Collegevoorstel. Zaaknummer Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Zaaknummer Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening"

Transcriptie

1 Zaaknummer Onderwerp Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de voortgangsrapportage van het armoedebeleid over 2015 en de evaluatie van de schuldhulpverlening over de afgelopen beleidsperiode Alle verder informatie leest in het raadsvoorstel en de rapportage. Voorgenomen besluit Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer Onderwerp Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 23 februari 2016 besloten: de raad voor te stellen: kennis te nemen van de voortgangsrapportage armoedebeleid over 2015; de beleidsperiode van de nota Schuldhulpverlening te verlengen met maximaal een jaar tot 1 januari namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3 Raadsvoorstel Zaak : Onderwerp Portefeuillehouder Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening Mevrouw drs. M. Mulder Datum raadsvergadering 29 maart 2016 Samenvatting U stelde in december 2013 de nota Werk blijven maken van armoede vast. Hierin staat dat u jaarlijks een voortgangsrapportage ontvangt. Met dit voorstel ontvangt u de 2 e voortgangsrapportage. Omdat de beleidsperiode van de nota Schuldhulpverlening is afgelopen, bevat de voortgangsrapportage ook een evaluatie van deze nota. Aanleiding In de nota Werk blijven maken van armoede staat dat wij u ieder jaar informeren over de voortgang van het armoedebeleid. Met dit voorstel leggen wij de rapportage over 2015 ter kennisname aan u voor. Feitelijke informatie Over het jaar 2015 zijn op hoofdlijnen de volgende wapenfeiten te melden: de HeusdenPas is op een aantal punten laagdrempeliger gemaakt; in het opstartjaar heeft Stichting Leergeld 172 kinderen bereikt; wij zijn met een aantal ondernemers in Heusden gestart met het Maatjesproject; met Woonveste wordt vanaf september gewerkt aan het voorkomen van huisuitzettingen; in eerste instantie gericht op huishoudens met gezinnen. De beleidsperiode van de nota Schuldhulpverlening is afgelopen. De voortgangsrapportage bevat ook een korte evaluatie van deze nota. Inzet van middelen Voor de uitvoering van het armoedebeleid is, na de verhoging van het budget voor de kosten gemeentepolis, jaarlijks een budget beschikbaar van ongeveer De in 2015 gemaakte kosten voor de uitvoering van het armoedebeleid bedragen ongeveer (inclusief de kosten van kwijtschelding). De definitieve bedragen worden in de jaarrekening verwerkt. Risico s Dit voorstel heeft geen risico s. Afweging Wij stellen u voor om kennis te nemen van de voortgangsrapportage. Verder stellen wij u voor om de beleidsperiode van de nota Schuldhulpverlening met maximaal een jaar te verlengen totdat een nieuwe nota klaar is. Het opstellen van deze nota wordt gekoppeld aan het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze voor schuldhulpverlening vanaf 1 januari Procedure / vervolgstappen Zoals hiervoor is opgemerkt, wordt er een nieuwe beleidsnota over schuldhulpverlening opgesteld waarover u vervolgens een besluit zult nemen.

4 CONCEPT Raadsvoorstel Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Het college van Heusden, de secretaris, de burgemeester, mr. J.T.A.J. van der Ven drs. J. Hamming Zaak:

5 CONCEPT Raadsvoorstel Rapportage armoedebeleid 2015 en evaluatie schuldhulpverlening de raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 29 maart 2016; gezien het voorstel van het college van 23 februari 2016; gelet op de beraadslaging; b e s l u i t : kennis te nemen van de voortgangsrapportage armoedebeleid over 2015; de beleidsperiode van de nota Schuldhulpverlening te verlengen met maximaal een jaar tot 1 januari de griffier, de voorzitter, mw. drs. E.J.M. de Graaf drs. J. Hamming Zaak:

6 Werk blijven maken van armoede Armoedenota Tweede voortgangsrapportage Februari 2016 Inleiding Volgens afspraak met u in de nota Werk blijven maken van armoede rapporteren wij jaarlijks over de ontwikkelingen op het vlak van armoedebeleid en schuldhulpverlening. Zo ook weer over het jaar U heeft met de jaren de toename van het aantal huishoudens dat gebruik maakt van voorzieningen voor mensen met een kleine portemonnee kunnen waarnemen. In deze rapportage besteden we op uw verzoek meer aandacht aan de cijfermatige ontwikkelingen en trends op het vlak van huishoudens met lage inkomens. Hiertoe vergelijken we landelijke cijfers met die van Heusden. Ook zoomen we in op het aantal huishoudens met een laag inkomen in Heusden en de samenstelling ervan. Tot slot geven we een overzicht van de voorzieningen voor mensen met een laag inkomen met de cijfers over het gebruik. Daarnaast treft u in de rapportage de onderwerpen aan die zijn opgepakt of hebben gespeeld in Dit doen we aan de hand van de beleidsthema s die zijn genoemd in de armoedenota. Dit jaar maakt ook een korte evaluatie van de beleidsnota Schuldhulpverlening onderdeel uit van het stuk. Deze nota ging in 2015 het laatste jaar in. De evaluatie gebruiken we graag om met u te spreken over de schuldhulpverlening vanaf Cijfers en ontwikkelingen Ontwikkeling lage inkomens en gebruik regelingen Ontwikkeling lage inkomens Met behulp van de meest recente minimascan van Stimulansz hebben we gekeken naar de inkomensontwikkeling van de lage inkomens in de periode 2013 tot en met De cijfers in de minimascan geven het beeld weer op 1 januari van het betreffende jaar. Hieronder een overzicht van de ontwikkeling van het inkomen op 110% en 120% van het sociaal minimum 1 in Heusden afgezet tegen landelijke cijfers. Percentage huishoudens met een inkomen tot 110% en 120% van het sociaal minimum Toename % 120% 110% 120% 110% 120% 110% 120% Heusden 8,6 12,8 8,4 12,6 8,0 12,0 7,5 6,7 Nederland 12,4 16,2 12,0 15,8 11,5 15,2 7,8 6,6 Te zien is dat de toename van het aantal huishoudens op 110% van het sociaal minimum groter is dan de toename van het aantal huishoudens op 120% van het sociaal minimum. Ook zien we dat de 1 Voor een echtpaar/gezamenlijke huishouding bedraagt 110% van het sociaal minimum netto per maand: 1452; 120% van het sociaal minimum: Deze bedragen liggen lager voor een alleenstaande (max 70%) en alleenstaande ouders (max 90%). Ook zijn er afwijkende normen voor personen < 21 jaar (lager) en personen > 65 jaar (hoger)

7 toename op het niveau van 110% van het sociaal minimum in Heusden minder groot is dan landelijk. Op het niveau van 120% ligt de toename in Heusden licht hoger. In Armoede en sociale uitsluiting (publicatie CBS, december 2015) wordt de verwachting uitgesproken dat het risico op armoede in 2015 en 2016 zal dalen. Wel is er in 2014 een flinke toename geweest van het aantal huishouden met een langdurig laag inkomen d.w.z. langer dan 4 jaar. Ook het aantal kinderen in een huishouden met een langdurig laag inkomen is gestegen. Het rapport laat zien dat in 2014 het aantal kinderen dat in een huishouden leeft waarbij het inkomen tenminste 4 jaar laag is, is gestegen met bijna 14% (van naar ). Cijfers Heusden Hieronder brengen we de situatie voor Heusden in beeld. De eerste tabel geeft informatie over de omvang van het aantal huishoudens op 110% en 120% van het sociaal minimum en de bron van inkomsten. Vervolgens ziet u hoeveel kinderen onderdeel uitmaken van deze huishoudens. Tot slot vindt u een overzicht van de voorzieningen voor mensen met een laag inkomen of grote schulden en het gebruik ervan. Aantal huishoudens Heusden % en 120% van het sociaal minimum % 120% 110% 120% Inkomen uit arbeid Inkomen uit eigen onderneming Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt Uitkering ouderdom/nabestaanden Uitkering sociale voorzieningen TOTAAL Aantal kinderen Heusden % en 120% van het sociaal minimum % 120% 110% 120% Kinderen < 18 jaar Overzicht en gebruik voorzieningen Heusden 2015 Regeling Huishoudens HeusdenPas Verleende kwijtschelding 500 Trajecten schuldhulpverlening Bijzondere bijstand Gemeentepolis volgt volgt Deelnemers Jeugdsportfonds Aantal kinderen bijdrage leergeld n.v.t. Voedselbank We zien ook in 2015 een stijgende lijn van het gebruik van de regelingen. Het is nog niet te zeggen hoe dit zich verhoudt tot de ontwikkeling van het aantal inkomens met een laag inkomen. De cijfers hierboven geven immers de stand aan per 1 januari Stand per 31 december 3 Stand november Is inclusief 8 aanvragen Jeugdcultuurfonds

8 Resultaten In de nota Werk blijven maken van armoede onderscheiden we de volgende beleidsthema s: voorlichting-informatie-bemiddeling-produkten; vroegsignalering en preventie van schulden; versterking van de doelgroep. Hieronder gaan we per thema in op de onderwerpen die in 2015 zijn opgepakt. Voorlichting-informatie-bemiddeling-produkten Doorontwikkeling HeusdenPas Wij hadden al even de wens om de HeusdenPas te verstrekken aan iedereen van wie we weten dat hij recht heeft op de pas. Ook met u is hierover gesproken. In 2015 is een aantal varianten bekeken bij verschillende gemeenten. Hoewel we mooie en aansprekende voorbeelden hebben gezien van de digitale mogelijkheden, is vanwege lokale ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening in het sociaal domein op dit moment niet gekozen voor een rigoreus andere werkwijze. Het doel was vooral om drempels voor de doelgroep weg te nemen. Soms ondernemen mensen toch niet de actie om zelf een HeusdenPas te krijgen. Ook waren er signalen van mensen dat het lastig is om een bedrag tijdelijk voor te schieten en dat ze daarom maar afzien van de HeusdenPas of het abonnement. De HeusdenPas is vanaf 1 januari 2016 nog toegankelijker voor inwoners die recht op de pas hebben. Iedereen waarvan bekend is dat hij in aanmerking komt voor de HeusdenPas heeft, krijgt deze voortaan automatisch toegestuurd. Ook hoeven houders van de HeusdenPas in 2016 een hoog bedrag voor een abonnement of lidmaatschap niet meer zelf voor te schieten. De gemeente zorgt ervoor dat het geld rechtstreeks naar bijvoorbeeld de sportvereniging of toneelclub wordt overgemaakt. In verband met privacyrichtlijnen moeten mensen, die een uitkering ontvangen via Baanbrekers of gebruik maken van de Voedselbank, wel eenmalig toestemming geven om de pas toegestuurd te krijgen. Stichting Leergeld/Jeugdcultuurfonds In 2015 is Stichting Leergeld gestart met het behandelen van aanvragen voor kinderen met kosten die gerelateerd zijn aan school. Te denken is aan bijv. een computer voor de lagere school of fiets. Al snel heeft Leergeld in overleg met de combinatiefunctionarissen van de Schroef ook de zwemlesaanvragen voor haar rekening genomen. Tot dan toe werden deze bekostigd uit het Jeugdsportfonds, dat daar eigenlijk niet voor is bedoeld. Ook is de stichting intermediair voor het Jeugdcultuurfonds. Het startjaar van Leergeld Heusden is buitengewoon succesvol te noemen. In de periode van mei tot en met december 2015 hebben zij al 172 kinderen kunnen helpen en hiervoor 195 aanvragen ontvangen. Hiervan waren 8 aanvragen voor het Jeugdcultuurfonds. Daarnaast is Leergeld ook actief en succesvol in het werven van sponsoring en extra geld voor de stichting. Dit kan mede het effect zijn van de opstart van de stichting, maar het is evengoed een positieve ontwikkeling dat een particulier initiatief op steun in de samenleving mag rekenen. Met Stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds is het aantal voorzieningen voor kinderen behoorlijk uitgebreid. Heusden geeft op deze manier invulling aan het kindpakket dat door staatssecretaris Klijnsma wordt beoogd met de intensivering van het armoedebeleid 5. 5 Brief Klijnsma juli 2013, Intensivering armoede- en schuldenbeleid

9 Aandachtspunt is wel dat er opnieuw een speler aan het firmament is bijgekomen. Dit vraagt om afstemming over het aanbod en combinatie van verstrekkingen. Tot nog toe is de samenwerking van verschillende partijen goed. Het laat zien hoeveel lokale kracht en betrokkenheid er is op dit vlak. De kunst is om ze versterkend aan elkaar te laten opereren. Hierbij houden we ook het aandeel van de overheadkosten in relatie tot het totale budget in het oog. Aansluiting Bijeen Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van Bijeen en de zorgcontinuïteit voor mensen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn komen te vallen. Binnen Bijeen is te onderscheiden tussen het mandaatteam en het voorliggend veld. Een deel van het voorliggend veld is bekend met het armoedebeleid en de verschillende regelingen; een deel van het mandaatteam ook. Een extra inzet op de verbinding tussen Bijeen - als geheel - en het armoedebeleid is in 2015 nog niet van de grond kunnen komen. Voor 2016 is de relatie naar het armoedebeleid en de schuldhulpverlening onderdeel van de opdrachtverlening aan O3. Preventie en vroegsignalering van schulden Wat in het eerste jaar van Bijeen duidelijk naar voren is gekomen, is de impact van schulden op huishoudens en de relatie die dit heeft met het beroep op zorg. In 2015 hebben zich een aantal (dreigende) huisuitzettingen van met name gezinnen voorgedaan, waardoor de urgentie om met dit thema aan de slag te gaan goed naar voren is gekomen. Dit heeft geleid tot 2 ontwikkelingen. Ten eerste is besloten om de dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank op te zeggen. Het doel hiervan is om de handen vrij te hebben per 2017 om te kiezen tot een andere aanpak van schulden. Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat er sinds september een structureel en constructief overleg is gestart met Woonveste. Het overleg is gericht op het voorkomen van huisuitzettingen met name bij huishoudens met kinderen. Op dit onderdeel zijn er de eerste resultaten: we hebben in beeld waar huurachterstanden (dreigen te) ontstaan; Woonveste zet huishoudens met kinderen niet uit, maar bekijkt hoe samen met Juvans en de Kredietbank Nederland kan worden gezorgd voor een andere oplossing; in andere situaties zijn we vooraf op de hoogte gesteld; in de vorm van een pilot proberen we te komen tot een werkwijze waarbij zo snel mogelijk budgetbeheer wordt opgestart en het verder oplopen van schulden wordt gestopt. Project werkende armen Samen met Waalwijk is gekeken of we een project konden starten om werkende armen te informeren over het aanbod schuldhulpverlening. Uit een aantal gesprekken met personeelsfunctionarissen sprak een geringe behoefte aan ondersteuning op dit vlak. Dit bood weinig aanknopingspunten voor een vervolg. Alleen bij Baanbrekers - een van de grote werkgevers in de Langstraat - bleek het omgaan met het budget en de (dreigende) schuldenproblematiek een relevant onderwerp. Met name de mensen met een WSW-dienstbetrekking hebben op dit vlak een hulpvraag. Dit heeft erin geresulteerd dat vanuit de Kredietbank een budgetcoach start met een bijeenkomst voor een tiental medewerkers om te kijken of dit ondersteunend kan zijn. Afhankelijk van de ervaringen met de bijeenkomst wordt hieraan een vervolg gegeven. In het kader van een nieuwe overeenkomst met de Kredietbank Nederland heeft Waalwijk afspraken gemaakt over social return. Door het verzorgen van de bijeenkomsten geeft de Kredietbank hieraan invulling. De overeenkomst die Heusden op dit moment nog heeft met de Kredietbank dateert uit 2009 en kent geen afspraken over social return.

10 Versterken van de doelgroep Sinds september 2014 is Baanbrekers samen met de Langstraatcolleges en ondernemers gestart met het Maatjesproject. In totaal zijn 35 kandidaten gestart met het project, waarvan 28 in Heusden. De resultaten zijn tot nog toe zeer positief te noemen. Van de 28 kandidaten in Heusden zijn er 16 uitgestroomd naar werk, 7 zijn er nog actief en 5 zijn er om verschillende redenen gestopt. Naast de kandidaten uit Heusden die als maatje zijn gekoppeld aan de collegeleden en ondernemers, zijn er ondertussen nog eens 12 kandidaten gestart als maatje van gemeenteraadsleden, Rotary Heusden, MT en Lionsclub. Van deze kandidaten zijn er 7 kandidaten uitgestroomd (duurzaam dan wel een enkele tijdelijk). Het Maatjesproject blijkt een succesvolle manier te zijn om mensen in een uitkeringssituatie te begeleiden naar werk. Evaluatie nota schuldhulpverlening Algemeen Per juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) ingegaan. Deze wet regelt dat de gemeente nu ook wettelijk verplicht is schuldhulpverlening aan te bieden en een beleidskader te formuleren. In de praktijk werd in gemeenten al jaren schuldhulpverlening aangeboden, maar met deze wet wordt dit ook opgelegd en worden hieraan voorwaarden verbonden zoals bijv. het verstrekken van een beschikking aan een klant. Hiermee heeft de klant ook rechten en plichten die verbonden zijn aan de schuldhulpverlening. Met de nota Schuldhulpverlening is voor het eerst de werkwijze omtrent schuldhulpverlening in Heusden vastgelegd. Ook zijn de plannen voor schuldhulpverlening in een beleidsdocument neergelegd. Beleidsdoelen en uitgangspunten nota Schuldhulpverlening We hebben in de nota de volgende beleidsdoelen geformuleerd: Participatie bevorderen De gedachte achter het armoedebeleid is dat de gemeente de participatie bevordert van de groep mensen die zowel in financieel als sociaal-maatschappelijk opzicht in een kwetsbare positie verkeren en de kans lopen buiten de boot van de Heusdense samenleving te vallen. Onder participatie wordt in dit verband verstaan dat inwoners mee blijven doen, activiteiten ondernemen en een sociaal netwerk onderhouden. De verwachting is dat mensen op deze manier zelf, of met behulp van hun netwerk, problemen het hoofd weten te bieden. Hiermee wordt ook het afglijden naar een sociaal isolement voorkomen. Schuldhulpverlening maakt onderdeel uit van het armoedebeleid en kent in het verlengde daarvan dezelfde doelstelling: Het voorkomen en bestrijden van schulden draagt bij aan het bevorderen van participatie. Maatschappelijke kosten beperken Het hebben van schulden kan andere maatschappelijke effecten tot gevolg hebben. Geldzorgen kunnen leiden tot verzuim op het werk, het mislukken van re-integratietrajecten, huisuitzettingen, relatieproblemen, schooluitval e.d.. Door hulp te bieden bij het voorkomen en bestrijden van schulden blijven deze maatschappelijke effecten beperkt. Onderzoek laat zien dat schuldhulpverlening loont 6 en dat met iedere euro die wordt ingezet voor schuldhulpverlening een besparing wordt gerealiseerd van 6 Schuldhulpverlening loont, N. Jungmann en R. van Geurs, Hogeschool Utrecht & Regioplan (2011)

11 minimaal 1,70. De grootste besparing wordt gerealiseerd in de kosten van uitkeringen (WW en WWB) en kosten van wonen (huisuitzettingen en dakloosheid). Verder staan in de nota een aantal uitgangspunten voor de uitvoering: de schuldenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn schulden en het oplossen ervan; de aanpak is integraal en sluit aan bij de individuele situatie; preventie en nazorg zijn van groot belang voor een duurzame aanpak van schulden. Uitvoering Naast de nota waren er andere zaken nodig voor de invoering van de wet. De gemeente moest beschikkingen gaan afgeven waarmee toegang tot de schuldhulpverlening werd verschaft. Gemeenten moesten aangeven hoe zij omgaan met gezinnen met kinderen en beleidsregels vaststellen. Eind 2012 waren we klaar met de invoering van de voorwaarden uit de wet. Preventieprojecten Budgetcursus Vanaf oktober 2011 zijn we gestart met het organiseren van budgetcursussen door Juvans. Met een modulaire cursus van 6 bijeenkomsten leren mensen in een schuldhulpverleningstraject te budgetteren. Het idee was dat cursisten van elkaar leren tijdens een cursus en dat het effect van deze werkwijze groter is dan bij individuele budgetbegeleiding. De kosten van de individuele begeleiding liggen daarnaast ook hoger. De mensen die de cursus hebben gevolgd, geven hierover een goede beoordeling. Soms blijft men elkaar ook opzoeken na de cursus. Alleen de toeloop naar de cursus blijft een voortdurend punt van aandacht. Er zijn weinig mensen die belangstelling hebben voor de cursus, ook als ze door de Kredietbank Nederland in het kader van hun traject worden aangemeld. Deze ervaring staat overigens niet op zichzelf. Woonveste heeft in diezelfde periode ook cursussen georganiseerd voor haar huurders. Ook dan is de animo hiervoor zeer gering. Thuisadministratie In 2013 zijn we aan de slag gegaan met de voorbereidingen van het project Thuisadministratie. Het was een eerste samenwerking tussen Juvans en Modus. Het project is eind 2013 gestart. In de voortgangsrapportage armoede bent u over de voortgang geïnformeerd. Vanwege de keuze voor klanten van Juvans was de benodigde actie vaak niet preventief van aard maar waren de schulden al te hoog. Dit was de belangrijkste conclusie en deze ervaring sluit aan bij de eerdere ervaringen die we hebben opgedaan met bijv. de preventiecoach. Overig De jaren 2014 en 2015 hebben voor de medewerkers die uitvoering geven aan de schuldhulpverlening en de preventieprojecten vrijwel geheel in het teken gestaan van de transitie. Hierover bent u ook in de voortgangsrapportage armoede 2014 geïnformeerd. De focus lag daarbij op het overnemen van rijkstaken op het gebied van zorg en jeugd en met name het continueren van zorg voor inwoners. Het ontwikkelen en verbeteren van verdere projecten is hierdoor blijven liggen. De samenwerking die in 2015 met Woonveste is gestart op het vlak van voorkomen huisuitzettingen en het verloop van het project werkende armen werden hiervoor in de rapportage al beschreven.

12 Aantallen en kosten schuldhulpverlening Hieronder ziet u een overzicht van het aantal huishoudens in de schuldhulpverlening en de kosten in de periode Aantal trajecten en aanmeldingen Kredietbank Nederland per 31 december Aantal trajecten schuldhulpverlening Waarvan: Klanten met alleen beheer vaste lasten of budgetbeheer Klanten met alleen budgethulp of budgetcoaching Klanten met vorm van inkomstenbeheer icm een schuldregeling Klanten met alleen een schuldregeling Aanmelding of klanten intakefase Kostenontwikkeling Begrote en werkelijke kosten schuldhulpverlening Begroting schuldhulpverlening Kosten schuldhulpverlening gedekt door Participatie deel 0 inburgering netto kosten Samenvattend Terugkijkend op de beleidsperiode 2012 en 2015 hebben de inspanningen zich gericht op: het implementeren van de Wgs qua beleid en uitvoering; preventie van schulden in de vorm van het ontwikkelen van een budgetcursus en het project Thuisadministratie. Wat is er niet gebeurd/succesvol: er is geen ontwikkeling opgestart richting klantprofielen. Hierbij zou per groep gericht kunnen worden gekeken naar een aanbod. Hierin zijn geen stappen gezet. Wel is in nauwe samenwerking met de Kredietbank gekeken naar de toegang van de schuldhulpverlening en is er een goede samenwerking en afstemming op zowel individueel klantniveau als op teamniveau ontwikkeld. En verder dient in dit verband te worden vermeld dat er in Heusden geen uitsluitingscriteria zijn opgenomen in de beleidsregels. Dit heeft tot effect gehad dat er in 2 gevallen een afwijzing is verzonden aan klanten; er is nog geen tot weinig effect gesorteerd in de preventieve activiteiten. Lessen voor het vervolg Terugkijkend op de afgelopen beleidsperiode en in het licht van de ontwikkeling van Bijeen zijn er enkele zaken die we kunnen leren: de omvang van de schuldenproblematiek is groot en zeer bepalend voor het verdere beroep op zorg; het is daarom zeer gewenst om zo vroeg mogelijk/eerst de financiële situatie te stabiliseren om van daaruit verder te bepalen wat nodig is; het uitgangspunt dat een schuldenaar zelf verantwoordelijk is voor de schulden en het oplossen ervan, blijkt in de praktijk niet haalbaar. Een schuldensituatie kan mensen zo in beslag nemen dat ze tijdelijk niet in staat zijn die verantwoordelijkheid te nemen. Deze

13 veronderstelling wordt ook bekrachtigd in het boek Schaarste. Mensen in een schuldensituatie hebben tijdelijk een lager IQ vanwege hun omstandigheden; ook waar het gaat om preventie van schulden is het van belang om mensen veel eerder te bereiken. Bijeen kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Werk blijven maken van armoede Armoedenota 2014-2017. Tweede voortgangsrapportage

Werk blijven maken van armoede Armoedenota 2014-2017. Tweede voortgangsrapportage Werk blijven maken van armoede Armoedenota 2014-2017 Tweede voortgangsrapportage Februari 2016 Inleiding Volgens afspraak met u in de nota Werk blijven maken van armoede rapporteren wij jaarlijks over

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Voortgangsrapportage armoedebeleid 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Voortgangsrapportage armoedebeleid 2016 Zaaknummer 00500832 Onderwerp Voortgangsrapportage armoedebeleid 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In de nota Werk blijven maken van armoede staat dat u de raad ieder jaar informeert over

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland

Collegevoorstel. Zaaknummer 00461003. Ophogen achtergestelde lening Kredietbank Nederland Zaaknummer 00461003 Onderwerp Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de ophoging van een achtergestelde lening aan de Kredietbank Nederland. Alle informatie leest

Nadere informatie

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Inleiding Schuldenproblematiek is de afgelopen jaren gestegen op de ranglijst van maatschappelijke problemen. Het aantal mensen met schulden groeit en de economische

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Richting een nieuwe aanpak van schulden

Collegevoorstel. Zaaknummer Richting een nieuwe aanpak van schulden Zaaknummer 00472971 Onderwerp Richting een nieuwe aanpak van schulden Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over de hoofdlijnen voor een nieuwe aanpak van schulden.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZDB41. Onderwerp voortgangsrapportage armoedebeleid 2012

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZDB41. Onderwerp voortgangsrapportage armoedebeleid 2012 Zaaknummer: OWZDB41 Onderwerp voortgangsrapportage armoedebeleid 2012 Collegevoorstel Inleiding In de nota armoedebeleid is afgesproken om de raad ieder jaar te informeren over de voortgang van het armoedebeleid.

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

Zaaknummer: OWZDB34

Zaaknummer: OWZDB34 000481194 Zaaknummer: OWZDB34 Onderwerp: nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Collegevoorstel Inleiding Begin dit jaar is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) van kracht geworden. Deze

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Zaaknummer: OWZDB28. nazorg ex-gedetineerden Zaaknummer: OWZDB28 Onderwerp nazorg ex-gedetineerden Collegevoorstel Inleiding In juni 2011 heeft u besloten voor een aantal taken aan te sluiten bij het Bureau Nazorg s-hertogenbosch voor de nazorg van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Zaaknummer 00477122 Onderwerp Implementatieplan en inkoop schuldhulp 2017 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De raad heeft 12 juli jl. de notitie Richting een nieuwe aanpak van schulden vastgesteld.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Zaaknummer 00487355 Onderwerp Aanpassing artikel 17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Collegevoorstel Feitelijke informatie Bijgaand treft u een raadsvoorstel aan over de wijziging van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016

Collegevoorstel. Zaaknummer Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016 Onderwerp Memo raad stand van zaken transitie sociaal domein januari 2016 Collegevoorstel Zaaknummer 00458141 Aanleiding / voorgeschiedenis In het presidium van 9 september 2014 is toegezegd dat u voorafgaand

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Al met al voldoende aanleiding om de werkwijze schuldhulpverlening nog eens goed onder de loep te nemen.

Al met al voldoende aanleiding om de werkwijze schuldhulpverlening nog eens goed onder de loep te nemen. Richting een nieuwe aanpak van schulden Notitie schuldhulp juli 2016-2017 Aanleiding De schuldenproblematiek is het afgelopen decennium een belangrijk thema geworden. Het aantal dossiers is gestegen van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Aanleiding/voorgeschiedenis De gemeente Waalwijk heeft een brief gestuurd over de voortgang van de samenwerking in De Langstraat.

Aanleiding/voorgeschiedenis De gemeente Waalwijk heeft een brief gestuurd over de voortgang van de samenwerking in De Langstraat. Zaaknummer 00478063 Onderwerp Brief van Waalwijk over De Langstraat samenwerking Collegevoorstel Aanleiding/voorgeschiedenis De gemeente Waalwijk heeft een brief gestuurd over de voortgang van de samenwerking

Nadere informatie

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com

Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland. Martijnschut.wordpress.com Armoede en schulden in Oostzaan en Wormerland Martijnschut.wordpress.com Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp aansluiten bij Stichting Leergeld Oosterhout samenvatting De gemeenten gaan vanaf 2013 structureel extra geld van het Rijk ontvangen voor armoedebestrijdirig

Nadere informatie

Werk blijven maken van armoede

Werk blijven maken van armoede Werk blijven maken van armoede Evaluatie 2010-2013 en beleidsthema s 2014-2017 Arm is wie zich binnen zijn eigen samenleving schaamt om in het openbaar te verschijnen. Arm is ook wie door geldgebrek niet

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 28 oktober 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: openbare besluitenlijst college 28 oktober 2014 Zaaknummer: 00410067 openbare besluitenlijst college 28 oktober 2014 Collegevoorstel Inleiding De openbare besluitenlijst van 28 oktober 2014 treft u bijgaand aan. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014

Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Zaaknummer: 00359789 Onderwerp: OOP Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Heusden 2014 Collegevoorstel Feitelijke informatie De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Extra middelen regio AV 2014: Voor het jaar 2014 e.v. stelt het Rijk jaarlijks een bedrag beschikbaar ad. 263.069,--.

Extra middelen regio AV 2014: Voor het jaar 2014 e.v. stelt het Rijk jaarlijks een bedrag beschikbaar ad. 263.069,--. NOTA EXTRA MIDDELEN ARMOEDEBESTRIJDING 2014 Inleiding Vanaf 2011 neemt armoede in Nederland sterk toe. Dit blijkt uit het Armoedesignalement 2013 van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) en het

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

Startnotitie Integraal armoedebeleid

Startnotitie Integraal armoedebeleid Startnotitie Integraal armoedebeleid Doel presentatie: o Raad informeren over onderzoek armoedebeleid o Voorlopige planning om te komen tot kadernota armoedebeleid o Rol van de gemeenteraad Aanleiding

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz

Gemeentelijk armoedebeleid. Martijn Schut Adviseur Stimulansz Gemeentelijk armoedebeleid Martijn Schut Adviseur Stimulansz Armoede Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau,

Nadere informatie

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid

Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid en kadernota minimabeleid Raadsvoorstel *Z0298FEAD10* Aan de raad Documentnummer : INT-16-25262 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Evaluatie kadernota minimabeleid 2012- en kadernota minimabeleid 2016-2019 Inleiding Het minimabeleid

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCMS38. Samenvoeging ISD en WML

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: KCMS38. Samenvoeging ISD en WML Zaaknummer: KCMS38 Onderwerp Samenvoeging ISD en WML Collegevoorstel Inleiding De versterking van de regionale samenwerking tussen Loon op Zand, Heusden en Waalwijk, de plannen van het kabinet om te komen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Heusden 2015 Raadsvoorstel Inleiding Het passend onderwijs is op 1 augustus 2014 ingegaan. Enkele daarmee samenhangende wetswijzigingen hebben een relatie met het leerlingenvervoer. Deze wijzigingen en de afstemming

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: BECJDL06. Verkoop aandelen Intergas Collegevoorstel Inleiding De directie van Intergas heeft na intensieve onderhandelingen overeenstemming bereikt met Enexis over een bod van in totaal 200 miljoen op alle aandelen van Intergas. Omdat de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2 Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: Wiebe Zorge Behandelend ambtenaar, Jacques van Bragt 0595 750306 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5174 Inboeknummer 13bst00044 Beslisdatum B&W 8 januari 2013 Dossiernummer 13.02.651 RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van burgemeester

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OWZDB24. voortgangsrapportage en verordeningen armoedebeleid

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: OWZDB24. voortgangsrapportage en verordeningen armoedebeleid Zaaknummer: OWZDB24 Onderwerp voortgangsrapportage en verordeningen armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding In de nota armoedebeleid is afgesproken om de raad ieder jaar te informeren over de voortgang

Nadere informatie

Verordening Regeling HeusdenPas en voortgangsrapportage armoede

Verordening Regeling HeusdenPas en voortgangsrapportage armoede College Onderwerp OWZDB06 Verordening Regeling HeusdenPas en voortgangsrapportage armoede Collegevoorstel Inleiding Nadat de nota 'Werk maken van armoede' in december 2009 in de raad is vastgesteld, is

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel Raadsvoorstel Inleiding: Per 1 oktober 2009 wordt de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. De WIJ introduceert een werkleerplicht voor werkzoekende jongeren tot 27 jaar. Hieronder vindt u het voorstel

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

: OWZDB07. Bezuinigingen individuele voorzieningen WMO

: OWZDB07. Bezuinigingen individuele voorzieningen WMO : OWZDB07 Onderwerp Bezuinigingen individuele voorzieningen WMO Collegevoorstel Inleiding De kosten voor de individuele voorzieningen op grond van de WMO zijn de afgelopen periode enorm gestegen. De gemeente

Nadere informatie

Zaaknummer: OWZSB09

Zaaknummer: OWZSB09 000489370 Zaaknummer: OWZSB09 Onderwerp: Aanpassing Verordening Regeling HeusdenPas Collegevoorstel Inleiding Sinds anderhalf jaar kunnen inwoners van de gemeente met een laag inkomen gebruik maken van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel

EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel EVALUATIE UITVOERING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING 2014 Dantumadiel-Dongeradeel Inleiding Met ingang van juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Het beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

Feitelijke informatie: Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Feitelijke informatie: Kortheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel. College Collegevoorstel Inleiding: Op grond van de Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007 kunnen aan de raadsleden ICT-middelen in bruikleen worden verstrekt en kan een maandelijkse vergoeding

Nadere informatie

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid

Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Programma 11 Sociale Zaken en Werkgelegenheid Figuur 11 Aan het werk met Spijkenisse werkt! 11.1 Wat hebben we bereikt? 11.1.1 Arbeidsmarktbeleid Daling van het Wwb-klantenbestand (Wwb-uitkeringen, inkomensvoorzieningen

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Herinrichting horecaruimte Die Heygrave

Collegevoorstel. Zaaknummer Herinrichting horecaruimte Die Heygrave Zaaknummer 00501264 Onderwerp Herinrichting horecaruimte Die Heygrave Collegevoorstel Feitelijke informatie Hierbij treft u een raadsvoorstel aan over een krediet voor de herinrichting van de horecaruimte

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012 Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Portefeuillehouder: wethouder M. Joostens Onderwerp: Beleidsnota schuldhulpverlening

Nadere informatie

5 januari 2017 S. Dohmen 5772

5 januari 2017 S. Dohmen 5772 Aan de leden van de gemeenteraad Maatschappelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij uw reactie de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Feitelijke informatie Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de aanvraagprocedure voor een GPK ingericht kan worden.

Feitelijke informatie Er zijn verschillende mogelijkheden waarop de aanvraagprocedure voor een GPK ingericht kan worden. Collegevoorstel Inleiding Op 6 november 2012 heeft u besloten om het proces voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) te wijzigen waarbij ook kostenbesparing en kostendekkendheid een uitgangspunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van middelen. Voorgenomen besluit

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van middelen. Voorgenomen besluit Zaaknummer OWZDB24 Onderwerp voortgangsrapportage en verordeningen armoedebeleid Raadsvoorstel Inleiding In de nota armoedebeleid is afgesproken om uw raad ieder jaar te informeren over de voortgang van

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZ nota Werk blijven maken van armoede

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZ nota Werk blijven maken van armoede Zaaknummer: 00365499 Onderwerp: OWZ nota Werk blijven maken van armoede Collegevoorstel Feitelijke informatie Eind 2009 heeft de raad de nota Werk maken van armoede voor de periode 2010-2013 vastgesteld.

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: vaststellingsovereenkomsten Baanbrekers

Collegevoorstel. Zaaknummer: vaststellingsovereenkomsten Baanbrekers Zaaknummer: 00393952 Onderwerp: vaststellingsovereenkomsten Baanbrekers Collegevoorstel Inleiding Baanbrekers heeft een verzoek ingediend bij de Langstraatgemeenten om twee vaststellingsovereenkomsten

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Raadsvoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden anders vormgegeven. Veel procedures

Nadere informatie

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : Agendapunt : Voorstelnummer : Portefeuillehouder : J. Vos Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Wat adviseert het college te besluiten? 1. In te stemmen met de inzet van de extra middelen ten behoeve

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Kinderen vooruit! Verschillende gemeenten

Kinderen vooruit! Verschillende gemeenten Kinderen vooruit! Wat doet jouw gemeente en wat kan jij doen om kinderen in armoede te helpen? Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie