Renderend gezondheidsbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Renderend gezondheidsbeleid"

Transcriptie

1 Renderend gezondheidsbeleid Meer gezondheid, minder verzuim onder uw werknemers

2 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW Vereniging VNO-NCW De Vereniging VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 150 brancheverenigingen met hun ruim aangesloten ondernemingen. De vijf bij VNO-NCW aangesloten regionale werkgeversverenigingen en Jong Management vertegenwoordigen persoonlijke leden. VNO-NCW representeert 80 procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon Fax Antwoordnummer VNO-NCW (telefonische vraagbaak voor leden) Internet Vereniging VNO-NCW Januari 2001 ISBN: Hoewel bij de samenstelling van deze brochure grote zorgvuldigheid is betracht, kan de Vereniging VNO-NCW geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in deze brochure. 2

3 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Inhoud Inleiding 5 Gezondheidsmanagement: vier fasen 7 Succesfactoren 12 Tien regels voor effectief gezondheidsbeleid 15 Het opzetten van gezondheidsbeleid: Stappenplan voor de ondernemer 17 Praktijkvoorbeeld: Siemens 19 3

4 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW 4

5 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Inleiding Het succes van een onderneming hangt nauw samen met het functioneren van de werknemers. Optimale inzet van hun kennis, kunde en vaardigheden is voor een bedrijf van doorslaggevend belang om op langere termijn concurrerend, slagvaardig en winstgevend te zijn. De werkgever heeft er dus, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, alle belang bij te investeren in de inzetbaarheid van z n werknemers. Toch kunnen veel meer ondernemingen structureel aandacht besteden aan gezondheid en welzijn van hun werknemers. Te vaak blijven de inspanningen beperkt tot het nakomen van de wettelijke verplichting om arbo- en verzuimbeleid te voeren. Te vaak worden pas maatregelen getroffen als langdurig verzuim of uitstroom naar de WAO een nijpend probleem zijn geworden. Te vaak zijn de maatregelen gericht op de verschijnselen; de oorzaken die aan uitval ten grondslag liggen, worden er niet door weggenomen. Effectief gezondheidsbeleid is pro-actief van aard. Het heeft als doel om de inzet en inzetbaarheid van werknemers te vergroten, om onderbenutting te voorkomen, en om uitval en ongewenst verloop tegen te gaan. Investeren in gezondheidsbeleid verdient zichzelf terug. Zeker op de lange termijn draagt het in positieve zin bij aan de bedrijfsresultaten. Gezondheidsmanagement rendeert. Deze brochure hoopt u daarvan te overtuigen. Een bekende vuistregel zegt dat de totale kosten van een langdurig zieke werknemer, twee tot tweeëneenhalf maal de bruto loonkosten belopen. De werkgever moet kosten maken voor het vervangen van de zieke werknemer, tijd en geld uittrekken voor het trainen en scholen van de nieuweling, en - zeker in de aanloopfase - rekening houden met productiviteitsverliezen. Als de zieke werknemer vervolgens recht krijgt op een WAO-uitkering, blijft de werkgever vijf jaar financieel verantwoordelijk. Globaal betekent dit een extra last van nog eens drie tot vier keer het bruto jaarsalaris. Gaat het om een werknemer met een modaal inkomen, dan betekent dit voor de werkgever een extra kostenpost van in totaal zo n gulden. Investeren in gezondheidsmanagement kan daarom al snel rendabel zijn. 5

6 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW De inzet van gespecialiseerde arbeidspsychologen heeft bij Akzo Nobel geleid tot een daling met meer dan vijftig procent van het langdurig ziekteverzuim en de WAO-instroom als gevolg van psychische klachten. De introductie van bedrijfsfitness leverde de ING Bank in 1997 een batig saldo op van ruim zeshonderdduizend gulden. Werknemers die op medische indicatie aan het fitnessprogramma deelnamen, verzuimden gemiddeld 27 dagen minder; de overige deelnemende werknemers verzuimden drie dagen minder. 6

7 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Gezondheidsmanagement: vier fasen Gezondheidsmanagement omvat beleid dat zich richt op vier te onderscheiden fasen: preventie, verzuim, interventie en reïntegratie. Het is verstandig vooraf reeds eerder in het kader van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en gezondheidszorg getroffen maatregelen op een rijtje te zetten en kritisch te analyseren. Zo wordt duidelijk op welke punten het gezondheidsbeleid te verbeteren is. Daarnaast is het raadzaam de doelen te definiëren. fase 1: preventie Het managen van gezondheid begint met actief preventief beleid, waarin het bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers, en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden centraal staan. Preventie vormt het hart van het gezondheidsbeleid. Preventie zal in eerste instantie gericht zijn op het voorkomen van arbeidsgerelateerde klachten, zoals repetitive strain injury (RSI), rugen huidaandoeningen. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is een behulpzaam instrument bij het blootleggen van mogelijke arbeidsgerelateerde klachten. Cursussen voor het ontwikkelen van niet belastende zit- en werkhoudingen, of het ergonomisch verantwoord inrichten van de werkplek zijn voorbeelden van acties die de kans op klachten aanzienlijk verkleinen. Veelal is de oorzaak van arbeidsgerelateerd verzuim geen fysieke kwestie, maar een psychische - terug te voeren op werkdruk, werkbeleving en stress. Ook daarvoor zijn een aantal preventieve maatregelen denkbaar. Voorkom roofbouw op, en structurele overbelasting van de werknemer. Bouw in het werk voldoende herstelmomenten in, gericht op behoud en waar mogelijk op verbetering van het arbeidsvermogen van de werknemer. In elk geval dient werkdruk en stress bespreekbaar te zijn. Als blijkt dat intimidatie en pesten het werkklimaat verstoren, is het 7

8 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW raadzaam om duidelijk te maken dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt, en voorts om een vertrouwenspersoon aan te stellen en een klachtenprocedure in te stellen. In tweede instantie richt preventie zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl en de bevordering van gezond gedrag. Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kan daarbij een belangrijke rol spelen (zie het interview met Pim Westerhout van de arbo- en milieudienst van Siemens Nederland NV). Door bedrijfsfitness of conditietesten te introduceren bijvoorbeeld, wordt bewegen gestimuleerd. Andere voorbeelden zijn in de bedrijfskantine gezonde voeding gratis of met aantrekkelijke korting aanbieden, het ontmoedigen van roken, fietsen naar het werk bevorderen en het geven van voorlichting over verantwoord alcoholgebruik. Idealiter blijft gezondheidsmanagement in het stadium van preventie steken. fase 2: verzuim Alle aandacht voor het tegengaan van uitval door ziekte ten spijt: het valt niet uit te sluiten dat werknemers te maken krijgen met gezondheidsklachten, en kortere of langere tijd verzuimen. Doelstelling in deze fase is het bewerkstelligen van een zo spoedig mogelijk herstel van de werknemer, en het beperken van de schade voor de bedrijfsvoering. 8 Snelle werkhervatting Een zo spoedig mogelijke werkhervatting is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat naarmate de periode van arbeidsuitval langer duurt, de kans op blijvende arbeidsongeschiktheid groter wordt. Simpeler: langdurig verzuim invalideert. Bovendien past de arbeidsorganisatie zich aan als een werknemer wegvalt. Er treedt gewenning op, er komt een vervanger en als de betrokken werknemer na verloop van tijd z n werk wil hervatten, blijkt dat niet altijd gemakkelijk. Hetgeen tot teleurstelling leidt, wat de reïntegratie bepaald niet bevordert. Er moet dan ook alles aan worden gedaan om een zieke werknemer zo spoedig mogelijk gezond en wel terug te krijgen op het werk, en om de oorzaken van de uitval - voor zover mogelijk - weg te nemen.

9 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Diagnosestelling Zo spoedig mogelijk dient te worden bepaald of er, sociaal medisch gezien, reden is tot interventie - en zo ja: welke interventie het meest geschikt is. Dit heet de diagnosestelling, in de meest brede (dus niet louter de medische) betekenis van het woord. Het eerste contact tussen werkgever en werknemer na de ziekmelding is hierbij van groot belang. Vaak is dan vrij eenvoudig vast te stellen wat de aanleiding voor het verzuim is, of dat beperkt zal blijven tot enkele dagen, of dat het mogelijkerwijs een langdurige kwestie wordt. Wijst het eerste contact uit dat er meer aan de hand is, dan kan - afhankelijk van de afspraken die er op dit punt binnen de onderneming zijn gemaakt - de arbodienst worden ingeschakeld. Bedrijfscultuur, stijl van leiding geven en de omgangsvormen op het werk zijn eveneens van zeer grote invloed zijn op verzuimgedrag. Werknemers die het gevoel hebben dat ze moeilijk te missen zijn, verantwoordelijkheden mogen dragen en waardering krijgen, melden zich niet snel ziek. Omgekeerd geldt: is de binding met het bedrijf gering, dan is de drempel om te verzuimen laag. Het bevorderen van de gezondheid van werknemers is daarom gebaat bij een benadering die de gehele cultuur in de onderneming omvat, en waarin de verbetering van het werkklimaat een centrale plaats inneemt. Arbodienst De arbodienst kan de werknemer begeleiden op weg naar hervatting van het werk, en de werkgever adviseren over maatregelen om het proces van reïntegratie te bevorderen. In het algemeen geldt: wees beducht voor het gevaar van onnodige medicalisering van klachten. Ook als de betrokken werknemer gezondheidsklachten heeft, hoeven deze niet per definitie vertaald te worden in termen van arbeidsongeschiktheid. Dit belemmert de reïntegratie, en kan bovendien het zicht op de werkelijke oorzaken van verzuim ernstig versluieren. De bedrijfsarts van de arbodienst kan een cruciale rol spelen bij de beoordeling of medische interventie gewenst is. Wanneer de bedrijfsarts na onderzoek van de werknemer en na overleg met diens behandelend (huis)arts constateert dat medisch ingrijpen gewenst is, moet bepaald worden welke zorg passend is. De zorgverzekeraar kan daarbij een rol spelen. Die kan ervoor zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk bij de 9

10 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW juiste medische specialist terecht komt. Dat voorkomt onnodig lang verzuim en bevordert een snelle reïntegratie. fase 3: interventie Met de verzuimfase is eigenlijk tegelijkertijd de interventiefase aangebroken. Deze is niet alleen gericht op behandeling, genezing en revalidatie van de zieke werknemer door het wegnemen van de gezondheidsklachten die de aanleiding vormden voor het verzuim, maar ook op het aanpakken en bestrijden van de oorzaken van het verzuim, voor zover de werkgever daarop invloed kan uitoefenen. Een strikte scheiding tussen werk en privé bestaat niet (meer). Als in de preventie of aanpak van klachten uitsluitend de werksituatie wordt betrokken - en privéleven en -activiteiten buiten beschouwing blijven - is de kans op een duurzaam, succesvolle aanpak vrij klein. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om de werkplek van een werknemer op kantoor ergonomisch in te richten, als diezelfde werknemer thuis op de keukenstoel zonder aangepast toetsenbord urenlang internet. Iedere individuele werknemer moet zich medeverantwoordelijk voelen voor het welslagen van gezondheidsbeleid, en daaraan ook zo goed mogelijk meewerken. Alleen al het feit dat in de meeste gevallen bij ziekte 100 procent van het loon wordt doorbetaald, leidt ertoe dat werknemers in dit opzicht een verantwoordelijkheid hebben. Denk ook bijvoorbeeld aan de risico s die een ongezonde leefstijl met zich meebrengen, zoals gebrek aan lichaamsbeweging, drugsgebruik of overmatige alcoholconsumptie. Dergelijk gedrag is van grote invloed op de inzetbaarheid van werknemers. Het is essentieel dat werknemers het belang van gezondheidsbeleid inzien en erkennen. Het is daarom verstandig om het beleid met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te bespreken. Met werknemers die er een minder gezonde leefstijl op nahouden, kan daarover gesproken worden - bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vaak kan al tijdens deze fase, dus nog vóór volledig herstel, een begin gemaakt worden met het terug leiden van de werknemer naar de werkplek. Het is wenselijk om regelmatig contact te houden met de zieke werknemer, om actief belangstelling te tonen voor z n wel en wee. 10

11 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Afhankelijk van de situatie, kan voor interventie ook een beroep gedaan worden op andere externe deskundigen en adviseurs. Zo profileren organisatie-adviesbureaus zich steeds meer als sociaal accountant van bedrijven. Ook assurantiemakelaars en reïntegratiebedrijven werpen zich in deze zin op als dienstverleners voor werkgevers in het kader van verzuimbeperking en het bevorderen van een snelle werkhervatting. Vaak ligt hier tevens een relatie met een inkomens- of zorgverzekeraar. Ook zijn er allerlei aanbieders van zogeheten tweedelijns arbozorg, zoals een rugadviescentrum. Daarnaast valt te denken aan het inschakelen van maatschappelijk werk, een consultatiebureau voor alcohol en drugs, een mediator of een schuldsaneringsbureau. Tenslotte heeft een werkgever in het kader van zijn arbo- en verzuimbeleid nog te maken met de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid. Die fungeert als poortwachter voor de WAO. In die hoedanigheid moet deze instantie toezicht houden op de activiteiten die werkgever en werknemer in het eerste jaar van ziekte ontplooien om de verzuimduur te beperken en de reïntegratie te bevorderen. Het is zaak om in de verzuimfase na te gaan of de oorzaak van het verzuim terug te voeren is op factoren waarop de onderneming invloed kan uitoefenen. Een goede diagnosestelling is dan ook niet uitsluitend gericht op het herstel van het arbeidsvermogen van een uitgevallen werknemer, maar doet ook aanbevelingen voor het wegnemen van de aanleiding van de uitval. Dat is nodig om in de toekomst verzuim te voorkomen. Ook op dit punt kan de arbodienst een belangrijke adviserende rol spelen. Indien bijvoorbeeld sprake is van bepaalde problemen in de organisatiesfeer kan een arbeids- en organisatiedeskundige worden ingeschakeld. fase 4: reïntegratie Tot slot volgt de reïntegratiefase, gericht op gehele of gedeeltelijke werkhervatting, op de eigen werkplek of in een andere functie. Als dat niet mogelijk is, en reïntegratie bij een andere werkgever noodzakelijk is, gaat de verantwoordelijkheid voor reïntegratie over naar de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid. In deze fase kan een reïntegratiebedrijf worden ingeschakeld. 11

12 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW Succesfactoren Gezondheidsmanagement dringt niet alleen verzuim terug, maar werpt ook op andere manieren vrucht af. Een gezonde omgeving vergroot de motivatie van werknemers, draagt bij aan verbetering van prestaties en productiviteit, en komt het imago van de onderneming ten goede. Met gezondheidsmanagement is dus veel te winnen. In dit laatste hoofdstuk komen enkele aspecten aan de orde, die van belang zijn om van gezondheidsbeleid een succes te maken. Gezondheidsbeleid is personeelsbeleid Gezondheidsbeleid vormt een integraal onderdeel van het personeelsen sociaal beleid. Het is een van de elementen die ertoe bij kunnen dragen dat er een werkklimaat ontstaat, waarin iedere individuele medewerker zich gemotiveerd en uitgedaagd voelt om het beste van zichzelf te geven. Andere belangrijke aspecten van het personeelsbeleid zijn in dit verband onder andere moderne arbeidsvoorwaarden (die zoveel mogelijk ruimte open laten om, binnen zekere kaders, te differentiëren) en aandacht voor employability en scholing. Commitment hoogste niveau Op het gebied van het veiligheidsbeleid hebben de meeste bedrijven de afgelopen decennia een proces van bewustwording en verandering doorgemaakt. De reactieve benadering (pas na een bedrijfsongeluk of Gezondheidsbeleid staat of valt met de wijze waarop dat op het decentraal niveau, op de werkvloer, wordt opgepakt. Leidinggevenden moeten voldoende tijd en aandacht kunnen en willen besteden aan gezondheid en welzijn van werknemers. Voordat medewerkers uitvallen als gevolg van ziekte, blijkt er soms al langere tijd iets aan de hand te zijn met hun inzetbaarheid. De betrokkenheid bij het werk of de inzet is laag, net als de productiviteit - vanwege motivatieproblemen of een slechte fysieke of mentale conditie. Gezondheidsmanagement maakt het mogelijk signalen die op intern verzuim of intern ontslag duiden, in een vroeg stadium op te pikken. 12

13 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid arbeidsongeval maatregelen treffen om herhaling te voorkomen) heeft plaats gemaakt voor een pro-actieve benadering, die in het teken staat van preventie en het uitsluiten van risico s. De initiërende rol en het commitment van het management op het hoogste niveau, zijn hierbij van doorslaggevend belang. Door in de Raad van Bestuur en directie het belang van veiligheidsbeleid ten volle te onderschrijven en als prioriteit aan te merken, heeft het in alle lagen van de onderneming de vereiste aandacht gekregen. Voor gezondheidsbeleid geldt hetzelfde: het is noodzakelijk dat het hoogste management dit tot zijn verantwoordelijkheid rekent en dat actief uitdraagt. Gezien de belangen die ermee gemoeid zijn, hoort gezondheidsbeleid ook thuis op het hoogste niveau van een onderneming. Het moet vervolgens via een heldere verantwoordelijkheidsverdeling binnen de onderneming door leidinggevenden worden uitgevoerd. Werknemers moeten ervan doordrongen zijn dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben - en dat die niet ophoudt bij het verlaten van het bedrijfspand. Het is dan ook belangrijk dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging eveneens ten volle het belang van gezondheidsbeleid onderschrijft. Monitoren, evalueren en bijstellen van het beleid Voor het welslagen van gezondheidsbeleid is het uiteraard van belang de effecten nauwgezet te volgen. Leidinggevenden dienen hierover periodiek het topmanagement te informeren. Op basis daarvan dient het beleid op gezette tijden te worden geëvalueerd door de directie of Raad van Bestuur, in samenspraak met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast is het van belang alle werknemers goed op de hoogte te houden, bijvoorbeeld door middel van publicaties in het bedrijfsblad. Zo nodig kunnen aan de hand van de opgedane ervaringen doelen worden bijgesteld. Zo ontstaat een repeterend proces, dat in termen van kosten en baten steeds verder verbetert: de inzetbaarheid en productiviteit nemen toe, de uitval en het verloop nemen af. 13

14 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW Case-manager Om er zeker van te zijn dat het vastgestelde beleid leidt tot de beoogde uitvoering, verdient het aanbeveling een case-manager aan te wijzen. Als iemand uit het eigen bedrijf die functie kan vervullen, verdient dat de voorkeur. Een externe deskundige als case-manager aanstellen is het alternatief - bijvoorbeeld de bedrijfsarts van de arbodienst. Ook organisaties die zich bezighouden met reïntegratie, kunnen vaak casemanagement op zich nemen. Daarnaast zijn er enkele bureaus op de markt die gespecialiseerd zijn in case-management. Keuzevrijheid in contractpartners Bij de totstandkoming en uitvoering van gezondheidsmanagement, zal de werkgever wellicht beroep moeten doen op expertise van buitenaf. De verantwoordelijkheid voor het ondernemingsbeleid met betrekking tot preventie en reïntegratie, ligt evenwel primair bij de werkgever. Werkgevers zijn opdrachtgevers. Wie niet tevreden is over geleverde prestaties, moet daarom niet schromen de overeenkomst met een dienstverlener te verbreken. Met uitzondering van de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid, geldt dat de werkgever vrij is in de keuze van zijn contractpartners. Deze keuzevrijheid maakt het ook mogelijk om steeds doelgericht, op basis van maatwerk, externe deskundigheid in te huren. 14

15 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Tien regels voor effectief gezondheidsbeleid 1. Gezondheidsbeleid is pro-actief van aard en maakt deel uit van het personeels- en sociaal beleid in de onderneming, net als bijvoorbeeld scholings- en arbeidsvoorwaardenbeleid. 2. Gezondheidsbeleid richt zich op de totale keten van preventie en gezondheidsbevordering, verzuim(bestrijding) en sociaal-medische begeleiding, interventie en reïntegratie. Het gaat hierbij om een cyclisch proces, gericht op duurzame verbeteringen ten aanzien van de gezondheid en inzetbaarheid. 3. In het gezondheidsbeleid staat het scheppen van een motiverend werkklimaat en een open cultuur, die aanzetten tot een optimaal en verantwoord gebruik van het beschikbare arbeidspotentieel, voorop. 4. Bij het stellen van doelen en streefcijfers is benchmarking met vergelijkbare bedrijven nuttig. 5. De verantwoordelijkheid voor het opstellen, volgen en bijstellen van een gezondheidsbeleid hoort thuis op het hoogste niveau van de onderneming, bij de directie of Raad van Bestuur. 6. Gezondheidsbeleid kan pas slagen als medewerkers betrokken zijn en zich ervoor willen inzetten. Het beleid moet daarom tot stand komen in samenspraak met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 7. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Zij zijn aanspreekbaar op hun rol en dienen daarover periodiek verantwoording af te leggen. 8. De werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de relatie tussen arbeid en gezondheid. De werknemer kan en mag daarop worden aangesproken. 15

16 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW 9. Voor de uitvoering van het beleid kan een onderneming beroep doen op externe dienstverleners. De werkgever is de opdrachtgever voor alle externe dienstverleners en bepaalt, in samenspraak met de werknemers(vertegenwoordiging), of er voldoende waar voor het geld wordt geboden. De verantwoordelijkheid voor het welslagen van het gezondheidsbeleid mag nooit uit handen worden gegeven. 10. Om het proces van een individuele behandeling goed te managen, verdient de aanstelling van een case-manager aanbeveling. Voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf kan dit de bedrijfsarts van een arbodienst zijn, op voorwaarde dat hij het bedrijf kent en goede contacten onderhoudt met de verantwoordelijke leidinggevenden en medewerkers. 16

17 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Het opzetten van gezondheidsbeleid: Stappenplan voor de ondernemer Stap 1: Kosten Zet de kosten van reeds getroffen maatregelen in uw onderneming ten behoeve van goede arbeidsomstandigheden, reductie ziekteverzuim en gezondheidszorg op een rij. Stap 2: Baten Zet de baten van de maatregelen die al binnen uw onderneming zijn genomen ten aanzien van het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op een rij. Stap 3: Analyse stand van zaken Maak een analyse van zaken waarover u wel en niet tevreden bent op het terrein van arbodienstverlening en gezondheidszorg. Stap 4: Formuleren van gezondheidsbeleid Formuleer gezondheidsbeleid voor uw onderneming. Pak de kosten/ baten-analyse en de analyse van de zaken waarover u wel en niet tevreden bent erbij, en formuleer de doelstellingen van een geïntegreerde benadering. Stap 5: Overleg met werknemers Bespreek gezondheidsbeleid met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of anderszins met uw werknemers. Bepaal in overleg wat van de werknemers wordt verwacht. Leg de doelstelling van gezondheidsbeleid en de rol van werknemers daarin duidelijk vast in een voor ieder toegankelijk document. Stap 6: Concrete acties Knoop direct concrete acties vast aan het geformuleerde gezondheidsbeleid. Stel, u bent bijvoorbeeld niet tevreden over uw contract met de arbodienst of met een andere speler. Neem dan contact op met uw contractpartij en wijzig het contract. Maak ook direct afspraken over een 17

18 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW regelmatig overleg en evaluatie van de dienstverlening. Ga na of het wenselijk is afspraken te maken met de UVI. Noem de concrete inbreng die van werknemers wordt verwacht. Stap 7: Collectieve verzekeringen Bekijk of het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering voor uw onderneming aantrekkelijk is en doe hetzelfde voor collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van zekerheid en zorg. Het is verstandig verschillende offertes op te vragen. Ook kunt u zich bij de keuze door allerlei adviseurs laten bijstaan. Stap 8: Evalueren en bijstellen Spreek af dat het beleid binnen een bepaalde periode wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 18

19 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Praktijkvoorbeeld: Siemens Bij Siemens Nederland daalde het ziekteverzuim van negen naar drie procent. Dankzij structureel gezondheidsbeleid. Begin jaren negentig heeft het gezondheidsbeleid, na een aanloopperiode van enkele jaren, op professionele wijze vorm gekregen. Het verzuim bedroeg toen negen procent. Sinds ongeveer 1997 schommelt dat rond de drie procent; de uitstroom naar de WAO is nagenoeg nul. Zorg voor medewerkers, aandacht voor hun fysieke en mentale problemen, loont. Zeker. Aldus Pim Westerhout, hoofd Arbo- en Milieudienst van Siemens Nederland NV. Het gezondheidsbeleid van het ongeveer drieduizend medewerkers tellende electronicabedrijf staat te boek als een succesverhaal. Westerhout: Ik haast me om daarbij aan te tekenen dat dit niet betekent dat t niet beter kan. Gezondheidsbeleid - structurele aandacht voor gezondheid, welzijn en veiligheid van werknemers - is een kwestie van nooit verslappen. Het succes is ons dan ook niet komen aanwaaien. Bovendien is gezondheidsbeleid een kwestie van lange adem. Het werpt doorgaans pas op de langere termijn vrucht af. Het is in elk geval niet zo dat als je er vandaag mee begint, morgen al kunt oogsten. Volgens Westerhout is de belangrijkste randvoorwaarde dat de directie of de Raad van Toezicht Bestuur gezondheidsbeleid draagt. Er, volmondig en oprecht, ja tegen zegt. Als de directie niet volkomen overtuigd is van het nut ervan, dan komt er geen geld beschikbaar. Of gaat, als tastbare resultaten langer op zich laten wachten dan gedacht - en ik garandeer dat dit vaak het geval is - de geldkraan vroegtijdig dicht. En het lijnmanagement zal het beleid niet overtuigend uitdragen als de top onvoldoende commitment toont. Eveneens van cruciaal belang, vindt Westerhout, is dat werknemers het belang van gezondheidsbeleid onderschrijven. Dus is het zaak het personeel goed te informeren. Om de personeelsvertegenwoordiging, de ondernemingsraad te betrekken bij vormgeving en uitvoering van het beleid. Zonder dat brede draagvlak binnen de onderneming, van hoog tot laag, is gezondheidsbeleid niet te realiseren. Want de basis van het 19

20 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW beleid wordt gevormd door de erkenning van werkgever en werknemer dat elke partij zo z n verantwoordelijkheden heeft als het om gezondheid en welzijn gaat. Maatwerk Gezondheidsbeleid is maatwerk, aldus Westerhout. Het heeft raakvlakken met het personeels-, sociaal-, arbo-, milieu- en veiligheidsbeleid. De ene onderneming is daarin verder dan de andere, en dat is mede afhankelijk van het type bedrijf. Je kunt daarom niet zeggen: Zus of zo moet je het aanpakken. Er zijn hooguit algemene richtlijnen te geven. Het ideaal is dat gezondheidsbeleid niet zozeer gericht is op genezing, maar op preventie - op het voorkomen van uitval. Westerhout: Om dat stadium te bereiken, zul je de organisatie moeten doorlichten. Risicoinventarisaties maken, kritische analyses van reeds getroffen maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Daar valt namelijk altijd wel iets aan te verbeteren. Daarnaast is het zaak het ziekteverzuim grondig te analyseren: zitten er patronen in, en zo ja: waar duiden die op? In eerste instantie ben je vooral bezig met het in kaart brengen van de arbeidsgerelateerde klachten, zegt Westerhout. Daar kun je als werkgever nu eenmaal de meeste invloed op uitoefenen, om het even of het nu fysieke of mentale problemen zijn die aan arbeidsgerelateerd verzuim ten grondslag liggen. In het eerste geval kun je aan preventieve maatregelen denken als - ik noem maar een paar dwarsstraten - meer licht op de werkplek, verbetering van de airconditioning, aanschaf van ergonomisch verantwoord meubilair of werknemers een cursus tiltechnieken aanbieden. Gaat het om psychosociale arbeidsgerelateerde klachten, dan zul je je moeten verdiepen in zaken als werkdruk, werktempo, sfeer, stijl van leidinggeven en werkoverdracht, de onderlinge verhoudingen. Op het moment dat deze onderwerpen goed bespreekbaar zijn, krijg je de sleutel tot preventie in handen. Roofbouw Een tijdrovend en intensief proces, waarschuwt Westerhout. Onderschat dat niet. Maar het loont uiteindelijk wél om arbeidsgerelateerd verzuim aan te pakken. Daarnaast zul je, tegelijkertijd of in een later stadium, stappen moeten ondernemen om invloed uit te oefenen 20

21 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid op verzuimoorzaken die niet binnen de directe invloedssfeer van jou als werkgever liggen. Verzuim dus, dat het gevolg is van de persoonlijke levensstijl. Hoe oefen je daar invloed op uit? Westerhout: Bij Siemens is in dat opzicht het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, PAGO, een belangrijke rol gaan spelen. Om de vier jaar krijgt een werknemer een uitnodiging. De periodieke keuring geeft goed zicht op hoe die er fysiek en mentaal voorstaat. Tot het medisch onderzoek hoort bloedonderzoek, en een algemene keuring: gewicht, longinhoud, ogen, oren - dat soort zaken. Een ECG in rusttoestand hoort er ook bij. En een korte, maar hevige inspanningstest. Daarmee bepalen we de hoeveelheid zuurstof die het lichaam maximaal op kan nemen. Dat is een goede indicatie voor de algehele conditie. Daarnaast vullen medewerkers een vragenlijst in, die zich niet alleen concentreert op mogelijke lichamelijke klachten maar ook op psychosociale. Worstel je met bepaalde problemen, op het werk of privé? Heb je een toekomstbeeld? Heb je het idee bij Siemens je ei kwijt te kunnen - heb je inspraak, invloed; hoe is de relatie met je collega s? De resultaten worden uitgebreid met de werknemer besproken. Leidraad daarbij vormt een aloud adagium - een gezonde geest in een gezond lichaam. Westerhout: Oftewel: medewerkers die over een goede fysieke en mentale conditie beschikken, presteren beter. Dat is geen kalenderwijsheid: studies naar de relatie tussen gezondheidstoestand en prestatievermogen wijzen dat elke keer weer uit. Op basis van keuringsresultaten geven we dan ook concrete tips over hoe de werknemer zijn fysieke en mentale conditie kan verbeteren. Dat zijn aanbevelingen die veelal betrekking hebben op de persoonlijke levensstijl. Probeer eens af te vallen. Meer te bewegen. Ga eens een avondje naar het theater. Steek meer tijd in je relatie of het gezin. Vaak weliswaar triviale adviezen, maar doeltreffende. Wij krijgen zo invloed op ongezonde leefgewoonten, en daarmee reduceer je het verzuim. Mits de adviezen worden opgevolgd. Natuurlijk. Maar we dwingen niemand om aan conditietraining te doen, om te stoppen met roken, gezonder te eten, of wat dan ook. Hoeft doorgaans ook helemaal niet. Iemand die te horen krijgt dat hij een hoog risico heeft op bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen, of dat hij 21

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI!

Hogeschool van Amsterdam. Beeldschermwerk? Voorkom RSI! Hogeschool van Amsterdam Beeldschermwerk? Voorkom RSI! RSI, dat krijg ik toch niet, dat krijgen anderen... Iedereen die dagelijks langer dan 2 uur ononderbroken op de computer werkt loopt het risico om

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Thuiszorg. Mobiliteitspunt personeel. Verpleging / verzorging. Uitlenen / verkopen hulpmiddelen. Huishoudelijke hulp. Prosano Jobcenter.

Thuiszorg. Mobiliteitspunt personeel. Verpleging / verzorging. Uitlenen / verkopen hulpmiddelen. Huishoudelijke hulp. Prosano Jobcenter. Thuiszorg Verpleging / verzorging Het kan gebeuren dat uw werknemer of een familielid voor korte tijd thuis, naast de geïndiceerde zorg, meer verpleging/verzorging nodig heeft. Of uw werknemer heeft een

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201311 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering

Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie. VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering Eén complete oplossing voor verzuim, preventie én re-integratie VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering VerzuimVizier Plus WGA-eigenrisicoverzekering. De kracht van de combinatie Als ondernemer wilt

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Salbar Health Concept op de werkvloer.

Salbar Health Concept op de werkvloer. Salbar Health Concept op de werkvloer. Salbar Health Concept op de werkvloer: voor bedrijven die gezonde werkomstandigheden willen scheppen Over de toename en de gevolgen van ziekteverzuim, RSI, burn-out

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3742-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers

IZA Bedrijfszorg. De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener. Informatie voor werkgevers De kracht van Bedrijfszorg is dat medewerkers snel contact hebben met de juiste hulpverlener IZA Bedrijfszorg Informatie voor werkgevers Goed voor elkaar D3042-201502 IZA Bedrijfszorg: beste aanpak van

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer

Stress uit de bouw. Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress. Informatie voor de werknemer Stress uit de bouw Maak als UTA-werknemer gebruik van gratis advies en begeleiding bij de aanpak van stress Informatie voor de werknemer In de bouw wordt hard gewerkt, geen project verloopt hetzelfde.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West

Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West BELASTBAARHEIDSMANAGERS benut uw mogelijkheden 1 Re-integratie & Preventie mogelijkheden ARBO West Ons credo is: ARBO West Benut Uw Mogelijkheden. Hiermee

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers

Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers Beterschap! Aanbevelingen re-integratie langdurig zieke werknemers langdurig zieke werknemers Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor de re-integratie.

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Delta Lloyd Zorg voor werkgevers WerkgeversZorgPakket Hebt u een collectief zorgcontract? Dan kunt u een verzekering afsluiten die zorg betaalt om verzuim te voorkomen of korter te laten duren. Dit noemen

Nadere informatie

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid

Agenda. De onzichtbare medewerker. Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim. Inzicht krijgen in ziekteverzuim. Verzuimbeleid De onzichtbare medewerker Een resultaatsgerichte aanpak van verzuim Agenda Inzicht krijgen in ziekteverzuim Soorten ziekteverzuim Cijfergegevens Verzuimbeleid Preventieve aanpak (macro) Verzuimbeleid (micro)

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 -

Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs. Versie: januari 2012-1 - Informatiebrochure voor bedrijven en intermediairs - 1 - Inhoudsopgave Inleiding Fys Optima, wie zijn we? Werkwijze Diensten en producten in leaflets Diensten en producten, korte omschrijving - 2 - Inleiding

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Medewerkers gezond aan het werk houden

Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers gezond aan het werk houden CZ Interventie Expert 2016 Uw medewerkers krijgen de beste interventies op maat Medewerkers gezond aan het werk houden Medewerkers kunnen door gezondheidsklachten

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF

1 VERBETER HET WERKVERMOGEN VAN UW BEDRIJF 1 VERBETER HET WERKVERMOGEN HUIS VAN WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN VERBETER HET WERKVERMOGEN WAT IS WERKVERMOGEN? Werkvermogen is de mate waarin een werknemer zowel lichamelijk als geestelijk

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers

Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Delta Lloyd Zorg voor werkgevers WerkgeversZorgPakket Hebt u een collectiviteit zorgcontract met meer dan 25 premiebetalende verzekerden? Dan kunt u een verzekering afsluiten die zorg betaalt om verzuim

Nadere informatie

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008

Workability & Inzetbaarheid. The Finnish Experience. Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, 26 maart 2008 Workability & Inzetbaarheid Boaborea ledenplatform 'Gezond Werken' Bussum, Rob Gründemann, Teamleider Personeelsbeleid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie De situatie

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken

Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Bedrijfsconcept Brochure voor praktijken Brochure InPraktijk Bedrijfsconcept 1 Inhoudsopgave Inleiding H1. Diensten InPraktijk Bedrijfsconcept 1.1. Database bedrijfsconcept 1.2. Curatieve individuele dienstverlening

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie