A 2 + Begegnungen. Anne Buscha s Szilvia Szita. Deutsch als Fremdsprache. Glossar. Sprachniveau A 2 + Sprachniveau. Niederländisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A 2 + Begegnungen. Anne Buscha s Szilvia Szita. Deutsch als Fremdsprache. Glossar. Sprachniveau A 2 + Sprachniveau. Niederländisch"

Transcriptie

1 Sprachniveau A 2 + Anne Buscha s Szilvia Szita Begegnungen Deutsch als Fremdsprache Glossar Niederländisch Sprachniveau A 2 + Niederländische Übersetzung: Frens Bakker Radboud Universiteit Nijmegen Radboud in to Languages SCHUBERT-Verlag Leipzig Begegnungen A1 + 1

2 Grammatikalische Fachbegriffe Grammatikalische Fachbegriffe der Ausrufesatz,-" e das Bezugwort, -"er die Endsilbe, -n der Hauptsatz,-" e kausal die Kausalangabe, -n konditional die Konditionalangabe, -n der Konditionalsatz,-" e der Konjunktiv die Konsonantenverbindung, -en der Genitiv das Genitivattribut, -e der Genitiversatz der Nebensatz,-" e die Redepartikel, -n reflexiv reflexive Verben das Reflexivpronomen, - das Relativpronomen, - der Relativsatz,-" e die Silbe, -n die Subjunktion, -en teilreflexiv teilreflexive Verben Kapitel 1: Teile A, C und D das Abitur absagen [er sagte ab, er hat abgesagt] + A abschließen [er schloss ab, er hat abgeschlossen] + A das Studium abschließen der Abschluss,-" e akademisch die Angst,-" e sich anziehen [er zog sich an, er hat sich angezogen] der Arabischkurs, -e der Arbeitsbereich, -e sich ärgern [er ärgerte sich, er hat sich geärgert] attraktiv aufhören [er hörte auf, er hat aufgehört] mit + D mit der Arbeit aufhören die Ausbildung, -en ausgeben [er gibt aus, er gab aus, er hat ausgegeben] + A Geld für Kleider ausgeben das Auslandsstudium, die Auslandsstudien Grammaticale begrippen Grammaticale begrippen de uitroepende zin het antecedent de eindlettergreep de hoofdzin causaal de bepaling van causaliteit voorwaardelijk de bijwoordelijke bepaling van voorwaarde de voorwaardelijke bijzin de conjunctief, de aanvoegende wijs de medeklinkergroep de genitief, de tweede naamval bijvoeglijke bepaling in de tweede naamval de genitiefzin de bijzin het conversatiepartikel wederkerend wederkerende werkwoorden het wederkerend voornaamwoord het betrekkelijk voornaamwoord de betrekkelijke bijzin de lettergreep onderschikkend voegwoord deels wederkerend deels wederkerende werkwoorden Hoofdstuk 1: delen A, C en D het eindexamen(diploma) afzeggen [hij zegde af, hij heeft afgezegd] voltooien [hij voltooide, hij heeft voltooid] de studie voltooien het einddiploma academisch de angst zich aankleden [hij kleedde zich aan, hij heeft zich aangekleed] de cursus Arabisch het werkveld zich ergeren [hij ergerde zich, hij heeft zich geërgerd] aantrekkelijk ophouden [hij hield op, hij is opgehouden] met ophouden met werken de opleiding uitgeven [hij geeft uit, hij gaf uit, hij heeft uitgegeven] geld uitgeven aan kleding de buitenlandse studie SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 2

3 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 backen [er backte, er hat gebacken] + A einen Kuchen/Brot backen beantworten [er beantwortete, er hat beantwortet] + A eine beantworten sich bedanken für + A Ich bedanke mich für Ihre Hilfe. bedienen [er bediente, er hat bedient] + A Gäste bedienen sich beeilen [er beeilte sich, er hat sich beeilt] sich befinden [er befand sich, er hat sich befunden] Berlin befindet sich in Deutschland. begrüßen [er begrüßte, er hat begrüßt] + A Ich begrüße meine Kollegen. Ich begrüße Sie herzlich in unserer Firma. beide der Bereich, -e der Bericht, -e berichten [er berichtete, er hat berichtet] über + A über die Arbeit berichten beruflich die Berufsausbildung, -en die Berufsschule, -n beschreiben [er beschrieb, hat er beschrieben] + A sich beschweren [er beschwerte sich, er hat sich beschwert] über + A Ich beschwere mich über das Essen in der Kantine. bestehen [er bestand, er hat bestanden] aus + D Das Perfekt besteht aus zwei Teilen. betrachten [er betrachtete, er hat betrachtet] + A Betrachten Sie die Grafik. betreuen [er betreute, er hat betreut] + A Gäste betreuen der Betrieb, -e der Betriebsarzt,-" e der Betriebsrundgang,-" e die Biologie der Blues der Bundesbürger, - das Café, -s die Chance, -n der Chefarzt,-" e die Chefsekretärin, -nen die Currywurst,-" e dahinter damals bakken [hij bakte, hij heeft gebakken] een cake/brood bakken beantwoorden [hij beantwoordde, hij heeft beantwoord] een beantwoorden (be)danken voor Ik dank u voor uw hulp. bedienen [hij bediende, hij heeft bediend] gasten bedienen zich haasten [hij haastte zich, hij heeft zich gehaast] zich bevinden [hij bevond zich, hij heeft zich bevonden] Berlijn bevindt zich in Duitsland. begroeten [hij begroette, hij heeft begroet] Ik begroette mijn collega's. Ik begroet u hartelijk in ons bedrijf. beide(n) het terrein, het gebied het verslag verslag uitbrengen [hij bracht verslag uit, hij heeft verslag uitgebracht] over verslag uitbrengen over het werk beroeps-, beroepshalve de beroepsopleiding de vakschool beschrijven [hij beschreef, heeft beschreven] zijn beklag doen [hij deed zijn beklag, hij heeft zijn beklag gedaan] over Ik doe mijn beklag over het eten in de kantine. bestaan [hij bestaat, hij heeft bestaan] uit De voltooid tegenwoordige tijd bestaat uit twee delen. bekijken [hij bekeek, hij heeft bekeken] Bekijkt u de grafiek. zorgen voor [hij zorgde voor, hij heeft gezorgd voor] zorgen voor gasten het bedrijf de bedrijfsarts de rondleiding door het bedrijf de biologie de blues de Duitser (burger van de Bondsrepubliek Duitsland) de koffiebar de kans de geneesheer-directeur de directiesecretaresse de kerrieworst daarachter, erachter toen(tertijd) SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 3

4 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 daneben die Datei, -en das Diplom, -e die Diplomarbeit, -en der Dozent, -en die Dozentin, -nen sich duschen [er duschte sich, er hat sich geduscht] eher eigentlich der Eingang,-" e erarbeiten [er erarbeitete, er hat erarbeitet] + A Erarbeiten Sie die Regeln. das Ergebnis, -se erhalten [er erhält, er erhielt, er hat erhalten] + A einen Brief erhalten sich erinnern [er erinnerte sich, er hat sich erinnert] an + A Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit? sich erkälten [er erkältete sich, er hat sich erkältet] erkennen [er erkannte, er hat erkannt] + A Welchen Beruf erkennen Sie auf der Zeichnung? erlernen [er erlernte, er hat erlernt] + A einen Beruf erlernen das Fach, -"er das Fachgymnasium, die Fachgymnasien die Fachhochschule, -n der Fachtext, -e die Fachzeitschrift, -en der Fahrer, - fehlenddie fehlenden Nomen der Feuerwehrmann, -"er sich föhnen [er föhnte sich, er hat sich geföhnt] die Form, -en sich freuen [er freute sich, er hat sich gefreut] auf + A Ich freue mich auf meinen nächsten Urlaub. sich freuen [er freute sich, er hat sich gefreut] über + A Ich freue mich über die Blumen. der Fußballmeister, - der Fußballverein, -e die Gesamtschule, -n die Grundregel, -n die Grundschule, -n das Gymnasium, die Gymnasien halten [er hält, er hielt, er hat gehalten] + A eine Vorlesung halten daarachter, erachter het bestand, -en het diploma de afstudeerscriptie de docent de docente zich douchen [hij douchte zich, hij heeft zich gedoucht] eerder eigenlijk de ingang uitwerken [hij werkte uit, hij heeft uitgewerkt] Werkt u de regels uit. het resultaat ontvangen [hij ontvangt, hij ontving, hij heeft ontvangen] een brief ontvangen zich herinneren [hij herinnerde zich, hij heeft zich herinnerd] Herinnert u zich uw schooltijd? kou vatten [hij vatte kou, hij heeft kou gevat] herkennen [hij herkende, hij heeft herkend] Welk beroep herkent u op de tekening? leren [hij leerde, hij heeft geleerd] een beroep leren het vak het gespecialiseerd gymnasium de technische hogeschool de vakspecifieke tekst het vaktijdschrift de bestuurder ontbrekend de ontbrekende naamwoorden de brandweerman (zijn haar) föhnen [hij föhnde (zijn haar), hij heeft (zijn haar) geföhnd] de vorm zich verheugen [hij verheugde zich, hij heeft zich verheugd] op Ik verheug me op mijn volgende vakantie. blij zijn [ik was blij, hij is blij geweest] met Ik ben blij met de bloemen. de voetbalkampioen de voetbalvereniging de scholengemeenschap de grondregel de basisschool het gymnasium houden [hij houdt, hij hield, hij heeft gehouden] college geven SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 4

5 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 die Handelshochschule, -n das Hauptgebäude, - der Hauptrechner, - die Hauptschule, -n der Hauptschulabschluss,-" e immerhin die Installation, -en sich interessieren [er interessierte sich, er hat sich interessiert] für + A Ich interessiere mich für klassische Musik. die Jugendmannschaft, -en sich kämmen [er kämmte sich, er hat sich gekämmt] kennen [er kannte, er hat gekannt] + A die Kenntnis, -se die Klasse, -n klopfen [er klopfte, er hat geklopft] die Kontrolle, -n lachen [er lachte, er hat gelacht] über + A die Landesmeisterschaft, -en der Lebenslauf,-" e das Lieblingsfach, -"er liegen [er lag, er hat gelegen] die Lokomotive, -n der Lösungsschlüssel, - das Lotto, -s im Lotto gewinnen das Management, - der Manager, - die Mannschaft, -en der Marketingmanager, - das Masterdiplom, -e die Matur; die Matura das Mitglied, -er die mittlere Reife der Modeberuf, -e nennen [er nannte, er hat genannt] + A die Note, -n die Notenskala, die Skalen ob organisieren [er organisierte, er hat organisiert] + A ein Fest organisieren das Patent, -e das Patentamt, -"er der Patentanwalt,-" e der Patentprüfer, - der Patient, -en der Philosoph, -en de handelshogeschool het hoofdgebouw de centrale computer de mavo het mavodiploma immers, toch (maar) de installatie zich interesseren [hij interesserde zich, hij heeft zich geïnteresseerd] voor Ik interesseer me voor klassieke muziek. het jeugdelftal zijn haren kammen [hij kamde zijn haren, hij heeft zijn haren gekamd] kennen [hij kende, hij heeft gekend] de kennis, het weten de klas kloppen [hij klopte, hij heeft geklopt] de controle lachen het landskampioenschap het curriculum vitae het lievelingsvak liggen [hij lag, hij heeft gelegen] de locomotief de antwoordsleutel de lotto de lotto winnen het management de manager het elftal de marketingmanager het masterdiploma het vwo-eindexamen het lid het havo-diploma het modeberoep noemen [hij noemde, hij heeft genoemd] het cijfer, punt de puntenschaal of organiseren [hij organiseerde, hij heeft georganiseerd] een feest organiseren het patent, octrooi het octrooibureau de octrooiadvocaat de octrooi-onderzoeker de patiënt de filosoof SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 5

6 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 die Physik der Pilot, -en die Politik, -en der Politiker, - polyglott der Popstar, -s das Praktikum, die Praktika die Presse die Presseabteilung, -en der Produktmanager, - der Professor, -en die Professorin, -nen die Realschule, -n der Rundgang,-" e einen Rundgang machen schießen [er schoss, er hat geschossen] + A ein Tor schießen sich schminken [er schminkte sich, er hat sich geschminkt] die Schulausbildung, -en die Schule, -n das Schulfach, -"er die Schulpflicht das Schulsystem, -e die Schulzeit, -en das Seminar, -e der Ski sogar Unsere Mannschaft war sogar Fußballmeister. der Spaß Das Studium macht mir Spaß. die Spitzenklasse, -n ein Koch der Spitzenklasse die Strategie, -n sich streiten [er stritt sich, er hat sich gestritten] das Studienjahr, -e die Studienrichtung, -en das Studium, die Studien die Stufe, -n stundenlang der Superstar, -s das System, -e tabellarisch die Tendenz, -en die Theatervorstellung, -en sich treffen [er trifft sich, er traf sich, er hat sich getroffen] mit + D Carla und Joseph treffen sich. de natuurkunde de piloot de politiek de politicus polyglot, veeltalig de popster de stage de pers de persafdeling de productmanager de professor de vrouwlijke professor de havo de rondgang een rondgang maken schieten [hij schoot, hij heeft geschoten] een doelpunt maken zich opmaken, zich schminken [hij maakte zich op, hij heeft zich opgemaakt] de schoolopleiding de school het schoolvak de leerplicht het schoolsysteem de schooltijd het werkcollege de ski zelfs Ons elftal was zelfs voetbalkampioen. het plezier Ik vind de studie leuk. de topklasse een eersteklas kok, een topkok de strategie ruzie maken [hij maakte ruzie, hij heeft ruzie gemaakt] het studiejaar de studierichting de studie het niveau urenlang de superster het systeem tabellarisch de tendens de theatervoorstelling ontmoeten [hij ontmoet, hij ontmoette, hij heeft ontmoet] Carla en Joseph ontmoeten elkaar. SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 6

7 Kapitel 1 Hoofdstuk 1 Carla trifft sich mit Joseph. turnen [er turnte, er hat geturnt] der Übersetzer, - das Übersetzerstudium sich unterhalten [er unterhält sich, er unterhielt sich, er hat sich unterhalten] über + A Die Kollegen unterhalten sich über das Wetter. der Unterricht, -e unterrichten [er unterrichtete, er hat unterrichtet] + A die Unterrichtsstunde, -n der Verein, -e sich verlieben [er verliebte sich, er hat sich verliebt] in + A Ich habe mich in dich verliebt. der Vitamin, -e der Volkswirt, -e das Volkswirtschaftsstudium die Vorlesung, -en das Weihnachtslied, -er die Zensur, -en ziemlich Kapitel 1: Teil B der Absolvent, -en absolvieren [er absolvierte, er hat absolviert] + A ein hartes Studium absolvieren der Akademiker, - der Apotheker, - die Arbeitschance, -n arbeitslos Ich bin arbeitslos. der Arbeitsmarkt,-" e die Arbeitsmöglichkeit, -en berufstätig der/die Berufstätige (adjektivisch dekliniert) der Betriebswirt, -e bieten [er bot, er hat geboten] + A der Biologe, -n die Chance, -n die Finanzen (Pl.) sich fühlen [er fühlte sich, er hat sich gefühlt] wie + Nomen gering geringe Chancen haben die Gesamtquote, -n die Grundlage, -n für + A die Grundlage für eine erfolgreiche Karriere sein Carla ontmoet Joseph. gymmen [hij gymde, hij heeft gegymd] de vertaler de vertaalopleiding (met iemand) praten [hij praat, hij praatte, hij heeft gepraat] over De collega's praten over het weer. het onderwijs, de les onderwijzen [hij onderwees, hij heeft onderwezen] de les de vereniging verliefd worden [hij werd verliefd, hij is verliefd geworden] op Ik ben op jou verliefd geworden. de vitamine de econoom de studie economie het hoorcollege het kerstlied de censuur tamelijk Hoofdstuk 1: deel B de geslaagde, de afgestudeerde (een studie) afsluiten [hij sloot af, hij heeft afgesloten] een moeilijke studie afsluiten de academicus de apotheker de kans op werk werkloos Ik ben werkloos. de arbeidsmarkt de werkgelegenheid, de gelegenheid te werken (in een beroep) werkzaam de (in een beroep) werkende de bedrijfseconoom bieden [hij bood, hij heeft geboden] de bioloog de kans de financiën zich voelen [hij voelde zich, hij heeft zich gevoeld] als gering geringe kansen hebben het totale percentage de grondslag de grondslag voor een succesvolle loopbaan zijn SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 7

8 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 kämpfen [er kämpfte, er hat gekämpft] um + A um das Überleben kämpfen die Kanzlei, -en die Karriere, -n der Maschinenbau der Mathematiker, - der Ökonom, -en ökonomisch der Physiker, - der Staatsdienst steil eine steile Karriere das Überleben sich verdoppeln [er verdoppelte sich, er hat sich verdoppelt] Die Zahl der Akademiker hat sich verdoppelt. vergleichen [er verglich, er hat verglichen] A mit + D Vergleichen Sie die Situation in Deutschland mit der Situation in Ihrem Heimatland. der Wirtschaftsmathematiker, - die Zukunftsaussicht, -en Kapitel 2: Teile A, C und D die Abendkasse, -n die Abenteuerreise, -n der Abschied, -e die Absicht, -en die Absprache, -n achten [er achtete, er hat geachtet] auf + A Achten Sie auf die Wortstellung. der Actionfilm, -e die Airline, -s die Alltagssprache, -n analog eine analoge Kamera die Angst,-" e eine Stadt in Angst sich (D) ansehen [er sieht sich an, er sah sich an, er hat sich angesehen] + A Ich sehe mir diesen Film an. der Anzug, -" e die Aula, -s der Ausdruck,-" e die Aussage, -n das Ausstellungsprogramm, -e das Autorennen, - der Autor, -en vechten [hij vocht, hij heeft gevochten] om vechten om te overleven het advocatenkantoor de carrière de machinebouw, de werktuigbouw de wiskundige de econoom economisch de natuurkundige de overheidsdienst steil een steile carrière het overleven verdubbelen [hij verdubbelde, hij heeft zich verdubbeld] Het aantal academici is verdubbeld. vergelijken [hij vergeleek, hij heeft vergeleken] Vergelijkt u de situatie in Duitsland met de situatie in uw thuisland. de bedrijfswiskundige het toekomstperspectief Hoofdstuk 2: delen A, C en D de avondkassa de avonturenreis het afscheid de opzet de afspraak, de overeenkomst letten [hij lette, hij heeft gelet] op Let u op de woordvolgorde. de actiefilm de luchtvaartmaatschappij de alledaagse taal analoog een analoge camera de angst een stad in angst bekijken [ik bekijk, hij bekeek, hij heeft bekeken] Ik bekijk deze film. het pak de aula de uitdrukking de verklaring het tentoonstellingsprogramma de autorace de auteur SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 8

9 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 bedeutend beobachten [er beobachtete, er hat beobachtet] + A betrügen [er betrog, er hat betrogen] + A biografisch ein biografischer Text der Bombenerfolg, -e der Buchladen,-" der Chefdirigent, -en die Digitalkamera, -s der Dirigent, -en dirigieren [er dirigierte, er hat dirigiert] an der Oper dirigieren der Dokumentarfilm, -e das Drama, die Dramen durcheinanderbringen [er brachte durcheinander, er hat durcheinandergebracht] + A das Leben einer Person durcheinanderbringen ebenfalls echt ehrgeizig die Einweihungsparty, -s empfehlen [er empfiehlt, er empfahl, er hat empfohlen] + D + A Ich empfehle Ihnen diesen Film. das Ende, -n die Entführung, -en Die Entführung aus dem Serail die Entwicklung, -en erfolgreich sich erkundigen [er erkundigte sich, er hat sich erkundigt] nach + D Ich erkundige mich nach den Öffnungszeiten. die Erlaubnis, -se die Ermordung, -en der Erzbischof,-" e die Existenz, -en der Experte, -n die Faszination, -en die Fernbedienung, -en die Fernsehzeitung, -en das Filmangebot, -e der Finanzdirektor, -en das Freizeitgeschäft, -e die Freizeitindustrie, -n die Freizeitveranstaltung, -en das Freizeitverhalten, - die Funktion, -en aanzienlijk, belangrijk observeren [hij observeerde, hij heeft geobserveerd] bedriegen [hij bedroog, hij heeft bedrogen] biografisch een biografische tekst het reuzensucces de boekwinkel de chefdirigent de digitale camera de dirigent dirigeren [hij dirigeerde, hij heeft gedirigeerd] in de opera dirigeren de filmdocumentaire het drama in de war sturen [hij stuurde in de war, hij heeft in de war gestuurd] het leven van een persoon in de war sturen eveneens echt eerzuchtig het inwijdingsfeest aanbevelen [hij beveelt aan, hij beval aan, hij heeft aanbevolen] Ik beveel u deze film aan. het einde de ontvoering De ontvoering uit het serail de ontwikkeling succesvol informeren [hij informeerde, hij heeft geïnformeerd] naar Ik informeer naar de openingstijden. de toestemming de moord de aartsbisschop het bestaan de expert de fascinatie de afstandsbediening de televisiegids het filmaanbod de financieel directeur het vrijetijdsbedrijf de vrijetijdsindustrie het vrijetijdsevenement het vrijetijdsgedrag de functie SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 9

10 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 der Gastdirigent, -en die Gelegenheit, -en das Gemälde, - das Gesellschaftsspiel, -e Gesellschaftsspiele spielen das Gewandhaus (Konzertgebäude in Leipzig) handeln [er handelte, er hat gehandelt] von + D Der Film handelt von der Liebe. hauptsächlich der Humor inspirieren [er inspirierte, er hat inspiriert] + A die Interpretation, -en das Interview, -s irgendwohin jenseits Jenseits von Afrika (Titel) der Kaiser, - die Kaiserin, -nen der Kameramann, -"er das Kammerspiel,-" e der Kapellmeister, - die Kassette, -n der Kassettenspieler, - das Kinderbild, -er kinderlos der Kindermörder, - der Klassiker, - komisch die Komödie, -n komponieren [er komponierte, er hat komponiert] + A der Komponist, -en das Konservatorium, die Konservatorien die Konzerthalle, -n der Kopfhörer, - der Kräuterschnaps der Kuss,-" e küssen [er küsste, er hat geküsst] + A die Kutsche, -n der Lautsprecher, - leiden können [er konnte leiden, er hat leiden können] + A Katzen kann ich nicht leiden. leiten [er leitete, er hat geleitet] + A ein Institut leiten die Leitung, -en der Liebesbrief, -e der Liebesfilm, -e die Metropole, -n de gastdirigent de gelegenheid het schilderij het gezelschapsspel gezelschapsspelen spelen het Gewandhaus (concertgebouw in Leipzig) gaan [hij ging, hij is gegaan] over De film gaat over de liefde. hoofdzakelijk de humor inspireren [hij inspireerde, hij heeft geïnspireerd] de interpretatie het interview, het vraaggesprek ergens heen aan de andere kant Aan de andere kant van Afrika (titel) [Engels: Out of Afrika] de keizer de keizerin de cameraman het kamerspel de dirigent, de kapelmeester de cassette de cassettespeler de kinderfoto kinderloos de kindermoordenaar de klassieker komisch de komedie componeren [hij componeerde, hij heeft gecomponeerd] de componist het conservatorium het concertgebouw de koptelefoon de kruidenbitter de kus kussen [hij kuste, hij heeft gekust] de koets de luidspreker kunnen uitstaan [hij kon uitstaan, hij heeft kunnen uitstaan] Katten kan ik niet uitstaan. leiden [hij leidde, hij heeft geleid] een instituut leiden de leiding de liefdesbrief de liefdesfilm de metropool SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 10

11 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 der Mord, -e der Mörder, - die Mordserie, -n das Motiv, -e musikalisch das Musikstück, -e der Nachfolger, - national die Nationalgeschichte, -n das Nationalorchester, - der Naturfilm, -e die Notwendigkeit, -en die Olympiahalle, -n die Oper, -n das Operndebüt, -s das Opernhaus, -"er der Originaltitel, - der Palast,-" e der Philharmoniker, - plötzlich populär die Prämiere, -n präsentieren [er präsentierte, er hat präsentiert] + A der Produzent, -en psychopathisch das Publikum die Raucherecke, -n der Regisseur, -e romantisch der Sänger, - der Schauspieler, - das Schlagzeug, -e die Schließungszeit, -en der Schriftsteller, - der Schritt, -e die Schulden (Pl.) der Seeblick, -e der Sender, - den Sender wechseln das Serail, -s die Serie, -n siegreich die Sinfonie, -n sinken [er sank, er ist gesunken] Die Verbrechensrate sinkt. die Skizze, -n die Skulptur, -en die Sonntagsvorstellung, -en de moord de moordenaar de moordserie het motief muzikaal het muziekstuk de opvolger nationaal de nationale geschiedenis het nationaal orkest de natuurfilm de noodzaak het olympisch stadion de opera het operadebut het operagebouw de oorspronkelijke titel het paleis het lid van een filharmonisch orkest plotseling populair de première presenteren [hij presenteerde, hij heeft gepresenteerd] de producent psychopathisch het publiek de rokershoek de regisseur romantisch de zanger de toneelspeler het slagwerk de sluitingstijd de schrijver de stap de schulden het uitzicht op zee de zender van zender wisselen het serail de serie zegevierend de symfonie zinken, dalen [hij zonk, hij is gezonken] Het percentage inbraken daalt. de schets de sculptuur de zondagsvoorstelling SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 11

12 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 sozial sparsam der Spieler, - der Spielfilm, -e die Station, -en sterben [er stirbt, er starb, er ist gestorben] die Stereoanlage, -n die Szene, -n die Tante, -n das Telefongespräch, -e telefonisch der Tod, -e tragisch trainieren [er trainierte, er hat trainiert] treiben [er trieb, er hat getrieben] + A Sport treiben der Trend, -s überhaupt (nicht) Ich kann überhaupt nicht singen. übernehmen [er übernimmt, er übernahm, er hat übernommen] + A die Leitung übernehmen überwältigend die Umfrage, -n unbetont Underberg (alkoholisches Getränk) ungefähr der Untergang,-" e unternehmen [er unternimmt, er unternahm, er hat unternommen] + A eine Reise unternehmen unterstützen [er unterstützte, er hat unterstützt] + A einen Freund unterstützen die Untersuchung, -en sich verändern [er veränderte sich, er hat sich verändert] Das Leben der Köchin verändert sich. das Verbrechen, - die Verbrechensrate, -n verbringen [er verbrachte, er hat verbracht] der Verkauf,-" e verpassen [er verpasste, er hat verbracht] + A einen Trend verpassen verspielen [er verspielte, er hat verspielt] + A sein Geld verspielen der Verstärker, - versuchen [er versuchte, er hat versucht] verwöhnen [er verwöhne, er hat verwöhnt] + A sociaal spaarzaam, zuinig de speler de speelfilm het station [geen treinstation!] sterven [hij sterft, hij stierf, hij is gestorven] de stereo-installatie de scène de tante het telefoongesprek telefonisch de dood tragisch trainen [hij trainde, hij heeft getraind] drijven [hij dreef, hij heeft gedreven] sporten, aan sport doen de trend helemaal (niet) Ik kan helemaal niet zingen. overnemen [hij neemt over, hij nam over, hij heeft overgenomen] de leiding overnemen overweldigend de enquête onbeklemtoond Underberg (alocoholische drank) ongeveer de ondergang ondernemen [hij onderneemt, hij ondernam, hij heeft ondernomen] een reis maken (onder)steunen [hij (onder)steunde, hij heeft ondersteund/gesteund] een vriend steunen het onderzoek veranderen [hij veranderde, hij is veranderd] Het leven van de kokkin verandert. de misdaad het misdaadcijfer doorbrengen [hij bracht door, hij heeft doorgebracht] de verkoop missen [hij missen, hij heeft gemist] een trend missen vergokken [hij vergokte, hij heeft vergokt] zijn geld vergokken de versterker proberen [hij probeerde, hij heeft geprobeerd] verwennen [hij verwende, hij heeft verwend] SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 12

13 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 verwöhnt die Videokamera, -s die Volkshochschule, -n die Volksmusik vorher die Wahl, -en die Wahl zu Miss Germany wahrscheinlich wechseln [er wechselte, er hat gewechselt] + A den Sender wechseln wegnehmen [er nimmt weg, er nahm weg, er hat weggenommen] + D + A Du hast mir den Platz weggenommen. die Weile Sie unterhalten sich eine Weile. der Weltruhm die Wirtschaft, -en der Wirtschaftszweig, -e das Wunder, - die Zauberflöte der Zeichentrickfilm, -e der Zivilisierungsprozess, -e zufällig der Zuschauer, - der Zweig, -e Kapitel 2: Teil B aufgeklärt ein aufgeklärter Fall aufklären [er klärte auf, er hat aufgeklärt] + A einen Mord aufklären die Aufklärung, -en die Aufklärung eines Verbrechens der Bankmitarbeiter, - der Bankräuber, - der Banküberfall,-" e bedrohen [er bedrohte, er hat bedroht] + A den Bankmitarbeiter mit einer Pistole bedrohen der Beweis, -e die Bibel böse ein böser Mensch der Detektiv, -e der Dieb, -e die Diebin, -nen der Diebstahl,-" e verwend de videocamera de volksuniversiteit de volksmuziek voorheen, eerst de verkiezing de verkiezing tot Miss Germany waarschijnlijk wisselen [hij wisselde, hij is gewisseld] van zender wisselen inpikken, wegnemen [hij neemt weg, hij nam weg, hij heeft weggenemen] Jij hebt mijn plaats ingepikt. de poos Zij praten een poosje met elkaar. de wereldfaam de economie de bedrijfstak, de economische tak het wonder de toverfluit de tekenfilm het beschavingsproces toevallig de toeschouwer de tak Hoofdstuk 2: deel B opgehelderd een opgehelderd geval oplossen [hij helderde op, hij heeft opgehelderd] een moord ophelderen de opheldering de opheldering van een misdaad de bankmedewerker de bankrover de bankoverval bedreigen [hij bedreigde, hij heeft bedreigd] de bankmedewerker met een pistool bedreigen het bewijs de bijbel slecht een slecht mens de detective de dief de dievegge de diefstal SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 13

14 Kapitel 2 Hoofdstuk 2 der Doppelmord, -e dumm einbrechen [er bricht ein, er brach ein, er hat eingebrochen] in ein Geschäft einbrechen der Einbrecher, - der Einbruch,-" e erscheinen [er erschien, er ist erschienen] die Erzählung, -en das Exportprodukt, -e faszinieren [er faszinierte, er hat fasziniert] + A festnehmen [er nimmt fest, er nahm fest, er hat festgenommen] + A einen Verbrecher festnehmen fliehen [er floh, er ist geflohen] gelten [er gilt, er galt, er hat gegolten] als Als erster Krimi gilt eine Erzählung von E. A. Poe. das Grundmotiv, -e der Hauptkommissar, -e die Jagd, -en nach + D die Jagd nach Verbrechern jagen [er jagte, er hat gejagt] + A einen Verbrecher jagen der Kampf,-" e der Kriminologe, -n die Krimiserie, -n die Maske, -n mutig die Pistole, -n der Polizist, -en die Polizistin, -nen das Portemonnaie, -s der Privatdetektiv, -e spurlos spurlos verschwinden staatlich stehlen [er stiehlt, er stahl, er hat gestohlen] + A einen Ring stehlen die Straftat, -en der Täter, - die Täterin, -nen überfallen [er überfällt, er überfiel, er hat überfallen] + A eine Bank überfallen unbekannt unbeliebt ungelöst der Verbrecher, - de dubbele moord dom inbreken [hij breekt in, hij brak in, hij heeft ingebroken] in een winkel inbreken de inbreker de inbraak verschijnen [hij verscheen, hij is verschenen] het verhaal het exportproduct fascineren [hij fascineerde, hij heeft gefascineerd] oppakken [hij pakt op, hij pakte op, hij heeft opgepakt] een misdadige oppakken vluchten [hij vluchtte, hij is gevlucht] gelden [hij geldt, hij gold, hij heeft gegolden] Een verhaal van E. A. Poe geldt als het eerste misdaadverhaal. het grondmotief de hoofdcommissaris de jacht op de jacht op misdadigers jagen [hij joeg, hij heeft gejaagd] jacht maken op een misdadiger het gevecht de criminoloog de misdaadserie het masker moedig het pistool de politieagent de politieagente de portemonnee de privédetective spoorloos spoorloos verdwijnen rijksstelen [hij steelt, hij stal, hij heeft gestolen] een ring stelen het delict, de strafbare daad de dader de daderes overvallen [hij overvalt, hij overviel, hij heeft overvallen] een bank overvallen onbekend ongeliefd onopgelost de misdadiger SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 14

15 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 verhaften [er verhaftete, er hat verhaftet] + A einen Verbrecher verhaften das Verhör, -e verhören [er verhörte, er hat verhört] + A den Täter verhören verschwinden [er verschwand, er ist verschwunden] verweisen [er verwies, er hat verwiesen] auf + A auf die Bibel verweisen der Zeuge, -n die Zeugin, -nen der Zusammenhang,-" e in diesem Zusammenhang Kapitel 3: Teile A, C und D abbezahlen [er bezahlte ab, er hat abbezahlt] + A einen Kredit abbezahlen abheben [er hob ab, er hat abgehoben] + A Geld abheben abnehmen [er nimmt ab, er nahm ab, er hat abgenommen] ähnlich die Aktentasche, -n alltäglich sich ändern [er änderte sich, er hat sich geändert] Die Zeiten ändern sich. der/die Angestellte, -n (adjektivisch dekliniert) anonym anschließend das Antiquariat, -e die Anzahl, -en die Arbeitsstelle, -n arm der Artikel, - aufnehmen [er nimmt auf, er nahm auf, er hat aufgenommen] + A einen Kredit aufnehmen die Augencreme, -s die Auktionsfirma, die Firmen der Auslaut, -e der Ausschnitt, -e ausüben [er übte aus, er hat ausgeübt] + A einen Beruf/eine Tätigkeit ausüben der Automat, -en das Bankformular, -e die Bankkarte, -n der Bankschalter, - die Baumwolle arresteren [hij arresteerde, hij heeft gearresteerd] een misdadiger arresteren het verhoor verhoren [hij verhoorde, hij heeft verhoord] de dader verhoren verdwijnen [hij verdween, hij is verdwenen] verwijzen [hij verwees, hij heeft verwezen] naar naar de bijbel verwijzen de (mannelijke) getuige de (vrouwelijke) getuige het verband in dit verband Hoofdstuk 3: delen A, C en D aflossen [hij loste af, hij heeft afgelost] een lening aflossen opnemen [hij nam op, hij heeft opgenomen] geld opnemen afvallen [hij valt af, hij viel af, hij is afgevallen] vergelijkbaar de aktentas alledaags veranderen [hij veranderde, hij is veranderd] de tijden veranderen de werknemer/werkneemster anoniem vervolgens het antiquariaat het aantal de baan arm het artikel opnemen [hij neemt op, hij nam op, hij heeft opgenomen] en lening aangaan de oogcrème het veilinghuis de woordeindklinker het décolleté, de v-hals uitoefenen [hij oefende uit, hij heeft uitgeoefend] een beroep/een werkzaamheid uitoefenen de automaat het bankformulier de betaalkaart de bankbalie het katoen SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 15

16 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 beantragen [er beantragte, er hat beantragt] + A Ich beantrage die Eröffnung eines Kontos. die Bedingung, -en die Bekleidung, -en das Benzin beraten [er berät, er beriet, er hat beraten] + A einen Kunden beraten die Beratung, -en der Betrag,-" e betragen [er beträgt, er betrug, er hat betragen] Der Gewinn betrug eine Million Euro. die Bildung der Boulevard, -s brutto das Bruttoeinkommen, - das Bruttogehalt, -"er der Bummel, - das Computergeräusch, -e die Damenbekleidung die Delikatessen (Pl.) der Designer, - der Diamantring, -e dick die Drogerie, -n dünn der Durchschnitt, -e das Durchschnittsalter, - die Durchschnittsfamilie, -n die Eigenschaft, -en einführen [er führte ein, er hat eingeführt] + A die Bankkarte einführen eingeben [er gibt ein, er gab ein, er hat eingegeben] + A die Geheimzahl eingeben das Einkommen, - einleiten [er leitete ein, er hat eingeleitet] + A einen Nebensatz einleiten die Einnahme, -n einnehmen [er nimmt ein, er nahm ein, er hat eingenommen] + A Geld einnehmen eintippen [er tippte ein, er hat eingetippt] + A den Betrag eintippen einzahlen [er zahlte ein, er hat eingezahlt] + A Geld auf das Konto einzahlen die Empfehlung, -en aanvragen [hij vroeg aan, hij heeft aangevraagd] Ik doe een aanvraag om een rekening te openen. de voorwaarde bekleding de benzine adviseren [hij adviseert, hij adviseerde, hij heeft geadviseerd] een klant adviseren het overleg het bedrag bedragen [hij bedraagt, hij bedroeg, hij heeft bedragen] De winst bedraagt een miljoen. de vorming, de scholing de boulevard bruto het bruto-inkomen het brutoloon de wandeling het computergeluid de dameskleding de delicatessen de ontwerper de diamantring dik de drogisterij dun het gemiddelde de gemiddelde leeftijd het gemiddelde gezin de eigenschap invoeren [hij voerde in, hij heeft ingevoerd] een bankpas invoeren intoetsen, invoeren [hij voert in, hij voerde in, hij heeft ingevoerd] de geheime code invoeren het inkomen inleiden [hij leidde in, hij heeft ingeleid] een bijzin inleiden de inkomsten ontvangen [hij ontvangt, hij ontving, hij heeft ontvangen] geld ontvangen intypen, intoetsen [hij toetste in, hij heeft ingetoetst] het bedrag intoetsen storten [hij stortte, hij heeft gestort] geld op een rekening storten de aanbeveling SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 16

17 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 die Energie, -n entnehmen [er entnimmt, er entnahm, er hat entnommen] + A die Bankkarte entnehmen die Entscheidung, -en eine Entscheidung treffen erfüllen [er erfüllte, er hat erfüllt] + A einen Wunsch erfüllen die Erinnerung, -en erleben [er erlebte, er hat erlebt] + A So etwas habe ich noch nie erlebt. ersteigern [er ersteigerte, er hat ersteigert] + A das Fachgeschäft, -e der Fall,-" e die Fee, -n das Ferienhaus, -"er fern der Fernsehkanal,-" e der Fernsehsender, - der Fleischer, - führen [er führte, er hat geführt] + A ein Leben in Saus und Braus führen das Gartenmöbel, - das Gehalt, -"er die Geheimzahl, -en die Geldausgabe, -n der Geldautomat, -en der Geldschein, -e gemütlich die Gewinnsumme, -n das Girokonto, -s/die Konten gründen [er gründete, er hat gegründet] + A eine Firma gründen die Halskette, -n das Haushaltsgerät, -e die Haushaltsware, -n die Herrenbekleidung die Hilfsorganisation, -en der Hut,-" e die Hypothese, -n das Image, -s die Januarwoche, -n die erste Januarwoche jeweils kaufmännisch die Kette, -n die Kinderbekleidung de energie verwijderen [hij verwijdert, hij verwijderde, hij heeft verwijderd] de bankpas verwijderen het besluit een besluit nemen vervullen [hij vervulde, hij heeft vervuld] een wens vervullen de herinnering meemaken, beleven [hij beleefde, hij heeft beleefd] Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. op een veiling kopen [hij kocht op een veiling, hij heeft op een veiling gekocht] de speciaalzaak het geval, de naamval de fee het vakantiehuis ver de televisiezender de televisiezender de slager leiden [hij leidde, hij heeft geleid] een leventje van plezier leiden het tuinmeubel het loon de geheime code de gelduitgifte de geldautomaat het bankbiljet gezellig het prijzengeld de girorekening stichten [hij stichtte, hij heeft gesticht] een bedrijf stichten de halsketting het huishoudelijk apparaat het huishoudelijk product de herenkleding de hulporganisatie de hoed de hypothese het imago de januariweek de eerste januariweek/week van januari telkens commercieel de halsketting de kinderkleding SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 17

18 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 die Kirche, -n der König, -e die Königin, -nen konkret der Konsumartikel, - das Konto, -s/die Konten ein Konto eröffnen/sperren die Kontoeröffnung, -en die Kontokarte, -n die Kontonummer, -n die Kosmetik der Kredit, -e einen Kredit aufnehmen die Kreuzfahrt, -en der Kundenservice lächelnd das Leder, - die Lederware, -n der Lippenstift, -e die Lotterie, -n der Lottogewinner, - der Lottoschein, -e die Lottozentrale, -n der Luxus das Magazin, -e das Märchen, - der Moderator, -en der Nachrichtensender, - nervös netto das Nettoeinkommen, - das Neudeutsch obligatorisch der Ohrring, -e der Öko-Laden,-" der Onkel, - die Organisation, -en das Parfum,-" e die Persönlichkeit, -en der Portier, -s die Qualität, -en der Rang,-" e real die Realität, -en recht Das ist recht schön. reich der Reichtum, -"er de kerk de koning de koningin concreet het consumentenartikel de rekening, het conto een rekening openen/blokkeren het openen van een rekening de rekeningkaart het rekeningnummer de cosmetica de lening een lening aangaan de cruise de klantendienst glimlachend het leer de lederwaar de lippenstift de loterij de lottowinnaar het lottobiljet het lottokantoor de luxe het tijdschrift, het actualiteitenprogramma het sprookje de presentator de nieuwszender nerveus netto het netto-inkomen het Nieuwduits verplicht de oorring de natuurwinkel de oom de organisatie het parfum de persoonlijkheid de portier de kwaliteit de rang reëel de realiteit vrij, tamelijk Dat is tamelijk duur. rijk de rijkdom SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 18

19 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 das Reisebüro, -s der Reiseführer, - die Reklamation, -en reklamieren [er reklamierte, er hat reklamiert] + A die Ware reklamieren rekonstruieren [er rekonstruierte, er hat rekonstruiert] + A die Rentenversicherung, -en der Ring, -e der Schalter, - schließlich der Schmuck die Schreibware, -n die Sendung, -en die Sozialversicherung, -en das Sparbuch, -"er sparen [er sparte, er hat gespart] das Sparkonto, -s/die Sparkonten spenden [er spendete, er hat gespendet] für soziale Zwecke spenden sperren [er sperrte, er hat gesperrt] + A das Konto sperren die Spielrunde, -n die Spielwaren (Pl.) statistisch die Steuer, -n der Stift, -e teilnehmen [er nimmt teil, er nahm teil, er hat teilgenommen] an + D an einer Sitzung/Spielrunde teilnehmen die Teilzeit das Telegeschäft das Tierheim, -e der Traum, -"e von + D der Traum vom Reichtum die Trommel, -n überglücklich überweisen [er überwies, er hat überwiesen] + A Geld überweisen übrig umgangssprachlich die Umgebung, -en der Umsatz,-" e die Umwelt unauffällig unglaublich unpünktlich die Unterhaltungselektronik het reisbureau de reisgids de reclamatie, het bezwaarschrift reclameren [hij reclameerde, hij heeft gereclameerd] de waar reclameren reconstrueren [hij reconstrueerde, hij heeft gereconstrueerd] de pensioenverzekering de ring het loket ten slotte het sieraad, de sieraden het schrijfgerei de uitzending de sociale verzekering het spaarbankboekje sparen [hij spaarde, hij heeft gespaard] de spaarrekening doneren [hij doneerde, hij heeft gedoneerd] aan goede doelen doneren blokkeren [hij blokkeerde, hij heeft geblokkeerd] de rekening blokkeren de speelronde, de speelbeurt de speelgoedproducten statistisch de belasting de pen, het potlood deelnemen [hij neemt deel, hij nam deel, hij heeft deelgenomen] aan een vergadering/speelronde deelnemen de deeltijd het thuiswinkelen het dierenpension, het dierenasiel de droom de droom van rijkdom de trom, de trommel dolgelukkig overmaken [hij maakte over, hij heeft overgemaakt] geld overmaken over, overblijvend in de omgangstaal de omgeving de omzet het (leef)milieu onopvallend ongelooflijk niet op tijd de amusementselektronica SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 19

20 Kapitel 3 Hoofdstuk 3 die Unterwäsche verbinden [er verband, er hat verbunden] + A mit + D Verbinden Sie die Sätze miteinander. vergleichbar die Verkaufszahl, -en verschenken [er verschenkte, er hat verschenkt] + A das Geld verschenken verschlafen [er verschläft, er verschlief, er hat verschlafen] vertraut sich vertreiben, [er vertrieb sich, er hat sich vertrieben] + A. Die Gäste vertreiben sich mit uns die Zeit. die Vollzeit der Vorteil, -e wachsen [er wächst, er wuchs, er ist gewachsen] die Ware, -n die Weltreise, -n der Wirtschaftszweig, -e der Zeitungsartikel, - das Zeugnis, -se der Zins, -en zuschließen [er schloss zu, er hat zugeschlossen] + A die Tür zuschließen der Zweck, -e für soziale Zwecke Kapitel 3: Teil B anführen [er führte an, er hat angeführt] + A eine Liste anführen die Annahme Die Annahme von Trinkgeld ist verboten. australisch automatisch außerhalb von + D außerhalb von Touristengebieten die Beleidigung, -en die Branche, -n die Doktorarbeit, -en der Dollar, - ermitteln [er ermittelte, er hat ermittelt] + A die teuersten Städte ermitteln europaweit die Gastfreundschaft gefolgt sein von + D geizig das Gesetz, -e het ondergoed verbinden [hij verbond, hij heeft verbonden] met Verbind u de zinnen met elkaar. vergelijkbaar het verkoopcijfer weggeven [hij gaf weg, hij heeft weggegeven] het geld weggeven verslapen [hij verslaapt, hij versliep, hij heeft verslapen] vertrouwd verdrijven [hij verdreef, hij heeft verdreven] De gasten verdreven de tijd met ons. de volle tijd het voordeel groeien [hij groeit, hij groeide, hij is gegroeid] de waar, het product de wereldreis de bedrijfstak, de sector het krantenartikel het schoolrapport de rente sluiten [hij sloot, hij heeft gesloten] de deur sluiten het doel voor maatschappelijke doelen Hoofdstuk 3: deel B bovenaan staan, aanvoeren [hij voerde aan, hij heeft aangevoerd] bovenaan een lijst staan het aannemen Het aannemen van fooien is verboden. Australisch automatisch buiten buiten de toeristische gebieden de belediging de branche het proefschrift de dollar achterhalen [hij achterhaalde, hij heeft achterhaald] de duurste steden achterhalen in heel Europa de gastvrijheid gevolgd worden door gierig de wet SCHUBERT-Verlag Begegnungen A2 + 20

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Duits nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Duits deel

Nadere informatie

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kennst du eine gute Autowerkstatt? Warum? Hast du einen Unfall gehabt? Ich hatte eine Panne mit meinem Scooter. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Ich helfe gerne. Der

Nadere informatie

Contrastief woordenboek. Oefeningen

Contrastief woordenboek. Oefeningen Contrastief woordenboek Nederlands Duits Siegfried Theissen Caroline Klein C.I.P.L., Liège, 2008, 212 blz. Oefeningen I. Valse vrienden... 1 II. Uitdrukkingen... 9 III. Spreekwoorden... 13 IV. Vormverschillen

Nadere informatie

Lektionswortschatz LEKTION 1

Lektionswortschatz LEKTION 1 LEKTION 1 LEKTION 1 aangenaam angenehm allemaal alle de Amerikaan, Amerikaanse Amerikaner, Amerikanerin de beginner Anfänger de beginners Anfänger (Pl.) de Belg, Belgische [ˈ-ɣ iˑsə ] Belgier, Belgierin

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m e n t

Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m e n t Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.2 2015 F o R s c h u n g & e n t w i c k l u n g Kluge Köpfe Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m

Nadere informatie

Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND

Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.4 2014 SÜDHOLLAND & SEELAND An der Waterkant Aan de waterkant ZUID-HOLLAND & ZEELAND Thuis in Nederland. Thuis

Nadere informatie

Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied

Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied Rob Meijer Inhoud 1 Vooraf 4 2 Fatale vertalingen 7 3 Vertalingen vertaald 10 4 Zaken doen

Nadere informatie

Naar school in Vaals. Warum eine niederländische Schule eine gute Wahl ist

Naar school in Vaals. Warum eine niederländische Schule eine gute Wahl ist Naar school in Vaals Warum eine niederländische Schule eine gute Wahl ist Liebe deutsche Einwohner von Vaals, Einleitung Vaals ist eine wunderbare Gemeinde mit einer multikulturellen Gesellschaft. In Vaals

Nadere informatie

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr.

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr. Deelvertaling naar het Nederlands Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr. Henri Bloemen Dankwoord Ik zou graag

Nadere informatie

KOSTENLOS GRATIS. MeineLebensArt. www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl. MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG

KOSTENLOS GRATIS. MeineLebensArt. www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl. MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG KOSTENLOS GRATIS MeineLebensArt www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT IM JUNI 2015 DE VOLGENDE EDITIE ZAL JUNI 2015 VERSCHIJNEN

Nadere informatie

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen!

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Redemittel E Schön dich wieder zu sehen! Ich habe dich auch vermisst! Wie waren deine Ferien? Toll. Ich bin in Italien gewesen. Habt ihr tolles Wetter gehabt? Natürlich,

Nadere informatie

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.5 2014 L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Ganz viel Raum Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P

Nadere informatie

37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac

37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac Teleac & DaF Kees van Eunen/Arjan Krijgsman/Maja Broekema 37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac 37 Grad bestaat uit intrigerende documentaires van ZDF over mensen en thema s die in de

Nadere informatie

Colofon. jaargang 14 nummer 4 Maart 1996. Redactie Raymond Hendriks Vincent Koning Eric-Wubbo Lameijer Bas de Reus Arjan Termaten

Colofon. jaargang 14 nummer 4 Maart 1996. Redactie Raymond Hendriks Vincent Koning Eric-Wubbo Lameijer Bas de Reus Arjan Termaten Colofon jaargang 14 nummer 4 Maart 1996 Redactie Raymond Hendriks Vincent Koning Eric-Wubbo Lameijer Bas de Reus Arjan Termaten Deze uitgave kwam tot stand m.b.v MS Word 5.1a en Power Macintoshes alsmede

Nadere informatie

Bijlage grammatica. Dit naslagwerk is afkomstig uit Klare taal! Uitgebreide grammatica NT2.

Bijlage grammatica. Dit naslagwerk is afkomstig uit Klare taal! Uitgebreide grammatica NT2. Bijlage grammatica Inhoud 1 Onregelmatige werkwoorden 1 2 Werkwoorden met een vast voorzetsel 6 3 Werkwoorden met een prefix 14 4 De meestgebruikte het-woorden 16 Dit naslagwerk is afkomstig uit Klare

Nadere informatie

AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS

AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS 16. LITERARISCHER SOMMER 16e LITERAIRE ZOMER AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS VOM 28.6.2015 BIS 9.9.2015 VAN 28-6-2015 TOT 9-9-2015 WWW.LITERARISCHER-SOMMER.EU

Nadere informatie

De toekomst voor ogen. Die Zukunft vor Augen E N E R G I E M A R K T

De toekomst voor ogen. Die Zukunft vor Augen E N E R G I E M A R K T Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.5 2013 E N E R G I E M A R K T Die Zukunft vor Augen De toekomst voor ogen Our G er man pr esence boosts your

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs aan SNT: Haal hier je bagage!

Volwassenenonderwijs aan SNT: Haal hier je bagage! SNT infoeditie september 2013 Volwassenenonderwijs aan SNT: Haal hier je bagage! SNT Volwassenenonderwijs overdag en s avonds Informatica Talen Vlaamse Gebarentaal Koken Mode Fotografie Nederlands voor

Nadere informatie

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH

EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH EUREGIO WERKBUCH NIEDERLÄNDISCH Kapitel 27-28: Arbeit in einer Arnheimer Großbuchhandlung A) Die Firma Iedereen in Arnhem kent wel de naam Gelderse Boekhandel. En de meeste Arnhemmers weten ook waar je

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Expertisecentrum Economie, Werk & Gezondheid Nieuwe combinaties van diensten in de wijk Met betrekking tot huishoudelijke hulp Enschede, mei 2013 Dr. I.

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg

Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Onderzoek verplaatsingsgedrag Groesbeek - Kranenburg Colofon Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek. Verkeer en Vervoer: bureau Openbare Werken. Postbus 20, 6560 AA Groesbeek. Contactpersoon: ing. H.G. Beumer.

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Treintijden heenreis; We vertrekken, gezamelijk, vanaf Hengelo. 10:58 uur vertrek Internationale trein naar Berlin Gesundbrunnen, treinnummer 143. 15:19 uur aankomst in Berlijn. Treintijden

Nadere informatie

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding Genießen pur in Oeding Puur genieten in Oeding Nederlands en Duits De meeste gasten bij Sicking s Wirtshaus komen uit de Euregio en kunnen zich prima redden met zowel het Duits als het Nederlands. Zij

Nadere informatie

52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente

52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente 52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente Deze teaser hadden de NT2-collega s opgehangen in de cafetariahall om de nakende taartenweek van 19 maart aan te kondigen. Hij kon evengoed

Nadere informatie

Vereniging van Merenpoortzeilers

Vereniging van Merenpoortzeilers Uitgave 3/2009 Vereniging van Merenpoortzeilers Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belangenvereniging van Merenpoorteigenaren 32 e jaargang nr. 3 oktober 2009 Adressen: Vorzitter: Piet-Jean Boegem

Nadere informatie

Zakelijk Nederlands in de beroepsopleiding

Zakelijk Nederlands in de beroepsopleiding 3 Behoeftenonderzoek Omdat de communis opinio doctorum (vgl. hoofdstuk 2.4.4) geen geschikte gegevens over de behoeften met betrekking tot het Nederlands van medewerkers in de detailhandel leverden, heb

Nadere informatie

DE GRENS VOORBIJ BERLIJN NA DE HERENIGING VANGENTVANTUIJL

DE GRENS VOORBIJ BERLIJN NA DE HERENIGING VANGENTVANTUIJL 1 DE GRENS VOORBIJ BERLIJN NA DE HERENIGING VANGENTVANTUIJL DE GRENS VOORBIJ BERLIJN NA DE HERENIGING VANGENT VANT UIJL 2011 DE GRENS VOORBIJ VA NGEN T VA N T U I J L 7 DE GRENS VOORBIJ VANGENTVANTUIJL

Nadere informatie

Beruf im Tourismus. Docentenhandleiding

Beruf im Tourismus. Docentenhandleiding eruf im Tourismus 1 Docentenhandleiding eruf im Tourismus 1 Samenstelling en eindredactie Peter Schols Lay-out Ontwerp omslag, DVD-opdruk, grafische vormgeving studie-werkboek Rick Schols, Martha Schols-Lardinois,

Nadere informatie

SNT info. Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Editie april 2011. SNT Volwassenenonderwijs overdag en s avonds

SNT info. Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Editie april 2011. SNT Volwassenenonderwijs overdag en s avonds SNT info Editie april 2011 Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Arsenaalstraat 4 8000 Brugge 050 33 76 69 adm@snt.be www.snt.be Beste Cursist(e) Beste Infolezer(es) Tevreden Ons gevoel

Nadere informatie