FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker"

Transcriptie

1 FNV-quick-scan bedrijfsarts en preventiemedewerker Hoe denken werknemers in Nederland over de bedrijfsarts en de preventiemedewerker? FNV Vakcentrale, februari 2011 Wim van Veelen / Marianne Overbeeke 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding pagina 3 2. De uitkomsten van het onderzoek pagina 4 3. Conclusies en aanbevelingen pagina Bijlage pagina 28 2

3 Inleiding Momenteel wordt er binnen de SER van gedachte gewisseld over de bedrijfsgezondheidszorg. Veel deskundigen komen daarbij aan het woord. De mensen waar het om gaat niet. De FNV wil via dit onderzoek ook werknemers de gelegenheid geven hun stem te laten horen. Het onderzoek is tweeledig: het eerste deel zoomt in op de bedrijfsarts. Het tweede gaat over de preventiemedewerker. Twee sleutelfiguren die een grote rol zouden moeten spelen in de aanpak van preventie op het terrein van gezondheid en veiligheid in het bedrijf. De peiling is in de periode november-half december gedaan via de websites van een aantal FNV-bonden en OR-net. FNV-bonden ontvangen veel vragen, opmerkingen en klachten van leden over bedrijfsartsen. Achterliggende reden voor dit onderzoek zijn de vraagtekens die de FNV zet bij de wijze waarop de bedrijfsgezondheidszorg is georganiseerd. Daarom stelt Nederlands grootste vakcentrale de huidige positie van de bedrijfsarts ter discussie. Deze werkt veelal in contractverband voor werkgevers via een commerciële arbodienst. Een medisch onafhankelijke positie is hierdoor veelal niet mogelijk. De FNV-nota Fit naar de Finish gaat daar uitgebreid op in. Overigens geven bedrijfsartsen zelf ook aan dat ze niet tevreden zijn: De conclusie in een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van de bedrijfsartsenbelangenvereniging NVAB is dat de tevredenheid over het werk zeer sterk wordt ondermijnd door onzekerheid over de continuïteit van het werk, de werkdruk en het gevoel dat de professionele onafhankelijkheid en beroepsethiek onder druk staan. Ook heeft commercialisering van de bedrijfsgezondheidszorg een negatief effect op het werk van de bedrijfsarts, aldus de beroepsgroep zelf. Wat betreft de preventiemedewerker wil de FNV een inzicht in de bekendheid van deze figuur op de werkplek. De preventiemedewerker is indertijd vanuit een Europese verplichting Nederland binnengekomen. Hij moet zich bezighouden met preventie, gezondheid en veiligheid. Het beeld wordt nogal eens neergezet alsof we in Nederland alles goed hebben geregeld op het terrein van arbeidsomstandigheden, dus ook de werkzaamheden van de preventiemedewerker. De werkelijkheid is anders, zo blijkt uit deze scan. De preventiewerker is de grote onbekende binnen de organisatie. Dit onderzoek pretendeert niet een wetenschappelijk onderzoek te zijn. Het is echter wel een belangrijke indicatie en zegt wel degelijk iets over de wijze waarop er door werkend Nederland (neer)gekeken wordt op de bedrijfsarts. 3

4 2. De uitkomsten van het onderzoek Vraag 1: Ik ben: 4

5 Vraag 2: In welk bedrijf werk je? (vermeld naam en vestigingsplaats) Je antwoord is niet verpicht, maar we stellen het wel op prijs. Vraag 3: Wat is je functie? (je antwoord is niet verplicht) Deze vragen zijn voor dit globale onderzoek van iets minder belang. Om privacy redenen geven we hier geen namen van bedrijven en andere, tot organisaties of individuen herleidbare informatie. Wel kan gezegd worden dat als antwoord op vraag 3 werkelijk alle denkbare functies zijn vermeld. We noemen er een aantal: Magazijn medewerker Monteur Smelter Account manager Administratief medewerker Activiteitenbegeleider Allround operator Analist Assistent hovenier Bankwerker Bedrijfsleider Beveiliger Buschauffeur Bejaardenverzorgster Docent Doktersassistent Elektromonteur Gezinsvoogd Grafisch ontwerper Heftruckrijder Hoofdconducteur IJzerwerker Infordesk medewerker Kaasmaker Kozijnmonteur Laborant Lasser Leerkracht Leidinggevende Loodgieter Machinist Magazijnmedewerker Metselaar Pijpfitter Postbodereceptioniste Redacteur Salarisadministrateur Restaurantmedewerker 5

6 Schoonmaker Trambestuurder Verkoopmedewerker Secretaresse Voorman Verzorgende Zwemonderwijzer WSW-er Verpleegkundige 6

7 Vraag 4: Hoeveel werknemers (full- en parttimers) telt je bedrijf? Opvallend is dat veel respondenten werken in grote bedrijven. We weten dat in grote bedrijven de bedrijfsgezondheidszorg over het algemeen op een wat hoger peil staat. De resultaten zouden hierdoor enigszins positief, d.w.z. ten gunste van de bedrijfsarts kunnen worden vertekend. 7

8 De bedrijfsarts is de deskundige bij uitstek wat betreft gezond werk. Vraag 5: Weet je wie de bedrijfsarts is? Een ruime driekwart van de respondenten geeft aan de bedrijfsarts wel te kennen. Een kwart kent hem niet. Het kan natuurlijk zijn dat de meest gezonde populatie in een bedrijf praktisch nooit bij de bedrijfsarts komt en hem dus ook weinig tegenkomt. Hieronder blijkt namelijk dat de bedrijfsarts op de werkvloer zelf een grote onbekende is. 8

9 Vraag 6: Zie je de bedrijfsarts wel eens op de werkvloer rondlopen? De reden voor deze vraag is dat bedrijfsartsen zelf zeggen dat het directe contact met de werkvloer voor hen van groot belang is. Het blijkt dat verreweg de meeste bedrijfsartsen door werknemers niet worden opgemerkt in het bedrijf. Bekend is overigens dat de minimum-contracten met de arbodienst dit veelal ook niet toestaan. Enkele (emotionele) opmerkingen die werden gegeven bij deze vraag nadat men een onrecht meldde over zichzelf of over een collega: Er is momenteel geen bedrijfsarts in het bedrijf. M. R is voor mij een dokter die nog op de begraafplaats doden op zal graven en ze alsnog naar het werk zal trappen. Daar praat ik niet meer mee, ze had kamparts moeten worden. 9

10 De diagnose wordt altijd per telefoon gesteld. Je ziet hier nooit iemand. De bedrijfsarts is de arts van Arbodienst X, je moet helemaal naar Utrecht op afroep. De arts zit op een andere lokatie. 10

11 Vraag 7: Ben je tevreden over de bedrijfsarts? Bijna de helft van de respondenten geeft aan ontevreden te zijn over de bedrijfsarts. In de meegeleverde argumentatie lezen we duidelijk waarom. Daarin valt op dat respondenten ook aangeven dat niet enkel de arts zelf, maar vooral diens onmacht vanwege commerciële belangen een goede uitoefening van het vak als grote belemmering wordt gezien. Een kwart van de respondenten is overigens wel tevreden over de bedrijfsarts. 11

12 Enkele negatieve reacties: Alleraardigste dame, zegt veel toe doch doet vervolgens niets. Zij heeft zelfs gesteld dat zij als kleine arbodienst (eenpitter) weinig te zeggen heeft en handelt conform opdracht/ werkgever. Deze heeft weinig of geen middelen om arbeidsomstandigheden te beïnvloeden als deze ontoelaatbaar zijn of te wensen overlaten. Ik heb nooit een prettig gevoel bij deze persoon gehad: altijd het gevoel dat je op je hoede moest zijn. Kijkt niet naar de klachten en zegt alleen maar dat werken goed voor je is. Wil je zo snel mogelijk weer aan het werk hebben. Is alleen bezig voor de baas en niet voor de werknemer. Je voelt je niet serieus genomen. Enkele positieve en gemengde reacties: Deze arts laat zich niet gebruiken door de werkgever, ze staat altijd achter/naast de werknemer. Er was een goede bedrijfsarts voor een korte periode. Maar die is ontslagen omdat hij te sociaal was. Hij kwam op voor het personeel. Momenteel kiest het bedrijf voor geen bedrijfsarts en laat teamleiders optreden als bedrijfsarts. Het lijkt net of er geen gehoor gegeven wordt aan de bedrijfarts. Na elke paar jaar zit hier weer een ander en die kent jou en ook het bedrijf niet. 12

13 Vraag 8: De bedrijfsarts is volgens mij: Een meerderheid van de respondenten ziet de bedrijfsarts als een ziekteverzuimcontroleur die veel te weinig aan preventie doet. Ook nu weer zijn de reacties vooral zeer negatief. Enkele citaten: Behoort iemand te zijn die kijkt naar de ziekte van een werknemer en indien nodig zoekt naar oplossingen om ziekte te voorkomen en te genezen. Beide zoals ze zich bij ons presenteren. Een adviseur voor de werkgever, meer is hij echt niet. 13

14 Een bedrijfsarts mag hier alleen een adviesje uitbrengen,voor de rest mag hij niks. Iemand die jou z.s.m. weer achter je bureau wil hebben, ongeacht of dat wel of niet mogelijk is. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij weinig inzet heeft om de situatie voor de zieke werknemer te verbeteren. 14

15 Vraag 9: In ons bedrijf kun je makkelijk, zonder voorafgaande toestemming, een afspraak maken met de bedrijfsarts. Nadat het recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts uit de Arbowet is vervangen door een artikel waarin staat dat toegang moet worden geregeld in de RI&E (art. 5 lid 2), blijkt dat veel werknemers geen vrije toegang meer krijgen, noch hebben. Werknemers wordt meegedeeld dat dit via de leidinggevende moet of dat dit gewoon helemaal niet mogelijk is. Regelmatig (zie ook hierboven) wordt gemeld dat er helemaal geen bedrijfsarts is. Ook niet ongebruikelijk is de mededeling dat je wel naar de bedrijfsarts mag, maar dat je dan wel bij de baas eerst moet melden waar het gesprek over zal gaan Zorgwekkend is dat ruim een derde van de respondenten heel duidelijk aangeeft dat het maken van een afspraak met de bedrijfsarts, zonder toestemming niet mogelijk is. 15

16 Vraag 10: In ons bedrijf is de bedrijfsarts: Het is duidelijk: een flinke meerderheid van de respondenten ervaart de bedrijfsarts vooral als iemand die er voor de werkgever is en zelden voor de werknemer. 16

17 Ook wilde de FNV weten hoe werknemers denken over de preventiemedewerker. Deel 2 van de vragenlijst ging dan ook over de preventiemedewerker. De inleidende tekst luidde als volgt: Elk bedrijf moet een preventiemedewerker hebben die actief is op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hij/zij moet allerlei maatregelen aandragen die voorkomen dat werknemers ziek worden. De preventiemedewerker is meestal een werknemer die is aangewezen door or en directie. De taak kan toebedeeld zijn aan de personeelschef, een or-lid of, een arbocoördinator. En in kleine bedrijven mag de directeur ook zelf deze taak uitvoeren. 17

18 Vraag 11: Is er in je bedrijf een aparte preventiemedewerker? De overgrote meerderheid weet niet of er een preventiemedewerker in het bedrijf aanwezig is. 18

19 Vraag 12: Weet je wie de preventiewerker is? Bijna driekwart van de respondenten weet niet wie de preventiemedewerker is. Dit is toch een veeg teken: het hebben van een preventiemedewerker is een wettelijke verplichting. 19

20 Vraag 13: Ken je de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker? Ook hier hetzelfde beeld: het is zeer onduidelijk wat een preventiemedewerker nu eigenlijk doet. 20

21 Vraag 14: Zie je de preventiewerker wel eens op de werkvloer rondlopen? Uiteraard is het belang dat werknemers weten wie de preventiemedewerker is, zodat ze deze kunnen benaderen indien nodig. Van een preventiemedewerker zou men eveneens kunnen verwachten dat deze zich af en toe laat zien op de werkplek. Het blijkt dat dit in de beleving van het overgrote deel der respondenten niet aan de orde is. De preventiemedewerker brengt waarschijnlijk veel tijd achter zijn bureau door. 21

22 Vraag 15: Ben je tevreden over de preventiewerker? 22

23 Vraag 16: Veel bedrijven hebben een arbocoördinator. Jouw bedrijf ook? 23

24 De uitkomsten samengevat Op basis van deze quick-scan kan het volgende worden opgetekend: De respondenten uit dit onderzoek zien in meerderheid de bedrijfsarts niet als onafhankelijk arts, maar vooral als verzuimcontroleur: een controleur die in dienst is en ten dienste staat van de werkgever. Het is een grote onbekende die nooit of zelden op de werkvloer wordt waargenomen. Het verbaasd dan ook niet dat respondenten aangeven dat er bitter weinig gedaan wordt aan preventie op de werkplek. In veel gevallen ( 1 op de 3) is het niet mogelijk de bedrijfsarts zonder drempel te bezoeken. Daar waar er over de bedrijfsarts vooral negatief gedacht wordt, heeft men over de preventiemedewerker eigenlijk geen oordeel. Men weet gewoon niet weet wie het is en al helemaal niet wat een preventiemedewerker doet. In dat opzicht antwoorden de respondenten consequent: als je niks over iets of iemand weet, kan je er eigenlijk ook geen oordeel over hebben. Als we de uitkomsten van de vragen over de bedrijfsarts en de preventiemedewerker bij elkaar optellen, ontstaat er wel een triest beeld, zeker wanneer deze uitkomsten geplaatst worden in het licht van preventie: Werknemers geven aan dat bedrijfsartsen bar weinig doen aan preventie. De preventiemedewerker is een onzichtbare figuur, waarvan men geen idee heeft of hij/zij iets doet aan preventie. Kennelijk is het in veel bedrijven niet best gesteld met het initiëren en implementeren van preventieve activiteiten. En als ze er dan toch zouden zijn, onttrekken deze activiteiten zich aan het gezichtsveld van werknemers. 24

25 Vraag 17: Ben je lid van een vakbond? 25

26 3. Conclusies en aanbevelingen Conclusies: Deze peiling geeft twee belangrijke uitkomsten. De eerste is dat de huidige bedrijfsarts ver onder de maat presteert in de ogen van zijn eigen cliënten/werknemers. Wanneer je onderzoek zou verrichten naar het vertrouwen, de toegang en deskundigheid van de huisarts onder eigen patiënten en de uitkomst zou ook maar enigszins lijken op de hier gepresenteerde uitkomsten, dan zou dit in Nederland onmiddellijk leiden tot grote maatschappelijke onrust. Maar de bedrijfsgezondheidszorg leidt een verborgen en triest bestaan. Voor de FNV reden vraagtekens te zetten bij de structuur en inrichting van de bedrijfsgezondheidszorg, zeker in het licht van discussies rondom langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid. De bedrijfsgezondheidszorg wordt gekenmerkt wordt door commercie: werknemers zijn verworden tot koopwaar waarmee door middel van inhoudsloze contracten geld te verdienen valt door commerciële arbodiensten. Voortdurend zien werknemers zich gesteld voor alweer een nieuwe bedrijfsarts van alweer een andere Arbodienst. Een situatie die de continuïteit van deze zorg ontregelt. Daarnaast is er de preventiemedewerker: een wettelijk verplichte functionaris die vrijwel onzichtbaar is in het bedrijf. Bedrijven kunnen ook hierin aanmerkelijk verbeteren: door bijvoorbeeld meer aandacht te schenken aan het werk van de preventiemedewerker en deze ook formeel taken en verantwoordelijkheden te geven. De FNV is en blijft overigens voorstander van preventiewerkers in het bedrijf. Het probleem is echter dat de preventiemedewerker te vaak en te veel als éénpitter fungeert. Daarnaast heeft hij slechts een adviserende rol en kan in feite niks afdwingen. Dit geldt overigens ook voor de bedrijfsarts. En daarmee komt direct ook een zwakte van het systeem aan de orde. Er is slechts sprake adviesfuncties en of de adviezen worden opgevolgd, is geheel afhankelijk van de welwillendheid van het management. Aanbevelingen In de nota Fit naar de Finish heeft de FNV de volgende aanbevelingen gedaan: Bij uitval en ziekte krijgt de patiënt momenteel te maken met twee gescheiden circuits: de arbeidsgeneeskundige/arbodienst en de rest van de gezondheidszorg. Werknemers stellen ook nu al regelmatig vragen aan de huisarts over het werk. Waarschijnlijk kunnen huisartsen veel gestelde vragen rond gezondheid en werk zelf ook wel afhandelen. Zie de situatie in Duitsland. Wat de FNV wil, is een variant daarop: een arbeidsgeneeskundige nieuwe stijl die naast de huisarts werkgerelateerde problematiek behandelt, met als doel: werken aan functieherstel. Naar hem kan de werknemer toe wanneer het bijvoorbeeld gaat om meer complexe zaken die te maken hebben met het werk, of wanneer het voor de zieke werknemer volstrekt helder is dat het werk ziekmakend is. Bij meer complexe zaken zou de huisarts naar de eerstelijns arbeidsgeneeskundige moeten kunnen doorverwijzen. 26

27 Die kan dan met de zieke werknemer een bedrijfsbezoek afleggen en een probleemanalyse maken, die nodig is in het kader van Poortwachter, en deze overleggen met de leidinggevende. Deze arbeidsgeneeskundige gaat zodoende weer de werkplek bezoeken en doet zijn werk niet (meer) enkel vanaf de pc en vanachter het bureau. Werkgevers kunnen deze arbeidsgeneeskundige in het kader van deze werkzaamheden niet de toegang weigeren wanneer een bedrijfsbezoek noodzakelijk wordt geacht. Overigens, omgekeerd kan de arbeidsgeneeskundige ook doorverwijzen naar de huisarts, voor medicatie bijvoorbeeld. Of naar de vaste bedrijfsarts van het bedrijf, als er verbeteringen in de arbeidsomstandigheden moeten worden gerealiseerd. Deze nieuwe arbeidsgeneeskundige zou dus fysiek in de nabijheid van een huisartsenpraktijk kunnen zitten. Werknemers zoeken dan een arbeidsgeneeskundige dicht bij de huisarts. Arbeidsgeneeskundige zorg in het kader van behoud van persoonlijk arbeidsvermogen, persoonlijke preventie in relatie tot arbeid en persoonlijk functioneel herstel, kan het best worden gefinancierd via de zorgverzekering, net als in een aantal andere landen van Europa. Samenvattend zijn de taken van de arbeidsgeneeskundige die vallen onder de zorgverzekering: Uitvoeren van de periodieke keuring Ziekteverzuimbegeleiding Arbospreekuur Taken Wet verbetering poortwachter Melding beroepsziekten In de tweede lijn zijn er aan ziekenhuizen gespecialiseerde centra verbonden op het terrein van arbeid en gezondheid (klinische arbeidsgeneeskunde). Die komen in actie wanneer de eerste lijn niet toereikend is. Denk aan dermatologisch onderzoek of longonderzoek samenhangend met risicofactoren in de arbeid et cetera. Een derde lijn concentreert zich op zeldzame beroepsziekten en onderzoeksgegevens. Al deze lijnen worden gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar, zoals gekozen door de individuele werknemer. Voordeel is dat meteen die zorg dan ook is geregeld voor de zzp'ers en kleine zelfstandigen. Maar ook voor mensen die in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen, maar daar via werken weer uit willen komen en daarbij medisch/arbeidsgezondheidskundig advies willen. De arbeidsgeneeskundige als organisatieadviseur Naast de taken die de bedrijfsarts verricht ten dienste van de individuele werknemer 1, kan deze zelfde arts ook adviserende taken verrichten ten dienste van het bedrijf. Dit kan gedaan worden in contractverband. De werkgever betaalt bij deze activiteiten de arbeidsgeneeskundige/arbodienst (net zo goed als dat hij de loodgieter betaalt) voor geleverde diensten. Arbeidsgeneeskundigen zijn in die zin meer organisatieadviseur op het terrein van gezondheid. 1 In geval werknemer A uit bedrijf B zich meldt bij de arbeidsgeneeskundige en deze arts verleent commerciele diensten aan bedrijf B, zal de arbeidsgeneeskundige dit de patient meedelen. Indien de patient dit wenst, kan in onderhavig geval door de patient gekozen worden voor een andere arbeidsgeneeskundige. 27

28 Taken daarbij kunnen zijn: Uitvoeren PAGO s Toetsing RI&E Advisering rondom gezondheidsmanagement en preventiebeleid Aanstellingkeuringen Het ligt in de rede om de nieuwe arbeidsgeneeskundige te betalen via de zorgverzekeringswet, daar waar het gaat om patiëntgerichte taken. Deze wijze van financiering lijkt de huidige bedrijfsarts te verlossen van het commerciële maatpak, waar het gaat om begeleiding van werknemers. Voor werknemers hebben bovenstaande voorstellen grote voordelen: Onafhankelijke arbeidsgeneeskundigen Grotere vertrouwelijkheid Vrije toegang tot de arbeidsgeneeskundige, ook voor herintreders, jongeren die de arbeidsmarkt opgaan et cetera Eigen keuze van een arbeidsgeneeskundige 28

29 4. Bijlage Survey details Survey naam Bedrijfsarts en preventiewerker Reply adres Marianne Overbeeke Naam afzender Marianne Overbeeke Bedrijfsnaam Vakcentrale FNV Talen Nederlands Aantal vragen 18 Reactiepercentage 100% Totaal via universele link 704 Gemiddelde invultijd per pagina Pagina Aantal minuten 1 5 min. Gemiddelde invultijd gehele 5 min. survey: Na 700 respondenten is de enquête gesloten. 29

30 Hieronder kunt u vele opmerkingen van respondenten lezen die naast de vragen nog iets aan ons kwijt wilden. Op een aantal plaatsen staan leegtes, omdat hier passages stonden waar de herkenbaarheid van personen te groot was, het taalgebruik kwetsend kon zijn of andere redenen waren het tekstgedeelte te verwijderen. Vraag 18: Wil je nog iets kwijt? Vertel ons je verhaal. Uiteraard behandelen wij je gegevens vertrouwelijk. Tijdens mijn ziekte- en herstelperiode heeft de arboarts voor mij geen toegevoegde waarde gehad. - hij draaide standaardverhaaltjes af - zonder afstemming op mijn casus/casuïstiek. hij heeft inhoudelijk niet aan mijn herstel bijgedragen. - omdat er geen inhoudelijke verdieping was, zijn de voor mij ziekmakende factoren binnen het bedrijf onvoldoende belicht door hem. dat heb ik zelf gedaan. - door zijn laconieke houding (hij meldde foute informatie over mij aan mijn werkgever) is er een misverstand ontstaan tussen mijn werkgever en mijzelf. mijn werkgever nam zijn informatie voor 'waar' aan. pas na mijn protest over foutieve aannames heeft men de informatie bij mij geverifieerd. de arboarts heeft later aan mij ontkent verkeerde informatie te hebben verschaft aan mijn werkgever. mijn werkgever heeft deze fout enigszins goedgemaakt met mij. - mijn leidinggevende en de arboarts bleven de hun verantwoordelijkheid niet nemen in mijn reintegratie. leidinggevende wilde afgaan op het advies van arboarts. en arboarts ''gaf alleen advies, de werknemer en werkgever zijn verantwoordelijk''. ik heb dus zelf de touwtjes in handen gehouden en verantwoordelijkheid genomen en afgebakend. -ik schat in dat deze arboarts zelf heel tevreden is over mijn casus. * behalve inhoudelijke tekortkoming van de arboarts waren er ook storende fouten van organisatorische aard bij de arbodienst. zoals verslagen die naar verkeerde personen werden verstuurd (!!), moeizaam contact aan de telefoon/afgeblaft worden, afspraken wijzigen was moeilijk aangezien de agenda van de arboarts overvol was. ook mijn werkgever heeft zich hierover beklaagd bij de betreffende arbodienst. er bleken al langer dit soort problemen te bestaan tussen mijn werkgever en deze arbodienst. het contract tussen hen bestaat nog steeds. 3 jaar geleden zat ik tegen een burnout aan, maar werd gewoon de grond in getrapt door onze bedrijfsarts. Heb toen een maand thuis gezeten, maar werd dagelijks opgebeld wanneer ik weer kwam werken... niet echt bevoordelijk voor me! Er zijn super veel klachten over deze bedrijfsarts! Hij vertelde mij ook dat het niet door het werk kwam, terwijl ik aangaf dat dit wel het geval was. Deze afgekeurde HUISARTS heet Dhr. xxxxx en moet echt gestopt worden!!!! 30

31 Aan xxxx heb ik praktisch niets gehad toen ik met een burn-out zat. Eigen initiatief (SPEL, maatschappelijk werk) des te meer! Al mag je van de bedrijfsarts weer wat werken in % dan beslist het bedrijf of dit gebeurd...klopt dit?? Anders blijf je voor 100% ziek staan, en als jij je weer beter gemeld voor die 100% dan mag het bedrijf je voor 1% ziek laten staan je je langdurig ziek was, dit om te verkomen dat je weer uitvalt en alles weer van voren af aan begint,,(ziektewet) men zegt dit mag 31dagen + 1 dag en dan ook die 1% weer beter,,, ben je in 29 weer ziek voor hetzelfde dan telt je ziekte door en ben je zo bij die 2 jaren en dan kan men ontslag aanvragen,,klopt dit wel?? Bedrijf xxxx wil mensen die ziek zijn geweest en ouder zijn liever niet aan het werk ook al zijn ze weer beter niet beter melden voor 100 % Bv.contract 24uren Ze beginnen met een langzame opbouw oké prima dan 4 /6weken 25 % belast uren wel 24 uren werken dan daarna 4/6 wk 50 % belast wel 24 uur op de werkvloer 4/6wk 75 % 4/6wk 95% maar dan blijven ze op 95 % en melden ze je niet beter dat moet de manager en rayon leider beoordelen of je voor 100% weer terug kunt komen terwijl je alles weer doet maar zo kunnen ze goedkoop van je af komen als je wat ouder bent en plotseling even ziek bent geweest en het wat langer heeft geduurd Als ik naar de toekomst kijk maak ik me best wel zorgen Het is mijns inziens zaak een en ander beter aan te scherpen. De preventiemedewerker en de bedrijfsarts moeten onafhankelijk kunnen werken In ieder geval zouden hier goede en heldere afspraken moeten worden vastgelegd. Als je het niet eens bent met de leidinggevende over het verloop van het verzuim, wordt je meestal binnen 3 werkdagen na je verzuim al opgeroepen bij de arbo-arts. Die zal je op niet verstaanbare wijze duidelijk maken dat je leidinggevende ten aller tijde gelijk heeft en dat hij zich zal aansluiten aan haar verzuimbeleid. Al wil je niet je, je moet dan toch toegeven aan het beleid, anders heb een kanttekening in je dossier van werkweigering. Bij 3 kanttekening wordt het ontslagprocedure in werking gezet. Als je je ziek meldt dan krijg je een brief waarin je moet vermelden wat er scheelt en hoelang het gaat duren na 2weken krijg je telefoon en vragen ze hoe het gaat en als je nog niet herstelt bent kun je op controle komen en gaan ze de zaak beoordelen of je weer kunt hervatten of niet. Als je ziek bent belt de baas je elke dag.hij regelt alles zelf. Als je ziek bent tel je niet meer mee. Als oudere medewerkers ziek worden zijn ze in de ogen van het management niet meer welkom. 31

32 Ze zijn een last aan hun been, en de directie/raad van bestuur wil de zieke oudere er zeker uit hebben. Allemaal een centen kwestie en subsidie binnenhalen. Als je ouder en zeker ziek bent willen ze je liever kwijt. Door uitval van de bedrijfsarts heeft men iedere keer verschillende bedrijfsarts. Dat is niet wenselijk. De ziekteverzuimcontroleur maakt de dienst uit. XXX heeft mijn medische gegevens aan de huisarts aangevraagd. Bedrijfsarts is niet op de hoogte. Arbo verpleegkundige is er alleen voor de werkgever; beslist alles; beïnvloed de verslaglegging van de bedrijfsarts en PO doet hier ook aan mee. Leiding beslist en de rest volgt als makke schapen. Arbocoördinator die is er voor het bedrijf en niet voor de mensen Arbodiensten die op basis van een soort no cure no pay werken zouden verbonden moeten worden. De financiële prikkels zijn verkeerd. Ik had veel sneller weer aan het werk gekund al men normaal gedrag had vertoond. Arbozaken mogen ons bedrijf zo weinig mogelijk kosten. Ons bedrijf heeft XX als arbo-dienst. De afspraken lopen altijd via de werkgever. Ik kon als werknemer geen contact opnemen met XX. Als er een afspraak verzet moest worden moest ik mijn werkgever bellen, die maakte vervolgens een nieuwe afspraak. Ik zat thuis met BPPD en kon onmogelijk (ook volgens de huisarts) naar de carports toe. Er werd zeer moeilijk gedaan om een telefonische afspraak te maken. pas na tussenkomst van de huisarts was het mogelijk. Toen ik thuis zat met burnout verschijnselen moest in gaan reïntegreren. en mocht geen druk op mij liggen en geen deadlines. vervolgens werd het volgende schema opgesteld. week 1: 4 x 2 uur, week 2: 4 x 4 uur, week 3: 2 x 4 en 2 x 6 uur, week4: weer volledig (24 uur) aan de slag. Dan leg je juist druk op medewerkers. Deze arbodienst is er vooral voor de werkgever. Je hebt als werknemer niks te vertellen. Bedrijfs artsen moeten wat menselijker worden, ze werken volgens mij met standaard vragen en antwoorden. Bedrijfsarts de naam zegt het al, hij is te veel voor het bedrijf. bedrijfsarts moet onafhankelijk worden maar ook leren goed zijn vak uit te oefenen Bedrijfsarts neemt je niet serieus en is er vooral voor de werkgever. Heb het idee dat ie niet zijn eigen mening geeft en beschermt de werkgever als je daar problemen mee hebt. Signaleert slecht wat de klachten zijn en heeft het alleen over uren-opbouw. Pas als je met specialisten of huisartsen dreigt, neemt ie daar kontakt mee op na veel aandringen. 32

33 Je moet letterlijk vechten voor je eigen hachje. Stuur je ook alleen door naar mensen die in het belang van de werkgever helpen. Geen onafhankelijke hulp. Erg slechte ervaring mee!!! Bedrijfsartsen staan te veel aan de kant van de werkgever, geen enkele betrokkenheid bij het welzijn van werknemers, komt plichtmatig zijn contractuele verplichting uit. Ben ook lid van de arbocommissie. Ben de mening toegedaan dat een bedrijfs-arbo-arts onafhankelijk moet kunnen beoordelen of de ziekgemelde werknemer in staat is zijn werkzaamheden weer te mogen en kunnen uitvoeren. Edoch, de bedrijfs-arbo-arts wordt betaald door de werkgever en dan is belangenverstrengelingen heel dichtbij en zijn manipulaties niet ondenkbaar. Spreek hier uit ervaring daar de bedrijfsarts mij niet mocht laten hervatten na een periode van ziekmelding omdat de toenmalige leidinggevende mij, op grond van naar zijn mening langdurig ziekteverzuim, had willen ontslaan. Was door de behandelende specialisten weer volledig arbeidsgeschikt verklaart voor 100% in de eigen werkzaamheden, hetgeen door de bedrijfsarts volledig werd genegeerd omdat deze onder druk van de leidinggevende stond. Uiteindelijk is alles weer op zijn pootjes terecht gekomen door de uitstekende hulp van de vakbond ABVA/KABO die tot aan het Katongerecht de zaak heeft doorgevoerd en gewonnen. Ben geschrokken van de ondeskundigheid en de wijze van optreden. Ben ruim 2 jaar ziek, werkgever heeft een loonsanctie gekregen van 1 jaar maar doet nog steeds niets aan reïntegratie. Ben zeer teleurgesteld over de bedrijfs artsen. Ze hebben totaal geen idee wat mijn ziekte was (HEMOCHROMATOSE) ze hebben mij behandeld als een stuk vuil. ander half jaar iedere week een halve liter bloed afmenen daarna een zware longontsteking toen bijbal ontsteking en ging maar door totaal uitgeput en volgens de bedrijfs arts mankeerde ik niets. Daarom ben ik ook met 59 jaar nog met vroegpensioen gegaan. Ben zelf enige tijd ziek geweest. Moest binnen enkele dagen naar de bedrijfsarts. Deze constateerde dat ook, maar kennelijk was mijn leidinggevende of P&O manager het hier niet mee eens en moest ik na een week naar een volgende bedrijfsarts en binnen een maand naar de 3e. Ik werk inmiddels weer, maar deze gang van zaken heeft voor mij duidelijk gemaakt dat de bedrijfsarts er vooral voor degene die hen betaald is. (meer voorbeelden binnen het bedrijf kenbaar, dat de aanbevelingen van de arbo-dienst/arts toch niet worden opgevolgd) 33

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

DE gehandicaptenzorg

DE gehandicaptenzorg DE gehandicaptenzorg AAN HET WOORD terug naar de werkvloer De gehandicapten AAN HET WOORD September 2011 Renske Leijten, SP-Tweede Kamerlid Hanne Drost, stagiaire SP-Tweede Kamerfractie Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

naar inhoudsopgave positief werkt

naar inhoudsopgave positief werkt naar inhoudsopgave positief werkt gids over hiv en werk O interviews met mensen met hiv M interviews met deskundigen > informatie A tips English summary basiskennis 1 hiv en werk nieuwe stappen hiv-beleid

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Bloemen houden wel van mensen. Verhalen van werknemers FloraHolland

Bloemen houden wel van mensen. Verhalen van werknemers FloraHolland Bloemen houden wel van mensen Verhalen van werknemers FloraHolland Inleiding Gedurende de periode van twee jaar waarin wij als bestuurders contact hebben met FloraHolland, hebben we FloraHolland van diverse

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân

Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân Jaarboek 2013 Zorg in Fryslân DE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL! 2 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Inhoud Voorwoord Vrienden van Zorgbelang Fryslân Interview Jannie Soepboer Het belang van: de jeugdzorg Interview

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie