VLAAMSE REGERING AMV/ /1006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE REGERING AMV/0008748/1006"

Transcriptie

1 VLAAMSE REGERING AMV/ /1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLAVI/ /KH/AG VAN 31 JANUARI 2008 VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN, HOUDENDE ENERZIJDS HET WEIGEREN VAN DE MILIEUVERGUNNING AAN DE HEER JOS RENDERS, GEMEENTEBOS 6, 2390 OOSTMALLE, OM EEN VEEBEDRIJF EN BIOGASINSTALLATIE, GELEGEN OP HETZELFDE ADRES TE VERANDEREN DOOR WIJZIGING EN UITBREIDING EN ANDERZIJDS HET ZONDER VOORWERP VERKLAREN VAN DE AKTENAME VAN DE IN KLASSE 3 INGEDEELDE ONDERDELEN VAN DE INRICHTING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelij k gewij zigd bij decreten van het Vlaams Parlement; Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999; Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelij k gewij zigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewij zigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2007;

2 2 - Gelet op het ontvankelijk bevonden beroep van de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Oostmalle, aangetekend tegen het besluit met kenmerk MLAV1/ /kh/ag van 31 januari 2008 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende: l)het weigeren van de milieuvergunning aan de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Oostmalle, om een veebedrij f en biogasinstallatie, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen afdeling 2, sectie A, perceelnummers 232, 233e, 237m, 237n, 238 en 239c, te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattende: de wijziging door: 111 de vermindering van de opslag van dierlijke mest met m> tot een totale opslag van mê, bestaande uit m 3 dierlijke mest in de stallen, 100 m 3 dierlijke mest in een mestsilo, 75 m 3 dierlijke mest in een mestvaalt, vergisters ( m ë ), een opslag van m' digestaat, 300 m- korrels in bigbags en 100 m 3 korrels in bulk; de uitbreiding: 111 met het verhakselen en versnijden van afvalstoffen en bermmaaisel met ton tot maximale opslag van ton, waarvan bermmaaisel, ton perspulp en 300 ton (organisch biologisch afval); organische een totale ton vaste OBA 111 van de installatie voor covergisting tot een maximale vergistingscapaciteit van ton biomassa/jaar (uitbreiding met ton/jaar) bestaande uit minimaal 33% dierlijke mest, minimaal 27% energieteelten en/of landbouwrestproducten en maximaal 40% organischbiologisch afval (OBA): de productie van biogas met een totale opslagcapaciteit van 1600 m 3 (uitbreiding met 1000 m 3 ) ; 2 mestscheiders met centrifuge: 3 m 3/uur 50 kw (uitbreiding met 1 mestscheider) ; een mestdrooginstallatie van 600 kw (uitbreiding met 310 kw); een pelletmachine van 45 kw (vergund); 111 met de opslag en verwerking van 200 ton dierlijke OBA tot in totaal de opslag en verwerking door pasteurisatie en vergisting van categorie 3-materiaal, met een opslagcapaciteit van 245 ton; 111 met 2 biogasmotoren met elk een nominaal vermogen van 900 kw en elk een elektrisch vermogen van 900 kw en een WKK (warmtekrachtkoppeling) bestaande uiteen motor op PPO

3 3 - (puur plantaardige olie) met een nominaal vermogen van kw en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van kw tot in totaal: 3 biogasmotoren waarvan 1 biogasmotor met een nominaal en elektrisch vermogen van 300 kw en 2 biogasmotoren met een nominaal en elektrisch vermogen van elk 900 kw; een WKK bestaande uiteen PPO-motor met een nominaal vermogen van kw en een bij horende generator met een elektrisch vermogen van kw; met de productiecapaciteit van de biogasinstallatie met 760 m 3/uur tot in totaal m 3/uur; met een installatie voor het op druk brengen van het biogas met een geïnstalleerde totale drij fkracht van 20 kw; IJ met de opslag van gassen in vaste reservoirs tot een totale opslag van ; IJ met de opslag van schadelijke stoffen tot een totale opslag van kg; IJ met 3 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van elk 20 m 3 en 4 warmtewisselaars bij de motoren van 4 x 5 m 3 (totaal ); IJ met de opslag van 50 m" PPO; met de opslag van m 3 groenvoeders in sleufsilo's tot een totale opslag van m 3 ; 2) het zonder voorwerp verklaren van de aktename van de volgende in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting: de lozing van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider (koolwaterstof-afscheider) met een maximaal debiet van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van run-offwater en water van het zuiverbedrijf, dat geen gevaarlij ke stoffen bevat, met een effluent van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; 3 3 transformatoren transformatoren van kva; van elk kva en 1 kva tot in totaal transformator van een werkplaats voor het nazicht, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen; het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag; de vermindering van de opslag van P3-producten met tot een totale opslag van , waarvan mazout in een bovengrondse tank en afgewerkte olie in een bovengrondse tank; de uitbreiding met de opslag van P4-producten tot een totale opslag van , waarvan 5 x nieuwe olie 800

4 4 - en 5 x hydraulische olie, antivries en ontsmettingsmiddel; metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kw; een inrichting voor het behandelen van plantaardige oliën met een drijfkracht van 10 kw; 3) het niet inwilligen van het verzoek tot afwijking van artikel , 2 van titel 11 van het VLAREM; Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, 4 van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroepen beslissing aan de exploitant werd verzonden op 14 februari 2008; Gelet op het feit dat voormeld beroep werd ontvangen op 4 maart 2008 en ontvankelijk werd bevonden op 5 maart 2008; Gelet op het feit dat voormelde beroepsindiener de volgende bezwaren doet gelden: een groot deel van de de weigeringsargumenten in het weigeringsbesluit zijn gebaseerd op beschouwingen die het kader van de vergunningsaanvraag ver overschrijden, voorbeelden hiervan zijn de Noord-Zuid problematiek, honger in de wereld, ontbossing, Europese marktdistorsies gelinkt aan de biogasinstallatie, het Belgisch streefdoel om een bepaald percentage biobrandstoffen te halen, duurzaamheid van projecten met puur plantaardige olie (PPO) en het ruimtebeslag/ grondgebruik in het dichtbevolkte Vlaanderen; deze thema' s zijn belangrijk en actueel, maar vallen ruim buiten de scoop van deze vergunningsaanvraag; de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) gaf een unaniem gunstig advies en bezocht alvorens dit advies te geven de inrichting onder begeleiding van BIOGAS-E en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM); in het beroepschrift gaat men punt per punt in op een aantal bezwaren en knelpunten die in adviezen van verschillende partijen geopperd werden (enkele voorbeelden) : o er is geen coherentie in het beleid indien men vraagt om 33% mest van eigen bedrijf te vergisten, omdat met een vergisting van 20% mest, de inrichting gemiddeld zeer goed zou scoren tussen de reeds vergunde bedrijven in Antwerpen;

5 5 - o de geur van organisch biologisch afval (OBA) zal beperkt worden door een biobed en de opslag van OBA binnen; o het aantal bijkomende transportbewegingen is beperkt, de ingang van het bedrijf werd verlegd richting steenweg, zodat slechts 2 woningen gepasseerd worden alvorens men op de steenweg Malle-Brecht komt, bovendien is de voormalige bocht van 90 door de nieuwe ingang niet meer nodig; o ongeboren mest is volgens EU/1774/2002 en RO/2006/01 toegelaten in vergistingsinstallaties; o op vraag van het agentschap Ruimtelijke Ordening wordt de sleufsilo dichter bij de vergistingsinstallatie aangesloten, om het ruimtebeslag te beperken; o de exploitant zal ingaan op een verkeersplan in samenwerking met de gemeente; o vaste mest en slachtafval zullen niet aanvaard worden, wel categorie 3-materiaal volgens EU/1774/2002; o o er zal een noodfakkel geïnstalleerd worden; de exploitant installeerde een waterzuiveringsinstallatie op zijn lozingspunt, in afwachting van de vergunning om een TREVI biologie te plaatsen; o de aangevraagde installatie heeft een capaciteit van ton en volgens RO/2006/01 is een capaciteit tot ton mogelijk; o door de huidige hoge p r i j s van PPO zou het niet meer rendabel zijn om zulke installatie te doen draaien als men niet voor 100% aan warmterecuperatie kan doen; de weigering van deze vergunning haalt vele inspanningen tussen de landbouwsector, de studiebureaus en de verschillende kabinetten, inclusief die van de Antwerpse deputatie, onderuit; de toetsing van de aanvraag dient aan de vigerende beleidslijnen en voorwaarden in Vlaanderen te gebeuren en niet aan algemene, weinig onderbouwde wereldbeschouwingen; Gelet op het horen op 22 april 2008 door de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie van de aanvrager, die bij dit horen de argumenten van beroeper poogt te weerleggen: - de historiek van het bedrijf wordt geschetst, de inrichting is een pionier op vlak van biovergisting, waar vele instanties ervaring met dit type installatie hebben opgedaan; - de aanvraag beoogt om de capaciteit op te trekken analoog met andere installaties; - er werd op vrijwillige basis een geurstudie door PRG gedaan; - de voedingsmarkt is een fluctuerende markt, er wordt verwezen naar de column van professor Tollens hieromtrent; - er zullen maximaal 22% energiegewassen vergist worden;

6 6 - - de exploitant gaat akkoord met het advies van de afdeling Milieuvergunningen; - het negatieve advies van het college van burgemeester en schepenen in eerste aanleg is volgens de exploitant te wijten aan mondelinge geurklachten (nooit officieel) en de : lozing van water met restanten melk; - qua veiligheid van biogas wordt vermeld dat een fysische explosie onmogelijk is wegens de lage druk, biogas kan lichter of zwaarder zijn dan lucht, afhankelijk van het gehalte methaan; - is akkoord om GSM in cascade te zetten; Gelet op het besluit nr. MLAV1/ van 27 februari 2003 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende enerzij ds het verlenen van de vergunning om een veebedrij f voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011, te veranderen door toevoeging, wij ziging en uitbreiding en anderzijds het weigeren van de vergunning voor een vroegtijdige hermachtiging; Gelet op het ministerieel besluit nr. AMV/ /1001 van 27 september 2003, houdende uitspraak in beroep tegen het besluit van de deputatie van 27 februari 2003, waarbij het besluit van de deputatie gewij zigd wordt en de vergunning verleend wordt voor het veranderen en het verder exploiteren van een veebedrijf, voor een termijn verstrijkend op 27 februari 2023; Gelet op het besluit nr. MLAV1/ van 3 maart 2005 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende enerzij ds het gedeeltelij k verlenen van de vergunning om een veebedrijf, voor een termijn verstrijkend op 27 februari 2023, te veranderen door wij ziging en uitbreiding en anderzij ds de aktename van de in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting; Gelet op het gunstige advies van 27 maart 2008 van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het departement Landbouw en Visserij; Gelet op het voorwaardelij k gunstige advies van 4 april 2008 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

7 7 - Gelet op het gunstige advies van 11 april 2008 van de afdeling Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij; Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 11 april 2008 van de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het agentschap Zorg en Gezondheid; Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 17 april 2008 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie; Gelet op het principieel gunstige advies van 17 april 2008 van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed; Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 22 april 2008 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie; Gelet op de ligging van de inrichting in een agrarisch gebied volgens het gewestplan van Turnhout, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 september 1977; Overwegende dat de inrichting gelegen is op een afstand van: circa 550 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter; circa m van een woonuitbreidingsgebied; circa m van een recreatiegebied; circa 900 m van een parkgebied; (binnen een straal van) circa m van het habitatrichtlijngebied "Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats";

8 8 - Overwegende dat vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met de toepasselijke ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften; Overwegende dat er beroep is ingediend door de exploitant tegen het weigeren van de vergunning, met als voorwerp in hoofdzaak de verandering door wijziging van een vergund veebedrij f met een biogasinstallatie (verlaging van de mestopslag) en de uitbreiding met onder meer een verhoging van de vergistingscapaciteit van ton/jaar tot ton/jaar, 2 biogasmotoren, 1 motor op Pure Plantaardige Olie (PPO), 2 warmtekrachtkoppelingen (WKK) en bijhorende installatieonderdelen; dat het meer bepaald een covergisting van ton/jaar biomassa betreft van mest (minimaal 33%, waarvan ton/jaar mest van eigen bedrijf en circa ton/jaar mest van het bedrijf van de heer Jos Vandenheuvel, Gemeentebos 2, 2390 Oostmalle en/of de heer Jos Van Hoek, Boexhout 1, 2390 Oostmalle), energieteelten en/of landbouwrestproducten (minimaal 27%) en organisch biologische afvalstoffen (OBA's, maximaal 40%); dat de exploitant voortaan stromen dierlijke producten (volgens verordening EU/197/2006) en categorie 111 materiaal (verordening EU/1774/2002) wenst te aanvaarden; Overwegende dat de deputatie de vergunning geweigerd heeft op basis van meerdere algemene argumenten die de concrete milieutechnische situatie overstijgen; dat een aantal van deze argumenten ethische kwesties betreffen; Overwegende dat de mestverwerking de volgende procédés omvat: het verpompen van vloeibare OBA en mes t naar de pasteurisatie; het eventueel voorbehandelen en verkleinen van vaste producten; de menging van de vaste plantaardige biomassa in een voormengput van 100 m 3 ; deze biomassa gaat rechtstreeks naar de vergisters, zonder pasteurisatie; de pasteurisatie van de biomassa (l uur op 70 C) in 3 pasteurisatieketels; de anaërobe vergisting van de biomassa in 2 stappen (vooren navergisting, met een verblijftijd per vergister van

9 9 - telkens ongeveer 25 dagen); de vergisters worden verwarmd met de warmte van de WKK; de aërobe ontzwaveling van het geproduceerde biogas door luchtinjectie; de verbranding van het biogas in 3 gasmotoren met de productie van warmte en elektriciteit; het scheiden van het digestaat met een centrifuge; de recuperatie van de warmte in de mestdrooginstallatie; de productie van mestkorrels in een pelletmolen; de afvoer van vloeibaar digestaat; Overwegende dat er 2 "productielijnen zullen z r ll j n : enerzij ds de vergisting van OBA en energiegewassen die na de pasteurisatie van dierlijk OBA categorie 111 vergist worden in de 2 vergisters van 800 m 3 en hierna gescheiden worden in een dunne en een dikke fractie en anderzijds de vergisting na pasteurisatie van dierlijke producten of OBA die samen met mest vergist worden in een vergister van 800 m 3 en de nieuw te bouwen vergister van 1800 m 3 ; Overwegende dat de exploitant tijdens de procedure een nieuw plan met zeer beperkte wijzigingen heeft ingediend, waarbij de nieuwe sleufsilo zo'n 5 m dichter bij de bestaande vergister werd geplaatst en het groenscherm tot vlak voor de sleufsilo werd uitgebreid; dat de bestaande landbouwbedrijfsgebouwen en de geplande installatie ongeveer evenveel ruimte in beslag zullen nemen; Overwegende dat tijdens een plaatsbezoek op 9 april 2008 van een vertegenwoordiger van de afdeling Milieuvergunningen bleek dat momenteel, ondanks de vergunning voor ton/jaar, de 3 d e vergister die bedoeld was voor de vergisting van bermmaaisel, in gebruik is voor de vergisting van OBA, maïs en mest, waardoor de huidige totale capaciteit reeds zo'n ton/jaar bedraagt; Overwegende dat de geproduceerde warmte van de biogas-wkk' s onvoldoende is om in de winter het digestaat te drogen tot korrels; dat er door de installatie van de PPO-motor hieraan verholpen wordt; dat de exploitant inschat dat er jaarlijks zo'n ton korrels zullen geproduceerd worden;

10 10 - Overwegende dat er 4 sleufsilo's ZlJn voor de opslag van perspulp, graskuil, andere plantaardige OBA en maïs; dat er een bijkomende sleufsilo voor maïs voorzien wordt; Overwegende dat er 2 opslagsilo's van 45 ton voorzien worden voor de opslag van vloeibare plantaardige OBA's en één silo van 45 ton voor dierlijk OBA, dat niet dient gehygiëniseerd te worden; dat men 2 silo's van 100 m 3 voor categorie 111 materiaal en 1 silo van 100 m 3 voor extern aangevoerde drijfmest voorziet; Overwegende dat er een extra biogasmotor van 900 kw voorzien is om het extra biogas te verbranden; dat de bestaande biogasmotor van 300 kw ook dient om een overproductie aan gas te kunnen omzetten in elektriciteit; dat de verbranding van biogas gepaard gaat met de productie van warmte en elektriciteit; dat de geproduceerde elektriciteit verkocht wordt aan de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij; dat de warmte gebruikt wordt voor het verwarmen of koelen van stallen, de pasteurisatie van de biomassa, de verwarming van de vergisters en het gedeeltelijk drogen van het digestaat; Overwegende dat het laden en lossen van vloeibare grondstoffen of afvalstromen via vloeistofdichte snelkoppelingen zal gebeuren; Overwegende dat het geproduceerde biogas ontdaan wordt van zwavel in een aërobe bacteriologische ontzwavelingsinstallatie; dat er nauwelijks vluchtige organische stoffen gevormd worden bij de productie van biogas; dat de kleine hoeveelheid die toch gevormd wordt, zal verbrand worden in de motoren; dat er ammoniak gevormd wordt bij de productie van biogas; dat de kleine hoeveelheid die gevormd wordt, gecondenseerd wordt met het water dat zich in het biogas bevindt; dat het gecondenseerde water met ammoniak terug naar de vergister geleid wordt; Overwegende dat de vervuilde lucht uit de droogsectie afgezogen wordt en door een cycloon en een zuurwasser gevolgd

11 11 - door biofilter, wordt geleid; dat de vervuilde lucht uit de opslagloods voor OBA afgezogen wordt en door een biofilter geleid wordt; Overwegende dat de aanvraag stelt dat alle apparaten, die geluidsbronnen ZlJn, in het gebouw ondergebracht worden en waar nodig zullen individuele apparaten afzonderlijk van geluidswerende beschermingen voorzien worden en/of in een afzonderlijke geïsoleerde ruimte geplaatst worden; Overwegende dat de PPO-motor in een geluidswerende omkasting geplaatst wordt in een loods en dat er bij sluiting van de deuren geen verhoging van het externe geluidsniveau verwacht wordt; Overwegende dat het afvalwater afkomstig van de reiniging van de stallen naar de mestkelders gaat; dat het afvalwater van de bestaande en geplande sleufsilo's over een First-Flush, eveneens naar de mestkelders gaat; dat de inhoud van de mestkelders naar de vergisters gaat; dat vervuild run off water (bedrijfsafvalwater) samen met water van het zuivelbedrij f via een biologische waterzuivering (lozingspunt B, 2m 3/uur, 5m 3/dag, 1000 m 3/jaar)geloosd wordt in een gracht; dat het water van de wasstraat en de First-flush via een KWSafscheider met coalescentiefilter (lozingspunt C, 2m 3/uur, 5m 3/dag, 1000 m 3/jaar) geloosd wordt in een gracht; dat voor de geplande sleufsilo men wil werken met een First-flush, waarbij er een opsplitsing is om geconcentreerd afvloeiwater naar de vergister te sturen en hemelwater via de KWS-afscheider in de gracht te lozen; dat gezien de KWS-afscheider geen impact heeft op BZV (biologisch zuurstofverbruik) en CZV (chemisch zuurstofverbruik) ; Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, 1 0 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid tegen uiterlijk 22 december 2015 een goede toestand van de watersystemen moet worden bereikt; Overwegende dat volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de

12 12 - watertoets, de inrichting gelegen is in het Netebekken; dat de inrichting niet gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied; dat de inrichting gelegen is in een matig grondwaterstromingsgevoelig gebied; Overwegende dat in de bestreden beslissing een waterparagraaf staat waarin is gemotiveerd dat de vergunningsplichtige activiteit geen schadelijke effecten veroorzaakt op het watersysteem en er bijgevolg voldaan wordt aan artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets; Overwegende dat de opslag van biogas zal gebeuren boven de vergisters (3 x 200 m m 3 ) en de opslag van het digestaat (500 m 3 ) ; dat de opslag boven het digestaat gedeeltelijk als capaciteit voor noodgevallen aangewend kan worden; dat er een uitbreiding gevraagd is van de productiecapaciteit met 760 m 3/u tot een totaal van m 3/u; dat indien de volledige capaciteit van de gasopslag benut wordt, het overtollige gas naar de extra motor van 300 kw geleid wordt; dat indien dit niet volstaat, het gas via een waterslot naar een fakkel geleid wordt; dat bij langere storingen de opwarming van de vergisters gestopt wordt en de gasproductie dan daalt; Overwegende dat op het systeem (de vergisters, de gasopslag, de leidingen en de WKK) continu drukmetingen worden uitgevoerd; dat uitgaande van de metingen er automatische sturingsacties kunnen gebeuren; dat er bijkomend dubbele overdruk- en onderdrukbeveiligingen voorzien zijn; dat de maximale bedrijfsdruk 15 mbar is; Overwegende dat alle veiligheidsvoorzieningen omschreven zullen ZlJn in een veiligheidsboek werkplan en dat alle maatregelen zullen afgestemd de hiertoe bevoegde instanties; duidelijk of in een worden met Overwegende dat verwacht wordt dat er door de uitbreiding zo'n 2 à 4 transporten per dag zullen bijkomen;

13 13 - Overwegende dat de straat "Gemeentebos" smal is en het wegdek niet steeds in goede staat is; dat het aangewezen is dat de exploitant in samenspraak met de gemeente een verkeersplan opstelt; dat het aangewezen is dit als bijzondere voorwaarde te formuleren; Overwegende dat het aangewezen is om de OBA's te beperken tot stoffen die voorkomen op een gelimiteerde lijst, zodat het voor iedereen duidelijk is welke afvalstoffen er mogen worden verwerkt; dat het opportuun is dit als bij zondere voorwaarde op te leggen; Overwegende dat de biogasinstallatie steeds verbonden is aan het landbouwbedrij f en het niet aangewezen is dat het zou evolueren naar een louter afvalverwerkend bedrijf/ energieleverancier in agrarisch gebied; dat het opportuun is dit als bijzondere voorwaarde op te leggen; Overwegende dat volgens artikel , 2 de inrichting ontoegankelijk moet zijn voor onbevoegden; dat de inrichting omheind moet zijn met een stevige en voldoende (ongeveer 2 m) hoge afsluiting; dat de inrichting niet volledig omheind is; dat artikel , 2 moet nageleefd worden; Overwegende dat de uitlaatgassen (koolstofdioxide, stikstofoxiden en de resten van onverbrand gas) afgevoerd worden via een vertikale schouw ter vervanging van de huidige horizontale schouw van de bestaande motor van 900 kw; dat het opportuun is dit laatste als bijzondere voorwaarde op te leggen; Overwegende dat de uitlaatgassen van de 2 biogasmotoren en de motor op pure plantaardige olie (PPO), zijnde koolstofdioxide, stikstofoxiden en resten van onverbrand biogas, afgevoerd zullen worden langs een vertikale schouw; dat de emissies van deze motoren moeten voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 5.31 van titel 11 van het VLAREM; dat het aangewezen is dat als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat binnen een termijn van 4 maanden na ingebruikname van de 2 biogasmotoren en de PPO-motor, de exploitant de analyseresultaten verkregen,

14 14 - conform artikel van titel 11 van het VLAREM, in 2 voud moet bezorgen aan de vergunningverlenende overheid en aan de afdeling Milieu-inspectie; Overwegende dat de processen (de opslag van OBA, de mestscheider, de opslag van digestaat) die geurhinder kunnen veroorzaken binnen of overdekt worden opgesteld, dat de sleufsilo ' s afgedekt worden om geurhinder te voorkomen; dat het aangewezen is om dit als bijzondere voorwaarde op te nemen; Overwegende dat de exploitant een geuraudit liet uitvoeren in 2007; dat hieruit bleek dat op de dagen van het geuronderzoek, de geurpluim nog net kon waargenomen worden tot op ongeveer 600 m windafwaarts van het bedrijf; dat als belangrijkste geuremissies de restemissies na de zure wasser ter behandeling van de afvallucht van de droging aangeduid werden; dat een biofilterbed van circa 600 m 2 volgens de geurstudie de meest aangewezen nabehandelingstechniek lijkt; dat het aangewezen is om dit als bijzondere voorwaarde op te nemen; Overwegende dat mogelijke geluidsbronnen van de vergistingsinstallatie de aanzuigopeningen van motoren en ventilatoren zijn; dat voor de motoren en de aanzuigventilatoren voor de droging, geluidsdempende luiken geplaatst worden; dat de uitlaat van de motoren van een gepaste demper wordt voorzien; dat het aangewezen is deze maatregelen als bij zondere voorwaarde te voorzien; Overwegende dat enkel niet verontreinigd hemelwater geloosd mag worden vanuit de silo's naar de gracht; dat het opportuun is dit laatste als bijzondere voorwaarde op te leggen; Overwegende dat het vergistingsproces opgevolgd en gestuurd zal worden door de exploitant, een consultant en een milieuadviesbureau; dat de exploitant 3 jaar ervaring heeft met deze exploitatie en de sturing van het proces volledig zelf in handen heeft; dat ingeval van problemen er een alarmsignaal naar de GSM van de exploitant gestuurd wordt; dat het aangewezen is dat de exploitant of een aangestelde steeds bereikbaar is bij alarm of oproep van de opvolging van de

15 15 - biogasinstallatie voorwaarde; en dit op te nemen als bijzondere Overwegende dat de exploitant een afwijking van artikel , 2 van titel 11 van het VLAREM, betreffende het opstellen van een jaarlijkse nauwkeurige nutriëntbalans, aanvraagt; dat de exploitant hiervoor een gemotiveerde aanvraag moet indienen bij de vlaamse Land Maatschappij; dat er bijgevolg in het kader van de milieuvergunning geen afwijking kan verleend worden; Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico' s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits strikte naleving van de opgelegde bij zondere milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning te verlenen voor een termijn verstrijkend op 27 februari 2023; Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep gegrond te verklaren, de bestreden beslissing op te heffen en de gevraagde vergunning te verlenen; BES L U I T Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Oostmalle, aangetekend tegen het besluit met kenmerk MLAVI/ /kh/ag van 31 januari 2008 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende: l)het weigeren van de milieuvergunning aan de heer Jos Renders r Gemeentebos 6, 2390 Oostmalle, om een veebedrij f en biogasinstallatie, gelegen op hetzelfde adres, op de kadastrale percelen afdeling 2, sectie A, perceelnummers 232, 233e, 237m, 237n, 238 en 239c, te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattende:

16 16 - de wijziging door: de vermindering van de opslag van dierlijke mest met m3 tot een totale opslag van m3, bestaande uit m 3 dierlijke mest in de stallen, 100 m 3 dierlij ke mest in een mestsilo, 75m 3 dierlij ke mest in een mestvaalt, vergisters ( m 3 ), een opslag van m 3 digestaat, 300 m 3 korrels in bigbags en 100 m 3 korrels in bulk; de uitbreiding: met het verhakselen en versnijden van organische afvalstoffen en bermmaaisel met ton tot een totale maximale opslag van ton, waarvan ton bermmaaisel, ton perspulp en 300 ton vaste OBA (organisch biologisch afval); van de installatie voor covergisting tot een maximale vergistingscapaciteit van ton biomassa/jaar (uitbreiding met ton/j aar) bestaande uit minimaal 33% dierlijke mest, minimaal 27% energieteelten en/of landbouwrestproducten en maximaal 40% organischbiologisch afval (OBA) de productie van biogas met een totale opslagcapaciteit van 1600 m' (uitbreiding met 1000 m 3 ) ; 2 mestscheiders met centrifuge: 3 m 3/uur 50 kw (uitbreiding met 1 mestscheider) ; een mestdrooginstallatie van 600 kw (uitbreiding met 310 kw); een pelletmachine van 45 kw (vergund); met de opslag en verwerking van 200 ton dierlijke OBA tot in totaal de opslag en verwerking door pasteurisatie en vergisting van categorie 3-materiaal, met een opslagcapaciteit van 245 ton; met 2 biogasmotoren met elk een nominaal vermogen van 900 kw en elk een elektrisch vermogen van 900 kw en een WKK (warmtekrachtkoppeling) bestaande uit een motor op PPO (puur plantaardige olie) met een nominaal vermogen van kw en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van kw tot in totaal: 3 biogasmotoren waarvan 1 biogasmotor met een nominaal en elektrisch vermogen van 300 kw en 2 biogasmotoren met een nominaal en elektrisch vermogen van elk 900 kw; een WKK bestaande uiteen PPO-motor met een nominaal vermogen van kw en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van kw; met de productiecapaciteit van de biogasinstallatie met 760 m 3/uur tot in totaal m 3/uur; lil met een installatie voor het op druk brengen van het biogas met een geïnstalleerde totale drij f kr a cht van 20 kw;

17 17 - ct met de opslag van gassen in vaste reservoirs tot een totale opslag van ; ct met de opslag van schadelijke stoffen tot een totale opslag van kg; ct met 3 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van elk 20 m 3 en 4 warmtewisselaars bij de motoren van 4 x 5 m 3 (totaal ); met de opslag van 50 m 3 PPo; met de opslag van m 3 groenvoeders ln sleufsilo's tot een totale opslag van m 3 ; 2) het zonder voorwerp verklaren van de aktename van de volgende in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting: de lozing van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider (koolwaterstof-afscheider) met een maximaal debiet van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van run-offwater en water van het zuiverbedrijf, dat geen gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; 3 3 transformatoren van elk transformatoren van kva en 1 kva; kva tot in totaal transformator van 800 een werkplaats voor het nazicht, het herstellen en onderhouden van motorvoertuigen; het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag; de vermindering van de opslag van P3-producten met tot een totale opslag van I, waarvan mazout in een bovengrondse tank en afgewerkte olie in een bovengrondse tank; de uitbreiding met de opslag van P4-producten tot een totale opslag van , waarvan 5 x nieuwe olie en 5 x hydraulische olie, antivries en ontsmettingsmiddel; metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kw; een inrichting voor het behandelen van plantaardige oliën met een drijfkracht van 10 kw; 3) het niet inwilligen van het verzoek tot afwijking van artikel , 2 van titel 11 van het VLAREM, wordt gegrond verklaard.

18 18 - Art. 2. De bestreden beslissing nr. MLAV1/ /kh/ag van 31 januari 2008 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende enerzijds het weigeren van de milieuvergunning aan de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Malle, om een veebedrijf en biogasinstallatie, gelegen op hetzelfde adres, te veranderen door wij ziging en uitbreiding en anderzijds de aktename van de in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting, wordt opgeheven. Art Aan de heer Jos Renders, Gemeentebos 6, 2390 Malle, wordt vergunning verleend, om een veebedrij f en biogasinstallatie, gelegen te 2390 Oostmalle, Gemeentebos 6, op de kadastrale percelen, afdeling 2, sectie A, perceelnummers 232, 233e, 237m, 237n, 238 en 239c te veranderen door wijziging en uitbreiding, als volgt: de wijziging door: de vermindering van de opslag van dierlijke mest met m' tot een totale opslag van m>, bestaande uit m 3 dierlijke mest in de stallen, 100 m 3 dierlijke mest in een mestsilo, 75 m' dierlijke mest in een mestvaalt, vergisters ( m 3 ), een opslag van m 3 digestaat, 300 m 3 korrels in bigbags en 100 m 3 korrels in bulk; de uitbreiding: met het verhakselen en versnijden van afvalstoffen en bermmaaisel met ton tot maximale opslag van ton, waarvan bermmaaisel, ton perspulp en 300 ton (organisch biologisch afval); organische een totale ton vaste OBA van de installatie voor covergisting tot een maximale vergistingscapaciteit van ton biomassa/jaar (uitbreiding met ton/jaar) bestaande uit minimaal 33% dierlijke mest, minimaal 27% energieteelten en/of landbouwrestproducten en maximaal 40% organischbiologisch afval (OBA): de productie van biogas met een totale opslagcapaciteit van 1600 m 3 (uitbreiding met 1000 rrr') ; 2 mestscheiders met centrifuge: 3 m 3/uur 50 kw (uitbreiding met 1 mestscheider) ;

19 19 - een mestdrooginstallatie van 600 kw (uitbreiding met 310 kw); een pelletmachine van 45 kw (vergund); met de opslag en verwerking van 200 ton dierlijke OBA tot in totaal de opslag en verwerking door pasteurisatie en vergisting van categorie 3-materiaal, met een opslagcapaciteit van 245 ton; met 2 biogasmotoren met elk een nominaal vermogen van 900 kw en elk een elektrisch vermogen van 900 kw en een WKK (warmtekrachtkoppeling) bestaande uit een motor op PPO (puur plantaardige olie) met een nominaal vermogen van kw en een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van kw tot in totaal: 3 biogasmotoren waarvan 1 biogasmotor met een nominaal en elektrisch vermogen van 300 kw en 2 biogasmotoren met een nominaal en elektrisch vermogen van elk 900 kw; een WKK bestaande uiteen PPO-motor met een nominaal vermogen van kw en een bij horende generator met een elektrisch vermogen van kw; met de productiecapaciteit van de biogasinstallatie met 760 m 3/uur tot in totaal m 3/uur; met een installatie voor het op druk brengen van het biogas met een geïnstalleerde totale drij fkracht van 20 kw; met de opslag van gassen in vaste reservoirs tot een totale opslag van ; met de opslag van schadelijke stoffen tot een totale opslag van kg; met 3 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van elk 20 m 3 en 4 warmtewisselaars bij de motoren van 4 x 5 m' (totaal ); met de opslag van 50 m 3 PPO; met de opslag van m 3 groenvoeders in sleufsilo's tot een totale opslag van m 3 ; 2. De aktename van de volgende in klasse 3 ingedeelde onderdelen van de inrichting: de lozing van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider met een maximaal debiet van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het behandelen van run-offwater en water van het zuiverbedrijf, dat geen gevaarlijke stoffen bevat, met een effluent van 2 m 3/uur, 5 m 3/dag en m 3/jaar; 3 transformatoren van elk kva tot in totaal 3 transformatoren van kva en 1 transformator van 800 kva;

20 20 - een werkplaats voor het nazicht, onderhouden van motorvoertuigen; het het wassen van maximaal 9 voertuigen per dag; herstellen de vermindering van de opslag van P3-producten met tot een totale opslag van , waarvan mazout in een bovengrondse tank en afgewerkte olie in een bovengrondse tank; de uitbreiding met de opslag van P4-producten tot een totale opslag van , waarvan 5 x nieuwe olie en 5 x hydraulische olie, antivries en ontsmettingsmiddel; metaalbewerkingstoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 10 kw; een inrichting voor het behandelen van plantaardige oliën met een drijfkracht van 10 kw; en 3. Het verzoek tot afwijking van artikels , 2 van titel 11 van het VLAREM wordt niet ingewilligd. Art De in artikel 3, 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van onderhavige vergunning. 2 In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 3, 1 bedoelde vergunning, een bouwvergunning nodig is krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 wordt onderhavige milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in 1 wordt de aanvangsdatum van de termijn van ingebruikname in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven. 3 - Wordt de in 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 3, 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

MLAV1/ /RP/si

MLAV1/ /RP/si /RP/si OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SEPPIC BELGIE MET BETREKKING TOT EEN ALKOXYLATIEFABIEK, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, SCHELDEDIJK 50, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het feit dat op datum van 23 november 1992 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht; 2/MLAV1/9200000667/KB/ian. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN PELKMANS-VAN BOUWEL JOZEF VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2323 HOOGSTRATEN (WORTEL), LANGENBERG 52A. De bestendige

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLWV/09-17/ES/JDN VAN 6 AUGUSTUS 2009 VAN DE DEPUTATIE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /PISA. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT DE MILIEUTECHNISCHE

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Marc De Buck, wnd. voorzitter Besluit van de Bestendige Deputatie Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina

Nadere informatie

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26.

HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. 2/MLAV1/9300000324/HWM/LO. Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN MATTHIJSSEN HERMAN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2960 BRECHT, HOEKSTRAAT 26. De bestendige deputatie van de Provincieraad

Nadere informatie

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen

2/MLAV1/ /JB/AB Milieuvergunningen 2/MLAV1/9300000113/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN - BLOKVELD G-200. De bestendige deputatie

Nadere informatie

MLVER/9800000164/PAG/sdv

MLVER/9800000164/PAG/sdv MLVER/9800000164/PAG/sdv HOUDENDE GEDEELTELIJKE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN N.V. EEG SLACHTHUIS VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2800 MECHELEN, SLACHTHUISLAAN 1. De bestendige deputatie

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/ /1001

VLAAMSE REGERING AMV/ /1001 VLAAMSE REGERING AMV/000151017/1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.9.2.1BIS, 1 EN 2, VAN TITEL 11 VAN

Nadere informatie

Vlaamse Regering : ~ AMV /1 004/B

Vlaamse Regering : ~ AMV /1 004/B J' Vlaamse Regering : ~............ AMV1000143935/1 004/B Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1011 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00004172/1011 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV HALTERMANN, EXPLOITANT

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

VLAAMSE REGERING. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV TIMCAL BELGIUM, APPELDONKSTRAAT 173, 2830

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/ /1007B

VLAAMSE REGERING AMV/ /1007B VLAAMSE REGERING AMV/000139540/1007B BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER DE BEROEPEN AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. M03/46003/23312/A/5/ LDR/HD

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /crbo. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. AGFA-GEVAERT MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING

Nadere informatie

MLAV1/ /RP/bd

MLAV1/ /RP/bd /RP/bd OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT DE BUTVAR SOLVENT AFDELING, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 627 - SCHELDELAAN 460. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLAV1/0100000089/RTH/vive

MLAV1/0100000089/RTH/vive /RTH/vive OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VERALU MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR HET VERVAARDIGEN VAN RAMEN EN DEUREN, GELEGEN TE 2580 PUTTE (BEERZEL), KONINGSBAAN 86, EN OVER DE MELDING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0117/KADC BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA BIOGAS DE BIEZEN, BVBA DAK

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37011/206/2/A/1 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente Pittem Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad Gegevens

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1000

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1000 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00068315/1000 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. D/PMVC/05L07/05262

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2321 HOOGSTRATEN (MEER), SLUISKENSWEG 10. Besluit /hs. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE BVBA VEVAR MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF,

Nadere informatie

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.);

veranderen door uitbreiding met : - de lozing van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (R 3.3.); MLVER/9600000236/JVDM/bd HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN NV GRALEX VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, KRUIBEEKSESTEENWEG 227. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLVER/ /RTH/AG/sdv

MLVER/ /RTH/AG/sdv MLVER/9700000006/RTH/AG/sdv HOUDENDE AKTENEMING VAN EEN MELDING VAN ZWAN/HARTOG-UNION A DIVISION OF UNILEVER BELGIUM N.V. VOOR HET VERANDEREN VAN EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2900 SCHOTEN, BRECHTSEBAAN 913.

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /gvda. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren, toegevoegd lid Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Hilde Bruggeman, Eddy Couckuyt, leden referte betreft

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0104/ELSL/kadc BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV COLOMBUS-HTC, BVBA AFVALSTOFFEN

Nadere informatie

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking

AMV/ /1000. Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking Vlaamse Regering AMV/000157671/1000 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door de bvba DTN Team, Bisschopslaan

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0053/KADC/inge BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden Albert De Smet, provinciegriffier

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23 september 2011 ingediend door de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillisvergadering

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ddj. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV GALLIBEL MET BETREKKING TOT EEN GRONDWATERWINNING

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 01 december 2011 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

::7 :.~~~ AMV/ /1027

::7 :.~~~ AMV/ /1027 VLAAMSE GEMEENSCHAP ::7 :.~~~ n~ AMV/0006370/1027 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV KANEKA BELGIUM,

Nadere informatie

AMV/ /1005. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

AMV/ /1005. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00137694/1005 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP VAN MASSCHELIN-VANDEWALLE AANGETEKEND TEGEN

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Wnd. voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0300000006/gvda - ak OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BP CHEMBEL MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2440 GEEL, AMOCOLAAN 2. De bestendige deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/pn.

MLAV1/ /MV/pn. MLAV1/9900000038/MV/pn. HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (TECHNISCHE EENHEID X - POLYETHEREENHEID), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 - SCHELDELAAN

Nadere informatie

AMV/ /1006. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

AMV/ /1006. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE REGERING AMV/00012112/1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.45.1.3, 3 VAN TITEL

Nadere informatie

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60.

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2620 HEMIKSEM, G. GILLIOTSTRAAT 60. Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV PROVIRON INDUSTRIES MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING,

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025

VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025 VLAAMSE REGERING AMV/00034579/1025 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.33.0.3, 3 VAN TITEL

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING AMV/00071942/1014B

VLAAMSE REGERING AMV/00071942/1014B VLAAMSE REGERING AMV/00071942/1014B BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. MLAV1/08-209 VAN 27 AUGUSTUS

Nadere informatie

AMV/ /1011 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

AMV/ /1011 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Vlaamse Regering AMV/00019247/1011 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.45.1.2, 1, 2, en 5.45.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door bvba Van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00001147/1026 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/08-100/jdn. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV FINA ANTWERP OLEFINS MET BETREKKING

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV!000126707!1000

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV!000126707!1000 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV!000126707!1000 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN LANDBOUW HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. 082!44081/74!1!A/l!BL!VC VAN 24

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit /kh/mige. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER VERSTRAELEN GUY MET BETREKKING TOT

Nadere informatie

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd;

Gelet op het M.B. d.d. 26.11.1996 waarbij in beroep het besluit d.d. 30.5.1996 van de Bestendige Deputatie wordt bevestigd; Dossiernummer 7C/37010/2/1/M/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. TACK TRUCK- EN TANKCLEANING voor een inrichting

Nadere informatie

MLAV1/ /FL/DL

MLAV1/ /FL/DL /FL/DL OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. CAMPI PRESS MET BETREKKING TOT EEN DRUKKERIJ, GELEGEN TE 2480 DESSEL, KASTELSEDIJK 58, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE. De bestendige

Nadere informatie

AMV/ /1 048/C. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

AMV/ /1 048/C. De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, VLAAMSE REGERING AMV/0004896/1 048/C Besluit van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.20.2.2, 1, van titel 11 van het VLAREM,

Nadere informatie

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM

Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM Milieuvergunningsaanvraag 1 ste klasse VLAREM COGEN ENERGY / VAMO BVBA Ter Poperenweg 7 8560 MOORSELE Informatievergadering OC De Stekke Moorsele 5 januari 2010 Voorwerp van de aanvraag volgens VLAREM-definities

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0300000171/AK/fs BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER MATHIJSSEN JOHANNES MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002

...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/ /1002 ...1) Vlaarnse Regering ~ AMV/00062161/1002 Besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, eerste zin, van

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER/07-56/mavb. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE HEER LEENAERTS JAN MET BETREKKING

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Carina Van Cauter, leden

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLAV1/0400000037/MV/gm BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET

Nadere informatie

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

AMV/ /1024. Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd; AMV/0002636/1024 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel 11 van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer, Waarnemend voorzitter Besluit van de Deputatie Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman,

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen vergadering van 18 oktober 2012 aanwezig Denys André, gouverneur-voorzitter Vercamer Alexander De Buck Marc Hertog Peter Dauwe Jozef Couckuyt Eddy

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1006

VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1006 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00066228/1006 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV ACB, VOSMEER 3, 9200

Nadere informatie

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600.

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725, SCHELDELAAN 600. Besluit /MV. Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2012-0014/SAPI-mb BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV INEOS MANUFACTURING BELGIUM

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990 en 12 december 1990;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990 en 12 december 1990; 2/MLAV1/9200000531/JB/AB Milieuvergunningen HOUDENDE VERGUNNING AAN N.V. BASF ANTWERPEN VOOR HET EXPLOITEREN/VERANDEREN VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN. De bestendige deputatie

Nadere informatie

AMV/OOO 13008/ De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

AMV/OOO 13008/ De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, AMV/OOO 13008/1 005 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 4.2.1.3, 3, van titel II van het VLAREM ingediend door

Nadere informatie

Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~ " "~ AMV/000151415/1004

Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~  ~ AMV/000151415/1004 Vlaamse Regering.:~~~= '~~ = :n~ " "~ AMV/000151415/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit van de deputatie

Nadere informatie

Besluit van de Bestendige Deputatie

Besluit van de Bestendige Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig Herman Balthazar, gouverneur-voorzitter Marc De Buck, Alexander Vercamer, Ivan Verleyen, Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren, Georges De Langhe,

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLWV-2011-0042/GVDA/age BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER-2011-0108/SAPI BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN NV AIR LIQUIDE LARGE INDUSTRY MET

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

AMV/ /1001 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

AMV/ /1001 DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Vlaamse Regering AMV/ 000150449/1001 Ministerieel besluit houdende uitspraak over een aanvraag tot afwuking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel 11 van het VLAREM, ingediend door nv Total Belgium voor een

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie Directie Leefmilieu dienst Milieu- en natuurvergunningen aanwezig Alexander Vercamer wnd.-voorzitter Besluit van de Deputatie Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden referte betreft

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen straat en nummer Dorpsstraat 99 postnummer en gemeente 2940 Stabroek

Nadere informatie

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen NV Total Petrochemicals Antwerpen Haven 343 - Scheldelaan 2-4 Antwerpen 2030 Antwerpen 3 datum kenmerk MLOV/07-91/ES - Poststuk 07-65056 contactpersoon

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLVER-2014-0052/KRHO-MB Dienst Milieuvergunningen Departement Leefmilieu BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV UMICORE MET BETREKKING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 2 december 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

36008/127/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 36008/127/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag VANDEMOORTELE IZEGEM, Prins Albertlaan 12 8870 te Izegem tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-26062008 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/26/1/A/7 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen

Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen Gewestdirectie Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen MLVER/0300000188/ES. BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV MOONS MET BETREKKING

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen /ES. BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN. De deputatie van de provincie

Nadere informatie

Vlaamse Regering ::J..~-

Vlaamse Regering ::J..~- Vlaamse Regering ::J..~-..~tr Ij' AMV/000136715/1004 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.17.2.1, 3, van titel

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. Dossiernummer 36006/13/2/M/4 Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. SADEF voor een inrichting gelegen Bruggesteenweg 60 8830

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009

Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 januari 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

AMV! !1038. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

AMV! !1038. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV!0004570!1038 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV BP CHEMBEL, AMOCOLAAN

Nadere informatie

~~.~ AMV/ /1004

~~.~ AMV/ /1004 VLAAMSE GEMEENSCHAP ~~.~ AMV/0002645/1004 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE N.V. AQUAFIN, DIJKSTRAAT

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37010/91/2/W/2 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. A&S ENERGIE gelegen te Nieuwenhovestraat 5

Nadere informatie

37007/21/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

37007/21/1/A/2. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 37007/21/1/A/2 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer NOPPE ANDRE voor het verder exploiteren en uitbreiden van een inrichting gelegen te MEULEBEKE. De

Nadere informatie

)"1 = Vlaamse Regering :~~"= , " AMV/ /1000

)1 = Vlaamse Regering :~~= ,  AMV/ /1000 ,n,-, " Vlaamse Regering :~~"= )"1 = AMV/000157095/1000 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 5.32.10.2, 1, 1,

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (MILIEUTECHNISCHE EENHEID XIV - KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507 -

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING. AMV/0000126l/l03lB

VLAAMSE REGERING. AMV/0000126l/l03lB VLAAMSE REGERING AMV/0000126l/l03lB BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJKING VAN ARTIKEL 5.2.3BIS.1.26, l, 1, EN 7, VAN TITEL

Nadere informatie