Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656"

Transcriptie

1 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg School Hogschool Rottrdam Datum 22 fbruari 2015

2 Inhoudsopgav Voorwoord... 2 Samnvatting... 3 Summary... 3 Inliding... 4 Achtrgrond... 4 Aanliding... 5 Uitkomstn litratuurstudi... 5 Dolstlling... 5 Vraagstlling... 5 Mthod... 6 Populati... 6 Opzt ondrzok... 6 Mtinstrumntn... 8 Datavrzamlingsmthod... 8 Data analys... 8 Rsultatn... 9 Populati... 9 Huishoudlijk ondrstunrs Klantn Discussi Conclusi Vrwijzingn Bijlagn: Bijlag 1: analys tabl huishoudlijk ondrstunrs nulmting Bijlag 2: analys tabl huishoudlijk ondrstunrs namting Bijlag 3: analys tabl klantn namting Bijlag 4: Informatibrif huishoudlijk ondrstunr Bijlag 5: Informatibrif klantn Bijlag 6: Instructiformulir robotstofzuigr Bijlag 7: Vragnlijst huishoudlijk ondrstunr nulmting Bijlag 8: Vragnlijst huishoudlijk ondrstunr namting Bijlag 9: Vragnlijst klantn Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 1

3 Voorwoord Voor u ligt ht ondrzoksrapport ovr ht gbruik van d robotstofzuigr van ht mrk irobot door huishoudlijk ondrstunrs van Stichting Humanitas Rottrdam. Dit ondrzoksrapport is opgstld door Phéb Das n Guus Kuil, virdjaars studntn van d minor wtnschap n gzondhidszorg, mt als achtrgrond rspctivlijk d opliding Ergothrapi n Gzondhidszorg Tchnologi. Dit ondrzok is n samnwrkingsprojct tussn d Hogschool Rottrdam n Stichting Humanitas Rottrdam. Ht ondrzok is n vrvolg op n rdr dit jaar uitgvord ondrzok van twdjaars PMG (Projctmatig n Multidisciplinair wrkn aan Grootstdlijk vraagstukkn) studntn van d Hogschool Rottrdam. In dit ondrzok wrd gkkn naar d mningn n rvaringn van acht klantn di d robotstofzuigr in huis krgn. In ons ondrzok is r n grotr grop klantn n n huishoudlijk ondrstunrs mgnomn, zodat r bschikking is ovr mr btrouwbar informati. Onz dank gaat uit naar idrn di n bijdrag hft glvrd aan dit ondrzok. Dit zijn all klantn n huishoudlijk ondrstunrs di m wildn wrkn aan dit ondrzok, d tw studntn van ht flxburau van Humanitas di ons gholpn hbbn mt ht afnmn van d intrviws, d ovrig mdwrkrs van Stichting Humanitas n docntn van d Hogschool Rottrdam. En spciaal dankwoord gaat uit naar Ricardo Balkhovn n Wim Nas, di ons vanuit d Stichting Humanitas n vanuit d Hogschool Rottrdam hbbn bglid n gholpn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 2

4 Samnvatting D aanliding van dit ondrzok is dat r d laatst jarn n stijging is gwst van ht ziktvrzuim van huishoudlijk ondrstunrs. D oorzaak hirvan is n t hog wrkdruk omdat dz mnsn wordn gkort op hun wrktijd. Humanitas wil ondrzokn of zij dit kunnn tgngaan door innovatis, zoals ht gbruik van d robotstofzuigr. D vraagstlling van dit ondrzok luidt: Wat is d invlod van d inzt van d robotstofzuigr op d wrkdruk n wrktvrdnhid van huishoudlijk ondrstunrs n wat is d mning van d klantn btrffnd ht gbruik van d robotstofzuigr? Dit ondrzok hft n xprimntl longitudinaal follow-up dsign. D huishoudlijk ondrstunrs zijn twmaal gïntrviwd. Zij wrdn aan ht bgin gïntrviwd, vrvolgns wrd d irobot ingvord n vrvolgns wrdn zij na acht wkn nog n kr gïntrviwd om ht ffct t ondrzokn. D klantn zijn nmalig gïntrviwd, na d inzt van d robotstofzuigr na acht wkn. D inzt van d irobot blijkt d wrkdruk t vrlagn. D huishoudlijk ondrstunrs hovn mindr of gn tijd t bstdn aan stofzuign, omdat d klant d robotstofzuigr zlf al gbruikt wannr d huishoudlijk ondrstunr r nit is. Hirdoor hbbn d huishoudlijk ondrstunrs mr tijd voor andr wrkzaamhdn. Er blk ook mr tijd t zijn vrij gkomn om mt d klant t communicrn. Dit vindn d klantn fijn. D klantn zijn ovr ht algmn rg tvrdn ovr d robotstofzuigr. Summary Ovr th last fw yars thr has bn a ris of absnc through illnss among houshold mploys. This is causd by high work prssur, bcaus thos popl hav lss tim to do th sam amount of work as thy had bfor. Humanitas wants to invstigat th possibilitis by using innovation tchnology, lik th us of th robot vacuum clanr. Th rsarch qustion of this study is: which ffct on work prssur and job satisfaction is providd by th usag of th robot vacuum clanr among th houshold mploys and what is th viw of th clints concrning th robot vacuum clanr? This study has an xprimntal longitudinal follow-up dsign. Th houshold mploys wr intrviwd twic. First thy wr intrviwd, thn th intrvntion, th robot vacuum clanr, was introducd and aftr ight wks th houshold mploys wr intrviwd again to rsarch th ffct. Th clints hav bn intrviwd onc aftr th priod of having th robot vacuum clanr during ight wks. Th usag of th robot vacuum clanr sms to rduc th work prssur. Th houshold mploys spnt lss tim on vacuum claning, bcaus th clints alrady usd th robot vacuum clanr thmslvs whn th houshold mploy was not thr. It givs th houshold mploys mor tim for othr activitis. Also, thr is mor tim to communicat with th clints, th clints apprciat it. In gnral th clints ar satisfid with th robot vacuum clanr. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 3

5 Inliding Achtrgrond Mt d dubbl vrgrijzing in Ndrland komn r stds mr mnsn voor zorg in aanmrking n mot r d komnd jarn stds mr gld in d zorg gpompt wordn. Dit wordt op dn duur onbtaalbaar. Daarom zokn zorginstllingn actif naar niuw manirn om hun zorgprocs fficiëntr t makn. Humanitas is daar ook één van. Humanitas is n zorginstlling di actif is in d rgio Rottrdam. Bij Humanitas wonn mnsn vanaf d lftijd van 50 jaar, di nog vitaal zijn tot zr hulpbhovnd mnsn di 24 uur pr dag zorg nodig hbbn. (Stichting Humanitas, ) (Balkhovn, 2014) Sinds vorig jaar is Humanitas samn mt studntn van d Hogschool Rottrdam bzig mt ondrzok t don naar d inzt van d robotstofzuigr; n stofzuigr di zondr mnslijk aansturing zlf d kamrs doorgaat om d vlor schoon t makn. Dit wrkt mt snsorn di waarnmn waar ht apparaat zich in d ruimt bvindt. Humanitas wil mr knnis vrgarn ovr d ffctn di d robotstofzuigr hft op d wrkblving n wrktvrdnhid van d huishoudlijk ondrstunrs (HO rs), op d klantn n Humanitas als organisati. Ht ondrzok is n vrvolg op n PMG-ondrzok dat rdr is uitgvord in Dit was n pilot ondrzok uitgvord door twdjaars studntn van d Hogschool Rottrdam. Ht dol van dit projct was om uit t zokn ho d klantn van Humanitas ragrn op d inzt van d robotstofzuigr n r wrd gkkn naar hun tvrdnhid hirovr. Daarnaast wrd ondrzocht wlk robot stofzuigr ht mst gschikt was; di van LG of d irobot. Ht rsultaat was dat d stofzuigr zr gwaardrd wrd door d klantn. Ht blk n god ondrstuning van d huishoudlijk takn n d zlfrdzaamhid wrd rm vrhoogd. D irobot krg uitindlijk d voorkur. (PMG grop 57, 2014) D irobot (irobot, 2012) D irobot is n stofzuigr di zondr aansturing d grond stofzuigt. Mn hoft hm alln aan t zttn, n dan rijdt hij al stofzuignd d hl ruimt door, waarna hij zlfstandig ook wr trug rijdt naar zijn oplaadstation. D irobot hft dri hoofdcomponntn di btrokkn zijn bij ht zuigprocs: r is n rotrnd borstltj, wlk als functi hft om ht stof dat tgn d randn aan ligt opzij t vrplaatsn, zodat ht daarna opgzogn kan wordn. Daarnaast zij r tw borstls, wlk naar lkaar to rotrn in n opwaarts bwging. D rubbrn borstl klopt ht vuil los n d hoofdborstl vrvort ht vuil richting ht stofrsrvoir (cybrhuis.nl, 2013). D drd componnt is d motor. Dz zuigt ht vuil richting ht stofrsrvoir. D softwar di wordt gbruikt om d irobot t navigrn ht iadapt. Dit is n gavancrd systm, wlk r uitindlijk altijd voor zorgt dat d ghl kamr grinigd zal wordn. Mt dit systm is d irobot in staat om 67 kr pr scond brkningn uit t vorn ovr d groott n d vorm van d kamr n d t rijdn rout. (irobot, 2012). Op d voorkant van d irobot zittn vir infrarood snsorn, wlk rvoor zorgn dat d irobot nit van d trap af kan valln n andr hindrnissn kan ontwijkn. Dz snsorn mtn d afstand tot d grond schuin voor zich. Als dz afstand t groot is, gvn d snsorn dit door aan ht bsturingslmnt van d irobot, waarna d irobot zich trug zal trkkn (irobot corporation, 2014). Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 4

6 Aanliding Humanitas hft d afglopn jarn vl t kampn mt n vrhoogd ziktvrzuim van d huishoudlijk ondrstunrs. Dit hft als rdn dat d wrkdruk t hoog is. (Balkhovn, 2014) Humanitas wil daarom ondrzokn of dz wrkdruk vrlaagd kan wordn door ondr mr d inzt van robotstofzuigrs. Zij hbbn mt subsidi (van Stichting Coolsingl) 25 irobots aangschaft, wlk ingzt zijn in dit ondrzok. Humanitas wil dipgaandr ondrzok latn vrrichtn ovr d ffctn van d inzt van d robotstofzuigr bij d huishoudlijk ondrstunrs n d klantn. In dit ondrzok zulln d ondrzokrs gaan uitzokn wat ht vrschil is in wrkdruk n wrkblving van d HO rs, in n situati mt n n situati zondr robotstofzuigr. Ondr wrkdruk wordt vrstaan: d vraag of ht vrmogn van d wrknmr toriknd gnog is om d voorgschrvn takn binnn d voorgschrvn tijd uit t vorn (Orlmans, dcmbr 2013). Ondr wrkblving wordt vrstaan: Hovl (on)vrugd haalt d wrknmr uit zijn wrk? (Fonds Psychisch Gzondhid, 2014) In ht hoofdstuk mthod zal r uitgbridr uitglgd wordn ho dz vrschijnsln gmtn wordn. Ht ziktvrzuim tn gvolg van d wrkdruk wordt hir ook in mgnomn. Uitkomstn litratuurstudi Uit d litratuur is gblkn dat oudrn wl opn staan voor domotica di rvoor zorgt dat oudrn langr onafhanklijk van d zorg blijvn. Wl duurt ht lang voordat d oudrn gwnd zijn aan dz tchnologi. Gblkn is ook dat hun mning mr bïnvlodt wordt door hun psychologisch kwalitit van lvn dan door hun fysik omstandighdn. Mt bhulp van n duidlijk n nvoudig instructi is dz dolgrop in staat zich aan t passn aan d huidig tchnologi. (Mulndijk M, 2011). Enzaamhid komt vakr voor bij oudrn, n dan voornamlijk bij allnstaand oudrn. Ht bzok van zorgvrlnrs kan al vl nzaamhid wgnmn. Als d zorgvrlnrs tijd krijgn om t communicrn mt d oudrn is dit god om nzaamhid tgn t gaan (Whil, 2013). Uit ondrzok komt naar vorn dat huishoudlijk ondrstunrs vaak last hbbn van lag rugklachtn door hun wrk. Stofzuign is n van d wrkzaamhdn di dit vroorzaakt (Yung, 2014). Ook d wrktvrdnhid vraagt om n punt van aandacht. Huishoudlijk ondrstunrs voln zich nit btrokkn bij ht bdrijf n hbbn last van hog wrkdruk n strss. Ht latn mdnkn ovr bpaald bslissingn zou d btrokknhid al vrgrotn n daarm ook d wrktvrdnhid (Wallac SP, 2010). Dolstlling In d priod van sptmbr 2014 tot n mt januari 2015 zal ondrzocht wordn wlk mrwaard d robotstofzuigr hft voor ht wrk van huishoudlijk ondrstunrs n wat daarbij d rvaring van d klantn is. Mr algmn zal r gkkn wordn wat d huidig domotica kan btknn voor d thuiszorgbranch. Vraagstlling D vraagstlling luidt: Wat is d invlod van d robotstofzuigr op d wrkdruk n wrktvrdnhid van HO rs n wat is d mning van d klantn? Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 5

7 Mthod Populati Ht ondrzok richt zich hoofdzaklijk op d HO rs di wrkzaam zijn bij Humanitas. D HO rs lvrn huishoudlijk ondrstuning bij klantn van Humanitas. D bdoling is om in totaal 25 HO rs t intrviwn. D HO rs zijn nit dirct bnadrd, maar r is rst contact opgnomn door d ondrzokrs mt vrschillnd klantn uit vir vrschillnd gbidn in Rottrdam. Wannr d klantn haddn ingstmd mt dlnam aan ht ondrzok, is d HO r bnadrd di rglmatig bij di klant huishoudlijk ondrstuning bidt. D vir gbidn waar ht ondrzok hft plaatsgvondn zijn; Rottrdam Noord, Hillgrsbrg- Schibrok, Charlois n Hoogvlit. In dz vir gbidn is Humanitas actif. Gprobrd is om vnvl HO rs n klantn in idr gbid t hbbn. D klantn di mdon aan ht ondrzok zijn gslctrd door d tamlidrs van d vir vrschillnd rgio s. Dz slcti is random gmaakt n op basis van vrijwillighid. Bij d slcti van d klantn zijn n aantal critria opgstld. - D klantn zijn woonachtig in één van d vir gnomd rgio s - D klantn hbbn huishoudlijk hulp via Humanitas - D klantn lijdn nit aan mild tot zwar dmnti - D klantn hbbn n armfuncti di in staat is om t robotstofzuigr aan t zttn Aan d huishoudlijk ondrstunrs zijn gn critria gkoppld, buitn ht fit om dat z in dinst motn zijn bij Humanitas. D vrwachting was dat d ondrzoksgrop nvoudig gworvn kon wordn door d hulp van Humanitas. D huishoudlijk ondrstunrs zoudn gïnformrd zijn door Humanitas. Hirdoor wrd r vrwacht dat r n hog rspons zou zijn. Opzt ondrzok Typ ondrzok Dit ondrzok hft n xprimntl longitudinaal follow-up dsign. En vaststaand ondrzokspopulati zal gdurnd dri maandn wordn gvolgd. In dz dri maandn zal n nulmting n namting bij d huishoudlijk ondrstunrs plaatsvindn. Na d namting zal d intrvnti, d robotstofzuigr, bij d klantn wordn ingzt. Na tw maandn wordn d huishoudlijk ondrstunrs wdrom bnadrd voor d namting om hun rvaring t dln ovr d inzt van d robotstofzuigr bij d klant. Door d nulmting n d namting uit t vorn, is ht moglijk om t kijkn of d intrvnti daadwrklijk n ffct hft. Er wordt gkkn naar d vrandring in ht wrk van d HO rs. Er zal daarbij glt wordn op d wrkblving n d rvarn wrkdruk van huishoudlijk ondrstunrs. Dnk hirbij aan d tvrdnhid, lichamlijk blasting, tijdsdruk n strss. Ook d tijd di d HO r hft om mt d klant t communicrn splt hirbij n rol. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 6

8 Ht ondrzok is zowl kwalitatif als kwantitatif van aard. D rvaring n blving van d huishoudlijk ondrstunrs zal naar vorn komn uit d opn vragn di gstld wordn in d smigstructurrd intrviws. D rvarn wrkdruk n wrktvrdnhid zal door middl van gslotn cijfrvragn in d nul- n namting wordn gmtn. Procdur D 25 klantn zijn bnadrd door d tamlidrs van d btrokkn rgio s van Humanitas. Dlnam aan ht ondrzok hft plaatsgvondn op basis van vrijwillighid. Vrvolgns is r n lijst mt contactggvns van d klantn n van d daar aan gkoppld HO rs naar Ricardo Balkhovn gstuurd, di ht vrvolgns hft doorgstuurd aan d ondrzokrs. Er is n bglidnd brif, door d ondrzokrs opgstld ovr ht ondrzok n opgstuurd naar d dlnmnd klantn n HO rs (Bijlag 4 n 5). D 25 HO rs di dirct aan dz klantn gkoppld warn, zijn gïnformrd waar dit ondrzok ovr gaat, wat hun rol hirin wordt n gvraagd of zij ook aan ht ondrzok wildn dlnmn. Als bloning voor dlnam aan ht ondrzok, hbbn d HO rs pr afgnomn intrviw n VVVbon tr waard van tin uro gkrgn. D ondrzokrs hbbn tlfonisch contact opgnomn mt d HO rs om n afspraak t makn voor n prsoonlijk intrviw. D HO rs hbbn n formulir mt daarin n simpl handliding gkrgn ovr d bdining van ht apparaat. Dit formulir is opgstld door d ondrzokrs (Bijlag 6). Nadat d klantn haddn ingstmd mt ht ondrzok n d nulmting bij d HO rs is gdaan, hft d tchnisch dinst van Humanitas d robotstofzuigrs uitgzt bij d klantn thuis. Hirvoor is n nvoudig papirn instructi gmaakt voor d klantn, zodat z dz nog is na kondn lzn als z vn nit mr wistn ho d robotstofzuigr prcis wrkt. Daarnaast hbbn z nog n prsoonlijk instructi gkrgn van d tchnisch dinst. D klantn mogn d robotstofzuigr gdurnd n tstpriod van dri maandn thuis hbbn. Na d priod van zs tot acht wkn was d vrwachting dat d HO rs al voldond gwnd zijn graakt aan d robotstofzuigr om n vrschil aan t kunnn gvn mt d situati van voorhn. In dz priod van zs tot acht wkn is minimaal vir kr schoongmaakt bij d klant. Er zal gbruik wordn gmaakt van n nulmting n namting. D uitslagn van dz tw mtingn zijn mt lkaar vrglkn, om zodond t kijkn wlk ffct d inzt van d irobot hft ghad. D smi gstructurrd vragnlijst van d nulmting hft als dol om d situati van nu in kaart t brngn. Ho d HO rs op dit momnt hun wrk rvarn; is d wrkdruk hoog? Is r voldond contact mt d cliënt? Hbbn zij last van lichamlijk klachtn, strss.d. tn gvolg van hun wrk (Bijlag 7). Vrvolgns is n vragnlijst voor d namting opgstld. Dz bvat dls dzlfd vragn als in d nulmting om n vrglijking moglijk t makn. Ook dz vragnlijst hft n smi gstructurrd karaktr (Bijlag 8). Als laatst is n apart vragnlijst opgstld voor d intrviws mt d klantn (Bijlag 9). Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 7

9 Mtinstrumntn Gdurnd ht ondrzok is gbruik gmaakt van smi gstructurrd intrviws. Er zijn n aantal gslotn vragn, waarbij gvraagd wordt om n cijfr t gvn. Hirm is ht moglijk om n vrglijking t kunnn makn mt d namting. Echtr d mning n rvaring van d huishoudlijk ondrstunr is nt zo blangrijk n zal dus ook n dl van d vragn n opn karaktr hbbn. Datavrzamlingsmthod Na tlfonisch contact t hbbn ghad mt d HO rs, is n afspraak gmaakt voor n prsoonlijk intrviw. Enkl intrviws zijn tlfonisch afgnomn door tijdgbrk prsoonlijk voorkur van d HO r of klant. D intrviws zijn opgnomn, vrwrkt in antwoordtablln n ganalysrd. Omdat ht ondrzok rlatif groot was voor tw prsonn, hft Humanitas tw studntn uit hun studntnflxburau ghaald om t hlpn. D tw flxstudntn zijn gïnstrurd door d ondrzokrs ovr wat r van hun vrwacht wrd n hbbn ook n irobot thuis gkrgn, zodat z ht ook prsoonlijk kondn rvarn. Zij hbbn intrviws afgnomn, opgnomn n aantkningn gmaakt n dz uitgschrvn in antwoordntablln. Door middl van n duidlijk instructi zijn zij in staat gwst om d intrviws op dzlfd wijz af t nmn als d ondrzokrs. Zij hbbn zowl ht audio bstand als d uitgschrvn antwoordn opgstuurd naar ons. D vrdling van d HO rs mt btrkking tot ht afnmn van d intrviwrs is gografisch bpaald. D gbidn (Rottrdam-Noord, -Zuid, -Schibrok n Hoogvlit) zijn togwzn aan dgn di r ht dichtst bij woont. Data analys D vrkrgn ggvns zijn zowl kwalitatif als kwantitatif van aard; ht gaat om d wrkblving di vntul vrandrt bij ht gbruik van d robotstofzuigr. D mningn n rvaringn di w uit d intrviws zijn vrkrgn, zijn wl gdltlijk in cijfrs uit t drukkn. Doordat r in d vragnlijst al n codring is aangbracht door middl van sub ondrwrpn, is ht nit noodzaklijk om d intrviws t analysrn mt bhulp van n tkstanalys programma, waar mt cods wordt gwrkt. All ggvns zijn ganalysrd mt bhulp van Excl. D gslotn vragn wordn vrwrkt in tablln n grafikn. All antwoordn op d opn vragn zijn schmatisch ondr lkaar nrgzt (zi bijlag 1,2 n 3). Uitindlijk kunnn r conclusis wordn gtrokkn aan d hand van dit ovrzicht. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 8

10 Rsultatn In dit hoofdstuk zulln d rsultatn wordn gtoond. Dit zijn d antwoordn di zijn ggvn tijdns d nulmting n d namting mt d HO rs. Ook d antwoordn van d klantn zulln wordn wrggvn. Er zal rst n ovrzicht wordn ggvn van d populati. Populati Huishoudlijk ondrstunrs D oorspronklijk populati bstond uit 24 Huishoudlijk ondrstunrs n 24 klantn. Dri van d 24 HO rs hbbn uitindlijk nooit m gdaan aan ht ondrzok. Eén daarvan was nooit brikbaar, één raakt d btrffnd klant spodig kwijt n één wigrd om m t wrkn aan ht ondrzok. Er blvn r dus 21 ovr. Hirvan zijn d volgnd ggvns bknd: D lftijd varirt tussn 28 n 61. Gmiddld lftijd: 50 Gmiddld aantal jarn wrkrvaring als HO r: 10 Gmiddld aantal wrkdagn pr wk: 4,3 Gmiddld aantal wrkurn pr wk: 23 Vir HO rs zijn wrkzaam in d rgio Charlois, zs in Hillgrsbrg / Schibrok, zs in Rottrdam-Noord n vijf in Hoogvlit. Twintig HO rs warn n vrouw, één HO r was n man. Bij d namting viln r nog vijf af mt d volgnd rdnn: D klant mt d robotstofzuigr ovrld tussn d nulmting n d namting. En HO r wigrd om m t wrkn omdat z vl vrij was. En HO r had d klant nit langr mr. En HO r was hl lang nit mr bij d btrffnd klant gwst. D klant wild nit m wrkn aan ht ondrzok n daardoor kon d HO r ook gn mning vormn ovr d robotstofzuigr. Klantn In totaal hbbn 13 klantn mgdaan aan dit ondrzok. Hirvan zijn d volgnd ggvns bknd: D lftijd varirt tussn 45 n 90. Gmiddld lftijd: 65 Woonsituati: 10 allnstaand n 3 samnwonnd. D mst gïntrviwdn hbbn last van lichamlijk problmn; dit kan variërn van slcht tr bn tot d znuwaandoning MS, waardoor d klant rolstolafhanklijk is. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 9

11 Huishoudlijk ondrstunrs Wrktvrdnhid Bij d nulmting wrd gvraagd naar ho tvrdn d HO rs warn ovr hun wrk. Er wrd z gvraagd om hir n cijfr van 1 tot 10 voor t gvn. Ht gmiddld cijfr dat z gavn is n 7,6. Ook wrd z gvraagd wat z van hun wrk vondn. Alln gavn aan dat z ht wrk luk vondn. Vooral ht contact mt d klant gft hun vl gnogdoning. Wl zggn z vaak dat dat ht wl zwaardr is gwordn tn opzicht van wat ht was. En typrnd uitspraak voor d hl grop is di van n HO r di dit ovr haar wrk zi: Ik hb ht altijd mt plzir gdaan, ook al wordt ht stds zwaardr. Ik vind d klantn altijd luk. Wrkdruk in ht algmn Bij d nulmting wrd d HO rs gvraagd om d wrkdruk di zij in ht algmn rvarn in n cijfr van 1 tot 5 uit t drukkn. Zij kondn kizn uit d volgnd antwoordn: 1. zr lag wrkdruk 2. lag wrkdruk 3. nutraal 4. hog wrkdruk 5. zr hog wrkdruk Ht rsultaat is in ondrstaand grafik t zin. Wrkdruk algmn ZEER LAGE WERDRUK 2 LAGE WERKDRUK NEUTRAAL HOGE WERKDRUK ZEER HOGE WERKDRUK Mt n gmiddld van 3,76 is gblkn dat d wrkdruk ovr ht algmn als hoog wordt rvarn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 10

12 Wrkdruk bij d irobot klant Er is d HO rs ook gvraagd ho zij d wrkdruk rvorn voor d invoring van d robotstofzuigr n na d invoring van d robotstofzuigr. Daarbij zijn dzlfd kuzs voorglgd als bij ht diagram hirvoor. Ht rsultaat is in ondrstaand grafik t zin. Wrkdruk voor n na d invoring van d irobot ZEER LAGE WERDRUK LAGE WERKDRUK NEUTRAAL HOGE WERKDRUK ZEER HOGE WERKDRUK voor na Voor d invoring van d irobot was ht gmiddld cijfr 3,6. Na d invoring was dit 2,5. D wrkdruk bij dz spcifik klant is dus gdaald na d invoring van d robotstofzuigr. In bovnstaand grafik zijn all dlnmrs mgnomn. In ondrstaand grafik zijn alln d dlnmrs di zowl aan nulmting als namting hbbn mgdaan. Hirbij is ht gmiddld gdaald van 3,5 naar 2,3. In n lijndiagram zit ht r als volgt uit. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 11

13 Ook wrd r gvraagd of d HO r tijdsdruk in ht wrk rvor. Bij d nulmting zi 65% ja, n bij d namting is zgt 31% ja. Zij gavn aan dat d robotstofzuigr rvoor zorgd dat r mr tijd vrijkwam voor andr wrkzaamhdn. Er wrd bij d namting ook gvraagd of d HO rs mindr lichamlijk blasting rvarn bij ht wrkn bij d klant mt d irobot, in vrglijking mt d situati daarvoor. 40% zgt dat zij mindr lichamlijk blasting rvarn na d invoring van d irobot. 60% zgt dat d lichamlijk blasting nt zo hoog is. D mnsn di n daling rvorn, gavn aan dat dit kwam omdat zij sinds d robotstofzuigr nit mr hofdn t stofzuign. Stofzuign als mst inspannnd taak Voordat d irobot wrd ingvord, wrd d HO rs gvraagd wlk huishoudlijk taak zij als ht mst inspannnd rvorn. 50% gaf aan dat zij stofzuign als zwaarst taak zagn. 8,3% gaf n andr huishoudlijk taak aan (dwiln of bonn) als mst inspannnd n d ovrig 41,7% rvor gn vrschil in inspanning tussn vrschillnd huishoudlijk takn. Ook wrd z gvraagd om zowl bij d nulmting als bij d namting n cijfr t gvn voor ho zwaar zij ht stofzuign vindn op n schaal van 1 tot 5. Hirbij is 1 hlmaal nit zwaar n 5 hl rg zwaar. Bij d namting wrd r gvraagd ho zwaar zij ht stofzuign vindn in d niuw situati mt ht gbruik van d irobot. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 12

14 cijfr voor intnsitit van ht stofzuign voor n na d invoring van d irobot voor na Voor d invoring van d irobot was ht gmiddld cijfr 3,1. Na d invoring was dit 2,2. Ht cijfr dat d HO rs gavn voor ho zwaar zij ht stofzuign vindn is dus gdaald na d invoring van d robotstofzuigr. Naast n cijfr voor d zwaart van ht stofzuign wrd r ook gvraagd naar d duur van ht stofzuign voor n na d invoring van d irobot. Bij d namting wrd r dan gvraagd naar d duur van ht stofzuign wannr dit nog nit gdaan was door d irobot, of holang ht duurd om d irobot t bdinn. Bij d nulmting duurd ht gmiddld 31 minutn n bij d namting 18 minutn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 13

15 Tijd om t communicrn mt d klant Bij d nulmting wrd d HO r gvraagd of r tijd is om mt d klant t communicrn. 50% gaf aan dat dit tijdns ht wrk most gburn omdat r t winig tijd is om r voor t gaan zittn. D andr 50% maakt hir wl spciaal tijd voor vrij. Bij d namting wrd r gvraagd of r mr tijd is vrijgkomn om mt d klant t communicrn. 25% gaf aan van wl, d andr 75% zi dat d situati htzlfd is gblvn. Ook wrdn r bij d nul- n namting cijfrs gvraagd voor d hovlhid tijd di r was om t communicrn mt d klant. Er kon uit d volgnd catgoriën wordn gkozn: 1. onvoldond tijd 2. winig tijd 3. nutraal 4. voldond tijd 5. vl tijd Bij d nulmting was ht gmiddld 2,1. Bij d namting was dit 2,7. Als w alln d dlnmrs zoudn mnmn di zowl aan nulmting als aan namting hbbn mgdaan, zit d grafik r als volgt uit: Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 14

16 Tijd om mt d klant t communicrn bij nul- n namting ONVOLDOENDE TIJD WEINIG TIJD NEUTRAAL VOLDOENDE TIJD VEEL TIJD voor na Hirbij stg ht gmiddld van 2 naar 2,7. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 15

17 Klantn Introducti van d robotstofzuigr D klantn zijn ovr ht algmn tvrdn ovr d instructi n gvn aan dat dz duidlijk was. Tw klantn gvn wl aan dat d instructi t snl ging n dat z hir ignlijk wat mr tijd voor nodig haddn ghad. D tamlidrs hbbn d klantn gïnformrd ovr ht ondrzok. Ht mrndl van d klantn gft aan dat z voldond inglicht zijn ovr ht ondrzok. Dri klantn vindn dit nit ht gval n wistn nit god wat ht ondrzok prcis inhild. D robotstofzuigr D mning ovr d robotstofzuigr is bij d mst klantn positif, maar wl mt uitnlopnd argumntn. D robotstofzuigr is nvoudig in ht gbruik n hft gn tchnisch mankmntn gknd. Elf van d drtin gïntrviwdn is tvrdn ovr d zuigkwalitit n wannr r huisdirn aanwzig zijn, kan d robotstofzuigr d harn god wghaln. Ook is d robotstofzuigr in staat om ondr mubls t komn waar d gwon stofzuigr nit bij kan komn. Tw klantn gvn aan dat d robotstofzuigr vl hrri maakt. Sommig klantn vrplaatsn vl mubls n dit wordt als rg intnsif rvarn. Ook raakt d robotstofzuigr soms in d knoop mt bdrading, dit kan moglijk gvaarlijk situatis oplvrn. Wannr r drmpls tussn d vrschillnd kamrs zittn, motn d klantn zlf d stofzuigr optilln n hm daar opniuw aanzttn. Er zijn nkl vrbtrpuntn di naar vorn komn, ondr andr gvn dri klantn aan dat z n afstandsbdining bij d robotstofzuigr missn. Ook zou ht rsrvoir wat grotr kunnn, omdat dz rlatif snl vol is. Voor sommig mubls zou d robotstofzuigr lagr motn zijn om rondr t kunnn komn. Als w kijkn naar ht gmiddld cijfr wat wordt ggvn voor d schoonmaakkwalitit van d robotstofzuigr, krijgt dz n 7,9 van d klantn. D klantn kondn hirbij n cijfr gvn van 1 tot 10. Ook is r n cijfr ggvn aan d robotstofzuigr mt btrkking tot gbruiksgmak. Hirvoor is n gmiddld cijfr van 7,5 ggvn. Ht zlfstandig gbruik van d robotstofzuigr Elf van d drtin klantn gbruikt d robotstofzuigr zlfstandig n sommign zlfs daglijks. D andr tw gbruikt hm alln in ht bijzijn van d HO r, omdat z hm nit zlf kunnn optilln. Tijd om t communicrn mt d HO r Ht mrndl van d klantn hft mr bhoft aan communicati mt d HO r. Ht grootst dl gft aan dat daar nu gn tijd voor is omdat d HO r ht t druk hft. Sinds d invoring van d irobot gvn acht van d drtin klantn wl aan dat hir mr tijd voor is gkomn. D ovrig vijf zin hir gn vrschil in. Tokomst D mstn gavn aan d robotstofzuigr wl t willn houdn. Voor d mstn zou d robotstofzuigr chtr t duur zijn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 16

18 Discussi Mthod D rst opzt voor d samnstlling van d ondrzokspopulati blk in d praktijk nit mr haalbaar. Ht oorspronklijk plan was om vijf HO rs t nmn, di idr vijf klantn haddn waarbij n robotstofzuigr zou wordn nrgzt. Op dz wijz zou d HO r vl intnsivr mt ht gbruik van d robotstofzuigr gconfrontrd wordn. Zodond zou r n btr oordl gvormd kunnn wordn n zou ook n vntul vrschil in wrkdruk n lichamlijk blasting duidlijkr waarnmbaar wordn. Dit plan vrandrd chtr naar 25 HO rs mt idr één klant. Ht voordl hirvan is dat r mr ondrzok gdaan kan wordn naar rvaringn. Ovr ht vrschil in lichamlijk blasting bij d HO r kan chtr nit vl wordn gzgd. In ht ondrzoksplan wrd bschrvn dat r n focusgrop zou wordn gorganisrd. Hirbij zoudn n aantal klantn, HO rs n mnsn van d organisati van Humanitas aanwzig zijn. D rdn hirvan was dat ht mr informati op zou lvrn wannr r vanuit vrschillnd invalshokn mningn wrdn ggvn. Humanitas gaf chtr na d nulmting aan ht zond t vindn om data di via klantn vrzamld kan wordn, nit t bnuttn. Hirna wrd r bslotn om all klantn t gaan intrviwn n d focusgrop, gzin d tijd, nit mr t don. Procdur D HO rs warn nit van tvorn door d organisati inglicht ovr ht ondrzok ton z gcontactrd wrdn door d ondrzokrs. Hirdoor ontstond r in sommig situatis nig wrstand, omdat zij r winig voor voldn om aan ht ondrzok m t wrkn. Dit hft ook n rol gspld bij d kuz om af t valln bij sommign. Ht zou btr zijn wannr d mdwrkrs vooraf hldr wordn inglicht om zo vl moglijk wrstand t voorkomn. Rsultatn Uit d rsultatn komt naar vorn dat r mr tijd is vrij gkomn voor andr takn door d inzt van d robotstofzuigr. Echtr zin w wl dat in sommig situatis d klant nit in staat is om zlfstandig ht rsrvoir t lgn of d robotstofzuigrs in andr ruimts t zttn. D huishoudlijk ondrstunr zal dan tijdns haar bzok ht rsrvoir motn lgn n vntul d andr ruimt toch nog motn zuign. Vrdr zijn nkl vragn uit d vragnlijstn nit mgnomn in d indanalys voor ht indvrslag. Rdnn hirvan zijn: D vraag wrd op n vrkrd manir gïntrprtrd. D vraag wrd nit bgrpn. D vraag blk gn rlvant informati t bvattn voor dit ondrzok. Er kan moglijk bias hbbn opgtrdn door ht Hawthorn-ffct. D HO r kan ht namlijk prttig vindn als r aandacht wordt ggvn aan d hog wrkdruk, lichamlijk blasting n moglijk wrkstrss. D klantn kunnn ht prttig vindn dat r aandacht wordt ggvn aan bijvoorbld ht aspct nzaamhid. Ht lmnt aandacht zou hun antwoordn moglijk kunnn bïnvlodn, zowl positif als ngatif. (Chrry, 2015) Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 17

19 D ondrzokrs vrwachtn dat d irobot n positiv vrandring kan brngn voor mnsn mt n longaandoning. Enrzijds omdat d irobot hl nvoudig daglijks ht hl huis kan stofzuign, n andrzijds omdat r bij ht gbruik van n normal stofzuigr vaak vrvuild, warm lucht in ht gzicht gblazn wordt. Vrdr ondrzok zou vntul kunnn uitwijzn of d irobot n positiv uitwrking hft op dz grop Tokomst Wat uit n aantal gsprkkn mt zowl d HO r als mt d klant, naar vorn is gkomn is dat r angst bstaat dat r in d tokomst wdrom in d urn gkort zal wordn, wannr blijkt dat d robotstofzuigr tijd voor d HO rs wgnmt. Er is n scptisch houding wannr wordt uitglgd dat d robotstofzuigr alln wordt ingzt om d wrkdruk t vrlagn n d wrktvrdnhid t vrhogn. D angst voor niuw bzuinigingn van d ovrhid blijft bstaan, waarbij sommig HO rs n klantn d robotstofzuigr als n bdriging zin. Vrdr is uit d litratuur naar vorn gkomn dat stofzuign n zwar taak is voor d huishoudlijk ondrstunrs (Yung, 2014). Dit zorgt voor hogr lichamlijk blasting n n vrhoogd ziktvrzuim. Uit dit ondrzok komt naar vorn dat stofzuign als n mindr zwar taak wordt gzin n dat r ook mindr tijd aan bstd wordt wannr d klant gbruik maakt van n robotstofzuigr, d lichamlijk blasting zal hirdoor afnmn. Echtr kan gn uitspraak wordn gdaan ovr ht ziktvrzuim, hirvoor zal n langdurigr n grootschaligr ondrzok motn wordn gdaan. Wannr w kijkn naar d klantn, kan r moglijk gzgd wordn dat d zlfstandighid van d klantn langr bhoudn blijft bij ht gbruik van d robotstofzuigr. Mt ht zicht op ht langr zlfstandig thuis blijvn wonn waar d ovrhid op dit momnt druk m bzig is, kan dit huishoudlijk apparaat hir n stntj aan bijdragn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 18

20 Conclusi Uit dit ondrzok is naar vorn gkomn dat dz grop huishoudlijk ondrstunrs vl gnogdoning uit hun wrk haln. Zij vindn hun wrk luk, maar ook zwaar. Zij vindn ook dat ht wrk d afglopn jarn stds zwaardr is gwordn. Ovr ht algmn wordt r n hog wrkdruk rvarn. D inzt van d irobot zorgt rvoor dat d wrkdruk vrlaagd wordt. D huishoudlijk ondrstunrs hovn mindr of gn tijd t bstdn aan stofzuign, omdat d klant d robotstofzuigr zlf al gbruikt wannr d HO r r nit is. Hirdoor hbbn d huishoudlijk ondrstunrs mr tijd voor andr wrkzaamhdn. D wrkdruk wordt daardoor nigszins vrlaagd, ondanks dat r nog gnog wrk ovrblijft. Omdat stofzuign vaak als lichamlijk inspannnd wordt rvarn, nmt d irobot ook wat fysik blasting wg. Er blk ook mr tijd t zijn vrij gkomn om mt d klant t communicrn. Dit vindn d klantn fijn. D klantn zijn ovr ht algmn rg tvrdn ovr d robotstofzuigr. Zij vindn ht fijn dat zij zlfstandig d irobot kunnn gbruikn. D mstn kondn nit zlfstandig stofzuign mt n normal stofzuigr. Ht mrndl van d klantn zou d irobot wl willn houdn, maar zoudn hm nit kunnn btaln. Aanbvlingn D ondrzoksgrop raadt aan om d robotstofzuigrs grootschaligr in t gaan zttn. D wrkdruk wordt r m vrlaagd n dit is voor all partijn (huishoudlijk ondrstunrs, klantn n organisati) voordlig. Als Humanitas bsluit om d robotstofzuigrs grootschaligr in t gaan zttn, is ht vrstandig om t kijkn naar d moglijkhdn van n irobot mt afstandsbdining. Voor mnsn mt fysik bprkingn is ht namlijk lastig om d irobot op d grond t bdinn. Voor vntul vrvolgondrzok is ht aan t radn om spcial aandacht t bstdn aan mnsn mt longklachtn. Dz zoudn namlijk xtra vl baat kunnn hbbn bij d robotstofzuigr. Om n uitspraak t kunnn don ovr ht vrlagn van ht ziktvrzuim door d inzt van d robotstofzuigr is n grootschaligr n langdurigr ondrzok noodzaklijk. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 19

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25 Ondrzok uitgvord in opdracht van: Fysiothrapi Cntrum Zuidwold Door: Drs. Irn Kloostrman Oktobr, 2006 Voorwoord Dit ondrzok is gdaan in opdracht van Fysiothrapi Cntrum Zuidwold. Ongvr 1 jaar gldn hbbn zij

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Key performance indicatoren 2014

Key performance indicatoren 2014 Ky prformanc indicatorn 1 Ggvns volgns ht EPRA rfrntistlstl Primtr D ggvns wordn brknd op basis van d informati waarovr Cofinimmo als ignaar n Cofinimmo Srvics als bhrdr van haar vastgodpark bschikkn.

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie zo m rditi d in is a m th it D Too ls a a n bod van d N w g ko m n. Pot nti l Ondrnmr Markt Uw bdrijf bvindt zich in n bpaald markt. Hir lft n bpaald aantal mnsn van n bpaald lftijd. Mt n bpaald inkomn,

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN KERST ANWBWATERSPORT.NL KLOKKEN INSIDE STORY 5 6 O V n p o n v l s Daglijk Maak ook d ovrstk Winnr 8 & Pointr 25 2 KLEINE, FRISSE BOTEN DOERAK KLASSIEKER VOOR IEDEREEN 391905 56662 WATERKAMPIOEN NO.12

Nadere informatie