Raadsvergadering. 23 april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvergadering. 23 april 2015 15-035"

Transcriptie

1 1 Raadsvergadering Nummer 23 april Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik, gehouden op 23 april 2015 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Singelpark 1 te Odijk. Aanwezig: de heer H.M. Ostendorp voorzitter mevrouw H.R.E Hofland griffier de heer J. Buzepol de heer J.W. van Eck de heer H.J. Hoitink de heer P. Lakerveld de heer K.A. Maijer mevrouw H.J. Mourits Perspectief 21 de heer F.A. Schenk mevrouw B.G. Schipper Perspectief 21 mevrouw A.A. van der Stijl Perspectief 21 mevrouw J.T. Sweerts de heer L.N. Vernie de heer A.W. Viskil Perspectief 21 mevrouw H.J. Visser mevrouw N. van der Voort Perspectief 21 Voorts aanwezig: de heer J.J. Eijbersen de heer R.A. Zakee wethouder wethouder Afwezig: de heer P.B.M. Heijmerink Perspectief Opening en voorstemmer De voorzitter opent de vergadering om uur en heet iedereen welkom. De heer Heijmerink is met kennisgeving afwezig. Door loting wordt mevrouw Visser als voorstemmer aangewezen. 2. Herdenking fractieassistent Willem Vliegenthart De voorzitter verzoekt allen te gaan staan ter nagedachtenis aan de heer Vliegenthart die op 25 maart jl. is overleden. De heer Vliegenthart was fractieassistent van de fractie van Perspectief 21 van 27 maart 2014 tot 25 maart Hij vervulde deze functie met passie en gedrevenheid. Hij was een enthousiast lid van Ruimtemakers, hechtte aan sociale samenhang en was actief in de wijkvereniging binnen Bunnik. Hij was een kritisch betrokken inwoner van Bunnik. Met regelmaat bezocht hij bijeenkomsten van klankbordgroepen en avonden met omwonenden, met name als het ging om verkeerssituaties. Hij kwam op voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Hij leverde een waardevolle bijdrage aan de discussies in de raad. Zijn inbreng, betrokkenheid en waarde voor de samenleving zullen worden gemist. Spreker wenst de nabestaanden veel kracht en sterkte voor de komende tijd en verzoekt allen een moment van stilte in acht te nemen om Willem te gedenken. Schorsing om de nabestaanden te kunnen condoleren van uur tot uur.

2 2 3. Vaststelling agenda De voorzitter deelt mee dat de heer Viskil heeft verzocht een interpellatie te mogen houden. Dit wordt toegestaan als agendapunt 8a. De heer Buzepol zal op dat moment het voorzitterschap van de vergadering overnemen. De agenda wordt hiermee gewijzigd vastgesteld. 4. Vaststelling notulen raadsvergadering 26 maart De notulen van de raadsvergadering van 26 maart 2015 worden ongewijzigd vastgesteld. 5. Ingekomen stukken en mededelingen van het college Mevrouw Van der Voort verwijst naar het stuk "Onderzoek veilig gebruik Suwinet 2014". Uit het stuk blijkt dat de gemeente aan slechts een van de geselecteerde zeven normen voldoet. Het gaat om gevoelige gegevens van burgers. Spreekster kreeg de indruk dat er wellicht niet veilig werd omgegaan met de gegevens. Zij heeft hierover vragen opgesteld. Op 22 april jl. ontving de raad een informatienota waaruit blijkt dat een aantal stukken niet was ontvangen door de partij die het onderzoek heeft uitgevoerd. Hierover is door deze partij een bericht aan de gemeente gezonden, maar de gemeente heeft daarop niet geantwoord. Hiernaar moet scherp worden gekeken, zodat dergelijke zaken kunnen worden voorkomen. De lijst ingekomen stukken komt vroeg. Een informatienota die verband heeft met de lijst ingekomen stukken, moet eerder worden verstrekt om onnodig werk te voorkomen. Mevrouw Visser refereert aan hetzelfde stuk. Zoals blijkt uit de informatienota is bij de inspectie van alles mis gegaan. Het rapport van 6 maart jl. is al op 9 maart jl. gestempeld. Het is niet in maart op de lijst van ingekomen stukken gekomen. Het heeft vervolgens zes weken geduurd voordat er uitleg kwam. In die informatienota staat dat het rapport nog moet komen. Dat is verwarrend. Bunnik is al eerder aangesproken op de reactietermijn op ingekomen brieven of stukken. Waarom is niet adequaat gereageerd op de brief van de inspectie? Waarom is het rapport niet in maart op de lijst van ingekomen stukken terechtgekomen? T Wethouder Eijbersen spreekt zijn excuses uit voor de ontstane verwarring. Hij was zich er niet van bewust dat deze brief op de lijst van ingekomen stukken was opgenomen. Door een samenloop van omstandigheden is deze brief binnengekomen. De brief is hem ontgaan. Toen hij van deze onvolkomenheid hoorde, heeft hij de raad proactief geïnformeerd middels een informatienota. Hij zegt toe dat zorgvuldig met dergelijke zaken zal worden omgegaan. De heer Buzepol memoreert dat de raad op 25 november 2014 een unaniem besluit heeft genomen, wat heeft geresulteerd in een Koninklijk Besluit. Burgemeester Ostendorp wordt per 20 april 2015 opnieuw benoemd voor een periode van zes jaar. De heer Ostendorp is inmiddels beëdigd door de commissaris van de Koning. Burgemeester Ostendorp heeft in de afgelopen zes jaar zijn plaats en rol gevonden in de Bunnikse gemeenschap en de politieke omgeving. Nu het BRU ophoudt te bestaan is een belangrijke rol voor hem weggelegd. Hij is de ogen en oren, maar ook de stem van Bunnik. Op 25 november jl. heeft de raad zijn vertrouwen uitgesproken. Spreker wenst de burgemeester namens de gehele raad veel voldoening in zijn tweede ambtsperiode. De voorzitter dankt allen en realiseert zich dat dit de eerste raadsvergadering is in de nieuwe ambtsperiode. Wethouder Zakee deelt mee dat onlangs de besluitvorming heeft plaatsgevonden over de oostelijke ontsluiting van Houten. Hierover is een aantal vragen ontstaan. Spreker wil de raad verder meenemen in dat proces en heeft daartoe een informatieavond gepland op 17 juni a.s.

3 3 6. Korte informatie van gemeenteraadsvertegenwoordigers in besturen van gemeenschappelijke regelingen Er zijn geen mededelingen. Hamerpunt 7. Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad overeenkomstig het voorstel. Debatpunt 8. Overname aandelen Biga Groep BV De heer Van Eck constateert dat de raad een voorwaardelijk besluit wordt gevraagd. Welke voorwaarden betreft dit? Er is weinig keuze in de overname zelf. Als de Biga Groep niet wordt overgenomen en er volgt liquidatie, dan kost dat 3,2 miljoen. In die zin is er weinig keuze. Daarnaast moet worden gedacht aan de mensen in deze sociale voorziening. Het geeft wel een gevoel van 'terug bij af'. Circa zeven of acht jaar geleden is deze keuze gemaakt voor de Biga Groep. Daarin is veel geld gestoken. Wat is de toekomstvisie? Wordt er op de huidige voet doorgegaan? Zijn er overwegingen om een andere discussie te voeren? Worden er nog dividenduitkeringen gedaan? Het is niet logisch als aan de aandeelhouders nog geld wordt uitgekeerd. Krijgt Bunnik het geld terug dat er oorspronkelijk is ingestoken? Wie betaalt de exitkosten? Zijn dat de aandeelhouders of draaien de gemeenten daarvoor op? Wethouder Eijbersen is blij dat ook de fractie van het benoemt dat een overname het beste is voor de doelgroep. Een transformatieopdracht is neergelegd bij de vijf aandeelhouders, geassisteerd door de directeur van de Biga en de directeur van de RDWI, om te kijken hoe de doelgroep het beste kan worden bediend. Kunnen mensen met beschut werk worden samengevoegd met mensen die een arbeidsmatige dagbesteding hebben? Kunnen mensen uit de Sociale Dienst worden betrokken bij de groenactiviteiten? Deze businesscases worden uitgewerkt. Spreker hecht er veel waarde aan hierover met de raad van gedachten te wisselen. De gemeente is nu geen aandeelhouder. Gevraagd wordt te besluiten de aandelen per 1 januari 2016 over te nemen. Tot die tijd zal het bewind worden gevoerd door de huidige directie en de aandeelhouders. Zij kunnen handelen naar bevind van zaken, maar zijn daarbij gehouden aan de wet. De wet staat niet toe dat er vermogen uit de BV wordt gehaald. Als zij zich niet aan de regels houden, zijn de bestuurders persoonlijk aansprakelijk. In de afgelopen periode is geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders van de Biga Groep. Er is alleen een dividenduitkering gedaan aan de partij die de Biga Groep inmiddels heeft verlaten. Spreker is het niet eens met de heer Van Eck dat we weer terug zijn bij af. Zeven jaar geleden leed de Sociale Werkvoorziening tonnen verlies per jaar. Omdat de financiële positie verslechterde, zijn de aandelen van de Sociale Werkvoorziening in handen van de Biga Groep gekomen. Als de cijfers van de Biga Groep worden vergeleken met de cijfers van andere werkvoorzieningsbedrijven, blijkt dat de Biga Groep een van de weinige bedrijven is met zwarte cijfers. Er ligt een solide bedrijf. Daarin is enorm geïnvesteerd door de directie en de aandeelhouders van de Biga Groep. Bij een aandelenoverdracht zijn geen exitkosten betrokken. Het gaat om de onderhandeling tussen de nieuwe en de oude aandeelhouders. De voorzitter stelt vast dat de vragen voldoende zijn beantwoord en brengt het gevraagde besluit in stemming. Hij stelt vast dat dit unaniem wordt aangenomen. De raad van de gemeente Bunnik besluit: 1. in te stemmen met voorwaardelijke overname van de aandelen Biga Groep BV door de 5 regio gemeenten per 1 januari 2016; 2. in te stemmen met de verdeling van de aandelen (en daarmee de stemverhouding)

4 4 8a. Interpellatie naar rato van de huidige budgetverdeling sw-plaatsen. De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de heer Buzepol. De heer Buzepol meldt dat de griffier de procedure heeft toegezonden. Hij stelt voor dat de interpellant, de heer Viskil, de interpellatie aankondigt. Daarna geeft het college antwoord op de vragen. Vervolgens krijgen de andere fracties de gelegenheid te reageren op de interpellatie. Vervolgens zal de interpellant een reactie geven. Spreker zal indien nodig van deze procedure afwijken. De heer Viskil verwijst naar het recent verschenen rapport van de Rijksrecherche met betrekking tot het onderzoek naar de gang van zaken rondom de verkoop van kavels op Rijneiland. In het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad verscheen op 6 maart jl. een artikel hierover en de 'foute' rol die de gemeente daarbij zou hebben gespeeld. Ook een bij naam genoemde medewerker van de gemeente moest het ontgelden, alsmede een geïnteresseerde bouwondernemer. Deze laatste heeft in een kort geding rectificatie afgedwongen. Het college heeft naar aanleiding van het artikel besloten de aantijgingen te laten onderzoeken. Dit heeft de burgemeester aan de fractievoorzitters medegedeeld. Volgens P21 is dit de enige juiste beslissing: eerst onderzoeken, dan oordelen en vervolgens passende maatregelen nemen. Dat is de taak van een betrouwbare overheid. Een gemeentebestuur (college van B&W en raad) heeft een verantwoordelijkheid naar de inwoners, maar is ook verantwoordelijk voor zijn ambtenaren. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur zich niet laat leiden door aantijgingen of eenzijdige berichtgeving, maar dat het zijn beleid uitvoert en maatregelen treft op basis van feiten en het principe van hoor en wederhoor toepast. Raadsleden zijn onderdeel van het gemeentebestuur en zijn allemaal individueel verantwoordelijk. Het is hun taak te laten zien dat de gemeente Bunnik een betrouwbare overheid is. P21 was in dat kader verbaasd over de van het, waarin bij voorbaat de suggestie werd gewekt dat de gemeente Bunnik een onbetrouwbare overheid zou zijn. Het vond dat de medewerker moest worden geschorst en de gemeente werd gevraagd naar een manier om het geschonden vertrouwen te herstellen. Het leek alsof het haar oordeel al klaar had. Spreker juicht het toe dat raadsleden het handelen van de gemeente kritisch volgen op basis van feiten en met toepassing van hoor en wederhoor. De bewuste is in kopie aan de media gezonden. De medewerkers voelen zich hierdoor door een deel van het eigen gemeentebestuur in de steek gelaten. De burgemeester heeft het enige juiste gedaan: een onderzoek gelasten. Vanuit het college en bij de gemeentesecretaris was het vertrouwen er dat alle medewerkers hun werk naar eer en geweten hebben gedaan. Er werd niemand op voorhand verdacht of veroordeeld. De Rijksrecherche heeft geconstateerd dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd of laakbare handelingen zijn verricht. Er zijn alleen aanbevelingen gedaan met betrekking tot de documentatie. De fractie van P21 had en heeft alle vertrouwen in de gemeente, de medewerkers en het college en is blij dat het onderzoek van de Rijksrecherche dit heeft bevestigd. Spreker hoopt dat raadsleden in de toekomst hun mening vormen op basis van feiten en altijd het principe van hoor en wederhoor toepassen. Mocht blijken dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd, dan is een strafrechtelijk onderzoek gewenst en moet een betrouwbare overheid passende maatregelen nemen. Wordt of is door het college overwogen juridische stappen tegen het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad te ondernemen? Op welke termijn gaat het college het administratieve besluitvormingsproces evalueren en de raad hierover informeren? Wellicht kunnen voor de toekomst procedureafspraken worden gemaakt. Mogelijk kunnen de burgemeester, de secretaris en de griffier daartoe een voorstel doen. Andere suggesties zijn welkom. Burgemeester Ostendorp heeft de fractievoorzitters en de leden van het college snel na het verschijnen van het artikel in het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad geconsulteerd en geïnformeerd. Vervolgens heeft hij advies ingewonnen bij de hoofdofficier van justitie. Deze wees hem op de mogelijkheid om de Rijksrecherche te benaderen en hen een adviserende rol te geven op dit dossier. Spreker en de gemeentesecretaris hebben met de Rijksrecherche ge-

5 5 sproken. De Rijksrecherche bood aan het dossier mee te nemen en te onderzoeken. De uitkomsten van dat onderzoek zijn met de raad gedeeld. Hij bedankt de Rijksrecherche voor het grondige werk dat is verricht en de ambtelijke administratie voor de secure medewerking. Een gemeente is op twee manieren betrokken: als gemeente die met aantijgingen in de krant staat en als werkgever. Er is een medewerker onterecht in publicatie gekomen met naam en foto. Ook de Rijksrecherche heeft dat geconstateerd. Hierover is met de betreffende medewerker gesproken. Na de uitspraak in het kort geding van de ontwikkelaar versus het Algemeen Dagblad waarbij de rechter het Algemeen Dagblad stevig tot rectificatie dwong heeft spreker met de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad gesproken, omdat er geen strafbare feiten waren gepleegd. Hij heeft vervolgens meerdere malen met de adjunct-hoofdredacteur voor de regionale edities gesproken. Het college is in basis niet voornemens om juridische stappen te ondernemen. Dit neemt lange procedures in acht en het Algemeen Dagblad erkende dat het betreffende artikel niet de toets der kwaliteit van het Algemeen Dagblad kon doorstaan. Het Algemeen Dagblad typeerde het als een "ernstig bedrijfsongeluk". De gemeente heeft een goede relatie met het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad. Dat heeft meegewogen in het oordeel. Het Algemeen Dagblad heeft intern stevige gesprekken gevoerd. Afgesproken is dat het op een goede wijze aandacht krijgt, in een redactioneel artikel met het resultaat van de Rijksrecherche. In dat traject is steeds gesproken met de medewerker die ook de publicatie heeft gezien. Alle artikelen waren al uit het archief genomen door het Algemeen Dagblad. Er komt nog een gesprek tussen de hoofdredactie en de gemeentemedewerker. Lange procedures zullen lang onrust geven en zorgen voor herhaalde publicaties. Het college wil het geval isoleren en over tot de orde van de dag. Hij kan zich vinden in het redactionele artikel dat 20 april jl. is geplaatst. Het college is niet voornemens om juridische stappen te ondernemen tegen het Algemeen Dagblad. Spreker citeert de Rijksrecherche: "Het bestuurlijk advies aan de burgemeester van de gemeente Bunnik betreft: de administratieve vastlegging van de besluitvormingsprocessen is grotendeels goed gedocumenteerd". Om tot overwegingen te komen, worden vaak persoonlijke gesprekken gevoerd. Deze worden afgehecht in bestuurlijke besluitvorming. Gekeken moet worden hoe deze persoonlijke gesprekken kunnen worden betrokken in de besluitvorming. Er wordt al gewerkt aan het verbinden van het proces van de bestuurlijke besluitvorming aan het zaaksysteem (Mozard). In dit systeem worden alle in- en uitgaande documenten vastgelegd. Dit wordt verder uitgebreid. Door de documenten aan elkaar te verbinden inclusief de besluitvorming ontstaat een volledig dossier. Hierin komen dan ook de overwegingen terug die hebben geleid tot de keuzes en de beschrijving van bijvoorbeeld beoordelingscriteria. Dat proces moet in de loop van 2015 zijn geïmplementeerd in de organisatie. Mevrouw Visser verzoekt om een schorsing. Schorsing van uur tot uur. De heer Lakerveld heeft behoefte het historisch perspectief kort te schetsen. Op de vrijdag na de publicatie is er een bericht van de burgemeester uitgegaan naar de fractievoorzitters waarin werd gemeld dat er een probleem was en een voorstel om daar een oplossing voor te vinden. De fractie van het heeft informeel contact gezocht met de burgemeester en aangegeven dat een extern bureau te riskant zou zijn. Het heeft aangedrongen op een formeel onderzoek door de Rijksrecherche. Dat advies is opgevolgd. Het Algemeen Dagblad heeft het vertrouwen in de gemeente geschonden. Dat moest zo zorgvuldig en formeel mogelijk worden weersproken. Het is blij met de uitkomst van het onderzoek van de Rijksrecherche. Het denkt dat het in het kader van de nog lopende procedure nog te vroeg is om een antwoord te geven op de vraag of moet worden opgetreden. Er loopt nog een onderdeel van het onderzoek naar de aanbesteding bij het Scholeneiland. Het onderzoek is dus nog niet afgerond. Het denkt dat het verstandig is dat het college eerst een politieke verantwoording aflegt over wat er is gebeurd. Het gaat niet alleen om de betrokken medewerkers en het schenden van de goede naam van deze mensen en de gemeente, maar ook om het zoekraken van documenten. De Rijksrecherche geeft aan dat een onderzoek geen strafrechtelijke feiten heeft opgeleverd, dit betekent niet dat er niet op andere wijze verwijten te maken zijn of binnen een ander rechtsmodel. Het maakt zich zorgen daarover. Een onafhankelijk onderzoeksorgaan heeft formeel vastgesteld dat documenten zijn zoekgeraakt in een zeer belangrijke pro-

6 6 cedure. Hiervoor moet een goede verklaring worden gegeven, waarbij wordt uitgegaan van het vertrouwen dat er geen problemen zijn. Het is verstandig als het college dit formeel voorlegt. Spreker vraagt de burgemeester zijn woorden formeel in een notitie te bevestigen om een handvat te hebben en deze vervelende situatie te kunnen beëindigen. Ook het onderzoek naar het Scholeneiland hoort daarbij te worden betrokken. Het staat positief tegenover het idee een krant aan te vechten. Het heeft van de burgemeester vernomen dat het college om goede redenen heeft besloten dat niet te doen. Hij spreekt de opmerking van P21 tegen dat het het handelen van deze gemeente niet vertrouwt en wantrouwen heeft uitgesproken. De acties van het zijn juist op het tegenovergestelde gericht geweest met inachtneming van de procedurele, formele procedures. Het wenst duidelijke informatie waarbij het college met een politiek te verantwoorden standpunt komt, zodat de raad daarover kan discussiëren en besluiten. De heer Hoitink is blij dat zowel uit de uitspraak van de rechter als uit het onderzoek van de Rijksrecherche naar voren is gekomen dat bij de aanbesteding op Rijneiland niets onoorbaars is gebeurd. De fractie van heeft geen moment getwijfeld aan de integriteit van het college en de ambtelijke organisatie en is blij dat dit door een onafhankelijk onderzoek wordt bevestigd. De fractie had en heeft vertrouwen in de integriteit van de ambtelijke organisatie en het college en vindt verder onderzoek niet nodig. steunen de burgemeester in het besluit geen vervolgonderzoek in te stellen met betrekking tot Rijneiland. Een slecht artikel is één ding, maar een medewerker van de gemeente met naam in de krant verdacht maken is ongehoord. Spreker heeft dit aan het begin van de affaire al aan het Algemeen Dagblad gezegd en wil daarmee afsluiten. Spreker steunt de heer Viskil in zijn oproep om als raad van deze affaire te leren. Integriteitsvraagstukken in de pers vragen om een zorgvuldige, doordachte en betrouwbare aanpak. De raad moet zich niet laten meeslepen in de sensatie van het spectaculaire nieuws. De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben deze kwestie op een zorgvuldige wijze aangepakt, onder meer door een onafhankelijk onderzoek te laten doen. Hij spreekt zijn complimenten uit voor de rustige en waardige wijze waarop de medewerkers deze affaire hebben ondergaan. De Rijksrecherche adviseert de documentatie van de besluitvormingsprocessen te evalueren en te verbeteren. Bepaalde documenten waren niet aanwezig. Dat is iets anders dan zoekgeraakt. Het college gaat daarmee aan de slag. Was Rijneiland wat dit betreft een uitzondering of is bij de andere aanbestedingsprocedures op dezelfde wijze gehandeld? Burgemeester Ostendorp is blij met de nuance die de heer Hoitink geeft. De Rijksrecherche spreekt niet over het zoekraken van documenten. De Rijksrecherche spreekt over: "enkele documenten zijn niet voorhanden bij de gemeente". Er is voor gekozen door de inzet van het systeem Mozard de documentatie verder te verbeteren. Overwegingen komen vaak in persoonlijke contacten tot stand. Die overwegingen leiden uiteindelijk tot voorstellen in een college. Deze besluiten zijn gedocumenteerd en terug te volgen. Dat is het verschil tussen het zoekraken van documenten en het niet voorhanden zijn van documenten. De wijze waarop wordt gewerkt, met goede, korte lijnen in een informele organisatie, moet wellicht een verslag worden toegevoegd aan de besluitvorming van het college. Mozard gaat daarbij helpen. Spreker heeft niet alleen de fractievoorzitters geïnformeerd, maar heeft ook de gemeenteraad middels een brief geïnformeerd. Bij iedere ontwikkeling is steeds contact gezocht met de drie fractievoorzitters. De fractievoorzitter van het heeft inderdaad gevraagd om een serieus onderzoek. Spreker heeft zijn keuze echter gemaakt op basis van het advies van de hoofdofficier van justitie. Ook de Rijksrecherche was blij zo vroeg in het onderzoek te zijn betrokken. Er is nog een kwestie. Daarover is niet gecommuniceerd door het Algemeen Dagblad. Het college overweegt geen juridische stappen tegen het Algemeen Dagblad. Spreker zou de kwestie met het Algemeen Dagblad, naar aanleiding van de publicatie van 20 april jl. en het gesprek tijdens deze vergadering, willen afronden. Op basis van dat artikel is in Bunniks Nieuws "t Groentje" een verwijzing gelegd naar Scholeneiland. Om dat uit iedere twijfel verheven te hebben, wordt ook dat onderzocht door de Rijksrecherche. Rijneiland had de hoogste prioriteit. Mevrouw Visser heeft gereageerd op wat de burgemeester heeft aangegeven en wat in de lokale krant werd geschreven. De opmerking van de heer Hoitink dat het nog een onderzoek zou willen, is niet terecht.

7 7 Burgemeester Ostendorp weet in deze casus niet welke andere politieke verantwoording nog zou moeten worden afgelegd. Het is goed om over een procedure te spreken. De wijze waarop dit is aangepakt kan daarvoor een voorbeeld zijn. De heer Lakerveld licht toe dat het in verwarring was, omdat de burgemeester een politieke verantwoording had uitgesproken. De verklaring van de burgemeester staat niet op schrift, maar geeft vertrouwen. Daarmee kan het proces worden afgerond. De burgemeester heeft verantwoording afgelegd namens het college over wat er is gebeurd. Dat is de manier waarop het politiek hoort te gaan. De Rijksrecherche levert slechts informatie. De burgemeester neemt ook de verantwoordelijkheid voor de informatie van de Rijksrecherche. Dat wordt ook verwacht van het onderzoek bij Scholeneiland. T Burgemeester Ostendorp zal dit zeker doen. Als er helderheid komt, komt hij met die conclusies terug naar de gemeenteraad. Hij kan op dit moment geen termijnen hiervoor aangeven. De heer Hoitink heeft de opmerking van het verkeerd begrepen en is blij dat het geen nader onderzoek wil naar het zoekraken van documenten. De heer Viskil bedankt de burgemeester voor de uitleg en de manier waarop de procedure door het college is opgepakt. Hij is blij dat het zich kan vinden in de gekozen aanpak, ondanks de impact die de mail heeft gehad. Het vertrouwen is nog niet geschonden als er niets is gebeurd. Spreker is blij met de toezegging dat een procedure wordt afgesproken en ziet het voorstel tegemoet. De fractie van P21 spreekt nogmaals het volledige vertrouwen uit in het college en de medewerkers. Burgemeester Ostendorp neemt het voorzitterschap over van de heer Buzepol. 9. Vragenronde Er zijn geen vragen ingediend. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik d.d. 21 mei De griffier, De voorzitter, H. Hofland H.M. Ostendorp

Raadsvergadering. 18 september 2014 14-099

Raadsvergadering. 18 september 2014 14-099 1 Raadsvergadering Nummer 18 september 2014 14-099 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik, gehouden op 18 september 2014 om 21.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie

Raadsvergadering. 5 maart 2015 15-023

Raadsvergadering. 5 maart 2015 15-023 1 Raadsvergadering Nummer 5 maart 2015 15-023 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bunnik, gehouden op 5 maart 2015 om 21.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Singelpark

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt.

Raadsvergadering. Beoogd effect Toekomstbestendige sociale werkvoorziening voor speciale groepen op de arbeidsmarkt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 april 2015 15-021 Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Aan de raad, Onderwerp Overname aandelen BIGA Groep bv Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met voorwaardelijke

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Griffier: mw. H. Hofland Leden: dhr. F.A. Schenk, dhr. A..W. Viskil, mevrouw H.J.

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 8 september Onderwerp: Visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 8 september Onderwerp: Visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 8 september 2016 Onderwerp: Visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Griffier: mw. A. van Wees Leden: dhr. P.B.M. Heijmerink, dhr. F.A. Schenk, mw.

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013

1. Persbericht 20 juni 2013. 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht 20 juni 2013 2. Verklaring van de burgemeester 20 juni 2013 3. Notitie van gemeentesecretaris; motivering voorgenomen ontslag 15 januari 2013 4. Voornemen tot ontslag 22 januari

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Presentatie BHIK enquête ontwikkeling bedrijventerrein Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Plaatsvervangend griffier: mw. A.J.

Nadere informatie

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Een vrijwillige overeenkomst van raadsleden en raadsfracties over wat te doen bij vermeende integriteitschendingen. januari 2014 Dit

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd B&W, directeur, griffier Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 18 september 2014 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093

Raadsvergadering 18-09-2014 14-093 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 18-09-2014 14-093 Onderwerp instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Aan de raad, Onderwerp Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Nadere informatie

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010

VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie 12 april 2010 VERGADERREGLEMENT ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMIS- SIE PRAKTIJKTOEPASSING BRANDVEILIGHEIDSVOOR- SCHRIFTEN Versie De Onafhankelijke adviescommissie praktijktoepassing ; Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek?

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek? Schriftelijke vragen van De Lokale Partij www.delokalepartij.org twitter: @DeLokalePartij_ email: info@delokalepartij.org Wijdemeren, 28 juli 2015. Schriftelijke vragen De Lokale Partij Laat Wijdemeren

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder:

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE. Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Klachtencommissie Wij proberen al onze klanten zo snel en correct mogelijk te helpen. Er gaat daarbij helaas wel eens wat mis. Indien er in uw ogen door ons fouten worden gemaakt, zullen we die zo snel

Nadere informatie

9 februari /33659 K. Roos Vragen en Wob-verzoek inzake Tuin van Jonker. Geachte leden van de commissie bestuur,

9 februari /33659 K. Roos Vragen en Wob-verzoek inzake Tuin van Jonker. Geachte leden van de commissie bestuur, Haarlem Aan de leden van commissie bestuur Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Onderwerp 9 februari 2016 2016/33659 K. Roos 023-5114607 Vragen en Wob-verzoek inzake Tuin van Jonker Geachte

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam

Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Belangenverstrengeling bij re-integratie Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam 23 april 2014 RA140735 Samenvatting Een medewerker (jobhunter)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 21 januari 2016 Onderwerp: Rondetafelgesprek ontwikkeling bedrijventerrein A12 Aanwezig: Voorzitter: Griffie: mw. H.R.E. Hofland, mw. L. van der Laan, Leden: mw.

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0175 d.d. 5-3-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid E. Krijgsman (D66) d.d. 28 januari 2013 inzake het cameratoezicht bij station

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek 23 december 2013 PaG/BiZJ45022 8IJLAGE 1 Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek Het Rolodex-onderzoek komt voort uit een ander strafrechtelijk

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Vergadering / project Gemeentelijke Rekenkamer Vergaderstuk nummer 76/ 17 januari 2007 Aanwezig Dhr. P. Breukers (lid Rekenkamer) Dhr. L. Dolmans (voorzitter Rekenkamer)

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056. Dossiernummer 2010 056 OORDEEL Verzoekers De heer en mevrouw V. te Enschede. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer

Nadere informatie

3 februari Geachte heer, mevrouw,

3 februari Geachte heer, mevrouw, 3 februari 2015 Geachte heer, mevrouw, Hierbij willen wij u onder de aandacht brengen dat in de procedure rondom de besluitvorming van het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs niet juist is gehandeld. Sterker

Nadere informatie

Geachte raadsleden en fractieassistenten,

Geachte raadsleden en fractieassistenten, Memo Aan: Raadsleden en fractieassistenten Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 21 juni 2016 Kenmerk: 16ini01633 Onderwerp: Toelichting berichtgeving huishoudelijke hulp. Geachte raadsleden

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG RAADSVERGADERING 16 november 2010 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Voorzitter Griffier Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Ontwikkelingen Museum het Valkhof

Ontwikkelingen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwikkelingen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds november 2016 verkeert

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van:

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER. Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: GERECHTSHOF TE AMSTERDAM TWEEDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER Beslissing van 24 juli 2003 in de zaak onder rekestnummer 90/2003 GDW van: destijds toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder te, thans gerechtsdeurwaarder

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

Handreiking geheimhouding. Gemeente Oostzaan 2011

Handreiking geheimhouding. Gemeente Oostzaan 2011 Handreiking geheimhouding Gemeente Oostzaan 2011 Concept April 2011 Griffier/lo Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 4 2. Besloten vergadering gemeenteraad 7 3. Besloten vergadering financiele werkgroep 9 4

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VAALS COMMUNICATIEPLAN Vastgesteld d.d. 9 maart 2016 1 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Vaals is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Chronologisch feitenonderzoek

Chronologisch feitenonderzoek Chronologisch feitenonderzoek 1. Medio juni 2001 De heer De Jong van hogeschool Delta BV neemt telefonisch contact op met de financiële afdeling van de directie HBO naar aanleiding van het Hobeon onderzoek.

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002.

Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Verslag van de vergadering van het presidium op dinsdag 19 maart 2002. Aanwezig: De heren De Hart, Van Helvoort, Van den Hoven, Kamps, Van Mierlo, Nieuwkerk, Van Spaandonk en Verboven. Verder aanwezig:

Nadere informatie

Aandeelhouderscommissie Eneco

Aandeelhouderscommissie Eneco Ter attentie van de aandeelhoudersvertegenwoordigers van Eneco Groep N.V. in de Colleges van Burgemeester en Wethouders Rotterdam, 25 april 2017 Aankondiging van het consultatieproces over het aandeelhouderschap

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008. Dossiernummer 65-2008 OORDEEL Verzoeker De heer J. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008.

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Aan de burgemeester van Hengelo (O) De heer F.A.M. Kerckhaert Postbus 18 7550 AA Hengelo. Hengelo(O), 8 mei 2006. Geachte heer Kerckhaert,

Aan de burgemeester van Hengelo (O) De heer F.A.M. Kerckhaert Postbus 18 7550 AA Hengelo. Hengelo(O), 8 mei 2006. Geachte heer Kerckhaert, Aan de burgemeester van Hengelo (O) De heer F.A.M. Kerckhaert Postbus 18 7550 AA Hengelo Hengelo(O), 8 mei 2006 Geachte heer Kerckhaert, De VVD fractie is akkoord gegaan met het onderbrengen van de griffie

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. S. Ketelaar, mevr. Van der Salm en mevr. Overtoom. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 9 januari 2008. Aanwezig: Dhr. A.M. Brand (interim-voorzitter), mevr. L. Bijwaard, mevr. Schilder, dhr. P. Groenveld, dhr. R. Stringer, dhr. P.

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 Samenvatting Klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Achtergrond SAMENVATTING Verzoeker klaagde erover dat het LBIO hem niet

Nadere informatie

Antwoorden op vragen aan het college

Antwoorden op vragen aan het college Antwoorden op vragen aan het college Reg. nr.: 2015-28 Datum waarop de vragen zijn gesteld: (na raadsvergadering) 21 april 2015 Stellers vragen: Aart van Veen (D66), Wietze Smit (BBNu) en Gerrit Taute

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om uur. (Vastgesteld) Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 12 oktober 2010 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer J. D. Alssema Griffier :

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 31 maart 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00258 Onderwerp: Raadsmededeling over: Aanbesteding gemeentelijke publicaties en afhandeling motie - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 1 december 2008 RA0831790 Samenvatting Ongeveer gelijktijdig ontvangt de ombudsman twee klachten van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie