Nieuwsbrief. Zes varianten onder de loep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Zes varianten onder de loep"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief A13/A16 juli 2008 Introductie Dit is de tweede nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de A13/16. Deze uitgave is bedoeld voor belanghebbenden en betrokkenen, zoals inwoners van Rotterdam en Lansingerland, milieuorganisaties en bewonersverenigingen. Met deze nieuwsbrief wil Rijkswaterstaat u informeren over de actuele stand van zaken. In de vorige editie heeft u onder meer kunnen lezen waarom deze nieuwe weg nodig is, hoe belanghebbenden bij de plannen betrokken worden en hoe de procedure voor de aanleg van een weg in elkaar steekt. In dit nummer leest u interviews met Jeannette Baljeu en Hans de Rijke en vindt u een korte samenvatting van het verkeersrapport. Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen wij een samenvatting mee van de Variantennota. Meer over de totstandkoming en het belang van deze nota leest u eveneens in deze uitgave. Meer informatie? Kijk op of bel met de Landelijke Informatielijn Zes varianten onder de loep Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam en omgeving te verbeteren, overweegt de minister van Verkeer en Waterstaat de aanleg van een nieuwe rijksweg. Deze A13/16 verbindt de A13 bij Rotterdam Airport met de A16 op het Terbregseplein. De minister heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de mogelijkheden van deze weg te onderzoeken. Als eerste stap in het onderzoek is een aantal varianten beschreven. Deze varianten worden in de vervolgfase nader uitgewerkt en onderzocht. In de zogenoemde variantennota worden deze mogelijkheden uitgebreid toegelicht. De variantennota is eind 2007 aan minister Eurlings aangeboden. Hij heeft besloten dat zes varianten nader onderzocht moeten worden. Dat verdere onderzoek doet Rijkswaterstaat zeker niet alleen. De provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland partijen die in 2007 bij het opstellen van de varianten betrokken waren blijven een belangrijke rol spelen. Ook omwonenden, ondernemers en belangen groeperingen, zoals milieuorganisaties, worden betrokken bij het nader uitwerken van de ontwerpen voor de verschillende varianten van de A13/16. En ook zij speelden al in de vorige fase een belangrijke rol. Rijkswaterstaat heeft veel gesproken met alle betrokkenen en hun ideeën waar mogelijk gebruikt bij het opstellen van de verschillende varianten. Bij deze nieuwsbrief is een samenvatting van de variantennota bijgevoegd. Hierin vindt u een beschrijving van de tracémogelijkheden plus kaartjes waarop deze mogelijkheden zijn ingetekend.

2 Faciduip enim nostin Ure do conulla ndiatin ut numsan eugiatio odiamet wiscil ipis eum nulla feugait Jeannette Baljeu: Te vroeg om voorkeur uit te spreken Samen met de minister ben ik bestuurlijk trekker van dit project en als zodanig ben ik blij dat met de variantennota het planproces de volgende fase ingaat. De nota geeft een goed overzicht van de tracé mogelijk heden van de A13/16. Wat mij betreft, is het te vroeg in het proces om een voorkeur voor een van de varianten uit te spreken. Pas op basis van de uitwerking van de variantennota en het effectonderzoek dat nu gaat starten, kan een volwaardige discussie gevoerd worden. Dan zullen we in de regio onze voorkeur definitief bepalen. Aan het woord is Jeannette Baljeu, portefeuillehouder Verkeer en Vervoer bij de stadsregio Rotterdam. Ze vertelt dat de A13/16 beslist leeft onder de bewoners en ondernemers in de regio. Het belang van een goede doorstroom van het verkeer wordt door de meeste mensen wel onderkend: vele ervaren zelf ook de files in de regio. De stadsregio Rotterdam heeft samen met de partners in de regio bij de voorbereiding van de variantennota nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de inpassing. In dit druk bewoonde gebied moet zo n nieuwe weg, hoe belangrijk deze ook is, zo worden aan gelegd dat het leven, wonen en werken hier niet verslechteren. Bij de direct omwonenden speelt natuurlijk nadrukkelijk de vraag hoe het uiteindelijke tracé gaat lopen en hoe dat wordt ingepast. Een deel van het toekomstige tracé zal door het recreatiegebied Lage Bergse Bos gaan en gebruikers en bewoners willen graag weten wat daarvan de gevolgen zijn. Zij willen weinig, liever helemaal géén last hebben van de nieuwe weg. Nu de minister besloten heeft om de boortunnel niet verder te onderzoeken vind ik het daarom van groot belang dat we ons concentreren op wat we wilden bereiken met de boortunnel. Het gaat hierbij concreet om een ondergrondse tunnel en het beperken van hinder tijdens de bouwwerkzaamheden. Meerdere varianten bieden hiervoor veel mogelijkheden. Baljeu vindt het uitermate belangrijk dat de belangen van bewoners in de regio worden meegewogen in de besluitvorming. Ze constateert dat Rijkswaterstaat deze belanghebbenden nauw bij het proces betrekt. Zij worden goed geïnformeerd over de stand van zaken en over welke stappen gezet gaan worden. Er zijn informatie bijeenkomsten en workshops georganiseerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de gebruikelijke inspraakmomenten die bij de tracéprocedure horen. Ik kijk met tevredenheid terug op hoe een en ander tot nu toe loopt..

3 Ea facipit nos diat et Ka luptat vel ullam veniscidunt irillan ese mod magnim eugiam Zorgvuldig onderzoek naar effecten Het jaar 2007 stond vooral in het teken van de variantennota. Rijkswaterstaat heeft samen met de Stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de gemeente Lansingerland zorgvuldig bekeken op welke mogelijke manieren de nieuwe weg aangelegd zou kunnen worden wordt vervolgens het jaar waarin we zes varianten nader onderzoeken en uitwerken. Begin 2009 worden al die resultaten vastgelegd in een nota: de trajectnota/ milieueffectrapportage (Trajectnota/MER). De zes varianten voor de aan te leggen A13/16 hebben elk hun eigen voor- en nadelen en hun eigen kenmerken. Om een goede keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat we zeer zorgvuldig in kaart brengen hoe die varianten eruit zien, hoeveel ze kosten en wat de gevolgen zijn van de keuze voor één daarvan. Doorstroming Dat nader uitwerken en onderzoeken van de zes varianten doet Rijkswaterstaat niet zelf. Een ervaren ingenieursbureau gaat hiermee aan de slag. Deze deskundigen gaan de ontwerpen verder invullen: hoe moet het traject van iedere variant lopen en welke maatregelen zijn nodig om de weg zo goed mogelijk in te passen? Zij onderzoeken of er bijvoorbeeld geluidschermen nodig zijn, wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit en voor de waterhuishouding. En zeker zo belangrijk zij bekijken welk effect de variant heeft op de doorstroming van het verkeer. Kan het verkeer doorrijden op die nieuwe weg of ontstaan daar ook files? En wat gebeurt er op omliggende wegen, zoals de A20 en de Molenlaan? Mening geven Ook in deze fase van de procedure onderhoudt Rijkswaterstaat nauwe contacten met de omgeving. Vooral in het eerste half jaar is er veel overleg geweest met betrokken partijen over de uitwerking van de varianten en om de gevolgen ervan goed in beeld te brengen. Naar verwachting zijn eind van dit jaar alle resultaten van het onderzoek bekend. Deze resultaten leggen we vast in de Trajectnota/MER. Belanghebbenden krijgen vervolgens gelegenheid om hun mening te geven over de varianten of over het onderzoek als geheel. Hiervoor organiseren we te zijner tijd een inspraakavond. Ook schriftelijk inspreken is dan mogelijk. Op basis daarvan én op basis van het oordeel van een adviescollege kiest de minister uiteindelijk voor één variant. Via deze nieuwsbrief en de website ( blijft u op de hoogte van de actuele stand van zaken. Mening belanghebbenden blijft belangrijk Belanghebbenden worden steeds nauw betrokken bij de voort gang van de plannen voor de aanleg van de A13/16. Vorig jaar waren er verschillende bijeenkomsten en dit jaar zijn er zogenaamde ontwerpateliers georganiseerd en kwam de Burgeradvieskring een paar keer bij elkaar. Ook in de tweede helft van 2008 blijft Rijkswaterstaat de betrokken partijen regelmatig informeren. In 2007 organiseerde Rijkswaterstaat speciale bijeenkomsten voor belanghebbenden. Doel hiervan was kennis en ideeën uitwisselen, maar ook begrip krijgen voor elkaars belangen. De inbreng van de deelnemers aan deze bijeenkomsten heeft Rijkswaterstaat verwerkt in de variantennota. In oktober 2007 hebben we aan de deelnemers laten weten wat er met hun ideeën en suggesties is gedaan.

4 Pleidooi voor goede inpassing bij Regiopark Rottemeren Bewonersvereniging Heide-Bes van de wijk Keizershof in Ommoord is actief betrokken bij de plannen voor de nieuwe rijksweg. Paul Scheublin is lid van de commissie A13/16 van de bewonersvereniging. Hij vertelt dat hij en zijn achterban vooral belang hechten aan een goede inpassing van de weg bij het Regiopark Rottemeren en langs Ommoord. Een goede inpassing is in zijn optiek een ondergrondse passage. Een niet-overkapte passage, zo stelt hij, is in strijd met het regionale ruimtelijk beleid. Ook in 2008 blijven we belanghebbenden nauw betrekken bij de plannen voor de A13/16. Zo organiseerden we in april van dit jaar drie ontwerpateliers: twee voor om wonenden en maatschappelijke organisaties en één voor projectleiders van andere projecten in het gebied rondom de A13/16. De aanwezigen kregen de gelegenheid om te reageren op de verkeerskundige ontwerpen en om suggesties aan te dragen. In de Burgeradvieskring stonden de individuele om wonenden en automobilisten centraal. Vierduizend mensen zijn aangeschreven met de vraag of zij wilden deelnemen. Uit de aanmeldingen zijn vervolgens 25 deelnemers geselecteerd, die gezien leeftijd, geslacht, opleiding, politieke voorkeur en woonomgeving een goede afspiegeling vormen van de totale groep belanghebbenden. Twee avonden en één hele dag hebben zij over de verschillende inpassingen gediscussieerd. Het leverde waardevolle informatie op, die beslist in het verdere traject wordt meegewogen. In het Regionale Structuurplan en Streekplan RR2020 wordt recreatiegebied Rottemeren aangemerkt als Regiopark. Dat betekent dus dat er een wezenlijk belangrijke recreatieve functie wordt toegekend aan dit gebied, concludeert Scheublin. Daarnaast heeft dit park een belangrijke ecologische functie als onderdeel van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Als je deze twee uitgangspunten serieus neemt, zou dat ons inziens automatisch betekenen dat de A13/16 dit gebied alleen ondergronds mag doorkruisen. Namens de bewoners Rotte-band, de bewonersorganisaties Varenhof i.o., Terbregge s Belang en Ommoord (de BOO) en namens de Natuur- en Vogelwacht Rotta komt Scheublin met een concreet voorstel. Hij stelt dat het voor het behoud van het Regiopark Rottemeren essentieel is dat de Tracénota/MER zich beperkt tot de voorstellen voor een ondergrondse en/of een halfondergrondse, maar in alle gevallen overkapte, passage door het park. Deze overkapping zou moeten lopen van tenminste de President Rooseveltweg in Ommoord tot de N209 in Bergschenhoek. Nodeloos complexe studie De vertegenwoordiger van Heide-Bes hoopt dat de varianten waarin géén sprake is van een overkapte inpassing, snel van tafel verdwijnen. Hij vindt het belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijke randvoorwaarden worden gesteld. Daarmee zijn alle betrokken partijen het meest gediend. Het project is niet geholpen met een nodeloos complexe studie. Als we nu met z n allen constateren dat een niet-overkapte passage in strijd is met het beleid voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse regio, dan hoeven we deze plannen toch ook niet verder uit te werken?

5 Twee betrokkenen, twee meningen Dat het nodig is dat er wat gedaan wordt aan de bereikbaarheid van Rotterdam, staat voor Thom van der Boon en Pieter van der Eijnden niet ter discussie. Wel verschillen de twee betrokkenen van mening over de juiste aanpak van de problematiek. Van der Boon ziet wel mogelijkheden in de verschillende varianten van de A13/16 die Rijkswaterstaat gaat onderzoeken. Van der Eijnden daarentegen meent dat geen van de voorstellen een echte oplossing is. Hij vindt dat het doortrekken van de A16 serieus overwogen moet worden. De aanleg van de A13/16 lost de problemen niet op, maar verplaatst ze, vindt Pieter van der Eijnden. De bewoner van Hillegersberg, voorzitter van bewonersorganisatie Molenlaankwartier en bestuurslid van Belangenvereniging Hillegersberg Bergse Bos is van mening dat de oplossing in een heel andere richting gezocht moet worden. Hij pleit voor de aanleg van regionale wegen die de gemeente Lansingerland ontsluiten én voor het doortrekken van de A16. Dat laatste is een oud voorstel, dat in een eerder stadium al terzijde is gelegd. Jammer, want dit is echt een reëel alternatief. Thom van der Boon, bestuurslid van VNO/NCW Rotterdam en zelf ondernemer in Schiedam, is wel positief over de varianten die nu op de onderzoekstafel komen. Hij constateert: Het verkeer rondom Rotterdam loopt compleet vast. Daar moeten we iets aan doen. En natuurlijk is het niet leuk dat er weer meer wegen komen. Maar laten we realistisch zijn: mensen moeten gewoon naar hun werk kunnen. En het openbaar vervoer is simpelweg geen volwaardig alternatief. Die nieuwe weg is dus hard nodig. Niet ontevreden De twee belangenvertegenwoordigers vinden dat zij door Rijkswaterstaat goed geïnformeerd worden over de voortgang van het proces. Van der Boon ervaart bovendien dat er echt geluisterd wordt naar betrokken partijen. Ik zie verschillende ideeën van ons terug in de varianten. Van der Eijnden is daarover kritischer. Ik ben niet echt ontevreden, maar soms bekruipt me wel het gevoel dat er alleen naar onze mening gevraagd wordt omdat dat moet. Of er ook echt wat mee wordt gedaan ik weet het niet. Hans de Rijke, wethouder Lansingerland: A13/16 duurzaam in beweging Voor de bewoners van de gemeente Lansingerland is het belangrijk dat er een duurzame variant van de A13/16 komt. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een tunnel onder de Rotte, het Lage Bergse Bos en de Bergweg-Zuid. Verder moet de kruising met de HSL, de RandstadRail en de N471 zo duurzaam mogelijk worden uitgevoerd, zo meldt Hans de Rijke, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Lansingerland. De aanleg van de A13/16 houdt de gemoederen binnen Lansingerland behoorlijk bezig. Inwoners maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun woonomgeving en over de mogelijke toename van sluipverkeer. Daarnaast is het voor ons als bestuurders bij het maken van plannen enorm lastig dat nog niet duidelijk is hoe de weg precies gaat lopen. De wethouder vindt dat de nadere uitwerking van de zes tracévarianten meer duidelijkheid moet bieden voor de uiteindelijk te maken keuzes. De Rijke pleit nadrukkelijk voor een duurzame variant van de A13/16. Hij vindt: Dit hele gebied gaat nu op de schop. Dan moet je het wel in één keer goed doen en je niet blindstaren op alleen het kostenaspect. Hij geeft aan wel vertrouwen te hebben in een goede afloop van het vraagstuk. Tot op heden is het proces immers naar tevredenheid verlopen. Ik heb Rijkswaterstaat al gecomplimenteerd met de aanpak. Ik vind dat alle belanghebbenden zorgvuldig en serieus bij het proces betrokken worden. Ook de onderlinge samenwerking ervaar ik als zeer positief.

6 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor u aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie. DZH/0108/AQ/007 Bestuurlijke Afstemgroep houdt plannen tegen het licht Op 11 juni kwam de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) bij elkaar. De BAG bestaat uit bestuurders van de stadsregio, de gemeenten Rotterdam en Lansingerland, de provincie en de deelgemeenten. In de BAG geven de bestuurders hun oor deel over de opzet en de resultaten van de onderzoeken voor de A13/A16. In de bijeenkomst van 11 juni spraken de deelnemers onder meer over het advies van de Burgeradvieskring en over de uitwerking van de Tracévarianten Verschillende aspecten van de aanleg A13/16 zijn binnen de BAG uitgebreid besproken. Zo is stilgestaan bij de verdiepte pasage van de HSL. Deze is alleen mogelijk bij een tracé dat door het Vlinderstrikgebied loopt. Voor dit gebied bestaan plannen voor natuurontwikkeling. Besloten is om te onderzoeken of een tunnel de ecologische schade kan beperken. Verder werd benadrukt de overlast en hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. De aanwezigen stonden stil bij de mogelijkheid om de bestaande Doenkade en de nieuwe A13/A16 tussen de Ankie Verbeek Ohrlaan en de A13 te combineren en er één weg van te maken. Dit leidt mogelijk tot ruimtebesparing. Het moet nader onderzocht worden of die combinatie, gezien de verkeersveiligheid, mogelijk is. De deelnemers aan de BAG benadrukten het belang van goede communicatie. Er is afgesproken dat in de loop van het najaar de resultaten van het effectenonderzoek gepresenteerd worden aan de bewoners en organisaties. Bewoners die op het tracé wonen, worden apart geïnformeerd. Binnen de BAG is ook gesproken over de adviezen van de Burgeradvieskring. De leden van de BAG hebben veel waardering voor de inzet van de deelnemers en betrekken het advies van deze groep bij de uiteindelijke besluitvorming over de uitwerking van de varianten. Half oktober 2008 komt de BAG opnieuw bij elkaar

Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op. Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011

Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op. Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011 Reactie Platform RegioparkRottemeren A13/A16 op Nieuwe Voorstel Inpassing A13/A16 van 7 december 2011 ALV HeideBes februari 2012 Paul Scheublin Aanleiding voor het nieuwe voorstel De motie van Rotterdam

Nadere informatie

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15

Bergweg-Zuid. Lage Bergse Bos. Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Bergweg-Zuid Lage Bergse Bos Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/16 15 Inpassingsmogelijkheden Door de bouw van de tunnel op maaiveld ontstaat er in het Lage Bergse Bos een verhoging van ongeveer zeven

Nadere informatie

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang

Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16. bouwen aan samenhang Voorstel aanleg nieuwe rijksweg A13/A16 bouwen aan samenhang Voorwoord Het nieuwe inpassingsvoorstel Betere bereikbaarheid en minder belasting van de leefomgeving in het noorden van Rotterdam en in delen

Nadere informatie

Project A4 Delft- Schiedam

Project A4 Delft- Schiedam Project A4 Delft- Schiedam Plannen voor verbeteren bereikbaarheid Den Haag Rotterdam Handout 16 februari 2009 Vanavond Informeren over de onderzoekstrajecten van RWS Presenteren van de voorlopige uitkomsten

Nadere informatie

Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/A16

Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/A16 Voorstel inpassing nieuwe rijksweg A13/A16 Duurzame kantoren op de juiste locaties bij Rotterdam-Noord en Lansingerland bouwen aan samenhang Colofon De stadsregio Rotterdam heeft deze brochure samengesteld

Nadere informatie

Inspraakwijzer Startnotitie

Inspraakwijzer Startnotitie Inspraakwijzer Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam Samenvatting van de Startnotitie Rijksweg 13/16 Rotterdam en informatie over de inspraakprocedure. November 2005 1. Kaart van het onderzoeksgebied 2.

Nadere informatie

Impressie 1 e Gebiedstafels A13/A16

Impressie 1 e Gebiedstafels A13/A16 Impressie 1 e Gebiedstafels A13/A16 Januari 2014 Deelgebieden Tebregseveld, Lage Bergse Bos, Midden, West In januari 2014 hebben de eerste Gebiedstafels A13/A16 plaatsgevonden. Dit is een impressie. Uitgebreide

Nadere informatie

Alternatief plan kruising A13/A16 met HSL en N471. Wat is er door Bewonersgroep Rodenrijs-West procesmatig en inhoudelijktot nu toe gerealiseerd?

Alternatief plan kruising A13/A16 met HSL en N471. Wat is er door Bewonersgroep Rodenrijs-West procesmatig en inhoudelijktot nu toe gerealiseerd? Alternatief plan kruising A13/A16 met HSL en N471 Wat is er door Bewonersgroep Rodenrijs-West procesmatig en inhoudelijktot nu toe gerealiseerd? Inhoud Wie zijn Bewonersgroep Rodenrijs-West en standpunten

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze op de Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam. Aanvulling.

Betreft: Zienswijze op de Trajectnota/MER Rijksweg 13/16 Rotterdam. Aanvulling. RegioparkRottemeren A13 A16 Platform RegioparkRottemeren - A13/16 Adres: Brinkheide 16, 3069 KT Rotterdam Email: RR.A13-16@kpnplanet.nl Rotterdam, 2 oktober 2009. Aan: Inspraakpunt-Expertisecentrum Publieksparticipatie

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl

Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl Mei 2015 Toelichting bij de (concept-)afsprakenkaart van het project A13/A16. Zie voor uitgebreide beschrijvingen de reeks van elf informatiebladen op www.a13a16rotterdam.nl De vermelde bedragen en het

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Bewoners Organisatie Ommoord - BOO

Bewoners Organisatie Ommoord - BOO Wijkgebouw Romeynshof - Stresemannplaats 8-3068 JL Rotterdam 010 4206576 - info@boo.nl Bewoners Organisatie Ommoord - BOO Als bewonersorganisatie willen wij de bewoners informeren over zaken waar wij aan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

A13/A16 in Rotterdam en Lansingerland / Samenvattend informatieblad. De inpassing van de weg, geluidbescherming en luchtkwaliteit

A13/A16 in Rotterdam en Lansingerland / Samenvattend informatieblad. De inpassing van de weg, geluidbescherming en luchtkwaliteit / Samenvattend informatieblad De inpassing van de weg, geluidbescherming en luchtkwaliteit Over besluitvorming over de A13/A16 Voor een optimale inpassing van de nieuwe rijksweg A13/A16 hebben regionale

Nadere informatie

Informatieavond A13/A16 11 februari 2015

Informatieavond A13/A16 11 februari 2015 Jan Slager projectdirecteur Informatieavond A13/A16 11 februari 2015 Jan Willem Immerzeel directeur Verkeer Metropoolregio Rotterdam Den Haag Gespreksleider Pieter van Dijk 1 Inhoud Bestuurlijke besluitvorming

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

A13/A16 Rotterdam Mei Informatieblad over beperken van geluidbelasting

A13/A16 Rotterdam Mei Informatieblad over beperken van geluidbelasting A13/A16 Rotterdam Mei 2015 Informatieblad over beperken van geluidbelasting Samenvatting De nieuwe rijksweg tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16 bij het Terbregseplein wordt zo aangelegd

Nadere informatie

Aan: Gemeente Lansingerland, Raadcommissie Ruimte, vergadering 25 augustus 2015.

Aan: Gemeente Lansingerland, Raadcommissie Ruimte, vergadering 25 augustus 2015. Gebiedstafels A13/A16: - Terbregseveld, - Lage Bergse Bos, - Midden, - West Platform RegioparkRottemeren A13/A16 19 belangenorganisaties namens 30.000 huishoudens www.platforma13a16.nl Aan: Gemeente Lansingerland,

Nadere informatie

Ro erdam en Lansingerland beter bereikbaar en lee aar. A16 Ro erdam

Ro erdam en Lansingerland beter bereikbaar en lee aar. A16 Ro erdam Ro erdam en Lansingerland beter bereikbaar en lee aar A16 Ro erdam A16 Ro erdam Een goede bereikbaarheid van de regio Ro erdam is belangrijk voor een sterke economie en een goede lee aarheid. Een van de

Nadere informatie

Stadsregio Rotterdam De voorzitter bestuurlijke afstemgroep A13/A16 Mevrouw J.N. Baljeu Postbus AB ROTIERDAM

Stadsregio Rotterdam De voorzitter bestuurlijke afstemgroep A13/A16 Mevrouw J.N. Baljeu Postbus AB ROTIERDAM Stadsregio Rotterdam De voorzitter bestuurlijke afstemgroep A13/A16 Mevrouw J.N. Baljeu Postbus 21051 3001 AB ROTIERDAM Afdeling Ruimtelijke Postbus 1 Ontwikkeling 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

N35 Nijverdal Wierden. Van verkenning naar planuitwerking

N35 Nijverdal Wierden. Van verkenning naar planuitwerking N35 Nijverdal Wierden Van verkenning naar planuitwerking Wat u in deze brochure leest De publicatie van het voornemen om een milieueffectrapport (MER) voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden op te stellen

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014

Conceptverslag. Ontwerpatelier N207 Zuid. Contact. Datum 21 juli 2014 Conceptverslag Ontwerpatelier N207 Zuid Contact n207@pzh.nl Datum 21 juli 2014 Resultaten ontwerpatelier Verlengde Bentwoudlaan dd. 12 mei 2014 Project N207 Zuid: Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

Reacties op de NRD worden verwerkt

Reacties op de NRD worden verwerkt Nieuwsbrief N279 Veghel-Asten Editie december 2016 Over de N279 Veghel-Asten Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

Lage Bergse Bos. Inpassing A13 A16. Lansingerland raadsleden 6 januari 2015

Lage Bergse Bos. Inpassing A13 A16. Lansingerland raadsleden 6 januari 2015 Lage Bergse Bos Inpassing A13 A16 Lansingerland raadsleden 6 januari 2015 Roel Trijbels Lage Bergse Bos in omgeving Context Lage Bergse Bos Onderdeel samenhangende groenstructuur Noordas Onderdeel regiopark

Nadere informatie

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet

A15-A12: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet don0214hd070b A15-: schakel in het Nederlandse hoofdwegennet De A15 wordt doorgetrokken. Er komt een nieuw stuk snelweg tussen Ressen en de (tussen Duiven en Zevenaar). Verder worden delen van de bestaande

Nadere informatie

Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei 2016

Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei 2016 Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 556 3000 AN Rotterdam a16rotterdam@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Ronald Driessen TERUGKOPPELING BEWONERSVRAGEN Themabijeenkomsten A16 Rotterdam, mei

Nadere informatie

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE

6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE 6.3 DEELGEBIED 3: BOS & ROTTE Ruimtelijke beschrijving inpassing Het deelgebied Bos en Rotte bestaat uit de volgende trajecten: tunnelmond Grindweg/Bergweg-Zuid, de landtunnel Lage Bergse Bos en de tunnelmond

Nadere informatie

Meedenkbijeenkomsten april 2012 DRIE KEUZES Splitsen en Selecteren

Meedenkbijeenkomsten april 2012 DRIE KEUZES Splitsen en Selecteren Meedenkbijeenkomsten april 2012 Op 19, 23 en 24 april hebben er verspreid over het studiegebied van het project Ring Utrecht meedenkbijeenkomsten plaatsgevonden met omwonenden en belanghebbenden. De meedenkbijeenkomsten

Nadere informatie

Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein

Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein Tramlijn Scheveningen Haven / Norfolk-terrein Informatiebijeenkomst tracéstudie Dienst Stedelijke Ontwikkeling 3 juni 2015 Welkom Voorzitter: Eric Vink Programma Even voorstellen Achtergronden tramverbinding

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:2087

ECLI:NL:RVS:2017:2087 1 van 92 02-08-17 10:38 Uitspraak 201607369/1/R6 Datum van uitspraak: woensdag 2 augustus 2017 Tegen: de minister van Infrastructuur en Milieu Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016

NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 NIEUWSBULLETIN-04 FEBRUARI 2016 Verkenning N307 Roggebot-Kampen bijna klaar De provinciale weg N307 verbindt Lelystad en Kampen en is ook nog eens onderdeel van een groter geheel: de N23 van A (Alkmaar)

Nadere informatie

Gebiedstafel Midden- A13/A16

Gebiedstafel Midden- A13/A16 Gebiedstafel Midden- A13/A16 Rotterdam, 15 april 2015 Aan Betreft : De leden van Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16 : Aanvullend advies Inpassing A13/A16 in gebied Midden n.a.v. het Onderzoek Saldo Nul geluid

Nadere informatie

Samenspraak en inspraak

Samenspraak en inspraak Wegwijzer Samenspraak en inspraak De gemeente samen met u aan de slag in uw buurt Maak t mee! Burgerparticipatie in Eindhoven In deze folder leest u hoe u invloed kunt hebben op wat de gemeente doet in

Nadere informatie

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam

Verdubbeling N33. Zuidbroek Appingedam Verdubbeling N33 Zuidbroek Appingedam De provincie Groningen en de regio hebben zich gezamenlijk ingezet voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans

Nadere informatie

PARTICIPATIE INPASSING A13/A16

PARTICIPATIE INPASSING A13/A16 BIJLAGE 5 PARTICIPATIE INPASSING A13/A16 EPARTICIPATIE: SAMENVATTING, REACTIES EN SUGGESTIES WWW.A13A16ROTTERDAM.NL 4 APRIL T/M 16 MEI 2014 versie 22 juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. West 5

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Deelgebied Terbregseveld. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Deelgebied Terbregseveld Februari 2015 TOELICHTING DEELGEBIED TERBREGSEVELD Het gebied Het Terbregseveld ligt binnen de gemeente Rotterdam en is globaal begrensd door de Rotte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 561 Tracé A4 Delft Schiedam Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 N65 Ondergronds bij Helvoirt Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 Feiten V&W praat al jaren over een 100 km/h weg (A65) met ongelijkvloerse kruisingen Er is tot heden alleen (groot) onderhoud, minder

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

Het plan in het coalitieakkoord

Het plan in het coalitieakkoord Aan College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR Hoorn Betreft: alternatief scenario Poort van Hoorn Hoorn, 26 augustus 2014 Geacht college, Tijdens de presentatie van het coalitie is in

Nadere informatie

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015

A13/A16 ROTTERDAM. Toelichting Saldo Nul, Geluid. Februari 2015 A13/A16 ROTTERDAM Toelichting Saldo Nul, Geluid Februari 2015 TOELICHTING SALDO NUL, GELUID Ambitie Saldo Nul Omwonenden van het beoogde tracé A13/A16 hebben destijds aangegeven dat ze de nieuwe weg niet

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college,

schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college, schriftelijke vragen EXTRA OVERLAST RANDSTADRAIL Zoetermeer, 6 juli 2015 Geacht college, De RandstadRail zorgt in Oosterheem voor meer overlast dan was afgesproken bij de bouw van de RandstadRail. De mensen

Nadere informatie

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014

Belanghebbenden Grote Bleek. Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Belanghebbenden Grote Bleek Project Samen mee naar de A-twee? 28 augustus 2014 Probleem (1) Probleem (2) Oplossingen? Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Brainstorm Inbreng Grote Bleek 23 potentiele

Nadere informatie

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET Maastricht, 28

Nadere informatie

Verslag van de hoorzitting over de trajectnota/mer Rijksweg 13/16 Rotterdam. gehouden op 22 september 2009 te Rotterdam

Verslag van de hoorzitting over de trajectnota/mer Rijksweg 13/16 Rotterdam. gehouden op 22 september 2009 te Rotterdam Verslag van de hoorzitting over de trajectnota/mer Rijksweg 13/16 Rotterdam Aanwezig: Dhr. T. Jansen Onafhankelijk voorzitter Mw. N. Biesma Centrum Publieksparticipatie Dhr. H. de Jong Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015

Welkom! Bewonersavond Haalbaarheid woningbouw Haanwijk. Maandag 18 mei 2015 Welkom! Bewonersavond aalbaarheid woningbouw aanwijk Maandag 18 mei 2015 Agenda 1. Opening 2. Formaliteiten 3. Interview wethouder M. Schreurs 4. Toetsing aalbaarheid 5. Burgerinitiatief 6. Klankbordgroep

Nadere informatie

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing

N207 Passage Leimuiden. Samenwerken aan een gedragen oplossing N207 Passage Leimuiden Samenwerken aan een gedragen oplossing Inhoud presentatie Corridorstudie N207 en maatregelen N207 N207 Passage Leimuiden Proces Varianten, verkeerseffecten Varianten, technische

Nadere informatie

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016

Nieuwsbrief Poort van Hoorn nummer 4, oktober 2016 In deze nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken over het project Poort van Hoorn. De Poort van Hoorn omvat het stationsgebied en omgeving. Dit is een centrale plek in onze stad en hét mobiliteitsknooppunt

Nadere informatie

Deelnota ontwerp. bijlage B Programma van Eisen

Deelnota ontwerp. bijlage B Programma van Eisen Deelnota ontwerp bijlage B Programma van en Deelnota ontwerp bijlage B Programma van en Datum augustus 2009 Status definitief ........................................................................................

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4

Nota van zienswijzen. Omgevingsvergunning, fase 2 Sportverzamelgebouw en sportluifel Park A4 gemeente Schiedam domein Stedelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Nota van zienswijzen

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam

Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting Startnotitie A4 Delft-Schiedam Samenvatting van het startdocument voor de aanvulling op en actualisatie van de Trajectnota/MER in het kader van de tracé/m.e.r.-procedure van de rijksweg A4

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek

JAARVERSLAG Stichting BIZ Schiebroek Maart Jaarverslag 2013 Stichting BIZ Schiebroek JAARVERSLAG 2013 Stichting BIZ Schiebroek Maart 2013 Inleiding Het op BT Schiebroek vindt plaats onder toezicht van de Stichting BIZ Schiebroek. Het bedrijventerrein Schiebroek is een zogenoemde Bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg

Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Samenvatting MER Aanpassing Marathonweg Achtergrond De Marathonweg in Vlaardingen vormt de verbinding tussen de A20, afslag 8 Vlaardingen West, en de zuidkant van Vlaardingen (industriegebied Rivierzone)

Nadere informatie

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast

Ontwerp van aansluiting op A27 op enkele punten aangepast Augustus 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Onderwerp Beroep Tegen het Tracébesluit A16 Rotterdam van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 29 juni 2016 ( Bijlage 1).

Onderwerp Beroep Tegen het Tracébesluit A16 Rotterdam van de Minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 29 juni 2016 ( Bijlage 1). Aangetekend Raad van State -Afdeling Bestuursrechtspraak- Postbus 20019 2500 EA Den Haag Gemachtigde Ons kenmerk Bijlagen Datum J.H. Ochtman U/16008 9 3 oktober 2016 Onderwerp Beroep Tegen het Tracébesluit

Nadere informatie

Visuele aspecten passage A13/16 Terbregseplein

Visuele aspecten passage A13/16 Terbregseplein Visuele aspecten passage A13/16 Terbregseplein Bij het onderzoek naar de verschillen tussen een hoge en een lage passage van de A13/16 en het Terbregseplein zijn meerdere aspecten betrokken. In deze notitie

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

A. INTERACTIEF PLANPROCES

A. INTERACTIEF PLANPROCES Communicatie Structuurvisie De Wolden A. INTERACTIEF PLANPROCES De gemeente De Wolden is gestart met het opstellen van een Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente. Het college en de raad

Nadere informatie

N18 Varsseveld Enschede

N18 Varsseveld Enschede Nieuwsbrief Oktober 2009 N18 Varsseveld Enschede Inhoud Standpunt over N18 ingenomen Wat houdt het Standpunt in? Waarom juist dit Standpunt? Wat ligt nu vast en wat nog niet? Wat gaat er de komende tijd

Nadere informatie

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar

Nadere uitwerking voorkeursalternatief Bundeling Noord beschikbaar Mei 2017 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit

N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan. Ontwerp-tracébesluit N2 aansluitingen Meerenakkerweg/ Heistraat en Noord Brabantlaan Ontwerp-tracébesluit OTB-procedure gaat van start Het verkeer op het gemeentelijke wegennet rondom de aansluiting op de Noord Brabantlaan

Nadere informatie

Vervolgbijeenkomst Thema Evenementen Ontwerp omgevingsplan Hembrugterrein

Vervolgbijeenkomst Thema Evenementen Ontwerp omgevingsplan Hembrugterrein Vervolgbijeenkomst Thema Evenementen Ontwerp omgevingsplan Hembrugterrein donderdag 23 maart 2017 Ongeveer 15 omwonenden en huidige ondernemers van het Hembrugterrein namen op donderdag 23 maart deel aan

Nadere informatie

WERKBOEK CTB1120 INLEIDING CIVIELE TECHNIEK

WERKBOEK CTB1120 INLEIDING CIVIELE TECHNIEK WERKBOEK CTB1120 INLEIDING CIVIELE TECHNIEK Het onderstaande geeft een beeld van de inhoud van het werkboek dat gemaakt moet worden ten behoeve van het vak CTB1120 Inleiding Civiele Techniek. Dit is geen

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Afrit 38 Maatregel 1.1

Afrit 38 Maatregel 1.1 Afrit 38 Maatregel 1.1 Maatregel 1.1 Uitwerking De gemeente Overbetuwe heeft een ontwerp voor de nieuwe situatie uitgewerkt. Na afstemming heeft Rijkswaterstaat dit ontwerp goedgekeurd. De realisatie vindt

Nadere informatie

Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint

Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint Plan van Aanpak Verkeersveiligheid op Het Lint Afdeling Leefomgeving Fysiek Versie 4 november 2016 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doelstelling... 3 2. Organisatie... 3 3. Wie zijn betrokken en wat is hun

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr.

Verslag. Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick. Plaats/datum bespreking: Baarlo, Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Verslag Onderwerp: Omgevingswerkgroep Baarlo Hout-Blerick Plaats/datum bespreking: Baarlo, 12-04-2017 Voorzitter: mevr. Cals, dhr. Spaans 1. Inleiding Marita Cals, omgevingsmanager Waterschap Limburg,

Nadere informatie

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Sprekers: Marianne van Baaren (Secretaris Bewonersvereniging Oude Leede) MB Joe Soedirman (Coördinator Veilig Verkeer Nederland werkgroep

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

VAN ALDERSTAFEL NAAR ALDERS- LESSEN

VAN ALDERSTAFEL NAAR ALDERS- LESSEN 131 132 SNELLER & BETER MAGAZINE VAN ALDERSTAFEL NAAR ALDERS- LESSEN Hoe kun je in een complexe omgeving participatie vormgeven en partijen bij elkaar brengen? Als iemand deze vraag kan beantwoorden, is

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Wanneer nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit? Het is toch al een gelopen race? Het wetsvoorstel over (het afschaffen van de deelgemeenten/deelraden)

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Zienswijzen Trajectnota/MER A13/A16 Rotterdam. Datum Januari 2014 Status Definitief

Nota van Antwoord. Zienswijzen Trajectnota/MER A13/A16 Rotterdam. Datum Januari 2014 Status Definitief Nota van Antwoord Zienswijzen Trajectnota/MER A13/A16 Rotterdam Datum Januari 2014 Status Definitief Nota van Antwoord Zienswijzen Trajectnota/MER A13/16 Rotterdam Datum Januari 2014 Status Definitief

Nadere informatie

N36 Omleiding Ommen. Omleiding Ommen gaat nieuwe fase in

N36 Omleiding Ommen. Omleiding Ommen gaat nieuwe fase in N36 Omleiding Ommen Nieuwsbrief, november 2007 Witte Paal Bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid De nieuwe autoweg (doortrekken van de N36) biedt een oplossing voor de verkeersproblemen op de bestaande

Nadere informatie

Hoe kwetsbaar zijn onze netwerken?

Hoe kwetsbaar zijn onze netwerken? Hoe kwetsbaar zijn onze netwerken? Hoe kwetsbaar zijn onze infrastructuurnetwerken en op welke manier zijn ze van elkaar afhankelijk? In een simulatie van een overstroming in Rotterdam Noord zochten gebiedsexperts

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Toelichting over beperken van geluidbelasting

Toelichting over beperken van geluidbelasting A13/A16 Rotterdam Toelichting over beperken van geluidbelasting 1 April 2015 Deze toelichting over het project A13-A16 Rotterdam is gemaakt door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeenten Rotterdam

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Natuur- en Vogelwacht Rotta Hoeksekade 164, 2661JL Bergschenhoek

Natuur- en Vogelwacht Rotta Hoeksekade 164, 2661JL Bergschenhoek Aan de leden van de Bestuurlijke Afstem Groep (BAG). Inpassing A13/A16 Bergschenhoek, 28.2.2015. Geachte leden van de BAG, Het toekomstige tracé van de A13/A16 is volledig gepland in ons werkgebied en

Nadere informatie