ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG"

Transcriptie

1 ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG Jaarverslag 2007

2 Jaarverslag 2007 Ombudsman Gemeente Den Haag

3 2 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

4 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend woord 5 2. Signalen 9 3. De klachten en de aantallen Het overzicht van de behandelde klachten Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bijlagen 105

5 4 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag A. Lorenzetti: "Allegoria di Buon Governo Palazzo Pubblico, Siena (Italië) ofwel Lofzang op het goede bestuur van de stad

6 1. Een inleidend woord 5 1. Een inleidend woord Hoe stook je een vuurtje? Ofwel de bijdrage van het instituut Gemeentelijke ombudsman aan het goede bestuur van de stad. Het jaar 2007 was een jubileumjaar voor het instituut ombudsman. De Nationale ombudsman bestond vijfentwintig jaar. Tijd dus voor een congres met bundel en toespraken. Die bijdragen geven stof tot nadenken over de betekenis van het instituut Gemeentelijke ombudsman. De vice-president van de Raad van State, mr. H. D. Tjeenk Willink legt in zijn bijdrage aan het jubileum de nadruk op de waarde van instituties, zoals de Raad van State en de Nationale ombudsman, voor het goed functioneren van de democratie. In de afgelopen jaren is zijns inziens de aandacht gegaan naar het doel van een organisatie, vooral in relatie tot doelmatigheid: naar het openbaar bestuur als een goedlopend bedrijf. Redeneert men vanuit het doel dan is de Gemeentelijke ombudsman iemand die een bepaalde hoeveelheid klachten binnen een bepaalde tijd met zo min mogelijk middelen onderzoekt en van een beoordeling voorziet. De waarde van het instituut- en dus het richtsnoer voor het handelen van de Gemeentelijke ombudsman- ligt echter vooral in de bijdrage die de ombudsman levert aan de kwaliteit van de overheid: aan de dienstbaarheid van de gemeente aan haar burgers. Een dienstbare overheid geeft burgers vertrouwen in de democratie. De kwaliteit van de dienstverlening laat zich omschrijven in termen van de behoorlijkheidsnormen. Het gaat dan om de goede omgangsvormen ofwel de gemeentelijke etiquette: hoe hoort het eigenlijk. Denk bijvoorbeeld aan de wijze waarop burgers te woord worden gestaan, aan de kwaliteit van de informatie die burgers ontvangen of aan de tijdigheid van antwoorden. De wet schrijft voor dat de ombudsman in zijn beoordeling van een klacht aangeeft, welke behoorlijkheidsnorm geschonden is. Daarbij kan de ombudsman een aanbeveling doen, hoe men de schending van de norm kan goedmaken en in het vervolg kan voorkomen. Daarnaast beschikt hij over het instrument van het onderzoek uit eigen beweging: hij onderwerpt zelf gekozen onderdelen van het overheidshandelen aan onderzoek, beoordeelt deze en geeft, indien daartoe aanleiding is, aanbevelingen voor verbetering. Mr. Tjeenk Willink schrijft in zijn congresbijdrage in navolging van anderen- de indruk te hebben dat de individuele klachtenbeoordeling, zeker als deze met een korte interventie eindigt, voornamelijk ten voordele is van de gegoede burger. Die burger kent de weg in het bestuurlijk labyrint en krijgt met behulp van de ombudsman snel alsnog wat hem toekomt. Wat daarvan waar moge zijn, als het om de Nationale ombudsman gaat: ík krijg klachten vanuit álle lagen van de bevolking, niet in de laatste plaats van mensen die binnen de overheid de weg kwijt zijn geraakt. De voorziening is laagdrempelig: iedereen kan onaangekondigd op het spreekuur verschijnen of een sturen. Het kantoor is midden in de stad gehuisvest. De werkwijze is vaak informeel en ambtenaren van de gemeente worden direct benaderd. Verder vraagt mr.tjeenk Willink zich af of de snelle interventiemethode bij de Nationale ombudsman niet te veel als resultaat heeft, dat alleen de klager zelf nut van de ombudsman heeft. Andere burgers in vergelijkbare situaties zouden het nakijken hebben of langer in de wachtstand staan. Ook dat herken ik niet. In mijn jaarverslag leg ik verantwoording af over de gevolgde werkwijze en uitkomsten van alle klachten. Dat geldt ook als de klacht met een interventie wordt afgehandeld. Dat biedt burgers de gelegenheid te bekijken of ook zíj baat kunnen

7 6 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag hebben bij de uitkomst. Medewerkers van de gemeente kunnen lering trekken uit de beschreven gevallen. Doen zich in een bepaalde periode meer gelijksoortige klachten voor, dan is zoiets aanleiding tot een nadere analyse en een overleg op hoog politiek of ambtelijk niveau. In een dergelijk geval bespreek ik maatregelen, die voor meer burgers relevant zijn. De heer Tjeenk Willink ziet - ter voorkoming van de hiervoor geschetste gevaren- meer heil in het instrument van het onderzoek uit eigen beweging. In de Haagse situatie beschouw ik dat echter als "ultimum remedium". Een dergelijk onderzoek heeft naar mijn mening alleen zin, als binnen de organisatie geen ander onderzoek naar dezelfde problematiek loopt of alleen onderzoek waarbij het perspectief van waaruit een ombudsman kijkt, helemaal buiten beeld is. Onderzoek uit eigen beweging is tijdrovend en arbeidsintensief. Het onderzoek moet dan ook het gewenste resultaat kunnen hebben door de snelheid van het verschijnen van het rapport en de unieke inhoud. Omdat onderzoek uit eigen beweging een groot beslag legt op de beschikbare capaciteit, kan de individuele klachtenafhandeling vertraging oplopen. Dat is een hoge prijs. Individuele klagers kunnen voor een onafhankelijk oordeel en voor inspanningen om iets voor elkaar te krijgen wat via de rechter niet afdwingbaar is, alleen bij de ombudsman terecht. Bovendien hoeft het effect van de individuele klachtafhandeling zoals betoogd, niet beperkt te zijn tot die ene burger. Het College en de ambtenaren worden via het jaarverslag en de daaruit voortvloeiende aandacht bij de gemeenteraad, de samenleving en pers én door de rechtstreekse, persoonlijke benadering van de ombudsman erop aangesproken om de kwaliteit van de dienstverlening voor alle burgers in gelijke omstandigheden te verbeteren. Met democratie is het als met een brandend vuur. Je krijgt geen groot vuur door flinke houtblokken te stapelen en ze aan te steken. Een goed vuur heeft sprokkelhout en dunne takken nodig; pas als deze dan voldoende vlam gevat hebben, kun je er dikke blokken bij gooien. De afhandeling van individuele klachten is als het sprokkelhout: de ombudsman gooit de lucifer erbij en kan er toe bijdragen dat de organisatie het vuurtje verder stookt.

8 1. Een inleidend woord 7

9 8 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

10 2. Signalen 9 2. Signalen 1. Het aantal klachten over de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten/Wet Maatschappelijke Ondersteuning is al in het verlengde van het jaarverslag 2006 uitgebreid onder de aandacht gebracht van Raad en College van burgemeester en wethouders. De negatieve uitkomsten van de klachtenafhandeling hebben het College eind maart 2007 ertoe gebracht diep in te grijpen in de organisatie en de werkprocessen. In de tweede helft van het jaar 2007 zijn er aanmerkelijk minder klachten binnengekomen. Het ziet er naar uit dat de nieuwe werkmethoden die de hulpzoekende burger centraal stellen, het gewenste effect hebben. Een compliment is op zijn plaats voor de medewerkers die met grote aandacht en nauwgezetheid de behandeling van de klachten die bij mij waren binnengekomen, mede tot een goede oplossing hebben gebracht. Bij de inrichting van de nieuwe werkorganisatie is ruim gebruik gemaakt van bij de dienst beschikbare kennis en de opvattingen van de ombudsman. 2. De uitvoering van het gemeentelijke beleid om de stad schoner te maken kan nog sterk verbeterd worden gelet op het aantal en het soort klachten dat de ombudsman in 2007 bereikte. Het doet mij deugd dat het College van burgemeester en wethouders in de nota "Den Haag schoon", uitspreekt zo spoedig als mogelijk is af te zullen stappen van de civielrechtelijke benadering als het om verkeerd aangeboden huisvuilzakken gaat: in de nota is nog sprake van een overgang naar het systeem van de bestuurlijke boete maar intussen hebben mij berichten bereikt dat wellicht zal worden gekozen voor de bestuurlijke strafbeschikking. Dit lijkt slechts voer voor juristen, maar de praktische gevolgen zijn wel degelijk in het voordeel van de burger. Het voorkomt grote ergernis bij burgers die niet snappen dat zij geen bezwaar kunnen maken. Het sluit beter aan bij binnen de gemeente gebruikelijke handelwijzen en taalgebruik; de informatieverstrekking richting de burger wordt er simpeler door. Daarmee zijn helaas niet alle problemen de wereld uit. Ook een goede uitvoering van het systeem van bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking vraagt om snelle gemeentelijke actie na het constateren van een verkeerd aangeboden huisvuilzak. Het vraagt om een waarschuwingssystematiek die aansluit bij het gegeven dat mensen overdag werken en daarom niet kunnen reageren op een controleur die aanbelt om te vragen alsnog de huisvuilzak correct aan te bieden. Beter geen waarschuwingssignaal dan een half signaal. Ook zal de gemeente met inhoudelijke argumenten moeten komen als een burger aangeeft de boete niet te willen betalen. Standaardantwoorden zijn niet voldoende, en er moet daadwerkelijk onderzoek naar de beweringen van een burger worden gedaan. Kortom, nu de uitvoering van het beleid opnieuw wordt ingericht, doet zich een nieuw moment voor om de uitvoering van het beleid goed op te zetten. Zo kan aan de ook in dit jaarverslag gemaakte opmerkingen recht worden gedaan. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 3. Er was in 2007 een opvallende toename van het aantal klachten over defecte straatverlichting en verkeerslichten. Burgers deden meldingen van kapotte lichten bij het Gemeentelijk Contactcentrum, vaak meer dan eens. Zij moesten dan na verloop van tijd merken dat de situatie niet veranderde. Voor een deel betrof het slecht "verwachtingenmanagement". Na overleg met het betrokken afdelingshoofd zijn de meldformulieren op internet enigszins aangepast. Burgers moeten voortaan rekening houden met een reparatietermijn van vijf dagen: met aannemers was namelijk afgesproken dat zij binnen deze tijd in plaats van het beloofde aantal van drie dagen - de reparatie moesten verrichten. Daarnaast is de standaardinstelling op het formulier aangepast: in principe wordt men nu niet op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De dienst bleek namelijk niet in staat alle wensen om geïnformeerd te worden, te kunnen honoreren. Deze aanpassingen nemen overigens niet weg, dat er nog onvoldoende terugkoppeling naar burgers is, wanneer men om wat voor reden dan ook er niet in slaagt de reparatie

11 10 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag tijdig te verrichten. Hierover heb ik een gesprek gehad met het hoofd van het Gemeentelijk Contactcentrum, het hoofd van de betrokken afdeling en de waarnemend algemeen directeur van de dienst Stadsbeheer. Men gaf aan bezig te zijn met verbeteringen in het meldsysteem. In principe is de afspraak dat burgers waarbij sprake is van een bijzondere situatie, worden geïnformeerd over de achtergronden. Men was doende een plan van aanpak op te stellen om herhaalde klachten uit het systeem te kunnen filteren. Of de te nemen maatregelen voldoende effect zullen sorteren moet worden afgewacht. 4. Het meldsysteem gaat ervan uit dat direct contact tussen burger en betrokken ambtenaar achterwege kan blijven. Soms lieten burgers de ombudsman weten prijs te stellen op persoonlijk contact met een verantwoordelijk medewerker op het stadsdeelkantoor. Ik heb er op zich begrip voor dat het beleid is ingericht op de "click-call-face" gedachte. Als er snel op klachten en meldingen wordt gereageerd, is dat een goed uitgangspunt. Als mensen echter vaker contact zoeken, is het achterliggende probleem meestal complexer. Het volstaat dan niet de burger op afstand te houden. De directie van Stadsbeheer heeft aangegeven, dat men het probleem herkent. Men is bezig een zogenaamde tweede lijn op te zetten als het meer complexe dan wel herhaalde klachten betreft. Ook het personeel dat burgers in het Gemeentelijke Contactcentrum te woord staat, wordt verder opgeleid om onderscheid te leren maken in het type klacht en type klager. 5. Ook dit jaar hebben de diensten veel klachten die bij mij waren binnengekomen, alsnog zelf naar tevredenheid van klagers afgehandeld. Meestal gebeurde dit binnen de gestelde termijnen. Het is belangrijk, dat diensten langs die weg zelf de gelegenheid krijgen alsnog het geschonden vertrouwen te herstellen. Kennelijk zijn het ook de vreemde ogen die dwingen; anders valt het niet helemaal te verklaren dat klachten waar burgers op een andere manier aandacht voor vragen via de weg van de ombudsman in vaak korte tijd verholpen worden. 6. Het aantal klachten over de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand is in 2007 sterk gedaald. Wellicht heeft dat een relatie met een verminderd beroep op deze wet, omdat het in 2007 ook beter ging met de economie. De directie van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten heeft te kennen gegeven ook met behulp van bijscholing van de medewerkers en herinrichting van de werkprocessen aan de daling van het aantal klachten te willen bijdragen. 7. Tijdens de behandeling van het jaarverslag 2006 heeft een aantal raadsleden het onderwerp lokale ombudsman vanuit een politieke partij ; aan de orde gesteld. Zoals ik toen heb laten weten, is dit ook een onderwerp van gesprek tussen de ombudslieden van de grote steden (verenigd in het zogenaamde COLOM: collegiaal overleg lokale ombudslieden) en de Nationale ombudsman in zijn hoedanigheid van ombudsman van een aantal gemeenten. De Nationale ombudsman heeft intussen de commissie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een brief geschreven en aangegeven het gebruik van de term lokale ombudsman door plaatselijke afdelingen van politieke partijen niet gelukkig te vinden. Het COLOM heeft van deze actie met instemming kennisgenomen. Het COLOM heeft met een aantal politieke partijen over het fenomeen gesproken. Deze politieke partijen hebben begrip voor het standpunt, dat de term ombudsman gereserveerd zou moeten zijn voor de door de gemeenteraad benoemde ombudslieden. Verwarring over functie-inhoud en bevoegdheden zowel bij burgers als bij ambtenaren kan het gevolg zijn als de term breed ingang zou vinden. Het COLOM heeft met deze partijen afgesproken dat zij zullen bezien, op welke wijze zij het standpunt van de ombudslieden onder de aandacht kunnen brengen bij de lokale afdelingen van de politieke partijen.

12 2. Signalen In 2008 zal de herinrichting van de stadsdeelkantoren een feit worden. Deze herinrichting is van belang voor burgers, die dichter bij huis terecht kunnen voor zaken die hun directe leefomgeving betreffen. Bij een dergelijke herinrichting horen ook reorganisaties. Ervaring leert dat tijdens een reorganisatie de aandacht van het betrokken personeel meer intern dan extern gericht is. Hopelijk besteedt de gemeente ook aan dit aspect van de herinrichting aandacht, zodat situaties waarop de hier getoonde cartoon betrekking heeft, achterwege blijven. 9. Tot slot past traditiegetrouw, maar daarom niet minder gemeend, een compliment aan al die medewerkers die de ombudsman snel en deskundig behulpzaam zijn bij het onderzoek naar ingediende klachten. Zij zijn gelukkig in de meerderheid.

13 12 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

14 3. De klachten en de aantallen Klachten en aantallen - Er zijn in 2007 bijna evenveel klachten als in 2006 binnengekomen. De neemt een steeds belangrijker aandeel in, in de wijze waarop klachten de ombudsman bereiken. Het aantal burgers dat op het spreekuur verschijnt, is in aantal afgenomen. Vooralsnog is dit overigens geen reden het spreekuur af te schaffen. De mensen die er wel komen, hebben vaak behoefte aan deze laagdrempelige toegang tot de ombudsman. - In 2007 is gewerkt volgens een nieuwe indeling met betrekking tot de uitkomsten. Aan de gewoonte om klachten als beëindigd te beschouwen als er een bevredigende interventie was gedaan en vervolgens geen oordeel uit te spreken, en de gewoonte om burgers hun al dan niet gegronde klacht te laten intrekken waardoor een schriftelijke afhandeling achterwege kon blijven, is een einde gemaakt. Dit was in het jaarverslag 2006 al aangekondigd. Alle (deels) gegronde - en (deels) ongegronde klachten worden in het jaarverslag besproken, ook als er geen schriftelijke afhandeling heeft plaatsgevonden. Op de website staan de schriftelijk afgehandelde klachten apart vermeld onder de rubriek "rapportages". Het aantal beëindigde klachten is dus gedaald, en het aantal gegronde klachten gestegen. - Bij de bespreking van het jaarverslag 2006 in de commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën is gevraagd om naast de korte inhoudelijke bespreking van de klachten ook aan te geven wélke specifieke behoorlijkheidsnorm om wélke reden is geschonden. Per gegronde klacht is dit daarom nu beschreven. De behoorlijkheidsnormen zelf staan in de bijlage beschreven. Deze normen zijn op verzoek van de Nationale ombudsman opgesteld en worden door alle leden van het COLOM gebruikt. - Ook in 2007 waren er nog veel klachten over de afhandeling van brieven. Daarom is opnieuw de bijlage met aanbevelingen over de afhandeling van burgerbrieven, zoals opgesteld door de Nationale ombudsman toegevoegd. - Een groot aantal gegronde klachten heeft zijn oorsprong in klachten over de Wet Voorzieningen Gehandicapten, verkeerd aangeboden huisvuilzakken en straatverlichting. Over deze drie onderwerpen is in het onderdeel Signalen ( 2.1) apart gerapporteerd.

15 14 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag 4. Het overzicht van de behandelde klachten Tabel 1 Overzicht van de aanmeldingen in de afgelopen jaren Tabel 2 Overzicht ontvangen klachten in Per telefoon 39 * 30 * 46 * Spreekuur 240 ** 246 ** 197 ** Per brief Per fax Per Totaal * Voor zover deze hebben geleid tot een nader onderzoek. ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in ** Totaal aantal spreekuurbezoekers in

16 4. Het overzicht van de behandelde klachten 15 Tabel 3 Overzicht van de klachtenafhandeling in Totaal ontvangen klachten Openstaand per 1 januari Totaal af te handelen klachtendossiers Afgehandelde klachtendossiers/verzoeken Overgeheveld naar het volgend jaar Tabel 4 Afgehandelde klachten in het jaarverslag naar uitkomst uitgesplitst afwachten beëindigd deels gegrond, deels informatie verstrekt deels gegrond, deels ongegrond deels gegrond, deels ongegrond met aanbeveling deels gegrond, deels onbevoegd deels ongegrond, deels onbevoegd gegrond gegrond met aanbeveling informatie verstrekt ingetrokken (zou gegrond geweest zijn) ingetrokken (zou ongegrond geweest zijn) kenbaarheid niet verplicht onbevoegd verklaard onbevoegd, verwezen ongegrond ongegrond met aanbeveling Totaal afgehandelde klachtendossiers/verzoeken

17 16 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag Tabel 5 Overzicht van de behoorlijkheidsnormen van de klachten, zoals toegedeeld aan de diensten Behoorlijkheidsnormen* actieve en adequate informatieverstrekking actieve en adequate informatieverwerving adequate organisatorische voorzieningen administratieve nauwkeurigheid correcte bejegening (dienstbaarheid) correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen) coulance gelijkheid hoor en wederhoor onpartijheid/onvooringenomenheid privacy-recht (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) professionaliteit rechtszekerheid (gevolg geven aan rechterlijke uitspraken) rechtszekerheid (opgewekt vertrouwen) redelijkheid verbod van misbruik van bevoegheid (verbod van detournement de pouvoir) voortvarendheid * Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten, omdat de behoorlijkheidsnormen uit sommige klachten meer dan één dienst raken. Het jaar 2005 is niet beschikbaar volgens deze nieuwe indeling. Den Haag, maart 2008 De Gemeentelijke ombudsman, mevrouw mr H.L.G. Seuren

18 17

19 18 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

20 4. Het overzicht van de behandelde klachten van de gemeentelijke organisatie 19 Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie Bestuursdienst 21 Brandweer 25 Burgemeester 27 Dienst Burgerzaken 29 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 35 Dienst Openbare Bibliotheek 41 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten 43 Dienst Stadsbeheer 53 Dienst Stedelijke Ontwikkeling 79 Facilitaire Dienst 89 Gemeentelijke Belastingdienst 95 Haeghe Groep 97 Jeugdtandzorg 99 Leden van het College van Burgemeester en Wethouders 101

21 20 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag

22 Overzicht behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie: BESTUURSDIENST 21 BESTUURSDIENST Aantal klachten: 10 Waarvan: - Beëindigd 3 - Gegrond 3 - Informatie verstrekt 1 - Kenbaarheid 1 - Onbevoegd 1 - Ongegrond 1 *Behoorlijkheidsnormen Zorgvuldigheid: instructienormen - actieve en adequate informatieverstrekking 1 - adequate organisatorische voorzieningen 1 - administratieve nauwkeurigheid 1 - correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen) 1 - voortvarendheid 1 *Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn. Het aantal behandelde klachten als hierboven aangegeven komt niet overeen met het aantal samenvattingen van klachten hieronder. Gegronde klachten Dossier (zie ook DSO) (Klachtenservice, klachten) Behoorlijkheidsnorm: adequate organisatorische voorzieningen. Van de gemeente mag worden verwacht dat de administratieve organisatie zodanig is ingericht dat binnengekomen brieven goed worden geregistreerd, van een ontvangstbevestiging worden voorzien en tijdig worden beantwoord. Beide diensten hebben niet gereageerd op brieven van klaagster, waardoor in strijd is gehandeld met het behoorlijkheidsvereiste van adequate organisatorische voorzieningen. Ook indien op de binnengekomen brief telefonisch wordt gereageerd, verdient het aanbeveling een ontvangstbevestiging te sturen. De dienst heeft de aanbeveling overgenomen Hallo, is daar iemand Klaagster heeft in verband met de uitoefening van haar bedrijf twee brieven verzonden. Eentje naar de Bestuursdienst (BSD) en eentje naar de dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Van beide diensten verneemt zij niets, waarop zij een rappel stuurt naar de diensten met het verzoek om een ontvangstbevestiging. Wederom blijft het volkomen stil vanuit beide diensten. Een tweede rappel volgt in combinatie met een brief aan de ombudsman. Klaagster vraagt de ombudsman zich met de kwestie te bemoeien, opdat zij een antwoord krijgt van de diensten. De ombudsman neemt contact op met de diensten en beide laten zij weten dat er sprake is van een fout. Bij de DSO zijn klaagsters brieven ontvangen en was de afhandeling ook al in

23 22 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag volle gang. Klaagster had in haar brief terecht gewezen op fouten die de DSO zou hebben gemaakt in haar richting en de DSO was druk doende deze te herstellen. Klaagster kon binnen enkele dagen een reactie tegemoet zien. De behandelend medewerker van de DSO liet de ombudsman weten dat zij in deze brief in zou gaan op de gemaakte fouten met betrekking tot de ontvangstbevestiging. Zij zegde toe excuses te zullen maken richting klaagster. De ombudsman heeft inmiddels een afschrift van de bewuste brief ontvangen. Klaagsters klacht in deze was gegrond. Bij de Bestuursdienst is een andere fout gemaakt. De brieven van klaagster waren ook hier ontvangen en naar aanleiding van de eerste brief is telefonisch contact opgenomen met klaagster. Hierna is niemand op het idee gekomen om klaagster nog een ontvangstbevestiging te sturen. De manager van het bewuste cluster heeft de ombudsman inmiddels laten weten dat de handelwijze met betrekking tot ontvangstbevestigingen is aangepast en dat een en ander nogmaals is besproken met de medewerkers. Telefonisch contact is prima, maar dat moet niet in de plaats komen van een ontvangstbevestiging. Klaagsters klacht over de BSD is derhalve ook gegrond. De ombudsman heeft de kwestie met klaagster besproken, waarbij zij aangaf dat beide diensten zich keurig hebben gehouden aan de met de ombudsman gemaakte afspraken. Klaagster behoefde geen schriftelijke afhandeling van haar klacht door de ombudsman. Dossier (Klantenservice, schadeclaim) Behoorlijkheidsnorm: administratieve nauwkeurigheid, correcte bejegening (beleefdheid en fatsoen). Van de gemeente mag worden verwacht, dat men nauwkeurig omgaat met salarisberekeningen van (oud-) medewerkers. Door traag te reageren op een melding over een mogelijk gemaakte foutieve berekening en niet royaal verontschuldigingen aan te bieden is gehandeld in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van administratieve nauwkeurigheid en correcte bejegening. Foutje bedankt! Via de Bestuursdienst ontvangt klager al jaren stipt op tijd een maandelijkse aanvulling op zijn invaliditeitspensioen. Totdat die aanvulling zomaar een keer niet op tijd gestort wordt. Uit telefonische navraag blijkt dat door een systeemfout er een veel te hoog bedrag aan klager uitbetaald dreigde te worden. Dat wordt net op tijd ontdekt met als gevolg dat het juiste bedrag handmatig verwerkt moest worden waarmee helaas extra tijd gemoeid was geweest. De volgende maand echter ontvangt klager een loonstrook waarop nu zwart op wit een aanzienlijk hogere aanvulling vermeld staat. In de veronderstelling dat het de vereffening van een pensioengat betreft, brengen klager en zijn gezin een toast op elkaar uit. Dan blijkt er tot klagers grote teleurstelling wederom sprake van een fout. Klager verwacht vervolgens een bepaalde tegemoetkoming maar ontvangt slechts een excuusbrief. Daarmee lijkt de kous af. Totdat klager op jurisprudentie stuit waaruit blijkt dat door een rechter aan een belastingplichtige een aanzienlijk belastingvoordeel is toegekend als gevolg van een fout door de belastingdienst. Klager verwacht met de uitspraak in de hand van de gemeente dat ze met wat meer over de brug komt dan alleen een magere excuusbrief. De contacten lopen aanvankelijk wat stroef maar door tussenkomst van de ombudsman komt er schot in de zaak en begrip van de dienst voor klagers zienswijze. Uiteindelijk wordt er door de dienst een mooie bos bloemen en een cadeaubon bij klager afgeleverd.

24 Overzicht behandelde klachten per onderdeel van de gemeentelijke organisatie: BESTUURSDIENST 23 Dossier (zie ook de DSO) (Ondernemen, starten en uitbreiden onderneming) Behoorlijkheidsnorm: voortvarendheid, actieve en adequate informatieverstrekking. Van de gemeente mag worden verwacht dat men binnen redelijke termijn reageert op brieven. Door hangende de besluitvorming, die door verschillende omstandigheden ernstige vertraging oploopt en door vergeetachtigheid nog verdere vertraging krijgt, de betrokkenen niet te informeren over de vertraging handelt de gemeente in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van voortvarendheid en adequate en actieve informatieverstrekking. De eenvoud van het tussenbericht Klager brengt namen een stichting zijn klacht in. Zijn stichting zou een ambtelijke toezegging hebben gekregen over een vestigingssubsidie. Het College zou eigenlijk al akkoord zijn gegaan. Nu is het maanden later en blijft het oorverdovend stil. Het blijkt uit onderzoek van de ombudsman, dat het College, alvorens definitief te beslissen, op bepaalde punten nog nadere informatie wilde. Toen is het zomer geworden en is het afronden van het dossier er bij ingeschoten. Na de interventie van de ombudsman belooft men een tussenbericht te sturen. Uiteindelijk gaat het toch nog snel het College ziet zijn vragen tot tevredenheid beantwoord en verleent de gevraagde subsidie. Slordig om de stichting niet van de vertraging op de hoogte te stellen en ook niet netjes om zelfs na de zomervakantie het dossier niet snel af te ronden, oordeelt de ombudsman. Ongegronde klacht Dossier (zie ook de DSB) (Leefomgeving en veiligheid, overlast) Niet aan alle ergernissen kan met regels een einde worden gemaakt Een garagebedrijf in een woonwijk geeft levendigheid maar ook overlast. Klager heeft de indruk dat die overlast komt omdat regels worden overtreden zonder dat de gemeente ertegen optreedt. Hij vraagt om meer handhaving. Een tijdje wordt het bedrijf op de voet gevolgd door medewerkers van de afdeling Leefbaarheid en Toezicht. Na verloop van tijd wordt de controle weer teruggebracht tot normale proporties. Klager richt zich opnieuw tot de gemeente: het oude liedje zou weer klinken: auto s zonder nummerbord staan op straat en nog veel meer dingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van een garage. Navraag leert de ombudsman, dat nog steeds een oogje wordt gehouden op de garage. Het handhavingteam is bereid om telkens als daadwerkelijk sprake is van overlast, langs te komen en te bekijken wat er via handhaving kan worden opgelost. Men zegt er wel bij, dat niet alle situaties illegaal zijn. Soms kan overlast alleen worden beëindigd door met buren onderling afspraken te maken. Daarom heeft de gemeente ook het initiatief genomen tot mediation: mensen moeten onder begeleiding van een neutrale derde persoon zelf oplossingen aandragen en afspraken maken. De ombudsman geeft aan dat deze weg in de buurt de enige manier is om te komen tot oplossingen. Handhaving van regels werkt alleen als er regels zijn. En mediation werkt alleen als alle betrokken partijen daadwerkelijk bereid zijn oplossingen te zoeken en zich aan afspraken te houden. Ze moedigt klager aan zich voor het welslagen van dit traject in te zetten en ziet in eerste instantie van verdere bemoeienis af. Na enige tijd meldt klager zich weer: de mediation komt niet uit de verf. Hij vraagt de ombudsman zich toch uit te spreken. Waarschijnlijk tot teleurstelling van klager verklaart zij de

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie

*Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn.

*Dit overzicht kan dubbeltellingen bevatten omdat in een zaak meerdere behoorlijkheidsnormen aan de orde kunnen zijn. DIENST BURGERZAKEN Aantal klachten: 46 Waarvan: - Beëindigd 11 - Deels gegrond en deels ongegrond 1 - Informatie verstrekt 15 - Ingetrokken (zou gegrond geweest zijn) 1 - Ingetrokken (zou ongegrond geweest

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen 12 februari 2015 2015/025 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rekenschap stichting in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Last van de overheid 2 Tweede rapportage over de meldingen H.D. Albeda Ik ontvang een bouwsubsidie (premie

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 167 Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 Nr. 2 VERSLAG VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN OVER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Uw Nationale ombudsman

Nadere informatie

Behoorlijk omgaan met schadeclaims

Behoorlijk omgaan met schadeclaims Behoorlijk omgaan met schadeclaims 24 juni 2009 2009/135 Behoorlijk omgaan met schadeclaims Behoorlijk omgaan met schadeclaims Onderzoek uit eigen beweging naar de behandeling van schadeclaims door de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2011-2012 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft diens werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2011

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2011 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Jaarverslag 2011 1 1. Van het Bestuur Woord van de voorzitter Met veel genoegen presenteer ik het Jaarverslag van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie