REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever Uitgebreid projectgebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever 2012-2015 Uitgebreid projectgebied"

Transcriptie

1 REGLEMENT RENOVATIEPREMIE Prikkelpremie Aalst Prikkelproject Rechteroever Uitgebreid projectgebied Titel 1 - Algemene bepalingen Titel 2 - Bijzondere bepalingen Afdeling 1 - Prikkelpremie Type A: DAK-RAAM-GEVEL Renovatietraject a) een aanvraag indienen b) het renovatiecontract c) de uitvoering d) collegebeslissing voor de uitbetaling van de toelage Ondersteuning a) administratieve ondersteuning b) technische en organisatorische ondersteuning c) financiële ondersteuning Renovatiewerken Afdeling 2 - Prikkelpremie Type B: TOTAALRENOVATIE Renovatietraject a) een aanvraag indienen b) het renovatiecontract c) de uitvoering d) collegebeslissing voor de uitbetaling van de toelage Ondersteuning a) administratieve ondersteuning b) technische en organisatorische ondersteuning c) financiële ondersteuning Renovatiewerken Inkomensvoorwaarden Titel 3 Slotbepalingen Eigendom en verhuur Titel 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Voorwerp van het reglement Dit reglement behandelt materies die verband houden met de opdrachten van de stad, zoals bepaald in het Gemeentedecreet. Het heeft als doel de inwoners te laten genieten van de voordelen van een premie in functie van renovatie van bepaalde woningen, die ook ten goede komt aan de openbare netheid, veiligheid en gezondheid. Dit reglement wil in het bijzonder bijdragen tot de leefbaarheid in de stad Aalst door het voorzien van positieve stimulansen in de wijk Rechteroever. Artikel 2 - Territoriaal toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de stad Aalst en op elke persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit, onder de afbakeningsmodaliteiten vermeld in artikel 5. Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 1 / 19

2 Artikel 3 - Doelstelling 3.1 Het Prikkelproject wil Aalstenaars prikkelen en inspireren om te investeren in hun buurt. De stad geeft het goede voorbeeld door verouderde panden op te kopen, te slopen en er nieuwe betaalbare woningen te bouwen voor jonge gezinnen. Daarnaast stimuleert de stad bewoners om hun huis op te knappen door premies toe te kennen en advies te geven. Zo zorgen stad en bewoners er samen voor dat de hele buurt er aantrekkelijk uitziet. Dat zal gebeuren door de inwoners met raad en daad bij te staan bij hun renovatiewerken, bovendien zal de stad ook renovatiepremies aanbieden. De Woonwinkel zal al deze acties organiseren. Het eerste Prikkelproject wordt opgestart op rechteroever en loopt van 2012 tot Rechteroever kan een heel gezellige woonbuurt zijn. Helaas staan er vandaag redelijk veel huizen leeg of zijn ze er slecht aan toe. Dat ziet er niet aantrekkelijk uit en schrikt sommige mensen af om in de buurt te gaan wonen. Er is dus werk aan de winkel! De stad is er zeker van dat het tij kan keren. Ze geeft zelf het goede voorbeeld. Omdat vele handen licht werk maken, rekent ze ook op de buurtbewoners. Als elke eigenaar van zijn huis iets moois maakt, is over enkele jaren de hele buurt opgeknapt. Hier blijft het niet bij. Rechteroever mag de spits afbijten, maar daarna verlegt het Prikkelproject zich naar andere buurten in de binnenstad. Eind 2012 voerde de stad een grote analyse uit in een ruim gebied op de Rechteroever, bij de bewoners, over de staat van de woningen en hun renovatieplannen. Hieruit komt een top 3 naar voor van werken die volgens de bewoners prioritair zijn, namelijk dakwerken, buitenschrijnwerk en gevelrenovatie. Daarnaast viel ook op dat heel wat woningen kampen met vochtproblemen. Voor sommige bewoners zijn daarnaast meer elementaire renovaties in verband met basiscomfort nodig en bij hen is vooral de financiële draagkracht een hindernis die moet overwonnen worden. Uit de analyse blijkt dat binnen het bevraagde gebied een kerngebied grotere problemen kent dan de periferie van het gebied. Via de Renovatiepremie Prikkelpremie Rechteroever verleent de stad Aalst, binnen de perken van de hiervoor beschikbare begrotingskredieten, ondersteuning bij de uitvoering van renovatiewerken in woningen in particuliere eigendom die gelegen zijn in het projectgebied zoals bepaald in artikel De ondersteuning bestaat uit administratieve, financiële, technische en organisatorische bijstand en begeleiding bij verbeteringswerken. Artikel 4 - Begrippen Voor de toepassing van onderhavig reglement worden volgende begrippen gedefinieerd: Conformiteitsattest Dossierbegeleider Een attest waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bepaald door de Vlaamse Regering, zoals bepaald in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode, en in artikel 7 en volgende van de Vlaamse Wooncode. Een medewerker van de Woonwinkel die instaat voor de administratieve Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 2 / 19

3 begeleiding van uw dossier. Eigenaar Feitelijk samenwonend Inkomen Natuurlijke persoon Renovatie adviseur Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Type C toestel Technisch controleur Woning Volle eigenaar, opstalhouder, naakte eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter Alle personen die onder één dak wonen en niet ten laste zijn. In het geval van ascendenten en descendenten wordt er geen rekening gehouden met het inkomen. Indien 3 volwassenen samenwonen, dan wordt er rekening gehouden met het inkomen van de eigenaar en het hoogste van de 2 overige inkomens Het jaarlijks gezamenlijk netto belastbaar inkomen van de inschrijver en zijn eventuele persoon met wie hij wettelijk of feitelijk samenwoont. Feitelijke persoon, geen rechtspersoon. Een medewerker van de Woonwinkel met technische ervaring, die instaat voor de technische begeleiding van uw renovatieproject. Een door de Vlaamse overheid erkende vzw die woningen huurt om ze vervolgens onder te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden. Een toestel waarvan de verbrandingskring (luchttoevoer, verbrandingskamer, warmtewisselaar en afvoer van de verbrandingsproducten) gesloten is ten opzichte van de opstellingsruimte. Een medewerker van de stad of van de Vlaamse overheid, bevoegd om technische controles uit te voeren waaruit blijkt of de woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode. Elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande. Als basis geldt het feitelijk gebruik voor zover dit in overeenstemming is met de meest recente stedenbouwkundige vergunning. Artikel 5 - Afbakening 5.1. De renovatiewerken waarop deze ondersteuning van toepassing is, staan vermeld in artikel 9 en artikel De premies gelden enkel voor woningen. Kamerwoningen en niet vergunde meergezinswoningen worden uitgesloten. Een meergezinswoning wordt in deze optiek beschouwd als één woning. Werken in functie van het omvormen van een pand naar een onroerend goed voor huisvesting van personen (geheel of gedeeltelijk) komen niet in aanmerking. Het pand waarin de woning zich bevindt is minimaal 20 jaar oud op moment van afsluiting van het renovatiecontract. Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 3 / 19

4 Panden met een kadastraal inkomen van maximaal euro (niet geïndexeerd) komen in aanmerking. Het betreft woningen in particuliere eigendom van een natuurlijke persoon. Het betreft zowel huurwoningen als de eigen woning door de eigenaar zelf bewoond Het projectgebied op Rechteroever omvat vanaf 1 oktober 2013 volgende straten: 1 Meistraat Appelstraat Bergemeersenstraat (even huisnummers tot nr 100 & oneven huisnummers tot nr115) Bevrijdingsstraat Binnenstraat (oneven huisnummers tot nr 135 & even huisnummers tot nr166) Bolleweg Borluutstraat Bredestraat (even huisnummers tot nr 152 & oneven huisnummers tot nr 61) Brouwerijstraat Dokter De Moorstraat Doolhofstraat Drie Sleutelstraat Gasthuisstraat Groenstraat (even huisnummers tot nr 188B & oneven huisnummers tot nr 107) Hertshage Hoge Vesten Houtkaai Hoveniersstraat Ingang Backaert Jan Bijlstraat Jan de Windstraat Jasmijnstraat Korte Moutstraat Laborstraat Liefdadigheidstraat Molendries Moorselbaan (oneven huisnummers tot nr 253 & even huisnummers tot nr150) Moutstraat Nieuwbrugstraat Pastoor Lauwereysstraat Pieter Daensstraat Polydoor De Paepestraat Politieke gevangenstraat Rapenstraat Sint Vincentiusstraat Sinte Gudulastraat Slotstraat Tramstraat Treinstraat Tulpstraat Twee hagenstraat Varkensmarkt Verbrandhofstraat (oneven huisnummers tot nr 37 & even huisnummers tot nr 34) Violettestraat Weverijstraat Zegepraalstraat Korte Binnenstraat Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 4 / 19

5 Artikel 6-2 types Prikkelpremie De Prikkelpremies bestaan uit 2 verschillende types : Type A : DAK-RAAM-GEVEL Premie voor het renoveren van dak, buitenschrijnwerk, gevels en/of vochtproblemen. Er worden geen voorwaarden gesteld aan het inkomen. Eenvoudige administratie. Beperkte dossierbegeleiding. Type B : TOTAALRENOVATIE Premie voor grondige renovaties van allerlei aard, met een energiezuinige, kwaliteitsvolle woning als resultaat. Gericht op bewoners met lage inkomens. Uitgebreid dossier, uitgebreide administratieve en technische begeleiding. Titel 2 - Bijzondere bepalingen Afdeling 1 - Prikkelpremie Type A: DAK-RAAM-GEVEL Artikel 7 - Prikkelpremie Type A: DAK-RAAM-GEVEL: renovatietraject a) een aanvraag indienen 7.1. Tijdens een informatiegesprek in de Woonwinkel (op afspraak), bespreekt de dossierbegeleider met de kandidaat-verbouwer, en eventueel de huurder, de verschillende mogelijkheden voor renovatie en ondersteuning. Het gesprek wordt gevoerd op basis van foto s of plannen van de huidige toestand en de geplande werken. Indien nuttig, wordt een bezoek ter plaatse voorzien samen met de renovatie adviseur ter vaststelling van de aanwezige kwaliteitsgebreken en bespreking van de meest aangewezen renovatie aanpak Op basis van de conclusies maakt de kandidaat-verbouwer een dossier op met een plan van aanpak, beschrijving van de werken en offertes. Per werk worden minstens twee offertes opgevraagd. 7.3 De dossierbegeleider ondersteunt de kandidaat-verbouwer bij de opmaak van een financieel plan en begeleidt bij het zoeken naar andere premies en fiscale kortingen bij uitvoering van werken aan de woning. 7.4 De volledige woning moet na de renovatiewerken in aanmerking komen voor het afleveren van een conformiteitattest zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. De kandidaatverbouwer vraagt bij de dienst Woonbeleid een bezoek aan van de technisch controleur om te bepalen of de woning hieraan voldoet. De technisch controleur maakt een technisch verslag op, nodig als bijlage bij het renovatiecontract. b) het renovatiecontract 7.5 Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Prikkelproject Rechteroever, kan de eigenaar van de woning inschrijven tussen 01/07/13 en 31/12/15 op de Prikkelpremie - Type A door ondertekening van een renovatiecontract (als bijlage gevoegd bij dit reglement). Dit formulier wordt per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ingediend bij: Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 5 / 19

6 ofwel het loket van de Woonwinkel, Molenstraat 30 te 9300 Aalst ofwel stadhuis Aalst, Grote Markt 3 te 9300 Aalst Als datum van inschrijving geldt de postdatum of de datum van het ontvangstbewijs. 7.6 De eigenaar kan per woning slechts één renovatiecontract afsluiten en dit voor maximaal twee huurwoningen en de eigen woning. Dit betekent ook dat bij mede-eigendom bij verhuurders alle mede-eigenaars automatisch worden ingeschreven. 7.7 Indien de beoogde werken een stedenbouwkundige of eender welke vergunning vereisen, dient de inschrijver een kopie van de afgeleverde vergunning voor te leggen. 7.8 Het renovatiecontract omvat een overzicht van de uit te voeren werken, eventuele prioriteitsvolgorde, een overzicht van de weerhouden prijsofferte(s), een kopie van de vergunning (indien vereist) en het technisch verslag van de woningcontrole (zoals bepaald in 7.4). 7.9 De werken moeten worden uitgevoerd door een professionele erkende aannemer. Wanneer werken geheel of gedeeltelijk door de eigenaar zelf uitgevoerd worden, kan dit niet betoelaagd worden Indien de woning bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd is moet het renovatiecontract ook door de huurder-onderverhuurder worden ondertekend Deze schriftelijke overeenkomst legt de beoogde uitvoering met de specifieke ondersteuning, taken, en wederzijdse verplichtingen voor, tijdens en na de uitvoering van de werken vast. De eigenaar en bewoner geven toelating tot bezoek van de woning door de technisch controleur en renovatie adviseur. De bewoner kan in het renovatiecontract toestemming geven om zijn woning gedurende 1 tot 3 dagen open te stellen als demowoning en bezoek toe te laten Het renovatiecontract wordt door de dossierbegeleider ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, volgens het model in bijlage gevoegd bij dit reglement. De inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding (gunstig/ongunstig). c) de uitvoering De eigenaar van de woning blijft in ieder geval de opdrachtgever van de werken op basis van de weerhouden prijsofferte De werken mogen pas starten nadat het renovatiecontract is afgesloten. Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 6 / 19

7 7.15. Tijdens de werken wordt aan de straatzijde van de woning op een duidelijk zichtbare plaats een affiche/uithangbord van het Prikkelproject opgehangen. Deze wordt gratis ter beschikking gesteld door de stad De eigenaar dient in de loop van de werken te voorzien in voldoende bewijsmateriaal (bv. foto s) om het verloop van de werken en de correcte uitvoering ervan aan te tonen De premie wordt uitbetaald indien alle werken die werden opgenomen in het renovatiecontract correct werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De renovatie adviseur kan ter plaatse komen ter controle en goedkeuring van de kwaliteit van de werken. Indien de renovatie adviseur de kwaliteit en correcte uitvoering van de werken niet kan controleren en/of niet kan goedkeuren, wordt er geen premie uitbetaald De premie wordt enkel uitbetaald als de woning in aanmerking komt voor een conformiteitsattest zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. Indien uit het controleverslag bij aanvang van het renovatiecontract blijkt dat dit niet het geval is, dienen de nodige aanpassingswerken te worden uitgevoerd alvorens de uitbetaling van de premies kan aangevraagd worden. Na de aanpassingswerken vraagt de kandidaat-verbouwer bij de dienst Woonbeleid een controlebezoek aan van de technisch controleur om te bepalen of de woning intussen voldoet. De technisch controleur maakt een technisch verslag over aan de dossierbegeleider. d) Collegebeslissing voor de uitbetaling van de toelage De eigenaar bezorgt een kopie van elke factuur aan de dossierbegeleider. Facturen kunnen uiterlijk tot 31/12/16 ingediend worden. Facturen kunnen ingediend worden per BLOK van werken zoals beschreven in artikel 9.4. De vraag tot uitbetaling van de premie mag gesteld worden per BLOK ofwel voor alle BLOKKEN tegelijk bij het einde van de volledige werken. De werken zoals bepaald in 7.18 dienen altijd eerst uitgevoerd te zijn vooraleer uitbetaling van de andere werken kan aangevraagd worden. Het college van burgemeester en schepenen ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor uitbetaling van de premie, op advies van de dossierbegeleider. De inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding De stad Aalst engageert zich om, mits positieve collegebeslissing, de toelage binnen de vier maanden na ontvangst van de kopie van de gebundelde facturen te betalen. Artikel 8 - Prikkelpremie Type A: DAK-RAAM-GEVEL: ondersteuning a) administratieve ondersteuning 8.1. De administratieve ondersteuning houdt in: begeleiding bij de aanvraag van premies en subsidies m.b.t huisvesting voor zover beschikbaar bij de stad Aalst, de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse gewest, de federale overheid en Eandis; Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 7 / 19

8 begeleiding bij de opmaak van het dossier voor prijsaanvraag en voor uitvoering van de beoogde werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar); begeleiding bij het laten opmaken van een aanvraag tot stedenbouwkundige of andere vergunning voor de beoogde werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar). b) technische en organisatorische ondersteuning 8.2. De technische en organisatorische ondersteuning houdt in: advies bij vaststelling van de aanwezige kwaliteitsgebreken en bij het bepalen van de meest aangewezen renovatie aanpak (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar); controle op de uitvoering en oplevering van de werken in functie van de bepalingen van het renovatiecontract; technische controle of de woning in aanmerking komt voor een conformiteitsattest zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. c) financiële ondersteuning 8.3. De Prikkelpremie type A DAK-RAAM-GEVEL vanwege de stad Aalst is enkel van toepassing op renovatiewerken die worden uitgevoerd in het kader van een renovatiecontract. Deze toelage bedraagt maximaal per woning. De toelage bedraagt maximaal 35% van de totale kostprijs (incl. BTW) van de uitgevoerde werken. Kosten die niet aangetoond worden met een factuur, komen niet in aanmerking voor de berekening van de Prikkelpremie. Per woning kan slechts 1 renovatiecontract worden afgesloten. Indien de woning in aanmerking komt voor een conformiteitsattest zoals beschreven in artikel 7 en volgende van de Vlaamse Wooncode, ontvangt de eigenaar gratis een conformiteitsattest. Indien voor het bekomen van een conformiteitsattest werken moeten uitgevoerd worden ten bedrage van meer dan 500 (incl. BTW), wordt een bijkomende toelage van maximaal 35%, met een plafond van 500, toegekend voor de facturen van deze werken voor zover deze werken niet vervat zitten onder werken zoals beschreven in BLOK 1 tot en met 4 van artikel Dit reglement spreekt over een budget op begrotingsartikel L209K03A onder de naam Prikkelpremie. Het reglement is geldig tot uitputting van de kredieten Er wordt een tussentijdse evaluatie voorzien op het ogenblik van de toewijzing van renovatiecontracten ten belopen van ¾ van de totale enveloppe. Indien dit valt vóór ¾ van de looptijd van de Prikkelpremie, namelijk voor 15/04/2015, behoudt het bestuur zich het recht voor bijkomende voorwaarden op te nemen in een addendum aan dit reglement. Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 8 / 19

9 Artikel 9 - Prikkelpremie Type A: DAK-RAAM-GEVEL: renovatiewerken 9.1. De renovatiewerken die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn alle werken die de kwaliteit van de woning verbeteren op het vlak van basisveiligheid en gezondheid, basiscomfort en energiebesparing, voor zover deze technisch en financieel uitvoerbaar en te verantwoorden zijn in functie van de individuele situatie en het algemene projectverloop. De noodzaak van een werk wordt bepaald door het zich voordoen van een veiligheids en/of kwaliteitsgebrek. Louter luxueuze werken zijn hierin niet begrepen, en evenmin onderhoudswerken. Het betreft enkel de bouwelementen vast aan de woning. De gebruikte materialen en technieken zijn eenvoudig, duurzaam en performant. Enkel facturen tegen marktconforme prijzen worden aanvaard De renovatiewerken moeten resulteren in een aanzienlijke verbetering van de globale woonkwaliteit Om in aanmerking te komen voor de Prikkelpremie moeten de uitgevoerde werken voldoen aan de wettelijke minimumnormen (K/W-waarden, U-waarden, ) of de minimale normen zoals gehanteerd voor het verkrijgen van andere premies en subsidies (stad, provincie, Vlaanderen, Eandis). Indien de normen tussen de instanties van elkaar verschillen, wordt rekening gehouden met de hoogste norm De renovatiewerken die in aanmerking komen zijn opgedeeld in 4 blokken en omvatten: BLOK 1 DAKWERKEN minimaal factuurbedrag van (incl. BTW); Voorwaarde : er moet Dak- en of zoldervloerisolatie voorzien zijn (isolatie zelf wordt niet betoelaagd) plaatsen of vernieuwen van een dakconstructie en/of dakbedekking; Noodzakelijke stabiliteitswerken (herstellen, verstevigen en/of consolideren van de draagstructuur) Voorbereidende werken voor dakisolatie ( verbreden van kepers, plaatsen van een onderdak ) Inrichten van zolderruimte tot slaapkamer Plaatsen en/of vervangen van een dakvlakraam, koepel, lichtstraat; (in een lokaal met woonfunctie). Voor een dakvlakraam wordt een maximum van 600 (incl. BTW) aan facturen aanvaard. Verbeteren of vernieuwen van het schouwkanaal (opmetselen, hervoegen, dubbelwandig of geïsoleerd rookkanaal, een doorvoer in het schouwkanaal);risico op CO vergiftiging en ontploffing vermijden Vochtbestrijding bij dakwerken ( zinkwerk, afvoerbuizen, dakbedekking) Kosten in de rand zoals afbraakwerken (incl. huur container) en ereloon van externe professionelen (bvb. architect, ingenieur, veiligheidscoördinator). BLOK 2 BUITENSCHRIJNWERK (RAMEN EN DEUREN) minimaal factuurbedrag van 750 (incl. BTW); Superisolerend glas en vervangen van buitenschrijnwerk (nieuwe buitendeur) volledig of alleen de beglazing plaatsen en/of vervangen van buitenschrijnwerk met of zonder rolluiken; - Voorwaarde: hoog rendementsbeglazing: U-waarde maximaal 1,1 W/m²K; Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 9 / 19

10 plaatsen en/of vervangen van beglazing: - Voorwaarde: hoog rendementsbeglazing: U-waarde maximaal 1,1 W/m²K; Plaatsen en/of vervangen van een dakvlakraam, koepel, lichtstraat; (in een lokaal met woonfunctie). Voor een dakvlakraam wordt een maximum van 600 (incl. BTW) aan facturen aanvaard. BLOK 3 GEVELRENOVATIE minimaal factuurbedrag van (incl. BTW); Gevelrenovatie : behandelen en/of herstellen van de gevelopbouw en/of gevelafwerking (professionele reiniging: hervoegen, zandstralen, mechanische reiniging, ); Isolatiewerken aan gevel BLOK 4: VOCHTBESTRIJDING minimaal factuurbedrag van 500 (incl. BTW); Vochtbestrijding bij dakwerken ( zinkwerk, afvoerbuizen, dakbedekking) Behandeling van muren tegen opstijgend vocht ( onderkappen; ofwel injectie onder druk van een vochtscherm op basis van siloxanen; ofwel plaatsing van een vochtscherm) - Voorwaarde: met garantiebewijs van de uitvoerder voor tien jaar; Bestrijding condenserend vocht (verluchting voorzien) Bestrijden doorslaand vocht ( voorzien van noodzakelijke gevelafwerking ) Behandelen van zwammen, schimmels en soortgelijke aantasting door vocht, met bijhorende herstellingen Waterdicht maken van de kelder - Voorwaarde: met garantiebewijs van de uitvoerder van 10 jaar; 9.5. De werken en uitvoeringsmethodes zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden op vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, monumentenzorg, Vlaamse Wooncode en andere van toepassing zijnde normen, reglementen en wetgeving. Afdeling 2 - Prikkelpremie Type B: TOTAALRENOVATIE Artikel 10 - Prikkelpremie Type B: TOTAALRENOVATIE: renovatietraject a) een aanvraag indienen Voor de toelage Prikkelproject Totaalrenovatie komen enkel eigenaars in aanmerking van woningen waarvan de bewoners (eigenaar=bewoner of huurder=bewoner) voldoen aan één van vier voorwaarden zoals bepaald in artikel 13. Om te weten of hieraan is voldaan, wendt de bewoner zich tot de dossierbegeleider in de Woonwinkel. Na verificatie van de nodige gegevens, ontvangt de bewoner een attest inkomensvoorwaarden Prikkelpremie TOTAALRENOVATIE (voldoet/voldoet niet) Tijdens een informatiegesprek in de Woonwinkel (op afspraak), bespreekt de dossierbegeleider met de kandidaat-verbouwer, en eventueel de huurder, de verschillende mogelijkheden voor renovatie en ondersteuning. Er volgt een bezoek ter plaatse door de renovatie adviseur ter vaststelling van de aanwezige kwaliteitsgebreken en bespreking van de meest aangewezen renovatie aanpak. Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 10 / 19

11 10.3. De volledige woning moet na de renovatiewerken in aanmerking komen voor het afleveren van een conformiteitattest zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. De technisch controleur komt ter plaatse om te bepalen of de woning hieraan voldoet. De technisch controleur maakt een technisch verslag op, als bijlage bij het renovatiecontract Op basis van de conclusies uit het technisch onderzoek kan de kandidaat-verbouwer samen met de dossierbegeleider een dossier voor prijsaanvraag opmaken. Dit omvat op zijn minst een beschrijvende meetstaat, en indien nodig een uitvoeringsplan. Er worden per werk minstens twee offertes opgevraagd De dossierbegeleider ondersteunt de kandidaat-verbouwer bij de opmaak van een financieel plan en begeleidt bij het zoeken naar andere premies en fiscale kortingen bij uitvoering van werken aan de woning. In samenspraak met de dossierbegeleider en renovatie adviseur wordt indien nodig ook een prioriteitsvolgorde van werken opgesteld. b) het renovatiecontract Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Prikkelproject Rechteroever, kan de eigenaar van de woning inschrijven tussen 01/07/13 en 31/12/15 op de Prikkel -premie Type B door ondertekening van een renovatiecontract (als bijlage gevoegd bij dit reglement). Dit formulier wordt per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs ingediend bij: ofwel het loket van de Woonwinkel, Molenstraat 30 te 9300 Aalst ofwel stadhuis Aalst, Grote Markt 3 te 9300 Aalst Als datum van inschrijving geldt de postdatum of de datum van het ontvangstbewijs De eigenaar kan per woning slechts één renovatiecontract afsluiten en dit voor maximaal twee huurwoningen en de eigen woning. Dit betekent ook dat bij mede-eigendom bij verhuurders alle mede-eigenaars automatisch worden ingeschreven Indien de beoogde werken een stedenbouwkundige of eender welke vergunning vereisen, dient de inschrijver een kopie van de afgeleverde vergunning voor te leggen Het renovatiecontract omvat een overzicht van de uit te voeren werken, eventuele prioriteitsvolgorde en een overzicht van de weerhouden prijsofferte(s), een kopie van de vergunning (indien vereist) en het technisch verslag van de woningcontrole. Het attest over de inkomensvoorwaarden zoals bepaald in 8.1. wordt bij het contract gevoegd De werken moeten worden uitgevoerd door een professionele erkende aannemer. Wanneer werken geheel of gedeeltelijk door de eigenaar of de bewoner zelf uitgevoerd worden, kan dit enkel aanvaard worden mits voorafgaand akkoord van de renovatie adviseur en mits duidelijke vermelding in het renovatiecontract. Werken die specifieke beroepsvaardigheden vereisen, werken die keuringsattesten vereisen, werken met een veiligheidsrisico en werken aan elektriciteit of verwarming komen niet in aanmerking voor een toelage als ze door de eigenaar zelf uitgevoerd worden, tenzij deze zelf een professioneel erkend aannemer is voor deze werken. Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 11 / 19

12 Deze schriftelijke overeenkomst legt de beoogde uitvoering met de specifieke ondersteuning, taken, en wederzijdse verplichtingen voor, tijdens en na de uitvoering van de werken vast. De eigenaar en bewoner geven toelating tot bezoek van de woning door de technisch controleur en renovatie adviseur. De bewoner kan in het renovatiecontract toestemming geven om zijn woning gedurende 1 tot 3 dagen open te stellen als demowoning en bezoek toe te laten Het renovatiecontract wordt door de dossierbegeleider ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, volgens het model in bijlage gevoegd bij dit reglement. De inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding (gunstig/ongunstig). c) de uitvoering De eigenaar van de woning blijft in ieder geval de opdrachtgever van de werken op basis van de weerhouden prijsofferte De werken mogen pas starten nadat het renovatiecontract is afgesloten Tijdens de werken wordt aan de straatzijde van de woning op een duidelijk zichtbare plaats een affiche/uithangbord van het Prikkelproject opgehangen. Deze wordt gratis ter beschikking gesteld door de stad De werken worden na beëindiging opgeleverd. Bij de voorlopige oplevering, evenals op belangrijke momenten van de uitvoering zal de renovatie adviseur aanwezig zijn ter controle en advies in functie van de bepalingen van het renovatiecontract. De eigenaar meldt dit vooraf duidelijk aan de uitvoerder. De eigenaar dient sowieso in de loop van de werken te voorzien in voldoende bewijsmateriaal (bv. foto s) om het verloop van de werken en de correcte uitvoering ervan aan te tonen De premie wordt uitbetaald indien alle werken die werden opgenomen in het renovatiecontract correct werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en na controle en goedkeuring door de renovatie adviseur. Indien de renovatie adviseur de vorderingen van de werken niet kan controleren wordt er geen premie uitbetaald De premie wordt enkel uitbetaald als de woning in aanmerking komt voor een conformiteitsattest zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. Bij het einde van de werken voert de technisch controleur een controlebezoek uit om te bepalen of de woning intussen voldoet. De technisch controleur maakt een technisch verslag over aan de dossierbegeleider. d) Collegebeslissing voor de uitbetaling van de toelage De eigenaar bezorgt een kopie van elke factuur aan de dossierbegeleider. Facturen kunnen uiterlijk tot 31/12/16 ingediend worden. Het college van burgemeester en schepenen Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 12 / 19

13 ontvangt de vraag voor de formele goedkeuring voor uitbetaling van de premie op advies van de dossierbegeleider. De inschrijver ontvangt hiervan een schriftelijke melding De stad Aalst engageert zich om, mits positieve collegebeslissing, de toelage binnen de vier maanden na ontvangst van de kopie van de gebundelde facturen te betalen Voor eigenaars die zelf in de woning wonen, bestaat de mogelijkheid om de betaling van de facturen rechtstreeks door de stad te laten gebeuren, met een maximum van het bedrag van de toelage, zodat de eigenaar deze kosten niet zelf moet voorfinancieren. Dit wordt bepaald in samenspraak met de dossierbegeleider en maakt deel uit van de opmaak van het financieel plan zoals bepaald in Artikel 11 - Prikkelpremie Type B: TOTAALRENOVATIE: ondersteuning a) administratieve ondersteuning De administratieve ondersteuning houdt in: begeleiding bij de aanvraag van premies en subsidies m.b.t huisvesting voor zover beschikbaar bij de stad Aalst, de provincie Oost-Vlaanderen, het Vlaamse gewest, de federale overheid en Eandis; begeleiding bij de opmaak en het beheer van het dossier voor prijsaanvraag en voor uitvoering van de beoogde werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar); begeleiding bij het laten opmaken van een aanvraag tot stedenbouwkundige of andere vergunning voor de beoogde werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar). b) technische en organisatorische ondersteuning De technische en organisatorische ondersteuning houdt in: technisch onderzoek van de woning; advies bij de opmaak en het beheer van het dossier voor prijsaanvraag en voor uitvoering uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar); advies bij de keuze van de uitvoerder, en tijdens de uitvoering van de werken (aanvullend op de opdracht die hiervoor eventueel wordt uitgevoerd door een architect aangesteld door de eigenaar); controle op de uitvoering en oplevering van de werken in functie van de bepalingen van het renovatiecontract; technische controle of de woning in aanmerking komt voor een conformiteitsattest zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode. c) financiële ondersteuning De Prikkelpremie type B TOTAALRENOVATIE vanwege de stad Aalst is enkel van toepassing op renovatiewerken die worden uitgevoerd in het kader van een renovatiecontract. Deze toelage bedraagt: 60% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken (incl. BTW) volgens gedetailleerde factuur van professionele erkende aanneming, verminderd met het Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 13 / 19

14 totaal van de reeds verkregen, in aanvraag zijnde premies of te verkrijgen premies bij oplevering van de werken. Bij de berekening van de Prikkelpremie worden werken die door andere premie- en subsidietussenkomsten reeds 60% of meer worden betoelaagd niet meegenomen. Deze toelage bedraagt maximaal per woning. Kosten die niet aangetoond worden met een factuur, komen niet in aanmerking voor de berekening van de Prikkelpremie. Per woning kan slechts 1 renovatiecontract worden afgesloten. Indien de woning in aanmerking komt voor een conformiteitsattest zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode, ontvangt de eigenaar gratis een conformiteitsattest Dit reglement spreekt over een budget op begrotingsartikel L209K03A onder de naam Prikkelpremie. Het reglement is geldig tot uitputting van de kredieten Er wordt een tussentijdse evaluatie voorzien op het ogenblik van de toewijzing van renovatiecontracten ten belopen van ¾ van de totale enveloppe. Indien dit valt voor ¾ van de looptijd van de Prikkelpremie, namelijk vóór 15/04/2015, behoudt het bestuur zich het recht voor bijkomende voorwaarden op te nemen in een addendum aan dit reglement. Artikel 12 - Prikkelpremie Type B: TOTAALRENOVATIE: renovatiewerken De renovatiewerken die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn alle werken die de kwaliteit van de woning verbeteren op het vlak van basisveiligheid en gezondheid, basiscomfort en energiebesparing, voor zover deze technisch en financieel uitvoerbaar en te verantwoorden zijn in functie van de individuele situatie en het algemene projectverloop. De noodzaak van een werk wordt bepaald door het zich voordoen van een veiligheids en/of kwaliteitsgebrek. Louter esthetische of luxueuze werken zijn hierin niet begrepen, en evenmin onderhoudswerken. Het betreft enkel de bouwelementen vast aan de woning. De gebruikte materialen en technieken zijn eenvoudig, duurzaam en performant. Enkel facturen tegen marktconforme prijzen worden aanvaard De renovatiewerken moeten resulteren in een aanzienlijke verbetering van de globale woonkwaliteit. Bij het opstellen van het renovatiecontract zal de Vlaamse Wooncode als leidraad gehanteerd worden. De renovatie adviseur bewaakt deze elementen en staat in voor de globale beoordeling hiervan Om in aanmerking te komen voor de Prikkelpremie moeten de uitgevoerde werken voldoen aan de wettelijke minimumnormen (K/W-waarden, U-waarden, ) of de minimale normen zoals gehanteerd voor het verkrijgen van andere premies en subsidies (stad, provincie, Vlaanderen, Eandis). Indien de normen tussen de instanties van elkaar verschillen, wordt rekening gehouden met de hoogste norm De renovatiewerken die in aanmerking komen zijn opgedeeld in 4 blokken en omvatten: BLOK 1 VEILIGHEID Noodzakelijke stabiliteitswerken (herstellen, verstevigen en/of consolideren van de draagstructuur):buitenmuren, dak, dragende binnenmuren, draagvloeren Elektrische installatie: risico op elektrocutie vermijden ( basis elektrische installatie ) Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 14 / 19

15 Gas- of stookolie-installatie: Risico op CO vergiftiging en ontploffing vermijden, werken aan rook- en ventilatiekanalen. Brandveilig maken van de woning: uitvoeren van brand- en/of rookcompartimentering; plaatsen van brand- en/of rookdetectie met melding; Vochtbestrijding dakwerken ( zinkwerk, afvoerbuizen, dakbedekking), optrekkend muurvocht ( injecteren of onderkappen ), condenserend vocht (verluchting voorzien), doorslaand vocht ( voorzien van noodzakelijke gevelafwerking ), waterdicht maken van de kelder Rioleringswerken: verbeteren, vernieuwen en/of herstellen van de riolering ifv basissanitair. Plaatsen van een veilige trap en plaatsen van een borstwering. Voor het plaatsen van een trap en borstwering wordt een maximum van (incl. BTW) aan facturen aanvaard. Minimale vloerafwerking. Voor vloeren wordt een maximum van 30 euro/m² (incl. BTW) aan facturen aanvaard. BLOK 2 COMFORT Sanitaire installatie: plaatsen van een eerste of vervangen van een badkamer, bad of douche, lavabo met warm en koud stromend water, plaatsen van een WC met waterspoeling. o Voor toestellen wordt een maximum van (incl. BTW) aan facturen aanvaard. o Voor vloeren wordt een maximum van 30 euro/m² (incl. BTW) aan facturen aanvaard. o Voor faiences wordt een maximum van 30 euro/m² (max. 15m²)(incl. BTW) aan facturen aanvaard. o Voor een douchedeur wordt een maximum van 500 (incl. BTW) aan facturen aanvaard. o Voor een douchekraan (incl. glijstang en douchekop) wordt een maximum van 700 (incl. BTW) aan facturen aanvaard. o Voor een lavabo met kraan wordt een maximum van 300 (incl. BTW) aan facturen aanvaard. Voor een douchedeur wordt een maximum van 500 (incl. BTW) aan facturen aanvaard. o Voor wc (incl. zitting) wordt een maximum van 350 (incl. BTW) aan facturen aanvaard. Keuken: plaatsen van een eerste of vervangen van een keuken, afwasbak met warm en koud stromend water, kookelement (fornuis en/of oven), plaatsen van een dampkap met afvoer. o Voor toestellen wordt een maximum van (incl. BTW)aan facturen aanvaard. o Voor keukenkasten en algemene afwerking (bv. faiences) wordt een maximum van euro (incl. BTW) aan facturen aanvaard. Plaatsen van verwarming in een lokaal met woonfunctie (woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer) Inrichten van zolderruimte tot slaapkamer Installeren keukengeiser Plaatsen en/of vervangen van een dakvlakraam, koepel, lichtstraat; (in een lokaal met woonfunctie). Voor een dakvlakraam wordt een maximum van 600 euro (incl. BTW) aan facturen aanvaard. Plaatsen van elektrische waterverwarmers met goed werkende aarding Plaatsen gasgeiser met gesloten verbrandingsruimte (type C) CV met gesloten verbrandingsruimte, incl. waterverwarmingstoestel Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 15 / 19

16 Verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte BLOK 3 DUURZAAMHEID Dak- en zoldervloerisolatie Vloer- en Muurisolatie Superisolerend glas en vervangen van buitenschrijnwerk (nieuwe buitendeur) Vervangen schrijnwerk. Voor een binnendeur wordt een maximum van 250 (incl. BTW) aan facturen aanvaard. Condenserende ketel Vervanging oude stookketel door condenserende ketel Thermostatische kranen Kamerthermostaat Ventilatiesysteem met warmterecuperatie Isolatiewerken aan gevel Voorbereidende werken voor dakisolatie ( verbreden van kepers, plaatsen van een onderdak ) BLOK 4: WERKEN IN DE RAND Afbraakwerken (incl. huur container) Gevelrenovatie Technische keuring nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, water); Ereloon van externe professionelen (bvb. architect, ingenieur, veiligheidscoördinator) De werken en uitvoeringsmethodes zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden op vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, monumentenzorg, Vlaamse Wooncode en andere van toepassing zijnde normen, reglementen en wetgeving. Artikel 13 - Prikkelpremie Type B: TOTAALRENOVATIE: inkomensvoorwaarden Voor de toelage Prikkelproject Totaalrenovatie komen enkel eigenaars in aanmerking van woningen waarvan de bewoners (eigenaar=bewoner of huurder=bewoner) voldoen aan één van volgende vier voorwaarden : A) in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering: - gepensioneerden, weduwen weduwnaars, wezen en invaliden ( WIGW s ) - rechthebbenden op het leefloon of een daaraan gelijkwaardige uitkering van het OCMW - rechthebbenden op de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, - rechthebbenden op een tegemoetkoming voor gehandicapten, gehandicapte kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag - langdurig werklozen van tenminste 50 jaar. B) Wie niet tot de eerste categorie behoort, maar een jaarlijks bruto gezinsinkomen heeft dat lager is dan , verhoogd met per persoon ten laste (aanpassing feb 2012). Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 16 / 19

17 C) Wie een schuldbemiddeling - overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet of een collectieve schuldregeling overeenkomstig de artikelen 1675/2 en volgende van het gerechtelijk wetboek - geniet en bovendien niet in staat is om de energiefactuur te betalen. D) Wie begeleiding krijgt van het OCMW wegens betalingsmoeilijkheden van rekening gas en elektriciteit Eigenaars verhuurders komen in aanmerking voor deze premie als hun huurders een gunstig attest inkomensvoorwaarden Prikkelpremie TOTAALRENOVATIE kunnen voorleggen zoals bepaald in Indien de aanvrager van de toelage via vzw BEA een persoonlijke lening heeft in het kader van FRGE voor energiebesparende maatregelen en betrokken aanvrager zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de subrogatieregeling waarbij vzw BEA in de plaats treedt van de aanvrager van de toelage als begunstigde van de toelage uitgekeerd door de stad Aalst, dan zal de stad Aalst de toelage rechtstreeks uitkeren aan vzw BEA. Ingeval het resterende openstaande kapitaal van de lening kleiner is dan het toelagebedrag, stort vzw BEA het saldo van het toelagebedrag onverwijld door aan de aanvrager van de toelage. Titel 3 - Slotbepalingen Artikel 14 Eigendom en verhuur De eigenaar verbindt zich er toe in een periode van minimum negen jaar na de voorlopige oplevering: ofwel de woning te blijven verhuren aan de huidige huurder, waarbij de maandelijkse huurprijs niet meer bedraagt dan de maximale huurprijs vastgelegd bij afsluiten van het renovatiecontract (met uitzondering van de jaarlijkse indexering), zijnde... (dd....). ofwel de woning zelf te (blijven) bewonen; ofwel de woning rechtstreeks te verhuren aan andere particulieren, met uitsluiting van de mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke onderverhuring, behoudens via verhuring aan een erkend sociaal verhuurkantoor. Hierbij mag de huurprijs niet hoger zijn dan... (dd....) (met uitzondering van de jaarlijkse indexering). Hij levert hiervoor een van de volgende bewijsstukken: hetzij documenten waaruit blijkt dat er een huurovereenkomst bestaat m.b.t de te renoveren woning, waaruit tevens de huurprijs blijkt; hetzij een attest uit het bevolkings- of vreemdelingenregister waaruit blijkt dat de eigenaar gedomicilieerd is in de te renoveren woning; hetzij een kopie van een overeenkomst met een erkend sociaal verhuurkantoor betreffende de verhuring van de te renoveren woning De maximale huurprijs zal bepaald worden aan de hand van vergelijkbare panden in het projectgebied. Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 17 / 19

18 14.3. Elke verandering van bewoner in deze negenjarige periode moet door de eigenaar worden gemeld aan de Dienst Woonbeleid, en op basis van nieuwe bewijsstukken worden gestaafd Indien de woning bij de inschrijving geheel of gedeeltelijk onderverhuurd was, verbindt de huurder-onderverhuurder zich er eveneens toe de hierboven vermelde verbintenissen na te leven ten opzichte van alle onderhuurders Bij tekortkomingen op de verbintenissen krachtens de overeenkomst op basis van dit reglement kan de stad Aalst de verbreking ervan vorderen en de reeds betaalde toelage terugeisen, vermeerderd met de wettelijke intresten In het geval dat de eigenaar verhuurder zich voor het einde van voornoemde negenjarige periode ontdoet of laat ontdoen van zijn zakelijk recht (o.m verkoop van de woning), of enig initiatief neemt tot beëindiging van het huurcontract zonder grondige motivatie, of de overeengekomen huurprijs verhoogt (met uitzondering van de jaarlijkse indexering), verliest de eigenaar elke verdere vorm van ondersteuning, en moet hij de aan hem uitbetaalde toelage terugbetalen a rato van de nog resterende periode vanaf de datum van de inbreuk tot op het einde van deze negenjarige periode, vermeerderd met de wettelijke intresten vanaf de eerstvolgende maand na de inbreuk. Bij de verkoop van de woning kan hierop een uitzondering worden aangevraagd aan het stadsbestuur, mits het richten van een brief met grondige motivatie aan het college van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 3 te 9300 Aalst. Het college beslist of de uitzondering al dan niet wordt toegestaan. Artikel 15 - Aansprakelijkheid en betwisting De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement niet naleeft, is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. De stad is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-naleving door derden van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen In geen geval zal de stad Aalst of één van haar werknemers de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken eigenaar, architect, veiligheidscoördinator, of uitvoerder overnemen. De technische ondersteuning is opgevat als advies; de organisatorische en administratieve ondersteuning worden beschouwd als een dienstverlening. De stad Aalst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen van welke aard ook die zich in het kader van de renovatiewerken kunnen voordoen Alle betwistingen die volgen uit de uitvoering van dit reglement behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Artikel 16 - Inwerkingtreding en duurtijd reglement Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2013 en blijft van kracht tot 31 december Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 18 / 19

19 Artikel 17 - Bekendmaking Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het gemeentedecreet. Artikel 18 - Openbaarheid van bestuur Dit reglement wordt ter beschikking gesteld via de website van de stad Aalst, en wordt ter inzage gelegd op de dienst Woonbeleid en dienst Onthaal in het stadhuis. Reglement Renovatiepremie Prikkelpremies Rechteroever Pagina 19 / 19

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-bewoner Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-bewoner Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning

Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning Aanvraag van een premie voor de renovatie van een woning AANVRAAGFORM RENO 20070309 - PROV ANTW Wonen-Vlaanderen Wonen Vlaams-Brabant Blijde inkomststraat 103-105 3000 Leuven Tel.: elke werkdag van 8u

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester.

En tenslotte, wees ondernemend en geduldig: iedere woningverfraaiing vraagt tijd. Succes met de werken. Jean Demannez, Burgemeester. Inhoud Het woord van de Burgemeester Renoveren Gevelverfraaiing Energie Belastingvermindering Samenvatting premies EPB Energieprestatie van gebouwen Vergunningen en openbare onderzoeken Wijkcontract AIS

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie