Rapportage keten analyse. Inruil oude hardware

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage keten analyse. Inruil oude hardware"

Transcriptie

1 Rapportage keten analyse Inruil oude hardware 1

2 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek CO 2 Ketenanalyse Projectlocatie EDC Scholten Awater te Wijchen Looptijd project November 2013 januari 2014 Opdrachtgever Opdrachtgever Scholten Awater B.V. Postadres Wijchense weg 20 Postcode en plaats 6537 TL Nijmegen Telefoonnummer Opdrachtnemer Opdrachtnemer Scholten Awater B.V. Postadres Wijchense weg 20 Postcode en plaats 6537 TL Nijmegen Telefoonnummer Website Colofon Rapportage Opgesteld door Dhr. P.C. Schols Gecontroleerd door Mevr. N. Joosten-Obben en Mevr. M. Hoogeland-Lamberts Datum

3 INHOUD 1. Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Opdrachtformulering 1.3 Doelstelling van het onderzoek 1.4 Uitgangspunten 1.5 Projectafbakening 1.6 Opbouw van het rapport 2. Beschrijving product en procesfases 2.1 Inleiding 2.2 Product en procesfasen 2.3 Identificatie van ketenpartners in bovengenoemd proces 3. Resultaten 3.1 Inleiding 3.2 Basissituatie 3.3 Kwantificeren van de gegevens 3.4 Dataonzekerheden 3.5 verbeteringssuggesties 4. Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies en aanbevelingen Bronvermelding 3

4 1. INLEIDING 1.1. Algemeen Sinds 1 december 2009 is de CO 2 prestatieladder geïntroduceerd door ProRail. Op 16 maart 2011 heeft SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) de ontwikkeling van de CO 2- prestatieladder overgenomen. Met het systeem kunnen organisaties hun leveranciers die klimaatbewust produceren stimuleren en belonen. De CO 2 -prestatieladder onderscheidt vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de aanbestedende partij zich op de ladder bevindt, hoe meer voordeel die partij krijgt bij de gunningafweging. Scholten Awater B.V. (hierna Scholten Awater) wil zich op korte termijn laten certificeren voor niveau 4 van de CO 2 -prestatieladder. Deze ketenanalyse is één van de stappen die ondernomen is om dit niveau te bereiken Opdrachtformulering Om niveau 4 van de ProRail CO 2 -prestatieladder te bereiken, dienen ook aan alle eisen van niveau 4 voldaan te worden. Eén van de eisen hierbij is dat de emissies van een relevante keten of activiteiten welke onder scope 3 in het scopediagram (zie fig. 1.1 en fig. 1.2) vallen in kaart worden gebracht. Figuur 1.1. Scopediagram (bron: SKAO) 4

5 Figuur 1.2. Scopediagram (bron: MNO) Binnen het GHG-protocol en ISO is een methode beschreven waarop deze scope 3 uitstoot in kaart worden gebracht. Binnen de ProRail CO 2 -prestatieladder is deze methodiek verplicht bij het bepalen van de scope 3 uitstoot. De methodiek bestaat uit vier stappen: 1. Het beschrijven van de waardeketen 2. Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen 3. Het identificeren van de partners in de waardeketen 4. Het kwantificeren van de emissie-data vallende binnen de grenzen van scope 3 Voor de keuze van de meest relevante scope 3 emissiebron heeft Scholten Awater de toegevoegde waarde voor haar klanten als uitgangspunt genomen. Scholten Awater is in staat de afvalstroom op een milieuvriendelijke manier af te voeren en met een geringe belasting voor de klant. De procesketen van het inruilen van oude hardware voldoet ook goed aan de criteria van het GHGprotocol. Tabel 1.1. Criteria GHG-protocol Relevantie Groot Het inruilen en afvoeren van oude hardware is een grote toegevoegde waarde voor de klanten. Scholten Awater voert de oude hardware milieuvriendelijk en met weinig belasting voor de klant af. Mogelijkheden voor kostenbesparing Het voorhanden zijn van betrouwbare informatie Matig Groot De ingeruilde oude hardware wordt nog meer gescreend op bruikbare onderdelen voor herinzet. De afvoer van de oude hardware wordt centraal uitgevoerd in het magazijn van Scholten Awater en deels verkocht aan derden voor herinzet. Hierbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk herinzet en zo weinig mogelijk afval. Er zijn beschikbare gegevens over de hoeveelheid oude hardware die afgevoerd wordt, zowel voor herinzet als voor afvoer ter verwerking als afval. Potentiële reductiebronnen Matig Grotere reductie door meer inzet voor hergebruik en door een milieuvriendelijker transport van het afgevoerde materiaal. Beïnvloedingsmogelijkheden Groot Er is rechtstreeks contact met zowel de klanten waar de oude hardware wordt opgehaald als met de partijen die ofwel de oude hardware opkopen voor herinzet als de afvalverwerkers. 5

6 De keten valt in de scope 3 categorie waste disposal en Transport related activities. Volgens de eisen genoemd in de CO 2 -prestatieladder dient de analyse minstens een activiteit of keten van activiteiten uit deze categorie te omvatten. Om bovengenoemde redenen heeft Scholten Awater een ketenanalyse gemaakt op het inruilen en afvoeren van oude hardware. 1.3 Doelstelling van het onderzoek Uit het onderzoek moet naar voren komen wat de CO 2 uitstoot is voor het inruilen en afvoeren van oude hardware en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze hoeveelheid CO 2 te reduceren over een periode van 5 jaar. 1.4 Uitgangspunten Voor het maken van deze ketenanalyse zijn de volgende bronnen toegepast: Overzicht hoeveelheden oude hardware dat is ingezet voor hergebruik, in zijn geheel of als losse onderdelen; Overzicht hoeveelheden oude hardware dat is afgevoerd voor verwerking; Overleg met de teamleiding van de afdeling Inruil. 1.5 Projectafbakening Het onderzoek naar de ketenanalyse van het inruilen en afvoeren van oude hardware vindt plaats binnen Scholten Awater, met ingang van 1 december Binnen het project wordt het proces van het inruilen van oude hardware onderzocht en in kaart gebracht. Daarnaast zullen de hoeveelheden ingeruilde oude hardware worden gekwantificeerd met als doel inzicht te krijgen in de afvoerstroom. 1.6 Opbouw van het rapport Dit voorliggende rapport is als volgt ingedeeld: Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten voor de berekening Hoofdstuk 3 behandelt de resultaten van het onderzoek Tot slot geeft hoofdstuk 4 de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. 6

7 2. BESCHRIJVING PRODUCT EN PROCESFASES 2.1 Inleiding Voor deze ketenanalyse is het product omschreven als oude hardware. Deze oude hardware wordt door klanten van Scholten Awater aangeboden onder de noemer Inruil. Deze oude hardware wordt door Scholten Awater gewaardeerd op kwaliteit en aangeboden aan derden. Dit kunnen zowel zogenaamde brokers zijn, die de oude hardware gebruiken voor herinzet ofwel partijen die de oude hardware verwerken tot afval. In dit hoofdstuk worden de verschillende fases van het proces van het inruilen van oude hardware beschreven. 2.2 Product en procesfasen Het product is omschreven als oude hardware. Hierin kunnen verschillende model-groepen worden onderscheiden: 1. PC s 2. Laptops 3. Monitoren 4. Overige hardware (printers, etc.) PC s PC s (Personal computers) zijn alle modellen computers die gebruikt worden voor individueel gebruik en die geplaatst zijn op een vaste locatie. De verschillende modellen zijn towers, desktops, smal form factor desktops en thin clients. Laptops Laptops (of ook wel notebooks) zijn mobiele computers voor individueel gebruik. Deze computers zijn niet gebonden aan een vaste locatie. Ook tablet computers worden in deze groep meegenomen. Monitoren Monitoren zijn alle beeldschermen die gebruikt worden in combinatie met een PC. Hierbij kunnen meerdere monitoren een eenheid vormen met één pc. De combinatie PC en monitor(en) wordt ook wel als werkplek omschreven. Onder monitoren worden zowel TFT als CRT beeldschermen gerekend. Overige hardware Onder deze groep vallen alle producten die niet vallen onder de voorgenoemde drie model-groepen. Dit kunnen bijvoorbeeld printers, scanners, faxapparaten en accessoires zijn. Tot oude hardware wordt alle hardware gerekend die niet meer door de eindgebruiker wordt gebruikt en aan Scholten Awater is aangeboden ter verwerking. 7

8 Figuur 2.1 Proces Inruil oude hardware Een aantal stappen leveren een CO 2 belasting op, welke meegenomen wordt in de ketenanalyse. 1. Het transport van de goederen van de aanbieder (klant Scholten Awater) naar het magazijn. 2. Het transport van de goederen van het magazijn naar de broker of afvalverwerker. 3. Het verwerken van de goederenstroom die niet is doorverkocht voor herinzet maar verwerkt wordt als afval. 2.3 Identificatie van ketenpartners in bovengenoemd proces In de bovengenoemde procesketen kunnen de volgende partners worden geïdentificeerd: 1. De brokers. Zij verzorgen het transport van de oude hardware die opgehaald wordt in het magazijn van Scholten Awater en die gebruikt gaat worden als herinzet. 2. De afvalverwerker. Deze verzorgt het transport van de oude hardware die afgevoerd kan worden én zij zijn verantwoordelijk voor de vernietiging van de oude hardware. Naast deze partners is ook de aanbieder van de oude hardware (i.e. de klanten van Scholten Awater) een partner, maar deze is niet geïdentificeerd in deze analyse. Scholten Awater draagt zorg voor het transport van de aanbieder naar het magazijn van Scholten Awater, voor de verwerking tot de producten die aangeboden kunnen worden aan de broker of afvalverwerker. 8

9 3. RESULTATEN 3.1 Inleiding Als basisscenario is gerekend met de gegevens zoals deze door de afdeling Inruil gedocumenteerd zijn betreffende de aantallen pallets met oude hardware die naar brokers ofwel naar de afvalverwerkers vervoerd zijn. Hierbij worden de CO 2 emissies berekend die voortkomen uit zowel de afvalverwerking als uit het transport van de goederen Kwantificeren van de gegevens De gegevens zijn over de periode 2012 en In de rapportage is vastgelegd hoeveel pallets met oude hardware afgevoerd worden naar een broker of naar een afvalverwerker. Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld gewogen gewicht van 100 kg hardware per pallet. De hardware die naar de brokers worden afgevoerd wordt niet vernietigd, maar op één of andere manier hergebruikt; dit kan zijn door doorverkoop ( tweedehands ), gebruik in andere, armere delen van de wereld (Close the Gap) of als herinzet door dezelfde klant (bijvoorbeeld KPN). De hardware die niet aan een broker verkocht kan worden, wordt afgevoerd als restafval naar een daarvoor gecertificeerde afvalverwerker. Dit was t/m 2012 Coolrec B.V.,een onderdeel van de Van Gansewinkel Groep, en sinds 2013 wordt de oude hardware afgevoerd naar Sims Mirec, die hier ook gecertificeerd voor zijn. De hoeveelheid pallets en kilogrammen die afgevoerd zijn naar de afvalverwerkers staat weergegeven in onderstaande tabel: afvalverwerker aantal pallets aantal kg Afvalverwerker Afvalverwerker totaal Tabel 3.2. aantallen pallets en kg oude hardware naar afvalverwerkers Wanneer we de hoeveelheden afgevoerde oude hardware naar brokers afzetten tegen dat wat afgevoerd is naar de afvalverwerkers, resulteert dat in onderstaande tabel: aantal pallets aantal kg percentage totaal Brokers % 70% totaal Afvalverwerkers % 30% totaal afgevoerd % 100% Tabel 3.3. verhouding afgevoerde oude hardware brokers en afvalverwerkers 9

10 De CO 2 emissies zijn op twee facetten van het afvoeren van de oude hardware van toepassing: 1. Het transport van de goederen per vrachtwagen van het Scholten Awater EDC naar de brokers en de afvalverwerkers 2. Het vernietigen van de oude hardware als restafval door een gecertificeerde afvalverwerker. Punt 2 is niet van toepassing op de goederen die naar de brokers gaan omdat deze niet vernietigd worden maar opnieuw worden ingezet, zie ook pagina 10. Om de verwerking van de hoeveelheid oude hardware die is afgevoerd naar de afvalverwerkers te kunnen converteren naar het aantal kg CO 2 gebruiken we een conversiefactor van 340 gram CO 2 per kg afval (bron: CE Delft). Dit resulteert in de onderstaande kg CO 2 : afvalverwerker aantal pallets aantal kg aantal kg CO Afvalverwerker Afvalverwerker totaal Tabel 3.4. hoeveelheid CO 2 door verwerking oude hardware als restafval Voor het bepalen van de CO 2 emissies die veroorzaakt worden door het transport naar de brokers en de afvalverwerkers is het van belang te weten hoeveel kilometers er gereden die gemoeid zijn met dit vervoer. Het aantal kilometers is gebaseerd op het aantal ritten dat gereden is maal de afstand naar de locatie van de betreffende broker of afvalverwerker. Als conversiefactor voor het transport is 295 gram CO 2 per gereden kilometer gerekend (bron: SKAO en CE Delft). De resultaten voor het transport naar de brokers staan in onderstaande tabel: naam broker aantal transporten aantal km aantal kg CO Broker ,56 209,45 Broker ,09 0,00 Broker ,00 40,71 Broker ,00 34,22 Broker ,36 356,66 Broker ,00 49,56 Broker ,00 118,59 Broker , ,41 Broker ,86 79,65 Broker ,55 110,92 Broker ,88 382,03 10

11 Broker ,65 0,00 Broker ,00 34,22 Broker ,16 0,00 Broker ,68 0,00 totaal Brokers , ,41 Tabel 3.5. aantal kilometers verreden door vervoerders naar Brokers en de daaraan gekoppelde CO 2 emissies. De resultaten voor het transport naar de afvalverwerkers staan in onderstaande tabel: afvalverwerker aantal transporten aantal km aantal kg CO Afvalverwerker Afvalverwerker totaal Tabel 3.6. aantal kilometers verreden door vervoerders naar de afvalverwerkers en de daaraan gekoppelde CO 2 emissies Data onzekerheden Het aantal gereden kilometers is gebaseerd op de afstand, gemeten over de weg, tussen het Scholten Awater magazijn en de locatie van de broker of de afvalverwerker. Dit is dus een benadering van de afstand van de werkelijke gereden rit. Voor een tweetal brokers zijn over de periode januari t/m augustus 2012 niet de exacte aantallen ritten bekend, en is het aantal ritten berekend op een gemiddeld aantal pallets per rit over deze periode. Het gewicht aan oude hardware is bepaald op 100 kg per pallet. Dit is een afgerond gemiddelde en geeft niet exact het juiste gewicht weer. Er kunnen ook onzekerheden voortkomen uit de incompleetheid van de gekozen systeemgrenzen en de keuze voor het verwaarlozen van bepaalde processen. Hieronder valt bijvoorbeeld het verpakkingsmateriaal. Dit materiaal is in eerste instantie wel meegenomen in de analyse maar later weggelaten aangezien de totale bijdrage van het verpakkingsmateriaal < 1% is (keuze conform NEN 8006) Verbeteringssuggesties 11

12 Er worden naar verhouding veel ritten gereden naar verschillende brokers. Dit levert relatief grote CO 2 emissies op. Dit zou beperkt kunnen worden door het aantal ritten te verkleinen door voor minder verschillende brokers te kiezen en door pallets op te sparen in het magazijn waardoor de hoeveelheid pallets per rit groter en dus efficiënter is. Het vervoer naar Augsburg (D) voor de broker Concord Remarketing levert de hoogste CO 2 belasting. Aan te bevelen is om te kijken naar een alternatief voor deze broker. De hoeveelheid CO 2 emissies door het verwerken van de oude hardware als restafval kan gereduceerd worden door het nog meer af te voeren naar brokers. Op deze manier wordt het materiaal niet vernietigd maar opnieuw ingezet. Hierdoor is er geen sprake van CO 2 belasting door vernietiging als restafval. 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 4.1 Conclusies en aanbevelingen De twee belangrijkste emissiebronnen binnen de procesketen van het inruilen van oude hardware vinden plaats aan het einde van de keten. Dit zijn de transporten van de af te voeren oude hardware naar de brokers en de afvalverwerkers en de CO 2 belasting die gepaard gaat met de vernietiging van oude hardware door de afvalverwerkers. De verhouding tussen de hoeveelheid ingeruilde oude hardware dat naar de brokers gaat en dat naar de afvalverwerkers gaat slaat uit in een positieve balans voor de stroom naar de brokers. Echter is hier wel een afname in in 2013 ten opzichte van Omdat oude hardware dat naar de brokers gaat per definitie opnieuw wordt ingezet voor hergebruik is hier de CO 2 belasting door verwerking als restafval nihil. Een aanbeveling is om de hoeveelheid af te voeren hardware naar brokers te vergroten. 12

13 Het aantal ritten dat gemaakt wordt voor transport van de oude hardware naar brokers is in verhouding tot het aantal ritten naar de afvalverwerkers relatief groot. Hier liggen een tweetal oorzaken aan ten grondslag: 1. De zendingen worden niet of te weinig opgespaard in het magazijn om tot een beperking van het aantal ritten te komen. 2. Er zijn een relatief groot aantal brokers waarvan Scholten Awater gebruik maakt voor de verkoop van oude hardware. De aanbeveling die hier gedaan wordt is derhalve tweeledig: een beperking van het aantal verschillende brokers en een efficiënter gebruik van het aantal pallets per zending door op te sparen in het magazijn om zodoende tot een beperking van het aantal ritten te komen. Deze ketenanalyse kan gebruikt worden voor toekomstige vergelijkingen met andere afvalstromen binnen Scholten Awater. BRONVERMELDING 1. Tabel conversiefactoren CE Delft 2. SKAO CO 2 prestatieladder 3. Data afdeling Inruil Scholten Awater B.V. 13

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES SPITZKE SPOORBOUW B.V. IN HET KADER VAN DE CO2-PRESTATIELADDER VAN SKAO Milieu & Omgeving Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Branchemanagement Cursussen Opdrachtgever : Spitzke Spoorbouw

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval 1/16

Ketenanalyse Afval 1/16 Ketenanalyse Afval Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 30 juni 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/16 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Ketenanalyse WKO Garant

Ketenanalyse WKO Garant Ketenanalyse WKO Garant Opdrachtgever Contactpersoon Document Nathanya Sandelowsky Katelijn van den Berg 1 juli 2014 Wolter en Dros 06 543 11 789 Referentie LM/141017 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V.

Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Scope 3 emissie inventarisatie V&M Elektrotechniek B.V. Documentnr.: 14.R.0605 /Uitgiftedatum 24-06- 2014 Pagina 1 van 19 Inhoud Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies V&M Elektrotechniek 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw

Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Ketenanalyse Aanvoer in situ beton De situatie voor Visser & Smit Bouw Versie Datum Naam / Functie Akkoord? 1.0 09-11-2010 Floor van der Wind / adviseur Primum Akkoord 1.0 09-11-2010 Mike Vink / Energiemanager

Nadere informatie

Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton

Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton Strukton Bouw Analyse scope 3 emissiebron beton CO 2 -emissie van beton, projecten 2010 Paul Dreef 05 mei 2011 Versie 1.0 Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Motivatie 3 1.3 Afbakening

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Protinus IT B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Protinus IT B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Protinus IT en de Distributie- / Waardeketen... 3 Oud denken... 3 Tier 2... 3 Tier 1... 3 Direct sales... 3 Het Protinus IT model... 4 2. Protinus IT

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN ARCADIS NEDERLAND BV 30 augustus 2012 076581396:0.1 Definitief B02015.000004.002 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Context... 3 1.3 Aanleiding...

Nadere informatie

Corporate Carbon Footprint

Corporate Carbon Footprint 2014 Corporate Carbon Footprint Missie: Samen werken we aan CO2 reductie Rapportage: CFA 2014 Datum: 11 augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.4 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2 Directieverklaring...

Nadere informatie

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Pronovus B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave

CO2-prestatieladder 4.A.1_1 Ketenanalyse Pronovus B.V. Revisiedatum: 21-04-2015. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Het Pronovus distributiemodel... 3 2. Pronovus en de relevante scope 3 emissies... 4 3.1 Het bepalen van de relevante scope 3 emissiebronnen... 4 3.2

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V.

Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Scope 3 emissie inventarisatie Siemens Nederland N.V. Uitgiftedatum 06-09- 2013 Vertrouwelijk - 1 / 21 - Inhoud Beleidsverklaring... 3 Samenvatting inventarisatie scope 3 emissies Siemens Nederland...

Nadere informatie

Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal

Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal Ketenanalyse Huisvestingsadvies aan bankfiliaal Uitgevoerd door Search Consultancy Versie 3, 0ktober 2013 Akkoord MVO-coördinator: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder)

CO 2 prestatieladder. CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3. AMK Inventis Stef Jonker. (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) CO 2 De meest materiële emissies uit scope 3 (onderdeel 4.A.1 en 4.A.2 uit de CO 2 prestatieladder) AMK Inventis Stef Jonker Januari 2012 1 2 Inhoudsopgave: 1 Inleiding en verantwoording... 4 2 Bedrijfsbeschrijving...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES

ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES CO 2 -prestatieladder 2.0 Capgemini Utrecht, juni 2011 Versie final extern Betrokkenen: Annelies Hermens Jeroen van der Tang Nienke de Lange Capgemini Capgemini Capgemini Contactgegevens:

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie