Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 6 februari 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 6 februari 2015."

Transcriptie

1 Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Fax: Aan: de leden van VisNed, Website: Urk, 6 februari De Aanlandplicht. Voor ons is aandachtpunt nummer 1 dit jaar natuurlijk het dossier Aanlandplicht. In CVOverband zijn we actief betrokken bij de projecten die de (in onze ogen desastreuze) economische en ecologische gevolgen van deze regelgeving in kaart gaan brengen. We doen dat onder wetenschappelijke begeleiding van het LEI en Imares. Tegelijk zijn we actief op ambtelijk en politiek gebied rondom de regelgeving. In de projecten is volop activiteit: de groep selectiviteit is druk in de weer met verschillende net ontwerpen; de overlevingsproeven gaan een volgende fase in; de economische studie is in volle gang en we maken met enkele schepen discards reizen. In deze reizen beelden we zo goed mogelijk na de toepassing van de Aanlandplicht in de praktijk aan boord. Met onze overheid en in NS AC verband overleggen we over het implementatie traject. We zien daarbij dat de invoering per 1 januari 2015 in de pelagische sector tot onduidelijkheid en in de Oostzee tot behoorlijke chaos heeft geleid. De regelgeving die tegenstrijdigheden in wetten en regelingen weg neemt is nog niet eens klaar. Voor de demersale vloten moeten de lidstaten hun plannen binnenkort indienen, maar denken heel verschillend en interpreteren de gemaakte afspraken ook heel verschillend. Ook hier zijn er rekkelijken en preciezen. Wij kunnen niet meer dan wijzen op de dreigende chaos en afwachten op de dingen die er onvermijdelijk aan komen. We merken nogmaals op dat de Nederlandse overheid dit alles inmiddels ook wel in ziet, maar wij hebben de indruk dat andere lidstaten het niet erg vinden om de lidstaat met een aanzienlijk probleem (Nederland in de tong visserij) eens lekker te laten bungelen. Als het niet om zulke grote economische belangen en de toekomst van een grote groep familiebedrijven en eigenlijk een hele bedrijfstak ging zou de hele gang van zaken licht hilarisch zijn. Maar wat hier gebeurt en de manier waarop is niet alleen triest en tragisch, maar eigenlijk ronduit schandalig. Dossier Pulsvisserij. Aandachtpunt nummer 2, vlak achter nummer 1, is voor ons nog steeds het Puls-dossier. Met ups en downs komt het verzet tegen en het zetten van vraagtekens bij de puls-visserij steeds maar weer op ons af. We moeten ons daarbij realiseren dat de laatste groep van 42 ontheffingen gebaseerd zijn op regelgeving voor pilotprojecten in het kader van de Aanlandplicht. Daar staat nu een periode van 5 jaar voor en in die periode moeten we zoveel werk verzetten dat de puls ontheffingen definitief gemaakt worden. Wij zien daarin een kans, maar omgekeerd zien de tegenstanders van puls die kans ook. Daarom werken we keihard in een aantal werkgroepen aan de onderzoeksagenda, het controle en handhavingsplan en aan de communicatie. We maken daarbij een onderscheid tussen puls op platvis en puls op garnalen, maar houden ze 1

2 qua bestuurlijke aansturing nadrukkelijk bij elkaar. De Noordzee AC speelt in dit opzicht een grote rol. De focus groep van deze AC die over puls adviseert komt op 5 maart weer in Amsterdam bijeen. Van Nederland wordt verwacht dat ze dan een heldere presentatie geeft over het geplande onderzoek en over de aanpak van controle en handhaving. Overheid, wetenschappers, leveranciers en kottersector staan daarvoor gezamenlijk aan de lat. Voorwaar een grote uitdaging! Bijeenkomst VisNed-garnalenvissers op 13 februari op Urk. Er is niet altijd even veel duidelijkheid over het Natura2000 dossier en garnalenvisserij. Daarom organiseren we voor de bij VisNed PO s aangesloten garnalenvissers een voorlichtingsbijeenkomst. We hebben aan Marnix van Stralen gevraagd om zijn expertise op dit gebied met ons te delen. Ook zal Ingrid Tulp van Imares ons bijpraten over de uitkomsten van het grote garnalenonderzoek op het gebied van bijvangst reductie en bodemberoering. Vrijdag 13 februari as uur Nieuwe Visserijschool, Friese Poort, Lange Riet 2 te Urk. Alle garnalenvissers van harte uitgenodigd. Geef even een berichtje aan als we op je kunnen rekenen, dan weten we ongeveer hoeveel personen we kunnen verwachten. Benchmark tong en kabeljauw. Deze week vond in het hoofdkantoor van ICES in Kopenhagen een bijeenkomst plaats waarin voor de vissoorten tong Noordzee, kabeljauw Noordzee en rode mul, Kanaal en Noordzee de zo genoemde benchmark plaats vond. In verband met de belangrijkheid dat Noordzee tong op het programma stond was Geert Meun namens de NS AC afgevaardigd namens de visserijsector. In de benchmark, die doorgaans één keer in de 5 jaar plaats vindt, wordt alle beschikbare (nieuwe) informatie onder de loep genomen met als bedoeling het assessment van de stock te verbeteren/versterken. Voor elke vissoort komen biologen van nationale instituten naar Kopenhagen om deze informatie met elkaar te delen en hierover te discussiëren. Bij kabeljauw waren er wetenschappers uit Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, bij rode mul een bioloog uit Frankrijk en bij tong uit Nederland (Jan Jaap Poos en Ruben Verkempynck) en België (Kelle Moreau). Bij een benchmark zijn ook onafhankelijke wetenschappers van buiten ICES betrokken die hun opinie geven over de voorgestelde aanpak en de ingediende informatie waarover een advies gegeven wordt deze wel of niet te gebruiken. In deze benchmark beoordeelden wetenschappers uit Spanje, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten van Amerika de informatie en de werkzaamheden van de betrokken biologen. En het moet gesteld dat deze onafhankelijke wetenschappers het de biologen niet gemakkelijk maken. Als zij iets willen wijzigen of toe willen voegen of juist achterwege willen laten moet de betreffende vissoort-deskundige met heel goede argumenten komen, anders wordt het niet geaccepteerd. Niet onvermeld mag blijven dat er een uitstekende wisselwerking was tussen de wetenschappers en sectorvertegenwoordigers, in het bijzonder bij de tong met Jan Jaap en Ruben. Voor dit soort bijeenkomsten geldt dat de vertegenwoordiger van de sector kennis mag nemen van alle presentaties en documenten en volop mag deelnemen in alle beraadslagen (wat hier zeker het geval was, waarvoor dank!) maar dat er geen inhoudelijke informatie naar buiten gebracht mag worden totdat het rapport voor publicatie beschikbaar komt. Vandaar wat algemene informatie over de 3 bestanden. Bij kabeljauw is het duidelijk dat het bestand in de Noordzee een onderdeel is van de North Atlantic kabeljauwstock en werd veel aandacht geschonken aan de vraag of er op de Noordzee sprake is van 2 genetisch onderscheidenlijke populaties, eentje in zeg maar de Noorse zone (Viking-bestand) en eentje ten zuiden van de 55º NB. Verder is vastgesteld dat deze bestanden zich onderling vermengen en dat de kabeljauw zich niet verplaatst over grote afstanden. Een vraag tijdens deze benchmark was, indien er sprake is van 2 substocks, hoe dan de aanvoer van de verschillende vloten toegewezen moet worden aan welke van deze substocks, iets waar 2

3 tijdens deze benchmark veel tijd en energie in werd gestopt maar geen duidelijk beeld ontstond. Bij de rode mul bleek uit de beschikbare informatie dat het zwaartepunt van dit bestand en ook de bevissing terug te vinden is in het Oostelijk Engels Kanaal. Verder grote fluctuaties in jaarlijkse aanwas, het recruitment. Verder wordt betoogd dat uit de vangsten blijkt dat de nieuwe aanwas de vangsten domineert wat volgens de wetenschappers betekent dat de visserijdruk op deze soort te hoog is. Door de wetenschap was al wel opgepikt dat de jaarklasse 2013 omvangrijk moet zijn, ook waar te nemen in de vangsten van De laatste (magere) jaren vangen de NL-fly shooters ongeveer net zoveel als de Franse vloot, terwijl dat in de voorgaande perioden duidelijk anders was; toen vingen de Fransen een veelvoud ten opzichte van andere vloten. Natuurlijk ging onze meeste belangstelling uit naar de benchmark van tong. Er zijn ontwikkelingen gaande die de nodige vragen oproepen of en op welke wijze het assessment van tong aangepast moet worden. De belangrijkste is natuurlijk de switch van traditionele boomkor naar de puls maar ook hoe moet ingespeeld worden op de aanstaande Aanlandplicht die de nodige wijzigingen teweeg kan brengen. Verder werden de gegevens gepresenteerd van twee surveys, de Belgische BTS (vanaf heden) en de Duitse Tong-index (vanaf ) en moest besloten worden of deze wel of niet opgenomen wordt in de toestandsbeoordeling. Door ons werd aangegeven dat we de Belgische survey heel belangrijk vinden omdat deze de zuidelijke Noordzee en het zuidwestelijke deel van de Noordzee dekt, gebieden waar geen Nederlandse survey plaats vindt, of heel beperkt. Verder: tot nu toe worden in de toestandsbeoordeling van tong geen discards mee genomen omdat de discards in deze visserij beperkt zijn. Echter, uit het discards-sampling-programma blijkt dat de laatste jaren de hoeveelheid tongdiscards van gemiddeld minder dan 10 % gestegen is naar meer dan 20 %. Er wordt dan ook aan gewerkt om de discards mee te gaan nemen in dit assessment, dit is ook van belang voor de aanstaande introductie van de Aanlandplicht waarbij de TAC s aangepast moeten worden van aanlandquota naar vangstquota. Verder werden via computerberekeningen andere, meer recent ontwikkelde modellen getest om te zien of deze tot nauwkeuriger resultaten zouden leiden. Uitgebreide discussie vond plaats of zgn. LPUE-informatie (aanvoercijfers van de vloot) meegenomen moesten worden. Hierover waren de meningen verdeeld; er waren wetenschappers die dit een versterking van het assessment vonden maar anderen hadden nogal wat reserves omdat het de beoordeling zou kunnen vertroebelen. En de onzekerheid werd besproken van deze informatie afkomstig van de pulsvissers; deze laat gemiddeld iets hogere vangsten zien maar is voor wetenschappelijke begrippen nog wel een heel korte reeks. Aan de andere kant gaat, zeker in Nederland, de switch van traditioneel naar puls erg hard. En zijn er binnen afzienbare tijd nog wel traditionele bokkers? Dus indien vastgehouden wordt aan de traditionele boomkor droogt deze informatie binnenkort op. We hebben tijdens deze bijeenkomst de wetenschappers van veel aanvullende informatie kunnen voorzien van ontwikkelingen in de vloot, de vistechnieken en van de visbestanden vanuit het perspectief van de visserman. Dit heeft zeker een goede bijdrage in deze benchmark opgeleverd. Tenslotte: er is ook aandacht geschonken aan de zgn. referentiepunten (minimum paaibestand, toegestane visserijsterfte etc.). Deze benchmark zal een advies uitbrengen over deze referentie punten er zijn indicaties dat het belangrijke referentiepunt van Fmsy (de toegestane visserijsterfte; welke hoeveelheid mag van het bestand onttrokken worden in relatie tot de spelregels in het managementplan) voor de visserij in positieve zin aangepast zal worden. Deze Fmsy is de afgelopen jaren in de ICES-adviezen op een heel laag niveau gezet wat er voor gezorgd heeft dat, ondanks een groeiend bestand, de TAC een aantal jaren flink naar beneden gebracht is. In een in november jl. gehouden ICES-workshop is geconcludeerd dat de Fmsy voor tong in 3

4 een ruimere en bredere range toegepast kan worden en het is voor ons van groot belang indien deze benchmark dit bevestigd en tijdens een bijeenkomst in maart definitief vastgesteld wordt. Toegang tot BT1-mandje. Een aantal visserijondernemers, dat de afgelopen jaren met de boomkor met grotere maaswijdte dan 120 mm hebben gevist, werd onlangs verrast met een brief van de RVO waarin aangegeven werd dat in 2014 onrechtmatig in BT1, dat is het mandje van boomkor 120+ mm, gevist is. Daarbij werd aangekondigd dat de vismachtiging wordt ingetrokken wanneer de ondernemer weer in de fout gaat. Wij begrijpen dat er niet zomaar onaangekondigd in een ander mandje gevist kan worden. Maar tegelijkertijd stellen wij wel dat er een oplossing voor dit probleem moet komen. De huidige zeedagenregeling dateert uit 2007, waarbij de referentieperiode voor het aantonen in welke vistuigcategorie gevist is, de jaren 2004, 2005 en 2006 waren. Juist in die jaren was het scholquotum erg laag en daardoor hebben veel schepen niet gericht op schol kunnen vissen met maaswijdtes van 120 mm+. Het grootste gedeelte van de vloot moest daardoor noodgedwongen op tong blijven vissen met 80 mm en schol als bijvangst. Mede op grond daarvan heeft Nederland in BT1 niet veel trackrecord opgebouwd. Sindsdien is het scholquotum meer dan verdubbeld en meer vaartuigen vissen daardoor voor korte of langere periode met grotere maaswijdte gericht op schol. We zien daardoor de benutting in BT1 stijgen. Al jaren vindt er een discussie plaats over discards en meer selectiviteit door vissers. Uiteindelijk zelfs uitmondend in het bizarre besluit van de Aanlandplicht. De visserman moet op die manier gedwongen worden tot meer selectiviteit, wat al snel betekend: gebruik maken van een grotere maaswijdte. Dan blijft het te gek voor woorden dat een visserman verboden wordt grotere maaswijdtes te gebruiken, zoals in de onderhavige kwestie. Er komen gelukkig vanuit Brussel steeds meer geluiden dat bij de introductie van de Aanlandplicht de Zeedagenregeling kan komen te vervallen. Dit zou betekenen dat we aan het laatste jaar van deze beheermaatregel bezig zijn. Aangezien de laatste jaren er vanuit Brussel ook geen kortingen meer doorgevoerd zijn lijkt een wat lossere aanpak van de zeedagenregeling voor de hand te liggen. VisNed heeft bij het ministerie gevraagd om een overleg om te bewerkstelligen dat meer vaartuigen met grotere maaswijdte op schol kunnen vissen. Tijdens het Visserijoverleg van dinsdag as. op het ministerie hebben we dit punt op de agenda geplaatst. Vrij tariefcontingent platvis. In Brussel vindt overleg plaats over de herziening van de EG-Vo. waarin de tariefcontingenten vastgelegd worden voor het bevoorraden van de Europese markt met visproducten van buiten de EU. Deze herziening vindt elke 3 jaar plaats. Duidelijk is dat de laatste jaren de situatie in de bevoorrading van de markt aanzienlijk gewijzigd is. Binnen de EU is, dankzij de toegenomen bestanden, veel meer product beschikbaar. Uiteraard heeft VisNed namens de vloot gebruik gemaakt van de mogelijkheid bij het ministerie van EZ in te spreken op de voorstellen om voor bepaalde producten, met name platvis, tariefvrije contingenten in te stellen. In algemene zin is VisNed niet tegen een stelsel van vrij tarief contingenten voor bepaalde visserijproducten. Echter, toekenning moet zeer afgewogen en terughoudend plaats vinden, vooral in de huidige situatie waarbij de visbestanden in de EU zich krachtig herstellen en daardoor de TAC s en Quota s structureel verhoogd worden. Daarom kunnen wij thans ook stellen dat de vloot door de toenemende vangsten momenteel aan de behoeften van de EU-verwerkers kan voldoen. Sinds 2008 is de schol-tac op de Noordzee jaarlijks met 15 % verhoogd, in cijfers betekent dat een stijging van ton in 2008 naar ton in En de verwachting is dat deze TAC de komende jaren verder zal stijgen! Uit allerlei informatiebronnen (o.a. aanvoer en prijsontwikkelingen) blijkt dat de EU-vloot de markt ruim kan bedienen en dat vrije tarief contingenten van platvis-substituten niet langer wenselijk zijn. Verder hebben wij erop gewezen 4

5 dat de tarief vrije contingenten voor platvis in feite alleen gebruikt wordt om gefileerd product in te voeren en het enige werk wat hier gebeurd, is het in doosjes verpakken van dit ruw product. Wij hebben vernomen dat verwerkers een aantal in onze ogen niet relevante argumenten aandragen om toch in aanmerking te komen voor vrij tarief contingenten voor platvis substituten, namelijk dat scholfilets te mager en niet volgens de wensen van de verwerkers aangeboden worden. Het zijn argumenten die naar onze overtuiging niet steekhoudend zijn. De vissersvloot beperkt de aanvoer in de kuitzieke periode drastisch en in de periode dat de schol op zijn best is (april tot en met december) bevoorraden we de markt meer dan voldoende en moeten we zelfs regulerend optreden om teveel aanvoer (meer dan de verwerking aan kan) te voorkomen. Dit zijn volgens ons allemaal argumenten om in ieder geval geen vrije tarief contingenten toe te kennen. Vaarroute naar Lauwersoog. Er komen steeds meer klachten binnen over de vaarroute over het Wad naar Lauwersoog. Het zgn. Westgat wordt steeds droger en steeds meer schepen, vaste bezoekers van deze haven, worden zelfs gedwongen om andere havens op te zoeken. Het hoeft geen nader betoog dat dit voor de betreffende vissers aanzienlijke consequenties heeft maar niet in de laatste plaats ook voor de lokale economie, de visafslag en aanverwante sectoren. Voor ons was het aanleiding om een overleg te hebben met de directie van Groningen Seaports, de beheerder van de haven. Uit dit overleg bleek dat er 2 zaken spelen: Uit het verleden is gebleken dat de vaarroute naar Lauwersoog, in tegenstelling tot bijv. Harlingen en Delfzijl, geen A-status heeft verkregen. Het Westgat is dus geen officiële rijks vaarweg. Formeel kan er dan ook niet van Rijkswaterstaat worden gevraagd de vaarroute op een bepaalde diepte te houden. Bij de privatisering van de haven in 1995 is wel afgesproken dat de provincies waken over voldoende diepgang, waarbij overigens niet is vastgelegd wat verstaan moet worden onder voldoende. Binnenkort is er overleg met de provincies om te bezien hoe de status van de vaarroute opgeschaald kan worden maar dit is een langdurig proces wat enkele jaren gaat duren. Aangegeven wordt dat de diepgang in het Westgat de laatste 4 5 jaar een stabilisatie laat zien op 4,20 meter. Er is wel een richel ontstaan van meter. Er wordt tevens erkend dat de ondergrond snel wijzigt. Ter versterking van Ameland vindt er zandsuppletie plaats. Er zijn aanwijzingen, in ieder geval vermoedens, dat deze suppletie er voor zorgt dat de wijziging van de ondergrond van het Westgat hier mee te maken heeft. De havenbeheerder wil een onderzoek om hier duidelijkheid over te krijgen. Als het onderzoek bevestigt dat het zand in het Westgat afkomstig is van de suppletie bij Ameland zal RWS gevraagd worden om dit te repareren, kortom het verkeerd neergekomen zand weer op te halen. Hiervoor zijn geen procedures voor baggervergunningen etc. nodig, het moet een onderdeel worden van een reparatie-actie om het weggevoerde zand weer op de juiste plaats te krijgen. We blijven dit proces nauwgezet volgen. Overleg met België over quota buitengebieden/skagerrak. Op dinsdag 24 februari as. staat het overleg gepland met de Belgische Rederscentrale om te overleggen over de ruilmogelijkheden van de buitengebieden. Deze keer zijn de Belgen gastheer en worden we in Zeebrugge verwacht. Min of meer traditioneel wordt met België overlegd om onze quota in de westelijke wateren, Golf van Biskaje, Ierse Zee te ruilen voor vangstrechten op de Noordzee. Vaak gebeurt dat dan voor een deel in een driehoeksverhouding met de Reders die haring verwerven en de NL-kottersector dan weer compenseren met vis op de Noordzee. In het verleden vroegen we meestal schol, Noorse kreeft en kabeljauw, vorig jaar hebben we ingezet op tong en ook dit jaar zien we graag dat de compensatie plaats zal vinden in de vorm van zoveel mogelijk tong. 5

6 Wat betreft het Skagerrak is de insteek dat we dit niet ruilen maar NL-vissers eerst de mogelijkheid te bieden om hier te gaan vissen. Graag willen wij de belangstelling inventariseren en wij nodigen kotters die plannen hebben hier te willen vissen zich te melden bij het secretaraat van VisNed. Veiligheid aan boord. In de stichting Sectorraad overlegden we afgelopen week over twee belangrijke onderwerpen. Ten eerste over de inpassing van de ILO Work in Fishing conventie in de Nederlandse wetgeving en. Dat lijkt misschien een ver van mijn bed onderwerp, het is wel iets waar alle vissers mee te maken krijgen. Het gaat over regelgeving rondom arbeidsvoorwaarden, over veiligheid, over diploma s, over minimale standaarden etc. die allemaal ingepast moeten worden in de Nederlandse wetgeving. Als kottersector kunnen we in dit proces dankbaar gebruik maken van de expertise die bij de Pelagische Reders aanwezig is. Een belangrijk punt wat in het overleg door de Redersvertegenwoordiging werd aangekaart is een bedrijfsongeluk in de regelgeving rondom de zorgverzekering waardoor het voor maatschapvissers heel veel duurder zou worden om gebruik te maken van een zorgverzekeringspolis. Dat kon gelukkig gerepareerd worden eer er iets mis ging. Ten tweede spraken we ook over de veranderde Arbo-regelgeving. Er moet voor de kottervloot een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) komen. Die willen we op moderne leest schoeien, inclusief een web-toepassing, dus gebruik maken van internet. We gaan hierover in overleg met ILT (Scheepvaartinspectie). Kottersector en trawlersector trekken hier gezamenlijk op en zullen ieder de helft van het traject moeten verzorgen en financieren. Een ander punt is de juiste administratieve regeling voor de opstappers. Als dat niet goed gebeurt, kunnen de gevolgen voor eigenaar en opvarenden enorm zijn. Die ongewenste gevolgen zouden er uit kunnen bestaan dat onbedoeld een arbeidsverhouding ontstaat en dat bij een ongeval niet alleen de scheepseigenaar, maar ook de maten aansprakelijk gesteld kunnen worden. Daarom hebben we hierover binnenkort een gesprek met een gespecialiseerde jurist, waarna we hopelijk een praktische, maar wel juridisch afdoende oplossing kunnen presenteren. Gedragscode Pulsvisserij. We gaan in CVO verband op heel korte termijn starten met het MSC certificeringstraject voor tong gevangen met de pulstechniek. We moeten daarbij heel veel aantonen, o.a. op het gebied van controle en handhaving. De protocollen die daarvoor nodig zijn, worden nu ontwikkeld, waarna de NVWA aan een handhavingsplan gaat werken. Dat proces is naar verwachting niet op tijd afgerond voor de start van het MSC traject, reden waarom we er voor gekozen hebben om hier alvast een stukje zelfregulering te introduceren. We gaan daarbij opschrijven en borgen wat we nu doen. Er komt dus geen extra regelgeving bovenop, maar we leggen de huidige situatie wel goed vast. Dat is in ons aller belang, want onze puls visserij ligt onder een vergrootglas, zeker in het buitenland, en het is ons menens om er voor te zorgen dat alle puls vissers volledig binnen de wettelijke kaders opereren en dat ook kunnen aantonen. Zodra de gedragscode gereed is, wordt deze door de PO s (in CVO verband) vastgesteld en aan alle vissers aangeboden voor ondertekening. Zeebaars. De Europese Commissie heeft op 26 januari jl. een verordening gepubliceerd waarbij voor de duur van maximaal 6 maanden in de ICES-sectoren IVb, IVc (Noordzee) VIIa, VIId-k noodmaatregelen vastgesteld om, zoals dat omschreven wordt, de dreigende, ernstige schade aan het zeebaarsbestand te verlichten. Tijdens deze periode is het verboden op zeebaars te vissen met pelagische trawls (OTM-pelagische ottertrawls en PTM-pelagische spantrawls) met een maaswijdte in de kuil van 70 mm of meer. Dit raakt met name de Franse gerichte visserij op zeebaars. Afgelopen week tijdens de vergadering van de NS AC bleek dat er bij de Franse visserij 6

7 de nodige frustratie zit over deze eenzijdige maatregelen. Het verhaal deed de ronde dat de Fransen de visserij moeten stoppen en dat de NL-fly shooters deze visserij thans probleemloos overnemen en nu met aanzienlijke hoeveelheden zeebaars binnen komen. Natuurlijk hebben we deze beweringen ontzenuwd maar we moeten vaststellen dat de leugens erg snel de ronde doen. Er wordt in Brussel en tussen lidstaten verder overlegd over een catch-limit per vaartuig, de getallen die hierbij de ronde doen lopen van slechts kg tot max kg per maand. Wij pleiten in ieder geval voor zoveel mogelijk flexibiliteit om onnodig discarden te voorkomen. Regeling plus bewering in FRA Onderzoek zeebaars: Het Engelse onderzoekslaboratorium Cefas en het Franse instituut Ifremer hebben een meerjarig onderzoek naar de ontwikkeling van de Zeebaars opgezet. Ze noemen dat het C Bass project. Op onze website vindt u het Engelstalige informatie document. Als onderdeel van het onderzoek worden veel vissen gemerkt en geïmplanteerd met een chip waarin gegevens van het migratie patroon worden vastgelegd. Voor herkenning worden de vissen voorzien van een spaghetti-bandje Het is een waardevol onderzoek en we roepen alle vissers op daaraan mee te werken. Op onze website is een poster met gegevens beschikbaar. Als u een gemerkte vis in uw vangst aantreft noteer dan datum en positie van de vangst, stop de vis in de vriezer of zet hem op ijs en neem contact op met Cefas. Dat kan via fish of stuur een naar: Voor meer informatie: Natura2000 Frankrijk. In aanvulling op de vorige nieuwsbrief waar de stand van zaken werd geschetst omtrent het Natura 2000 gebied Bancs des Flandres voor de kust van Duinkerken. Op 4 februari woonden wij in Duinkerken de werkgroep bijeenkomst bij waar een begin is gemaakt met de analyse van de impact van de verschillende tuigen op onder meer de zeebodem. Hierbij is de aanpak van Franse zijde om eerst de aanwezigheid en gevoeligheid van habitattypen en soorten in kaart te brengen (grotendeels gedaan), om vervolgens de verspreiding en intensiteit van de visserij in kaart te brengen (grotendeels gedaan), en om tenslotte per tuigsoort in kaart te brengen hoe de twee onderdelen al dan niet leiden tot mogelijke impact van visserij. De Franse methode dateert van 2008 en plaatst boomkor met wekkerkettingen, pulskor, en fly shoot onder dezelfde noemer. Dit is naar onze mening onjuist omdat de impact van de pulskor en de naar verwachting veel minder zijn dan de impact van de boomkor met wekkerkettingen. Het is van belang om de impact van pulskor en bij te stellen, omdat anders wordt aangenomen dat de tuigen zeer schadelijk zijn met het risico dat er meer gesloten wordt dan nodig. Door het Franse nationale visserijcomité (CNPMEM) werd op de bijeenkomst fel tekeer gegaan tegen de pulskor, als poging om de impact van de pulskor niet apart te analyseren omdat het tuig nog steeds illegaal zou zijn. Dit brengen zij overal naar voren, maar het klopt feitelijk niet omdat er gewoon legaal ontheffingen zijn verleend. Bovendien heeft een Natura 2000 gebiedsproces met de hele vraag niets te maken. Wij vonden het Franse natuurbeschermingsagentschap (Aires Marines Protégées) met dat argument aan onze zijde; het bezwaar van CNPMEM werd terzijde geschoven. De Aires Marines Protégées wil de impact van puls en nu wel apart in kaart brengen, maar wil daarvoor wel uitgebreide wetenschappelijke onderbouwing hebben. Dat is echter (nog) niet beschikbaar omdat het project BENTHIS, dat onder meer kijkt naar de bodemimpact van de pulskor, nog enkele jaren zal lopen. We hebben nu afgesproken om te proberen een workshop te organiseren waarbij we de Franse experts en de experts van BENTHIS koppelen om samen alles wat er wel bekend is over de impact van de pulskor en de vast te leggen. Het Bancs des Flandres traject is nu wel in een stroomversnelling terecht gekomen en de hele impactanalyse moet ruim voor de zomer afgerond zijn. Over de samenstelling en inhoud van de waardekaarten gaan we een gesprek arrangeren tussen een aantal schippers en Imares. We willen er zeker 7

8 van zijn dat de door ons in Frankrijk verstrekte informatie ook correct is en door de betrokken schippers herkend wordt. In het verlengde hiervan is ook de gebiedsbescherming voor de Belgische kust weer actueel geworden. Daarbij lijkt de uitbreiding van 3 naar 4,5 mijl die de Belgische overheid door wil voeren tot nader order geparkeerd. Wij zullen dat krachtig blijven bestrijden, omdat er geen ecologische argumenten voor zijn aan te dragen, anders dan het wegpesten van de Nederlandse vissers, onder welke vlag ze ook varen. Conferentie in Edinburgh over windparken. Afgelopen week organiseerde de Europese Commissie een workshop over windenergie op de Noordzee en de gevolgen voor andere gebruikers van de Noordzee. De organisatie had Pim Visser verzocht om daar het visserij-standpunt over het voetlicht te brengen. Het werd in de workshop duidelijk dat er veel, ja heel veel bedrijven en instanties zijn die zich laven aan de spenen van de windenergie. Bouwers, ontwikkelaars, financiers, juristen, regelgevers, natuurbeschermers, broeikasgasbestrijders en ga zo maar door. Maatschappelijk gezien heel zorgelijk dat een techniek die nog zoveel ervaring moet opdoen op zo n enorme schaal uitgerold wordt. Van onze kant werd aangegeven dat er op de Noordzee een gelijk speelveld moet zijn en dat er gelijkwaardigheid tussen gebruikers van de zee moet zijn. Scheepvaart, marine en visserij zijn de traditionele gebruikers van de Noordzee en hun activiteiten mogen nu niet zomaar worden weggemoffeld omdat we denken het klimaat te redden met het grootschalig uitrollen van de ambities met wind op zee. Want we moeten niet alleen onze vaatwassers van voeding voorzien, ook hebben we een hele en groeiende wereldbevolking te voeden. En het waanidee dat windmolenparken kraamkamers van vis zijn hebben we geprobeerd te ontzenuwen evenals het argument dat de zee groot genoeg is om alle vis te vangen en vissers dus simpelweg een ander plekje moeten zoeken. Allemaal simplistische redeneringen die aangeven dat de experts wellicht veel weten van hun eigen vakgebied, maar dat het daartoe wel beperkt blijft. Toch zijn we niet optimistisch uit Edinburgh terug gereisd, want de grote groep voorstanders heeft de figuurlijke wind van politici en beleidsmakers nadrukkelijk in de rug. Ook in Nederland. VIRIS-overzicht Hieronder het overzicht betreffende de benutting van de belangrijkste quota. Peildatum is 31 december Het ministerie heeft aangegeven dat dit het definitieve overzicht is. Er moeten nog aanvoercijfers en ruilen verwerkt worden. Opvallend dat bij sommige soorten de definitieve uitputting lager is uitgevallen dat het voorlaatste overzicht liet zien. Toen stond de tong bijvoorbeeld op een uitputting van 92% en we zijn nu definitief uitgekomen op 89%, wat betekent dat we zelfs iets meer overgehouden hebben dan we mee kunnen nemen naar Bij kabeljauw werd het definitieve uitputtingscijfer zelfs verlaagd van 90 naar 81%, voor ons toch iets waar vragen bij te stellen zijn. Zijn er bijvoorbeeld dubbele vangsten in VIRIS terecht gekomen die alsnog gecorrigeerd zijn? De cijfers zijn inmiddels definitief en doorgegeven aan Brussel, dus deze zullen niet meer wijzigen, maar we moeten wel kunnen rekenen op accurate gegevens. Betreffende Rog is Nederland nog wel in afwachting van een correctie die Brussel door moet voeren, waardoor de overschrijding die in het overzicht staat grotendeels weggewerkt wordt. Wellicht dat hier nog zo n 10 ton van overblijft. Ter vergelijking ook het definitieve overzicht van de benutting van de quota per 31 december

9 ( ) ( ) Quotum: Vangst: Uitputting: Quotum: Vangst: Uitputting: Tong % % Schol % % Kabeljauw % % Wijting % % Tarbot/Griet % % Schar/bot % % Tongschar % % Langoustines % % Rog % % PO-maatregelen. Ook voor 2015 hebben alle Nederlandse PO s in CVO-verband een aantal PO-maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden en om vroegtijdige sluiting van het krappe quotum proberen te voorkomen. Deze maatregelen zijn: Rog: De maximaal aan te voeren hoeveelheid per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO s vastgesteld op 100 kg doodgewicht. De minimum maat is 55 cm. Aanvoer van rog kleiner dan 55 cm en/of meer dan 100 kg is verboden en de PO s hebben een extra heffing van 3,00 per kg ingesteld voor overtredingen. Tarbot, griet en tongschar: Voor deze soorten geldt een minimum aanvoermaat van 27 cm; bij aanvoer kleiner dan 27 cm wordt een extra heffing van 3,00 per kg toegepast. Noorse kreeft: Voor de Noorse kreeft is de aanvoer en verhandeling van meer dan 35 stuks per kilogram door leden van PO verboden. Verder: max. 10% kreeftstaartjes per aanlanding. Met vriendelijke groet, Coöp. Kottervisserij Nederland (VisNed), Geert / Pim. 9

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 31 juli 2015. Technisch dossier Puls. In april jl. kregen de ondernemers

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 9 januari 2015. We wensen onze lezers veel heil en zegen in 2015,

Nadere informatie

Website:

Website: Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 26 april 2013. Bijeenkomst WGNSSK. Vanaf volgende week woensdag 1

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 26 juni 2015. Kort Geding tegen Greenpeace. Afgelopen maandag 22 juni

Nadere informatie

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011

Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Uitkomsten enquête over de Noordzee visbestanden 2011 Inger Wilms, Pvis. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van de Noordzee enquête die afgelopen zomer gehouden is onder Noordzee vissers uit België,

Nadere informatie

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016

Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode 1 maart december 2016 Project Best Practices II Tussenrapportage Innovatieprojecten aanlandplicht Selectiviteit Periode Opgesteld door: R. Martens d.d. 20 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Algemene Projectinformatie...3 2. Voortgang

Nadere informatie

ICES adviezen Noordzee visserij 2018

ICES adviezen Noordzee visserij 2018 ICES adviezen Noordzee visserij 2018 Presentatie aan Ministerie EZ, visserijsector en maatschappelijke organisaties, 30 juni 2017 Nathalie Steins (lid ICES Advisory Committee) Het adviesproces 1. Europese

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 22 februari 2013.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 22 februari 2013. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 22 februari 2013. Situatie in Boulogne. De situatie in de haven van

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1903 tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 27 maart 2015. Start MSC traject voor de pulsvisserij op tong en schol.

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 24 april 2015. Technisch Dossier Puls. Een groot aantal houders van

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 23 januari 2015. Aanlandplicht: zonder goede fasering dreigt een nog

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Joop Nijssen T 0031 70 348 4858

Nadere informatie

Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013

Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 28 juni 2013 ICES-vangstadviezen 2014: Noordzeebestanden blijven uitstekend

Nadere informatie

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij Project Best Practices II Opzet, eerste uitkomsten, stand van zaken en planning 2017 Voor intern gebruik 27 januari 2017 Ed de Heer Opzet Doelen BPII: 1) het inschatten van de uitvoerbaarheid, naleefbaarheid

Nadere informatie

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink.

Vissen met zorg. factsheets kwaliteit en duurzaamheid. staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij. Kees Taal. Wim Zaalmink. Vissen met zorg factsheets kwaliteit en duurzaamheid staandwant-, puls-, twinrig- en flyshootvisserij Kees Taal Wim Zaalmink Maart 2012 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag Voorwoord Met trots presenteer

Nadere informatie

Tel: 0527 Fax: 0527. VisNed, voor platvis en. min of. Tong Noordzee. -- 15 % Schol Noordzee + 15 % + 15 %

Tel: 0527 Fax: 0527. VisNed, voor platvis en. min of. Tong Noordzee. -- 15 % Schol Noordzee + 15 % + 15 % Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527 6841411 Fax: 0527 6841666 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 16 november 2012. Aan dee leden van VisNed, Najaarsonderhandelingen. Voor de kottersector begint

Nadere informatie

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Ik en de EU Workshop 1 Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Welkom! Richard Martens 2 Wie ik ben 3 Even voorstellen Wie ben je Type bedrijf Wat verwacht je van deze workshop(s)? (Wat hoop je

Nadere informatie

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014

Pagina 1. VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 VRAGEN EN ANTWOORDEN AANLANDPLICHT - BASISSET Bijgewerkt op: 25 november 2014 In dit document wordt antwoord gegeven op een aantal veel gestelde vragen over de aanlandplicht. Aan de publicatie kunnen geen

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 17 februari 2014.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 17 februari 2014. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 17 februari 2014. Goed Nieuws: Dijskma stelt uitbreiding 42 pulsontheffingen

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 17 februari 2017

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 17 februari 2017 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 17 februari 2017 VisNed slaat alarm: chaos dreigt rond aanlandplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1749 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ

Factsheet: Schol. versie maart 2013 VISSERIJ Factsheet: Schol versie maart 2013 Schol is een belangrijke vissoort voor de Nederlandse vissector, zelfs één van de belangrijkste wat betreft aanvoer op de Nederlandse afslagen; bijna 50% van alle vis

Nadere informatie

Kenniskring garnaal Zuid West

Kenniskring garnaal Zuid West Kenniskring garnaal Zuid West De weg naar bestandsbeheer Noordzeegarnaal Yerseke 30 Oktober 2015 Kenniskring garnaal zuid west AGENDA 14:00 Voorstelrondje en verwachtingen (Marieke / allen) 14:20 Intro

Nadere informatie

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk

Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Europese Visserijfonds, investering in duurzame visserij Project Innovatieve discardvermindering in de praktijk Eerste inzicht in de mogelijke effecten van het verlagen van de minimuminstandhoudingsreferentiemaat

Nadere informatie

Ronde Tafel Discussie Zeebaars

Ronde Tafel Discussie Zeebaars Ronde Tafel Discussie Zeebaars Vrijdag 20 maart 2015 IMARES, IJmuiden. Aanleiding Op initiatief van de kenniskring Kleinschalige Kust- en zeevisserij werd afgelopen vrijdag 20 maart 2015 een bijeenkomst

Nadere informatie

Aan de leden van VisNed,

Aan de leden van VisNed, Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl www.visned.nl en www.visserij.nl Aan de leden van VisNed, Urk, 15 juni Herziening GVB. De discussies in Brussel gaan gestaag

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 5 juni 2015. Kort Geding tegen Greenpeace. Vorige week deponeerden

Nadere informatie

Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31. Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen.

Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31. Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen. BELEVING ALS GARNALENVISSER 1 Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31 Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen. Ik werk ook mee in het Europese onderzoek

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 8 mei 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 8 mei 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 8 mei 2015. Aanlandplicht kottervloot. De besluitvorming over de invulling

Nadere informatie

BELGISCHE ZEEVISSERIJ

BELGISCHE ZEEVISSERIJ NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Leuvenseweg 44 000 BRUSSEL Tel. : 53.9.50 BELGISCHE ZEEVISSERIJ JAAR 984 Uittreksel "Landbouw/statistieken nr 4, 5, 98". I N H O U D S O P G A V E ZEEVISSERIJ Jaar

Nadere informatie

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS)

ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) ICES aanpak voor Data Limited Stocks (DLS) 2012 Bestanden waarvoor gegevens in beperkte mate beschikbaar zijn Floor Quirijns, IMARES ICES geeft vangstadviezen voor meer dan 200 visbestanden. Voor een deel

Nadere informatie

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015

Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Handleiding gebruik MSC certificaat voor deelnemers CVO, januari 2015 Dekking MSC certificaat Het MSC certificaat van de CVO geldt voor een aantal specifieke combinaties van visserijtechnieken en maaswijdte,

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 september 2009 (24.09) (OR. en) 13632/09 PECHE 231 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 23 september 2009 Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad houdende

Nadere informatie

Vangstadviezen van ICES voor 2015

Vangstadviezen van ICES voor 2015 Vangstadviezen van ICES voor 2015 Floor Quirijns (IMARES, ACOM) 30 juni 2014 Het adviesproces 1. EC vraagt ICES om advies 2. Bestandsschattingen door werkgroepen 3. Controle bestandsschattingen door werkgroepleden

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 22 mei 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 22 mei 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 22 mei 2015. Opnieuw het dossier Aanlandplicht kottervloot. Na vele

Nadere informatie

Aan de leden van VisNed, Urk, 9 maart 2012

Aan de leden van VisNed, Urk, 9 maart 2012 Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl www.visned.nl en www.visserij.nl Aan de leden van VisNed, Urk, 9 maart 2012 Langetermijn beheerplan tong en schol. De vraag

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.1.2011 COM(2010) 807 definitief 2010/0392 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake toegang van vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 10 april 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 10 april 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 10 april 2015. Terug treden voorzitter Mark Goedhart. Afgelopen zaterdag

Nadere informatie

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends

Den Haag 13 maart 2013. 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends Den Haag 13 maart 2013 1/6/2014 NEDERLANDSE VISSERSBOND - Derk Jan Berends 1 Introductie Voorstellen Doel: kennis uitwisselen over de visserijpraktijk, knelpunten en oplossingen bespreken betreffende bemanningszaken.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014

Visserij in Cijfers. Trends in zeevisserij. Kees Taal en Mike Turenhout. Scheveningen. 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Trends in zeevisserij Kees Taal en Mike Turenhout Scheveningen 28 februari 2014 Visserij in Cijfers Jaarlijkse publicatie Vanaf nu via LEI-internet te downloaden www.visserijincijfers.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1487 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Vangstadviezen van ICES voor 2016 in de Noordzee

Vangstadviezen van ICES voor 2016 in de Noordzee Vangstadviezen van ICES voor 2016 in de Noordzee David C. M. Miller (IMARES, ACOM) 1 juli 2015 Het adviesproces 1. EC vraagt ICES om advies 2. Bestandsschattingen door werkgroepen 3. Controle bestandsschattingen

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 15 december 2016.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 15 december 2016. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, 1 Urk, 15 december 2016. Visserijraad geeft goed perspectief voor 2017

Nadere informatie

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! VISSERIJ 7 8 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer.

Ik ben het Net. Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! VISSERIJ 7 8 GROEP. Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. VISSERIJ Ik ben het Net Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese Unie Haring! Verse

Nadere informatie

Fishy Business. IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies. Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij

Fishy Business. IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies. Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij Fishy Business IMARES: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies Tammo Bult: afdelingshoofd Visserij Wat ga ik vertellen? IMARES De Nederlandse Visserij Duurzaamheid wat is dat? Bestandsschattingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa,

MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG. Afdeling Vis. Geachte heer Offringa, Postbus 68 1970 AB IJmuiden MINISTERIE VAN EZ T.A.V.IR. H.R. OFFRINGA POSTBUS 20401 2500 EK DEN HAAG Afdeling Vis ONDERWERP Beperkingen zeebaars Geachte heer Offringa, POSTADRES Postbus 68 1970 AB IJmuiden

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 20 januari 2017

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 20 januari 2017 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 20 januari 2017 Succesvolle tweede Internationale Pulsbijeenkomst.

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 2 oktober 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 2 oktober 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 2 oktober 2015. Verzoek verhoging TAC 2016 voor tong. In het door ICES

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 24, 1, 2, 3 en 6 ; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl

Kenniskring Slim Ondernemen. 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Kenniskring Slim Ondernemen 28 maart 2009 MKB Adviseurs Jaap Luchies Tel.nr. 038 426 25 90 Email: jluchies@mkbadviseurs.nl Programma 28 maart 2009 09.00 uur Opening 09.10 uur Efficiënt vistransport 10.00

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. voorstel voor een verordening van de Raad

BIJLAGEN. bij het. voorstel voor een verordening van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.6.2014 COM(2014) 378 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 43/2014 van de Raad ten aanzien

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 968 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Waarom deze brochure?...3 Wat is een bestandsschatting?...3 Waarom een bestandsschatting?...3 De bestandsschatting in drie stappen (tong)...4 (1) Het vangstsucces

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 17 juli 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141. Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 17 juli 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 17 juli 2015. Vervolg uitspraak Kort Geding tegen Greenpeace. Met grote

Nadere informatie

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren

MARKT. Bulletin. Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren MARKT Bulletin Kwartaalbericht aanvoer en handelsgegevens vis, schaal en schelpdieren Derde kwartaal 2008 Inhoud en Colofon Inhoud Rondvis Overige (vnl. platvis) 1. Aanvoer 2. Buitenlandse handel 3. Informatie

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord

Wij vangen deze. Uitgave natuurlijk verantwoord Wij vangen deze vis wijzer Uitgave 2009 natuurlijk verantwoord Wij vangen deze VIS wijzer Overbevissing en illegale visserijpraktijken zijn onderwerpen die met regelmaat tot maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet?

Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Pulsvisserij: wat weten we wel en niet? Nathalie Steins & Adriaan Rijnsdorp, IMARES Wageningen UR 20 juni 2016 Background NL vloot heeft 80% Noordzee tong quota Zorgen over traditionele vangstmethode (boomkor)

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Vandaag vis of morgen ook nog?

Vandaag vis of morgen ook nog? Page 1 of 6 (/) dinsdag 13 december 2016 - Algemeen Visvangst in de Ierse Zee: wetenschappers raden al jaren aan om er niet meer op tong te vissen. Justin Tallis De visquota liggen nog niet vast of sommige

Nadere informatie

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting?

De wetenschap achter het tellen van vissen. Hoe werkt een bestandsschatting? De wetenschap achter het tellen van vissen Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 16 oktober 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 16 oktober 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 16 oktober 2015. Tweede Kamer overlegde met Staatssecretaris Dijksma

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 4 september 2008 2070828790 Viss. 2008/5042 25 september

Nadere informatie

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN

Ing. S.W. Verver, dr. ir. R.E. Grift, mw. ir. F.J. Quirijns. RIVM, Milieu- en natuurplanbureau De heer drs. W. Ligtvoet Postbus BA BILTHOVEN Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV Postbus 68 Postbus 77 1970 AB IJmuiden 4400 AB Yerseke Tel.: 0255 564646 Tel.: 0113 572781 Fax.: 0255 564644 Fax.: 0113 573477 Internet:postkamer@rivo.dlo.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46469 21 december 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2015, nr. WJZ/15153904,

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 16 september 2016

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 16 september 2016 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 16 september 2016 Kees van Beveren nieuwe voorzitter CVO. Het bestuur

Nadere informatie

Kenniskringen Visserij

Kenniskringen Visserij Kenniskringen Visserij Bezoek aan de European Seafood Exposition 2011: Kenniskringen verdiepen zich in markt, trends en positionering Door Wouter Jan Strietman (LEI, onderdeel van Wageningen UR) en Caroline

Nadere informatie

Toch kunnen de vrolijk wapperende vlaggetjes buiten, niet verhullen dat de situatie in de Noordzeevisserij zorgelijk is.

Toch kunnen de vrolijk wapperende vlaggetjes buiten, niet verhullen dat de situatie in de Noordzeevisserij zorgelijk is. Spreekpunten van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, dr. Henk Bleker, Dag van de Nederlandse zeevisserij, 2 juli 2011, uitgesproken door dr.ir. M. Kool, plv. directeur AKV.

Nadere informatie

VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van PO Delta Zuid op 10 juni

VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van PO Delta Zuid op 10 juni Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 9 juni 2017 VisNed en Peter van Dalen bezoeken Ledenvergadering van

Nadere informatie

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie behoudt

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie behoudt Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 3 maart 2017 Uitslag Tweede Kamerverkiezingen bemoedigend: Visserijcoalitie

Nadere informatie

Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek

Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek Visserij en Visserijcontrole De Internationale Dimensie Visserij in de EU: Gemeenschappelijk Visserijbeleid Zeevisserij vrijwel geheel Europees beleid Hervorming van het GVB in 2012 Publicatie van Groenboek

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 12 april 2013.

Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: Website: Urk, 12 april 2013. Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527 684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 12 april 2013. Studiedag over Kabeljauw herstel. Vorige week vrijdag

Nadere informatie

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam

Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Verslag ondernemersgesprek Platform Innofish 13 september 2014, Amsterdam Ik vond het goed om in deze groep over de aanlandplicht te praten. Het domste wat je nu kunt doen is je kop in het zand steken.

Nadere informatie

Vissen in de 12-mijlszone

Vissen in de 12-mijlszone Vissen in de 12-mijlszone Inzetverandering visserij na introductie puls Mike Turenhout, Katell Hamon Dit onderzoek is uitgevoerd door LEI Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het ministerie

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. Voorstel voor een verordening (COM(2003) 237 C5-0237/2003 2003/0090(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie visserij. Voorstel voor een verordening (COM(2003) 237 C5-0237/2003 2003/0090(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie visserij 2004 17 september 2003 PE 325.189/11-20 AMENDEMENTEN 11-20 Ontwerpverslag (PE 325.189) Catherine Stihler over het voorstel voor een verordening van de Raad tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 8, 10a en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12733 4 mei 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ / 15032842, tot wijziging

Nadere informatie

ID PASSEPORT POISSON

ID PASSEPORT POISSON ID VISPASPOORT ID PASSEPORT POISSON Kies bewust! Motivatie Compass duurzaamheidfiches Om u te helpen bewuste keuzes te maken aangaande uw voeding, heeft Compass, in samenwerking met zijn partners, een

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Reactie rapport Greenpeace: illegale aanvoer kabeljauw Eemshaven

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Reactie rapport Greenpeace: illegale aanvoer kabeljauw Eemshaven Directie Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 8 februari 2007 07-LNV-B-08 TRCJZ/2007/846 20 maart

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 195 Integraal Beheerplan Noordzee 2015 Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer

Gezonde visbestanden van de Belgische aanvoer Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Duurzaamheidsteam Eenheid: Dier - Visserij Ankerstraat 1 B-8400 Oostende, België Tel.: +32 59 342250 Fax: +32 59 330629 www.ilvo.vlaanderen.be Gezonde visbestanden

Nadere informatie

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 13 november 2015.

Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: Website: Urk, 13 november 2015. Vlaak 12, 8321 RV Urk Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Aan: de leden van VisNed, Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Urk, 13 november 2015. Martijn van Dam treedt aan als onze nieuwe staatssecretaris.

Nadere informatie

Voedsel uit (Noord)zee

Voedsel uit (Noord)zee Voedsel uit (Noord)zee Pim Visser, directeur VisNed Voedsel uit (Noord)zee Gerard van Balsfoort, voorzitter PFA 3 4 Noordzee zeer productief TACS 2013 Noordzee in ton Silversmelt 1.028 Schartong 1.937

Nadere informatie

ILVO. Duurzame visserij. Heleen Lenoir - De strandwerkgroep 21 februari 2015

ILVO. Duurzame visserij. Heleen Lenoir - De strandwerkgroep 21 februari 2015 Duurzame visserij Heleen Lenoir - De strandwerkgroep 21 februari 2015 Opbouw I. Problemen visserij II. Toolbox visserijbeheer III. De Noordzee visserijbestanden status IV. De Belgische visserij- boomkor

Nadere informatie

Website: Urk, 5 december 2015

Website: Urk, 5 december 2015 Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 5 december 2015 De vermaledijde Aanlandplicht. Afgelopen weken waren

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b rj,

provinsje fryslân provincie fryslân b rj, - 1 Ons provinsje fryslân provincie fryslân b rj, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 -t J Statenfractie Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw

Nadere informatie

BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND

BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND ILVO-NOTA 2017.03 BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND HANS POLET INHOUD Grijze garnaal in de Noordzee 3 www.ilvo.vlaanderen.be BEDENKINGEN BIJ DE EVOLUTIE VAN HET GARNAALBESTAND HANS POLET

Nadere informatie

Nederlandse overheid, wetenschap en vissers op één lijn. Nu Europees Parlement en Europese Commissie nog

Nederlandse overheid, wetenschap en vissers op één lijn. Nu Europees Parlement en Europese Commissie nog Vlaak 12, 8321 RV Urk, Tel: 0527-684141 Fax: 0527 684166 Email: visned@visned.nl Website: www.visned.nl Aan: de leden van VisNed, Urk, 28 april 2017 Nederlandse overheid, wetenschap en vissers op één lijn.

Nadere informatie

SALV. ADVIES Invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV. ADVIES Invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij. Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES Invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij SALV, 20 september 2012 (nr. 2012-15) Contactpersoon SALV: Dirk Van

Nadere informatie

Hoe werkt een bestandsschatting?

Hoe werkt een bestandsschatting? Hoe werkt een bestandsschatting? Inhoud Wat is een bestandsschatting? 2 Waarom een bestandsschatting? 3 Wie doet de bestandsschatting? 3 De bestandsschatting in drie stappen 5 1 Het vangstsucces (relatieve

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit FOUT: BRON VAN VERWIJZING NIET GEVONDEN Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 43006 3540 AA Fout: Bron van verwijzing niet gevonden De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1474 30 januari 2009 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 januari 2009, nr. TRCJZ/2009/210,

Nadere informatie

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten is er nog wel voldoende vis in onze zeeën? waaraan kan ik zien dat vis verantwoord gevangen is? duurzame vis? wat betekent dit? hoe zit het

Nadere informatie

Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave

Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave Schol en tong: overzicht van activiteiten en maatregelen in de platvissector (april 2008) Inhoudsopgave 0. Actuele situatie schol en tong... 1 0.1 Toestand tong- en scholbestand Noordzee... 1 0.2 Vangstadvies

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies)

IMARES Wageningen UR. Waardekaarten Borssele. Karin van der Reijden Rapport C002/15. (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Waardekaarten Borssele Karin van der Reijden Rapport C002/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies) Opdrachtgever: W. van Broekhoven Postbus 59 8320 AB URK Publicatiedatum:

Nadere informatie