Evaluatie kinderarmoede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie kinderarmoede"

Transcriptie

1 Evaluatie kinderarmoede

2 Inleiding Op 25 juni 2013 presenteerde de Kinderombudsman in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut het rapport Kinderen in armoede in Nederland. Hieruit kwam onder meer naar voren dat één op de negen kinderen in armoede opgroeit. Dit was voor de Ombudsman reden een aanbeveling te doen aan gemeenten om een integraal armoedebeleid te ontwikkelen dat specifiek gericht is op kinderen. De gemeenteraad van de gemeente Lingewaal heeft deze en andere aanbevelingen verwerkt in de Motie aanpak kinderarmoede van 4 juli Hierin verzocht de raad het College om voorstellen te doen om de volgende aanbeveling uit het rapport van de Kinderombudsman uit te voeren: 1. Een armoedebeleid te ontwikkelen en te monitoren dat specifiek is gericht op kinderen; 2. Een kindpakket samen te stellen waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan kinderen zelf; 3. Een gezamenlijke aanpak te organiseren gericht op het verbeteren van de leefsituatie van kinderen in armoede. Om te voldoen aan het verzoek van de raad is door het College een raadsinformatieavond gehouden op 11 februari 2014 waarin met de raad en met diverse maatschappelijke partners van gedachten is gewisseld over de bestrijding van kinderarmoede. Op basis hiervan is er een beleidsnota kinderarmoede geschreven en op 26 juni 2014 heeft de raad hiermee ingestemd. De drie actiepunten van de beleidsnota kinderarmoede zijn: 1. Inkopen van vijf plaatsen via het Jeugdsportfonds. 2. Inzet Stichting Leergeld. 3. Uitbreiden kindpakket met kledingvouchers. Via de raadsbrief van 11 augustus 2015 is de raad geïnformeerd over het feit dat het niet haalbaar was om in het derde kwartaal een evaluatie voor te leggen. De evaluatie is nu gerealiseerd in het vierde kwartaal. In deze evaluatie wordt de stand van zaken in volgorde van bovenstaande actiepunten beschreven. 2

3 Inkopen van 5 plaatsen via het Jeugdsportfonds Het Jeugdsportfonds (JSF) promoot sportkansen aan kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is, om lid te worden van een sportvereniging. Dit doet het fonds door contributie aan een sportvereniging te vergoeden. De meerwaarde van het fonds ligt niet zozeer op het inhoudelijke vlak (Stichting Leergeld betaalt ook contributies aan sportverenigingen), maar meer op het commerciële vlak. Het JSF kent een grote naamsbekendheid en is onder sportverenigingen wellicht toegankelijker dan Stichting Leergeld. Daarnaast is deelname aan het JSF goed voor de profilering van Lingewaal als sportvriendelijke gemeente. Een plek inkopen bij het Jeugdsportfonds kost 250,-- per plaats waarvan 25,-- naar het Jeugdsportfonds gaat. Het maximale bedrag van 225,-- per jaar wordt rechtstreeks betaalbaar gesteld aan de betreffende sportvereniging. Uitgaande van de vijf kernen in Lingewaal is er voor gekozen om een plaats per kern in te kopen wat leidt tot een kostenpost van 1.250,--. De gemeente heeft sinds 1 januari 2015 een overeenkomst met het Jeugdsportfonds Gelderland. Deze eindigt op 31 december Gedurende deze periode stelt de gemeente zich garant voor een bedrag van 5.000,--. Dit bedrag staat gelijk aan de vergoeding voor 20 kinderen (per kind 250,--). Naast de gemeente hebben ook andere organisaties middelen beschikbaar gesteld voor Lingewaalse kinderen aan het JSF: The Dutch4Kids voor 8 kinderen (bedrag van 2.000,--) éénmalig bedrag verspreid over 4 jaar; ICS voor 3 kinderen per jaar ( 3.000,--) voor 4 jaar; De Waal auto groep voor 1 kind voor 1 jaar. ( 250,--). Het JSF heeft nu ,-- voor 4 jaar en voor totaal 41 kinderen. Tot augustus 2015 zijn er 6 kinderen geplaatst. Degene die een aanvraag hebben gedaan waren: CBS Kompas, Welzijn Lingewaal en Rivas. Kinderen worden bij JSF aangemeld via intermediairs. Als een intermediair aangeeft dat een kind onder de doelgroep valt dan hoeft er door de ouders geen actie meer te worden ondernomen, dit is dus heel laagdrempelig. Ook Stichting Leergeld richt zich op o.a. het kunnen laten sporten van kinderen. Dit loopt via het Regionaal Declaratiefonds (RDF). Daar beide organisaties een gelijkluidend doel hebben, namelijk kinderen laten sporten, is onderlinge samenwerking / afstemming noodzakelijk. Dit om overlap van de inzet van middelen t.b.v. hetzelfde kind te voorkomen. Er is al een gesprek geweest om te kijken hoe deze samenwerking er uit moet zien en dit is tevens een actiepunt voor de toekomst. 3

4 Inzet Stichting Leergeld De gemeente Lingewaal heeft, naast de taken gericht op bijstandsverlening en reintegratie, haar armoede- en minimabeleid via een gemeenschappelijke regeling ondergebracht bij de Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (RSD). Via het Regionaal Declaratiefonds (RDF). vergoedt de RSD kosten voor sportieve, culturele, sociaal-culturele en educatieve activiteiten. De RSD heeft een overeenkomst met Stichting Leergeld en de uitvoering van deze regeling met betrekking tot kinderen ligt bij hen. Omdat de gemeente Lingewaal onderdeel uit maakt van de gemeenschappelijke regeling RSD kan de gemeente gebruik maken van de diensten van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld zet zich in om schoolgaande kinderen van 0-18 jaar uit minimagezinnen maatschappelijk actief te houden door kosten te vergoeden op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Kinderen kunnen via Leergeld mee op schoolreis, gaan sporten, muziekles krijgen of een (tweedehands) fiets. Als het oudste kind naar voortgezet onderwijs gaat kan er een computer geregeld worden. Ouders kunnen via RSD of rechtstreeks contact zoeken met Leergeld. Vrijwilligers gaan op huisbezoek bij de minimagezinnen. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie. Na het goedkeuren van de hulpvraag, wordt een activiteit rechtsreeks aan een school of vereniging betaald. De materiële spullen worden in natura verstrekt. Ouders krijgen een tegoedbon waarmee ze voor een bepaald bedrag aan kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt. De bijdrage van de Stichting Leergeld bedraagt per jaar: Bijdrage studiekosten bij het volgen van basisonderwijs maximaal 95,-- Bijdrage studiekosten bij het volgen van voortgezet onderwijs maximaal 173,-- Voor uitgaven voor deelname aan sportieve-, recreatieve-, culturele-, sociaalculturele- en educatieve activiteiten, ongeacht de leeftijd 116,-- (maximaal 250,-- voor inwoners Lingewaal). Computer of een laptop in natura ten behoeve van kinderen, die het voortgezet onderwijs gaan volgen Ofwel in Lingewaal kan een kind van 0-3 jaar maximaal 250,-- krijgen, kinderen van 4-11 jaar maximaal 95,-- voor studiekosten + 250,-- sportieve en culturele activiteiten en kinderen van jaar maximaal 173,-- voor studiekosten + 250,- sportieve en culturele activiteiten. In Lingewaal zijn in kinderen geholpen op meerdere gebieden. Er zijn vaak meerdere hulpvragen per kind, waardoor de aanvragen meer zijn dan het aantal kinderen. Zie het overzicht hierna voor alle aanvragen. 4

5 Overzicht aanvragen gemeente Lingewaal Aantal kinderen Aantal hulpvragen Aantal kinderen Aantal hulpvragen Recreatieve activiteiten Indirecte studiekosten PC project 7 2 Totaal Voorbeelden van recreatieve activiteiten zijn contributie sportvereniging, muziekles, sportkleding en sportbenodigdheden. Indirecte studiekosten zijn o.a. fiets, ouderbijdrage, schoolreis en gymkleding. Uit het overzicht van de aanvragen van 2013 en 2014 is een toename van het aantal geholpen kinderen en een toename van het aantal hulpvragen te zien. Alle kosten worden door gemeente via RSD betaald, dus een gezin kan nooit te horen krijgen dat het geld op. De aanbeveling in de beleidsnota kinderarmoede was om meer ketensamenwerking te regelen. Doel hiervan is om preventie en signalering in een zo vroeg mogelijk stadium te realiseren. Deze aanbeveling valt samen met een andere: meer en betere communicatie realiseren naar burgers en instanties over de voorzieningen ter bestrijding van kinderarmoede. De actie van Stichting Leergeld was om de verschillende maatschappelijke partners als scholen, verenigingen, Wmo-raad etc. van de gemeente Lingewaal te bezoeken om meer bekendheid te geven aan de voorzieningen die reeds bestaan om kinderarmoede te bestrijden. Hiermee slaat de gemeente twee vliegen in een klap. Enerzijds presenteert Stichting Leergeld zich en legt uit wat de stichting allemaal doet en kan; anderzijds kan gelijk actie ondernomen worden door het aanbod te koppelen aan kinderen in armoede. Tegelijkertijd worden de partners gewezen op hun signalerende en preventieve verantwoordelijkheid. Aan de actievere inzet van Stichting Leergeld waren geen kosten verbonden. De kosten van de inzet van de coördinator van stichting Leergeld maken onderdeel uit van de uitvoeringskosten RSD. Leergeld heeft zich gepresenteerd aan de Wmo-raad en de gemeenteraad om zich voor te stellen en een toelichting op hun werkwijze te geven. Daarnaast zijn ze aangeschoven bij een overleg van het LEA en zijn ze ook bij het diaconaal platform Lingewaal geweest. 5

6 Uitbreiden kindpakket met kledingvouchers De aanbeveling was om een kindpakket samen te stellen waarvan de onderdelen rechtstreeks ten goede komen aan kinderen. Vanuit het rapport van de kinderombudsman wordt gepleit voor een kindpakket met de volgende onderdelen: het kindpakket bevat tenminste vouchers voor basisbenodigdheden zoals een stel winterkleren en zomerkleren en bijvoorbeeld lessen voor een basiszwemdiploma, een bibliotheekpasje tot 18 jaar, toegang tot lokaal openbaar vervoer en deelname aan een wekelijkse activiteit ter ontspanning of sportieve / culturele ontwikkeling. Voor kinderen in Lingewaal geldt dat een bibliotheekpasje tot 18 jaar gratis is. Dankzij de samenwerking met Stichting Leergeld is ook in de deelname aan een wekelijks sport- of cultuuractiviteit voorzien. Ook zwemlessen kunnen via Stichting Leergeld gedeclareerd worden. Het lokale openbaar vervoer is in Lingewaal niet dermate uitgebreid dat het zinvol is het lokale openbaar vervoer gratis te maken. De gemeenteraad heeft besloten om het bestaande kindpakket, waarvan de uitvoering bij Stichting Leergeld is belegd, uit te breiden met vouchers voor zomeren winterkleren. Om in te kunnen schatten wat de kosten van de vouchers zijn is het NIBUD geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de uitgaven aan kleding van een gemiddeld kind in de leeftijd van 12 jaar ongeveer 45,-- per maand bedraagt. Wanneer de gemeente eenmalig in de zomer en eenmalig in de winter tegemoet wil komen in deze kosten, bedraagt dit bedrag op jaarbasis dus 2 x 45,-- per kind = 90,--. Bij 100 aanvragen zouden de kosten hiervoor dus uitkomen op 9.000,--. Bij de uitvoering van dit raadsbesluit zijn we tegen een aantal dilemma s aangelopen. Tijdens het Benen op Tafel Overleg (BOT) van 25 augustus jl. zijn met de aanwezige raadsleden de dilemma s met betrekking tot de kledingvouchers besproken. De knelpunten zijn: 1. Kledingvouchers zijn stigmatiserend, biedt weinig keuze voor de burger en voor winkels is het alleen rendabel met grote aantallen. 2. Gemeente kan geen bedrag aan minima ouders betalen op basis van de huidige regelingen. 3. Onderbrengen in huidige RDF regeling van RSD is niet mogelijk. Ad 1 Tijdens een gesprek met de RSD werd duidelijk dat het geven van kledingvouchers stigmatiserend werkt. Tevens is er weinig vrijheid voor de burgers om een keuze te maken waar kleding te kopen. Daarbij zijn er lokaal geen kledingwinkels waarmee afspraken gemaakt kunnen worden. Er zouden afspraken met winkels in de regio gemaakt moeten worden, en dit is pas rendabel bij grotere aantallen. Ad 2 Op basis hiervan leek een geldbedrag een beter middel dan een voucher. Er is allereerst onderzocht of er een mogelijkheid bestaat dat de gemeente een bedrag per kind aan minima ouders in Lingewaal betaalt. Het is bij wet verboden dat gemeenten ongerichte inkomenspolitiek bedrijven. Dit houdt in dat het niet mogelijk is dat gemeenten, zonder een individuele aanvraag, bedragen aan personen overmaken zonder dat daar een specifieke regeling aan ten grondslag ligt. 6

7 Ad 3 De RSD heeft in januari hierop gezegd dat het via een verzoek van de gemeente in de bestaande regeling, het Regionaal Declaratiefonds (RDF), van de RSD ondergebracht zou kunnen worden. Echter hierdoor zouden er grote verschillen binnen de regio ontstaan. De inwoners van Lingewaal, dus ook kinderen, komen in aanmerking voor een bedrag van 250,-- p.p. per jaar. Voor alle andere regio AV gemeenten is dit 116,-- euro per jaar. Door het opplussen van het Lingewaalse bedrag met 90,-- voor kleding, komt dit neer op 340,-- euro per kind per jaar. Dit is een fors verschil ten aanzien van de andere gemeenten, Dit was tot voor kort het belangrijkste dilemma. Recent is er weer een gesprek geweest met de RSD en hierin is aangegeven dat een kledingpakket niet onder de regeling Regionaal Declaratiefonds (RDF) kan worden gebracht. Het RRDF is er voor zaken die er in onze maatschappij bij horen, maar die niet noodzakelijk zijn voor het levensonderhoud. De bijdrage is voor sportieve, culturele, sociaal-culturele en educatieve activiteiten. Daarnaast valt kleding in principe onder de algemene kosten van levensonderhoud en dient uit het inkomen te worden bekostigd. De aanschaf van sportkleding en toebehoren en de indirecte kosten voor onderwijs als regenkleding en door de school voorgeschreven extra kleding zijn wel mogelijk. Dit omdat ze een relatie hebben met een activiteit om te kunnen deelnemen aan de samenleving (sporten, onderwijs). In Lingewaal waren er op 1 januari kinderen van 0-18 jaar uit minimagezinnen: - 65 kinderen van uitkeringsgerechtigden (36 uitkeringsgerechtigden waarvan er 23 wel gebruik heeft gemaakt van minimaregeling kinderen en 13 niet) kinderen niet-uitkeringsgerechtigd met gebruik minimaregelingen (11 nietuitkeringsgerechtigden die gebruik hebben gemaakt van minimaregeling). Er zijn dus 13 van de 36 uitkeringsgerechtigden die geen gebruik maken van de minimaregelingen. Het is niet duidelijk waar dit mee te maken heeft, mogelijk kan de factor jonge kinderen van invloed zijn (gaan nog niet naar school of sport). Op 1 januari 2015 waren er 2396 kinderen van 0-18 jaar in Lingewaal. Op basis van 93 kinderen uit minimagezinnen zou 3,9 % van de kinderen in aanmerking kunnen komen voor een kledingvoucher. Gezien het feit dat niet alle gezinnen gebruik maken van de minimaregelingen, zou dit percentage nog lager kunnen zijn. Daarbij zijn er ook minimagezinnen die niet bij de RSD bekend zijn, dus deze vallen buiten deze berekening. Leergeld gaat richting een bereik van 80% van de doelgroep. Momenteel zijn er contacten met een extern bureau en communicatie vanuit de RSD om specifiek kinderen te bereiken die moeilijk vindbaar zijn. Vanuit de RSD stond gepland om een digitaal kind en gezinsloket te maken. De RSD heeft hun website aangepast en hier wordt verwezen naar kansenvoormijnkind.nl naar Leergeld. Gebleken is dat niet alle gemeenten in Nederland voorzien in de mogelijkheid van het vergoeden van kleding. In de gemeentes waar dit wel is, is het onderdeel van het kindpakket in zijn totaliteit en valt dit onder de totale aanvraag en screening van voorzieningen voor kinderen van minimagezinnen. Dit is voor de burger het meest 7

8 laagdrempelig (1 punt voor alle voorzieningen) en qua uitvoeringskosten het efficiëntst. In het Benen Op Tafel overleg is gevraagd aan de raadsleden met ideeën te komen. Hierop heeft één raadslid contact opgenomen en informatie gegeven over een pas die in ontwikkeling is. Het idee biedt wellicht mogelijkheden om het in een bredere aanpak mee te nemen, maar het is niet bruikbaar voor alleen kledingvouchers. Samengevat is het niet haalbaar om de kledingvouchers op korte termijn te organiseren. Daarbij zijn er vanuit de praktijk geen concrete signalen bekend van gezinnen die behoefte hebben aan kledingvoucher. Waardoor de investering en het beoogde resultaat wellicht niet meer in balans is. Gezien bovenstaande is het voorstel om het besluit te herzien en het huidige kindpakket niet uit te breiden met kledingvouchers. Vanuit het Benen Op Tafel Overleg was de uitkomst dat het belangrijk is dat het budget in ieder geval wordt ingezet ten gunste van de kinderen van minimagezinnen. Er is structureel ,-- per jaar in de begroting gereserveerd voor kinderarmoede. Voor de plaatsen van het JSF is dit 1.250,--, wat betekend dat er nog 9.000,-- per jaar gebruikt kan worden om kinderarmoede te bestrijden. Het voorstel is om dit bedrag toe te voegen aan armoedebeleid. Hiermee worden de stijgende kosten van de RSD voor de bijzondere bijstand en minimabeleid tegemoet gekomen, waar de kosten van Stichting Leergeld een onderdeel van zijn. Hiermee komt het geld terecht bij de kinderen van minimagezinnen. De bestuursrapportage van de RSD wordt gemonitord en de raad wordt geïnformeerd bij structurele onderuitputting van de 9.000,-- Ter illustratie hieronder een overzicht met de uitgaven van de bijzondere bijstand en minimabeleid van de afgelopen jaren. 8

9 Ontwikkelingen bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Lingewaal 2011-tweede kwartaal 2015 bijzondere bijstand minimabeleid Omschrijving voorziening voor het huishouden directe levensbehoeften financiële transacties kosten maatschappelijke zorg medische dienstverlening overige kosten uitstroombevordering voorziening voor opvang voorziening voor wonen RDF* RDF (St. Leergeld)* RFBU subtotaal bijzondere bijstand collectieve zkv 1-malige koopkrachttegemoetkoming Compensatie eigen risico PC-project Langdurigheidstoeslag/ indiv. inkomenstoeslag subtotaal minimaregelingen Totaal Tweede kwartaal aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag 3 895, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,734, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 * Het RDF wordt ingezet voor volwassen en kinderen (via Stichting Leergeld). Vanaf 2014 zijn de uitgaven uitgesplitst per doelgroep. In totaal is voor 2014 dus ,78 aan het RDF uitgegeven, wat een flinke toename is ten opzichte van

10 Actiepunten Afstemming en samenwerking Leergeld en Jeugdsportfond verder vormgeven, om overlap van de inzet van middelen ten behoeve van hetzelfde kind te voorkomen. 2. Gesprek met RSD, Leergeld en Jeugdsportfonds en andere partners zoals Welzijn en scholen om stand van zaken rondom regelingen en behoeften van minimagezinnen te monitoren. 3. De bestuursrapportage van de RSD wordt gemonitord en de raad wordt geïnformeerd bij structurele onderuitputting van de 9.000,-- 10

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In het afgelopen jaar heeft Leergeld

Nadere informatie

Raadsvraag inzake armoedebeleid kinderen

Raadsvraag inzake armoedebeleid kinderen Raadsvraag 2013056 inzake armoedebeleid kinderen DATUM : 25 juni 2013 VRAAG VAN : dhr. B. Boon (PvdA) BEANTWOORDING : mondeling in raad 4 juli 20313 VRAAG : Vandaag heeft de kinderombudsman de aandacht

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z01184D8A3B* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : dhr. Huberts Zaakgericht\441 Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Zaaknummer Z.17-20404 Datum: 1 mei 2017 Afdeling

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden

Jaarverslag. Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden Jaarverslag Stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van stichting Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In 2015 hebben we het bereik binnen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t

w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t WW w gemeenu, ( ) o s t e r h o u t NOTA VOOR DE RAAD Datum: 26 februari 2016 Onderwerp: Minimabeleid 2016 en verder Nummer raadsnota: Bl.0150661 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Vissers 1. Minimabeleid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidie voor Stichting Leergeld ten behoeve van verstrekken bijdrage schoolkosten uit Kinderfonds Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir

Nadere informatie

Beleidsregels financieel vangnet.

Beleidsregels financieel vangnet. Algemeen: Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten er een groot aantal nieuwe taken bij. Het gaat om de decentralisatie van een aantal taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ),

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregels minimabeleid gemeente Wijk bij Duurstede Met betrekking tot het verlenen van bijdragen in het kader van het minimabeleid voor de kosten in verband met maatschappelijke participatie van minima

Nadere informatie

De jaarrekening 2015 RSD en Avelingen Groep. Lokaal vertaald in grafieken en tabellen. Gemeente Gorinchem

De jaarrekening 2015 RSD en Avelingen Groep. Lokaal vertaald in grafieken en tabellen. Gemeente Gorinchem De jaarrekening 2015 RSD en Avelingen Groep Lokaal vertaald in grafieken en tabellen. Gemeente Gorinchem Inleiding De jaarrekeningen van de RSD en de Avelingen Groep zijn samengesteld op het niveau van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019

Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Stichting Lochem Beleidsplan 2015-2019 Kinderen doe mee, meedoen is meetellen Stichting Leergeld Lochem Beleidsplan 2015-2019 Inleiding. Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens bijna

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363

Raadsstuk. Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 Raadsstuk Onderwerp: Maatschappelijke participatie door kinderen (Kansen voor de jeugd II) Reg.nummer: 2009/235363 1. Inleiding Kinderen die in armoede opgroeien krijgen vaak minder kansen om mee te doen

Nadere informatie

Terugblik minimabeleid 2014 en vooruitblik 2015 evaluatie inzet extra middelen armoedebestrijding

Terugblik minimabeleid 2014 en vooruitblik 2015 evaluatie inzet extra middelen armoedebestrijding Terugblik minimabeleid 2014 en vooruitblik 2015 evaluatie inzet extra middelen armoedebestrijding H. Luijten RSD AV 12-5-2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Terugblik: minimabeleid, bijzondere bijstand en extra

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.

Raadsstuk. Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen. Nummer 2017/ Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3. Raadsstuk Onderwerp Kansen voor alle Haarlemse kinderen Nummer 2017/174103 Portefeuillehouder Langenacker, J. Programma/beleidsveld 3.3 Minima Afdeling SZW/PO Auteur Kraan, A.L. van der Telefoonnummer

Nadere informatie

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen;

VERORDENING. vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Terneuzen; Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 32320 Afdeling: Samenleving VERORDENING 7b Datum: 15 december 2011 Onderwerp: vaststelling Verordening Maatschappelijke Participatie van kinderen Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders Datum 28 juli 2015 RSD-evaluatie minimabeleid en bijzondere bijstand Zaaknummer 418848

de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders Datum 28 juli 2015 RSD-evaluatie minimabeleid en bijzondere bijstand Zaaknummer 418848 collegebrief aan de raad Aan de gemeenteraad Van het college van burgemeester en wethouders Datum 28 juli 2015 Onderwerp RSD-evaluatie minimabeleid en bijzondere bijstand Zaaknummer 418848 Geachte leden

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Typ hier om tekst in te voeren

Typ hier om tekst in te voeren Typ hier om tekst in te voeren Iedereen fietst mee Gemeentelijke stimulering van het fietsgebruik onder mensen met weinig bestedingsruimte Iedereen fietst mee 2 Titel Iedereen fietst mee Auteur Astrid

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces

Keuzenotitie Gemeente Opmeer. Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces Keuzenotitie Gemeente Opmeer Herijking en actualisering beleidsregels bijzondere bijstand en vereenvoudiging uitvoeringsproces 1 1. Inleiding De bijstand is ook voor de burgers van Opmeer een laatste vangnet.

Nadere informatie

Kinderen vooruit! Verschillende gemeenten

Kinderen vooruit! Verschillende gemeenten Kinderen vooruit! Wat doet jouw gemeente en wat kan jij doen om kinderen in armoede te helpen? Een groot aantal kinderen wordt dagelijks geconfronteerd met armoede. Zij kunnen niet meedoen doordat materiele

Nadere informatie

Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Kinderen in armoede Velsen, november 2013 1 Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg 2 Ondersteuning kinderen in armoede 0. Samenvatting Op verzoek van de

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp

Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Nota Minimabeleid 2015 Leiderdorp Versie: 17 november 2015 1. Inleiding De aanleiding voor deze nota is drieledig: (1) in 2015 wordt de wetgeving op het gebied van Werk en Inkomen op verschillende punten

Nadere informatie

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie WWB gemeente Wierden 2013 De raad, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7 Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Westbetuwe Blad 1 van 7 Van de voorzitter Meedoen en niet buitengesloten voelen; dat is ons motto! In 2016 hebben de vrijwilligers van Leergeld West Betuwe weer meer

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de Gemeenteraad TELEFOON DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 15 december 2015 1500125409 J.E.M. Bannenberg UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede 2016

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede 2016 Beleidsregels minimabeleid Wijk bij Duurstede Met betrekking tot het verlenen van een tegemoetkoming in de kosten van maatschappelijke participatie van minima, zijn er de volgende regelingen: Hoofdstuk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 28 juni 2011 Nummer voorstel: 2011/58 Voor raadsvergadering d.d.: 12-07-2011 Agendapunt: 06 Onderwerp:

Nadere informatie

Sociale Voorzieningen. Aan de leden van de gemeenteraad. "Kindpakket" schoolgaande kinderen. Geachte leden van de gemeenteraad,

Sociale Voorzieningen. Aan de leden van de gemeenteraad. Kindpakket schoolgaande kinderen. Geachte leden van de gemeenteraad, Sociale Voorzieningen gemeente@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de

Nadere informatie

Scenario s minimabeleid 2016

Scenario s minimabeleid 2016 Scenario s minimabeleid 2016 1 Inleiding Dit document is opgesteld op basis van de bespreking die tijdens de werkbijeenkomst van raadsleden over minimabeleid heeft plaatsgevonden op 20 mei jl. In dit document

Nadere informatie

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WELKE EXTRA S IK KAN AANVRAGEN. Regelingen voor minima op een rij. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN DE REGELINGEN VOOR MINIMA OP EEN RIJ Heeft u bijzondere kosten waar u niet voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Minimabeleid

Raadsvoorstel. Onderwerp Minimabeleid Raadsvoorstel Onderwerp Minimabeleid 2018-2022 Voorstel 1. Kennis te nemen van de evaluatie van het huidige minimabeleid; 2. Het Minimabeleid 2018-2022 vast te stellen en daarmee: 2.1 De uitvoering van

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit!

Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! Meerjarenbeleidplan Leergeld 2016-2018 Stichting Leergeld Losser Inhoud 1. Kinderen aan de zijlijn 2. Wat doet Leergeld 2.1 Missie 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie. Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Jeugdsportfonds, initiatiefvoorstel van de CDA fractie Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 augustus 2016 R09S007/z Bestemmingsreserve ten behoeve van jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 augustus 2016 R09S007/z Bestemmingsreserve ten behoeve van jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Datum Agendapunt Documentnummer R09S007/z160033911 Onderwerp Bestemmingsreserve ten behoeve van Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Alle kinderen moeten kunnen meedoen in de samenleving. Ze hebben recht

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Gemeente Albrandsujaard

Gemeente Albrandsujaard Gemeente Albrandsujaard VERORDENING/RAADSBESLUIT Onderwerp Datum vergadering/ Kenmerk agendanummer Verordening Meedoen Albrandswaard 2016 1081434 Commissie Openbaar: Openbaar BBVnummer: nvt De raad van

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; De raad van de gemeente Landerd; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2011; Overwegende, dat intrekking van de Wet investeren in jongeren en wijziging van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Enkhuizen December 2013. Kinderen in Enkhuizen in armoede

Enkhuizen December 2013. Kinderen in Enkhuizen in armoede Kinderen in Enkhuizen in armoede Enkhuizen December 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Aanleiding... 3 1.1 Rapport Kinderombudsman... 3 1.2 En nu in Enkhuizen... 3 Hoofdstuk 2 Armoedebeleid

Nadere informatie

! Brandligt.^/r, digitaai akkoord. Jd.d. Onderwerp Maatschappelijke Participatie van Kinderen

! Brandligt.^/r, digitaai akkoord. Jd.d. Onderwerp Maatschappelijke Participatie van Kinderen Samenleving Gescand archief datum 2 2-05-20V» Stad Doorkiesnummers: Telefoon 0622467943 Aan Het college van burgemeester en wethouders Afschrift aan A. Hoekman s i n :: paraaf ' --V;. ' "thouder! Brandligt.^/r,

Nadere informatie

Stichting Leerkansen Zeist

Stichting Leerkansen Zeist Stichting Leerkansen Zeist Kindpakket, voorziening voor kinderen in armoede in de gemeente Zeist Deze notitie is geschreven op basis van rapportage van de Kinderombudsman 1 en het rapport van het bureau

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 24 februari 2015

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT. Vergadering van 24 februari 2015 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 februari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00155 Onderwerp: Raadsmededeling over: motie armoedebeleid - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij de behandeling van de

Nadere informatie

Naar een Financieel Vangnet

Naar een Financieel Vangnet Naar een Financieel Vangnet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond: een vangnet als voorwaarde voor vernieuwing... 4 3. Huidige armoede beleid... 5 4. Nieuw financieel vangnet... 6 Bijzondere bijstand...

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk

Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Financiële regelingen voor minima in Harderwijk Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid

Gemeenteraad. Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO. Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Aan de gemeenteraad Dienst/afdeling: SMO Onderwerp: Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid Wat adviseert het college te besluiten? 1. In te stemmen met de inzet van de extra middelen ten behoeve

Nadere informatie

1. Eind 2018 willen wij de doelgroep die gebruik maakt van de middelen vergroten van ongeveer 350 deelnemers naar minimaal 600 deelnemers.

1. Eind 2018 willen wij de doelgroep die gebruik maakt van de middelen vergroten van ongeveer 350 deelnemers naar minimaal 600 deelnemers. Uitvoeringsplan Kansen voor alle Kinderen - 2018 1 Kansen voor alle Kinderen In de kadernota Integrale en Activerende Armoedeaanpak 2016-2019 (vastgesteld op dd. 28 juli 2015) richten we ons in het bijzonder

Nadere informatie

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012

VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 VERORDENING PARTICIPATIE SCHOOLGAANDE KINDEREN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE BORSELE 2012 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Borsele d.d. 21 mei 2012;

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum voorstel Kindpakket Hengelo $datumond$

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum voorstel Kindpakket Hengelo $datumond$ *1056568* Gemeenteraad van Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum voorstel Kindpakket Hengelo 1041003 $datumond$ Geachte leden

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

PORTEFEUILLEHOUDER(S)

PORTEFEUILLEHOUDER(S) RAADSVERGADERING : 28 september 2017 AGENDAPUNT : 08-12.2017 ONDERWERP : Evaluatie Mee doen met minima 2015 en 2016 en nieuwe nota Mee Doen! 2017-2019 PORTEFEUILLEHOUDER(S) : S. Herkströter STATUS : Opiniërend

Nadere informatie

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal

Notitie Minimabeleid Gemeente Rozendaal Notitie Minimabeleid 2015-2018 Gemeente Rozendaal Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Landelijke ontwikkelingen 4 2. Lokale situatie 6 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE; GEZIEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 8 SEPTEMBER 2009, NR. 70/2009; GELET OP ARTIKEL 149 VAN DE GEMEENTEWET; Besluit Vast te stellen de VERORDENING

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013

RAADSVOORSTEL Besluitvormend. Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding. Datum 20 november 2013 RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Agenda nr. 12 Extra middelen voor armoedebestrijding Datum 20 november 2013 1. Samenvatting Aan gemeenten worden extra middelen armoedebestrijding ter beschikking

Nadere informatie

Omdat alle kinderen er toe doen in de maatschappij

Omdat alle kinderen er toe doen in de maatschappij Omdat alle kinderen er toe doen in de maatschappij 1 22 Het kindpakket Smallingerland De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen in de maatschappij. Als ouders weinig geld hebben,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Heerenveen/Weststellingwerf Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Jaarverslag 2015 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Leergeld Heerenveen

Nadere informatie

Extra middelen regio AV 2014: Voor het jaar 2014 e.v. stelt het Rijk jaarlijks een bedrag beschikbaar ad. 263.069,--.

Extra middelen regio AV 2014: Voor het jaar 2014 e.v. stelt het Rijk jaarlijks een bedrag beschikbaar ad. 263.069,--. NOTA EXTRA MIDDELEN ARMOEDEBESTRIJDING 2014 Inleiding Vanaf 2011 neemt armoede in Nederland sterk toe. Dit blijkt uit het Armoedesignalement 2013 van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) en het

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 van de Wet werk en bijstand en artikel 149 van

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

SOCIALE CLIËNTENRAAD WALCHEREN

SOCIALE CLIËNTENRAAD WALCHEREN SOCIALE CLIËNTENRAAD WALCHEREN Aan: Colleges en gemeenteraden Middelburg, Veere en Vlissingen Betreft: Advies Sociale Cliëntenraad Walcheren - Kindpakket Vlissingen, 1 juni 2017 LS, In april werden wij

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Onderwerp Evaluatie Geld-Terug-Regeling (officiële naam: Beleidsregel bijzondere bijstand voor de kosten van deelname aan maatschappelijke

Nadere informatie

Notitie inkomensondersteuning 2015

Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning 2015 Notitie inkomensondersteuning en bezuinigingen 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Minimabeleid van 2014 naar 2015 en verder... 4 Fonds Deelname Maatschappelijke

Nadere informatie

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014

1. Instemmen met het voorstel om met ingang van het kalenderjaar 2014 voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp aansluiten bij Stichting Leergeld Oosterhout samenvatting De gemeenten gaan vanaf 2013 structureel extra geld van het Rijk ontvangen voor armoedebestrijdirig

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Mailbericht RSD Cliëntenraad d.d. 4 september 2015:

Mailbericht RSD Cliëntenraad d.d. 4 september 2015: Mailbericht RSD Cliëntenraad d.d. 4 september 2015: Geachte raadsleden, In het verleden heeft u reeds stukken van ons ontvangen waarin wij als Cliëntenraad RSD KB AV ons sterk maken voor het ophogen van

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad;

Bijlage nr. : 79-2007 AAN. Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; Bijlage nr. : 79-2007 AAN Onderwerp : Armoedebeleid de gemeenteraad; 1. Inleiding Sinds eind 2006 wordt in onze gemeente gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw armoedebeleid. De bedoeling is om het

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Startnotitie Integraal armoedebeleid

Startnotitie Integraal armoedebeleid Startnotitie Integraal armoedebeleid Doel presentatie: o Raad informeren over onderzoek armoedebeleid o Voorlopige planning om te komen tot kadernota armoedebeleid o Rol van de gemeenteraad Aanleiding

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; Beleidsregel activiteitenbijdrage 2015 gemeente Oldebroek Kenmerk: 193093 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op de Nota Minimabeleid gemeente Oldebroek 2015-2018

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienummer: 2014/56 Agendapunt nummer: 11 Onderwerp Wijzigingen Minimabeleid 2015 Raadsvoorstel is

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012

Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 1 Verordening Participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand gemeente Bergen 2012 De raad van de gemeente Bergen (L.), gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, nr...,

Nadere informatie

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : Agendapunt : Voorstelnummer : Portefeuillehouder : J. Vos Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen

Nadere informatie

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?

Kinderen en armoede. Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Kinderen en armoede Waarom inzet van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Cijfers over kinderen die in armoede opgroeien In 2011 groeiden 359.000 kinderen op in armoede (10,6%) In 2012 groeiden 377.000

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Stichting Leergeld Asten-Someren

Stichting Leergeld Asten-Someren Stichting Leergeld Asten-Someren Jaarverslag 2015-2016 1 Inhoud Voorwoord... 3 Achtergrond... 4 Doelstelling en werkwijze... 4 Resultaten 2015 2016... 5 Belangrijke ontwikkelingen/ activiteiten 2015 2016...

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen.

3. Effect a) Meetbaar effect: Door wijziging van de verordening is het college in staat rechtsgeldige besluiten te nemen. Agendapunt: VII-4, rubriek F-2 Barneveld, 3 juni 2013 Voorstel nr: 568775 Portefeuillehouder: G.J. van den Hengel Afdeling: Werk, Zorg en Inkomen Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke participatie

Nadere informatie