SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat"

Transcriptie

1

2

3 SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat

4

5 I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur Boelensschool 10 Inspecteur Boelens 10 Bestuur 10 Missie 11 Uitgangspunten 11 Toelating van nieuwe leerlingen 12 Organisatie onderwijs 13 Onderwijsaanbod 13 Keuzemomenten 14 Doorstroming 16 Maximale verblijfsduur 16 Excursies 16 Lessentabel, rapporten en roosters 17 Rapportage 17 Overgangsnormen 17 Rooster 17 Opening en start cursusjaar Lesuitval en opvang 19 Verklaring vakken 19 Verzuim (te laat) 20 Strippenkaart 20 Mediatheek 20 Talentontwikkeling, projectonderwijs en maatschappelijke stage 21 Inhoudsopgave 2. Leerlingbegeleiding 22 Vak- en huiswerkbegeleiding 22 LWOO 22 Schoolmaatschappelijk werk 23 Zorgadvies Team 23 Pesten 24 Keuzebegeleiding 24 Decanaat 25 Mentoraat 25 Zorgcoördinator 25 Samenwerkingsverband 26 5

6 Schoolregels 26 Mobiele telefoons 27 Opnames in beeld en geluid 27 Roken, alcohol, drugs en wapens 27 Schorsing en verwijdering Medezeggenschap personeel, ouders en leerlingen 29 Medezeggenschapsraad 29 Leerlingenstatuut 29 Leerlingenraad 30 Klachtenregeling 30 Interne procedures 30 Klachtenrecht examens 31 Externe procedures 31 Vertrouwenspersoon 32 GGD Friesland 33 A 4. Financiële zaken 34 Schoolboeken 34 Vrijwillige ouderbijdrage 34 Opbergkluisje 35 USB-stick 35 Betaling 36 Studietoelagen en tegemoetkomingen 36 Schoolongevallenverzekering 36 Aansprakelijkheid en schade 37 Sponsoring Vakanties en verlof 39 Vakantieregeling schooljaar Extra vakantie/verlof Kwaliteitszorg 40 Examenresultaten Medewerkers Bijlagen Lessentabel 45 Overeenkomst 46 Richtlijnen verlof 50 Pasfoto s leerlingen 52

7 Algemene Informatie Inspecteur Boelensschool School voor Voortgezet Onderwijs met Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) De school gaat uit van de Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog. Bezoekadres: Postadres: Kerkelaantje 1 Postbus NB Schiermonnikoog 9166 ZP Schiermonnikoog telefoon: website: IBAN/Rekeningnummer: NL23RABO BIC: RABONL2U Rekening staat op naam van: Stichting Inspecteur Boelensschool Bank: Rabobank Noordoost Friesland te Damwald De school staat in het stichtingregister ingeschreven onder nummer Algemene informatie Directie De dagelijkse leiding van de school berust bij de directie, dhr. drs. J. Arjaans, directeur en dhr. N. Asma, teamleider. Arj J. Arjaans, Directeur Wilgenlaan SC Dokkum Asn N. Asma, Teamleider F.H. Gasaustraat RB Schiermonnikoog Uitgave juni 2014

8 Voorwoord Onze school staat op het mooiste plekje van Nederland en is tegelijkertijd de kleinste school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Op de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog krijgen leerlingen de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij samen met de docenten richting aan hun opleiding en ontwikkeling. Door de kleinschaligheid zijn we in staat maatwerk te bieden aan onze leerlingen. Onze docenten begeleiden en inspireren hen daarbij. Ons logo bestaat uit twee walvissen die het hart vormen van een windroos. De walvissen symboliseren harmonie en balans. Het is ons kompas, waarop we varen. Het kompas dat de juiste richting aangeeft en uitdrukt dat leerlingen de kans krijgen in harmonie en balans hun talenten te ontwikkelen. Wij willen goed, thuisnabij onderwijs bieden voor onze leerlingen in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar. Onderwijs dat leerlingen inspireert, hen nieuwsgierig maakt en uitdaagt tot leren. Daarbij willen we aansluiten op hetgeen ze hebben geleerd aan kennis en vaardigheden op de basisschool en tevens voorbereiden op een overstap naar een school aan de wal voor hun verdere opleiding. Sinds 1 januari 2012 is het bestuur van de Inspecteur Boelensschool ondergebracht bij het Dockinga College te Dokkum in de vorm van een Personele Unie. Hiermee is het onderwijs op het eiland voor de toekomst gewaarborgd en is een periode van zoeken naar de juiste samenwerkingsvorm met succes afgerond. 8 Wij geloven in talenten en zullen ook in het komende schooljaar ons best doen om die talenten goed uit de verf te laten komen en verder te ontwikkelen.

9 Deze schoolgids laat zien wat ouders en leerlingen van onze school kunnen verwachten en wat de school voor de leerlingen kan betekenen. Bovendien biedt het ouders en leerlingen informatie op grond waarvan zij mede kunnen besluiten om voor de Inspecteur Boelensschool te kiezen. Ik wens alle leerlingen en medewerkers een goed en inspirerend schooljaar toe. Laten we er samen een fijn, leerzaam jaar van maken! Voorwoord Drs. J. Arjaans, directeur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Voor de leesbaarheid van deze gids wordt volstaan met ouder(s), waarmee vanzelfsprekend ook verzorger(s) en voogd(en) bedoeld zijn. Voorts wordt steeds de mannelijke vorm van de naamwoorden gehanteerd. 9

10 I 1. Inspecteur Boelensschool Samenwerkingsschool Inspecteur K. Boelens Toen de ULO op Schiermonnikoog in 1966 verhuisde naar een ander gebouw, kreeg de school ook meteen een nieuwe naam: Inspecteur Boelensschool. Krine Boelens (Nes, 12 september ) was onderwijzer, schoolhoofd en onderwijsinspecteur in Friesland. Hij heeft zich vooral ook beziggehouden met tweetaling onderwijs. Het was destijds Krine Boelens, die Den Haag overtuigde van het belang van een middelbare school op het eiland, toen de minister van onderwijs de school wilde sluiten. Boelens was tevens een fervent voorstander van kleinschalig onderwijs. Inspecteur Boelens was en is nog steeds een inspiratiebron voor het vormgeven van het onderwijs op de school die er trots op is zijn naam te dragen. In het logo komen de elementen die in de periode van het ontstaan van de school actueel waren duidelijk tot uitdrukking. Deze elementen zijn nog steeds herkenbaar en kenmerkend voor de wijze waarop wij ons onderwijs willen inrichten en vormgeven met oog voor de individuele ontwikkeling en ontplooiing van iedere leerling. Betekenisvol onderwijs, passend bij deze tijd Bestuur De Inspecteur Boelensschool gaat uit van de Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog (voorheen: Stichting voor Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs). Ter borging van de kwaliteit van het onderwijs, ter versterking van het professioneel bestuur en het financieel beheer is het bestuur van het Dockinga College verzocht de reeds bestaande samenwerking met de IBS te verdiepen. Het Dockinga College wordt in stand gehouden door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet 10

11 Onderwijs in Noord-Oost Friesland. De samenwerking heeft vorm gekregen in de oprichting van een Personele Unie. Het bestuur van het Dockinga College is tevens het bestuur van de Inspecteur Boelensschool. Dhr. W.A. v.d. Bent, voorzitter. Mevr. H.C.G van Asten, secretaris. Dhr. drs. R.J. Admiraal, penningmeester. Mw. A. Hekkema. Dhr. T. van der Kooi. Dhr. M.M. A.M. Klaverkamp, bestuurder. De Inspecteur Boelensschool is een samenwerkingsschool. Onze school gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf en over leerlingen met andere talenten dan zijzelf. Ons onderwijs is te kenmerken als ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar, met respect voor de ander De leerlingen op onze school krijgen zodanig onderwijs dat zij kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking, om later volwaardig te participeren in een democratische samenleving. Missie 1. Inspecteur Boelensschool De Inspecteur Boelensschool streeft naar kwalitatief goed en zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs in een veilige, inspirerende omgeving, waarin leerlingen zorgvuldig begeleid worden om later optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij. Uitgangspunten De Inspecteur Boelensschool is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) met een brede, heterogene onderbouw. De Inspecteur Boelensschool wil goed en passend onderwijs bieden, dat erop 11

12 gericht is elke leerling een optimale ontwikkeling door te laten maken. Wij willen hierdoor bereiken dat de leerling, naast het behalen van een passend diploma: goed kan functioneren in het vervolgonderwijs goed kan functioneren in een steeds veranderende maatschappij de daarvoor benodigde vaardigheden heeft verworven We vinden het belangrijk dat we als eilandschool actief deelnemen aan vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Om dat te bereiken werken we samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs i.h.b. het Dockinga College en in Waddenverband met de andere drie Friese eilandscholen. We streven naar een zo goed mogelijke overgang van het basisonderwijs naar onze school. Die overgang is nog steeds heel groot. Daarom is een goed contact met de basisschool zeer belangrijk. Meerdere keren per jaar is er overleg op directie- en docentenniveau met de basisschool Yn de mande op Schiermonnikoog. Toelating van nieuwe leerlingen Brugklasleerlingen worden door een toelatingscommissie onder leiding van de directeur geplaatst in het type onderwijs dat het beste bij hen past. Plaatsing van leerlingen in andere leerjaren wordt geregeld door de teamleider. In geval het een leerling betreft met gehoorproblemen, spraak- of taalmoeilijkheden, of met ernstige leer- of gedragsproblemen wordt bekeken of wij de voorwaarden kunnen scheppen om het kind op een verantwoorde wijze op te kunnen vangen en de gewenste zorg kunnen bieden. Het één en ander is vastgelegd in ons ondersteuningsprofiel. Als toelating tot de school niet mogelijk is, dan ontvangt u daarvan schriftelijk bericht met opgave van de redenen. Voordat de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan, worden ze allemaal uitgenodigd voor een ochtend of middag met proeflessen op onze school. Zo kunnen ze alvast kennis maken met de school en de docenten. 12

13 Via de basisschool ontvangen de ouders het aanmeldingsformulier voor onze school. Het aanmeldingsformulier dient na invulling en ondertekening door de ouder/verzorger zelf vóór 1 april te worden geretourneerd aan de Inspecteur Boelensschool t.a.v. de directie. De ouders van de aangemelde leerlingen ontvangen vervolgens een plaatsingsbesluit. In juni worden de nieuwe brugklassers uitgenodigd op school om kennis te maken met de mentor en informatie met betrekking tot het nieuwe schooljaar te ontvangen. Organisatie van het voortgezet onderwijs Vmbo BG Vmbo BG Vmbo TL Vwo 6 Havo 5 Vwo 5 BB KB Klas 4 Havo 4 Vwo 4 Klas 3 Havo 3 Vwo 3 Heterogene onderbouw Klas 2 Havo 2 Vwo 2 Onderwijsaanbod Inspecteur Boelensschool Klas 1 Havo 1 Vwo 1 Na de basisschool komen de leerlingen in klas 1 op de Inspecteur Boelensschool. Zij volgen daar onderwijs op hun niveau: VMBO, HAVO of VWO. Door de bijzondere eilandsituatie kunnen ook leerlingen met een HAVO/VWO advies bij ons op school worden geplaatst. De eerste drie leerjaren zijn heterogeen gegroepeerd. Dit houdt in dat potentiële VMBO- t/m HAVO en VWO leerlingen bij elkaar in één klas zitten, mits de groepsgrootte dit toelaat. Wij menen dat heterogeen onderwijs een positieve bijdrage levert aan sociale vorming. Leerlingen met uiteenlopende capaciteiten en van verschillende sociale herkomst leren met deze verschillen om te gaan. Allerlei sociale vaardigheden komen in de heterogene onderbouw op een natuurlijke manier aan bod. Verdere redenen voor heterogeen onderwijs zijn dat we zoveel mogelijk een beroep doen op de talenten en mogelijkheden van leerlingen en dat we de studie- en beroepskeuze zo lang mogelijk kunnen uitstellen. 1. Inspecteur Boelensschool 13

14 Leerlingen die het VMBO beroepsgericht volgen gaan in het derde en vierde leerjaar naar de bovenbouw van het VMBO beroepsgericht waar de praktijkvakken een belangrijk onderdeel van het lesprogramma vormen. Aangezien onze school geen praktijkvakken kan aanbieden (zoals bijvoorbeeld voertuigentechniek of dierverzorging), kunnen deze leerlingen die vakken op een school aan de wal volgen. De theorievakken (zoals Engels en Nederlands) blijven ze dan bij ons op school doen. Zo kunnen zij het VMBO afsluiten met een officieel examen BB of KB, onder naam van de andere school. De leerlingen die gebaat zijn bij een brede theoretische opleiding volgen de Theoretische Leerweg van het VMBO: 4 leerjaren die worden afgesloten met het examen TL. Deze leerweg bereidt voor op een vervolg in het MBO op het hoogste niveau. Het diploma TL geeft ook de mogelijkheid verder te gaan op de HAVO. De leerlingen die op HAVO of VWO niveau les krijgen, moeten na de onderbouw (drie leerjaren) overstappen naar een school aan de wal waar ze dan terecht komen in de bovenbouw. Soms wordt er ook gekozen om eerst het diploma TL te halen (ze blijven dan het vierde leerjaar op de Inspecteur Boelensschool) en stappen pas daarna over naar de bovenbouw HAVO of VWO aan de wal. In dat vierde leerjaar doen ze dan natuurlijk meer dan de noodzakelijke voorbereiding op het examen TL. Keuzemomenten De leerling begint in klas 1 op een niveau dat aansluit bij zijn mogelijkheden. Er wordt met regelmaat gekeken of de leerling nog steeds op het juiste niveau zit of dat er van niveau veranderd moet worden. Daarbij wordt gekeken naar inzet, capaciteiten, karakter en schoolprestaties van de leerling. Een leerling die de Basisberoepsgerichte of Kaderberoepsgerichte Leerweg volgt, kiest aan het einde van het tweede leerjaar een sector: Landbouw, Techniek, Zorg en Welzijn of Economie. Alle leerlingen kiezen aan het einde van het tweede leerjaar met welke twee of drie vakken ze in klas 3 verder gaan: Frans, Duits, geschiedenis en/of aardrijkskunde. In leerjaar drie kiezen de TL-leerlingen hun sector en vakkenpakket. 14

15 VMBO Sector Verplichte sectorvakken Techniek wiskunde nask1 Zorg en welzijn biologie aardrijkskunde, geschiedenis of wiskunde Economie economie wiskunde Frans of Duits Landbouw wiskunde biologie of nask1 De HAVO en VWO-leerlingen kiezen hun profiel en vakkenpakket. HAVO/VWO Profiel Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek Verplichte vakken geschiedenis geschiedenis wiskunde A economie scheikunde biologie wiskunde B natuurkunde scheikunde 1. Inspecteur Boelensschool Overigens garandeert de school bij een positieve advisering de opstroom van het derde leerjaar op onze school naar het vierde leerjaar van HAVO of VWO van het Dockinga College in Dokkum, dankzij een goede onderwijskundige aansluiting en de goede samenwerking met deze scholengemeenschap. Ook de doorstroom naar andere scholen aan de wal die HAVO of VWO aanbieden verloopt bij een positief advies prima. 15

16 Doorstroming na het VMBO Na het behalen van een VMBO-diploma kan de leerling doorstromen naar een MBO-opleiding binnen een Regionaal Opleiding Centrum (ROC). Heeft de leerling de VMBO-TL afgesloten, dan kan hij ook doorstromen naar de vierde klas van het HAVO en soms ook naar de vierde klas van het Atheneum. Excursies Eén- of meerdaagse excursies of schoolreizen maken deel uit van het onderwijsprogramma. Deelname hieraan is derhalve verplicht. Over het programma wordt u aan het begin van de cursus geïnformeerd. Van de ouders vraagt de school een bijdrage per leerling in de kosten van deze activiteiten. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld na bepaling van de definitieve invulling van het programma. Afhankelijk van de bestemming wordt een bijdrage gevraagd tussen euro. Bij financiële belemmeringen kan er een regeling getroffen worden met de school. U kunt hierover contact opnemen met de mentor of de directie van de school. 16

17 17 De lessentabel, rapporten en roosters De lessentabel is als bijlage 1 in deze gids opgenomen. Rapportage Het schooljaar is verdeeld in drie rapportperiodes. De precieze data vindt u in de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar op de website wordt geplaatst. Daarin staat ook op welke data de leerlingen de rapporten mee naar huis krijgen. Na uitreiking van het eerste en tweede rapport kunnen ouders contact hebben met een of meer docenten over de prestaties van hun kind. Overgangsnormen De overgangsnormen voor de onderbouw zijn op de website te raadplegen. Aangezien het derde en het vierde leerjaar VMBO examenjaren zijn, geldt hiervoor een aparte toetsing, welke in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt geregeld. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) krijgen de leerlingen aan het begin van het jaar uitgereikt. Dit document is ook te vinden op onze website. Rooster Op de Inspecteur Boelensschool krijgen leerlingen les tussen 7.50 en uur. Het wordt daarom afgeraden om vaste activiteiten te organiseren op schooldagen voor 16:40 uur. Roosterwijzigingen gedurende het schooljaar zijn als gevolg van personele situaties of anderszins niet altijd te voorkomen. Het streven is om op de vrijdag de lessen te beperken van het eerste t/m het zesde lesuur. De lessen eindigen dan eerder, zodat een ieder nog met de middagboot naar de wal kan. Bezoek aan orthodontist e.d. graag zoveel mogelijk op vrijdagmiddag plannen. In geval van personeelsvergaderingen of scholingsactiviteiten voor het personeel, geldt er een verkort rooster. 1. Inspecteur Boelensschool

18 De lestijden volgens het reguliere rooster e lesuur e lesuur e lesuur ochtendpauze e lesuur e lesuur middagpauze e lesuur e lesuur kleine pauze e lesuur e lesuur De lestijden volgens het verkorte rooster e lesuur e lesuur e lesuur ochtendpauze e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur 8e en 9e lesuur vervalt 18

19 Opening en start van het cursusjaar Op maandag 18 augustus wordt het schooljaar geopend. Alle leerlingen ontvangen mededelingen over de opening van het schooljaar en de start van de lessen voor of in de zomervakantie. Deze zijn ook te vinden op de website Lesuitval en lesopvang Indien er lesuitval is proberen we dit zo goed mogelijk intern op te vangen, eventueel wordt het lesrooster tijdelijk gewijzigd, opdat de leerlingen zo weinig mogelijk tussenuren hebben. Echter, niet altijd kunnen alle lessen worden waargenomen. De leerlingen kunnen dan in de overblijfruimte of de mediatheek, wanneer deze niet bezet is, zelfstandig aan het werk. Verklaring vakken Ak Bi Bv Ck Du Ec En Fa Gs In Kv Lb Lo Lw Ma Mn aardrijkskunde biologie beeldende vorming culturele kunstzinnige vorming Duits economie Engels Frans geschiedenis informatiekunde kunstzinnige vorming levensbeschouwing lichamelijke opvoeding leerweg ondersteuning maatschappijleer mens & natuur 1. Inspecteur Boelensschool 19

20 Mu Na Ne Re Sk Ta Wi mentoruur nask 1 (natuurkunde) Nederlands rekenen nask 2 (scheikunde) talentontwikkeling wiskunde Verzuim (en te laat komen) De school houdt nauwkeurig een verzuimregistratie bij. Afwezigheid van een leerling dient voor uur aan de school gemeld te worden. Als een leerling zonder kennisgeving niet op school aanwezig is, wordt er meteen contact opgenomen met de ouders. Indien een leerling ongeoorloofd verzuimt of vaker dan gewenst verzuimt, stelt de mentor een nader onderzoek in. Bij herhaald te laat komen wordt door de schoolleiding en/of de betreffende docent disciplinaire maatregelen genomen. Strippenkaart Leerlingen van de Inspecteur Boelensschool ontvangen bij de start van de cursus een strippenkaart. Op deze kaart wordt bijgehouden hoe vaak een leerling te laat is of een schrift of boek is vergeten per strippenkaart periode. Bij drie strippen, is een volle strippenkaart, wordt een disciplinaire maatregel genomen. Mediatheek/studieruimte De Inspecteur Boelensschool beschikt over een mediatheek/studieruimte, welke ook wordt gebruikt door docenten voor het inzetten van ICT als ondersteuning van de lessen. Deze ruimte is tevens bedoeld voor de individuele leerling die rustig wil werken/studeren. De in de ruimte aanwezige computers zijn bedoeld voor het opzoeken en raadplegen van informatie. Niets van deze materialen mag de ruimte verlaten. De computers in deze ruimte zijn aangesloten op een printer. De leerling die gezochte informatie wil bewaren, moet die opslaan op zijn eigen USB-stick. 20

21 21 Talentontwikkeling, projectonderwijs en maatschappelijke stage Op de Inspecteur Boelensschool wordt zoals gezegd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de talenten die de leerlingen hebben. Wij willen aansluiten bij wat onze leerlingen kunnen. Het pedagogische klimaat gaat uit van de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten, talenten en interesses. Gedurende het schooljaar vinden er diverse (buiten)schoolse activiteiten plaats die niet alleen leuk zijn, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, omdat ze een actieve rol krijgen toebedeeld bij de opzet en organisatie van deze activiteiten. Deze activiteiten zijn daarnaast belangrijk voor de ontspanning en dragen bij tot een hechte band tussen leerlingen. Zo wordt bijvoorbeeld het examenfeest georganiseerd door klas 3 en verzorgen alle klassen een onderdeel van het avondprogramma. Er worden elk jaar een aantal vakoverstijgende en vaak ook jaarstructuur doorbrekende projecten georganiseerd. Hierbij zoeken we indien mogelijk ook samenwerking met de basisschool. Door de school wordt ieder jaar deelgenomen aan de landelijke Kangoeroe wiskundewedstrijd. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van hun plek in de samenleving. Vanuit onze visie op goed onderwijs willen we de leerlingen door middel van de maatschappelijke stage kennis laten nemen van die samenleving en hoe belangrijk het is dat we met elkaar daaraan werken. We geloven dat de stage vormend is voor de ontwikkeling van onze leerlingen en dat ze er veel plezier aan beleven. Onze school laat leerlingen daarom in verschillende leerjaren stage lopen. Dit is een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum. Dhr. S. van der Zee is coördinator maatschappelijke stages namens de IBS. Via het Boelensnieuws en de website proberen we u regelmatig op de hoogte te houden van de diverse activiteiten die op school worden georganiseerd. 1. Inspecteur Boelensschool

22 2. Leerlingbegeleiding Vakbegeleiding en huiswerkbegeleiding De begeleiding van de leerlingen neemt op onze school een zeer belangrijke plaats in. Wij willen maatwerk bieden voor al onze leerlingen, dat betekent dat er individuele leerroutes moeten worden uitgestippeld die regelmatig dienen te worden geëvalueerd en bijgesteld. De vakbegeleiding is geïntegreerd in de vaklessen of vindt plaats binnen projecten en tijdens gastlessen. Het accent ligt op individuele hulp of extra ondersteuning in groepen, mede mogelijk vanwege de redelijke groepsgrootte. De Inspecteur Boelensschool kent structurele huiswerkbegeleiding in de eigen tijd van de leerling, d.w.z. dat, indien een leerling daarin aparte begeleiding nodig heeft, dit door de leerling, ouders en/of mentor dient te worden aangegeven. Indien structurele huiswerkbegeleiding voor een leerling wenselijk wordt geacht, wordt dit met de leerling individueel afgesproken door de zorgcoördinator. Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) Voor leerlingen met een Lwoo-indicatie, en die leerlingen die moeite hebben met taal en rekenen, is er de mogelijkheid extra begeleiding te krijgen van een docent tijdens een ingepland lw-uur. Deze uren staan overigens indien het organisatorisch mogelijk is - open voor leerlingen uit klas 1 t/m 4. De mentor bepaalt in samenspraak met de zorgcoördinator welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Voor leerlingen van de eerste klas, waarvan bekend is dat zij moeite hebben met tekstbegrip en/of rekenen, wordt wekelijks aandacht besteed aan o.a. studerend lezen, maar ook aan andere zaken waar ze moeite mee hebben. Dit wordt met elke leerling individueel besproken. Deze leerlingen worden geselecteerd op grond van gegevens van de basisschool en de door de zorgcoördinator in de eerste weken van het cursusjaar af te nemen toetsen. 22

23 23 Als een leerling dyslexie heeft, krijgt hij een dyslexiepas zodat de docenten weten dat ze rekening moeten houden met zijn moeite met lezen of spellen. Als het te moeilijk is om 3 vreemde talen te leren, kan de leerling voor Frans en/of Duits vrijstelling krijgen. In plaats daarvan krijgt hij dan extra begeleiding voor Nederlands, Engels of een ander vak waar hij moeite mee heeft. De zorgcoördinator begeleidt leerlingen met dyslexie op school. Schoolmaatschappelijk werk Voor onze school is geen schoolmaatschappelijk werker aangesteld, aangezien er op het eiland geen instantie voor maatschappelijk werk aanwezig is. Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u of uw kind contact opnemen met de zorgcoördinator op school, de heer S. van der Zee, die als intermediair tussen kind/ ouder, school en maatschappelijk werk functioneert. Voor zeer dringende gevallen kunt u zich ook buiten schooltijd rechtstreeks tot hem wenden. Uiteraard blijft de mentor het eerste aanspreekpunt bij problemen op school. Zorg Advies Team (ZAT) De school is vertegenwoordigd in het Zorg Advies Team in de gemeente Schiermonnikoog. Het doel is om de problemen van leerlingen tijdig te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Tijdens het ZAT-overleg wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar problemen gekeken. Ook wordt gekeken welke gezamenlijke acties nodig zijn om tot een oplossing te komen. Het ZAT geeft niet zelf hulp, maar adviseert hoe verder met de problematiek om te gaan. Indien de school zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind en dit besproken wil hebben in het ZAT, dan nemen wij eerst contact met u op via de zorgcoördinator. 2. Leerlingbegeleiding

24 Pesten Om op school goed te kunnen functioneren moet elke leerling zich er veilig voelen. Het schoolklimaat is daarbij van doorslaggevend belang. Gezien de bijzondere eilandsituatie en de wijze waarop wij op school met elkaar omgaan, komt hardnekkig pesten gelukkig niet veel voor. Pesten moet dan ook, waar mogelijk, worden voorkomen of zo snel mogelijk worden beëindigd. Aan dit onderwerp wordt onder meer aandacht besteed in de mentorlessen. De mentoren zullen steeds zorgen dat, als er een situatie is waarin een leerling wordt gepest, deze zo snel mogelijk met de betrokkenen wordt besproken en maatregelen worden genomen, zodat het pesten stopt. Leerlingen kunnen met problemen op dit gebied altijd bij hun mentor terecht. Indien u als ouder bij uw kind problemen signaleert die zouden kunnen wijzen op pesten, dan kunt u zich wenden tot de mentor van uw kind. Mocht verder ingrijpen nodig zijn, dan zal de mentor in overleg treden met de zorgcoördinator voor advies. Hoe de school omgaat met pesten is vastgelegd in ons pestprotocol. Keuzebegeleiding Door de twee (drie)jarige brugperiode kan de keuze van de verdere schoolloopbaan nog even uitgesteld worden. Deze keuze moet goed worden voorbereid. Tijdens de heterogene brugperiode blijkt meestal duidelijk wat de capaciteiten van de leerlingen zijn. Aan het eind van het tweede leerjaar krijgt iedere leerling een door de overheid verplicht gesteld advies over de verder te volgen leerweg. Dat advies is vanzelfsprekend altijd gebaseerd op de ervaringen van de periode van twee jaar voorafgaande aan dat advies. Bij alle vakken komt aan de orde wat de betekenis ervan is voor een latere studie of een beroep. Na twee jaar onderbouw kunnen de leerlingen kiezen voor het VMBO (een leerweg en een sector), HAVO of VWO. Al deze schooltypes bereiden de leerlingen voor op een verdere studie. Ook na het eindexamen van deze afzonderlijke schooltypes komt er weer een belangrijk keuzemoment. Op die keuzes wordt de leerling tijdens de eerste twee leerjaren al voorbereid. Bovendien leren leerlingen beter dan voorheen hun eigen mogelijkheden en talenten kennen. 24

25 Decanaat De decaan heeft een coördinerende functie. Hij zal de mentoren en de docenten moeten ondersteunen en coachen. De decaan is dhr. E. Valster. Hij houdt zich o.a. bezig met de school- en beroepskeuze van onze leerlingen. Hij is het aanspreekpunt voor zaken als de keuze van het vakkenpakket, het testen van leerlingen met het oog op de geschikte leerweg, de keuze van de vervolgopleiding en het doorstroom traject. In de derde klas kunnen de leerlingen een beroepen interessetest doen die steun geeft bij de beroepskeuze. Mentoraat De school tracht de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. We willen hiermee bereiken dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, dat zij naar eigen capaciteiten kunnen presteren en dat zij zich veilig voelen. Natuurlijk zijn alle docenten betrokken bij deze zorgtaak, maar de eerst verantwoordelijke persoon is de mentor. We werken op school met een systeem van klassenbegeleiding. Per klas is er een mentor, die zowel het gebeuren in de klas in de gaten houdt en begeleidt, als ook waar nodig de individuele leerling begeleidt. Elke mentor heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en geeft aan deze leerlingen extra aandacht en begeleiding. In alle leerjaren is ruimte voor een mentoruur op de lessentabel. De mentor van klas 1 komt in het begin van de cursus op huisbezoek. 2. Leerlingbegeleiding Zorgcoördinator Op onze school is een zorgcoördinator verantwoordelijk voor de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg. De taken van de zorgcoördinator worden omschreven in ons zorgplan Zorg op Maat. 25

26 De zorgcoördinator is dhr. S. van der Zee. Bij afwezigheid wordt zijn taak als zorgcoördinator waargenomen door dhr. B. Boekhold. De zorgcoördinator speelt een rol bij de toelating van leerlingen op onze school en voert in verband met de warme overdracht overleg met de basisschool, en regelt samen met de teamleider het mentorenoverleg/zorgadviesteam en organiseert de leerwegondersteuning en huiswerkbegeleiding. Hij is aanspreekpunt voor de sociaal-emotionele begeleiding op school. In klas 1 vindt aan het begin van het schooljaar een onderzoek plaats. Zo kunnen we zien waar bij bepaalde leerlingen eventueel extra aandacht nodig is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek vinden gesprekken met ouders en leerlingen plaats. Ook in klas 2 en 3 kunnen leerlingen een toets afleggen die extra informatie biedt over de geschikte leerweg. Soms kan er een extra onderzoek nodig zijn om te bekijken wat het beste is voor een leerling of voor een groep. Ouders die het gewenst achten dat hun kind wordt getest, kunnen contact opnemen met dhr. S. van der Zee. Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden op onze school Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent, dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, als de begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Op onze website vindt u het Ondersteuningsprofiel van onze school. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen. Voor specifieke vragen over dit onderwerp vragen we u contact op te nemen met de zorgcoördinator, dhr. S. vd Zee Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school van Voortgezet onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van onze scholen van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten 26

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Kom zaken doen bij LMC De Waal

Kom zaken doen bij LMC De Waal Schoolgids 2014-2015 1 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van Groen is... Voeding & Gezondheid Groene economie Groene techniek Plant & Productie &meer Buitenpost 2014-2015 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

SCHOOLGIDS VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM

SCHOOLGIDS VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS 2015 2016 VMBO HAVO TTO ATHENEUM GYMNASIUM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Carmelinstelling Pius Canisius... 5 Missie en visie Pius X College... 7 Organisatiemodel Pius X College... 9 Wie, wat,

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet

Veluvine. Nuborgh College. Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet Veluvine Adresgegevens: Nuborgh College Veluvine F.A. Molijnlaan 184 8071 AK Nunspeet tel.: 0341-252569 fax: 0341-254747 www.nuborgh.nl e-mail: veluvine@nuborgh.nl Nuborgh College PROTESTANTS CHRISTELIJKE

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie