ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG"

Transcriptie

1 ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG Jaarverslag 2007

2 Jaarverslag 2007 Ombudsman Gemeente Den Haag

3 2 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

4 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend woord 5 2. Signalen 9 3. De klachten en de aantallen Het overzicht van de behandelde klachten Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bijlagen 105

5 4 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag A. Lorenzetti: "Allegoria di Buon Governo Palazzo Pubblico, Siena (Italië) ofwel Lofzang op het goede bestuur van de stad

6 1. Een inleidend woord 5 1. Een inleidend woord Hoe stook je een vuurtje? Ofwel de bijdrage van het instituut Gemeentelijke ombudsman aan het goede bestuur van de stad. Het jaar 2007 was een jubileumjaar voor het instituut ombudsman. De Nationale ombudsman bestond vijfentwintig jaar. Tijd dus voor een congres met bundel en toespraken. Die bijdragen geven stof tot nadenken over de betekenis van het instituut Gemeentelijke ombudsman. De vice-president van de Raad van State, mr. H. D. Tjeenk Willink legt in zijn bijdrage aan het jubileum de nadruk op de waarde van instituties, zoals de Raad van State en de Nationale ombudsman, voor het goed functioneren van de democratie. In de afgelopen jaren is zijns inziens de aandacht gegaan naar het doel van een organisatie, vooral in relatie tot doelmatigheid: naar het openbaar bestuur als een goedlopend bedrijf. Redeneert men vanuit het doel dan is de Gemeentelijke ombudsman iemand die een bepaalde hoeveelheid klachten binnen een bepaalde tijd met zo min mogelijk middelen onderzoekt en van een beoordeling voorziet. De waarde van het instituut- en dus het richtsnoer voor het handelen van de Gemeentelijke ombudsman- ligt echter vooral in de bijdrage die de ombudsman levert aan de kwaliteit van de overheid: aan de dienstbaarheid van de gemeente aan haar burgers. Een dienstbare overheid geeft burgers vertrouwen in de democratie. De kwaliteit van de dienstverlening laat zich omschrijven in termen van de behoorlijkheidsnormen. Het gaat dan om de goede omgangsvormen ofwel de gemeentelijke etiquette: hoe hoort het eigenlijk. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop burgers te woord worden gestaan, aan de kwaliteit van de informatie die burgers ontvangen of aan de tijdigheid van antwoorden. De wet schrijft voor dat de ombudsman in zijn beoordeling van een klacht aangeeft, welke behoorlijkheidsnorm geschonden is. Daarbij kan de ombudsman een aanbeveling doen, hoe men de schending van de norm kan goedmaken en in het vervolg kan voorkomen. Daarnaast beschikt hij over het instrument van het onderzoek uit eigen beweging: hij onderwerpt zelf gekozen onderdelen van het overheidshandelen aan onderzoek, beoordeelt deze en geeft, indien daartoe aanleiding is, aanbevelingen voor verbetering. Mr. Tjeenk Willink schrijft in zijn congresbijdrage in navolging van anderen- de indruk te hebben dat de individuele klachtenbeoordeling, zeker als deze met een korte interventie eindigt, voornamelijk ten voordele is van de gegoede burger. Die burger kent de weg in het bestuurlijk labyrint en krijgt met behulp van de ombudsman snel alsnog wat hem toekomt. Wat daarvan waar moge zijn, als het om de Nationale ombudsman gaat: ík krijg klachten vanuit álle lagen van de bevolking, niet in de laatste plaats van mensen die binnen de overheid de weg kwijt zijn geraakt. De voorziening is laagdrempelig: iedereen kan onaangekondigd op het spreekuur verschijnen of een sturen. Het kantoor is midden in de stad gehuisvest. De werkwijze is vaak informeel en ambtenaren van de gemeente worden direct benaderd. Verder vraagt mr.tjeenk Willink zich af of de snelle interventiemethode bij de Nationale ombudsman niet te veel als resultaat heeft, dat alleen de klager zelf nut van de ombudsman heeft. Andere burgers in vergelijkbare situaties zouden het nakijken hebben of langer in de wachtstand staan. Ook dat herken ik niet. In mijn jaarverslag leg ik verantwoording af over de gevolgde werkwijze en uitkomsten van alle klachten. Dat geldt ook als de klacht met een interventie wordt afgehandeld. Dat biedt burgers de gelegenheid te bekijken of ook zíj baat kunnen

7 6 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag hebben bij de uitkomst. Medewerkers van de gemeente kunnen lering trekken uit de beschreven gevallen. Doen zich in een bepaalde periode meer gelijksoortige klachten voor, dan is zoiets aanleiding tot een nadere analyse en een overleg op hoog politiek of ambtelijk niveau. In een dergelijk geval bespreek ik maatregelen, die voor meer burgers relevant zijn. De heer Tjeenk Willink ziet - ter voorkoming van de hiervoor geschetste gevaren- meer heil in het instrument van het onderzoek uit eigen beweging. In de Haagse situatie beschouw ik dat echter als "ultimum remedium". Een dergelijk onderzoek heeft naar mijn mening alleen zin, als binnen de organisatie geen ander onderzoek naar dezelfde problematiek loopt of alleen onderzoek waarbij het perspectief van waaruit een ombudsman kijkt, helemaal buiten beeld is. Onderzoek uit eigen beweging is tijdrovend en arbeidsintensief. Het onderzoek moet dan ook het gewenste resultaat kunnen hebben door de snelheid van het verschijnen van het rapport en de unieke inhoud. Omdat onderzoek uit eigen beweging een groot beslag legt op de beschikbare capaciteit, kan de individuele klachtenafhandeling vertraging oplopen. Dat is een hoge prijs. Individuele klagers kunnen voor een onafhankelijk oordeel en voor inspanningen om iets voor elkaar te krijgen wat via de rechter niet afdwingbaar is, alleen bij de ombudsman terecht. Bovendien hoeft het effect van de individuele klachtafhandeling zoals betoogd, niet beperkt te zijn tot die ene burger. Het College en de ambtenaren worden via het jaarverslag en de daaruit voortvloeiende aandacht bij de gemeenteraad, de samenleving en pers én door de rechtstreekse, persoonlijke benadering van de ombudsman erop aangesproken om de kwaliteit van de dienstverlening voor alle burgers in gelijke omstandigheden te verbeteren. Met democratie is het als met een brandend vuur. Je krijgt geen groot vuur door flinke houtblokken te stapelen en ze aan te steken. Een goed vuur heeft sprokkelhout en dunne takken nodig; pas als deze dan voldoende vlam gevat hebben, kun je er dikke blokken bij gooien. De afhandeling van individuele klachten is als het sprokkelhout: de ombudsman gooit de lucifer erbij en kan er toe bijdragen dat de organisatie het vuurtje verder stookt.

8 1. Een inleidend woord 7

9 8 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

10 2. Signalen 9 2. Signalen 1. Het aantal klachten over de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten/Wet Maatschappelijke Ondersteuning is al in het verlengde van het jaarverslag 2006 uitgebreid onder de aandacht gebracht van Raad en College van burgemeester en wethouders. De negatieve uitkomsten van de klachtenafhandeling hebben het College eind maart 2007 ertoe gebracht diep in te grijpen in de organisatie en de werkprocessen. In de tweede helft van het jaar 2007 zijn er aanmerkelijk minder klachten binnengekomen. Het ziet er naar uit dat de nieuwe werkmethoden die de hulpzoekende burger centraal stellen, het gewenste effect hebben. Een compliment is op zijn plaats voor de medewerkers die met grote aandacht en nauwgezetheid de behandeling van de klachten die bij mij waren binnengekomen, mede tot een goede oplossing hebben gebracht. Bij de inrichting van de nieuwe werkorganisatie is ruim gebruik gemaakt van bij de dienst beschikbare kennis en de opvattingen van de ombudsman. 2. De uitvoering van het gemeentelijke beleid om de stad schoner te maken kan nog sterk verbeterd worden gelet op het aantal en het soort klachten dat de ombudsman in 2007 bereikte. Het doet mij deugd dat het College van burgemeester en wethouders in de nota "Den Haag schoon", uitspreekt zo spoedig als mogelijk is af te zullen stappen van de civielrechtelijke benadering als het om verkeerd aangeboden huisvuilzakken gaat: in de nota is nog sprake van een overgang naar het systeem van de bestuurlijke boete maar intussen hebben mij berichten bereikt dat wellicht zal worden gekozen voor de bestuurlijke strafbeschikking. Dit lijkt slechts voer voor juristen, maar de praktische gevolgen zijn wel degelijk in het voordeel van de burger. Het voorkomt grote ergernis bij burgers die niet snappen dat zij geen bezwaar kunnen maken. Het sluit beter aan bij binnen de gemeente gebruikelijke handelwijzen en taalgebruik; de informatieverstrekking richting de burger wordt er simpeler door. Daarmee zijn helaas niet alle problemen de wereld uit. Ook een goede uitvoering van het systeem van bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking vraagt om snelle gemeentelijke actie na het constateren van een verkeerd aangeboden huisvuilzak. Het vraagt om een waarschuwingssystematiek die aansluit bij het gegeven dat mensen overdag werken en daarom niet kunnen reageren op een controleur die aanbelt om te vragen alsnog de huisvuilzak correct aan te bieden. Beter geen waarschuwingssignaal dan een half signaal. Ook zal de gemeente met inhoudelijke argumenten moeten komen als een burger aangeeft de boete niet te willen betalen. Standaardantwoorden zijn niet voldoende, en er moet daadwerkelijk onderzoek naar de beweringen van een burger worden gedaan. Kortom, nu de uitvoering van het beleid opnieuw wordt ingericht, doet zich een nieuw moment voor om de uitvoering van het beleid goed op te zetten. Zo kan aan de ook in dit jaarverslag gemaakte opmerkingen recht worden gedaan. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 3. Er was in 2007 een opvallende toename van het aantal klachten over defecte straatverlichting en verkeerslichten. Burgers deden meldingen van kapotte lichten bij het Gemeentelijk Contactcentrum, vaak meer dan eens. Zij moesten dan na verloop van tijd merken dat de situatie niet veranderde. Voor een deel betrof het slecht "verwachtingenmanagement". Na overleg met het betrokken afdelingshoofd zijn de meldformulieren op internet enigszins aangepast. Burgers moeten voortaan rekening houden met een reparatietermijn van vijf dagen: met aannemers was namelijk afgesproken dat zij binnen deze tijd in plaats van het beloofde aantal van drie dagen - de reparatie moesten verrichten. Daarnaast is de standaardinstelling op het formulier aangepast: in principe wordt men nu niet op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De dienst bleek namelijk niet in staat alle wensen om geïnformeerd te worden, te kunnen honoreren. Deze aanpassingen nemen overigens niet weg, dat er nog onvoldoende terugkoppeling naar burgers is, wanneer men om wat voor reden dan ook er niet in slaagt de reparatie

11 10 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag tijdig te verrichten. Hierover heb ik een gesprek gehad met het hoofd van het Gemeentelijk Contactcentrum, het hoofd van de betrokken afdeling en de waarnemend algemeen directeur van de dienst Stadsbeheer. Men gaf aan bezig te zijn met verbeteringen in het meldsysteem. In principe is de afspraak dat burgers waarbij sprake is van een bijzondere situatie, worden geïnformeerd over de achtergronden. Men was doende een plan van aanpak op te stellen om herhaalde klachten uit het systeem te kunnen filteren. Of de te nemen maatregelen voldoende effect zullen sorteren moet worden afgewacht. 4. Het meldsysteem gaat ervan uit dat direct contact tussen burger en betrokken ambtenaar achterwege kan blijven. Soms lieten burgers de ombudsman weten prijs te stellen op persoonlijk contact met een verantwoordelijk medewerker op het stadsdeelkantoor. Ik heb er op zich begrip voor dat het beleid is ingericht op de "click-call-face" gedachte. Als er snel op klachten en meldingen wordt gereageerd, is dat een goed uitgangspunt. Als mensen echter vaker contact zoeken, is het achterliggende probleem meestal complexer. Het volstaat dan niet de burger op afstand te houden. De directie van Stadsbeheer heeft aangegeven, dat men het probleem herkent. Men is bezig een zogenaamde tweede lijn op te zetten als het meer complexe dan wel herhaalde klachten betreft. Ook het personeel dat burgers in het Gemeentelijke Contactcentrum te woord staat, wordt verder opgeleid om onderscheid te leren maken in het type klacht en type klager. 5. Ook dit jaar hebben de diensten veel klachten die bij mij waren binnengekomen, alsnog zelf naar tevredenheid van klagers afgehandeld. Meestal gebeurde dit binnen de gestelde termijnen. Het is belangrijk, dat diensten langs die weg zelf de gelegenheid krijgen alsnog het geschonden vertrouwen te herstellen. Kennelijk zijn het ook de vreemde ogen die dwingen; anders valt het niet helemaal te verklaren dat klachten waar burgers op een andere manier aandacht voor vragen via de weg van de ombudsman in vaak korte tijd verholpen worden. 6. Het aantal klachten over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand is in 2007 sterk gedaald. Wellicht heeft dat een relatie met een verminderd beroep op deze wet, omdat het in 2007 ook beter ging met de economie. De directie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten heeft te kennen gegeven ook met behulp van bijscholing van de medewerkers en herinrichting van de werkprocessen aan de daling van het aantal klachten te willen bijdragen. 7. Tijdens de behandeling van het jaarverslag 2006 heeft een aantal raadsleden het onderwerp lokale ombudsman vanuit een politieke partij ; aan de orde gesteld. Zoals ik toen heb laten weten, is dit ook een onderwerp van gesprek tussen de ombudslieden van de grote steden (verenigd in het zogenaamde COLOM: collegiaal overleg lokale ombudslieden) en de Nationale ombudsman in zijn hoedanigheid van ombudsman van een aantal gemeenten. De Nationale ombudsman heeft intussen de commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een brief geschreven en aangegeven het gebruik van de term lokale ombudsman door plaatselijke afdelingen van politieke partijen niet gelukkig te vinden. Het COLOM heeft van deze actie met instemming kennisgenomen. Het COLOM heeft met een aantal politieke partijen over het fenomeen gesproken. Deze politieke partijen hebben begrip voor het standpunt, dat de term ombudsman gereserveerd zou moeten zijn voor de door de gemeenteraad benoemde ombudslieden. Verwarring over functie-inhoud en bevoegdheden zowel bij burgers als bij ambtenaren kan het gevolg zijn als de term breed ingang zou vinden. Het COLOM heeft met deze partijen afgesproken dat zij zullen bezien, op welke wijze zij het standpunt van de ombudslieden onder de aandacht kunnen brengen bij de lokale afdelingen van de politieke partijen.

12 2. Signalen In 2008 zal de herinrichting van de stadsdeelkantoren een feit worden. Deze herinrichting is van belang voor burgers, die dichter bij huis terecht kunnen voor zaken die hun directe leefomgeving betreffen. Bij een dergelijke herinrichting horen ook reorganisaties. Ervaring leert dat tijdens een reorganisatie de aandacht van het betrokken personeel meer intern dan extern gericht is. Hopelijk besteedt de gemeente ook aan dit aspect van de herinrichting aandacht, zodat situaties waarop de hier getoonde cartoon betrekking heeft, achterwege blijven. 9. Tot slot past traditiegetrouw, maar daarom niet minder gemeend, een compliment aan al die medewerkers die de ombudsman snel en deskundig behulpzaam zijn bij het onderzoek naar ingediende klachten. Zij zijn gelukkig in de meerderheid.

13 12 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

14 3. De klachten en de aantallen Klachten en aantallen - Er zijn in 2007 bijna evenveel klachten als in 2006 binnengekomen. De neemt een steeds belangrijker aandeel in, in de wijze waarop klachten de ombudsman bereiken. Het aantal burgers dat op het spreekuur verschijnt, is in aantal afgenomen. Vooralsnog is dit overigens geen reden het spreekuur af te schaffen. De mensen die er wel komen, hebben vaak behoefte aan deze laagdrempelige toegang tot de ombudsman. - In 2007 is gewerkt volgens een nieuwe indeling met betrekking tot de uitkomsten. Aan de gewoonte om klachten als beëindigd te beschouwen als er een bevredigende interventie was gedaan en vervolgens geen oordeel uit te spreken, en de gewoonte om burgers hun al dan niet gegronde klacht te laten intrekken waardoor een schriftelijke afhandeling achterwege kon blijven, is een einde gemaakt. Dit was in het jaarverslag 2006 al aangekondigd. Alle (deels) gegronde - en (deels) ongegronde klachten worden in het jaarverslag besproken, ook als er geen schriftelijke afhandeling heeft plaatsgevonden. Op de website staan de schriftelijk afgehandelde klachten apart vermeld onder de rubriek "rapportages". Het aantal beëindigde klachten is dus gedaald, en het aantal gegronde klachten gestegen. - Bij de bespreking van het jaarverslag 2006 in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën is gevraagd om naast de korte inhoudelijke bespreking van de klachten ook aan te geven wélke specifieke behoorlijkheidsnorm om wélke reden is geschonden. Per gegronde klacht is dit daarom nu beschreven. De behoorlijkheidsnormen zelf staan in de bijlage beschreven. Deze normen zijn op verzoek van de Nationale ombudsman opgesteld en worden door alle leden van het COLOM gebruikt. - Ook in 2007 waren er nog veel klachten over de afhandeling van brieven. Daarom is opnieuw de bijlage met aanbevelingen over de afhandeling van burgerbrieven, zoals opgesteld door de Nationale ombudsman toegevoegd. - Een groot aantal gegronde klachten heeft zijn oorsprong in klachten over de Wet Voorzieningen Gehandicapten, verkeerd aangeboden huisvuilzakken en straatverlichting. Over deze drie onderwerpen is in het onderdeel Signalen ( 2.1) apart gerapporteerd.

15 14 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag 4. Het overzicht van de behandelde klachten Tabel 1 Overzicht van de aanmeldingen in de afgelopen jaren Tabel 2 Overzicht ontvangen klachten in Per telefoon 39 * 30 * 46 * Spreekuur 240 ** 246 ** 197 ** Per brief Per fax Per Totaal * Voor zover deze hebben geleid tot een nader onderzoek. ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in

16 4. Het overzicht van de behandelde klachten 15 Tabel 3 Overzicht van de klachtenafhandeling in Totaal ontvangen klachten Openstaand per 1 januari Totaal af te handelen klachtendossiers Afgehandelde klachtendossiers/verzoeken Overgeheveld naar het volgend jaar Tabel 4 Afgehandelde klachten in het jaarverslag naar uitkomst uitgesplitst afwachten beëindigd deels gegrond, deels informatie verstrekt deels gegrond, deels ongegrond deels gegrond, deels ongegrond met aanbeveling deels gegrond, deels onbevoegd deels ongegrond, deels onbevoegd gegrond gegrond met aanbeveling informatie verstrekt ingetrokken (zou gegrond geweest zijn) ingetrokken (zou ongegrond geweest zijn) kenbaarheid niet verplicht onbevoegd verklaard onbevoegd, verwezen ongegrond ongegrond met aanbeveling Totaal afgehandelde klachtendossiers/verzoeken

17 16 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag Tabel 5 Overzicht van de behoorlijkheidsnormen van de klachten, zoals toegedeeld aan de diensten Behoorlijkheidsnormen* actieve en adequate informatieverstrekking actieve en adequate informatieverwerving adequate organisatorische voorzieningen administratieve nauwkeurigheid correcte bejegening (dienstbaarheid) correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen) coulance gelijkheid hoor en wederhoor onpartijheid/onvooringenomenheid privacy-recht (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) professionaliteit rechtszekerheid (gevolg geven aan rechterlijke uitspraken) rechtszekerheid (opgewekt vertrouwen) redelijkheid verbod van misbruik van bevoegheid (verbod van detournement de pouvoir) voortvarendheid * Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten, omdat de behoorlijkheidsnormen uit sommige klachten meer dan één dienst raken. Het jaar 2005 is niet beschikbaar volgens deze nieuwe indeling. Den Haag, maart 2008 De Gemeentelijke ombudsman, mevrouw mr H.L.G. Seuren

18 17

19 18 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

20 4. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie 19 Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bestuursdienst 21 Brandweer 25 Burgemeester 27 Dienst Burgerzaken 29 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 35 Dienst Openbare Bibliotheek 41 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 43 Dienst Stadsbeheer 53 Dienst Stedelijke Ontwikkeling 79 Facilitaire Dienst 89 Gemeentelijke Belastingdienst 95 Haeghe Groep 97 Jeugdtandzorg 99 Leden van het College van Burgemeester en Wethouders 101

21 20 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

22 Overzicht behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie: BESTUURSDIENST 21 BESTUURSDIENST Aantal klachten: 10 Waarvan: - Beëindigd 3 - Gegrond 3 - Informatie verstrekt 1 - Kenbaarheid 1 - Onbevoegd 1 - Ongegrond 1 *Behoorlijkheidsnormen Zorgvuldigheid: instructienormen - actieve en adequate informatieverstrekking 1 - adequate organisatorische voorzieningen 1 - administratieve nauwkeurigheid 1 - correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen) 1 - voortvarendheid 1 *Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn. Het aantal behandelde klachten als hierboven aangegeven komt niet overeen met het aantal samenvattingen van klachten hieronder. Gegronde klachten Dossier (zie ook DSO) (Klachtenservice, klachten) Behoorlijkheidsnorm: adequate organisatorische voorzieningen. Van de gemeente mag worden verwacht dat de administratieve organisatie zodanig is ingericht dat binnengekomen brieven goed worden geregistreerd, van een ontvangstbevestiging worden voorzien en tijdig worden beantwoord. Beide diensten hebben niet gereageerd op brieven van klaagster, waardoor in strijd is gehandeld met het behoorlijkheidsvereiste van adequate organisatorische voorzieningen. Ook indien op de binnengekomen brief telefonisch wordt gereageerd, verdient het aanbeveling een ontvangstbevestiging te sturen. De dienst heeft de aanbeveling overgenomen Hallo, is daar iemand Klaagster heeft in verband met de uitoefening van haar bedrijf twee brieven verzonden. Eentje naar de Bestuursdienst (BSD) en eentje naar de dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Van beide diensten verneemt zij niets, waarop zij een rappel stuurt naar de diensten met het verzoek om een ontvangstbevestiging. Wederom blijft het volkomen stil vanuit beide diensten. Een tweede rappel volgt in combinatie met een brief aan de ombudsman. Klaagster vraagt de ombudsman zich met de kwestie te bemoeien, opdat zij een antwoord krijgt van de diensten. De ombudsman neemt contact op met de diensten en beide laten zij weten dat er sprake is van een fout. Bij de DSO zijn klaagsters brieven ontvangen en was de afhandeling ook al in

23 22 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag volle gang. Klaagster had in haar brief terecht gewezen op fouten die de DSO zou hebben gemaakt in haar richting en de DSO was druk doende deze te herstellen. Klaagster kon binnen enkele dagen een reactie tegemoet zien. De behandelend medewerker van de DSO liet de ombudsman weten dat zij in deze brief in zou gaan op de gemaakte fouten met betrekking tot de ontvangstbevestiging. Zij zegde toe excuses te zullen maken richting klaagster. De ombudsman heeft inmiddels een afschrift van de bewuste brief ontvangen. Klaagsters klacht in deze was gegrond. Bij de Bestuursdienst is een andere fout gemaakt. De brieven van klaagster waren ook hier ontvangen en naar aanleiding van de eerste brief is telefonisch contact opgenomen met klaagster. Hierna is niemand op het idee gekomen om klaagster nog een ontvangstbevestiging te sturen. De manager van het bewuste cluster heeft de ombudsman inmiddels laten weten dat de handelwijze met betrekking tot ontvangstbevestigingen is aangepast en dat een en ander nogmaals is besproken met de medewerkers. Telefonisch contact is prima, maar dat moet niet in de plaats komen van een ontvangstbevestiging. Klaagsters klacht over de BSD is derhalve ook gegrond. De ombudsman heeft de kwestie met klaagster besproken, waarbij zij aangaf dat beide diensten zich keurig hebben gehouden aan de met de ombudsman gemaakte afspraken. Klaagster behoefde geen schriftelijke afhandeling van haar klacht door de ombudsman. Dossier (Klantenservice, schadeclaim) Behoorlijkheidsnorm: administratieve nauwkeurigheid, correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen). Van de gemeente mag worden verwacht, dat men nauwkeurig omgaat met salarisberekeningen van (oud-) medewerkers. Door traag te reageren op een melding over een mogelijk gemaakte foutieve berekening en niet royaal verontschuldigingen aan te bieden is gehandeld in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van administratieve nauwkeurigheid en correcte bejegening. Foutje bedankt! Via de Bestuursdienst ontvangt klager al jaren stipt op tijd een maandelijkse aanvulling op zijn invaliditeitspensioen. Totdat die aanvulling zomaar een keer niet op tijd gestort wordt. Uit telefonische navraag blijkt dat door een systeemfout er een veel te hoog bedrag aan klager uitbetaald dreigde te worden. Dat wordt net op tijd ontdekt met als gevolg dat het juiste bedrag handmatig verwerkt moest worden waarmee helaas extra tijd gemoeid was geweest. De volgende maand echter ontvangt klager een loonstrook waarop nu zwart op wit een aanzienlijk hogere aanvulling vermeld staat. In de veronderstelling dat het de vereffening van een pensioengat betreft, brengen klager en zijn gezin een toast op elkaar uit. Dan blijkt er tot klagers grote teleurstelling wederom sprake van een fout. Klager verwacht vervolgens een bepaalde tegemoetkoming maar ontvangt slechts een excuusbrief. Daarmee lijkt de kous af. Totdat klager op jurisprudentie stuit waaruit blijkt dat door een rechter aan een belastingplichtige een aanzienlijk belastingvoordeel is toegekend als gevolg van een fout door de belastingdienst. Klager verwacht met de uitspraak in de hand van de gemeente dat ze met wat meer over de brug komt dan alleen een magere excuusbrief. De contacten lopen aanvankelijk wat stroef maar door tussenkomst van de ombudsman komt er schot in de zaak en begrip van de dienst voor klagers zienswijze. Uiteindelijk wordt er door de dienst een mooie bos bloemen en een cadeaubon bij klager afgeleverd.

24 Overzicht behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie: BESTUURSDIENST 23 Dossier (zie ook de DSO) (Ondernemen, starten en uitbreiden onderneming) Behoorlijkheidsnorm: voortvarendheid, actieve en adequate informatieverstrekking. Van de gemeente mag worden verwacht dat men binnen redelijke termijn reageert op brieven. Door hangende de besluitvorming, die door verschillende omstandigheden ernstige vertraging oploopt en door vergeetachtigheid nog verdere vertraging krijgt, de betrokkenen niet te informeren over de vertraging handelt de gemeente in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van voortvarendheid en adequate en actieve informatieverstrekking. De eenvoud van het tussenbericht Klager brengt namen een stichting zijn klacht in. Zijn stichting zou een ambtelijke toezegging hebben gekregen over een vestigingssubsidie. Het College zou eigenlijk al akkoord zijn gegaan. Nu is het maanden later en blijft het oorverdovend stil. Het blijkt uit onderzoek van de ombudsman, dat het College, alvorens definitief te beslissen, op bepaalde punten nog nadere informatie wilde. Toen is het zomer geworden en is het afronden van het dossier er bij ingeschoten. Na de interventie van de ombudsman belooft men een tussenbericht te sturen. Uiteindelijk gaat het toch nog snel het College ziet zijn vragen tot tevredenheid beantwoord en verleent de gevraagde subsidie. Slordig om de stichting niet van de vertraging op de hoogte te stellen en ook niet netjes om zelfs na de zomervakantie het dossier niet snel af te ronden, oordeelt de ombudsman. Ongegronde klacht Dossier (zie ook de DSB) (Leefomgeving en veiligheid, overlast) Niet aan alle ergernissen kan met regels een einde worden gemaakt Een garagebedrijf in een woonwijk geeft levendigheid maar ook overlast. Klager heeft de indruk dat die overlast komt omdat regels worden overtreden zonder dat de gemeente ertegen optreedt. Hij vraagt om meer handhaving. Een tijdje wordt het bedrijf op de voet gevolgd door medewerkers van de afdeling Leefbaarheid en Toezicht. Na verloop van tijd wordt de controle weer teruggebracht tot normale proporties. Klager richt zich opnieuw tot de gemeente: het oude liedje zou weer klinken: auto s zonder nummerbord staan op straat en nog veel meer dingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van een garage. Navraag leert de ombudsman, dat nog steeds een oogje wordt gehouden op de garage. Het handhavingteam is bereid om telkens als daadwerkelijk sprake is van overlast, langs te komen en te bekijken wat er via handhaving kan worden opgelost. Men zegt er wel bij, dat niet alle situaties illegaal zijn. Soms kan overlast alleen worden beëindigd door met buren onderling afspraken te maken. Daarom heeft de gemeente ook het initiatief genomen tot mediation: mensen moeten onder begeleiding van een neutrale derde persoon zelf oplossingen aandragen en afspraken maken. De ombudsman geeft aan dat deze weg in de buurt de enige manier is om te komen tot oplossingen. Handhaving van regels werkt alleen als er regels zijn. En mediation werkt alleen als alle betrokken partijen daadwerkelijk bereid zijn oplossingen te zoeken en zich aan afspraken te houden. Ze moedigt klager aan zich voor het welslagen van dit traject in te zetten en ziet in eerste instantie van verdere bemoeienis af. Na enige tijd meldt klager zich weer: de mediation komt niet uit de verf. Hij vraagt de ombudsman zich toch uit te spreken. Waarschijnlijk tot teleurstelling van klager verklaart zij de

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

*Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn.

*Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn. DIENST BURGERZAKEN Aantal klachten: 46 Waarvan: - Beëindigd 11 - Deels gegrond en deels ongegrond 1 - Informatie verstrekt 15 - Ingetrokken (zou gegrond geweest zijn) 1 - Ingetrokken (zou ongegrond geweest

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054 Rapport Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013 Rapportnummer: 2013/054 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK slordig te werk is gegaan bij het innen van de eigen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak Rapport Gemeentelijke Ombudsman Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak 6 februari 2013 RA121464 Samenvatting Een vrouw lijdt aan een ziekte van het

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman De ene afdeling is de andere niet Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Datum 20 februari 2008 RA0822266 Samenvatting Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning in Osdorp blijkt

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Bezwaar tegen beslagvrije voet zoekgeraakt Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Bezwaar tegen beslagvrije voet zoekgeraakt Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Bezwaar tegen beslagvrije voet zoekgeraakt Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 2 december 2008 RA0832020 Samenvatting Op 30 januari 2007 legt de Dienst Belastingen Gemeente

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/078 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Rapport. Naast excuus ook een passende compensatie. Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van.

Rapport. Naast excuus ook een passende compensatie. Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van. Rapport Naast excuus ook een passende compensatie Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van geleden schade Publicatiedatum: 20 november 2014 Rapportnummer: 2014 /168 20 14/16 8

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337

Rapport. Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 Rapport Datum: 28 september 2006 Rapportnummer: 2006/337 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen Utrecht is omgegaan met de op 9 december 2004

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 15 juli 2013 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 15 juli 2013 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 2013 063 Rapport Verzoeker JEEJAR namens Kinderspeelparadijs X te Almelo. Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is op 15 juli 2013 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rapport Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Publicatiedatum: 16 september 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag Datum: 9 mei 2012 Rapportnummer: 2012/077 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Huurcommissie: niet de juiste

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384

Rapport. Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 Rapport Datum: 21 december 2006 Rapportnummer: 2006/384 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau bij de te late terugbetaling van een bekeuring niet standaard wettelijke

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2005/016 Med i n d e k l a c h t nr. 2004.3288 (080.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure

Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Klachtenprocedure Versie 1.0 1 mei 2005 op 01-03-2012 opnieuw vastgesteld als onderdeel beleidsplan SDSP INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 3 1.1. DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2011. Klachtcoördinator maart 2012

Jaarverslag klachten 2011. Klachtcoördinator maart 2012 Klachtcoördinator maart 2012 1. Inleiding Als gemeente willen wij de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze burgers. Eventuele klachten van burgers over de manier waarop een medewerker

Nadere informatie

Klachtenreglement van Bureau Kraamzorg Extra

Klachtenreglement van Bureau Kraamzorg Extra Klachtenreglement van Bureau Kraamzorg Extra Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1 Bureau Kraamzorg Extra( BKE) De zorgleverende organisatie. Artikel 2 Directie De twee eigenaren van de kraamzorgorganisatie

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 2 Klacht Het niet opnemen van een rechtsmiddelenclausule conform artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht in de beslissing van 17 december 2003

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335

Rapport. Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 Rapport Datum: 25 augustus 2004 Rapportnummer: 2004/335 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, op het moment dat verzoekers zich

Nadere informatie

Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet

Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte gedagvaard voor watergeld Gemeente Amsterdam Waternet 28 juli 2010 RA1054092 Samenvatting Nadat in de woning van een vrouw een watermeter geplaatst is, verandert

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 mei 2003 Rapportnummer: 2003/144

Rapport. Datum: 22 mei 2003 Rapportnummer: 2003/144 Rapport Datum: 22 mei 2003 Rapportnummer: 2003/144 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Ondernemingen Utrecht (per 1 januari 2003: Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht) zijn

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100

Rapport. Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 Rapport Datum: 11 maart 1999 Rapportnummer: 1999/100 2 Klacht Op 29 oktober 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw V. te Best, ingediend door mr. P.N. van Schaik, advocaat en

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapportnummer: 2011/151 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat: het Kadaster

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/282 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij, nadat hij op 14 mei 2003 een aanvraag om verlenging van zijn verblijfsvergunning voor bepaalde tijd had

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam

Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tekortschietende rapportage over snuffelbezoek Gemeente Amsterdam GGD Amsterdam 10 december 2010 RA1059723 Samenvatting Na een klacht over stankoverlast legt de inspecteur

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst

Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wob-termijn niet in acht genomen Gemeente Amsterdam Raadsgriffie Bestuursdienst Datum: 16 augustus 2010 RA1054326 Samenvatting Een oud-raadslid stuurt in december 2008 een

Nadere informatie

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling

Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanlegkosten aansluiting energievoorziening Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling 20 mei 2010 RA0940397 Samenvatting Een vrouw is als ondernemer bezig met de bouw

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118

Rapport. Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 Rapport Datum: 7 april 2004 Rapportnummer: 2004/118 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat de Belastingdienst/Zuidwest/kantoor Roosendaal het beroep tegen de afwijzing door de Belastingdienst/Haaglanden/kantoor

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht. Verzoekster klaagt erover dat:

Beoordeling. h2>klacht. Verzoekster klaagt erover dat: Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat: 1. medewerkers van de gemeente Velsen haar tijdens haar sollicitatiegesprek onjuiste dan wel onvolledige informatie hebben verstrekt over de (duur van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344

Rapport. Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 Rapport Datum: 3 december 2010 Rapportnummer: 2010/344 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Zuid zijn meldingen van geluidsoverlast vanaf 22 oktober 2009 tot heden, welke

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/079

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/079 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/079 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Huurcommissie verzuimt hem op een adequate

Nadere informatie

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage klachtbehandeling belemmert inburgering Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 9 december 2009 RA0945025 Samenvatting Eind juli 2008 dient een man

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): het uitkeringsrecht waar zij naar aanleiding van de beslissing op bezwaar gedateerd 28 september

Nadere informatie

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van

Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek. naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van Rapport Informele klachtbehandeling en de wettelijke termijn Een onderzoek naar de voortvarendheid van klachtbehandeling door het college van burgemeester en wethouders van Helmond Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Dossiernummer 2011 022 OORDEEL Verzoeker De heer V. A. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Betreft

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement. Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie

KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement. Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie KLACHTENREGLEMENT VAN KRAAMZORG PUCK & CO. Klachtenreglement Hoofdstuk 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Definities Kraamzorg Puck & Co. (KPC) De zorgleverende organisatie Directie

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M..

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Dossiernummer 2014 054 Rapport Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Datum verzoekschrift Op 28 juli 2014 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011. Rapportnummer: 2011/090

Rapport. Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011. Rapportnummer: 2011/090 Rapport Rapport over een klacht over IND uit Utrecht. Datum: 10 maart 2011 Rapportnummer: 2011/090 2 Klacht Verzoeker, afkomstig uit Marokko, klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Nadere informatie

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken

Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast bij onderburen Regionale brandweer Amsterdam en omstreken 12 maart 2008 RA0823143 Samenvatting Naar aanleiding van een melding van een lekkage bij de onderburen

Nadere informatie

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen vergunning voor aanbouw in de Filmwijk Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 29 januari 2009 RA0933870 Samenvatting Bewoners willen hun woning in de Filmwijk uitbreiden.

Nadere informatie

WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman WOZ-waardebeschikking blijft uit Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 26 juli 2012 RA121296 Samenvatting Een man en een vrouw hebben een nieuwe WOZ-waardebeschikking

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER

JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER JAARVERSLAG 2015 KLACHTENBEHANDELING GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER Inleiding/voorwoord De gemeente Noordoostpolder biedt een breed scala aan producten en diensten aan. Denk hierbij aan vergunningen, paspoorten,

Nadere informatie

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg

Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het verkrijgen van een fiets met hulpmotor Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Welzorg 26 juni 2007 RA0612574 Samenvatting Een vrouw heeft via de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond. Rapport Een onderzoek naar de informatieverstrekking door de gemeente Schiermonnikoog over de verhoging van de leges voor grafrechten en naar de mogelijkheid van een betalingsregeling. Oordeel Op basis

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie