LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEIDRAAD RISICOMANAGEMENT DE12LANDSCHAPPEN 11 MAART 2014"

Transcriptie

1 11 MAART 2014

2 INHOUD 1. Inleiding... 1 Doelstellingen van de basisleidraad... 1 Ongewenste situaties kunnen worden voorkomen... 1 Opzet van de basisleidraad Onderwerpen schade beperkende maatregelen gedefinieerd Brandbeveiliging... 7 Algemene organisatorische maatregelen... 7 Bouwkundige maatregelen... 9 Elektronische maatregelen Toegangsregeling voor hulpdiensten Blusmiddelen Ontruiming Technische installatie NEN EN 50110/ Veilige bedrijfsvoering Elektriciteit Algemene toepassing preventiemaatregelen elektrische installaties Onderhoud installaties Overige elektrische apparatuur Inbraakbeveiliging Organisatorische maatregelen Bouwkundige maatregelen Elektronische maatregelen Buitenverlichting en schrikverlichting Toegangscontrole Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Vormen van persoonlijke beschermingsmiddelen Instructie en voorlichting i

3 Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Procedure voor wijziging of aanvulling basisleidraad Appendix A: Wetgeving en normen Arbowetgeving Risico Inventarisatie & Evaluatie Appendix B: Appendix C: Inspectie Brandveiligheid Werkplekinspectie checklijst ii

4 1 Inleiding De12Landschappen (Stichting Unie van Provinciale Landschappen) is het samenwerkingsverband van de twaalf provinciale Landschappen. De missie van de stichting is bij te dragen aan de doelstellingen van de twaalf Landschappen, door deze te faciliteren en te ondersteunen en landelijk hun belangen te behartigen, en zodoende een significante bijdrage te leveren aan het behoud, de ontwikkeling en het beheer van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in Nederland. Voor u ligt de basisleidraad Risicomanagement met informatie, procedures en werkvoorschriften op het gebied van (brand)veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze leidraad is geschreven onder eindredactie F.H.A. Meulenberg, Senior Consultant, Marsh Risk Consulting. Doelstellingen van de basisleidraad De leidraad is een handleiding voor de uitvoering van de wet- en regelgeving. Deze wet- en regelgeving moet u als Landschap dus uitvoeren. Deze leidraad geeft geen invulling hoe u als Landschap deze regels in uw beleid verankert, dan wel hoe u de uitvoering vorm geeft. Uiteindelijk zult u in geval van een incident of evenement (schade) wel moeten kunnen aantonen dat u de wet- en regelgeving heeft nageleefd. Deze leidraad is ontstaan uit het collectieve belang, zoals behartigd door de Projectgroep Assurantiën (PrAss), om het totale bezit tegen economisch voordeligste prijs te verzekeren. Er is dus een collectief belang om het totale bezit veilig te houden. De PrAss kan hierin uw Landschap ondersteunen. Ongewenste situaties kunnen worden voorkomen Binnen de Landschappen wordt gebruik gemaakt van een grote diversiteit aan hulpmiddelen, machines en chemicaliën. De omstandigheden waaronder gewerkt wordt met deze hulpmiddelen, machines en chemicaliën kunnen zeer uiteenlopend zijn. Eventuele risico s die aan dit gebruik kleven op het gebied van arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) dienen zo klein mogelijk te worden gemaakt. Daarom is aandacht nodig voor de factoren, die de kans op het risico of de ernst van het risico kunnen verkleinen. De directe oorzaken van een ongeval of andere ongewenste situaties kunnen worden ingedeeld in drie groepen (zie figuur 1): Middelen (hieronder wordt verstaan het ontwerp, de kwaliteit en de staat van onderhoud van de hulpmiddelen). Als voorbeeld kan genoemd worden dat onvoldoende onderhoud van motorkettingzagen tot blootstelling aan gevaarlijke situaties kan leiden. 1

5 Omgeving (hieronder valt de fysieke en sociale omgeving waarin het werk gebeurt). Als voorbeeld kan genoemd worden dat veel lawaai op de werkplek uw concentratie kan verminderen. Wanneer de omgeving iemand regelmatig aanspreekt op veiligheid, zal diegene daar meer aandacht voor hebben/ krijgen. Menselijk Handelen (hieronder vallen de kennis, vaardigheden, motivatie en de persoonlijke eigenschappen van de persoon die het werk uitvoert). Als voorbeeld kan genoemd worden dat meer kennis van zaken het handelen verbeterd; risico s kunnen worden onderkend en er kan meer adequaat op een situatie worden gereageerd. Figuur 1 laat verder zien dat zaken zoals het beleid, bestuurlijke maatregelen en de organisatie mede bepalen of, en in welke mate er aandacht besteed wordt aan de genoemde aspecten (menselijk handelen, omgeving en middelen). Bestuurlijk Beleid Organisatie Menselijk handelen Beinvloed door: Kennis Vaardigheden Motivatie Persoonlijke eigenschappen Omgeving Fysiek Sociaal Middelen Ontwerp Kwaliteit Staat van onderhoud Ongeval Of Ongewenste gebeurtenis Gevolgen Letsel, aantasting gezondheid Milieuvervuiling Schade Aansprakelijkheid Et cetera Figuur 1 Schematisch overzicht van oorzaken en gevolgen 2

6 Het is van belang om de mogelijke risico's te (onder)kennen en preventieve maatregelen te nemen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Naast een goede voorbereiding beperkt een juiste uitvoering van de werkzaamheden - waarbij gebruik wordt gemaakt van de benodigde beveiligingen en beschermingsmiddelen - de kans op ongewenste gebeurtenissen. Wanneer er toch een ongeval of ongewenste gebeurtenis plaatsvindt, zal de omvang van de eventuele gevolgen voor het milieu en/ of voor de persoon zelf hierdoor beperkt kunnen worden. Opzet van de basisleidraad In deze leidraad worden verschillende onderwerpen beschreven. Het informatiedeel van de basisleidraad omvat de hoofdstukken 2 tot en met 7. Dit zijn algemene teksten vanuit de wet- en regelgeving waar ieder bedrijf, instelling, e.d. aan moet voldoen in Nederland. In hoofdstuk 8 wordt de procedure aangegeven die gevolgd dient te worden door een Landschap bij wijziging of aanvulling van de leidraad met specifiekere en/ of aanvullende teksten. De wetgeving waarbinnen Arbo zaken vallen wordt beschreven in Appendix A. In de daarop volgende appendices zullen formulieren worden toegevoegd die gebruikt kunnen worden als checklijsten tijdens zelf inspectieronden. Het is onmogelijk om direct een compleet en op de praktijk aansluitende leidraad te produceren. Hiervoor is het onder andere noodzakelijk om de behoeften van de betrokken personen (per werksituatie) te kennen. De leidraad zal daarom gaande weg op deze behoeften moeten worden afgestemd. Dit is een continuproces waarbij ook u een belangrijke rol kunt spelen. Omdat gebruik gemaakt wordt van een losbladig systeem kan de tekst van de leidraad eenvoudig aangepast en/of aangevuld worden op uw specifieke situatie. In hoofdstuk 8 is de procedure beschreven voor het wijzigen van het handboek. Aanvullingen (en verbeteringen) zullen gefaseerd (elektronisch) door de PrAss worden verzonden aan de "leidraadhouders". Alle pagina's van de leidraad zijn voorzien van de datum van uitgave zodat altijd kan worden nagegaan of de laatste versie in uw bezit is. 3

7 2 Onderwerpen schade beperkende maatregelen gedefinieerd Dit hoofdstuk bestaat uit een overzicht van schadebeperkende maatregelen, gedefinieerd in dit hoofdstuk met een uitwerking hiervan in de volgende hoofdstukken. De wettelijke minimale eisen (voor zover van toepassing) voor zowel opleiding, brandpreventie als inbraak worden als basis verondersteld en als zodanig verplicht. Alle hieronder genoemde maatregelen worden in overeenstemming met de geldende normen uitgevoerd en zijn niet strijdig met wet- en regelgeving. Opleiding, instructie en voorlichting Alle medewerkers zullen conform de gestelde eisen vanuit wetgeving, normen en interne eisen van ieder Landschap zijn opgeleid. Organisatorische maatregelen opleiding Er zal altijd gekeken worden of medewerker(ster) voldoende is gekwalificeerd voor zijn functie. Vanuit procedures, voorschriften, normen en wettelijke eisen wordt getoetst of naast de regulieren opleidingen ook specifieke opleidingen dienen te worden gevolgd ten aanzien van veiligheid, hierbij valt te denken aan: Preventiemedewerker; Bedrijfshulpverlener; Keuren elektrische arbeidsmiddelen; Werken aan of in nabijheid van elektrische installaties; Rijden op vorkheftruck; Werken langs de weg; Werk in de bosbouw e.d. Brand Alle genomen en in de toekomst te nemen maatregelen zijn erop gericht het risico op schade als gevolg van brand te voorkomen dan wel te verminderen en de veiligheid van aanwezigen te garanderen. Organisatorische maatregelen brand De maatregelen hebben als doel om aan de hand van procedures, voorschriften en controles het risico op brand te beperkend dan wel te voorkomen. De organisatorische maatregelen worden vastgelegd aan de hand van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 4

8 Bouwkundige maatregelen brand De bouwkundige maatregelen zijn erop gericht weerstand te bieden tegen branddoorslag en brandoverslag. De wettelijke eisen t.a.v. weerstand tegen branddoorslag en brandverslag zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. In geval van een brand zijn de maatregelen erop gericht deze te beheersen waarmee materiele schade beperkt blijft en aanwezigen het pand veilig kunnen verlaten. De maatregelen hebben betrekking op daken, plafonds, wanden, vloeren en gevelopeningen. Detecteren maatregelen brand De elektronisch detecterende maatregelen zijn erop gericht om brand in een vroeg stadium van de ontwikkeling te detecteren, signaleren en te registreren. De combinatie van snelle detectie, goed geregelde opvolging van brandmeldingen dient te leiden tot vermindering van schade als gevolg van brand. De elektronisch detecterende maatregelen worden periodiek onderhouden door een daarvoor erkend bedrijf. Blussende maatregelen brand Een sprinklerinstallatie is naast een detecterende installatie tevens een installatie die begint met het blussen van de brand. Afhankelijk van het toegepaste systeem zal over het algemeen bij het activeren van de installatie één of twee sprinklerkoppen geactiveerd worden. In de meeste gevallen is dit voldoende om uitbreiding van de brand te voorkomen. Inbraak Alle genomen en in de toekomst te nemen maatregelen zijn erop gericht het risico op schade als gevolg van inbraak of vernieling te voorkomen dan wel te verminderen en de veiligheid van aanwezigen te garanderen. Organisatorische maatregelen inbraak De maatregelen hebben als doel om aan de hand van procedures, voorschriften en controles het risico op diefstal, inbraak en vandalisme te beperken dan wel te voorkomen. De organisatorische maatregelen worden vastgelegd aan de hand van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Auditprogramma Periodiek wordt een audit uitgevoerd, waarbij alle facetten van veiligheid en beveiliging met betrekking tot schadebeperking worden gecontroleerd, audits worden zowel aangekondigd als niet aangekondigd uitgevoerd. Op basis van kwalitatieve als kwantitatieve gegevens kan de directie anticiperen op veranderingen in de maatschappij om de organisatie effectief en efficiënt te beschermen tegen ongewenste invloeden van buitenaf. Externe audit Periodiek wordt in elke vestiging door het Landschap een audit uitgevoerd. Het management kan besluiten een externe organisatie een audit op de vestiging te laten uitvoeren. 5

9 Interne audit Periodiek wordt van de locatie verwacht dat zij medewerking verlenen aan een interne audit. Resultaten audit De resultaten van de audit worden gebruikt voor het verbeteren van het risicoprofiel van de locaties / accommodaties van de Landschappen. Het is een continuproces van het doorvoeren van verbeteringen door veranderende omgevingsfactoren, verandering van regelgeving, normering en inzichten. Het document heeft hierdoor een dynamisch karakter en kan te allen tijde worden aangepast. Schadebeperkende maatregelen Deze leidraad is samengesteld vanuit het oogpunt schadebeperking. Overige maatregelen vanuit wet en regelgeving zijn o.a. opgenomen in appendix A. 6

10 3 Brandbeveiliging Algemene organisatorische maatregelen Alle genomen en in de toekomst te nemen maatregelen zijn erop gericht het risico op schade als gevolg van brand te voorkomen dan wel te verminderen en de veiligheid van aanwezigen te garanderen. Door slechte orde en netheid zal de kans op het ontstaan van een brand aanzienlijk toenemen terwijl een éénmaal ontstane brand zich veel sneller kan uitbreiden. Een brand in een ruimte met een slechte orde en netheid is veelal ook moeilijker te blussen Regelmatig dient er op worden toegezien dat de orde en netheid in alle ruimten optimaal is, vanwege het hoge brandgevaar is dit vooral in technische ruimten van groot belang. Preventiemedewerker Een preventiemedewerker is een deskundige medewerker die de werkgever bijstaat in de uitvoering van de arbeidsomstandigheden op het gebied van preventie en bescherming. Deze naam is geïntroduceerd met de Arbeidsomstandighedenwet. Elke onderneming heeft dan ten minste één preventiemedewerker in vaste (loon)dienst; bij 25 of minder medewerkers mag deze rol ook vervuld worden door de werkgever zelf, mits zij of hij over "voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt om die taken naar behoren te vervullen". Een werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen bijstaan door één of meer deskundige werknemers. Deze zogenaamde preventiemedewerkers zijn in ieder geval belast met: het verlenen van bijstand bij het verrichten en opstellen van de RI&E, als bedoeld in artikel 5 (Arbowet); het adviseren van de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij afwezigheid van deze de belanghebbende werknemers; de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de RI&E, dan wel de medewerking daaraan verlenen. In aanvulling op de hiervoor genoemde taken van de preventiemedewerker is een werkgever verplicht de ondersteuning van één of meer gecertificeerde deskundige personen in te schakelen voor enkele specifieke taken te weten: Het toetsen van de RI&E, bedoeld in artikel 5 Arbowet, en daarover adviseren; Bijstand bij het verzuimbeleid in het bedrijf; bijstand bij de begeleiding van zieke werknemers; Het uitvoeren van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek en het uitvoeren van een aanstellingskeuring (indien de werkgever deze laat verrichten). 7

11 In geval van onvoldoende mogelijkheden om de bijstand voor de genoemde specifieke taken binnen het bedrijf te organiseren, mag een externe gecertificeerde arbodienst worden ingeschakeld (vangnetregeling, artikel 14a, Arbowet). Voor een juiste invulling van de deskundige ondersteuning dient de werkgever goed inzicht te (hebben) krijgen in de risico s van zijn onderneming. De mate van deskundigheid wordt bepaald door de aard van de arbeidsrisico s die in het geding zijn. In de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) worden deze risico s in beeld gebracht. Gelet op de omvang en aard van de arbeidsrisico s wordt in de door een gecertificeerde deskundige of arbodienst getoetste RI&E bepaald wat het deskundigheidsniveau in het bedrijf dient te zijn om de beschermings- en preventietaken uit te kunnen voeren. Aandacht moet worden besteed aan de omvang en aard van de deskundige bijstand, die in de onderneming bij de dagelijkse bedrijfsvoering noodzakelijk is. De Arbowet stelt dat de deskundige bijstand naar behoren moet worden verleend. Om dit naar behoren nader in te kunnen vullen, worden er criteria genoemd die in de volgende vragen zijn terug te vinden: Beschikken de preventiemedewerkers en de andere deskundige personen over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om de bijstand op een goede manier te kunnen verlenen? Is het aantal preventiemedewerkers en andere deskundige personen voldoende? Hebben zij voldoende tijd om hun taken goed uit te kunnen voeren? Zijn ze op een goede manier georganiseerd? Na beantwoording van deze vragen kan de werkgever vaststellen, welke maatregelen hij (nog) moet nemen om te kunnen voldoen aan het voorschrift dat de bijstand naar behoren moet worden verleend. Een beschrijving van deze maatregelen moet worden opgenomen in de RI&E, inclusief de bepaling van het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. Bedrijfhulpverlening Een BHV-organisatie is een organisatie die binnen een bedrijf of instelling zorg draagt voor de veiligheid van het gebouw, personen en de aanwezige goederen. De bedrijfshulpverleningsorganisatie treedt in werking indien er gevaar dreigt met betrekking tot de veiligheid of gezondheid in een gebouw. Binnen elk bedrijf of instelling bestaan er risico's die ondanks goede voorzorgsmaatregelen niet altijd zijn te voorkomen. Men noemt dit ook wel de restrisico's. Natuurlijk kan men tijdens een calamiteit een beroep doen op overheidsdiensten zoals brandweer en ambulancediensten. Omdat dergelijke overheidsdiensten altijd een periode nodig hebben om de calamiteit te bereiken (aanrijdtijd) gaat hiermede vaak kostbare tijd verloren. Juist voor deze periode vereist de wetgever een eigen hulpverleningsorganisatie te hebben: de bedrijfshulpverleningsorganisatie. De bedrijfshulpverleningsorganisatie dient voor de volgende taken opgeleid te zijn: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; Het beperken en bestrijden van een beginnende brand; Het voorkomen en beperken van ongevallen; 8

12 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf; Het alarmeren van en samenwerken met andere hulpverleningsorganisaties zoals brandweer, ambulancediensten, politie etc. De omvang van de bedrijfshulpverleningsorganisatie wordt mede bepaald door het aantal werknemers en alle overige aanwezige personen. Verder zal uit de risico-inventarisatie en evaluatie blijken of aanvullende kennis benodigd is. Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden Indien in en rond het gebouw brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, treed de procedure brandgevaarlijke werkzaamheden in werking. Onderdeel van de procedure brandgevaarlijke werkzaamheden is het invullen van het formulier brandgevaarlijke werkzaamheden door de beheerder of de daarvoor verantwoordelijk persoon, samen met de aannemer, beiden ondertekenen het formulier. Een kopie van het formulier wordt na ondertekening bij het Landschap gearchiveerd. Contractwerkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden worden alleen uitgevoerd als daar vooraf schriftelijke toestemming voor is gegeven door het kantoor van het betreffende Landschap. Ieder Landschap zal zijn eigen aanbestedingsregeling en mandaatregeling hebben. Bouwkundige maatregelen Compartimentscheidingen Indien het gebouw is onderverdeeld in rook- en brandcompartimenten zijn deuren in deze compartimenten altijd gesloten. Dagelijks wordt gecontroleerd dat geen obstakels zijn geplaatst waardoor deuren en ramen niet optimaal kunnen functioneren. Beschadigingen van deuren of ramen worden volgens de geldende procedure gemeld. Er zijn locaties waar branddeuren of -schermen aangebracht welke bij een brandmelding automatisch worden gesloten. Periodiek worden de branddeuren of -schermen gecontroleerd of deze nog naar behoren functioneren. De geleiderail is vrij van stof en andere belemmerende materialen. De ruimte om de branddeur of -scherm wordt vrij gehouden van goederen en materialen. Trappenhuizen Afgesloten trappenhuizen kunnen aangemerkt worden als vluchtweg en bieden voor een bepaalde tijd weerstand tegen brand en rook. De deuren in trappenhuizen zijn altijd gesloten. Door middel van het toepassen van deurdrangers worden de deuren na gebruik direct automatisch gesloten. Vanwege de functionaliteit van vluchtweg is het niet toegestaan goederen, materialen en afval te plaatsen in het trappenhuis. Periodiek wordt gecontroleerd dat er geen goederen en of materialen in de trappenhuizen wordt opgeslagen. Goederen en materialen worden per direct verwijderd. 9

13 Zelfsluitende brandwerende deuren Deuren en rook- en brandcompartimenten zijn zelfsluitend door middel van deurdrangers. De deuren zijn altijd gesloten. Indien vanwege het gebruik van het gebouw het gemakkelijk is deze deuren in geopende toestand te houden, zijn kleefmagneten (deurvastzetinrichting) toegepast. Bij een brandalarm worden de kleefmagneten spanningsloos gemaakt waardoor de deuren automatisch in gesloten toestand komen. Hiermee wordt voorkomen dat rook zicht via deze openingen door het gehele pand zal verspreiden. Periodiek wordt gecontroleerd dat deuren en kleefmagneten naar behoren functioneren. Beschadigingen of niet functioneren van de deuren of kleefmagneten worden gemeld bij de verantwoordelijke of beheerder. Magazijnstellingen De magazijnstellingen zijn opgesteld volgens de voorschriften van de fabrikant, leverancier. De hoeveelheid gewicht dat in de stellingen wordt geplaatst, overschrijdt niet het maximale toelaatbare gewicht dat voorgeschreven is door de fabrikant of leverancier. Op de grond zijn maatregelen getroffen waardoor het risico op beschadigen of omrijden van de stellingen nihil is. De ruimte tussen de stellingen, aan- en afvoerruimte, is vrij van opslag. Periodiek wordt gecontroleerd dat de stellingen vrij van beschadigingen zijn en dat de ruimte tussen de stellingen vrij van opslag is. Beschadigingen worden gemeld bij de verantwoordelijke of beheerder, goederen en materialen in de ruimte tussen de stellingen wordt direct verwijderd. Bescherming losplaats De plaats waar goederen en materialen voor de locatie worden aangevoerd is dusdanig ingericht dat het risico op schade door aanrijding tegen de buitengevel nihil is. Schade aan de losplaats wordt direct gemeld aan de verantwoordelijke of beheerder. Elektronische maatregelen Brandmeldinstallatie Een brandmeldinstallatie voldoet minimaal aan de eisen van wet- en regelgeving. De eis voor een brandmeldinstallatie vanuit wet- en regelgeving staat omschreven in het Bouwbesluit Minimale eis is dat er nabij de blusmiddelen handbrandmelders worden geplaatst. De handbrandmelders zijn vrij bereikbaar, er worden geen goederen of materialen voor de handbrandmelders geplaatst. Logboek Door het bedrijf dat de installatie heeft opgeleverd of onderhoudt, wordt een logboek afgegeven met daarin opgenomen: Een Certificaat brandmeldinstallatie Een in het Nederlands opgesteld bediening- en gebruiksinstructie Een overzicht van de aangesloten groepen Een onderhoudsdocument 10

14 In overeenstemming met de voorschriften van de leverancier en de inspectie-instelling worden wekelijks controlewerkzaamheden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen dienstverlener en/of perso(o)n(en). Deze controlewerkzaamheden worden ingevuld in het logboek. Automatische brandmelders Indien het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie met automatische brandmelders, wordt periodiek gecontroleerd of de brandmelders, rookmelders of thermische melders, onbeschadigd zijn. De ruimte om de automatische brandmelders is vrij van opslag van stellingen, goederen en materialen. De minimale ruimte tussen de automatische brandmelder en de stellingen, goederen of materialen is 50 centimeter. Brandmeldcentrale De brandmeldcentrale is over het algemeen geplaatst nabij de brandweeringang. De brandmeldcentrale is vrij van opslag en vrij bereikbaar. Periodiek wordt gecontroleerd dat er geen goederen of materialen op of om de brandmeldcentrale zijn geplaatst, aanwezige goederen of materialen worden direct verwijderd. Indien geconstateerd wordt dat de centrale is beschadigd, wordt hiervan melding gemaakt bij het Landschap. Toegangsregeling voor hulpdiensten Sleutelbuis of sleutelkluis Indien een in een locatie aanwezige brandmeldinstallatie volgens de wet- en regelgeving rechtsreeks dient door te melden naar de Brandweer Alarm Centrale of Regionale Alarm Centrale, is aan de buitenzijde van het gebouw, nabij de brandweeringang een sleutelbuis of sleutelkluis geplaatst. Deze sleutelbuis of -kluis is ten behoeve van de brandweer zodat zij buiten openingstijden van de locatie het pand kunnen betreden zonder de deur geforceerd te openen. Periodiek dient te worden gecontroleerd dat de juiste toegangssleutel in de brandweerbuis of kluis aanwezig is. Er is een systeem waarbij alleen de brandweer over een toegangssleutel van de brandweerbuis of kluis beschikt. Eénmaal per jaar wordt contact opgenomen met de plaatselijke brandweer om te laten controleren of de juiste toegangssleutel van het gebouw in de buis of kluis aanwezig is. Er zijn ook systemen waarbij de brandweer alleen een hoofdtoegangssleutel heeft, moedersleutel, en de locatie een eigen sleutel voor het openen en sluiten van de sleutelbuis of kluis. U bent zelf verantwoordelijk dat de juiste toegangssleutel in de brandweerbuis of kluis aanwezig is. Indien door omstandigheden het slot van de toegangsdeur wordt gewijzigd, dient u dit aan de brandweer door te geven zodat in overleg met hen de juiste toegangssleutel in de brandweerbuis of kluis wordt geplaatst. 11

15 Indien de brandweerbuis of kluis ter voorkoming van diefstal of vandalisme met een contact is aangesloten op de inbraakalarminstallatie, dient u tevens in overleg met de Particuliere Alarm Centrale deze zone uit te zetten voordat u de brandweerbuis of kluis opent of laat openen. Blusmiddelen Brandslanghaspels Brandslanghaspels zijn bij voorkeur aangebracht in de buurt van (nood)uitgangen. Ieder brandof rookcompartiment is voorzien van een brandslanghaspel, zorg dat de slang bij gebruik niet door brand- en/of rookwerende deuren gevoerd wordt. Deze deuren moeten na gebruik vanzelf weer sluiten. De blusmiddelen zijn duidelijk zichtbaar opgehangen of gemarkeerd met een pictogram. Brandslanghaspels mogen niet aangebracht zijn in trappenhuizen of sluizen. De brandslanghaspels zijn vrij bereikbaar, er mogen geen goederen en of materialen voor de brandslanghaspel geplaatst worden. Brandslanghaspels moeten jaarlijks worden gecontroleerd door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de erkenning van onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen (REOB). Brandblussers Een draagbaar blustoestel behoort aanwezig te zijn in of nabij de technische ruimten (CV ruimte, laagspanningverdeelruimte, et cetera). De blustoestellen dienen op een duidelijk zichtbare plaats opgehangen te worden en altijd snel bereikbaar te zijn. Geen opslag vóór de blustoestellen plaatsen en de blustoestellen behoren op handhoogte opgehangen te worden. De plaats/locatie wordt nader aangeduid met een bord of een sticker. De blusmiddelen zijn vrij bereikbaar, er worden geen goederen en of materialen voor de brandblussers geplaatst. Blusdeken In een kantine en restaurantkeuken is een blusdeken aanwezig. De blusdeken in zodanig opgehangen dat deze gemakkelijk bereikbaar is. Sprinklerinstallatie (indien van toepassing) Er zijn locaties voorzien van een sprinkleralarminstallatie. Bij een brand zal deze installatie een alarm geven en tevens beginnen met blussen. Afhankelijk van het gekozen sprinklersysteem zal bij een brand, over het algemeen, niet meer dan 3 of 4 sprinklerkoppen geactiveerd worden om de brand te beheersen en eventueel te blussen. De ruimte waarin de sprinklerpomp is opgesteld is vrij van opslag van goederen en materialen. De toegangsdeur tot de ruimten met daarin de sprinklerpomp is afgesloten niet toegankelijk voor onbevoegden. Indien de sprinklerpomp naast een elektrische aandrijving tevens wordt aangedreven door een dieselmotor, wordt de hoeveelheid brandstof, het oliepeil en de koelvloeistof regelmatig gecontroleerd volgens opgave van de leverancier en de inspectie-instelling. 12

16 In overeenstemming met de voorschriften van de leverancier en de inspectie-instelling worden periodiek controlewerkzaamheden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen dienstverlener en/of perso(o)n(en). De frequentie van de controle(s) word(t)(en) door de leverancier aangegeven in het logboek. Deze controlewerkzaamheden worden ingevuld in het logboek. De sprinklerkoppen hebben een bepaald sproeipatroon waardoor een brand effectief geblust kan worden. Goederen en materialen die te dicht tegen de sprinklerkop aan opgeslagen worden, beïnvloeden de blussing nadelig. Er dient periodiek gecontroleerd te worden dat goederen en materialen niet te dicht tegen de sprinklerkop worden geplaatst. Vooral in het magazijn c.q. archief waar sprinklerkoppen in de gangpaden en tussen de stellingen geplaatst kunnen zijn dient extra gecontroleerd te worden. Controleer de sprinklerleidingen en ophangbeugels regelmatig, deze mogen geen roest bevatten en zijn niet beschadigd. De leidingen worden niet gebuikt als steun voor ladders of het opbergen van materialen. Ook is het niet toegestaan om decoraties of andere zaken aan de leidingen te hangen. Ontruiming Alarminstallatie Indien vanuit de wet- regelgeving een brandmeldinstallatie in het gebouw aanwezig dient te zijn, zal tevens een ontruimingsalarminstallatie aanwezig moeten zijn. Daarnaast kan het zijn dat vanuit de wet- en regelgeving slechts een ontruimingsalarminstallatie in het gebouw aanwezig dient te zijn. Voor het onderhoud aan de ontruimingsalarminstallatie is een onderhoudscontract afgesloten met een daarvoor erkend bedrijf. Logboek Door het bedrijf dat de installatie heeft opgeleverd of onderhoudt, wordt een logboek afgegeven met daarin opgenomen: Een Certificaat ontruimingsalarmmeldinstallatie Een in het Nederlands opgesteld bediening- en gebruiksinstructie Een overzicht van de aangesloten groepen Een onderhoudsdocument In overeenstemming met de voorschriften van de leverancier en de inspectie-instelling worden periodiek controlewerkzaamheden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen dienstverlener en/of perso(o)n(en). De frequentie van de controle(s) word(t)(en) door de leverancier aangegeven in het logboek. Deze controlewerkzaamheden worden ingevuld in het logboek. Vluchtplannen Vluchtplannen zijn duidelijk zichtbaar opgehangen. De vluchtplannen worden periodiek gecontroleerd en geactualiseerd door Landschap. Wijzigingen aan het Landschap doorgegeven. 13

17 Vluchtwegen Omdat een gebouw bij een calamiteit snel verlaten moet kunnen worden, moeten er vluchtwegen en nooduitgangen aanwezig zijn. Vluchtwegen en nooduitgangen moeten altijd via de kortste weg naar de open lucht leiden, en de deuren ervan moeten gemakkelijk naar buiten te openen zijn. Vluchtwegen moeten zijn berekend op het aantal werknemers en bezoekers, de uitrusting en de afmetingen van de arbeidsplaatsen. Signalering en verlichting moeten duidelijk zijn aangegeven (zie voorbeelden) Schuifdeuren, liften en draaideuren zijn als nooduitgang niet toegestaan. Zeker in geval van brand mag een lift niet worden gezien als ontsnappingsroute. Bij de lift moet aangegeven zijn: In geval van brand, lift niet gebruiken Vluchtwegen zijn vrij van opslag De vluchtwegen zijn voorzien van noodverlichting zoals deze in de NEN 1838 is vastgelegd. In overeenstemming met de NEN 6088 zijn op de daarvoor aangewezen plaatsen pictogrammen geplaatst, vluchtwegaanduiding. De noodverlichting en de vluchtwegaanduiding worden periodiek gecontroleerd en onderhouden, hiervoor is een overeenkomst afgesloten met een daarvoor erkend bedrijf. Tussentijdse beschadigingen of uitval worden direct aan de verantwoordelijke of beheerder gemeld. Figure 2. Voorbeeld van vluchtweg pictogrammen Nooduitgangen Nooduitgangen zijn vrij toegankelijk en vrij van opslag van goederen en materialen. 14

18 Volgens de normering is de deur door middel van één handeling te openen en wordt geopend in de vluchtrichting. Nabij elke nooduitgang is aan de buitenzijde verlichting aangebracht. Aan de buitenzijde van de deur is een tekst aangebracht: Nooddeur vrijhouden of Nooduitgang. Periodiek wordt gecontroleerd dat er geen goederen en of materialen voor de nooduitgangen zijn geplaatst. Dit geldt voor zowel aan de binnenzijde van het gebouw als de buitenzijde van het gebouw. Het pad vanaf de buitenzijde van de nooduitgang tot de openbare weg wordt vrij gehouden van obstakels. Gras wordt regelmatig kort gehouden en struiken en bomen vormen geen belemmering om de openbare weg of de aangewezen verzamelplaats te bereiken. Enkele richtlijnen voor vluchtdeuren zijn: Als een gelijkvloers gelegen werkruimte een buitendeur heeft, dan kan met deze uitgang worden volstaan. Als het aantal personen dat via de weg naar buiten moet, meer dan 100 is, of indien een verhoogd brandgevaar aanwezig is, dan is een tweede uitgang nodig. Als er géén buitendeur aanwezig is, dan zal veelal een tweede uitgang nodig zijn. Voor bedrijfsruimten op etages of in kelders is een tweede uitgang vereist. Wanneer meer dan 25 personen op verdiepingen verblijven, moet de begane grond via twee afzonderlijke wegen te bereiken zijn. In sommige situaties kunnen ramen als vluchtweg dienst doen. Men moet dan op een gemakkelijke, snelle en veilige manier de ruimte via het raam kunnen verlaten. Afvalbakken De in en om het gebouw aanwezige afvalbakken zijn van het type vlamdovende afvalbakken. De afvalbakken worden regelmatig en tijdig geleegd in metalen afvalcontainers. Er wordt gecontroleerd dat er geen brandend of smeulend afval in de container wordt geplaatst. Rookverbod in het pand In het gehele pand geldt een rookverbod. Opslag brandbare vloeistoffen Brandbare vloeistoffen niet bestemd voor de verkoop aan consumenten staan opgeslagen in kasten. Appendix B In de appendix B is een inspectielijst checklist brandveiligheid opgenomen 15

19 4 Technische installatie Elektrische installaties dienen goed te worden onderhouden. Dit is noodzakelijk voor het waarborgen van de continuïteit van de organisatie, maar ook voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en contractors. Een goed onderhouden installatie of elektrische arbeidsmiddelen kan zeer zeker preventief werken ter voorkomen van brand. NEN 3140 / NEN EN Bij het gebruiken van en het werken aan elektrische installaties en bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen bestaat een zeker risico op elektrisch letsel. Elektrisch letsel kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld brand en explosie voortkomend uit elektrische energie, elektrische schokken, krachten die vrijkomen bij grote stromen en elektrische en magnetische velden. Voor het werken aan en met elektrische installaties en elektrische apparaten is er in Nederland de norm NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische laagspanning installaties. Op Europees niveau is er de NEN EN Het doel van de NEN 3140 en NEN EN is het geven van algemene eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Onder laagspanning wordt verstaan een nominale van ten hoogste 1000V wisselspanning en 1.500V gelijkspanning. Veilige bedrijfsvoering Onder veilige bedrijfsvoering wordt verstaan alle handelingen en alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de elektrische installatie te kunnen laten werken, zoals schakelen, regelen, bewaken, inspecteren en uitvoeren van preventief en curatief onderhoud. Het gebruik, het onderhoud, de inspectie en het beheer van elektrische arbeidsmiddelen dienen te worden uitgevoerd conform de NEN 3140 / NEN EN Personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen moeten, met betrekking tot die werkzaamheden, geïnstrueerd zijn over: De veiligheidsrisico s; De veiligheidseisen; De veiligheidsregels; De bedrijfsvoorschriften. Elektriciteit Elektriciteit komt overal voor en is onmisbaar tijdens werkzaamheden. Bij de toepassing van elektriciteit zijn (afhankelijk van de situatie) verschillende soorten gevaren aanwezig: 16

20 Gevaar van brand of explosie door elektriciteit Elektriciteit vormt een belangrijke oorzaak van brand. Wanneer met brandbare stoffen gewerkt wordt, is het zorgvuldig gebruik van de elektrische bron zeer belangrijk. Statische elektriciteit kan vonken geven. Oververhitting van materialen door storing in de procesgang, of door wrijving van aanlopende bewegende delen kan als ontstekingsbron dienen. Overbelasting of kortsluiting kan leiden tot te sterke verhitting van apparatuur of leidingen. Vonkvorming kan ontstaan bij slechte contacten en leiden tot het ontstaan van vlambogen (zie verder). Dit kan de ontstekingsbron vormen voor in het omgeving aanwezige brandbare stoffen. Bijdrage aan milieuproblematiek door energieverbruik Elektriciteitsopwekking zorgt voor uitstoot van stoffen die in verband gebracht worden met zure regen, smog en broeikaseffect. Gevaar voor personen door elektriciteit Stroomdoorgang door het lichaam Brandwonden ten gevolge van kortsluiting Ongevallen door schrikreacties bij aanraking van iets dat onder spanning staat Figure 3 waarschuwingsbord voor elektrische spanning Vlamboog Als tussen twee geleiders een zeer hoog spanningsverschil bestaat en de afstand er tussen klein is, dan kan het gebeuren dat de lucht tussen de geleiders onvoldoende isoleert. Op dat moment gaat er tussen de twee geleiders een sterke elektrische stroom lopen, in de vorm van een vlamboog. Dit verschijnsel treedt ook op bij het onderbreken en sluiten van stroomkringen (bij aan en uitschakelen van apparatuur). Een vlamboog kan verbrandingen veroorzaken of de ontstekingsbron zijn van brandbare stoffen. Aardlekschakelaar Een aardlekschakelaar kan men plaatsen ter beveiliging van een installatie. Bij een defect van een apparaat, waarbij een lekstroom optreedt, ontstaat een verschil tussen de grootte van de 17

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN

VEILIGHEIDSCHECKLIST. Inhoudsopgave: Algemeen Organisatorisch Bouwkundig/mechanisch Elektronische signalering Brandpreventie/bestrijding ALGEMEEN VEILIGHEIDSCHECKLIST Met deze lijst kunt u snel een redelijk inzicht krijgen over de veiligheid binnen uw bedrijf. Deze lijst is niet uitputtend en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer

Nadere informatie

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl

Concept BHV Plan. Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur. 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl. www.cumlaudebhv.nl Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl Voorblad BHV Plan naam/logo bedrijf JAAR 2010 CumLaude Bedrijfshulpverlening pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Verantwoording BHV-plan........

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade?

hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? ABN AMRO Verzekeringen hoe voorkomt u brand, inbraak en andere schade? De kans op schade zit in een klein hoekje. U kunt de kans op schade flink beperken of zelfs voorkomen met de juiste preventieve maatregelen.

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst Afgedrukt op: 31-3-2014 Datum voltooien inventarisatie: 31-3-2014 21:27:26 Organisatienaam: Stichting Peuterspeelgroep Heemstede Locatienaam: Meerlnest

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_010 Datum: 27 mei 2013 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV 2013 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik ja nee

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

December preventietips

December preventietips December preventietips De maand december brengt extra risico s en gevaren met zich mee. In dit overzicht wijzen wij u op enkele van deze gevaren en geven wij tips en adviezen om schade te voorkomen. Door

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

ALGEMENE REGELS HUISVESTING

ALGEMENE REGELS HUISVESTING ALGEMENE REGELS HUISVESTING Huisregels opgesteld en aangeboden door Het Kantoor Archief. (01-01-2013) Algemeen Openingstijden verhuurbeheer : maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur Openingstijden

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilig winkelcentrum: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan veilig ondernemen: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210

ADVIES. Adviescommissie. praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode 210 ADVIES Registratienummer: Betreft: Zelfsluitende toegangsdeuren subbrandcompartimenten woongebouw Trefwoorden: Zorgfunctie, zelfsluitende deuren, gebruiksbesluit : Augustus 2012 Status: Definitief Postbus

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Uitgebreide Checklist. 1. Organisatorische aspecten

Uitgebreide Checklist. 1. Organisatorische aspecten Uitgebreide Checklist 1. Organisatorische aspecten Controlerapporten, keuringsrapporten, certificaten etc. zijn verzameld in een logboek. Zijn alle controles in het logboek vastgelegd, inclusief datum

Nadere informatie

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig?

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Brandweer Enschede Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Ik ben niet gebruiksvergunningsplichtig, maar moet ik wel voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften? Jazeker, iedereen die een pand in gebruik

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Jaarlijks onderhoud verplicht conform Europese norm EN14637! Voor meer informatie zie pag. 3 GEBRUIKERSHANDLEIDING Brand- en/of rookwerend rolscherm + Firescreen Control Type: Bouwjaar: Fabrikant / leverancier

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Probleem Wat zijn in de wet- en regelgeving de algemene uitgangspunten voor het ontwerp van een in de praktijk goed bruikbaar vluchtplan?

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

Checklist Bedrijfshulpverlening

Checklist Bedrijfshulpverlening Checklist Bedrijfshulpverlening Het uitgangspunt bij deze checklists is dat er een risico-inventarisatie heeft plaatsgevonden en een bedrijfshulpverleningplan is opgesteld. Onderstaande punten kunnen houvast

Nadere informatie

NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD

NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD Over Noodverlichting Waar hoort noodverlichting te hangen? En aan welke eisen dient noodverlichting te voldoen? Welke wettelijke verplichtingen zijn er en welke normen moet

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT

KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Stichting VbV Postbus 21, 7300 AA, APELDOORN +31 55-527 05 05 FA: +31 55-522 67 66 Schouwinggegevens VbV referentie: KVB KEURMERK VEILIGE BOTENSTALLING SCHOUWINGRAPPORT Bedrijfsnaam: Aantal loodsen: Naam

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk OPNAMERAPPORT Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk Opnamerapport gebruiksvoorschriften versie 1.2 / 5 juni 2007 Pagina 1 van 13 Over het

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Afdeling: STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Risico-inventarisatie en -evaluatie. Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Nog te doen Niet van

Afdeling: STICHTING KINDERVAKANTIEWERK TILBURG Risico-inventarisatie en -evaluatie. Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Nog te doen Niet van Afdeling: (hier naam invullen) Checklijst: 3 gebouwen en terreinen Nummer: Ingevuld door: Datum: 3.1. Algemeen. a. Er is regelmatig overleg met de eigenaar of beheerder van gebouw(en) en/of terreinen over

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

VEILIGHEID IN EN ROND HET COMPLEX

VEILIGHEID IN EN ROND HET COMPLEX VEILIGHEID IN EN ROND HET COMPLEX Branden en explosies plaats in appartementsgebouwen 3 x prijs in Schiedam/Vlaardingen de afgelopen 3 maanden Wat kunt u er aan doen? VEILIGHEIDSPLAN BRAND VAN HAARENLAAN

Nadere informatie

juli 2014 PREVENTIEADVIEZEN VOOR SCHOLEN ZOMER 2014

juli 2014 PREVENTIEADVIEZEN VOOR SCHOLEN ZOMER 2014 juli 2014 PREVENTIEADVIEZEN VOOR SCHOLEN ZOMER 2014 i Preventieadviezen zomermaanden 2014 PREVENTIEMAATREGELEN TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE Van uw verzekeringsmakelaar Marsh Nederland bent u gewend voor de

Nadere informatie

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk

Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk Op grond van het vijfde lid moet op deuren die op een verdieping van een gebouw toegang geven tot een zogenoemd overdruktrappenhuis duidelijk zichtbaar zijn aangegeven dat die deur toegang tot een dergelijk

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering

NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering NEN 3140 Veilige Bedrijfsvoering Als werkgever bent u verantwoordelijk voor veilige installaties en het veilig kunnen werken van uw personeel in een elektrotechnische omgeving. In zowel de Arbowet als

Nadere informatie

december 2015 12 PREVENTIEVE ADVIEZEN VOOR SCHOLEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE WINTER 2015

december 2015 12 PREVENTIEVE ADVIEZEN VOOR SCHOLEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE WINTER 2015 december 2015 12 PREVENTIEVE ADVIEZEN VOOR SCHOLEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE WINTER 2015 VEILIGHEID TIJDENS DE KERSTVAKANTIE Het treffen van preventieve maatregelen werpt zijn vruchten af, waardoor de schade

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren. Aanleiding en achtergrond In 2007 vonden er in zorginstellingen ongeveer 1.100 branden

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Telefoonnummer E-mailadres

Telefoonnummer E-mailadres Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222 362287 E gemeente@texel.nl I www.texel.nl Zaaknummer 1173438 Contactpersoon Uw aanvraag van 3 februari 2016

Nadere informatie

Rapport van Onderhoud

Rapport van Onderhoud 1. Gegevens Werkbonnummer: 2M131688 Datum opmaak: 11-12-2013 Bouwwerk: Soort: School, onderwijsfunctie Adres: Sportstraat 3, 1767CD, Kolhorn Eigenaar / Beheerder: Adres: Stichting Surplus, Postbus 1740AJ

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Brandveilig gebruik van uw gebouw

Brandveilig gebruik van uw gebouw Brandveilig gebruik van uw gebouw 2 Brandveilig gebruik. Wat kan ik? Wat moet ik? De gevolgen van een brand zijn vaak ingrijpend. Gelukkig kunnen we zelf een rol spelen in het verkleinen van de kans op

Nadere informatie

Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel

Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening in uw winkel 1 Bedrijfshulpverlening en de wet Samenwerken aan een veilige winkelstraat: Inventarisatie bedrijfshulpverlening

Nadere informatie