Raadsvergadering. 23 april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering. 23 april 2015 15-035"

Transcriptie

1 1 Raadsvergadering Nummer 23 april Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik, gehouden op 23 april 2015 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Singelpark 1 te Odijk. Aanwezig: de heer H.M. Ostendorp voorzitter mevrouw H.R.E Hofland griffier de heer J. Buzepol de heer J.W. van Eck de heer H.J. Hoitink de heer P. Lakerveld de heer K.A. Maijer mevrouw H.J. Mourits Perspectief 21 de heer F.A. Schenk mevrouw B.G. Schipper Perspectief 21 mevrouw A.A. van der Stijl Perspectief 21 mevrouw J.T. Sweerts de heer L.N. Vernie de heer A.W. Viskil Perspectief 21 mevrouw H.J. Visser mevrouw N. van der Voort Perspectief 21 Voorts aanwezig: de heer J.J. Eijbersen de heer R.A. Zakee wethouder wethouder Afwezig: de heer P.B.M. Heijmerink Perspectief Opening en voorstemmer De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. De heer Heijmerink is met kennisgeving afwezig. Door loting wordt mevrouw Visser als voorstemmer aangewezen. 2. Herdenking fractieassistent Willem Vliegenthart De voorzitter verzoekt allen te gaan staan ter nagedachtenis aan de heer Vliegenthart die op 25 maart jl. is overleden. De heer Vliegenthart was fractieassistent van de fractie van Perspectief 21 van 27 maart 2014 tot 25 maart Hij vervulde deze functie met passie en gedrevenheid. Hij was een enthousiast lid van Ruimtemakers, hechtte aan sociale samenhang en was actief in de wijkvereniging binnen Bunnik. Hij was een kritisch betrokken inwoner van Bunnik. Met regelmaat bezocht hij bijeenkomsten van klankbordgroepen en avonden met omwonenden, met name als het ging om verkeerssituaties. Hij kwam op voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Hij leverde een waardevolle bijdrage aan de discussies in de raad. Zijn inbreng, betrokkenheid en waarde voor de samenleving zullen worden gemist. Spreker wenst de nabestaanden veel kracht en sterkte voor de komende tijd en verzoekt allen een moment van stilte in acht te nemen om Willem te gedenken. Schorsing om de nabestaanden te kunnen condoleren van uur tot uur.

2 2 3. Vaststelling agenda De voorzitter deelt mee dat de heer Viskil heeft verzocht een interpellatie te mogen houden. Dit wordt toegestaan als agendapunt 8a. De heer Buzepol zal op dat moment het voorzitterschap van de vergadering overnemen. De agenda wordt hiermee gewijzigd vastgesteld. 4. Vaststelling notulen raadsvergadering 26 maart De notulen van de raadsvergadering van 26 maart 2015 worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Ingekomen stukken en mededelingen van het college Mevrouw Van der Voort verwijst naar het stuk "Onderzoek veilig gebruik Suwinet 2014". Uit het stuk blijkt dat de gemeente aan slechts een van de geselecteerde zeven normen voldoet. Het gaat om gevoelige gegevens van burgers. Spreekster kreeg de indruk dat er wellicht niet veilig werd omgegaan met de gegevens. Zij heeft hierover vragen opgesteld. Op 22 april jl. ontving de raad een informatienota waaruit blijkt dat een aantal stukken niet was ontvangen door de partij die het onderzoek heeft uitgevoerd. Hierover is door deze partij een bericht aan de gemeente gezonden, maar de gemeente heeft daarop niet geantwoord. Hiernaar moet scherp worden gekeken, zodat dergelijke zaken kunnen worden voorkomen. De lijst ingekomen stukken komt vroeg. Een informatienota die verband heeft met de lijst ingekomen stukken, moet eerder worden verstrekt om onnodig werk te voorkomen. Mevrouw Visser refereert aan hetzelfde stuk. Zoals blijkt uit de informatienota is bij de inspectie van alles mis gegaan. Het rapport van 6 maart jl. is al op 9 maart jl. gestempeld. Het is niet in maart op de lijst van ingekomen stukken gekomen. Het heeft vervolgens zes weken geduurd voordat er uitleg kwam. In die informatienota staat dat het rapport nog moet komen. Dat is verwarrend. Bunnik is al eerder aangesproken op de reactietermijn op ingekomen brieven of stukken. Waarom is niet adequaat gereageerd op de brief van de inspectie? Waarom is het rapport niet in maart op de lijst van ingekomen stukken terechtgekomen? T Wethouder Eijbersen spreekt zijn excuses uit voor de ontstane verwarring. Hij was zich er niet van bewust dat deze brief op de lijst van ingekomen stukken was opgenomen. Door een samenloop van omstandigheden is deze brief binnengekomen. De brief is hem ontgaan. Toen hij van deze onvolkomenheid hoorde, heeft hij de raad proactief geïnformeerd middels een informatienota. Hij zegt toe dat zorgvuldig met dergelijke zaken zal worden omgegaan. De heer Buzepol memoreert dat de raad op 25 november 2014 een unaniem besluit heeft genomen, wat heeft geresulteerd in een Koninklijk Besluit. Burgemeester Ostendorp wordt per 20 april 2015 opnieuw benoemd voor een periode van zes jaar. De heer Ostendorp is inmiddels beëdigd door de commissaris van de Koning. Burgemeester Ostendorp heeft in de afgelopen zes jaar zijn plaats en rol gevonden in de Bunnikse gemeenschap en de politieke omgeving. Nu het BRU ophoudt te bestaan is een belangrijke rol voor hem weggelegd. Hij is de ogen en oren, maar ook de stem van Bunnik. Op 25 november jl. heeft de raad zijn vertrouwen uitgesproken. Spreker wenst de burgemeester namens de gehele raad veel voldoening in zijn tweede ambtsperiode. De voorzitter dankt allen en realiseert zich dat dit de eerste raadsvergadering is in de nieuwe ambtsperiode. Wethouder Zakee deelt mee dat onlangs de besluitvorming heeft plaatsgevonden over de oostelijke ontsluiting van Houten. Hierover is een aantal vragen ontstaan. Spreker wil de raad verder meenemen in dat proces en heeft daartoe een informatieavond gepland op 17 juni a.s.

3 3 6. Korte informatie van gemeenteraadsvertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen Er zijn geen mededelingen. Hamerpunt 7. Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. Debatpunt 8. Overname aandelen Biga Groep BV De heer Van Eck constateert dat de raad een voorwaardelijk besluit wordt gevraagd. Welke voorwaarden betreft dit? Er is weinig keuze in de overname zelf. Als de Biga Groep niet wordt overgenomen en er volgt liquidatie, dan kost dat 3,2 miljoen. In die zin is er weinig keuze. Daarnaast moet worden gedacht aan de mensen in deze sociale voorziening. Het geeft wel een gevoel van 'terug bij af'. Circa zeven of acht jaar geleden is deze keuze gemaakt voor de Biga Groep. Daarin is veel geld gestoken. Wat is de toekomstvisie? Wordt er op de huidige voet doorgegaan? Zijn er overwegingen om een andere discussie te voeren? Worden er nog dividenduitkeringen gedaan? Het is niet logisch als aan de aandeelhouders nog geld wordt uitgekeerd. Krijgt Bunnik het geld terug dat er oorspronkelijk is ingestoken? Wie betaalt de exitkosten? Zijn dat de aandeelhouders of draaien de gemeenten daarvoor op? Wethouder Eijbersen is blij dat ook de fractie van het benoemt dat een overname het beste is voor de doelgroep. Een transformatieopdracht is neergelegd bij de vijf aandeelhouders, geassisteerd door de directeur van de Biga en de directeur van de RDWI, om te kijken hoe de doelgroep het beste kan worden bediend. Kunnen mensen met beschut werk worden samengevoegd met mensen die een arbeidsmatige dagbesteding hebben? Kunnen mensen uit de Sociale Dienst worden betrokken bij de groenactiviteiten? Deze businesscases worden uitgewerkt. Spreker hecht er veel waarde aan hierover met de raad van gedachten te wisselen. De gemeente is nu geen aandeelhouder. Gevraagd wordt te besluiten de aandelen per 1 januari 2016 over te nemen. Tot die tijd zal het bewind worden gevoerd door de huidige directie en de aandeelhouders. Zij kunnen handelen naar bevind van zaken, maar zijn daarbij gehouden aan de wet. De wet staat niet toe dat er vermogen uit de BV wordt gehaald. Als zij zich niet aan de regels houden, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. In de afgelopen periode is geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders van de Biga Groep. Er is alleen een dividenduitkering gedaan aan de partij die de Biga Groep inmiddels heeft verlaten. Spreker is het niet eens met de heer Van Eck dat we weer terug zijn bij af. Zeven jaar geleden leed de Sociale Werkvoorziening tonnen verlies per jaar. Omdat de financiële positie verslechterde, zijn de aandelen van de Sociale Werkvoorziening in handen van de Biga Groep gekomen. Als de cijfers van de Biga Groep worden vergeleken met de cijfers van andere werkvoorzieningsbedrijven, blijkt dat de Biga Groep een van de weinige bedrijven is met zwarte cijfers. Er ligt een solide bedrijf. Daarin is enorm geïnvesteerd door de directie en de aandeelhouders van de Biga Groep. Bij een aandelenoverdracht zijn geen exitkosten betrokken. Het gaat om de onderhandeling tussen de nieuwe en de oude aandeelhouders. De voorzitter stelt vast dat de vragen voldoende zijn beantwoord en brengt het gevraagde besluit in stemming. Hij stelt vast dat dit unaniem wordt aangenomen. De raad van de gemeente Bunnik besluit: 1. in te stemmen met voorwaardelijke overname van de aandelen Biga Groep BV door de 5 regio gemeenten per 1 januari 2016; 2. in te stemmen met de verdeling van de aandelen (en daarmee de stemverhouding)

4 4 8a. Interpellatie naar rato van de huidige budgetverdeling sw-plaatsen. De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de heer Buzepol. De heer Buzepol meldt dat de griffier de procedure heeft toegezonden. Hij stelt voor dat de interpellant, de heer Viskil, de interpellatie aankondigt. Daarna geeft het college antwoord op de vragen. Vervolgens krijgen de andere fracties de gelegenheid te reageren op de interpellatie. Vervolgens zal de interpellant een reactie geven. Spreker zal indien nodig van deze procedure afwijken. De heer Viskil verwijst naar het recent verschenen rapport van de Rijksrecherche met betrekking tot het onderzoek naar de gang van zaken rondom de verkoop van kavels op Rijneiland. In het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad verscheen op 6 maart jl. een artikel hierover en de 'foute' rol die de gemeente daarbij zou hebben gespeeld. Ook een bij naam genoemde medewerker van de gemeente moest het ontgelden, alsmede een geïnteresseerde bouwondernemer. Deze laatste heeft in een kort geding rectificatie afgedwongen. Het college heeft naar aanleiding van het artikel besloten de aantijgingen te laten onderzoeken. Dit heeft de burgemeester aan de fractievoorzitters medegedeeld. Volgens P21 is dit de enige juiste beslissing: eerst onderzoeken, dan oordelen en vervolgens passende maatregelen nemen. Dat is de taak van een betrouwbare overheid. Een gemeentebestuur (college van B&W en raad) heeft een verantwoordelijkheid naar de inwoners, maar is ook verantwoordelijk voor zijn ambtenaren. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur zich niet laat leiden door aantijgingen of eenzijdige berichtgeving, maar dat het zijn beleid uitvoert en maatregelen treft op basis van feiten en het principe van hoor en wederhoor toepast. Raadsleden zijn onderdeel van het gemeentebestuur en zijn allemaal individueel verantwoordelijk. Het is hun taak te laten zien dat de gemeente Bunnik een betrouwbare overheid is. P21 was in dat kader verbaasd over de van het, waarin bij voorbaat de suggestie werd gewekt dat de gemeente Bunnik een onbetrouwbare overheid zou zijn. Het vond dat de medewerker moest worden geschorst en de gemeente werd gevraagd naar een manier om het geschonden vertrouwen te herstellen. Het leek alsof het haar oordeel al klaar had. Spreker juicht het toe dat raadsleden het handelen van de gemeente kritisch volgen op basis van feiten en met toepassing van hoor en wederhoor. De bewuste is in kopie aan de media gezonden. De medewerkers voelen zich hierdoor door een deel van het eigen gemeentebestuur in de steek gelaten. De burgemeester heeft het enige juiste gedaan: een onderzoek gelasten. Vanuit het college en bij de gemeentesecretaris was het vertrouwen er dat alle medewerkers hun werk naar eer en geweten hebben gedaan. Er werd niemand op voorhand verdacht of veroordeeld. De Rijksrecherche heeft geconstateerd dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd of laakbare handelingen zijn verricht. Er zijn alleen aanbevelingen gedaan met betrekking tot de documentatie. De fractie van P21 had en heeft alle vertrouwen in de gemeente, de medewerkers en het college en is blij dat het onderzoek van de Rijksrecherche dit heeft bevestigd. Spreker hoopt dat raadsleden in de toekomst hun mening vormen op basis van feiten en altijd het principe van hoor en wederhoor toepassen. Mocht blijken dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd, dan is een strafrechtelijk onderzoek gewenst en moet een betrouwbare overheid passende maatregelen nemen. Wordt of is door het college overwogen juridische stappen tegen het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad te ondernemen? Op welke termijn gaat het college het administratieve besluitvormingsproces evalueren en de raad hierover informeren? Wellicht kunnen voor de toekomst procedureafspraken worden gemaakt. Mogelijk kunnen de burgemeester, de secretaris en de griffier daartoe een voorstel doen. Andere suggesties zijn welkom. Burgemeester Ostendorp heeft de fractievoorzitters en de leden van het college snel na het verschijnen van het artikel in het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad geconsulteerd en geïnformeerd. Vervolgens heeft hij advies ingewonnen bij de hoofdofficier van justitie. Deze wees hem op de mogelijkheid om de Rijksrecherche te benaderen en hen een adviserende rol te geven op dit dossier. Spreker en de gemeentesecretaris hebben met de Rijksrecherche ge-

5 5 sproken. De Rijksrecherche bood aan het dossier mee te nemen en te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek zijn met de raad gedeeld. Hij bedankt de Rijksrecherche voor het grondige werk dat is verricht en de ambtelijke administratie voor de secure medewerking. Een gemeente is op twee manieren betrokken: als gemeente die met aantijgingen in de krant staat en als werkgever. Er is een medewerker onterecht in publicatie gekomen met naam en foto. Ook de Rijksrecherche heeft dat geconstateerd. Hierover is met de betreffende medewerker gesproken. Na de uitspraak in het kort geding van de ontwikkelaar versus het Algemeen Dagblad waarbij de rechter het Algemeen Dagblad stevig tot rectificatie dwong heeft spreker met de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad gesproken, omdat er geen strafbare feiten waren gepleegd. Hij heeft vervolgens meerdere malen met de adjunct-hoofdredacteur voor de regionale edities gesproken. Het college is in basis niet voornemens om juridische stappen te ondernemen. Dit neemt lange procedures in acht en het Algemeen Dagblad erkende dat het betreffende artikel niet de toets der kwaliteit van het Algemeen Dagblad kon doorstaan. Het Algemeen Dagblad typeerde het als een "ernstig bedrijfsongeluk". De gemeente heeft een goede relatie met het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad. Dat heeft meegewogen in het oordeel. Het Algemeen Dagblad heeft intern stevige gesprekken gevoerd. Afgesproken is dat het op een goede wijze aandacht krijgt, in een redactioneel artikel met het resultaat van de Rijksrecherche. In dat traject is steeds gesproken met de medewerker die ook de publicatie heeft gezien. Alle artikelen waren al uit het archief genomen door het Algemeen Dagblad. Er komt nog een gesprek tussen de hoofdredactie en de gemeentemedewerker. Lange procedures zullen lang onrust geven en zorgen voor herhaalde publicaties. Het college wil het geval isoleren en over tot de orde van de dag. Hij kan zich vinden in het redactionele artikel dat 20 april jl. is geplaatst. Het college is niet voornemens om juridische stappen te ondernemen tegen het Algemeen Dagblad. Spreker citeert de Rijksrecherche: "Het bestuurlijk advies aan de burgemeester van de gemeente Bunnik betreft: de administratieve vastlegging van de besluitvormingsprocessen is grotendeels goed gedocumenteerd". Om tot overwegingen te komen, worden vaak persoonlijke gesprekken gevoerd. Deze worden afgehecht in bestuurlijke besluitvorming. Gekeken moet worden hoe deze persoonlijke gesprekken kunnen worden betrokken in de besluitvorming. Er wordt al gewerkt aan het verbinden van het proces van de bestuurlijke besluitvorming aan het zaaksysteem (Mozard). In dit systeem worden alle in- en uitgaande documenten vastgelegd. Dit wordt verder uitgebreid. Door de documenten aan elkaar te verbinden inclusief de besluitvorming ontstaat een volledig dossier. Hierin komen dan ook de overwegingen terug die hebben geleid tot de keuzes en de beschrijving van bijvoorbeeld beoordelingscriteria. Dat proces moet in de loop van 2015 zijn geïmplementeerd in de organisatie. Mevrouw Visser verzoekt om een schorsing. Schorsing van uur tot uur. De heer Lakerveld heeft behoefte het historisch perspectief kort te schetsen. Op de vrijdag na de publicatie is er een bericht van de burgemeester uitgegaan naar de fractievoorzitters waarin werd gemeld dat er een probleem was en een voorstel om daar een oplossing voor te vinden. De fractie van het heeft informeel contact gezocht met de burgemeester en aangegeven dat een extern bureau te riskant zou zijn. Het heeft aangedrongen op een formeel onderzoek door de Rijksrecherche. Dat advies is opgevolgd. Het Algemeen Dagblad heeft het vertrouwen in de gemeente geschonden. Dat moest zo zorgvuldig en formeel mogelijk worden weersproken. Het is blij met de uitkomst van het onderzoek van de Rijksrecherche. Het denkt dat het in het kader van de nog lopende procedure nog te vroeg is om een antwoord te geven op de vraag of moet worden opgetreden. Er loopt nog een onderdeel van het onderzoek naar de aanbesteding bij het Scholeneiland. Het onderzoek is dus nog niet afgerond. Het denkt dat het verstandig is dat het college eerst een politieke verantwoording aflegt over wat er is gebeurd. Het gaat niet alleen om de betrokken medewerkers en het schenden van de goede naam van deze mensen en de gemeente, maar ook om het zoekraken van documenten. De Rijksrecherche geeft aan dat een onderzoek geen strafrechtelijke feiten heeft opgeleverd, dit betekent niet dat er niet op andere wijze verwijten te maken zijn of binnen een ander rechtsmodel. Het maakt zich zorgen daarover. Een onafhankelijk onderzoeksorgaan heeft formeel vastgesteld dat documenten zijn zoekgeraakt in een zeer belangrijke pro-

6 6 cedure. Hiervoor moet een goede verklaring worden gegeven, waarbij wordt uitgegaan van het vertrouwen dat er geen problemen zijn. Het is verstandig als het college dit formeel voorlegt. Spreker vraagt de burgemeester zijn woorden formeel in een notitie te bevestigen om een handvat te hebben en deze vervelende situatie te kunnen beëindigen. Ook het onderzoek naar het Scholeneiland hoort daarbij te worden betrokken. Het staat positief tegenover het idee een krant aan te vechten. Het heeft van de burgemeester vernomen dat het college om goede redenen heeft besloten dat niet te doen. Hij spreekt de opmerking van P21 tegen dat het het handelen van deze gemeente niet vertrouwt en wantrouwen heeft uitgesproken. De acties van het zijn juist op het tegenovergestelde gericht geweest met inachtneming van de procedurele, formele procedures. Het wenst duidelijke informatie waarbij het college met een politiek te verantwoorden standpunt komt, zodat de raad daarover kan discussiëren en besluiten. De heer Hoitink is blij dat zowel uit de uitspraak van de rechter als uit het onderzoek van de Rijksrecherche naar voren is gekomen dat bij de aanbesteding op Rijneiland niets onoorbaars is gebeurd. De fractie van heeft geen moment getwijfeld aan de integriteit van het college en de ambtelijke organisatie en is blij dat dit door een onafhankelijk onderzoek wordt bevestigd. De fractie had en heeft vertrouwen in de integriteit van de ambtelijke organisatie en het college en vindt verder onderzoek niet nodig. steunen de burgemeester in het besluit geen vervolgonderzoek in te stellen met betrekking tot Rijneiland. Een slecht artikel is één ding, maar een medewerker van de gemeente met naam in de krant verdacht maken is ongehoord. Spreker heeft dit aan het begin van de affaire al aan het Algemeen Dagblad gezegd en wil daarmee afsluiten. Spreker steunt de heer Viskil in zijn oproep om als raad van deze affaire te leren. Integriteitsvraagstukken in de pers vragen om een zorgvuldige, doordachte en betrouwbare aanpak. De raad moet zich niet laten meeslepen in de sensatie van het spectaculaire nieuws. De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben deze kwestie op een zorgvuldige wijze aangepakt, onder meer door een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Hij spreekt zijn complimenten uit voor de rustige en waardige wijze waarop de medewerkers deze affaire hebben ondergaan. De Rijksrecherche adviseert de documentatie van de besluitvormingsprocessen te evalueren en te verbeteren. Bepaalde documenten waren niet aanwezig. Dat is iets anders dan zoekgeraakt. Het college gaat daarmee aan de slag. Was Rijneiland wat dit betreft een uitzondering of is bij de andere aanbestedingsprocedures op dezelfde wijze gehandeld? Burgemeester Ostendorp is blij met de nuance die de heer Hoitink geeft. De Rijksrecherche spreekt niet over het zoekraken van documenten. De Rijksrecherche spreekt over: "enkele documenten zijn niet voorhanden bij de gemeente". Er is voor gekozen door de inzet van het systeem Mozard de documentatie verder te verbeteren. Overwegingen komen vaak in persoonlijke contacten tot stand. Die overwegingen leiden uiteindelijk tot voorstellen in een college. Deze besluiten zijn gedocumenteerd en terug te volgen. Dat is het verschil tussen het zoekraken van documenten en het niet voorhanden zijn van documenten. De wijze waarop wordt gewerkt, met goede, korte lijnen in een informele organisatie, moet wellicht een verslag worden toegevoegd aan de besluitvorming van het college. Mozard gaat daarbij helpen. Spreker heeft niet alleen de fractievoorzitters geïnformeerd, maar heeft ook de gemeenteraad middels een brief geïnformeerd. Bij iedere ontwikkeling is steeds contact gezocht met de drie fractievoorzitters. De fractievoorzitter van het heeft inderdaad gevraagd om een serieus onderzoek. Spreker heeft zijn keuze echter gemaakt op basis van het advies van de hoofdofficier van justitie. Ook de Rijksrecherche was blij zo vroeg in het onderzoek te zijn betrokken. Er is nog een kwestie. Daarover is niet gecommuniceerd door het Algemeen Dagblad. Het college overweegt geen juridische stappen tegen het Algemeen Dagblad. Spreker zou de kwestie met het Algemeen Dagblad, naar aanleiding van de publicatie van 20 april jl. en het gesprek tijdens deze vergadering, willen afronden. Op basis van dat artikel is in Bunniks Nieuws "t Groentje" een verwijzing gelegd naar Scholeneiland. Om dat uit iedere twijfel verheven te hebben, wordt ook dat onderzocht door de Rijksrecherche. Rijneiland had de hoogste prioriteit. Mevrouw Visser heeft gereageerd op wat de burgemeester heeft aangegeven en wat in de lokale krant werd geschreven. De opmerking van de heer Hoitink dat het nog een onderzoek zou willen, is niet terecht.

7 7 Burgemeester Ostendorp weet in deze casus niet welke andere politieke verantwoording nog zou moeten worden afgelegd. Het is goed om over een procedure te spreken. De wijze waarop dit is aangepakt kan daarvoor een voorbeeld zijn. De heer Lakerveld licht toe dat het in verwarring was, omdat de burgemeester een politieke verantwoording had uitgesproken. De verklaring van de burgemeester staat niet op schrift, maar geeft vertrouwen. Daarmee kan het proces worden afgerond. De burgemeester heeft verantwoording afgelegd namens het college over wat er is gebeurd. Dat is de manier waarop het politiek hoort te gaan. De Rijksrecherche levert slechts informatie. De burgemeester neemt ook de verantwoordelijkheid voor de informatie van de Rijksrecherche. Dat wordt ook verwacht van het onderzoek bij Scholeneiland. T Burgemeester Ostendorp zal dit zeker doen. Als er helderheid komt, komt hij met die conclusies terug naar de gemeenteraad. Hij kan op dit moment geen termijnen hiervoor aangeven. De heer Hoitink heeft de opmerking van het verkeerd begrepen en is blij dat het geen nader onderzoek wil naar het zoekraken van documenten. De heer Viskil bedankt de burgemeester voor de uitleg en de manier waarop de procedure door het college is opgepakt. Hij is blij dat het zich kan vinden in de gekozen aanpak, ondanks de impact die de mail heeft gehad. Het vertrouwen is nog niet geschonden als er niets is gebeurd. Spreker is blij met de toezegging dat een procedure wordt afgesproken en ziet het voorstel tegemoet. De fractie van P21 spreekt nogmaals het volledige vertrouwen uit in het college en de medewerkers. Burgemeester Ostendorp neemt het voorzitterschap over van de heer Buzepol. 9. Vragenronde Er zijn geen vragen ingediend. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik d.d. 21 mei De griffier, De voorzitter, H. Hofland H.M. Ostendorp

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453.

2. Rapport inzake het onderzoek naar de financiële situatie van Bureau Jeugdzorg en de brief van GS van 13 december 2007, nr. 2007-51453. Verslag van de gezamenlijke vergadering van de Statencommissies Bestuur en Financiën en Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid, gehouden op woensdag 19 december 2007 van 19.30 uur tot 23.55 uur in de Statenzaal

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op:

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht op: Aan de leden van het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht Datum: 06-06-2012 Kenmerk: 2012-04402 Contactpersoon: H. Kerckhaert Telefoon: 030-2862578 Onderwerp: Uitnodiging vergadering woensdag 20

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817

http://www.kampen.nl/ris/raad/raadsverslagen/verslraad1nov07/id_1455817 pagina 1 van 13 Verslag raad 1 november 2007 Datum 01 nov 2007 Tijd 19:30 Locatie Stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Auteur J. Ringenier Bestuursorgaan Gemeenteraad Documentsoort Verslagen

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer.

De wethouders de heren: H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer. Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 26 juni 2007 om 14.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin.

Aanwezig t.b.v. agendapunt 5: de heer H. Holterman en mevrouw D. Bruin. Notulen van de openbare vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 7 december 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen:

Nadere informatie

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66.

In stemming komt de motie van afkeuring van de fractie van D66. De heer Van Dalfsen (PvdA): Voorzitter. Met vreugde hebben wij geconstateerd dat de pijn van de gedeputeerde meer in de overwegingen zit dan in de besluiten. Net gaat ons vooral om de besluiten. Een belangrijk

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V., gehouden op 23 april 2004 in het Hilton Hotel te Amsterdam Aanwezig: de heer J.D. Bax de heer drs. B. Vos mevrouw drs. N. Kroes de heer

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 2 april 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 25 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A.

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie