STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STADSPARADIJS VOSDIJK. woningen vosdijk. Technische omschrijving"

Transcriptie

1 woningen vosdijk Technische omschrijving Pagina 1 van 19

2 Algemeen In de technische omschrijving staan de technische specificaties van de woningen, zoals de toepassing van materialen en kleuren omschreven. Deze technische omschrijving vormt één geheel met de verkooptekeningen en de technische omschrijving van de woningen. Mocht u na het lezen van deze technische omschrijving nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de makelaar. Hij helpt u graag verder. Woningborg Naast hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaard voorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven voor Woningborg. Indien enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn, dan wel nadeliger mocht zijn voor de koper, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg. Wijzigingen voorbehouden De verkoopdocumentatie van het project Vosdijk is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het blijft echter een momentopname tijdens het dynamische proces van ontwikkelen en bouwen. Hierdoor is Phoen x Investments BV genoodzaakt voorbehouden te maken voor alle wijzigingen die zich tijdens het proces van ontwikkelen en bouwen voordoen. De voorbehouden hebben onder meer betrekking op: - voorzieningen ten behoeve van nutsaansluitingen; - wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en voorschriften; - wijzigingen ter voldoening aan eisen van Nutsbedrijven; Strijdigheden Als er strijdigheid is tussen deze technische omschrijving en de bijbehorende contracttekeningen, gaat de omschrijving voor de tekeningen. Als er strijdigheid is tussen de contracttekeningen onderling, gaat de tekening met de grootste schaalverdeling voor (1:100 gaat voor 1:500). Artist impressions De artist impressions en plattegronden zoals opgenomen in de verkoopdocumenten en website zijn bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige situatie en mogelijke woningindeling, maar kunnen niet gezien worden als een exacte weergave van het product. Hiervoor zijn de contracttekeningen bedoeld. Verrekeningen als gevolg van alle bovengenoemde punten is niet mogelijk. Bouwplanomschrijving Het project Vosdijk is gelegen in de wijk Molenbeke in Arnhem. Het project betreft 3 eengezinswoningen ontworpen door architect Jeroen Helder van Phoen x Estate Concepts BV. De woningen worden uitgegeven op eigen grond. Pagina 2 van 19

3 Bij het bouwplan wordt een parkeerterrein gemaakt voor bewoners met in totaal 4 plekken. Zie ook de technische omschrijving Parkeren. Administratieve bepalingen De bepalingen volgens het Bouwbesluit (geldend op het moment van indiening van de bouwaanvraag), de bepalingen van Nutsbedrijven en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) zijn van toepassing conform Garantie-en Waarborgregeling 2014 en het bijbehorende garantiesuplement, bestaande uit Module I E en Module II P van het S.W.K. Ruimtebenaming De verschillende ruimten van de woningen zoals ze op de tekening zijn aangegeven worden volgens het bouwbesluit als volgt aangeduid: Tekening Hal Overloop Woonkamer Keuken Slaapkamer Toilet Badkamer Berging Meterkast Technische ruimte Bouwbesluit Verkeersuimte Verkeersuimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Verblijfsruimte Toiletruimte Badruimte Onbenoemde ruimte Technische ruimte Technische ruimte Energie Prestatie Gebouw De energiezuinigheid van een woning wordt uitgedrukt in de zogenaamde energie prestatie gebouw, kortweg EPG genoemd. Hoe lager het EPG-getal, hoe lager het energieverbruik. Volgens de normen, zoals deze zijn sinds 1 januari 2015, mag deze EPG maximaal 0,4 zijn. Voor de woningen realiseren wij een EPG gelijk aan of lager dan 0,4. Rc-waarde De Rc-waarde is een getal dat aangeeft in welke mate een constructie weerstand biedt tegen energie(=warmte)verliezen. Deze Rc-waarde wordt uitgedrukt in m2k/w en is volgens de huidige normen minimaal 3,5 voor de beganegrondvloer, 4,5 voor de gevels en 6 voor het dak. Hoe hoger het getal hoe beter de constructie weerstand biedt tegen warmteverliezen. In Vosdijk wordt een Rc-waarde van tenminste 4,5 voor de uitwendige vloerconstructie, 5 voor de dichte gevelconstructie, en 6 voor de dakconstructie van uw woning gerealiseerd. Pagina 3 van 19

4 Energielabel Het energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw of woning is. Het is ook bedoeld om inzicht te geven in maatregelen die energie besparen. Het energielabel kent een schaal die loopt van A++ tot en met G. Woningen met een A(++)-label zijn het energiezuinigst. Woningen die het minst zuinig zijn, krijgen een G-label. Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Het bouwplan heeft een energielabel van A++. Pagina 4 van 19

5 Omschrijving exterieur Peilen en maten Als peil geldt de bovenkant van de vloer direct achter de voordeur. De woningpeilen van de begane grondvloeren zullen worden bepaald door de gemeente Arnhem. Het peil wordt uitgezet op aanwijzing van gemeentelijke instanties. Alle maten op tekeningen zijn indicatief en zijn aangegeven in millimeters (mm). Grondwerk Onder het grondwerk vallen alle noodzakelijke werkzaamheden voor de aanleg van de fundering, de leidingen in de grond en de bestrating op eigen kavel. Het terrein onder de woningen wordt afgegraven tot de onderkant van de fundering. Een deel van de uitkomende grond wordt gebruikt voor het ophogen van de tuinen. Daar waar geen bestrating wordt aangebracht worden de tuinen geëgaliseerd opgeleverd. Woning Fundering: De aard en de afmetingen van de funderingsconstructies zijn bepaald door de constructeur. De fundering wordt uitgevoerd volgens door de constructeur vervaardigde tekeningen welke eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de betrokken bouwinspecteur van de gemeente Arnhem. Begane grondvloer: De begane grond vloer van de woning wordt uitgevoerd als een systeemvloer van beton. De vloer wordt aan de onderzijde voorzien van isolatie. Verdiepingsvloeren: De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als betonnen breedplaatvloeren met een in het werk aangebrachte betonlaag. Indien nodig worden er voor de opvang van de overspanning van de betonvloeren metalen liggers en/of kolommen toegepast. De dikte van de vloeren als ook de benodigde wapening is bepaald door de constructeur. Bouwmuren: De woningscheidende en dragende bouwmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen, dikte 120 volgens opgave constructeur. Gevels woningen: De voor-en achtergevels worden niet dragend uitgevoerd. De zijgevels worden dragend uitgevoerd. De gevels worden samengesteld uit een kalkzandstenen binnenspouwblad en isolatieplaat in de luchtspouw; Een buitenspouwblad van gemetselde gevelsteen in de voorgevels en zijgevels in de kleur zoals in de bemonsterde stenen is te zien. Metselwerk: Het buitenspouwblad wordt gemaakt van gemetselde baksteen. Een lichte kleur baksteen wordt toegepast in de voorgevel en de zijgevels. Monsters van deze baksteensoorten zijn te bezichtigen bij uw kopersbegeleider. Het metselwerk wordt afgewerkt met een licht grijze voeg. Pagina 5 van 19

6 Buitenkozijnen, ramen en deuren: De buitenkozijnen en -ramen in de gemetselde gevels worden uitgevoerd in hout. De woningtoegangsdeur wordt uitgevoerd met een glazen invulling. De te openen ramen in de kozijnen worden naar binnen draaiende draai- /kiepramen. Ter plaatse van de bewegende delen (ramen en deuren) in de gevelkozijnen worden tochtweringsprofielen aangebracht. Beglazing: De buitenkozijnen, buitenramen en deuren van de woningen worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Daar waar het volgens de regelgeving noodzakelijk is, wordt gelaagd glas toegepast. Hang-en sluitwerk buiten: De buitendeuren en ramen van de woningen worden voorzien van inbraak werend hang-en sluitwerk (SKG**). Gestreefd wordt te voldoen aan de eisen van PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW). De cilindersloten van de buitendeuren van de woning worden gelijksluitend, zodat deze met dezelfde sleutel te openen zijn. Daken: De daken van de woningen worden voorzien van isolatie en met een vlakke dakpan afgewerkt. Op de dakvlakken worden voorzieningen aangebracht ten behoeve van de afvoer van ventilatie, hemelwater en ontluchting van de riolering. Bergingsdaken: De berging wordt uitgevoerd in een houten balklaag. De onderzijde aan de binnenkant van de berging wordt niet afgewerkt. Ventilatie: Ten behoeve van de ventilatie worden, waar nodig, ventilatieroosters aangebracht boven de buitenkozijnen. Deze ventilatieroosters worden uitgevoerd als zogenaamde verdekte roosters, zodat de roosters van buitenaf praktisch niet zichtbaar zijn. Deze roosters verzorgen de aanvoer van verse lucht. Het type ventilatierooster wordt afgestemd op de benodigde geluidsisolerende werking en capaciteit. Zonwering: Optioneel kan de zuidgevel voorzien worden van zonwering, middels screens, elektrisch bedienbaar. Hemelwaterafvoeren: De hemelwaterafvoer geschiedt via de spouw van de woning. De afvoeren krijgen zogenaamde noodoverstort voorzieningen, welke dienst doen als signaalfunctie. Dit is een extra afvoersysteem welke in de gevelconstructie is opgenomen met plaatselijk signaleringspunten t.p.v. het maaiveld. Deze voeren het regenwater af indien de normale afvoeren verstopt zitten of bij extreme regenval overbelast zijn. Bestrating: De bestrating naast de woningen bestaan uit gebakken klinkers, aangebracht op een zandbed. De parkeerzone heeft open bestrating van gravel, zie daarvoor het document Parkeren. Er is geen bestrating in de achtertuin van de woning voorzien. Tuinaanleg: Terreininventaris en beplanting in de privétuinen zijn niet inbegrepen. De woningen worden uitgevoerd met een houten berging in de tuin. Pagina 6 van 19

7 Omschrijving interieur Binnenwanden: De dragende binnenwanden ten behoeve van de stabiliteit in de woning worden uitgevoerd in kalkzandsteen en beton. De wanddikte is afhankelijk van de positie, zie hiervoor de verkooptekeningen. De wanden worden behang klaar afgewerkt. De niet-dragende binnenwanden (scheidingswanden) in de woning worden uitgevoerd in gipsblokken. De wanddikte is afhankelijk van de positie van de wand tussen de diverse ruimten. De wanden worden behang klaar afgewerkt. Binnenkozijnen en-deuren: De binnendeurkozijnen worden uitgevoerd in hout en uitgevoerd. De binnendeuren zijn stompe houten deuren. Onder de deur van de toiletruimte en badruimte wordt een kunststenen dorpel aangebracht. Onder de overige binnendeuren in de woning worden geen dorpels aangebracht. Vloerafwerking: Op de vloeren binnen de woning, met uitzondering van de bad-en toiletruimte, wordt een dekvloer aangebracht van anhydriet. De anhydrietvloer wordt geschuurd. Er kunnen lichte oneffenheden aanwezig zijn. In de bad-en toiletruimte wordt een tegelvloer op een zandcement ondervloer aangebracht. Bij de keuze van uw vloerafwerking adviseren wij om advies in te winnen over de verwerkingsvoorschriften bij een erkend bedrijf. Niet alle vloerafwerkingen kunnen (direct) op de vloer worden aangebracht, bijvoorbeeld in verband met hechting, vereiste vlakheid van de vloer of bouwvocht dat nog in de vloer of woning aanwezig is. In verband met de vloerverwarming mag de warmteweerstand van de vloerafwerking maximaal Rc=0,09 W/m.K bedragen. Wandafwerking: Alle wanden worden behang klaar afgewerkt, met uitzondering van de wanden in de meterkast en berging en de wanden van de bad-en toiletruimte waarop tegelwerk wordt aangebracht. Aan de binnenzijde van de raamkozijnen worden, ter plaatse van borstweringen, watervast multiplex vensterbanken aangebracht. Boven het tegelwerk worden de wanden in de toiletruimte voorzien van structuurspuitwerk in de kleur wit. Plafondafwerking: De plafonds in de woningen worden afgewerkt met wit spuitwerk. De v-naden van het plafond blijven in het zicht. Met uitzondering van het plafond in de meterkast en berging. Deze worden onafgewerkt uitgevoerd. Optioneel kunnen de v-naden glad worden afgewerkt en kan er een andere plafondafwerking worden gekozen zoals sauswerk. Keukenopstelling: De woningen worden met keuken geleverd. De positie van de opstelplaats is op de verkooptekening gestippeld aangegeven. De posities van de aansluitpunten vindt u op de zogenaamde basis-tekening van de keukenopstelling (deze ontvangt u via uw kopersbegeleider). Pagina 7 van 19

8 Binnentimmerwerk: De meterkast wordt voorzien van betimmering conform de eisen van de Nutsbedrijven en regelgeving. Vloerranden en trapgaten worden afgetimmerd. In de woningen worden geen vloerplinten aangebracht. Schilderwerk: De binnen kozijnen, binnendeuren, binnen aftimmeringen worden dekkend geschilderd. Trappen worden gegrond opgeleverd. Trappen: De trappen in de woningen worden uitgevoerd in vurenhout en fabrieksmatig voorbehandeld met een dekkende grondverf. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als dichte trap en de trap naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als open trap zonder stootborden. Langs de muurzijde van de trap wordt een leuning gemonteerd. Ter plaatse van trapgaten worden balustraden aanbracht. Tegelwerk: De wanden en vloeren van de bad-en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. In de toiletruimte wordt het wandtegelwerk tot een hoogte van 1200 mm boven de vloer aangebracht. In de badkamer wordt het wandtegelwerk tot het plafond aangebracht. Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa Holland plus, in de afmeting 250x330 mm, wit. De vloeren van de bad-en toiletruimte worden voorzien van tegelwerk. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd in Mosa Terra Maastricht, in de afmeting 300x300 mm, grijs. Pagina 8 van 19

9 Omschrijving installaties Riolering : De vuilwaterriolering van de woning wordt aangesloten op het gemeenteriool. Gas: De woningen worden aangesloten op het gasleidingnet volgens de eisen en voorwaarden van het gasleverend bedrijf. In elke woning wordt door het gasleverend bedrijf een individuele verbruiksmeter geplaatst. Per woning worden vanaf de verbruiksmeter leidingen aangelegd naar het aansluitpunt van de cv- ketel en naar de opstelplaats voor het kooktoestel. Het laatstgenoemde punt wordt afgedopt. Waterinstallatie: Vanaf de hoofdaansluiting in de meterkast wordt een waterinstallatie aangelegd, compleet met hulpstukken en een watermeter. Het leidingwerk wordt tot aan de aansluitpunten in de leidingschacht, vloeren of wanden weggewerkt. De watermeter wordt aangebracht door het waterleidingbedrijf. De kraanaansluiting in de keuken, spoelinrichting van de closetcombinatie(s), fonteinkraan in de toiletruimte begane grond, wastafelkraan in de badruimte, douchekraan in de badruimte, tapkraan van de wasmachineaansluiting worden aangesloten op het koudwatersysteem: Vanaf de meterkast worden warmwaterleidingen aangebracht naar kraanaansluiting in de keuken, wastafelkraan in de badruimte en douchekraan in de badruimte. Sanitair: In de woning wordt sanitair geleverd en aangesloten op de toe-en afvoerleidingen. Het sanitair wordt geleverd volgens de omschrijving in het kleurenschema sanitair en tegels. Op de tekeningen is de globale positie van het sanitair aangegeven. Verwarmingsinstallatie: De woning wordt voorzien van een individuele, op aardgas gestookte hoog rendement cv-ketel met warmwatervoorziening. De cv-ketel bevindt zich in de technische ruimte. Op de verkooptekeningen is de globale positie van de cv-ketel aangegeven met de letters CV. De horizontale leidingen worden in de dekvloer weggewerkt. De vloeren worden voorzien van vloerverwarming. De horizontale leidingen worden in de dekvloer weggewerkt. De vloerverwarming wordt aangestuurd middels een cv-verdeler. De capaciteit van de installatie wordt berekend volgens de eisen van de SWK- garantieregeling. De installatie wordt geregeld door middel van een hoofdregeling, bestaande uit een thermostaat in de woonkamer. Bij gelijktijdige verwarming van de woning, met gesloten ramen en deuren, met de juiste vloerafwerking en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorziening (nachtverlaging is hierbij niet van toepassing) wordt voldaan aan de navolgende ruimtetemperaturen volgens het SWK: Pagina 9 van 19

10 Tekening Temperatuur Hal 15 Overloop 15 Woonkamer 20 Keuken 20 Slaapkamer 20 Toilet 15 Badkamer 22 Berging onverwarmd Om de verwarmingsinstallatie te kunnen testen, vindt de aansluiting enkele weken voor de oplevering plaats. Ventilatie: De woningen worden voorzien van een zelfregelend ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Thermisch geïsoleerd kleprooster, samengesteld uit aluminium extrusies en kunststof componenten. De DucoTop 50 'ZR' werd speciaal ontwikkeld voor plaatsing bovenop zowel houten, aluminium als kunststof kozijnen. Er kan gekozen worden tussen 'onzichtbare' plaatsing achter de gevelsteen of een 'discrete' opstelling, waarbij een vlak aluminium profiel voor een strak gevelbeeld zorgt. De zelfregelende klep zorgt voor constant debiet. De DucoTop 50 'ZR' is toepasbaar voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Het geponste, afneembare binnenrooster doet dienst als insectenwering en is eenvoudig te reinigen. Het mechanisch ventilatiesysteem in de woning bestaat uit een mechanische ventilatiebox aangesloten op het kanaalsysteem welke is aangebracht in een leidingkoker en in de betonvloer. In de ruimte waar de ventilatie-unit geplaatst wordt, worden de kanalen in het zicht gemonteerd. De positie van de ventilatie-unit is op de verkooptekening aangegeven met de letters MV. De regeling van het systeem werkt volautomatisch. De luchtkwaliteit gemeten op basis van CO2- gehalte. Voor de badkamer geschiedt dit op basis van relatieve vochtigheid. Bij het systeem wordt een hoofdbediening geleverd welke in de woonkamer wordt gemonteerd. Met deze bediening kan het automatische programma tijdelijk over-ruled worden. De afzuigventielen in de keuken worden op de basis-tekening van de keukenopstelling aangegeven (deze ontvangt u via uw kopersbegeleider). Elektra: In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het energiebedrijf. De installatie voldoet aan normblad NEN 1010, zoals dat geldt op het tijdstip van de bouwaanvraag. De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. Deze groepenverdeelkast wordt opgenomen in de meterkast. De leidingen worden weggewerkt in vloeren en wanden, met uitzondering van de leidingen in de meterkast en berging. Pagina 10 van 19

11 In de woning worden de wandcontactdozen en schakelaars van het type inbouw, met uitzondering van de wandcontactdozen in de meterkast en berging welke van het type opbouw worden.de buitenberging wordt uitgevoerd met een lichtpunt op een schakelaar en een wandcontactdoos aangesloten op de woninginstallatie. In de woonkamer, keuken en slaapkamers worden de wandcontactdozen geplaatst op 300 mm boven de afwerkvloer, uitgezonderd de wandcontactdozen bij de keukenopstelplaats. Deze worden, evenals in de badruimte, geplaatst op 1250 mm boven de afwerkvloer. In de overige ruimten worden de wandcontactdozen geplaatst op 1050 mm boven de afwerkvloer. De wandcontactdoos in de meterkast wordt conform voorschriften geplaatst. De wandcontactdozen ter plaatse van de (niet meegeleverde) keukenopstelling worden eveneens aangegeven op de basis-tekening van de keukenopstelling (deze ontvangt u via uw kopersbegeleider). De lichtschakelaars in de woning worden op 1050 mm boven de afwerkvloer geplaatst, uitgezonderd de lichtschakelaar bij de keukenopstelplaats. Deze wordt geplaatst op 1250 mm boven de afwerkvloer. De levering en aansluiting van armaturen binnen de woning is niet bij de koopsom inbegrepen. Ter plaatse van de voordeur wordt er een deurbelinstallatie en een buitenarmatuur aangebracht welke wordt aangesloten op de woninginstallatie. Ter plaatse van de woningtoegangsdeuren worden buitenverlichting armaturen aangebracht. Voor Bij de oplevering ontvangt de koper een schema van de groepenindeling. De elektriciteit wordt geleverd door een nader door ERA Contour te bepalen leverancier. Na oplevering van de woning kunt u eventueel van energieleverancier veranderen. De kosten voor een wijziging zijn voor rekening van de koper. Wasmachineaansluiting: De opstelplaats voor de wasmachine bevindt zich in de woning en is op de tekening aangegeven met de letters WM. De opstelplaats zal bestaan uit een elektraaansluiting, een waterkraan en een afvoerleiding met sifon. De (afvoer)leidingen blijven in het zicht. Wasdrogeraansluiting: De opstelplaats voor de wasdroger bevindt zich in de woning nabij de opstelplaats van de wasmachine en is op de tekening aangegeven met de letters WD. De opstelplaats zal bestaan uit een elektra-aansluiting. Zonne-energie opwekking: De woningen hebben standaard 12 PV panelen op het dak. De fotovoltaïsche zonnecellen zetten licht rechtstreeks om in elektriciteit. Door schakeling van zonnecellen in de modules kan deze elektriciteit gebruikt worden ofwel terug geleverd worden aan het elektriciteitsnet. Rookmelders: In de woning worden volgens het bouwbesluit rookmelders aangebracht. De rookmelders worden aangesloten op de elektra-installatie en worden voorzien van een batterij back-up. Pagina 11 van 19

12 Centrale antenne inrichting (kabel): De woning wordt ingericht voor een aansluiting op de centrale antenne inrichting (CAI) van de machtigingshouder in de gemeente Arnhem. Voor de centrale antenne inrichting wordt een bedraad aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. De aansluiting kan door de koper worden verkregen door het sluiten van een abonnement en voldoen van de entreekosten bij het centrale antenne bedrijf. Deze kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Telefoon: Voor de telefoon wordt een bedraad aansluitpunt in de woonkamer aangebracht. De montagedoos wordt aangebracht op 300 mm boven de vloer. De aansluiting wordt verkregen door het sluiten van een abonnement op het telefoonnet en voldoen van entreekosten. Deze kosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen. Pagina 12 van 19

13 Kleurenschema s Exterieur Onderdeel kozijnen ramen in gevelkozijnen binnenaftimmeringen binnendeuren dorpels natte ruimten krukken en schilden wandcontactdozen schakelaars Kleur Wit Wit Wit Wit donker grijs metaal kleur Wit Wit Interieur Onderdeel Materiaal Kleur mestelwerk baksteen licht gekleurd voeg voegspecie licht grijs gevelkozijnen hout hout blank gelakt ramen en deuren in gevelkozijnen hout met glas hout blank gelakt berging hout licht grijs gebeitst berging kozijn en deur hout licht grijs geschilderd hemelwaterafvoer inpandig nvt dakbedekking vlakke dakpan mat antraciet dakrand zink Licht grijs bestrating klinker bruin kaders beton betongrijs Pagina 13 van 19

14 Sanitair, wand- en vloertegels Onderdeel Materiaal Kleur Fabrikaat en type wandcloset porselein wit closetzitting kunststof wit fontein (in toilet) porselein wit sifon (fontein in toilet) metaal chroom kraan (in toilet) metaal chroom wastafels porselein wit sifon (wastafels) Kunststof chroom kraan (wastafels) metaal chroom doucheput RVS lijnrooster chroom douchekraan metaal chroom glijstandcombinatie metaal chroom Vloertegels bad- en toiletruimte keramiek n.t.b. Voegwerk (vloertegels) voegspecie n.t.b. Wandtegels bad-en toiletruimte keramiek n.t.b. Voegwerk (wandtegels) voegspecie n.t.b. Pagina 14 van 19

15 Persoonlijke woonwensen Uw wensen Tot onze service behoort het realiseren van persoonlijke woonwensen. In de koperskeuzelijst hebben wij diverse mogelijkheden met meer- en minderprijzen opgenomen. In overleg met de aannemer kunt u de mogelijkheden nagaan. Uitbreidingen en wijzigingen zijn vaak mogelijk. Ondanks het feit dat wij zoveel mogelijk met ieders wensen rekening willen houden, is het helaas niet altijd mogelijk alle wensen te honoreren. De reden hiervoor kan zijn dat de wensen niet voldoen aan de esthetische of constructieve eisen. Wijzigingen aan de buitengevels zijn niet mogelijk, behoudens de basisopties welke op tekening staan vermeld. De mogelijkheid tot wijzigen en de uitvoerbaarheid daarvan is te allen tijde ter beoordeling en ter goedkeuring van de ontwikkelaar en de aannemer. Alle wijzigingen, in opdracht van de koper, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de koop-/ aannemingsovereenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen in opdracht van de koper, kunnen een verlenging van de bouwtijd tot gevolg hebben. Overheidseisen De woning dient bij oplevering te voldoen aan het Bouwbesluit, de bouwvergunning, de NEN - normen en de eisen van de nutsbedrijven. Als gevolg van deze eisen is het weglaten of verplaatsen van sommige onderdelen, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van meterkasten, leidingschachten, standleidingen en hemelwaterafvoeren, niet mogelijk. Vloerafwerking. Het is niet mogelijk om het aanbrengen van de cementdekvloer te laten vervallen. In de dekvloer worden namelijk tal van leidingen opgenomen die beschermd moeten worden tijdens de bouw. Afhankelijk van de door u gewenste vloerbedekking moet u rekening houden met de mogelijkheid dat er door drogen en werken van de dekvloer krimpscheuren kunnen ontstaan. Bij toepassing van tegels, grindvloeren of natuursteen, zijn deze scheurtjes mogelijk ook zichtbaar in de afwerklaag. Bij toepassing van bepaalde afwerkingen (bijvoorbeeld grote tegels of parket) kan het noodzakelijk zijn de dekvloer eerst te egaliseren. Tegelwerk. Indien de koper het tegelwerk op de toilet of het badkamer laat vervallen, dient hij of zij zelf te zorgen voor de waterdichte afwerking. Voor vragen, adviezen en het bekijken van het standaard assortiment tegelwerk en de eventuele wijzigingen daarop, verwijzen wij u naar de aannemer. Pagina 15 van 19

16 Het kopen van een woning Indien u een woning koopt, kunt u ervan overtuigd zijn, dat wij alles in het werk stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Het is het streven om binnen de gegeven prijs, een zo goed mogelijk product te leveren. Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst bij de makelaar. Woningborg garantie en waarborgregeling De aannemer heeft zich aangesloten bij de Stichting Woningborg. Woningborg verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwbouwwoningen. Woningborg is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen consumentenorganisaties, producenten en deskundigen op het gebied van woningbouw en heeft als doel om kwaliteit te bevorderen van de te bouwen koopwoningen en het verstrekken van waarborgen, waardoor kopers van nieuwbouwwoningen extra zekerheden krijgen. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2010 houdt ondermeer in dat garantie wordt gegeven op de kwaliteit van uw woning. De garantie wordt door de aannemer gegeven. Woningborg staat borg voor het naleven van de verplichtingen die uit de garantie voortvloeien. Daarnaast garandeert Woningborg in ieder geval dat uw woning wordt afgebouwd, ook als de aannemer daartoe niet meer in staat zou zijn. De Woningborg Garantieen waarborgregeling 2010 biedt u dus langdurige zekerheid voor wat betreft de technische en financiële risico s die aan de bouw en de aankoop van een woning verbonden kunnen zijn. Koopsom Vrij op Naam: V.O.N. De koopsom van de woning is vrij op naam tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit wil zeggen dat de onderstaande kosten, die bij het kopen van een woning gemoeid zijn, bij de koopsom zijn inbegrepen, te weten: - de grondkosten; - de ontwikkelingskosten; - de gemeentelijke leges; - de notariskosten die betrekking hebben op de overdracht; - de verkoopkosten; - de kosten van Woningborg; - de bouwkosten; - de kadastrale inmeting; - prijsstijgingen van lonen en materialen; - aansluitkosten nutsbedrijven en gemeenteriool; belastingen. Niet in de koopsom zijn opgenomen: - alle kosten die verband houden met de financiering van de woning; notariskosten inzake de hypotheekakte; - aansluitkosten KPN en Centrale Antenne Installatie (CAI); - eventuele voorschotnota s voor de levering van water, gas en elektriciteit; - rente over de termijnen, die op het tijdstip van de ondertekening van de koop-/ aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen; - extra opties. Pagina 16 van 19

17 Koop- / Aanneemovereenkomst In de koop- en aannemingsovereenkomst zijn de verplichtingen van de aannemer, ontwikkelaar en de koper vastgelegd. De ontwikkelaar verplicht zich de grond te leveren, de aannemer verplicht zich om de woning te bouwen en de koper verplicht zich om de koop- en aanneemsom te betalen; Nadat deze overeenkomst is ondertekend maakt de notaris de notariële akte van levering. Alle afspraken die worden gemaakt betreffende wijzigingen, datum van oplevering, betalingen en alle andere aangelegenheden betreffende de bouw en het daarmee verband houdende, zijn uitsluitend geldig nadat daarvan een schriftelijke bevestiging is verkregen van de ontwikkelaar of de aannemer. Om misverstanden te voorkomen verdient het aanbeveling om zoveel mogelijk schriftelijk te communiceren. Aan uitspraken van bouwplaatspersoneel, onderaannemers en leveranciers kunnen absoluut geen rechten worden ontleend. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet toegestaan (in verband met aansprakelijkheid en garanties). Notaris De eigendomsoverdracht van de grond en de eventueel daarop in aanbouw zijnde woning vindt plaats wanneer bij de notaris de akte van levering wordt gepasseerd. In de koop- / aannemingsovereenkomst wordt daarvoor een uiterste datum genoemd. Vanzelfsprekend is ook de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding van belang. Het is gebruikelijk dat op de transportdatum zowel de akte van levering als de hypotheekakte getekend worden. Vóór het notarieel transport (de eigendomsoverdracht) verstrekt de notaris een afrekening met de kosten die de koper op de transportdatum nog verschuldigd is aan de ontwikkelaar en aan de aannemer. Het betreft: - de grond- en bijkomende kosten (met eventuele rente over de grond, ontwikkelings- en bouwkosten); - de verschenen bouwtermijnen (met eventuele rente); - de notariële- en kadastrale kosten van uw eventuele hypotheek; - de inhoudingen door uw bank (afsluitprovisie en eventuele taxatiekosten). Betalingen tijdens de bouw Na de notariële levering ontvangt u van de aannemer per vervallen bouwtermijn een factuur. Bij de financiële afhandeling van deze facturen zijn in principe drie situaties mogelijk: 1. U betaalt de factuur uit eigen middelen; 2. U hebt voor de financiering van de woning een hypotheek afgesloten en zowel de hypotheekakte als de koopakte van de grond reeds zijn gepasseerd. In dat geval ondertekent u de factuur en stuurt u deze naar de hypotheekverstrekker, die voor de betaling zorg draagt; 3. U hebt een hypotheek afgesloten, maar de aktes zijn nog niet gepasseerd. In dat geval heeft u automatisch uitstel van betaling. De vervallen termijnen worden pas betaald bij het passeren van de aktes bij de notaris. U bent dan wel de in de koop-/aannemingsovereenkomst vermelde rente verschuldigd. Pagina 17 van 19

BRANSVEEN DEDEMSVAART

BRANSVEEN DEDEMSVAART Langewijk 47 7701 AB Dedemsvaart mail@vrieling.nl 0523-282728 J.C. Kellerlaan 22 7772 SG Hardenberg info@vandijkgroep.com 0523-263949 BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 37 appartementen Amaze 2 te Amersfoort Versie: 3.2 d.d. 10 februari 2012 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform de verkoopovereenkomst.

Nadere informatie

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO

2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO 2 NIEUWBOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN HAGHOEKSWEG 2 TE ALMELO Algemeen Het betreft een fraai nieuwbouwplan met 2 halfvrijstaande woningen aan de Haghoeksweg 2 te Almelo. De Haghoeksweg 2 ligt in de rustige

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Betreft: 18 koopappartementen UniQ-Wonen (Leusderweg) te Amersfoort Versie: 2.1 d.d. 02-12-2014 01.0 Opmerkingen vooraf 01.01 Ontwikkelaar Ontwikkelaar is de contractspartij conform

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

De duurzame bouwers. Introductie

De duurzame bouwers. Introductie De duurzame bouwers Introductie Voor u ligt de brochure voor de realisatie van 4 halfvrijstaande nieuwbouw woningen op de prachtige locatie Harinxmahof, het terrein van de voormalige St. Jozefschool te

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Door de bomen de Dom zien

Door de bomen de Dom zien www.heijwaal.nl 10 ééngezinswoningen & 12 appartementen Queeckhovenplein, Utrecht Door de bomen de Dom zien Over Utrecht Midden in Nederland ligt de bruisende en veelzijdige stad Utrecht. Alles wat u nodig

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag

Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag Waddinxveen plan De Triangel deelplan De Rietkraag 26 MGE woningen type Rietgors TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Informatie Locatie De Rietkraag en Waddinxveen WADDINXVEEN Een goed huwelijk

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie