Jaarverslag 2014 maart Jaarverslag Stichting BIZ Binnenstad Roermond. maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 maart 2015. Jaarverslag 2014. Stichting BIZ Binnenstad Roermond. maart 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 maart 2015 tel: Pagina 1 van 21

2 Voorwoord Roermond heeft een grenzeloze ambitie, mede aangewakkerd door het gegeven dat ondernemers, Gemeente en andere belanghebbenden continue op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. De Roermondse binnenstad werd voor de oprichting van Stichting BIZ Binnenstad Roermond steeds geconfronteerd met het probleem van de freeriders. Ondernemers die wel de vruchten plukken van de inspanning van het collectief, maar daar geen actieve bijdrage aan willen leveren. Door de invoering van de experimentenwet Bedrijven Investering Zone (BIZ) is dit probleem ondervangen. Nu betaalt iedereen in het BIZ gebied mee aan gezamenlijke activiteiten die ten goede komen van de binnenstadondernemers in het BIZ gebied. De BIZ is dus een mooi instrument om de enorme ambitie waar te maken. De experimentenwet is in Roermond van kracht in de periode 2011 t/m In 2014 kwam het laatste BIZ jaar van de huidige BIZ periode in zicht. Gedurende het jaar 2014 kwam daardoor steeds meer het besef bij de bestuursleden en andere betrokkenen dat er alweer vooruit moet worden gekeken naar een nieuwe draagvlakmeting en een nieuwe BIZ periode. De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken (EZ) heeft op 18 november 2014 de nieuwe BIZ-wet aangenomen. Daarmee is de parlementaire behandeling afgerond en zal de nieuwe BIZ wet uiterlijk op in werking treden. Naast het oprichten van een nieuwe BIZ valt ook de verlenging van een bestaande BIZ onder de nieuwe BIZ-wetgeving. Wilbert Cremer Voorzitter tel: Pagina 2 van 21

3 Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Visie en doelstellingen p. 5 Bestuur p. 6 Activiteiten Samenwerking Stichting Citymanagement Roermond p. 8 Belangenbehartiging p. 8 Communicatie p. 8 Retail Intervention Team p. 9 Ambulance Bike team p. 10 AED s p. 10 Sneeuwruimen p. 10 Anti-plak coating p. 11 Passantentellingen p. 11 Balkonconcerten p. 11 Asbestbrand charme offensief p. 12 Leegstandbestrijding p. 13 Beleving p. 13 Banieren p. 13 Het Nieuwe Winkelen p. 13 Bloem- en kerstdeco p. 15 Routing p. 16 Entertainment Sint periode p. 17 Straat- en ondernemersverenigingen p. 18 Verantwoording behalen doelen p. 19 tel: Pagina 3 van 21

4 Inleiding Eind 2009 heeft de Stichting Roermondse binnenstad Ondernemers (SRO) het idee gevat om te komen tot de oprichting van een ondernemersfonds in de binnenstad van Roermond. De voornaamste reden hiervoor waren de op stapel staande bezuinigingen bij de Gemeente, waardoor Roermond niet langer het behaalde hoge niveau zou kunnen behouden tenzij de ondernemers hierin een eigen verantwoordelijkheid zouden nemen. Na het bekijken van de diverse constructies voor ondernemersfondsen, heeft het SRO in overleg met Gemeente en Citymanagement Roermond gekozen voor de experimentenwet Bedrijven Investering Zone (BIZ). Een groot deel van 2010 stond in het thema van het verwerven van draagvlak voor de Bedrijven Investering Zone. Dit heeft erin geresulteerd dat tijdens de draagvlakmeting in de binnenstad van Roermond voldoende draagvlak was voor de realisatie van een BIZ. Vanaf 1 januari 2011 is er in de binnenstad van Roermond een ondernemersfonds, waaraan alle ondernemers in het betreffende gebied (verplicht) een bijdrage doen. De ondernemers die bijdragen zijn onder te verdelen in drie categorieën: detailhandel, horeca en dienstverlening. De ondernemers doen een bijdrage, die door de Gemeente wordt geïnd door een opslag op de WOZ-heffing. Hoe hoog deze opslag is, is afhankelijk van het gebied waarin de ondernemer gevestigd is en de WOZ-waarde van het pand. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kerngebied en aanloop straten. De bijdragen die worden geïnd, keert de Gemeente jaarlijks uit aan de (SBBR). In dit verslag leest u meer over de visie en doelstellingen van SBBR, wie de personen achter deze stichting zijn en welke activiteiten de SBBR in het jaar 2014 heeft ontplooid. tel: Pagina 4 van 21

5 Visie en doelstellingen In het BIZ Plan Binnenstad Roermond heeft de Stichting Roermondse binnenstad Ondernemers (SRO) een visie en doelstellingen geformuleerd die ten grondslag liggen aan de oprichting van SBBR. Hieronder leest u deze visie en doelstellingen van SBBR. Visie Het initiatief BIZ Binnenstad Roermond staat voor het vergroten van de aantrekkingskracht van de Roermondse binnenstad. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, dan wel eventueel enig ander publiek belang in de openbare ruimte van het BIZ gebied, staan hierbij centraal. Doelstellingen Hoofddoelstelling De aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad vergroten, waardoor meer bezoekers de binnenstad bezoeken. In 2009 werd de Roermondse binnenstad bezocht door ruim 7 miljoen bezoekers. Doelstelling is om binnen 5 jaar dit bezoekersaantal te verhogen van 7 miljoen naar 10 miljoen bezoekers in Subdoelstellingen Om bovengenoemde hoofddoelstelling te bereiken zijn enkele subdoelstellingen geformuleerd: - extra betrokkenheid creëren van ondernemers en bewoners; - vergroten bezoekerstroom Designer Outlet Center naar de binnenstad van ca. 20% naar 40%; - vergroten van de beleving door bezoekers van de binnenstad; - verlengen van de verblijfsduur; - creëren van herhalingsbezoeken; - verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de binnenstad. tel: Pagina 5 van 21

6 Bestuur Hieronder ziet u een overzicht van de bestuursleden van SBBR. Onafhankelijk voorzitter Secretaris Penningmeester Wilbert Cremer Dennis van Dijk Remco van den Hout Dienstverlening - Retail - Zuiderhuis Isidorus Edelsmid Paul van den Hout Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Peter Brouwers Wim Cox Raymond Goessens Dienstverlening Horeca Cox & Co Retail - Jamin Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Ron Groznik Paul Creemers Onno de Bock Retail Regalino Horeca Retail - Salons de Bock tel: Pagina 6 van 21

7 Bestuurslid Wouter Rexwinkel Retail VIBE Bestuurslid Piet Masolijn Retail - Masolijn Riet en Rotan Wouter Rexwinkel en Piet Masolijn zijn in decemer 2014 als nieuw bestuurslid toegetreden waarmee alle straatverenigingen in het bestuur van SBBR vertegenwoordigd worden. Het totaal aantal bestuursleden van SBBR bedraagt nu elf. Het bestuur vergadert iedere 1 e woensdag van de maand om uur. Het bestuur wordt geadviseerd door een economisch consulent van de Gemeente Roermond (Marian Evers en Franny Craemers), de winkelstraat- en citymanager (Rens Hendrikx), de teammanager (Paulien Ramakers) en/of management assistent (Juul Kessels) van Citymanagement Roermond. tel: Pagina 7 van 21

8 Activiteiten Roermond heeft een prachtige binnenstad, die niet voor niets is benoemd tot Beste Binnenstad '. Deze titel heeft de binnenstad verworven doordat er jarenlang veel is geïnvesteerd in de hardware (winkels, monumenten en infrastructuur) en de software (veiligheid, evenementen en sfeerelementen zoals bloemen en kerstdeco). Essentieel hierbij is een goede lokale samenwerking. Ook in wil SBBR deze stijgende lijn voortzetten en bewijzen dat Roermond Beste Binnenstad blijft. In dit deel leest u over de activiteiten die SBBR in 2014 heeft uitgevoerd of die in opdracht van SBBR zijn uitgevoerd. Samenwerking Stichting Citymanagement Roermond Het bestuur van SBBR bestaat uit vrijwilligers die hun spaarzame vrije tijd inzetten om het beste uit de Roermondse binnenstad te halen. SBBR heeft Citymanagement Roermond opdracht gegeven voor projectbegeleiding en secretariaatsvoering om de slagkracht van SBBR te vergroten. Zowel de functie van onafhankelijk voorzitter als alle overige bestuursleden zijn namelijk onbezoldigde functies. Citymanagement zorgt voor de totale projectcoördinatie die start met het indienen van een voorstel, vergunningaanvraag en eindigt met de realisatie en nazorg. Projecten waarvoor projectbegeleiding wordt ingezet zijn o.a. bloemdeco, kerstdeco, Retail Intervention Team, Ambulance Bike Team, leegstandbestrijding, sneeuwruimen en het Sinterklaas- en Kerstentertainment. De secretariaatsvoering betreft de verslaglegging, maar ook de financiële administratie, website onderhoud, het versturen van nieuwsbrieven en de één-loket-functie. Belangenbehartiging Eén van de belangrijkste activiteiten van SBBR is het behartigen van de belangen van de BIZ ondernemers. SBBR signaleert problemen en knelpunten van algemene aard en gaat hiermee aan de slag. Bestuursleden, voornamelijk de leden van het dagelijks bestuur, nemen frequent deel aan overleg, werkgroepen en klankbordgroepen. Enkele platforms waarin SBBR vertegenwoordigd is: Overleg Platform Economie en Toerisme (OPET), Bestuur Stichting Citymanagement Roermond, Winkel Veiligheid, Branche Advies Commissie (BAC), Beleving, het Parkeerpanel, Mobiliteitsfonds en Het Nieuwe Winkelen. Daarnaast hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van SBBR en wethouders en/of ambtenaren van de Gemeente Roermond. Veelbesproken onderwerpen bij de belangenbehartiging waren: financiële mogelijkheden van de BIZ, continuering BIZ na 2015, bereikbaarheid, winkelopeningstijden, reiniging en veiligheid. Communicatie SBBR zet als vaste communicatiemiddelen haar website, nieuwsbrief en Facebookpagina in. Vragen van ondernemers komen niet alleen per telefoon of per binnen, maar ook via het kanaal van de winkelstraatmanager. Alle vragen worden per geval behandeld. Eenmaal per jaar organiseert de SBBR een jaarvergadering voor alle binnenstadondernemers. Hieronder worden de website, jaarvergadering, nieuwsbrief en Facebookpagina toegelicht. Website Op de website is informatie te vinden over de oprichting van SBBR, de bestuursleden en de activiteiten van SBBR. De website heeft in unieke bezoekers gehad, een stijging van 56% t.o.v Jaarvergadering BIZ Roermond: van, voor en door ondernemers Op 24 maart 2014 heeft in TheaterHotel de Oranjerie de jaarvergadering van SBBR plaatsgevonden. Onder leiding van dagvoorzitter Marc Breugelmans zijn actuele thema s die spelen in de Roermondse binnenstad aan bod tel: Pagina 8 van 21

9 gekomen. De aanwezige ondernemers werd gevraagd om actief mee te denken over de toekomst van de binnenstad. Gastspreker Marc Bauwens gaf zijn visie op het succes van het Designer Outlet Roermond (DOC), waar hij General Manager is. Hij benadrukte dat hier kansen liggen voor de binnenstad. Het DOC trok in ,7 miljoen bezoekers waarvan ongeveer 1,4 miljoen ook de binnenstad hebben bezocht. Ondernemers van de binnenstad kunnen hier hun voordeel uit halen. Bijvoorbeeld door in te spelen op het feit dat er op 10 feestdagen per jaar gemiddeld bezoekers op een steenworp afstand van de binnenstad verwijderd zijn. Als laatste gastspreker van de avond werd het parkeerbeleid toegelicht door Stan van de Hulsbeek. De ontwikkelingen in het parkeren in binnensteden is volgens de externe adviseur van de gemeente moeilijk te voorspellen. De technologische ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is het in de (nabije) toekomst mogelijk om digitaal af te rekenen, parkeerplaatsen vooraf te reserveren en over 10 tot 15 jaar zijn er volledig zelfrijdende auto s op onze wegen. Nieuwsbrief In het begin van het jaar is overeengekomen dat SBBR i.s.m. Citymanagement Roermond en Gemeente Roermond een fysieke nieuwsbrief gaat uitgeven. In 2014 is de fysieke nieuwsbrief vijf maal uitgegeven: medio april (1 e editie), eind juni (2 e editie), eind september (3 e editie), medio oktober (extra editie i.h.k.v. week van de veiligheid), medio december (4 e editie). De nieuwsbrief wordt huis-aan-huis (bij ondrnemers) bezorgd in de binnenstad inclusief de hele Singelring. Aan geinteresseerden die buiten het gebied zijn gevestigd wordt de nieuwsbrief ook per mail toegestuurd. Ten slotte ligt de nieuwsbrief in de daarvoor bestemde plaatsen in het Ondernemersplein Limburg. Het doel van de nieuwsbrief is de (binnenstad) ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten van beide organisaties en alle interessante ontwikkelingen in de stad Roermond. Facebookpagina SBBR zet haar Facebookpagina, onder de naam BIZ binnenstad Roermond, in om (binnenstad) ondernemers en andere betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten en alle interessante ontwikkelingen in de stad Roermond. Op 1 januari 2014 had de pagina 112 likes. Op 31 december 2014 waren dit er 290. Retail Intervention Team In 2012 is in opdracht van de BIZ een onderzoek gedaan naar de beleving van het veiligheidsgevoel van ondernemers en personeelsleden. Op basis van de resultaten is eind 2012 in de vorm van een proef gestart met inzet van het Retail Intervention Team. Dit team werd zeven dagen per week ingezet in de binnenstad. Zij hebben in de proefperiode op wisselende tijdstippen op alle routes in de binnenstad gesurveilleerd van winkel tot winkel. In het geval dat winkelpersoneel een onveilige/ongewenste situatie waarnam of zich onveilig voelde kon men de beveiligers aanspreken of telefonisch een beroep op hen doen. De beveiligers waren dan binnen zeer korte tijd ter plaatse om assistentie te verlenen. In 2013 is dit proefproject geëvalueerd, waarbij naar voren kwam dat alle betrokken partijen groot voorstander waren om dit project in en na 2013 te continueren. Uit de evaluatie van de tel: Pagina 9 van 21

10 proef kwam namelijk naar voren dat de winkeliers en personeelsleden zowel de korte reactietijd als het optreden van de beveiligers als zeer positief hebben ervaren. Dit had weer een positief effect op het veiligheidsgevoel van met name het winkelpersoneel. In 2014 was er t/m 29 maart weer extra beveiliging in de Roermondse binnenstad. En ook vanaf 13 oktober werd het RIT weer ingezet en zijn alle ondernemers in de binnenstad door de beveiligers bezocht en zijn de contactgegevens inclusief folder en sticker, met o.a. de contactgegevens van het team, bij de winkeliers aangeboden. Ambulance Bike Team Sportieve teams van verpleegkundigen en chauffeurs met een goede conditie die daar zijn waar grote mensenmassa s zijn en waar gewone ambulances of motoren moeilijk uit de voeten kunnen. Dat is het Ambulance Bike Team. In samenwerking met het Designer Outlet Roermond zorgde SBBR ervoor dat er tijdens de 10 drukste dagen van 2014 een Ambulance Bike Team te vinden was in beiden winkelgebieden. Met hun speciale fietsen en uitrusting zijn ze snel en wendbaar, en hebben ze alles bij zich om direct vrijwel iedere medische behandeling te kunnen starten. AED s Een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is een kostbaar apparaat en stond al een tijd op het verlanglijstje van de BIZ binnenstad ondernemers. In november heeft de Gemeente Roermond geld vanuit de gemeentelijke stimuleringsmaatregeling beschikbaar gesteld voor de aanschaf van 8 Automatisch Externe Defibrillatoren. Deze AED s zijn op verzoek van de SBBR Roermond geplaatst bij een aantal ondernemers in de binnenstad. De eerste AED werd op 4 december door wethouder Smitsmans overhandigd aan mw. Liliane Kool-Castelijn van BENU Apotheek op de Willem II Singel. In het bijzijn van dhr. Wilbert Cremer, voorzitter BIZ Binnenstad, gaf wethouder Smitsmans aan de betrokkenheid van ondernemers bij een hartveilig Roermond erg op prijs te stellen. Het plaatsen van deze AED s was niet mogelijk geweest zonder de bijdrage van SBBR en medewerking van de verschillende ondernemers waar deze komen te hangen. Om de dichtheid van AED s in de Roermondse binnenstad sterk te vergroten heeft SBBR ervoor gekozen om op tactische locaties te plaatsen. De AED s zijn geplaatst bij: - McDonalds Hamstraat - Edelsmid Paul van den Hout - V&D - Hotel en Grandcafé De Pauw - Lunch en Steaks Markt 10 - BENU Apotheek - PostMasters Roermond - Café & Zo Sneeuwruimen Ondernemers in de binnenstad van Roermond wachten bij sneeuwval niet meer tot de Gemeente met de sneeuwschuiver langskomt. Bij hevige sneeuwval ligt de prioriteit van de Gemeente bij het sneeuwvrij maken van de doorgaande wegen, fietspaden en busroutes. De voetgangerszones blijven daardoor te lang slecht begaanbaar. Niet handig natuurlijk, als je als tel: Pagina 10 van 21

11 ondernemer in de binnenstad dagelijks honderden voetgangers langs je winkel voorbij ziet schuifelen. De SBBR heeft in overleg met de ondernemers besloten bij sneeuwval of gladheid, als aanvulling op de beperkte gladheidsbestrijding van de Gemeente, een sneeuwschuiver of strooiapparatuur in te zetten voor het sneeuw of ijsvrij vrij maken van de wandelzones in de binnenstad. De sneeuwschuiver is ingezet gedurende de winterperiode op momenten dat de weersomstandigheden van dien aard waren dat extra maatregelen t.b.v. gladheidsbestrijding noodzakelijk waren. In 2014 heeft SBBR alleen in de decembermaand twee keer de sneeuwschuiver en/of strooimachine ingezet. In het voorjaar van 2014 was dit door de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar niet nodig. Anti-plak coating straatkasten Een van de speerpunten van de BIZ binnenstad is een schone binnenstad. In de binnenstad van Roermond bevinden zich op diverse plaatsen verdeelkasten waarop regelmatig posters worden aangebracht. Het aanbrengen van posters is een vorm van vandalisme en heeft een negatief effect op het straatbeeld. Voornamelijk op een aantal in het oog springende en zeer frequent beplakte verdeelkasten in de binnenstad heeft de SBBR, in samenwerking met de Gemeente, besloten een coating aan te laten brengen. Doel van het aanbrengen van deze anti-plak coating is een schone, hele en veilige binnenstad van Roermond waarmee het gevoel van verloedering veroorzaakt door posters/ graffiti wordt voorkomen. In 2014 zijn 25 verdeelkasten voorzien van een anti-plak coating. Ook in 2015 is SBBR voornemens een aantal in het oog springende locaties te voorzien van een anti-plak coating. Passantentellingen Vanuit verschillende organisaties is meermaals de wens geuit voor continu passantentellingen in de binnenstad van Roermond. Tot heden vonden er in opdracht van de Gemeente eenmaal per twee jaar handmatige passantentellingen plaats. Door nieuwe technieken, met behulp van bluetooth en/of wifi signalen, worden continue passantentellingen echter steeds betaalbaarder. Reden om gesprekken aan te gaan met verschillende aanbieders die deze diensten aanbieden. In mei heeft de Gemeente Roermond presentaties gehad van diverse aanbieders over de bezoekersgegevens van Roermond en de meting hiervan. Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheid om permanente bezoekerstellingen te doen in de binnenstad van Roermond. Op basis hiervan is een voorkeur uitgesproken voor Locatus en een kostenverdeling gemaakt tussen de verschillende partijen. In april 2015 gaan de tellingen van start. Balkonconcerten Op 18 mei vonden onder stralende weersomstandigheden voor de derde maal de VVV Balkonconcerten plaats. Dit jaar voor het eerst in samenwerking met het Stedelijk Muziekfeest, dat de vijftigste editie vierde. Voor deze speciale gelegenheid hebben SBBR en Citymanagement Roermond diverse balkons in het historisch centrum prachtig met bloemen versierd. Burgemeester tel: Pagina 11 van 21

12 Cammaert verrichtte vanaf het balkon van het stadhuis de officiële opening. Aansluitend klonk er op diverse plekken in de binnenstad muziek vanaf de met bloemen versierde balkons. Onderweg vertelden VVV-gidsen over de historie, de cultuur en de muziek. Het aanbod varieerde van muziek van Roermondse componisten, licht klassiek, pop en jazz. De bloemen aan de balkons zorgden tijdens deze dag voor zoveel sfeer dat, door bijdragen van Citymanagement en Gemeente, de bloemen op de betreffende balkons de komende maanden bleven hangen. Asbestbrand charme offensief Bij de brand op dinsdagavond 16 december bij jachthaven Het Steel is een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen en neergedaald in het centrum van Roermond. Hierdoor is het winkelgebied voor een bepaalde tijd afgesloten geweest voor de bezoekers. Na een hectische periode rondom de asbestramp heeft er eind december en begin januari een verhelderende terugblik plaatsgevonden. Signing & buitenreclame Van kalender- en verkiezingsborden tot aan een ruim aantal driehoeksborden! Overal is gecommuniceerd dat onze binnenstad weer schoon, veilig en vooral goed bereikbaar en gezellig is. Advertenties Naast diverse persberichten is er ook flink geadverteerd. Via de Limburger zijn er in totaal 4 hele pagina s en 4 cover advertenties geplaatst. Maar ook voor de Duitse doelgroep is er geadverteerd in de Rheinische Post. Daarnaast zijn er tal van online advertenties de revue gepasseerd op 1Limburg.nl en op Facebook. Verder zijn er diverse leden van het bestuur actief geweest om u zoveel mogelijk te informeren. Website Alle uitingen verwijzen voor meer informatie naar de website roermondopen.nl welke zowel in het Nederlands als in het Duits is gelanceerd. TV & Radio commercials Zowel voor radio als TV zijn er diverse commercials gemaakt. Van RTV, TV11 en L1 voor televisie tot aan Q-music, Omroep Venlo en L1 voor radio. Maar ook aan de Duitse bezoeker is gedacht door ontwikkeling van een Duitstalige radio commercial. Startsein Zaterdag 20 december om uur werd op het Munsterplein door de Gedeputeerde Patrick v.d. Broek en Burgemeester Cammaert, het startsein gegeven voor de (weder) opening van de binnenstad van Roermond. Na het startsein werd gratis chocomel, glühwein en banket uitgereikt, op zaterdag 20 en zondag 21 december, door het college van B & W, raadsleden en ondernemers. Op zondag 21 december om uur kwam Gouverneur Bovens naar het Munsterplein om bewoners en ondernemers van Roermond een hart onder de riem te steken. tel: Pagina 12 van 21

13 Live entertainment Aansluitend is er voor elke dag (t/m 4 januari 2015) extra live entertainment ingezet om de gezelligheid en het kerstgevoel in de binnenstad weer te doen herleven. Van een bont gezelschap straattheater artiesten tot aan live muziek op diverse locaties. Gratis parkeren Al direct na het startsein is er gezorgd voor gratis parkeren in alle Roermondse parkeergarages t/m 4 januari Gratis schaatsen De overdekte schaatsbaan op het Stationsplein was het decor van een filmpje welke is opgenomen voor de Roermondse TV zenders en hun online uitingen. Wim Cox deed er o.a. uit de doeken dat gratis schaatsen werd aangeboden voor 2e Kerstdag, hetgeen later nog extra verlengd is met 2 dagen op 1 en 2 januari Bovenstaande activiteiten zijn mede tot stand gekomen door het crisiscommunicatieteam dat direct na de brand is opgesteld met als doel om het winkelend publiek zo snel mogelijk te informeren en te mobiliseren vanaf het moment dat de binnenstad van Roermond weer schoon, veilig en open was. Leegstandbestrijding In het kader van leegstandbestrijding en verfraaiing van het straatbeeld in de binnenstad heeft het leegstaande winkelpand aan de Kruisherenstraat een make-over gekregen. Diverse sfeerbeelden uit het Roermondse zijn geplaats in de etalage van het pand. De sfeerbeelden zijn afneembaar en kunnen ook gebruikt worden voor toekomstige projecten. Dit initiatief is gerealiseerd door een samenwerking van SBBR, straatvereniging Poort van Roermond, de Roermondse Uitdaging, Citymanagement en Gemeente Roermond. Beleving Juist in tijden waar winkelen op het internet gemeengoed is, is het van essentieel belang dat een binnenstad zich blijvend onderscheidt door het bieden van beleving. Een bezoek aan de binnenstad moet een feest zijn dat de voordelen van online shoppen laat verbleken. SBBR werkt aan de beleving in de binnenstad door een schoon straatbeeld, inzetten van straatentertainment, aankleding d.m.v. bloem- en kerstdeco, het nieuwe winkelen en de werkgroep beleving binnenstad Roermond. Banieren Naast de pleinen in de binnenstad van Roermond is in mei ook het Kazerneplein opgevrolijkt met banieren aan lantaarnpalen. Op deze banieren staat informatie over het gratis WiFi in de binnenstad, de Roermond City App en foto's van fraaie bouwwerken, waaronder de Rattentoren, de Munsterkerk en de kiosk. De bezoekers van de binnenstad worden door middel van de banieren verwelkomd. De banieren zijn geplaatst op het Kloosterwandplein, de Markt, het Stationsplein en het Kazerneplein. Het Nieuwe Winkelen Het Nieuwe Winkelen betekent dat winkeliers beter inspelen op het veranderende koopgedrag van de consument waarbij tel: Pagina 13 van 21

14 internet en mobiele telefonie een steeds grotere rol spelen: de binnenstad van de toekomst. De samenwerkende partijen zien WiFi in combinatie met de Roermond City App als een kans om de winkelbeleving te vergroten. Hiermee kunnen ondernemers hun klanten een optimale service bieden en het winkelen in Roermond nog leuker en gemakkelijker maken. SBBR neemt actief deel aan de werkgroep Het Nieuwe Winkelen. Deze werkgroep heeft als visie: Retailstad Roermond nader profileren en versterken door het nieuwe winkelen, waarbij beleving centraal staat. Met als doel het vergroten van bezoekersstromen naar Roermond. Deze werkgroep bestaat uit leden van verschillende organisaties die belang hebben bij een voortvarende uitrol van Het Nieuwe Winkelen, waaronder SBBR. Roermond City App De Roermond City App is dé officiële mobiele stadsgids van Roermond. Inwoners en bezoekers kunnen daarmee in één oogopslag zien wat Roermond allemaal te bieden heeft op het gebied van shoppen, horeca, cultuur, water, evenementen en parkeren in de stad. Sinds de lancering is de app ruim keer gedownload waar keer in 2014 en staan er ruim 500 bezienswaardigheden, winkels en restaurants in. De informatie is eenvoudig te vinden doordat er gebruik is gemaakt van 8 verschillende categorieën, waaronder shoppen, eten & drinken, zien & doen, overnachten, actuele agenda en bereikbaarheid. Om snel informatie terug te vinden is er de mogelijkheid om pagina s toevoegen aan favorieten. Door te schudden met de telefoon wordt de shaker geactiveerd, die in verschillende categorieën een willekeurig voorstel doet. Hoe beoordelen gasten de Roermondse horeca? Bij Eten & Drinken is het mogelijk om individuele horeca ondernemingen een rating te geven. Iedereen kan een rating geven door te klikken op geef uw beoordeling en een puntenaantal aan te geven tussen 1 en 5. Om misbruik te voorkomen moet er bij de beoordeling een e- mailadres worden ingevuld. Als er 5 beoordelingen zijn gegeven wordt de gemiddelde score weergegeven op de pagina. De 10 best beoordeelde horeca ondernemingen komen terecht in de top 10. Internetverbinding is niet nodig De app is via het mobiele of WiFi netwerk downloaden. Bij installatie wordt de actuele inhoud ingeladen en is de app klaar voor gebruik. Nadat de app voor de tweede keer wordt gebruikt, zal er automatisch een update plaatsvinden (indien er een internetverbinding is). Vervolgens kan de Roermond City App op elk gewenst moment geraadpleegd worden om informatie over Roermond te vinden. Doordat dataverbruik in het buitenland kostbaar is, is deze functie met name van belang voor de vele buitenlandse bezoekers. De Roermond City App is geschikt voor Android en iphone en beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Deze gratis applicatie is te downloaden in de App Store en de Google Play Store. tel: Pagina 14 van 21

15 WiFi binnenstad Internetgebruik, sociale media en economische crisis hebben een enorme impact op winkelgebieden in dorpen en steden. Het aankoopgedrag van consumenten is snel veranderd en winkels, horeca en overige partijen zoeken manieren om hier op een juiste wijze op in te spelen. Roermond heeft in november 2014 dan ook besloten om het lopende contract met één jaar te verlengen. Hierdoor kunnen de bezoekers van de Roermondse binnenstad ook in 2015 weer genieten van gratis WiFi in de binnenstad. De huidige naam Wireless Roermond zal ook komend jaar gebruikt te worden. Zowel SBBR als Gemeente en Citymanagement ondersteunen dit project waarmee Het Nieuwe Winkelen in Roermond weer een stap dichterbij komt. In de Roermondse binnenstad zijn een twintigtal zogenaamde straatkasten omgebouwd tot WiFi hotspot. Deze hotspot is gratis voor iedereen toegankelijk. Inloggen is zeer eenvoudig. Na het accepteren van de gebruikersvoorwaarden wordt toegang tot het internet verleend. Na een uur wordt u opnieuw gevraagd om de gebruikersvoorwaarden te accepteren. Op staat een kaart met daarop de 20 WiFi spots, die samen zorgen voor een dekking in bijna de hele binnenstad. Baps (Brand and product search) Na Den Haag, Amsterdam en Maastricht heeft Roermond gekozen voor een eigen pagina in winkelplatform Baps. Baps staat voor Brand and product search en is een gratis winkelplatform waar consumenten via de site en via een app (iphone of Android) makkelijk kunnen zoeken op merken, stijlen en productgroepen. De winkels in de binnenstad van Roermond worden nu gevonden op de merken, stijlen en productgroepen in hun collectie én via de eigen pagina van Roermond-Centrum. Vanaf 24 juni 2014 is Roermond te vinden op de website en in de app van Baps. Baps heeft hierbij het volledige invoertraject uit handen genomen van de winkeliers georganiseerd in de. De winkeliers hoeven alleen hun vermelding op Baps te controleren en hebben er verder geen omkijken naar. Roermond krijgt bovendien het complete winkelbestand aangeleverd, zodat dit wordt geïmporteerd naar de Roermond City App. De winkels in het gebied zijn daardoor altijd en overal online zichtbaar. De winkels staan per branche vermeld in de app op volgorde van afstand van je huidige locatie. De app laat dus zien welke winkel het dichtst in de buurt is van de huidige locatie en geeft de route er naar toe. Verder is het zo dat, zodra bezoekers van Roermond met Baps op hun telefoon in de buurt komen van het gebied, ze een bericht krijgen waarin ze worden gewezen op de winkels in de buurt. Bloem- en kerstdeco De bloem- en kerstdeco zijn elementen die in bepaalde delen van het jaar niet meer weg te denken zijn uit de Roermondse binnenstad. Niet vreemd ook dat de bloemen, guirlandes en ornamenten door de ondernemers worden gezien als één van de grootste prioriteiten van de SBBR. Ondanks dat de items overeind blijven, wordt er wel ieder jaar kritischer gekeken naar de vorm, kwaliteit en de kosten, aangezien deze posten goed zijn voor een zeer groot deel van het budget van SBBR. Voor de bloemdeco is in het voorjaar besloten om over te stappen naar een andere leverancier. Bloemdeco Vanaf het voorjaar tot het najaar waren alle mogelijke BIZ binnenstad straten aangekleed met bloemdeco. Op de straten stonden bloemtorens en aan de lantaarnpalen hingen hanging baskets. Per straat is, afhankelijk van de ruimte en infrastructuur, gekozen voor één van de twee of beide soorten bloemdeco. Ook zijn monumentale bouwwerken in de stad extra aangekleed met bloemen, zoals de Kiosk en de tel: Pagina 15 van 21

16 Steenen Brug. Na de herinrichting van de Roerkade werd niet alleen de railing van baskets voorzien, maar werd ook extra bloemdecoratie aan de verlichtingspalen aangebracht. Ook dit jaar werden de hanging baskets en piramides op een aantal plaatsen aangevuld met boombakken. Op sommige straten werd in samenwerking met de betreffende straatvereniging permanente boombakken geplaatst. Kerstdeco Begin november tot eind februari (i.v.m. de saneringswerkzaamheden rondom de asbestbrand) waren de BIZ straten (waar mogelijk) aangekleed met uniforme kerstdeco. De kerstdeco had de vorm van guirlandes die aan de overspanningen van de straatverlichting en aan de lantaarnpalen werden aangebracht. Ook werd de hele vernieuwde Singelring, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente en de ondernemersvereniging Singelring, voorzien van ornamenten. Ontsteken kerstdeco Op 28 november is de kerstdeco in de binnenstad weer officieel ontstoken. Het ontsteken van de kerstdeco was dit jaar weer een moment om stil te staan bij het feit dat de stad weer sfeervol is aangekleed. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door CM, SBBR en de Gemeente Roermond. Alle binnenstadondernemers, CM, leden van het college en de raad van Roermond en overige partners waren hiervoor uitgenodigd. De Kerstelf zorgde dit jaar voor entertainment tijdens de wandeling door de binnenstad en het officiële moment. Tevens konden de gasten gebruik maken van de City Express, het treintje dat in de winterperiode werd ingezet. Routing Tijdens een studiereis in 2012 in het kader van Europees project INVOLVE hebben Roermondse ondernemers en medewerkers van de Gemeente Roermond kennis gemaakt met het project Interconnect in Birmingham en Londen. Interconnect is een integrale aanpak van informatievoorziening aan mensen die zich (binnen de stad) verplaatsen. Dankzij de deelname aan INVOLVE heeft Roermond tijdens de pilot toegang tot de kennis welke is opgedaan in Birmingham alsmede ondersteuning in de implementatiefase. Roermond heeft de mogelijkheid gekregen voor een pilot vanuit het project INVOLVE, inclusief een bijbehorend budget. De gastgerichte bewegwijzering in de binnenstad van Roermond begon in 2014 echte vormen aan te nemen. Keuze wat betreft het design, kleur, lettertype en vormgeving van de bewegwijzering is nagenoeg afgerond. De bewegwijzering is bijzonder omdat het zogenaamde heads up kaarten zijn in plaats van de standaard noord-zuid kaarten. Het bijzondere concept waarbij de plattegrond kaarten zijn geplaatst in de kijkrichting zodat iemand zich snel kan oriënteren waar hij/zij staat is een nieuw manier van wayfinding voor bezoekers van een stad. Roermond is de eerste stad in Nederland waar deze manier van bewegwijzering wordt toegepast. Deze bewegwijzering wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente, SBBR, en subsidie van Involve. De zuilen worden medio mei 2015 geplaatst. tel: Pagina 16 van 21

17 Mobiliteitsfonds Citymanagement Roermond heeft een Mobiliteitsfonds vorm gegeven met als doel een samenwerking creëren tussen publieke en private partijen om een betere en duurzame mobiliteit en bereikbaarheid binnen (de regio) Roermond te realiseren. SBBR neemt actief deel aan de klankbordgroep van dit fonds. Activiteiten van het Mobiliteitsfonds zijn o.a. de NS Spoordeelacties, fietsreparatie acties en extra middelen tijdens de drukke Duitse dagen. Entertainment Sint periode De periode rondom Sinterklaas en Kerst is een zeer belangrijke tijd voor de Roermondse winkeliers en horeca ondernemers. In deze periode waarin consumenten hun aankopen doen voor de feestdagen moet de stad sfeervol zijn aangekleed en voldoende beleving bieden om de bezoekers te vermaken. SBBR heeft daarom het Sintentertainment en de intocht van Sinterklaas weer opgenomen in haar jaarprogramma. Intocht Sinterklaas De intocht van Sinterklaas is een belangrijk moment voor veel Roermondse kinderen. Vanaf dat moment begint voor hen namelijk een spannende tijd met het zetten van de schoen en verwachtingsvol uitkijken naar pakjesavond. De intocht brengt daarom ieder jaar veel Roermondenaren met hun gezin op de been. Zij combineren hun bezoek aan de intocht vaak met een warm drankje (en hapje) en soms zelfs de eerste inkopen voor de feestdagen. Reden voor SBBR om dit evenement te ondersteunen middels een financiële bijdrage. Sintentertainment Vanaf de intocht van Sinterklaas t/m 5 december zorgden entertainers en diverse muziekgroepen in de weekenden voor extra sfeer in de binnenstad. De muziek varieerde van een joekskapel tot een draaiorgel. In de periode na Sinterklaas werd er voorzien in het straatentertainment door het evenement Winterbreak Roermond en activiteiten van de Roermond Open campagne. tel: Pagina 17 van 21

18 Straat- en ondernemersverenigingen De straten in het gebied van de SBBR hebben zich verenigd in aparte straatverenigingen. In deze ondernemersverenigingen worden zaken besproken die de straten in dat gebied aangaan en de ondernemers in dat gebied kunnen samen activiteiten organiseren. Hieronder ziet u de straatverenigingen die in 2014 actief waren, aangegeven met de officiële namen en bij enkele tussen haakjes met de niet-officiële, maar meer gangbare, namen. Straatverenigingen Straten Vereniging Hamstraat/Kloosterwandstraat Abdijhof, Hamstraat, Joep Nicolasstraat, (Poort van Roermond) Kloosterwandplein , Kloosterwandstraat , Kruisherenstraat, Mariagardestraat, St. Cornelisstraat Winkeliersvereniging Blökske Om Bakkerstraat, Kloosterwandplein 12-16, Kloosterwandstraat 1-17, Schuitenberg, St. Christoffelstraat vanaf 9 en 12, Zwartbroekplein, Zwartbroekstraat Vereniging Munsterpleinkwartier/Hartje Stad Bergstraat, Graaf Gerardstraat, Markt 1-9 en 34-35, Munsterplein, Paredisstraat 16-17, St. Christoffelstraat t/m 13, Steenweg, Varkensmarkt Heilige Geeststraat, Munsterstraat, Pollartstraat, Schoenmakersstraat Koolstraat, Kraanpoort, Roerkade, Roersingel Roersingelpassage Vereniging Bruisend Schoenmakersstraat Heilige Geeststraat (Westmunster) Stichting Platform het Roerkwartier Winkeliersvereniging Roercenter Roermond Stichting Marktplaza Grotekerkstraat, Markt Stichting BIZ Singelring Roermond Minderbroederssingel, Willem II Singel Stichting Statie Plaza Stationsplein Winkelhart Aad Remunj (Roermond West) Brugstraat, Luifelstraat, Marktstraat, Minderbroedersstraat, Neerstraat, Paredisstraat (zonder nr.16-17) Alle straatverenigingen krijgen van SBBR 20%, van het totaal dat door de ondernemers in dat gebied is ingelegd in de BIZ terug. Dit budget kunnen de straatverenigingen gebruiken voor activiteiten op straatniveau. Bij de besteding van de gelden moeten de straatverenigingen voldoen aan een aantal criteria. De SBBR heeft geen zeggenschap over het besteden van het budget van de straatverenigingen, mits het voldoet aan de vooraf gestelde criteria. tel: Pagina 18 van 21

19 Verantwoording behalen doelen Alle activiteiten van SBBR zijn gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht van de Roermondse binnenstad. Het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, dan wel eventueel enig ander publiek belang in de openbare ruimte van het BIZ gebied, staan hierbij centraal. Hoofddoelstelling De aantrekkelijkheid van de Roermondse binnenstad vergroten waardoor meer bezoekers de binnenstad bezoeken. In 2009 werd de Roermondse binnenstad bezocht door ruim 7 miljoen bezoekers. Doelstelling is om binnen 5 jaar dit bezoekersaantal te verhogen van 7 miljoen naar 10 miljoen bezoekers in In 2012 heeft Locatus voor het laatst in opdracht van de Gemeente Roermond een rapportage passantentellingen uitgebracht. Hierdoor konden de bezoekersgegevens worden vergeleken met die van 2008 en In 2010 is er een stijging van 9,9% t.o.v en in 2012 is er een daling van -1,6% t.o.v Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de tellingen altijd slechts op één dag plaats vinden en vervolgens worden doorberekend. SBBR heeft haar vraagtekens bij de correctheid van de gegevens, aangezien is doorberekend op basis van één koopzondag in de maand, terwijl in Roermond iedere zondag koopzondag is. De geplande passantentelling in eind 2014 is niet doorgegaan. Dit komt doordat er in 2015 wordt gestart met het continu meten van de bezoekersaantallen en het in kaart brengen van de bezoekersstromen in de binnenstad van Roermond. Hiervoor worden er op 24 locaties in het centrum WiFi-sensoren geïnstalleerd. Het systeem registreert 24 uur per dag, 7 dagen in de week alle passanten, zonder de privacy van passanten aan te tasten. Subdoelstellingen Om de genoemde hoofddoelstelling te bereiken zijn enkele subdoelstellingen geformuleerd. Hieronder wordt per subdoelstelling aangegeven hoe SBBR deze doelen wil bereiken. extra betrokkenheid creëren van ondernemers en bewoners Doordat de ondernemers meebetalen aan de SBBR willen zij ook weten waar dit budget aan wordt besteed en of dit ook op een juiste manier gebeurd. Dit vergroot de betrokkenheid van de ondernemers bij de stad. Ook de straatverenigingen hebben profijt van de BIZ, doordat zij een eigen budget hebben om op straatniveau activiteiten te organiseren. Voornamelijk in de straatverenigingen is er veel één op één contact met ondernemers en komt er naar boven wat er leeft en speelt bij de individuele winkeliers. Omdat de meeste voorzitters van de straatverenigingen ook een rol hebben binnen SBBR komen deze onderwerpen bottom-up bij SBBR terecht. SBBR biedt een soort platform waarin aandachtspunten worden benoemd en er naar een mogelijke oplossing kan worden gezocht. In 2014 is de nieuwe Singelring voor het eerst volledig aangekleed. Om dit in de komende jaren ook mogelijk te maken is het van belang dat dat ondernemers in dat deel van de stad een positieve stem uitbrengen voor een mogelijke uitbreiding van de BIZ in Via de fysieke nieuwsbrief, website en Facebookpagina worden ondernemers geïnformeerd over de zaken die spelen, waardoor de BIZ ook meer betrokkenheid wil creëren bij de ondernemers. Door de jaarvergadering wordt er voor de ondernemers ook een contactmoment gecreëerd waar ondernemers kunnen zien wat SBBR heeft gepresteerd en waar ze samen van gedachten kunnen wisselen over de toekomst van de Roermondse binnenstad. vergroten bezoekerstroom Designer Outlet Roermond naar de binnenstad van ca. 20% naar 40% tel: Pagina 19 van 21

20 In het bezoekers- en consumentenonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau BRO en uitgebracht in januari 2011, staat dat 40% van de bezoekers van het Designer Outlet Roermond hun bezoek combineren met een bezoek aan het centrum. Er is geen actueler meetmoment geweest, waardoor deze gegevens uit 2011 nog steeds de meest recente gegevens zijn. Als we uitgaan van deze gegevens betekent dit dat de doelstelling reeds is behaald. Natuurlijk is dit geen reden voor de SBBR om te stoppen met de inspanningen om meer bezoekers van het Designer Outlet Roermond naar de binnenstad te trekken. In de werkgroep BBR worden o.a. manieren besproken en indien mogelijk uitgewerkt om door middel van het verhogen van de beleving in de binnenstad, meer bezoekers van het Designer Outlet Roermond naar de binnenstad te trekken. Een goed voorbeeld hiervan is de Cityhopper. Het treintje waarmee bezoekers een tocht door de Roermondse binnenstad konden maken. De Cityhopper is ingezet als Hop-on Hop-off shuttle service en pendelt tussen het Stationsplein en Designer Outlet Roermond met als extra stopplaats Munsterplein. vergroten van de beleving door bezoekers van de binnenstad Het decoreren van de openbare ruimte zorgt voor meer sfeer en verhoogt de belevingswaarde van de stad. Bloem- en kerstdeco zijn geen trekkers waarvoor grote aantallen bezoekers speciaal naar de stad komen. Wel draagt deze decoratie bij aan een positieve beleving door de bezoekers die in de stad zijn. Door deze positieve beleving wordt herhalingsbezoek gestimuleerd en vertellen de bezoekers ook over hun dagje uit in Roermond aan vrienden, familie en kennissen (mond-tot-mondreclame) die hierdoor wellicht ook een bezoek aan de stad overwegen. Deze positieve beleving draagt bij aan een verhoogde belevingswaarde van de stad en dus ook aan het imago van de stad. Het nieuwe winkelen is ook een ontwikkeling die SBBR inzet om de beleving in de binnenstad te verhogen. Met de uitrol van gratis WiFi in de binnenstad van Roermond is een goede basis gelegd voor het nieuwe winkelen. Veel ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe winkelen starten namelijk met de beschikbaarheid van een WiFi verbinding. In Roermond is de WiFi juist van belang, omdat het zo veel internationale bezoekers krijgt. Buitenlandse bezoekers hebben in Nederland alleen een internetverbinding als ze hiervoor hoge data roaming kosten betalen. Door middel van gratis WiFi kunnen zij in Roermond toch in contact blijven met het thuisfront en foto s van hun bezoek aan Roermond delen op sociale media. Op de openingspagina van de WiFi wordt de bezoeker gewezen op de Roermond City App, waarbij hij direct door kan klikken om de app te downloaden. Het doel van de Roermond City App is toeristische informatievoorziening. Bezoekers van het Designer Outlet Roermond en de binnenstad kunnen in de app zien wat er in Roermond nog meer te doen is op het gebied van o.a. evenementen, natuur, cultuur en waterrecreatie. Door de samenwerking met Baps worden nu ook alle winkels in de binnenstad van Roermond gevonden op de merken, stijlen en productgroepen in hun collectie én via de eigen pagina van Roermond- Centrum. De Roermond City App heeft daarom een verblijfsverlengende werking en het draagt bij aan herhalingsbezoeken. De diverse evenementen zorgen voor het bruisende imago van Roermond en zijn publiekstrekkers. Evenementen hebben niet altijd direct invloed op de bestedingen in de stad, maar dragen wel bij aan het positieve imago van Roermond als stad waar veel te beleven is. Hierdoor wordt herhalingsbezoek gestimuleerd en vaak ook de verblijfsduur verlengd. Onder evenementen worden evenementen verstaan, zoals de intocht van Sinterklaas, maar ook het entertainment in de stad, zoals het Sinterklaas- en Kerstentertainment. De banieren in de binnenstad en op het Kazerneplein hebben tevens bijgedragen aan een positief straatbeeld en een verhoging van de sfeerbeleving. Door de keuze voor tel: Pagina 20 van 21

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND

DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND DE LEEGSTAND VAN HET MKB IN BRIELLE EEN ONDERZOEK NAAR DE WERKING VAN CITYMARKETING BIJ HET TEGENGAAN VAN LEEGSTAND NAAM: ANOUK SLUIS - 0833947 STUDIE: COMMUNICATIE BEGELEIDER: MEVROUW K. STOLK INSTITUUT:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com 03 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09-11 4. Marketing 13-25 5. Haags Uitburo 27-29 6. VVV Uitburo Den Haag 31-33 7. Den Haag Topsport 35-39

Nadere informatie

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013

JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014. December 2013 JAARPLAN CITYMARKETING LELYSTAD 2014 December 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord door de directie 3 1. Doelstellingen 2014 5 2. Werkwijze Citymarketing 2014 7 3. Strategie 2014 9 4. Externe Marketing 9 4.1

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Directieverslag 1 1. Doelstellingen en resultaten 3 2. Strategie & Beleid 7 3. Business to Consumer 3.1 Marketing Recreatief Toerisme 13 3.2 Cultuur Marketing 22 4. Business

Nadere informatie

ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers

ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN 2010-2015 We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers ondernemersvereniging Bergen op Zoom www.sterckmerck.nl MEERJARENPLAN We gaan er allemaal op vooruit... Dóór Ondernemers Vóór Ondernemers Voorwoord Met trots presenteer ik u namens de bestuursleden van

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer.

De kracht van de ondernemer 2014. in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014. Thema: Perspectieven op de winkelvloer. De kracht van de ondernemer 2014 in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg oktober 2014 Thema: Perspectieven op de winkelvloer In opdracht van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Businessplan Ondernemersfonds Breda. OBB Definitief

Businessplan Ondernemersfonds Breda. OBB Definitief Businessplan Ondernemersfonds Breda OBB Definitief Businessplan Ondernemersfonds Breda OBB Definitief Rapportnummer: 205X00484.070126_4 Datum: 27 augustus 2012 Contactpersonen opdrachtgevers: Jos Koniuszek,

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling

Nadere informatie

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 2013

Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 2013 Signalen uit de binnenstad jaarpublicatie 213 jaarpublicatie 213 Signalen uit de binnenstad Alleen door samenwerking en krachtenbundeling van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren kan een stadscentrum

Nadere informatie

Afstudeerrapport Bewonersbeleving

Afstudeerrapport Bewonersbeleving Afstudeerrapport Bewonersbeleving Onderzoek naar de attitudes van de Amsterdamse binnenstadbewoner tegenover (dag)toeristen 6 JUNI 2008 Naam : Chantal de Raaf Studentnummer : 400791 Opdrachtgever : Lectoraat

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie