Renderend gezondheidsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Renderend gezondheidsbeleid"

Transcriptie

1 Renderend gezondheidsbeleid Meer gezondheid, minder verzuim onder uw werknemers

2 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW Vereniging VNO-NCW De Vereniging VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 150 brancheverenigingen met hun ruim aangesloten ondernemingen. De vijf bij VNO-NCW aangesloten regionale werkgeversverenigingen en Jong Management vertegenwoordigen persoonlijke leden. VNO-NCW representeert 80 procent van de werkgelegenheid in de marktsector. Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon Fax Antwoordnummer VNO-NCW (telefonische vraagbaak voor leden) Internet Vereniging VNO-NCW Januari 2001 ISBN: Hoewel bij de samenstelling van deze brochure grote zorgvuldigheid is betracht, kan de Vereniging VNO-NCW geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in deze brochure. 2

3 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Inhoud Inleiding 5 Gezondheidsmanagement: vier fasen 7 Succesfactoren 12 Tien regels voor effectief gezondheidsbeleid 15 Het opzetten van gezondheidsbeleid: Stappenplan voor de ondernemer 17 Praktijkvoorbeeld: Siemens 19 3

4 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW 4

5 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Inleiding Het succes van een onderneming hangt nauw samen met het functioneren van de werknemers. Optimale inzet van hun kennis, kunde en vaardigheden is voor een bedrijf van doorslaggevend belang om op langere termijn concurrerend, slagvaardig en winstgevend te zijn. De werkgever heeft er dus, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, alle belang bij te investeren in de inzetbaarheid van z n werknemers. Toch kunnen veel meer ondernemingen structureel aandacht besteden aan gezondheid en welzijn van hun werknemers. Te vaak blijven de inspanningen beperkt tot het nakomen van de wettelijke verplichting om arbo- en verzuimbeleid te voeren. Te vaak worden pas maatregelen getroffen als langdurig verzuim of uitstroom naar de WAO een nijpend probleem zijn geworden. Te vaak zijn de maatregelen gericht op de verschijnselen; de oorzaken die aan uitval ten grondslag liggen, worden er niet door weggenomen. Effectief gezondheidsbeleid is pro-actief van aard. Het heeft als doel om de inzet en inzetbaarheid van werknemers te vergroten, om onderbenutting te voorkomen, en om uitval en ongewenst verloop tegen te gaan. Investeren in gezondheidsbeleid verdient zichzelf terug. Zeker op de lange termijn draagt het in positieve zin bij aan de bedrijfsresultaten. Gezondheidsmanagement rendeert. Deze brochure hoopt u daarvan te overtuigen. Een bekende vuistregel zegt dat de totale kosten van een langdurig zieke werknemer, twee tot tweeëneenhalf maal de bruto loonkosten belopen. De werkgever moet kosten maken voor het vervangen van de zieke werknemer, tijd en geld uittrekken voor het trainen en scholen van de nieuweling, en - zeker in de aanloopfase - rekening houden met productiviteitsverliezen. Als de zieke werknemer vervolgens recht krijgt op een WAO-uitkering, blijft de werkgever vijf jaar financieel verantwoordelijk. Globaal betekent dit een extra last van nog eens drie tot vier keer het bruto jaarsalaris. Gaat het om een werknemer met een modaal inkomen, dan betekent dit voor de werkgever een extra kostenpost van in totaal zo n gulden. Investeren in gezondheidsmanagement kan daarom al snel rendabel zijn. 5

6 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW De inzet van gespecialiseerde arbeidspsychologen heeft bij Akzo Nobel geleid tot een daling met meer dan vijftig procent van het langdurig ziekteverzuim en de WAO-instroom als gevolg van psychische klachten. De introductie van bedrijfsfitness leverde de ING Bank in 1997 een batig saldo op van ruim zeshonderdduizend gulden. Werknemers die op medische indicatie aan het fitnessprogramma deelnamen, verzuimden gemiddeld 27 dagen minder; de overige deelnemende werknemers verzuimden drie dagen minder. 6

7 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Gezondheidsmanagement: vier fasen Gezondheidsmanagement omvat beleid dat zich richt op vier te onderscheiden fasen: preventie, verzuim, interventie en reïntegratie. Het is verstandig vooraf reeds eerder in het kader van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en gezondheidszorg getroffen maatregelen op een rijtje te zetten en kritisch te analyseren. Zo wordt duidelijk op welke punten het gezondheidsbeleid te verbeteren is. Daarnaast is het raadzaam de doelen te definiëren. fase 1: preventie Het managen van gezondheid begint met actief preventief beleid, waarin het bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers, en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden centraal staan. Preventie vormt het hart van het gezondheidsbeleid. Preventie zal in eerste instantie gericht zijn op het voorkomen van arbeidsgerelateerde klachten, zoals repetitive strain injury (RSI), rugen huidaandoeningen. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) is een behulpzaam instrument bij het blootleggen van mogelijke arbeidsgerelateerde klachten. Cursussen voor het ontwikkelen van niet belastende zit- en werkhoudingen, of het ergonomisch verantwoord inrichten van de werkplek zijn voorbeelden van acties die de kans op klachten aanzienlijk verkleinen. Veelal is de oorzaak van arbeidsgerelateerd verzuim geen fysieke kwestie, maar een psychische - terug te voeren op werkdruk, werkbeleving en stress. Ook daarvoor zijn een aantal preventieve maatregelen denkbaar. Voorkom roofbouw op, en structurele overbelasting van de werknemer. Bouw in het werk voldoende herstelmomenten in, gericht op behoud en waar mogelijk op verbetering van het arbeidsvermogen van de werknemer. In elk geval dient werkdruk en stress bespreekbaar te zijn. Als blijkt dat intimidatie en pesten het werkklimaat verstoren, is het 7

8 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW raadzaam om duidelijk te maken dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt, en voorts om een vertrouwenspersoon aan te stellen en een klachtenprocedure in te stellen. In tweede instantie richt preventie zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl en de bevordering van gezond gedrag. Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kan daarbij een belangrijke rol spelen (zie het interview met Pim Westerhout van de arbo- en milieudienst van Siemens Nederland NV). Door bedrijfsfitness of conditietesten te introduceren bijvoorbeeld, wordt bewegen gestimuleerd. Andere voorbeelden zijn in de bedrijfskantine gezonde voeding gratis of met aantrekkelijke korting aanbieden, het ontmoedigen van roken, fietsen naar het werk bevorderen en het geven van voorlichting over verantwoord alcoholgebruik. Idealiter blijft gezondheidsmanagement in het stadium van preventie steken. fase 2: verzuim Alle aandacht voor het tegengaan van uitval door ziekte ten spijt: het valt niet uit te sluiten dat werknemers te maken krijgen met gezondheidsklachten, en kortere of langere tijd verzuimen. Doelstelling in deze fase is het bewerkstelligen van een zo spoedig mogelijk herstel van de werknemer, en het beperken van de schade voor de bedrijfsvoering. 8 Snelle werkhervatting Een zo spoedig mogelijke werkhervatting is belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat naarmate de periode van arbeidsuitval langer duurt, de kans op blijvende arbeidsongeschiktheid groter wordt. Simpeler: langdurig verzuim invalideert. Bovendien past de arbeidsorganisatie zich aan als een werknemer wegvalt. Er treedt gewenning op, er komt een vervanger en als de betrokken werknemer na verloop van tijd z n werk wil hervatten, blijkt dat niet altijd gemakkelijk. Hetgeen tot teleurstelling leidt, wat de reïntegratie bepaald niet bevordert. Er moet dan ook alles aan worden gedaan om een zieke werknemer zo spoedig mogelijk gezond en wel terug te krijgen op het werk, en om de oorzaken van de uitval - voor zover mogelijk - weg te nemen.

9 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Diagnosestelling Zo spoedig mogelijk dient te worden bepaald of er, sociaal medisch gezien, reden is tot interventie - en zo ja: welke interventie het meest geschikt is. Dit heet de diagnosestelling, in de meest brede (dus niet louter de medische) betekenis van het woord. Het eerste contact tussen werkgever en werknemer na de ziekmelding is hierbij van groot belang. Vaak is dan vrij eenvoudig vast te stellen wat de aanleiding voor het verzuim is, of dat beperkt zal blijven tot enkele dagen, of dat het mogelijkerwijs een langdurige kwestie wordt. Wijst het eerste contact uit dat er meer aan de hand is, dan kan - afhankelijk van de afspraken die er op dit punt binnen de onderneming zijn gemaakt - de arbodienst worden ingeschakeld. Bedrijfscultuur, stijl van leiding geven en de omgangsvormen op het werk zijn eveneens van zeer grote invloed zijn op verzuimgedrag. Werknemers die het gevoel hebben dat ze moeilijk te missen zijn, verantwoordelijkheden mogen dragen en waardering krijgen, melden zich niet snel ziek. Omgekeerd geldt: is de binding met het bedrijf gering, dan is de drempel om te verzuimen laag. Het bevorderen van de gezondheid van werknemers is daarom gebaat bij een benadering die de gehele cultuur in de onderneming omvat, en waarin de verbetering van het werkklimaat een centrale plaats inneemt. Arbodienst De arbodienst kan de werknemer begeleiden op weg naar hervatting van het werk, en de werkgever adviseren over maatregelen om het proces van reïntegratie te bevorderen. In het algemeen geldt: wees beducht voor het gevaar van onnodige medicalisering van klachten. Ook als de betrokken werknemer gezondheidsklachten heeft, hoeven deze niet per definitie vertaald te worden in termen van arbeidsongeschiktheid. Dit belemmert de reïntegratie, en kan bovendien het zicht op de werkelijke oorzaken van verzuim ernstig versluieren. De bedrijfsarts van de arbodienst kan een cruciale rol spelen bij de beoordeling of medische interventie gewenst is. Wanneer de bedrijfsarts na onderzoek van de werknemer en na overleg met diens behandelend (huis)arts constateert dat medisch ingrijpen gewenst is, moet bepaald worden welke zorg passend is. De zorgverzekeraar kan daarbij een rol spelen. Die kan ervoor zorgen dat een zieke werknemer zo snel mogelijk bij de 9

10 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW juiste medische specialist terecht komt. Dat voorkomt onnodig lang verzuim en bevordert een snelle reïntegratie. fase 3: interventie Met de verzuimfase is eigenlijk tegelijkertijd de interventiefase aangebroken. Deze is niet alleen gericht op behandeling, genezing en revalidatie van de zieke werknemer door het wegnemen van de gezondheidsklachten die de aanleiding vormden voor het verzuim, maar ook op het aanpakken en bestrijden van de oorzaken van het verzuim, voor zover de werkgever daarop invloed kan uitoefenen. Een strikte scheiding tussen werk en privé bestaat niet (meer). Als in de preventie of aanpak van klachten uitsluitend de werksituatie wordt betrokken - en privéleven en -activiteiten buiten beschouwing blijven - is de kans op een duurzaam, succesvolle aanpak vrij klein. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om de werkplek van een werknemer op kantoor ergonomisch in te richten, als diezelfde werknemer thuis op de keukenstoel zonder aangepast toetsenbord urenlang internet. Iedere individuele werknemer moet zich medeverantwoordelijk voelen voor het welslagen van gezondheidsbeleid, en daaraan ook zo goed mogelijk meewerken. Alleen al het feit dat in de meeste gevallen bij ziekte 100 procent van het loon wordt doorbetaald, leidt ertoe dat werknemers in dit opzicht een verantwoordelijkheid hebben. Denk ook bijvoorbeeld aan de risico s die een ongezonde leefstijl met zich meebrengen, zoals gebrek aan lichaamsbeweging, drugsgebruik of overmatige alcoholconsumptie. Dergelijk gedrag is van grote invloed op de inzetbaarheid van werknemers. Het is essentieel dat werknemers het belang van gezondheidsbeleid inzien en erkennen. Het is daarom verstandig om het beleid met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te bespreken. Met werknemers die er een minder gezonde leefstijl op nahouden, kan daarover gesproken worden - bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vaak kan al tijdens deze fase, dus nog vóór volledig herstel, een begin gemaakt worden met het terug leiden van de werknemer naar de werkplek. Het is wenselijk om regelmatig contact te houden met de zieke werknemer, om actief belangstelling te tonen voor z n wel en wee. 10

11 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Afhankelijk van de situatie, kan voor interventie ook een beroep gedaan worden op andere externe deskundigen en adviseurs. Zo profileren organisatie-adviesbureaus zich steeds meer als sociaal accountant van bedrijven. Ook assurantiemakelaars en reïntegratiebedrijven werpen zich in deze zin op als dienstverleners voor werkgevers in het kader van verzuimbeperking en het bevorderen van een snelle werkhervatting. Vaak ligt hier tevens een relatie met een inkomens- of zorgverzekeraar. Ook zijn er allerlei aanbieders van zogeheten tweedelijns arbozorg, zoals een rugadviescentrum. Daarnaast valt te denken aan het inschakelen van maatschappelijk werk, een consultatiebureau voor alcohol en drugs, een mediator of een schuldsaneringsbureau. Tenslotte heeft een werkgever in het kader van zijn arbo- en verzuimbeleid nog te maken met de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid. Die fungeert als poortwachter voor de WAO. In die hoedanigheid moet deze instantie toezicht houden op de activiteiten die werkgever en werknemer in het eerste jaar van ziekte ontplooien om de verzuimduur te beperken en de reïntegratie te bevorderen. Het is zaak om in de verzuimfase na te gaan of de oorzaak van het verzuim terug te voeren is op factoren waarop de onderneming invloed kan uitoefenen. Een goede diagnosestelling is dan ook niet uitsluitend gericht op het herstel van het arbeidsvermogen van een uitgevallen werknemer, maar doet ook aanbevelingen voor het wegnemen van de aanleiding van de uitval. Dat is nodig om in de toekomst verzuim te voorkomen. Ook op dit punt kan de arbodienst een belangrijke adviserende rol spelen. Indien bijvoorbeeld sprake is van bepaalde problemen in de organisatiesfeer kan een arbeids- en organisatiedeskundige worden ingeschakeld. fase 4: reïntegratie Tot slot volgt de reïntegratiefase, gericht op gehele of gedeeltelijke werkhervatting, op de eigen werkplek of in een andere functie. Als dat niet mogelijk is, en reïntegratie bij een andere werkgever noodzakelijk is, gaat de verantwoordelijkheid voor reïntegratie over naar de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid. In deze fase kan een reïntegratiebedrijf worden ingeschakeld. 11

12 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW Succesfactoren Gezondheidsmanagement dringt niet alleen verzuim terug, maar werpt ook op andere manieren vrucht af. Een gezonde omgeving vergroot de motivatie van werknemers, draagt bij aan verbetering van prestaties en productiviteit, en komt het imago van de onderneming ten goede. Met gezondheidsmanagement is dus veel te winnen. In dit laatste hoofdstuk komen enkele aspecten aan de orde, die van belang zijn om van gezondheidsbeleid een succes te maken. Gezondheidsbeleid is personeelsbeleid Gezondheidsbeleid vormt een integraal onderdeel van het personeelsen sociaal beleid. Het is een van de elementen die ertoe bij kunnen dragen dat er een werkklimaat ontstaat, waarin iedere individuele medewerker zich gemotiveerd en uitgedaagd voelt om het beste van zichzelf te geven. Andere belangrijke aspecten van het personeelsbeleid zijn in dit verband onder andere moderne arbeidsvoorwaarden (die zoveel mogelijk ruimte open laten om, binnen zekere kaders, te differentiëren) en aandacht voor employability en scholing. Commitment hoogste niveau Op het gebied van het veiligheidsbeleid hebben de meeste bedrijven de afgelopen decennia een proces van bewustwording en verandering doorgemaakt. De reactieve benadering (pas na een bedrijfsongeluk of Gezondheidsbeleid staat of valt met de wijze waarop dat op het decentraal niveau, op de werkvloer, wordt opgepakt. Leidinggevenden moeten voldoende tijd en aandacht kunnen en willen besteden aan gezondheid en welzijn van werknemers. Voordat medewerkers uitvallen als gevolg van ziekte, blijkt er soms al langere tijd iets aan de hand te zijn met hun inzetbaarheid. De betrokkenheid bij het werk of de inzet is laag, net als de productiviteit - vanwege motivatieproblemen of een slechte fysieke of mentale conditie. Gezondheidsmanagement maakt het mogelijk signalen die op intern verzuim of intern ontslag duiden, in een vroeg stadium op te pikken. 12

13 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid arbeidsongeval maatregelen treffen om herhaling te voorkomen) heeft plaats gemaakt voor een pro-actieve benadering, die in het teken staat van preventie en het uitsluiten van risico s. De initiërende rol en het commitment van het management op het hoogste niveau, zijn hierbij van doorslaggevend belang. Door in de Raad van Bestuur en directie het belang van veiligheidsbeleid ten volle te onderschrijven en als prioriteit aan te merken, heeft het in alle lagen van de onderneming de vereiste aandacht gekregen. Voor gezondheidsbeleid geldt hetzelfde: het is noodzakelijk dat het hoogste management dit tot zijn verantwoordelijkheid rekent en dat actief uitdraagt. Gezien de belangen die ermee gemoeid zijn, hoort gezondheidsbeleid ook thuis op het hoogste niveau van een onderneming. Het moet vervolgens via een heldere verantwoordelijkheidsverdeling binnen de onderneming door leidinggevenden worden uitgevoerd. Werknemers moeten ervan doordrongen zijn dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben - en dat die niet ophoudt bij het verlaten van het bedrijfspand. Het is dan ook belangrijk dat de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging eveneens ten volle het belang van gezondheidsbeleid onderschrijft. Monitoren, evalueren en bijstellen van het beleid Voor het welslagen van gezondheidsbeleid is het uiteraard van belang de effecten nauwgezet te volgen. Leidinggevenden dienen hierover periodiek het topmanagement te informeren. Op basis daarvan dient het beleid op gezette tijden te worden geëvalueerd door de directie of Raad van Bestuur, in samenspraak met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Daarnaast is het van belang alle werknemers goed op de hoogte te houden, bijvoorbeeld door middel van publicaties in het bedrijfsblad. Zo nodig kunnen aan de hand van de opgedane ervaringen doelen worden bijgesteld. Zo ontstaat een repeterend proces, dat in termen van kosten en baten steeds verder verbetert: de inzetbaarheid en productiviteit nemen toe, de uitval en het verloop nemen af. 13

14 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW Case-manager Om er zeker van te zijn dat het vastgestelde beleid leidt tot de beoogde uitvoering, verdient het aanbeveling een case-manager aan te wijzen. Als iemand uit het eigen bedrijf die functie kan vervullen, verdient dat de voorkeur. Een externe deskundige als case-manager aanstellen is het alternatief - bijvoorbeeld de bedrijfsarts van de arbodienst. Ook organisaties die zich bezighouden met reïntegratie, kunnen vaak casemanagement op zich nemen. Daarnaast zijn er enkele bureaus op de markt die gespecialiseerd zijn in case-management. Keuzevrijheid in contractpartners Bij de totstandkoming en uitvoering van gezondheidsmanagement, zal de werkgever wellicht beroep moeten doen op expertise van buitenaf. De verantwoordelijkheid voor het ondernemingsbeleid met betrekking tot preventie en reïntegratie, ligt evenwel primair bij de werkgever. Werkgevers zijn opdrachtgevers. Wie niet tevreden is over geleverde prestaties, moet daarom niet schromen de overeenkomst met een dienstverlener te verbreken. Met uitzondering van de uitvoeringsinstelling sociale zekerheid, geldt dat de werkgever vrij is in de keuze van zijn contractpartners. Deze keuzevrijheid maakt het ook mogelijk om steeds doelgericht, op basis van maatwerk, externe deskundigheid in te huren. 14

15 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Tien regels voor effectief gezondheidsbeleid 1. Gezondheidsbeleid is pro-actief van aard en maakt deel uit van het personeels- en sociaal beleid in de onderneming, net als bijvoorbeeld scholings- en arbeidsvoorwaardenbeleid. 2. Gezondheidsbeleid richt zich op de totale keten van preventie en gezondheidsbevordering, verzuim(bestrijding) en sociaal-medische begeleiding, interventie en reïntegratie. Het gaat hierbij om een cyclisch proces, gericht op duurzame verbeteringen ten aanzien van de gezondheid en inzetbaarheid. 3. In het gezondheidsbeleid staat het scheppen van een motiverend werkklimaat en een open cultuur, die aanzetten tot een optimaal en verantwoord gebruik van het beschikbare arbeidspotentieel, voorop. 4. Bij het stellen van doelen en streefcijfers is benchmarking met vergelijkbare bedrijven nuttig. 5. De verantwoordelijkheid voor het opstellen, volgen en bijstellen van een gezondheidsbeleid hoort thuis op het hoogste niveau van de onderneming, bij de directie of Raad van Bestuur. 6. Gezondheidsbeleid kan pas slagen als medewerkers betrokken zijn en zich ervoor willen inzetten. Het beleid moet daarom tot stand komen in samenspraak met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. 7. Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Zij zijn aanspreekbaar op hun rol en dienen daarover periodiek verantwoording af te leggen. 8. De werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de relatie tussen arbeid en gezondheid. De werknemer kan en mag daarop worden aangesproken. 15

16 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW 9. Voor de uitvoering van het beleid kan een onderneming beroep doen op externe dienstverleners. De werkgever is de opdrachtgever voor alle externe dienstverleners en bepaalt, in samenspraak met de werknemers(vertegenwoordiging), of er voldoende waar voor het geld wordt geboden. De verantwoordelijkheid voor het welslagen van het gezondheidsbeleid mag nooit uit handen worden gegeven. 10. Om het proces van een individuele behandeling goed te managen, verdient de aanstelling van een case-manager aanbeveling. Voor ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf kan dit de bedrijfsarts van een arbodienst zijn, op voorwaarde dat hij het bedrijf kent en goede contacten onderhoudt met de verantwoordelijke leidinggevenden en medewerkers. 16

17 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Het opzetten van gezondheidsbeleid: Stappenplan voor de ondernemer Stap 1: Kosten Zet de kosten van reeds getroffen maatregelen in uw onderneming ten behoeve van goede arbeidsomstandigheden, reductie ziekteverzuim en gezondheidszorg op een rij. Stap 2: Baten Zet de baten van de maatregelen die al binnen uw onderneming zijn genomen ten aanzien van het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid op een rij. Stap 3: Analyse stand van zaken Maak een analyse van zaken waarover u wel en niet tevreden bent op het terrein van arbodienstverlening en gezondheidszorg. Stap 4: Formuleren van gezondheidsbeleid Formuleer gezondheidsbeleid voor uw onderneming. Pak de kosten/ baten-analyse en de analyse van de zaken waarover u wel en niet tevreden bent erbij, en formuleer de doelstellingen van een geïntegreerde benadering. Stap 5: Overleg met werknemers Bespreek gezondheidsbeleid met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of anderszins met uw werknemers. Bepaal in overleg wat van de werknemers wordt verwacht. Leg de doelstelling van gezondheidsbeleid en de rol van werknemers daarin duidelijk vast in een voor ieder toegankelijk document. Stap 6: Concrete acties Knoop direct concrete acties vast aan het geformuleerde gezondheidsbeleid. Stel, u bent bijvoorbeeld niet tevreden over uw contract met de arbodienst of met een andere speler. Neem dan contact op met uw contractpartij en wijzig het contract. Maak ook direct afspraken over een 17

18 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW regelmatig overleg en evaluatie van de dienstverlening. Ga na of het wenselijk is afspraken te maken met de UVI. Noem de concrete inbreng die van werknemers wordt verwacht. Stap 7: Collectieve verzekeringen Bekijk of het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering voor uw onderneming aantrekkelijk is en doe hetzelfde voor collectieve bedrijfsverzekeringen op het gebied van zekerheid en zorg. Het is verstandig verschillende offertes op te vragen. Ook kunt u zich bij de keuze door allerlei adviseurs laten bijstaan. Stap 8: Evalueren en bijstellen Spreek af dat het beleid binnen een bepaalde periode wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 18

19 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid Praktijkvoorbeeld: Siemens Bij Siemens Nederland daalde het ziekteverzuim van negen naar drie procent. Dankzij structureel gezondheidsbeleid. Begin jaren negentig heeft het gezondheidsbeleid, na een aanloopperiode van enkele jaren, op professionele wijze vorm gekregen. Het verzuim bedroeg toen negen procent. Sinds ongeveer 1997 schommelt dat rond de drie procent; de uitstroom naar de WAO is nagenoeg nul. Zorg voor medewerkers, aandacht voor hun fysieke en mentale problemen, loont. Zeker. Aldus Pim Westerhout, hoofd Arbo- en Milieudienst van Siemens Nederland NV. Het gezondheidsbeleid van het ongeveer drieduizend medewerkers tellende electronicabedrijf staat te boek als een succesverhaal. Westerhout: Ik haast me om daarbij aan te tekenen dat dit niet betekent dat t niet beter kan. Gezondheidsbeleid - structurele aandacht voor gezondheid, welzijn en veiligheid van werknemers - is een kwestie van nooit verslappen. Het succes is ons dan ook niet komen aanwaaien. Bovendien is gezondheidsbeleid een kwestie van lange adem. Het werpt doorgaans pas op de langere termijn vrucht af. Het is in elk geval niet zo dat als je er vandaag mee begint, morgen al kunt oogsten. Volgens Westerhout is de belangrijkste randvoorwaarde dat de directie of de Raad van Toezicht Bestuur gezondheidsbeleid draagt. Er, volmondig en oprecht, ja tegen zegt. Als de directie niet volkomen overtuigd is van het nut ervan, dan komt er geen geld beschikbaar. Of gaat, als tastbare resultaten langer op zich laten wachten dan gedacht - en ik garandeer dat dit vaak het geval is - de geldkraan vroegtijdig dicht. En het lijnmanagement zal het beleid niet overtuigend uitdragen als de top onvoldoende commitment toont. Eveneens van cruciaal belang, vindt Westerhout, is dat werknemers het belang van gezondheidsbeleid onderschrijven. Dus is het zaak het personeel goed te informeren. Om de personeelsvertegenwoordiging, de ondernemingsraad te betrekken bij vormgeving en uitvoering van het beleid. Zonder dat brede draagvlak binnen de onderneming, van hoog tot laag, is gezondheidsbeleid niet te realiseren. Want de basis van het 19

20 Renderend gezondheidsbeleid VNO-NCW beleid wordt gevormd door de erkenning van werkgever en werknemer dat elke partij zo z n verantwoordelijkheden heeft als het om gezondheid en welzijn gaat. Maatwerk Gezondheidsbeleid is maatwerk, aldus Westerhout. Het heeft raakvlakken met het personeels-, sociaal-, arbo-, milieu- en veiligheidsbeleid. De ene onderneming is daarin verder dan de andere, en dat is mede afhankelijk van het type bedrijf. Je kunt daarom niet zeggen: Zus of zo moet je het aanpakken. Er zijn hooguit algemene richtlijnen te geven. Het ideaal is dat gezondheidsbeleid niet zozeer gericht is op genezing, maar op preventie - op het voorkomen van uitval. Westerhout: Om dat stadium te bereiken, zul je de organisatie moeten doorlichten. Risicoinventarisaties maken, kritische analyses van reeds getroffen maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Daar valt namelijk altijd wel iets aan te verbeteren. Daarnaast is het zaak het ziekteverzuim grondig te analyseren: zitten er patronen in, en zo ja: waar duiden die op? In eerste instantie ben je vooral bezig met het in kaart brengen van de arbeidsgerelateerde klachten, zegt Westerhout. Daar kun je als werkgever nu eenmaal de meeste invloed op uitoefenen, om het even of het nu fysieke of mentale problemen zijn die aan arbeidsgerelateerd verzuim ten grondslag liggen. In het eerste geval kun je aan preventieve maatregelen denken als - ik noem maar een paar dwarsstraten - meer licht op de werkplek, verbetering van de airconditioning, aanschaf van ergonomisch verantwoord meubilair of werknemers een cursus tiltechnieken aanbieden. Gaat het om psychosociale arbeidsgerelateerde klachten, dan zul je je moeten verdiepen in zaken als werkdruk, werktempo, sfeer, stijl van leidinggeven en werkoverdracht, de onderlinge verhoudingen. Op het moment dat deze onderwerpen goed bespreekbaar zijn, krijg je de sleutel tot preventie in handen. Roofbouw Een tijdrovend en intensief proces, waarschuwt Westerhout. Onderschat dat niet. Maar het loont uiteindelijk wél om arbeidsgerelateerd verzuim aan te pakken. Daarnaast zul je, tegelijkertijd of in een later stadium, stappen moeten ondernemen om invloed uit te oefenen 20

21 VNO-NCW Renderend gezondheidsbeleid op verzuimoorzaken die niet binnen de directe invloedssfeer van jou als werkgever liggen. Verzuim dus, dat het gevolg is van de persoonlijke levensstijl. Hoe oefen je daar invloed op uit? Westerhout: Bij Siemens is in dat opzicht het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek, PAGO, een belangrijke rol gaan spelen. Om de vier jaar krijgt een werknemer een uitnodiging. De periodieke keuring geeft goed zicht op hoe die er fysiek en mentaal voorstaat. Tot het medisch onderzoek hoort bloedonderzoek, en een algemene keuring: gewicht, longinhoud, ogen, oren - dat soort zaken. Een ECG in rusttoestand hoort er ook bij. En een korte, maar hevige inspanningstest. Daarmee bepalen we de hoeveelheid zuurstof die het lichaam maximaal op kan nemen. Dat is een goede indicatie voor de algehele conditie. Daarnaast vullen medewerkers een vragenlijst in, die zich niet alleen concentreert op mogelijke lichamelijke klachten maar ook op psychosociale. Worstel je met bepaalde problemen, op het werk of privé? Heb je een toekomstbeeld? Heb je het idee bij Siemens je ei kwijt te kunnen - heb je inspraak, invloed; hoe is de relatie met je collega s? De resultaten worden uitgebreid met de werknemer besproken. Leidraad daarbij vormt een aloud adagium - een gezonde geest in een gezond lichaam. Westerhout: Oftewel: medewerkers die over een goede fysieke en mentale conditie beschikken, presteren beter. Dat is geen kalenderwijsheid: studies naar de relatie tussen gezondheidstoestand en prestatievermogen wijzen dat elke keer weer uit. Op basis van keuringsresultaten geven we dan ook concrete tips over hoe de werknemer zijn fysieke en mentale conditie kan verbeteren. Dat zijn aanbevelingen die veelal betrekking hebben op de persoonlijke levensstijl. Probeer eens af te vallen. Meer te bewegen. Ga eens een avondje naar het theater. Steek meer tijd in je relatie of het gezin. Vaak weliswaar triviale adviezen, maar doeltreffende. Wij krijgen zo invloed op ongezonde leefgewoonten, en daarmee reduceer je het verzuim. Mits de adviezen worden opgevolgd. Natuurlijk. Maar we dwingen niemand om aan conditietraining te doen, om te stoppen met roken, gezonder te eten, of wat dan ook. Hoeft doorgaans ook helemaal niet. Iemand die te horen krijgt dat hij een hoog risico heeft op bijvoorbeeld hart- en vaataandoeningen, of dat hij 21

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Werkboek Werkdruk en werkstress

Werkboek Werkdruk en werkstress Werkboek Werkdruk en werkstress Deel 1 uit de reeks werkboeken Arboconvenant Gemeenten Inhoud Voorwoord 04 1 Inleiding 05 1.1 Opbouw van het werkboek 05 2 Werkdruk en werkstress 06 2.1 Wat is het? 06 2.2

Nadere informatie

De Vitale Organisatie

De Vitale Organisatie outline De Vitale Organisatie Van Vitaliteit Management naar Duurzame Inzetbaarheid @ Copyright 2011, Oudstanding Groep B.V. www.oudstanding.nl Overname uit deze uitgave is toegestaan mits met bronvermelding.

Nadere informatie

Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Hoe ga je om met verzuim in je salon? Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO!

beleid bewustzijn begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen voorkomen dat vrouwen arbeidsongeschikt raken. 10 voorbeelden. bewustzijn beleid begripvol betrokken begeleiding Minder vrouwen in de WAO! Hoe bedrijven kunnen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen

Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers. Raad voor Werk en Inkomen Beterschap! Advies over de re-integratie van zieke werknemers Raad voor Werk en Inkomen Maart 2008 Inhoud 1. Inleiding: context en urgentie... 3 2. Re-integratie-inspanningen en resultaten... 4 3. Succesfactoren,

Nadere informatie

Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007

Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007 TNO Kwaliteit van Leven TNO-rapport 031.12851.01.03 Ervaringen met Werken naar Vermogen Tweede werkgeversinventarisatie 2007 Arbeid Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl/arbeid T 023

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk

Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Maatregelen RSI bij beeldschermwerk Auteur(s) M. Douwes B.M. Blatter K.H. Thé M.C. Miedema Met bijdragen van: P.M. Bongers, L. Groenesteijn, E. de Korte, V.H. Hildebrandt, I.J.M. Urlings, S.J. Frielink,

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dat zoeken we op! Toelichting

Dat zoeken we op! Toelichting Dat zoeken we op! De kaarten in de eerste delen van de Gezond-Werken-Wijzer zijn gemaakt voor dagelijks praktisch gebruik. In dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vind je achtergrondinformatie die je kan

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten

Voorwoord. We wensen u daarmee veel succes, Nico Janssens, Voorzitter A+O fonds Gemeenten Voorwoord In 2001 is het A+O fonds gestart met het ondersteunen van acht pilot-projecten bij gemeenten gericht op het ontwikkelen van verzuim- en reïntegratiebeleid en het terugdringen van het ziekteverzuim.

Nadere informatie