WOS JAARVERSLAG 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WOS JAARVERSLAG 2010"

Transcriptie

1 WOS JAARVERSLAG 2010

2 Voorwoord Voor de WOS was 2010 het jaar waarin zij een duidelijk profiel naar buiten heeft gekregen. In voorgaande jaren werd al toegewerkt naar profilering van de WOS als expertiseburo in ondersteuning van goed werkgeverschap. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en WOS werd als gesprekspartner veelvuldig gevraagd, geraadpleegd en betrokken bij verschillende werkgroepen, bijeenkomsten en congressen. In het vorige jaarverslag meldden we dat voor de CAO-sport nog geen overeenstemming kon worden bereikt. Deels had dit te maken met de financiële crisis en het niet kunnen inschatten van de gevolgen daarvan op onze sector. Begin 2010 zijn de onderhandelingen gestart en medio 2010 werd een onderhandelaarsakkoord bereikt met als resultaat een CAO voor de periode van 1 juni 2009 tot en met 31 december Een ledenonderzoek dat wij in het kader van WOS2016 hebben uitgevoerd heeft ons duidelijkheid gegeven over de te varen koers voor de komende jaren. Dit is vastgelegd in de WOS agenda Het WOS Beleidsplan: Op Maat, de WOS agenda 2016 Het tweede jaar van het beleidsplan Op Maat (beleid WOS ) was een zoektocht naar waar wij als WOS de grenzen willen of moeten leggen van wat wel en wat niet tot onze taak/taken behoort. Buiten het feit dat Belangenbehartiging, Dienstverlening op maat en Knooppunt van kennis de drie peilers zijn van het beleidsplan zijn de kaders voor de leden een belangrijk punt. In de WOS agenda voor 2016 zijn de taken kernachtig omschreven via de lijnen Belangenbehartiging, Brancheontwikkeling, Dienstverlening en Organisatie. De kerntaak van de Werkgevers in de Sport is de invulling en de uitvoering van de CAO Sport. De CAO Sport is in al het handelen dan ook het vertrekpunt. Daarbij streven wij naar vernieuwing in sportarbeidsverhoudingen met de focus op: flexibiliteit en maatwerk; performance; arbeidstijden; gezond & vitaal. De Werkgevers in de Sport zijn specialisten waar het gaat om arbeidsverhoudingen in de sport waarbij zij zich breder oriënteren dan alleen op de CAO Sport. Zo is in één van de doelstellingen professionalisering van de sector. Deze weg is voor de sportverenigingen via sportwerkgever.nl al in gang gezet. Met het doel de sportsector als geheel te versterken is er aandacht voor nieuwe werkgebieden zoals bijvoorbeeld de positie van de (top)coaches in Nederland en het terrein van de beroepssporter. De WOS dienstverlening is gebaseerd op kennis van de CAO Sport en wordt primair ingezet voor de leden. Aanvullende dienstverlening is op kostendekkend tarief mogelijk voor leden. Voor niet leden kan, rekening houdend met de doelstellingen van de Werkgevers in de Sport, dienstverlening tegen kostendekkend tarief (met opslag) worden aangeboden. Strategische en tactische vragen op het terrein van arbeidsverhoudingen in de sport vormen onze belangrijkste taak. Uitvoering op organisatieniveau is aan de leden zelf. Bij het beantwoorden van die vragen worden ook de belangen van de werknemers in de sport in het oog gehouden. Gevolg van de WOS agenda 2016 is een bewuste keuze dat het WOS-bureau een compact bureau blijft met op dit moment zes vaste medewerkers met 5,2 fte bestaande uit de directeur, drie beleids- en twee secretariaatsmedewerkers. Daarnaast zal -waar nodig- gebruik gemaakt worden van een zogeheten tweede schil d.w.z. stagairs of ingehuurde personen die meewerken aan een tijdelijk project in opdracht van WOS, mogelijk met financiële ondersteuning door andere partijen. Deze uitgangspunten staan eveneens opgenomen in de WOS-agenda april 2011

3 BELANGENBEHARTIGING OP MAAT CAO Sport In het voorjaar van 2010 hebben sociale partners in de sport een definitieve CAO-akkoord bereikt na instemming van beide achterbannen. Gezien het economische klimaat was het voor de WOS belangrijk een akkoord te bereiken gericht op zowel behoud van werkgelegenheid en werkzekerheid biedt als ook gericht op de ambities van de sport. Vanuit de vakorganisaties is gestreefd naar behoud van koopkracht voor de werknemers. Uiteindelijk zijn partijen een beperkte salarisontwikkling overeengekomen. De looptijd van de cao bedraagt 31 maanden (einddatum 31 december 2011). De huidige cao kenmerkt zich verder met voortzetting van stappen in vernieuwing van het beloningsbeleid. In de vorm van een pilot hebben sommige werkgevers hier eerder een start mee gemaakt. Verder hebben sociale partners meer flexibiliteit afgesproken bij het gebruik van tijdelijke arbeidscontracten en specifiek voor projectmedewerkers, bondstrainers en technisch directeuren. Met een blik gericht naar de toekomst hebben sociale partners afgesproken om de mogelijkheid te onderzoeken om een mobiliteitscentrum in te richten voor werknemers in de sport en zijn partijen het eens geworden dat de huidige sportambities moderne arbeidsvoorwaarden vragen. Sociale partners gaan gedurende de looptijd van deze CAO onderzoeken op welke wijze de arbeidsvoorwaarden toekomstbestendig vormgegeven kunnen worden. In dit project worden ook de mogelijkheden voor het oprichten van een Arbeidsmarkt & Opleidingen fonds (A&O fonds) onderzocht. De CAO-onderhandelingsdelegatie bestaat uit: Koninklijke Nederlanse Zwembond J. Kossen (voorzitter) NOC*NSF / Kon.Ned. Hockey Bond K. van Willigen Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond A. Binnenmars (tot april 2010) Koninklijke Nederlanse Voetbal Bond R. Bruijnis (vanaf januari 2010) WOS R. van den Burg E. Lankers (adviseur) De klankbordondersteuning bestaat uit: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond NOC*NSF F. an Haack A. Oldenburg Projecten In het kader van de belangenbehartiging van onze leden is de WOS bij een groot aantal projecten betrokken. Soms als initiatiefnemer, soms aan de zijlijn. Hieronder een kort overzicht CAO 2016 In 2010 is de WOS gestart met een debat met de sportsector over de toekomstbestendigheid van de arbeidsvoorwaarden en CAO in de sport. De huidige sportambities (o.a. Olympisch Plan 2028, HR 2016 project), ambities van sociale partners en ontwikkelingen in de sportsector (o.a. professionalisering, nieuwe arbeidsvormen, jonge populatie) vragen om moderne arbeidsvoorwaarden in de toekomst. Tijdens de AV zijn hierover in een ronde tafelsessie eerste discussies gestart. Het debat wordt in 2011 voortgezet. Mobiliteit en opleiden (FNV project) Dit project is het gevolg van afspraken in de in 2010 afgesloten Cao-Sport. De projectleiding is in handen gesteld van FNV Sport. Eind 2010 kon pas overeenstemming worden bereikt over de projectstructuur. In 2011 zal het project voortgezet worden. Verlofbudget en flexibilisering Sociale partners hebben in de CAO afspraken gemaakt om de regeling rondom ouderendagen en werktijdvermindering voor werknemers van tenminste 60 jaar in een levensfasebewust personeelsbeleid op te nemen. Daarnaast zijn partijen het eens geworden over het kader om

4 binnen de jaarurensystematiek verlofafspraken te maken, waarbij de ouderendagen, verlof, stuwmeren en feestdagen betrokken worden. Hiertoe is een werkgroep opgericht waarbij FNV Sport de trekkersrol heeft. Er ligt een notitie die in 2011 besproken kan worden. Performance Management In oktober heeft een Performance Managementdag plaatsgevonden in het Huis van de Sport. Deelnemers konden vooraf vragen inbrengen en tijdens de interactieve bijeenkomst werden drie modules (wat is nieuw ontwikkeld, maken van outputgerichte functiebeschrijvingen en het beoordelingssysteem) behandeld. Phillosophy heeft trainingen gesprekstechnieken voor leidinggevende ontwikkeld. Deze kunnen in 2011 plaatsvinden. Gezondheidsmanagement Er zijn circa 20 kanstrainingen gegeven voor de medewerkers bij leden. Er is een meerjarenvisie gezond & vitaal op hoofdlijnen uitgewerkt aan de hand van de uitkomsten van de vitaliteitsmeting. Op 7 december heeft de Directeurendag gezondheidsmanagement plaatsgevonden. Circa 15 directeuren waren hierbij aanwezig. Werkervaringsplekken (FNV project) CAO-partijen hebben afgesproken om de mogelijkheden van werkervaringsplaatsen in de sportsector te bezien. FNV Sport heeft de aansturing van het project inmiddels bij Calibris neergelegd. De eerste bijeenkomsten werden als positief ervaren. Aan het eind van jaar verloopt het project moeizamer, omdat partijen nog niet scherp hebben wat ze willen en vooral hoe daar invulling aan gegeven kan worden. De doelgroep rond werkervaringsplekken zijn vooral de sportverenigingen. De WOS is vooral in de zijlijn actief in dit project. Werkkostenregeling De WOS heeft het initiatief genomen om haar leden op een goede manier te begeleiden bij de invoering van de werkkostenregeling. Hiertoe zijn afspraken gemaakt met PGGM HR Advies. Doelstelling van het project was: informeren leden eden hulpmiddelen bieden aan de hand waarvan leden beslissing kunnen per wanneer overstap naar werkkostenregeling wordt gemaakt consequentie voor cao op korte termijn in kaart brengen en tekstvoorstel maken consequentie voor cao lange termijn wordt in kaart gebracht en indien uitgewerkt vakorganisatie en OR/PVT informeren, 6. sportverenigingen wordt hulpmiddel aangeboden. De leden zijn geïnformeerd via de nieuwsbrief en de website. Ook heeft er een presentatie plaatsgevonden bij het P&O platform. Tevens konden de leden deelnemen aan de twee klankbordgroepbijeenkomsten. Resultaat van het project was een inhoudelijke notitie, een stappenplan, een stroomschema, een overzicht met veelgestelde vragen en vooral ook tool (waarmee sportorganisaties de gevolgen van de werkkostenregeling in kaart kunnen brengen). In 2011 wordt nog een document gemaakt met de gevolgen voor de CAO en de werkkleding in de sport. HR Beleid 2016 (project NOC*NSF) De WOS is via de directeur in de werkgroep vertegenwoordigd. De werkgroep is onder leiding van de heer E.J. Hulshof van de Kon. Ned. Lawn Tennis Bond en wordt begeleid door J. Broesder van NOC*NSF. Hoewel de ambities in eerste instantie hoger lagen is een keuze gemaakt voor 3 trajecten: 1. investeren in salarisadministratie en persooneelsinformatie 2. opzetten introductiedagen en talentdagen 3. arbeidsmarktcommunicatie Aanvullend is de WOS verantwoordelijk voor de vernieuwing van arbeidsvoorwaarden (CAO 2016).

5 Coaches aan de Top Het jaar 2010 is ook het jaar geweest dat de WOS in opdracht van NOC*NSF de Regeling Coaches aan de Top en Regeling Technisch Directeuren heeft geëvalueerd. In 2007 en 2009 heeft de WOS voor beide regelingen de arbeidsvoorwaardelijke kant vormgegeven. De evaluatie heeft geleid tot een uitgebreide adviesnota met een contractanalyse, aanbevelingen en advisering rondom arbeidsvoorwaarden. Met enkele sportbonden is uitgebreid apart gesproken. Ook zijn de modelcontracten die de WOS eerder voor beide regelingen had ontwikkeld, aangepast. Combinatiefuncties ed. De WOS ontving regelmatig vragen van sportverenigingen en gemeenten die betrekking hebben op de btw-problematiek bij het aanstellen van combinatiefunctionarissen. Die heeft er toe geleid dat de WOS samen met NOC*NSF in gesprek is gegaan met PwC om te komen tot een brochure voor sportverenigingen (en indirect voor gemeenten) die handvatten biedt op het gebied van de BTW (in relatie met combinatiefunctionarissen). De brochure is afgerond en staat op sportwerkgever.nl. Op het sportbestuurderscongres heeft PwC een goed bezochte workshop hierover gegeven. Pensioenen - Discussie kosten / wensen sport Op 15 april heeft een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden tussen PFZW en PGGM met de sportsector. Deze bijeenkomst is door alle partijen als zeer prettig en nuttig ervaren. Er is daarnaast door PGGM advies uitgebracht over de verplichtstelling en antwoord gegeven op de vragen van een drietal bonden over het pensioen van PFZW. Er is een vervolgafspraak gemaakt met PGGM om met KNVB, KNLTB en KNHS om de tafel te zitten om onduidelijkheden omtrent de pensioenvoorziening van PFZW weg te nemen. De gesprekken hebben de gewenste duidelijkheid gegeven. Er is inmiddels één accountmanager voor de sport. Binnen de WOS is Ronald Veldman de contactpersoon. Er wordt nog nagegaan of we in 2011 pensioenbijeenkomsten voor werknemers kunnen organiseren. Pensioen zal de komende jaren flink op de agenda staan. Inmiddels is besloten om het pensioen voor 2011 niet te indexeren, de premie beperkt te verhogen en de pensioenopbouw iets te verlagen. Nadere maatregelen worden niet uitgesloten. - Nieuwe contracten De sportsector kenmerkt zich door een grote diversiteit aan arbeidsrelaties. Er komen ook steeds meer nieuwe arbeidsrelaties bij waarbij functies die vanuit een vrijwilligerssfeer zijn doorontwikkeld tot hele kleine contracten leiden. Begin 2010 zijn deze functies samen met PGGM HR Advies in kaart gebracht, met als doel de arbeidsverhoudingen en voorwaarden (CAO-Sport en pensioenvoorzirning) voor de functiegroepen te optimaliseren. Hierbij is vooral gekeken naar de verplichtstellingsbeschikking van het pensioen. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2011 meegenomen in het project cao2016. Europa Sinds enige jaren wordt er ook op Europees niveau gesproken en kennis uitgewisseld over arbeidsverhoudingen in de Sport. De WOS speelt hierin een actieve rol en is onderdeel van het Ease (de Europese organisatie voor arbeidsverhoudingen) bestuur. Vanuit die functie was de WOS betrokken bij verschillende initiatieven. - EASE Bestuur De bestuurssamenstelling van EASE is ten opzichte van 2009 ongewijzigd: Voorzitter Marcel Martin CoSMoS Professional Rugby (Fr.) Algemeen secretaris Marie Leroux CoSMoS Voluntary /Professional (Fr.) Penningmeester Christian EHFA Fitness (Belgie) Pierar Vice-voorzitter René v.d.burg WOS Voluntary /Professional (Nl)

6 Vice-voorzitter Bestuurslid Hans Goran Elo Steve Studd Arbetsgivaralliansen SkillsActive Voluntary /Professional (Sw.) Alle sectoren (UK) - Sociale dialoog Het bestuur van EASE is eenmaal bijeengekomen, inclusief een Algemene Vergadering. Daarnaast zijn er een tweetal projectbijeenkomsten geweest en twee telefonische vergaderingen. Er is eind 2010 een start gemaakt met het IMPACT project, waar de WOS een deel gaat trekken voor de not for profit sector. Het project heeft als doel het bevorderen van een sociale dialoog op nationaal en Europees niveau. Verdere uitvoering is in 2011, waaronder een RondeTafelConferentie die in mei 2011 gehouden zal worden in het Hotel- en Congrescentrum Papendal. - Europaproject BuZa Maart 2010 stond voor de WOS in teken van het Nationaal Congres Sport & Europa, dat de WOS in samenwerking met Arko Sports Media en Sport2B organiseerde. Locatie was het stadion van ADO Den Haag. Thema was de rol van Europa voor de Nederlandse (arbeidsverhoudingen in de) sport. Met ruim 250 deelnemers uit de sport, onderwijs en gemeentes was de opkomst zeer hoog. Het congres bestond uit een plenair gedeelte met inleidingen van de WOS, NL Sporter en een Nederlandse Europarlementariër. Het plenaire gedeelte werd afgesloten met een debat, waaraan ook de vicevoorzitter van FNV Sport, directeur betaald voetbal KNVB, de Nederlandse Dopingautoriteit en topsporter Erben Wennemars deelnamen. Het middagprogramma bestond uit workshops rondom ondermeer vrij verkeer van werknemers, Europese subsidiekansen voor sportorganisaties, opleidingen en kwalificatiestructuren. In SportKnowhow XL is een reeks aan artikelen gepubliceerd rondom onderwerpen van het congres. Na de zomer is gestart met een collegetour langs hogescholen met sportmanagement- opleidingen. Onderdeel van de collegetour was de ontwikkeling van en beschikbaar stellen van lesmateriaal en een docentenhandleiding. Bij Hogeschool Den Haag en de HAN zijn gastcolleges verzorgd. Apart ook nog voor de MBA studenten in de sportmanagementopleiding van het Wagner Instituut. In Sport & Strategie en SPORT, Bestuur & Management is uitgebreid over het Sport & Europa project van de WOS gepubliceerd. Het project Sport & Europa is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Europafonds) en loopt tot medio 2011 door. A&O Fonds (FAS) Het A&O Fonds financiert veel projecten op het gebied van vernieuwingen van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden. Ook de WOS maakt hiervan gebruik. De door WOS ingediende projectvoorstellen voor 2010 zijn door FAS goedgekeurd en toegekend met deels doorloop naar Deze projecten zijn: 1. CAO * 2. Ondersteuning CAO overleg en bezwarencommissie Functioneren en beoordelen * (verdeling: WOS / FNV Sport / Sociale partners ) De discussie over de toekomst van FAS is nog niet afgerond. Het CAO-P is opdracht gegeven om met een voorstel te komen voor praktische invulling. De uitgangsprincipes van de diverse betrokkenen blijven tot verdeeldheid leiden. In september heeft een gesprek plaatsgevonden met wederzijdse bestuursdelegaties. Daar is het standpunt bepaald. De WOS is voorstander van het ombouwen van het FAS naar een AenO fonds, mits er door partijen een gezamenlijk beleidskader wordt bepaald en de bestuurlijke en projectmatige ondersteuning in professionele handen komt. De discussie hierover kon in 2010 niet afgerond worden.

7 KNOOPPUNT VAN KENNIS Het verzamelen en ontsluiten van kennis op het gebied van arbeidsverhoudingen in de sport blijft voor de WOS één van de belangrijkste uitgangspunten. Om die kennis op de juiste manier te verspreiden heeft de WOS de beschikking over een aantal eigen communicatiemiddelen zoals de websites en (dus eerst WOS en daarna pas WIS) Verder heeft de WOS een eigen magazine, digitale nieuwsbrieven en schrijft ze regelmatig achtergrondverhalen voor andere media. Hieronder een overzicht. Website Bezoekcijfers 2010 ledensite : bezoekers met pageviews Bezoekcijfers 2010 informatiesite werkenindesportvereniging.nl en vanaf oktober met pageviews Digitale nieuwsbrief De WOS digitale nieuwsbrief is drie maal via aan 351 relaties (leden en overige relaties) verzonden in mei, september en december. De digitale nieuwsbrief werkenindesportvereniging.nl (WIS) is acht keer verzonden in februari, april, juni, juli, september, oktober en 2 x in december aan 424 relaties die zich hebben aangemeld. WOS Magazine Het WOS Magazine verscheen in een extra dikke uitgave twee maal; in juni en oktober. En er was een speciale uitgave in de vorm van een verkorte versie van het jaarverslag Web 2.0 WOS Op lokaal niveau is met de komst van sportwerkgever.nl een flinke stap gezet om de informatievoorziening meer web 2.0 te maken. Voor de WOS site zijn eerste stappen gezet richting een WOS site 2.0. Dit jaar is de WOS gestart met sociale media, via Twitter, Linked In. Ook is de AV in een andere, interactieve opzet georganiseerd. In 2011 willen wij dit verder uitwerken. Externe presentaties De WOS komt zelf steeds beter in beeld als organisatie met expertise op het gebied van sportwerkgeverschap. Onderstaand een korte opsomming van een aantal congressen en presentaties in 2010 waarbij de WOS een actieve bijdrage heeft geleverd, bv. in de vorm van een workshop of inleiding: - Congres Hockeybond; - Bijeenkomst Arbeidsmarktmonitor Sport; - Congres Sportbestuurders met uitreiking werkgeverschapsprijs; - Nominatie Sportbestuur van het jaar; - Congres Op jacht naar Goud; - NSA Bijeenkomst; - Verenigingscongres Sportbureau Roosendaal; - Informatiebijeenkomst Volleybalbond; - Congres Judobond; - Bijeenkomst platform sportkader; - Bijeenkomst P&O platform; - Congres combinatiefuncties; Publicaties Sportwerkgever.nl (vervolg op de club de baas ) Nieuwe publicatie in SBM (twee pagina s). Diverse interviews WOS directeur in SBM Bijdrage aan blad Judo Bond Nederland over combinatiefuncties Bijdrage nieuwsbrief Sportservice Ede Publicaties in SportKnowhow XL over beroepssporters en Sport en Europa.

8 Idem in Sport & Strategie Interviews in Financieel Dagblad en NRC Handelsblad en Volkskrant. Aparte publicatie in SportKnowhow XL over werkkostenregeling. Publicatie voor KNVB inzake veiligheid Ook NOC*NSF nieuwsbrief wordt benut. Arbeidsverhoudingen beroepssporters Rondom de arbeidsverhoudingen van de beroepssporters in is 2010 veel gebeurd. Allereerst zijn de WOS en NL Sporter het Convenant Arbeidsverhoudingen Beroepssporters overeengekomen, dat op 2 juli 2010 onder grote publicitaire aandacht is gepresenteerd en overhandigd aan het Ministerie van VWS. Naast NOC*NSF en vertegenwoordigers vanuit de sportbonden, is het convenant medeondertekend door de vakcentrale FNV, FNV Sport, en de Atletencommissie NOC*NSF. Het convenant bevat minimum arbeidsvoorwaarden, basis rechten en plichten en een minimumarbeidsovereenkomst dat gebruikt kan worden door werkgevers en beroepssporters. Uitvloeisel van het convenant is de oprichting van de OAB (Overlegplatform Arbeidsverhoudingen Beroepssporters) dat verdere sociale voorzieningen en collectieve afspraken verder gaat uitwerken. Rondom het convenant heeft de WOS gesprekken gevoerd met de professionele schaatsploegen en de Hockey Hoofdklasse CV over de arbeidspositie van schaatsers cq. hockeyers. In Sport & Strategie, NRC Handelsblad, Financieel Dagblad, SportKnowhow XL is uitgebreid gepubliceerd over de arbeidsverhoudingen beroepssporters. Migratie In 2010 heeft de WOS de lobby samen met NOC*NSF verder opgepakt. Een eindvoorstel voor wetswijziging is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken. Daarover wordt in 2011 een besluit verwacht. Daarnaast heeft de WOS een groot aantal sportbonden geadviseerd rondom buitenlandse bondscoaches en technisch directeuren. De WOS heeft ook sportverenigingen geholpen bij de aanvraag van werk- en verblijfsvergunningen. Reacties van sportbonden, NOC*NSF en sportverenigingen zijn daarover enthousiast.

9 DIENSTVERLENING Uitgangspunt van de dienstverlening die de Werkgevers in de Sport ontwikkelt, is dat het ten dienste moet komen van onze leden. Uiteraard probeert de WOS dit zoveel mogelijk voor haar leden tegen kostprijs te doen. In het gehouden ledenonderzoek was een belangrijk deel ingeruimd om de wensen van de leden op het gebied van dienstverlening in kaart te brengen om deze in toekomst beter af te kunnen stemmen. Hangende dat onderzoek heeft de WOS niet stilgezeten. Lokaal Niveau - Ondersteuningspunt De eerste nieuwsbrieven van sportwerkgever.nl zijn verzonden en positief ontvangen. Ook heeft de WOS nu twee pagina s in SBM. De eerste bijdrage nieuwe stijl ging over de werkkostenregeling (en de gevolgen daarvan voor sportverenigingen). Een belangrijk onderwerp voor sportverenigingen met werknemers in dienst. Om deze sportverenigingen te ondersteunen bij de overgang op de werkkostenregeling heeft de WOS op Sportwerkgever.nl veel ondersteunende informatie geplaatst, waaronder een stappenplan, een notitie en een rekentool. Er is een overeenkomst gesloten met de KNVB waarbij is afgesproken dat de WOS vragen van voetbalverenigingen en rugbyverenigingen zal beantwoorden. De KNVB heeft voetbalverenigingen hierover geïnformeerd. De samenwerking begint steeds meer vorm te krijgen. Er is een plan van aanpak opgesteld aan de hand waarvan de andere onderdelen van het project lokaal niveau zijn opgebouwd (website, workshops, magazine, congres, etc). We hebben in totaal 42 vragen van sportverenigingen beantwoord en daarnaast 56 vragen van voetbalverenigingen. De WOS heeft wederom een bijdrage geleverd aan het hockeycongres. De WOS heeft meerdere publicaties in sportknowhowxl gehad en is een bijdrage geleverd aan de nieuwsbrieven van VSU en sportservice Ede. Ook is een bijdrage geleverd aan JBN. -Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Er is een schema pensioen gemaakt voor sportwerkgever.nl. Aan de hand hiervan kunnen sportverenigingen en andere sportorganisaties beoordelen of ze onder de verplichtstelling vallen en zo niet, op welke wijze ze pensioen voor hun werknemers kunnen regelen. Ook anderszins is er informatie over pensioen op de website geplaatst. Binnen de CAO sportverenigingen is een ingroeimodel voor werknemers in sportverenigingen ontwikkeld (instapregeling) Hoewel partijen vanaf 1 januari 2011 hiermee willen beginnen, zijn er nog geen definitieve afspraken gemaakt. Het is nog onduidelijk of die er gaan komen. Een nieuwe werkgeversscan (voorheen P&O-scan) is grootser opgezet dan de bedoeling was. De scan is omgedoopt tot de SportwerkgeverScan. Een eenvoudige versie is mobiel via sportwerkgever.nl/mobile te downloaden. -Websiteversterking Werkenindesportvereniging.nl is september 2010 vervangen door sportwerkgever.nl. De nieuwe website is frisser van uiterlijk en gebouwd op de (arbeids)relatie die de vereniging heeft met de werknemers, vrijwilligers en zelfstandigen. De vierde pijler heeft betrekking op de vereniging zelf. De website wordt wekelijks voorzien van nieuwsberichten die gekoppeld zijn aan de inhoud van de website. De nieuwsberichten zullen in de toekomst ook door twitter worden verstuurd. Ook wordt maandelijks een nieuwe sportwerkgever van de maand gepresenteerd. Verenigingen kunnen via de website zelf nu ook vragen stellen en zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Sportbonden kunnen de inhoud van de website onderschrijven door plaatsing van hun logo, hetgeen inmiddels door een groot aantal bonden is gebeurd. - Campagneplan In september is het magazine Sportwerkgever.nl uitgebracht als katern bij SBM. Daarnaast zijn losse edities besteld. Het magazine is naar zo n sportverenigingen verstuurd.

10 Op de achterkant van het magazine doet de WOS door middel van een menukaart het aanbod om workshops te verlenen. PGGM, de belastingdienst en IND bieden ondersteuning. Inmiddels zijn er workshops gegeven in Dordrecht en Eindhoven, bij een congres van Sportservice Zuid-Holland, de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. Tot slot hebben Sportief Breda en de Nederlandse Volleybal Bond inmiddels een aanvraag ingediend, evenals Sportservice Ede en Sportservicebureau Noord-Brabant (2011). Op 10 december vond het Nederlands Congres voor Sportbestuurders plaats die geheel in het teken stond van de sportwerkgever. Op het congres had de WOS een stand, 15 minuten spreektijd op het hoofdpodium en is de WOS aanmoedigingsprijs uitgereikt. Daarnaast gaf de WOS zelf twee workshops en konden vele relaties van de WOS workshops geven. Ook PGGM en ZilverenKruis Achmea waren van de partij. De directeur heeft de SportwerkgeverScan gepresenteerd aan alle aanwezigen, alsmede de verkorte versie voor op de mobiel. Het congres is met een 7,2 beoordeeld. Hetgeen een goed cijfer is in vergelijking met andere congressen. Betaalde dienstverlening Met de Belastingdienst is duidelijkheid ontstaan over de mogelijkheden die de WOS heeft aan BTWvrijstelling voor betaalde dienstverlening voor leden en niet-leden. Verder is de begrootte omzet van ruimschoots behaald, met name door betaalde opdrachten voor NOC*NSF (advisering Coaches aan de Top), de werkzaamheden rondom aanvraag werk- en verblijfsvergunningen en toetsing van contracten. Daarnaast zijn opdrachten uitgevoerd rondom fusiebegeleidingen en betaald juridisch advies. Ondersteuning bij aanvragen tewerkstellings- en verblijfsvergunningen voor o.a.: Hockeyclub ZSV Schaerwijde Hockeyclub s Hertogenbosch Hockeyclub Cartouche Hockeyclus Push Hockeyclub MHCO Hockeyclub t Spandersbosch Hockeyclub t Gooische Hockeyclub Laren Hockeyclub Pinoke Hockeyclub HDM Den Haag Hockeyclub Hisalis In totaal was de bruto omzet van de betaalde dienstverlening in ,--. (Onbetaalde) dienstverlening WOS-leden Door het WOS-bureau werden in inhoudelijke vragen van leden beantwoord. Sportverenigingen Vanuit sportverenigingen kwamen 42 inhoudelijke vragen binnen voor helpdeskondersteuning. Voetbalverenigingen Er zijn 56 vragen behandeld van voetbalverenigingen. (via de SLA met de Kon. Ned. Voetbal Bond)

11 PARTNERS De WOS kiest er bewust voor om een compacte organisatie te zijn. De ambities van de WOS passen echter bij dezelfde grote ambities die ook binnen de sport leven. Vandaar dat het aangaan van partnerships van het grootste belang zijn voor de WOS. Grofweg kun je stellen dat de partnerrelaties van de WOS bestaan uit netwerkpartners en mantelcontractpartners. Netwerkpartners Dit zijn onder anderen AWVN, BMC, Altersum, AWVN, PFZW, MateloosLos, Kroon Internet, PMY Worx, BrantjesVeerman Advocaten, Thefirststep, De Beuk, Phillosophy, Randstad en Brantjes Veerman Advocaten. Met die laatste is de samenwerkingsovereenkomst in het verslagjaar verlengd. Er heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden met Dirkzwager advocaten voor mogelijkheid tot samenwerking. Met ROC Midden Nederland is gesproken over het sectorbreed aanbieden van MBO cursussen. Naar aanleiding van een schriftelijk verzoek van SBO om in hun bestuur zitting te nemen heeft het WOS-bestuur besloten hieraan geen gevolg te geven. Een gesprek met BDO heeft plaatsgevonden over een bijdrage aan sportwerkgever.nl. In 2011 willen we naar een nieuwe en meer heldere structuur voor samenwerkingen en mantels. NOC*NSF Met een doorloop vanuit 2009 heeft bij de samenwerking tussen WOS en NOC*NSF vooral de nadruk gelegen op het project HR 2016 en de regeling Coaches aan de Top. Ministeries Een aantal projecten heeft de WOS met financiering van diverse ministeries kunnen uitvoeren. Ministerie van BuZa Europatour ,-- Ministerie van SoZa Arbocatalogus ,-- Ministerie van VWS Onderzoek arbeidsverhoudingen beroepssporter ,-- Voor het laatstgenoemde project is een vervolgaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS, maar hierover is nog geen toezegging ontvangen. FAS-fonds In voorgaande jaren meldden wij dat de toekomst van St.FAS onderwerp van discussie is binnen sociale partners. Mogelijkheden worden onderzocht tot omvorming van het FAS-fonds naar een A&O-fonds. Ook in 2010 hebben sociale partners hierover geen overeenstemming bereikt. FAS projecten Projecten die in 2010 via de WOS in het bestedingsplan FAS zijn opgenomen: Budget Ondersteuning CAO 2010 WOS/CAO partijen ,- CAO 2016 Sociale partners ,- Functioneren en beoordelen WOS , Totaal ,- Vakorganisaties Begin 2010 zijn de onderhandelingen met de vakorganisaties over een nieuwe Cao Sport weer gestart. Na drie onderhandelingsrondes konden partijen naar buiten treden met een goed resultaat: De Cao Sport van tot en met Zilveren Kruis Achmea De relatie met Zilveren Kruis Achmea wordt door de WOS als zeer goed ervaren. In 2009 zijn afspraken gemaakt voor een vierjarig contract met een mantelovereenkomst over ziektekosten en een presentaansluiting. Dit bestaat uit een pakket van diensten op het gebied van preventie van verzuim, bevorderen van gezondheid van werknemers en re-integratie van werknemers.

12 Arko Sports Media Elders in dit jaarverslag wordt reeds gemeld dat WOS een vernieuwde samenwerking met Arko is aangegaan op het gebied van huisvesting. Nadat medio 2010 definitieve afspraken zijn gemaakt heeft de WOS een prima werkruimte beschikbaar in Nieuwegein. Ook heeft Arko het project sportwerkgever.nl begeleid en ondersteund en de europatour (mee) georganiseerd. Mantelpartners Dit zijn de partners met wie de WOS mantelcontracten afsluit, zodat de WOS-leden tegen gunstige tarieven verzekeringen of andere diensten af kunnen nemen. Deze partners worden hieronder genoemd. Ziektekosten Gezondheidsbeleid (Present) Levensloopregeling Spaarloonregeling Employee benefits en ziekte(herverzekering) Autoverzekering Functiewaardering/Beoordeling Juridische dienstverlening Verloning en contractservices Zilveren Kruis Achmea VGZ Zilveren Kruis Achmea Pensioenfonds Zorg en Welzijn Centraal Beheer Univé Phillosophy BrantjesVeerman Advocaten P/flex ORGANISATIE Bijeenkomsten Algemene Vergaderingen Bestuursvergaderingen WOS Nationaal Congres Sport en Europa CAO leden(lunch) bijeenkomst (2x) Bijeenkomst Convenant beroepssporter Bijeenkomst Sportwerkgever.nl Creatieve sessie WOS 2016 Performance Managementdag WOS lunchupdate Directeurendag gezondheidsmanagement : juni en november : maart, juni, september, oktober en november : maart : april : juli : juli : augustus : oktober : oktober : november Bij de Algemene vergadering van 8 juni kwamen de jaarrekening en het jaarverslag 2009 aan de orde. Deze werden door de leden goedgekeurd en vastgesteld. De vergadering van 30 november bestond uit twee delen. Ten eerste de reguliere Algemene Vergadering met de behandeling en goedkeuring van de begroting 2011 en de samenstelling van het Bestuur en de Financiële Commissie. De heer H. Peters nam afscheid als lid van de Financiele Commissie. Hij heeft zijn zetel overgedragen aan de heer H. van Polanen van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Ten tweede stond het Toekomstdebat WOS2016 op het programma. Dit vormde de afsluiting van het ledenonderzoek waarbij de WOS inzicht wil krijgen hoe haar leden de WOS in 2016 (willen) zien. In een ongedwongen sfeer werd in groepjes over dit onderwerp gesproken. WOS 2016 Ledenonderzoek Het WOS-ledenonderzoek is uitgevoerd door middel van sociale-media website, interviews met leden en een creatieve werksessie. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de strategische bestuursconferentie. Rapportage is gereed en onderdeel van bestuursstukken geweest en is besproken in de Algemene Vergadering. De besprekingen hebben geleid tot de vaststelling van een WOSagenda2016.

13 WOS - Verenigingszaken Bureau - Benodigde formatie vast Tijdens de strategische conferentie in september is door het bestuur besloten de kantoorformatie op hetzelfde peil te houden. Zes vaste medewerkers en de mogelijkheid om gebruik te maken van een flexibele schil. In 2010 heeft Sjoerd Verlegh het project Europatour tijdelijk ondersteund en Henriet Bolt heeft het project Coaches aan de Top begeleidt en deels ledenvragen (helpdeskondersteuning) beantwoordt. - Huisvesting, flexibel werken In het kader van flexibel werken heeft WOS een kantoor ingehuurd bij Arko Sports Media in Nieuwegein. De kantoorruimte in Arnhem is teruggebracht naar 1 multifunctionele werkruimte. In Nieuwegein kan op aanvraag- tevens gebruik gemaakt worden van de vergaderruimte. Eind 2010 is gestart met het extern onderbrengen van ICT, aangezien NOC*NSF heeft aangegeven in de loop van 2011 alle ICT-ondersteunende werkzaamheden aan de huurders te willen afstoten. Gekozen is voor Google-Apps. Er zijn gesprekken gevoerd met de accountant over overzetten van financiële administratie naar een webbased systeem. Accountant heeft positief geadviseerd over exactonline. In verband met verdere ontvlechting ICT van NOC*NSF wordt bekeken hoe dit het best kan worden vormgegeven. Afronding van dit traject begin Samenstelling bureau Werkgevers in de Sport per : René van den Burg directeur 84,21% Eric Lankers beleidsadviseur juridische zaken 100% Lobke Mentrop beleidsadviseur arbeidszaken 80% Ronald Veldman beleidsadviseur arbeidszaken 100% Mini Schunck financieel medewerker 42,11% Ankie Winkelman management assistent 73,68% Henriet Bolt helpdeskondersteuning 42,11% Bestuur - Bestuursvergaderingen In 2010 zijn 4 bestuursvergaderingen en de Strategische conferentie vanuit het bureau (directeur en secretariaat) voorbereid en bijgewoond. Tijdens de Bestuurs- en Algemene Vergadering in december WOS-bestuurslid A. Hordijk opnieuw benoemd voor een periode van 3 jaar. -Een greep uit de onderwerpen die in het bestuur in 2010 aan de orde kwamen: Bestuurdersprofiel WOS Ledenonderzoek CAO 2016 HR 2016 Arbeidsverhoudingen beroepssporter Europese Sociale dialoog Toekomst FAS Pensioenafspraak sportservicebureau s Ondersteuning Sportverenigingen Pensioenontwikkelingen -Samenstelling Bestuur 2010: J.J.H.M. van Gennip voorzitter T.H.M. de Wit secretaris / penningmeester K. van Bijsterveld vice-voorzitter J. Waterlander bestuurslid A. Hordijk bestuurslid R. Bruijnis bestuurslid E. Lenselink bestuurslid

14 -Juridisch Bestuur is geadviseerd inzake arbeidsongeschiktheid directeur. Na afwijzingen door verschillende verzekeraars aanvraag beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een verzekeringstussenpersoon neergelegd. Ontwikkeling leden In 2010 zijn volgende organisaties lid geworden: Stichting Wijksport Watersportvereniging Herkingen In 2010 hebben volgende organisaties hun lidmaatschap opgezegd: Skate Bond Nederland (ivm fusie KNSB) Nederlandse Curling Bond (geen personeel meer in dienst) Nederlandse Christelijke Sport Unie (personeel in dienst NSA) In 2010 heeft volgende organisatie een lidmaatschap aangevraagd per : Stichting Sportief Capelle In 2010 hebben volgende leden hun lidmaatschap opgezegd per : Nederlandse Draf en Rensport (geen financiele middelen) Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (geen personeel meer in dienst) In bijlage 1 is de volledige WOS-ledenlijst per opgenomen.

15 Bijlage 1 LEDENLIJST Werkgevers in de sport LIDNR. ORGANISATIE LIDNR. ORGANISATIE 1 SPORTDrenthe 48 Kon. Ned. Wielren Unie 2-49 Kon. Ned. Zwembond 3 NOC*NSF 50 Kon. Ned. Biljartbond 4 51 Nederlandse Handboog Bond 5 Nederlandse Culturele Sportbond 52 Nederlandse Golf Federatie 6 NebasNsg 53 Utrechtse Studenten Sportst. Mesa Cosa 7 N.K.S. 54 K.N.B.L.O. Wandelsportorganisatie Ned. 8 Instituut voor Sportaccommodaties 55 Federatie van Nederlandse Rijscholen 9 St. Sport Service Flevoland 56 Kon. Ned. Hippische Sportfederatie 10 St. Huis voor de Sport Groningen 57 Nederlandse Jeu de Boules Bond 11 Sportservice Noord-Brabant 58 Vereniging MON 12 St. Sportservice Noord-Holland 59 Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart 13 Gelderse Sport Federatie 60 Ned.Rijpaarden- en Pony Stamboek 14 St. STK Overijssel 61 Nederlandse Shetland Pony Stamboek 15 St. SPORT fryslân 62 Ned. Toer Fiets Unie 16 Nederlandse Darts Bond 63 St. Zevenheuvelen Loop 17 Doping Autoriteit Nederland 64 Nederlandse Draf- en Rensport 18 Ned. Instituut voor Sport & Bewegen 65 St. Studentenvoorziening Rotterdam 19 Skate Bond Nederland 66 Nederlandse Kano Bond 20 St. Belang Zweefvliegers Terlet 67 Kon. Ned. Algemene Schermbond 21 Kon. Ned. Atletiek Unie 68 Watersportvereniging Herkingen ( miv 1-11) 22 Nederlandse Badminton Bond 69 Kon. Warmbloed Paardenboekstam Ned. 23 Kon. Ned. Base- en Softbal Bond 70 Huis voor de Sport Limburg 24 Nederlandse Basketball Bond 71 Sportbureau Roosendaal 25 Ned. Klim-en Bergsport Vereniging 72 Sportpunt Parkstad 26 Nederlandse Bridge Bond 73 Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond 27 Karate-do Bond Nederland 74 Nederlandse Bowling Federatie 28 Kon. Ned. Gymnastiek Unie 75 Nationaal Platform Zwembaden/NRZ 29 Nederlands Handbal Verbond 76 Nederlandse Sport Alliantie 30 Kon. Ned. Hockey Bond 77 St.Sportfederatie Berkelland 31 Judo Bond Nederland 78 St. Exploitatie Overdekte Sportaccomodaties Sneek 32 Kon. Ned. Korfbal Verbond 79 Universitair Sport Centrum 33 Nederlandse Onderwatersport Bond 80 Nederlandse IJshockeybond 34 Reddingsbrigades Nederland/KNBRD 81 InnoSportNL 35 Kon. Ned. Roeibond 82 Kon. Ned. Dambond 36 Kon. Ned. Schaakbond 83 Ned. Genootschap voor Sportmassage 37 Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond 84 Nederlandse Rugby Bond 38 Kon. Ned. Schutters Associatie 85 Kon. Ned. Kaats Bond 39 Nederlandse Ski Vereniging 86 Sportservice Midden Nederland 40 Nederlandse Tafeltennisbond 87 Sportservice Ede 41 Taekwondo Bond Nederland 88 St. Samenwerkende Sportbonden 42 Kon. Ned. Lawn Tennis Bond 89 Het Friesch Paarden-Stamboek 43 Nederlandse Triathlon Bond 90 Ned. Bond van Vogelliefhebbers 44 Kon. Ned. Voetbal Bond 91 St. KNKF Kenniscentrum 45 Nederlandse Volleybal Bond 92 Regio Steunpunt Talent en Topsport 46 Nederlandse Wandelsport Bond 93 InterProvinciale Organisatie Sportvisserij 47 Kon. Ned. Watersportverbond 94 SportService Zwolle 95 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie

16 Bijlage 2: Overige vertegenwoordigers Werkgevers in de Sport Onderhandelingsdelegatie Werkgevers in de Sport CAO-Sport: J. Kossen KNZB - Voorzitter onderhandelingsdelegatie K. van Willigen KNHB A. Binnenmars KNVB (tot ) R. Bruijnis KNVB (vanaf ) R. van den Burg WOS E. Lankers (adviseur) WOS Klankbordgroep CAO-Sport: A. Oldenburg NOC*NSF F. an Haack KNVB Financiële Commissie: H. Peters KNAU (tot ) H. van Polanen KNGU (vanaf ) G.J. Venekamp Ned. Badminton Bond A. van Damme Sportservicebureau Noord Holland Bezwarencommissie: I.P. Asscher Vonk onafhankelijk voorzitter B. van Balen namens de WOS K. Eding namens de vakorganisaties Delegatie Werkgevers in de Sport in bestuur FAS: G. Verhaar Eeuwijk secretaris M. Fleuren bestuurslid

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8

TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 MAGAZINE VAN DE WERKGEVERS IN DE SPORT VEEL TE WINNEN J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 I N T E R M E Z Z O VEEL TE WINNEN In 2008 is er zowel letterlijk als figuurlijk een einde gekomen aan de doelstellingen

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF

Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 1/1 Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 19 november 2013, 19.30 uur, Athene zaal hotel- en congrescentrum Papendal aan van Leden NOC*NSF en genodigden Bestuur NOC*NSF agendapunten 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Jaardocument 2011. 13 Maart 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012.

Jaardocument 2011. 13 Maart 2012. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012. Jaardocument 2011 13 Maart 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 13 maart 2012, Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 19 maart 2012. Dr. E.A.M.J Verkaar Directeur / Raad van Bestuur 2012 Zorgbelang

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013

Jaarplan 2014. Bijlage 4 Jaarplan & Begroting bij Ledenraad 28 nov 2013. Datum 1 november 2013 Jaarplan 2014 Datum 1 november 2013 Onderwerp Jaarplan op hoofdlijnen & Begroting 2014 met toelichting Inleiding Voorliggend het jaarplan 2014 van de PCOB. Binnen de vereniging PCOB zijn de volgende kernactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland

Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Professionalisering van de arbeidsverhoudingen van beroepssporters in Nederland Een wereld te winnen Dankwoord De Werkgeversorganisatie in de Sport wil hartelijk bedanken voor hun

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2

Versiebeheer. Jaarverslag 2013 2 Jaarverslag 2013 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen 0.1 07-2-2014 Eerste concept 0.2 10-2-2014 Wijzigingen in tekst door medewerkers sambo-ict 0.9 14-2-2014 Concept ter bespreking bestuursvergadering

Nadere informatie

Nederlands Congres voor

Nederlands Congres voor 7 e Sportbestuurders Nederlands Congres voor Thema: Een uniek evenement voor alle betrokkenen bij en in Nederland met: verkiezing Sportbestuur van het Jaar 2009-2010 uitreiking prijs Beste sportwerkgever

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken

Belangenbehartiging. Professionalisering. Werkgeverszaken jaarverslag 05 06 Belangenbehartiging Voor uw collectieve en individuele belangenbehartiging kunt u bij de AVS terecht. Onze adviseurs onderhandelen in allerlei overlegsituaties, bijvoorbeeld over nieuwe

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU

Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Jaarverslag 2008 WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Colofon Werkgeversvereniging WENb Utrechtseweg 310 Postbus 9009 6800 DL Arnhem T 026 356 95 69 F 026 356 95 60 E info@wenb.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld 2 VSK Monitor 2014 Mulier Instituut VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie