ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG"

Transcriptie

1 ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG Jaarverslag 2007

2 Jaarverslag 2007 Ombudsman Gemeente Den Haag

3 2 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

4 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend woord 5 2. Signalen 9 3. De klachten en de aantallen Het overzicht van de behandelde klachten Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bijlagen 105

5 4 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag A. Lorenzetti: "Allegoria di Buon Governo Palazzo Pubblico, Siena (Italië) ofwel Lofzang op het goede bestuur van de stad

6 1. Een inleidend woord 5 1. Een inleidend woord Hoe stook je een vuurtje? Ofwel de bijdrage van het instituut Gemeentelijke ombudsman aan het goede bestuur van de stad. Het jaar 2007 was een jubileumjaar voor het instituut ombudsman. De Nationale ombudsman bestond vijfentwintig jaar. Tijd dus voor een congres met bundel en toespraken. Die bijdragen geven stof tot nadenken over de betekenis van het instituut Gemeentelijke ombudsman. De vice-president van de Raad van State, mr. H. D. Tjeenk Willink legt in zijn bijdrage aan het jubileum de nadruk op de waarde van instituties, zoals de Raad van State en de Nationale ombudsman, voor het goed functioneren van de democratie. In de afgelopen jaren is zijns inziens de aandacht gegaan naar het doel van een organisatie, vooral in relatie tot doelmatigheid: naar het openbaar bestuur als een goedlopend bedrijf. Redeneert men vanuit het doel dan is de Gemeentelijke ombudsman iemand die een bepaalde hoeveelheid klachten binnen een bepaalde tijd met zo min mogelijk middelen onderzoekt en van een beoordeling voorziet. De waarde van het instituut- en dus het richtsnoer voor het handelen van de Gemeentelijke ombudsman- ligt echter vooral in de bijdrage die de ombudsman levert aan de kwaliteit van de overheid: aan de dienstbaarheid van de gemeente aan haar burgers. Een dienstbare overheid geeft burgers vertrouwen in de democratie. De kwaliteit van de dienstverlening laat zich omschrijven in termen van de behoorlijkheidsnormen. Het gaat dan om de goede omgangsvormen ofwel de gemeentelijke etiquette: hoe hoort het eigenlijk. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop burgers te woord worden gestaan, aan de kwaliteit van de informatie die burgers ontvangen of aan de tijdigheid van antwoorden. De wet schrijft voor dat de ombudsman in zijn beoordeling van een klacht aangeeft, welke behoorlijkheidsnorm geschonden is. Daarbij kan de ombudsman een aanbeveling doen, hoe men de schending van de norm kan goedmaken en in het vervolg kan voorkomen. Daarnaast beschikt hij over het instrument van het onderzoek uit eigen beweging: hij onderwerpt zelf gekozen onderdelen van het overheidshandelen aan onderzoek, beoordeelt deze en geeft, indien daartoe aanleiding is, aanbevelingen voor verbetering. Mr. Tjeenk Willink schrijft in zijn congresbijdrage in navolging van anderen- de indruk te hebben dat de individuele klachtenbeoordeling, zeker als deze met een korte interventie eindigt, voornamelijk ten voordele is van de gegoede burger. Die burger kent de weg in het bestuurlijk labyrint en krijgt met behulp van de ombudsman snel alsnog wat hem toekomt. Wat daarvan waar moge zijn, als het om de Nationale ombudsman gaat: ík krijg klachten vanuit álle lagen van de bevolking, niet in de laatste plaats van mensen die binnen de overheid de weg kwijt zijn geraakt. De voorziening is laagdrempelig: iedereen kan onaangekondigd op het spreekuur verschijnen of een sturen. Het kantoor is midden in de stad gehuisvest. De werkwijze is vaak informeel en ambtenaren van de gemeente worden direct benaderd. Verder vraagt mr.tjeenk Willink zich af of de snelle interventiemethode bij de Nationale ombudsman niet te veel als resultaat heeft, dat alleen de klager zelf nut van de ombudsman heeft. Andere burgers in vergelijkbare situaties zouden het nakijken hebben of langer in de wachtstand staan. Ook dat herken ik niet. In mijn jaarverslag leg ik verantwoording af over de gevolgde werkwijze en uitkomsten van alle klachten. Dat geldt ook als de klacht met een interventie wordt afgehandeld. Dat biedt burgers de gelegenheid te bekijken of ook zíj baat kunnen

7 6 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag hebben bij de uitkomst. Medewerkers van de gemeente kunnen lering trekken uit de beschreven gevallen. Doen zich in een bepaalde periode meer gelijksoortige klachten voor, dan is zoiets aanleiding tot een nadere analyse en een overleg op hoog politiek of ambtelijk niveau. In een dergelijk geval bespreek ik maatregelen, die voor meer burgers relevant zijn. De heer Tjeenk Willink ziet - ter voorkoming van de hiervoor geschetste gevaren- meer heil in het instrument van het onderzoek uit eigen beweging. In de Haagse situatie beschouw ik dat echter als "ultimum remedium". Een dergelijk onderzoek heeft naar mijn mening alleen zin, als binnen de organisatie geen ander onderzoek naar dezelfde problematiek loopt of alleen onderzoek waarbij het perspectief van waaruit een ombudsman kijkt, helemaal buiten beeld is. Onderzoek uit eigen beweging is tijdrovend en arbeidsintensief. Het onderzoek moet dan ook het gewenste resultaat kunnen hebben door de snelheid van het verschijnen van het rapport en de unieke inhoud. Omdat onderzoek uit eigen beweging een groot beslag legt op de beschikbare capaciteit, kan de individuele klachtenafhandeling vertraging oplopen. Dat is een hoge prijs. Individuele klagers kunnen voor een onafhankelijk oordeel en voor inspanningen om iets voor elkaar te krijgen wat via de rechter niet afdwingbaar is, alleen bij de ombudsman terecht. Bovendien hoeft het effect van de individuele klachtafhandeling zoals betoogd, niet beperkt te zijn tot die ene burger. Het College en de ambtenaren worden via het jaarverslag en de daaruit voortvloeiende aandacht bij de gemeenteraad, de samenleving en pers én door de rechtstreekse, persoonlijke benadering van de ombudsman erop aangesproken om de kwaliteit van de dienstverlening voor alle burgers in gelijke omstandigheden te verbeteren. Met democratie is het als met een brandend vuur. Je krijgt geen groot vuur door flinke houtblokken te stapelen en ze aan te steken. Een goed vuur heeft sprokkelhout en dunne takken nodig; pas als deze dan voldoende vlam gevat hebben, kun je er dikke blokken bij gooien. De afhandeling van individuele klachten is als het sprokkelhout: de ombudsman gooit de lucifer erbij en kan er toe bijdragen dat de organisatie het vuurtje verder stookt.

8 1. Een inleidend woord 7

9 8 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

10 2. Signalen 9 2. Signalen 1. Het aantal klachten over de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten/Wet Maatschappelijke Ondersteuning is al in het verlengde van het jaarverslag 2006 uitgebreid onder de aandacht gebracht van Raad en College van burgemeester en wethouders. De negatieve uitkomsten van de klachtenafhandeling hebben het College eind maart 2007 ertoe gebracht diep in te grijpen in de organisatie en de werkprocessen. In de tweede helft van het jaar 2007 zijn er aanmerkelijk minder klachten binnengekomen. Het ziet er naar uit dat de nieuwe werkmethoden die de hulpzoekende burger centraal stellen, het gewenste effect hebben. Een compliment is op zijn plaats voor de medewerkers die met grote aandacht en nauwgezetheid de behandeling van de klachten die bij mij waren binnengekomen, mede tot een goede oplossing hebben gebracht. Bij de inrichting van de nieuwe werkorganisatie is ruim gebruik gemaakt van bij de dienst beschikbare kennis en de opvattingen van de ombudsman. 2. De uitvoering van het gemeentelijke beleid om de stad schoner te maken kan nog sterk verbeterd worden gelet op het aantal en het soort klachten dat de ombudsman in 2007 bereikte. Het doet mij deugd dat het College van burgemeester en wethouders in de nota "Den Haag schoon", uitspreekt zo spoedig als mogelijk is af te zullen stappen van de civielrechtelijke benadering als het om verkeerd aangeboden huisvuilzakken gaat: in de nota is nog sprake van een overgang naar het systeem van de bestuurlijke boete maar intussen hebben mij berichten bereikt dat wellicht zal worden gekozen voor de bestuurlijke strafbeschikking. Dit lijkt slechts voer voor juristen, maar de praktische gevolgen zijn wel degelijk in het voordeel van de burger. Het voorkomt grote ergernis bij burgers die niet snappen dat zij geen bezwaar kunnen maken. Het sluit beter aan bij binnen de gemeente gebruikelijke handelwijzen en taalgebruik; de informatieverstrekking richting de burger wordt er simpeler door. Daarmee zijn helaas niet alle problemen de wereld uit. Ook een goede uitvoering van het systeem van bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking vraagt om snelle gemeentelijke actie na het constateren van een verkeerd aangeboden huisvuilzak. Het vraagt om een waarschuwingssystematiek die aansluit bij het gegeven dat mensen overdag werken en daarom niet kunnen reageren op een controleur die aanbelt om te vragen alsnog de huisvuilzak correct aan te bieden. Beter geen waarschuwingssignaal dan een half signaal. Ook zal de gemeente met inhoudelijke argumenten moeten komen als een burger aangeeft de boete niet te willen betalen. Standaardantwoorden zijn niet voldoende, en er moet daadwerkelijk onderzoek naar de beweringen van een burger worden gedaan. Kortom, nu de uitvoering van het beleid opnieuw wordt ingericht, doet zich een nieuw moment voor om de uitvoering van het beleid goed op te zetten. Zo kan aan de ook in dit jaarverslag gemaakte opmerkingen recht worden gedaan. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 3. Er was in 2007 een opvallende toename van het aantal klachten over defecte straatverlichting en verkeerslichten. Burgers deden meldingen van kapotte lichten bij het Gemeentelijk Contactcentrum, vaak meer dan eens. Zij moesten dan na verloop van tijd merken dat de situatie niet veranderde. Voor een deel betrof het slecht "verwachtingenmanagement". Na overleg met het betrokken afdelingshoofd zijn de meldformulieren op internet enigszins aangepast. Burgers moeten voortaan rekening houden met een reparatietermijn van vijf dagen: met aannemers was namelijk afgesproken dat zij binnen deze tijd in plaats van het beloofde aantal van drie dagen - de reparatie moesten verrichten. Daarnaast is de standaardinstelling op het formulier aangepast: in principe wordt men nu niet op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De dienst bleek namelijk niet in staat alle wensen om geïnformeerd te worden, te kunnen honoreren. Deze aanpassingen nemen overigens niet weg, dat er nog onvoldoende terugkoppeling naar burgers is, wanneer men om wat voor reden dan ook er niet in slaagt de reparatie

11 10 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag tijdig te verrichten. Hierover heb ik een gesprek gehad met het hoofd van het Gemeentelijk Contactcentrum, het hoofd van de betrokken afdeling en de waarnemend algemeen directeur van de dienst Stadsbeheer. Men gaf aan bezig te zijn met verbeteringen in het meldsysteem. In principe is de afspraak dat burgers waarbij sprake is van een bijzondere situatie, worden geïnformeerd over de achtergronden. Men was doende een plan van aanpak op te stellen om herhaalde klachten uit het systeem te kunnen filteren. Of de te nemen maatregelen voldoende effect zullen sorteren moet worden afgewacht. 4. Het meldsysteem gaat ervan uit dat direct contact tussen burger en betrokken ambtenaar achterwege kan blijven. Soms lieten burgers de ombudsman weten prijs te stellen op persoonlijk contact met een verantwoordelijk medewerker op het stadsdeelkantoor. Ik heb er op zich begrip voor dat het beleid is ingericht op de "click-call-face" gedachte. Als er snel op klachten en meldingen wordt gereageerd, is dat een goed uitgangspunt. Als mensen echter vaker contact zoeken, is het achterliggende probleem meestal complexer. Het volstaat dan niet de burger op afstand te houden. De directie van Stadsbeheer heeft aangegeven, dat men het probleem herkent. Men is bezig een zogenaamde tweede lijn op te zetten als het meer complexe dan wel herhaalde klachten betreft. Ook het personeel dat burgers in het Gemeentelijke Contactcentrum te woord staat, wordt verder opgeleid om onderscheid te leren maken in het type klacht en type klager. 5. Ook dit jaar hebben de diensten veel klachten die bij mij waren binnengekomen, alsnog zelf naar tevredenheid van klagers afgehandeld. Meestal gebeurde dit binnen de gestelde termijnen. Het is belangrijk, dat diensten langs die weg zelf de gelegenheid krijgen alsnog het geschonden vertrouwen te herstellen. Kennelijk zijn het ook de vreemde ogen die dwingen; anders valt het niet helemaal te verklaren dat klachten waar burgers op een andere manier aandacht voor vragen via de weg van de ombudsman in vaak korte tijd verholpen worden. 6. Het aantal klachten over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand is in 2007 sterk gedaald. Wellicht heeft dat een relatie met een verminderd beroep op deze wet, omdat het in 2007 ook beter ging met de economie. De directie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten heeft te kennen gegeven ook met behulp van bijscholing van de medewerkers en herinrichting van de werkprocessen aan de daling van het aantal klachten te willen bijdragen. 7. Tijdens de behandeling van het jaarverslag 2006 heeft een aantal raadsleden het onderwerp lokale ombudsman vanuit een politieke partij ; aan de orde gesteld. Zoals ik toen heb laten weten, is dit ook een onderwerp van gesprek tussen de ombudslieden van de grote steden (verenigd in het zogenaamde COLOM: collegiaal overleg lokale ombudslieden) en de Nationale ombudsman in zijn hoedanigheid van ombudsman van een aantal gemeenten. De Nationale ombudsman heeft intussen de commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een brief geschreven en aangegeven het gebruik van de term lokale ombudsman door plaatselijke afdelingen van politieke partijen niet gelukkig te vinden. Het COLOM heeft van deze actie met instemming kennisgenomen. Het COLOM heeft met een aantal politieke partijen over het fenomeen gesproken. Deze politieke partijen hebben begrip voor het standpunt, dat de term ombudsman gereserveerd zou moeten zijn voor de door de gemeenteraad benoemde ombudslieden. Verwarring over functie-inhoud en bevoegdheden zowel bij burgers als bij ambtenaren kan het gevolg zijn als de term breed ingang zou vinden. Het COLOM heeft met deze partijen afgesproken dat zij zullen bezien, op welke wijze zij het standpunt van de ombudslieden onder de aandacht kunnen brengen bij de lokale afdelingen van de politieke partijen.

12 2. Signalen In 2008 zal de herinrichting van de stadsdeelkantoren een feit worden. Deze herinrichting is van belang voor burgers, die dichter bij huis terecht kunnen voor zaken die hun directe leefomgeving betreffen. Bij een dergelijke herinrichting horen ook reorganisaties. Ervaring leert dat tijdens een reorganisatie de aandacht van het betrokken personeel meer intern dan extern gericht is. Hopelijk besteedt de gemeente ook aan dit aspect van de herinrichting aandacht, zodat situaties waarop de hier getoonde cartoon betrekking heeft, achterwege blijven. 9. Tot slot past traditiegetrouw, maar daarom niet minder gemeend, een compliment aan al die medewerkers die de ombudsman snel en deskundig behulpzaam zijn bij het onderzoek naar ingediende klachten. Zij zijn gelukkig in de meerderheid.

13 12 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

14 3. De klachten en de aantallen Klachten en aantallen - Er zijn in 2007 bijna evenveel klachten als in 2006 binnengekomen. De neemt een steeds belangrijker aandeel in, in de wijze waarop klachten de ombudsman bereiken. Het aantal burgers dat op het spreekuur verschijnt, is in aantal afgenomen. Vooralsnog is dit overigens geen reden het spreekuur af te schaffen. De mensen die er wel komen, hebben vaak behoefte aan deze laagdrempelige toegang tot de ombudsman. - In 2007 is gewerkt volgens een nieuwe indeling met betrekking tot de uitkomsten. Aan de gewoonte om klachten als beëindigd te beschouwen als er een bevredigende interventie was gedaan en vervolgens geen oordeel uit te spreken, en de gewoonte om burgers hun al dan niet gegronde klacht te laten intrekken waardoor een schriftelijke afhandeling achterwege kon blijven, is een einde gemaakt. Dit was in het jaarverslag 2006 al aangekondigd. Alle (deels) gegronde - en (deels) ongegronde klachten worden in het jaarverslag besproken, ook als er geen schriftelijke afhandeling heeft plaatsgevonden. Op de website staan de schriftelijk afgehandelde klachten apart vermeld onder de rubriek "rapportages". Het aantal beëindigde klachten is dus gedaald, en het aantal gegronde klachten gestegen. - Bij de bespreking van het jaarverslag 2006 in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën is gevraagd om naast de korte inhoudelijke bespreking van de klachten ook aan te geven wélke specifieke behoorlijkheidsnorm om wélke reden is geschonden. Per gegronde klacht is dit daarom nu beschreven. De behoorlijkheidsnormen zelf staan in de bijlage beschreven. Deze normen zijn op verzoek van de Nationale ombudsman opgesteld en worden door alle leden van het COLOM gebruikt. - Ook in 2007 waren er nog veel klachten over de afhandeling van brieven. Daarom is opnieuw de bijlage met aanbevelingen over de afhandeling van burgerbrieven, zoals opgesteld door de Nationale ombudsman toegevoegd. - Een groot aantal gegronde klachten heeft zijn oorsprong in klachten over de Wet Voorzieningen Gehandicapten, verkeerd aangeboden huisvuilzakken en straatverlichting. Over deze drie onderwerpen is in het onderdeel Signalen ( 2.1) apart gerapporteerd.

15 14 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag 4. Het overzicht van de behandelde klachten Tabel 1 Overzicht van de aanmeldingen in de afgelopen jaren Tabel 2 Overzicht ontvangen klachten in Per telefoon 39 * 30 * 46 * Spreekuur 240 ** 246 ** 197 ** Per brief Per fax Per Totaal * Voor zover deze hebben geleid tot een nader onderzoek. ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in

16 4. Het overzicht van de behandelde klachten 15 Tabel 3 Overzicht van de klachtenafhandeling in Totaal ontvangen klachten Openstaand per 1 januari Totaal af te handelen klachtendossiers Afgehandelde klachtendossiers/verzoeken Overgeheveld naar het volgend jaar Tabel 4 Afgehandelde klachten in het jaarverslag naar uitkomst uitgesplitst afwachten beëindigd deels gegrond, deels informatie verstrekt deels gegrond, deels ongegrond deels gegrond, deels ongegrond met aanbeveling deels gegrond, deels onbevoegd deels ongegrond, deels onbevoegd gegrond gegrond met aanbeveling informatie verstrekt ingetrokken (zou gegrond geweest zijn) ingetrokken (zou ongegrond geweest zijn) kenbaarheid niet verplicht onbevoegd verklaard onbevoegd, verwezen ongegrond ongegrond met aanbeveling Totaal afgehandelde klachtendossiers/verzoeken

17 16 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag Tabel 5 Overzicht van de behoorlijkheidsnormen van de klachten, zoals toegedeeld aan de diensten Behoorlijkheidsnormen* actieve en adequate informatieverstrekking actieve en adequate informatieverwerving adequate organisatorische voorzieningen administratieve nauwkeurigheid correcte bejegening (dienstbaarheid) correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen) coulance gelijkheid hoor en wederhoor onpartijheid/onvooringenomenheid privacy-recht (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) professionaliteit rechtszekerheid (gevolg geven aan rechterlijke uitspraken) rechtszekerheid (opgewekt vertrouwen) redelijkheid verbod van misbruik van bevoegheid (verbod van detournement de pouvoir) voortvarendheid * Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten, omdat de behoorlijkheidsnormen uit sommige klachten meer dan één dienst raken. Het jaar 2005 is niet beschikbaar volgens deze nieuwe indeling. Den Haag, maart 2008 De Gemeentelijke ombudsman, mevrouw mr H.L.G. Seuren

18 17

19 18 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

20 4. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie 19 Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bestuursdienst 21 Brandweer 25 Burgemeester 27 Dienst Burgerzaken 29 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 35 Dienst Openbare Bibliotheek 41 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 43 Dienst Stadsbeheer 53 Dienst Stedelijke Ontwikkeling 79 Facilitaire Dienst 89 Gemeentelijke Belastingdienst 95 Haeghe Groep 97 Jeugdtandzorg 99 Leden van het College van Burgemeester en Wethouders 101

21 20 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

22 Overzicht behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie: BESTUURSDIENST 21 BESTUURSDIENST Aantal klachten: 10 Waarvan: - Beëindigd 3 - Gegrond 3 - Informatie verstrekt 1 - Kenbaarheid 1 - Onbevoegd 1 - Ongegrond 1 *Behoorlijkheidsnormen Zorgvuldigheid: instructienormen - actieve en adequate informatieverstrekking 1 - adequate organisatorische voorzieningen 1 - administratieve nauwkeurigheid 1 - correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen) 1 - voortvarendheid 1 *Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn. Het aantal behandelde klachten als hierboven aangegeven komt niet overeen met het aantal samenvattingen van klachten hieronder. Gegronde klachten Dossier (zie ook DSO) (Klachtenservice, klachten) Behoorlijkheidsnorm: adequate organisatorische voorzieningen. Van de gemeente mag worden verwacht dat de administratieve organisatie zodanig is ingericht dat binnengekomen brieven goed worden geregistreerd, van een ontvangstbevestiging worden voorzien en tijdig worden beantwoord. Beide diensten hebben niet gereageerd op brieven van klaagster, waardoor in strijd is gehandeld met het behoorlijkheidsvereiste van adequate organisatorische voorzieningen. Ook indien op de binnengekomen brief telefonisch wordt gereageerd, verdient het aanbeveling een ontvangstbevestiging te sturen. De dienst heeft de aanbeveling overgenomen Hallo, is daar iemand Klaagster heeft in verband met de uitoefening van haar bedrijf twee brieven verzonden. Eentje naar de Bestuursdienst (BSD) en eentje naar de dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Van beide diensten verneemt zij niets, waarop zij een rappel stuurt naar de diensten met het verzoek om een ontvangstbevestiging. Wederom blijft het volkomen stil vanuit beide diensten. Een tweede rappel volgt in combinatie met een brief aan de ombudsman. Klaagster vraagt de ombudsman zich met de kwestie te bemoeien, opdat zij een antwoord krijgt van de diensten. De ombudsman neemt contact op met de diensten en beide laten zij weten dat er sprake is van een fout. Bij de DSO zijn klaagsters brieven ontvangen en was de afhandeling ook al in

23 22 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag volle gang. Klaagster had in haar brief terecht gewezen op fouten die de DSO zou hebben gemaakt in haar richting en de DSO was druk doende deze te herstellen. Klaagster kon binnen enkele dagen een reactie tegemoet zien. De behandelend medewerker van de DSO liet de ombudsman weten dat zij in deze brief in zou gaan op de gemaakte fouten met betrekking tot de ontvangstbevestiging. Zij zegde toe excuses te zullen maken richting klaagster. De ombudsman heeft inmiddels een afschrift van de bewuste brief ontvangen. Klaagsters klacht in deze was gegrond. Bij de Bestuursdienst is een andere fout gemaakt. De brieven van klaagster waren ook hier ontvangen en naar aanleiding van de eerste brief is telefonisch contact opgenomen met klaagster. Hierna is niemand op het idee gekomen om klaagster nog een ontvangstbevestiging te sturen. De manager van het bewuste cluster heeft de ombudsman inmiddels laten weten dat de handelwijze met betrekking tot ontvangstbevestigingen is aangepast en dat een en ander nogmaals is besproken met de medewerkers. Telefonisch contact is prima, maar dat moet niet in de plaats komen van een ontvangstbevestiging. Klaagsters klacht over de BSD is derhalve ook gegrond. De ombudsman heeft de kwestie met klaagster besproken, waarbij zij aangaf dat beide diensten zich keurig hebben gehouden aan de met de ombudsman gemaakte afspraken. Klaagster behoefde geen schriftelijke afhandeling van haar klacht door de ombudsman. Dossier (Klantenservice, schadeclaim) Behoorlijkheidsnorm: administratieve nauwkeurigheid, correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen). Van de gemeente mag worden verwacht, dat men nauwkeurig omgaat met salarisberekeningen van (oud-) medewerkers. Door traag te reageren op een melding over een mogelijk gemaakte foutieve berekening en niet royaal verontschuldigingen aan te bieden is gehandeld in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van administratieve nauwkeurigheid en correcte bejegening. Foutje bedankt! Via de Bestuursdienst ontvangt klager al jaren stipt op tijd een maandelijkse aanvulling op zijn invaliditeitspensioen. Totdat die aanvulling zomaar een keer niet op tijd gestort wordt. Uit telefonische navraag blijkt dat door een systeemfout er een veel te hoog bedrag aan klager uitbetaald dreigde te worden. Dat wordt net op tijd ontdekt met als gevolg dat het juiste bedrag handmatig verwerkt moest worden waarmee helaas extra tijd gemoeid was geweest. De volgende maand echter ontvangt klager een loonstrook waarop nu zwart op wit een aanzienlijk hogere aanvulling vermeld staat. In de veronderstelling dat het de vereffening van een pensioengat betreft, brengen klager en zijn gezin een toast op elkaar uit. Dan blijkt er tot klagers grote teleurstelling wederom sprake van een fout. Klager verwacht vervolgens een bepaalde tegemoetkoming maar ontvangt slechts een excuusbrief. Daarmee lijkt de kous af. Totdat klager op jurisprudentie stuit waaruit blijkt dat door een rechter aan een belastingplichtige een aanzienlijk belastingvoordeel is toegekend als gevolg van een fout door de belastingdienst. Klager verwacht met de uitspraak in de hand van de gemeente dat ze met wat meer over de brug komt dan alleen een magere excuusbrief. De contacten lopen aanvankelijk wat stroef maar door tussenkomst van de ombudsman komt er schot in de zaak en begrip van de dienst voor klagers zienswijze. Uiteindelijk wordt er door de dienst een mooie bos bloemen en een cadeaubon bij klager afgeleverd.

24 Overzicht behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie: BESTUURSDIENST 23 Dossier (zie ook de DSO) (Ondernemen, starten en uitbreiden onderneming) Behoorlijkheidsnorm: voortvarendheid, actieve en adequate informatieverstrekking. Van de gemeente mag worden verwacht dat men binnen redelijke termijn reageert op brieven. Door hangende de besluitvorming, die door verschillende omstandigheden ernstige vertraging oploopt en door vergeetachtigheid nog verdere vertraging krijgt, de betrokkenen niet te informeren over de vertraging handelt de gemeente in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van voortvarendheid en adequate en actieve informatieverstrekking. De eenvoud van het tussenbericht Klager brengt namen een stichting zijn klacht in. Zijn stichting zou een ambtelijke toezegging hebben gekregen over een vestigingssubsidie. Het College zou eigenlijk al akkoord zijn gegaan. Nu is het maanden later en blijft het oorverdovend stil. Het blijkt uit onderzoek van de ombudsman, dat het College, alvorens definitief te beslissen, op bepaalde punten nog nadere informatie wilde. Toen is het zomer geworden en is het afronden van het dossier er bij ingeschoten. Na de interventie van de ombudsman belooft men een tussenbericht te sturen. Uiteindelijk gaat het toch nog snel het College ziet zijn vragen tot tevredenheid beantwoord en verleent de gevraagde subsidie. Slordig om de stichting niet van de vertraging op de hoogte te stellen en ook niet netjes om zelfs na de zomervakantie het dossier niet snel af te ronden, oordeelt de ombudsman. Ongegronde klacht Dossier (zie ook de DSB) (Leefomgeving en veiligheid, overlast) Niet aan alle ergernissen kan met regels een einde worden gemaakt Een garagebedrijf in een woonwijk geeft levendigheid maar ook overlast. Klager heeft de indruk dat die overlast komt omdat regels worden overtreden zonder dat de gemeente ertegen optreedt. Hij vraagt om meer handhaving. Een tijdje wordt het bedrijf op de voet gevolgd door medewerkers van de afdeling Leefbaarheid en Toezicht. Na verloop van tijd wordt de controle weer teruggebracht tot normale proporties. Klager richt zich opnieuw tot de gemeente: het oude liedje zou weer klinken: auto s zonder nummerbord staan op straat en nog veel meer dingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van een garage. Navraag leert de ombudsman, dat nog steeds een oogje wordt gehouden op de garage. Het handhavingteam is bereid om telkens als daadwerkelijk sprake is van overlast, langs te komen en te bekijken wat er via handhaving kan worden opgelost. Men zegt er wel bij, dat niet alle situaties illegaal zijn. Soms kan overlast alleen worden beëindigd door met buren onderling afspraken te maken. Daarom heeft de gemeente ook het initiatief genomen tot mediation: mensen moeten onder begeleiding van een neutrale derde persoon zelf oplossingen aandragen en afspraken maken. De ombudsman geeft aan dat deze weg in de buurt de enige manier is om te komen tot oplossingen. Handhaving van regels werkt alleen als er regels zijn. En mediation werkt alleen als alle betrokken partijen daadwerkelijk bereid zijn oplossingen te zoeken en zich aan afspraken te houden. Ze moedigt klager aan zich voor het welslagen van dit traject in te zetten en ziet in eerste instantie van verdere bemoeienis af. Na enige tijd meldt klager zich weer: de mediation komt niet uit de verf. Hij vraagt de ombudsman zich toch uit te spreken. Waarschijnlijk tot teleurstelling van klager verklaart zij de

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe

Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, januari 2012 doc. nr.: 12.005683 Klachtenrapportage 2011 gemeente Olst-Wijhe INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overzicht klachten 4 3. Analyse 6 3.1 Aard van de klachten 3.2 Oordeel over de klachten

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken

Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman ` Dubbele leges voor één vergunning Gemeente Almere Dienst Publiekszaken 30 juni 2009 RA0939617 Samenvatting Een vrouw dient in Almere een bouwaanvraag in voor een uitbouw

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

*Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn.

*Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn. DIENST BURGERZAKEN Aantal klachten: 46 Waarvan: - Beëindigd 11 - Deels gegrond en deels ongegrond 1 - Informatie verstrekt 15 - Ingetrokken (zou gegrond geweest zijn) 1 - Ingetrokken (zou ongegrond geweest

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kansloos bezwaar in plaats van correctie bij foute jaaropgaven Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Handhaving Dienstencentrum, Juridische Zaken 18 september 2012

Nadere informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie

Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie Rapport Gemeentelijke Ombudsman Driejarig kind blijft alleen ingeschreven Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Dienst Persoons- en Geo-informatie 20 september 2011 RA111227 Samenvatting Een vrouw verhuist

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus Rapportnummer: 2011/246

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus Rapportnummer: 2011/246 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/246 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Losser hem naar

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Trage behandeling restitutieverzoek

Trage behandeling restitutieverzoek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage behandeling restitutieverzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oud-West RA0612517 21 december 2006 Samenvatting Op 9 januari 2004 wijst verzoekster

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 011 RAPPORT Verzoeker De heer M. H. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer 2013

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst

Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst Rapport Gemeentelijke Ombudsman Hoegenaamd verkeerd geregistreerd Gemeente Almere Publieksdienst 25 maart 2009 RA0936013 Samenvatting Een inwoner van Almere heeft een dubbele geslachtsnaam met een tussenvoegsel.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND KLACHTENREGELING VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Nadere informatie

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet

Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout na 2 jaar, 27 telefoontjes en 7 brieven niet hersteld Gemeente Amsterdam Waternet 28 april 2010 RA1050818 Samenvatting In het najaar van 2007 ontstaat onenigheid tussen

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : 14.1.037 Klacht Er is verzoeker, in tegenstelling tot wat de sociale dienst

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301

Rapport. Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 Rapport Datum: 10 december 2007 Rapportnummer: 2007/301 2 Klacht Verzoeker klaagt er namens de Buurtvereniging Bieberglaan over dat de gemeente Breda niet of niet adequaat heeft gereageerd op door de buurtvereniging

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen actie tegen bouwoverlast buiten kantooruren Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Samenvatting 1 juni 2012 RA120866 Twee buren ondervinden overlast van bouwwerkzaamheden

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/078 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer Dossiernummer 2012 069 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R. A. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer 2012

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054 Rapport Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013 Rapportnummer: 2013/054 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK slordig te werk is gegaan bij het innen van de eigen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel. Geachte heer, mevrouw, De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 26 juni 2014 ons kenmerk : 540230 uw brief van : --- behandeld door : J.A.M. van den Dungen uw kenmerk : ---

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond. Rapport Een onderzoek naar de informatieverstrekking door de gemeente Schiermonnikoog over de verhoging van de leges voor grafrechten en naar de mogelijkheid van een betalingsregeling. Oordeel Op basis

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015;

gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.; 15 juni 2016, vast te stellen de navolgende Interne Klachtenregeling 2015; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II1 2016.28159 23/06/2016 Interne Klachtenregeling 2015 Het college van de gemeente Woensdrecht gelezen het advies van de ondernemingsraad d.d.;

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149

Rapport. Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 Rapport Datum: 12 juli 2007 Rapportnummer: 2007/149 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) hem onheus heeft bejegend toen hij begin mei 2006

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV

Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV blad 1 Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Klachtenreglement De Landelijke Expertisebalie BV Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059

Rapport. Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Rapport Publicatiedatum 4 juli 2016 Rapportnummer 2016/059 Wat is de klacht? Mevrouw V. klaagt erover dat zij na 15 maanden nog steeds geen inhoudelijke reactie op haar verzoek om schadevergoeding heeft

Nadere informatie

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 31 mei 2010 RA1051733 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Belastingen

Nadere informatie

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de bejegening, doen of nalaten van de SALUDE GROEP BV of één van haar medewerkers. Een

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : 14.1.052 Klacht Verzoekers zijn het er niet mee eens dat er geen rekening is gehouden met hun persoonlijke

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053

Rapport. Oordeel. Datum: 18 april 2017 Rapportnummer: 2017/053 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld in verband met de (informele) afhandeling van een bezwaarschrift. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV):

Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): 1. vanaf januari 2007 diverse malen haar op 9 oktober 2005 overleden zoon heeft aangeschreven over

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november Rapportnummer: 2013/161

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november Rapportnummer: 2013/161 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november 2013 Rapportnummer: 2013/161 2 Klacht Verzoekers klagen over de wijze waarop de Immigratie- en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen

Dakkapel kan wél Gemeente Diemen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Dakkapel kan wél Gemeente Diemen 23 oktober 2009 RA0943372 Samenvatting Een inwoner van Diemen en twee buren vragen een bouwvergunning aan voor een dakkapel met loggia.

Nadere informatie

Klachtenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2013

Klachtenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2013 Klachtenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2013 1. Toepassingsbereik en organisatie Deze regeling is van toepassing op klachten in de betekenis van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142

Rapport. Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142 Rapport Datum: 8 mei 2002 Rapportnummer: 2002/142 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Leeuwarden, zijn klacht van 14 november 2001 bij brief van 3 januari 2002 ongegrond heeft verklaard

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2008

Jaarverslag klachten 2008 Jaarverslag klachten 8 Inleiding Sinds 2 hebben wij een klachtenregeling, deze regeling is een uitwerking van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betreft het interne klachtrecht. Intern

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR603437_1

CVDR. Nr. CVDR603437_1 CVDR Officiële uitgave van Scherpenzeel. Nr. CVDR603437_1 7 november 2017 Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent klachtenafhandeling Verordening Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer O. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Stadsbeheer Dossiernummer: 2014.1376 Datum:

Nadere informatie

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord

Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord AGP 14 Richtlijn klachtenprocedure Veiligheidsregio Brabant-Noord Artikel 1 Reikwijdte regeling Deze richtlijn is van toepassing op klachten die op grond van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178

Rapport. Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178 Rapport Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in het gegrond verklaren van verzoekers klacht over onjuiste

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand. Dossiernummer 2016 099 Rapport Verzoeker De heer B. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november 2016. Het betreft de gemeente Twenterand. Klacht

Nadere informatie

Dossiernummer Rapport. Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker.

Dossiernummer Rapport. Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker. Dossiernummer 2016 029 Rapport Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 8 april 2016 en een aanvulling op 11 april 2016. Het

Nadere informatie

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak Rapport Gemeentelijke Ombudsman Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak 6 februari 2013 RA121464 Samenvatting Een vrouw lijdt aan een ziekte van het

Nadere informatie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rapport Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Publicatiedatum: 16 september 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 juli 2013 RA131190 Samenvatting Een vrouw vraagt aan het Stadsdeel

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 051 RAPPORT Verzoeker De heer G. G. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer 2013 051.

Nadere informatie

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven 23 juli 2007 RA0713703 Samenvatting Een vrouw vraagt bij de Dienst Zorg en Samenleven een speciale fiets aan. Bijna acht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht. Datum: 7 maart Rapportnummer: 2012/035

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht. Datum: 7 maart Rapportnummer: 2012/035 Rapport Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht Datum: 7 maart 2012 Rapportnummer: 2012/035 2 Klacht Verzoeker, een werkgever, klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) zond verzoeker hiervoor op 4 november 2006 een beschikking met een sanctiebedrag van 40. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de officier van justitie bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) op geen enkele wijze heeft gereageerd op zijn herhaalde schriftelijke verzoek

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Rapport. Naast excuus ook een passende compensatie. Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van.

Rapport. Naast excuus ook een passende compensatie. Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van. Rapport Naast excuus ook een passende compensatie Een onderzoek naar de afhandeling van een verzoek compensatie van geleden schade Publicatiedatum: 20 november 2014 Rapportnummer: 2014 /168 20 14/16 8

Nadere informatie

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Rapport Geduld, een schone zaak? Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de gemeente Voorschoten gegrond.

Nadere informatie

****, SINT-MICHIELS%STEL

****, SINT-MICHIELS%STEL ****, SINT-MICHIELS%STEL gemeente De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel datum : 19 mei 2016 ons kenmerk uw brief van behandeld door uw kenmerk doorkiesnummer

Nadere informatie

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord 21 februari 2006 RA0713142 Samenvatting

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017

Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017 Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017 NPEX BV is een beleggingsonderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Klachtenregeling ZOOV 2017 Klachtenprocedure ZOOV Conceptversie december 2016

Klachtenregeling ZOOV 2017 Klachtenprocedure ZOOV Conceptversie december 2016 Klachtenregeling ZOOV 2017 Klachtenprocedure ZOOV 2017 Conceptversie december 2016 1 Inhoud 2 Klachtenregeling ZOOV 2017... 2 3 Klachtenprocedure ZOOV 2017... 4 Artikel 1 Doelstelling klachtenprocedure...

Nadere informatie

Verzoeker klaagt er over dat de Kamer van Koophandel Noord-Nederland (hierna KvK):

Verzoeker klaagt er over dat de Kamer van Koophandel Noord-Nederland (hierna KvK): Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de Kamer van Koophandel Noord-Nederland (hierna KvK): de adresgegevens van het bedrijf van verzoeker niet tijdig heeft gewijzigd ondanks dat hij in een

Nadere informatie

Bezwaar tegen beslagvrije voet zoekgeraakt Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Bezwaar tegen beslagvrije voet zoekgeraakt Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Bezwaar tegen beslagvrije voet zoekgeraakt Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 2 december 2008 RA0832020 Samenvatting Op 30 januari 2007 legt de Dienst Belastingen Gemeente

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag Datum: 9 mei 2012 Rapportnummer: 2012/077 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Huurcommissie: niet de juiste

Nadere informatie