GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK"

Transcriptie

1 GEMEENTE OLDEBROEK EVALUATIE VERORDENING STARTERSLENINGEN OLDEBROEK Augustus

2 Bron afbeelding voorpagina: 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Opbouw van de rapportage 5 2. Context Starterslening Achtergrond Starterslening vanaf 1 januari Doel Communicatie SVn 7 3. Kengetallen en resultaten Aantal verstrekte Startersleningen Aantal verstrekte Startersleningen naar leeftijd Vorige woonsituatie starters Plaats van herkomst van de starters Plaats van aankoop van de starters en plaats van aankoop Verhuisbewegingen voormalige eigenaren Verwervingskosten (inclusief bijkomende kosten) Geleend bedrag Marktontwikkelingen Conclusies en aanbevelingen 12 3

4 4

5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De laatste jaren is het aantal jonge huishoudens in de gemeente Oldebroek licht afgenomen. Voor de gemeenteraad was dit aanleiding om het college te vragen de mogelijkheden van de invoering van de Starterslening te onderzoeken. Het college heeft hier onderzoek naar gedaan en de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de invoering van de Starterslening door middel van het vaststellen van de Verordening Startersleningen Oldebroek en het beschikbaar stellen van een budget van ,-. Sinds 1 maart 2015 kan de Starterslening worden aangevraagd. Het doel van de Starterslening is om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en starters te helpen een koopwoning te bemachtigen Er bestaat de indruk dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de Starterslening. Daarom is recentelijk de vraag gesteld of de Starterslening in de huidige vorm voldoet aan de vraag. Ondanks het geringe aantal verleende Startersleningen worden de effecten van de Starterslening op de Oldebroekse woningmarkt in beeld gebracht. Ook wordt er ingegaan op de huidige randvoorwaarden en of die voldoende aansluiten op de huidige woningmarkt. 1.2 Opbouw van de rapportage In het volgende hoofdstuk wordt de context van de Starterslening geschetst waarbij wordt ingegaan op het doel van de Starterslening, de voorwaarden van de Starterslening, de communicatie rond de Starterslening en de rol van de Stichting Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de resultaten, waarbij in beeld wordt gebracht hoeveel Startersleningen er zijn verleend, waar de kopers vandaan komen, wat de aankoopprijs van de woning was, welke bedragen er zijn geleend en de verhuisbewegingen van de voormalige eigenaren. Een schets van enkele marktontwikkelingen is te vinden in het vierde hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk worden de effecten van de Starterlening op de Oldebroekse woningmarkt beschreven en worden aanbevelingen gegeven ten aanzien van de huidige randvoorwaarden. 5

6 2. Context Starterslening 2.1 Achtergrond Voor starters op de woningmarkt is het vaak lastig om een woning te kopen. Om starters te ondersteunen is de Starterslening ontwikkeld. Deze lening is bedoeld om starters een duwtje in de rug te geven bij de koop van hun eerste woning, maar niet voldoende kunnen lenen bij een bank. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de (leen)normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar. De gemeente biedt de lening, in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), aan als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Na drie jaar gaat de koopstarter in principe rente (en aflossing) betalen tenzij uit de krediettoets blijkt dat het inkomen van de koopstarter niet toereikend is. 2.2 Starterslening vanaf 1 januari 2017 Na 31 december 2016 verandert deze situatie. Voor hypotheken die vanaf 2013 worden afgesloten geldt dat deze tenminste annuïtair moet worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2106 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd blijft bestaan. De Starterslening blijft bestaan in 2017, maar het is nog de vraag in welke vorm. De SVn onderzoekt momenteel de mogelijkheden om er voor te zorgen dat de Starterslening in aangepaste vorm ook ná 2016 aantrekkelijk blijft. 2.3 Doel De Verordening Startersleningen Gemeente Oldebroek is ingevoerd om een impuls te geven aan de lokale (koop)woningenmarkt en de doorstroming in de koop- en huursector te bevorderen. Daarnaast worden koopstarters geholpen om hun eerste stap op de koopwoningenmarkt te zetten. De Starterslening kan worden ingezet voor een bestaande woning of nieuwbouwwoning waarvan de verwervingskosten maximaal ,- bedragen. De lening bedraagt maximaal 20% (maximaal ,-) van de verwervingskosten. Het inzetten van de Starterslening is niet mogelijk voor de aankoop van een huurwoning van de woningcorporatie. 2.4 Communicatie Na de invoering van de Starterslening is hier diverse keren aandacht aan besteed in de Huis-aanhuiskrant. In juni 2015 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor makelaars en hypotheekadviseurs om hen te informeren over de voorwaarden van de Starterslening. Helaas bleef het aantal aanvragen gering. Enkele maanden later is er opnieuw diverse keren aandacht besteed aan de Starterslening in de lokale media, maar dat heeft het aantal aanvragen niet doen toenemen. 6

7 Bij lokale makelaars is nagevraagd of zij oorzaken konden aanwijzen voor het uitblijven van aanvragen voor Startersleningen. Zij gaven aan dat de Starterslening niet zo bekend is bij de inwoners. Een andere oorzaak die werd genoemd is dat het niet zo bij de cultuur past om geld te lenen bij de overheid. Tot slot werd aangegeven dat aantal beschikbare woningen bij maximale verwervingskosten van ,- gering is. Bij de laatste projecten met nieuwbouwwoningen konden vrijwel geen woningen worden aangekocht met behulp van de Starterslening. 2.5 SVn De eerste inhoudelijke toets van een aanvraag voor een Starterslening wordt verricht door de gemeente. Vervolgens voert het SVn de krediettoets uit en adviseert de gemeente de Starterslening wel of niet te verlenen. Het SVn beheert revolverende fondsen van met name gemeenten. Uit deze fondsen verstrekt het SVn op aanwijzing van de gemeenten laagrentende leningen aan particulieren en andere initiatiefnemers van projecten op het brede terrein van wonen en stedelijke vernieuwing. Rente en aflossing op deze leningen vloeien terug in het gemeentelijke investeringsfonds, zodat deze middelen onafgebroken vrij komen voor nieuwe zachte leningen. Hiermee ontstaat een duurzaam investeringsfonds. 7

8 3. Kengetallen en resultaten 3.1 Aantal verstrekte Startersleningen De gemeente Oldebroek verstrekt nu ruim een jaar de Starterslening. Tot nu toe zijn er acht Startersleningen toegekend. De verdeling van de verstrekte Startersleningen over de jaren is opgenomen in de onderstaande tabel. Jaar Aantal verstrekte leningen Totaal 8 In behandeling 3 Afgewezen Aantal verstrekte Startersleningen naar leeftijd Het merendeel van de starters waaraan een Starterslening is verstrekt was jonger dan 30 jaar. De gemiddelde leeftijd van de starter is 24 jaar. Verstrekte Startersleningen naar leeftijd 13% 37% 50% < jaar jaar 3.3 Vorige woonsituatie van de starters Van de acht starters lieten er drie een huurwoning achter waarvan twee binnen de gemeente Oldebroek en één buiten de gemeente Oldebroek. Vijf starters waren inwonend waarvan twee binnen de gemeente en drie buiten de gemeente. Vorige woonsituatie Aantal Huurwoning in de gemeente 2 Inwonend binnen de gemeente 2 Huurwoning buiten de gemeente 1 Inwonend buiten de gemeente 3 Totaal 8 8

9 3.4 Plaats van herkomst van de starters De plaats van herkomst van de starters is gevarieerd. De helft van de starters komt uit de gemeente Oldebroek en andere helft uit diverse plaatsen in de omgeving. Dit blijkt ook wel uit het onderstaande cirkeldiagram. Plaats van herkomst starter 13% 13% 12% Oosterwolde Wezep Hasselt 13% 12% 37% Heerde Zwartsluis Zwolle 3.5 Plaats van aankoop van de starters Voor de plaats van aankoop geldt dat zeven starters een woning in Wezep hebben gekocht en één starter een woning in Hattemerbroek. Voor overige kernen geldt dat het aanbod van betaalbare woningen (zeer) beperkt is. Dit heeft ook te maken met de samenstelling van de woningvoorraad in deze dorpen. In Noordeinde en Oosterwolde zijn weinig tot geen kleine (rij)woningen beschikbaar. In de kern Oldebroek zijn wel rijwoningen beschikbaar maar die worden veelal aangeboden voor verkoopprijzen vanaf ,- kosten koper. Het is dan niet mogelijk om deze woning aan te kopen met behulp van de Starterslening. 3.6 Verhuisbewegingen van de voormalige eigenaren De verhuisbewegingen van de voormalige eigenaren zijn erg gevarieerd. Twee personen hebben een nieuwbouwwoningen in de gemeente Oldebroek gekocht. Voor twee personen geldt dat zij bij iemand zijn ingetrokken. Twee mensen hebben een woning buiten de gemeente betrokken, respectievelijk in Zwolle en Kampen. Vorige eigenaar Aantal Verhuisd binnen de gemeente 5 Waarvan naar nieuwbouw 2 Verhuisd buiten de gemeente 2 Onbekend 1 Totaal Verwervingskosten (inclusief bijkomende kosten) De verwervingskosten van de goedkoopste woning bedroegen ,-. De verwervingskosten van de duurste woning bedroegen ,-. Het grootste aantal woningen werd aangekocht voor een bedrag tussen de ,- en ,- en tussen de en ,- Het gemiddelde aankoopbedrag bedroeg ,-. In onderstaande tabel is te zien in welke prijscategorieën woningen zijn aangekocht met de Starterslening. Verwervingkosten x Aantal woningen

10 3.8 Geleende bedrag De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal ,-.Dit is ook het hoogst geleende bedrag. Het laagst geleende bedrag bedroeg 9.377,-. Het gemiddelde leenbedrag bedraagt ,-. In onderstaande tabel is een verdeling te zien over de geleende bedragen. Geleende bedrag x Aanvragen

11 4. Marktontwikkelingen In 2015 was er sprake van economische groei. De verwachting is dat de economie in 2016 en 2017 opnieuw zal groeien. De stijgende koopkracht en de hogere werkgelegenheid zijn positief voor onder andere de woningmarkt. Uit marktinformatie blijkt dat de groei in het eerste kwartaal van 2016 hoger was dan verwacht. Zowel de verkopen als de huizenprijzen zijn landelijk relatief sterk gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van Voorspeld wordt dat er in 2017 nog meer woningen worden verkocht. Tevens is de hypotheekrente in het eerste kwartaal van 2016 gedaald en verwachten banken dat deze rest van 2016 en in 2017 laag blijft. De afgelopen jaren zijn er diverse marktontwikkelingen gaande die een verregaande invloed hebben op de mogelijkheden van starters op de koopwoningenmarkt. Een enkele maatregel was bedoeld om de woningmarkt in beweging te krijgen, maar vrijwel alle maatregelen zijn erop gericht om kopers te beschermen tegen het nemen van te grote risico s. Hypotheekverstrekkers zijn zich bewust van de risico s en verstrekken geen leningen meer die hoger zijn dan de waarde van de woning. In de praktijk betekent dit dat de mogelijkheden voor een hypotheek voor met name mensen met een lager inkomen worden verkleind. In verband met de Europese wetgeving voor de sociale huur komt een deel van deze doelgroep ook bijna niet meer in aanmerking voor een huurwoning in de sociale sector. Onderstaand is een opsomming gemaakt van de belangrijkste maatregelen. Verlaging van de overdrachtsbelasting Om een impuls te geven aan de woningmarkt is in 2011 in de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. Uiteindelijk is in 2012 besloten om de overdrachtsbelasting structureel te verlagen naar 2%. Verlaging maximaal leenbedrag naar 100% waarde van de woning Sinds 2013 worden er voorwaarden gesteld aan het maximale leenbedrag ten opzichte van de marktwaarde. Voor de aankoop van een woning mag in 2016 maximaal 102% van de marktwaarde worden verleend. Uiteindelijk mag in 2018 de maximale hypotheek niet hoger zijn dan 100% van de marktwaarde. Dit betekent dat de bijkomende kosten in de toekomst steeds meer zelf betaald moeten worden. Aflossingsplicht Sinds 2013 is er niet meer bij alle hypotheekvormen recht op hypotheekrenteaftrek. Als men (extra) geld gaat lenen en recht wil hebben op hypotheekrenteaftrek dan moeten deze lening in maximaal 30 jaar worden afgelost via een maandelijkse aflossing. Er moet dus gelijk worden gestart met het aflossen van de hypotheek. Dit betekent dat er nog maar keuze is uit twee leningsvormen: een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Verlaging NHG-grens Als gevolg van de kredietcrisis ging in 2009 de NHG-grens omhoog om de woningmarkt te stimuleren. Per 1 juli 2009 werd de grens verhoogd van ,- naar ,-. Daar staat tegenover dat sinds 2011 een daling is ingezet om in 2016 weer op het normale niveau uit te komen. Dit jaar zou de grens worden verlaagd naar ,- maar in verband met de gestegen huizenprijzen is de geplande verlaging van de kostengrens niet doorgevoerd. De NHG-grens ligt nu op ,-. Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. Europese wetgeving sociale huur Vanaf 1 januari 2011 moeten woningcorporaties 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een jaarinkomen tot ,- (prijspeil 2016). Hierdoor dreigt een groep huishoudens met een inkomen vlak daarboven in de knel te komen op de woningmarkt. Zij komen niet meer in aanmerking voor een woning in de sociale huursector, commercieel huren is te duur en door de aangescherpte maatregelen is het moeilijker om een woning te kopen. 11

12 5. Conclusies en aanbevelingen 5.1 Conclusies Sinds ruim een jaar is het mogelijk om een Starterslening aan te vragen bij de gemeente Oldebroek. Tot nu toe zijn er acht Startersleningen verstrekt. Eén aanvraag is afgewezen en op dit moment zijn er drie aanvragen voor Startersleningen in behandeling. Ondanks het beperkte aantal toegekende Startersleningen kan er een voorzichtige conclusie worden getrokken dat de Starterslening bijdraagt aan het aantrekken en behouden van jongeren in de gemeente. De helft van de toegekende Startersleningen is verstrekt aan jongeren die niet uit de gemeente Oldebroek komen. Bijna de helft van de jongeren heeft een huurwoning achtergelaten waardoor er voorzichtigheidshalve ook kan worden gesproken van doorstroming in de huursector. De verhuisbewegingen van de voormalige eigenaren zijn divers. Meer dan de helft van de mensen is verhuisd binnen de gemeente waarvan een aantal naar (nieuwbouw)woning in het duurdere segment. Hier is ook doorstroming teweeg gebracht. De toegekende Startersleningen zijn grotendeels ingezet voor de aankoop van woningen in Wezep. Voor de overige kernen geldt dat het aanbod betaalbare woningen (zeer) beperkt is en zodoende niet met behulp van de Starterslening kunnen worden aangekocht. De gemiddelde kosten voor het verwerven van de woning bedragen ,-. Daarvoor wordt vaak maximaal geleend (in zes van de acht gevallen). Het gemiddelde leenbedrag bedraagt ,-. Wanneer er wordt gekeken naar de gemiddelde kosten voor het verwerven van de woning zou er geconcludeerd kunnen worden dat de grens van de verwervingskosten ( ,-) hoog genoeg is. Echter lokale makelaars constateren dat het aantal bereikbare woningen beperkt is en dat nieuwbouwwoningen vrijwel niet kunnen worden aangekocht met behulp van de Starterslening. Een ander punt van aandacht dat is aangegeven door de makelaars en ook intern is opgemerkt is dat de Starterslening onvoldoende bekend is bij de inwoners van de gemeente Oldebroek. 5.2 Aanbevelingen De Starterslening is op dit moment nauwelijks in te zetten voor de aankoop woningen buiten Wezep en Hattemerbroek. Door het verhogen van de grens van de verwervingskosten naar ,- zijn ook woningen in andere kernen te financieren met de Starterslening. Voor deze prijs kan een eengezinswoning worden verworven. Daarnaast worden ook verschillende woningen in nieuwbouwprojecten bereikbaar. Het verhogen van de prijsgrens zorgt er voor dat het aantal woningen dat bereikbaar is met de Starterslening wordt vergroot en dat hiermee de doorstroming vanuit zowel de huur- als de koopsector verder op gang komt. Wanneer de aankoopkostengrens te hoog wordt vastgesteld bestaat het risico dat er geen doorstroming op gang komt aan de onderkant van de woningmarkt. Zodoende wordt geadviseerd deze grens niet te hoog te leggen. Ondanks aandacht in de lokale media en het organiseren van een informatiebijeenkomst voor lokale makelaars en hypotheekadviseurs blijkt de Starterslening nog niet zo bekend. Aanbevolen wordt om in de lokale media meer aandacht te besteden aan de Starterslening. Mogelijk kunnen lokale makelaars hierbij ook een rol spelen. Zij kunnen bijvoorbeeld bij hun aanbod aangeven dat de woning met behulp van een Starterslening kan worden aangekocht voor zover dat nog niet gebeurt. Na 31 december 2016 veranderen de voorwaarden van de Starterslening. De Starterslening blijft wel bestaan, maar het SVn onderzoekt nog de mogelijkheden om er voor te zorgen dat de Starterslening in aangepaste vorm ook ná 2016 aantrekkelijk blijft. In verband daarmee wordt geadviseerd om vanaf 2017 weer meer publiciteit te geven aan de Starterslening te geven met als doel deze breed bekend te maken. 12

Evaluatie Starterslening

Evaluatie Starterslening Evaluatie Starterslening Januari 2015 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding... 2 3 De Starterslening... 3 3.1 Achtergrond... 3 3.2 Doel... 3 3.3 SVn... 3 4 Kengetallen en resultaten... 4 4.1 Aantal verstrekte Startersleningen...

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Eemsmond

Evaluatie Starterslening gemeente Eemsmond Evaluatie Starterslening gemeente Eemsmond Augustus 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De Starterslening 4 3. Kengetallen en resultaten 5 4. Effecten op de woningmarkt 8 5. Financiën 9 6. Relatie met

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling?

Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling. 1. Waarom SVn-startersregeling? Bijlage Achtergronden Wormerlandse VROM Startersregeling Februari 2009 In deze bijlage wordt de startersregeling nader toegelicht. Allereerst wordt de keuze voor deelname aan de startersregeling van de

Nadere informatie

Volgen ontwikkelingen

Volgen ontwikkelingen Visie op wonen Een passende en betaalbare woning voor iedereen Woningbehoefte bepalen in overleg met de lokale marktpartijen, niet alleen op basis van cijfers Hierdoor de woningbehoefte voor zijn, in plaats

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug

Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug periode 1 november 2010 tot en met 31 december 2016 Datum 27 maart 2017 Thema Omgeving / Beleid en advies Auteur S. Bos Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013

Starterslening bij de gemeente Bergen. September 2013 1 Starterslening bij de gemeente Bergen September 2013 2 Starterslening bij de gemeente Bergen Hoe werkt de Starterslening? Je wilt een huis kopen in de gemeente Bergen. Maar je kunt net niet genoeg geld

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling

Evaluatie Startersregeling A gemeente Eindhoven Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 2011 mro/rd10060187 Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,-

Starterslening. Maximale startersleningdeel bedraagt 20% van de verwervingskosten, dus tot 70.000,- Starterslening De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure van SVn kunt u lezen dat de

Nadere informatie

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813

*ZAACC9B7FC0* Adviesnota. Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Raad van : 12 december 2013 Agendapunt : 11 Volgnr. : 2013-083 Reg. nr. : Z-13-04755 /INT-13-01813 Adviesnota *ZAACC9B7FC0* Onderwerp Startersleningen. Inleiding In de raadsvergadering van 18 april 2013

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Het functioneren van de starterslening binnen de gemeente Oirschot hebben we geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven.

Het functioneren van de starterslening binnen de gemeente Oirschot hebben we geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven. Memo Van : Carine Roijakkers Datum : 23 december 2014 Onderwerp : Evaluatie Starterslening gemeente Oirschot 1. Inleiding De gemeente Oirschot verstrekt middels het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk

Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk Evaluatie Starterslening gemeente Moerdijk 2008-2012 Gemeente Moerdijk November 2012 B. Oudhuis, afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3

Nadere informatie

2. Startersleningen. Werking Starterslening

2. Startersleningen. Werking Starterslening Middelen/B&I/VROM Memo Aan: Van: gemeenteraad (presidium 27 november) college Datum: 29 november 2007 betreft: raadsagendapunt nr. 16: Starterswoningen Op de lijst van toezeggingen is afgesproken dat het

Nadere informatie

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad)

t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) RAADSCOMMISSIE Vergadering d.d. 19 augustus 2008 t.k.n. advies A (ter advisering; wordt alleen besproken in de commissie) advies B (ter besluitvorming door de raad) Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/29

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/29 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 14-4-2015 Nummer voorstel: 2015/29 Voor raadsvergadering d.d.: 28-04-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012

Notitie. Betreft: Startersleningen Zoeterwoude. Datum: 1 oktober 2012 Notitie Betreft: Startersleningen Zoeterwoude Datum: 1 oktober 2012 Inleiding De nieuwbouw van de woningen blijft achter, terwijl de vraag naar betaalbare koopwoningen groot is. Vooral aan de onderkant

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENINGEN GEMEENTE ZOETERWOUDE ( )

EVALUATIE STARTERSLENINGEN GEMEENTE ZOETERWOUDE ( ) EVALUATIE STARTERSLENINGEN GEMEENTE ZOETERWOUDE (0 0) Gemeente Zoeterwoude Januari 06 Inhoud. Inleiding. Doel van de starterslening. Karakter van de starterslening. Resultaten. Mogelijke wijzigingen in

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug

Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug Evaluatie Startersregeling gemeente Utrechtse Heuvelrug periode 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2011 Datum 8 november 2011 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur R.L. Parahoe Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn

FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FINANCIER VOOR MENSEN, WONEN & WIJKEN SVn FONDSENBEHEERDER SVN Oprichting in 1996 door de Nederlandse gemeenten, vanuit Bouwfonds Uitvoerende instantie voor het verstrekken van leningen ter verbetering

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *11vra00207* 11vra00207 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 23-08-2011 Datum Raadsvergadering: 06-10-2011 Afdeling: ROBW Raadscie: CIEG, 26-09-2011 Steller: D. Louwerens Onderwerp Evaluatie verordening

Nadere informatie

Notitie startersleningen gemeente Tynaarlo

Notitie startersleningen gemeente Tynaarlo Notitie startersleningen gemeente Tynaarlo Inleiding De woningmarkt zit op slot. De mensen zijn afwachtend in deze voor velen economisch onzekere tijd. Hypotheekverstrekkers worden steeds terughoudender

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 6 november 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00342 Onderwerp Beschikbaar stellen budget starterslening - vormend

Nadere informatie

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning

nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning nieuwe fase Nu ook mogelijk bij woongebied Het Hoge Rot De Starterslening voor uw eerste koopwoning De gemeente Wijchen wil het starters op de koopwoningmarkt makkelijker maken om in gemeente Wijchen een

Nadere informatie

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 25-6-13 Onderwerp Herinvoering van de verstrekking van startersleningen Status Besluitvormend Voorstel 1. Aanvullende middelen beschikbaar te stellen van in totaal 265.510,52 via begrotingswijziging

Nadere informatie

Notitie Starterslening 2013

Notitie Starterslening 2013 Notitie Starterslening 2013 1.1 Het speelveld Het is 2013 en de wereld is veranderd. Eigen woningbezit is geen synoniem meer voor vermogensopbouw vooral niet voor degenen die na 2005 een woning hebben

Nadere informatie

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk

Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Op zoek naar je eerste woning? De starterslening maakt het mogelijk Een eigen huis Wie droomt daar niet van? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst

Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst Evaluatie Startersregeling Gemeente Bronckhorst 1. Inleiding De VROM Startersregeling overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van een starterswoning en het bedrag dat u maximaal bij de bank kunt

Nadere informatie

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79

Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december 2015 Gemeentebladnummer 79 Initiatiefvoorstel Startersregeling Landgraaf Gemeente Landgraaf Verantwoordelijk portefeuillehouder Wethouder mw. Dreissen Oordeelvormende raad 26 november / 3 december 2015 Besluitvormende raad 17 december

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, Onderwerp: Voortzetten verstrekking van startersleningen. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met overboeken van 210.000 van de

Nadere informatie

Gemeenteblad. Jaar/nummer:

Gemeenteblad. Jaar/nummer: Gemeenteblad Onderwerp: Startersleningen Jaar/nummer: In behandeling bij: Beleid / Wethouder de Jong Voorstel Instemmen met het instellen van een fonds voor startersleningen. Daarvoor de Concept Verordening

Nadere informatie

Starterslening en Koopsubsidie

Starterslening en Koopsubsidie Starterslening en Koopsubsidie Voor starters op de woningmarkt is het kopen van een woning de laatste jaren niet eenvoudiger geworden. Ondanks de lage hypotheekrente en regelingen zoals Nationale Hypotheek

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening Breda - Concept 5 september 2012 1 EVALUATIE STARTERSLENING BREDA

Evaluatie Starterslening Breda - Concept 5 september 2012 1 EVALUATIE STARTERSLENING BREDA Evaluatie Starterslening Breda Concept 5 september 2012 1 EVALUATIE STARTERSLENING BREDA 5 oktober 2012 Evaluatie Starterslening Breda Concept 5 september 2012 2 1. Inleiding Sinds 1 augustus 2009 is de

Nadere informatie

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015

Ons kenmerk: 596472 A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 RIDDERKERK Aan de Gemeenteraad Uw brief van: Uw kenmerk: Bijlage(n): Ons kenmerk: 596472 Contact: A.C.P. van Kruijssen Doorkiesnummer: 0180451222 E-mailadres: Datum o 2 SEP. 2015 Betreft: Onderzoek Startersleningen

Nadere informatie

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag!

Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! 1 Droomhuis op het oog? De gemeente helpt u graag! U wilt een huis kopen of bouwen in Biezenmortel, Esch, Haaren of Helvoirt? Een goed besluit! Maar met dit besluit bent u er wellicht nog niet. Een huis

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties

De Starterslening. van woningcorporaties De Starterslening van woningcorporaties De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en deze woning wilt u kopen van een woningcorporatie. Uw bank of hypotheekadviseur

Nadere informatie

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014

Voorstel raad. Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Onderwerp Vergadering van Initiatiefvoorstel startersleningen gemeente Hollands Kroon 4 maart 2014 Nummer Fractie PvdA 5 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1. De Verordening

Nadere informatie

Zaaknummer: Datum: 6 september 2016 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage: 1 Onderwerp: Evaluatie starterslening 2016

Zaaknummer: Datum: 6 september 2016 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage: 1 Onderwerp: Evaluatie starterslening 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 604442 Datum: 6 september 2016 Portefeuillehouder: wethouder D.A. (Dirk) Heijkoop Bijlage:

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK

OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK OP ZOEK NAAR JE EERSTE WONING? DE STARTERSLENING MAAKT HET MOGELIJK EEN EIGEN HUIS WIE DROOMT DAAR NIET VAN? De zoektocht naar een eigen woning is leuk, maar er komt wel veel uitzoekwerk bij kijken. Belangrijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Startersleningen voor koopstarters Status Besluitvormend Voorstel 1. De voorwaarden voor startersleningen te verruimen. a. De koopstarter van buiten Boxtel voor de starterslening in aanmerking

Nadere informatie

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning

Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning Een leven voor je BeZoek onze website! Speciaal voor nieuw woongebied De Plantage De Starterslening voor uw eerste koopwoning U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het

Nadere informatie

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5

Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 Analyse woningtoewijzing Hofland-Oost fase 4 en 5 1. Inleiding In Hofland-Oost fase 4 en 5 worden in totaal 102 woningen gerealiseerd, waarvan 81 koopwoningen. Van 19 december 2009 tot en met 8 januari

Nadere informatie

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of

De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk. rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of Starterslening Logo in Versie 1 april 2017 De Starterslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen voor de aankoop van een woning of appartement. In de brochure

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel inzake het nemen van het principe-besluit om per 1 januari 2014 in de gemeente Cuijk de Starterslening in te voeren

Raadsvoorstel. : Voorstel inzake het nemen van het principe-besluit om per 1 januari 2014 in de gemeente Cuijk de Starterslening in te voeren Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel inzake het nemen van het principe-besluit om per 1 januari 2014 in de gemeente Cuijk de Starterslening in te voeren Datum college : 24 september 2013 Portefeuillehouder

Nadere informatie

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars)

s. meijer RU Br Het voorstel is afgestemd met marktpartijen (waaronder makelaars, geldverstrekkers, Welbions en ontwikkelaars) SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 13G200179 503614 / 503614 ONDERWERP Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn. s. meijer RU Br AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt. 16 december 2014 KDK/03000/i Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03000/i.00922 9.7 Datum: 21 oktober 2014 Verzonden: 4 december 2014 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Starterslening Het coalitieprogramma

Nadere informatie

Impulsplan. 'Starters: een eigen thuis!'

Impulsplan. 'Starters: een eigen thuis!' Impulsplan 'Starters: een eigen thuis!' Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl Internet: www.limburg.nl

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing.

Artikel 3 Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oostzaan en de SVn van toepassing. Verordening VROM Starterslening gemeente Oostzaan Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder : a. SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

Nadere informatie

Evaluatie Starterslening Juni 2016

Evaluatie Starterslening Juni 2016 Onderwerp: Evaluatie Starterslening t/m 1 juni 2016 Datum: 30 september 2016 Afdeling: Ruimte Manager: Daaf de Groote Wethouder: Lea van der Tuin en Wim t Mannetje Steller: Marjolein Jonker Evaluatie Starterslening

Nadere informatie

Gemeente Heerde O 6 JULI 2015

Gemeente Heerde O 6 JULI 2015 Gemeente Heerde O 6 JULI 2015 cittamm Raadsvoorstel Raadsvergadering 6 juli 2015 Commissie Ruimte 15 juni 2015 Agendapunt 6 Afdeling en opsteller Leefomgeving/E. van Doorn/ 0650272283/ e.vandoorn@heerde.nl

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2010WMC12-1 - PS2010WMC12-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 22 juni 2010 Nummer PS : PS2010WMC12 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2010int260921 Portefeuillehouder : De Jong

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 22 januari 2015 Onderwerp: Startersleningen.

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 22 januari 2015 Onderwerp: Startersleningen. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 22 januari 2015 Onderwerp: Startersleningen. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 191467 Samenvatting Te

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

2 oktober 2012 SO/ Wonen RAADSVOORSTEL inzake MOTIE starterslening

2 oktober 2012 SO/ Wonen RAADSVOORSTEL inzake MOTIE starterslening DORDRECi Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Begrotingsprogramma Betreft 2 oktober 2012 Wonen RAADSVOORSTEL inzake MOTIE starterslening Samenvatting Het college

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 8 maart Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte

Burgemeester en Wethouders 8 maart Steller Documentnummer Afdeling. G. van Dijk z Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling G. van Dijk z60004790 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229492 Nee W.P. van der Es Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : 150893 Raadsvergadering : 15 oktober 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Evaluatie starterslening Collegevergadering : 8 september 2015 agendapunt : 15 Portefeuillehouder : R.P.

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2016 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING

HEUMEN HEUMEN HEUMEN HEUMEN NOORD NOORD NOORD NOORD. Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING D EN D EN Speciaal voor nieuw woongebied Heumen Noord DE STARTERSLENING VOOR UW EERSTE KOOPWONING U wilt voor het eerst een woning kopen en u wilt zich graag vestigen in het nieuwe woongebied Heumen Noord.

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 8 ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Arts, Marian RB S1 RAD: RAD151103 dinsdag 3 november 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 3 november 2015 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016)

OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND. Oude tekst Nieuwe tekst toelichting. Artikel 1. (verordening 2016) OVERZICHT WIJZIGINGEN VERORDENING STARTERSLENING OPSTERLAND Artikel (verordening 2016) Artikel 1 Artikel 1 Oude tekst Nieuwe tekst toelichting d. Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet.

Nadere informatie

Evaluatie starterslening

Evaluatie starterslening Evaluatie starterslening Inleiding Sinds 1 januari 2008 is in Goirle de 'verordening starterslening gemeente Goirle' van kracht. Op basis van deze verordening worden startersleningen verstrekt. Voor het

Nadere informatie

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik

Toelichting VROM starterslening Gemeente Lopik Toelichting op de VERORDENING VROM STARTERSLENING Artikelsgewijze toelichting Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 c: De VROM Starterslening wordt voor minimaal 50% gefinancierd vanuit het gemeentefonds

Nadere informatie

Toelichting op de Starterslening verordening

Toelichting op de Starterslening verordening Toelichting op de Starterslening verordening Algemene toelichting Deze verordening maakt deel uit van het SVn Starterspakket. Hierin zijn ook de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening,

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 6 januari 2015

Aan de Raad Raad Made, 6 januari 2015 Aan de Raad Raad Made, 6 januari 2015 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering 26 februari 2015 Registratienummer: 14int04611 Casenr: 14.01644 Onderwerp: Evaluatie Startersbeleid 2007, verstrekken Startersleningen

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 6 Nieuw budget Starterslening + wijzigen Verordening VROM Starterslening Heerde

Agendapunt Onderwerp 6 Nieuw budget Starterslening + wijzigen Verordening VROM Starterslening Heerde Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 6 juli 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/06 50272283/e.vandoorn@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 15 juni 2015 Van Dijk Programma Ruimtelijke en

Nadere informatie

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen

gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; Vast te stellen de Verordening Starterslening gemeente Roerdalen De raad van de gemeente Roerdalen; gezien het raadsvoorstel Stimulering lokale woningmarkt d.d. 14 febuari 2012; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit: Vast te stellen de Verordening

Nadere informatie

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart

Starterslening Gemeente Hardenberg. Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart Starterslening Gemeente Hardenberg Presentatie startersavond in het Vechtdalcollege in Dedemsvaart 7 februari 2013 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) SVn is een onafhankelijke

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5

RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 RAADSVOORSTEL Agendanummer 10.5 Raadsvergadering van 23 september 2010 Onderwerp: Budget Starterslening Verantwoordelijke portefeuillehouder: C. Punt SAMENVATTING Op 3 juli 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 269799-1 Emmeloord, 30 september 2014. Onderwerp Informeren over gewijzigde NHG-regels en updaten en wijzigingen verordening voor startersleningen. Advies raadscommissie [ ] Aan de raad. Status: ter

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Starterslening Gemeente Ommen. Starterslening Gemeente Ommen

Starterslening Gemeente Ommen. Starterslening Gemeente Ommen Starterslening Gemeente Ommen Starterslening Gemeente Ommen Inhoud Wat is de starterslening Kenmerken van de starterslening Voorwaarden gemeente Ommen Rekenvoorbeeld Aanvraagprocedure Wat is de Starterslening?

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015

Beantwoording vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 vragen van de fracties uit de ambtelijke voorronde gecombineerde Informatievergadering I en II op 5 oktober 2015 Agendapunt 8 Voorstel tot invoering van een starterslening voor de aankoop van een woning

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007

VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 VERORDENING VROM STARTERSLENING GEMEENTE KERKRADE 2007 (vastgesteld door de raad op 28 maart 2007; gewijzigd door de raad op 1 juli 2009 en 25 januari 2012) Bijlage behorende bij ontwerpbesluit 11Rb077

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop gebaseerde regels wordt verstaan onder: Gemeenteraad Onderwerp: Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling 2014 Volgnummer Dienst/afdeling SLWE De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 oktober

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul De Raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul B E S L U I T: vast te stellen de volgende: VERORDENING VROM STARTERSLENING Gemeente Valkenburg aan de Geul 2007 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009

Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 Achtergrond Startersfonds Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met meestal een bescheiden inkomen bijna onmogelijk

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

VERORDENING IMPULSPLAN STARTERS: EEN EIGEN THUIS! PROVINCIE LIMBURG

VERORDENING IMPULSPLAN STARTERS: EEN EIGEN THUIS! PROVINCIE LIMBURG PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006 / 48 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 30

Nadere informatie

Discussienota commissie

Discussienota commissie Discussienota commissie Commissie Ruimte Afdeling en opsteller 23 maart 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/0650272283/e.vandoorn@heerde.nl Portefeuille G.J. van Dijk Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening

RAADSVOORSTEL. B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Verordening Starterslening RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Verordening Starterslening Aanleiding: Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk,

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2013 Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

Nadere informatie