar van het beleidsplan Op Maat (beleid WOS ) was een zoektocht naar waar wij als WOS de grenzen willen of moeten leggen van wat wel en wat niet tot onze taak/taken behoort. Buiten het feit dat Belangenbehartiging, Dienstverlening op maat en Knooppunt van kennis de drie peilers zijn van het beleidsplan zijn de kaders voor de leden een belangrijk punt. In de WOS agenda voor 2016 zijn de taken kernachtig omschreven via de lijnen Belangenbehartiging, Brancheontwikkeling, Dienstverlening en Organisatie. De kerntaak van de Werkgevers in de Sport is de invulling en de uitvoering van de CAO Sport. De CAO Sport is in al het handelen dan ook het vertrekpunt. Daarbij streven wij naar vernieuwing in sportarbeidsverhoudingen met de focus op: flexibiliteit en maatwerk; performance; arbeidstijden; gezond & vitaal. De Werkgevers in de Sport zijn specialisten waar het gaat om arbeidsverhoudingen in de sport waarbij zij zich breder oriënteren dan alleen op de CAO Sport. Zo is in één van de doelstellingen professionalisering van de sector. Deze weg is voor de sportverenigingen via sportwerkgever.nl al in gang gezet. Met het doel de sportsector als geheel te versterken is er aandacht voor nieuwe werkgebieden zoals bijvoorbeeld de positie van de (top)coaches in Nederland en het terrein van de beroepssporter. De WOS dienstverlening is gebaseerd op kennis van de CAO Sport en wordt primair ingezet voor de leden. Aanvullende dienstverlening is op kostendekkend tarief mogelijk voor leden. Voor niet leden kan, rekening houdend met de doelstellingen van de Werkgevers in de Sport, dienstverlening tegen kostendekkend tarief (met opslag) worden aangeboden. Strategische en tactische vragen op het terrein van arbeidsverhoudingen in de sport vormen onze belangrijkste taak. Uitvoering op organisatieniveau is aan de leden zelf. Bij het beantwoorden van die vragen worden ook de belangen van de werknemers in de sport in het oog gehouden. Gevolg van de WOS agenda 2016 is een bewuste keuze dat het WOS-bureau een compact bureau blijft met op dit moment zes vaste medewerkers met 5,2 fte bestaande uit de directeur, drie beleids- en twee secretariaatsmedewerkers. Daarnaast zal -waar nodig- gebruik gemaakt worden van een zogeheten tweede schil d.w.z. stagairs of ingehuurde personen die meewerken aan een tijdelijk project in opdracht van WOS, mogelijk met financiële ondersteuning door andere partijen. Deze uitgangspunten staan eveneens opgenomen in de WOS-agenda april 2011

3 BELANGENBEHARTIGING OP MAAT CAO Sport In het voorjaar van 2010 hebben sociale partners in de sport een definitieve CAO-akkoord bereikt na instemming van beide achterbannen. Gezien het economische klimaat was het voor de WOS belangrijk een akkoord te bereiken gericht op zowel behoud van werkgelegenheid en werkzekerheid biedt als ook gericht op de ambities van de sport. Vanuit de vakorganisaties is gestreefd naar behoud van koopkracht voor de werknemers. Uiteindelijk zijn partijen een beperkte salarisontwikkling overeengekomen. De looptijd van de cao bedraagt 31 maanden (einddatum 31 december 2011). De huidige cao kenmerkt zich verder met voortzetting van stappen in vernieuwing van het beloningsbeleid. In de vorm van een pilot hebben sommige werkgevers hier eerder een start mee gemaakt. Verder hebben sociale partners meer flexibiliteit afgesproken bij het gebruik van tijdelijke arbeidscontracten en specifiek voor projectmedewerkers, bondstrainers en technisch directeuren. Met een blik gericht naar de toekomst hebben sociale partners afgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken om een mobiliteitscentrum in te richten voor werknemers in de sport en zijn partijen het eens geworden dat de huidige sportambities moderne arbeidsvoorwaarden vragen. Sociale partners gaan gedurende de looptijd van deze CAO onderzoeken op welke wijze de arbeidsvoorwaarden toekomstbestendig vormgegeven kunnen worden. In dit project worden ook de mogelijkheden voor het oprichten van een Arbeidsmarkt & Opleidingen fonds (A&O fonds) onderzocht. De CAO-onderhandelingsdelegatie bestaat uit: Koninklijke Nederlanse Zwembond J. Kossen (voorzitter) NOC*NSF / Kon.Ned. Hockey Bond K. van Willigen Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond A. Binnenmars (tot april 2010) Koninklijke Nederlanse Voetbal Bond R. Bruijnis (vanaf januari 2010) WOS R. van den Burg E. Lankers (adviseur) De klankbordondersteuning bestaat uit: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond NOC*NSF F. an Haack A. Oldenburg Projecten In het kader van de belangenbehartiging van onze leden is de WOS bij een groot aantal projecten betrokken. Soms als initiatiefnemer, soms aan de zijlijn. Hieronder een kort overzicht CAO 2016 In 2010 is de WOS gestart met een debat met de sportsector over de toekomstbestendigheid van de arbeidsvoorwaarden en CAO in de sport. De huidige sportambities (o.a. Olympisch Plan 2028, HR 2016 project), ambities van sociale partners en ontwikkelingen in de sportsector (o.a. professionalisering, nieuwe arbeidsvormen, jonge populatie) vragen om moderne arbeidsvoorwaarden in de toekomst. Tijdens de AV zijn hierover in een ronde tafelsessie eerste discussies gestart. Het debat wordt in 2011 voortgezet. Mobiliteit en opleiden (FNV project) Dit project is het gevolg van afspraken in de in 2010 afgesloten Cao-Sport. De projectleiding is in handen gesteld van FNV Sport. Eind 2010 kon pas overeenstemming worden bereikt over de projectstructuur. In 2011 zal het project voortgezet worden. Verlofbudget en flexibilisering Sociale partners hebben in de CAO afspraken gemaakt om de regeling rondom ouderendagen en werktijdvermindering voor werknemers van tenminste 60 jaar in een levensfasebewust personeelsbeleid op te nemen. Daarnaast zijn partijen het eens geworden over het kader om

4 binnen de jaarurensystematiek verlofafspraken te maken, waarbij de ouderendagen, verlof, stuwmeren en feestdagen betrokken worden. Hiertoe is een werkgroep opgericht waarbij FNV Sport de trekkersrol heeft. Er ligt een notitie die in 2011 besproken kan worden. Performance Management In oktober heeft een Performance Managementdag plaatsgevonden in het Huis van de Sport. Deelnemers konden vooraf vragen inbrengen en tijdens de interactieve bijeenkomst werden drie modules (wat is nieuw ontwikkeld, maken van outputgerichte functiebeschrijvingen en het beoordelingssysteem) behandeld. Phillosophy heeft trainingen gesprekstechnieken voor leidinggevende ontwikkeld. Deze kunnen in 2011 plaatsvinden. Gezondheidsmanagement Er zijn circa 20 kanstrainingen gegeven voor de medewerkers bij leden. Er is een meerjarenvisie gezond & vitaal op hoofdlijnen uitgewerkt aan de hand van de uitkomsten van de vitaliteitsmeting. Op 7 december heeft de Directeurendag gezondheidsmanagement plaatsgevonden. Circa 15 directeuren waren hierbij aanwezig. Werkervaringsplekken (FNV project) CAO-partijen hebben afgesproken om de mogelijkheden van werkervaringsplaatsen in de sportsector te bezien. FNV Sport heeft de aansturing van het project inmiddels bij Calibris neergelegd. De eerste bijeenkomsten werden als positief ervaren. Aan het eind van jaar verloopt het project moeizamer, omdat partijen nog niet scherp hebben wat ze willen en vooral hoe daar invulling aan gegeven kan worden. De doelgroep rond werkervaringsplekken zijn vooral de sportverenigingen. De WOS is vooral in de zijlijn actief in dit project. Werkkostenregeling De WOS heeft het initiatief genomen om haar leden op een goede manier te begeleiden bij de invoering van de werkkostenregeling. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met PGGM HR Advies. Doelstelling van het project was: informeren leden eden hulpmiddelen bieden aan de hand waarvan leden beslissing kunnen per wanneer overstap naar werkkostenregeling wordt gemaakt consequentie voor cao op korte termijn in kaart brengen en tekstvoorstel maken consequentie voor cao lange termijn wordt in kaart gebracht en indien uitgewerkt vakorganisatie en OR/PVT informeren, 6. sportverenigingen wordt hulpmiddel aangeboden. De leden zijn geïnformeerd via de nieuwsbrief en de website. Ook heeft er een presentatie plaatsgevonden bij het P&O platform. Tevens konden de leden deelnemen aan de twee klankbordgroepbijeenkomsten. Resultaat van het project was een inhoudelijke notitie, een stappenplan, een stroomschema, een overzicht met veelgestelde vragen en vooral ook tool (waarmee sportorganisaties de gevolgen van de werkkostenregeling in kaart kunnen brengen). In 2011 wordt nog een document gemaakt met de gevolgen voor de CAO en de werkkleding in de sport. HR Beleid 2016 (project NOC*NSF) De WOS is via de directeur in de werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep is onder leiding van de heer E.J. Hulshof van de Kon. Ned. Lawn Tennis Bond en wordt begeleid door J. Broesder van NOC*NSF. Hoewel de ambities in eerste instantie hoger lagen is een keuze gemaakt voor 3 trajecten: 1. investeren in salarisadministratie en persooneelsinformatie 2. opzetten introductiedagen en talentdagen 3. arbeidsmarktcommunicatie Aanvullend is de WOS verantwoordelijk voor de vernieuwing van arbeidsvoorwaarden (CAO 2016).

5 Coaches aan de Top Het jaar 2010 is ook het jaar geweest dat de WOS in opdracht van NOC*NSF de Regeling Coaches aan de Top en Regeling Technisch Directeuren heeft geëvalueerd. In 2007 en 2009 heeft de WOS voor beide regelingen de arbeidsvoorwaardelijke kant vormgegeven. De evaluatie heeft geleid tot een uitgebreide adviesnota met een contractanalyse, aanbevelingen en advisering rondom arbeidsvoorwaarden. Met enkele sportbonden is uitgebreid apart gesproken. Ook zijn de modelcontracten die de WOS eerder voor beide regelingen had ontwikkeld, aangepast. Combinatiefuncties ed. De WOS ontving regelmatig vragen van sportverenigingen en gemeenten die betrekking hebben op de btw-problematiek bij het aanstellen van combinatiefunctionarissen. Die heeft er toe geleid dat de WOS samen met NOC*NSF in gesprek is gegaan met PwC om te komen tot een brochure voor sportverenigingen (en indirect voor gemeenten) die handvatten biedt op het gebied van de BTW (in relatie met combinatiefunctionarissen). De brochure is afgerond en staat op sportwerkgever.nl. Op het sportbestuurderscongres heeft PwC een goed bezochte workshop hierover gegeven. Pensioenen - Discussie kosten / wensen sport Op 15 april heeft een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden tussen PFZW en PGGM met de sportsector. Deze bijeenkomst is door alle partijen als zeer prettig en nuttig ervaren. Er is daarnaast door PGGM advies uitgebracht over de verplichtstelling en antwoord gegeven op de vragen van een drietal bonden over het pensioen van PFZW. Er is een vervolgafspraak gemaakt met PGGM om met KNVB, KNLTB en KNHS om de tafel te zitten om onduidelijkheden omtrent de pensioenvoorziening van PFZW weg te nemen. De gesprekken hebben de gewenste duidelijkheid gegeven. Er is inmiddels één accountmanager voor de sport. Binnen de WOS is Ronald Veldman de contactpersoon. Er wordt nog nagegaan of we in 2011 pensioenbijeenkomsten voor werknemers kunnen organiseren. Pensioen zal de komende jaren flink op de agenda staan. Inmiddels is besloten om het pensioen voor 2011 niet te indexeren, de premie beperkt te verhogen en de pensioenopbouw iets te verlagen. Nadere maatregelen worden niet uitgesloten. - Nieuwe contracten De sportsector kenmerkt zich door een grote diversiteit aan arbeidsrelaties. Er komen ook steeds meer nieuwe arbeidsrelaties bij waarbij functies die vanuit een vrijwilligerssfeer zijn doorontwikkeld tot hele kleine contracten leiden. Begin 2010 zijn deze functies samen met PGGM HR Advies in kaart gebracht, met als doel de arbeidsverhoudingen en voorwaarden (CAO-Sport en pensioenvoorzirning) voor de functiegroepen te optimaliseren. Hierbij is vooral gekeken naar de verplichtstellingsbeschikking van het pensioen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2011 meegenomen in het project cao2016. Europa Sinds enige jaren wordt er ook op Europees niveau gesproken en kennis uitgewisseld over arbeidsverhoudingen in de Sport. De WOS speelt hierin een actieve rol en is onderdeel van het Ease (de Europese organisatie voor arbeidsverhoudingen) bestuur. Vanuit die functie was de WOS betrokken bij verschillende initiatieven. - EASE Bestuur De bestuurssamenstelling van EASE is ten opzichte van 2009 ongewijzigd: Voorzitter Marcel Martin CoSMoS Professional Rugby (Fr.) Algemeen secretaris Marie Leroux CoSMoS Voluntary /Professional (Fr.) Penningmeester Christian EHFA Fitness (Belgie) Pierar Vice-voorzitter René v.d.burg WOS Voluntary /Professional (Nl)

6 Vice-voorzitter Bestuurslid Hans Goran Elo Steve Studd Arbetsgivaralliansen SkillsActive Voluntary /Professional (Sw.) Alle sectoren (UK) - Sociale dialoog Het bestuur van EASE is eenmaal bijeengekomen, inclusief een Algemene Vergadering. Daarnaast zijn er een tweetal projectbijeenkomsten geweest en twee telefonische vergaderingen. Er is eind 2010 een start gemaakt met het IMPACT project, waar de WOS een deel gaat trekken voor de not for profit sector. Het project heeft als doel het bevorderen van een sociale dialoog op nationaal en Europees niveau. Verdere uitvoering is in 2011, waaronder een RondeTafelConferentie die in mei 2011 gehouden zal worden in het Hotel- en Congrescentrum Papendal. - Europaproject BuZa Maart 2010 stond voor de WOS in teken van het Nationaal Congres Sport & Europa, dat de WOS in samenwerking met Arko Sports Media en Sport2B organiseerde. Locatie was het stadion van ADO Den Haag. Thema was de rol van Europa voor de Nederlandse (arbeidsverhoudingen in de) sport. Met ruim 250 deelnemers uit de sport, onderwijs en gemeentes was de opkomst zeer hoog. Het congres bestond uit een plenair gedeelte met inleidingen van de WOS, NL Sporter en een Nederlandse Europarlementariër. Het plenaire gedeelte werd afgesloten met een debat, waaraan ook de vicevoorzitter van FNV Sport, directeur betaald voetbal KNVB, de Nederlandse Dopingautoriteit en topsporter Erben Wennemars deelnamen. Het middagprogramma bestond uit workshops rondom ondermeer vrij verkeer van werknemers, Europese subsidiekansen voor sportorganisaties, opleidingen en kwalificatiestructuren. In SportKnowhow XL is een reeks aan artikelen gepubliceerd rondom onderwerpen van het congres. Na de zomer is gestart met een collegetour langs hogescholen met sportmanagement- opleidingen. Onderdeel van de collegetour was de ontwikkeling van en beschikbaar stellen van lesmateriaal en een docentenhandleiding. Bij Hogeschool Den Haag en de HAN zijn gastcolleges verzorgd. Apart ook nog voor de MBA studenten in de sportmanagementopleiding van het Wagner Instituut. In Sport & Strategie en SPORT, Bestuur & Management is uitgebreid over het Sport & Europa project van de WOS gepubliceerd. Het project Sport & Europa is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Europafonds) en loopt tot medio 2011 door. A&O Fonds (FAS) Het A&O Fonds financiert veel projecten op het gebied van vernieuwingen van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden. Ook de WOS maakt hiervan gebruik. De door WOS ingediende projectvoorstellen voor 2010 zijn door FAS goedgekeurd en toegekend met deels doorloop naar Deze projecten zijn: 1. CAO * 2. Ondersteuning CAO overleg en bezwarencommissie Functioneren en beoordelen * (verdeling: WOS / FNV Sport / Sociale partners ) De discussie over de toekomst van FAS is nog niet afgerond. Het CAO-P is opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor praktische invulling. De uitgangsprincipes van de diverse betrokkenen blijven tot verdeeldheid leiden. In september heeft een gesprek plaatsgevonden met wederzijdse bestuursdelegaties. Daar is het standpunt bepaald. De WOS is voorstander van het ombouwen van het FAS naar een AenO fonds, mits er door partijen een gezamenlijk beleidskader wordt bepaald en de bestuurlijke en projectmatige ondersteuning in professionele handen komt. De discussie hierover kon in 2010 niet afgerond worden.

7 KNOOPPUNT VAN KENNIS Het verzamelen en ontsluiten van kennis op het gebied van arbeidsverhoudingen in de sport blijft voor de WOS één van de belangrijkste uitgangspunten. Om die kennis op de juiste manier te verspreiden heeft de WOS de beschikking over een aantal eigen communicatiemiddelen zoals de websites en (dus eerst WOS en daarna pas WIS) Verder heeft de WOS een eigen magazine, digitale nieuwsbrieven en schrijft ze regelmatig achtergrondverhalen voor andere media. Hieronder een overzicht. Website Bezoekcijfers 2010 ledensite : bezoekers met pageviews Bezoekcijfers 2010 informatiesite werkenindesportvereniging.nl en vanaf oktober met pageviews Digitale nieuwsbrief De WOS digitale nieuwsbrief is drie maal via aan 351 relaties (leden en overige relaties) verzonden in mei, september en december. De digitale nieuwsbrief werkenindesportvereniging.nl (WIS) is acht keer verzonden in februari, april, juni, juli, september, oktober en 2 x in december aan 424 relaties die zich hebben aangemeld. WOS Magazine Het WOS Magazine verscheen in een extra dikke uitgave twee maal; in juni en oktober. En er was een speciale uitgave in de vorm van een verkorte versie van het jaarverslag Web 2.0 WOS Op lokaal niveau is met de komst van sportwerkgever.nl een flinke stap gezet om de informatievoorziening meer web 2.0 te maken. Voor de WOS site zijn eerste stappen gezet richting een WOS site 2.0. Dit jaar is de WOS gestart met sociale media, via Twitter, Linked In. Ook is de AV in een andere, interactieve opzet georganiseerd. In 2011 willen wij dit verder uitwerken. Externe presentaties De WOS komt zelf steeds beter in beeld als organisatie met expertise op het gebied van sportwerkgeverschap. Onderstaand een korte opsomming van een aantal congressen en presentaties in 2010 waarbij de WOS een actieve bijdrage heeft geleverd, bv. in de vorm van een workshop of inleiding: - Congres Hockeybond; - Bijeenkomst Arbeidsmarktmonitor Sport; - Congres Sportbestuurders met uitreiking werkgeverschapsprijs; - Nominatie Sportbestuur van het jaar; - Congres Op jacht naar Goud; - NSA Bijeenkomst; - Verenigingscongres Sportbureau Roosendaal; - Informatiebijeenkomst Volleybalbond; - Congres Judobond; - Bijeenkomst platform sportkader; - Bijeenkomst P&O platform; - Congres combinatiefuncties; Publicaties Sportwerkgever.nl (vervolg op de club de baas ) Nieuwe publicatie in SBM (twee pagina s). Diverse interviews WOS directeur in SBM Bijdrage aan blad Judo Bond Nederland over combinatiefuncties Bijdrage nieuwsbrief Sportservice Ede Publicaties in SportKnowhow XL over beroepssporters en Sport en Europa.

8 Idem in Sport & Strategie Interviews in Financieel Dagblad en NRC Handelsblad en Volkskrant. Aparte publicatie in SportKnowhow XL over werkkostenregeling. Publicatie voor KNVB inzake veiligheid Ook NOC*NSF nieuwsbrief wordt benut. Arbeidsverhoudingen beroepssporters Rondom de arbeidsverhoudingen van de beroepssporters in is 2010 veel gebeurd. Allereerst zijn de WOS en NL Sporter het Convenant Arbeidsverhoudingen Beroepssporters overeengekomen, dat op 2 juli 2010 onder grote publicitaire aandacht is gepresenteerd en overhandigd aan het Ministerie van VWS. Naast NOC*NSF en vertegenwoordigers vanuit de sportbonden, is het convenant medeondertekend door de vakcentrale FNV, FNV Sport, en de Atletencommissie NOC*NSF. Het convenant bevat minimum arbeidsvoorwaarden, basis rechten en plichten en een minimumarbeidsovereenkomst dat gebruikt kan worden door werkgevers en beroepssporters. Uitvloeisel van het convenant is de oprichting van de OAB (Overlegplatform Arbeidsverhoudingen Beroepssporters) dat verdere sociale voorzieningen en collectieve afspraken verder gaat uitwerken. Rondom het convenant heeft de WOS gesprekken gevoerd met de professionele schaatsploegen en de Hockey Hoofdklasse CV over de arbeidspositie van schaatsers cq. hockeyers. In Sport & Strategie, NRC Handelsblad, Financieel Dagblad, SportKnowhow XL is uitgebreid gepubliceerd over de arbeidsverhoudingen beroepssporters. Migratie In 2010 heeft de WOS de lobby samen met NOC*NSF verder opgepakt. Een eindvoorstel voor wetswijziging is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken. Daarover wordt in 2011 een besluit verwacht. Daarnaast heeft de WOS een groot aantal sportbonden geadviseerd rondom buitenlandse bondscoaches en technisch directeuren. De WOS heeft ook sportverenigingen geholpen bij de aanvraag van werk- en verblijfsvergunningen. Reacties van sportbonden, NOC*NSF en sportverenigingen zijn daarover enthousiast.

9 DIENSTVERLENING Uitgangspunt van de dienstverlening die de Werkgevers in de Sport ontwikkelt, is dat het ten dienste moet komen van onze leden. Uiteraard probeert de WOS dit zoveel mogelijk voor haar leden tegen kostprijs te doen. In het gehouden ledenonderzoek was een belangrijk deel ingeruimd om de wensen van de leden op het gebied van dienstverlening in kaart te brengen om deze in toekomst beter af te kunnen stemmen. Hangende dat onderzoek heeft de WOS niet stilgezeten. Lokaal Niveau - Ondersteuningspunt De eerste nieuwsbrieven van sportwerkgever.nl zijn verzonden en positief ontvangen. Ook heeft de WOS nu twee pagina s in SBM. De eerste bijdrage nieuwe stijl ging over de werkkostenregeling (en de gevolgen daarvan voor sportverenigingen). Een belangrijk onderwerp voor sportverenigingen met werknemers in dienst. Om deze sportverenigingen te ondersteunen bij de overgang op de werkkostenregeling heeft de WOS op Sportwerkgever.nl veel ondersteunende informatie geplaatst, waaronder een stappenplan, een notitie en een rekentool. Er is een overeenkomst gesloten met de KNVB waarbij is afgesproken dat de WOS vragen van voetbalverenigingen en rugbyverenigingen zal beantwoorden. De KNVB heeft voetbalverenigingen hierover geïnformeerd. De samenwerking begint steeds meer vorm te krijgen. Er is een plan van aanpak opgesteld aan de hand waarvan de andere onderdelen van het project lokaal niveau zijn opgebouwd (website, workshops, magazine, congres, etc). We hebben in totaal 42 vragen van sportverenigingen beantwoord en daarnaast 56 vragen van voetbalverenigingen. De WOS heeft wederom een bijdrage geleverd aan het hockeycongres. De WOS heeft meerdere publicaties in sportknowhowxl gehad en is een bijdrage geleverd aan de nieuwsbrieven van VSU en sportservice Ede. Ook is een bijdrage geleverd aan JBN. -Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Er is een schema pensioen gemaakt voor sportwerkgever.nl. Aan de hand hiervan kunnen sportverenigingen en andere sportorganisaties beoordelen of ze onder de verplichtstelling vallen en zo niet, op welke wijze ze pensioen voor hun werknemers kunnen regelen. Ook anderszins is er informatie over pensioen op de website geplaatst. Binnen de CAO sportverenigingen is een ingroeimodel voor werknemers in sportverenigingen ontwikkeld (instapregeling) Hoewel partijen vanaf 1 januari 2011 hiermee willen beginnen, zijn er nog geen definitieve afspraken gemaakt. Het is nog onduidelijk of die er gaan komen. Een nieuwe werkgeversscan (voorheen P&O-scan) is grootser opgezet dan de bedoeling was. De scan is omgedoopt tot de SportwerkgeverScan. Een eenvoudige versie is mobiel via sportwerkgever.nl/mobile te downloaden. -Websiteversterking Werkenindesportvereniging.nl is september 2010 vervangen door sportwerkgever.nl. De nieuwe website is frisser van uiterlijk en gebouwd op de (arbeids)relatie die de vereniging heeft met de werknemers, vrijwilligers en zelfstandigen. De vierde pijler heeft betrekking op de vereniging zelf. De website wordt wekelijks voorzien van nieuwsberichten die gekoppeld zijn aan de inhoud van de website. De nieuwsberichten zullen in de toekomst ook door twitter worden verstuurd. Ook wordt maandelijks een nieuwe sportwerkgever van de maand gepresenteerd. Verenigingen kunnen via de website zelf nu ook vragen stellen en zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Sportbonden kunnen de inhoud van de website onderschrijven door plaatsing van hun logo, hetgeen inmiddels door een groot aantal bonden is gebeurd. - Campagneplan In september is het magazine Sportwerkgever.nl uitgebracht als katern bij SBM. Daarnaast zijn losse edities besteld. Het magazine is naar zo n sportverenigingen verstuurd.

10 Op de achterkant van het magazine doet de WOS door middel van een menukaart het aanbod om workshops te verlenen. PGGM, de belastingdienst en IND bieden ondersteuning. Inmiddels zijn er workshops gegeven in Dordrecht en Eindhoven, bij een congres van Sportservice Zuid-Holland, de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Tot slot hebben Sportief Breda en de Nederlandse Volleybal Bond inmiddels een aanvraag ingediend, evenals Sportservice Ede en Sportservicebureau Noord-Brabant (2011). Op 10 december vond het Nederlands Congres voor Sportbestuurders plaats die geheel in het teken stond van de sportwerkgever. Op het congres had de WOS een stand, 15 minuten spreektijd op het hoofdpodium en is de WOS aanmoedigingsprijs uitgereikt. Daarnaast gaf de WOS zelf twee workshops en konden vele relaties van de WOS workshops geven. Ook PGGM en ZilverenKruis Achmea waren van de partij. De directeur heeft de SportwerkgeverScan gepresenteerd aan alle aanwezigen, alsmede de verkorte versie voor op de mobiel. Het congres is met een 7,2 beoordeeld. Hetgeen een goed cijfer is in vergelijking met andere congressen. Betaalde dienstverlening Met de Belastingdienst is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden die de WOS heeft aan BTWvrijstelling voor betaalde dienstverlening voor leden en niet-leden. Verder is de begrootte omzet van ruimschoots behaald, met name door betaalde opdrachten voor NOC*NSF (advisering Coaches aan de Top), de werkzaamheden rondom aanvraag werk- en verblijfsvergunningen en toetsing van contracten. Daarnaast zijn opdrachten uitgevoerd rondom fusiebegeleidingen en betaald juridisch advies. Ondersteuning bij aanvragen tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor o.a.: Hockeyclub ZSV Schaerwijde Hockeyclub s Hertogenbosch Hockeyclub Cartouche Hockeyclus Push Hockeyclub MHCO Hockeyclub t Spandersbosch Hockeyclub t Gooische Hockeyclub Laren Hockeyclub Pinoke Hockeyclub HDM Den Haag Hockeyclub Hisalis In totaal was de bruto omzet van de betaalde dienstverlening in ,--. (Onbetaalde) dienstverlening WOS-leden Door het WOS-bureau werden in inhoudelijke vragen van leden beantwoord. Sportverenigingen Vanuit sportverenigingen kwamen 42 inhoudelijke vragen binnen voor helpdeskondersteuning. Voetbalverenigingen Er zijn 56 vragen behandeld van voetbalverenigingen. (via de SLA met de Kon. Ned. Voetbal Bond)

11 PARTNERS De WOS kiest er bewust voor om een compacte organisatie te zijn. De ambities van de WOS passen echter bij dezelfde grote ambities die ook binnen de sport leven. Vandaar dat het aangaan van partnerships van het grootste belang zijn voor de WOS. Grofweg kun je stellen dat de partnerrelaties van de WOS bestaan uit netwerkpartners en mantelcontractpartners. Netwerkpartners Dit zijn onder anderen AWVN, BMC, Altersum, AWVN, PFZW, MateloosLos, Kroon Internet, PMY Worx, BrantjesVeerman Advocaten, Thefirststep, De Beuk, Phillosophy, Randstad en Brantjes Veerman Advocaten. Met die laatste is de samenwerkingsovereenkomst in het verslagjaar verlengd. Er heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden met Dirkzwager advocaten voor mogelijkheid tot samenwerking. Met ROC Midden Nederland is gesproken over het sectorbreed aanbieden van MBO cursussen. Naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van SBO om in hun bestuur zitting te nemen heeft het WOS-bestuur besloten hieraan geen gevolg te geven. Een gesprek met BDO heeft plaatsgevonden over een bijdrage aan sportwerkgever.nl. In 2011 willen we naar een nieuwe en meer heldere structuur voor samenwerkingen en mantels. NOC*NSF Met een doorloop vanuit 2009 heeft bij de samenwerking tussen WOS en NOC*NSF vooral de nadruk gelegen op het project HR 2016 en de regeling Coaches aan de Top. Ministeries Een aantal projecten heeft de WOS met financiering van diverse ministeries kunnen uitvoeren. Ministerie van BuZa Europatour ,-- Ministerie van SoZa Arbocatalogus ,-- Ministerie van VWS Onderzoek arbeidsverhoudingen beroepssporter ,-- Voor het laatstgenoemde project is een vervolgaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS, maar hierover is nog geen toezegging ontvangen. FAS-fonds In voorgaande jaren meldden wij dat de toekomst van St.FAS onderwerp van discussie is binnen sociale partners. Mogelijkheden worden onderzocht tot omvorming van het FAS-fonds naar een A&O-fonds. Ook in 2010 hebben sociale partners hierover geen overeenstemming bereikt. FAS projecten Projecten die in 2010 via de WOS in het bestedingsplan FAS zijn opgenomen: Budget Ondersteuning CAO 2010 WOS/CAO partijen ,- CAO 2016 Sociale partners ,- Functioneren en beoordelen WOS , Totaal ,- Vakorganisaties Begin 2010 zijn de onderhandelingen met de vakorganisaties over een nieuwe Cao Sport weer gestart. Na drie onderhandelingsrondes konden partijen naar buiten treden met een goed resultaat: De Cao Sport van tot en met Zilveren Kruis Achmea De relatie met Zilveren Kruis Achmea wordt door de WOS als zeer goed ervaren. In 2009 zijn afspraken gemaakt voor een vierjarig contract met een mantelovereenkomst over ziektekosten en een presentaansluiting. Dit bestaat uit een pakket van diensten op het gebied van preventie van verzuim, bevorderen van gezondheid van werknemers en re-integratie van werknemers.

12 Arko Sports Media Elders in dit jaarverslag wordt reeds gemeld dat WOS een vernieuwde samenwerking met Arko is aangegaan op het gebied van huisvesting. Nadat medio 2010 definitieve afspraken zijn gemaakt heeft de WOS een prima werkruimte beschikbaar in Nieuwegein. Ook heeft Arko het project sportwerkgever.nl begeleid en ondersteund en de europatour (mee) georganiseerd. Mantelpartners Dit zijn de partners met wie de WOS mantelcontracten afsluit, zodat de WOS-leden tegen gunstige tarieven verzekeringen of andere diensten af kunnen nemen. Deze partners worden hieronder genoemd. Ziektekosten Gezondheidsbeleid (Present) Levensloopregeling Spaarloonregeling Employee benefits en ziekte(herverzekering) Autoverzekering Functiewaardering/Beoordeling Juridische dienstverlening Verloning en contractservices Zilveren Kruis Achmea VGZ Zilveren Kruis Achmea Pensioenfonds Zorg en Welzijn Centraal Beheer Univé Phillosophy BrantjesVeerman Advocaten P/flex ORGANISATIE Bijeenkomsten Algemene Vergaderingen Bestuursvergaderingen WOS Nationaal Congres Sport en Europa CAO leden(lunch) bijeenkomst (2x) Bijeenkomst Convenant beroepssporter Bijeenkomst Sportwerkgever.nl Creatieve sessie WOS 2016 Performance Managementdag WOS lunchupdate Directeurendag gezondheidsmanagement : juni en november : maart, juni, september, oktober en november : maart : april : juli : juli : augustus : oktober : oktober : november Bij de Algemene vergadering van 8 juni kwamen de jaarrekening en het jaarverslag 2009 aan de orde. Deze werden door de leden goedgekeurd en vastgesteld. De vergadering van 30 november bestond uit twee delen. Ten eerste de reguliere Algemene Vergadering met de behandeling en goedkeuring van de begroting 2011 en de samenstelling van het Bestuur en de Financiële Commissie. De heer H. Peters nam afscheid als lid van de Financiele Commissie. Hij heeft zijn zetel overgedragen aan de heer H. van Polanen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ten tweede stond het Toekomstdebat WOS2016 op het programma. Dit vormde de afsluiting van het ledenonderzoek waarbij de WOS inzicht wil krijgen hoe haar leden de WOS in 2016 (willen) zien. In een ongedwongen sfeer werd in groepjes over dit onderwerp gesproken. WOS 2016 Ledenonderzoek Het WOS-ledenonderzoek is uitgevoerd door middel van sociale-media website, interviews met leden en een creatieve werksessie. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de strategische bestuursconferentie. Rapportage is gereed en onderdeel van bestuursstukken geweest en is besproken in de Algemene Vergadering. De besprekingen hebben geleid tot de vaststelling van een WOSagenda2016.

13 WOS - Verenigingszaken Bureau - Benodigde formatie vast Tijdens de strategische conferentie in september is door het bestuur besloten de kantoorformatie op hetzelfde peil te houden. Zes vaste medewerkers en de mogelijkheid om gebruik te maken van een flexibele schil. In 2010 heeft Sjoerd Verlegh het project Europatour tijdelijk ondersteund en Henriet Bolt heeft het project Coaches aan de Top begeleidt en deels ledenvragen (helpdeskondersteuning) beantwoordt. - Huisvesting, flexibel werken In het kader van flexibel werken heeft WOS een kantoor ingehuurd bij Arko Sports Media in Nieuwegein. De kantoorruimte in Arnhem is teruggebracht naar 1 multifunctionele werkruimte. In Nieuwegein kan op aanvraag- tevens gebruik gemaakt worden van de vergaderruimte. Eind 2010 is gestart met het extern onderbrengen van ICT, aangezien NOC*NSF heeft aangegeven in de loop van 2011 alle ICT-ondersteunende werkzaamheden aan de huurders te willen afstoten. Gekozen is voor Google-Apps. Er zijn gesprekken gevoerd met de accountant over overzetten van financiële administratie naar een webbased systeem. Accountant heeft positief geadviseerd over exactonline. In verband met verdere ontvlechting ICT van NOC*NSF wordt bekeken hoe dit het best kan worden vormgegeven. Afronding van dit traject begin Samenstelling bureau Werkgevers in de Sport per : René van den Burg directeur 84,21% Eric Lankers beleidsadviseur juridische zaken 100% Lobke Mentrop beleidsadviseur arbeidszaken 80% Ronald Veldman beleidsadviseur arbeidszaken 100% Mini Schunck financieel medewerker 42,11% Ankie Winkelman management assistent 73,68% Henriet Bolt helpdeskondersteuning 42,11% Bestuur - Bestuursvergaderingen In 2010 zijn 4 bestuursvergaderingen en de Strategische conferentie vanuit het bureau (directeur en secretariaat) voorbereid en bijgewoond. Tijdens de Bestuurs- en Algemene Vergadering in december WOS-bestuurslid A. Hordijk opnieuw benoemd voor een periode van 3 jaar. -Een greep uit de onderwerpen die in het bestuur in 2010 aan de orde kwamen: Bestuurdersprofiel WOS Ledenonderzoek CAO 2016 HR 2016 Arbeidsverhoudingen beroepssporter Europese Sociale dialoog Toekomst FAS Pensioenafspraak sportservicebureau s Ondersteuning Sportverenigingen Pensioenontwikkelingen -Samenstelling Bestuur 2010: J.J.H.M. van Gennip voorzitter T.H.M. de Wit secretaris / penningmeester K. van Bijsterveld vice-voorzitter J. Waterlander bestuurslid A. Hordijk bestuurslid R. Bruijnis bestuurslid E. Lenselink bestuurslid

14 -Juridisch Bestuur is geadviseerd inzake arbeidsongeschiktheid directeur. Na afwijzingen door verschillende verzekeraars aanvraag beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een verzekeringstussenpersoon neergelegd. Ontwikkeling leden In 2010 zijn volgende organisaties lid geworden: Stichting Wijksport Watersportvereniging Herkingen In 2010 hebben volgende organisaties hun lidmaatschap opgezegd: Skate Bond Nederland (ivm fusie KNSB) Nederlandse Curling Bond (geen personeel meer in dienst) Nederlandse Christelijke Sport Unie (personeel in dienst NSA) In 2010 heeft volgende organisatie een lidmaatschap aangevraagd per : Stichting Sportief Capelle In 2010 hebben volgende leden hun lidmaatschap opgezegd per : Nederlandse Draf en Rensport (geen financiele middelen) Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (geen personeel meer in dienst) In bijlage 1 is de volledige WOS-ledenlijst per opgenomen.

15 Bijlage 1 LEDENLIJST Werkgevers in de sport LIDNR. ORGANISATIE LIDNR. ORGANISATIE 1 SPORTDrenthe 48 Kon. Ned. Wielren Unie 2-49 Kon. Ned. Zwembond 3 NOC*NSF 50 Kon. Ned. Biljartbond 4 51 Nederlandse Handboog Bond 5 Nederlandse Culturele Sportbond 52 Nederlandse Golf Federatie 6 NebasNsg 53 Utrechtse Studenten Sportst. Mesa Cosa 7 N.K.S. 54 K.N.B.L.O. Wandelsportorganisatie Ned. 8 Instituut voor Sportaccommodaties 55 Federatie van Nederlandse Rijscholen 9 St. Sport Service Flevoland 56 Kon. Ned. Hippische Sportfederatie 10 St. Huis voor de Sport Groningen 57 Nederlandse Jeu de Boules Bond 11 Sportservice Noord-Brabant 58 Vereniging MON 12 St. Sportservice Noord-Holland 59 Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart 13 Gelderse Sport Federatie 60 Ned.Rijpaarden- en Pony Stamboek 14 St. STK Overijssel 61 Nederlandse Shetland Pony Stamboek 15 St. SPORT fryslân 62 Ned. Toer Fiets Unie 16 Nederlandse Darts Bond 63 St. Zevenheuvelen Loop 17 Doping Autoriteit Nederland 64 Nederlandse Draf- en Rensport 18 Ned. Instituut voor Sport & Bewegen 65 St. Studentenvoorziening Rotterdam 19 Skate Bond Nederland 66 Nederlandse Kano Bond 20 St. Belang Zweefvliegers Terlet 67 Kon. Ned. Algemene Schermbond 21 Kon. Ned. Atletiek Unie 68 Watersportvereniging Herkingen ( miv 1-11) 22 Nederlandse Badminton Bond 69 Kon. Warmbloed Paardenboekstam Ned. 23 Kon. Ned. Base- en Softbal Bond 70 Huis voor de Sport Limburg 24 Nederlandse Basketball Bond 71 Sportbureau Roosendaal 25 Ned. Klim-en Bergsport Vereniging 72 Sportpunt Parkstad 26 Nederlandse Bridge Bond 73 Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond 27 Karate-do Bond Nederland 74 Nederlandse Bowling Federatie 28 Kon. Ned. Gymnastiek Unie 75 Nationaal Platform Zwembaden/NRZ 29 Nederlands Handbal Verbond 76 Nederlandse Sport Alliantie 30 Kon. Ned. Hockey Bond 77 St.Sportfederatie Berkelland 31 Judo Bond Nederland 78 St. Exploitatie Overdekte Sportaccomodaties Sneek 32 Kon. Ned. Korfbal Verbond 79 Universitair Sport Centrum 33 Nederlandse Onderwatersport Bond 80 Nederlandse IJshockeybond 34 Reddingsbrigades Nederland/KNBRD 81 InnoSportNL 35 Kon. Ned. Roeibond 82 Kon. Ned. Dambond 36 Kon. Ned. Schaakbond 83 Ned. Genootschap voor Sportmassage 37 Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond 84 Nederlandse Rugby Bond 38 Kon. Ned. Schutters Associatie 85 Kon. Ned. Kaats Bond 39 Nederlandse Ski Vereniging 86 Sportservice Midden Nederland 40 Nederlandse Tafeltennisbond 87 Sportservice Ede 41 Taekwondo Bond Nederland 88 St. Samenwerkende Sportbonden 42 Kon. Ned. Lawn Tennis Bond 89 Het Friesch Paarden-Stamboek 43 Nederlandse Triathlon Bond 90 Ned. Bond van Vogelliefhebbers 44 Kon. Ned. Voetbal Bond 91 St. KNKF Kenniscentrum 45 Nederlandse Volleybal Bond 92 Regio Steunpunt Talent en Topsport 46 Nederlandse Wandelsport Bond 93 InterProvinciale Organisatie Sportvisserij 47 Kon. Ned. Watersportverbond 94 SportService Zwolle 95 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

16 Bijlage 2: Overige vertegenwoordigers Werkgevers in de Sport Onderhandelingsdelegatie Werkgevers in de Sport CAO-Sport: J. Kossen KNZB - Voorzitter onderhandelingsdelegatie K. van Willigen KNHB A. Binnenmars KNVB (tot ) R. Bruijnis KNVB (vanaf ) R. van den Burg WOS E. Lankers (adviseur) WOS Klankbordgroep CAO-Sport: A. Oldenburg NOC*NSF F. an Haack KNVB Financiële Commissie: H. Peters KNAU (tot ) H. van Polanen KNGU (vanaf ) G.J. Venekamp Ned. Badminton Bond A. van Damme Sportservicebureau Noord Holland Bezwarencommissie: I.P. Asscher Vonk onafhankelijk voorzitter B. van Balen namens de WOS K. Eding namens de vakorganisaties Delegatie Werkgevers in de Sport in bestuur FAS: G. Verhaar Eeuwijk secretaris M. Fleuren bestuurslid

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT

BELEIDSPLAN WOS 2009-2012 VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN WOS 2009- VOORZET OP MAAT BELEIDSPLAN 2005-2008 2008 SAMEN WINNEN Inleiding: Kerntaak CAO. Professionaliseren gaat verder! WOS als belangenbehartiger: CAO Sport, maatwerk, decentralisatie,

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2013

Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Ledental NOC*NSF over 2013 Inleiding Voor u ligt de ledentalrapportage van NOC*NSF over 2013. Dit is een jaarlijkse rapportage over het aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten

Nadere informatie

April 2010 WOS JAARVERSLAG 2009

April 2010 WOS JAARVERSLAG 2009 April 2010 WOS JAARVERSLAG 2009 Voorwoord: Voor de WOS was 2009 een jaar waarin verschillende nieuwe initiatieven tot stand zijn gekomen. Een aantal hoogtepunten van dit jaar zijn onder meer de verschijning

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2011

Ledental NOC*NSF over 2011 Ledental NOC*NSF over 2011 Samenvatting In 2011 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld:

Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2014 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2014 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2016 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2/35 Lidmaatschappen NOC*NSF over Inleiding In de periode april mei 2017 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het jaar plaatsgevonden.

Nadere informatie

dienstenoverzicht voor werkgevers in de sport

dienstenoverzicht voor werkgevers in de sport dienstenoverzicht voor werkgevers in de sport colofon Tekst Jolina Broesder, Linda Schonewille, Marjolijn Spoorenberg Ontwerp en opmaak Randstad Datum Januari 2014 Uitgave van Werkgevers in de Sport, NOC*NSF

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2012

Ledental NOC*NSF over 2012 Ledental NOC*NSF over 2012 Samenvatting In 2012 hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke

Nadere informatie

VERSLAG KLANKBORDGROEP 2 ZACHTE LANDING

VERSLAG KLANKBORDGROEP 2 ZACHTE LANDING VERSLAG KLANKBORDGROEP 2 ZACHTE LANDING WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 7 september 2010 Aanwezig Klankbordgroep: - Peter de Bakker en Antje Oldenburg (NOC*NSF),

Nadere informatie

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Werkgevers in de Sport Gericht op landelijke, provinciale en regionale sportorganisaties (zoals sportbonden, NOC*NSF, sportservicebureaus)

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2010

Ledental NOC*NSF over 2010 Ledental NOC*NSF over Samenvatting In hadden de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden en buitengewone leden - exclusief de Nederlandse Christelijke Sport Unie (NCSU) en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2014

Ledental NOC*NSF over 2014 Ledental NOC*NSF over 2014 2/30 Ledental NOC*NSF over 2014 Inleiding In de periode mei-juni 2015 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal leden van sportbonden over het jaar 2014 plaatsgevonden.

Nadere informatie

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015

Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 2/37 Lidmaatschappen NOC*NSF over 2015 Inleiding In de periode april mei 2016 heeft de jaarlijkse inventarisatie van het aantal lidmaatschappen van sportbonden over het

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken

FACTS& FIGURES. Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken FACTS& FIGURES Ledencijfers Sportbonden 2010 en 2011 Vergelijken, Verdiepen, Verrijken Colofon Tekst Klaas Smink, Nicolette Schipper-van Veldhoven Data NOC*NSF, ABF Research Databewerking Klaas Smink Ontwerp

Nadere informatie

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof

Topsportprogramma's al of niet VVP-Proof Topsportprogramma's al of niet VVP-proof = betekent opvragen Individuele Verklaring Voltijd Programma is niet langer noodzakelijk Bond Atletiek Unie Sprint/horden dames en heren Mila dames en heren Meerkamp

Nadere informatie

De sporter SPORTFOCUS 20161

De sporter SPORTFOCUS 20161 De sporter SPORTFOCUS 20161 Inhoudsopgave Sportparticipatie: Nederland p.3 Sportparticipatie: mannen p.5 Sportparticipatie: vrouwen p.6 Lidmaatschap sportbonden p.7 Segmentatie p.9 SPORTFOCUS 2016 2 Sportparticipatie:

Nadere informatie

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld:

Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Jaarverslag 2015 Bestuurlijk Het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak was op 1 januari 2015 als volgt samengesteld: Voorzitter : mr. D.A. van Steenbeek Secretaris : M.L. de Graaff Penningmeester

Nadere informatie

Nationaal Congres Sport en Europa

Nationaal Congres Sport en Europa Nationaal Congres Sport en Europa De invloed van Europa op de Nederlandse sportsector Wat betekent dit voor u? Met topsprekers als Henk Kesler Gerard Dielessen Esther de Lange Erben Wennemars Onder deskundige

Nadere informatie

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011

Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 Uw aanspreekpunt voor Financiële Participatie door Werknemers Overzicht dienstverlening SNPI januari 2011 1 Over de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI) Het SNPI is Het SNPI is een non-profit

Nadere informatie

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013

Persbericht. Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Persbericht Sport & Society-onderzoekers scoren in NWO/ZonMW programma Sport 13-03-2013 Deze week maakten NWO en ZonMW bekend welke onderzoeksprojecten zijn gehonoreerd binnen het integrale onderzoeksprogramma

Nadere informatie

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage

NOC*NSF BondenMonitor Benchmark Rapportage NOC*NSF BondenMonitor 2006 Benchmark Rapportage BONDENMONITOR Toelichting Vanuit de sport wordt de vraag naar monitoren, inzicht in kengetallen, benchmarken en brancheontwikkelingen steeds belangrijker.

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur))

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per (na besluit bestuur)) Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines (per 29-5-2015 (na besluit bestuur)) Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Atletiekunie Aangepast Atletiek 1 Paralympisch Zomer Individueel

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Team of Individueel Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Individueel Bob en Slee

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013

Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2013 Deelnemen aan de samenleving Zelfstandig blijven Aan het werk blijven Senioren doen mee Gouda 11 maart 14 Een woord vooraf 1. Stichting Seniorenplatform

Nadere informatie

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een andere baan Wat betekent een nieuwe baan voor uw pensioen? U werkt in de sector zorg en welzijn en bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wat betekent het voor uw pensioen als u een nieuwe

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Bond Discipline Indeling

Bond Discipline Indeling Bond Discipline Indeling Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 2 Bob en Slee Bond Nederland Rodelen 4B Bob en Slee Bond Nederland Skeleton 4B Bob en Slee Bond

Nadere informatie

Werkgeversorganisatie in de Sport. Werkgevers in de Sport, Ronald Veldman

Werkgeversorganisatie in de Sport. Werkgevers in de Sport, Ronald Veldman 1 Werkgevers in de sport Gericht op landelijke, provinciale en regionale sportorganisaties (zoals sportbonden, NOC*NSF, sportservicebureaus) Kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkelingen en dienstverlening.

Nadere informatie

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch

Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per Bond Discipline Indeling Olympisch Totaaloverzicht Indeling Topsportdisciplines per 1-7-2014 Bond Discipline Indeling Olympisch Badminton Nederland Badminton dames en heren 4B Olympisch Zomer Bob en Slee Bond Nederland Bobslee 4B Olympisch

Nadere informatie

Behoefte onderzoek naar een overbruggingsen/of pensioenregeling voor topsporters

Behoefte onderzoek naar een overbruggingsen/of pensioenregeling voor topsporters Uitkomsten enquête overbruggings- en pensioenregeling Nederlandse topsporters Behoefte onderzoek naar een overbruggingsen/of pensioenregeling voor topsporters Colofon NOC*NSF Atletencommissie Juni 2014

Nadere informatie

Voordelen om deel te nemen aan dit collectief

Voordelen om deel te nemen aan dit collectief Heerenveen, oktober 2015 Beste vereniging, Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens de informatiebijeenkomst sportverenigingen winnen met energie. Deze bijeenkomst is georganiseerd voor sportverenigingen met

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO

Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Werkgeverschap combifuncties in de sector onderwijs Mr Sophie van Hien, Bond KBO Verkadefabriek te 's-hertogenbosch vrijdag 5 juni 2009 1 Onderwerpen Stappenplan volgens de Taskforce Keuze werkgeverschap

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur combinatiefuncties v.a. 2012

Impuls brede scholen, sport en cultuur combinatiefuncties v.a. 2012 Impuls brede scholen, sport en cultuur 2500 combinatiefuncties v.a. 2012 2.500 Fte Combinatiefuncties uitbreiding aantal brede scholen primair en voortgezet onderwijs - met sport- en cultuuraanbod versterking

Nadere informatie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie 16 december 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 Pensioen 3 1.1 Opbouwpercentage 3 1.2 Nabestaandenpensioen 3 1.3 Eigen bijdrage in de pensioenpremie 4 2 Looptijd

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport

Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Deskundigheidsbevordering Gehandicaptensport Inventarisatie Producten 2011-2012: - Documentatie gehandicaptensport: o Folders/brochures; o Literatuur; o Readers; o Video/dvd materiaal; o Website; o Etc.

Nadere informatie

Vernieuwingsagenda umc s Uitgangspunten zoals opgenomen in LOAZ toetsingskader

Vernieuwingsagenda umc s Uitgangspunten zoals opgenomen in LOAZ toetsingskader Vernieuwingsagenda umc s Uitgangspunten zoals opgenomen in LOAZ toetsingskader Kwaliteit Vakmanschap & professionaliteit Dialoog Ontwikkeling Welzijn -> kwaliteit leven Voortzetting Persoonlijk Budget

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016

Algemene Vergadering KNHB. 29 november 2016 Algemene Vergadering KNHB 29 november 2016 1. Opening 2. Notulen Algemene Vergadering 18 juni 2016 3. Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 Twee onderdelen: 1. Jaarplan 2017 2. Begroting 2017 Jaarplan en begroting

Nadere informatie

Activiteiten VHP-Zorg in 2013

Activiteiten VHP-Zorg in 2013 Activiteiten VHP-Zorg in 2013 Ten behoeve van de leden biedt de VHP-Zorg op vier gebieden diensten aan: 1. Individuele belangenbehartiging 2. Collectieve belangenbehartiging 3. Ondersteuning/uitwisseling

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

Visie op vernieuwing van de

Visie op vernieuwing van de Werkgevers in de Sport Visie op vernieuwing van de CAO-Sport 2012-2016 Samen PRESTEREN: ruimte en groei 2 Visie op vernieuwing van de CAO-Sport 2012-2016 inhoud 1. Context 4 2. Samen winnen 6 Partnerschip

Nadere informatie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie Nederland ICT heeft mantelovereenkomsten gesloten met aanbieders van relevante diensten voor lidbedrijven. De diensten worden aangeboden met

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0020 Rv. nr..: 10.0020 B&W-besluit d.d.: 2 februari 2010 B&W-besluit nr.: 10.0129 Naam programma +onderdeel: 8. Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid 2006 2008

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Ledental NOC*NSF over 2004

Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 Ledental NOC*NSF over 2004 NOC*NSF kent in 2004 totaal 89 lidorganisaties, waarvan 72 gerekend worden tot sportbonden en 17 gerekend worden tot de buitengewone leden. Het totale

Nadere informatie

Bijeenkomst BPOA in de regio. Mei 2014

Bijeenkomst BPOA in de regio. Mei 2014 Bijeenkomst BPOA in de regio Mei 2014 Agenda 1. Opening 2. Algemene inleiding 3. Uitkomsten van digitale enquête 4. Reacties op open vraag in de enquête 5. Lijn van BPOA 6. Lidmaatschap BPOA 7. Sluiting

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Abvakabo FNV Dhr. B. de Haas Postbus 3010 2700 KT ZOETERMEER doorkiesnummer 070 373 8393 betreft inzet cao-overleg uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201300485 bijlage(n) datum 05

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Krachtig, Sociaal en Solidair

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Krachtig, Sociaal en Solidair 4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Krachtig, Sociaal en Solidair COLOFON Deze publicatie is uitgegeven in opdracht van FNV pers. Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij, Rotterdam Vormgeving

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2013

ACTIVITEITENVERSLAG 2013 ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Januari 2014 Hilde Oolthuis secretaris VOKS 20 jaar VOKS! In 2013 hebben wij het 20 jarig jubileum van VOKS kunnen vieren! Wij zijn het jubileumjaar gestart met een feestelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad,

Onderwerp: Combinatiefuncties. Aan de raad, Agendapunt : 12. Voorstelnummer : 05-034 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Mario Weima Informatie op te vragen bij : Opsteller Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Combinatiefuncties

Nadere informatie

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland

INTERNET www.nocnsf.nl. Facts & Figures Sportkader in Nederland INTERNET www.nocnsf.nl Facts & Figures Sportkader in Nederland Kaderopleidingen en bonden 39 Combinatiefuncties gemeenten 4% 35% Primair onderwijs 42% Voortgezet onderwijs Cultuur 12% 8% Sport Anders In

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Facts & Figures. Sportkader in Nederland

Facts & Figures. Sportkader in Nederland Facts & Figures Sportkader in Nederland Inhoud Voorwoord 2 Sporttechnische kaderopleidingen en bonden 6 Opleiding KSS niveau 7 Hoeveelheid diploma s per bond 9 Gehandicaptensport 13 Sporttechnische kaderopleidingen

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005

Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam. 15 december 2005 Onderhandelaarsakkoord Ziektekostenregeling 2006 Gemeente Amsterdam 15 december 2005 1. Inleiding Op 1 september 2005 hebben het College voor Arbeidszaken van de VNG enerzijds, en de vakbonden anderzijds,

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2014

Beleidsplan 2013-2014 Beleidsplan 2013-2014 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers

Postduivenhouders. de route naar een krachtige bond. Gladiators BV. prof. mr. Marjan Olfers Gladiators BV Berend Boeijingstraat 105 ML, Amsterdam Telefoon: 068868893 E-mail: molfers@live.nl marjanolfers.nl Postduivenhouders de route naar een krachtige bond prof. mr. Marjan Olfers 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beknopt onderzoeksrapport

Beknopt onderzoeksrapport Beknopt onderzoeksrapport Scholingsaanbod en behoefte bij Nederlandse sportbonden Ward van der Waerden Amsterdam, 2012 Student/Stagiair Sportmarketing/Johan Cruijf University Hogeschool van Amsterdam INLEIDING

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport

De toekomstige organisatie van Stichting Wijksport Stichting 01 okt 2015 De toekomstige organisatie van Stichting Hierna volgt een puntsgewijze weergave van een nieuwe organisatiestructuur ( governance ) van stichting. Het voorstel is opgesteld door een

Nadere informatie

Samen aan de kust. Official Partner

Samen aan de kust. Official Partner Samen aan de kust Official Partner 2 Op 28 april 2010 is er een convenant getekend tussen het Watersportverbond en het NFB. Hierdoor kunnen individuele verenigingen op een flexibele wijze aansluiten bij

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Samen Sterker Verder

4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Samen Sterker Verder 4.3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Samen Sterker Verder COLOFON Uitgave: FNV Pers in opdracht van FNV Vormgeving en DTP: Studio FNV Fotografie: Maan Limburg Concept & Branddesign: BTM Bataafsche Teeken Maatschappij,

Nadere informatie

FAQ Medisch Specialist 2015

FAQ Medisch Specialist 2015 FAQ Medisch Specialist 2015 Bij medisch specialisten in dienstverband leven tal van vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van ontwikkelde organisatiemodellen voor 2015. Dit document

Nadere informatie

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF

Rapportage 20 januari t/m december ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF Rapportage 20 januari t/m december 2013 ten behoeve van de Algemene Vergadering NOC*NSF INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 2 Werkwijze Auditcommissie Doping pagina 5 Hoofdstuk 3 Overzicht

Nadere informatie

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer

Geachte lezer, Namens het Bestuur van IFMSA-NL, Hoogachtend, Roel van de Geer Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van de International Federation of Medical Students Associations The Netherlands (IFMSA-NL) voor het beleidsjaar 2013-2014. Hierin zijn de speerpunten voor het

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Actielijnen transitie

Actielijnen transitie Actielijnen transitie Het vergroten van het bereik naar sportconsumenten Activatieprogramma 1 op 1 gesprekken bonden Activatieprogramma Inspiratiedag Inrichten virtueel data platform Inrichten bestuurdersacademie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO voor de VVV 2012 2013 Op 3 april 2012 hebben partijen, betrokken bij de CAO voor de VVV een onderhandelaarsakkoord bereikt, dat door CAO-partijen zal worden voorgelegd aan de

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie