VLAAMSE REGERING AMV/ /1006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006"

Transcriptie

1 VLAAMSE REGERING AMV/ /1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLAVI/ /KH/AG VAN 31 JANUARI 2008 VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN, HOUDENDE ENERZIJDS HET WEIGEREN VAN DE MILIEUVERGUNNING AAN DE HEER JOS RENDERS, GEMEENTEBOS 6, 2390 OOSTMALLE, OM EEN VEEBEDRIJF EN BIOGASINSTALLATIE, GELEGEN OP HETZELFDE ADRES TE VERANDEREN DOOR WIJZIGING EN UITBREIDING EN ANDERZIJDS HET ZONDER VOORWERP VERKLAREN VAN DE AKTENAME VAN DE IN KLASSE 3 INGEDEELDE ONDERDELEN VAN DE INRICHTING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelij k gewij zigd bij decreten van het Vlaams Parlement; Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999; Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelij k gewij zigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewij zigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2007;

2 2 - Gelet op het ontvankelijk bevonden beroep van de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Oostmalle, aangetekend tegen het besluit met kenmerk MLAV1/ /kh/ag van 31 januari 2008 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende: l)het weigeren van de milieuvergunning aan de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Oostmalle, om een veebedrij f en biogasinstallatie, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen afdeling 2, sectie A, perceelnummers 232, 233e, 237m, 237n, 238 en 239c, te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattende: de wijziging door: 111 de vermindering van de opslag van dierlijke mest met m> tot een totale opslag van mê, bestaande uit m 3 dierlijke mest in de stallen, 100 m 3 dierlijke mest in een mestsilo, 75 m 3 dierlijke mest in een mestvaalt, vergisters ( m ë ), een opslag van m' digestaat, 300 m- korrels in bigbags en 100 m 3 korrels in bulk; de uitbreiding: 111 met het verhakselen en versnijden van afvalstoffen en bermmaaisel met ton tot maximale opslag van ton, waarvan bermmaaisel, ton perspulp en 300 ton (organisch biologisch afval); organische een totale ton vaste OBA 111 van de installatie voor covergisting tot een maximale vergistingscapaciteit van ton biomassa/jaar (uitbreiding met ton/jaar) bestaande uit minimaal 33% dierlijke mest, minimaal 27% energieteelten en/of landbouwrestproducten en maximaal 40% organischbiologisch afval (OBA): de productie van biogas met een totale opslagcapaciteit van 1600 m 3 (uitbreiding met 1000 m 3 ) ; 2 mestscheiders met centrifuge: 3 m 3/uur 50 kw (uitbreiding met 1 mestscheider) ; een mestdrooginstallatie van 600 kw (uitbreiding met 310 kw); een pelletmachine van 45 kw (vergund); 111 met de opslag en verwerking van 200 ton dierlijke OBA tot in totaal de opslag en verwerking door pasteurisatie en vergisting van categorie 3-materiaal, met een opslagcapaciteit van 245 ton; 111 met 2 biogasmotoren met elk een nominaal vermogen van 900 kw en elk een elektrisch vermogen van 900 kw en een WKK (warmtekrachtkoppeling) bestaande uiteen motor op PPO

3 3 - (puur plantaardige olie) met een nominaal vermogen van kw en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van kw tot in totaal: 3 biogasmotoren waarvan 1 biogasmotor met een nominaal en elektrisch vermogen van 300 kw en 2 biogasmotoren met een nominaal en elektrisch vermogen van elk 900 kw; een WKK bestaande uiteen PPO-motor met een nominaal vermogen van kw en een bij horende generator met een elektrisch vermogen van kw; met de productiecapaciteit van de biogasinstallatie met 760 m 3/uur tot in totaal m 3/uur; met een installatie voor het op druk brengen van het biogas met een geïnstalleerde totale drij fkracht van 20 kw; IJ met de opslag van gassen in vaste reservoirs tot een totale opslag van ; IJ met de opslag van schadelijke stoffen tot een totale opslag van kg; IJ met 3 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van elk 20 m 3 en 4 warmtewisselaars bij de motoren van 4 x 5 m 3 (totaal ); IJ met de opslag van 50 m" PPO; met de opslag van m 3 groenvoeders in sleufsilo's tot een totale opslag van m 3 ; 2) het zonder voorwerp verklaren van de aktename van de volgende in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting: de lozing van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider (koolwaterstof-afscheider) met een maximaal debiet van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van run-offwater en water van het zuiverbedrijf, dat geen gevaarlij ke stoffen bevat, met een effluent van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; 3 3 transformatoren transformatoren van kva; van elk kva en 1 kva tot in totaal transformator van een werkplaats voor het nazicht, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen; het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag; de vermindering van de opslag van P3-producten met tot een totale opslag van , waarvan mazout in een bovengrondse tank en afgewerkte olie in een bovengrondse tank; de uitbreiding met de opslag van P4-producten tot een totale opslag van , waarvan 5 x nieuwe olie 800

4 4 - en 5 x hydraulische olie, antivries en ontsmettingsmiddel; metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kw; een inrichting voor het behandelen van plantaardige oliën met een drijfkracht van 10 kw; 3) het niet inwilligen van het verzoek tot afwijking van artikel , 2 van titel 11 van het VLAREM; Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, 4 van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroepen beslissing aan de exploitant werd verzonden op 14 februari 2008; Gelet op het feit dat voormeld beroep werd ontvangen op 4 maart 2008 en ontvankelijk werd bevonden op 5 maart 2008; Gelet op het feit dat voormelde beroepsindiener de volgende bezwaren doet gelden: een groot deel van de de weigeringsargumenten in het weigeringsbesluit zijn gebaseerd op beschouwingen die het kader van de vergunningsaanvraag ver overschrijden, voorbeelden hiervan zijn de Noord-Zuid problematiek, honger in de wereld, ontbossing, Europese marktdistorsies gelinkt aan de biogasinstallatie, het Belgisch streefdoel om een bepaald percentage biobrandstoffen te halen, duurzaamheid van projecten met puur plantaardige olie (PPO) en het ruimtebeslag/ grondgebruik in het dichtbevolkte Vlaanderen; deze thema' s zijn belangrijk en actueel, maar vallen ruim buiten de scoop van deze vergunningsaanvraag; de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) gaf een unaniem gunstig advies en bezocht alvorens dit advies te geven de inrichting onder begeleiding van BIOGAS-E en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM); in het beroepschrift gaat men punt per punt in op een aantal bezwaren en knelpunten die in adviezen van verschillende partijen geopperd werden (enkele voorbeelden) : o er is geen coherentie in het beleid indien men vraagt om 33% mest van eigen bedrijf te vergisten, omdat met een vergisting van 20% mest, de inrichting gemiddeld zeer goed zou scoren tussen de reeds vergunde bedrijven in Antwerpen;

5 5 - o de geur van organisch biologisch afval (OBA) zal beperkt worden door een biobed en de opslag van OBA binnen; o het aantal bijkomende transportbewegingen is beperkt, de ingang van het bedrijf werd verlegd richting steenweg, zodat slechts 2 woningen gepasseerd worden alvorens men op de steenweg Malle-Brecht komt, bovendien is de voormalige bocht van 90 door de nieuwe ingang niet meer nodig; o ongeboren mest is volgens EU/1774/2002 en RO/2006/01 toegelaten in vergistingsinstallaties; o op vraag van het agentschap Ruimtelijke Ordening wordt de sleufsilo dichter bij de vergistingsinstallatie aangesloten, om het ruimtebeslag te beperken; o de exploitant zal ingaan op een verkeersplan in samenwerking met de gemeente; o vaste mest en slachtafval zullen niet aanvaard worden, wel categorie 3-materiaal volgens EU/1774/2002; o o er zal een noodfakkel geïnstalleerd worden; de exploitant installeerde een waterzuiveringsinstallatie op zijn lozingspunt, in afwachting van de vergunning om een TREVI biologie te plaatsen; o de aangevraagde installatie heeft een capaciteit van ton en volgens RO/2006/01 is een capaciteit tot ton mogelijk; o door de huidige hoge p r i j s van PPO zou het niet meer rendabel zijn om zulke installatie te doen draaien als men niet voor 100% aan warmterecuperatie kan doen; de weigering van deze vergunning haalt vele inspanningen tussen de landbouwsector, de studiebureaus en de verschillende kabinetten, inclusief die van de Antwerpse deputatie, onderuit; de toetsing van de aanvraag dient aan de vigerende beleidslijnen en voorwaarden in Vlaanderen te gebeuren en niet aan algemene, weinig onderbouwde wereldbeschouwingen; Gelet op het horen op 22 april 2008 door de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie van de aanvrager, die bij dit horen de argumenten van beroeper poogt te weerleggen: - de historiek van het bedrijf wordt geschetst, de inrichting is een pionier op vlak van biovergisting, waar vele instanties ervaring met dit type installatie hebben opgedaan; - de aanvraag beoogt om de capaciteit op te trekken analoog met andere installaties; - er werd op vrijwillige basis een geurstudie door PRG gedaan; - de voedingsmarkt is een fluctuerende markt, er wordt verwezen naar de column van professor Tollens hieromtrent; - er zullen maximaal 22% energiegewassen vergist worden;

6 6 - - de exploitant gaat akkoord met het advies van de afdeling Milieuvergunningen; - het negatieve advies van het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg is volgens de exploitant te wijten aan mondelinge geurklachten (nooit officieel) en de : lozing van water met restanten melk; - qua veiligheid van biogas wordt vermeld dat een fysische explosie onmogelijk is wegens de lage druk, biogas kan lichter of zwaarder zijn dan lucht, afhankelijk van het gehalte methaan; - is akkoord om GSM in cascade te zetten; Gelet op het besluit nr. MLAV1/ van 27 februari 2003 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende enerzij ds het verlenen van de vergunning om een veebedrij f voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011, te veranderen door toevoeging, wij ziging en uitbreiding en anderzijds het weigeren van de vergunning voor een vroegtijdige hermachtiging; Gelet op het ministerieel besluit nr. AMV/ /1001 van 27 september 2003, houdende uitspraak in beroep tegen het besluit van de deputatie van 27 februari 2003, waarbij het besluit van de deputatie gewij zigd wordt en de vergunning verleend wordt voor het veranderen en het verder exploiteren van een veebedrijf, voor een termijn verstrijkend op 27 februari 2023; Gelet op het besluit nr. MLAV1/ van 3 maart 2005 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende enerzij ds het gedeeltelij k verlenen van de vergunning om een veebedrijf, voor een termijn verstrijkend op 27 februari 2023, te veranderen door wij ziging en uitbreiding en anderzij ds de aktename van de in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting; Gelet op het gunstige advies van 27 maart 2008 van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en Visserij; Gelet op het voorwaardelij k gunstige advies van 4 april 2008 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

7 7 - Gelet op het gunstige advies van 11 april 2008 van de afdeling Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij; Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 11 april 2008 van de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het agentschap Zorg en Gezondheid; Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 17 april 2008 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Gelet op het principieel gunstige advies van 17 april 2008 van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 22 april 2008 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie; Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan van Turnhout, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977; Overwegende dat de inrichting gelegen is op een afstand van: circa 550 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter; circa m van een woonuitbreidingsgebied; circa m van een recreatiegebied; circa 900 m van een parkgebied; (binnen een straal van) circa m van het habitatrichtlijngebied "Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats";

8 8 - Overwegende dat vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de toepasselijke ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften; Overwegende dat er beroep is ingediend door de exploitant tegen het weigeren van de vergunning, met als voorwerp in hoofdzaak de verandering door wijziging van een vergund veebedrij f met een biogasinstallatie (verlaging van de mestopslag) en de uitbreiding met onder meer een verhoging van de vergistingscapaciteit van ton/jaar tot ton/jaar, 2 biogasmotoren, 1 motor op Pure Plantaardige Olie (PPO), 2 warmtekrachtkoppelingen (WKK) en bijhorende installatieonderdelen; dat het meer bepaald een covergisting van ton/jaar biomassa betreft van mest (minimaal 33%, waarvan ton/jaar mest van eigen bedrijf en circa ton/jaar mest van het bedrijf van de heer Jos Vandenheuvel, Gemeentebos 2, 2390 Oostmalle en/of de heer Jos Van Hoek, Boexhout 1, 2390 Oostmalle), energieteelten en/of landbouwrestproducten (minimaal 27%) en organisch biologische afvalstoffen (OBA's, maximaal 40%); dat de exploitant voortaan stromen dierlijke producten (volgens verordening EU/197/2006) en categorie 111 materiaal (verordening EU/1774/2002) wenst te aanvaarden; Overwegende dat de deputatie de vergunning geweigerd heeft op basis van meerdere algemene argumenten die de concrete milieutechnische situatie overstijgen; dat een aantal van deze argumenten ethische kwesties betreffen; Overwegende dat de mestverwerking de volgende procédés omvat: het verpompen van vloeibare OBA en mes t naar de pasteurisatie; het eventueel voorbehandelen en verkleinen van vaste producten; de menging van de vaste plantaardige biomassa in een voormengput van 100 m 3 ; deze biomassa gaat rechtstreeks naar de vergisters, zonder pasteurisatie; de pasteurisatie van de biomassa (l uur op 70 C) in 3 pasteurisatieketels; de anaërobe vergisting van de biomassa in 2 stappen (vooren navergisting, met een verblijftijd per vergister van

9 9 - telkens ongeveer 25 dagen); de vergisters worden verwarmd met de warmte van de WKK; de aërobe ontzwaveling van het geproduceerde biogas door luchtinjectie; de verbranding van het biogas in 3 gasmotoren met de productie van warmte en elektriciteit; het scheiden van het digestaat met een centrifuge; de recuperatie van de warmte in de mestdrooginstallatie; de productie van mestkorrels in een pelletmolen; de afvoer van vloeibaar digestaat; Overwegende dat er 2 "productielijnen zullen z r ll j n : enerzij ds de vergisting van OBA en energiegewassen die na de pasteurisatie van dierlijk OBA categorie 111 vergist worden in de 2 vergisters van 800 m 3 en hierna gescheiden worden in een dunne en een dikke fractie en anderzijds de vergisting na pasteurisatie van dierlijke producten of OBA die samen met mest vergist worden in een vergister van 800 m 3 en de nieuw te bouwen vergister van 1800 m 3 ; Overwegende dat de exploitant tijdens de procedure een nieuw plan met zeer beperkte wijzigingen heeft ingediend, waarbij de nieuwe sleufsilo zo'n 5 m dichter bij de bestaande vergister werd geplaatst en het groenscherm tot vlak voor de sleufsilo werd uitgebreid; dat de bestaande landbouwbedrijfsgebouwen en de geplande installatie ongeveer evenveel ruimte in beslag zullen nemen; Overwegende dat tijdens een plaatsbezoek op 9 april 2008 van een vertegenwoordiger van de afdeling Milieuvergunningen bleek dat momenteel, ondanks de vergunning voor ton/jaar, de 3 d e vergister die bedoeld was voor de vergisting van bermmaaisel, in gebruik is voor de vergisting van OBA, maïs en mest, waardoor de huidige totale capaciteit reeds zo'n ton/jaar bedraagt; Overwegende dat de geproduceerde warmte van de biogas-wkk' s onvoldoende is om in de winter het digestaat te drogen tot korrels; dat er door de installatie van de PPO-motor hieraan verholpen wordt; dat de exploitant inschat dat er jaarlijks zo'n ton korrels zullen geproduceerd worden;

10 10 - Overwegende dat er 4 sleufsilo's ZlJn voor de opslag van perspulp, graskuil, andere plantaardige OBA en maïs; dat er een bijkomende sleufsilo voor maïs voorzien wordt; Overwegende dat er 2 opslagsilo's van 45 ton voorzien worden voor de opslag van vloeibare plantaardige OBA's en één silo van 45 ton voor dierlijk OBA, dat niet dient gehygiëniseerd te worden; dat men 2 silo's van 100 m 3 voor categorie 111 materiaal en 1 silo van 100 m 3 voor extern aangevoerde drijfmest voorziet; Overwegende dat er een extra biogasmotor van 900 kw voorzien is om het extra biogas te verbranden; dat de bestaande biogasmotor van 300 kw ook dient om een overproductie aan gas te kunnen omzetten in elektriciteit; dat de verbranding van biogas gepaard gaat met de productie van warmte en elektriciteit; dat de geproduceerde elektriciteit verkocht wordt aan de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij; dat de warmte gebruikt wordt voor het verwarmen of koelen van stallen, de pasteurisatie van de biomassa, de verwarming van de vergisters en het gedeeltelijk drogen van het digestaat; Overwegende dat het laden en lossen van vloeibare grondstoffen of afvalstromen via vloeistofdichte snelkoppelingen zal gebeuren; Overwegende dat het geproduceerde biogas ontdaan wordt van zwavel in een aërobe bacteriologische ontzwavelingsinstallatie; dat er nauwelijks vluchtige organische stoffen gevormd worden bij de productie van biogas; dat de kleine hoeveelheid die toch gevormd wordt, zal verbrand worden in de motoren; dat er ammoniak gevormd wordt bij de productie van biogas; dat de kleine hoeveelheid die gevormd wordt, gecondenseerd wordt met het water dat zich in het biogas bevindt; dat het gecondenseerde water met ammoniak terug naar de vergister geleid wordt; Overwegende dat de vervuilde lucht uit de droogsectie afgezogen wordt en door een cycloon en een zuurwasser gevolgd

11 11 - door biofilter, wordt geleid; dat de vervuilde lucht uit de opslagloods voor OBA afgezogen wordt en door een biofilter geleid wordt; Overwegende dat de aanvraag stelt dat alle apparaten, die geluidsbronnen ZlJn, in het gebouw ondergebracht worden en waar nodig zullen individuele apparaten afzonderlijk van geluidswerende beschermingen voorzien worden en/of in een afzonderlijke geïsoleerde ruimte geplaatst worden; Overwegende dat de PPO-motor in een geluidswerende omkasting geplaatst wordt in een loods en dat er bij sluiting van de deuren geen verhoging van het externe geluidsniveau verwacht wordt; Overwegende dat het afvalwater afkomstig van de reiniging van de stallen naar de mestkelders gaat; dat het afvalwater van de bestaande en geplande sleufsilo's over een First-Flush, eveneens naar de mestkelders gaat; dat de inhoud van de mestkelders naar de vergisters gaat; dat vervuild run off water (bedrijfsafvalwater) samen met water van het zuivelbedrij f via een biologische waterzuivering (lozingspunt B, 2m 3/uur, 5m 3/dag, 1000 m 3/jaar)geloosd wordt in een gracht; dat het water van de wasstraat en de First-flush via een KWSafscheider met coalescentiefilter (lozingspunt C, 2m 3/uur, 5m 3/dag, 1000 m 3/jaar) geloosd wordt in een gracht; dat voor de geplande sleufsilo men wil werken met een First-flush, waarbij er een opsplitsing is om geconcentreerd afvloeiwater naar de vergister te sturen en hemelwater via de KWS-afscheider in de gracht te lozen; dat gezien de KWS-afscheider geen impact heeft op BZV (biologisch zuurstofverbruik) en CZV (chemisch zuurstofverbruik) ; Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, 1 0 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid tegen uiterlijk 22 december 2015 een goede toestand van de watersystemen moet worden bereikt; Overwegende dat volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de

12 12 - watertoets, de inrichting gelegen is in het Netebekken; dat de inrichting niet gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied; dat de inrichting gelegen is in een matig grondwaterstromingsgevoelig gebied; Overwegende dat in de bestreden beslissing een waterparagraaf staat waarin is gemotiveerd dat de vergunningsplichtige activiteit geen schadelijke effecten veroorzaakt op het watersysteem en er bijgevolg voldaan wordt aan artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets; Overwegende dat de opslag van biogas zal gebeuren boven de vergisters (3 x 200 m m 3 ) en de opslag van het digestaat (500 m 3 ) ; dat de opslag boven het digestaat gedeeltelijk als capaciteit voor noodgevallen aangewend kan worden; dat er een uitbreiding gevraagd is van de productiecapaciteit met 760 m 3/u tot een totaal van m 3/u; dat indien de volledige capaciteit van de gasopslag benut wordt, het overtollige gas naar de extra motor van 300 kw geleid wordt; dat indien dit niet volstaat, het gas via een waterslot naar een fakkel geleid wordt; dat bij langere storingen de opwarming van de vergisters gestopt wordt en de gasproductie dan daalt; Overwegende dat op het systeem (de vergisters, de gasopslag, de leidingen en de WKK) continu drukmetingen worden uitgevoerd; dat uitgaande van de metingen er automatische sturingsacties kunnen gebeuren; dat er bijkomend dubbele overdruk- en onderdrukbeveiligingen voorzien zijn; dat de maximale bedrijfsdruk 15 mbar is; Overwegende dat alle veiligheidsvoorzieningen omschreven zullen ZlJn in een veiligheidsboek werkplan en dat alle maatregelen zullen afgestemd de hiertoe bevoegde instanties; duidelijk of in een worden met Overwegende dat verwacht wordt dat er door de uitbreiding zo'n 2 à 4 transporten per dag zullen bijkomen;

13 13 - Overwegende dat de straat "Gemeentebos" smal is en het wegdek niet steeds in goede staat is; dat het aangewezen is dat de exploitant in samenspraak met de gemeente een verkeersplan opstelt; dat het aangewezen is dit als bijzondere voorwaarde te formuleren; Overwegende dat het aangewezen is om de OBA's te beperken tot stoffen die voorkomen op een gelimiteerde lijst, zodat het voor iedereen duidelijk is welke afvalstoffen er mogen worden verwerkt; dat het opportuun is dit als bij zondere voorwaarde op te leggen; Overwegende dat de biogasinstallatie steeds verbonden is aan het landbouwbedrij f en het niet aangewezen is dat het zou evolueren naar een louter afvalverwerkend bedrijf/ energieleverancier in agrarisch gebied; dat het opportuun is dit als bijzondere voorwaarde op te leggen; Overwegende dat volgens artikel , 2 de inrichting ontoegankelijk moet zijn voor onbevoegden; dat de inrichting omheind moet zijn met een stevige en voldoende (ongeveer 2 m) hoge afsluiting; dat de inrichting niet volledig omheind is; dat artikel , 2 moet nageleefd worden; Overwegende dat de uitlaatgassen (koolstofdioxide, stikstofoxiden en de resten van onverbrand gas) afgevoerd worden via een vertikale schouw ter vervanging van de huidige horizontale schouw van de bestaande motor van 900 kw; dat het opportuun is dit laatste als bijzondere voorwaarde op te leggen; Overwegende dat de uitlaatgassen van de 2 biogasmotoren en de motor op pure plantaardige olie (PPO), zijnde koolstofdioxide, stikstofoxiden en resten van onverbrand biogas, afgevoerd zullen worden langs een vertikale schouw; dat de emissies van deze motoren moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.31 van titel 11 van het VLAREM; dat het aangewezen is dat als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat binnen een termijn van 4 maanden na ingebruikname van de 2 biogasmotoren en de PPO-motor, de exploitant de analyseresultaten verkregen,

14 14 - conform artikel van titel 11 van het VLAREM, in 2 voud moet bezorgen aan de vergunningverlenende overheid en aan de afdeling Milieu-inspectie; Overwegende dat de processen (de opslag van OBA, de mestscheider, de opslag van digestaat) die geurhinder kunnen veroorzaken binnen of overdekt worden opgesteld, dat de sleufsilo ' s afgedekt worden om geurhinder te voorkomen; dat het aangewezen is om dit als bijzondere voorwaarde op te nemen; Overwegende dat de exploitant een geuraudit liet uitvoeren in 2007; dat hieruit bleek dat op de dagen van het geuronderzoek, de geurpluim nog net kon waargenomen worden tot op ongeveer 600 m windafwaarts van het bedrijf; dat als belangrijkste geuremissies de restemissies na de zure wasser ter behandeling van de afvallucht van de droging aangeduid werden; dat een biofilterbed van circa 600 m 2 volgens de geurstudie de meest aangewezen nabehandelingstechniek lijkt; dat het aangewezen is om dit als bijzondere voorwaarde op te nemen; Overwegende dat mogelijke geluidsbronnen van de vergistingsinstallatie de aanzuigopeningen van motoren en ventilatoren zijn; dat voor de motoren en de aanzuigventilatoren voor de droging, geluidsdempende luiken geplaatst worden; dat de uitlaat van de motoren van een gepaste demper wordt voorzien; dat het aangewezen is deze maatregelen als bij zondere voorwaarde te voorzien; Overwegende dat enkel niet verontreinigd hemelwater geloosd mag worden vanuit de silo's naar de gracht; dat het opportuun is dit laatste als bijzondere voorwaarde op te leggen; Overwegende dat het vergistingsproces opgevolgd en gestuurd zal worden door de exploitant, een consultant en een milieuadviesbureau; dat de exploitant 3 jaar ervaring heeft met deze exploitatie en de sturing van het proces volledig zelf in handen heeft; dat ingeval van problemen er een alarmsignaal naar de GSM van de exploitant gestuurd wordt; dat het aangewezen is dat de exploitant of een aangestelde steeds bereikbaar is bij alarm of oproep van de opvolging van de

15 15 - biogasinstallatie voorwaarde; en dit op te nemen als bijzondere Overwegende dat de exploitant een afwijking van artikel , 2 van titel 11 van het VLAREM, betreffende het opstellen van een jaarlijkse nauwkeurige nutriëntbalans, aanvraagt; dat de exploitant hiervoor een gemotiveerde aanvraag moet indienen bij de vlaamse Land Maatschappij; dat er bijgevolg in het kader van de milieuvergunning geen afwijking kan verleend worden; Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico' s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits strikte naleving van de opgelegde bij zondere milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn verstrijkend op 27 februari 2023; Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep gegrond te verklaren, de bestreden beslissing op te heffen en de gevraagde vergunning te verlenen; BES L U I T Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Oostmalle, aangetekend tegen het besluit met kenmerk MLAVI/ /kh/ag van 31 januari 2008 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende: l)het weigeren van de milieuvergunning aan de heer Jos Renders r Gemeentebos 6, 2390 Oostmalle, om een veebedrij f en biogasinstallatie, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen afdeling 2, sectie A, perceelnummers 232, 233e, 237m, 237n, 238 en 239c, te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattende:

16 16 - de wijziging door: de vermindering van de opslag van dierlijke mest met m3 tot een totale opslag van m3, bestaande uit m 3 dierlijke mest in de stallen, 100 m 3 dierlij ke mest in een mestsilo, 75m 3 dierlij ke mest in een mestvaalt, vergisters ( m 3 ), een opslag van m 3 digestaat, 300 m 3 korrels in bigbags en 100 m 3 korrels in bulk; de uitbreiding: met het verhakselen en versnijden van organische afvalstoffen en bermmaaisel met ton tot een totale maximale opslag van ton, waarvan ton bermmaaisel, ton perspulp en 300 ton vaste OBA (organisch biologisch afval); van de installatie voor covergisting tot een maximale vergistingscapaciteit van ton biomassa/jaar (uitbreiding met ton/j aar) bestaande uit minimaal 33% dierlijke mest, minimaal 27% energieteelten en/of landbouwrestproducten en maximaal 40% organischbiologisch afval (OBA) de productie van biogas met een totale opslagcapaciteit van 1600 m' (uitbreiding met 1000 m 3 ) ; 2 mestscheiders met centrifuge: 3 m 3/uur 50 kw (uitbreiding met 1 mestscheider) ; een mestdrooginstallatie van 600 kw (uitbreiding met 310 kw); een pelletmachine van 45 kw (vergund); met de opslag en verwerking van 200 ton dierlijke OBA tot in totaal de opslag en verwerking door pasteurisatie en vergisting van categorie 3-materiaal, met een opslagcapaciteit van 245 ton; met 2 biogasmotoren met elk een nominaal vermogen van 900 kw en elk een elektrisch vermogen van 900 kw en een WKK (warmtekrachtkoppeling) bestaande uit een motor op PPO (puur plantaardige olie) met een nominaal vermogen van kw en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van kw tot in totaal: 3 biogasmotoren waarvan 1 biogasmotor met een nominaal en elektrisch vermogen van 300 kw en 2 biogasmotoren met een nominaal en elektrisch vermogen van elk 900 kw; een WKK bestaande uiteen PPO-motor met een nominaal vermogen van kw en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van kw; met de productiecapaciteit van de biogasinstallatie met 760 m 3/uur tot in totaal m 3/uur; lil met een installatie voor het op druk brengen van het biogas met een geïnstalleerde totale drij f kr a cht van 20 kw;

17 17 - ct met de opslag van gassen in vaste reservoirs tot een totale opslag van ; ct met de opslag van schadelijke stoffen tot een totale opslag van kg; ct met 3 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van elk 20 m 3 en 4 warmtewisselaars bij de motoren van 4 x 5 m 3 (totaal ); met de opslag van 50 m 3 PPo; met de opslag van m 3 groenvoeders ln sleufsilo's tot een totale opslag van m 3 ; 2) het zonder voorwerp verklaren van de aktename van de volgende in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting: de lozing van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider (koolwaterstof-afscheider) met een maximaal debiet van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van run-offwater en water van het zuiverbedrijf, dat geen gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; 3 3 transformatoren van elk transformatoren van kva en 1 kva; kva tot in totaal transformator van 800 een werkplaats voor het nazicht, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen; het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag; de vermindering van de opslag van P3-producten met tot een totale opslag van I, waarvan mazout in een bovengrondse tank en afgewerkte olie in een bovengrondse tank; de uitbreiding met de opslag van P4-producten tot een totale opslag van , waarvan 5 x nieuwe olie en 5 x hydraulische olie, antivries en ontsmettingsmiddel; metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kw; een inrichting voor het behandelen van plantaardige oliën met een drijfkracht van 10 kw; 3) het niet inwilligen van het verzoek tot afwijking van artikel , 2 van titel 11 van het VLAREM, wordt gegrond verklaard.

18 18 - Art. 2. De bestreden beslissing nr. MLAV1/ /kh/ag van 31 januari 2008 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende enerzijds het weigeren van de milieuvergunning aan de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Malle, om een veebedrijf en biogasinstallatie, gelegen op hetzelfde adres, te veranderen door wij ziging en uitbreiding en anderzijds de aktename van de in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting, wordt opgeheven. Art Aan de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Malle, wordt vergunning verleend, om een veebedrij f en biogasinstallatie, gelegen te 2390 Oostmalle, Gemeentebos 6, op de kadastrale percelen, afdeling 2, sectie A, perceelnummers 232, 233e, 237m, 237n, 238 en 239c te veranderen door wijziging en uitbreiding, als volgt: de wijziging door: de vermindering van de opslag van dierlijke mest met m' tot een totale opslag van m>, bestaande uit m 3 dierlijke mest in de stallen, 100 m 3 dierlijke mest in een mestsilo, 75 m' dierlijke mest in een mestvaalt, vergisters ( m 3 ), een opslag van m 3 digestaat, 300 m 3 korrels in bigbags en 100 m 3 korrels in bulk; de uitbreiding: met het verhakselen en versnijden van afvalstoffen en bermmaaisel met ton tot maximale opslag van ton, waarvan bermmaaisel, ton perspulp en 300 ton (organisch biologisch afval); organische een totale ton vaste OBA van de installatie voor covergisting tot een maximale vergistingscapaciteit van ton biomassa/jaar (uitbreiding met ton/jaar) bestaande uit minimaal 33% dierlijke mest, minimaal 27% energieteelten en/of landbouwrestproducten en maximaal 40% organischbiologisch afval (OBA): de productie van biogas met een totale opslagcapaciteit van 1600 m 3 (uitbreiding met 1000 rrr') ; 2 mestscheiders met centrifuge: 3 m 3/uur 50 kw (uitbreiding met 1 mestscheider) ;

19 19 - een mestdrooginstallatie van 600 kw (uitbreiding met 310 kw); een pelletmachine van 45 kw (vergund); met de opslag en verwerking van 200 ton dierlijke OBA tot in totaal de opslag en verwerking door pasteurisatie en vergisting van categorie 3-materiaal, met een opslagcapaciteit van 245 ton; met 2 biogasmotoren met elk een nominaal vermogen van 900 kw en elk een elektrisch vermogen van 900 kw en een WKK (warmtekrachtkoppeling) bestaande uit een motor op PPO (puur plantaardige olie) met een nominaal vermogen van kw en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van kw tot in totaal: 3 biogasmotoren waarvan 1 biogasmotor met een nominaal en elektrisch vermogen van 300 kw en 2 biogasmotoren met een nominaal en elektrisch vermogen van elk 900 kw; een WKK bestaande uiteen PPO-motor met een nominaal vermogen van kw en een bij horende generator met een elektrisch vermogen van kw; met de productiecapaciteit van de biogasinstallatie met 760 m 3/uur tot in totaal m 3/uur; met een installatie voor het op druk brengen van het biogas met een geïnstalleerde totale drij fkracht van 20 kw; met de opslag van gassen in vaste reservoirs tot een totale opslag van ; met de opslag van schadelijke stoffen tot een totale opslag van kg; met 3 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van elk 20 m 3 en 4 warmtewisselaars bij de motoren van 4 x 5 m' (totaal ); met de opslag van 50 m 3 PPO; met de opslag van m 3 groenvoeders in sleufsilo's tot een totale opslag van m 3 ; 2. De aktename van de volgende in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting: de lozing van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider met een maximaal debiet van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van run-offwater en water van het zuiverbedrijf, dat geen gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; 3 transformatoren van elk kva tot in totaal 3 transformatoren van kva en 1 transformator van 800 kva;

20 20 - een werkplaats voor het nazicht, onderhouden van motorvoertuigen; het het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag; herstellen de vermindering van de opslag van P3-producten met tot een totale opslag van , waarvan mazout in een bovengrondse tank en afgewerkte olie in een bovengrondse tank; de uitbreiding met de opslag van P4-producten tot een totale opslag van , waarvan 5 x nieuwe olie en 5 x hydraulische olie, antivries en ontsmettingsmiddel; metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kw; een inrichting voor het behandelen van plantaardige oliën met een drijfkracht van 10 kw; en 3. Het verzoek tot afwijking van artikels , 2 van titel 11 van het VLAREM wordt niet ingewilligd. Art De in artikel 3, 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van onderhavige vergunning. 2 In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 3, 1 bedoelde vergunning, een bouwvergunning nodig is krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 wordt onderhavige milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in 1 wordt de aanvangsdatum van de termijn van ingebruikname in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven. 3 - Wordt de in 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 3, 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF GELEGEN TE 2310 RIJKEVORSEL, BERKENRIJS 3A. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /GOEP/gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BERKENRIJS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 34023/3/1/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. VOLCKE AEROSOL COMPANY voor een inrichting gelegen Industrielaan

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden.

Want pas dan kan een door kritische mensen gedragen en ecologisch verantwoorde toekomst realiteit worden. Een belangrijk aspect in dit verhaal is dat de school zelf uiteraard ook de milieuwetgeving moet naleven. Niet alleen door de juiste milieuvergunning te hebben, maar door aan de voorwaarden die in de vergunning

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV VITRA, GULKENRODESTRAAT

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015

College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 College van burgemeester en schepenen van 23 maart 2015 001 Secretariaat. Notulen cbs 16 maart 2015. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 1 en 2. 003 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege.

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Langezaal Afvalverwerking B.V. Aangevraagde activiteiten : wijziging luchtbehandeling, wijziging sorteerproces,

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR RWZI ECHTEN, NIJSTAD 7 TE HOOGEVEEN Assen, 15 februari 2011 Ons kenmerk DO/2011001459 Behandeld door mevrouw H.R. Steverink (0592) 36 58 21 Onderwerp: Besluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor RWZI Echten, Nijstad 7 te Hoogeveen BESLUIT

Nadere informatie

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

HANDLEIDING. DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen HANDLEIDING DIENST RUIMTELIJKE PLANNING Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Opmaken van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie januari 2015 Colofon Contact: Provincie Antwerpen

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

Verontschuldigd: Ivan Deklerck, Rik Joye, Niek Vandendriessche, Chris Verdure, Burgemeester Jan Seynhaeve.

Verontschuldigd: Ivan Deklerck, Rik Joye, Niek Vandendriessche, Chris Verdure, Burgemeester Jan Seynhaeve. GEMEENTE WEVELGEM MILIEURAAD Verslag vergadering 25 januari 2010 Aanwezig: Stefaan Rasson, Jozef Bruneel, Maarten Tavernier, Herman Vanhoutte, Stijn Tant, Alex Cuvelier, Erwin Decoene, Desiere Renaat,

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen augustus, 2012 Deze Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater december 2013 1 Inleiding 4 2 Toepassingsgebied 5 3 Groendak 8 4 Hemelwaterput 9 4.1 Waarom een hemelwaterput

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

BELGIË. hernieuwbare energie

BELGIË. hernieuwbare energie BELGIË Nationaal actieplan voor hernieuwbare energie overeenkomstig Richtlijn 2009/28/EG (NL) 1/95 November 2010 Opgesteld door de Energie Overleggroep Staat-Gewesten ENOVER/CONCERE, waaraan de volgende

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan (ONTWERP)BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan GOC Real Estate B.V. ten behoeve van het veranderen en in werking hebben van een inrichting bedoeld voor recycling van vloeibare oliehoudende afvalstoffen,

Nadere informatie

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen,

BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU. HTCW vergassingsinstallatie Rijssen. Waste Consortium Rijssen, BESCHRIJVING INITIATIEF EN REIKWIJDTE & DETAILNIVEAU HTCW vergassingsinstallatie Rijssen Waste Consortium Rijssen, Juni 2011 0 Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING... 6 2.1 Waarom HTCW...

Nadere informatie

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan?

Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? Koolzaadolie verkopen als brandstof hoe begin ik eraan? 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Steunmogelijkheden 7 2.1 Europese inkomenssteun voor de teelt van gewassen, bestemd voor biobrandstoffen 7 2.1.1

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand

Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Augustus 2013 Opsteller afdeling

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING MER VOOR UITBREIDING VAN DE ESSO RAFFINADERIJ ANTWERP NORTH-WEST EUROPE RESID UPGRADING PROJECT (ANWERUP)

NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING MER VOOR UITBREIDING VAN DE ESSO RAFFINADERIJ ANTWERP NORTH-WEST EUROPE RESID UPGRADING PROJECT (ANWERUP) MER Uitbreiding MER ANWERUP NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING MER VOOR UITBREIDING VAN DE ESSO RAFFINADERIJ ANTWERP NORTH-WEST EUROPE RESID UPGRADING PROJECT (ANWERUP) Opdrachtgever: Studiebureau: ExxonMobil

Nadere informatie

Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage. Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven

Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage. Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven Bestek: LNE/AMNE/MER/RLB/Energie/2007 Eindversie 29 oktober

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

MILIEUVERKLARING 2012

MILIEUVERKLARING 2012 GENK MILIEUVERKLARING 2012 over de resultaten van 2011 in het kader van EMAS augustus 2012 Voorwoord EMAS versie III (Eco-Management and Audit Scheme) is het communautair milieubeheersysteem en milieuauditsysteem

Nadere informatie

Biogas, op een duurzame manier met mest naar bier!

Biogas, op een duurzame manier met mest naar bier! Biogas, op een duurzame manier met mest naar bier! Nathalie van den Berg, 488887@student.inholland.nl Sebastiaan de Coo, 498440@student.inholland.nl Youri Egas, 502375@student.inholland.nl Linda van der

Nadere informatie