SECTOR: CONSERVATIE/RESTAURATIE PROFIEL: VAKMAN MODERNE BOUWRESTAURATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECTOR: CONSERVATIE/RESTAURATIE PROFIEL: VAKMAN MODERNE BOUWRESTAURATIE"

Transcriptie

1 SECTOR: CONSERVATIE/RESTAURATIE PROFIEL: VAKMAN MODERNE BOUWRESTAURATIE In samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen en met ondersteuning van de Stichting Vlaams Erfgoed en het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan worden geraadpleegd op de SERV-website : via de link beroepsprofielen. D/2003/4665/05 Februari 2003 AO/restauratie/vakmanMBR_def Wetstraat Brussel Tel: Fax:

2

3 1. INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 1. AFBAKENING EN OMSCHRIJVING DOMEIN AFBAKENING BEROEPSINHOUD DOORGROEIMOGELIJKHEDEN TAKEN EN COMPETENTIES VOORBEREIDENDE TAKEN PLANNEN EN ORGANISEREN VAN HET EIGEN WERK ORGANISEREN EN INRICHTEN VAN DE WERKPLEK VOORZIEN VAN DE NODIGE GRONDSTOFFEN EN MATERIEEL UITVOERENDE TAKEN AANBRENGEN VAN EEN OPVANGSYSTEEM EN VAN BESCHERMING OP BEPAALDE GEVELONDERDELEN VÓÓR DE GEVELREINIGING UITVOEREN VAN DE GEVELREINIGING EN DE NABEHANDELING VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND EN VAN HET VERVANGMATERIAAL VOOR NATUURSTEENREPARATIE UITVOEREN VAN DE NATUURSTEENREPARATIE VOORBEREIDEN VAN DE BALK(EN)(KOP) TER BEVORDERING OF HERSTELLING VAN DE STABILITEIT HERSTELLEN VAN DE BALK(KOP) OPLIJMEN VAN DRAGENDE BALK(EN) VOORBEREIDEN VAN HET METSELWERK VÓÓR INJECTIE TER BEVORDERING VAN DE STABILITEIT OF TEGEN OPSTIJGEND VOCHT UITVOEREN VAN INJECTIES TER BEVORDERING VAN DE STABILITEIT EN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT VOORBEREIDEN VAN HET HOUT- EN/OF METSELWERK VÓÓR EEN BEHANDELING TER BESTRIJDING VAN INSECTEN EN/OF ZWAMMEN UITVOEREN VAN DE BEHANDELING TER BESTRIJDING VAN INSECTEN EN/OF ZWAMMEN INSTAAN VOOR DE ORDE EN DE NETHEID OP DE WERKPLEK ONDERHOUDEN EN REINIGEN VAN MATERIEEL WERKADMINISTRATIE DOEN 30 Inhoudstafel

4 ONDERSTEUNENDE TAKEN KWALITEITSZORG VEILIGHEID MILIEU COMPETENTIES BEROEPSKENNIS SLEUTELVAARDIGHEDEN SPECIFIEKE VEREISTEN BIJZONDERE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ARBEIDSORGANISATIE KNELPUNTEN TOEKOMSTIGE EVOLUTIES VERKLARENDE WOORDENLIJST 41 LIJST VAN ORGANISATIES EN BEDRIJVEN DIE DEEL UITMAAKTEN VAN DE CONFERENTIES VAKMAN MODERNE BOUWRESTAURATIE 43 BIJLAGE 45 BRONNEN - LITERATUURLIJST 47 Inhoudstafel

5 3. INLEIDING In dit profiel wordt het beroep vakman moderne bouwrestauratie beschreven. In hoofdstuk 1 komen we tot een afbakening en omschrijving van het beroep. Op de eerste plaats wordt het domein waarin de vakman moderne bouwrestauratie werkzaam is verkend, namelijk de conservatie- en restauratiesector. Daarna volgt een afbakening voor de verdere uitwerking van het beroepsprofiel. Vervolgens wordt de beroepsinhoud omschreven. Tenslotte wordt kort toegelicht welke eventuele doorgroeimogelijkheden er voor de vakman bestaan. Hoofdstuk 2 bevat de eigenlijke kern van het beroepsprofiel. Er wordt dieper ingegaan op de taken en competenties van de vakman moderne bouwrestauratie. Wij maken daarbij een onderscheid tussen voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken. Het onderliggende doel van deze takenanalyse is het detecteren van de competenties die vereist zijn voor de uitoefening van het beroep. We wensen er de aandacht op te vestigen dat deze beroepsprofielen slaan op de doorsnee beroepsuitoefening. Hierbij maken we abstractie van verschillen die kunnen voorkomen verbonden met de bedrijven die vakmannen moderne bouwrestauratie tewerkstellen. In deze takentabellen nemen we ook de taken en competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar op. Een beginnend beroepsbeoefenaar is iemand die een initiële opleiding (op school of elders) heeft gevolgd, maar nog geen ervaring heeft in het beroep. In hoofdstuk 3 komt het geheel van de vereiste competenties uitgebreid aan bod. Er volgt een overzicht van de beroepskennis en van de sleutelvaardigheden die noodzakelijk zijn om het beroep te kunnen uitvoeren. Ook worden nog enkele specifieke vereisten belicht. Hoofdstuk 4 maakt melding van de bijzondere arbeidsomstandigheden die met het uitoefenen van het beroep gepaard gaan. We beschrijven de mate waarin het werk kan leiden tot lichamelijke en psychische belasting en welke voorzorgsmaatregelen mogelijk zijn. De arbeidsorganisatie waarmee de vakman moderne bouwrestauratie te maken krijgt, bespreken we in hoofdstuk 5. Hierbij wordt weer abstractie gemaakt van de eigenheid van de organisatie die in elk bedrijf apart geldt. Hoofdstuk 6 behandelt de knelpunten die voor het beroep in de bedrijven worden aangetroffen. Er tekent zich daarbij zowel een kwantitatief als een kwalitatief probleem af. Inleiding

6 4. Wat de toekomstige evoluties voor het beroep van de vakman moderne bouwrestauratie betreft, verwijzen we naar het laatste hoofdstuk. Tot slot wordt achteraan het document nog een verklarende woordenlijst opgenomen. In verband met de leesbaarheid van de tekst is er voor gekozen om de mannelijke vorm te gebruiken. Waar hij of hem staat, wordt uiteraard ook zij of haar bedoeld. Inleiding

7 5. 1. AFBAKENING EN OMSCHRIJVING 1.1 Domein Iedereen kent in zijn buurt wel een kerk, kasteel of ander gebouw dat tot het cultuurpatrimonium van Vlaanderen kan gerekend worden. Willen deze monumenten echter bewaard blijven voor volgende generaties, dan moeten zij onderhouden worden. Dit kan gaan van regelmatig nazicht tot grote herstellingswerken. Vandaar wordt er ook gesproken van erfgoed en erfgoedzorg. Tot erfgoed behoren alle materiële (roerende en onroerende) en immateriële overblijfselen van de beschavingsgeschiedenis van onze samenleving waaraan waarde gehecht wordt. Bijvoorbeeld een schilderij van Rubens, een ridderharnas, een verhaal, oude munten, een fabriek, een archief of meubilair. Bij de staatshervorming van 1988 werd de bevoegdheid monumenten en landschappen (met inbegrip van het onroerend archeologisch patrimonium) afgesplitst van de culturele aangelegenheden, een Gemeenschapsbevoegdheid, en toevertrouwd aan de Gewesten. Bijgevolg is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de monumenten en landschappen op zijn grondgebied. Erfgoedzorg (conservatie-restauratie) voert op of met de objecten bepaalde handelingen uit. Uitgaande van de voornaamste fasen in het globale proces van materiële instandhouding kunnen we zes variabelen onderscheiden: begeleiding, onderzoek, onderhoud, conservering, restauratie en reconstructie (Delmotte, 2000). Begeleiding bevat de bepaling van de onderzoeksbehoeften en de coördinatie van de onderzoeken; de bepaling van de conserverings- en restauratieopties; de bepaling en beschrijving van te verrichten handelingen; de selectie van de uitvoerder; begeleiding en controle bij de uitvoering; controle bij de voltooiing. De begeleiding is van belang vanaf het vooronderzoek tot en met de oplevering. Vaak zal niet één persoon de begeleiding op zich nemen, maar vormt men een begeleidingsteam. Onderzoek is het geheel van procedures dat erop gericht is het object in al zijn aspecten te begrijpen. De onderzoeksresultaten vormen de basis voor een coherente diagnose en vervolgens voor de bepaling van de restauratieopties. Het onderzoek bepaalt verder de voorzienbare consequenties van alle geplande ingrepen. Het onderzoek gaat aan de ingrepen vooraf, maar loopt ook door tijdens en na de behandeling van het kunstvoorwerp. Tot slot maakt ook de documentatie van de uitgevoerde ingrepen en van de bevindingen tijdens de uitvoering deel uit van het onderzoek.

8 6. Het onderzoek wordt grosso modo onderverdeeld in historisch onderzoek, materieel-technisch onderzoek en bestemmingsonderzoek: Historisch onderzoek spitst zich toe op de ontstaansgeschiedenis en de contextbepaling (historisch, kunsthistorisch, ) van het voorwerp en op eventuele latere wijzigingen aan het voorwerp en/of zijn context. Op basis daarvan wordt de historische, documentaire en/of artistieke betekenis van het artefact bepaald. Materieel-technisch onderzoek bestudeert de gebruikte materialen en technieken, zowel wat de structuur van het object als de afwerking betreft. Daarnaast brengt het de mate van verval, verandering of verlies in kaart, samen met de huidige (fysische, chemische, ) toestand van de objecten in hun omgeving. Tenslotte bepaalt het onderzoek ook de oorzaken van de degradaties en aantastingen. Bestemmingsonderzoek bepaalt de huidige mogelijkheden en beperkingen voor een maatschappelijk relevante bestemming van het project. Onderhoud groepeert de periodiek terugkerende voorzienbare handelingen, evenals tijdelijke ingrepen in afwachting van een aanpak ten gronde. Onderhoud is gericht op het voorkomen en tegengaan van verval of schade aan de cultuurgoederen. Conservering is opdeelbaar in preventieve conservering en curatieve conservering. Preventieve conservering is het geheel van maatregelen en handelingen dat erop gericht is een optimale omgeving voor de bewaring van de voorwerpen te scheppen en te handhaven. Preventieve conservering tracht zowel de klimatologische karakteristieken (temperatuur, relatieve vochtigheid, lichtintensiteit) als de algemene bewarings- of tentoonstellingsomstandigheden te beheersen. Doel van preventieve conservering is het waarborgen van de bestaande toestand van het voorwerp en het vertragen of voorkomen van mogelijk verval of schade. Bij preventieve conservering worden geen handelingen aan het voorwerp zelf verricht. Curatieve conservering is de behandeling van vastgestelde aantasting of andere vormen van schade aan de bestaande structuur en/of de afwerkingslagen. Doel van curatieve conservering is het vertragen of verhinderen van verval of schade aan het object, om het zo lang mogelijk beschikbaar te houden voor een verantwoorde maatschappelijke functie, in overeenstemming met zijn historisch-documentaire waarde en mogelijkheden. Bij curatieve conservering gaat het om handelingen aan het voorwerp die de uiterlijke verschijningsvorm nauwelijks veranderen.

9 7. Restauratie betreft de ingrepen die tot doel hebben om, met minimale opoffering van esthetische, historische en materiële zuiverheid, het object (opnieuw) begrijpbaar te maken en het in een toestand te brengen die een verantwoorde maatschappelijke functie toelaat, in overeenstemming met zijn historisch-documentaire waarde en mogelijkheden. Bij restauratie gaat het om handelingen aan het voorwerp die het uitzicht kunnen wijzigen. Reconstructie is het geheel van handelingen waarbij het object wordt wedersamengesteld of waarbij onderdelen worden hermaakt en toegevoegd of in het geheel geïntegreerd. De mate waarin conservering, restauratie en/of reconstructie noodzakelijk, wenselijk of toelaatbaar zijn, wordt per object bepaald. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de gangbare opvattingen over een deontologisch verantwoorde erfgoedzorg. In het Charter van Venetië 1 (1964) is opgenomen dat restaureren een ingreep is die een uitzonderingskarakter moet hebben. Al teveel restauraties hadden immers een onherstelbaar waardeverlies aan de historiciteit van het monument aangebracht. Tegenwoordig ligt de klemtoon meer op onderhoud en conservatie, dit om restauratie te voorkomen. Binnen het Vlaams monumentenbeleid wordt dit sinds 1993 formeel geconcretiseerd door een reglementering en een premiestelsel voor onderhoud en restauratie. Voor de ontsluiting van monumenten wordt een gelijkaardige werkverdeling als bij de bevoegdheid over het cultureel erfgoed gehanteerd. Hoewel die ontsluiting en de bestemmingskwestie van monumenten culturele en persoonsgebonden materies blijven, worden de concrete herbestemming en het ontsluitbaar maken van monumenten beschouwd als een functioneel deel van de werking van Monumentenzorg, een Gewestbevoegdheid. Ze zijn immers nauw verweven met conservatievraagstukken. Tot slot van deze domeinverkenning geven we nog een kort overzicht van de organisaties die actief zijn op het terrein van de Vlaamse Monumenten- en Landschapszorg. Afdeling Monumenten en Landschappen (AML): bereidt het regeringsbeleid voor en zorgt voor de uitvoering ervan, behandelt vragen over restauratiedossiers en wetgeving, over technieken en opleiding. Tevens wordt subsidie gegeven voor initiatieven ter bevordering van het vakmanschap bij restauraties. 1 Zie bijlage.

10 8. Monumentenwacht Vlaanderen (MOWAV): voert preventieve controles en kleine herstellingen uit om dure restauraties te vermijden. Openmonumentendag (OMD): op deze dag worden monumenten voor het grote publiek opengesteld, is sedert 1989 het visitekaartje van de Vlaamse Monumentenzorg. Stichting Vlaams Erfgoed (SVE): ondersteunt de overheid in het beheer van moeilijke monumenten, organiseert ook monumentenwandelingen en bezoeken. ICOMOS Vlaanderen Brussel: behartigt voor Vlaanderen en Brussel de opdrachten van ICOMOS Internationaal (ICOMOS - International Council on Monuments and Sites), een internationale niet-gouvernementele organisatie van professionelen die zich bezighoudt met de conservatie van historische monumenten en landschappen over de hele wereld. De organisatie is de belangrijkste raadgever aan de UNESCO inzake de conservatie en de bescherming van monumentaal erfgoed en adviseert de opname op de lijst van het Werelderfgoed. VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen: is de spreekbuis van tal van lokale verenigingen, die actief zijn op het vlak van de monumenten- en landschapszorg. 1.2 Afbakening Binnen de restauratie- en renovatiesector is nog geen beroepenstructuur voorhanden. Een studie van het HIVA (2000) om een geordend overzicht van kernberoepen uit te werken, bleef zonder resultaat. Erfgoedzorg bestrijkt verschillende economische sectoren, paritaire comités en kwalificatieniveaus. Mede daardoor bestaat grote verwarring over wie onder welke naam welke activiteiten uitoefent. De sector opteerde er dan voor om eerst enkele beroepen in kaart te brengen en op deze wijze tot een afbakening te komen. Het vertrekpunt voor dit beroepsprofiel lag bij een groepering van allerhande activiteiten die onder de noemer bouwchemische restauratie van het onroerend patrimonium kunnen samengevat worden. We zijn dan ook gestart met het uitvoeren van een verkennend onderzoek in verschillende restauratie- en/of bouwbedrijven. Zoals verwacht constateerden we een zeer grote verscheidenheid aan combinaties van activiteiten.

11 9. Eén persoon kan bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in het reinigen van gevels en ook enkel deze activiteit uitvoeren, terwijl een andere persoon naast het reinigen van gevels tevens muurinjecties tegen opstijgend vocht en zwambestrijding tot zijn takenpakket rekent, terwijl nog een derde persoon muurreiniging met pasta s en het vergulden van letters kan doen. Veel hangt af van de capaciteit en interesse van de beroepsbeoefenaar op welke wijze zijn job is samengesteld. We merken ook nog op dat men in het veld niet (graag) meer spreekt van bouwchemisch ; men spreekt eerder van speciale, moderne of innovatieve technieken. We geven nu een overzicht van de activiteiten die we in de bestudeerde restauratieen/of bouwbedrijven (zie bronnenlijst) hebben aangetroffen: Gevelrestauratie Gevelreiniging (mechanisch en chemisch) Herstellingswerken of natuursteenreparatie Nabehandeling Injecties tegen opstijgend vocht Funderingswerken Stabiliteit Balkkoprestauraties Oplijming Scheurinjecties en -verankering Opvijzelen van structuren Plaatsen van trekkers Betonrenovatie en -bescherming Curatieve en preventieve insecten- en zwambestrijding Decoratieve afwerking Asbestverwijdering Voor de afbakening baseerden we ons op het al dan niet gecombineerd voorkomen van bovenstaande activiteiten in de beroepsuitoefening over alle onderzochte bedrijven heen. Een beroep is immers een samenhangend geheel van taken met bijhorende competenties dat min of meer gestandaardiseerd is en waarover een maatschappelijke consensus bestaat. Het belangrijkste element hierbij is dat abstractie wordt gemaakt van organisatie- of bedrijfsspecifieke kenmerken. Maar ook van de grote diversiteit die op het werkveld zelf voorkomt en de quasi eindeloze combinatiemogelijkheden van functies, taken en opdrachten in één persoon. In functie van een opleidings-, onderwijs- en HRM-beleid is het noodzakelijk een zuiver beroepsbegrip te hanteren. Beroepsprofielen zijn dan abstracties op basis van een zeer complexe realiteit, die bakens of vuurtorens zijn waarop een opleidings-, HRM-beleid, enz. zich kan richten.

12 10. In overleg met de sector werd de volgende afbakening gemaakt: a. Het beroep dat in dit document voorligt, zal bestaan uit vier grote deelgebieden: 1. gevelreiniging en nabehandeling, 2. natuursteenreparatie, 3. balkkoprestauratie en oplijming, en 4. injecties. Opmerking: Soms voert één vakman meerdere van deze technieken uit, soms beperkt de job zich tot één bepaald aspect van een techniek, zoals bijvoorbeeld in het geval van gevelreiniging frequent voorkomt. Dat één vakman alle aspecten van de vier deelgebieden even goed beheerst, hebben we echter zelden aangetroffen. Het is ook belangrijk om voor ogen te houden dat het werk in team wordt uitgevoerd. Dit wil zeggen dat wanneer er bijvoorbeeld natuursteenreparaties moeten uitgevoerd worden, er in de groep iemand zal zijn die deze techniek goed onder de knie heeft. Gezien de verschillende combinaties die we in het werkveld hebben aangetroffen en gezien een beroepsprofiel per definitie een bedrijfs- en persoonsoverstijgende beschrijving is, opteren wij ervoor om in het takenprofiel deze vier deelgebieden aan bod te laten komen. b. De uitvoerders van de activiteiten betonrenovatie en bescherming, en asbestverwijdering worden respectievelijk als aparte beroepen beschouwd. Van de betonhersteller is reeds een profiel voorhanden (SERV - betonhersteller, 1999). Bedrijven die aan asbestverwijdering doen, hebben een speciale vergunning nodig om deze activiteit te mogen uitoefenen. c. Daarnaast blijft nog een cluster over van funderingswerken, plaatsen van trekkers en opvijzelen van structuren. Deze activiteiten zullen in een ander beroepsprofiel opgenomen worden, eventueel in een profiel rond metaalconstructies. Concluderend, het beroepsprofiel in dit document wordt afgebakend tot gevelreiniging en nabehandeling, natuursteenreparatie, balkkoprestauratie en oplijming, en injecties. Als beroepsbenaming wordt vakman moderne bouwrestauratie gehanteerd. We spreken dus van vakman moderne bouwrestauratie in zeer algemene termen, abstractie makend van bedrijfseigen en persoonsspecifieke kenmerken.

13 Beroepsinhoud Waaruit bestaat het takenpakket van een vakman moderne bouwrestauratie? Alvorens er gestart wordt met de uitwerking van de volledige restauratieopdracht, zet de vakman meestal een proef of een staal van de gekozen restauratiemethodiek. Dit gebeurt in opdracht van en in overleg met de projectleider of architect. De vakman heeft zijn inbreng vanuit zijn proefondervindelijke ervaring van het omgaan met grondstoffen en materieel. Daarnaast geeft de proef tevens aan de klant een idee over wat deze kan/mag verwachten van het eindresultaat en voorkomt men op deze manier latere betwistingen. Voor het maken en aanbrengen van de meeste producten dient de vakman nauwgezet de voorschriften van de fabrikant te volgen. In sommige gevallen levert de fabrikant voor de uit te voeren restauratieopdracht producten op maat. Voor de verdere beschrijving van de beroepsinhoud baseren we ons op de indeling van de afbakening. Gevelreiniging en nabehandeling (WTCB, 2001). Het reinigen van gevels is op de eerste plaats een esthetische ingreep, die zoveel mogelijk vervuiling en zo weinig mogelijk materiaal wegneemt. Als het materiaal verweerd is, kan het reinigen laten blijken welke delen aangetast zijn, zodat verdere verwering door een passende conservatiebehandeling voorkomen kan worden. De eigenlijke gevelreiniging vindt plaats na het vooronderzoek, de keuze van de techniek en de proefreiniging. Eerst schermt de vakman nog bepaalde geveldelen af die niet beschadigd mogen worden. Voor het reinigen van gevels bestaan verschillende technieken. Wij sommen hier de meest voorkomende op: reinigen met verzadigde stoom, lagedrukstralen en reinigen met pasta s. Pasta s worden voornamelijk voor binnenmuren toegepast. Al naargelang de weerhouden techniek installeert de vakman de nodige grondstoffen en het materieel en voert hij de gepaste handelingen voor het reinigen uit. Op welke manier ze ook gereinigd werden, vaak nemen poreuze materialen na reiniging meer water op dan ervoor. Dit kan de hervervuiling of de biologische groei versnellen. Om dit te voorkomen zal de vakman de gereinigde gevels met een vochtwerende bescherming en/of met een biocide behandelen. Wanneer het oppervlak van de gevel verpoedert, kan de vakman een steenverstevigend product aanbrengen om de aangetaste materialen terug voldoende samenhang te geven. Ter preventie kan de vakman de gereinigde gevel ook een anti-graffitibehandeling geven.

14 12. Natuursteenreparatie (WTCB, 2001). Naargelang de verweringstoestand van de natuursteen (gevels, beelden, ) zal de restauratie meer of minder ingrijpende behandelingen vereisen. Wanneer het gevelmateriaal slechts oppervlakkig verpoedert, volstaat het om een steenverstevigend product aan te brengen (zie boven, nabehandeling). Als er echter plaatselijk al veel materiaal verloren gegaan is en de oorspronkelijke profilering er grotendeels verdwenen is (afgebroken hoeken, afgeschilferde stenen, diepe verpoedering, vooral op sterk blootgestelde delen), zal men overgaan tot de restauratie van de verloren vormen. Daarvoor maakt de vakman gebruik van een steenrestauratiemortel, die hij op de verloren delen aanbrengt. Hij zorgt ook voor een nieuwe profilering die zo dicht mogelijk de oorspronkelijke benadert. Sommige natuursteenblokken kunnen echter zo sterk verweerd zijn dat behoud niet langer zinvol is. Dan worden de beschadigde blokken geheel of gedeeltelijk vervangen. Voor complexe profileringen doet men beroep op steenkappers. Balkkoprestauraties en oplijming (FTB, 1999). Hout kan vele eeuwen trotseren. Maar niet als het langdurig vochtig of nat is: dan kunnen schimmels veel houtsoorten afbreken en zo daarin houtrot veroorzaken. Schimmels zijn niet de enige oorzaak van houtaantasting. Insecten kunnen ook heel wat beschadiging veroorzaken doordat zij zich voeden met het hout. De belangrijkste maatregelen zijn het wegnemen van vocht, het verwijderen van de schimmels en insecten en het vervangen van aangetast hout. Aanvullend moet het resterende hout behandeld worden met een bestrijdingsmiddel (zie later, injecties). Om de balkkoppen en verbindingen te herstellen, maakt de vakman gebruik van een speciale balkkoprestauratiemortel. Eerst wordt de balk geschoord en vrijgemaakt van het omringend metselwerk. Dan verwijdert de vakman het aangetaste en verzwakte hout. Bij een esthetisch verantwoorde herstelling plaatst de vakman een bekisting in dezelfde houtsoort als de originele balk. Dan zal de vakman nadien het nieuwe hout nog in functie van het originele balkhout behandelen. Indien het esthetisch aspect onbelangrijk is, gebruikt de vakman een bekisting die na het werk weer wordt verwijderd. Na het aanbrengen van wapeningsstaven, vult de vakman de bekisting met de restauratiemortel. Tenslotte wordt de bekisting al dan niet verwijderd. Wanneer de hele dragende structuur zwak geworden is, of wanneer het gebouw een nieuwe functie krijgt en hogere of anders verdeelde belastingen worden voorzien, dringen er zich versterkingswerkzaamheden op. Dit kan onder de vorm van oplijming. De vakman zorgt voor de nodige onderstutting en neemt de vloerbekleding weg zodat de dragende balken vrij komen. Wanneer deze vloerbekleding zal hergebruikt worden, moet hij zeer voorzichtig te werk gaan. De vakman behandelt de balken met lijm en brengt hierop staalplaten of hout aan, die hij met vijzels en bouten vastzet. Wanneer alles voldoende uitgehard is, wordt de (oorspronkelijke) vloerbekleding opnieuw aangebracht.

15 13. Injecties (WTCB, 2001 en FTB, 1999). Muur- of houtinjecties kennen verschillende toepassingsmogelijkheden. Door een passende specie te injecteren in de holle ruimten of scheuren van dragend metselwerk, kan de stabiliteit (1) van de structuur bevorderd worden. Door een vochtwerend of poriënvullend product in de poriën van het metselwerk over de hele doorsnede van de muur aan te brengen, vormt men een sperlaag die verhindert dat grondvocht (2) verder opstijgt. Door een insecten (3)- en/of zwammendodend (4) middel te injecteren, kan men curatief of preventief aantasting van hout- en/of metselwerk behandelen. Het uitvoeringsprincipe stemt voor deze vier toepassingsmogelijkheden in grote lijnen overeen. Bij metselwerk zorgt de vakman vaak eerst voor een tijdelijke afdichting met bijv. klei, snelcement of gips. Dit zorgt ervoor dat de injectiehars niet kan wegvloeien en er een gelijkmatige druk in de geïnjecteerde zone wordt behouden. Daarna brengt de vakman op regelmatige afstanden met een speciaal daartoe uitgeruste boormachine injectieopeningen in het te behandelen gedeelte aan. In deze injectieopeningen brengt de vakman afhankelijk van het gekozen injectiesysteem de injectienippels aan. Voor het injecteren kan de vakman zowel horizontaal, verticaal als schuin te werk gaan. De injectie begint bij een welbepaalde injectieopening. Als de injectiehars bij de naast gelegen injectienippel zichtbaar wordt, dicht de vakman de geïnjecteerde opening af. Zo werkt de vakman stelselmatig verder. Tenslotte kan de vakman als (na)behandeling een insecten- en/of zwammendodend product over de risico-oppervlakten vernevelen. Tot het takenpakket van de vakman behoren ook andere werken in functie van de afwerking of de opdracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om voegwerk, schrijnwerk, ijzersmeedwerk, pleisterwerk, enz. Het gaat echter telkens om beperkte uitvoeringen; grote werkzaamheden worden in onderaanneming aan gespecialiseerde firma s uitbesteed. Samenvattend: Vooraleer er gestart wordt met de opdracht, zet de vakman moderne bouw restauratie een proef of staal van de gekozen restauratiemethodiek. Hij volgt bij het maken en aanbrengen van de producten de voorschriften van de fabrikant. Het takenpakket van de vakman moderne bouwrestauratie bestaat uit vier grote onderdelen: 1. Voor het reinigen van gevels bestaan er verschillende technieken met specifieke toepassingswijzen. Na reiniging kan de vakman nog vochtwerende bescherming, een biocide, een steenverstevigend en/of een anti-graffitiproduct aanbrengen. 2. Bij natuursteenreparaties brengt de vakman een steenverstevigend product aan, restaureert met steenrestauratiemortel de verloren vormen of vervangt beschadigde blokken geheel of gedeeltelijk.

16 Bij balkkoprestauraties en oplijming verwijdert de vakman eerst het aangetaste en verzwakte hout. In het geval van balkkoprestauraties brengt hij een bekisting aan en vult deze met restauratiemortel. Gaat het om een blijvende bekisting dan zorgt hij nog voor een esthetische afwerking. Bij oplijming brengt de vakman op de dragende balken hout of staal aan. 4. Injecties ter bevordering van de stabiliteit, tegen opstijgend vocht en ter bestrijding van insecten en/of zwammen is een laatste onderdeel van het takenpakket. De vakman brengt daartoe injectieopeningen in de steen of het hout aan, waarin hij de injectienippels bevestigt voor het injecteren van de emulsie. De vakman werkt stelselmatig de injectie af. Tot slot vernevelt hij een insecten- en/of zwammendodend product over de risico-oppervlakten. 1.4 Doorgroeimogelijkheden Een beginnend beroepsbeoefenaar, die we omschrijven als iemand die uit een initiële opleiding komt maar nog geen ervaring heeft, werkt onder begeleiding van een ervaren vakman en krijgt al doende de verschillende technieken in de vingers. Tot nu toe is er in het dagonderwijs geen specifieke opleiding voor dit beroep. Beginnende beroepsbeoefenaars zijn doorgaans pas afgestudeerde metselaars of schrijnwerkers, ofwel mensen met een andere beroepsachtergrond, zoals bijvoorbeeld loodgieter of kelner. Handigheid en de motivatie om dingen op te knappen en om nauwkeurig te werken, primeert. Het begrip beginnend beroepsbeoefenaar mag niet verward worden met aanwervingsvereisten. Deze kunnen immers lager of hoger liggen dan wat men verwacht aan competenties van iemand die afstudeert van een opleiding die gericht is op die welbepaalde beroepsuitoefening. De beginner start met eenvoudige taken onder toezicht, zoals bijvoorbeeld het boren van gaten voor injecties. Geleidelijk aan leert hij ook de technisch moeilijkere taken uit te oefenen. Afhankelijk van de competenties en de verworven ervaring zal het takenpakket van de vakman moderne bouwrestauratie al dan niet uitgebreider zijn. Veel bedrijven geven immers de mogelijkheid om zich bij te scholen in een andere techniek. Een capabele en ervaren vakman kan doorgroeien tot een meewerkende ploegbaas (zie ook HK 5 Arbeidsorganisatie ), die we verder in het document verantwoordelijk vakman noemen. Een verantwoordelijk vakman voert dezelfde taken als zijn collega s uit, maar draagt meer verantwoordelijkheid. Zo staat deze bijvoorbeeld in voor het correct afstellen van de machines. Pas nadat iemand veel ervaring op de werf heeft opgedaan, kan hij verantwoordelijk worden voor een team en een welbepaalde opdracht. Dit heeft ook met persoonlijkheidskenmerken te maken. De verantwoordelijke vakman wordt door ons niet als een apart beroep gezien.

17 15. Hij voert immers grotendeels het werk uit van een vakman met daar bovenop enkele bijkomende taken en verantwoordelijkheden. Het is een doorgroeifunctie en dus geen ander beroep. Zoals in hoofdstuk 5 zal te lezen zijn, wordt er ook nog een projectleider onderscheiden. Het gaat hier echter om een ander beroep aangezien de projectleider zelf niet meewerkt in het team op de werf en andere taken heeft. In dit document worden de jobinhoud en de competenties van de vakman moderne bouwrestauratie beschreven, de projectleider komt verder niet meer aan bod. De vakman moderne bouwrestauratie heeft een vlakke loopbaan. Dit wil zeggen dat hij gedurende de hele loopbaan vakman blijft. Samenvattend: De vakman bouwrestauratie start onmiddellijk als vakman. betreft doorgroeimogelijkheden gaat het eerder om een vlakke loopbaan. Wat

18 TAKEN EN COMPETENTIES Het takenpakket zal telkens ingedeeld worden in voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken. De voorbereidende taken zijn die taken die voorafgaand aan de uitvoerende taken verricht moeten worden. Het kan onder meer gaan om het plannen van de uit te voeren activiteiten, het klaarzetten van grondstoffen,. Het gaat dus heel specifiek om taken die verricht worden ter voorbereiding van het eigen werk en niet ter voorbereiding van het werk van anderen. De meeste van deze voorbereidende taken komen in alle beroepen voor. De uitvoerende taken maken de echte kern van het beroep uit. De ondersteunende taken zijn taken die doorheen het volledige takenpakket moeten worden toegepast en die voor de meeste beroepen gelden. Het gaat ondermeer om het naleven van algemene voorschriften m.b.t. kwaliteitszorg, veiligheid en milieu. Per taak zullen tevens de competenties vermeld worden, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die welbepaalde taak. Onder competenties verstaan we de reële en individuele capaciteit om kennis (theoretische en praktische kennis), vaardigheden en attitudes in het handelen aan te wenden, in functie van de concrete, dagdagelijkse en veranderende werksituatie en in functie van persoonlijke en maatschappelijke activiteiten. In dit profiel wordt het takenpakket van een ervaren vakman moderne bouwrestauratie toegelicht. Naast de opsomming van taken en competenties van deze ervaren beroepsbeoefenaar wordt eveneens aandacht geschonken aan de taken en competenties van een beginnend beroepsbeoefenaar. Dit geeft een indicatie van wat iemand moet kennen en kunnen na een basisopleiding. De volgende takenclusters kunnen onderscheiden worden: Voorbereidende taken Plannen en organiseren van het eigen werk (tabel 2.1.1) Organiseren en inrichten van de werkplek (tabel 2.1.2) Voorzien van de nodige grondstoffen en materieel (tabel 2.1.3) Uitvoerende taken Aanbrengen van een opvangsysteem en van bescherming op bepaalde gevelonderdelen vóór de gevelreiniging (tabel 2.2.1) Uitvoeren van de gevelreiniging en de nabehandeling (tabel 2.2.2) Voorbereiden van de ondergrond en van het vervangmateriaal voor natuursteenreparatie (tabel 2.2.3)

19 17. Uitvoeren van de natuursteenreparatie (2.2.4) Voorbereiden van de balk(en)(kop) ter bevordering of herstelling van de stabiliteit (tabel 2.2.5) Herstellen van de balk(kop) (tabel 2.2.6) Oplijmen van dragende balk(en) (tabel 2.2.7) Voorbereiden van het metselwerk vóór injectie ter bevordering van de stabiliteit of tegen opstijgend vocht (tabel 2.2.8) Uitvoeren van injecties ter bevordering van de stabiliteit en tegen opstijgend vocht (tabel 2.2.9) Voorbereiden van het hout- en/of metselwerk vóór een behandeling ter bestrijding van insecten en/of zwammen (tabel ) Uitvoeren van de behandeling ter bestrijding van insecten en/of zwammen (tabel ) Instaan voor de orde en de netheid op de werkplek (tabel ) Onderhouden en reinigen van materieel (tabel ) Werkadministratie doen (tabel ) Ondersteunende taken Kwaliteitszorg (tabel 1.3.1) Veiligheid (tabel 1.3.2) Milieu (tabel 1.3.3) Zoals reeds vermeld in de domeinbeschrijving, ligt naargelang de cultuurhistorische waarde van het gebouw de klemtoon bij het restaureren op het scrupuleus bewaren (conserveren) of herstellen (restaureren in strikte zin) van de oorspronkelijke toestand, dan wel op het vernieuwen (renoveren), met mogelijk belangrijke toevoegingen of wijzigingen. In de takentabellen wordt geen onderscheid gemaakt tussen een conserverende of een renoverende aanpak, en evenmin tussen harde of zachte behandelingen. Voor al deze verschillende vormen van omgaan met het bestaande gebouwenpatrimonium wordt steeds de algemene term restauratie gebruikt (zie ook WTCB, 2001).

20 Voorbereidende taken Plannen en organiseren van het eigen werk Taken Ontvangen en analyseren van de opdracht, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling via architect, projectleider of ploegbaas Ontvangen en kennis nemen van de planning Beginnende beroepsbeoefenaar Taken Competenties (enkel ontvangen, niet analyseren) Competenties Kunnen lezen en schrijven Kunnen begrijpen van de opdracht Kunnen ter plaatse de opdracht inschatten Kunnen lezen van plannen of werktekeningen Kunnen lezen en schrijven Kunnen interpreteren van de planning Kunnen opmeten Organiseren en inrichten van de werkplek Taken Beginnende beroepsbeoefenaar Taken Competenties Stellingen en ladders installeren 2 Afschermen van de stelling Competenties Kennis en kunnen uitvoeren van de basisregels voor de (de)montage van eenvoudige steigers, ladders en steunarmen Kunnen inschatten of de steiger beantwoordt aan de vereisten van de uit te voeren taak (bijv. draagvermogen, gewicht van de last, stabiliteit van de ondergrond) Kennis van de veiligheidsvoorschriften Kennis van de eventueel nodige verkeerssignalisatie Kennis van verschillende afschermmaterialen Kunnen op een correcte manier aanbrengen van deze afschermmaterialen 2 Het installeren van stellingen wordt meestal in onderaanneming door een gespecialiseerde firma uitgevoerd.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Betonhersteller BO BW 002 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1

Nadere informatie

Opleiding: VOEGER. Voegwerk in cement. Elastisch voegwerk

Opleiding: VOEGER. Voegwerk in cement. Elastisch voegwerk Opleiding: VOEGER De voeger voert zowel voegwerk in cement als elastisch voegwerk uit. Hij werkt tevens het voegwerk af en sluit gevelelementen aan. Basistechnieken metselwerk Voegwerk in cement Elastisch

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL VERWERKER AEEA (AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11

Nadere informatie

Polyvalent touwtechnieker

Polyvalent touwtechnieker DBSO-opleidingskaarten Administratieve groep37700 Rubriek: Onderhoud 9/06/2011 Polyvalent touwtechnieker Kerntaken De polyvalent touwtechnieker werkt op grote hoogten of moeilijk bereikbare plaatsen. Hij

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Stukadoor BO BW 007 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een silicone pistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

Claystone instructies 2017

Claystone instructies 2017 Claystone instructies 017 INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... Producttoepassing... Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels Het gelijkmaken

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder-decorateur BO BW 011 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel

Nadere informatie

DryStone Gel Combibox

DryStone Gel Combibox Product Solventvrij en gebruiksklaar injectie systeem op basis van siloxanen en silanen voor het blokkeren van opstijgend vocht. Eenvoudig in te brengen met een kokerpistool in boorgaten in een horizontale

Nadere informatie

OPLEIDINGSFICHE. Natuursteenbewerker

OPLEIDINGSFICHE. Natuursteenbewerker OPLEIDINGSFICHE Studiegebied Opleiding Ruwbouw Natuursteenbewerker Module Aantal lestijden Officiële modulecode Vereiste voorkennis Initiatie 160 M BW 120 Geen 120 M BW 121 - Initiatie 2 120 M BW 122 -

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Conservator/restaurator van muurschilderingen. Sector Conservatie/restauratie

Beroepsprofiel. Conservator/restaurator van muurschilderingen. Sector Conservatie/restauratie Brussel, 9 februari 2004 Beroepsprofiel Conservator/restaurator van muurschilderingen Sector Conservatie/restauratie In samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Monumenten en

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Werfbediener BO BW 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SPUITER Datum uitgave: november 2011 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Carrosserie: Spuiter Situering van het beroep

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA ONDERHOUDSWERKER GEBOUWEN 24 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot onderhoudswerker gebouwen worden.

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Zwevende Modules Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 14 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Zwevende modules in het studiegebied

Nadere informatie

INSTALLATIESTAPPEN NB: ClayStone is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina).

INSTALLATIESTAPPEN NB: ClayStone is niet geschikt voor een douche en andere vochtige zone. (Voor deze toepassing, zie Creatina). Perfectino ClayStone instructies INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... 2 Producttoepassing... 2 Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0085) Medewerker textielverzorging (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0085) Medewerker textielverzorging (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0085) Medewerker textielverzorging (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Medewerker textielverzorging (m/v) 1.2 Definitie Het uitvoeren van een aantal routinematige verwerkingshandelingen

Nadere informatie

Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel

Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel Buitengewoon secundair onderwijs - Opleidingsvorm 3 - Opleidingsprofielen - Interieurwever - Opleidingsprofiel Ga terug naar: overzicht opleidingsvorm 3 1: Algemeen 2: Opleidingsprofiel DOEL: Interieurbouwwerk

Nadere informatie

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen

Plaatser boven- en ondergrondse leidingen Profiel van Plaatser boven- en ondergrondse leidingen Kernactiviteiten en taken Beroepsprofiel sector van de elektriciens PSC 149.01 Plaatser boven- en ondergrondse leidingen versie 2015 Page 1 Titulatuur

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Behanger BO BW 009 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BANDENMONTEUR Standaard/Ervaringsbewijs (SERV, maart 2009) De bandenmonteur

Nadere informatie

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk

Schilderwerk. Pistoolschilderwerk Opleiding: SCHILDER Een schilder is iemand die het houtwerk of andere materialen van een gebouw van een verflaag voorziet. Je mag geen hoogtevrees hebben, want soms werk je op een ladder en/of steiger.

Nadere informatie

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2

SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 SECAUGEL INJECT 2 INJECTIEGEL TEGEN OPSTIJGEND VOCHT WTCB-RAPPORT DE 622X748-2 Hoogwaardig injectieproduct voor de behandeling van opstijgend vocht in muren Enkel te gebruiken na raadpleging van onze technische

Nadere informatie

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem

Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Reparatie methoden Het Total Wall Concept (scheur)herstel systeem Hierbij informeren wij u over de Total Wall Concept herstel methode voor gescheurd metselwerk. Door middel van het Total Wall Concept (TWC)

Nadere informatie

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom.

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom. HS PROTECT FLOOR is een luchtdrogende coating ter bescherming van vloeren tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL BANDENMONTEUR PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN (< 3,5 T) Datum uitgave: juni 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL DEPOLLUEERDER PERSONENWAGENS EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Datum uitgave: 2015 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 info@educam.be

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0092)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0092) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0092) Ruitenwasser (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Ruitenwasser (m/v) 1.2 Definitie De ruitenwasser wast oppervlakken in met spons of inwasapparaat, water en gepaste reinigingsproducten,

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Opleiding: TEGELZETTER

Opleiding: TEGELZETTER Opleiding: TEGELZETTER Op elke bouwwerf worden tegels geplaatst. Als tegelzetter bekleed je wanden, vloeren, trappen, en/of terrassen met tegels. Je werkt met mortel of lijm. Basistechnieken tegelzetten

Nadere informatie

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Bouw. Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving Productinformatieblad Editie 23/08/2011 Identificatie nummer 02 07 01 01 003 0 000002 Versie NL: 03-02-2014 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van optrekkend vocht. Product Omschrijving

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding IJzervlechter BO BW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht

Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Technische fiche Editie 1, 2012 Identificatie no. 02 07 01 01 003 0 000002 Versie no. 09022012 Injectiegel op basis van silaan voor de behandeling van opstijgend vocht Construction Product Omschrijving

Nadere informatie

hout Zo kunt u zelf Overzicht producten Stappenplannen

hout Zo kunt u zelf Overzicht producten Stappenplannen hout Zo kunt u zelf houtproblemen Productinformatie oplossen Overzicht producten Stappenplannen Houtvuller Heeft u een beschadigde deur of een verrot kozijn? In deze folder vindt u hulp om de meest voorkomende

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg

DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg DUURZAME MONUMENTEN? kunnen en/of moeten monumenten duurzaam zijn? Architect Breakfast Session DUBO Limburg INHOUD INHOUD Restauratie en renovatie zijn duurzaam maximaal behoud en gebruik van (historisch)

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW. Opleiding Natuursteenbewerker Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BOUW Opleiding Natuursteenbewerker BO BW 029 Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2010 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie

Nadere informatie

VR DOC.0370/39BIS

VR DOC.0370/39BIS VR 2017 2104 DOC.0370/39BIS Bijlage. Beschrijving van de beroepskwalificatie van samensteller (0266) als vermeld in artikel 1. 1. GLOBAAL a. Titel Samensteller b. Definitie De samensteller stelt onderdelen,

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

P/BWI/1.3 Deeltaak: profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen.

P/BWI/1.3 Deeltaak: profielen en kozijnen waterpas en te lood stellen en het meterpeil aanbrengen aan de hand van werktekeningen. Profieldelen Profiel: Bouwen, wonen en interieur BB KB GL Bouwproces en bouwvoorbereiding Taak: een kleinschalig bouwproject voorbereiden en het bouwproces organiseren maatvoeren en uitzetten profielen

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (SERV/FVB, 1998) Instapcompetenties (TEMPERA/FVB,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid METSELAAR (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties van een METSELAAR

Nadere informatie

STOP OPSTIJGEND VOCHT!

STOP OPSTIJGEND VOCHT! STOP OPSTIJGEND VOCHT! SNEL EENVOUDIG DOELTREFFEND SUPERSNEL & EENVOUDIG Boren, injecteren en klaar GEBRUIKSVRIENDELIJK Solventvrij, niet bijtend & reukloos PROPER Geen risico op morsen dankzij de precieze

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR. Specifiek uitvoeringswerk

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR. Specifiek uitvoeringswerk OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) METSELAAR Beroepsprofielen in de bouwnijverheid (SERV/FVB, 1998) METSELAAR Instapcompetenties

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER OPLEIDINGENSTRUCTUUR CONTAINERHERSTELLER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HOEKNAADLASSER Beroepscompetentieprofiel (SERV/INOM, juli 2008) PLAATLASSER

Nadere informatie

Injecteren tegen opstijgend vocht

Injecteren tegen opstijgend vocht Injecteren tegen opstijgend vocht Basisprincipes Capillair opstijgend grondvocht = vocht dat uit de bodem langs deporiën in de muur opstijgt Dit kan enkel bij een ideale poriëndiameter (zoals bvb in baksteen).

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad weber.mix 6 in 1 is een kant-en-klare mortel geschikt voor diverse toepassingen. Ideale oplossing voor renovatieklussen en verbouwingen Vloer & wand Binnen & buiten Veelzijdig inzetbare mortel welke geschikt

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op asfalt REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (0173) Uitvaartmedewerker

BEROEPSKWALIFICATIE (0173) Uitvaartmedewerker BEROEPSKWALIFICATIE (0173) Uitvaartmedewerker ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 1. Globaal 1.1 TITEL Uitvaartmedewerker 1.2 DEFINITIE

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VOEGER RSO/LW/EXT/DOC/037bijl50 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid METSELAAR (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op hout REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie 7. Waar u op moet letten bij

Nadere informatie

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal

REV:02-18/07/13. RapidRoof Waterproof Anti-Skid Specificaties op metaal REV:02-18/07/13 RapidRoof Inhoud 1. Voorbereiding 2. Aanbrenging: 3. Aanbrenging: enkel Waterproof 4. Aanbrenging: enkel Anti-Skid 5. Menghandleiding 6. Bijkomende informatie Let op: alle RapidRoof-producten

Nadere informatie

Plaatsing wandbekleding

Plaatsing wandbekleding Opleiding: BEHANGER Je kan ENKEL starten met de opleiding als je al een certificaat van schilder hebt behaald,waar je hebt geleerd hoe je de ondergrond moet voorbereiden. De behanger brengt het behang

Nadere informatie

constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel. HS PROTECT SANI is een luchtdrogende coating ter bescherming van uw sanitair tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout RLLL-RLLL-ADV-002bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Hout Opleiding BO HO 010 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006

Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Plaatsingsvoorschriften DELTA -THENE: Afdichting in de spouwmuur Conform EN 14967:2006 Algemene informatie: Het product is CE-gecertificeerd: prestatieverklaring op www.doerken.be. De folie beantwoordt

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL

SECTORAAL BEROEPSPROFIEL SECTORAAL BEROEPSPROFIEL POLYVALENT CARROSSERIEBOUWER Datum uitgave: december 2012 ASBL EDUCAM VZW Avenue J. Bordetlaan 164, Bruxelles 1140 Brussel T 02 778 63 30 F 02 779 11 32 Polyvalent carrosseriebouwer

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader masteropleiding Monumenten- en landschapszorg

Het domeinspecifieke referentiekader masteropleiding Monumenten- en landschapszorg Uittreksel uit het visitatierapport, 7 december 2010 Het domeinspecifieke referentiekader masteropleiding Monumenten- en landschapszorg 1.1 Inleiding Voor iedere opleiding wordt een domeinspecifiek referentiekader

Nadere informatie

KPMB Module: versie 1.1 18 juni 2015. 18 juni 2015 Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) versie 1.1 1/7

KPMB Module: versie 1.1 18 juni 2015. 18 juni 2015 Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) versie 1.1 1/7 KPMB Module: Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in monumenten en historisch waardevolle panden versie 1.1 18 juni 2015 18 juni 2015 Toepassing

Nadere informatie

Module Natuur- en Baksteenherstel

Module Natuur- en Baksteenherstel Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Natuur- en Baksteenherstel Yves Vanhellemont, Willem Van Peer, Nathalie Vernimme (eds) 3 Opleiding restauratievakman moderne bouwchemie Module Natuur-

Nadere informatie

Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74

Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74 Productnaam: Artikelnr: 21009 RC DRYGEL 74 GECONCENTREERDE INJECTIECREME OP BASIS VAN SILAAN/SILOXAAAN MENGSEL VOOR EEN DOELTREFFENDE INJECTIE BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT IN MUREN Beschrijving RC

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT

BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT BEHEERSPLAN BIJLAGE 1 BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT BIJLAGE 2 LIJST VAN PREMIEGERECHTIGDE WERKEN EN WERKEN VRIJGESTELD VAN TOELATING 1. instandhoudingswerken

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR OPLEIDINGENSTRUCTUUR METSELAAR RSO/LW/EXT/DOC/037bijl25 1 1. BESCHRIJVING Referentiekader: Nota WELZIJN OP HET WERK (SERV oktober 2004) Beroepsprofielen in de bouwnijverheid METSELAAR (SERV/FVB 1998) Instapcompetenties

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen

KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen KPMB Module: Bestrijding houtaantasting in historische gebouwen Toepassing Uitvoeringsrichtlijn (URL 5001) Bestrijding houtaantasting door insecten en zwammen in historisch gebouwen versie 2.0 21 december

Nadere informatie

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen

Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen Reinigings- en onderhoudstips voor gevelbeglazingen September 2007 Regelmatig bijgewerkte informatie over onze producten en hun beschikbaarheid, met richtlijnen voor hun onderhoud, zijn te vinden op onze

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0120)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0120) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0120) Voorbewerker carrosserie (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Voorbewerker carrosserie (m/v) 1.2 Definitie De voorbewerker carrosserie werkt op de spuitafdeling van een schadeherstelbedrijf

Nadere informatie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie

Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn Elektriciens : installatie en distributie Paritair comité voor de sectors die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn 1490100 Elektriciens : installatie en distributie Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 Tot vaststelling

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES OPLEIDINGENSTRUCTUUR ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) ONDERHOUDSTECHNICUS INDUSTRIËLE INSTALLATIES

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008. STUDIEGEBIED Hout STUDIEGEBIED Hout Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Daktimmerman BO HO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Je leert soepele vloerbekleding plaatsen met de bedoeling het interieur te verfraaien. De opleiding plaatser soepele vloerbekleding kan een aanvulling zijn op

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING Q-chem B.V. De Trompet 1918 1967 DB HEEMSKERK Q-Care Houtwormdood OL HET COLLEGE BESLUIT tot wijziging

Nadere informatie

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk Onderhouds advies schilderwerk U bent langer verzekerd van een goede bescherming door regelmatig onderhoud te plegen. Indien u zelf dit onderhoud gaat uitvoeren hebben wij hiervoor een onderhoudsadvies

Nadere informatie

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant!

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant! HS PROTECT BOUW is een luchtdrogende coating ter bescherming van ramen en profielen tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol

Nadere informatie

Artikel naar aanleiding van 3 e bijeenkomst Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk GEVELREINIGING VAN BAKSTEENMETSELWERK

Artikel naar aanleiding van 3 e bijeenkomst Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk GEVELREINIGING VAN BAKSTEENMETSELWERK Artikel naar aanleiding van 3 e bijeenkomst Kennisnetwerk Baksteenmetselwerk GEVELREINIGING VAN BAKSTEENMETSELWERK Het door KNB geïnitieerde kennisnetwerk Baksteenmetselwerk discussieerde over gevelreiniging

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Bouw Opleiding Polyvalent Onderhoudsmedewerker Gebouwen BO BW 030 gebouwen - BVR Pagina 1 van 22 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Beroepsprofiel. Conservator/restaurator van vlak en architecturaal glas. Sector Conservatie/restauratie

Beroepsprofiel. Conservator/restaurator van vlak en architecturaal glas. Sector Conservatie/restauratie Brussel, april 2005 Beroepsprofiel Conservator/restaurator van vlak en architecturaal glas Sector Conservatie/restauratie In samenwerking met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Monumenten

Nadere informatie

Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior. 1 - Voorbereiding

Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior. 1 - Voorbereiding Applicatie Orange Nano Guardon SelfClean AirQuality Interior 1 - Voorbereiding Om een goede chemische binding tussen Guardon SelfClean en het te behandelen oppervlak te waarborgen dient het oppervlak grondig

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 7 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER CARROSSERIE. Plaatwerk carrosserie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER CARROSSERIE. Plaatwerk carrosserie OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATWERKER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PLAATWERKER Standaard/Ervaringsbewijs (SERV, juli 2010) PLAATWERKER Beroepscompetentieprofiel

Nadere informatie

Een beetje geschiedenis

Een beetje geschiedenis De kroonlijst steunt de dakgoot, die het regenwater van het dak opvangt en de bovenkant van de gevel beschermt tegen overmatige vochtigheid. Naast deze technische functie geeft zij de «finishing touch»

Nadere informatie

Omschrijving van de stenen grafkist uit de St. Annakerk te Aldeneik

Omschrijving van de stenen grafkist uit de St. Annakerk te Aldeneik Omschrijving van de stenen grafkist uit de St. Annakerk te Aldeneik Destenengrafkistzoalsdezeindekerk werd aangetroffen. De grafkist was bij het verplaatsen op enkele houten balken geplaatst. De grafkist

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING OPLEIDINGENSTRUCTUUR MONTEUR CENTRALE VERWARMING 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) MONTEUR CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES Beroepsprofielen in

Nadere informatie

OPSTIJGEND VOCHT. Rewah nv. Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding

OPSTIJGEND VOCHT. Rewah nv. Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding OPSTIJGEND VOCHT Rewah nv Sinds 1985 uw specialist in de ontwikkeling van producten voor vochtbestrijding Diagnose: opstijgend vocht! - Vlekvorming - Geurhinder - Vochtig pleisterwerk - Schimmels - Zoutuitbloeiingen

Nadere informatie

Humabloc Plus. Geavanceerde geltechnologie. Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling

Humabloc Plus. Geavanceerde geltechnologie. Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling Humabloc Plus Geavanceerde geltechnologie Humabloc Plus een revolutionaire productontwikkeling Optrekkend vocht Bij optrekkend vocht gaat het meestal om muren waar sprake is van grote vochtopname als

Nadere informatie

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur

Montagehandleiding voor vrijhangend ondermeubel Type: wandmontage voor een holle bouwstenenmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 8 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

DIGEST. Injectie van metselwerk tegen opstijgend vocht. wtcb.be. Een goede diagnose stellen

DIGEST. Injectie van metselwerk tegen opstijgend vocht. wtcb.be. Een goede diagnose stellen WTCB wtcb.be DIGEST Injectie van metselwerk tegen opstijgend vocht Vocht is het meest voorkomende schadebeeld in de bouw. Het treedt niet alleen op in oude gebouwen, maar soms ook in recentere bouwwerken.

Nadere informatie

Xylamon Houtwormdood. Algemene informatie Pagina 2. Technische informatie Pagina 4. Veiligheid informatie Pagina 5-6.

Xylamon Houtwormdood. Algemene informatie Pagina 2. Technische informatie Pagina 4. Veiligheid informatie Pagina 5-6. Xylamon Houtwormdood Algemene informatie Pagina 2 Gebruiksaanwijzing Pagina 3 Technische informatie Pagina 4 Veiligheid informatie Pagina 5-6 Houtverduurzaming Algemene informatie Voorkomt en bestrijdt

Nadere informatie

EUROPEAN FEDERATION OF MUSEUM & TOURIST RAILWAYS FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE FER TOURISTIQUES ET HISTORIQUES

EUROPEAN FEDERATION OF MUSEUM & TOURIST RAILWAYS FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE FER TOURISTIQUES ET HISTORIQUES EUROPEAN FEDERATION OF MUSEUM & TOURIST RAILWAYS FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE FER TOURISTIQUES ET HISTORIQUES EUROPÄISCHE FÖDERATION DER MUSEUMS- UND TOURISTIKBAHNEN EUROPESE FEDERATIE VAN MUSEUM-

Nadere informatie

Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS

Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS Gevelbeglazing REINIGINGS- EN ONDERHOUDSGIDS VERSIE 1.0 SEPTEMBER 2013 Deze versie vervangt alle eerdere versies. Op www.yourglass.com kunt u geregeld actualisaties vinden. WAARSCHUWING Gelieve deze handleiding

Nadere informatie

FICHE 8: EEN METALEN VOORWERP SCHOONMAKEN CORROSIE BEHANDELEN

FICHE 8: EEN METALEN VOORWERP SCHOONMAKEN CORROSIE BEHANDELEN FICHE 8: EEN METALEN VOORWERP SCHOONMAKEN CORROSIE BEHANDELEN Corrosie -belangrijkste oorzaak van verwering bij metalen voorwerpen Corrosie is een verandering veroorzaakt door een chemische reactie tussen

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking 4941 Watergedragen muurverfsystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking 4941 Watergedragen muurverfsystemen Brander Afbouwprodukten 1/6 november 1998 OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Brander watergedragen muurverfsystemen kunnen, afhankelijk van het type muurverf, gekozen worden om technische of esthetische redenen.

Nadere informatie