Oostzaan Buiten gewoon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oostzaan Buiten gewoon"

Transcriptie

1 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gem GES -8 FEB Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, AA Wormer Telefoon Fax E-maii Internet p/a Postbus AA WORMER Uw kenmerk / Uw brief Beleid en regie Ons kenmerk Datum 6 februari Onderwerp Reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op het exploitatieoverzicht van De KunstGreep Behandelend ambtenaar M. ten Brink Afdeling Beleid en regie Geachte raadsleden, De heer S.G.R. Julius van de fractie JULIUS heeft tijdens de vergadering van de gemeenteraad op maandag 23 januari verzocht om het exploitatieoverzicht van De KunstGreep, dat is besproken tijdens de collegevergadering van dinsdag 6 december 2011, te agenderen voor de eerstvolgende informatieronde en te voorzien van een reactie van het college van burgemeester en wethouders. Hierbij doen wij u onze reactie op het exploitatieoverzicht van centrumcomplex De KunstGreep toekomen. De KunstGreep heeft te maken met een exploitatietekort. Het exploitatieoverzicht maakt een aantal knelpunten van De KunstGreep inzichtelijk. In 2011 zijn wij gestart met het onderzoeken van mogelijke oplossingen van de knelpunten om het exploitatietekort terug te dringen. Hieronder volgt een toelichting. Kapitaallasten Er is een overzicht gemaakt van de verdeling van de kapitaallasten per onderdeel van De KunstGreep. Er zijn geen mogelijkheden om de kapitaallasten te veranderen. Energie De energielasten van het centrumcomplex vallen een stuk hoger uit dan begroot. Bovendien functioneert de klimaatbeheersing van De KunstGreep al vanaf het begin niet naar behoren. De memo die wij u stuurden met betrekking tot de energielasten van De KunstGreep beschrijft de oorzaken van de hoge energierekening en de acties die zijn ondernomen om de kosten te verlagen. De memo vindt u in de bijlage bij deze brief. Theaterzaal Naar aanleiding van de (aangehouden) motie 'nr. 36 Programmabegroting 201 2' om de samenwerking met het Zaantheater op te schorten en andere vormen van samenwerking te

2 onderzoeken, heeft in december 2011 een overleg tussen de gemeente en het Zaantheater plaats gevonden. Daarin is besloten de samenwerking met het Zaantheater met betrekking tot de professionele theaterprogrammering van De KunstGreep vanaf september te stoppen. De gemeente gaat in de komende maanden samen met een werkgroep van enthousiaste, Oostzaanse vrijwilligers bekijken welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van de theaterprogrammering en zaalbezetting van de theaterzaal. Huurovereenkomsten Van een aantal gebruikers van de KunstGreep bestaan er geen ondertekende huurovereenkomsten. Het gaat daarbij met name om de huurders met een maatschappelijke taak (Radio 9, Straathoekwerk en De Bieb). De afspraken met de betreffende huurders zijn daarom niet altijd even helder. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2012 zijn alle huurovereenkomsten ondertekend. Wel willen wij hierbij opmerken dat de huurders met een maatschappelijke taak geen marktconforme prijs betalen voor het gebruik van de betreffende ruimtes. Dit is ook niet mogelijk, anders zouden deze functies - die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Oostzaan - ophouden te bestaan. Beheer sportzaal De gemeente is in gesprek met het bestuur van De Greep over de bestaande overeenkomst, waarin is vastgelegd dat De Greep het beheer van de sportzaal overdraagt aan de gemeente. De inspanningen van de gemeente zijn erop gericht het eigendom van de sportzaal te verkrijgen en het beheer van deze zaal op zich te nemen. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders. R. Schaatsbergen secretaris Bijlage: Brief aan raad energie KunstGreep d.d. 1 O januari 201 2

3 Aan de raad van de gemeente Oostzaan Kerkbuurt BD Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, AA Wormer Telefoon Fax Internet Uw kenmerk / Uw brief Gebied en wijkzaken Ons kenmerk 12/ Datum 10 januari Onderwerp Energie in de Kunstgreep Behandelend ambtenaar M. StatTI Afdehng Gebied en wijkzaken Geachte raad, Hierbij willen wij u graag informeren over de energie in de Kunstgreep. Hieronder volgt de uitwerking van het verloop van het bouwproces van de Kunstgreep en de daarbij horende bouwfysische consequenties. Historie Kunstgreep De Kunstgreep is een uniek multifunctioneel gebouwencomplex met een bijzondere ontstaansgeschiedenis wat teruggaat naar het jaar Belangrijke doelstelling van het centrumplan was de levendigheid van het centrum te vergroten. Het nieuwe gemeentehuis, met de gezamenlijke te realiseren voorzieningen, in combinatie met het aangrenzende plein, dienen de functionele en sociale voorwaarden te scheppen voor deze levendigheid overdag en 's avonds en waar mogelijk te stimuleren. In de raadsvergadering van 21 november 2001 heeft de raad besluiten genomen over: 1. Vaststelling functioneel Programma van eisen nieuw gemeentehuis 2. integratie nieuw gemeentehuis en Dorpshuis de Greep 3. parkeerproblematiek in relatie tot Gentrumplan 4. winkelstructuur in relatie tot het centrumplan 5. vaststellen financieel kader Centrumplan Functioneel Programma van Eisen In dit advies gaan we verder in op ad 1 het functioneel Programma van Eisen d.d. 20 juni 2001 als basis voor de herontwikkeling van het gemeentehuis met een maximaal oppervlakte van 2200 m2 bvo; Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

4 In het PvE zijn gebruikseisen, functies en prestaties, interne voorwaarden, beeldverwachtingen, externe eisen en voorwaarden, relatiediagram en een ruimtebehoefte schema vastgelegd. Het PvE is tot stand gekomen in nauw overleg met projectgroep 1, het managementteam, de ondernemingsraad en het college van B&W. Dit PvE is gebruikt als basis voor het uiteindelijke Programma van Eisen "uitwerking op gebouwniveau " van 1 5 januari De te realiseren functies zijn met oppervlakte vastgelegd in het PvE op gebouwniveau. Tevens zijn in dit programma de "standaard"te hanteren eisen met betrekking tot installaties opgesteld te weten: Bouwfysische condities _ het gebouw dient aan alle overheidsvoorschriften te voldoen en de voorkeur gaat uit naar een gebouw dat weinig energie gebruikt. Bij voorkeur sluiten de energievoorzieningen aan bij huidige subsidiemogelijkheden; - het gemeentehuis wordt voorzien van de gebruikelijke installaties voor luchtbehandeling en koeling. Uitgangspunten milieubewust en onderhoudsbewust bouwen -het ontwerp van het gebouw en installaties dient eenvoudig en kostentechnisch gunstig onderhouden mogelijk maken. - De gemeente Oostzaan heeft een voorkeur voor Groene stroom en alternatieve milieuvriendelijke stroomvoorzieningen, zoals zonnecollectoren, warmteterugwinning en gelijke. Architectenkeuze Er zijn een drietal architecten benaderd voor het maken van een schetsontwerp, dit zijn: l.lnbo 2.Quist Wintermans 3.Roy Gelders In een Memo van Kats en Waalwijk aan de stuurgroep Centrumplan Oostzaan d.d. 25 maart 2002 zijn de beoordelingen van de verschillende schetsontwerpen samengevat en beoordeeld op verschillende aspecten programma, budget alsmede signalering onderhouds en energiekosten. pag. 2/9

5 Samenvatting Inbo Quist Roy Gelders PvE Overschrijding budget Onderhoud Energieverbruik Nagenoeg compleet Door eenvoudige detaillering en materiaalgebruik onderhoud binnen redelijke grenzen mogelijk Relatief veel gevelopp. Energieverlies echter goede verhouding open/gesloten gevels Prognose acceptabel energieverbruik gezien gebouw grootte Nagenoeg compleet, echter ongunstige verhouding bruto/netto vloeropp Redelijk compacte gebouwvormen, onderhoud binnen redelijke grenzen mogelijk, echter grote glasvlakken en glazen koepels boven entreehal Veel energieverlies door grote hoge entreehal met glazen kap, door grote gebouwopp geen optimaal efficiënt energiegebruik te verwachten Nagenoeg compleet. echter zeer ongunstige verhouding bruto/netto vloeropp Theater en glazen overkapping entreehal zeer hoge onderhoudskosten. overige gebouwdelen binnen redelijke grenzen. Veel energieverlies door grote hoge entreehal met glazen kap, door grote gebouwopp geen optimaal efficiënt energiegebruik te verwachten Voor de keuze van architect waren de volgende gegevens van belang 1. de uitkomst van de enquête op de informatie avond 2. de uitkomst van de enquête onder 75 willekeurige bewoners van Oostzaan 3. het standpunt van het college Alles afwegende heeft de stuurgroep de voorkeur gegeven aan het plan van Roy Gelders met twee voorwaarden: a. de integratie met de Greep moet beter tot uitdrukking komen in het plan b. het plan moet binnen budget ontworpen worden Het college van B & W heeft dit advies van de stuurgroep overgenomen en heeft Roy Gelders de opdracht gegund. pag. 3/9

6 Relevante data datum IVlaart 2003 onderwerp de wethouder verzoekt stillegging ontwerpfase, echter besluit om definitief ontwerp (DO) af te ronden Augustus 2003 November 2003 Februari 2004 gereedkomen concept DO en bespreking in ontwerpteam (toetsing aan PvE) ^ ^ stilleqginq alle werkzaamheden raadsbesluit centrumplan doorzetten conform programma echter onderzoek naar mogelijke bezuinigingen Maart / april 2004 onderzoek naar mogelijke integratie met bibliotheek juni /augustus 2004 bespreking kostenraming DO tussen architect en Kats en Waalwijk met opdracht aan architect om ontwerpambitie bij te stellen teneinde kosten op budgetniveau te brengen. In november 2004 is de projectgroep 1 geïnformeerd over de bevindingen van de toetsing van het definitief ontwerp van het Centrumplan en worden geadviseerd om de besteksfase conform de nota van vaststelling in te gaan. Als bijzondere aandachtspunten zijn genoemd o.a. : - het glazen atriumdak is een zeer kostbare oplossing met mogelijk nadelige geluidsinvloeden. Klimaattechnisch is het atrium ontworpen als een licht verwarmde buitenruimte. Aangezien het atrium vanwege doorgaande integraties meer en meer directe gebruiksfuncties krijgt dient aan de aspecten klimaat en geluid aandacht te worden besteed. De architect heeft aangegeven dat wijzigingen van het ontwerp van dit dak voor hem niet acceptabel is. - Voor de basis klimaatinstallaties ten behoeve van de kantoorruimten is ontwerptechnisch vooralsnog rekening gehouden met een zogenaamd VRF-systeem dat beantwoordt aan het programma van eisen. De installatie adviseur heeft een voorstel de verwarming en koeling van de kantoorruimte in een vloerverwarming/koeling op te nemen, hetgeen door gebruikers als een zeer comfortabel klimaatsysteem wordt ervaren met normaliter een lager energieverbruik. Daarnaast zijn wij (K&W), na overleg met ambtelijk projectleider, met een installatiebedrijf in gesprek om te onderzoeken of een 4 pijps inductiesysteem budgetneutraal kan worden toegepast. In december 2004 heeft de Kats en Waalwijk groep geadviseerd om af te zien van het aanbestedingsbeleid voor de klimaatinstallaties en bureau Thermos de opdracht te gunnen als bouwpartner in het team plaats te nemen voor verder ontwerp, uitwerking en uitvoering van de gebouwinstallaties. Door inschakeling van Thermos zouden we binnen budget kunnen werken, waarbij een hoger nivo van klimaatinstallaties wordt gerealiseerd dan het pag.4/9

7 luchtbalans raadszaal en een beknopte handleiding van de ruimtethermostaten. Thermos heeft het voorstel gedaan dat zij de kosten voor arbeid betalen en de gemeente de kosten van het materiaal betaalt. De kosten voor de gemeente voor materiaal zullen maximaal 3000, - bedragen. Deze kosten worden gedekt door het budget voor het Gebouwenbeheer. Wij verwachten dat als de verbeterpunten zijn uitgevoerd de klimaatbeheersing op orde is. Voorgeschiedenis aanbesteding energie Sinds nam Gemeente Oostzaan 100 % groene stroom af van het Afval Energie Bedrijf. Deze energie kwam mede uit de afvalverbranding van het afval van de inwoners van de gemeente Oostzaan. Door problemen met de centrales in 2009 heeft de toenmalige energieleverancier A.E.B aangegeven te gaan stoppen met de leverantie van elektriciteit per aan alle externe partijen. Zij hebben dit ruimschoots van te voren aangegeven zodat het voor ieder mogelijk was nieuwe leverancier te zoeken. A.E.B, verzorgde de levering van elektriciteit aan diverse gebouwen in bezit van de gemeente waaronder de Kunstgreep, maar ook de elektra ten behoeve van pompen, gemalen, VKRI (verkeerslicht regelinstalatie) en diverse marktkasten. Via Stichting Rijk is er een gezamenlijk project gestart met als doel een nieuwe energieleverancier voor diverse gemeentes. Met het gezamenlijk aanbestedingstraject (waarvan De Gemeente Heemstede, Oostzaan, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zandvoort elektriciteit aanbesteden) verwachtte Stichting RIjK prijsvoordeel te halen door schaalvergroting. Door de overgang naar kwartaalnota's is er tevens een verlaging van de administratiekosten. Er zijn drie inschrijvingen binnengekomen: 1. Ongeldige inschrijving van een partij 2. Greenchoice heeft de inschrijving met de laagste prijs ingediend 3. De andere aanbieder was Trianel Energie te Maastricht Op 1 6 december 2010 heeft de gemeente de overeenkomst met de firma Greenchoice voor levering van 1 00 % duurzame energie ondertekend (zie ook mantel Intergemeentelijke Europese openbare aanbesteding voor levering van elektriciteit van ). Al dan geen besparing Stichting Rijk heeft tijdens de aanbesteding becijferd dat we jaarlijks circa aan energiekosten zouden besparen. Met de aanbesteding is er gekozen voor een prijzenstructuur op basis van de APX ENDEX met een vaste opslag. De opslag is aanbesteed en de elektriciteitstarief is afhankelijk van de beurs. De afgelopen periode zijn er internationaal ontwikkelingen geweest. Dit heeft geleid tot veel onrust op de energiemarkt met een negatief effect op de prijzen. Toen de eerste factuur van Greenchoice voor het gebouw de Kunstgreep binnen kwam bleek deze echter een fors hoger bedrag te zijn dan de factuur van A.E.B, van vorig jaar die maand. Dit terwijl het verbruik nagenoeg gelijk was. (zie ook tabel energierekeningen de Kunstgreep pag. 6/9

8 ontwerp van de SchreuderGroep (makers van de installatietechnische bestekstukken). Dit advies wordt overgenomen door de Gemeente Oostzaan. De SchreuderGroep heeft op 21 december 2004 haar werkzaamheden stilgelegd door het besluit hierboven en in een schriftelijke reactie aangegeven dat zij niet tevreden zijn met deze gang van zaken en tevens aangegeven slechte ervaringen te hebben met de gekozen installateur. In januari 2007 is het pand de Kunstgreep opgeleverd en in gebruik genomen door de verschillende partijen (gemeente, theater, bibliotheek, politiepost etc.) Het samenvoegen van verschillende maatschappelijke functies is een uniek concept. Echter door de verschillende wensen en openingstijden (ook 's avonds en in het weekend) is het instellen van de juiste kloktijden essentieel voor het energieverbruik. Exploitatie In 2007 is er een exploitatie overzicht gemaakt (besloten collegevergadering van 11 september 2007) In dit overzicht in bijlage G zijn er verwachte kosten voor gas, water en elektra in 2007 van en in 2008 en 2009 van begroot. Deze zijn uiteindelijk als aanname neergezet op Het exploitatieoverzicht is nooit aangepast aan de werkelijke gemaakte kosten. De verwachte kosten voor energie in 2011 zijn: gas netbeheer gas energie (incl energiebelastmg) netbeheer energie totale kosten gas en elektra Wij zullen dit meenemen in de P&G cyclus. Thermos Al sinds de oplevering van het pand zijn we met de firma Thermos bezig het klimaat in de Kunstgreep voor een ieder zo geriefelijk mogelijk te maken. Veel zaken zijn in de loop van de tijd aangepast / opgelost, een aantal ruimtes blijft echter niet goed beheersbaar. Dit en het forse energieverbruik is uitgangspunt geweest voor bureau EPA Plan om een onderzoek te starten en mogelijke verbeterpunten aan te geven. Het bureau is door de gemeente Oostzaan ingeschakeld om een onafhankelijk advies te krijgen. Het rapport was leidraad in de gesprekken met de firma Thermos. Gonclusie van het rapport is dat er op zich een kwalitatief goede installatie aanwezig is, dat deze echter qua projectie (instellingen) een aantal tekortkomingen heeft die, mits projectmatig aangepakt, opgelost kunnen worden. In juni heeft dit geresulteerd in samenwerking tussen EPA Plan en Thermos om de verbeterpunten beschreven in het rapport aan te pakken. Deze punten zijn de laatste in de rij van mogelijke oplossingen om de klimaatbeheersing onder controle te krijgen. Vooral controle van de regelinstallatie en juiste omschakeling van zomer en winterstand van de installatie moeten tot een verlaging van energie verbruik leiden. Daarnaast worden er extra afzuigroosters geplaatst, extra radiator in de postkamer en geluidmetingen, inregeling pag. 5/9

9 ). Wij hebben direct bij Stichting Rijk gevraagd hoe het l<an dat - terwijl zij beweert met deze leverancier een besparing te bewerkstelligen - er nu in de praktijk blijkt dat meer betaald moet worden ten opzichte van vorig jaar. Stichting Rijk gaf in 1ste instantie aan dat dit zou komen door de schommelende energiebeurs. Dit heeft echter wel effect op het bedrag, maar kan dit nooit de hoofdreden zijn van deze overschrijding. Na verschillende gesprekken blijkt nu dat Stichting Rijk vergeten was te rekenen met de energiebelasting(40%). Bij de aanbesteding is gekeken naar aanbieder met het laagste tarief, de energiebelasting is een vastgesteld bedrag en dus bij alle aanbieders gelijk (en meegenomen in de aanbesteding bij alle partijen). Stichting Rijk heeft ons met de voorgestelde besparing per jaar onjuist ingelicht. Meerdere gemeenten die mee hebben gedaan aan de aanbesteding hebben Stichting Rijk om opheldering gevraagd. Op dinsdag 20 september was er een overleg tussen Stichting Rijk/ Greenchoice en de diverse gemeentes agenda punten waren: Evaluatie aanbesteding elektriciteit Switchen Facturatie Prijsstelling Eind oktober 2011 hebben we nogmaals aan Stichting Rijk gevraagd of het mogelijk is nu rekeninghoudend met de energiebelasting een nieuwe berekening aan te leveren van de te verwachtte besparing. Deze berekening (onder voorbehoud) gaat nu uit van een mogelijke besparing van op jaarbasis. Rijk geeft aan dat er pas een echte vergelijking kan plaatsvinden als de jaarafrekening binnen is, omdat Greenchoice met voorschotten rekent. Echter, de Kunstgreep is grootverbruiker, wat inhoudt dat de meters op afstand worden uitgelezen en er maandelijks het verbruik wordt afgerekend. Om een goed inzicht te krijgen is er een overzicht gemaakt van de energierekeningen van de Kunstgreep Uit dit overzicht blijkt dat we tot en met de factuur van september meer betalen in vergelijking met Dit terwijl het verbruik en energiebelasting lager zijn. We verwachten dan ook voor de totale levering van elektriciteit op basis van de cijfers van de Kunstgreep geen besparing, (zie tabel volgende bladzijde) Wanneer de jaarafrekening binnen is en de totale kosten bekend zijn van alle gemeentelijke panden e.d., stellen we voor Stichting Rijk om opheldering te vragen over de ontstane situatie (als de voorgestelde besparing over alle gemeentelijke panden tezamen niet gehaald wordt). pag. 7/9

10 Gas Per zijn we met de Gemeente Oostzaan en de Gemeente Wormerland via een gezamenlijk inkooptraject met Stichting Rijk overgestapt naar een andere gasaanbieder. De nieuwe aanbieder zou een kleine kostenbesparing opleveren. Voor het exploitatieoverzicht is daarom het prijspeil van 2010 opgenomen. Technische installatie De technische installaties bestaan uit de volgende onderdelen: - Gentrale verwarmingsinstallatie - Ventilatie installatie - Koelinstallatie De verwarmingsinstallatie werkt op gas, de andere installaties werken op elektra. Vooral de koelinstallatie verbruikt veel energie. pag. 8/9

11 Energierekeningen de Kunstgreep 2010/2011 A.E.B. Verbruik kwh EB 2010 Kosten energie totaai 2010 Greenchoice Verbruik kwh EB 2011 Kosten energie totaai 2011 Januari ,4 1912, , , , ,79 februari , , , , , ,6 maart , , , , , ,1 april , , , , , ,74 mei , , , , , ,59 juni , , , , , ,58 juii , , , , , ,77 augustus ,4 1986, , , , ,73 september , ,7 2153, , , ,55 oktober , , ,57 november , ,2 2126,39 december , ,4 2164,04 Totaal , , ,32 tot en met september verschil (totsept) , , , , , , ,45 Netbeheer tot sept 8.035, ,86 EB = Energiebelasting Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders. R. Schaatsbergen secretaris PJ. Möhimann burgemeester pag. 9/9

Gebied en wijkzaken. Gebied en wijkzaken. Aan de raad van de gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan. M. Stam. Energie in de Kunstgreep

Gebied en wijkzaken. Gebied en wijkzaken. Aan de raad van de gemeente Oostzaan. Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan. M. Stam. Energie in de Kunstgreep Onderwerp Aan de raad van de gemeente Oostzaan Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan Energie in de Kunstgreep Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

GESCAND OP. - 7 ÜEC. 20tI. Gemeente Oostzaan. gemeenteraadsleden Oostzaan. Aan. Beleid en regie / M. ten Brink. Van. 6 december 2011.

GESCAND OP. - 7 ÜEC. 20tI. Gemeente Oostzaan. gemeenteraadsleden Oostzaan. Aan. Beleid en regie / M. ten Brink. Van. 6 december 2011. GESCAND OP - 7 ÜEC. 20tI Gemeente Oostzaan MEMO Gemeente Oostzaan Aan Van Datum Onderwerp gemeenteraadsleden Oostzaan Beleid en regie / M. ten Brink 6 december 2011 Expioitatieoverzicht KunstGreep Geachte

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen

Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Raadsvergadering, 10 december 2013 Voorstel aan de Raad Nr.: 20131210 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 19 november 2013 Onderwerp: Verstrekken krediet voor het aanschaffen van zonnepanelen Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

GESCAND OP 1 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan P '

GESCAND OP 1 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan P ' Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 0 JUNI 2013 Bezoe kadres Gemeente Oostzaan P ' Te Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan tadres Postbus 20, 1530 AA Wormer efoon 075

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad GESCAND OP 2 4 APR. 20t4 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 5 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 530 AA Wormer Telefoon 075 65 200 Fax 075

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 14/18 Uitgangspunten inkoop jeugdzorg/awbz Za Wa Datum 31 januari 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Uitgangspunten inkoop jeugdzorg en awbz Za Wa Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser

Raadsvoorstel. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers P. Visser Titel Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Nummer 13/68 Datum 30 oktober 2013 Programma Fase Leefomgeving Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Noordeinde 41-43 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 2 f JUNI 2012 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA Wormer {Telefoon

Nadere informatie

Vragen art. 61 Rvo L. v.d. Heijden (Heusden Transparant) over residuele grondwaarden

Vragen art. 61 Rvo L. v.d. Heijden (Heusden Transparant) over residuele grondwaarden Zaaknummer 00498318 Onderwerp Vragen art. 61 Rvo L. v.d. Heijden (Heusden Transparant) over residuele grondwaarden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Raadslid mevrouw L. van der Heijden (Heusden

Nadere informatie

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport

M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Gemeente Haarlem M. Snoek wethouder jeugd, onderwijs & sport Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving en Ontwikkeling Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Bedrijfsvoering met betrekking tot de Jaarstukken 2016.

Bedrijfsvoering met betrekking tot de Jaarstukken 2016. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum

De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 282625 De heer J. Franx, wethouder Verbouwing Jan Ligthartcentrum Aan de raad, 1. Beslispunten 1. instemmen met het naar voren halen van extra (noodzakelijke)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Titel Nummer 12/52 Nieuwbouw Noorderschool Datum 4 september 2012 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: Onderwerp: Zon(nepanelen)

Nadere informatie

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend

Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief

Nadere informatie

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van De gemeenteraad - 19 juni 2012 Duurzaam bouwen project School Portland Het college Controller Directie Paraaf Datum Ons kenmerk CC Henk van der Linden

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

A.S. Wedzinga

A.S. Wedzinga Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 14raad00066 Toepassing zonnepanelen op gemeentelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 1 FEB. 2015 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA WoriTier Telefoon

Nadere informatie

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen?

2. Heeft het museum momenteel nog personeel om voor de belangen van het museum op te komen? Gemeente Hoogeveen R - MEI 2015 DATUM 30 april 2015 ONDERWERP Beantwoording schriftelijke vragen museum ONS NUMMER Postadres Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding

Raadsvoorstel. 1. Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 27 november 2014 Agendanummer : 09 Datum collegebesluit : 9 september 2014 Onderwerp : Evaluatie beleidsuitgangspunten en vervangingsplannen

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2905 Registratiedatum: 10 juli 2012 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 35-Vo-09 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Aanpassingen aan Kapel, Vensestraat 66 te Ven-Zelderheide

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gew) 23 februari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07

Ons kenmerk G610/07.0006665. Datum uw brief 13-2-07 Aan de SP-fractie Nijmegen t.a.v. de heer J.J.M. van Rens Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 360 67 49 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : 1001958 Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann.

Raadsvoorstel. Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland. Directie Reinout Schaatsbergen P.J. Möhlmann. Titel Nummer 13/04 Inventarisatie Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland Datum 31 januari 2013 Programma Fase Onderwerp Bestuur Kennis nemen van de inventarisatie en constateren dat de

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren

GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Voortgangsrapportage verbouwing en uitbreiding van Dorpshuis Wezep. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 237945 / 237984

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01221 RV2011.141 Gemeente Bussum Instemmen met het voorstel voor de invulling van de digitale raad Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

ENERGIE. besparen. vandorp.eu

ENERGIE. besparen. vandorp.eu ENERGIE besparen ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energieprijzen zal dit in 10 jaar al gauw

Nadere informatie

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan.

Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Geachte raadsleden, raadsvoorstel Hierbij bieden wij u het volgende raadsvoorstel ter besluitvorming aan. Beslispunten 1. Een bedrag van. 530.071,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve Meerstad

Nadere informatie

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen.

Bij de financiële paragraaf is inzichtelijk gemaakt welke investeringen er mogelijk aan komen. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Investeringen Zwembad De Lansingh 2015 Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. Een krediet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. SV2000 in de gelegenheid te stellen om alsnog vóór 4 oktober 2016 de aangeboden huurovereenkomst te ondertekenen;

B&W Vergadering. 1. SV2000 in de gelegenheid te stellen om alsnog vóór 4 oktober 2016 de aangeboden huurovereenkomst te ondertekenen; 2.1.9 Doorbelasting energiekosten 2015 voetbalvereniging SVC2000 1 Dossier 628 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 628 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 30 augustus 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving

Nadere informatie

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie.

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie. Zaaknummer 00449154 Onderwerp Motie PvdA over zonnepanelen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 30 juni 2015 nam de raad een motie van de PvdA aan om te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen

Nadere informatie

Energiekosten van een huishouden in Nederland

Energiekosten van een huishouden in Nederland Energiekosten van een huishouden in Nederland Veel consumenten hebben problemen om te bepalen hoe hoog hun energiekosten werkelijk zijn en hoe deze te controleren. De nota van het energiebedrijf is niet

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 31 augustus 2017 Nummer : 17/37 Afdeling : Ruimtelijk ontwikkeling Registernummer: bi/z17-015897-1776a

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Berry Verlijsdonk raad

Berry Verlijsdonk raad Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Berry Verlijsdonk 06 13690504 berry@raadhuisadvies.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp 13raad00609 19-12-2013 Beschikbaar stellen voorbereidingskredieten

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015

Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Aan de Raad Raad Made, 24 maart 2015 Agendapuntnummer: 9 Raadsvergadering 23 april 2015 Onderwerp: Overdracht molen de Arend aan stichting Molen de Arend Terheijden. Registratienummer: 15int00934 Casenr:

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal

Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal gemeente BriinSSIIITI I Oplegnotitie Raadsvoorstel aanbesteding audiovisuele apparatuur raadzaal Registratiekenmerk 636258 Gemeenteblad nr. 2016, nr. 11 Rol van de raad: De raad krijgt dit raadsvoorstel

Nadere informatie

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten.

1.1/2.1 De zonne-energieinstallaties dragen bij aan het halen van de doelstellingen uit de Klimaatvisie Kempengemeenten. Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 25 oktober 2011 Registratienummer: 2011/66 Agendapunt nummer: 7 Onderwerp Besparing met zonne-energie Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden,

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden, Agendapunt Doel Onderwerp 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet.

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie is schaars, duur en zal nog duurder worden. Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet meer te betalen dan strikt noodzakelijk

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Nieuwegein 013-1. Datum 12 maart 2013 Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs

Nieuwegein 013-1. Datum 12 maart 2013 Portefeuillehouder F.T.J.M. Backhuijs Nieuwegein 013-1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 04-01-2013 inzake brandveilig gebruik Theater de Kom (zie 2013-051). Afdeling

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp 10. RVS 07/04 Vaststelling verordening Verordening Wet Inburgering Oostzaan 2007 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2016

Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2016 Openbaar Onderwerp Uitvoeringsplan Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed 2016 Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De Raad heeft het vliegwielprincipe Duurzaamheid

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Beleid®ie nieuwbouw Noorderschool

Beleid&regie nieuwbouw Noorderschool Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Bezoekadres Postadres Telefoon Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1530 AA Wormer 075 651 2100 de raad van Oostzaan Fax E-rnall Internet 075 651 2244

Nadere informatie

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam

NUL-OP- DE-METER. FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam NUL-OP- DE-METER FidesWonen maakt uw huis weer als nieuw Comfortabel & duurzaam IEDEREEN OP GOEREE-OVERFLAKKEE VERDIENT EEN VEILIG, COMFORTABEL, DUURZAAM EN BETAALBAAR HUIS. Dat geldt natuurlijk ook voor

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan BINNENGEKOMEN - 8 APR. 2013 GESCAND OP - 8 APR. 2013 Gemeente Oostzaan Aan de raad van de gemeente Oostzaan (NH): Kerkbuurt 4 (Oostzaan) postbus 20 1530 AA WORMER Gemeentehuis Postadres F Raadhuisstraat

Nadere informatie

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016

Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties. donderdag 13 oktober 2016 Integraal Kindcentrum Passewaaij Stappenplan en eerste reacties donderdag 13 oktober 2016 Welkom & opening Nanny Roelen Agenda 1. Welkom Nanny Roelen, avondvoorzitter 2.Opzet IKC Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/14 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 17-01-2017 Nummer voorstel: 2017/14 Voor raadsvergadering d.d.: 28-02-2017 Agendapunt: 8 Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr

Voorstelnummer RAAD/ Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen. Tel.nr Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00405 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar B. Hoenen Datum: 25 oktober 2011 Afdeling Tel.nr Ruimtelijke en Maatschappelijke

Nadere informatie

1. Het GB concept in relatie tot variant C

1. Het GB concept in relatie tot variant C Postbus 38, 9780AA Bedum Tel. 050-3018911 Fax 050-3018247 E-mail: gemeente@bedum.nl Aan de commissie ABZ Doorkiesnr. 050-3018216 (W.M. Niemeijer) Uw brief Uw kenmerk Ons kenmerk MN/DK/004.03.2013 Bijlage(n)

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 onderwerp Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554 zaakkenmerk Inleiding In september 2013 heeft uw Raad besloten

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden

Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden College Onderwerp Experiment toepassen zonne-energie Castellum in Oudheusden OORJV004 Collegevoorstel Inleiding In Oudheusden ontwikkelt Woonveste samen met de gemeente Heusden het plan Castellum. Er worden

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel

Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Gemeenteraad Raadsvergadering van 9-2-2017. Onderwerp: Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2017 gemeente Sint-Michielsgestel Samenvatting: Uw raad heeft in 2008 een geurgebiedsvisie en geurverordening

Nadere informatie

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl

Energie van DELTA voordelig en dichtbij. Leveringsprijzen per 1 januari 2011. www.delta.nl Energie van DELTA voordelig en dichtbij Leveringsprijzen per 1 januari 2011 www.delta.nl Zoals u van DELTA gewend bent, doen wij er alles aan om de energieprijzen zo laag mogelijk te houden. Per 1 januari

Nadere informatie

Raadsleden van de gemeente Renkum. 29 maart 2005 SSC. Geachte raadsleden,

Raadsleden van de gemeente Renkum. 29 maart 2005 SSC. Geachte raadsleden, Generaal Urquhartlaan 4 6861 GG Oosterbeek Postbus 9100 6860 HA Oosterbeek Telefoon (026) 33 48 111 Fax (026) 33 48 310 Internet www.renkum.nl Raadsleden van de gemeente Renkum Bank BNG 28.50.07.076 Postbank

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z075167D42B* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z075167D42B* Geachte raad, Registratienummer : Z -16-69161 / 8211 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder : Wethouder Van der Vlugt Raadsvergadering

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie