SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat"

Transcriptie

1

2

3 SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat

4

5 I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur Boelensschool 10 Inspecteur Boelens 10 Bestuur 10 Missie 11 Uitgangspunten 11 Toelating van nieuwe leerlingen 12 Organisatie onderwijs 13 Onderwijsaanbod 13 Keuzemomenten 14 Doorstroming 16 Maximale verblijfsduur 16 Excursies 16 Lessentabel, rapporten en roosters 17 Rapportage 17 Overgangsnormen 17 Rooster 17 Opening en start cursusjaar Lesuitval en opvang 19 Verklaring vakken 19 Verzuim (te laat) 20 Strippenkaart 20 Mediatheek 20 Talentontwikkeling, projectonderwijs en maatschappelijke stage 21 Inhoudsopgave 2. Leerlingbegeleiding 22 Vak- en huiswerkbegeleiding 22 LWOO 22 Schoolmaatschappelijk werk 23 Zorgadvies Team 23 Pesten 24 Keuzebegeleiding 24 Decanaat 25 Mentoraat 25 Zorgcoördinator 25 Samenwerkingsverband 26 5

6 Schoolregels 26 Mobiele telefoons 27 Opnames in beeld en geluid 27 Roken, alcohol, drugs en wapens 27 Schorsing en verwijdering Medezeggenschap personeel, ouders en leerlingen 29 Medezeggenschapsraad 29 Leerlingenstatuut 29 Leerlingenraad 30 Klachtenregeling 30 Interne procedures 30 Klachtenrecht examens 31 Externe procedures 31 Vertrouwenspersoon 32 GGD Friesland 33 A 4. Financiële zaken 34 Schoolboeken 34 Vrijwillige ouderbijdrage 34 Opbergkluisje 35 USB-stick 35 Betaling 36 Studietoelagen en tegemoetkomingen 36 Schoolongevallenverzekering 36 Aansprakelijkheid en schade 37 Sponsoring Vakanties en verlof 39 Vakantieregeling schooljaar Extra vakantie/verlof Kwaliteitszorg 40 Examenresultaten Medewerkers Bijlagen Lessentabel 45 Overeenkomst 46 Richtlijnen verlof 50 Pasfoto s leerlingen 52

7 Algemene Informatie Inspecteur Boelensschool School voor Voortgezet Onderwijs met Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo) De school gaat uit van de Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog. Bezoekadres: Postadres: Kerkelaantje 1 Postbus NB Schiermonnikoog 9166 ZP Schiermonnikoog telefoon: website: IBAN/Rekeningnummer: NL23RABO BIC: RABONL2U Rekening staat op naam van: Stichting Inspecteur Boelensschool Bank: Rabobank Noordoost Friesland te Damwald De school staat in het stichtingregister ingeschreven onder nummer Algemene informatie Directie De dagelijkse leiding van de school berust bij de directie, dhr. drs. J. Arjaans, directeur en dhr. N. Asma, teamleider. Arj J. Arjaans, Directeur Wilgenlaan SC Dokkum Asn N. Asma, Teamleider F.H. Gasaustraat RB Schiermonnikoog Uitgave juni 2014

8 Voorwoord Onze school staat op het mooiste plekje van Nederland en is tegelijkertijd de kleinste school voor voortgezet onderwijs in Nederland. Op de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog krijgen leerlingen de kans om hun talenten optimaal te ontwikkelen. In een uitdagende leeromgeving geven zij samen met de docenten richting aan hun opleiding en ontwikkeling. Door de kleinschaligheid zijn we in staat maatwerk te bieden aan onze leerlingen. Onze docenten begeleiden en inspireren hen daarbij. Ons logo bestaat uit twee walvissen die het hart vormen van een windroos. De walvissen symboliseren harmonie en balans. Het is ons kompas, waarop we varen. Het kompas dat de juiste richting aangeeft en uitdrukt dat leerlingen de kans krijgen in harmonie en balans hun talenten te ontwikkelen. Wij willen goed, thuisnabij onderwijs bieden voor onze leerlingen in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien jaar. Onderwijs dat leerlingen inspireert, hen nieuwsgierig maakt en uitdaagt tot leren. Daarbij willen we aansluiten op hetgeen ze hebben geleerd aan kennis en vaardigheden op de basisschool en tevens voorbereiden op een overstap naar een school aan de wal voor hun verdere opleiding. Sinds 1 januari 2012 is het bestuur van de Inspecteur Boelensschool ondergebracht bij het Dockinga College te Dokkum in de vorm van een Personele Unie. Hiermee is het onderwijs op het eiland voor de toekomst gewaarborgd en is een periode van zoeken naar de juiste samenwerkingsvorm met succes afgerond. 8 Wij geloven in talenten en zullen ook in het komende schooljaar ons best doen om die talenten goed uit de verf te laten komen en verder te ontwikkelen.

9 Deze schoolgids laat zien wat ouders en leerlingen van onze school kunnen verwachten en wat de school voor de leerlingen kan betekenen. Bovendien biedt het ouders en leerlingen informatie op grond waarvan zij mede kunnen besluiten om voor de Inspecteur Boelensschool te kiezen. Ik wens alle leerlingen en medewerkers een goed en inspirerend schooljaar toe. Laten we er samen een fijn, leerzaam jaar van maken! Voorwoord Drs. J. Arjaans, directeur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Voor de leesbaarheid van deze gids wordt volstaan met ouder(s), waarmee vanzelfsprekend ook verzorger(s) en voogd(en) bedoeld zijn. Voorts wordt steeds de mannelijke vorm van de naamwoorden gehanteerd. 9

10 I 1. Inspecteur Boelensschool Samenwerkingsschool Inspecteur K. Boelens Toen de ULO op Schiermonnikoog in 1966 verhuisde naar een ander gebouw, kreeg de school ook meteen een nieuwe naam: Inspecteur Boelensschool. Krine Boelens (Nes, 12 september ) was onderwijzer, schoolhoofd en onderwijsinspecteur in Friesland. Hij heeft zich vooral ook beziggehouden met tweetaling onderwijs. Het was destijds Krine Boelens, die Den Haag overtuigde van het belang van een middelbare school op het eiland, toen de minister van onderwijs de school wilde sluiten. Boelens was tevens een fervent voorstander van kleinschalig onderwijs. Inspecteur Boelens was en is nog steeds een inspiratiebron voor het vormgeven van het onderwijs op de school die er trots op is zijn naam te dragen. In het logo komen de elementen die in de periode van het ontstaan van de school actueel waren duidelijk tot uitdrukking. Deze elementen zijn nog steeds herkenbaar en kenmerkend voor de wijze waarop wij ons onderwijs willen inrichten en vormgeven met oog voor de individuele ontwikkeling en ontplooiing van iedere leerling. Betekenisvol onderwijs, passend bij deze tijd Bestuur De Inspecteur Boelensschool gaat uit van de Stichting Inspecteur Boelensschool Schiermonnikoog (voorheen: Stichting voor Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs). Ter borging van de kwaliteit van het onderwijs, ter versterking van het professioneel bestuur en het financieel beheer is het bestuur van het Dockinga College verzocht de reeds bestaande samenwerking met de IBS te verdiepen. Het Dockinga College wordt in stand gehouden door de Vereniging voor Christelijk Voortgezet 10

11 Onderwijs in Noord-Oost Friesland. De samenwerking heeft vorm gekregen in de oprichting van een Personele Unie. Het bestuur van het Dockinga College is tevens het bestuur van de Inspecteur Boelensschool. Dhr. W.A. v.d. Bent, voorzitter. Mevr. H.C.G van Asten, secretaris. Dhr. drs. R.J. Admiraal, penningmeester. Mw. A. Hekkema. Dhr. T. van der Kooi. Dhr. M.M. A.M. Klaverkamp, bestuurder. De Inspecteur Boelensschool is een samenwerkingsschool. Onze school gaat uit van verschillen tussen mensen en doet daar iets mee. Door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen. Over medeleerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf en over leerlingen met andere talenten dan zijzelf. Ons onderwijs is te kenmerken als ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar, met respect voor de ander De leerlingen op onze school krijgen zodanig onderwijs dat zij kunnen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking, om later volwaardig te participeren in een democratische samenleving. Missie 1. Inspecteur Boelensschool De Inspecteur Boelensschool streeft naar kwalitatief goed en zo lang mogelijk thuisnabij onderwijs in een veilige, inspirerende omgeving, waarin leerlingen zorgvuldig begeleid worden om later optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij. Uitgangspunten De Inspecteur Boelensschool is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) met een brede, heterogene onderbouw. De Inspecteur Boelensschool wil goed en passend onderwijs bieden, dat erop 11

12 gericht is elke leerling een optimale ontwikkeling door te laten maken. Wij willen hierdoor bereiken dat de leerling, naast het behalen van een passend diploma: goed kan functioneren in het vervolgonderwijs goed kan functioneren in een steeds veranderende maatschappij de daarvoor benodigde vaardigheden heeft verworven We vinden het belangrijk dat we als eilandschool actief deelnemen aan vernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Om dat te bereiken werken we samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs i.h.b. het Dockinga College en in Waddenverband met de andere drie Friese eilandscholen. We streven naar een zo goed mogelijke overgang van het basisonderwijs naar onze school. Die overgang is nog steeds heel groot. Daarom is een goed contact met de basisschool zeer belangrijk. Meerdere keren per jaar is er overleg op directie- en docentenniveau met de basisschool Yn de mande op Schiermonnikoog. Toelating van nieuwe leerlingen Brugklasleerlingen worden door een toelatingscommissie onder leiding van de directeur geplaatst in het type onderwijs dat het beste bij hen past. Plaatsing van leerlingen in andere leerjaren wordt geregeld door de teamleider. In geval het een leerling betreft met gehoorproblemen, spraak- of taalmoeilijkheden, of met ernstige leer- of gedragsproblemen wordt bekeken of wij de voorwaarden kunnen scheppen om het kind op een verantwoorde wijze op te kunnen vangen en de gewenste zorg kunnen bieden. Het één en ander is vastgelegd in ons ondersteuningsprofiel. Als toelating tot de school niet mogelijk is, dan ontvangt u daarvan schriftelijk bericht met opgave van de redenen. Voordat de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaan, worden ze allemaal uitgenodigd voor een ochtend of middag met proeflessen op onze school. Zo kunnen ze alvast kennis maken met de school en de docenten. 12

13 Via de basisschool ontvangen de ouders het aanmeldingsformulier voor onze school. Het aanmeldingsformulier dient na invulling en ondertekening door de ouder/verzorger zelf vóór 1 april te worden geretourneerd aan de Inspecteur Boelensschool t.a.v. de directie. De ouders van de aangemelde leerlingen ontvangen vervolgens een plaatsingsbesluit. In juni worden de nieuwe brugklassers uitgenodigd op school om kennis te maken met de mentor en informatie met betrekking tot het nieuwe schooljaar te ontvangen. Organisatie van het voortgezet onderwijs Vmbo BG Vmbo BG Vmbo TL Vwo 6 Havo 5 Vwo 5 BB KB Klas 4 Havo 4 Vwo 4 Klas 3 Havo 3 Vwo 3 Heterogene onderbouw Klas 2 Havo 2 Vwo 2 Onderwijsaanbod Inspecteur Boelensschool Klas 1 Havo 1 Vwo 1 Na de basisschool komen de leerlingen in klas 1 op de Inspecteur Boelensschool. Zij volgen daar onderwijs op hun niveau: VMBO, HAVO of VWO. Door de bijzondere eilandsituatie kunnen ook leerlingen met een HAVO/VWO advies bij ons op school worden geplaatst. De eerste drie leerjaren zijn heterogeen gegroepeerd. Dit houdt in dat potentiële VMBO- t/m HAVO en VWO leerlingen bij elkaar in één klas zitten, mits de groepsgrootte dit toelaat. Wij menen dat heterogeen onderwijs een positieve bijdrage levert aan sociale vorming. Leerlingen met uiteenlopende capaciteiten en van verschillende sociale herkomst leren met deze verschillen om te gaan. Allerlei sociale vaardigheden komen in de heterogene onderbouw op een natuurlijke manier aan bod. Verdere redenen voor heterogeen onderwijs zijn dat we zoveel mogelijk een beroep doen op de talenten en mogelijkheden van leerlingen en dat we de studie- en beroepskeuze zo lang mogelijk kunnen uitstellen. 1. Inspecteur Boelensschool 13

14 Leerlingen die het VMBO beroepsgericht volgen gaan in het derde en vierde leerjaar naar de bovenbouw van het VMBO beroepsgericht waar de praktijkvakken een belangrijk onderdeel van het lesprogramma vormen. Aangezien onze school geen praktijkvakken kan aanbieden (zoals bijvoorbeeld voertuigentechniek of dierverzorging), kunnen deze leerlingen die vakken op een school aan de wal volgen. De theorievakken (zoals Engels en Nederlands) blijven ze dan bij ons op school doen. Zo kunnen zij het VMBO afsluiten met een officieel examen BB of KB, onder naam van de andere school. De leerlingen die gebaat zijn bij een brede theoretische opleiding volgen de Theoretische Leerweg van het VMBO: 4 leerjaren die worden afgesloten met het examen TL. Deze leerweg bereidt voor op een vervolg in het MBO op het hoogste niveau. Het diploma TL geeft ook de mogelijkheid verder te gaan op de HAVO. De leerlingen die op HAVO of VWO niveau les krijgen, moeten na de onderbouw (drie leerjaren) overstappen naar een school aan de wal waar ze dan terecht komen in de bovenbouw. Soms wordt er ook gekozen om eerst het diploma TL te halen (ze blijven dan het vierde leerjaar op de Inspecteur Boelensschool) en stappen pas daarna over naar de bovenbouw HAVO of VWO aan de wal. In dat vierde leerjaar doen ze dan natuurlijk meer dan de noodzakelijke voorbereiding op het examen TL. Keuzemomenten De leerling begint in klas 1 op een niveau dat aansluit bij zijn mogelijkheden. Er wordt met regelmaat gekeken of de leerling nog steeds op het juiste niveau zit of dat er van niveau veranderd moet worden. Daarbij wordt gekeken naar inzet, capaciteiten, karakter en schoolprestaties van de leerling. Een leerling die de Basisberoepsgerichte of Kaderberoepsgerichte Leerweg volgt, kiest aan het einde van het tweede leerjaar een sector: Landbouw, Techniek, Zorg en Welzijn of Economie. Alle leerlingen kiezen aan het einde van het tweede leerjaar met welke twee of drie vakken ze in klas 3 verder gaan: Frans, Duits, geschiedenis en/of aardrijkskunde. In leerjaar drie kiezen de TL-leerlingen hun sector en vakkenpakket. 14

15 VMBO Sector Verplichte sectorvakken Techniek wiskunde nask1 Zorg en welzijn biologie aardrijkskunde, geschiedenis of wiskunde Economie economie wiskunde Frans of Duits Landbouw wiskunde biologie of nask1 De HAVO en VWO-leerlingen kiezen hun profiel en vakkenpakket. HAVO/VWO Profiel Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek Verplichte vakken geschiedenis geschiedenis wiskunde A economie scheikunde biologie wiskunde B natuurkunde scheikunde 1. Inspecteur Boelensschool Overigens garandeert de school bij een positieve advisering de opstroom van het derde leerjaar op onze school naar het vierde leerjaar van HAVO of VWO van het Dockinga College in Dokkum, dankzij een goede onderwijskundige aansluiting en de goede samenwerking met deze scholengemeenschap. Ook de doorstroom naar andere scholen aan de wal die HAVO of VWO aanbieden verloopt bij een positief advies prima. 15

16 Doorstroming na het VMBO Na het behalen van een VMBO-diploma kan de leerling doorstromen naar een MBO-opleiding binnen een Regionaal Opleiding Centrum (ROC). Heeft de leerling de VMBO-TL afgesloten, dan kan hij ook doorstromen naar de vierde klas van het HAVO en soms ook naar de vierde klas van het Atheneum. Excursies Eén- of meerdaagse excursies of schoolreizen maken deel uit van het onderwijsprogramma. Deelname hieraan is derhalve verplicht. Over het programma wordt u aan het begin van de cursus geïnformeerd. Van de ouders vraagt de school een bijdrage per leerling in de kosten van deze activiteiten. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld na bepaling van de definitieve invulling van het programma. Afhankelijk van de bestemming wordt een bijdrage gevraagd tussen euro. Bij financiële belemmeringen kan er een regeling getroffen worden met de school. U kunt hierover contact opnemen met de mentor of de directie van de school. 16

17 17 De lessentabel, rapporten en roosters De lessentabel is als bijlage 1 in deze gids opgenomen. Rapportage Het schooljaar is verdeeld in drie rapportperiodes. De precieze data vindt u in de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar op de website wordt geplaatst. Daarin staat ook op welke data de leerlingen de rapporten mee naar huis krijgen. Na uitreiking van het eerste en tweede rapport kunnen ouders contact hebben met een of meer docenten over de prestaties van hun kind. Overgangsnormen De overgangsnormen voor de onderbouw zijn op de website te raadplegen. Aangezien het derde en het vierde leerjaar VMBO examenjaren zijn, geldt hiervoor een aparte toetsing, welke in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt geregeld. Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) krijgen de leerlingen aan het begin van het jaar uitgereikt. Dit document is ook te vinden op onze website. Rooster Op de Inspecteur Boelensschool krijgen leerlingen les tussen 7.50 en uur. Het wordt daarom afgeraden om vaste activiteiten te organiseren op schooldagen voor 16:40 uur. Roosterwijzigingen gedurende het schooljaar zijn als gevolg van personele situaties of anderszins niet altijd te voorkomen. Het streven is om op de vrijdag de lessen te beperken van het eerste t/m het zesde lesuur. De lessen eindigen dan eerder, zodat een ieder nog met de middagboot naar de wal kan. Bezoek aan orthodontist e.d. graag zoveel mogelijk op vrijdagmiddag plannen. In geval van personeelsvergaderingen of scholingsactiviteiten voor het personeel, geldt er een verkort rooster. 1. Inspecteur Boelensschool

18 De lestijden volgens het reguliere rooster e lesuur e lesuur e lesuur ochtendpauze e lesuur e lesuur middagpauze e lesuur e lesuur kleine pauze e lesuur e lesuur De lestijden volgens het verkorte rooster e lesuur e lesuur e lesuur ochtendpauze e lesuur e lesuur e lesuur e lesuur 8e en 9e lesuur vervalt 18

19 Opening en start van het cursusjaar Op maandag 18 augustus wordt het schooljaar geopend. Alle leerlingen ontvangen mededelingen over de opening van het schooljaar en de start van de lessen voor of in de zomervakantie. Deze zijn ook te vinden op de website Lesuitval en lesopvang Indien er lesuitval is proberen we dit zo goed mogelijk intern op te vangen, eventueel wordt het lesrooster tijdelijk gewijzigd, opdat de leerlingen zo weinig mogelijk tussenuren hebben. Echter, niet altijd kunnen alle lessen worden waargenomen. De leerlingen kunnen dan in de overblijfruimte of de mediatheek, wanneer deze niet bezet is, zelfstandig aan het werk. Verklaring vakken Ak Bi Bv Ck Du Ec En Fa Gs In Kv Lb Lo Lw Ma Mn aardrijkskunde biologie beeldende vorming culturele kunstzinnige vorming Duits economie Engels Frans geschiedenis informatiekunde kunstzinnige vorming levensbeschouwing lichamelijke opvoeding leerweg ondersteuning maatschappijleer mens & natuur 1. Inspecteur Boelensschool 19

20 Mu Na Ne Re Sk Ta Wi mentoruur nask 1 (natuurkunde) Nederlands rekenen nask 2 (scheikunde) talentontwikkeling wiskunde Verzuim (en te laat komen) De school houdt nauwkeurig een verzuimregistratie bij. Afwezigheid van een leerling dient voor uur aan de school gemeld te worden. Als een leerling zonder kennisgeving niet op school aanwezig is, wordt er meteen contact opgenomen met de ouders. Indien een leerling ongeoorloofd verzuimt of vaker dan gewenst verzuimt, stelt de mentor een nader onderzoek in. Bij herhaald te laat komen wordt door de schoolleiding en/of de betreffende docent disciplinaire maatregelen genomen. Strippenkaart Leerlingen van de Inspecteur Boelensschool ontvangen bij de start van de cursus een strippenkaart. Op deze kaart wordt bijgehouden hoe vaak een leerling te laat is of een schrift of boek is vergeten per strippenkaart periode. Bij drie strippen, is een volle strippenkaart, wordt een disciplinaire maatregel genomen. Mediatheek/studieruimte De Inspecteur Boelensschool beschikt over een mediatheek/studieruimte, welke ook wordt gebruikt door docenten voor het inzetten van ICT als ondersteuning van de lessen. Deze ruimte is tevens bedoeld voor de individuele leerling die rustig wil werken/studeren. De in de ruimte aanwezige computers zijn bedoeld voor het opzoeken en raadplegen van informatie. Niets van deze materialen mag de ruimte verlaten. De computers in deze ruimte zijn aangesloten op een printer. De leerling die gezochte informatie wil bewaren, moet die opslaan op zijn eigen USB-stick. 20

21 21 Talentontwikkeling, projectonderwijs en maatschappelijke stage Op de Inspecteur Boelensschool wordt zoals gezegd veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de talenten die de leerlingen hebben. Wij willen aansluiten bij wat onze leerlingen kunnen. Het pedagogische klimaat gaat uit van de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten, talenten en interesses. Gedurende het schooljaar vinden er diverse (buiten)schoolse activiteiten plaats die niet alleen leuk zijn, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, omdat ze een actieve rol krijgen toebedeeld bij de opzet en organisatie van deze activiteiten. Deze activiteiten zijn daarnaast belangrijk voor de ontspanning en dragen bij tot een hechte band tussen leerlingen. Zo wordt bijvoorbeeld het examenfeest georganiseerd door klas 3 en verzorgen alle klassen een onderdeel van het avondprogramma. Er worden elk jaar een aantal vakoverstijgende en vaak ook jaarstructuur doorbrekende projecten georganiseerd. Hierbij zoeken we indien mogelijk ook samenwerking met de basisschool. Door de school wordt ieder jaar deelgenomen aan de landelijke Kangoeroe wiskundewedstrijd. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van hun plek in de samenleving. Vanuit onze visie op goed onderwijs willen we de leerlingen door middel van de maatschappelijke stage kennis laten nemen van die samenleving en hoe belangrijk het is dat we met elkaar daaraan werken. We geloven dat de stage vormend is voor de ontwikkeling van onze leerlingen en dat ze er veel plezier aan beleven. Onze school laat leerlingen daarom in verschillende leerjaren stage lopen. Dit is een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum. Dhr. S. van der Zee is coördinator maatschappelijke stages namens de IBS. Via het Boelensnieuws en de website proberen we u regelmatig op de hoogte te houden van de diverse activiteiten die op school worden georganiseerd. 1. Inspecteur Boelensschool

22 2. Leerlingbegeleiding Vakbegeleiding en huiswerkbegeleiding De begeleiding van de leerlingen neemt op onze school een zeer belangrijke plaats in. Wij willen maatwerk bieden voor al onze leerlingen, dat betekent dat er individuele leerroutes moeten worden uitgestippeld die regelmatig dienen te worden geëvalueerd en bijgesteld. De vakbegeleiding is geïntegreerd in de vaklessen of vindt plaats binnen projecten en tijdens gastlessen. Het accent ligt op individuele hulp of extra ondersteuning in groepen, mede mogelijk vanwege de redelijke groepsgrootte. De Inspecteur Boelensschool kent structurele huiswerkbegeleiding in de eigen tijd van de leerling, d.w.z. dat, indien een leerling daarin aparte begeleiding nodig heeft, dit door de leerling, ouders en/of mentor dient te worden aangegeven. Indien structurele huiswerkbegeleiding voor een leerling wenselijk wordt geacht, wordt dit met de leerling individueel afgesproken door de zorgcoördinator. Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) Voor leerlingen met een Lwoo-indicatie, en die leerlingen die moeite hebben met taal en rekenen, is er de mogelijkheid extra begeleiding te krijgen van een docent tijdens een ingepland lw-uur. Deze uren staan overigens indien het organisatorisch mogelijk is - open voor leerlingen uit klas 1 t/m 4. De mentor bepaalt in samenspraak met de zorgcoördinator welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Voor leerlingen van de eerste klas, waarvan bekend is dat zij moeite hebben met tekstbegrip en/of rekenen, wordt wekelijks aandacht besteed aan o.a. studerend lezen, maar ook aan andere zaken waar ze moeite mee hebben. Dit wordt met elke leerling individueel besproken. Deze leerlingen worden geselecteerd op grond van gegevens van de basisschool en de door de zorgcoördinator in de eerste weken van het cursusjaar af te nemen toetsen. 22

23 23 Als een leerling dyslexie heeft, krijgt hij een dyslexiepas zodat de docenten weten dat ze rekening moeten houden met zijn moeite met lezen of spellen. Als het te moeilijk is om 3 vreemde talen te leren, kan de leerling voor Frans en/of Duits vrijstelling krijgen. In plaats daarvan krijgt hij dan extra begeleiding voor Nederlands, Engels of een ander vak waar hij moeite mee heeft. De zorgcoördinator begeleidt leerlingen met dyslexie op school. Schoolmaatschappelijk werk Voor onze school is geen schoolmaatschappelijk werker aangesteld, aangezien er op het eiland geen instantie voor maatschappelijk werk aanwezig is. Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u of uw kind contact opnemen met de zorgcoördinator op school, de heer S. van der Zee, die als intermediair tussen kind/ ouder, school en maatschappelijk werk functioneert. Voor zeer dringende gevallen kunt u zich ook buiten schooltijd rechtstreeks tot hem wenden. Uiteraard blijft de mentor het eerste aanspreekpunt bij problemen op school. Zorg Advies Team (ZAT) De school is vertegenwoordigd in het Zorg Advies Team in de gemeente Schiermonnikoog. Het doel is om de problemen van leerlingen tijdig te signaleren en zo mogelijk te voorkomen. Tijdens het ZAT-overleg wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar problemen gekeken. Ook wordt gekeken welke gezamenlijke acties nodig zijn om tot een oplossing te komen. Het ZAT geeft niet zelf hulp, maar adviseert hoe verder met de problematiek om te gaan. Indien de school zorgen heeft omtrent de ontwikkeling van uw kind en dit besproken wil hebben in het ZAT, dan nemen wij eerst contact met u op via de zorgcoördinator. 2. Leerlingbegeleiding

24 Pesten Om op school goed te kunnen functioneren moet elke leerling zich er veilig voelen. Het schoolklimaat is daarbij van doorslaggevend belang. Gezien de bijzondere eilandsituatie en de wijze waarop wij op school met elkaar omgaan, komt hardnekkig pesten gelukkig niet veel voor. Pesten moet dan ook, waar mogelijk, worden voorkomen of zo snel mogelijk worden beëindigd. Aan dit onderwerp wordt onder meer aandacht besteed in de mentorlessen. De mentoren zullen steeds zorgen dat, als er een situatie is waarin een leerling wordt gepest, deze zo snel mogelijk met de betrokkenen wordt besproken en maatregelen worden genomen, zodat het pesten stopt. Leerlingen kunnen met problemen op dit gebied altijd bij hun mentor terecht. Indien u als ouder bij uw kind problemen signaleert die zouden kunnen wijzen op pesten, dan kunt u zich wenden tot de mentor van uw kind. Mocht verder ingrijpen nodig zijn, dan zal de mentor in overleg treden met de zorgcoördinator voor advies. Hoe de school omgaat met pesten is vastgelegd in ons pestprotocol. Keuzebegeleiding Door de twee (drie)jarige brugperiode kan de keuze van de verdere schoolloopbaan nog even uitgesteld worden. Deze keuze moet goed worden voorbereid. Tijdens de heterogene brugperiode blijkt meestal duidelijk wat de capaciteiten van de leerlingen zijn. Aan het eind van het tweede leerjaar krijgt iedere leerling een door de overheid verplicht gesteld advies over de verder te volgen leerweg. Dat advies is vanzelfsprekend altijd gebaseerd op de ervaringen van de periode van twee jaar voorafgaande aan dat advies. Bij alle vakken komt aan de orde wat de betekenis ervan is voor een latere studie of een beroep. Na twee jaar onderbouw kunnen de leerlingen kiezen voor het VMBO (een leerweg en een sector), HAVO of VWO. Al deze schooltypes bereiden de leerlingen voor op een verdere studie. Ook na het eindexamen van deze afzonderlijke schooltypes komt er weer een belangrijk keuzemoment. Op die keuzes wordt de leerling tijdens de eerste twee leerjaren al voorbereid. Bovendien leren leerlingen beter dan voorheen hun eigen mogelijkheden en talenten kennen. 24

25 Decanaat De decaan heeft een coördinerende functie. Hij zal de mentoren en de docenten moeten ondersteunen en coachen. De decaan is dhr. E. Valster. Hij houdt zich o.a. bezig met de school- en beroepskeuze van onze leerlingen. Hij is het aanspreekpunt voor zaken als de keuze van het vakkenpakket, het testen van leerlingen met het oog op de geschikte leerweg, de keuze van de vervolgopleiding en het doorstroom traject. In de derde klas kunnen de leerlingen een beroepen interessetest doen die steun geeft bij de beroepskeuze. Mentoraat De school tracht de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. We willen hiermee bereiken dat leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, dat zij naar eigen capaciteiten kunnen presteren en dat zij zich veilig voelen. Natuurlijk zijn alle docenten betrokken bij deze zorgtaak, maar de eerst verantwoordelijke persoon is de mentor. We werken op school met een systeem van klassenbegeleiding. Per klas is er een mentor, die zowel het gebeuren in de klas in de gaten houdt en begeleidt, als ook waar nodig de individuele leerling begeleidt. Elke mentor heeft een groep leerlingen onder zijn hoede en geeft aan deze leerlingen extra aandacht en begeleiding. In alle leerjaren is ruimte voor een mentoruur op de lessentabel. De mentor van klas 1 komt in het begin van de cursus op huisbezoek. 2. Leerlingbegeleiding Zorgcoördinator Op onze school is een zorgcoördinator verantwoordelijk voor de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg. De taken van de zorgcoördinator worden omschreven in ons zorgplan Zorg op Maat. 25

26 De zorgcoördinator is dhr. S. van der Zee. Bij afwezigheid wordt zijn taak als zorgcoördinator waargenomen door dhr. B. Boekhold. De zorgcoördinator speelt een rol bij de toelating van leerlingen op onze school en voert in verband met de warme overdracht overleg met de basisschool, en regelt samen met de teamleider het mentorenoverleg/zorgadviesteam en organiseert de leerwegondersteuning en huiswerkbegeleiding. Hij is aanspreekpunt voor de sociaal-emotionele begeleiding op school. In klas 1 vindt aan het begin van het schooljaar een onderzoek plaats. Zo kunnen we zien waar bij bepaalde leerlingen eventueel extra aandacht nodig is. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek vinden gesprekken met ouders en leerlingen plaats. Ook in klas 2 en 3 kunnen leerlingen een toets afleggen die extra informatie biedt over de geschikte leerweg. Soms kan er een extra onderzoek nodig zijn om te bekijken wat het beste is voor een leerling of voor een groep. Ouders die het gewenst achten dat hun kind wordt getest, kunnen contact opnemen met dhr. S. van der Zee. Passend onderwijs en de ondersteuningsmogelijkheden op onze school Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent, dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek, als de begeleidingsbehoefte van het kind onze mogelijkheden te boven gaat. Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan dat wij kunnen bieden. Gelukkig werken we samen met andere (speciale) scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard en bestaat er de mogelijkheid toch passend onderwijs voor een leerling te vinden. Op onze website vindt u het Ondersteuningsprofiel van onze school. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen. Voor specifieke vragen over dit onderwerp vragen we u contact op te nemen met de zorgcoördinator, dhr. S. vd Zee Toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs Wanneer blijkt dat een leerling ondersteuning nodig heeft die niet binnen de reguliere school van Voortgezet onderwijs kan worden geboden, maar wel in een van onze scholen van Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen of buiten 26

Inspecteur Boelensschool

Inspecteur Boelensschool SDIGLOOHCS SCHOOLGIDS loohcssneleob ruetcepsni Inspecteur Boelensschool Inspe c s ji w r e d n o p o 2102/1102 ij s t aam n d er w p O O I epsn ma at 2011/2012 SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2016/2017 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015 Welkom LOB-informatieavond Klas 2 MAVO Dinsdag 17 november 2015 Deze avond Opening Kiezen Wat doen wij eraan? De bovenbouw MAVO De sectoren Mogelijkheden na de MAVO Sluiting Kiezen is een proces We onderscheiden

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

TOELATING 4vmbo > 4havo

TOELATING 4vmbo > 4havo TOELATING 4vmbo > 4havo Toelatingsprocedure Toelatingseisen Toelatingsformulier Almelo, mei 2013 Inleiding In de procedure voor de aanmelding en toelating kunnen de volgende stadia onderscheiden worden:

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Determinatie VMBO basis/ kader

Determinatie VMBO basis/ kader Determinatie VMBO basis/ kader 2017-2018 Veldhoven, 23 juni 2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Plaatsing in leerjaar 1 VMBO... 4 3. Overgang naar hogere leerjaren... 4 Plaatsing in leerjaar 2... 4 Plaatsing

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016

Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO. Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Welkom op de voorlichtingsavond 2 MAVO Leerwegen Sectorkeuze Vakkenpakket 17 februari 2016 Programma 20.00 Opening dhr. Keun, afdelingsleider JC2 20.10 Info decaan MAVO, mevr. Bakker 20.30 20.35 21.00

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen brugjaar. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen brugjaar Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 5 Klas 1 B/K... 5 Klas 1 K/M... 6 Klas 1 M/H... 7 Overal

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014

OUDERAVOND 3 HAVO. Dinsdag 7 januari 2014 OUDERAVOND 3 HAVO Dinsdag 7 januari 2014 Agenda: Profielkeuze / vakkenkeuze Structuur onderwijs Tweede fase Welke keuzes moeten worden gemaakt? Hoe maken leerlingen keuzes? Globaal tijdpad Wat te doen

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Welkom bij Dockinga College Ferwert

Welkom bij Dockinga College Ferwert Welkom bij Dockinga College Ferwert Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 WELKOM over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 Programma Afsluiting Basisvorming Leerwegen en Afdelingen Leerwegondersteuning Portfolio Hoe komt het advies tot stand? PAUZE Wat kun je met een diploma

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015. Wij heten u van harte welkom

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015. Wij heten u van harte welkom Vanavond Ouderavond Mavo 3 Maandag 12 januari 2015 Wij heten u van harte welkom Programma 19:30 uur -...:... uur Wat staat uw kind te wachten? Mentoren 3Ma: Dhr Huygen 3Mb: Mw Wessels Afdelingscoördinator

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10 minuten pauze Gastspreker van Lentiz MBO Maasland:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008

19.30 u opening u tweede fase/ studiehuis u profielkeuze u sluiting/ pauze v.a u evt. vragen in lokaal A008 Voorlichtingsavond 3havo profielkeuze en 2-e fase 26-01-2017 19.30 u opening 19.35 u tweede fase/ studiehuis 19.50 u profielkeuze 20.15 u sluiting/ pauze v.a. 20.20 u evt. vragen in lokaal A008 TWEEDE

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut

LEERLINGENSTATUUT. Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR. Leerlingenstatuut LEERLINGENSTATUUT Vastgesteld in de vergadering van de MR in 2015 na instemming van het leerlingendeel van de MR Leerlingenstatuut 2015 1 Inhoudsopgave. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 2 Quiz Nodig: de kaartjes

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART Pakketkeuze 4TL Toelichting programma 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie Vakkenpakketkeuze Pauze 4. Mentoren in lokalen T3a Lub 014 T3b Jns 015 T3c Ber 013

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs.

Elke schooldag wordt geopend met een dagopening, waarin o.a. door Bijbellezing en gebed uiting wordt gegeven aan de identiteit van ons onderwijs. CVO-reglement Versie: 01112014 def. Artikel 1 Grondslag onderwijs Het onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de statutaire grondslag en de missie van de vereniging en in overeenstemming met de

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014. Wij heten u van harte welkom

Vanavond. Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014. Wij heten u van harte welkom Vanavond Ouderavond Mavo 3 Maandag 13 januari 2014 Wij heten u van harte welkom Programma 19:30 uur -...:... uur Wat staat uw kind te wachten? Mentoren 3Ma: Dhr Huygen 3Mb: Mw Wessels Afdelingsmanager

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie