Curriculum Man and mobility. hoofd coordinator docenten. Axel Enthoven Karina van Eeten Vic Cautereels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Man and mobility. hoofd coordinator docenten. Axel Enthoven Karina van Eeten Vic Cautereels"

Transcriptie

1 Curriculum Man and mobility hoofd coordinator docenten Axel Enthoven Karina van Eeten Vic Cautereels Huib Seegers Stefan Van Ouytsel Hilde Den Bieman inhoud Missie en kwaliteiten Competenties per leerjaar Het programma Doelstellingen Werkvormen Begeleiding Beoordeling Stages Kwaliteitszorg Bijlage voorbeeldopdrachten

2 Visie en kwaliteiten van Man and Mobility De afdeling Man and Mobility bestudeert creatieve oplossingen voor producten en services die te maken hebben met de mobiliteit van mensen, goederen en data. Studenten onderzoeken de opportuniteiten die door onze mobiele samenleving, de huidige en toekomstige stand van de techniek, kunnen worden gerealiseerd. Mobiliteit is de inspiratiebron om vernieuwende concepten voor mensen te bedenken. De studenten krijgen prikkelende opdrachten die ruime mogelijkheden geven tot het ontwikkelen van vernieuwende mobiliteitsconcepten. Ze ontwerpen vanuit een dynamische balans tussen rationaliteit en emotionaliteit. Competenties per leerjaar Hieronder het relatieve gewicht van de verschillende competenties per leerjaar: in de betreffende modules besteedt Mobility vooral aandacht aan de volgende competenties en beoordeelt de resultaten in de verschillende modules/leerjaren vooral daarop. Module 1 conce ptuee l Aan de ene kant werken ze volgens een eigen, rationeel gestructureerde ontwerpmethodologie en begrijpen ze de economische realiteit waarin ze werken, ze spreken de taal van de industrie. Ze moeten uiteindelijk de vaardigheden en instrumenten beheersen die horen bij industriële communicatie zoals CAD en technisch documenteren, werken met schaalmodellen, renderings, basiskennis van kostprijsanalyse, marketing en ergonomie. Aan de andere kant hanteren ze daarbij een eigen semantiek en esthetiek, aspecten van het ontwerpproces die niet direct kwantificeerbaar zijn, maar die wel het verschil kunnen maken: de originaliteit, de identiteit en de uitstraling van de producten die ze ontwerpen. tot Kritische reflectie tot groei en vernie uwing organiseren d communi catief creeren d tot samenwerken omgevings-sgeri chtheid Tijdloosheid en duurzaamheid zijn belangrijke, inherente kenmerken van Man en Mobility. Deze twee ontwerpprincipes zijn de leidraad in complexe ontwerpprocessen waarin soms noodzakelijke compromissen gesloten moeten worden. Flexibiliteit is daarbij een belangrijke waarde van de afdeling Man en Mobility. De student moet zowel stevig als wendbaar zijn en blijven zoeken naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Elk jaar bepaalt de afdeling de inhoud en de opzet van het programma op basis van de inhoudelijke kwaliteit van nieuwe studenten. Het voortdurende zoeken naar de balans tussen rationaliteit en emotionaliteit en de omvang en diversiteit van het docententeam stelt de afdeling in staat het programma waar nodig tussentijds bij te sturen. Of het nu om individuele of groepen studenten gaat. Docenten weten wat er speelt in de professionele ontwerppraktijk en zorgen voor een snelle vertaling ervan in het Mobility programma. Module 2 tot Kritische reflectie tot groei en vernie uwing organiseren d conce ptuee l creeren d tot samenwerken omgevings-sgeri chtheid communi catief

3 Module 3 tot Kritische reflectie conce ptuee l creeren d Het programma De balans tussen rationaliteit en emotionaliteit in de opdrachten, moet gedurende de 4 semesters goed in evenwicht zijn. Daarnaast verschilt het niveau van kennis en vaardigheden dat studenten meebrengen bij de start van hun Mobility opleiding. De uitkomst van de jaarlijkse bezinning op die twee kenmerken van nieuwe studenten en de afweging van de aard van de recent gegeven opdrachten bepaalt uiteindelijk het samenstel van opdrachten die de studenten dat semester krijgen. tot groei en vernie uwing organiseren d tot samenwerken omgevings-sgeri chtheid Alle opdrachten zijn er onder meer op gericht de student te stimuleren hun eigen expressie te zoeken en hun eigen taal in hun ontwerpen te ontwikkelen. Vooral in de eerste module worden opdrachten die specifiek de ontwikkeling van de emotionaliteit op het oog hebben gegeven, die studenten aanzetten om hun nieuwsgierigheid, hun omgevingsgerichtheid en hun ontvankelijkheid verder te ontwikkelen. Module 4 tot Kritische reflectie tot groei en vernie uwing communi catief conce ptuee l creeren d tot samenwerken Per module krijgen studenten 3 docenten, en daarmee vaak drie visies en invalshoeken op de rol en taak van ontwerper. Het moet studenten aanzetten tot een eigen positiebepaling en standpuntkeuze. Periodiek organiseert Mobility gastlessen op belangrijke vaardigheden als plannen, presenteren, samenwerken en dergelijke. Mobility organiseert jaarlijks excursies naar verschillende soorten bedrijven, zodat studenten kennismaken met verschillende productie- en assemblagetechnieken, marketingvraagstukken, materialen en ontwerpgebieden binnen de mobiliteitssector. Studenten bereiden de bedrijfsbezoeken inhoudelijk voor. Studenten worden daarnaast aangemoedigd op eigen gelegenheid minstens eenmaal per jaar een tentoonstelling of lezing omtrent design, en een museum te bezoeken. organiseren d communi catief omgevings-sgeri chtheid Doelstellingen De 4 modulen (2 jaar) als geheel zijn zo opgebouwd dat studenten steeds meer aspecten van het ontwerpproces tegelijkertijd leren hanteren en toepassen. De aandacht in module 1 is vooral gericht is op de rol en mogelijkheden van materialen in een relatief eenvoudige ontwerpopdracht. In module 4 leren studenten technieken om een relatief complex ontwerp met derden te communiceren, om het vervolgens uiteindelijk te gaan maken. De doelen in module 4 richten zich dan op: - basiselementen van het technisch tekenen - het communiceren over en presenteren van het concept - de marketingtechnische onderbouwing van het ontwerp - de consequentheid van het doorlopen van het ontwerpproces, in relatie tot opdrachtgever en gebruiker Lagere modules bevatten materiaaloefeningen, waarbij onderzoek, analyse, ontwerp en presentatie een belangrijke rol spelen. En oefeningen gericht op het ontwikkelen van de kunstzinnige kant van het ontwerpen: de emotionaliteit.

4 Elke module is opgebouwd uit een samenstel van 5 invalshoeken die bij het ontwerpen van een Mobility product een rol spelen: 1. Maatschappelijke context: politieke, sociaal - economische, ecologische en culturele vraagstukken. 2. Nadenken over de bijdrage die mobiliteit kan leveren bij de oplossing van dergelijke maatschappelijke problemen. 3. Ontwikkelen van ideeën en concepten. 4. Keuze voor een bepaald product. 5. Realisatie, hoe kan het product in grote getale gemaakt worden? Per module verschilt de nadruk die elk van de invalshoeken krijgt. Werkvormen De opdrachten duren over het algemeen tweemaal 10 weken. Mobility hanteert verschillende vormen van opdrachten; de studenten werken gewoonlijk tegelijkertijd aan 3 of 4 opdrachten van diverse pluimage. Individuele opdrachten waarbij het werk wekelijks individueel of in de groep wordt besproken. Door het bespreken en beoordelen van elkaars werk ontwikkelen studenten hun waarnemings en hun tot kritische reflectie naar elkaar en naar zichzelf. De opzet van samenwerkingsopdrachten in de vorm van projecten kan verschillen. Soms begint zo n opdracht met een groepsgewijze onderzoeks-, analyse-, en conceptfase, waarna het meest kansrijke idee door individuele studenten wordt uitgewerkt. Een andere keer start een dergelijke opdracht individueel, waarna de concept - en realisatiefase groepsgewijs wordt uitgevoerd. In beide gevallen ervaren studenten aan den lijve dat je met anderen veel meer voor elkaar kan krijgen dan in je eentje. Meestal verschillen opdrachten per modulegroep, maar het komt ook voor dat alle modules tegelijkertijd aan dezelfde opdracht werken. Beoordeling Bij elke beoordeling maakt elke student een tentoonstelling van zijn werk die meer moet zijn dan de som van de afzonderlijke ontwerpen samen. Ook al krijgen studenten soms de gelegenheid hun werk kort toe te lichten, tijdens de beoordelingen moet het werk toch vooral voor zichzelf spreken door de manier waarop het wordt tentoongesteld. Hoofd en alle docenten bekijken en beoordelen gezamenlijk het werk. Waar nodig is de student in de buurt om vragen te beantwoorden. Elke docent evalueert en kwantificeert, waarna een gezamenlijk eindoordeel wordt vastgesteld. Aan het eind van de dag krijgt elke modulegroep als geheel de uitslag in de vorm van een cijfer met redenen omkleed te horen. Het is niet ongebruikelijk dat het hoofd studenten vraagt eerst zichzelf een cijfer te geven. Na afloop zijn docenten beschikbaar voor individuele uitleg en toelichting. Tijdens het eindexamen is de gang van zaken grotendeels hetzelfde, zij het dat studenten hun werk dan altijd mondeling en schriftelijk moeten presenteren. Het extra beoordelingspunt heeft dan betrekking op de vraag of de student in staat is zijn visie uit te dragen, zijn werk overtuigend voor het voetlicht te brengen en de aanwezigen te enthousiasmeren voor zijn ontwerp. Alleen dan is er immers sprake van meerwaarde ten opzichte van het tentoongestelde werk. Naast inhoudelijke beoordelingscriteria zijn de volgende punten bij elke beoordeling aan de orde. De student: -is zich bewust van zijn persoonlijke groei in kennis en vaardigheden; -toont inzet en betrokkenheid; -gaat het experiment aan; -toont gevoel voor de belevingskant van zijn ontwerp: -esthetiek en uitstraling; -toont zelfkritisch. Begeleiding Om de inhoudelijke vorderingen van studenten te volgen hanteert Mobility een checklist van vaardigheden en kennisgebieden die studenten in de loop van hun studie moeten leren beheersen: technisch tekenen, ergonomie, ideeschetsen, de filosofische kant van mobiliteit etc. Bij de overgang van module 3 en 4 maken hoofd en coördinator met elke student de balans op: wat is de stand van zaken en welke gaten zijn belangrijke aandachtspunten voor de invulling van de opdrachten voor module 4? Ook voor hoofd en docenten fungeert het overzicht als controlemiddel. De lijst kan aanleiding zijn voor bezinning op de gegeven opdrachten, op de met de student gevolgde methodiek, of op de inhoud van de lessen van docenten. Een van de docenten van Mobility neemt elk jaar de eindexamenbegeleiding voor zijn rekening, waardoor eindexamenkandidaten kunnen rekenen op wekelijkse coaching en begeleiding. Studenten kunnen daarnaast, op afspraak, spreken met een tweede,of derde door henzelf gekozen mentor, die speciaal op de hoogte is van één of meerdere onderwerpen van het afstudeerproject.

5 Stages Mobility heeft een serieuze invloed op de beslissing waar studenten stage gaan lopen. Hoe het ook zij, eerst gaat elke student samen met de coördinerende docent van Mobility bij zichzelf te rade over de vraag welke stage voor hem of haar geëigend is gezien zijn of haar persoonlijk en professioneel profiel. Samen evalueren ze de mogelijkheden en kwaliteiten van de student, de leemtes, de ambities en de uitdagingen om gezamenlijk de eigen keuze voor een bepaald stageadres te bevestigen dan wel af te raden. Aan het begin van de 4e module wordt gewerkt aan het portfolio, CV en eventueel een sollicitatiebrief. Tevens wordt aandacht besteed aan hoe je een bedrijf kunt benaderen. Na het vinden van het stageadres wordt het stageplan (leerdoelen op je stageadres) besproken en geaccordeerd. De kwaliteit van de stages is gegarandeerd doordat veel adressen behoren tot het netwerk van hoofd en docenten. Bovendien hebben het hoofd en een aantal docenten eigen bureaus waar studenten eventueel stage kunnen lopen. De stage als professionele ontgroening is in de ogen van Mobility een ongelooflijk belangrijke ervaring voor studenten. Vaak komen studenten terug met nieuwe ambities om bij te studeren of leemtes op te vullen De beoordeling van de stage vindt plaats aan de hand van de onderstaande punten. Voorafgaand aan de stage schrijft de student op wat hij of zij wil leren in de stageperiode. Tijdens de stage schrijft een student een verslag waarin de volgende punten duidelijk naar voren komen: - Evaluatie van de oorspronkelijke doelstellingen die de student met de stage had. - Een beschrijving van de werkzaamheden. - Een evaluatie van de werkzaamheden in het licht van de doelstellingen voor de stage: waren alle aspecten vertegenwoordigd in de stage? De coördinator beoordeelt de stageverslagen. Tevens geven de studenten een presentatie van hun stage ten overstaan van staf en medestudenten. Mobility heeft de ervaring dat haar studenten zeer gewaardeerd worden om hun directe bruikbaarheid in de designbureaus waar ze stage lopen. Kwaliteitszorg Het docententeam van Mobility is afkomstig uit het netwerk van het hoofd en van de docenten. Design Academy Eindhoven is een gewilde werkplek, het aanbod van docenten is daarom altijd groter dan de vraag. Het team is zo samengesteld dat de verschillende professionele kwaliteiten van een Mobility ontwerper vertegenwoordigd zijn: -ontwerpproces; aanpak en planning -kennis van consumenten en gebruikers -techniek -marketing -industriële productie en productrealisatie -communicatie -reflectie en beschouwing In de zomerperiode komt het team een dag bij elkaar om het volgende studiejaar voor te bereiden. Aan de hand van de eerder beschreven systematiek voor de module invulling komen de volgende punten aan de orde: -kwaliteit van de instromende studenten -evaluatie van het afgelopen semester -vragen van studenten naar bepaalde onderwerpen -doelen en ambities -niveau -inhoud en opbouw van het programma -opdrachten en projecten -gastlessen en bedrijfsbezoeken De afdeling Man en Mobility heeft gedurende de laatste jaren altijd veel projecten met externe opdrachtgevers gedaan: een project met Objet (samenwerking met Kompasrichting LAB,3D printing), KLM Inflight Service, Air France Check-in en Boarding Service (samenwerking met de Ontwerpafdeling Living) en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Het is de taak en de rol van de coördinerend docent van Mobility om regelmatig individuele gesprekken met studenten te houden en hun te vragen naar hun mening over alle aspecten van de opleiding: hun ambities, het niveau, de inhoud, de opzet, de docenten, de opdrachten, de begeleiding, en het functioneren van het geheel.

6 Bijlage Voorbeeldopdrachten Stacking/nesting assignment/ Module 1 Design a stackable/nested product while improving overall sketching skills 3. Concept sketches / sketch renderings explain the materials and styling details > more detailed sketching and rendering Stackability or nestability is a way to improve the mobility of a product. In this assignment students will research the possibility to stack / nest a simple product from their environment to make it more mobile and transportable. The focus of the assignment is on using sketching and sketch models in the design process. We will start with basic sketch lessons and apply different types of sketching in the different phases of the design process. Sketch phases in the design process Objet Connex/ Module 2,3, en 4 How to apply the Connex Polyjet Matrixtechnology in the design process Subject Objet has developed the innovative Connex technology for rapid prototyping and rapid manufacturing machines. With this Polyjet technology, different colours and several polymer-blends can be printed within one object. To investigate the possibilities and the implications on the design process, THE SHOE is chosen as the subject of research. Parties involved LAB (DAE), Mobility (DAE), Objet, Paracloud, 1. analyzing / configuration sketches analyzing positioning of components, dimensions and configuration 2. Idea sketches focus on explaining the idea and how it works > basic volumes, no details Project goals To investigate the relevance of the new Connex-technology with regards to the design process: how can a designer use this technology to his full benefit? To educate DAE-students in using CAD-technology in their design process. Results will be CAD-drawings and 3D-models of innovative (shoe) designs. Research and the outcomes will be presented in a book. Planning Running time 6 September February 2011; 20 weeks. Group: ±30 students (Phase A: 6 groups of 5); NB: three kind of students: Mobility/Lab ( Comb. ); double hours) Mobility/Other ( Mob. ) Other/Lab ( Lab. ) Lessons Tuesday: Jelle Zijlstra for Mobility-students In the Mobility lessons, there will be a focus on the technological side of the shoe, materials, production, and a solid design process. Friday: Allard Roeterink for Lab3-students In the Lab lessons, the emphasis will be more on the soft side of the shoe, the user s experience, sociological aspects, etc.

7 Subjects for initial research (Phase A, 1st five weeks) Each group will handle one of these subjects: 1. History and culture of the shoe (Lab) 2. The (foot of the) user; the medical side of foot + shoe (Lab) 3. Markets, brands, trends and strategies (Comb.) 4. Shoe-sustainability (People-Planet-Profit / Equity- Ecology-Economy) (Comb.) 5. Technology of the shoe and production technology (Mob.) 6. Application areas of shoes (sports, work, leisure, ) (Mob.) Road Map / Project Planning A: Research (in groups of five students) Week September 6 groups of ±5 students research the 6 main subjects of the project. Movie: How it s made (shoes) Week September Wed 15 Sept.: Kickoff (15.30u - before White Lady Lecture) Week September Date to be set: Visit to the Nike Centre in Hilversum and/or to the Shoe Museum in Waalwijk Week 4 27 September 1 October Tue 28 + Thu 30 Sept.: Workshop CAD-software (SolidWorks/Rhino/Paracloud?) Week October Tue 5 + Thus 7 Oct.: Interim presentation: written report + powerpoint of the 6 studies ( template for report!) B: Design (individual) Week October Dates to be set (Tue + Thu?): Visit/Invite shoe designer: Jan Jansen/Charles Bergman/ Floris van Bommel Week October Wed 20 Oct.: Workshop CAD-software (SolidWorks/Rhino/Paracloud?) (Holiday) October Week November Week November Week November C: Embodiement + CAD + Proto-production (individual) Week November Wed 24 Nov.: Interim presentation: individual designs (Poster A0? + powerpoint) Week November 3 December Week December Week December (Holiday) December (Holiday) December Week January Final Design proposals: CAD-file + ppt D: Presentation towards the book (small groups / one team) Week January Week January Week January Week January 4 February Week February Final Book Presentation (at Design Academy?) Groups: (Each group min. 4, max. 6 students) 1. History and culture of the shoe (Lab) Laurentius Ruiter? (Lab+Leis.) - one student Mobility+Lab (teamleader) - 3 or 4 students Lab Robin Baas (Lab+Living) 2. The (foot of the) user; the medical side of foot + shoe (Lab) Flip Vossen (Lab+Mob.3) - one student Mobility+Lab (teamleader) - 3 or 4 students Lab Tijmen Dekker (Lab+PS) 3. Markets, brands, trends and strategies (Comb.) Ries Geurts? (Mob.4; heeft Lab gedaan) - one student Mobility+Lab (teamleader) 1 or 2 students Lab Inge Kuipers (Lab+WB) 1 or 2 students Mobility Ritchie Soerodiwongso (Mob.3) Pieter-Jan Pieters (Mob.4) 4. Shoe-sustainability (People-Planet-Profit / Equity- Ecology-Economy) (Comb.) Camiel Janssen? (Mob.4; heeft Lab gedaan) - one student Mobility+Lab (teamleader) 1 or 2 students Lab Shirley van Piere (Lab+Comm.)) 1 or 2 students Mobility Heinrich Gade (Mob.3) Zoë Piper (Mob.4)

8 5. Technology of the shoe and production technology (Mob.) Carina van den Bergh? (Mob.4) - one student Mobility+Lab (teamleader) - 3 or 4 students Mobility Annika de Boer (Mob.2) Natascha Holwedel (Mob.3) Maayan Pesach (Mob.3) Bastiaan Rutgers (Mob.4) 6. Application areas of shoes (sports, work, leisure, ) (Mob.) Robin Dohmen? (Mob.4) - one student Mobility+Lab (teamleader) - 3 or 4 students Mobility Pascal de Boer (Mob.2) Martijn Lemmens (Mob.3) Sebastiaan Sennema (Mob.3) MOBILE HOME APPLIANCES Module 3&4 Assignment rethink a wired (eg. electric) home appliance of choice, supposing that it will keep its full functionality, even after it has been unplugged. Use the opportunities that arise, by making the device truly mobile. mainly driven by technology developments ( eg from dial to buttons). It is only after the object has been unplugged, that a completely new range of opportunities arised for the user. (even if we exclude things like texting, sms, photo, video, mail,etc.) Delivery - expectations (especially for module 4) The objective is to come up with one concept for a mobile appliance, worked out as a fully detailed product(or product family). Esthetics and functionality need to be shown and explained. The new object will be shown at the END term, in form of a nicely finished, prefferably painted prototype. The presentation also includes a profound analysis of usability, created benefits and a full definition of the materials used and the required production process. Deliverables: 1. Sketches of a design process 2. Experiments of different sketch styles Essentials: 1. Understanding the different communication needs in different phases of a project 2. Know the difference between different sketch styles in different phases of a project 3. Study sketch techniques for visualization of ideas 4. experiment with different sketch tools: pen, pencil, marker 5. Don t let sketch techniques get in the way of creativity Background Most of the wired (eg. Electric) home appliances we know today have been introduced in Europe in the post-ww II period, more than half a century ago. Interestingly enough, very few appliances, with really new functions have been marketed in the period after that time. Designers and manufacturers have mainly been working on estetics, convenience & ergonomics. Since their introduction, these home appliances have been hugely characterised by the fact that they are all wired, and as a consequence, connected to a wall. Details During this semester, you will need to completely rethink the concept of an excisting (or completely new) appliance. Our starting point is the assumption that technology will develop further into the direction of smaller, but more powerfull batteries. To avoid that you need to spent a lot of time on engineering matters, it is allowed to take a big step forward with technology development in the area of energysupply. It is however not allowed to challenge the essence of todays fysics. (water boils at 100, it takes bread a few minutes to toast, coffee is made from coffee beans, etc ) It is not the idea that you develop a new technology that eg. boils water in 2 seconds. Our focus for this assignement is the user. This means that you will need to imagine new opportunities for the new appliance, and evaluate how the user can benefit from the newly created functionalities. It must be clear that our goal is to create these innovations for mobility situations. An interesting example of an unplugged appliance is the telephone. For a very long time the telephone was wired, or connected to a wall and thus not-mobile. During those decades the design of the object changed in a normal way,

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, hours. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Examination 2DL04 Friday 16 november 2007, 14.00-17.00 hours. De uitwerkingen van de opgaven dienen duidelijk geformuleerd en overzichtelijk

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Daylight saving time. Assignment

Daylight saving time. Assignment Daylight saving time Daylight saving time (DST or summertime) is the arrangement by which clocks are advanced by one hour in spring and moved back in autumn to make the most of seasonal daylight Spring:

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Werkcollege 7 Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC7 requirements - 10 10 2011

Werkcollege 7 Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC7 requirements - 10 10 2011 Werkcollege 7 Deliverables I. Gekozen Persona II. Scenario tekst III. Storyboard IV. Programma van Eisen V. Onderbouwing WERKCOLLEGE 7: Ideeën genereren voor het concept. Werkcollege 7: deel I 1. Kies

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig?

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Let op: Welke informatie hebben wij nodig? Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

Usability walkthrough for accessibility

Usability walkthrough for accessibility Usability walkthrough for accessibility steven stijger steven_stijger@nl.ibm.com http://www.flickr.com/photos/81167076@n00/322162512/ Copyright IBM Corporation 2008 usability walkthrough usability test

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 22 februari 2013 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report Exercise 2011-2012 7P672 Lightweight Structures A.P.H.W. Habraken Report Group 4: S.H.M. van Dijck J.C. Fritzsche J. Koeken T. Relker F.G.M. van Rooijen M. Slotboom M. Steenbeeke J.P.T. Theunissen Date:

Nadere informatie

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op:

Omslag ontwerp. Aanleverinstructies. Welke informatie hebben wij nodig? Let op: Aanleverinstructies Omslag ontwerp Op basis van uw wensen kunt u een geschikte ontwerper kiezen. Op de volgende pagina s van dit document vindt u info en een klein portfolio van de ontwerpers. 1. StudioLIN

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT WORKSHOP 1W5 De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT 11.00-12.00 uur / Expedition Curriculum Vitae Team Lead Software Developers

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent

een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg Perinatale coaching van maatschappelijk kwetsbare zwangeren An De Craecker Arteveldehogeschool Gent een buddy bij de wieg 1. Research 2. Project: het buddy-model 1. Wetenschappelijk

Nadere informatie

Employability in het onderwijs

Employability in het onderwijs Employability in het onderwijs Slide 1 October 18, 2016 VSNU, 13 oktober 2016, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht Employability? Flexibiliteit als nieuwe baanzekerheid Van

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Picture of presenter Jeroen Rosink Test Manager ITD Europe Over DAF Productie 2011: LF: 9500 CF/XF: 42.300 Marktaandeel:

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch

Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Online Marketing College 1 september. 2012 Introductie Docent: Lotte Bouhuijzen / Eefje Op den Buysch Need To Know info Introductie Kennismaking Opzet van colleges, hoe wordt er getoetst Wat gaan we de

Nadere informatie

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t.

5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. 5-point scale: Strongly disagree OOOOO Strongly agree O No opinion / n.a. Zeer mee oneens OOOOO Zeer mee eens O Geen mening / n.v.t. Active learning The following questions are about active learning. In

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie