Curriculum Man and mobility. hoofd coordinator docenten. Axel Enthoven Karina van Eeten Vic Cautereels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Man and mobility. hoofd coordinator docenten. Axel Enthoven Karina van Eeten Vic Cautereels"

Transcriptie

1 Curriculum Man and mobility hoofd coordinator docenten Axel Enthoven Karina van Eeten Vic Cautereels Huib Seegers Stefan Van Ouytsel Hilde Den Bieman inhoud Missie en kwaliteiten Competenties per leerjaar Het programma Doelstellingen Werkvormen Begeleiding Beoordeling Stages Kwaliteitszorg Bijlage voorbeeldopdrachten

2 Visie en kwaliteiten van Man and Mobility De afdeling Man and Mobility bestudeert creatieve oplossingen voor producten en services die te maken hebben met de mobiliteit van mensen, goederen en data. Studenten onderzoeken de opportuniteiten die door onze mobiele samenleving, de huidige en toekomstige stand van de techniek, kunnen worden gerealiseerd. Mobiliteit is de inspiratiebron om vernieuwende concepten voor mensen te bedenken. De studenten krijgen prikkelende opdrachten die ruime mogelijkheden geven tot het ontwikkelen van vernieuwende mobiliteitsconcepten. Ze ontwerpen vanuit een dynamische balans tussen rationaliteit en emotionaliteit. Competenties per leerjaar Hieronder het relatieve gewicht van de verschillende competenties per leerjaar: in de betreffende modules besteedt Mobility vooral aandacht aan de volgende competenties en beoordeelt de resultaten in de verschillende modules/leerjaren vooral daarop. Module 1 conce ptuee l Aan de ene kant werken ze volgens een eigen, rationeel gestructureerde ontwerpmethodologie en begrijpen ze de economische realiteit waarin ze werken, ze spreken de taal van de industrie. Ze moeten uiteindelijk de vaardigheden en instrumenten beheersen die horen bij industriële communicatie zoals CAD en technisch documenteren, werken met schaalmodellen, renderings, basiskennis van kostprijsanalyse, marketing en ergonomie. Aan de andere kant hanteren ze daarbij een eigen semantiek en esthetiek, aspecten van het ontwerpproces die niet direct kwantificeerbaar zijn, maar die wel het verschil kunnen maken: de originaliteit, de identiteit en de uitstraling van de producten die ze ontwerpen. tot Kritische reflectie tot groei en vernie uwing organiseren d communi catief creeren d tot samenwerken omgevings-sgeri chtheid Tijdloosheid en duurzaamheid zijn belangrijke, inherente kenmerken van Man en Mobility. Deze twee ontwerpprincipes zijn de leidraad in complexe ontwerpprocessen waarin soms noodzakelijke compromissen gesloten moeten worden. Flexibiliteit is daarbij een belangrijke waarde van de afdeling Man en Mobility. De student moet zowel stevig als wendbaar zijn en blijven zoeken naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is. Elk jaar bepaalt de afdeling de inhoud en de opzet van het programma op basis van de inhoudelijke kwaliteit van nieuwe studenten. Het voortdurende zoeken naar de balans tussen rationaliteit en emotionaliteit en de omvang en diversiteit van het docententeam stelt de afdeling in staat het programma waar nodig tussentijds bij te sturen. Of het nu om individuele of groepen studenten gaat. Docenten weten wat er speelt in de professionele ontwerppraktijk en zorgen voor een snelle vertaling ervan in het Mobility programma. Module 2 tot Kritische reflectie tot groei en vernie uwing organiseren d conce ptuee l creeren d tot samenwerken omgevings-sgeri chtheid communi catief

3 Module 3 tot Kritische reflectie conce ptuee l creeren d Het programma De balans tussen rationaliteit en emotionaliteit in de opdrachten, moet gedurende de 4 semesters goed in evenwicht zijn. Daarnaast verschilt het niveau van kennis en vaardigheden dat studenten meebrengen bij de start van hun Mobility opleiding. De uitkomst van de jaarlijkse bezinning op die twee kenmerken van nieuwe studenten en de afweging van de aard van de recent gegeven opdrachten bepaalt uiteindelijk het samenstel van opdrachten die de studenten dat semester krijgen. tot groei en vernie uwing organiseren d tot samenwerken omgevings-sgeri chtheid Alle opdrachten zijn er onder meer op gericht de student te stimuleren hun eigen expressie te zoeken en hun eigen taal in hun ontwerpen te ontwikkelen. Vooral in de eerste module worden opdrachten die specifiek de ontwikkeling van de emotionaliteit op het oog hebben gegeven, die studenten aanzetten om hun nieuwsgierigheid, hun omgevingsgerichtheid en hun ontvankelijkheid verder te ontwikkelen. Module 4 tot Kritische reflectie tot groei en vernie uwing communi catief conce ptuee l creeren d tot samenwerken Per module krijgen studenten 3 docenten, en daarmee vaak drie visies en invalshoeken op de rol en taak van ontwerper. Het moet studenten aanzetten tot een eigen positiebepaling en standpuntkeuze. Periodiek organiseert Mobility gastlessen op belangrijke vaardigheden als plannen, presenteren, samenwerken en dergelijke. Mobility organiseert jaarlijks excursies naar verschillende soorten bedrijven, zodat studenten kennismaken met verschillende productie- en assemblagetechnieken, marketingvraagstukken, materialen en ontwerpgebieden binnen de mobiliteitssector. Studenten bereiden de bedrijfsbezoeken inhoudelijk voor. Studenten worden daarnaast aangemoedigd op eigen gelegenheid minstens eenmaal per jaar een tentoonstelling of lezing omtrent design, en een museum te bezoeken. organiseren d communi catief omgevings-sgeri chtheid Doelstellingen De 4 modulen (2 jaar) als geheel zijn zo opgebouwd dat studenten steeds meer aspecten van het ontwerpproces tegelijkertijd leren hanteren en toepassen. De aandacht in module 1 is vooral gericht is op de rol en mogelijkheden van materialen in een relatief eenvoudige ontwerpopdracht. In module 4 leren studenten technieken om een relatief complex ontwerp met derden te communiceren, om het vervolgens uiteindelijk te gaan maken. De doelen in module 4 richten zich dan op: - basiselementen van het technisch tekenen - het communiceren over en presenteren van het concept - de marketingtechnische onderbouwing van het ontwerp - de consequentheid van het doorlopen van het ontwerpproces, in relatie tot opdrachtgever en gebruiker Lagere modules bevatten materiaaloefeningen, waarbij onderzoek, analyse, ontwerp en presentatie een belangrijke rol spelen. En oefeningen gericht op het ontwikkelen van de kunstzinnige kant van het ontwerpen: de emotionaliteit.

4 Elke module is opgebouwd uit een samenstel van 5 invalshoeken die bij het ontwerpen van een Mobility product een rol spelen: 1. Maatschappelijke context: politieke, sociaal - economische, ecologische en culturele vraagstukken. 2. Nadenken over de bijdrage die mobiliteit kan leveren bij de oplossing van dergelijke maatschappelijke problemen. 3. Ontwikkelen van ideeën en concepten. 4. Keuze voor een bepaald product. 5. Realisatie, hoe kan het product in grote getale gemaakt worden? Per module verschilt de nadruk die elk van de invalshoeken krijgt. Werkvormen De opdrachten duren over het algemeen tweemaal 10 weken. Mobility hanteert verschillende vormen van opdrachten; de studenten werken gewoonlijk tegelijkertijd aan 3 of 4 opdrachten van diverse pluimage. Individuele opdrachten waarbij het werk wekelijks individueel of in de groep wordt besproken. Door het bespreken en beoordelen van elkaars werk ontwikkelen studenten hun waarnemings en hun tot kritische reflectie naar elkaar en naar zichzelf. De opzet van samenwerkingsopdrachten in de vorm van projecten kan verschillen. Soms begint zo n opdracht met een groepsgewijze onderzoeks-, analyse-, en conceptfase, waarna het meest kansrijke idee door individuele studenten wordt uitgewerkt. Een andere keer start een dergelijke opdracht individueel, waarna de concept - en realisatiefase groepsgewijs wordt uitgevoerd. In beide gevallen ervaren studenten aan den lijve dat je met anderen veel meer voor elkaar kan krijgen dan in je eentje. Meestal verschillen opdrachten per modulegroep, maar het komt ook voor dat alle modules tegelijkertijd aan dezelfde opdracht werken. Beoordeling Bij elke beoordeling maakt elke student een tentoonstelling van zijn werk die meer moet zijn dan de som van de afzonderlijke ontwerpen samen. Ook al krijgen studenten soms de gelegenheid hun werk kort toe te lichten, tijdens de beoordelingen moet het werk toch vooral voor zichzelf spreken door de manier waarop het wordt tentoongesteld. Hoofd en alle docenten bekijken en beoordelen gezamenlijk het werk. Waar nodig is de student in de buurt om vragen te beantwoorden. Elke docent evalueert en kwantificeert, waarna een gezamenlijk eindoordeel wordt vastgesteld. Aan het eind van de dag krijgt elke modulegroep als geheel de uitslag in de vorm van een cijfer met redenen omkleed te horen. Het is niet ongebruikelijk dat het hoofd studenten vraagt eerst zichzelf een cijfer te geven. Na afloop zijn docenten beschikbaar voor individuele uitleg en toelichting. Tijdens het eindexamen is de gang van zaken grotendeels hetzelfde, zij het dat studenten hun werk dan altijd mondeling en schriftelijk moeten presenteren. Het extra beoordelingspunt heeft dan betrekking op de vraag of de student in staat is zijn visie uit te dragen, zijn werk overtuigend voor het voetlicht te brengen en de aanwezigen te enthousiasmeren voor zijn ontwerp. Alleen dan is er immers sprake van meerwaarde ten opzichte van het tentoongestelde werk. Naast inhoudelijke beoordelingscriteria zijn de volgende punten bij elke beoordeling aan de orde. De student: -is zich bewust van zijn persoonlijke groei in kennis en vaardigheden; -toont inzet en betrokkenheid; -gaat het experiment aan; -toont gevoel voor de belevingskant van zijn ontwerp: -esthetiek en uitstraling; -toont zelfkritisch. Begeleiding Om de inhoudelijke vorderingen van studenten te volgen hanteert Mobility een checklist van vaardigheden en kennisgebieden die studenten in de loop van hun studie moeten leren beheersen: technisch tekenen, ergonomie, ideeschetsen, de filosofische kant van mobiliteit etc. Bij de overgang van module 3 en 4 maken hoofd en coördinator met elke student de balans op: wat is de stand van zaken en welke gaten zijn belangrijke aandachtspunten voor de invulling van de opdrachten voor module 4? Ook voor hoofd en docenten fungeert het overzicht als controlemiddel. De lijst kan aanleiding zijn voor bezinning op de gegeven opdrachten, op de met de student gevolgde methodiek, of op de inhoud van de lessen van docenten. Een van de docenten van Mobility neemt elk jaar de eindexamenbegeleiding voor zijn rekening, waardoor eindexamenkandidaten kunnen rekenen op wekelijkse coaching en begeleiding. Studenten kunnen daarnaast, op afspraak, spreken met een tweede,of derde door henzelf gekozen mentor, die speciaal op de hoogte is van één of meerdere onderwerpen van het afstudeerproject.

5 Stages Mobility heeft een serieuze invloed op de beslissing waar studenten stage gaan lopen. Hoe het ook zij, eerst gaat elke student samen met de coördinerende docent van Mobility bij zichzelf te rade over de vraag welke stage voor hem of haar geëigend is gezien zijn of haar persoonlijk en professioneel profiel. Samen evalueren ze de mogelijkheden en kwaliteiten van de student, de leemtes, de ambities en de uitdagingen om gezamenlijk de eigen keuze voor een bepaald stageadres te bevestigen dan wel af te raden. Aan het begin van de 4e module wordt gewerkt aan het portfolio, CV en eventueel een sollicitatiebrief. Tevens wordt aandacht besteed aan hoe je een bedrijf kunt benaderen. Na het vinden van het stageadres wordt het stageplan (leerdoelen op je stageadres) besproken en geaccordeerd. De kwaliteit van de stages is gegarandeerd doordat veel adressen behoren tot het netwerk van hoofd en docenten. Bovendien hebben het hoofd en een aantal docenten eigen bureaus waar studenten eventueel stage kunnen lopen. De stage als professionele ontgroening is in de ogen van Mobility een ongelooflijk belangrijke ervaring voor studenten. Vaak komen studenten terug met nieuwe ambities om bij te studeren of leemtes op te vullen De beoordeling van de stage vindt plaats aan de hand van de onderstaande punten. Voorafgaand aan de stage schrijft de student op wat hij of zij wil leren in de stageperiode. Tijdens de stage schrijft een student een verslag waarin de volgende punten duidelijk naar voren komen: - Evaluatie van de oorspronkelijke doelstellingen die de student met de stage had. - Een beschrijving van de werkzaamheden. - Een evaluatie van de werkzaamheden in het licht van de doelstellingen voor de stage: waren alle aspecten vertegenwoordigd in de stage? De coördinator beoordeelt de stageverslagen. Tevens geven de studenten een presentatie van hun stage ten overstaan van staf en medestudenten. Mobility heeft de ervaring dat haar studenten zeer gewaardeerd worden om hun directe bruikbaarheid in de designbureaus waar ze stage lopen. Kwaliteitszorg Het docententeam van Mobility is afkomstig uit het netwerk van het hoofd en van de docenten. Design Academy Eindhoven is een gewilde werkplek, het aanbod van docenten is daarom altijd groter dan de vraag. Het team is zo samengesteld dat de verschillende professionele kwaliteiten van een Mobility ontwerper vertegenwoordigd zijn: -ontwerpproces; aanpak en planning -kennis van consumenten en gebruikers -techniek -marketing -industriële productie en productrealisatie -communicatie -reflectie en beschouwing In de zomerperiode komt het team een dag bij elkaar om het volgende studiejaar voor te bereiden. Aan de hand van de eerder beschreven systematiek voor de module invulling komen de volgende punten aan de orde: -kwaliteit van de instromende studenten -evaluatie van het afgelopen semester -vragen van studenten naar bepaalde onderwerpen -doelen en ambities -niveau -inhoud en opbouw van het programma -opdrachten en projecten -gastlessen en bedrijfsbezoeken De afdeling Man en Mobility heeft gedurende de laatste jaren altijd veel projecten met externe opdrachtgevers gedaan: een project met Objet (samenwerking met Kompasrichting LAB,3D printing), KLM Inflight Service, Air France Check-in en Boarding Service (samenwerking met de Ontwerpafdeling Living) en het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Het is de taak en de rol van de coördinerend docent van Mobility om regelmatig individuele gesprekken met studenten te houden en hun te vragen naar hun mening over alle aspecten van de opleiding: hun ambities, het niveau, de inhoud, de opzet, de docenten, de opdrachten, de begeleiding, en het functioneren van het geheel.

6 Bijlage Voorbeeldopdrachten Stacking/nesting assignment/ Module 1 Design a stackable/nested product while improving overall sketching skills 3. Concept sketches / sketch renderings explain the materials and styling details > more detailed sketching and rendering Stackability or nestability is a way to improve the mobility of a product. In this assignment students will research the possibility to stack / nest a simple product from their environment to make it more mobile and transportable. The focus of the assignment is on using sketching and sketch models in the design process. We will start with basic sketch lessons and apply different types of sketching in the different phases of the design process. Sketch phases in the design process Objet Connex/ Module 2,3, en 4 How to apply the Connex Polyjet Matrixtechnology in the design process Subject Objet has developed the innovative Connex technology for rapid prototyping and rapid manufacturing machines. With this Polyjet technology, different colours and several polymer-blends can be printed within one object. To investigate the possibilities and the implications on the design process, THE SHOE is chosen as the subject of research. Parties involved LAB (DAE), Mobility (DAE), Objet, Paracloud, 1. analyzing / configuration sketches analyzing positioning of components, dimensions and configuration 2. Idea sketches focus on explaining the idea and how it works > basic volumes, no details Project goals To investigate the relevance of the new Connex-technology with regards to the design process: how can a designer use this technology to his full benefit? To educate DAE-students in using CAD-technology in their design process. Results will be CAD-drawings and 3D-models of innovative (shoe) designs. Research and the outcomes will be presented in a book. Planning Running time 6 September February 2011; 20 weeks. Group: ±30 students (Phase A: 6 groups of 5); NB: three kind of students: Mobility/Lab ( Comb. ); double hours) Mobility/Other ( Mob. ) Other/Lab ( Lab. ) Lessons Tuesday: Jelle Zijlstra for Mobility-students In the Mobility lessons, there will be a focus on the technological side of the shoe, materials, production, and a solid design process. Friday: Allard Roeterink for Lab3-students In the Lab lessons, the emphasis will be more on the soft side of the shoe, the user s experience, sociological aspects, etc.

7 Subjects for initial research (Phase A, 1st five weeks) Each group will handle one of these subjects: 1. History and culture of the shoe (Lab) 2. The (foot of the) user; the medical side of foot + shoe (Lab) 3. Markets, brands, trends and strategies (Comb.) 4. Shoe-sustainability (People-Planet-Profit / Equity- Ecology-Economy) (Comb.) 5. Technology of the shoe and production technology (Mob.) 6. Application areas of shoes (sports, work, leisure, ) (Mob.) Road Map / Project Planning A: Research (in groups of five students) Week September 6 groups of ±5 students research the 6 main subjects of the project. Movie: How it s made (shoes) Week September Wed 15 Sept.: Kickoff (15.30u - before White Lady Lecture) Week September Date to be set: Visit to the Nike Centre in Hilversum and/or to the Shoe Museum in Waalwijk Week 4 27 September 1 October Tue 28 + Thu 30 Sept.: Workshop CAD-software (SolidWorks/Rhino/Paracloud?) Week October Tue 5 + Thus 7 Oct.: Interim presentation: written report + powerpoint of the 6 studies ( template for report!) B: Design (individual) Week October Dates to be set (Tue + Thu?): Visit/Invite shoe designer: Jan Jansen/Charles Bergman/ Floris van Bommel Week October Wed 20 Oct.: Workshop CAD-software (SolidWorks/Rhino/Paracloud?) (Holiday) October Week November Week November Week November C: Embodiement + CAD + Proto-production (individual) Week November Wed 24 Nov.: Interim presentation: individual designs (Poster A0? + powerpoint) Week November 3 December Week December Week December (Holiday) December (Holiday) December Week January Final Design proposals: CAD-file + ppt D: Presentation towards the book (small groups / one team) Week January Week January Week January Week January 4 February Week February Final Book Presentation (at Design Academy?) Groups: (Each group min. 4, max. 6 students) 1. History and culture of the shoe (Lab) Laurentius Ruiter? (Lab+Leis.) - one student Mobility+Lab (teamleader) - 3 or 4 students Lab Robin Baas (Lab+Living) 2. The (foot of the) user; the medical side of foot + shoe (Lab) Flip Vossen (Lab+Mob.3) - one student Mobility+Lab (teamleader) - 3 or 4 students Lab Tijmen Dekker (Lab+PS) 3. Markets, brands, trends and strategies (Comb.) Ries Geurts? (Mob.4; heeft Lab gedaan) - one student Mobility+Lab (teamleader) 1 or 2 students Lab Inge Kuipers (Lab+WB) 1 or 2 students Mobility Ritchie Soerodiwongso (Mob.3) Pieter-Jan Pieters (Mob.4) 4. Shoe-sustainability (People-Planet-Profit / Equity- Ecology-Economy) (Comb.) Camiel Janssen? (Mob.4; heeft Lab gedaan) - one student Mobility+Lab (teamleader) 1 or 2 students Lab Shirley van Piere (Lab+Comm.)) 1 or 2 students Mobility Heinrich Gade (Mob.3) Zoë Piper (Mob.4)

8 5. Technology of the shoe and production technology (Mob.) Carina van den Bergh? (Mob.4) - one student Mobility+Lab (teamleader) - 3 or 4 students Mobility Annika de Boer (Mob.2) Natascha Holwedel (Mob.3) Maayan Pesach (Mob.3) Bastiaan Rutgers (Mob.4) 6. Application areas of shoes (sports, work, leisure, ) (Mob.) Robin Dohmen? (Mob.4) - one student Mobility+Lab (teamleader) - 3 or 4 students Mobility Pascal de Boer (Mob.2) Martijn Lemmens (Mob.3) Sebastiaan Sennema (Mob.3) MOBILE HOME APPLIANCES Module 3&4 Assignment rethink a wired (eg. electric) home appliance of choice, supposing that it will keep its full functionality, even after it has been unplugged. Use the opportunities that arise, by making the device truly mobile. mainly driven by technology developments ( eg from dial to buttons). It is only after the object has been unplugged, that a completely new range of opportunities arised for the user. (even if we exclude things like texting, sms, photo, video, mail,etc.) Delivery - expectations (especially for module 4) The objective is to come up with one concept for a mobile appliance, worked out as a fully detailed product(or product family). Esthetics and functionality need to be shown and explained. The new object will be shown at the END term, in form of a nicely finished, prefferably painted prototype. The presentation also includes a profound analysis of usability, created benefits and a full definition of the materials used and the required production process. Deliverables: 1. Sketches of a design process 2. Experiments of different sketch styles Essentials: 1. Understanding the different communication needs in different phases of a project 2. Know the difference between different sketch styles in different phases of a project 3. Study sketch techniques for visualization of ideas 4. experiment with different sketch tools: pen, pencil, marker 5. Don t let sketch techniques get in the way of creativity Background Most of the wired (eg. Electric) home appliances we know today have been introduced in Europe in the post-ww II period, more than half a century ago. Interestingly enough, very few appliances, with really new functions have been marketed in the period after that time. Designers and manufacturers have mainly been working on estetics, convenience & ergonomics. Since their introduction, these home appliances have been hugely characterised by the fact that they are all wired, and as a consequence, connected to a wall. Details During this semester, you will need to completely rethink the concept of an excisting (or completely new) appliance. Our starting point is the assumption that technology will develop further into the direction of smaller, but more powerfull batteries. To avoid that you need to spent a lot of time on engineering matters, it is allowed to take a big step forward with technology development in the area of energysupply. It is however not allowed to challenge the essence of todays fysics. (water boils at 100, it takes bread a few minutes to toast, coffee is made from coffee beans, etc ) It is not the idea that you develop a new technology that eg. boils water in 2 seconds. Our focus for this assignement is the user. This means that you will need to imagine new opportunities for the new appliance, and evaluate how the user can benefit from the newly created functionalities. It must be clear that our goal is to create these innovations for mobility situations. An interesting example of an unplugged appliance is the telephone. For a very long time the telephone was wired, or connected to a wall and thus not-mobile. During those decades the design of the object changed in a normal way,

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls

Een Impuls voor Plattelandsondernemers. Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls Een Impuls voor Plattelandsondernemers Methodiekbeschrijving en -evaluatie van PlattelandImpuls 2008 Wageningen, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES

Remote Teaching. Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Remote Teaching Prof. S.N. Pollalis in M2 EDUCATIONAL AND ORGANIZATIONAL ISSUES: FACTS AND EXPERIENCES Delft University of Technology Faculty of Architecture Department of Real Estate & Project Management

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Voorwoord Arjan Apperlo

Voorwoord Arjan Apperlo Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek ter afronding van de Masteropleiding Construction Management & Engineering aan de Universiteit Twente. Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding

Nadere informatie

Les 7 Usability testing

Les 7 Usability testing READER Rich Internet Application Interaction Design Les 7 Usability testing INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Hoofdstuk 1 Wat is Usability Testing?...2 1.1 Gedeelte uit Don t make me Think...2 1.2 Gedeelte

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO dr. ir. S.R. Miller Universiteit Twente ir. W. Mensonides Universiteit Twente en Saxion Hogescholen ing. E.J. de Jong VBW van Bouwend Nederland prof. dr.

Nadere informatie

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 1 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 2 3 Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Event: Jaar: Linking Process tentoonstelling, Milaan 2013, April VOORWOORD - Raad

Nadere informatie

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid

Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice. Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea Schadeservice Onderzoek naar de behoeften, mogelijkheden en realiseerbaarheid Klaar voor de start van Activity Based Management binnen Achmea

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent)

Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) Verantw oordelijk en actief leren met een persoonlijk hulpje. (gepersonaliseerd aan de slag met talent) P lan kennisontw ikkeling Versie: Juli 2006 Pagina 1 1. Gegevens aanvrager Onderw ijsinstelling Naam

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2009

Bedrijfsjuristen Monitor 2009 Bedrijfsjuristen Monitor 2009 1 Een initiatief van inhoud Voorwoord 4 Management summary 6 9 FRANK ELDERSON, interview PROFIEL VAN DE BEDRIJFSJURIST, onderzoek 12 16 BEDRIJFSJURIST MEER DAN EEN ADVISEUR,

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ]

[ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] [ P5 rapport ][ Jeffrey Truijens ][ 1503626 ][ 23-06-13 ][ Design & Construction Management ] BIM NU en BIM MORGEN ii Het resultaat van de effecten versus de investeringen in BIM Personalia: Naam: Jeffrey

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e

Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Toekomstbestendig en Studentgericht Bacheloronderwijs van de TU/e Eindrapportage van de taskforce Redesign Ba-curriculum en Standpunt College van Bestuur Intern Mei 2011 Where innovation starts Toekomstbestendig

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55

competentie 1 competentie 2 competentie 3 competentie 4 competentie 55 MODULES HOOFDFASE MANDATORY Advanced Course Applied Research 2 Advanced Course Concepting Plus 4 Advanced Course Creativity & Personality 6 Advanced Course Strategic Communication Management 8 Special

Nadere informatie

Men ziet door de bomen het bos niet meer.

Men ziet door de bomen het bos niet meer. Men ziet door de bomen het bos niet meer. Een onderzoek naar de toepassing van multiprojectmanagement in Nederlandse ziekenhuizen. Linda Raanhuis, studentnummer 0096660 Gezondheidswetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Summary In the Netherlands, some major educational reforms in secondary education were implemented during the last twenty years. All these innovations aimed at enhancing the efficiency and quality of secondary

Nadere informatie

De lange weg naar werk

De lange weg naar werk I. Groot, M. de Graaf-Zijl, P. Hop, L. Kok, B. Fermin (TNO), D. Ooms (TNO), W. Zwinkels (TNO) De lange weg naar werk Beleid voor langdurig uitkeringsgerechtigden in de WW en de WWB Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011

B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein. Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May 2011 Vlindersingel 220 NL 3544 VM Utrecht +31 308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Rural Innovation B Plattelandsvernieuwing Van Hall Larenstein Report of the limited programme assessments 16, 17 and 24 May

Nadere informatie