Alle dagelijkse inkomende post digitaal aanbieden aan de organisatie (behalve kranten, reclame en folders).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle dagelijkse inkomende post digitaal aanbieden aan de organisatie (behalve kranten, reclame en folders)."

Transcriptie

1 1. Project PIM 2.0, deelproject: Verder digitaliseren van de inkomende post 2. Projectomschrijving: Het volledig digitaal aanbieden van de dagelijkse inkomende post 3. Opdrachtgever: Jan Ambachtsheer (afdelingsmanager Service en Ondersteuning) 4. Coördinator projecten/projectleider: Marcel Korving 5. Projectteam: Gildardo Gaviria, Esther Verhees, Nicole Heijnen, Wijnand Hoek, James van Gemeren, Jascha Gregorowitsch (Enable-U) 6. Afdelingen/betrokken (externe) partijen: Alle afdelingen, VHIC, Enable-U 7. Datum projectopdracht: 8. Einddatum: Inleiding De gemeenteraad heeft op 10 november 2011 goedkeuring gegeven om de Business Case Dienstverlening met digitaal werken uit te gaan voeren. 4 deelprojecten van de business case worden uitgevoerd vanuit het cluster PIM met als hoofddoel de gestelde besparingen te realiseren, namelijk; - Verder digitaliseren van de inkomende post - Optimaliseren scanproces - Digitaliseren uitgaande poststroom - Herstructureren cluster PIM Dit deelproject Verder digitaliseren van de inkomende post is randvoorwaardelijk voor de organisatorische implementatie van digitaal werken. Het deelproject is afdelingsoverstijgend en heeft consequenties voor de hele organisatie. Daarnaast kent het deelproject voor wat betreft de uitvoering samenhang met het project Technische Fundament, deelproduct koppelen van het DMS aan de broker. 1. Doelstellingen De doelstelling voor dit deelproject is; Alle dagelijkse inkomende post digitaal aanbieden aan de organisatie (behalve kranten, reclame en folders). 2. Analyse De gemeente Oosterhout digitaliseert een groot deel van haar inkomende poststroom 1. Na de grote digitaliseringslag in 2010 is er nog een kleine groei geweest en digitaliseert de gemeente Oosterhout momenteel 60% van haar inkomende post. Het digitaal aanbieden en verwerken van de inkomende post is een belangrijke voorwaarde om Het Nieuwe Werken in een organisatie mogelijk te maken. Daarnaast zorgt het ervoor dat alle benodigde informatie overal en altijd digitaal beschikbaar is en is het zoeken naar informatie efficiënter. Huidige situatie 2 Momenteel digitaliseert de gemeente Oosterhout 60% (ruim poststukken per jaar) van de dagelijkse inkomende post. De overige 40% (ruim poststukken per jaar) bestaat voor 25% uit inhoudelijke poststukken en 15% uit (on)geadresseerde reclame, kranten en tijdschriften. Deze poststukken gaan fysiek de organisatie in. Waarom de inhoudelijke stukken niet gedigitaliseerd worden heeft 3 belangrijke redenen; 1. Omdat er nog fysieke processen achter het poststuk zitten bij de vakafdeling, 2. Omdat er nog fysieke archieven bij de afdeling worden bijgehouden, 3. Omdat de medewerkers dat makkelijk vinden/ gewend zijn. 1 Onder het digitaliseren van de inkomende post verstaan wij het digitaal aanbieden van de inkomende post, zodat medewerkers digitaal gebruik kunnen maken van deze informatie digitaliseren van werkprocessen. 2 Voor de analyse van de cijfers zie bijlage 1 1/10

2 De 25% inhoudelijke poststukken die niet gedigitaliseerd worden zijn opgebouwd uit onderstaande poststukken, geordend op afdeling en cluster. Afd. Cluster Inhoud post ISC Werk en Inkomen - Aanvragen bijstand, chronisch zieken - Onderzoeken bijstand - Inburgeringtoetsen - Verhaal RBW Afvalverwijdering - Contracten/ overeenkomsten containers met personen e/o bedrijven - Aangifte van diefstal containers SCW Welzijn - Schademeldingen van scholen - In- en uitschrijvingen leerlingenadministratie Sport - Huurovereenkomsten/ reserveringen sporthallen SO P&O - Stageovereenkomsten zonder adresgegevens - Reisdeclaraties - Interne P&O formulieren Financiën - Kennisgeving aanpassingen bankrekeningnummers bedrijven - Kennisgeving verhuizing bedrijven Inkoop - Aanbestedingen Belasting Samenwerking W.Br. - Aanvragen kwijtschelding belastingen - Correspondentie WOZ en andere belastingen - Bezwaar en beroep belastingaanslagen Alle Idem - Uitnodigingen - Rouw-, geboorte-, trouw- en verjaardagskaarten - Vrijblijvende offertes 2/10

3 3. Resultaat Dit deelproject kent een aantal resultaten; - Een volledig (85%) gedigitaliseerde inkomende poststroom, - Organisatiebrede afspraken wat te doen met de fysieke poststukken, - Optimaal postregistratieproces, waardoor kwantiteit, kwaliteit en uniformiteit wordt verhoogd (implementeren I-Navigator) Het verhogen van de te digitaliseren poststroom heeft als resultaat dat er dagelijks een 40-tot-50 poststukken per dag meer worden gedigitaliseerd en geregistreerd. De verwachting is dat met de huidige bezetting van PIM het digitaliseren van de extra poststukken haalbaar is. Het registreren van de inkomende post wordt efficiënter georganiseerd als standaard velden van een registratie geautomatiseerd worden gevuld door de I-Navigator. Deze nieuwe werkwijze sluit naadloos aan op het zaakgericht werken. Door het gebruik van de I- navigator wordt de dagelijkse post niet meer op documentniveau maar op procesniveau geregistreerd. Dit vergt een andere mindset voor de registratoren. Vanuit het project Technisch Fundament wordt de I-navigator gekoppeld met de broker, omdat de I-Navigator wordt gepositioneerd als organisatiebreed bronbestand voor proces, zaak en documentinformatie. Dagelijks worden alle gedigitaliseerde inkomende en uitgaande poststukken digitaal gearchiveerd. Momenteel worden deze werkzaamheden (digitaal archiveren) met een minimale bezetting binnen PIM uitgevoerd. Dit deelproject en het deelproject Digitaliseren uitgaande poststroom zorgen ervoor dat de aantallen poststukken die digitaal gearchiveerd moeten worden dagelijks verhoogd worden met 200 poststukken. PIM weet dat het digitaal archiveren grotendeels vervalt als alle gemeentelijke processen zaakgericht afgehandeld worden. Omdat het zaakgericht werken nog niet gemeentebreed uitgerold is (en dit ook niet voor 2014 het geval zal zijn) zullen extra handjes in de vorm van een 1 fte Allround medewerker DIV (schaal 7) noodzakelijk zijn om het digitaal archief toegankelijk en betrouwbaar te houden. 4. Projectfasering Dit deelproject Verder digitaliseren van de inkomende post wordt opgedeeld in 4 fases, namelijk; 3/10

4 Fase 1) Analyse inkomende poststroom Deze fase is momenteel afgerond 3. Er is uitgebreid geïnventariseerd welke poststukken momenteel niet worden gedigitaliseerd, welke afdelingen het betreft en frequentie van binnenkomst. Daarnaast is er geanalyseerd welke poststromen, met welke reden fysiek de organisatie in worden gerouteerd. Fase 2) Herontwerp digitalisering inkomende poststroom Dit deelproject zit momenteel in fase 2. De stuurgroep Dienstverlening heeft de analyse met nieuwe werkwijze in de stuurgroepvergadering van 27 maart geaccordeerd. Op 16 april wordt de nieuwe werkwijze gepresenteerd aan het Concernoverleg. Na goedkeuring wordt een implementatietraject opgestart. Fase 3) Implementatie verder digitaliseren inkomende post Na goedkeuring wordt de nieuwe werkwijze geïmplementeerd. Hierin wordt de gehele inkomende poststroom digitaal aangeboden aan de organisatie. Daarnaast zullen de postregistratoren bij PIM gaan werken met de I-Navigator. Deze fase zorgt bij PIM voor een nieuwe werkwijze, waardoor extra aandacht aan deze doelgroep wordt gegeven dmv training en persoonlijke gesprekken. Tevens zal extra ondersteuning georganiseerd worden voor de afdelingen die deze werkwijze extra raakt 4. Fase 4) Monitoring Tijdens fase 4 zal intensief worden geanalyseerd of de organisatie voldoende ondersteuning krijgt bij het digitaal raadplegen en afhandelen van de inkomende post. Daarnaast zal bekeken worden hoeveel poststukken fysiek alsnog worden opgevraagd. PIM verwacht dat het digitaliseren van de inkomende post qua werkwijze zal veranderen door het implementeren van zaakgericht werken. Hier zal in deze fase nadrukkelijk op worden gemonitord om in te kunnen spelen op deze verandering. 5. Beslismomenten Tijdens het project zijn een aantal beslismomenten ingebouwd (rode sterren) waarbij de projectleider met de opdrachtgever en opdrachtnemer inhoudelijk in overleg gaan. In overleg zal via een memo de stuurgroep Dienstverlening -waarna indien noodzakelijk het Directieoverleg (na goedkeuring Concernoverleg)- beslissingen nemen op basis van een onderbouwd advies. Maandelijks zal de voortgang van het project besproken worden in de constructie opdrachtgever-opdrachtnemerprogrammamanager. Momenteel zit het deelproject in de fase tussen analyse en herontwerp. De stuurgroep Dienstverlening heeft de projectopdracht PIM 2.0 goedgekeurd en heeft geadviseerd de analyse en herontwerpmemo te presenteren in het Concernoverleg. Na goedkeuring van de nieuwe werkwijze zal een implementatiememo in de stuurgroep Dienstverlening worden ingebracht. 6. Geld Vanuit de Business Case Dienstverlening is richting gegeven aan de totale kosten van het gehele programma. Voor het project PIM 2.0 is in samenspraak met de financieel adviseur Business Case budget geïnventariseerd en mogelijke dekking bepaald. In onderstaande tabel is het deelproject Verder digitaliseren van de inkomende post uitgelicht. 3 Zie bijlage 1 4 Zie tabel pagina 2 om welke afdelingen het gaat 4/10

5 Meenemen voor dit deelproject: Betaald uit: Besproken met: - Migreren MetaDataManager naar I-Navigator 3.200,- ICT 2012 Gildardo Gaviria - Externe ondersteuning omscholing PIM 4.000,- BC alg.stelpost Edwin Branderhorst - 1 fte Digitaal archiefmw schaal ,- BC alg.stelpost Edwin Branderhorst TOTAAL ,- 7. Organisatie De directeur Middelen en Dienstverlening is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de oplevering van de projecten PIM 2.0. De afdelingsmanager Jan Ambachtsheer is opdrachtnemer voor het te bereiken resultaat ten aanzien van het project PIM 2.0 en opdrachtgever voor de deelprojectleider Marcel Korving. De programmamanager Dienstverlening ziet toe op de gemeentebrede kaderstelling die via de reguliere lijn van informatiemanagement en organisatiemanagement ter besluitvorming in de directie wordt voorbereid. Daarnaast ziet de programmamanager Dienstverlening erop toe of het gedefinieerde project (in samenhang met de andere projecten) qua inhoud, planning en financiële dekking past in de gemeentebrede visie en implementatie van de businesscase. Stuurgroep Dienstverlening Mariska Asmus Directeur Middelen & Dienstverlening OPDRACHTGEVER Jan Ambachtsheer Afdelingsmanager S&O Carin Verheuvel Programmamanager Dienstverlening PROGRAMMAMANAGEMENT OPDRACHTNEMER Projectleider Marcel Korving PROJECTLEIDER Nicole Heijnen Wijnand Hoek Gildardo Gaviria Esther Verhees Jascha Gregorowitsch James van Gemeren PROJECT- ONDERSTEUNING 5 Handjes ter ondersteuning van PIM op het gebied van digitaal archiveren voor minimaal 2012 en Deze handjes zijn van tijdelijke aard totdat de gemeente Oosterhout zaakgericht werkt. Dan wordt geautomatiseerd gearchiveerd. Er is uitgegaan van een jaarlijkse kost van X 1 jaar en 8 maanden ( ). 5/10

6 8. Tijd De planning voor dit deelproject is afgestemd met het project Technisch Fundament en het Business Case project WI. De afstemming met WI is belangrijk omdat dit hele proces nog fysiek gaat en digitalisering een onderdeel is van het project. Daarnaast raakt het deelproject de huidige lijnprojecten bij PIM waar ook mee is afgestemd. Wat Start Einde Q Analyseren 40% niet gedigitaliseerde post Wk 10 Wk 13 - Herontwerp werkwijze digitaliseren inkomende post Wk 13 Wk 15 - Update I-Navigator 3.0 Wk 11 Wk 12 Q Vaststellen nieuwe werkwijze directieoverleg (Na Wk 13 Wk 16 goedkeuring Stuurgroep Dienstverlening en Concernoverleg) - Migreren MetaDataManager naar I-Navigator Wk 14 Wk 18 - Training medewerkers PIM Wk 19 Wk 23 Q Implementeren nieuwe werkwijze alle inkomende post digitaal aangeboden aan organisatie (BIG BANG) Wk Communicatie (en informatie) Communicatie, draagvlak en keuzes maken is in dit project de grootste uitdaging. Het verder digitaliseren van de inkomende post is buiten een andere werkwijze voor de postregistratoren van PIM niet ingrijpend. Onderstaand een tabel waarbij per doelgroep is uitgesplitst hoe er gecommuniceerd gaat worden over dit deelproject. Doelgroep Waarom Hoe Doel Medewerkers PIM Informerend Clustertaakgroepoverleg Informeren wat er staat te gebeuren Analyseren Dagelijkse werkzaamheden Mee cijfers analyseren voor analyse fase Trainen Trainingsdagen Procesdenken ipv documentgericht denken Afdelingsmanagers Draagvlak Bilateraal overleg Uitleg digitaal aanbieden post en gevolgen voor de afdeling Concernoverleg Adviseren en inspraak nieuwe werkwijze Stuurgroep Dienstverlening Informerend/ besluitvormend Stuurgroepoverleg Informeren status project, keuzes maken ivm uitvoering Medewerkers in organisatie algemeen Informerend Intranet, yammer, mailing via afd.ass Informeren implementatie nieuwe werkwijze, handleidingen en training Medewerkers die persoonlijk raakt (zie tabel onder 2. Analyse) Informerend Mail, training, handleidingen Informeren wat consequenties zijn specifiek voor doelgroep 10. Kwaliteit In het project is de kwaliteit van de te gedigitaliseerde documenten van belang. Dit geldt zowel voor de scans als voor de toegevoegde metadata. De kwaliteitscriteria voor dit deelproject zijn; - Huidige kwaliteit van toegankelijkheid en betrouwbaarheid van digitaal aangeboden poststukken blijft gehandhaafd; - De uniformiteit van postregistraties worden vergroot door het gebruik van de I-Navigator. In de I-Navigator wordt de standaard zaak-, proces- en documentinformatie vastgelegd en volgens afspraak gebruikt. 6/10

7 - De digitaal aangeboden scans voldoen aan de NEN-ISO wat de minimale eisen voor vervanging weergeeft. Onze huidige scans voldoen daar ook aan. 11. Risico s Risico Kans Impact Tegenmaatregel (met eventueel korte toelichting) Capaciteit PIM digitaal Groot Groot Voor het hele PIM 2.0 traject is een archiveren. Door meer post te claim van 1,0 fte schaal 7 nodig om de registreren zal er meer post digitale archieven betrouwbaar en digitaal gearchiveerd moeten toegankelijk te houden. worden. Hiervoor is meer capaciteit nodig bij PIM. Kwaliteit postregistratoren ivm nieuwe mindset Omdat de fysieke stukken bij PIM blijven zullen medewerkers meer digitaal werken. De kans is ook aanwezig dat er meer fysieke opvragingen komen bij PIM waardoor er meer zoekwerk ontstaat. Middel Groot Er wordt veel gevraagd van de postregistratoren om een nieuwe werkwijze te hanteren en de kwantiteit van de registraties te verhogen. De opleiding moet ervoor zorgen dat alle medewerkers aan de hand worden genomen om de nieuwe werkwijze onder de knie te krijgen. Middel Middel Goede/ extra Corsaondersteuning om medewerkers te ondersteunen bij digitaal opvragen van poststukken. Daarnaast een organisatiebrede keuze om poststukken niet meer proactief en fysiek de organisatie in te routeren. 12. Raakvlakken met andere projecten Het deelproject Verder digitaliseren van de Inkomende post raakt de projecten: - BC project WI: Momenteel gaan een aantal documenttypen van WI fysiek en ongeregistreerd de organisatie in. Het moment van digitaal aanbieden van de inkomende post zal moeten worden afgestemd met deelprojectleider Joris Burg. - BC project WMO: Momenteel gaan de facturen van de WMO fysiek de organisatie in. Deze zullen in overleg met deelprojectleider Koen Storm bij binnenkomst gedigitaliseerd worden zoals alle inkomende facturen worden behandeld. - Technisch Fundament: Voor het aanbieden van het digitale document inclusief metadata aan de broker. - Zaakgericht werken: Het zaaksysteem van IA wordt in de BC-projecten ingezet. Het komt voor dat binnenkomende poststukken startdocumenten zijn voor een zaak. Het is van belang dat alle inkomende poststukken gedigitaliseerd worden om tijdens de procesafhandeling digitaal in te kunnen zien. Het verder digitaliseren van de inkomende post is randvoorwaardelijk om het zaakgericht werken te kunnen realiseren. - Pilot HNW: Er wordt momenteel een pilot Het Nieuwe Werken gedaan met onder andere SCW. SCW heeft momenteel ook nog inkomende poststukken die niet worden gedigitaliseerd. De pilot is een mooie kans om ook de poststukken van SCW dagelijks te digitaliseren. 7/10

8 Voor akkoord: Ambtelijk opdrachtgever: Projectleider: Datum: Datum: Door directie vastgesteld: Door college van burgemeester en wethouders vastgesteld : 8/10

9 Bijlage 1 Analyse inkomende poststroom 1 Inleiding Analyse In 2010 heeft de gemeente Oosterhout ervoor gekozen om de inkomende post te digitaliseren. Deze digitaliseringslag heeft ervoor gezorgd dat een deel van de dagelijkse inkomende post digitaal wordt aangeboden aan de betreffende medewerker. Om erachter te komen wat momenteel niet gedigitaliseerd is de post een week geïnventariseerd (week ). Om er zeker van te zijn dat er een representatieve week geïnventariseerd is, zijn de gemiddelden van week 6 getoetst aan eerder geïnventariseerde weken in 2010 en Huidige situatie In onderstaande tabel zijn de kwantitatieve gegevens zichtbaar omtrent de inkomende post. Inkomende post 6 febr 7 febr 8 febr 9 febr 10 febr Totaal Gem. Per jaar Procent Gedigitaliseerd % Niet gedigitaliseerd % Totaal % 1.2 Niet digitaliseren Er vindt bij PIM elke ochtend een selectie plaats wat wel/niet gedigitaliseerd wordt. De huidige 40% die dagelijks fysiek en ongeregistreerd de organisatie in gaat is onder te verdelen in 2 groepen, namelijk Inhoudelijke post en Kranten, tijdschriften en reclame. Ongeregistreerde post 6 febr 7 febr 8 febr 9 febr 10 febr Totaal Gem. Per jaar Procent Dagbladen % Weekbladen ,5% Tijdschriften ,5% Reclame % Inhoudelijk % Totaal % De inhoudelijke post raakt diverse afdelingen en processen. Onderstaand de huidige afspraken omtrent poststukken die niet gedigitaliseerd mogen worden en fysiek naar de afdeling gaan. SCW - SCWWE Schademeldingen van scholen, - SCWWE Leerlingenadministratie, brieven in- en uitschrijvingen, - SCWSP Huurovereenkomsten / reservering sporthallen. RBW -RBWAV -RBWAV SO -SOPIM Brieven m.b.t. contracten overeenkomsten afvalcontainers met personen e/o organisaties, Aangifte van diefstal van containers. Rekening van PostNL voor PIM, meteen laten ondertekenen door de senior of coördinator en de rekening persoonlijk brengen naar de afdeling SOFA, 9/10

10 - SOPO Stageovereenkomsten als er geen adresgegevens bekend zijn. ISC - ISC/WI Aanvragen bijstand, chronisch zieken, bijstand onderzoek en verhaal. Belastingsamenwerking West Brabant Deze brieven krijgen een registratiestempel (datum) op de envelop en worden dagelijks opgestuurd. s worden doorgestuurd naar Jan Verhagen. 1.3 Gedigitaliseerd èn fysiek de organisatie in Van de 60% inkomende post die dagelijks gedigitaliseerd wordt gaat er alsnog 30% fysiek de organisatie in. Onderstaand de kwantitatieve gegevens omtrent deze poststroom. Gedigitaliseerd en fysiek de organisatie in 3 febr 6 febr 7 febr 8 febr 9 febr 10 febr Totaal Per week Procent ISC/WI ,2% ISC/BZ ,6% ISC/VH % SOPO ,7% STO ,3% SCWWE ,7% RBW ,5% Totaal % ISC - ISC/VH Omgevingsvergunning, aanvragen en correspondentie - ISC/WI Rapportages, scholing, arbeidsovereenkomsten, work First trajecten - ISC/BZ Koninklijke besluiten naturalisatie ivm uitreiking besluit SCW - SCWWE Brieven over leerplicht, schorsing, ongeoorloofd verzuim etc SO - SOPO Alle stukken over personeel Alle afdelingen - Stukken die fysiek naar de afdeling moeten om te tekenen, in te vullen of uit te reiken - Rapporten, tekening e.d. die in meervoud binnenkomen: 1 exemplaar archiveren en de overige naar de afdeling. 10/10

De gehele uitgaande poststroom verloopt digitaal, middels geautomatiseerde systemen die vastgelegd zijn in het technisch fundament.

De gehele uitgaande poststroom verloopt digitaal, middels geautomatiseerde systemen die vastgelegd zijn in het technisch fundament. Projectplan 1. Project PIM 2.0, deelproject: Digitaliseren uitgaande poststroom 2. Projectomschrijving: Het volledig digitaal laten verlopen van de uitgaande poststroom 3. Opdrachtgever: Jan Ambachtsheer

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr.

Copyright - Port of Rotterdam - 2012. nr. Project Document Management Naar full digital en de veranderaanpak 10 februari 2015 Henk de Lauré. Organisatie IDM IDM Totaal 10,4 Fte 1 Coördinator 1 FAB 8,4 Medewerkers Wat vooraf ging.. 2003: 2004:

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming

Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Agendapunt: 16 Onderwerp Plan van aanpak Zaakgericht Werken Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 14 jan 2014 11 maart 2014 0 Plan van aanpak Zaakgericht Werken Eerdere

Nadere informatie

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =.

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. *Z002895EF2B* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 6 juli 2010 Agendanr. = = = = =. Aan de Raad No. ZA.10-4882/DV.10-121, afdeling Facilitaire Zaken. Sellingen, 24 juni 2010 Onderwerp: Uitbouw van het

Nadere informatie

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken.

Inleiding Dit realisatieplan vervangt het realisatieplan van 26 oktober 2012. Aanleiding hiervoor is beschreven onder het hoofdstuk Stand van Zaken. Realisatieplan Realisatieplan april december 2013 t.b.v. realisatiefase Datum: Juni 2013 Versie: 3 Pagina: 1 van 5 Programma - Soort project Dienstverlening Projectnaam Digitalisering Post en Archief Ambtelijk

Nadere informatie

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL

KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL Referenties KOSTENBEWUST LEAN DIGITAAL en ZAAKGERICHT Modern Informatiemanagement Project en programmamanagement Programmamanagement digitaal informatiemanagement Ministerie IenM Van Kaliber is verantwoordelijk

Nadere informatie

POST IN BEELD Voortgang van het proces Digitale Post bij de gemeente Steenwijkerland. Verslagperiode: april 2016

POST IN BEELD Voortgang van het proces Digitale Post bij de gemeente Steenwijkerland. Verslagperiode: april 2016 POST IN BEELD Voortgang van het proces Digitale Post bij de gemeente Steenwijkerland Verslagperiode: april 2016 Aantal geregistreerde nieuwe zaken Hoeveel nieuwe zaken worden per maand geregistreerd 2500

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

12 januari Beantwoording s door gemeente Venray

12 januari Beantwoording  s door gemeente Venray 12 januari 2016 Beantwoording e-mails door gemeente Venray 1 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Trudy Tönnissen, Senior beleidsmedewerker team BRP In samenwerking met Jolanda

Nadere informatie

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor

Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Voortgangsrapportage Nummer: 8 Datum : 1 oktober 2015 Naam project Programma Dienstverlening Opdrachtgever Bestuurlijk: D.P. de Kruif Ambtelijk: S.M.T. van der Marck-Verschoor Programmamanager M. Eillebecht-van

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr.

Team FB. gfedcb. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 20-8-2013 Vertrouwelijk. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team FB Goedkeuring publicatie aanbesteding zaaksuite t.b.v. DOWR 1- Notagegevens Notanummer 832798 Datum 14-8-2013 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

1 Pagina. Referentie Case

1 Pagina. Referentie Case Referentie Case ICreative bv Oortlaan 2, Ede info@icreative.nl +31 (0) 318 493 150 De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is sinds april 2013 een nieuwe regionale uitvoeringsdienst in Zuid-Holland. De organisatie,

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

DIV uit de DOP Jos Poels. Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond

DIV uit de DOP Jos Poels. Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond DIV uit de DOP Jos Poels Digitaal Ontvangst Portaal - Casus Gemeente Helmond DIGITAAL ONTVANGST PORTAAL Casus Gemeente Helmond OZO - Digitaal Ontvangst Portaal - Jos Poels 24-6-2015 2 Introductie Jos Poels

Nadere informatie

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA

Slimme capture geeft ons tijd voor advies ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT. Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Capture THEMA ENTERPRISE INFORMATION MANAGEMENT VIP ONAFHANKELIJK PLATFORM WWW.VIPDOC.NL Rien van Ravenhorst, teamleider DIV: Slimme capture geeft ons tijd voor advies THEMA Capture JAARGANG 7 NR. 4-5 2016 INTEGRALE

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 22-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0502 Naam programma: Programma Onderwerp: Digitalisering bouwarchief en cliëntenarchief Aanleiding: De behoefte en noodzaak

Nadere informatie

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving

Digitaal Zaakgericht Werken. Peter Marx. Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Digitaal Zaakgericht Werken Peter Marx Directeur bedrijfsmiddelen & organisatie en burgers & Samenleving Even voorstellen Peter Marx Directielid Gemeente Roermond Ambtelijk opdrachtgever DZGW En sinds

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Rapport DIV Inventarisatie Ermelo, Harderwijk, Zeewolde

Rapport DIV Inventarisatie Ermelo, Harderwijk, Zeewolde Rapport DIV Inventarisatie Ermelo, Harderwijk, Zeewolde Inleiding Het directieteam heeft in zijn vergadering van 26 januari 2015 gevraagd in kaart te brengen welke achterstanden er zijn in de archieven

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications

de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications de overgang van traditionele naar digitale verwerking van post en documenten Marc Charlier manager corporate communications BCT Partners for Value Introductie BCT ECM (Enterprise Content Management) Het

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

rg' 1. De samenwerkingsovereenkomst "Aanbesteden gemeenschappelijke WH-applicatie aan te gaan en te afdeling Voorstel: Beslissing B&W:

rg' 1. De samenwerkingsovereenkomst Aanbesteden gemeenschappelijke WH-applicatie aan te gaan en te afdeling Voorstel: Beslissing B&W: Xr rg' gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 14 maart2016 afdeling Bouwtoezicht datum/agendapunt B&W- 290316t404 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

ICT investeringen in het onderwijs

ICT investeringen in het onderwijs een methodiek voor business cases Breda 14-9-2011 Henri Roosdorp (ROC Mondriaan) Maarten Kuiper (Twynstra Gudde) Stuurgroep ICT / Beleidsagenda 2010 - Informatiemanagement - De uitvoeringsorganisatie van

Nadere informatie

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol]

VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] VRAGENBOOM INTERACTIEF WERKEN [IBO-protocol] Inleiding De vragenboom is een hulpmiddel om weloverwogen te bepalen of en in welke vorm interactief wordt gewerkt. Bij het aanbieden van de ingevulde vragenboom

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Viag 2007. het is tijd voor informatiekwaliteit. Klaas van der Heijden Marloes Rutten

Viag 2007. het is tijd voor informatiekwaliteit. Klaas van der Heijden Marloes Rutten Viag 2007 De verkokering gekanteld, het is tijd voor informatiekwaliteit Klaas van der Heijden Marloes Rutten Document management Informatiemanagement Metadatamanagement Integratie inrichting en beheer

Nadere informatie

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr.

Team VMG. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. 17-7-2012 Vertrouwelijk. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team VMG Investeringsvoorstel Vastgoedinformatiesysteem 1- Notagegevens Notanummer 721368 Datum 4-7-2012 Programma: 06. Herstructurering en vastgoed Portefeuillehouder

Nadere informatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie

DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie DUTO Normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie Erik Saaman (projectleider DUTO) NORA Gebruikersraad, 9 juni 2015 normenkader@nationaalarchief.nl Duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor

Gemeente Ede. Memo. Onderwerp : Sociale monitor Gemeente Ede Memo Aan : Leden van de gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 15-7-2014 Zaaknummer : 16944 Bijlage : Startnotitie sociale monitor Onderwerp : Sociale monitor Door

Nadere informatie

B&W d.d. 10 juni 2014

B&W d.d. 10 juni 2014 B&W 14.0521 d.d. 10 juni 2014 Onderwerp Kwantitatieve benchmark financiële kolom Besluiten: 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de kwantitatieve benchmark naar de financiële kolom van de gemeente

Nadere informatie

Business case Dienstverlening 2012

Business case Dienstverlening 2012 Business case Dienstverlening 2012 Inhoud & proces 9 december 2010 Peter de Jong Henk de Graaf Opzet presentatie 1. Wat ging vooraf: 2006-2010 Programma Dienstverlening 2. De opzet van de Businesscase

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF

gemeente Moerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF gemeente RAADSINFORMATIEBRIEF f2 5 NOV 2015 Nummer griffie Zaaknummer Documentnummer Van Aan Onderwerp / /.bbi.ödh : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad : Stand van zaken

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Serie 1 - Augustus Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1

Serie 1 - Augustus Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1 Serie 1 - Augustus 2016 Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1 Inhoudsopgave Het Leerlab 3 Het Leerlabplan 3 Het activiteitenoverzicht en de begroting 3 Hoe wordt

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Aan: MT Van: Rianne van der Veen Datum: 5 juni 2013 Status: Defintief 1.0 Proceseigenaar/afdelingsmanager: Ron Zwart Inleiding en doelstelling Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Introductie Digitale postkamer

Introductie Digitale postkamer Introductie Digitale postkamer Agenda Introductie OpenDocs Referentiemodel digitaal postproces Uitgangssituatie Oplossingsrichting Investering 2 Introductie Open Docs Oprichting in 2001 Partner Microsoft,

Nadere informatie

De Heusdense Manier van Werken 2.0

De Heusdense Manier van Werken 2.0 De Heusdense Manier van Werken 2.0 Congres Digital Groep 23 september 2010 De heer H. Fo Team-& programmamanager Informatievoorziening 43.000 inwoners gebied tussen s-hertogenbosch en Waalwijk 3 grote

Nadere informatie

DEVOPS IN GRONINGEN H O E D E G E M E E N T E G R O N I N G E N D E V O P S L A N C E E R D E... NGI-NGN 14 april 2015

DEVOPS IN GRONINGEN H O E D E G E M E E N T E G R O N I N G E N D E V O P S L A N C E E R D E... NGI-NGN 14 april 2015 DEVOPS IN GRONINGEN H O E D E G E M E E N T E G R O N I N G E N D E V O P S L A N C E E R D E... NGI-NGN 14 april 2015 EVEN VOORSTELLEN... Gjill Smit 1998-2003: Brunel Programmeur, jr. projectleider 2003-2014:

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013

Proces transitie AWBZ. gemeenteraad 17 september 2013 Proces transitie AWBZ gemeenteraad 17 september 2013 Inhoud Achtergrond Terugblik Planning en landelijke kaders Keuzenota Planning en rol gemeenteraad (door onafhankelijk adviseur Nicole Oltheten) 1. Achtergrond

Nadere informatie

Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc.

Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc. Jozef Jan (J.J.C.) Vonhof MSc. Profiel Vanuit zijn rol als informatiemanager is Jozef Jan er op gespitst de dienstverlening binnen de gemeentelijke overheid zo transparant en efficiënt mogelijk te maken.

Nadere informatie

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen:

Convenant. College van Burgemeester en Wethouders. Dagelijkse Besturen: Convenant College van Burgemeester en Wethouders Dagelijkse Besturen: - Stadsdeel West - Stadsdeel Zuid - Stadsdeel Oost - Stadsdeel Centrum - Stadsdeel Noord - Stadsdeel Zuidoost en - Stadsdeel Nieuw

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

opdrachtverlening accountantscontrole

opdrachtverlening accountantscontrole Concept Plan van Aanpak opdrachtverlening accountantscontrole 2009-2012 projectleider: Mario van Tilburg datum: 1 september 2008 versie: 1.5 samenvatting pagina 1 inhoudsopgave 1 projectomschrijving...3

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven).

Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven). PLANNING RAADSNOTA S 2013, STAND VAN ZAKEN AUGUSTUS 2013 Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven). Dit overzicht van raadsnota s kent een nieuwe opzet. Er is

Nadere informatie

www.zaakgerichtwerken.nl Wat is ZGW? aanmaken van zaken voor hoeveelheden werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden met per zaak een zaakdossier gericht op het vastleggen van de status

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg Project Status Formulier (PSF) v1.0 Datum: 14-10-2015 Projectnaam: Opdrachtgever: Projectmanager: Voortgangsrapportage IBP 2012-01 2015-05 Prognose totale

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Dag van de WABO. Verandering in 8 stappen

Dag van de WABO. Verandering in 8 stappen Dag van de WABO Verandering in 8 stappen Gemeente Breda Menno Prins Gemeente Tilburg Marcel Keijman Wabo 1 oktober 2010 Invoering van de Wabo brengt veel nieuwe werkwijzen voor overheden met zich mee Dus.

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT

ALGEMENE VERGADERING. 24 april 2012 SMO/ICT VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 24 april 2012 SMO/ICT STUKDATUM NAAM STELLER 29 maart 2012 B.A.M. Loeff ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 12 Voorstel tot voteren krediet voor "vervangen software"

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Jos Arends Hart voor de Zaak van visie naar praktijk

Jos Arends Hart voor de Zaak van visie naar praktijk Jos Arends Hart voor de Zaak van visie naar praktijk Inhoud Visie Kaders en keuzes 2 Concepten Invoering zaaksgewijs werken Impact van zaaksgewijs werken op DIV, VTH en KCC Visie Midden-Drenthe staat dichtbijde

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW

memo Opdracht Ontwikkeling Business Case HNAW 20/ Ministerie van Justitie CIOT STATUS : DEFINITIEF / Bureau Secretar is PPAC Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2 500 EH Den Haag www.justitie.nl Contactpersoon memo Opdracht Ontwikkeling

Nadere informatie

Expose Involve Commit

Expose Involve Commit Transparant maken van kandidaten Actielijn 2 thema Transparantie van arbeidsmarkt Expose Involve Commit Aanleiding Sinds 1 januari 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Deze Werkbedrijven

Nadere informatie

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017

Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra. 31 mei 2017 Activiteitenplan Ontwikkelprogramma Training en Diagnose Centra 31 mei 2017 1 Vooraf Het activiteitenplan bestaat uit vier thema s: 1. Optimalisering instrumenten 2. Werkgeversdienstverlening 3. Ondernemers

Nadere informatie

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit

Service Datasheet. Audit Scanstraat / Digital Mailroom Audit / Digital Mailroom Audit Service Datasheet 1 Open Docs richt zich op verbetering van samenwerking binnen organisaties door invoering van digitaal werken. Wij ervaren dagelijks dat digitaal werken grote

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie