Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656"

Transcriptie

1 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg School Hogschool Rottrdam Datum 22 fbruari 2015

2 Inhoudsopgav Voorwoord... 2 Samnvatting... 3 Summary... 3 Inliding... 4 Achtrgrond... 4 Aanliding... 5 Uitkomstn litratuurstudi... 5 Dolstlling... 5 Vraagstlling... 5 Mthod... 6 Populati... 6 Opzt ondrzok... 6 Mtinstrumntn... 8 Datavrzamlingsmthod... 8 Data analys... 8 Rsultatn... 9 Populati... 9 Huishoudlijk ondrstunrs Klantn Discussi Conclusi Vrwijzingn Bijlagn: Bijlag 1: analys tabl huishoudlijk ondrstunrs nulmting Bijlag 2: analys tabl huishoudlijk ondrstunrs namting Bijlag 3: analys tabl klantn namting Bijlag 4: Informatibrif huishoudlijk ondrstunr Bijlag 5: Informatibrif klantn Bijlag 6: Instructiformulir robotstofzuigr Bijlag 7: Vragnlijst huishoudlijk ondrstunr nulmting Bijlag 8: Vragnlijst huishoudlijk ondrstunr namting Bijlag 9: Vragnlijst klantn Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 1

3 Voorwoord Voor u ligt ht ondrzoksrapport ovr ht gbruik van d robotstofzuigr van ht mrk irobot door huishoudlijk ondrstunrs van Stichting Humanitas Rottrdam. Dit ondrzoksrapport is opgstld door Phéb Das n Guus Kuil, virdjaars studntn van d minor wtnschap n gzondhidszorg, mt als achtrgrond rspctivlijk d opliding Ergothrapi n Gzondhidszorg Tchnologi. Dit ondrzok is n samnwrkingsprojct tussn d Hogschool Rottrdam n Stichting Humanitas Rottrdam. Ht ondrzok is n vrvolg op n rdr dit jaar uitgvord ondrzok van twdjaars PMG (Projctmatig n Multidisciplinair wrkn aan Grootstdlijk vraagstukkn) studntn van d Hogschool Rottrdam. In dit ondrzok wrd gkkn naar d mningn n rvaringn van acht klantn di d robotstofzuigr in huis krgn. In ons ondrzok is r n grotr grop klantn n n huishoudlijk ondrstunrs mgnomn, zodat r bschikking is ovr mr btrouwbar informati. Onz dank gaat uit naar idrn di n bijdrag hft glvrd aan dit ondrzok. Dit zijn all klantn n huishoudlijk ondrstunrs di m wildn wrkn aan dit ondrzok, d tw studntn van ht flxburau van Humanitas di ons gholpn hbbn mt ht afnmn van d intrviws, d ovrig mdwrkrs van Stichting Humanitas n docntn van d Hogschool Rottrdam. En spciaal dankwoord gaat uit naar Ricardo Balkhovn n Wim Nas, di ons vanuit d Stichting Humanitas n vanuit d Hogschool Rottrdam hbbn bglid n gholpn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 2

4 Samnvatting D aanliding van dit ondrzok is dat r d laatst jarn n stijging is gwst van ht ziktvrzuim van huishoudlijk ondrstunrs. D oorzaak hirvan is n t hog wrkdruk omdat dz mnsn wordn gkort op hun wrktijd. Humanitas wil ondrzokn of zij dit kunnn tgngaan door innovatis, zoals ht gbruik van d robotstofzuigr. D vraagstlling van dit ondrzok luidt: Wat is d invlod van d inzt van d robotstofzuigr op d wrkdruk n wrktvrdnhid van huishoudlijk ondrstunrs n wat is d mning van d klantn btrffnd ht gbruik van d robotstofzuigr? Dit ondrzok hft n xprimntl longitudinaal follow-up dsign. D huishoudlijk ondrstunrs zijn twmaal gïntrviwd. Zij wrdn aan ht bgin gïntrviwd, vrvolgns wrd d irobot ingvord n vrvolgns wrdn zij na acht wkn nog n kr gïntrviwd om ht ffct t ondrzokn. D klantn zijn nmalig gïntrviwd, na d inzt van d robotstofzuigr na acht wkn. D inzt van d irobot blijkt d wrkdruk t vrlagn. D huishoudlijk ondrstunrs hovn mindr of gn tijd t bstdn aan stofzuign, omdat d klant d robotstofzuigr zlf al gbruikt wannr d huishoudlijk ondrstunr r nit is. Hirdoor hbbn d huishoudlijk ondrstunrs mr tijd voor andr wrkzaamhdn. Er blk ook mr tijd t zijn vrij gkomn om mt d klant t communicrn. Dit vindn d klantn fijn. D klantn zijn ovr ht algmn rg tvrdn ovr d robotstofzuigr. Summary Ovr th last fw yars thr has bn a ris of absnc through illnss among houshold mploys. This is causd by high work prssur, bcaus thos popl hav lss tim to do th sam amount of work as thy had bfor. Humanitas wants to invstigat th possibilitis by using innovation tchnology, lik th us of th robot vacuum clanr. Th rsarch qustion of this study is: which ffct on work prssur and job satisfaction is providd by th usag of th robot vacuum clanr among th houshold mploys and what is th viw of th clints concrning th robot vacuum clanr? This study has an xprimntal longitudinal follow-up dsign. Th houshold mploys wr intrviwd twic. First thy wr intrviwd, thn th intrvntion, th robot vacuum clanr, was introducd and aftr ight wks th houshold mploys wr intrviwd again to rsarch th ffct. Th clints hav bn intrviwd onc aftr th priod of having th robot vacuum clanr during ight wks. Th usag of th robot vacuum clanr sms to rduc th work prssur. Th houshold mploys spnt lss tim on vacuum claning, bcaus th clints alrady usd th robot vacuum clanr thmslvs whn th houshold mploy was not thr. It givs th houshold mploys mor tim for othr activitis. Also, thr is mor tim to communicat with th clints, th clints apprciat it. In gnral th clints ar satisfid with th robot vacuum clanr. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 3

5 Inliding Achtrgrond Mt d dubbl vrgrijzing in Ndrland komn r stds mr mnsn voor zorg in aanmrking n mot r d komnd jarn stds mr gld in d zorg gpompt wordn. Dit wordt op dn duur onbtaalbaar. Daarom zokn zorginstllingn actif naar niuw manirn om hun zorgprocs fficiëntr t makn. Humanitas is daar ook één van. Humanitas is n zorginstlling di actif is in d rgio Rottrdam. Bij Humanitas wonn mnsn vanaf d lftijd van 50 jaar, di nog vitaal zijn tot zr hulpbhovnd mnsn di 24 uur pr dag zorg nodig hbbn. (Stichting Humanitas, ) (Balkhovn, 2014) Sinds vorig jaar is Humanitas samn mt studntn van d Hogschool Rottrdam bzig mt ondrzok t don naar d inzt van d robotstofzuigr; n stofzuigr di zondr mnslijk aansturing zlf d kamrs doorgaat om d vlor schoon t makn. Dit wrkt mt snsorn di waarnmn waar ht apparaat zich in d ruimt bvindt. Humanitas wil mr knnis vrgarn ovr d ffctn di d robotstofzuigr hft op d wrkblving n wrktvrdnhid van d huishoudlijk ondrstunrs (HO rs), op d klantn n Humanitas als organisati. Ht ondrzok is n vrvolg op n PMG-ondrzok dat rdr is uitgvord in Dit was n pilot ondrzok uitgvord door twdjaars studntn van d Hogschool Rottrdam. Ht dol van dit projct was om uit t zokn ho d klantn van Humanitas ragrn op d inzt van d robotstofzuigr n r wrd gkkn naar hun tvrdnhid hirovr. Daarnaast wrd ondrzocht wlk robot stofzuigr ht mst gschikt was; di van LG of d irobot. Ht rsultaat was dat d stofzuigr zr gwaardrd wrd door d klantn. Ht blk n god ondrstuning van d huishoudlijk takn n d zlfrdzaamhid wrd rm vrhoogd. D irobot krg uitindlijk d voorkur. (PMG grop 57, 2014) D irobot (irobot, 2012) D irobot is n stofzuigr di zondr aansturing d grond stofzuigt. Mn hoft hm alln aan t zttn, n dan rijdt hij al stofzuignd d hl ruimt door, waarna hij zlfstandig ook wr trug rijdt naar zijn oplaadstation. D irobot hft dri hoofdcomponntn di btrokkn zijn bij ht zuigprocs: r is n rotrnd borstltj, wlk als functi hft om ht stof dat tgn d randn aan ligt opzij t vrplaatsn, zodat ht daarna opgzogn kan wordn. Daarnaast zij r tw borstls, wlk naar lkaar to rotrn in n opwaarts bwging. D rubbrn borstl klopt ht vuil los n d hoofdborstl vrvort ht vuil richting ht stofrsrvoir (cybrhuis.nl, 2013). D drd componnt is d motor. Dz zuigt ht vuil richting ht stofrsrvoir. D softwar di wordt gbruikt om d irobot t navigrn ht iadapt. Dit is n gavancrd systm, wlk r uitindlijk altijd voor zorgt dat d ghl kamr grinigd zal wordn. Mt dit systm is d irobot in staat om 67 kr pr scond brkningn uit t vorn ovr d groott n d vorm van d kamr n d t rijdn rout. (irobot, 2012). Op d voorkant van d irobot zittn vir infrarood snsorn, wlk rvoor zorgn dat d irobot nit van d trap af kan valln n andr hindrnissn kan ontwijkn. Dz snsorn mtn d afstand tot d grond schuin voor zich. Als dz afstand t groot is, gvn d snsorn dit door aan ht bsturingslmnt van d irobot, waarna d irobot zich trug zal trkkn (irobot corporation, 2014). Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 4

6 Aanliding Humanitas hft d afglopn jarn vl t kampn mt n vrhoogd ziktvrzuim van d huishoudlijk ondrstunrs. Dit hft als rdn dat d wrkdruk t hoog is. (Balkhovn, 2014) Humanitas wil daarom ondrzokn of dz wrkdruk vrlaagd kan wordn door ondr mr d inzt van robotstofzuigrs. Zij hbbn mt subsidi (van Stichting Coolsingl) 25 irobots aangschaft, wlk ingzt zijn in dit ondrzok. Humanitas wil dipgaandr ondrzok latn vrrichtn ovr d ffctn van d inzt van d robotstofzuigr bij d huishoudlijk ondrstunrs n d klantn. In dit ondrzok zulln d ondrzokrs gaan uitzokn wat ht vrschil is in wrkdruk n wrkblving van d HO rs, in n situati mt n n situati zondr robotstofzuigr. Ondr wrkdruk wordt vrstaan: d vraag of ht vrmogn van d wrknmr toriknd gnog is om d voorgschrvn takn binnn d voorgschrvn tijd uit t vorn (Orlmans, dcmbr 2013). Ondr wrkblving wordt vrstaan: Hovl (on)vrugd haalt d wrknmr uit zijn wrk? (Fonds Psychisch Gzondhid, 2014) In ht hoofdstuk mthod zal r uitgbridr uitglgd wordn ho dz vrschijnsln gmtn wordn. Ht ziktvrzuim tn gvolg van d wrkdruk wordt hir ook in mgnomn. Uitkomstn litratuurstudi Uit d litratuur is gblkn dat oudrn wl opn staan voor domotica di rvoor zorgt dat oudrn langr onafhanklijk van d zorg blijvn. Wl duurt ht lang voordat d oudrn gwnd zijn aan dz tchnologi. Gblkn is ook dat hun mning mr bïnvlodt wordt door hun psychologisch kwalitit van lvn dan door hun fysik omstandighdn. Mt bhulp van n duidlijk n nvoudig instructi is dz dolgrop in staat zich aan t passn aan d huidig tchnologi. (Mulndijk M, 2011). Enzaamhid komt vakr voor bij oudrn, n dan voornamlijk bij allnstaand oudrn. Ht bzok van zorgvrlnrs kan al vl nzaamhid wgnmn. Als d zorgvrlnrs tijd krijgn om t communicrn mt d oudrn is dit god om nzaamhid tgn t gaan (Whil, 2013). Uit ondrzok komt naar vorn dat huishoudlijk ondrstunrs vaak last hbbn van lag rugklachtn door hun wrk. Stofzuign is n van d wrkzaamhdn di dit vroorzaakt (Yung, 2014). Ook d wrktvrdnhid vraagt om n punt van aandacht. Huishoudlijk ondrstunrs voln zich nit btrokkn bij ht bdrijf n hbbn last van hog wrkdruk n strss. Ht latn mdnkn ovr bpaald bslissingn zou d btrokknhid al vrgrotn n daarm ook d wrktvrdnhid (Wallac SP, 2010). Dolstlling In d priod van sptmbr 2014 tot n mt januari 2015 zal ondrzocht wordn wlk mrwaard d robotstofzuigr hft voor ht wrk van huishoudlijk ondrstunrs n wat daarbij d rvaring van d klantn is. Mr algmn zal r gkkn wordn wat d huidig domotica kan btknn voor d thuiszorgbranch. Vraagstlling D vraagstlling luidt: Wat is d invlod van d robotstofzuigr op d wrkdruk n wrktvrdnhid van HO rs n wat is d mning van d klantn? Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 5

7 Mthod Populati Ht ondrzok richt zich hoofdzaklijk op d HO rs di wrkzaam zijn bij Humanitas. D HO rs lvrn huishoudlijk ondrstuning bij klantn van Humanitas. D bdoling is om in totaal 25 HO rs t intrviwn. D HO rs zijn nit dirct bnadrd, maar r is rst contact opgnomn door d ondrzokrs mt vrschillnd klantn uit vir vrschillnd gbidn in Rottrdam. Wannr d klantn haddn ingstmd mt dlnam aan ht ondrzok, is d HO r bnadrd di rglmatig bij di klant huishoudlijk ondrstuning bidt. D vir gbidn waar ht ondrzok hft plaatsgvondn zijn; Rottrdam Noord, Hillgrsbrg- Schibrok, Charlois n Hoogvlit. In dz vir gbidn is Humanitas actif. Gprobrd is om vnvl HO rs n klantn in idr gbid t hbbn. D klantn di mdon aan ht ondrzok zijn gslctrd door d tamlidrs van d vir vrschillnd rgio s. Dz slcti is random gmaakt n op basis van vrijwillighid. Bij d slcti van d klantn zijn n aantal critria opgstld. - D klantn zijn woonachtig in één van d vir gnomd rgio s - D klantn hbbn huishoudlijk hulp via Humanitas - D klantn lijdn nit aan mild tot zwar dmnti - D klantn hbbn n armfuncti di in staat is om t robotstofzuigr aan t zttn Aan d huishoudlijk ondrstunrs zijn gn critria gkoppld, buitn ht fit om dat z in dinst motn zijn bij Humanitas. D vrwachting was dat d ondrzoksgrop nvoudig gworvn kon wordn door d hulp van Humanitas. D huishoudlijk ondrstunrs zoudn gïnformrd zijn door Humanitas. Hirdoor wrd r vrwacht dat r n hog rspons zou zijn. Opzt ondrzok Typ ondrzok Dit ondrzok hft n xprimntl longitudinaal follow-up dsign. En vaststaand ondrzokspopulati zal gdurnd dri maandn wordn gvolgd. In dz dri maandn zal n nulmting n namting bij d huishoudlijk ondrstunrs plaatsvindn. Na d namting zal d intrvnti, d robotstofzuigr, bij d klantn wordn ingzt. Na tw maandn wordn d huishoudlijk ondrstunrs wdrom bnadrd voor d namting om hun rvaring t dln ovr d inzt van d robotstofzuigr bij d klant. Door d nulmting n d namting uit t vorn, is ht moglijk om t kijkn of d intrvnti daadwrklijk n ffct hft. Er wordt gkkn naar d vrandring in ht wrk van d HO rs. Er zal daarbij glt wordn op d wrkblving n d rvarn wrkdruk van huishoudlijk ondrstunrs. Dnk hirbij aan d tvrdnhid, lichamlijk blasting, tijdsdruk n strss. Ook d tijd di d HO r hft om mt d klant t communicrn splt hirbij n rol. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 6

8 Ht ondrzok is zowl kwalitatif als kwantitatif van aard. D rvaring n blving van d huishoudlijk ondrstunrs zal naar vorn komn uit d opn vragn di gstld wordn in d smigstructurrd intrviws. D rvarn wrkdruk n wrktvrdnhid zal door middl van gslotn cijfrvragn in d nul- n namting wordn gmtn. Procdur D 25 klantn zijn bnadrd door d tamlidrs van d btrokkn rgio s van Humanitas. Dlnam aan ht ondrzok hft plaatsgvondn op basis van vrijwillighid. Vrvolgns is r n lijst mt contactggvns van d klantn n van d daar aan gkoppld HO rs naar Ricardo Balkhovn gstuurd, di ht vrvolgns hft doorgstuurd aan d ondrzokrs. Er is n bglidnd brif, door d ondrzokrs opgstld ovr ht ondrzok n opgstuurd naar d dlnmnd klantn n HO rs (Bijlag 4 n 5). D 25 HO rs di dirct aan dz klantn gkoppld warn, zijn gïnformrd waar dit ondrzok ovr gaat, wat hun rol hirin wordt n gvraagd of zij ook aan ht ondrzok wildn dlnmn. Als bloning voor dlnam aan ht ondrzok, hbbn d HO rs pr afgnomn intrviw n VVVbon tr waard van tin uro gkrgn. D ondrzokrs hbbn tlfonisch contact opgnomn mt d HO rs om n afspraak t makn voor n prsoonlijk intrviw. D HO rs hbbn n formulir mt daarin n simpl handliding gkrgn ovr d bdining van ht apparaat. Dit formulir is opgstld door d ondrzokrs (Bijlag 6). Nadat d klantn haddn ingstmd mt ht ondrzok n d nulmting bij d HO rs is gdaan, hft d tchnisch dinst van Humanitas d robotstofzuigrs uitgzt bij d klantn thuis. Hirvoor is n nvoudig papirn instructi gmaakt voor d klantn, zodat z dz nog is na kondn lzn als z vn nit mr wistn ho d robotstofzuigr prcis wrkt. Daarnaast hbbn z nog n prsoonlijk instructi gkrgn van d tchnisch dinst. D klantn mogn d robotstofzuigr gdurnd n tstpriod van dri maandn thuis hbbn. Na d priod van zs tot acht wkn was d vrwachting dat d HO rs al voldond gwnd zijn graakt aan d robotstofzuigr om n vrschil aan t kunnn gvn mt d situati van voorhn. In dz priod van zs tot acht wkn is minimaal vir kr schoongmaakt bij d klant. Er zal gbruik wordn gmaakt van n nulmting n namting. D uitslagn van dz tw mtingn zijn mt lkaar vrglkn, om zodond t kijkn wlk ffct d inzt van d irobot hft ghad. D smi gstructurrd vragnlijst van d nulmting hft als dol om d situati van nu in kaart t brngn. Ho d HO rs op dit momnt hun wrk rvarn; is d wrkdruk hoog? Is r voldond contact mt d cliënt? Hbbn zij last van lichamlijk klachtn, strss.d. tn gvolg van hun wrk (Bijlag 7). Vrvolgns is n vragnlijst voor d namting opgstld. Dz bvat dls dzlfd vragn als in d nulmting om n vrglijking moglijk t makn. Ook dz vragnlijst hft n smi gstructurrd karaktr (Bijlag 8). Als laatst is n apart vragnlijst opgstld voor d intrviws mt d klantn (Bijlag 9). Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 7

9 Mtinstrumntn Gdurnd ht ondrzok is gbruik gmaakt van smi gstructurrd intrviws. Er zijn n aantal gslotn vragn, waarbij gvraagd wordt om n cijfr t gvn. Hirm is ht moglijk om n vrglijking t kunnn makn mt d namting. Echtr d mning n rvaring van d huishoudlijk ondrstunr is nt zo blangrijk n zal dus ook n dl van d vragn n opn karaktr hbbn. Datavrzamlingsmthod Na tlfonisch contact t hbbn ghad mt d HO rs, is n afspraak gmaakt voor n prsoonlijk intrviw. Enkl intrviws zijn tlfonisch afgnomn door tijdgbrk prsoonlijk voorkur van d HO r of klant. D intrviws zijn opgnomn, vrwrkt in antwoordtablln n ganalysrd. Omdat ht ondrzok rlatif groot was voor tw prsonn, hft Humanitas tw studntn uit hun studntnflxburau ghaald om t hlpn. D tw flxstudntn zijn gïnstrurd door d ondrzokrs ovr wat r van hun vrwacht wrd n hbbn ook n irobot thuis gkrgn, zodat z ht ook prsoonlijk kondn rvarn. Zij hbbn intrviws afgnomn, opgnomn n aantkningn gmaakt n dz uitgschrvn in antwoordntablln. Door middl van n duidlijk instructi zijn zij in staat gwst om d intrviws op dzlfd wijz af t nmn als d ondrzokrs. Zij hbbn zowl ht audio bstand als d uitgschrvn antwoordn opgstuurd naar ons. D vrdling van d HO rs mt btrkking tot ht afnmn van d intrviwrs is gografisch bpaald. D gbidn (Rottrdam-Noord, -Zuid, -Schibrok n Hoogvlit) zijn togwzn aan dgn di r ht dichtst bij woont. Data analys D vrkrgn ggvns zijn zowl kwalitatif als kwantitatif van aard; ht gaat om d wrkblving di vntul vrandrt bij ht gbruik van d robotstofzuigr. D mningn n rvaringn di w uit d intrviws zijn vrkrgn, zijn wl gdltlijk in cijfrs uit t drukkn. Doordat r in d vragnlijst al n codring is aangbracht door middl van sub ondrwrpn, is ht nit noodzaklijk om d intrviws t analysrn mt bhulp van n tkstanalys programma, waar mt cods wordt gwrkt. All ggvns zijn ganalysrd mt bhulp van Excl. D gslotn vragn wordn vrwrkt in tablln n grafikn. All antwoordn op d opn vragn zijn schmatisch ondr lkaar nrgzt (zi bijlag 1,2 n 3). Uitindlijk kunnn r conclusis wordn gtrokkn aan d hand van dit ovrzicht. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 8

10 Rsultatn In dit hoofdstuk zulln d rsultatn wordn gtoond. Dit zijn d antwoordn di zijn ggvn tijdns d nulmting n d namting mt d HO rs. Ook d antwoordn van d klantn zulln wordn wrggvn. Er zal rst n ovrzicht wordn ggvn van d populati. Populati Huishoudlijk ondrstunrs D oorspronklijk populati bstond uit 24 Huishoudlijk ondrstunrs n 24 klantn. Dri van d 24 HO rs hbbn uitindlijk nooit m gdaan aan ht ondrzok. Eén daarvan was nooit brikbaar, één raakt d btrffnd klant spodig kwijt n één wigrd om m t wrkn aan ht ondrzok. Er blvn r dus 21 ovr. Hirvan zijn d volgnd ggvns bknd: D lftijd varirt tussn 28 n 61. Gmiddld lftijd: 50 Gmiddld aantal jarn wrkrvaring als HO r: 10 Gmiddld aantal wrkdagn pr wk: 4,3 Gmiddld aantal wrkurn pr wk: 23 Vir HO rs zijn wrkzaam in d rgio Charlois, zs in Hillgrsbrg / Schibrok, zs in Rottrdam-Noord n vijf in Hoogvlit. Twintig HO rs warn n vrouw, één HO r was n man. Bij d namting viln r nog vijf af mt d volgnd rdnn: D klant mt d robotstofzuigr ovrld tussn d nulmting n d namting. En HO r wigrd om m t wrkn omdat z vl vrij was. En HO r had d klant nit langr mr. En HO r was hl lang nit mr bij d btrffnd klant gwst. D klant wild nit m wrkn aan ht ondrzok n daardoor kon d HO r ook gn mning vormn ovr d robotstofzuigr. Klantn In totaal hbbn 13 klantn mgdaan aan dit ondrzok. Hirvan zijn d volgnd ggvns bknd: D lftijd varirt tussn 45 n 90. Gmiddld lftijd: 65 Woonsituati: 10 allnstaand n 3 samnwonnd. D mst gïntrviwdn hbbn last van lichamlijk problmn; dit kan variërn van slcht tr bn tot d znuwaandoning MS, waardoor d klant rolstolafhanklijk is. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 9

11 Huishoudlijk ondrstunrs Wrktvrdnhid Bij d nulmting wrd gvraagd naar ho tvrdn d HO rs warn ovr hun wrk. Er wrd z gvraagd om hir n cijfr van 1 tot 10 voor t gvn. Ht gmiddld cijfr dat z gavn is n 7,6. Ook wrd z gvraagd wat z van hun wrk vondn. Alln gavn aan dat z ht wrk luk vondn. Vooral ht contact mt d klant gft hun vl gnogdoning. Wl zggn z vaak dat dat ht wl zwaardr is gwordn tn opzicht van wat ht was. En typrnd uitspraak voor d hl grop is di van n HO r di dit ovr haar wrk zi: Ik hb ht altijd mt plzir gdaan, ook al wordt ht stds zwaardr. Ik vind d klantn altijd luk. Wrkdruk in ht algmn Bij d nulmting wrd d HO rs gvraagd om d wrkdruk di zij in ht algmn rvarn in n cijfr van 1 tot 5 uit t drukkn. Zij kondn kizn uit d volgnd antwoordn: 1. zr lag wrkdruk 2. lag wrkdruk 3. nutraal 4. hog wrkdruk 5. zr hog wrkdruk Ht rsultaat is in ondrstaand grafik t zin. Wrkdruk algmn ZEER LAGE WERDRUK 2 LAGE WERKDRUK NEUTRAAL HOGE WERKDRUK ZEER HOGE WERKDRUK Mt n gmiddld van 3,76 is gblkn dat d wrkdruk ovr ht algmn als hoog wordt rvarn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 10

12 Wrkdruk bij d irobot klant Er is d HO rs ook gvraagd ho zij d wrkdruk rvorn voor d invoring van d robotstofzuigr n na d invoring van d robotstofzuigr. Daarbij zijn dzlfd kuzs voorglgd als bij ht diagram hirvoor. Ht rsultaat is in ondrstaand grafik t zin. Wrkdruk voor n na d invoring van d irobot ZEER LAGE WERDRUK LAGE WERKDRUK NEUTRAAL HOGE WERKDRUK ZEER HOGE WERKDRUK voor na Voor d invoring van d irobot was ht gmiddld cijfr 3,6. Na d invoring was dit 2,5. D wrkdruk bij dz spcifik klant is dus gdaald na d invoring van d robotstofzuigr. In bovnstaand grafik zijn all dlnmrs mgnomn. In ondrstaand grafik zijn alln d dlnmrs di zowl aan nulmting als namting hbbn mgdaan. Hirbij is ht gmiddld gdaald van 3,5 naar 2,3. In n lijndiagram zit ht r als volgt uit. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 11

13 Ook wrd r gvraagd of d HO r tijdsdruk in ht wrk rvor. Bij d nulmting zi 65% ja, n bij d namting is zgt 31% ja. Zij gavn aan dat d robotstofzuigr rvoor zorgd dat r mr tijd vrijkwam voor andr wrkzaamhdn. Er wrd bij d namting ook gvraagd of d HO rs mindr lichamlijk blasting rvarn bij ht wrkn bij d klant mt d irobot, in vrglijking mt d situati daarvoor. 40% zgt dat zij mindr lichamlijk blasting rvarn na d invoring van d irobot. 60% zgt dat d lichamlijk blasting nt zo hoog is. D mnsn di n daling rvorn, gavn aan dat dit kwam omdat zij sinds d robotstofzuigr nit mr hofdn t stofzuign. Stofzuign als mst inspannnd taak Voordat d irobot wrd ingvord, wrd d HO rs gvraagd wlk huishoudlijk taak zij als ht mst inspannnd rvorn. 50% gaf aan dat zij stofzuign als zwaarst taak zagn. 8,3% gaf n andr huishoudlijk taak aan (dwiln of bonn) als mst inspannnd n d ovrig 41,7% rvor gn vrschil in inspanning tussn vrschillnd huishoudlijk takn. Ook wrd z gvraagd om zowl bij d nulmting als bij d namting n cijfr t gvn voor ho zwaar zij ht stofzuign vindn op n schaal van 1 tot 5. Hirbij is 1 hlmaal nit zwaar n 5 hl rg zwaar. Bij d namting wrd r gvraagd ho zwaar zij ht stofzuign vindn in d niuw situati mt ht gbruik van d irobot. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 12

14 cijfr voor intnsitit van ht stofzuign voor n na d invoring van d irobot voor na Voor d invoring van d irobot was ht gmiddld cijfr 3,1. Na d invoring was dit 2,2. Ht cijfr dat d HO rs gavn voor ho zwaar zij ht stofzuign vindn is dus gdaald na d invoring van d robotstofzuigr. Naast n cijfr voor d zwaart van ht stofzuign wrd r ook gvraagd naar d duur van ht stofzuign voor n na d invoring van d irobot. Bij d namting wrd r dan gvraagd naar d duur van ht stofzuign wannr dit nog nit gdaan was door d irobot, of holang ht duurd om d irobot t bdinn. Bij d nulmting duurd ht gmiddld 31 minutn n bij d namting 18 minutn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 13

15 Tijd om t communicrn mt d klant Bij d nulmting wrd d HO r gvraagd of r tijd is om mt d klant t communicrn. 50% gaf aan dat dit tijdns ht wrk most gburn omdat r t winig tijd is om r voor t gaan zittn. D andr 50% maakt hir wl spciaal tijd voor vrij. Bij d namting wrd r gvraagd of r mr tijd is vrijgkomn om mt d klant t communicrn. 25% gaf aan van wl, d andr 75% zi dat d situati htzlfd is gblvn. Ook wrdn r bij d nul- n namting cijfrs gvraagd voor d hovlhid tijd di r was om t communicrn mt d klant. Er kon uit d volgnd catgoriën wordn gkozn: 1. onvoldond tijd 2. winig tijd 3. nutraal 4. voldond tijd 5. vl tijd Bij d nulmting was ht gmiddld 2,1. Bij d namting was dit 2,7. Als w alln d dlnmrs zoudn mnmn di zowl aan nulmting als aan namting hbbn mgdaan, zit d grafik r als volgt uit: Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 14

16 Tijd om mt d klant t communicrn bij nul- n namting ONVOLDOENDE TIJD WEINIG TIJD NEUTRAAL VOLDOENDE TIJD VEEL TIJD voor na Hirbij stg ht gmiddld van 2 naar 2,7. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 15

17 Klantn Introducti van d robotstofzuigr D klantn zijn ovr ht algmn tvrdn ovr d instructi n gvn aan dat dz duidlijk was. Tw klantn gvn wl aan dat d instructi t snl ging n dat z hir ignlijk wat mr tijd voor nodig haddn ghad. D tamlidrs hbbn d klantn gïnformrd ovr ht ondrzok. Ht mrndl van d klantn gft aan dat z voldond inglicht zijn ovr ht ondrzok. Dri klantn vindn dit nit ht gval n wistn nit god wat ht ondrzok prcis inhild. D robotstofzuigr D mning ovr d robotstofzuigr is bij d mst klantn positif, maar wl mt uitnlopnd argumntn. D robotstofzuigr is nvoudig in ht gbruik n hft gn tchnisch mankmntn gknd. Elf van d drtin gïntrviwdn is tvrdn ovr d zuigkwalitit n wannr r huisdirn aanwzig zijn, kan d robotstofzuigr d harn god wghaln. Ook is d robotstofzuigr in staat om ondr mubls t komn waar d gwon stofzuigr nit bij kan komn. Tw klantn gvn aan dat d robotstofzuigr vl hrri maakt. Sommig klantn vrplaatsn vl mubls n dit wordt als rg intnsif rvarn. Ook raakt d robotstofzuigr soms in d knoop mt bdrading, dit kan moglijk gvaarlijk situatis oplvrn. Wannr r drmpls tussn d vrschillnd kamrs zittn, motn d klantn zlf d stofzuigr optilln n hm daar opniuw aanzttn. Er zijn nkl vrbtrpuntn di naar vorn komn, ondr andr gvn dri klantn aan dat z n afstandsbdining bij d robotstofzuigr missn. Ook zou ht rsrvoir wat grotr kunnn, omdat dz rlatif snl vol is. Voor sommig mubls zou d robotstofzuigr lagr motn zijn om rondr t kunnn komn. Als w kijkn naar ht gmiddld cijfr wat wordt ggvn voor d schoonmaakkwalitit van d robotstofzuigr, krijgt dz n 7,9 van d klantn. D klantn kondn hirbij n cijfr gvn van 1 tot 10. Ook is r n cijfr ggvn aan d robotstofzuigr mt btrkking tot gbruiksgmak. Hirvoor is n gmiddld cijfr van 7,5 ggvn. Ht zlfstandig gbruik van d robotstofzuigr Elf van d drtin klantn gbruikt d robotstofzuigr zlfstandig n sommign zlfs daglijks. D andr tw gbruikt hm alln in ht bijzijn van d HO r, omdat z hm nit zlf kunnn optilln. Tijd om t communicrn mt d HO r Ht mrndl van d klantn hft mr bhoft aan communicati mt d HO r. Ht grootst dl gft aan dat daar nu gn tijd voor is omdat d HO r ht t druk hft. Sinds d invoring van d irobot gvn acht van d drtin klantn wl aan dat hir mr tijd voor is gkomn. D ovrig vijf zin hir gn vrschil in. Tokomst D mstn gavn aan d robotstofzuigr wl t willn houdn. Voor d mstn zou d robotstofzuigr chtr t duur zijn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 16

18 Discussi Mthod D rst opzt voor d samnstlling van d ondrzokspopulati blk in d praktijk nit mr haalbaar. Ht oorspronklijk plan was om vijf HO rs t nmn, di idr vijf klantn haddn waarbij n robotstofzuigr zou wordn nrgzt. Op dz wijz zou d HO r vl intnsivr mt ht gbruik van d robotstofzuigr gconfrontrd wordn. Zodond zou r n btr oordl gvormd kunnn wordn n zou ook n vntul vrschil in wrkdruk n lichamlijk blasting duidlijkr waarnmbaar wordn. Dit plan vrandrd chtr naar 25 HO rs mt idr één klant. Ht voordl hirvan is dat r mr ondrzok gdaan kan wordn naar rvaringn. Ovr ht vrschil in lichamlijk blasting bij d HO r kan chtr nit vl wordn gzgd. In ht ondrzoksplan wrd bschrvn dat r n focusgrop zou wordn gorganisrd. Hirbij zoudn n aantal klantn, HO rs n mnsn van d organisati van Humanitas aanwzig zijn. D rdn hirvan was dat ht mr informati op zou lvrn wannr r vanuit vrschillnd invalshokn mningn wrdn ggvn. Humanitas gaf chtr na d nulmting aan ht zond t vindn om data di via klantn vrzamld kan wordn, nit t bnuttn. Hirna wrd r bslotn om all klantn t gaan intrviwn n d focusgrop, gzin d tijd, nit mr t don. Procdur D HO rs warn nit van tvorn door d organisati inglicht ovr ht ondrzok ton z gcontactrd wrdn door d ondrzokrs. Hirdoor ontstond r in sommig situatis nig wrstand, omdat zij r winig voor voldn om aan ht ondrzok m t wrkn. Dit hft ook n rol gspld bij d kuz om af t valln bij sommign. Ht zou btr zijn wannr d mdwrkrs vooraf hldr wordn inglicht om zo vl moglijk wrstand t voorkomn. Rsultatn Uit d rsultatn komt naar vorn dat r mr tijd is vrij gkomn voor andr takn door d inzt van d robotstofzuigr. Echtr zin w wl dat in sommig situatis d klant nit in staat is om zlfstandig ht rsrvoir t lgn of d robotstofzuigrs in andr ruimts t zttn. D huishoudlijk ondrstunr zal dan tijdns haar bzok ht rsrvoir motn lgn n vntul d andr ruimt toch nog motn zuign. Vrdr zijn nkl vragn uit d vragnlijstn nit mgnomn in d indanalys voor ht indvrslag. Rdnn hirvan zijn: D vraag wrd op n vrkrd manir gïntrprtrd. D vraag wrd nit bgrpn. D vraag blk gn rlvant informati t bvattn voor dit ondrzok. Er kan moglijk bias hbbn opgtrdn door ht Hawthorn-ffct. D HO r kan ht namlijk prttig vindn als r aandacht wordt ggvn aan d hog wrkdruk, lichamlijk blasting n moglijk wrkstrss. D klantn kunnn ht prttig vindn dat r aandacht wordt ggvn aan bijvoorbld ht aspct nzaamhid. Ht lmnt aandacht zou hun antwoordn moglijk kunnn bïnvlodn, zowl positif als ngatif. (Chrry, 2015) Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 17

19 D ondrzokrs vrwachtn dat d irobot n positiv vrandring kan brngn voor mnsn mt n longaandoning. Enrzijds omdat d irobot hl nvoudig daglijks ht hl huis kan stofzuign, n andrzijds omdat r bij ht gbruik van n normal stofzuigr vaak vrvuild, warm lucht in ht gzicht gblazn wordt. Vrdr ondrzok zou vntul kunnn uitwijzn of d irobot n positiv uitwrking hft op dz grop Tokomst Wat uit n aantal gsprkkn mt zowl d HO r als mt d klant, naar vorn is gkomn is dat r angst bstaat dat r in d tokomst wdrom in d urn gkort zal wordn, wannr blijkt dat d robotstofzuigr tijd voor d HO rs wgnmt. Er is n scptisch houding wannr wordt uitglgd dat d robotstofzuigr alln wordt ingzt om d wrkdruk t vrlagn n d wrktvrdnhid t vrhogn. D angst voor niuw bzuinigingn van d ovrhid blijft bstaan, waarbij sommig HO rs n klantn d robotstofzuigr als n bdriging zin. Vrdr is uit d litratuur naar vorn gkomn dat stofzuign n zwar taak is voor d huishoudlijk ondrstunrs (Yung, 2014). Dit zorgt voor hogr lichamlijk blasting n n vrhoogd ziktvrzuim. Uit dit ondrzok komt naar vorn dat stofzuign als n mindr zwar taak wordt gzin n dat r ook mindr tijd aan bstd wordt wannr d klant gbruik maakt van n robotstofzuigr, d lichamlijk blasting zal hirdoor afnmn. Echtr kan gn uitspraak wordn gdaan ovr ht ziktvrzuim, hirvoor zal n langdurigr n grootschaligr ondrzok motn wordn gdaan. Wannr w kijkn naar d klantn, kan r moglijk gzgd wordn dat d zlfstandighid van d klantn langr bhoudn blijft bij ht gbruik van d robotstofzuigr. Mt ht zicht op ht langr zlfstandig thuis blijvn wonn waar d ovrhid op dit momnt druk m bzig is, kan dit huishoudlijk apparaat hir n stntj aan bijdragn. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 18

20 Conclusi Uit dit ondrzok is naar vorn gkomn dat dz grop huishoudlijk ondrstunrs vl gnogdoning uit hun wrk haln. Zij vindn hun wrk luk, maar ook zwaar. Zij vindn ook dat ht wrk d afglopn jarn stds zwaardr is gwordn. Ovr ht algmn wordt r n hog wrkdruk rvarn. D inzt van d irobot zorgt rvoor dat d wrkdruk vrlaagd wordt. D huishoudlijk ondrstunrs hovn mindr of gn tijd t bstdn aan stofzuign, omdat d klant d robotstofzuigr zlf al gbruikt wannr d HO r r nit is. Hirdoor hbbn d huishoudlijk ondrstunrs mr tijd voor andr wrkzaamhdn. D wrkdruk wordt daardoor nigszins vrlaagd, ondanks dat r nog gnog wrk ovrblijft. Omdat stofzuign vaak als lichamlijk inspannnd wordt rvarn, nmt d irobot ook wat fysik blasting wg. Er blk ook mr tijd t zijn vrij gkomn om mt d klant t communicrn. Dit vindn d klantn fijn. D klantn zijn ovr ht algmn rg tvrdn ovr d robotstofzuigr. Zij vindn ht fijn dat zij zlfstandig d irobot kunnn gbruikn. D mstn kondn nit zlfstandig stofzuign mt n normal stofzuigr. Ht mrndl van d klantn zou d irobot wl willn houdn, maar zoudn hm nit kunnn btaln. Aanbvlingn D ondrzoksgrop raadt aan om d robotstofzuigrs grootschaligr in t gaan zttn. D wrkdruk wordt r m vrlaagd n dit is voor all partijn (huishoudlijk ondrstunrs, klantn n organisati) voordlig. Als Humanitas bsluit om d robotstofzuigrs grootschaligr in t gaan zttn, is ht vrstandig om t kijkn naar d moglijkhdn van n irobot mt afstandsbdining. Voor mnsn mt fysik bprkingn is ht namlijk lastig om d irobot op d grond t bdinn. Voor vntul vrvolgondrzok is ht aan t radn om spcial aandacht t bstdn aan mnsn mt longklachtn. Dz zoudn namlijk xtra vl baat kunnn hbbn bij d robotstofzuigr. Om n uitspraak t kunnn don ovr ht vrlagn van ht ziktvrzuim door d inzt van d robotstofzuigr is n grootschaligr n langdurigr ondrzok noodzaklijk. Minorprojct irobot Humanitas Phéb Das & Guus Kuil Pagina 19

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

Oktober 2010 Torenloper 1

Oktober 2010 Torenloper 1 Tornlopr 1 Oktobr 2010 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond 19.55 uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie