Eerst commitment, dan deadlines!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerst commitment, dan deadlines!"

Transcriptie

1 Eerst commitment, dan deadlines! De mogelijkheden van procesmanagement voor complexe normalisatieprocessen Nanne Schriek Delft, augustus 2004 Faculteit Techniek, Bestuur & Management TU Delft Afstudeercommissie: Prof.mr.dr. E.F. ten Heuvelhof Dr. J.F.M. Koppenjan Dr. A. Correljé Mw. Ir. M.E. Dijkhuis Mw. Drs. A. J. van der Kolk TBM, Beleidskunde TBM, Beleidskunde TBM, Economie van Infrastructuren NEN, Energiewinning NEN, Chemie & Materialen/ Energiewinning i

2 ii

3 Voorwoord Dit rapport vormt mijn afstudeerscriptie. Het onderzoek is uitgevoerd bij het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) in Delft. Op initiatief van Ir. Margriet Dijkhuis, manager van het cluster Energiewinning, is het onderzoek tot stand gekomen. De opdracht bood mij de kans opgedane kennis in de opleiding Technische Bestuurskunde aan de TU Delft in de praktijk te brengen. Het formele normalisatieproces en normalisatie zijn niet heel eenvoudig uit te leggen. Lezers die niet bekend zijn met deze begrippen verwijs ik naar hoofdstuk 3 waarin deze worden uitgelegd. Voorzitters en NEN-consultants die geïnteresseerd zijn in de resultaten en aanbevelingen, worden verwezen naar hoofdstuk 6 en 7. Hierbij moet de opmerking worden geplaatst dat het lezen van de theoretische grondslagen van het onderzoek (H4), de beschrijving van de casus transportleidingen in Nederland (H5) en de analyse (H6) ook waardevol kunnen zijn, aangezien hierin een beeld wordt gekregen van het werkelijke verloop van een normalisatieproces en de rol van het management in deze. Vanuit NEN dank ik Margriet Dijkhuis voor het bieden van de mogelijkheid het onderzoek uit te voeren. Hierbij werd ruimte geboden voor een iets andere invulling dan vooraf gewenst. Ook waren de faciliteiten uitstekend. Tevens dank ik Arlette van der Kolk voor de vele gesprekken over normalisatie, de normenserie NEN 3650 en de rapportage. Deze gesprekken waren richtinggevend voor het eindresultaat. Ook dank ik de mensen werkzaam bij de clusters Energiewinning en Chemie & Materialen voor de plezierige tijd bij NEN! Vanuit de faculteit Techniek, Bestuur & Management ben ik vele mensen dank verschuldigd voor hun begeleiding. Dr.Ir Hugo Verheul heeft mij gedurende de beginperiode goed begeleid en is gedurende het onderzoek geruisloos vervangen door Dr. Joop Koppenjan. Ook Dr. Aad Correljé heeft mij gedurende het hele onderzoek waar mogelijk geholpen. Met name de e- mail bleek een geschikt communicatiemedium. Tot slot dank ik vanuit TBM Prof.mr.dr. Ernst ten Heuvelhof voor zijn opmerkingen. Ook wil ik alle geïnterviewden bedanken voor de tijd die zij aan het onderzoek hebben gespendeerd, waarbij het nooit is gelukt de interviews binnen een uur af te ronden. Ik heb de betrokkenen bij de herziening van de NEN 3650-serie leren kennen als een bijzondere groep gedreven professionals. Een laatste woord van dank is gericht aan mijn ouders die mij de mogelijkheid hebben gegeven te studeren en zowel financieel als mentaal hebben ondersteund. Delft, augustus 2004 Nanne Schriek iii

4 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting iii vii 1 Inleiding 1 2 Onderzoeksopzet Probleemstelling Relevantie Onderzoeksvragen Methode Aanpak en verantwoording casusselectie Technieken 6 3 Normalisatie Nederlands Normalisatie-instituut Geschiedenis Doelstellingen en middelen Normalisatieproces Principes van het normalisatieproces Normalisatieproces toegelicht Context van het normalisatieproces Krachtenveld bij normalisatie Doelen van normering Belangen bij totstandkoming Gevolgen voor het normalisatieproces 11 4 Theoretische achtergronden Succes en falen van het normalisatieproces Managementstijlen Projectmanagement Procesmanagement Project- of procesmanagement tijdens het normalisatieproces 18 5 Casus NEN 3650-serie: buisleidingen van ontwerp tot afsluiting Geschiedenis normomgeving Strijd om standaarden: Cowboys en watergeuzen Buisleidinggerelateerde wetgeving Stakeholdersanalyse Doel Methode Inventarisatie van stakeholders Analyse & ontbrekende stakeholders Eerste bevindingen 30 iv

5 5.3 Case reconstructie Doel Methode Verloop normalisatieproces Kwaliteit van het normalisatieproces 41 6 Analyse Vragen conceptueel model Conclusies vragen Inzichten vanuit de NEN 3650-case 48 7 Conclusies & aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Reflectie 55 Literatuur 56 Bijlagen 58 Bijlage A: schematisch overzicht NEN 59 Bijlage B: literatuur stakeholdersanalyse 60 Bijlage C: classificatie stakeholders NEN 3650-serie 63 Bijlage D: basis interviewvragen 71 Bijlage E: belangen bij NEN 3650-serie verdeeld 74 Bijlage F: lijst geïnterviewde personen 75 Afkortingenlijst 77 Kernbegrippen 78 Figurenindex Figuur 3.1 Normalisatieproces met aandachtsgebied 8 Figuur 4.1 Verschillende fasen in een project 14 Figuur 4.2 Verloop van een besluitvormingsproces met ronden 17 Figuur 5.1 Stakeholdersclassificatie 28 Figuur 5.2 Achtergrond opzet interviewvragen 32 Figuur 5.3 Verschillende niveaus bij de herziening van de NEN 3650-serie 33 Tabel 4.1 Criteria ter beoordeling van de norminhoud 14 Tabel 4.2 Criteria ter beoordeling van het normalisatieproces 14 Tabel 4.3 Conceptueel model ter identificatie van toepassing van project- en procesmanagement 20 Tabel 5.1 Belangrijke stakeholders 29 Tabel 5.2 Besluitvorming chronologisch weergegeven 40 Tabel 6.1 Project- en procesmanagement tijdes de NEN 3650-serie 47 v

6 vi

7 Samenvatting Standaarden spelen een belangrijke rol in de hedendaagse samenleving. Zonder technische standaarden is bijvoorbeeld communicatie tussen verschillende systemen en computerprogramma s niet mogelijk. De totstandkoming van normen gebeurt via de zogenaamde formele normalisatie-instellingen. Binnen Nederland is het bevoegd orgaan het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). De normen komen tot stand in een normalisatieproces. Hierbij bereiken (alle) belanghebbende partijen (zowel publiek als privaat) consensus over de norminhoud. Aangezien NEN een stichting is, moeten de kosten voor normalisatie worden gedragen door de belanghebbende partijen. Voor de financiering bestaat echter geen vaste structuur. Zo kan het voorkomen dat de overheid normalisatie op een bepaald punt wil stimuleren en besluit normering te subsidiëren. Normen ontstaan om het afstemprobleem binnen een productketen of branche op te lossen, waarbij alle partijen binnen de keten voordeel hebben van deze normen. Bij de totstandkoming zijn onderwerpen als veiligheid en kwaliteit van groot belang. Ook de consument heeft voordeel van normen, omdat deze vergelijking tussen verschillende producten mogelijk maken. Om tot normen te komen zullen partijen moeten samenwerken. Dit wordt omschreven als het samenwerkingsprobleem van het normalisatieproces waar het management van een normalisatieproces voor staat. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan door een door de partijen benoemde voorzitter in samenwerking met de betrokken NEN-consultant (secretaris) die verantwoordelijk is voor de secretariaatsvoering. Verschillende managementstijlen staat het management ter beschikking voor toepassing tijdens een normalisatieproces. Dit rapport richt zich op het management van een complex normalisatieproces. Het proces moet in steeds kortere tijd plaatsvinden, waar dit voorheen minder van belang was. Dit heeft geleid tot meer nadruk op de managementstijl projectmanagement. Deze stijl streeft ernaar een vooraf inhoudelijk gedefinieerd doel te realiseren binnen een gestelde tijd en kostenlimiet. In recent onderzoek (Verheul & De Vries 2003) is echter aangetoond dat met name het element procesmanagement versterking behoeft. Procesmanagement is ontwikkeld voor besluitvorming in een netwerk, waar geen enkele partij formeel hiërarchisch bovengeschikt is aan de ander. De hoofdvraag van het onderzoek is in hoeverre complexe normalisatieprocessen kunnen worden verbeterd door toepassing van inzichten vanuit procesmanagement. Het doel van de scriptie is de mogelijkheden van procesmanagement voor het management van complexe normalisatieprocessen inzichtelijk te maken. De mogelijkheden zijn inzichtelijk gemaakt door diepgaand kwalitatief praktijkonderzoek. De herziening van de nationale normenserie NEN 3650 over transportleidingen in Nederland staat centraal in het onderzoek. Met behulp van een conceptueel model, waarin de theorie van beide managementstijlen (project- en procesmanagement) zijn vergeleken, is geïdentificeerd welke stijl is gebruikt tijdens het normalisatieproces en welke invloed dit heeft gehad op de kwaliteit van het normalisatieproces. De kwaliteit van een normalisatieproces is hierbij gedefinieerd als de mate van tevredenheid van belanghebbenden over het normalisatieproces én de norminhoud. Bij de beoordeling van het normalisatieproces blijken het proces en de inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat inzichten van procesmanagement reeds zijn toegepast. Men was zich echter niet bewust van de theoretische veronderstellingen. Een grote rol was hierbij weggelegd voor de betrokken voorzitter die gevoel had voor de bestuurlijke verhoudingen en onderhandeling. Daarnaast was hij zich bewust van het feit dat een inhoudelijk goede norm moet worden gerealiseerd met draagvlak van alle partijen. Het blijkt dat in de praktijk enkele inzichten van procesmanagement eenvoudig kunnen worden toegepast. Zo is deelname aan normalisatie vrijwillig, creëren normen als het goed is een winwin situatie voor alle deelnemende partijen, kunnen knelpunten in werkgroepen worden verwerkt en worden normen na uiterlijk vier jaar herzien. Deze punten hebben een positief effect gehad op de kwaliteit van het normalisatieproces. In bepaalde gevallen bleek dat beide managementstijlen ondersteunend kunnen werken. Dit is voornamelijk het geval bij het betrekken van zowel deskundigen als belanghebbenden, het plan van aanpak als discussiemiddel en het benadrukken van de winst van het eindproduct; de norm. In andere gevallen zijn beide aanpakken niet te verenigen, waardoor spanningen ontstaan tussen de inhoudelijke kwaliteit en het draagvlak voor de norm en de tijd, en dus vii

8 kosten die gepaard gaan met normalisatie. Het praktijkonderzoek laat zien dat door goed procesmanagement in de beginfase draagvlak voor een meer projectmatige aanpak kan ontstaan. Desondanks blijft de spanning tussen tijd en kwaliteit bestaan. Ook blijkt in de praktijk dat misverstanden in informatie-overdracht en interpretatie kunnen leiden tot ernstige vertraging. Hoewel blijkt dat het management van grote invloed is op de kwaliteit van een normalisatieproces is deze invloed niet allesomvattend. Naast de invloed van het management kunnen ook externe factoren van invloed zijn op de kwaliteit van een normalisatieproces. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat procesmanagement voor complexe normalisatie onontbeerlijk is wanneer een kwalitatief hoogwaardig normalisatieproces wordt nagestreefd. Beide managementstijlen kunnen elkaar op enkele punten versterken, maar zijn op sommige punten contrair. Hierbij staan beheersing van tijd en kosten en uitstel van knelpunten en de mogelijkheden voor nieuwe tijdsplanningen en kostenramingen lijnrecht tegenover elkaar. Proces- en projectmanagement verhouden zich bij normalisatie als kwaliteit staat tot tijd. Voorafgaande aan een complex normalisatieproces is het van belang dat de normcommissie de kritische succesfactoren van het normalisatieproces bepaalt. Wanneer een inhoudelijk robuuste norm met hoge commitment wordt nagestreefd dan kan men beter procesmatig sturen. Als men tijd en kosten van groot belang vindt, dan is een projectmatige aanpak beter geschikt. Verder geldt nog dat informatie transparant moet zijn en dat dit kan worden verbeterd. Het moet voor belanghebbende partijen duidelijk zijn in welke fase men zich in de besluitvorming bevindt en welk onderwerp wordt behandeld. Door deze duidelijkheid worden de partijen minder gefrustreerd en kunnen deze alsnog deelnemen wanneer zij dit wensen. viii

9 Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Inleiding Standaarden spelen een grote rol in de hedendaagse samenleving. In de informatie en communicatie technologie is de rol van standaarden duidelijk merkbaar, want zonder gebruik van standaarden is onderlinge communicatie tussen verschillende systemen en programma s niet mogelijk. Formele standaarden (normen) krijgen vorm onder begeleiding van formele normalisatie instellingen op de verschillende niveaus: nationaal (NEN), Europees (CEN) en mondiaal (ISO). Normen worden gevormd door het bereiken van consensus tussen (alle) belanghebbende partijen (zowel publiek als privaat) in het normalisatieproces over de te voeren standaard. De formele normalisatie instellingen vervullen de secretariaatsrol tijdens dit proces en zijn adviseur op normgebied. De normen ontstaan dus binnen een krachtenveld van partijen en hun belangen. Het krachtenveld wordt nader beschreven in een economische theorie, bekend als de neo institutionele economie, waarin de invloed van instituties op de economie wordt toegelicht. Het ontstaan van normen en de rol die normen spelen in de samenleving worden hierin verklaard. Normen spelen vooral een stabiliserende rol voor de economie en worden omschreven als de spelregels in de samenleving die structuur geven aan menselijke interactie (North 1990: 3). Normen zijn van invloed op de transactiekosten, welke worden omschreven als (North 1990: 27): The costliness of information which consists of the cost of measuring the valuable attributes of what is being exchanged and the costs of protecting rights and the policy and enforcement agreements Simplistisch geformuleerd vormen normen een afspraak tussen partijen waarover geen discussie meer wordt gevoerd bij interactie tussen deze partijen, waardoor de transactiekosten dalen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld contracten worden gesimplificeerd en is de afstemming binnen een productketen eenvoudiger. Ook maken normen vergelijking tussen producten met hetzelfde kwaliteitsniveau mogelijk. De invloed van normen is omvangrijker dan hier beschreven. In 3.3 wordt dieper ingegaan op het krachtenveld en belangen die van invloed zijn op de totstandkoming van normen. Dit rapport richt zich echter primair op de organisatie van de totstandkoming van normen en toepassing van managementstijlen tijdens dit bijzondere besluitvormingsproces: het normalisatieproces. De aandacht voor de organisatie en toepassing van management komt voort uit de tijdsdruk die is ontstaan op het normalisatieproces. Met name het bedrijfsleven vindt de doorlooptijd van normalisatieprocessen (3 tot 5 jaar) te lang. Voorheen was deze tijdsdruk minder van belang en stond deelname aan normalisatie door belanghebbende partijen minder ter discussie. Ondanks de tijdsdruk streeft men wel naar kwalitatief hoogwaardige normen die breed worden geaccepteerd en toegepast. Deze tijdsdruk heeft gezorgd voor bredere aandacht voor en toepassing van de managementstijl projectmanagement, gekenmerkt door het formuleren van een einddoel in de beginfase, dat binnen een geschatte tijd en een kostenraming tot stand komt. Echter, in eerder onderzoek is geconstateerd dat in de praktijk projectmanagement wordt aangevuld met procesmanagement en dat met name procesmanagement versterking behoeft (Verheul & De Vries 2003: 41) om de kwaliteit van het formele normalisatieproces te verbeteren. Procesmanagement is een managementstijl die is ontwikkeld voor toepassing bij besluitvorming in een veld van partijen waar geen enkele partij formeel hiërarchisch bovengeschikt is aan de ander. Willemse (2003) heeft geconcludeerd dat er een duidelijke relatie waarneembaar is tussen de levensfase waarin de norm zich bevindt en de meest geschikte managementstijl. Voor een norm die zich in de introductiefase bevindt, waarin partijen elkaar niet kennen en afhankelijkheden niet duidelijk zijn, zou procesmanagement beter geschikt zijn. Een projectaanpak blijkt beter geschikt voor een norm die zich in een ouderdomsfase bevindt, doordat verhoudingen al duidelijk zijn en besluitvorming beter in te schatten is. In het onderzoek door Willemse blijft een praktische invulling van de managementstijlen tijdens het normalisatieproces uit. De uitdaging ligt dan ook in het handen en voeten geven van deze managementstijl voor toepassing tijdens het normalisatieproces en de mogelijkheden van versnelling en kwaliteitsverbetering te onderzoeken. 1

10 Eerst commitment, dan deadlines! Het doel van het onderzoek is de mogelijkheden van de managementstijl procesmanagement inzichtelijk te maken voor betrokken managers van formele normalisatieprocessen. Dit zijn de voorzitter van een normcommissie en de betrokken NEN-consultant (secretaris van de normcommissie). Zij zijn degenen die het besluitvormingsproces begeleiden en een keuze maken in toepassing van een managementstijl. Centraal in het onderzoek staat de nationale normenserie NEN Hierin zijn afspraken vastgelegd over ontwerp, aanleg, beheer en bedrijfsbeëindiging van ondergrondse transportbuisleidingen in Nederland. Een eerste aanleiding van het onderzoek was de vraag naar de economische voordelen van de normenserie. Om deze vraag te beantwoorden is allereerst meer inzicht vereist in de belanghebbenden en de realisatie van de normenserie. Dit wordt onder andere in deze studie uitgewerkt, waarbij de recent ontwikkelde structurele aanpak voor het achterhalen van belanghebbenden bij normalisatie, de stakeholdersanalyse, (Verheul & De Vries 2003) wordt toegepast. De opzet van het rapport is als volgt: in hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet toegelicht, waarbij de gebruikte methodiek en technieken aan bod komen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het object van het onderzoek: het normalisatieproces, beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de theoretische bril van het onderzoek gevormd. Hierbij wordt literatuur over de twee managementstijlen project- en procesmanagement gebruikt om toepassing van de managementstijlen tijdens het normalisatieproces te identificeren. In hoofdstuk 5 wordt de centrale casus beschreven, welke in hoofdstuk 6 aan de hand van de theorie wordt geanalyseerd. Uiteindelijk volgen in hoofdstuk 7 conclusies en aanbevelingen. Elk hoofdstuk wordt in de laatste paragraaf afgesloten met een korte samenvatting. 2

11 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet 2 Onderzoeksopzet Dit hoofdstuk bevat de opzet van het onderzoek beschreven conform de aanpak van Verschuren (2002). In 2.1 wordt het wat van het onderzoek beschreven in de vorm van de probleemstelling en afbakening van het onderzoek. Dan volgt in 2.2 het waarom van het onderzoek waarin de relevantie van het onderzoek wordt toegelicht. Tot slot wordt in 2.3 het hoe behandeld door de gebruikte methodiek en onderzoekstechnieken te beschrijven. 2.1 Probleemstelling In de inleiding is te lezen dat de levensfase waarin de norm zich bevindt van belang is voor de meest geschikte managementstijl. Ook de complexiteit van het proces lijkt van belang voor toepassing van de managementstijl. Een duidelijk complicerende factor is het aantal partijen met tegenstrijdige belangen dat deelneemt aan het normalisatieproces. In een dergelijk besluitvormingsproces is het aannemelijk dat knelpunten ontstaan vanwege een projectmatige aanpak. Knelpunten kunnen zich hierbij bijvoorbeeld uiten door het toe- en uittreden van partijen tijdens de besluitvorming of het ontstaan van vertragingen en kostenstijgingen. Op dit moment is het onduidelijk of deze zijn toe te schrijven aan toepassing van de gekozen managementstijl en hoe deze dan kan worden ingevuld om knelpunten te verlichten of weg te nemen. Inzicht in toepassing van beide managementstijlen wordt verkregen door beschrijving en vergelijking van theorie over project- en procesmanagement. De vraag is in hoeverre complexe normalisatieprocessen verbeterd kunnen worden door toepassing van inzichten vanuit procesmanagement. Het onderzoek richt zich op complexe, formele normalisatieprocessen begeleid vanuit het Nederlands Normalisatie-instituut, welke onder andere worden gekenmerkt door een groot aantal partijen met tegenstrijdige belangen en een grote omvang van de norm. 2.2 Relevantie Het onderzoek heeft maatschappelijke relevantie. Door middel van normen is een betere afstemming van patijen binnen een productketen mogelijk. Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het normalisatieproces kan leiden tot versnelling van totstandkoming (wat kan leiden tot grotere deelname van belanghebbenden aan het normalisatieproces) en betere acceptatie van de normen, aangezien meer aandacht wordt gegeven aan belangen en belanghebbenden en de kwaliteit wordt verhoogd. Het onderzoek is wetenschappelijk relevant. De wetenschappelijke koppeling tussen hoe verschillende managementstijlen van invloed zijn op de kwaliteit van het normalisatieproces op basis van empirisch onderzoek is momenteel beperkt. Deze bijdrage richt zich op de theorie over project- en procesmanagement voor een bijzonder besluitvormingsproces: het normalisatieproces. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe procesmanagement in deze (bijzondere) context vormgegeven kan worden, hetgeen een bijdrage levert aan de theorievorming over procesmanagement. 2.3 Onderzoeksvragen De hoofdvraag van het onderzoek volgt uit de probleemstelling: In hoeverre kunnen complexe normalisatieprocessen worden verbeterd door toepassing van inzichten vanuit procesmanagement? 3

12 Eerst commitment, dan deadlines! Deze vraag kan vervolgens worden onderverdeeld in deelvragen waar het onderzoek antwoord op moet geven om zodoende de hoofdvraag te beantwoorden: 1. Wat is formele normalisatie voor NEN? (Hoofdstuk 3) a) Wat is het Nederlands Normalisatie-instituut? b) Wat is de structuur van het formele normalisatieproces en welke regels zijn van toepassing? c) Wat is de context van het normalisatieproces? d) Waarom worden normen opgesteld en welke gevolgen hebben de belangen van betrokken partijen voor het normalisatieproces? 2. Hoe kan de kwaliteit van het normalisatieproces worden gedefinieerd? (Hoofdstuk 4) a) Welke definitie kan worden gebruikt om voor de kwaliteit van het normalisatieproces? b) Wat zijn geschikte criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van een normalisatieproces? 3. Hoe is toepassing van de managementstijl (project- of procesmanagement) tijdens het normalisatieproces te identificeren? (Hoofdstuk 4) a) Welke theoretische achtergronden kent projectmanagement? b) Welke theoretische achtergronden kent procesmanagement? c) Welke verschillen maken identificatie van toepassing van één van beide stijlen mogelijk? 4. Hoe verloopt een complex normalisatieproces in de praktijk? (Hoofdstuk 5) a) Wat is de geschiedenis van de normenserie NEN 3650? b) Welke belanghebbende partijen zijn betrokken? c) Hoe verliep het normalisatieproces? d) Hoe wordt de kwaliteit van het normalisatieproces beoordeeld? 5. Hoe is de gebruikte managementstijl te typeren en welke invloed op de kwaliteit van het normalisatieproces is waarneembaar? (Hoofdstuk 6) a) In hoeverre is projectmanagement in de praktijk waarneembaar? b) In hoeverre is de procesmanagement in de praktijk waarneembaar? c) Welke invloed van de gebruikte managementstijl op de kwaliteit van het normalisatieproces is waarneembaar? 6. In hoeverre kunnen complexe normalisatieprocessen worden verbeterd door toepassing van inzichten vanuit procesmanagement? (Hoofdstuk 7) 7. Hoe kunnen deze inzichten in de praktijk worden toegepast? (Hoofdstuk 7) a) Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor toepassing van inzichten? b) Zijn er aanbevelingen voor vervolgonderzoek? c) Hoe worden de gekozen onderzoeksmethodiek en onderzoeksvraag achteraf beoordeeld? (reflectie) 2.4 Methode De methode is onder te verdelen in aanpak en een verantwoording van de selectie van de casus. Tot slot volgt een beschrijving van de gebruikte technieken Aanpak en verantwoording casusselectie Aanpak De aanpak is een mogelijk alternatief voor onderzoek. Gekozen is voor onderzoek door middel van één centrale casus. Het empirisch materiaal wordt verzameld op basis van normgerelateerde documenten en semi-gestructureerde interviews. 4

13 Hoofdstuk 2 Onderzoeksopzet De theoretische bril waarmee naar de werkelijkheid wordt gekeken, wordt geconstrueerd door de volgende literatuur: - Normalisatie (H3); - Projectmanagement (H4); - Procesmanagement (H4). In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van kwalitatief, praktijkgericht enkelvoudig case studie onderzoek. De keuze voor deze onderzoeksmethodiek is gemaakt, omdat hoe en waarom vragen worden gesteld. Hoe en waarom verlopen huidige complexe normalisatieprocessen op de onderzochte manier en welke inzichten vanuit theorie en praktijk kunnen in de toekomst worden gebruikt. Voor kwalitatief onderzoek is gekozen om te voorkomen dat bepaalde factoren op voorhand worden geëlimineerd. Ook bestaat er, in tegenstelling tot survey onderzoek, de mogelijkheid nuances aan te brengen in de empirie, doordat het de mogelijkheid biedt door te vragen bij verklaringen van waargenomen verschijnselen. Het onderzoek richt zich dan ook op analytische generalisatie in tegenstelling tot statistische generalisatie (Yin 1994: 5), wat enkelvoudig case studie onderzoek geschikt maakt. Belangrijk bij enkelvoudig case studie onderzoek is dat de casus voldoet aan de gestelde eisen (Yin 1994: 38). Het gevaar van de methodiek schuilt in de mogelijkheid dat achteraf blijkt dat de onderzochte casus niet aan de gestelde criteria voldoet. Hoewel Yin (1994: 41) stelt dat conclusies van meervoudig casusonderzoek robuuster te noemen zijn, is de onderzochte casus een typisch geval van een regulier normalisatieproces. De manier waarop de norm tot stand is gekomen komt namelijk overeen met de door NEN (2004) beschreven verloop van een normalisatieproces. Dit werd versterkt door het oordeel van de betrokken NEN-consultants. Slechts enkele factoren zijn complicerend te noemen, welke bij de verantwoording van de casusselectie worden beschreven. Mede door gebruik van algemene theoretische noties wordt de generaliseerbaarheid versterkt. Een andere reden voor toepassing van enkelvoudig casus onderzoek is de complexiteit van de onderzochte casus en de beperkte onderzoekstijd. Tot slot wordt de empirie geanalyseerd door middel van het conceptueel model, gevormd door theorie over de twee managementstijlen: project- en procesmanagement. Naar aanleiding van de analyse worden algemene conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Verantwoording casusselectie De volgende casus staat centraal in het onderzoek: NEN 3650-serie buisleidingen - van ontwerp tot afsluiting De normenserie gaat over ontwerp, aanleg, beheer en bedrijfsbeëindiging van transportbuisleidingen in Nederland. Hoewel later in het rapport een uitgebreide beschrijving van de norm wordt gegeven, volgt hier een verantwoording van de selectie van de casus. NEN had naast de vraag naar de economische voordelen van de norm al bijzondere interesse voor onderzoek, vanwege de link met complexe wetgeving en het grote aantal betrokken partijen. Ook de uitloop van de totstandkoming van de norm ten opzichte van de eerste schatting was reden voor nader onderzoek. De casus bevat de volgende (complexiteitsverhogende) kenmerken: - Er is een groot aantal partijen direct betrokken (ruim 20); - De belangen van de betrokken partijen zijn groot en veelal tegenstrijdig; - Er is een hoge mate van technische expertise van de betrokkenen aanwezig; - De norm heeft een directe relatie met (complexe) wetgeving; - Hoewel het gaat om een herziening, worden zoveel nieuwe elementen toegevoegd, dat het eigenlijk een nieuwe norm betreft. De kenmerken van de casus zorgen voor de typering van een regulier, complex normalisatieproces, wat de casus geschikt maakt voor onderzoek. Tevens was de normenserie op moment van onderzoek nog niet afgerond, wat participatieve observatie tijdens het normalisatieproces mogelijk heeft gemaakt. 5

14 Eerst commitment, dan deadlines! Technieken De gebruikte technieken moeten inzichten geven in de betrokken partijen en belangen die spelen bij de norm en het verloop van het normalisatieproces. In deze paragraaf worden de verschillende technieken op hoofdlijnen beschreven. Er is gekozen een meer gedetailleerde beschrijving te geven van de techniek voorafgaande aan de subparagraaf waar deze worden toegepast om de leesbaarheid te vergroten. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de volgende technieken: - De door Verheul & De Vries (2003) ontwikkelde stakeholdersanalyse; De empirische data voor deze analyse wordt gevormd door internetbronnen, de deelnemers aan het congres over de norm (ter identificatie van stakeholders) en semi-gestructureerde (telefonische) interviews. Het doel hiervan is de belangen te inventariseren en na te gaan of alle belanghebbende partijen betrokken zijn. - Een casereconstructie van het normalisatieproces; Hierbij wordt onderzoek verricht op basis van publicaties van normgerelateerde stukken, interne documenten en vergaderverslagen. Participatieve observatie tijdens het lopende normalisatieproces maakt analyse van project- en proceskenmerken mogelijk. Daarnaast worden verschillende betrokkenen geïnterviewd, waarbij het doel is een evenwichtige vertegenwoordiging te houden van partijen betrokken bij de verschillende delen van de norm. De keuze voor gebruik van semi-gestructureerde interviews heeft verschillende redenen. Een belangrijke reden is dat inzichten gedurende het onderzoek aan verandering onderhevig zijn, doordat elke partij een ander perspectief heeft. Ook kan de inhoud van de antwoorden gevoelige informatie bevatten, omdat wordt ingegaan op gedrag van partijen tijdens het normalisatieproces. Knelpunten die tijdens de besluitvorming ontstaan zijn na bestudering van vergaderverslagen in te schatten en de toetsen, maar er is duidelijk behoefte aan een ruimere inventarisatie van knelpunten, waarbij rekening moet worden gehouden met onvoorziene kanten of ervaringen tijdens de besluitvorming. De mogelijkheden van procesmanagement tijdens een complex normalisatieproces worden nader onderzocht door middel van casusonderzoek. De casus over de nationale normenserie NEN 3650-buisleidingen van ontwerp tot afsluiting wordt nader onderzocht door middel van een stakeholdersanalyse en een reconstructie van besluitvorming, waarbij de empirische data grotendeels wordt verkregen door interviews. De diepgaande kwalitatieve analyse wordt uitgevoerd vanwege het specifieke onderzoeksgebied: de toepassing en effecten van projecten procesmanagement. Het volgende hoofdstuk richt zich allereerst op het object van het onderzoek: normalisatie en het normalisatieproces. 6

15 Hoofdstuk 3 Normalisatie 3 Normalisatie Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), waarbij het ontstaan en de functie worden beschreven in 3.1. Vervolgens wordt stapsgewijs het normalisatieproces beschreven en toegelicht in 3.2. Hier komen ook de principes van het normalisatieproces en de context waarbinnen het normalisatieproces zich afspeelt aan bod. In 3.3 wordt dieper ingegaan op algemene belangen en achtergronden die een rol spelen bij de totstandkoming van normen en het krachtenveld waarbinnen normen tot stand komen. 3.1 Nederlands Normalisatie-instituut In deze paragraaf komt de geschiedenis van NEN aan bod en worden haar doelstellingen en middelen beschreven Geschiedenis Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN, voorheen NNI) is ontstaan uit een door enkele industriëlen genomen initiatief in 1916; onder andere door de Nederlandse Maatschappij voor de Nijverheid en Handel en het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI). In 1958 is de naam gewijzigd in Nederlands Normalisatie-instituut. Inmiddels werkt NEN nauw samen met de Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) en presenteren beide stichtingen zich onder dezelfde naam: NEN (Simons & de Vries 2002: 34). NEN is de enige formele normalisatie organisatie in Nederland en bevoegd normalisatie activiteiten te coördineren, of beter gezegd: te faciliteren. NEN is een stichting, onafhankelijk van de overheid en is kostendekkend door de verkoop van normen en de opbrengsten van de secretariaatsvoering van normcommissies door NEN-consultants. Een schematisch overzicht van NEN wordt gegeven in bijlage A. Op Europees en mondiaal niveau zijn er ook formele normalisatie organisaties. Europees is dat is het Comité Européen de Normalisation (CEN) en voor elektrotechnische zaken CENELEC en mondiaal the International Organisation for Standardization (ISO). Om de rol van NEN toe te lichten is de definitie van normalisatie gewenst. Hoewel verschillende definities worden gebruikt, hebben zij allemaal dezelfde strekking. De definitie van normalisatie die in dit onderzoek wordt gebruikt, omdat deze een geschikte uitgebreide beschrijving geeft, is de volgende (Simons & De Vries 2002: 22): Het ontwikkelen en vastleggen van een beperkt aantal oplossingen voor afstemproblemen die zich nu of mogelijk later voordoen, gericht op voordelen voor de deelnemer(s), onder afweging van hun belangen, en met de bedoeling en verwachting dat een aanzienlijk deel van de beoogde gebruikers deze oplossingen gedurende een bepaalde periode, herhaald of voortdurend zal toepassen Doelstellingen en middelen Deelnemers aan normalisatie, zowel publiek als privaat, komen met begeleiding van NEN tot consensus over de te voeren standaard. NEN heeft een viertal doelstellingen (NEN 2004: 7): - Actieve inbreng in het tot stand komen van mondiale en Europese normen; - Opstellen van Nationale normen waar geen Internationale normen worden ontwikkeld; - Bevorderen van toepassing van normen; - Functioneren als kenniscentrum van Internationale, Europese en Nationale normen. Dit wil NEN realiseren door met belanghebbenden tot overeenstemming te komen over de wenselijkheid van een actieve rol op een bepaald gebied. Ook biedt zij ondersteuning aan marktpartijen die tot normalisatie willen komen en informeert zij belanghebbenden over normalisatiewerk. Daarnaast adviseert zij over vraagstukken die samenhangen met gebruik van normen in regelgeving en bedrijfsnormalisatie. De voorlichting vindt plaats door middel van de organisatie van symposia en het verzorgen van normgerichte cursussen. Tot slot zijn de normen bij NEN te koop. 7

16 Eerst commitment, dan deadlines! 3.2 Normalisatieproces In deze paragraaf worden in de spelregels van het normalisatieproces toegelicht. Vervolgens worden in de verschillende te doorlopen stappen van het normalisatieproces schematisch weergegeven en toegelicht. Tot slot wordt de context van het normalisatieproces beschreven Principes van het normalisatieproces Het normalisatieproces wordt gekenmerkt door de volgende algemeen erkende principes (Simons & de Vries 2002: 33): - Openheid: alle belanghebbenden mogen meedoen; - Consensus: een voorstel wordt goedgekeurd wanneer voortgezette oppositie tegen goedkeuring afwezig is; - Transparantie: de mogelijkheid van partijen om de procesgang te volgen en te beïnvloeden gedurende het gehele proces; - Samenhang: er is geen onderlinge tegenstrijdigheid tussen normen. Daarnaast wordt onderkend dat nog twee kenmerken van normalisatie meespelen in de normontwikkeling en het normalisatieproces (Gottlieb 2003): - Kosten: kosten voor secretariaatsvoering moeten worden gedekt door belanghebbende partijen; - Vrijwilligheid: normgebruik en deelname aan normalisatie is vrijwillig. De laatstgenoemde kenmerken vragen om nadere uitleg. NEN voert het secretariaat van een normcommissie. Aangezien NEN een stichting is, dienen de gemaakte kosten te worden vergoed. Hier bestaat op dit moment geen eenduidige werkwijze voor. Het kan zo zijn dat een ministerie de normontwikkeling op een bepaald gebied subsidieert. Ook kan het zo zijn dat de kosten onder de deelnemers of enkele grote belanghebbenden worden verdeeld. Deze kosten kunnen een drempel vormen voor deelname van partijen aan het normalisatieproces, waar deze voor de zwakkere marktpartijen het grootst is (Gottlieb 2003: 47). De kosten zijn afhankelijk van de tijdsduur van normalisatie, want de uren die worden gemaakt voor het vervullen van het secretariaat dienen te worden vergoed. De vrijwilligheid wordt toegelicht in waarin de context van wetgeving en normen nader wordt uitgelegd Normalisatieproces toegelicht In principe wordt een nieuw verzoek voor Nederlandse normalisatie voorgelegd aan een Het normalis atieproc es Vraag Toetsing Normco mmissie/ werkgroe p Norm Commentaarronde beleidscommissie. Deze commissie, bestaande uit verschillende partijen van een specifiek beleidsterrein, beoordelen deze aanvraag. Wanneer deze wordt goedgekeurd, wordt een normcommissie samengesteld, bestaande uit (alle) belanghebbenden. Deze commissie wordt begeleid door een NEN-consultant. Dit proces kan als volgt schematisch worden weergegeven, waarbij het gebied met stippellijn het zogenaamde aandachtsgebied weergeeft. Distributie Gebruik Op dit aandachtsgebied wordt verder ingezoomd, omdat hier de norminhoud daadwerkelijk wordt gevormd door inbreng van belanghebbenden, waarbij verschillende stappen kunnen worden geïdentificeerd. Evaluatie Figuur 3.1 Normalisatieproces met aandachtsgebied 8

17 Hoofdstuk 3 Normalisatie 1) Scope bepalen en commissie samenstellen In het geval van een nieuwe norm, wordt een normcommissie samengesteld bestaande uit belanghebbenden en (technische) experts. In het andere geval wordt de norm herzien door een bestaande normcommissie. Onduidelijk is in hoeverre dan wordt nagegaan of ook nieuwe belanghebbenden worden uitgenodigd. 2) Structuur vormen en experts betrekken Nadat de normcommissie is gevormd en de scope van de norm is bepaald, wordt de structuur gevormd voor de uitwerking. Deze structuur heeft in het algemeen de vorm van werkgroepen die een specifiek onderwerp behandelen. Afhankelijk van de omvang van de norm kunnen subcommissies worden benoemd. Hierbij worden experts betrokken die veelal zitting nemen in werkgroepen. Het ligt voor de hand dat er overlap kan bestaan en leden van de normcommissie ook in een subcommissie of werkgroep kunnen zitten. 3) Besluitvorming tot groentje Nadat de structuur is bepaald, vindt de daadwerkelijke besluitvorming en inhoudelijke vorming plaats. De normcommissie heeft hierbij het laatste woord. Uiteindelijk leidt dit tot realisatie van het normontwerp ( het groentje ). Het ontwerp op een aantal manieren kan worden aangekondigd. Bijvoorbeeld door persberichten in vakbladen, publicaties op de NEN website en het inlichten van de normalisatie-instellingen in EU- en EVA-landen (NEN 2004: 13). 4) Commentaarronde Vervolgens bestaat een periode van drie maanden, waarbij het publiek commentaar kan leveren op het normontwerp. 5) Verwerken commentaar Dit commentaar wordt vervolgens verwerkt door de normcommissie en afhankelijk van de inhoud naar een werkgroep gedelegeerd. 6) Normpublicatie Dit alles leidt tot uiteindelijke vaststelling van de norm en deze is dan beschikbaar bij het Nederlands Normalisatie-instituut. De volgende paragraaf gaat in op de context waarbinnen het normalisatieproces zich afspeelt Context van het normalisatieproces Zoals bij de principes van het normalisatieproces beschreven, hebben normen van origine een vrijwillig karakter. Door verwijzing naar normen in wetgeving wordt deze vrijwilligheid deels weggenomen. Het tijdsintensieve totstandkomingsproces van wetgeving had tot gevolg dat wanneer gedetailleerde technische eisen in wetgeving werden vermeld, deze soms al verouderd waren op het moment dat deze van kracht werden. Tevens belemmerde deze aanpak nieuwe (technologische) ontwikkelingen, doordat naar verouderde eisen en techniek werd verwezen. Met de voor- en nadelen van normen en wetgeving in het achterhoofd richt men zich op Europees niveau sinds 1992 op de zogenaamde nieuwe aanpak (New Approach), waarbij normen en wetgeving worden gecombineerd. Hierbij worden in de Europese wetgeving alleen essentiële eisen gesteld ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Technische invulling vindt plaats door middel van normen. Dit heeft als resultaat dat men de flexibiliteit behoudt van normontwikkeling (normen kunnen worden aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen), terwijl de wettelijke eisen ongewijzigd blijven. Wie aan de relevante normen voldoet, wordt geacht te voldoen aan de essentiële eisen. Aantonen te voldoen zonder gebruik van normen mag ook, maar is lastiger (Simons & de Vries 2002: 93). Gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren (Europese eenwording en daaruit volgend Europese regelgeving) wordt normalisatie op Europees niveau (CEN) steeds belangrijker. Europese normen dienen nationaal overgenomen te worden en tegenstrijdige normen moeten worden ingetrokken. Inbreng in Europese normalisatie vindt plaats via de nationale, formele normalisatie-instellingen. De Europese ontwikkelingen betekenen niet dat er geen nationale 9

18 Eerst commitment, dan deadlines! normen meer worden ontwikkeld. Nationale normalisatie wordt nog toegepast wanneer normen samenhangen met nationale wetgeving, ingaan op nationale omstandigheden (aanvullend zijn op Europese normen), ingaan op typisch nationale producten of vanwege nationale prioriteiten worden ontwikkeld (Simons & de Vries 2002: 43). 3.3 Krachtenveld bij normalisatie In voorgaande paragrafen zijn de structuur en regels van het normalisatieproces uitgelegd. Hoewel in de inleiding kort is ingegaan van de rol van normen in het algemeen, wordt hier dieper ingegaan op het normalisatie-krachtenveld. Het doel van deze paragraaf is de hoofdlijnen van het krachtenveld waarbinnen normen tot stand komen voor de lezer te verduidelijken en het samenwerkingsprobleem waar het management voor staat toe te lichten. In het begin van de 20 e eeuw is de institutionele benadering ontstaan vanuit het idee dat het begrijpen van de invloed van institutionele structuren op de economie vereist is om de prestaties van markten en firma s in verschillende vormen te begrijpen (Groenewegen e.a.1995). Hierbij bestaat een verschil tussen oud institutionalisme, waarbij het individu wordt gezien als een cultureel product en nieuw institutionalisme waarbij het individu wordt gezien als een individuele rationalist. Een rationalist maakt keuzes op basis van het nut dat aan keuzeopties wordt toegekend. Dit heeft een grote verklarende werking voor keuzes van partijen in een normalisatieproces 1. In deze paragraaf wordt in ingegaan op de vraag waarom normen worden opgesteld. Vervolgens worden in verschillende partijen met bijbehorende belangen benoemd en tot slot worden in de gevolgen voor het normalisatieproces beschreven Doelen van normering Zoals in de inleiding is aangegeven hebben normen een stabiliserende werking in een imperfecte markt (North 1999: 25). Goede normen zijn voordelig voor alle marktpartijen en zijn een vorm van (technische) zelfregulering (SEO 2003: 23). Gebruik van normen heeft verschillende voordelen. Zo worden de transactiekosten verlaagd, vanwege een betere afstemming binnen een productketen. Afspraken binnen de keten kunnen eenvoudiger worden gemaakt en dit heeft grote gevolgen voor de simplificatie van contracten (DIN 2000: 12). Gebruik van internationale en Europese normen vereenvoudigen de handel met het buitenland en verlagen de handelsbarrières tussen landen. De consument heeft het voordeel eenvoudiger te kunnen vergelijken tussen producten met nagenoeg hetzelfde kwaliteitsniveau. De transparantie die door normen wordt gecreëerd heeft een positief effect op de concurrentie en het verlagen van afhankelijkheden binnen de keten. Hoewel concurrentie op het eerste gezicht negatief klinkt door gebruik van standaarden is dit toch positief te noemen. Het is namelijk gunstiger een deel van een grote markt te hebben dan monopolist te zijn in een relatief kleine markt (Swann 2000: 5). Ook dragen normen bij aan acceptatie van techniek. Er is een spanningsveld te benoemen tussen normen en innovatie. Aan de ene kant wordt gezegd dat normen een basis vormen voor innovatie. Aan de andere kant wordt gezegd dat er een remmende werking van normen uitgaat, omdat het hier gaat om het vastleggen van maatschappelijk geaccepteerde kennis (DIN 2000: 15). De term maatschappelijk geaccepteerde kennis geeft al aan dat kwaliteit en met name het onderwerp veiligheid van belang is bij normen. Zodra blijkt dat normen niet veilig zijn in gebruik zullen deze niet meer worden toegepast. Andersom geldt dat wanneer het een goede norm betreft deze veel zal worden gebruikt. Het begrip netwerk externaliteit is hier op zijn plaats; wanneer een norm veelvuldig wordt gebruikt, wordt het steeds aantrekkelijker zelf ook de norm te gebruiken. Binnen een productketen wordt men zelfs vaak min of meer gedwongen normen te gebruiken wanneer dit door afnemers of door wet- en regelgeving wordt geëist. 1 Douglass North is met zijn in 1990 uitgekomen boek Institutions, institutional change and economic performance toonaangevend voor de theorievorming. In 1993 was hij Nobelprijswinnaar vanwege zijn vernieuwde onderzoek van economische geschiedenis en toepassing van economische theorie om de economie en institutionele veranderingen te verklaren. 10

19 Hoofdstuk 3 Normalisatie Hoewel normen een vorm zijn van zelfregulering, wordt in Europese en nationale wetgeving naar normen verwezen. Dit heeft tot gevolg dat normen een basis vormen voor de implementatie van wetgeving met de bijbehorende voordelen voor de overheid. Het voordeel voor de markt is dat door gebruik van normen eenvoudiger aan de wet kan worden voldaan en men indirect betrokken kan zijn bij het opstellen van wetgeving Belangen bij totstandkoming Bij de beschrijving van de rol die normen in de markt of samenleving spelen worden impliciet al verschillende belangen van partijen benoemd. Zo kan de overheid, afhankelijk van het onderwerp, verschillende belangen hebben bij normen. Naast het stimuleren van de handel kan zij normalisatie initiëren op een bepaald gebied en eventueel subsidiëren, maar ook kan zij een controlerende rol hebben op veiligheidsgebied (De Vries 1990: 30-35). Gebruikers hebben voordeel van normen, doordat zij het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Normen bevatten vaak een grote hoeveelheid kennis. North (1990: 78) maakt onderscheid in zogenaamde communicable en tacit knowlegde. Hierbij zijn normen een vorm van kennis die kan worden gecommuniceerd. Een deel van de kennis (de tacit knowlegde) wordt opgebouwd door oefening en ervaring en kan niet worden gecommuniceerd. Bij normalisatie vindt een omzetting plaats van impliciete kennis naar expliciete kennis. Correljé e.a. (2001: 3) gaan in op deze transformatie, waarbij inzichten die voortvloeien vanuit de combinatie van intuïtie, verwachting en vakmanschap worden omgezet in toegankelijke kennis van waaruit de cyclus opnieuw begint. Hoewel hier in dit rapport niet dieper op wordt ingegaan, wordt onderkend dat dit bij normalisatie het geval is en het een complexiteitsverhogende factor vormt. Gebruik van normen biedt strategisch voordeel voor de gebruikers, doordat zij kunnen anticiperen op regelgeving. Gebruik van normen maakt het voldoen aan de wet eenvoudiger. Deelname aan het normalisatieproces biedt het voordeel dat men op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen de branche en van partijen binnen de branche. Hierdoor wordt het research en development risico verlaagd. Dit wordt ook wel omschreven als insider knowledge. Hierbij speelt het begrip tacit knowlegde ook een rol, aangezien de partijen die deelnemen aan het normalisatieproces de achterliggende keuzes en het doel van de normtekst kennen. Het grote voordeel van deelname aan het normalisatieproces is dat men de norminhoud kan beïnvloeden. In de praktijk is sprake van partijen met zowel offensieve als een defensieve houding. Een defensieve houding wordt aangenomen als men liever geen verandering wil in de huidige werkwijze. Aanpassing van de huidige standaard heeft vaak aanpassingskosten tot gevolg. Dit kan betrekking hebben op productiewijzen en aanpassing van bijvoorbeeld machines, maar ook op de scholing van personeel et cetera. North (1990: 44) beschrijft het vastzitten aan standaarden als het lock in effect. Hierbij werken keuzes in het verleden door in het heden: pad afhankelijkheid (North 1990: 100). Een offensieve houding wordt aangenomen wanneer men de norminhoud wil beïnvloeden bijvoorbeeld, zodat deze aansluit bij de werkwijze van de betreffende organisatie. In de praktijk nemen partijen afhankelijk van het onderwerp verschillende houdingen aan Gevolgen voor het normalisatieproces De verschillende partij- en onderwerpspecifieke belangen komen tot uiting tijdens het normalisatieproces. Hierbij bezitten partijen verschillende kennis en hebben zij een andere perceptie van het probleem. Aangezien de partijen door personen worden vertegenwoordigd hebben zij apart weer een verschillende informatieverwerkende capaciteit (North 1990: 78). Een bekend voorbeeld van een dergelijk besluitvormingsproces is de dansende tafel : verschillende partijen trekken aan de poten totdat de tafel ergens stil komt te staan; er wordt een evenwicht bereikt. Dit evenwicht word bij het normalisatieproces gerealiseerd door het bereiken van consensus over de norminhoud. Tijdens het normalisatieproces heeft geen enkele partij de formele macht de standaard te dicteren; partijen zullen dus moeten samenwerken om dit afstemmingsprobleem op te lossen. De begeleiders van een normalisatieproces hebben de taak dit samenwerkingsprobleem in goede banen te leiden. Management geeft hierbij handvatten. In dit rapport wordt hier dieper op ingegaan. 11

20 Eerst commitment, dan deadlines! In dit hoofdstuk is de rol van NEN beschreven. Ook is het normalisatieproces toegelicht, waarbij de verschillende stappen chronologisch zijn beschreven. De norminhoud wordt gevormd door inbreng van commissieleden tijdens het normalisatieproces. Ook bestaat de mogelijkheid commentaar te leveren op de ontwerpnorm (het groentje ) in een later stadium, waarbij men uiteindelijk consensus bereikt over de norminhoud. Deelname aan het normalisatieproces vereist naast tijd, financiële middelen. Hierbij ontbreekt een eenduidige aanpak over verdeling van de kosten. De internationale en juridische omgeving van de norm zijn duidelijk van invloed op de totstandkoming van de norm en de belangen van betrokken partijen. Een verwijzing in de wet naar een bewuste norm verkleint de vrijblijvendheid van normtoepassing, hoewel normtoepassing officieel vrijwillig blijft. Wanneer men kan aantonen aan wettelijke eisen te voldoen, zonder gebruik van normen is dit ook toegestaan. Voordat consensus wordt bereikt over de norminhoud, vindt besluitvorming plaats. Aangezien hierbij niemand formeel de norm kan dicteren vormt het een samenwerkingsprobleem voor de begeleiders van dit proces. Management is een hulpmiddel om dit probleem in goede banen te leiden. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de theoretische veronderstellingen van beide managementstijlen project- en procesmanagement, en wordt een definitie afgeleid over hoe de kwaliteit van een normalisatieproces kan worden beoordeeld. 12

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay

Demo of Praktijk. Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische toepassingsgebied van Design & Engineering Methodology for Organizations (DEMO) Mark Dumay Demo of Praktijk Een inventarisatie van het praktische

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie N.S.L. (Nicole) Huisman Master Vastgoedkunde Rijksuniversiteit Groningen November 2009 Multifunctionele accommodaties

Nadere informatie

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818

September 2011. De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen. Auteur: R. Heining. Studentnummer: s0101818 September 2011 De invloed van internationale ranglijsten op het beleid van Hoger Onderwijs Instellingen Auteur: R. Heining Studentnummer: s0101818 Bachelor eindopdracht Opleiding: Bestuurskunde Universiteit

Nadere informatie

Competenties van projectmanagers in complexe projecten

Competenties van projectmanagers in complexe projecten Competenties van projectmanagers in complexe projecten Jennefer. A. van de Blaak Studentnummer 276897 Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Bestuurskunde Master Bestuur

Nadere informatie

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen

Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Amersfoort, december 2008 Ben Norg Effectiever besturen van programma s Een aanzet tot verbeterde stuurplannen Titel: Ondertitel:

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

Effectief Integraal Management

Effectief Integraal Management Effectief Integraal Management Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van integraal management Linda van der Pols (279932) Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU

Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Het professionaliseren van IT project audits Scriptie ter afronding van de postgraduate IT audit opleiding VU Titel : Het professionaliseren van IT project audits Scriptienummer : 1002 Versie : 1.0 Student

Nadere informatie

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam

Peter den Hartog. Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Peter den Hartog Masterthesis MSRE ASRE / Universiteit Amsterdam Januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het onderzoek 5 2. Probleemstelling 2.1 De onderzoeksvraag 7 2.2

Nadere informatie

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering

Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Van traditioneel ontwerpproces naar Systems Engineering Een onderzoek naar het verminderen van knelpunten in de planstudiefase van infrastructuur projecten doormiddel van verificatiematrices volgens Systems

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken

Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Veranderingsbereidheid en resultaatgericht werken Onderzoek naar de bereidheid van medewerkers, teamleaders en managers van Philips Healthcare om resultaatgericht te gaan werken Irene Zorgman Utrecht,

Nadere informatie

De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer

De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer De invloed van veranderingen in de omgeving op de rol van de brandweer Een onderzoek naar de veranderende rol van de brandweer binnen het taakveld risicobeheersing Naam : Ing. B.C. Vegt MPS Studentnummer

Nadere informatie

Windenergie. Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken. Bachelor-scriptie

Windenergie. Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken. Bachelor-scriptie Windenergie Een vergelijking tussen Nederland en Denemarken Bachelor-scriptie Juli 2010 1 Windenergie, Een vergelijkend onderzoek naar windenergie in Nederland en Denemarken Bachelorthesis Planologie door

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerking en de drie D s: Een lastig spanningsveld tussen schaalvergroting en schaaldifferentiatie.

Gemeentelijke samenwerking en de drie D s: Een lastig spanningsveld tussen schaalvergroting en schaaldifferentiatie. Gemeentelijke samenwerking en de drie D s: Een lastig spanningsveld tussen schaalvergroting en schaaldifferentiatie. Een verklarend en ontwerpgericht onderzoek naar de invulling van de decentralisaties

Nadere informatie

WORKING APART TOGETHER

WORKING APART TOGETHER EEN ONDERZOEK NAAR SAMENWERKING WORKING APART TOGETHER Marjan de Gier (307566) Ilja Helsdingen (306960) Erasmus Universisteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Bestuurskunde Begeleider: Dr.

Nadere informatie

Compartimering: streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling?

Compartimering: streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling? H.D. de Vriend Compartimering: streefbeeld, gidsprincipe of onderhandeling? Een onderzoek naar de processen uit de Compartimenteringstudie Rijkswaterstaat Waterdienst Lelystad, 25 juni 2008 Ter afronding

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant

Beleid komt niet vanzelf. Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant Beleid komt niet vanzelf Gemeentelijk gezondheidsbeleid in Noordoost-Brabant G. Walraven student Bestuurskunde Katholieke Universiteit

Nadere informatie

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak?

KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? KWALITEITSZORG: managementhype of organisatorische noodzaak? Een studie naar het effect van kwaliteitszorgsystemen en de toepasbaarheid voor brandweer en rampenbestrijding P.J.H. Willems Scriptie in het

Nadere informatie

Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management Opleiding Bestuurskunde Faculteit der Sociale Wetenschappen

Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management Opleiding Bestuurskunde Faculteit der Sociale Wetenschappen Electronic Human Resource Management: Een vergelijking tussen de private en publieke sector Rotterdam, 17 januari 2006 Scriptant: P. Poldervaart (285225) Master Thesis Arbeid, Organisatie & Management

Nadere informatie

MULTILEVEL GOVERNANCE

MULTILEVEL GOVERNANCE MULTILEVEL GOVERNANCE Casestudy naar de rol van nationale toezichthouders op financiële markten bij de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving Alma Viëtor Universiteit Utrecht Augustus 2011 1 MULTILEVEL

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

Samen op weg naar zelfsturende teams

Samen op weg naar zelfsturende teams BACHELORSTUDIE: BUSINESS ADMINISTRATION Samen op weg naar zelfsturende teams - Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna Bachelor onderzoeksverslag Naam: Heleen van den Berg

Nadere informatie

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding

Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Effectiviteit van toezicht op de rampenbestrijding Een onderzoek naar de beïnvloedende factoren op de doorwerking van aanbevelingen van de Inspectie Veiligheid C.H.M. van der Palen Masterscriptie Publiek

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek: Het eindproduct

Afstudeeronderzoek: Het eindproduct Wat betekent de ABWC vaardigheidstoets voor brandweer Nederland? Een onderzoek naar de bijdrage van de brandweer vaardigheidstoetsen aan de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel. Afstudeeronderzoek:

Nadere informatie