Samen werken: het moet wel leuk blijven!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen werken: het moet wel leuk blijven!!"

Transcriptie

1 Samen werken: het moet wel leuk blijven!! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Door: Marian de Jeu Jaargroep 2007 s Heerenloo Midden Nederland Lokatie Apeldoorn Periode kwaliteitsproject: februari tot november

2 Inhoudsopgave Achtergrond Pag. 3 Kwaliteitsproject Pag. 3 Cirkel van Deming Pag. 3 Plan Pag. 5 Samenstelling medische dienst Pag. 5 Overlegstructuur?!? Pag. 5 Probleemstelling Pag. 6 Doelstellingen Pag. 7 Werkplan Pag. 7 Inventarisatie problemen overlegstructuur (doelstelling 1) Pag. 8 Do fase Pag. 8 Uitkomsten enquête Pag. 8 Voorstel voor verbetering Pag. 10 Check fase Pag. 11 Act fase Pag. 11 Verbetering overlegstructuur (doestelling 2) Pag. 12 Do fase Pag. 12 Check fase Pag. 13 Act fase Pag. 13 Borging Pag. 14 Conclusie Pag. 14 Bijlage 1 Pag. 15 Bijlage 2 Pag. 17 2

3 Achtergrond Kwaliteitsproject Bij de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten is het de bedoeling dat er in het derde jaar door de arts in opleiding(aios) een kwaliteitsproject wordt uitgevoerd bij de instelling waar men werkzaam is. Dit project heeft tot doel om een aspect van de kwaliteit van zorg te verbeteren. De AIOS leert op deze manier een plan op te stellen ter verbetering van de kwaliteit van zorg, dit plan uit te voeren, te implementeren en te evalueren. Bovendien is het de bedoeling dat men leert om anderen te motiveren deze kwaliteitsverbetering te handhaven. Dit laatste wordt ook wel de borging van het project genoemd. Cirkel van Deming Voor de uitvoering van dit kwaliteitsproject wordt gebruik gemaakt van het model van de cirkel van Deming: In dit model worden een aantal fasen doorlopen die gezamenlijk moeten leiden tot een verbetering van kwaliteit van zorg. Deze fasen zijn: Plan In deze fase wordt een probleem gesignaleerd. Vervolgens worden er doelstellingen opgesteld die moeten worden behaald om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van zorg verbetert en indien mogelijk ervoor te zorgen dat het probleem wordt opgelost. Op basis van deze doelstellingen wordt een werkplan gemaakt waarin wordt beschreven hoe deze doelstellingen kunnen worden bereikt. Do In deze fase wordt het werkplan uitgevoerd. Check In deze fase worden de resultaten van de uitvoer gemeten en worden deze vergeleken met de opgestelde doelstellingen. 3

4 Act In deze fase wordt de werkwijze eventueel bijgestuurd zodat de doelstellingen die nog niet behaald zijn, wel kunnen worden behaald. Vervolgens kan de cirkel opnieuw worden doorlopen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen uiteindelijk wel behaald worden. Tenslotte is het belangrijk zorg te dragen voor een goede borging van het kwaliteitsproject. Het is namelijk de bedoeling dat de verbeterde werkwijze niet alleen wordt toegepast zolang men projectmatig met het onderwerp bezig is, de verbeterde werkwijze moet de nieuwe basis worden zodat er daadwerkelijk een duurzame kwaliteitsverbetering ontstaat. 4

5 Plan Samenstelling medische dienst Op de instelling waar ik werkzaam ben werken we, ten tijde van de uitvoer van dit kwaliteitsproject, met 4 artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVGs) en 1 AIOS. In de loop van het traject is er nog een basisarts bijgekomen. Er zijn 3 doktersassistentes werkzaam, een medisch secretaresse en een praktijkverpleegkundige. De leidinggevende is een manager die zowel leiding geeft aan de medische dienst als aan de paramedische dienst en de afdeling Pedagogische en Psychologische Dienst. De samenstelling van de medische dienst is in korte tijd behoorlijk uitgebreid. Tot halverwege het tweede jaar van mijn opleiding werkten we met 3 AVGs, 1 AIOS, 1 doktersassistente en 1 laborante die ook voor de doktersassistente waarnam. De doktersassistente wist precies hoe alles liep, wanneer iedereen werkte en waar men was. Eén van de AVGs was tevens leidinggevende van de afdeling. Daarnaast zijn in de loop der jaren de taken van de AVGs steeds meer uitgebreid. In het begin was men alleen arts voor de eigen instelling en voor een instelling in de nabije omgeving. Op dit moment is er echter ook een polikliniek, worden er AWBZtaken voor meerdere instellingen uitgevoerd, is men adviserend arts op meerdere kinderdagcentra (KDCs), worden er taken uitgevoerd in het bestuur van de NVAVG en voor de MAMH, etc. Overlegstructuur?!? Binnen de medische dienst is er sprake van een open, informele en laagdrempelige cultuur waar iedereen gemakkelijk bij elkaar binnenloopt voor vragen en overleg. Ook worden er gemakkelijk dingen overlegd tijdens de koffie pauze. Er is echter geen duidelijke overleg structuur. In principe vindt er wekelijks een artsenoverleg plaats, maar in de praktijk gaat dit regelmatig niet door, doordat er afspraken tijdens het overleg worden gepland of doordat meerdere collega s afwezig zijn. Verder komt het regelmatig voor dat de artsen niet van elkaar weten dat ze afwezig zijn. De doktersassistente roept dan s middags zeer vertwijfeld: Maar nu heb ik morgen geen dokter! Over het algemeen wordt dit vervolgens in goed overleg opgelost, eventueel met waarneming van de naburige instelling. Ook tijdens het overleg is er geen duidelijke structuur. Meestal neemt iemand spontaan de voorzittersrol op zich en worden de belangrijke punten besproken die men op dat moment spontaan aandraagt. Er worden meestal geen notulen gemaakt van dit overleg en er vindt geen terugkoppeling plaats naar doktersassistente of manager, ten zij dit mondeling wordt gedaan door een van de aanwezigen. Als er wel notulen zijn gemaakt dan worden deze vervolgens niet in de daaropvolgende vergadering besproken. Men probeert de gemaakte afspraken wel na te komen maar of dit altijd gebeurt valt te bezien, in elk geval kunnen we het niet controleren omdat de afspraken niet op papier staan. 5

6 Probleemstelling De bestaande wijze van overleg voldeed in de oude situatie van een kleine, overzichtelijke medische dienst met niet al te veel externe taken. Voor de huidige medische dienst met vele extra taken voldoet deze wijze van overleg echter niet meer. De directe aanleiding om naar de overlegstructuur binnen de afdeling te gaan kijken was het feit dat de doktersassistentes aangaven dat er meer behoefte was aan overleg tussen de assistentes en de artsen. Daarnaast kwam het steeds vaker voor dat er geen enkele arts aanwezig was of dat er dingen mis gingen door een onduidelijke communicatie. Ook binnen het overleg ontstond er bij sommige artsen behoefte aan meer structuur, zodat er meer zicht was op lopende zaken en of bepaalde taken nu wel of niet waren uitgevoerd. Op welke wijze men meer structuur zou willen invoeren en welke punten daarbij met name van belang waren voor iedereen was niet duidelijk. Daarom leek het mij zinvol eerst een inventarisatie te houden welke problemen men ervoer aan de huidige wijze van overleggen, om daarna een voorstel voor verbetering te schrijven en dit in te voeren. 6

7 Doelstellingen Doelstelling 1: Inventariseren welke problemen er voor iedereen zijn rondom de wijze van overleg binnen de medische dienst en welke ideeen er zijn over de wijze waarop dit verbeterd kan worden. Doelstelling 2: Naar aanleiding van de gesignaleerde problemen een voorstel voor verbetering schrijven en deze implementeren met als doel de overlegstructuur voor iedereen helder te maken en ervoor zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Werkplan 1. (Do) Een inventarisatie houden onder artsen, doktersassistentes en manager waar de problemen liggen en hoe die het beste kunnen worden aangepast 2. (Do) Deze inventarisatie samenvatten en op basis van deze inventarisatie een voorstel maken voor een nieuwe wijze van overleg binnen de medische dienst 3. (Check) Voorstel presenteren aan collega s 4. (Act) Indien collega s akkoord zijn dit voorstel invoeren in de agenda s van de artsen 5. (Do) deze werkwijze van overleggen wekelijks doorvoeren bij iedereen 6. (Check) Eerste evaluatie na 3 maanden, 2 e evaluatie na 7 maanden (ivm zwangerschapsverlof) 7. (Check) Evaluatie ook met doktersassistentes 8. (Act) Eventuele punten aangedragen vanuit de evaluatie doorvoeren bij volgende overleggen 7

8 Inventarisatie problemen overlegstructuur (doelstelling 1) Do fase Uitkomsten enquete In bijlage 1 vindt u de vragenlijst die ik verspreid hebben onder artsen, doktersassistentes en de leidinggevende van de afdeling. Deze werd door iedereen ingevuld, met de volgende resultaten. Situatie op dit moment: Positief aan werkwijze overleg: Er is ongeveer 2 keer per maand overleg, er is in elk geval een overleg, soms met verslag Het is informeel, er is een goede sfeer Er vindt afstemming van beleid plaats en er is uitwisseling van lopende zaken Wat verbetering behoeft aan de huidige werkwijze van overleg: Er is duidelijk behoefte aan meer structuur Meestal is niet iedereen aanwezig, de prioriteiten kunnen duidelijk beter worden gesteld Specifieke punten van verbetering: Leidinggevende wel/ niet aanwezig bij het overleg: 50% van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld vind dit wel zinvol, 50% niet. Degenen die dit niet zinvol vinden stellen wel voor om de notulen naar de leidinggevende te mailen. Zij kan dan op indicatie aanwezig zijn. 1 keer per maand overleggen met doktersassistentes erbij: Bijna iedereen vindt dit zinvol, enkele artsen vinden dit niet nodig en een van de assistentes geeft aan dat ze altijd aanwezig zou willen zijn bij het overleg. De praktijkverpleegkundige altijd bij het artsenoverleg aanwezig: 50% van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld vindt dit zinvol, 50% niet. Ten tijde van deze enquête was de praktijkverpleegkundige nog niet werkzaam bij ons, zij zou de week erna beginnen. We konden haar dus op dat moment nog niet om een mening vragen. 8

9 Overleg moet altijd doorgaan, ook bij afwezigheid van enkele collega s: Hier is iedereen het in principe mee eens, met de kanttekening dat het natuurlijk wel zinvol moet zijn. Er moeten wel voldoende mensen aanwezig zijn om beslissingen te kunnen nemen. Vaste voorzitter: 50% van degenen die de vragenlijst heeft ingevuld vindt dit handig, 50% vindt dit niet nodig. Over het algemeen vindt men het wel prima wanneer tijdens het overleg wordt besloten wie er voorzit. Per vergadering maakt de voorziter een agenda vooraf, punten kunnen tot een dag van te voren worden ingelever bij de voorzitter: De meesten vinden dit niet handig. Een vaste volgorde in het overleg, tijdens het overleg de agenda vaststellen aan het begin van het overleg: Dit vindt iedereen een handige manier van werken. Rouleren van de notulist: 50% van degenen die de vragenlijst heeft ingevuld vindt dit handig, 50% niet. Opvallend is dat degenen die nu af en toe weleens notuleren voor zijn en degenen die dat nooit doen tegen zijn.. De artsenbezetting moet een vast punt zijn op de agenda: Dit vind iedereen zinvol. Andere suggesties voor het overleg: 1 assistente standaard aanwezig bij het begin van het artsenoverleg Notulen mailen naar leidinggevende en doktersassistentes; zij kunnen dan op indicatie aanwezig zijn Frequentie van het overleg wordt unaniem vastgesteld op 1 keer per week Notulen graag altijd nabespreken tijdens de volgende vergadering zodat acties ook worden opgevolgd en men nog terug kan komen op eventuele genomen beslissingen wanneer men daarbij niet aanwezig was Informele sfeer graag behouden, het moet wel leuk blijven 9

10 Do fase Voorstel voor verbetering overleg structuur Naar aanleiding van bovengenoemde punten heb ik het volgende voorstel gemaakt: Aanwezigheid overleg: Wekelijks vindt er een artsenoverleg plaats, wat in principe altijd doorgaat 1 keer per maand wordt er overlegd samen met de praktijkverpleegkundige en de doktersassistentes. De notulen gaan naar de leidinggevende, zij kan dan op indicatie aanwezig zijn Structuur overleg: Per vergadering wordt er aan het begin een voorzitter aangewezen Aan het begin van elke vergadering wordt er een agenda opgesteld Er komt een vaste structuur tijdens de vergadering: agenda, mededelingen, notulen, agendapunten afwerken, artsenbezetting komende week, rondvraag De notulist rouleert, per vergadering wordt er besloten wie notuleert Inhoud: Artsenbezetting wordt vast punt op de agenda Overig: Let op prioritering: geen afspraken plannen tijdens het overleg 10

11 Check fase Het bovenstaande voorstel heb ik bij een artsenoverleg gepresenteerd. Iedereen is het er mee eens en vindt dat er een goede balans is tussen aan de ene kant gestructureerd overleggen en aan de andere kant niet te strak en te formeel. Het voorstel is wel om, wanneer er wordt overlegd met de doktersassistentes, dit een gedeelte van het overleg te doen, waarna dan bijv. nog ruimte is voor uitwisseling van casuïstiek. Act fase Ik heb de doktersassistentes gevraagd bovenstaande structuur in alle agenda s te plannen. 11

12 Verbetering van de structuur van het overleg (doelstelling 2) Do fase Vanaf de volgende vergadering wordt erop gelet dat er ook daadwerkelijk iemand voorzit en dat de notulist wisselt. In de weken ervoor is er al wel meer aandacht gekomen voor het maken van notulen, deze worden echter altijd door dezelfde persoon gemaakt. Wanneer deze persoon afwezig is worden er geen notulen gemaakt. Bovendien wordt er bij de volgende vergadering geen aandacht besteed aan de notulen van de vorige week. Na de presentatie van het voorstel voor verbetering wordt hier meer op gelet. Check fase De evaluatie na 3 maanden is door omstandigheden niet goed van de grond gekomen. Na 7 maanden heb ik een officiële evaluatie gehouden, de enquête vindt u in bijlage 2. Algemeen beeld: Iedereen vindt dat er een duidelijke verbetering merkbaar is. Er is meer structuur aangebracht. Men weet beter wat er besloten is en de controle op de uitvoering is beter. Resultaten naar aanleiding van het voorstel zoals eerder opgesteld: Er wordt wekelijks overlegd, het gaat vrijwel altijd door Er wordt soms wel, maar soms ook niet overlegd met de doktersassistentes en de praktijkverpleegkundige. Er is geen duidelijke structuur voor dit overleg, bijv. het eerste overleg in de maand. Het is echter wel zo dat ze regelmatig aanschuiven wanneer er vragen of problemen vanuit de assistentes zijn, er is duidelijk meer aandacht voor. De notulen worden de week erna altijd doorgenomen en de notulist rouleert. Tijdens de vergadering wordt er besloten wie voorzit. Dit is over het algemeen dezelfde persoon, wanneer hij echter afwezig is neemt iemand dit wel over. Er is een redelijk vaste structuur, waar echter nog wel eens van afgeweken wordt. Over het algemeen is iedereen aanwezig, er worden nauwelijks meer afspraken gepland tijdens het overleg. De artsenbezetting is nog geen vast punt op de agenda. De notulen worden nog niet g d naar de leidinggevende. 12

13 Punten voor verbetering: De notulen mailen naar leidinggevende De artsenbezetting vast punt op de agenda Maandelijks overleg met doktersassistentes inplannen Op tijd beginnen met het overleg Afgesproken acties ook uitvoeren wordt door een arts aangegeven, de anderen vinden juist dat dit al veel beter gaat. Act fase De notulen worden inmiddels g d naar de leidinggevende. De overige punten zal ik binnenkort nogmaals bespreken bij het artsen overleg. 13

14 Borging Ten aanzien van de borging denk ik dat het bij dit project wel goed zal gaan. Doordat ik zelf met zwangerschapsverlof ging is de uitvoering van het project deels door de collega s zelf gedaan. Ten tijde van mijn afwezigheid liep het overleg volgens de voorgestelde structuur en toen ik terug kwam bemerkte ik zelf een duidelijke verbetering. Ook de collega s hebben allemaal ervaren dat het een verbetering is om met meer structuur te overleggen. Tijdens het laatste artsenoverleg waren we in 3 kwartier klaar, terwijl we een uur inplannen. Voordat we de structuur verbeterden liep het overleg vaak uit, waarschijnlijk doordat er geen vaste lijn in het overleg zat en er teveel werd uitgewijd over bepaalde onderwerpen. Conclusie Het doel van dit kwaliteitsproject was om de overleg structuur van de medische dienst in Apeldoorn te verbeteren. Dit doel is zeker behaald. Door nog enkele verbeteringen aan te brengen zal het in de toekomst nog efficiënter kunnen en is iedereen op de hoogte van hetgeen er besproken is en welke taken er moeten worden uitgevoerd. De informele en gezellige sfeer is behouden gebleven, wat zeker niet uit het oog moet worden verloren wanneer je meer structuur gaat aanbrengen. Het moet tenslotte wel leuk blijven! 14

15 Bijlage 1 Vragenlijst artsenoverleg Noem 3 positieve en 3 negatieve punten van het artsenoverleg in zijn huidige vorm: Positief: Negatief: Hieronder vind je een aantal items met betrekking tot het overleg, zoals we het zouden kunnen aanpassen ter verbetering. Geef per item aan of je dit een goede aanpassing vindt of niet. Item: Ja Nee Aanwezigen: Ik vind het zinvol wanneer de leidinggevende 1 keer per maand aanwezig is Ik vind het zinvol wanneer de leidinggevende altijd aanwezig is Ik vind het zinvol om 1 keer per maand te overleggen met de doktersassistentes erbij De praktijkverpleegkundige moet bij het artsenoverleg aanwezig zijn Het overleg moet altijd doorgaan, ook wanneer enkelen afwezig zijn Structuur van de vergadering: Ik vind het zinvol wanneer er een vaste voorzitter is Per vergadering maakt de voorzitter vooraf een agenda, punten kunnen tot 1 dag van te voren worden ingediend Een vaste volgorde van overleg lijkt mij prettig (voorstel: notulen, mededelingen, extra agendapunten, afwerken agenda, rondvraag) De notulist moet rouleren 15

16 Inhoud: Artsenbezetting moet een vast punt op de agenda zijn Heb je nog andere suggesties ter verbetering van het artsenoverleg? Wat vind je van de frequentie van het overleg (1 keer/week)? 16

17 Bijlage 2: Evaluatieformulier artsenoverleg Vul per item in of je vindt dat dit punt wel of niet gebeurt op dit moment: Items Ja Nee Aanwezigheid 1 keer per maand overleg plannen met doktersassistentes en praktijkverpleegkundige; leidinggevende krijgt de notulen en is op indicatie aanwezig In principe gaat het overleg door, ook wanneer niet iedereen kan Notulen worden altijd de keer daarna nog doorgenomen Structuur Tijdens de vergadering wordt besloten wie voorzit Aan het begin van elke vergadering wordt er een agenda gemaakt Er is een vaste structuur: agenda, mededelingen, notulen, agendapunten afwerken, artsenbezetting komende week, rondvraag De notulist rouleert Inhoud Artsenbezetting is een vast punt op de agenda Overig Prioritering van het overleg is belangrijk, geen afspraken plannen tijdens het overleg Indien iets niet wordt gedaan, is het dan wenselijk dit alsnog in te voeren? Heb je een duidelijke verbetering bemerkt aan de gang van zaken bij het artsenoverleg? Zijn er nog punten die voor verbetering vatbaar zijn bij het artsenoverleg? 17

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten

Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Optimaliseren samenwerking artsen en fysiotherapeuten Talant locatie Drachten Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Talant locatie Drachten Rixt Huls, 2013

Nadere informatie

Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding. Erasmus Medisch Centrum

Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding. Erasmus Medisch Centrum Optimaliseren van de controle op de zo nodig medicatie door de arts Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Erasmus Medisch Centrum Rotterdam Hanneke van Beek, aios AVG Dichterbij, locatie

Nadere informatie

Essay Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

Essay Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) Health Watch - Goede zorg voor genetische syndromen Essay Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) Saskia de Klein AIOS AVG jaar 3 Opleidingsjaar:

Nadere informatie

Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie)

Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie) Veilig spuiten en slikken (verbeteren van de medicatie-evaluatie) Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk gehandicapten Marlies Adriaans AIOS-AVG Lunet zorg Mei 2014

Nadere informatie

Implementatie van een digitaal consultatie formulier. Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren?

Implementatie van een digitaal consultatie formulier. Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren? Implementatie van een digitaal consultatie formulier Kunnen we de communicatie rond arts bezoek verbeteren? Miriam ter Horst AVG opleiding Erasmus MC 2015 Inleiding. In het kader van het derde jaar van

Nadere informatie

REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding

REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding REFLUXSCREENINGSLIJST: ontwikkeling & (implementatie) kwaliteitsproject AVG-opleiding Hester van der Laan aios AVG Amarant Tilburg 1 Inleiding: Kwaliteit is inmiddels een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen,

Nadere informatie

Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform?

Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform? Het medische deel binnen het periodiek MDO: hoe maken we het uniform? Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Erasmus Universiteit Rotterdam Jolinda van den Beukel, AIOS AVG Abrona, Huis

Nadere informatie

Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten

Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Verbeteren afstemming protocollair bloedonderzoek Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten Cello locatie Binckhorst Yvet van Hedel, 2012 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Schokkend goed

Kwaliteitsproject Schokkend goed Kwaliteitsproject Schokkend goed over de voorbereiding en het verloop van de consulten bij de epileptoloog Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Door:

Nadere informatie

Kwaliteitsproject AVG opleiding. Jaarlijks consult bij de AVG. Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp

Kwaliteitsproject AVG opleiding. Jaarlijks consult bij de AVG. Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp Kwaliteitsproject AVG opleiding Jaarlijks consult bij de AVG Natasja Verkade, aios AVG (2015-4) Werkzaam bij: Ipse de Bruggen, Nootdorp Inleiding In het kader van de AVG opleiding moet een AIOS in het

Nadere informatie

Module kwaliteit van zorg

Module kwaliteit van zorg Module kwaliteit van zorg 1. Inleiding Kwaliteit gedefinieerd als de mate waarin de zorg voldoet aan de eisen en behoeften van de cliënten, is inmiddels een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen.

Nadere informatie

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING

Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING Vermindering bijvoeding bij neonaten SAMENVATTING 1) Dit project zorgt ervoor dat minder neonaten onterecht post partum bijvoeding krijgen. Hiermee gaan meer neonaten met volledig borstvoeding naar huis

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering 4 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen 4 2.1.2 Duidelijke regels helpen

Nadere informatie

Het opzetten van een bloeddruk controle spreekuur. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Het opzetten van een bloeddruk controle spreekuur. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Het opzetten van een bloeddruk controle spreekuur Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Janneke Swinkels, aios AVG 22 november 2010 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5%

2. Welke functie heeft u binnen uw organisatie? 50,5% Uitslagen en aanbevelingen enquête fysieke en digitale overlegtafel De enquête is uitgezet bij ongeveer 200 gecontracteerde zorgaanbieders op het gebied van Wmo en Jeugd. De enquête is ingevuld door 93

Nadere informatie

Medicatie: evalueren van evaluaties

Medicatie: evalueren van evaluaties Medicatie: evalueren van evaluaties Irma Verhulst Kwaliteitsproject voor de AVG-opleiding September 2014 Inhoud Inleiding... 3 Probleemstelling... 3 Cirkel van Deming... 4 Plan 1... 4 Do 1... 5 Check 1...

Nadere informatie

Het blauwe vel. een medisch afsprakenblad. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Het blauwe vel. een medisch afsprakenblad. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Het blauwe vel een medisch afsprakenblad Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Deborah Traas 17 november 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Keuze van het

Nadere informatie

Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag. CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG

Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag. CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Methodische en multidisciplinaire analyse probleemgedrag CCE-Model Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot AVG Matijn Coret, aios AVG AVG-opleiding Erasmus MC Opleiding tot arts voor verstandelijk

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Richtlijn voor het werkoverleg

Richtlijn voor het werkoverleg Richtlijn voor het werkoverleg Nummer: 11.0000274 Versie: 0.1 Vastgesteld door het CMT 10 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/werkoverleg richtlijn Inleiding Communicatie is hét sleutelbegrip als het gaat

Nadere informatie

Ontwikkelen Zakkaartje met Handvaten voor de VAP

Ontwikkelen Zakkaartje met Handvaten voor de VAP Ontwikkelen Zakkaartje met Handvaten voor de VAP Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Anique Vogel Oktober 2011 1 Inhoudsopgave Aanleiding pag. 3 Plan

Nadere informatie

Communicatie onderzoek Team haarverzorging

Communicatie onderzoek Team haarverzorging Communicatie onderzoek Team haarverzorging Introductiebrief behorende bij de enquête over de interne communicatie Beste collega s, Gedurende het schooljaar doen wij ons uiterste best om de taken te vervullen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten

Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten OPDRACHTFORMULIER Een bespreking voorbereiden, notuleren en voorzitten Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met een medestudent

Nadere informatie

Verwijsformat klinisch genetica

Verwijsformat klinisch genetica Verwijsformat klinisch genetica Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Agnes den Houdijker Schakel November 2011 Inleiding In het kader van de specialisatie

Nadere informatie

Invoering van de Health Watch Down Syndroom. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding

Invoering van de Health Watch Down Syndroom. Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Invoering van de Health Watch Down Syndroom Kwaliteitsproject in het kader van de AVG opleiding Gerjanne Vlasveld Reinaerde, de Heygraeff, Woudenberg 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Cirkel van Deming 4

Nadere informatie

Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten

Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten Kwaliteitsproject Lab top hoe effectief en doelmatig laboratoriumbepalingen aan te vragen bij nieuwe cliënten Hetty Spijker november 2015 Inleiding Net als in andere onderdelen van de samenleving, zoals

Nadere informatie

Verslag kwaliteitsproject. Crisisunit Amarant Medische randvoorwaarden

Verslag kwaliteitsproject. Crisisunit Amarant Medische randvoorwaarden Verslag kwaliteitsproject Crisisunit Amarant Medische randvoorwaarden Fleur Boot AIOS AVG Februari 2016 Inhoud 1. Achtergrond 2. Probleem, doel en vraagstelling 3. Methode 2x Cirkel van Deming 4. Resultaten

Nadere informatie

Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM. de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens

Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM. de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens KWALITEITSPROJECT Het invoeren van een EINDFORMULIER in het SLIKTEAM ter bevordering van de kwaliteit van verslaglegging en overdracht van gegevens in de instelling voor verstandelijk gehandicapten, locatie

Nadere informatie

MEDISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING ONDER NARCOSE

MEDISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING ONDER NARCOSE MEDISCHE GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING ONDER NARCOSE Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Rob Jongbloed oktober 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO

Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO Vragenlijst voor de zorgcoördinator voor optimalisering van het PGO Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Almar Sietsma, aios AVG 30 november 2009 1

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY ***

*** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Titel: Overlegvormen *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.25 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 12 (incl. bijlagen van 8 pag.) Aantal bijlagen: 8 Status: Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

VERGADEREN VOOR DUMMIES

VERGADEREN VOOR DUMMIES VERGADEREN VOOR DUMMIES DE AGENDA VASTSTELLEN Er zijn verschillende soorten agendapunten: Open Bij open agendapunten zijn er nog geen plannen gemaakt, er is nog geen concreet voorstel. De discussie is

Nadere informatie

KWALITEITSPROJECT. medische informatie overdracht. In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS

KWALITEITSPROJECT. medische informatie overdracht. In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS KWALITEITSPROJECT medische informatie overdracht In kader van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten. Claudia van Alfen, AIOS 2008 2 Inhoud: Inhoud: Inhoud: Inhoud: Inleiding: Inleiding:

Nadere informatie

Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots

Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots Verbetering van de logistiek rond de antipsychotica-depots Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten ASVZ, 2013 Marlies Valstar 1 Inhoudsopgave: Inleiding project

Nadere informatie

Protocol Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Erasmus MC Rotterdam

Protocol Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Erasmus MC Rotterdam Protocol Bevolkingsonderzoek Borstkanker Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Erasmus MC Rotterdam Rieneke Vorstenbosch, AIO AVG te Severinus, Veldhoven

Nadere informatie

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven

Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Inkooptraject Beschermd Wonen Gemeente Eindhoven Concept Verslag Overlegtafel Beschermd Wonen 5de ronde d.d. 14.01.2015 Aanwezig namens de Gemeente Eindhoven: * Dhr. P. Van Emden (Projectleider en Voorzitter)

Nadere informatie

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek

Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek Curfs, I. Efficiënte indeling voor patiëntcontroles op de polikliniek SAMENVATTING 1) Hoe draagt het doelmatigheidsinitiatief bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg op afdelings- en/of instellingsniveau?

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink

Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink Kwaliteitsproject Botuline behandeling op locatie door Annelies Immink Inleiding Tijdens mijn stage revalidatiegeneeskunde in het Meander MC (Amersfoort) heb ik meerdere keren mee gelopen met het botuline-spreekuur.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Rapportage Stichting Gezondheidscentrum Kloosterveen ARGO BV 2015 2 Meting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum/samenwerkingsverband is een vervolgmeting

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus. Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Periodieke controles bij cliënten met Diabetes Mellitus Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Zara Aslan 2011/ 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Aanleiding

Nadere informatie

Kwaliteitsproject. Epilepsie digitaal in beeld

Kwaliteitsproject. Epilepsie digitaal in beeld Kwaliteitsproject Epilepsie digitaal in beeld Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Peter de Vink November 2012 s Heeren Loo, locatie Druten Inhoud Inleiding

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Module kwaliteit van zorg

Module kwaliteit van zorg Module kwaliteit van zorg 1. Inleiding Kwaliteit gedefinieerd als de mate waarin de zorg voldoet aan de eisen en behoeften van de cliënten, is inmiddels een vast onderdeel van beleid in zorginstellingen.

Nadere informatie

Bereikbaar project?! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG-opleiding Sonja Soudant-van Hout mei 2007

Bereikbaar project?! Kwaliteitsproject in het kader van de AVG-opleiding Sonja Soudant-van Hout mei 2007 Kwaliteitsproject in het kader van de AVG-opleiding Sonja Soudant-van Hout mei 2007 Bereikbaar project?! Voorwoord Met de huidige HKZ certificering staan kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering hoog

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Jaarlijkse medicatie evaluatie en beoordeling. Kwaliteitsproject

Jaarlijkse medicatie evaluatie en beoordeling. Kwaliteitsproject Jaarlijkse medicatie evaluatie en beoordeling Kwaliteitsproject AVG Opleiding Erasmus MC K. Chong, AIOS AVG 2016 1 Inleiding Jaarlijkse medicatie evaluatie en beoordeling In de VGN Handreiking Medicatiebeleid

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst

Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst Notulen Medezeggenschapsraad NBS Burgst 15 januari 2014 1. Opening Anjo opent de vergadering. 2. Aanwezig Kroeten: Pender (LL) Jaimy Sormani (OL), Helga Spelt (OL), Audrey Dankers (LL), Masja de Groene

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken -

5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - 5.2 SCOPE vragenlijst - eerstelijns praktijken - In deze vragenlijst wordt uw mening gevraagd over onderwerpen op het gebied van patiëntveiligheid, onbedoelde gebeurtenissen, fouten en het melden van incidenten

Nadere informatie

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen

Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Werkoverleg in de groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabaksproducten en Bakkerijgrondstoffen Maart 2002 INLEIDING Deze brochure is ontwikkeld door vertegenwoordigers van medewerkers en werkgevers

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

JONGERENWIJZER EEN KOMPAS VOOR JONGERENWERK EN PROFESSIONALS

JONGERENWIJZER EEN KOMPAS VOOR JONGERENWERK EN PROFESSIONALS JONGERENWIJZER EEN KOMPAS VOOR JONGERENWERK EN PROFESSIONALS 2015 1 2 JONGERENWIJZER JONGERENWIJZER GEEFT RICHTING, MAAKT SLIMMER EN LAAT RESULTATEN ZIEN Jongerenwijzer is een instrument voor professionals

Nadere informatie

Cyclische afspraken een terugkerend probleem

Cyclische afspraken een terugkerend probleem Cyclische afspraken een terugkerend probleem De antipsychoticacontrole Kwaliteitsproject in het kader van de AVG-opleiding Niels Huisman 2015-2016 s Heeren Loo, locatie Druten/Geldermalsen/Tiel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten

Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten Format doelmatigheidsinitiatieven Verbetering aanvraagroute, uitvoering en planning tilt-tafeltesten SAMENVATTING Het project betreft het verbeteren van de aanvraagroute, uitvoering en planning van tilt-tafeltesten

Nadere informatie

Stappenplan screening en beleid Hepatitis B verstandelijk gehandicapten in instelling

Stappenplan screening en beleid Hepatitis B verstandelijk gehandicapten in instelling Hepatitis B Wat doet en moet de AVG ermee? Kwaliteitsproject W. Hartman, AVG i. o., 3 e jaar 2014 Erasmus MC, AVG-opleiding Afbeelding: schematische weergave Hepatitis B virus http://en.wikipedia.org/wiki/file:hepatitis_b_virus.png

Nadere informatie

Kwaliteitsproject AVG-opleiding. Antipsychotica Protocol, Reinaerde. Sylvie Beumer, AVG.i.o. 3 e jaar

Kwaliteitsproject AVG-opleiding. Antipsychotica Protocol, Reinaerde. Sylvie Beumer, AVG.i.o. 3 e jaar Kwaliteitsproject AVG-opleiding Antipsychotica Protocol, Reinaerde Sylvie Beumer, AVG.i.o. 3 e jaar Reinaerde, November 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Probleemstelling... 3 Doel van het kwaliteitsproject...

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

1. Aanleiding van de enquête

1. Aanleiding van de enquête 1. Aanleiding van de enquête De afdeling beeldende kunst van dé Academie organiseerde reeds een eerste enquêtemoment in 2012. We wensen in cycli van 5 jaar te werken en daarom hielden we een tweede rondvraag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

Het VVE Locatieplan 2014-2015

Het VVE Locatieplan 2014-2015 Naam locatie. Het VVE Locatieplan 2014-2015 Gezamenlijk werken aan VVE in s-hertogenbosch Werkwijze Locatieplan 2014-2015 Kinderopvang/peuterarrangement en basisschool op een VVE locatie dienen, evenals

Nadere informatie

Weekstart Keek op de Week

Weekstart Keek op de Week Weekstart Keek op de Week Het WAAROM van de Weekstart? Roll up van de afgelopen week zorgt voor focus op hulpvragen die uit de afgelopen week zijn gekomen en geeft de mogelijkheid de opgeloste hulpvragen

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Draaiboek voor het team Kwaliteit van verzorging en opvoeding in de residentiële jeugdzorg

Draaiboek voor het team Kwaliteit van verzorging en opvoeding in de residentiële jeugdzorg Draaiboek voor het team Kwaliteit van verzorging en opvoeding in de residentiële jeugdzorg Marjan de Lange Cécile Chênevert Utrecht, september 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Evaluatie FysiohuisTraining

Evaluatie FysiohuisTraining Evaluatie FysiohuisTraining 2014 INLEIDING Sinds 2013 is er binnen het Fysiohuis de mogelijkheid voor oud-patiënten en andere geïnteresseerden onder begeleiding van een fysiotherapeut te trainen. Het doel

Nadere informatie

Menstruatieregulerende middelen: Regelmatige evaluatie waard!

Menstruatieregulerende middelen: Regelmatige evaluatie waard! Menstruatieregulerende middelen: Regelmatige evaluatie waard! Implementatie van een vragenlijst ter evaluatie van langdurig medicijngebruik met als indicatie menstruatieregulatie tijdens driejaarlijkse

Nadere informatie

Opzet. Polikliniek Antipsychotica Screening. bij mensen met een verstandelijke beperking. en het gebruik van antipsychotica

Opzet. Polikliniek Antipsychotica Screening. bij mensen met een verstandelijke beperking. en het gebruik van antipsychotica Opzet Polikliniek Antipsychotica Screening bij mensen met een verstandelijke beperking en het gebruik van antipsychotica Kwaliteitsproject in het kader van de opleiding tot Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Nadere informatie

Formaliseren overdrachtsbespreking

Formaliseren overdrachtsbespreking Formaliseren overdrachtsbespreking Formaliseren van de overdrachtsbespreking tussen de praktijkverpleegkundigen en de artsen voor verstandelijk gehandicapten bij de instelling Ipse de Bruggen, locatie

Nadere informatie

Kwaliteitsproject Uit de Kast. de werkvoorraad op orde. Bas Castelein, aios Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Kwaliteitsproject Uit de Kast. de werkvoorraad op orde. Bas Castelein, aios Arts voor Verstandelijk Gehandicapten Kwaliteitsproject Uit de Kast de werkvoorraad op orde Bas Castelein, aios Arts voor Verstandelijk Gehandicapten AVG-opleiding 25-04-2014 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 De Handreiking

Nadere informatie

Datum Aanvang Einde Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112. Afwezig met bericht

Datum Aanvang Einde Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112. Afwezig met bericht n o t u l e n Familieraad AFR Nummer 01/16 Datum 31-5-2016 Aanvang 19.00 Einde 21.00 Voorzitter Kirsten Brummelhuis Notulist Lea Demmers Plaats AFR 112 Aanwezig Mevr. Schönn, Rinus Keyman, Simon Hof, Laura

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Inleiding. Formuleren van visie. Oriënteren: SWOT-analyse. Formuleren doelstellingen. Actieplannen

Inleiding. Formuleren van visie. Oriënteren: SWOT-analyse. Formuleren doelstellingen. Actieplannen Stap 1 Inleiding Introduceer uw praktijk. Beschrijf kort de ontstaansgeschiedenis en geef een situatiebeschrijving van de huidige praktijk: waar is de praktijk gesitueerd; het aantal patiënten, de werkzame

Nadere informatie

Vergadering Week 2. Datum: Maandag 5 September Tijd: Aanwezig

Vergadering Week 2. Datum: Maandag 5 September Tijd: Aanwezig Vergadering Week 2 Datum: Maandag 5 September Tijd: 14.30 14.45 In de les van maandag 5 september van Remco van Bebberen hebben we rollen ingedeeld voor het komende project. zal de rol van voorzitter innemen,

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Team & Talent.

Team & Talent. Team & Talent Vanaf half 2015 zijn er binnen Odion pilots gedraaid met locatiescans bij een aantal locaties onder leiding van een coach van In voor Zorg en pilots met De Teamportaal (een online samenwerkingsinstrument)

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Kwaliteitsproject. Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid

Kwaliteitsproject. Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid Kwaliteitsproject Anti-decubitus: een gestroomlijnd beleid Aios: Wiesje Bressers Instelling: Maasveld Datum: 16-01-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 a. Achtergrond Blz. 3 b. Prevalentie Blz. 3 c.

Nadere informatie

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen

Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie 1. Open evaluatieverhaal 2. Gestructureerde evaluatievragen Werkwijzen ervaringsgerichte evaluatie Het ervaringsgericht evalueren gebeurt bij voorkeur door een gesprek in een groep. Mensen vertellen hun verhaal over het van tevoren vastgestelde evaluatieonderwerp.

Nadere informatie

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap

Verkorte rapportage. Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel. Verkorte rapportage. LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap Cliëntenraadpleging bij WL de Archipel 1 Utrecht, 6 augustus 2013 Geschreven door: Harmke van den Akker Postbus 8224 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 293 76 64 Fax: 030 296 33 19 www.hetlsr.nl info@hetlsr.nl

Nadere informatie

1. Aanleiding van de enquête

1. Aanleiding van de enquête 1. Aanleiding van de enquête De afdeling beeldende kunst van dé Academie organiseerde reeds een eerste enquêtemoment in 2012. We wensen in cycli van 5 jaar te werken en daarom hielden we een tweede rondvraag

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 Myrte Legemaate Augustus 2015 INHOUD 1. Samenvatting... 2 2. Medewerkersonderzoek 2015... 3 3. De vragenlijst... 3 4. Kengetallen en Streefnormen... 4 5. Resultaten

Nadere informatie

Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106. Agenda punten: Inhoud: Actie. Welkom

Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106. Agenda punten: Inhoud: Actie. Welkom Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Notulen MR V Aanwezig:, Bianca,, Corinne, Anne-Mieke en Judith Afwezig m.k.: - Notulist: Judith 2 april 2014 Agenda punten: Inhoud: Actie.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

- Was dat volgens jou een goede vergadering? Zo ja, waardoor kwam dat volgens jou? Zo nee, waarom kwam dat?

- Was dat volgens jou een goede vergadering? Zo ja, waardoor kwam dat volgens jou? Zo nee, waarom kwam dat? Feedbackvragen Vergaderen Vraag 1 Bekijk de Leerdoelen die bij deze casus horen. Beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen en J

Nadere informatie

www.arbocatalogusvvt.nl

www.arbocatalogusvvt.nl AdMova 2011 www.admova.nl Colofon Sturen op Werkdrukbalans en Energie Wat is? AdMova 2011 Erna van der Weerd, Ben van Hilst Sturen op Werkdrukbalans en Energie is een uitgave van de Stichting A+O VVT.

Nadere informatie

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS),

MR-agenda. Ad 1. Vaststellen agenda. Ad 2. Mededelingen. Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Onderwerp Notulen MR-vergadering Datum 17 juni 2011 Aanwezigen Herman Schiphauwer (HS), Neil Turner (NT), Lora Zeyrek (LZ), Wanda Vester (WV), Ellen Lammertink (EL), Afwezig Notulist Cengiz Cilingir (CC),

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie