Oostzaan Buiten gewoon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oostzaan Buiten gewoon"

Transcriptie

1 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gem GES -8 FEB Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, AA Wormer Telefoon Fax E-maii Internet p/a Postbus AA WORMER Uw kenmerk / Uw brief Beleid en regie Ons kenmerk Datum 6 februari Onderwerp Reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op het exploitatieoverzicht van De KunstGreep Behandelend ambtenaar M. ten Brink Afdeling Beleid en regie Geachte raadsleden, De heer S.G.R. Julius van de fractie JULIUS heeft tijdens de vergadering van de gemeenteraad op maandag 23 januari verzocht om het exploitatieoverzicht van De KunstGreep, dat is besproken tijdens de collegevergadering van dinsdag 6 december 2011, te agenderen voor de eerstvolgende informatieronde en te voorzien van een reactie van het college van burgemeester en wethouders. Hierbij doen wij u onze reactie op het exploitatieoverzicht van centrumcomplex De KunstGreep toekomen. De KunstGreep heeft te maken met een exploitatietekort. Het exploitatieoverzicht maakt een aantal knelpunten van De KunstGreep inzichtelijk. In 2011 zijn wij gestart met het onderzoeken van mogelijke oplossingen van de knelpunten om het exploitatietekort terug te dringen. Hieronder volgt een toelichting. Kapitaallasten Er is een overzicht gemaakt van de verdeling van de kapitaallasten per onderdeel van De KunstGreep. Er zijn geen mogelijkheden om de kapitaallasten te veranderen. Energie De energielasten van het centrumcomplex vallen een stuk hoger uit dan begroot. Bovendien functioneert de klimaatbeheersing van De KunstGreep al vanaf het begin niet naar behoren. De memo die wij u stuurden met betrekking tot de energielasten van De KunstGreep beschrijft de oorzaken van de hoge energierekening en de acties die zijn ondernomen om de kosten te verlagen. De memo vindt u in de bijlage bij deze brief. Theaterzaal Naar aanleiding van de (aangehouden) motie 'nr. 36 Programmabegroting 201 2' om de samenwerking met het Zaantheater op te schorten en andere vormen van samenwerking te

2 onderzoeken, heeft in december 2011 een overleg tussen de gemeente en het Zaantheater plaats gevonden. Daarin is besloten de samenwerking met het Zaantheater met betrekking tot de professionele theaterprogrammering van De KunstGreep vanaf september te stoppen. De gemeente gaat in de komende maanden samen met een werkgroep van enthousiaste, Oostzaanse vrijwilligers bekijken welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van de theaterprogrammering en zaalbezetting van de theaterzaal. Huurovereenkomsten Van een aantal gebruikers van de KunstGreep bestaan er geen ondertekende huurovereenkomsten. Het gaat daarbij met name om de huurders met een maatschappelijke taak (Radio 9, Straathoekwerk en De Bieb). De afspraken met de betreffende huurders zijn daarom niet altijd even helder. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2012 zijn alle huurovereenkomsten ondertekend. Wel willen wij hierbij opmerken dat de huurders met een maatschappelijke taak geen marktconforme prijs betalen voor het gebruik van de betreffende ruimtes. Dit is ook niet mogelijk, anders zouden deze functies - die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Oostzaan - ophouden te bestaan. Beheer sportzaal De gemeente is in gesprek met het bestuur van De Greep over de bestaande overeenkomst, waarin is vastgelegd dat De Greep het beheer van de sportzaal overdraagt aan de gemeente. De inspanningen van de gemeente zijn erop gericht het eigendom van de sportzaal te verkrijgen en het beheer van deze zaal op zich te nemen. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders. R. Schaatsbergen secretaris Bijlage: Brief aan raad energie KunstGreep d.d. 1 O januari 201 2

3 Aan de raad van de gemeente Oostzaan Kerkbuurt BD Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, AA Wormer Telefoon Fax Internet Uw kenmerk / Uw brief Gebied en wijkzaken Ons kenmerk 12/ Datum 10 januari Onderwerp Energie in de Kunstgreep Behandelend ambtenaar M. StatTI Afdehng Gebied en wijkzaken Geachte raad, Hierbij willen wij u graag informeren over de energie in de Kunstgreep. Hieronder volgt de uitwerking van het verloop van het bouwproces van de Kunstgreep en de daarbij horende bouwfysische consequenties. Historie Kunstgreep De Kunstgreep is een uniek multifunctioneel gebouwencomplex met een bijzondere ontstaansgeschiedenis wat teruggaat naar het jaar Belangrijke doelstelling van het centrumplan was de levendigheid van het centrum te vergroten. Het nieuwe gemeentehuis, met de gezamenlijke te realiseren voorzieningen, in combinatie met het aangrenzende plein, dienen de functionele en sociale voorwaarden te scheppen voor deze levendigheid overdag en 's avonds en waar mogelijk te stimuleren. In de raadsvergadering van 21 november 2001 heeft de raad besluiten genomen over: 1. Vaststelling functioneel Programma van eisen nieuw gemeentehuis 2. integratie nieuw gemeentehuis en Dorpshuis de Greep 3. parkeerproblematiek in relatie tot Gentrumplan 4. winkelstructuur in relatie tot het centrumplan 5. vaststellen financieel kader Centrumplan Functioneel Programma van Eisen In dit advies gaan we verder in op ad 1 het functioneel Programma van Eisen d.d. 20 juni 2001 als basis voor de herontwikkeling van het gemeentehuis met een maximaal oppervlakte van 2200 m2 bvo; Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

4 In het PvE zijn gebruikseisen, functies en prestaties, interne voorwaarden, beeldverwachtingen, externe eisen en voorwaarden, relatiediagram en een ruimtebehoefte schema vastgelegd. Het PvE is tot stand gekomen in nauw overleg met projectgroep 1, het managementteam, de ondernemingsraad en het college van B&W. Dit PvE is gebruikt als basis voor het uiteindelijke Programma van Eisen "uitwerking op gebouwniveau " van 1 5 januari De te realiseren functies zijn met oppervlakte vastgelegd in het PvE op gebouwniveau. Tevens zijn in dit programma de "standaard"te hanteren eisen met betrekking tot installaties opgesteld te weten: Bouwfysische condities _ het gebouw dient aan alle overheidsvoorschriften te voldoen en de voorkeur gaat uit naar een gebouw dat weinig energie gebruikt. Bij voorkeur sluiten de energievoorzieningen aan bij huidige subsidiemogelijkheden; - het gemeentehuis wordt voorzien van de gebruikelijke installaties voor luchtbehandeling en koeling. Uitgangspunten milieubewust en onderhoudsbewust bouwen -het ontwerp van het gebouw en installaties dient eenvoudig en kostentechnisch gunstig onderhouden mogelijk maken. - De gemeente Oostzaan heeft een voorkeur voor Groene stroom en alternatieve milieuvriendelijke stroomvoorzieningen, zoals zonnecollectoren, warmteterugwinning en gelijke. Architectenkeuze Er zijn een drietal architecten benaderd voor het maken van een schetsontwerp, dit zijn: l.lnbo 2.Quist Wintermans 3.Roy Gelders In een Memo van Kats en Waalwijk aan de stuurgroep Centrumplan Oostzaan d.d. 25 maart 2002 zijn de beoordelingen van de verschillende schetsontwerpen samengevat en beoordeeld op verschillende aspecten programma, budget alsmede signalering onderhouds en energiekosten. pag. 2/9

5 Samenvatting Inbo Quist Roy Gelders PvE Overschrijding budget Onderhoud Energieverbruik Nagenoeg compleet Door eenvoudige detaillering en materiaalgebruik onderhoud binnen redelijke grenzen mogelijk Relatief veel gevelopp. Energieverlies echter goede verhouding open/gesloten gevels Prognose acceptabel energieverbruik gezien gebouw grootte Nagenoeg compleet, echter ongunstige verhouding bruto/netto vloeropp Redelijk compacte gebouwvormen, onderhoud binnen redelijke grenzen mogelijk, echter grote glasvlakken en glazen koepels boven entreehal Veel energieverlies door grote hoge entreehal met glazen kap, door grote gebouwopp geen optimaal efficiënt energiegebruik te verwachten Nagenoeg compleet. echter zeer ongunstige verhouding bruto/netto vloeropp Theater en glazen overkapping entreehal zeer hoge onderhoudskosten. overige gebouwdelen binnen redelijke grenzen. Veel energieverlies door grote hoge entreehal met glazen kap, door grote gebouwopp geen optimaal efficiënt energiegebruik te verwachten Voor de keuze van architect waren de volgende gegevens van belang 1. de uitkomst van de enquête op de informatie avond 2. de uitkomst van de enquête onder 75 willekeurige bewoners van Oostzaan 3. het standpunt van het college Alles afwegende heeft de stuurgroep de voorkeur gegeven aan het plan van Roy Gelders met twee voorwaarden: a. de integratie met de Greep moet beter tot uitdrukking komen in het plan b. het plan moet binnen budget ontworpen worden Het college van B & W heeft dit advies van de stuurgroep overgenomen en heeft Roy Gelders de opdracht gegund. pag. 3/9

6 Relevante data datum IVlaart 2003 onderwerp de wethouder verzoekt stillegging ontwerpfase, echter besluit om definitief ontwerp (DO) af te ronden Augustus 2003 November 2003 Februari 2004 gereedkomen concept DO en bespreking in ontwerpteam (toetsing aan PvE) ^ ^ stilleqginq alle werkzaamheden raadsbesluit centrumplan doorzetten conform programma echter onderzoek naar mogelijke bezuinigingen Maart / april 2004 onderzoek naar mogelijke integratie met bibliotheek juni /augustus 2004 bespreking kostenraming DO tussen architect en Kats en Waalwijk met opdracht aan architect om ontwerpambitie bij te stellen teneinde kosten op budgetniveau te brengen. In november 2004 is de projectgroep 1 geïnformeerd over de bevindingen van de toetsing van het definitief ontwerp van het Centrumplan en worden geadviseerd om de besteksfase conform de nota van vaststelling in te gaan. Als bijzondere aandachtspunten zijn genoemd o.a. : - het glazen atriumdak is een zeer kostbare oplossing met mogelijk nadelige geluidsinvloeden. Klimaattechnisch is het atrium ontworpen als een licht verwarmde buitenruimte. Aangezien het atrium vanwege doorgaande integraties meer en meer directe gebruiksfuncties krijgt dient aan de aspecten klimaat en geluid aandacht te worden besteed. De architect heeft aangegeven dat wijzigingen van het ontwerp van dit dak voor hem niet acceptabel is. - Voor de basis klimaatinstallaties ten behoeve van de kantoorruimten is ontwerptechnisch vooralsnog rekening gehouden met een zogenaamd VRF-systeem dat beantwoordt aan het programma van eisen. De installatie adviseur heeft een voorstel de verwarming en koeling van de kantoorruimte in een vloerverwarming/koeling op te nemen, hetgeen door gebruikers als een zeer comfortabel klimaatsysteem wordt ervaren met normaliter een lager energieverbruik. Daarnaast zijn wij (K&W), na overleg met ambtelijk projectleider, met een installatiebedrijf in gesprek om te onderzoeken of een 4 pijps inductiesysteem budgetneutraal kan worden toegepast. In december 2004 heeft de Kats en Waalwijk groep geadviseerd om af te zien van het aanbestedingsbeleid voor de klimaatinstallaties en bureau Thermos de opdracht te gunnen als bouwpartner in het team plaats te nemen voor verder ontwerp, uitwerking en uitvoering van de gebouwinstallaties. Door inschakeling van Thermos zouden we binnen budget kunnen werken, waarbij een hoger nivo van klimaatinstallaties wordt gerealiseerd dan het pag.4/9

7 luchtbalans raadszaal en een beknopte handleiding van de ruimtethermostaten. Thermos heeft het voorstel gedaan dat zij de kosten voor arbeid betalen en de gemeente de kosten van het materiaal betaalt. De kosten voor de gemeente voor materiaal zullen maximaal 3000, - bedragen. Deze kosten worden gedekt door het budget voor het Gebouwenbeheer. Wij verwachten dat als de verbeterpunten zijn uitgevoerd de klimaatbeheersing op orde is. Voorgeschiedenis aanbesteding energie Sinds nam Gemeente Oostzaan 100 % groene stroom af van het Afval Energie Bedrijf. Deze energie kwam mede uit de afvalverbranding van het afval van de inwoners van de gemeente Oostzaan. Door problemen met de centrales in 2009 heeft de toenmalige energieleverancier A.E.B aangegeven te gaan stoppen met de leverantie van elektriciteit per aan alle externe partijen. Zij hebben dit ruimschoots van te voren aangegeven zodat het voor ieder mogelijk was nieuwe leverancier te zoeken. A.E.B, verzorgde de levering van elektriciteit aan diverse gebouwen in bezit van de gemeente waaronder de Kunstgreep, maar ook de elektra ten behoeve van pompen, gemalen, VKRI (verkeerslicht regelinstalatie) en diverse marktkasten. Via Stichting Rijk is er een gezamenlijk project gestart met als doel een nieuwe energieleverancier voor diverse gemeentes. Met het gezamenlijk aanbestedingstraject (waarvan De Gemeente Heemstede, Oostzaan, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zandvoort elektriciteit aanbesteden) verwachtte Stichting RIjK prijsvoordeel te halen door schaalvergroting. Door de overgang naar kwartaalnota's is er tevens een verlaging van de administratiekosten. Er zijn drie inschrijvingen binnengekomen: 1. Ongeldige inschrijving van een partij 2. Greenchoice heeft de inschrijving met de laagste prijs ingediend 3. De andere aanbieder was Trianel Energie te Maastricht Op 1 6 december 2010 heeft de gemeente de overeenkomst met de firma Greenchoice voor levering van 1 00 % duurzame energie ondertekend (zie ook mantel Intergemeentelijke Europese openbare aanbesteding voor levering van elektriciteit van ). Al dan geen besparing Stichting Rijk heeft tijdens de aanbesteding becijferd dat we jaarlijks circa aan energiekosten zouden besparen. Met de aanbesteding is er gekozen voor een prijzenstructuur op basis van de APX ENDEX met een vaste opslag. De opslag is aanbesteed en de elektriciteitstarief is afhankelijk van de beurs. De afgelopen periode zijn er internationaal ontwikkelingen geweest. Dit heeft geleid tot veel onrust op de energiemarkt met een negatief effect op de prijzen. Toen de eerste factuur van Greenchoice voor het gebouw de Kunstgreep binnen kwam bleek deze echter een fors hoger bedrag te zijn dan de factuur van A.E.B, van vorig jaar die maand. Dit terwijl het verbruik nagenoeg gelijk was. (zie ook tabel energierekeningen de Kunstgreep pag. 6/9

8 ontwerp van de SchreuderGroep (makers van de installatietechnische bestekstukken). Dit advies wordt overgenomen door de Gemeente Oostzaan. De SchreuderGroep heeft op 21 december 2004 haar werkzaamheden stilgelegd door het besluit hierboven en in een schriftelijke reactie aangegeven dat zij niet tevreden zijn met deze gang van zaken en tevens aangegeven slechte ervaringen te hebben met de gekozen installateur. In januari 2007 is het pand de Kunstgreep opgeleverd en in gebruik genomen door de verschillende partijen (gemeente, theater, bibliotheek, politiepost etc.) Het samenvoegen van verschillende maatschappelijke functies is een uniek concept. Echter door de verschillende wensen en openingstijden (ook 's avonds en in het weekend) is het instellen van de juiste kloktijden essentieel voor het energieverbruik. Exploitatie In 2007 is er een exploitatie overzicht gemaakt (besloten collegevergadering van 11 september 2007) In dit overzicht in bijlage G zijn er verwachte kosten voor gas, water en elektra in 2007 van en in 2008 en 2009 van begroot. Deze zijn uiteindelijk als aanname neergezet op Het exploitatieoverzicht is nooit aangepast aan de werkelijke gemaakte kosten. De verwachte kosten voor energie in 2011 zijn: gas netbeheer gas energie (incl energiebelastmg) netbeheer energie totale kosten gas en elektra Wij zullen dit meenemen in de P&G cyclus. Thermos Al sinds de oplevering van het pand zijn we met de firma Thermos bezig het klimaat in de Kunstgreep voor een ieder zo geriefelijk mogelijk te maken. Veel zaken zijn in de loop van de tijd aangepast / opgelost, een aantal ruimtes blijft echter niet goed beheersbaar. Dit en het forse energieverbruik is uitgangspunt geweest voor bureau EPA Plan om een onderzoek te starten en mogelijke verbeterpunten aan te geven. Het bureau is door de gemeente Oostzaan ingeschakeld om een onafhankelijk advies te krijgen. Het rapport was leidraad in de gesprekken met de firma Thermos. Gonclusie van het rapport is dat er op zich een kwalitatief goede installatie aanwezig is, dat deze echter qua projectie (instellingen) een aantal tekortkomingen heeft die, mits projectmatig aangepakt, opgelost kunnen worden. In juni heeft dit geresulteerd in samenwerking tussen EPA Plan en Thermos om de verbeterpunten beschreven in het rapport aan te pakken. Deze punten zijn de laatste in de rij van mogelijke oplossingen om de klimaatbeheersing onder controle te krijgen. Vooral controle van de regelinstallatie en juiste omschakeling van zomer en winterstand van de installatie moeten tot een verlaging van energie verbruik leiden. Daarnaast worden er extra afzuigroosters geplaatst, extra radiator in de postkamer en geluidmetingen, inregeling pag. 5/9

9 ). Wij hebben direct bij Stichting Rijk gevraagd hoe het l<an dat - terwijl zij beweert met deze leverancier een besparing te bewerkstelligen - er nu in de praktijk blijkt dat meer betaald moet worden ten opzichte van vorig jaar. Stichting Rijk gaf in 1ste instantie aan dat dit zou komen door de schommelende energiebeurs. Dit heeft echter wel effect op het bedrag, maar kan dit nooit de hoofdreden zijn van deze overschrijding. Na verschillende gesprekken blijkt nu dat Stichting Rijk vergeten was te rekenen met de energiebelasting(40%). Bij de aanbesteding is gekeken naar aanbieder met het laagste tarief, de energiebelasting is een vastgesteld bedrag en dus bij alle aanbieders gelijk (en meegenomen in de aanbesteding bij alle partijen). Stichting Rijk heeft ons met de voorgestelde besparing per jaar onjuist ingelicht. Meerdere gemeenten die mee hebben gedaan aan de aanbesteding hebben Stichting Rijk om opheldering gevraagd. Op dinsdag 20 september was er een overleg tussen Stichting Rijk/ Greenchoice en de diverse gemeentes agenda punten waren: Evaluatie aanbesteding elektriciteit Switchen Facturatie Prijsstelling Eind oktober 2011 hebben we nogmaals aan Stichting Rijk gevraagd of het mogelijk is nu rekeninghoudend met de energiebelasting een nieuwe berekening aan te leveren van de te verwachtte besparing. Deze berekening (onder voorbehoud) gaat nu uit van een mogelijke besparing van op jaarbasis. Rijk geeft aan dat er pas een echte vergelijking kan plaatsvinden als de jaarafrekening binnen is, omdat Greenchoice met voorschotten rekent. Echter, de Kunstgreep is grootverbruiker, wat inhoudt dat de meters op afstand worden uitgelezen en er maandelijks het verbruik wordt afgerekend. Om een goed inzicht te krijgen is er een overzicht gemaakt van de energierekeningen van de Kunstgreep Uit dit overzicht blijkt dat we tot en met de factuur van september meer betalen in vergelijking met Dit terwijl het verbruik en energiebelasting lager zijn. We verwachten dan ook voor de totale levering van elektriciteit op basis van de cijfers van de Kunstgreep geen besparing, (zie tabel volgende bladzijde) Wanneer de jaarafrekening binnen is en de totale kosten bekend zijn van alle gemeentelijke panden e.d., stellen we voor Stichting Rijk om opheldering te vragen over de ontstane situatie (als de voorgestelde besparing over alle gemeentelijke panden tezamen niet gehaald wordt). pag. 7/9

10 Gas Per zijn we met de Gemeente Oostzaan en de Gemeente Wormerland via een gezamenlijk inkooptraject met Stichting Rijk overgestapt naar een andere gasaanbieder. De nieuwe aanbieder zou een kleine kostenbesparing opleveren. Voor het exploitatieoverzicht is daarom het prijspeil van 2010 opgenomen. Technische installatie De technische installaties bestaan uit de volgende onderdelen: - Gentrale verwarmingsinstallatie - Ventilatie installatie - Koelinstallatie De verwarmingsinstallatie werkt op gas, de andere installaties werken op elektra. Vooral de koelinstallatie verbruikt veel energie. pag. 8/9

11 Energierekeningen de Kunstgreep 2010/2011 A.E.B. Verbruik kwh EB 2010 Kosten energie totaai 2010 Greenchoice Verbruik kwh EB 2011 Kosten energie totaai 2011 Januari ,4 1912, , , , ,79 februari , , , , , ,6 maart , , , , , ,1 april , , , , , ,74 mei , , , , , ,59 juni , , , , , ,58 juii , , , , , ,77 augustus ,4 1986, , , , ,73 september , ,7 2153, , , ,55 oktober , , ,57 november , ,2 2126,39 december , ,4 2164,04 Totaal , , ,32 tot en met september verschil (totsept) , , , , , , ,45 Netbeheer tot sept 8.035, ,86 EB = Energiebelasting Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders. R. Schaatsbergen secretaris PJ. Möhimann burgemeester pag. 9/9

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg

Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Rekenkamer Weert Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter! 7 februari 2013 Rapport Onderzoek naar de Poort van Limburg 7 februari 2013 Samenvatting De gemeente

Nadere informatie

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage

Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage Policy Research Corporation Vervolgonderzoek Museumparkgarage 12 maart 2010 In opdracht van de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Rotterdam Policy Research Corporation Copyright 2010 Kantoor België:

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D14 (PA 13 januari 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92

Nadere informatie

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Gemeente Hoogezand-Sappemeer Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum de Borgstee 2014 H a n z e h o g e s c h o o l 0 Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Educatief centrum

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden.

Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Samenvatting rapporten over uitbreiding en energievoorziening De Beemden. Aan: Van: College van Burgemeester en wethouders; Afdeling Welzijn en Burgers (H. Koops) en afdeling VROM (W. Haaijer en W.M. Niemeijer);

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING

RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING RAPPORTAGE ONDERZOEK SAMENWERKING INKOOP&AANBESTEDING Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Mei 2011 Definitief 1 1. Inleiding...3 2. Inkoopbeleid en Inkoopproces...4 2.1. Inleiding...4 2.2. Inkoop versus

Nadere informatie

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek

Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek Aanbevelingen van de onderzoekscommissie ECI en onderzoeksrapport Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 1 Raadsonderzoek ECI Cultuurfabriek, 2014. 2 Colofon: Samenstelling

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie