AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen"

Transcriptie

1 AGC Bijlage 3 Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

2 De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van uur. de voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok Concept-agenda Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 1. Opening 2. Vaststelling agenda en mededelingen 3. Vragenkwartier 4. Ingekomen stukken - Voorstel (1) Voorstel: - Lijst ingekomen Voor kennisgeving aannemen. stukken * 5. Vaststelling concept verslag Drechtraad 11 juni Voorstel (2) Voorstel: - Concept verslag Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 11 juni De agendapunten 6, 7 en 8 worden als één integraal onderwerp behandeld uur Eerste termijn (maximale spreektijd: 9 min.): - Lokale partijen - CU/SGP - PvdA - VVD - CDA - D66 - Groen Links Overige fracties (gezamenlijk overige fracties 9 min.) (mogelijkheid van sprekers namens gemeenteraden) uur Schorsing uur Spreektijd portefeuillehouder(s) uur Tweede termijn (maximale spreektijd: 4 min.) uur Schorsing uur Spreektijd portefeuillehouder(s) uur Schorsing en beraad stemverklaringen en stemmingen Afspraak gemaakt in de Agendacommissie van 23 januari 2013: De volgende van de algemene beschouwingen is naar grootte van de partijen worden vormgegeven. Tevens zullen in de 1 e termijn interrupties mogelijk zijn, zodat de 3 e termijn is komen te vervallen. 6. Concept-Jaarstukken Gr Drechtsteden Voorstel (3) Voorstel: - Onderliggende stukken 1. Kennis nemen van: 1. het accountantsverslag; 2. de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag; 3. het advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden; 4. de reactie van de portefeuillehouder sociaal op het advies van de CWD.

3 concept-agenda Drechtraad d.d. 2 juli 2013 Pagina 2 Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) 2. Vaststellen van: 1. de concept-jaarstukken 2012; 2. de resultaatbestemming zoals voorgesteld; 3. de afrekening met de gemeenten zoals gespecificeerd. 7. Eerste Bestuursrapportage Gr Drechtsteden Voorstel (4) Voorstel: - Onderliggende stukken 1. Vaststellen van de 1e burap GrD Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. nazending 8. Concept-Primaire begroting Gr Drechtsteden Voorstel (5) Voorstel: - Onderliggende stukken Vaststellen van: 1. de concept begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 tot en met 2017; 2. de gemeentelijke bijdragen voor Krediet ten behoeve van onafhankelijk onderzoek Transitieplan I&A Drechtsteden Voorstel: - Voorstel (6) - Onderliggende stukken nazending 10. Evaluatie minimabeleid Voorstel (7) Voorstel: - Onderliggende stukken Kennisnemen van de vaststelling door het Drechtstedenbestuur d.d. 15 mei 2013 van beleidswijzigingen als maatregelen om de knelpunten als gevolg van het huidig minimabeleid aan te pakken. Het Drechtstedenbestuur heeft d.d. 15 mei 2013 de navolgende beleidswijzigingen vastgesteld: 1. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van ouders met oudere kinderen niet toereikend zijn voor de basiskosten: 1.1 Verhogen van de vergoeding SMS Kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school met 45 per kind per maand. 2. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van minima weinig ruimte laat voor participatie: 2.1 Compensatie eigen bijdrage kinderopvang ook voor werkenden met een inkomen tot 110% WML. 2.2 Vergoeding reiskosten uitstroom werkenden onder de 110% WML. 2.3 De doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden door: a. de inkomensgrens op te hogen naar 110% WML; b. beide partners van een echtpaar in aanmerking te laten komen voor een bonus; c. mensen met een gedeeltelijke arbeidsontheffing ook in aanmerking te laten komen voor de bonus. 2.4 Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten. 2.5 Maatregelen bronheffing. 2.6 Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie. 3. Ten aanzien van het bereik onder minima, een aantal acties te ondernemen om dit bereik te vergroten, in het bijzonder: a. met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten; b. preventief budgetbeheer en begeleiding voor mensen die hun financiën niet kunnen beheren; c. versterking aansluiting A-team in regio op bestaande structuren; d. optimalisering bestandsvergelijking; e. halfjaarlijkse papieren nieuwsbrieven; f. lokale acties. 11. Rondvraag en sluiting

4 concept-agenda Drechtraad d.d. 2 juli 2013 Pagina 3 * Zie de meest recente lijst van ingekomen stukken op Aanmelden als spreker De leden van de Drechtraad die bij een onderwerp in eerste termijn het woord willen voeren dienen zich tot een kwartier voor aanvang van de vergadering aan te melden bij de coördinerend griffier met vermelding namens wie zij spreken. Aan de hand van de aanmeldingen van sprekers kan bij de vaststelling van de agenda geschoven worden met de benodigde tijd per agendapunt. De leden van de Drechtraad die zich niet hebben aangemeld voor de eerste termijn kunnen alleen in tweede termijn reageren op de woordvoerders in de eerste termijn en geen nieuwe punten inbrengen. Technische vragen vooraf Over alle onderwerpen van het programma van de Drechtstedendinsdagavond kunnen tot een week voor de Drechtstedendinsdag technische vragen worden gesteld via het adres Deze worden uiterlijk een dag voor de Drechtstedendinsdag via Bureau Drechtsteden beantwoord. Aanlevering moties en amendementen In verband met een goed verloop van de vergadering wordt u gevraagd digitale teksten van moties (en/of amendementen) op de Drechtstedendinsdag voor uur aan de coördinerend griffier via het adres beschikbaar te stellen, zodat deze klaargemaakt kunnen worden voor projectie en vermenigvuldiging. Vragenkwartier Hiervoor kunt u zich tot 5 minuten voor de aanvang van de Drechtraadvergadering aanmelden bij de coördinerend griffier. Spreekrecht carrouselvergadering Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemingen zijn van het inspreekrecht uitgezonderd.

5 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland Steller Telefoonnummer A. Tolsma Onderwerp Concept Jaarstukken GR Drechtsteden 2012 Voorstel 1. Kennis nemen van: 1. het accountantsverslag 2. de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag 3. het advies van de Cliëntenraad WWB Drechtsteden 4. de reactie van de portefeuillehouder sociaal op het advies van de CWD 2. Vaststellen van: 1. de concept-jaarstukken 2012; 2. de resultaatbestemming zoals voorgesteld; 3. de afrekening met de gemeenten zoals gespecificeerd. Bevoegdheid Drechtraad ter vaststelling. Samenvatting De concept-jaarstukken 2012 worden ter vaststelling aangeboden. Toelichting op het voorstel De GRD sluit af met een positief resultaat van 15,1 miljoen. Na verwerking van de reserveringsregeling en terugbetaling aan het rijk bedraagt het positieve saldo van de GRD 10,7 miljoen. Hieronder is een samenvatting per dochter weergegeven en vervolgens een uitsplitsing van het financiële resultaat de grote afwijkingen per dochter weergegeven. Bureau Drechtsteden Op 1 april 2012 is gestart met het nieuwe bureau Drechtsteden. Aanleiding voor de reorganisatie was dat het netwerk van de samenwerkende Drechtsteden en de allianties met strategische partners vragen om een meer strategische inzet. Daarnaast was een steviger positionering als concernstaf gewenst en was sprake van vraag naar extra inzet op een kwalitatief hoogwaardige procesvoering ten aan zien van bestuurs- en raadsondersteuning. Rond de zomer van 2012 is gedebatteerd in de Drechtraad over het actualiseren van het rmjp. Daarbij is vastgesteld dat ook in de komende periode de prioriteiten liggen bij economie, arbeidsmarkt en woonklimaat. Economie arbeidsmarkt: Vooral van belang dit jaar is de economische impuls ten behoeve van invulling economische agenda zuidvleugel en topsector water en logistiek, waarvan de uitwerking via zeven investeringslijnen plaatsvindt: herstructurering bedrijventerreinen, Bevorderen transport schone schepen ( LNG/ Schone motor), Maritieme campus, Continuering EcoShape Building with Nature, University College, showcase Kop van t Land en promotie en acquisitie. Tevens is vrijetijdseconomie een belangrijk onderdeel. Woonklimaat: bij woonklimaat spelen vooral de thema s bereikbaarheid en groen een belangrijke rol.

6 pagina 2 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Bestuur en Staf Het programma Bestuur stond 2012 in het teken van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden, een voortzetting van het debat in de lokale raden in over de toekomst van het eigen, lokale gemeentebestuur en het toekomstperspectief van de Drechtsteden. In het kader van het debat over de bestuurlijke toekomst van de Drechtsteden werd in 2012 de politieke en bestuurlijke oproep gedaan de al dan niet vermeende vrijblijvendheid van regionaal beleid en regionale afspraken uit te bannen en duidelijkheid te scheppen over de taakverdeling tussen het lokale en het regionale niveau, te bepalen welke thema s tot de agenda van de regio behoren met de bijbehorende organisatie van de zeggenschap. Dit onderdeel van het debat over de bestuurlijke toekomst werd bekend onder de termen programmering / programmatische afstemming. Het inhoudelijke debat over de programmering van de regionale agenda zal naar verwachting voor het zomerreces van 2013 zijn afgerond. Manden Maken Manden Maken heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteitssprong in de Drechtsteden, zowel op fysiek, economisch als sociaal terrein. Onder andere is de regionale kennisinfrastructuur versterkt door een samenhangende ontwikkeling van het onderwijsconcept tussen het Leerpark en drie LOC s. Het uitgangspunt bij de bestuurlijke besluitvorming in april 2011 was dat Manden Maken financieel en inhoudelijk als programma afgerond zou zijn. Het begrotingsprogramma is in 2012 blijven bestaan om het programma administratief af te handelen. Met het opstellen van de 1e bestuursrapportage is gebleken dat een aantal projecten een langere doorlooptijd heeft. In het afgelopen jaar is bij de afhandeling van de besluitvorming over de (financiële) afhechting van Manden Maken uit 2011 ook duidelijk geworden dat er nog een tekort dreigt. Er heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de stand van zaken van de administratie van Manden Maken. Hieruit is gebleken dat er een overtekening van projecten is ten opzichte van het in Manden Maken beschikbare bedrag ter grootte van 3,8 miljoen. Om dit tekort terug te dringen is een aantal oplossingsrichtingen onderzocht. Dit heeft geleid tot een aanvullende besparing op nog uit te betalen projecten van Het tekort komt hierdoor op ruim 3 miljoen. Sociale Dienst Drechtsteden Het afgelopen jaar stond in het teken van de aanhoudende economische crisis. Achterblijvende economische groei zorgde voor een daling van het aantal beschikbare banen en een verdere stijging van de werkloosheid. Alle zeilen werden bijgezet om het groeiende klantenbestand een halt toe te roepen. Ingezet werd op onder andere instroombeperking, een actieve werkgeversbenadering via Baanbrekend Drechtsteden en de klantbenadering vanuit de visie Partner in Zelfstandigheid. En niet zonder enig succes: waar de SDD in de Benchmark grote gemeenten over de eerste vijf maanden van het jaar als grootste stijger nog hekkensluiter was, blijkt het SDD over het gehele jaar genomen uiteindelijk bovengemiddeld te scoren. Toch is de doelstelling Een daling van het klantenbestand met 350 uitkeringen niet gehaald: op 31 december 2012 waren er uitkeringsgerechtigden; dit zijn er 161 meer dan het jaar ervoor. Naast deze doelstelling was er bij de SDD een tweede doelstelling die inhield dat de programmakosten van de WMO niet meer zijn gestegen ten opzichte van de begroting Aangezien de programmakosten van de WMO met 1,6 miljoen zijn gedaald, is deze doelstelling ruimschoots behaald. Ingenieursbureau Drechtsteden In 2012 heeft het IBD zich vooral gericht op het verbeteren van zowel de dienstverlening aan, als de relatie met de opdrachtgevers. Projectmatig creëren en de zorg voor de projectbeleving stonden (en staan nog steeds) hoog op de agenda. Uit de positieve reacties van de reguliere opdrachtgevers in Dordrecht en Zwijndrecht blijkt dat de extra inspanning om de relatie en dienstverlening te verbeteren zeker tot succes heeft geleid. De verhouding opdrachtgever/opdrachtnemer verandert steeds meer tot een intensieve samenwerkingsrelatie. Servicecentrum Drechtsteden De missie van het SCD is een resultaatgerichte dienstverlener te zijn, die zijn klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zoveel mogelijk gestandaardiseerd uit te voeren. Het doel is om de komende jaren een toonaangevende shared serviceorganisatie binnen het publieke domein in Nederland te worden. Om dit te kunnen realiseren zijn drie met elkaar samenhangende veranderopdrachten geformuleerd; aansturing en rollen in het netwerk, nieuwe klantrelaties en doorontwikkeling SCD.

7 pagina 3 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Aansturing en rollen in het netwerk; Nieuwe klantrelaties; In 2012 is er een meerpartijenovereenkomst (MPO) gesloten over de toekomstige relatie tussen het SCD en de GR en Omgevingsdienst ZHZ, Publieke Gezondheid & Jeugd (voorheen Regio ZHZ) en de Veiligheidsregio ZHZ. Doorontwikkeling SCD; In 2012 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van het SCD die ertoe moeten leiden dat het SCD de komende jaren resultaten boekt op het gebied van klanttevredenheid, organisatievolwassenheid en besparingen. Onderzoekcentrum Drechtsteden In 2012 heeft het OCD zich sterk ingezet op de externe acquisitie. Dit heeft geresulteerd in enkele externe opdrachten en een fors aantal extra interne opdrachten. Daarnaast heeft het OCD gewerkt aan haar strategisch partnerschap. Meer op strategisch niveau aan tafel zitten en meedenken, meer aan de voorkant van beleid betrokken zijn en vaker een rol spelen bij beleidsevaluaties. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het jaar 2012 markeerde voor het GBD een nieuwe ontwikkelingsfase: de startblokken voorbij, een nieuwe ronde. Een nieuwe ontwikkelingsfase de startblokken voorbij vroeg ook een vernieuwde aansturing. Het perspectief van een gelande organisatie gaf immers ook het startpunt aan voor doorontwikkeling. Voor 2012 was de overgang naar een meer procesgerichte organisatie een belangrijke opgave. Financiële uitkomst De GRD sluit 2012 af met een positief resultaat van 15,1 miljoen. In het jaarverslag is per GRDdochter een toelichting en analyse op het resultaat opgenomen. Hieronder is in grote lijnen de opbouw van het positieve resultaat weergegeven. Bureau Drechtsteden laat een positief resultaat zien van ongeveer Dit resultaat is het gevolg van lagere personele lasten, een lagere besteding van het werkprogramma en op de extra impuls economie. De onderbesteding op het werkprogramma is het gevolg van goedkoper uitgevallen projecten en van projecten die door eigen medewerkers van Bureau Drechtsteden zijn uitgevoerd. Op het programma Bestuur en Staf is een tekort van als gevolg van hogere lasten voor de Drechtstedendinsdagen en extra kosten voor de regiogriffie. Deze hogere lasten zijn deels gecompenseerd door een voordeel op de personele lasten. Het positieve resultaat van de Sociale Dienst Drechtsteden bedraagt 18,5 miljoen. Dit resultaat is ontstaan doordat gemeenten een hoger inkomensdeel hebben ontvangen dan aanvankelijk was voorzien. Alle gemeenten hebben een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) 2011 toegekend gekregen van in totaal 7 miljoen. Daarnaast zijn zoveel mogelijk apparaatslasten ten laste van het participatiebudget gebracht. Van het participatiebudget 2012 is uiteindelijk ruim 4 miljoen overgebleven, die conform reserveringsregeling worden doorgeschoven naar Op het apparaat is, na dotatie aan de voorziening frictiekosten SDD van 1,5 miljoen, een positief resultaat van 4,7 miljoen. Op de WMO is een resultaat behaald van 3,1 miljoen, dit doordat de uitgaven zijn gedaald en hogere inkomsten vanuit CAK. Het Ingenieursbureau Drechtsteden sluit 2012 af met een positief resultaat van als gevolg van hogere productiviteit dan was begroot. Als gevolg van de financiële taakstelling had het IBD een winstdoelstelling van en deze is dan ook ruimschoots behaald. In het kader van de doorontwikkeling van het SCD zijn de processen bij het SCD doorgelicht en dit heeft ertoe geleidt dat een reorganisatie heeft plaatsgevonden. Ondanks de reorganisatie bij het Servicecentrum Drechtsteden heeft het SCD een operationeel resultaat van behaald. Als gevolg van de reorganisatie zijn medewerkers bovenformatief geplaatst. Voor 2012 bracht dit een last van met zich mee en voor de komende jaren is een voorziening ter hoogte van 3,5 miljoen gevormd. Deze is ten laste van de exploitatie van 2012 gevormd. Hierdoor bedraagt het negatieve resultaat van 2012 van het SCD 4,4 miljoen. Het Onderzoekcentrum heeft het jaar positief afgesloten met een resultaat van Gemeentebelastingen Drechtsteden heeft een positief resultaat behaald van als gevolg van hogere inkomsten vanuit opgelegde dwangbevelen en aanmaningen en lagere operationele lasten. Op de algemene dekkingsmiddelen is een positief resultaat ontstaan van als gevolg van het renteresultaat.

8 pagina 4 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 (Bedragen x 1 miljoen) Saldo Reserves Afrekenen met Toevoegen Vrijvallen gemeenten BDS B&S SDD Participatie Inburgering Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO huishoudelijke hulp Apparaat IBD SCD frictie SCD bedrijfsvoering GBD OCD Algemene dekkingsmiddelen ICT inhaalafschrijving Manden Maken Totaal Toelichting op de voorgestelde besluiten: 1. BDS en B&S Voorgesteld wordt om het resultaat van de programma s Bureau Drechtsteden toe te voegen aan de exploitatiereserve BDS en het positieve resultaat van Bestuur en Staf te onttrekken aan de exploitatiereserve BDS. 2. Reserveringsregeling Participatie Conform de reserveringsregeling wordt 4 miljoen doorgeschoven naar Het overschot van wordt terugbetaald aan het Rijk. 3. Inburgering Als gevolg van de definitieve afrekening met het ministerie is er geen noodzaak meer tot het aanhouden van de reserve Inburgering. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen. Daarnaast wordt voorgesteld om het restant bedrag van 1,4 miljoen oude middelen cohort voormalig Wet Inburgering uit te keren aan de gemeenten. 4. Inkomensondersteuning Voorgesteld wordt om, conform het uitvoeringsbeleid financiële bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden, het exploitatieresultaat Inkomensondersteuning ,5 miljoen toe te voegen aan de reserve inkomensondersteuning en het restant af te rekenen met de gemeenten. 5. Minimabeleid Conform het uitvoeringsbesluit financiële bijdrage Sociale Dienst Drechtsteden wordt van het exploitatieresultaat Minimabeleid toegevoegd aan de reserve Minimabeleid en het meerdere zijnde af te rekenen met de gemeenten. 6. WMO huishoudelijke hulp Voorgesteld wordt om de in 2012 gerealiseerde lasten WMO Huishoudelijke hulp over voorgaande jaren ad ten laste van de reserve WMO te brengen. Het saldo van de reserve WMO bedraagt na de voorgestelde onttrekking Voorgesteld wordt om deze vrij te laten vallen, aangezien door de gewijzigde financieringsystematiek het aanhouden van de reserve niet meer nodig is. 7. Apparaat SDD Het resultaat op de apparaatslasten wordt afgerekend met de gemeenten.

9 pagina 5 van agendapunt Concept jaarstukken GRD Ingenieursbureau Voorgesteld wordt om een deel van het positieve resultaat (de taakstelling) uit te keren aan de gemeente Zwijndrecht en Dordrecht en het meerdere toe te voegen aan de exploitatiereserve van het IBD. 9. Operationele resultaat SCD Voorgesteld wordt om het operationele resultaat ( ) toe te voegen aan de exploitatie van het SCD. 10. Servicecentrum frictie Frictiekosten bestaan uit de feitelijk kosten over 2012 en het vormen/ verhogen van de voorziening voor de jaren 2013 tot en met Bij de Sociale dienst zijn de frictiekosten ten laste gebracht van de apparaatskosten. Deze kosten konden binnen het beschikbare budget worden opgevangen. De frictiekosten bij het Servicecentrum worden gedekt via de verdeelsleutel van het aantal fte van de gemeenten. Dat is de sleutel voor het SCD-basispakket waarin de loonkosten zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om de frictiekosten van het servicecentrum te dekken door een extra bijdrage van de gemeenten. 11. Resultaat GBD, OCD en Algemene dekkingsmiddelen Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van het GBD en OCD en op de algemene dekkingsmiddelen uit te keren aan de gemeenten. 12. ICT inhaalafschrijvingen Conform ICT Transitieplan wordt voorgesteld (een deel van) voor de ICT inhaalafschrijving te dekken via het rekeningresultaat Manden Maken Manden Maken heeft een maximaal tekort van 3,0 miljoen. Voorgesteld wordt dit maximale tekort te dekken via een gemeentelijke bijdrage op basis van de inwoneraantallen en dit toe te voegen aan de reserve Manden Maken. Het nog af te rekenen bedrag met de gemeenten van 1,1 miljoen wordt op basis van de bestaande afspraken met de gemeenten afgerekend. In de volgende tabel is per gemeenten de afrekening inzichtelijk gemaakt. De afrekening van het rekeningresultaat per gemeente is weergegeven in onderstaande tabel: (Bedragen x 1.000) Te verdelen Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Sleutel Sociale dienst Inburgering trajecten Inkomensondersteuning klanten Minimabeleid klanten WMO huishoudelijke hulp inwoners Apparaatskosten klanten Servicecentrum frictie fte Ingenieursbureau Omzet Gemeentebelastingen aanslagregels Onderzoekcentrum Inwoners Algemene dekkingsmiddelen inwoners

10 pagina 6 van agendapunt Concept jaarstukken GRD 2012 Te verdelen Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Sleutel Totaal rekeningresultaat ICT inhaalafschrijvingen werkplekken Manden maken inwoners Totaal Toekomstige vrijval Indien de kosten in de toekomst blijken mee te vallen zal de vrijval aan de gemeenten worden teruggegeven met dezelfde verdeelsleutel waarmee de bedragen nu worden opgehaald. Dit geldt in elk geval voor de frictiekosten en Manden Maken. Consequenties Financiële consequenties Aan de hand van het besluit over de resultaatbestemming 2012 zal afrekening met gemeenten plaats vinden. Personele en organisatorische consequenties Niet van toepassing. Juridische consequenties Niet van toepassing. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Niet van toepassing. Advies en draagvlak Niet van toepassing. Verdere procedure, communicatie en uitvoering Drechtraad van 2 juli ter vaststelling Gemeenten ontvangen de conceptjaarstukken zes weken voor vaststelling in de Drechtraad, zodat zij hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. De provincie Zuid-Holland ontvangt de jaarstukken na vaststelling door de Drechtraad. Onderliggende stukken - Concept jaarstukken 2012 versie d.d. 17 mei 2013; - Accountantsverslag en reactie van het DSB daarop (deze volgen z.s.m.) - Advies CWD Jaarverslag en ID-subsidie; - Reactie pfh. Sociaal op advies CWD Jaarverslag en ID-banen; - Concept-besluit Drechtraad.

11 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller Telefoonnummer A. Tolsma 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel 1. Vaststellen van de 1e burap GrD Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. 3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen. Bevoegdheid Drechtraad (art. 6 of 7 GrD) Samenvatting Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. De voorliggende bestuursrapportage (Burap) is de eerste tussentijdse rapportage voor Deze 1 e burap gaat over de realisatie van de eerste vier maanden van het jaar. Op basis daarvan wordt een prognose gegeven van de uitkomsten over heel Toelichting op het voorstel Frictiekosten Om de door de eigenaren opgelegde financiële taakstelling te kunnen realiseren, heeft er binnen een aantal dochters van de GRD een reorganisatie plaatsgevonden. Een onvermijdelijk gevolg van deze reorganisatie is dat de personele formatie is gekrompen. Dit heeft logischerwijs frictiekosten met zich mee gebracht. Binnen de GRD wordt getracht om deze frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Om dit te kunnen realiseren is een uitstroomorganisatie opgezet om bovenformatie medewerkers binnen het Drechtstedennetwerk of daarbuiten te plaatsen. Dit is als eerste goed voor de medewerkers, maar zorgt er ten tweede voor dat de kosten worden beperkt. Bij de jaarrekening 2012 is er een voorziening gevormd ter hoogte van 5 miljoen om de frictiekosten op te kunnen vangen. Niet in de voorziening zijn opgenomen de verplichtingen met een gelijkblijvende kasstroom over de jaren 2014 tot en met 2018, met een bedrag van 2,6 miljoen. Bij het Servicecentrum Drechtsteden is er 44,3 fte bovenformatief verklaard. Hiervan zijn er inmiddels 19,6 fte uitgestroomd. Van de 24,7 fte die zich nog in de uitstroomorganisatie bevinden zijn 3,3 fte gedetacheerd en zijn er met 1,75 fte concrete afspraken gemaakt over outplacement. Financieel gezien ligt de uistroom bij het SCD binnen de verwachting. Per 1 januari 2013 waren er van de 22 bovenformatieve verklaarde medewerkers bij de SDD nog 18 medewerkers in dienst. In 2013 is er 1 medewerker geplaatst binnen de SDD, 1 medewerker is arbeidsongeschikt verklaard en 1 medewerker is uit dienst getreden. Daarnaast zijn er 5 medewerkers gedetacheerd en 3 medewerkers hebben een werkervaringsplaats. De begrote frictiekosten voor de SDD bedragen voor ,1 miljoen en liggen in lijn met de beelden bij de jaarrekening 2012 en de daarbij bepaalde omvang van de voorziening. In overleg met de accountant dient de voorziening frictiekosten bij de SDD administratief anders verwerkt te worden. De aanwending van de frictiekosten bovenformatieven dient rechtstreeks ten laste van de voorziening te worden geboekt. Dit betekent dat bij de geactualiseerde begroting 2013 vastgestelde onttrekking van wordt teruggedraaid en

12 pagina 2 1 e bestuursrapportage GRD 2013 wordt aangewend ten laste van de voorziening. Daarnaast wordt extra ten laste van de voorziening aangewend. Dit ligt in lijn met de berekende voorzienig en aanpassing daarvan bij de jaarrekening Drechtwerk In maart heeft de Drechtraad ingestemd met het visiedocument over de wijze van organisatie van de uitvoering van de participatiewet. Onderdeel van deze visie is het liquideren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijfsonderdelen van Drechtwerk in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Op dit moment worden de verschillende besluiten uitgewerkt die samenhangen met de uitvoering van de visie. In dat kader worden ook de gevolgen voor personeel en organisatie in kaart gebracht en indien nodig keuzen voorgelegd. Begin september zal afgaande op de informatie die we op dat moment hebben over de wijze waarop het kabinet het sociaal akkoord gaat uitvoeren opnieuw afgewogen worden of de uitvoering per 1 januari 2014 (geheel of deels) gehandhaafd blijft. Transitieplan I&A Drechtsteden Inmiddels heeft de grondige doorlichting van de afdeling ICT geleid tot het Transitieplan ICT. In dit plan zijn zowel de bemensing, het verband tussen de uit te voeren activiteiten (beide onderdeel van het stroomlijnen van processen) en in te zetten middelen als de benodigde hard- en software en systemen geanalyseerd. Ook de relatie met en de ambitie van de klanten is hierbij aan de orde gekomen. Dit plan is gevalideerd en daar waar mogelijk gebenchmarkt door een externe onafhankelijke partij. Het transitieplan is op 6 maart 2013 goedgekeurd door het Drechtstedenbestuur en is opiniërend behandeld in de Drechtraadcarrousel Middelen van 14 mei Indien het Transitieplan in zijn huidige zo sober mogelijke vorm niet zal worden goedgekeurd dan zal dit onherroepelijk tot operationele problemen gaan leiden. Te denken valt hierbij aan het niet meer operationeel kunnen houden van primaire systemen als MS office, GBA etc en veiligheidsproblemen en daarnaast zullen budgettaire kaders overschreden worden. Aanvullenden bezuinigingen Als gevolg van de aangekondigde kortingen op het gemeentefonds krijgen gemeenten te maken met een lagere uitkering vanuit het gemeentefonds. Binnen de Drechtsteden wordt het principe samen trap op trap af gehanteerd wat betekent dat de bijdrage vanuit de gemeenten aan de GRD de ontwikkelingen van het gemeentefonds zal volgen. Als gevolg van het regeerakkoord zal de algemene uitwerking vanuit het gemeentefonds naar beneden worden bijgesteld. Binnen de GRD wordt dan ook gewerkt aan een pakket van bezuinigingsvoorstellen waardoor de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en verdere structureel zullen dalen. Met deze voorstellen zal ook invulling worden gegeven aan de taakstelling die voort is gekomen uit de Zomermotie. Verrekensystematiek Voor 2013 en verder heeft het SCD in samenwerking met de klantorganisaties een nieuwe verrekensystematiek uitgewerkt voor een meer directe en transparante relatie tussen betalen en gebruik. Deze systematiek is op 16 mei 2012 vastgesteld door het Drechtstedenbestuur. De systematiek heeft inmiddels zijn waarde laten zien bij de actie om tot een forse reductie te komen van een aantal costdrivers van ICT waardoor nu, maar zeker op termijn (ivm korte termijn doorlopende kosten) veel voordeel voor de Drechtsteden kan worden behaald. Op 16 mei jl heeft het DSB besloten om de systematiek per 1 januari 2013 definitief in te voeren. Bij de 2 e burap 2013 zullen de gemeentelijke bijdrage hierop worden aangepast. Samenvatting per dochter Bureau Drechtsteden Na de vaststelling van het geactualiseerde rmjp is begin 2013 het op basis daarvan opgestelde werkprogramma bepaald. Op basis van het werkprogramma zullen de netwerk-mt s de uitvoering ter hand nemen. Op dit moment zijn er nog geen grote afwijkingen in de uitvoering van het geactualiseerde rmjp. De grootste ontwikkeling bij Bureau Drechtsteden is de verschuiving van de CIO office van het SCD naar de BDS.

13 pagina 3 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Sociale Dienst Drechtsteden Als gevolg van de stijgende werkloosheid is het klantenbestand bij de SDD toegenomen (doelstelling is per einde jaar 4.634, stand per 1 april bedraagt 5.124). Er wordt dan ook voorgesteld om de doelstelling aan te passen naar het zelfde aantal klanten per einde jaar als op 1 april van dit jaar. Dit, tezamen met de budgetontwikkeling van het inkomensdeel, brengt grote negatieve financiële consequenties met zich mee. Het verwachte tekort op Inkomensondersteuning bedraagt 6 miljoen. Daarnaast is er mogelijk een extra tekort van 6 miljoen op Inkomensdeel als de nu door Divosa verwachte budgetverlagingen inderdaad plaatsvinden. Op de lasten en baten van de Wmo wordt, in het verlengde van de jaarrekening 2012, ook voor 2013, een voordeel verwacht van ongeveer 3 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van nieuwe manier van indiceren. Door het uitstellen van het Participatiewet is er, net als vorig jaar, ruimte in het Participatiebudget om een deel van de apparaatskosten ten laste te brengen van het Participatiebudget. Hiermee zal de gemeentelijke bijdrage ongeveer 4 miljoen kunnen worden verlaagd. Daarnaast is er nog voor 1,5 miljoen ruimte op het Participatiebudget. Gemeenten worden gevraagd om hiervoor projecten aan te dragen. Per saldo is het financieel effect voor gemeenten nagenoeg nihil. Ingenieursbureau Drechtsteden Als gevolg van hogere personele lasten, lagere productiviteit in de eerste maanden van het jaar en dat niet alle aandeelhouders zich houden aan de afgesproken omzet zal het IBD naar verwachting de taakstelling niet realiseren. Servicecentrum Drechtsteden Het SCD is sterk in ontwikkeling en groeit naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening voor haar klanten verwacht mag worden. In 2012 is de ontwikkeling gestart en loopt door in Voor het verbeteren van de werking van het SCD zijn drie belangrijke, met elkaar samenhangende, veranderopgaven benoemd. De eerste veranderopgave, de positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in klanten, maakt onderdeel uit van de notitie Kaders toetreding nieuwe klanten van de GR Drechtsteden. Binnen het SCD vinden op dit moment gesprekken plaats per afdeling over de operationele voorwaarden waaronder nieuwe klanten kunnen aansluiten. De tweede veranderopgave, de aansturing en rollen in het netwerk, is in 2012 door het Drechtstedenbestuur vastgesteld. De toets op de werking is onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering van de GR Drechtsteden. Het derde punt, de doorontwikkeling SCD, is gericht op verbetering van het functioneren van de eigen organisatie. Voor 2013 zijn hiertoe speerpunten benoemd die moeten leiden tot meetbare verbeteringen in de dienstverlening van het SCD. Onderzoekcentrum Drechtsteden Het OCD heeft momenteel een aanzienlijke opdrachtenportefeuille. De acquisitie en contacten inzake onderzoeksopdrachten voor de komende periode is nog in volle gang. Gemeentebelastingen Drechtsteden Het DSB heeft in haar vergadering van december 2012 besloten om de afdeling GEO-informatie van het SCD te verschuiven naar het GBD. Als gevolg van deze verschuiving wordt voorgesteld om de begroting hierop aan te passen. Met de wijziging zijn ook de huidige gemeentelijke bijdragen aan Geoinformatie in de begroting opgenomen. Het gaat hier om bijdragen die reeds door gemeenten worden verstrekt voor onder andere regionaal functioneel RO beheer, Drechtmaps en BAG-dienstverlening. De GBD verwacht op dit moment geen afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting.

14 pagina 4 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Gevraagde begrotingswijzigingen (Bedragen x 1.000) Begrotings Bedragen Omschrijving programma Lasten Baten Toelichting S/I* Gemeente BDS Fietsknooppunten Betreft jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud. S Alle zes BDS Waterbus Betreft jaarlijkse indexering door de provincie Zuid-Holland S Alle zes BDS RAS De provincie Zuid-Holland heeft besloten de regeling RAS te beëindigen per 1 juli 2013 S Nvt BDS Restantbudget extra Dekking d.m.v. onttrekking uit BWSreserve impuls economie I Nvt Projecten t.b.v. verkeersveiligheid. Deze BDS RPV worden gefinancierd uit subsidies van de provincie Zuid-Holland I nvt BDS Door de provincie Zuid-Holland zijn twee Subsidies jeugdzorg projectsubsidies t.b.v. jeugdzorg voor het 2013 jaar 2013 toegekend. I nvt B&S CIO office Verschuiving CIO office van SCD naar BDS S Alle zes SDD Onttrekking uit innovatiereserve van het Apparaat SDD t.b.v. voortgang innovatieproject innovatiereserve Wmo I Nee SDD Apparaat correctie Wijziging administratieve verwerking frictiekosten voorziening frictiekosten I Nee SDD Participatie Bijstelling van de rijksbudgetten S Nee SDD WSW Bijstelling van de rijksbudgetten I Nee SDD Inkomensondersteuning Naast bijstelling rijksbudgetten met name als gevolg van fors stijgende aantallen uitkeringen, niet doorgaan S Alle zes loondispensatie en voorstel bijstelling doelstelling uitkeringenbestand. SDD Wmo In het verlengde van de jaarrekening als gevolg van lagere verstrekkingen, verschuiving en andere wijze indicaties en lagere kosten als gevolg van aanbestedingen. I Alle zes SCD Financieel advies naar Verschuiving Financieel Advies van SCD Alleen Dordrecht naar gemeente Dordrecht S Dordrecht SCD Geo-informatie Verschuiving GEO-informatie van SCD naar GBD S Alle zes SCD CIO office Verschuiving van CIO-office van SCD naar BDS S Alle zes SCD Kassiersfunctie naar Verschuiving Kassiersfunctie van SCD Alleen S Dordrecht naar gemeente Dordrecht Dordrecht GBD Geo-informatie Verschuiving van SCD naar GBD en bijdragen gemeenten in de begroting van S Alle zes GBD brengen Totaal Recapitulatie programmabegroting In deze burap wordt een onderscheid gemaakt tussen prognose en begroting na wijzigingen. De prognose kan afwijken van de begroting na begrotingswijzigingen. Dit omdat niet alle financiële afwijkingen zijn vertaald naar een begrotingswijzing. Getracht wordt om met bijsturing het resultaat in positieve zin te beïnvloeden. Daar waar een positieve prognose wordt weergegeven zal bij de jaarrekening een voorstel tot resultaatbestemming worden gedaan. De financiële effecten van besluiten die zijn gemaakt in de eerste vier maanden zijn vertaald naar begrotingswijzigingen en zijn verwerkt in de begroting na wijzigingen. Wanneer het saldo negatief is, betekent dit een tekort en een positief saldo geeft een overschot aan.

15 pagina 5 1 e bestuursrapportage GRD 2013 (Bedragen x 1.000) Actuele begroting 2013 Prognose 2013 Begrotingswijziging 1 e burap 2013 Begroting 2013 na wijzigingen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bureau Drechtsteden Bestuur en staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat In de volgende tabel wordt per gemeente weergegeven wat de invloed van de begrotingswijziging is op de gemeentelijke begroting. Een positief bedrag geeft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage weer. Een negatief bedrag is een verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Voor de verschuiving van Geo-informatie naar Gemeenteblastingen Drechtsteden geldt dat de genoemde bedragen al onderdeel uitmaken van de gemeentelijke uitgaven op dit terrein. (Bedragen x 1.000) Dochter Onderwerp S/I* Alblasserdam Dordrecht H-I-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht GRD GR PG&J, VR, OZHZ Totaal BDS Fietsknooppuntensysteem S BDS Waterbus S B&S CIO office** S ** SDD Inkomensondersteuning S SDD Wmo Huishoudelijke hulp I SDD Wmo Hulpmiddelen en vervoer I SDD WSW I SCD CIO office** S ** SCD Financieel advies S SCD GEO S SCD Kassiersfunctie S GBD GEO*** S *** Totaal Totaal structureel Totaal incidenteel * Begrotingswijzigingen die structureel van karakter zijn worden weergegeven met een S en incidenteel van karakter met een I. Hierbij gaat het om een begrotingswijziging die 3 jaar op rij van impact is op de begroting. ** De lagere bijdrage van de GRD aan het SCD voor de CIO office is nog niet verwerkt in de begrotingsprogramma s van de overige GRD-dochters. *** De afwijking tussen de daling van de begroting van het SCD en de ophoging van de begroting van het GBD is het gevolg van het opnemen van DVO s en het overhevelen van materieel budget vanuit de gemeente Dordrecht. De DVO s werden voorheen bij de 2 e burap doorbelast aan de gemeenten, het betreft hier dan ook voor gemeenten een budget neutrale begrotingswijzging. Consequenties Financiële consequenties De 1e bestuursrapportage 2013 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. Personele en organisatorische consequenties Geen Juridische consequenties Geen Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties

16 pagina 6 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Geen

17 pagina 7 1 e bestuursrapportage GRD 2013 Verdere procedure, communicatie en uitvoering Drechtraad direct geagendeerd voor de vergadering van 2 juli Onderliggende stukken - Concept 1 e bestuursrapportage 2013 versie Concept-besluit

18 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland Steller Telefoonnummer A. Tolsma Onderwerp Concept-Primaire begroting GRD 2014 Voorstel Vaststellen van: 1. de concept begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 tot en met 2017; 2. de gemeentelijke bijdragen voor Bevoegdheid Drechtraad (art. 7 GRD) Samenvatting Deze primaire begroting 2014 is een staand beleid begroting met een pro-forma karakter. Eind 2013 wordt begroting 2014 geactualiseerd en beleidsrijk gemaakt. Toelichting op het voorstel Zoals gebruikelijk is de primaire begroting gebaseerd op het staand beleid, in de begroting zijn geen voorstellen voor nieuwe beleid opgenomen. Daarmee komt, net als vorig jaar, de nadruk te liggen op de actualisering van de begroting, die aan de Drechtraad ter vaststelling zal worden aangeboden in januari Indexering staand beleid Voorgesteld wordt de indexering van budgetten en gemeentelijke bijdragen nu achterwege te laten, en de voorstellen daartoe op te nemen bij de actualisering van de begroting. Taakstellingen De vastgestelde, oplopende, bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd zoals besloten, en leidt tot een overeenkomstige daling van de gemeentelijk bijdragen. Die daling loopt op tot 10% in Voor 2014 bedraagt de taakstelling 5,5 miljoen. In deze begroting is geen rekening gehouden met een eventuele nieuwe taakstelling als gevolg van de daling van het gemeentefonds. Daarnaast is een taakstelling als gevolg van de zomermotie niet in de cijfers verwerkt. Het financieel beeld per GRD-dochter is als volgt: Bureau Drechtsteden - De provincie Zuid Holland heeft eind 2012 aangegeven de subsidieverstrekking voor preventief jeugdbeleid per 1 juli 2013 stop te zetten. Dit betekent dat het budget voor RAS jeugd voor 2014 vervalt. - De gemeenten (behalve Alblasserdam) hebben in 2009 op basis van de Verkenning klimaatbeleid in de Drechtsteden een SLOK-uitkering uit het Gemeentefonds aangevraagd en toegekend gekregen voor het uitvoeren van het Energieprogramma. Vanaf 2014 ontvangen gemeenten deze uitkering niet meer en vervalt deze bijdrage van de gemeenten aan de Drechtsteden.

19 pagina 2 van agendapunt Primaire begroting GRD 2014 Bestuur en Staf - In de actualisatie van de begroting 2013 is een éénmalig ontwikkelbudget opgenomen voor doorontwikkeling, vernieuwing, verdere professionalisering, proces- en kwaliteitsverbetering, efficiencyverbetering etc van de GR Drechtsteden. In de primaire begroting 2014 is dit budget vervallen. Sociale Dienst Drechtsteden - Door de grote onzekerheden over de komende vernieuwing in de sociale zekerheid, en verder Rijksbeleid heeft de begroting een sterk pro forma karakter. Ingenieursbureau Drechtsteden - Toenemende bezuinigingstaakstelling wordt als winstdoelstelling gerealiseerd door verhoging van de productiviteit. Servicecentrum Drechtsteden - Effecten van de nieuwe klantrelatie met GR'en en de nieuwe verrekensystematiek zijn nog niet in de begroting verwerkt. Gemeentebelastingen Drechtsteden - Geen financiële wijzigingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting Onderzoekcentrum Drechtsteden - Geen financiële wijzigingen ten opzichte van geactualiseerde begroting Consequenties Financiële consequenties De actualisering van begroting 2013 leidt tot wijzigingen van de begroting en de gemeentelijke bijdragen. Personele en organisatorische consequenties Geen. Juridische consequenties Geen. Consequenties voor andere beleidsvelden en organisaties Geen. Advies en draagvlak Niet van toepassing. Verdere procedure, communicatie en uitvoering RCO 17 april 2013 PFO Middelen 25 april 2013 Drechtstedenbestuur 16 mei 2013 Drechtraad 2 juli 2013 ter vaststelling De gemeenten ontvangen de begroting zes weken voor vaststelling door de Drechtraad, zodat zij hun zienswijzen kunnen geven. Na vaststelling door de Drechtraad wordt de begroting naar de toezichthouder, provincie Zuid-Holland, gestuurd. Onderliggende stukken - Concept primaire begroting 2014 d.d. 17 april Concept-besluit Drechtraad.

20 VOORSTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel E. van de Burgt 11 juni 2013 n.v.t. Steller Telefoonnummer T.C.H. Willemsen Onderwerp Evaluatie minimabeleid 2013 Voorstel Kennisnemen van de vaststelling door het Drechtstedenbestuur d.d. 15 mei 2013 van beleidswijzigingen als maatregelen om de knelpunten als gevolg van het huidig minimabeleid aan te pakken. Het Drechtstedenbestuur heeft d.d. 15 mei 2013 de navolgende beleidswijzigingen vastgesteld: 1. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van ouders met oudere kinderen niet toereikend zijn voor de basiskosten: 1.1 Verhogen van de vergoeding SMS Kinderfonds voor ouders met kinderen op de middelbare school met 45 per kind per maand. 2. Ten aanzien van het knelpunt dat de besteedbare middelen van minima weinig ruimte laat voor participatie: 2.1 Compensatie eigen bijdrage kinderopvang ook voor werkenden met een inkomen tot 110% WML. 2.2 Vergoeding reiskosten uitstroom werkenden onder de 110% WML. 2.3 De doelgroep bonus vrijwilligerswerk uitbreiden door: a. de inkomensgrens op te hogen naar 110% WML; b. beide partners van een echtpaar in aanmerking te laten komen voor een bonus; c. mensen met een gedeeltelijke arbeidsontheffing ook in aanmerking te laten komen voor de bonus. 2.4 Met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten. 2.5 Maatregelen bronheffing. 2.6 Onderzoek collectieve inkoop duurzame energie. 3. Ten aanzien van het bereik onder minima, een aantal acties te ondernemen om dit bereik te vergroten, in het bijzonder: a. met meer ziektekostenverzekeraars collectieve arrangementen afsluiten; b. preventief budgetbeheer en begeleiding voor mensen die hun financiën niet kunnen beheren; c. versterking aansluiting A-team in regio op bestaande structuren; d. optimalisering bestandsvergelijking; e. halfjaarlijkse papieren nieuwsbrieven; f. lokale acties. Bevoegdheid Drechtraad. Toelichting: Het Drechtstedenbestuur is, conform advies van het PFO Sociaal en met positief advies van de Cliëntenraad Wwb Drechtsteden, op 15 mei 2013 akkoord gegaan met dit voorstel. Daarna is conform afspraak en in overleg met de regiogriffie de Drechtraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Hoewel het formeel een DSB-bevoegdheid betreft heeft de portefeuillehouder, naar aanleiding van vragen van de Drechtraad in de vergadering van 11 juni jl., toegezegd het voorstel via het DSB van 12 juni ook aan de Drechtraad voor te leggen (gericht op behandeling op 2 juli 2013).

21 pagina 2 Evaluatie minimabeleid 2013 Samenvatting Uit onderzoeken van het NIBUD en OCD blijkt op welke punten het minimabeleid in de Drechtsteden tekort schiet om bepaalde doelgroepen een toereikende aanvullende inkomensondersteuning te bieden dan wel het voor bepaalde doelgroepen mogelijk te maken om te participeren in de maatschappij. Gegeven het uitgangspunt dat deze tekorten zoveel mogelijk door de regionale overheid gecompenseerd worden, is het Drechtstedenbestuur een aantal maatregelen tot aanpassing en intensivering van het minimabeleid voorgelegd. Toelichting op het voorstel Aanleiding In het kader van de evaluatie van het sinds 2012 in uitvoering genomen minimabeleid hebben het NIBUD en het OCD onderzoek gedaan naar de effecten van dit minimabeleid voor bepaalde doelgroepen in de Drechtsteden. Daarbij is zowel gekeken naar de toereikendheid van het minimabeleid als aanvullende inkomensondersteuning als naar de mate waarin dit minimabeleid maatschappelijke participatie mogelijk maakt. De activerende werking van het minimabeleid is (nog) moeilijk meetbaar. Deels omdat veel andere factoren van invloed zijn en deels om het bereik van met name de vrijwilligersbonus tegenvalt en deels omdat de nieuwe regelingen nog maar kort in uitvoering zijn. Ook blijkt in de praktijk het PMB ingezet te worden bij budgetbeheer en bewindvoering waardoor de extra bestedingsruimte volledig opgaat aan de aflossing van schulden. Wel valt op dat het saldo van inkomsten/uitgaven van huishoudens (zie onderstaande tabel) in het algemeen een positiever beeld oplevert in de gevallen dat men door het verrichten van reguliere arbeid of vrijwilligerswerk maatschappelijk participeert. Als aanvullende inkomensondersteuning blijkt het minimabeleid voor de meeste minima in de Drechtsteden toereikend te zijn. Een uitzondering hierop betreft echtparen met kinderen op de middelbare school. Het minimabeleid biedt echter weinig ruimte om (maatschappelijke) participatie door minima financieel te verbeteren. Dit speelt bij alleenstaanden jonger dan 65 jaar, alleenstaande ouders met oudere kinderen en alle echtparen (zowel met als zonder kinderen). Alleen ouderen boven de 65 jaar, ook als er sprake is van een zorgvraag, kunnen relatief goed rondkomen. Opvallend is verder dat het bereik van de doelgroep zeer wisselend is, zowel qua instrument, inkomensniveau als woonplaats binnen de Drechtsteden. Samengevat kent het huidig minimabeleid als knelpunten dat: 1. het zowel als inkomensaanvulling als voor participatie ontoereikend is voor ouders met kinderen op de middelbare school. 2. het onvoldoende ruimte biedt voor verbetering van de participatie voor de meeste doelgroepen van het minima met uitzondering van personen boven de 65 jaar. 3. het bereik zeer wisselend is per instrument, inkomensniveau en woonplaats.

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Bijlage 5 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 12-04-2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 078-7702521 Onderwerp Concept Jaarstukken

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden 1 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie 5.1 13 juni 2013 2 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding... 4 1.2 Samenvatting.4 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Datum (van opstellen stuk)

Datum (van opstellen stuk) Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Begroting 2014. GR Drechtsteden

Begroting 2014. GR Drechtsteden Begroting 2014 GR Drechtsteden Versie dd 17 april 2013 Begroting 2014 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 1.2 Financiële uitkomsten 7 2 Programma's 2.1

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS 2014 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is voor de regiogemeenten de uitvoeringsorganisatie waarmee we beter, sneller en goedkoper

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht 4 ~ 4, Drechtsteden Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan het College van B & W van de Gemeente Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papend recht GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1. Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.1 Raadsvergadering van 12 november 2009 Onderwerp: Jaarstukken, ontvlechting en liquidatie Welstandszorg Noord- Brabant (WzNB) Mooi Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Bijlage 4 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel E. van de Burgt 11 juni 2013 n.v.t. Steller E-mail Telefoonnummer T.C.H. Willemsen tch.willemsen@drechtsteden.nl

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 17-05-/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 12 april Aanwezig: De heer A. Cardon Gemeente Alblasserdam De heer J. Lavooi Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober Onderwerp: Begrotingen 2008 van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), Sociaal Geografisch Bureau (SGB) en Belastingdienst

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR

VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Planning voor procedure: DSB via mail VOORSTEL DRECHTSTEDENBESTUUR Portefeuillehouder Datum (van opstellen stuk) Status behandeling Carrousel E. van de Burgt 23 oktober 2014 nvt Steller E-mail Telefoonnummer

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 18 mei 2017

Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur

3. Voorstel tot aanwijzing lid Drechtstedenbestuur Brief (4) Voorstel: De heer H. Mirck aanwijzen als lid van het Drechtstedenbestuur GEWIJZIGDE VERSIE De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 6 november 2012 in het gemeentehuis van Zwijndrecht gehouden wordt van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden Concept Begroting 2015 GR Drechtsteden Versie dd 15 april 2014 Begroting 2015 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008

Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008 Overzicht besluiten Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden 5 februari 2008 In onderstaand overzicht zijn besluiten opgenomen van de Bestuurscommissie. Basis hiervoor zijn de vastgestelde verslagen

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Opiniërend

> Raadsvoorstel / Opiniërend > Raadsvoorstel / Opiniërend Raadsvergadering van: 3 maart 2011 Onderwerp: Datum: 18 februari 2011 Gewijzigde begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst Doel: Een zienswijze geven op de gewijzigde

Nadere informatie

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s.

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s. Memo Aan Van De (plv.) leden van de Drechtraad De coördinerend griffier Onderwerp Verloop algemene beschouwingen Drechtraad 3 juli 2012 Datum 13 juni 2012 Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: 2016.16485 Onderwerp : Voorstel inzake Baanbrekers jaarstukken 2015, jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 en

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

M PG SD GSD

M PG SD GSD M PG SD2012042511080667 GSD 25.04.2012 0667 Drechtsteden De voorzitter van de Auditcommissie nodigt de leden van de Auditcommissie uit voor de vergadering van de commissie op dinsdag 8 mei 2012, aanvang

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 20-4-2017 Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Locatie: Stadhuis Dordrecht (Stadhuisplein 1) Themabijeenkomsten 16.30-17.00 uur 17.00-17.15 uur 17.15-17.45 uur N.V. Stadsherstel Drechtsteden

Nadere informatie

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Voorstel Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Onderwerp : Vangnetregeling Participatiewet 2015 Inleiding Voor het verstrekken van

Nadere informatie

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden Concept Actualisering begroting 2013 GR Drechtsteden Versie d.d. 13 november 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden 7 2.2 Bestuur en staf 10 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/40

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/40 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/40 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD/ DRECHTSTEDENBESTUUR

VOORSTEL DRECHTRAAD/ DRECHTSTEDENBESTUUR Planning voor procedure: Auditcommissie 25 mei 2016 DR Carrousel 14 juni 2016 DR 5 juli 2016 VOORSTEL DRECHTRAAD/ DRECHTSTEDENBESTUUR Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen

Nadere informatie