Gebiedsontwikkeling. Valt het stil of slaan we de handen ineen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebiedsontwikkeling. Valt het stil of slaan we de handen ineen?"

Transcriptie

1 Gebiedsontwikkeling Valt het stil of slaan we de handen ineen? In opdracht van: Auteurs: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Paul van Joolingen (verantwoordelijk partner) Roger Kersten Mariska van der Hee Datum: 8 februari 2011 Benoordenhoutseweg 43 // 2596 BC Den Haag // Postbus // 2509 GB Den Haag // Telefoon // Fax // //www.akroconsult.nl // Rabobank // KvK Haaglanden nr // BTW nr NL B.01 //

2 Samenvatting Dit rapport beschrijft de gevolgen van de kredietcrisis. Niet de analyse van de kredietcrisis staat centraal, maar de aanpak van de gebiedsontwikkeling tijdens de kredietcrisis. Het blijkt dat structurele problemen, achter een aantal conjuncturele componenten, de veroorzaker zijn van de huidige crisis. Door de vakkundige inbreng van de stakeholders tijdens de interviews konden wij tot een brede en diepgaande probleemanalyse komen. Immers aan een succesvolle ingreep dient een goede diagnose vooraf te gaan. Ontwikkelaars en bouwers hebben nadat de eerste klappen waren uitgedeeld interne analyses gemaakt en hebben vervolgens maatregelen gezocht om de problemen op de korte termijn op te lossen. Onder andere prijsverlagingen, stoppen van de voorbereiding, inkrimping van personeel, afwaarderen van grondposities, waarbij langzaam maar zeker bij een aantal ontwikkelaars meer dan de helft van het personeel wegvloeide. Corporaties zijn nog even doorgegaan. Zij hebben koopprojecten omgezet in huurprojecten maar bouwen nu ook op grote schaal hun ontwikkelbedrijven af, realiseren nagenoeg geen koopprojecten meer en bezinnen zich nogal stevig op het in standhouden van de bestaande voorraad. De gemeentelijke overheid loopt hierop nog iets achter. Zij zijn iets te lang doorgegaan met de voortzetting van hun plannen en realiseren zich nu op grote schaal dat in de bezuinigingsoperatie de bouwproductie een belangrijke rol gaat spelen. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de polsstok van alle partijen korter wordt. Het lastige in dit traject is dat de meeste partijen nog bezig zijn met damage control. De boxer heeft de klap uitgedeeld en na de tik schut de geslagene met het hoofd en denkt: waar ben ik? Er is nog geen plan hoe te reageren. Dat plan moet nog gemaakt worden. Onbalans in de markt Het starten van de nieuwe gebiedsontwikkeling heeft ook veel te maken met de onbalans in de markt. De kantorenmarkt is structureel ontregeld en dat was al voor de aanvang van de crisis. De markt voor bedrijfsruimte heeft te maken met afnemende ruimtebehoefte en inkrimping bij eindgebruikers waardoor verpaupering kan ontstaan. Na een periode van 20 tot 30 jaar op een bedrijventerrein overleven een aantal bedrijven het niet, of groeien ze uit de kavelgrens of krimpen juist en worden andere productiemethodes toegepast. Samen met achterstallig onderhoud leidt dit langzaam tot een verzameling van gebouwen die niet meer functioneren en slachtoffer worden van verpaupering. De vraag naar winkelruimte concentreert zich voornamelijk op toplocaties in hoofdwinkelgebieden. In andere delen van Nederland hebben we juist te maken met leegstand en een afnemende vraag. De binnensteden vormen het kloppend hart van de Nederlandse retail. Hier komen de beleving en het vermaak tot zijn recht. De beleving van winkels en de winkelomgeving wordt snel belangrijker. Wel moet er bij de retailsector rekening worden gehouden met de substantiële concurrentie van de internetwinkels. In de woningmarkt doet op veel plaatsen krimp haar intrede. De kwantitatieve woningnood is dan ook in een groot aantal gebieden verleden tijd. Daarnaast constateren wij aan de andere kant dat er weldegelijk sprake is van vraagontwikkeling met name in de combinatie wonen met een vorm van zorg. Ten slotte stellen bancaire instellingen zwaardere eisen aan het verstrekken van hypotheken en bestaan er onzekerheden over de hypotheekrenteaftrek, het in stand houden van de overdrachtsbelasting en de stijging van de OZB-lasten. Dit alles zit de koopmarkt van woningen in de weg. Kortom, een disbalans in de markt. Dat herstelwerk nodig is, is af te leiden uit de analyse van de staat waarin de verschillende partijen zich bevinden. Met het openen van de gereedschapskist wordt het probleem niet opgelost. In tegenstelling tot een bouwpakket is bij de nieuwe ordening geen instructieboekje voorhanden. Ten eerste omdat elk gebied zijn eigen problematiek en dynamiek kent, ten tweede omdat het naar voren halen van de consument in het verkoopproces eenvoudiger klinkt dan het is en als derde omdat nieuwe rollen van partijen niet met twee afspraken succesvol zullen blijken te zijn. Het onderzoek heeft aanbevelingen opgeleverd die hierna puntsgewijs worden beschreven. 1

3 Randvoorwaardelijke aanbevelingen De regelgeving Een steeds terugkerend onderwerp in de interviews met de stakeholders is de regelgeving. De procedures worden algemeen ervaren als te stroperig, te lang durend en te kostbaar. Planologische regelgeving: het huidige planologische kader zal aangepast moeten worden op een tweetal punten. Veel bestemmingsplannen hebben baat bij een verkorting van de procedure. Tevens wordt uitgebreid gekeken naar de gemeentelijke procedures, afgifte van vergunningen en naar een vastgesteld planologisch kader waarbij procedures niet meer seriematig maar parallel worden gestart en partijen interactief samenwerken binnen eigen verantwoordelijkheden om de afstemming tussen private initiatieven en daarbij horende publieke procedures te combineren. Grondbeleidsinstrumentarium: dit instrumentarium is bedoeld om projecten die van maatschappelijk belang zijn doorgang te kunnen laten vinden ook al heeft de overheid niet de grond of het vastgoed in handen. Een van de belangrijkste obstakels hierin is het versnipperd grondbezit. Om de vaart in het proces te houden, de grond te verwerven tegen redelijke prijzen, en eigenaren en investeerders te binden aan de plannen, heeft de gemeente beperkte sturingsinstrumenten in de vorm van het voorkeursrecht en onteigeningsprocedures. Indien een marktpartij initiatiefnemer is en deze taak op zich neemt staat er nauwelijks wettelijk instrumentarium ter beschikking, terwijl dit juist meer gestimuleerd zou moeten worden. Financiële instrumenten: o Actieve financiering: de overheid heeft één voordeel, zij is in staat leningen aan te trekken tegen gunstige marktvoorwaarden. Deze zijn substantieel beter dan de voorwaarden die marktpartijen krijgen en daarenboven kan de overheid, in tegenstelling tot het bedrijfsleven, makkelijker (selectief) financiering aantrekken tegen gunstige voorwaarden. o Borging: veel pensioenfondsen streven inflatiegerelateerde leningen na. Nagedacht kan worden over een product uit het verleden, de ABP-leningen uit de jaren tachtig, voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen waarbij deze constructie wellicht geactualiseerd moet worden en daarnaast zouden partijen kunnen kijken in hoeverre indexleningen een bijdrage kunnen leveren aan de financiering van vastgoed in de gebiedsontwikkeling. o Revolving fund: concreet kan op provinciaal niveau zo n fonds worden opgezet. Dit fonds verschaft vermogen en financieringsmiddelen aan de herstructurering van bedrijventerreinen onder bepaalde voorwaarden: mede inbreng gemeente, medefinanciering gemeente, een businessplan maken en het delen van het risico. Fiscale maatregelen: o Fiscale zones: de kans dat alle activiteiten stil vallen kan niet worden uitgesloten. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat bepaalde gebieden fiscale faciliteiten krijgen om op grond daarvan een investeringsimpuls te realiseren. Om dit te concretiseren moet gedacht worden aan een gebiedscorporatie. Niet te verwarren met een woningcorporatie. Een gebiedscorporatie is een corporatie die een plan maakt voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van een bepaald gebied op het onderdeel woningen, winkels en bedrijven. o Tijdelijke handhaving hypotheekrenteaftrek: een eenvoudige ingreep zou zijn om de hypotheekrenteaftrek vooral te handhaven, maar in ieder geval annuïtair te faciliteren hetgeen in belang is van alle partijen. o Overdrachtsbelasting: vaak is bij de overheid getracht fiscale maatregelen te treffen in gebieden met een economische achterstandspositie, omdat investeringen in deze gebieden moeilijk tot stand komen en de overheid per saldo weinig investeringen ziet. Dit zou dan ook de fiscale maatregelen kunnen helpen om als multiplier investeringen in deze gebieden op gang te brengen om zodoende op de langere termijn de gebieden te verbeteren. Regionale ordening De monitoring, zoals deze nu bij het winkelaanbod geldt, zal uitgebreid moeten worden naar woningen, kantoren en bedrijven. Naast monitoring kan de ambtelijke kennis ondergebracht worden op provinciaal niveau (op de gemeentelijke ambtelijke kennis werd bezuinigd). Brabant doet dat inmiddels voor bedrijven, maar het zou ook voorstelbaar zijn dat een vergelijkbare organisatie wordt opgezet voor woningbouw. 2

4 Aanbevelingen op projectniveau Maatregelen op projectniveau hebben betrekking op: Integraliteit: functies, ook in kleinere gemeenschappen, moeten worden gecombineerd. Marktgerichte gebiedsontwikkeling: ten eerste zal de potentiële koper in een veel vroeger stadium gecommitteerd moeten worden. Daarnaast is het voorstelbaar dat bij een goede stedenbouwkundige structuur, waarbij menging van functies voorop dient te staan, inzicht moet worden verkregen in het feit dat woningen, kantoren, bedrijven en winkels op voorhand uitbreidbaar moeten worden ontworpen. Ook is het van groot belang om naast de woning overige voorzieningen integraal in de gebiedsontwikkeling te plannen. Ten slotte breekt Vesteda een lans om het onderscheid tussen huren en kopen te marginaliseren. Dat wil zeggen dat een woning aangeboden kan worden zowel in huur als in koop. Het verdient aanbeveling om in samenwerking met marktpartijen en corporaties te bezien hoe de flexibiliteit tussen huur en koop een bijdrage kan leveren met betrekking tot de verbetering van de toekomstige afzetmogelijkheden. Creatief slopen: het verdient aanbeveling om voordat overgegaan wordt tot sloop eerst een transformatieperiode in te bouwen. Transformatie kan betekenen dat gebouwen ter beschikking worden gesteld aan nieuwe bedrijven, startende woonconsumenten tegen relatief lage prijzen ten einde een gebied of een gebouw weer vitaliteit te geven. In een tweede fase, als deze beheersmaatregelen aanslaan, zullen investeringen in het gebied wel rendabel kunnen worden uitgevoerd en kan dit leiden tot spin-off van nieuwe activiteiten. Kolomverkorting: ook het proces van voorbereiding van de bouw en uitvoering kan aanmerkelijk verkort worden. Voor de voorbereiding en de uitvoering geldt dat adviseurs, ontwikkelaars en onderaannemers parallel moeten werken, waarbij de voorbereidingstijd van driekwart jaar tot een jaar substantieel kan worden teruggebracht. Onderhoud: bij aanleg van de woonomgeving en het bouwen van de woningen zal met name naar duurzame elementen worden gekeken waarbij de wijze van het onderhoud een relevante rol speelt in de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten. Financiering door de overheid: de lokale overheid zou kunnen besluiten om bij de gebiedsontwikkeling financieringsarrangementen af te sluiten met beleggers. De overheid kan dit indien 20% vermogensinbreng van de marktpartij wordt geleverd en indien de gemeente een opslag hanteert op de rente. Een tweede mogelijkheid is dat de gemeente terugkeert naar de uitgifte van grond in erfpacht. Afboeken: niet alleen ontwikkelaars, maar ook gemeenten moeten afboeken op hun grondposities. Gemeenten hebben dus een vergelijkbare positie als ontwikkelaars die grondposities hebben verworven. Zij hebben gronden en die gronden zullen net als bij ontwikkelaars afgewaardeerd moeten worden. Aanbevelingen voor nieuwe samenwerkingsmodellen Gemeentelijk initiatief: veel gemeenten vallen op dit moment stil. Deels omdat men wacht op betere tijden, deels omdat men constateert dat huidige plannen niet meer uitvoerbaar zijn en deels omdat men zich oriënteert op de bezuinigingsoperatie die er aan komt. In de nieuwe plannen zal de gemeente met de marktpartijen opnieuw haar rol moeten bepalen. Plannen kunnen worden heroverwogen en de samenwerking zal op een andere wijze moet worden ingericht. In de samenwerking zullen nog steeds afspraken gemaakt moeten worden over de rol- en risicoverdeling bij de grondexploitatie en de vastgoedexploitatie, naast eerder gemaakte opmerkingen over een andere werkwijze, zoals bijvoorbeeld kleinere series, waardoor het risico beperkt wordt Open samenwerking: de werkwijze bij het hanteren van de publieke grondexploitatie zal echter ook sterk wijzigen. De publieke partij zal snel samenwerking moeten zoeken met een marktpartij die later verantwoordelijk wordt voor de vastgoedafzet om deze zo goed mogelijk te positioneren. Andere financieringsvormen: de financiering wordt in toenemende mate bemoeilijkt. In het bedrijfsleven waar de financiering ook moeilijk gaat, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van near-banking, financiering in het bedrijfsleven door een directe lening buiten de banken om. Er worden ondermeer obligatieleningen verstrekt en vaak worden particulieren benaderd voor financiering van bedrijven (bijvoorbeeld Heineken). In de gebiedsontwikkeling zal de financiering in toenemende mate een rol van betekenis gaan spelen waarbij het op traditionele wijze verkrijgen van een financiering op dit moment op groot bezwaar van bancaire instellingen leidt. De wijkcorporatie: aan de overheid zal wellicht worden gevraagd om een deel van haar taken met betrekking tot het beheer over te dragen, maar waarbij aan de andere kant het beschikbaar stellen van budgetten een voorwaarde kan zijn om activiteiten op het niveau van de wijk en de buurt beter te coördineren wat verloedering tegen gaat. 3

5 Veel geïnterviewde stakeholders willen ook de nieuwe ordening tot stand brengen en wijzen dan ook spontaan projecten aan waarbij ervaring opgedaan kan worden met de nieuwe ordening. Kortom: niet stil vallen, niet wachten op betere tijden, maar de handen in elkaar slaan. 4

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 2. Structurele onbalans Inleiding Maatschappelijke context Structurele onbalans De markt en haar segmenten Algemeen marktbeeld Kantorenmarkt Vraag & aanbod Probleem Bedrijvenmarkt Vraag & aanbod Probleem Retailmarkt (winkels) Vraag & aanbod Probleem Woningmarkt Vraag & aanbod Probleem Conclusie Kantorenmarkt Bedrijvenmarkt Retailmarkt Woningmarkt De actoren Vraagstelling stakeholders Ontwikkelaars Bouwers Corporaties Beleggers Bancaire instellingen De gemeente De provincie De rijksoverheid Conclusie De nieuwe ordening Inleiding Randvoorwaardelijk 29 5

7 5.2.1 De regelgeving Regionale ordening Projectniveau Integraliteit Marktgerichte gebiedsontwikkeling Creatief slopen Kolomverkorting Onderhoud Financiering door de overheid Afboeken Nieuwe samenwerkingsvormen Gemeentelijk initiatief Open samenwerking Andere financieringsvormen De wijkcorporatie 38 Literatuurlijst 39 Bijlage 1: Lijst van geïnterviewden 40 6

8 1. Inleiding Er is een verschil waarneembaar tussen de huidige crisis en de vastgoedcrisis in de jaren tachtig. De eerste vastgoedcrisis in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd veroorzaakt door hoge rentelasten, geld was schaars, de hypotheekrente overschreed de 12% en een oplopende werkloosheid. Deze conjuncturele crisis zorgde voor een kopersstaking, onverkochte woningvoorraad, leegstand in het huursegment en massaal terugtreden van ontwikkelaars op de markt. Pas aan het eind van jaren tachtig herstelde de markt. Daarentegen wordt de huidige crisis in het vastgoed niet veroorzaakt door een hoog oplopende rente of een exorbitant hoge werkloosheid. De kredietcrisis heeft de stagnatie van de markt veroorzaakt, maar het blijkt dat er achter een groot aantal conjuncturele componenten een aantal structurele problemen de veroorzaker is van de huidige crisis. Dit rapport beschrijft de gevolgen van die crisis voor de gebiedsontwikkeling en sluit aan op onze eerste rapportage Gebiedsontwikkeling en de kredietcrisis Een recessie met structurele consequenties 1. In dit rapport hanteren we de volgende omschrijving van gebiedsontwikkeling: Gebiedsontwikkeling is gericht op de (her)ontwikkeling van een gebied. Daarbij worden verschillende functies, zoals ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, wonen, werken, recreatie, parkeren, groen en water gecombineerd. Het bouw- en woonrijp maken van een gebied, de verwerving en verkoop van grond, wordt gevat in de grondexploitatie. De ontwikkeling van het vastgoed, al dan niet commercieel of door de overheid gefinancierd, wordt gevat in de opstalexploitatie. Daarnaast vindt planontwikkeling plaats ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken en de ontwikkeling van het vastgoed. Naast de analyse van de kredietcrisis staat in dit rapport de aanpak van de gebiedsontwikkeling tijdens de kredietcrisis centraal. Het is daarbij onontkoombaar om de inzichten die wij tijdens interviews met stakeholders hebben gekregen over de kredietcrisis en problemen waarmee partijen worstelen nauwkeurig en precies in beeld te brengen. Immers aan een succesvolle ingreep dient een goede diagnose vooraf te gaan. Het probleem wordt door eenieder onderkend. Wel verschillen de stakeholders in hun analyse van de problemen, omdat ieder een andere rol in het proces heeft. Zij komen daardoor ook tot andere oplossingen. Dit is ook niet verwonderlijk, omdat niet één oplossing voor de kwaal aanwezig is als we alleen al kijken naar de grote verschillen bij diverse vormen van gebiedsontwikkeling. De gebiedsontwikkeling in het stedelijke milieu versus suburbane gebiedsontwikkeling vraagt een andere aanpak en daarenboven zijn er grote verschillen tussen de gebieden onderling. Krimpgebieden worden vaak aan randen van Nederland gesitueerd, maar dit onderscheid is absoluut niet terecht. Ook binnen de Randstad zijn zeker krimpgebieden aan te wijzen. Weliswaar misschien wijken of buurten maar dan toch zullen we moeten leren leven met krimp, oftewel het accent zal liggen op de kwaliteit en niet op de kwantiteit de komende periode. Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een beknopte beschrijving van de maatschappelijke ontwikkelingen en de structurele consequenties daarvan. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd dat er geen sprake is van een conjuncturele crisis, maar van een structurele onbalans. In hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven van de markt en haar segmenten en vervolgens wordt in hoofdstuk 4 beschreven hoe de actoren reageren op de ontwikkelingen in de markt en welke invloed dit heeft op de gebiedsontwikkeling. Het verschil in oplossingen, het verschil in gebieden en een ander verwachtingspatroon van de partijen die bij het proces betrokken zijn zal er toe leiden dat de integrale gebiedsontwikkeling aan herdefiniëring toe is, waarbij anders moet worden samengewerkt en andere instrumenten en middelen ingezet moeten worden om succesvol te opereren. In hoofdstuk 5 worden dan ook voorstellen gedaan voor een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Wij menen dat het Rijk ten minste een aantal projecten moet faciliteren om de nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling een kans te geven , Paul van Joolingen, Roger Kersten (Akro Consult) en Agnes Franzen (TU Delft), i.o.v. het ministerie van VROM 7

9 Bijlage 1 bevat een overzicht van de geïnterviewden. Ten slotte zijn wij de stakeholders erkentelijk voor hun vakkundige inbreng, waardoor wij tot een brede en diepgaande probleemanalyse konden komen. Tevens danken wij hen voor de tijd die zij hebben willen vrijmaken voor het toetsen en aanvullen van de probleemanalyse en de oplossingsrichtingen. Paul van Joolingen Roger Kersten 8

10 2. Structurele onbalans 2.1 Inleiding De afgelopen decennia is de ruimtelijke ordening, maar ook de ontwikkeling van het vastgoed en de realisatie van het stedelijk weefsel, een activiteit geweest waarbij publieke en private partijen in gemeenschappelijkheid, met weliswaar verschillende belangen en verantwoordelijkheden, immer en altijd hebben moeten samenwerken. Op dit moment is één van de gedachten die in de markt wordt gehoord: als je niet ingrijpt, zal de markt zelf herstellen. In de literatuur aangeduid als gentrification. Natuurlijk zullen er gebieden zijn die in staat zijn zonder enige bemoeienis van wie dan ook een opwaartse spiraal te kunnen inzetten, het zogenaamde Jordaan-effect. Echter dit zijn uitzonderingen. Dat betekent dat de huidige bouwproductie verder zal dalen. De bouwproductie zou wel eens kunnen gaan dalen naar woningen per jaar en dat terwijl het aantal huishoudens met circa per jaar toeneemt. Als we dit over een periode van circa 5 jaar volhouden, zal schaarste ontstaan en zal de markt zich mogelijk kunnen herpakken waarbij er regionale verschillen blijven. Niet in elk gebied zal schaarste ontstaan. De gevolgen van de stagnatie zijn omvangrijk. Afvloeien of uitstoten van gekwalificeerd bouwpersoneel, verschraling en verelendung van gebieden en grote tekorten op de gemeentelijke begrotingen. Het is dan ook uitgesloten dat de markt zelfstandig (zie ook paragraaf 2.2), zonder een actieve inbreng van de overheid, de problemen oplost. Ook het overaanbod aan kantoorruimte, een markt die van oudsher sterk door marktpartijen bepaald wordt, rechtvaardigt de conclusie dat het niet interveniëren geen optie is. De ruimte in Nederland is schaars en de belangen van partijen moeten door de interventie van de overheid worden afgedwongen. 2.2 Maatschappelijke context De maatschappelijke context wordt geschetst aan de hand van de PESTEL-analyse uit het onderzoek Een nieuwe ontwikkelaar? Een toekomstperspectief voor de projectontwikkelaar in gebiedsontwikkeling (2010) van Merel Putman. Een PESTEL-analyse is een bedrijfskundig model dat een raamwerk beschrijft van de Politieke, Economische, Sociale, Technologische, Milieu (Environmental), Wettelijke (Legal) factoren op macro-omgevingsniveau. Uit deze analyse is gebleken dat de markt en de middelen sterk onder druk komen te staan. Daarmee is de potentie en de haalbaarheid van de projecten in de gebiedsontwikkeling sterk verminderd. De verwachting is dat dit zal leiden tot een aantal belangrijke verschuivingen in de kenmerken van gebiedsontwikkeling. De belangrijkste verschuivingen hebben te maken met schaalverkleining, het verkorten van de investerings- en samenwerkingstermijnen, verkleinen van de omvang van investeringen (financieel), verlagen van het risicoprofiel, beperken van de omvang van de opgave en het opknippen in deelgebieden. Hierdoor zullen de opgaven in gebiedsontwikkeling steeds meer kennis en procesvaardigheden vragen. Daarnaast moet gezocht worden naar andere partijen die het kapitaal kunnen leveren of er moet een samenwerking met meer partijen worden georganiseerd,zodat veel kleinere bijdragen leiden tot voldoende investeringskapitaal. De partners (overheid, ontwikkelaar en/ of corporatie) die in het verleden gezamenlijk in gebiedsontwikkeling investeerden en samenwerkingsverbanden oprichtten hebben nu weinig mogelijkheden om langdurige samenwerking aan te gaan voor een project in de gebiedsontwikkeling. Ook de opgaven veranderen van karakter. De nadruk komt te liggen op binnenstedelijk waar voorheen nog grote gebiedsontwikkelingen aan de randen van de stad (VINEX) plaatsvonden. Onder invloed van de demografische ontwikkeling en vergrijzing zal ook een groter verschil kunnen ontstaan tussen en binnen de regio s. 9

11 2.3 Structurele onbalans Uit de vorige paragraaf kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een conjuncturele crisis 2, maar van een structurele onbalans. Structureel omdat de markt uit het verleden niet meer zal terugkomen, ontwikkelaars de komende decennia geen gronden meer zullen aankopen, de voorfinanciering van grote projecten definitief is beëindigd en de (eind)gebruikers de komende periode uit een vraaggeoriënteerde markt komen en zeker niet uit een aanbodgestuurde markt. Daarnaast worden de landelijke verschillen onderkend. Oplossingen voor Enschede hebben geen enkele relatie met de problemen in Amsterdam. Structureel ook omdat een groot aantal partijen zich moet gaan heroriënteren op hun rollen en taken. Dit geldt natuurlijk voor ontwikkelaars en bouwers, maar ook voor corporaties, gemeenten, de provincie en het Rijk. In dit verband is het lastig dat een aantal structurele overheidsmaatregelen, die in de markt genomen zou moeten worden, worden uitgesteld. De ongelijkheid tussen koop en huur, de hypotheekrenteaftrek, de overdrachtsbelasting en zaken die in heel veel rapporten aan de orde worden gesteld waar de landelijke politiek kennis van neemt, maar structureel de problemen niet oplost. De eerste zorg is dat de productie instort doordat alle partijen hun eigen beperkingen ervaren, maar nog geen idee hebben hoe de nieuwe samenwerking eruit zal gaan zien. Ook na de crisis zullen individuele partijen niet in staat zijn integrale gebieden te ontwikkelen en dus zal de samenwerking bij gebiedsontwikkeling opnieuw moeten worden uitgevonden. Het starten van de nieuwe gebiedsontwikkeling heeft ook veel te maken met de disbalans in de markt. Wat is er aan de hand met de kantorenmarkt? Is de woningmarkt integraal verzadigd? Zijn er regionale verschillen? En hebben we fouten gemaakt in het verleden die nu afgestraft worden? Voor een goed begrip is het beschrijven van de markt en haar segmenten voorafgaand aan een analyse van de actoren wenselijk. 2 Door onder andere bestedingsinflatie kan de hoogconjunctuur omslaan en begint de neergang naar een laagconjunctuur, een recessie. Het punt van omslaan heet crisis. 10

12 3. De markt en haar segmenten 3.1 Algemeen marktbeeld In Nederland en bij het vastgoed in zijn algemeenheid wordt een onderscheid gemaakt in een aantal deelmarkten. Zo kennen we de markt van koop- en huurwoningen en van commerciële en nietcommerciële voorzieningen. Hierbij worden de commerciële voorzieningen onderverdeeld in kantoren, retail (winkels), bedrijven en leisure en worden deze markten apart gevolgd, apart ontwikkeld en tegenwoordig ook in locaties gesegregeerd. Sommige gemeenten bepalen dat in bedrijventerreinen geen woningen mogen worden geplaatst. Het is een vaak gehoorde gedachte dat het concentreren van winkelvoorzieningen buiten de stad tot veel vrolijkheid zou kunnen leiden. Nederland is daar niet uniek in, maar ook in en buiten Europa vindt deze segregatieslag plaats. Op het Franse platteland verdwijnt de croissanterie naar een onbekend bedrijventerrein. In Amerika zijn de malls een inspiratiebron geweest om de segregatie structureel te faciliteren. Deze ver doorgevoerde segregatie werkt niet meer. Circa 30% van alle malls in Amerika stevent af op een faillissement. De neergang was al eerder ingezet. In 2007 werd er voor het eerst sinds een halve eeuw niet één nieuwe mall geopend in Amerika. De leegstand en het aantal faillissementen loopt al jaren op (Nederlands Dagblad, ). Op heel veel plaatsen wordt dan ook een einde gemaakt aan de segregatie van de winkelcentra in het landschap, met uitzondering van de echte perifere detailhandelsvestiging functies (PDV-functies) en een enkele outlet center in Nederland. We komen er langzaam maar zeker achter dat wonen, werken, recreëren en winkelen veel meer integraal benaderd zou moeten worden. Naast de recessie is dan ook de vraag of de gebiedsontwikkeling zich niet meer moet richten op het coördineren in plaats van segregeren van functies in een woongebied. Alleen al vanuit mobiliteitsoverwegingen en behoud van de schaarse open ruimte in Nederland zou deze gedachte de komende periode prioriteit moeten hebben. De analyse van de markt wordt in dit hoofdstuk per segment beschreven. 3.2 Kantorenmarkt Vraag & aanbod Uit het rapport Vastgoedmarkt overzicht van Colliers International Real Estate Review (mei 2010) blijkt dat de Nederlandse kantorenmarkt zo n 47 miljoen m 2 bedraagt en dat ongeveer 17% van de totale voorraad leegstand kent, een absoluut metrage van circa 8 miljoen m 2, waarvan een kwart structurele leegstand betreft. Volgens de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN) kent de Nederlandse kantorenmarkt in 2020 bij een ongewijzigd beleid een leegstand van 14 miljoen m 2 vvo. Segment Aantal m 2 vvo Leegstaande m 2 vvo % leegstand Kantoren Probleem Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de kantorenmarkt, als gevolg van overaanbod, structureel is ontregeld. In vroegere tijden kenmerkte de markt voor kantoren zich door de varkenscyclus, een verschijnsel dat het aanbod van een bepaald product of een bepaalde dienst te groot wordt na een periode van schaarste en te klein na een periode van overvloed. De voorbereidingen duurden lang en er kwamen te veel kantoren op de markt. Er ontstond vervolgens leegstand waardoor veel projecten in de ijskast verdwenen. Dit leidde uiteindelijk tot een groot tekort aan kantoren, waarna weer een nieuwe bouwgolf ontstond. De intervallen van top tot top duurden circa 5-7 jaar. Op dit moment constateren we dat het huidige overaanbod niet meer kan leiden tot een nieuw evenwicht. Dit omdat er doodeenvoudig te veel kantoren zijn. Als we kijken naar bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaatbeheersing en de arbo-eisen dan is het een illusie dat er nooit meer een nieuw kantoorpand gebouwd zal worden. Er zal altijd behoefte blijven ontstaan aan nieuwe kantoren, maar de huidige leegstaande kantoorruimte zal nooit meer volledig verhuurd worden. Voor een substantieel groot deel van de kantorenmarkt betekent dit dat zij haar functie zal verliezen. 11

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3 FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 3 FGH B a n k N.V. FGH vastgoedbericht 23. de realiteit regeert 3 Trends

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE

HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE HUURPRIJSONTWIKKELING VAN KANTOORRUIMTE In hoeverre is de economische activiteit van invloed op de huurprijsontwikkeling van eersteklas kantoorruimte in Den Haag en Amsterdam? Den Haag, 31 augustus 2011

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com

Vertrouwen golft. De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 2010. www.dtz.nl www.dtz.com Vertrouwen golft De markt voor beleggingen in Nederlands commercieel onroerend goed januari 21 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Economie en golven 4 Vastgoedvisie 6 Beleggingsmarkt voor vastgoed 1 Gebruikersmarkt

Nadere informatie

Investeren in herstructurering

Investeren in herstructurering De mogelijke bijdrage van Rabo Vastgoed aan het oplossen van de financiële knelpunten bij de herstructurering van bedrijventerreinen ir. C.L. Hulsman MCD-scriptie november 2007 Scriptie ter afronding van

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Inventarisatie financieringsconstructies

Inventarisatie financieringsconstructies Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, december 2010 Inventarisatie financieringsconstructies anders denken en doen Opdrachtgever: Agentschap

Nadere informatie

PBL ASRE. Gebiedsontwikkeling. en commerciële. een institutionele analyse van het. (over)aanbod van winkels en kantoren

PBL ASRE. Gebiedsontwikkeling. en commerciële. een institutionele analyse van het. (over)aanbod van winkels en kantoren PBL ASRE Gebiedsontwikkeling en commerciële va s tg o e d m a r k t e n een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

DE NIEUWE WERKELIJKHEID

DE NIEUWE WERKELIJKHEID DE NIEUWE WERKELIJKHEID Roy Slegtenhorst Universiteit Utrecht Juli 2013 Een onderzoek naar de actoren en instituties in een fundamenteel veranderende kantorenmarkt Colofon Naam: Roy Slegtenhorst Studentnummer:

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com

Van veel te veel. De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011. www.dtz.nl www.dtz.com Van veel te veel De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Inhoud Vastgoedvisie 4 DTZ Zadelhoff VastgoedVisiekaart 11 Beleggingsmarkt voor vastgoed 12 Beleggingsmarkt

Nadere informatie

Winkelgebied 2025. Samen in beweging

Winkelgebied 2025. Samen in beweging Winkelgebied 2025 Samen in beweging Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Edse Dantuma ING Economisch Bureau edse.dantuma@ing.nl Jan van der Doelen ING Sectormanagement

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

Voorwoord. Februari 2006, Olav Steffers

Voorwoord. Februari 2006, Olav Steffers Voorwoord Voor u ligt een Master Thesis, vervaardigd ter voltooiing van mijn opleiding Master of Science in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate te Amsterdam. Het uitgevoerde onderzoek omvat

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied

Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities in bestaand bebouwd gebied Ir. O. M. van Denzen MSRE Masterthesis Februari 2009 Risico-rendement afweging bij acquisitie van ontwikkelposities

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2013 Nr. 75 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie