B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam. inzake

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam. inzake"

Transcriptie

1 B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam inzake Universitair Medisch Centrum Utrecht Versie: juli 2014 Pagina 1 van 9

2 B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n Staffing MS Broker B.V. inzake UMC Utrecht (1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Staffing MS Broker B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Heemraadssingel 149 A, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. Waaijenberg, Directeur, hierna te noemen Staffing MS en (2) De leverancier van personeel of de zelfstandige zonder personeel (zzp er), die geregistreerd is op het portaal en via deze Inhuurdesk een Opdracht gegund heeft gekregen, hierna te noemen: Leverancier Overwegende: - Dat Staffing MS voor UMC Utrecht (de Opdrachtgever) als broker fungeert, hiertoe specifieke werkzaamheden uitvoert en/of begeleidt, waardoor Leverancier een contract aangaat met Staffing MS en niet met UMC Utrecht; - Dat Staffing MS hiervoor onder meer gebruik maakt van diensten van Leverancier die over specifieke kennis beschikken die voor de uitvoering van en/of begeleiding bij bedoelde werkzaamheden nodig is; - Dat Leverancier opdrachten aanneemt en hiertoe Offerte uitbrengt, tot het verrichten van specifieke werkzaamheden voor Opdrachtgevers tot het moment waarop de opdracht is uitgevoerd en voor de uitvoering hiervan een Kandidaat ter beschikking stelt; - Dat Leverancier en Staffing MS voorwaarden wensen vast te leggen waaronder opdrachten van Staffing MS, die door Leverancier worden aangenomen, zullen worden uitgevoerd, onder regie en aansturing van UMC Utrecht; Onder de volgende definities: Aanvraag Een uitnodiging van Opdrachtgever om digitaal een offerte te laten uitbrengen via het portaal Opdracht Broker Leverancier Offerte Alle door Opdrachtnemer krachtens een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of af te leveren producten. Deze opdracht wordt bevestigd met een Inleenbevestiging. Opdrachtnemer die personeel (personeel in arbeidsrechtelijk dienstverband of zelfstandigen zonder personeel) inzet om een opdracht uit te voeren en die wederpartij is bij de Overeenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtnemer die personeel (personeel in arbeidsrechtelijk dienstverband of zelfstandigen zonder personeel) inzet om een opdracht uit te voeren en die wederpartij is bij de Overeenkomst met Broker. Een schriftelijke aanbieding van Opdrachtnemer aan Broker waarin de aanvraag wordt uitgewerkt en de tarieven en/of prijzen (prijs = tarief x hoeveelheid) worden vermeld. Overeenkomst of Inleenbevestiging De schriftelijke neerslag van de wilsovereenstemming tussen Broker en Opdrachtnemer (Inleenbevestiging). Kandidaat ZZP er Inhuurportaal Door Broker voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeel. Dit betreft personeel in arbeidsrechtelijk dienstverband met een Leverancier of een zelfstandige zonder personeel (zzp er). Opdrachtnemer die handelt als Zelfstandige Zonder Personeel en die wederpartij is bij een Overeenkomst met Broker. De website Gelden de onderstaande 1. Onderwerp van de overeenkomst 1.1. Indien een opdracht van Staffing MS door Leverancier wordt aangenomen, verbindt Leverancier zich om de werkzaamheden te verrichten, die in het kader van de betreffende opdracht dienen te worden uitgevoerd. Deze worden nader omschreven in de bij deze overeenkomst te voegen door beide partijen te ondertekenen bevestiging van de opdracht (de Inleenbevestiging). Voor iedere opdracht wordt door beide partijen een Inleenbevestiging elektronisch geaccordeerd. Versie: juli 2014 Pagina 2 van 9

3 1.2. Op deze Overeenkomst en de in het kader daarvan tussen Staffing MS en Leverancier tot stand gekomen opdracht(en) zijn slechts de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze voorwaarden door Staffing MS schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard. 2. Inleenbevestiging 2.1. In de Inleenbevestiging zal in ieder geval worden vermeld: a) de naam van de Opdrachtgever onder wiens leiding de Kandidaat de werkzaamheden zal gaan verrichten; b) de soort werkzaamheden die de Kandidaat zal gaan verrichten; c) de periode gedurende welke de Kandidaat ter beschikking wordt gesteld; d) de opzegtermijn indien deze afwijkt van het gestelde onder artikel 9.1 en 9.2; e) de locatie waar de werkzaamheden normaliter worden verricht; f) de naam van de Leverancier en de Kandidaat; g) het tarief waartegen de werkzaamheden verricht worden; h) facturering, betaalwijze en betaalschema; i) contactpersoon Zodra de periode zoals bedoeld onder 2.1 onder c is verlopen, loopt de opdracht zoals overeengekomen in de inleenbevestiging van rechtswege af en wordt derhalve niet stilzwijgend verlengd. Verlenging vindt slechts plaats indien partijen een omschreven periode hiervoor schriftelijk zijn overeengekomen. Een waarin tussen partijen tussentijds een nieuwe einddatum voor een reeds lopende opdracht wordt overeenkomen, geldt als een schriftelijk overeengekomen verlenging. 3. Uitvoering van de Werkzaamheden, einde Inleen 3.1. De inhoud van de werkzaamheden wordt bepaald in overleg met UMC Utrecht, waarna Kandidaat in beginsel de werkzaamheden naar eigen inzicht zal uitvoeren, echter met dien verstande dat de Kandidaat de Werkzaamheden dient te verrichten binnen de door partijen overeengekomen tijdsperiode Kandidaat zal zich ter zake van de voor de uitvoering van de Werkzaamheden geldende werktijden richten naar de bij Opdrachtgever gangbare werktijden. UMC Utrecht hanteert een 36-urige werkweek. Dagen waarop de Werkzaamheden niet verricht worden, zullen in overleg met Staffing MS dan wel met de Opdrachtgever van Staffing MS worden vastgesteld Leverancier garandeert dat: a) de Werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd; b) de Werkzaamheden en de resultaten daarvan zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties als vastgelegd in de Inleenbevestiging; c) voor de duur van de Opdracht Kandidaat voldoet en zal blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring. d) Kandidaat op de lokatie van Opdrachtgever zichtbaar een naamplaatje zal dragen. Wanneer deze niet door Opdrachtgever wordt verstrekt dient Kandidaat een eigen naamplaatje te dragen. e) Kandidaat verplicht wordt het introductieprogramma te volgen, zonder dat Leverancier hiervoor tijd in rekening kan brengen. Er kan niet gestart worden met de werkzaamheden als het introductieprogramma niet is gevolgd Indien de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat Leverancier de werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, en na overleg een verbetering van de relatie niet in de lijn der verwachting ligt, heeft Staffing MS het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige (financiële) compensatie verplicht te zijn Mocht binnen één week na aanvang van de werkzaamheden de Leverancier naar het oordeel van Opdrachtgever niet geschikt blijken te zijn dan heeft Staffing MS het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval worden de werkzaamheden van Leverancier in de betreffende week niet door Staffing MS vergoed De Leverancier verplicht zich hierbij zelf maatregelen te treffen of aan te bevelen om een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever te waarborgen. Tot deze maatregelen behoort onder meer het voorstellen van een gelijkwaardige kandidaat. Versie: juli 2014 Pagina 3 van 9

4 3.7. Indien de Leverancier verhinderd is de werkzaamheden uit te voeren, is de Leverancier gehouden dit onverwijld aan de Opdrachtgever en Staffing MS te melden onder opgave van redenen en verwachte duur van de verhindering Indien Leverancier gedurende langer dan één werkweek om welke reden dan ook, met uitzondering van overmacht, zoals bedoeld in artikel 7, niet in staat is de uit te voeren werkzaamheden te verrichten, heeft Staffing MS het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige (financiële) compensatie verplicht te zijn. 4. Urenregistratie Wekelijks is de Leverancier verplicht de gewerkte uren te registreren in het online tijdregistratiesysteem van Staffing MS. De geregistreerde uren dienen door Opdrachtgever te worden geaccordeerd. De geregistreerde uren dienen als basis voor facturering. 5. Functie, inzet en verplichtingen 5.1. Leverancier zal voor de uitvoering van de Overeenkomst geen vreemdelingen inzetten anders dan met een geldige tewerkstellingsvergunning in aanvulling op een geldig legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort uit het land van herkomst. Deze dient voor aanvang van de opdracht overlegd te worden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in kennis stellen indien een vreemdeling voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet en daarbij een kopie van de geldige tewerkstellingsvergunning overhandigen. Opdrachtnemer verkrijgt met ingang van de Overeenkomst geen exclusiviteit. Opdrachtgever kan soortgelijke opdrachten eveneens aan andere partijen verstrekken Leverancier zal zich gedragen conform de bij de Opdrachtgever geldende richtlijnen. Tevens dient Leverancier de bij de Opdrachtgever gehanteerde gebruiken in acht te nemen en gehoor te geven aan de daar gegeven aanwijzingen Leverancier verplicht zich de Kandidaat in kennis te stellen van de huisregels van UMC Utrecht die gezien de specifieke situatie van UMC Utrecht (patiënten, apparatuur) extra aandacht verdienen. Deze huisregels zijn te vinden op Overtreding van de artikel 5.2 em/of 5.3 kan voor Staffing MS een reden zijn deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige (financiële) compensatie verplicht te zijn Opdrachtgever heeft te allen tijden het recht om met Leverancier te onderhandelen over indiensttreding. 6. Tarief en betaling 6.1. Leverancier ontvangt van Staffing MS voor de uitvoering van de Opdracht een vergoeding exclusief BTW, welke is aangegeven in de Inleenbevestiging. Deze vergoeding is niet vatbaar voor wijziging gedurende de looptijd van de Overeenkomst De onkosten van Leverancier en Kandidaat (zoals reis-, verblijf- en parkeerkosten) zijn bij de in het eerste lid genoemde vergoeding inbegrepen. Alleen de reiskosten werk-werkverkeer worden vergoed op basis van de regeling in de CAO van UMC Utrecht Reistijd voor woon-werkverkeer valt buiten de werktijd en wordt niet in rekening gebracht De Opdrachtgever hanteert standaard een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betreffende facturen. Staffing MS zal Leverancier vervolgens betalen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling van Opdrachtgever. (conform betaalkalender Opdrachtgever) 6.5. Leverancier zal Staffing MS factureren zoals nader gespecificeerd in de inleenbevestiging. Staffing MS is pas gehouden tot betaling van de facturen van Leverancier nadat de in artikel 6.1 bedoelde betalingstermijn is verstreken en nadat de factuur van Staffing MS aan Opdrachtgever is voldaan (conform betaalkalender). Binnen deze termijn zullen facturen van Leverancier door Staffing MS worden voldaan, mits deze correct zijn. Betaalt de Opdrachtgever Staffing MS ruim binnen de gestelde termijn dan betaalt Staffing MS de ingezonden factuur van Leverancier zo spoedig mogelijk nadat betaling is ontvangen. Versie: juli 2014 Pagina 4 van 9

5 6.6. Staffing MS zal in geval van wanbetaling door de Opdrachtgever, Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en op diens verzoek bewijsstukken ter zake ter inzage geven. Leverancier is in dat geval gerechtigd alle verdere werkzaamheden voor de Opdrachtgever te staken Ingeval de Opdrachtgever van Staffing MS jegens Staffing MS al dan niet toerekenbaar tekortschiet in de betaling van één of meer facturen met betrekking tot de werkzaamheden van Leverancier, is Staffing MS gevrijwaard van betaling van de op diezelfde periode betrekking hebbende facturen van Leverancier. Staffing MS zal in dat geval met Leverancier in overleg treden over de te nemen maatregelen ter incasso van de betreffende factuur of facturen. Wanneer maatregelen ter incasso definitief niet resulteren in betaling van de facturen van Staffing MS is Staffing MS niet gehouden tot betaling van de op diezelfde periode betrekking hebbende facturen van de Leverancier. Een (gedeeltelijke) betaling van de betreffende facturen van Staffing MS verplicht Staffing MS slechts tot een (evenredige gedeeltelijke) betaling van de betreffende facturen van Leverancier, na aftrek van gemaakte kosten Mocht Staffing MS om haar moverende, al dan niet commerciële redenen van incasso van de in artikel 6.4 genoemde facturen afzien, dan is het in artikel 6.4 bepaalde niet van toepassing en zal Leverancier gesubrogeerd worden in de rechten van Staffing MS. 7. Overmacht 7.1 Zodra vaststaat dat een der Partijen een periode van meer dan acht werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan haar verplichtingen op grond van deze Inleenovereenkomst en/of Inleenbevestiging te voldoen, heeft de andere partij het recht de Inleenovereenkomst en/of Inleenbevestiging door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 7.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: het niet of niet tijdig nakomen door een derde van verplichtingen, die deze jegens één der partijen op zich heeft genomen, stakingen, ongeschiktheid of verlate beschikbaarheid van materialen, of liquiditeitsc.q. solvabiliteitsproblemen van de tekortkomende partij. 8. Geheimhouding 8.1. Leverancier verplicht zich en staat in voor, zowel tijdens als na de uitvoering van de Werkzaamheden, geheimhouding ter zake van alle ter beschikking gestelde gegevens over contracten, organisatie, leveranciers en afnemers en voorts alle andere bedrijfsaangelegenheden, van zowel Opdrachtgever als Staffing MS waarvan Leverancier wist of had moeten weten dat zij een vertrouwelijk karakter bezitten De verplichting tot geheimhouding bestaat niet ten aanzien van informatie die: a) al bij Leverancier bekend is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is verstrekt; b) onafhankelijk van Opdrachtgever of van Staffing MS door Leverancier rechtmatig is verzameld; c) door Leverancier rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; d) al door Opdrachtgever dan wel door Staffing MS zelf is verveelvoudigd en geopenbaard; e) algemene ideeën, concepten, kennis en technieken bevat, die verband houden met informatieverwerking Handelen in strijd met de in dit artikel genoemde verplichtingen wordt beschouwd als een overtreding zoals genoemd in Artikel Beëindiging 9.1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege: a) Na ommekomst van de in de Overeenkomst overeengekomen duur van de Overeenkomst danwel na ommekomst van de verlenging van de Overeenkomst, indien en voor zover deze verlenging schriftelijk is vastgelegd; b) Met wederzijds goedvinden van betrokken partijen (Leverancier, Staffing MS en UMC Utrecht) Staffing MS en Leverancier zijn gerechtigd de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn volgens de volgende staffel: a) Bij een Overeenkomst van 0 tot 4 weken: opzegtermijn 1 week b) Bij een Overeenkomst van 4 tot 12 weken: opzegtermijn 2 weken c) Bij een Overeenkomst van 12 weken of langer: opzegtermijn 4 weken. Versie: juli 2014 Pagina 5 van 9

6 9.3. In afwijking van lid 1 van dit artikel, geldt in de onderstaande situaties, dat ieder der partijen deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van redenen, tussentijds kan beëindigen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist: a) indien de andere partij in staat van faillissement wordt gesteld; b) indien de andere partij voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of wordt verleend; c) indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; d) indien de andere partij zijn crediteuren een akkoord aanbiedt; e) indien Leverancier na een schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn in gebreke blijft de Afdrachtverklaring, zoals bedoeld in artikel 10.5 van deze Overeenkomst, tijdig te overleggen, dan wel indien de Afdrachtverklaring niet aan de in deze Overeenkomst gestelde eisen voldoet; f) indien Leverancier, enige vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm ook, accepteert van of verschaft aan personeel, ressorterend onder Staffing MS of haar Opdrachtgever of aan haar vertegenwoordigers, indien daardoor de houding van dat personeel of die vertegenwoordigers met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van deze of een andere gesloten of nog te sluiten overeenkomst beïnvloed zou kunnen worden; g) bij overlijden van Leverancier; en h) indien de ander partij zijn in deze Overeenkomst genoemde verplichtingen zulks, ondanks een schriftelijke aanmaning daartoe, binnen een periode van zeven (7) werkdagen, niet of niet volledig nakomt Beëindiging op grond van lid 2 van dit artikel heeft tot gevolg de onderliggende Inleenbevestiging per gelijke datum eindigt, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen. Bij expliciete voortzetting van die Inleenbevestiging zullen de bepalingen van deze Overeenkomst, in afwijking van lid 2 van dit artikel, daarop van toepassing blijven Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal Leverancier op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtgever alle bescheiden en/of kopieën daarvan, handboeken, documenten en ander informatiemateriaal van welke aard dan ook goederen en/of documenten, evenals kopieën daarvan, die toebehoren aan Opdrachtgever dan wel in enigerlei verband staan met Opdrachtgever en/of met de aan haar gelieerde ondernemingen, haar cliënten en andere relaties, een en ander in de ruimste zin van het woord, onverwijld ter beschikking stellen van Opdrachtgever. 10. Verzekeringen, Belastingen en sociale- en volksverzekeringspremies, Verklaring omtrent het gedrag, Medische verklaringen, BIG registratie Leverancier is verplicht, indien van toepassing, bij de ondertekening van deze Overeenkomst aan Staffing MS een afschrift te verstrekken van de volgende informatie, die zal worden toegevoegd aan deze Overeenkomst als Bijlage: "Nadere gegevens Leverancier", te weten: a) een recent en volledig (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het Handelsregister (inclusief geldige WAADI check) van de Kamer van Koophandel, waaronder Leverancier ressorteert; b) kopie verklaring betalingsgedrag loonbelasting belastingdienst en of accountant. (niet ouder dan drie maanden); c) VAR DGA / VAR WUO (geldig in het betreffende kalenderjaar waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd; d) (geldig) Kopie paspoort; De Leverancier verklaart jegens Staffing MS door ondertekening dezes dat er voldoende maatregelen zijn genomen in de vorm van verzekeringen of anderszins, teneinde het inkomen van de Leverancier tijdens ziekte of andere arbeidsongeschiktheid, te garanderen, zulks ondanks het feit dat een en ander niet tot de verantwoordelijkheid van Staffing MS behoort Ter zake van in het kader van de opdracht gemaakte afspraken en getroffen maatregelen op bestuurlijk en vennootschapsrechtelijk gebied, zoals binnen de rechtsvorm van de Leverancier, voor zover deze rechtsgevolgen voor Staffing MS kunnen hebben, houdt Leverancier ten behoeve van Staffing MS volledige documentatie bij Ten einde het risico op ongewenst gedrag bij de Opdrachtgever te verkleinen verzoekt Staffing MS om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor betreffende Kandidaat van Leverancier, getoetst op financiële en geweldsdelicten. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Leverancier om zo spoedig mogelijk aan dit verzoek te voldoen. Tevens verklaart Leverancier dat er geen beletselen zijn die afgifte van de onderhavige verklaring in de weg kunnen staan. Voornoemde verklaring dient binnen 1 maand na ontvangst van deze overeenkomst overhandigd te zijn aan Staffing MS. De kosten voor het aanvragen van de VOG verklaring zijn voor rekening van Leverancier. Versie: juli 2014 Pagina 6 van 9

7 10.5. In geval van terbeschikkingstelling van artsen of verpleegkundig personeel, overlegt Leverancier voor aanvang van de feitelijke werkzaamheden een medische verklaring aan Staffing MS waaruit blijkt dat Leverancier tubercelosevrij, Hepatitis B-vrij en MRSA-vrij is en/of gevaccineerd is tegen Hepatitis B. De kosten van de medische verklaring zijn voor rekening van Leverancier Leverancier garandeert aan Staffing MS voor aanvang van de feitelijke werkzaamheden dat hij zich ervan vergewist heeft dat de benodigde diploma s geldig zijn. Voor zover Leverancier werkzaamheden als Arts of Verpleegkundige zal uitvoeren, garandeert Leverancier aan Staffing MS dat hij zich over de geldigheid van de diploma s heeft vergewist bij de Instelling die aan de Externe het diploma heeft verstrekt Wanneer de werkzaamheden die door Kandidaat vervuld worden, passen binnen de door Opdrachtgever vastgestelde Limitatieve lijst met functies die in aanmerking komen voor een aanstellingskeuring overlegt Leverancier een medische verklaring waaruit blijkt dat Kandidaat op grond van de eisen die voortvloeien uit deze lijst, geschikt is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal deze lijst desgewenst ter beschikking stellen aan Leverancier Voor de volgende beroepsgroepen dient bij het uitbrengen van een Offerte een BIG registratie te worden overlegd en moet het BIGnummer in het CV opgenomen worden: a) Arts/Tandarts b) Apotheker c) GZ Psycholoog d) Psychotherapeut e) Fysiotherapeut f) Verloskundige g) Verpleegkundige Leverancier draagt er zorg voor en staat ervoor in dat (loon-) belastingen en (sociale- en volksverzekerings-) premies juist en tijdig worden afgedragen. Leverancier zal op verzoek van Staffing MS een verklaring (die mede kopie van belastingaangiftes en betalingsbewijzen zal omvatten) de Afdrachtverklaring overleggen, waaruit blijkt: a) dat de inhouding en aangifte van loon- en omzetbelasting juist is geschied; en b) dat de betaling van deze belasting tijdig heeft plaatsgevonden. Eventuele kosten welke gemaakt worden om deze verklaring binnen de gestelde termijn aan te leveren zijn voor rekening van de leverancier Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze voorovereenkomst noch de relatie, die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden, een arbeidsovereenkomst inhoudt en dat er zowel in arbeidsrechtelijke als in sociaal verzekeringsrechtelijke zin sprake is van een volledige wederkerige vrijblijvendheid, het ontbreken van ondergeschiktheid en de afwezigheid van de verplichting om de overeengekomen werkzaamheden persoonlijk door de Leverancier te laten verrichten. In het kader daarvan verklaart de Leverancier zonodig een ander de opgedragen werkzaamheden te kunnen laten verrichten. Tevens verklaart de Leverancier dat hij naast genoemde Opdrachtgever ook andere Opdrachtgevers heeft Partijen komen overeen dat de vergoedingen die Staffing MS aan de Leverancier betaalt aan de hand van de facturen die de Leverancier naar Staffing MS verzendt, vergoedingen zijn waarop geen loonbelasting en sociaal verzekeringsrechtelijke premies verschuldigd zijn. De Leverancier verklaart, voor zover vereist, zelf ten aanzien van sociaal verzekeringsrechtelijke en fiscale kwesties elk risico te dragen en te aanvaarden en voor het geval dat de Belastingdienst en/of het UWV toch van Staffing MS of van de Leverancier loonbelasting en/of sociaal verzekeringsrechtelijke premies vorderen, Staffing MS volledig te vrijwaren Staffing MS heeft de bevoegdheid eventuele aan haar op te leggen naheffingsaanslagen ter zake van loonbelasting/ premieheffing volksverzekeringen die Leverancier betreffen op de Leverancier te verhalen. Verhaal zal zoveel mogelijk plaatsvinden op nog te betalen vergoedingen. Hetzelfde geldt met betrekking tot eventueel aan Staffing MS op te leggen premienota's ter zake van de premieheffing werknemersverzekeringen, verschuldigd met betrekking tot het jaar waarin de premienota wordt ontvangen Staffing MS wenst periodiek te beschikken over actuele documenten. Op verzoek van Staffing MS zal Leverancier actuele bescheiden, waaronder de Afdrachtverklaring, ter beschikking stellen. Indien Leverancier niet binnen een kalendermaand aan dit verzoek kan voldoen, behoudt Staffing MS het recht voor de overeenkomst en een eventuele Inleenbevestiging te beëindigen. Versie: juli 2014 Pagina 7 van 9

8 11. Industrieel en intellectueel eigendom Al wat voorwerp is of kan zijn van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en dat door de Leverancier in samenhang met, of voortvloeiende uit, zijn relatie met Opdrachtgever, direct of indirect, ook al is het (nog) niet voltooid, is voortgebracht of is ontstaan, is en blijft onvoorwaardelijk (industrieel en/of intellectueel) eigendom van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever heeft daarover het vrije beschikkingsrecht De Leverancier zal desgevraagd alle mededelingen doen en formaliteiten verrichten die noodzakelijk zijn om de Opdrachtgever in staat te stellen de in het eerste lid genoemde rechten op zijn naam aan te vragen en te verkrijgen, dit laatste zo nodig na aanvankelijke aanvraag op naam van de Leverancier, door overdracht van bedoelde rechten op naam van de Opdrachtgever. De Leverancier heeft het recht, voor zover de mogelijkheid daartoe in het desbetreffende land bestaat, te worden vermeld als uitvinder Staffing MS zal het eigendomsrecht zoals omschreven in lid 1 pas inroepen, en het verzoek zoals omschreven in lid 2 pas doen nadat Opdrachtgever dit van Staffing MS eist Staffing MS zal alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten automatisch ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. 12. Aansprakelijkheid; Boete Leverancier is jegens Staffing MS aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige overeenkomst met Staffing MS, met inbegrip van vernietiging of onthulling van enige informatie of documenten van Opdrachtgevers van Staffing MS of Staffing MS zelf, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Leverancier, van derden van wie Leverancier zich bedient, dan wel voor zover de schade naar verkeersopvatting voor risico van Leverancier is De onder 12.1 bedoelde aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag van ,- per gebeurtenis en/of kalenderjaar Staffing MS is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van de Leverancier in of bij de uitvoering van de door hem / haar op zich genomen taken. Leverancier zal Staffing MS nimmer aansprakelijk kunnen stellen voor schade wegens handelen of nalaten met betrekking tot deze opdracht, behoudens in geval van grove schuld en onverminderd het vorenstaande inzake wanprestatie. Leverancier vrijwaart Staffing MS voor dergelijke aanspraken door Opdrachtgever en/of derden Leverancier vrijwaart Staffing MS voor van overheidswege opgelegde boetes (zoals bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst) voor zover de boeteoplegging aan Leverancier te wijten is Alle correspondentie en documenten (inclusief eventuele kopieën) en andere zaken met een vertrouwelijk karakter die betrekking hebben op aan Staffing MS en Opdrachtgever en/of hen verbonden ondernemingen, welke Leverancier onder zich heeft en/of krijgt, zijn en blijven eigendom van Staffing MS c.q. de Opdrachtgever en van de aan hen verbonden ondernemingen en zullen op eerste verzoek van Staffing MS, dan wel in ieder geval bij beëindiging van een Opdracht of de Inleen onverwijld door Leverancier aan Staffing MS ter beschikking worden gesteld Bij overtreding van de in deze overeenkomst voor Leverancier opgenomen verplichtingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot het bepaalde in de artikelen betreffende "Geheimhouding" en "Concurrentie", verbeurt Leverancier na een schriftelijke sommatie met een daarin gestelde termijn tot opheffing van de overtreding, een boete van , per overtreding en daarnaast een boete van 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van Leverancier om Staffing MS schadeloos te stellen en onverminderd enige andere rechten van Staffing MS. 13. Acquisitie Gedurende de looptijd van de Opdracht is het Leverancier niet toegestaan om medewerkers in dienst van UMC Utrecht, welke betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst, of waarmee Leverancier als gevolg van haar samenwerking met Opdrachtgever in contact is gekomen, actief te benaderen voor een functie bij of via Leverancier, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van EURO ,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding. Versie: juli 2014 Pagina 8 van 9

9 14. Overige bepalingen 15. Geschillen Deze overeenkomst bevat samen met de bijlagen en Inleenbevestiging de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot het hierin geregelde onderwerp en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke voorstellen of mededelingen dienaangaande. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, welke niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Van een geschil is sprake als een der partijen stelt dat een dergelijke zaak het geval is. Door het online accorderen door de Opdrachtnemer (Leverancier) gaat deze akkoord met bovenstaande voorwaarden voor zijn opdracht voor Staffing MS Broker B.V. bij Opdrachtgever UMC Utrecht. Versie: juli 2014 Pagina 9 van 9

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing Management Services B.V. te Rotterdam. inzake

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing Management Services B.V. te Rotterdam. inzake B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n Staffing Management Services B.V. te Rotterdam inzake Leden van inkoopcoöperatie Intrakoop te Waardenburg Versie: maart 2014 Pagina 1 van 10 B r o k e r I

Nadere informatie

BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE

BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE Staffing Management Services B.V. inzake Equens SE Datum: 10 juli 2013 De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MANAGEMENT SERVICES B.V. INZAKE EQUENS SE Opdrachtgever (broker) Staffing Management

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing Contract Services B.V. te Rotterdam. inzake

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing Contract Services B.V. te Rotterdam. inzake B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n Staffing Contract Services B.V. te Rotterdam inzake Universitair Medisch Centrum Utrecht Versie april 2015 Pagina 1 van 13 B r o k e r I n h u u r v o o r

Nadere informatie

INHUURVOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN. Aeves B.V.

INHUURVOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN. Aeves B.V. INHUURVOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN Aeves B.V. Deze inhuurvoorwaarden gelden tussen Aeves B.V. (hierna Aeves) en de ingehuurde leverancier en / of zzp er (hierna genoemd Deskundige). Overwegende:

Nadere informatie

Algemene Inhuurvoorwaarden. Inhuurdesk Equens SE. Beheerd door Staffing Management Services B.V.

Algemene Inhuurvoorwaarden. Inhuurdesk Equens SE. Beheerd door Staffing Management Services B.V. Beheerd door Staffing Management Services B.V. Datum: 22 april 2013 ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN INHUURDESK EQUENS SE De ondergetekenden: Staffing Management Services B.V. Heemraadssingel 149 A 3022CD Rotterdam

Nadere informatie

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie

S t a f f i n g M S B r o k e r B. V. I n z a k e k l a n t. A o n G r o e p N e d e r l a n d B. V.

S t a f f i n g M S B r o k e r B. V. I n z a k e k l a n t. A o n G r o e p N e d e r l a n d B. V. I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M S B r o k e r B. V. I n z a k e k l a n t A o n G r o e p N e d e r l a n d B. V. Datum: Januari 2017 De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT OVEREENKOMST TOT OPDRACHT De ondergetekenden: 1 Delfin Interim Financials b.v. gevestigd aan Luchthavenweg 99a te Eindhoven, te dezer zake bevoegdelijk vertegenwoordigd door de heer M.J.M. Simons, Managing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag

Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Modelovereenkomst agrarische werkzaamheden; geen werkgeversgezag Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 4 mei 2016 onder nummer 9041634635 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst

Nadere informatie

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden.

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden. DE ONDERGETEKENDEN, OPDRACHTGEVER [Naam en functie gevolmachtigde] van de Algemene Rekenkamer, handelend namens de Algemene Rekenkamer, daartoe gemachtigd door de secretaris van de Algemene Rekenkamer

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Algemene Inhuurvoorwaarden Inhuurdesk provincie Utrecht utrecht.nl

Algemene Inhuurvoorwaarden Inhuurdesk provincie Utrecht utrecht.nl Algemene Inhuurvoorwaarden Inhuurdesk provincie Utrecht www.inhuurdesk@provincie utrecht.nl 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Hoeben Interim Management

Hoeben Interim Management Hoeben Interim Management Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Hoeben Interim Management Opdrachtgever Opdracht Offerte de onderhavige bepalingen. het eenmansbedrijf van Leon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s B. V. i n z a k e Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Datum: maart 2014 BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening ARMA IT Consultancy & Webdesign Sint Janshaven 354 3087 XJ Reg.nr. KvK 24490360 1. Algemene bepaling 1.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015

Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015 Algemene Voorwaarden Bizz Assistant 2015 Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Opdrachtgever en de Virtueel Assistent (hierna te noemen: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR.

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. <PPFNR> OVEREENKOMST VAN OPDRACHT NR. Partijen: 1. LINKIT B.V., gevestigd te 3454 PV DE MEERN aan de Rijnzathe 9, rechtsgeldig vertegenwoordigd door E.J. Holierhoek hierna te noemen: Opdrachtgever ; en

Nadere informatie

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel.

Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel. Algemene voorwaarden Flex Work In Travel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel

Nederlandse Algemene Voorwaarden IMDES Werving & Selectie van Technisch Personeel Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: IMDES, handelend inzake arbeidsbemiddeling, die ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel beiden,

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Vidomes, welke is gevestigd te (2616 LZ) Delft aan de Kleveringweg 24, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw D.L. Braal, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Deze Inhuurvoorwaarden, inclusief alle daarin vermelde bijlagen welke daar integraal en onlosmakelijk onderdeel vanuit maken.

Deze Inhuurvoorwaarden, inclusief alle daarin vermelde bijlagen welke daar integraal en onlosmakelijk onderdeel vanuit maken. Pagina 1 juli 2016 Algemene Inhuurvoorwaarden Inhuurdesk MSP t.b.v. UMC Utrecht. 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER OVEREENKOMST VAN OPDRACHT MET OPDRACHTNEMER Ondergetekenden: Ziezzo B.V., hierna te noemen: Opdrachtgever, gevestigd te Bunschoten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. van den Hoogen in de functie van

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media

Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media Overeenkomst van opdracht LS Advies & Online Media De partijen: 1. [ ] ( opdrachtgever ), statutair gevestigd te [ ] en kantoorhoudende aan [ ], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ] en 2. LS Advies &

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST - TANDHEELKUNDIGE DIENSTVERLENING Beoordeling Belastingdienst nr. 9101580814 13 oktober 2015 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Algemene Voorwaarden van toepassing op rechtsverhoudingen met opdrachtgevers Ethische gedragscode De belangrijkste gedragsregels zijn: Potentiële kandidaten worden alleen voorgesteld aan een opdrachtgever

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand

Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemene Voorwaarden Studio Ferdinand Algemeen deel Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Studio Ferdinand gesloten overeenkomsten en daarmee verband

Nadere informatie

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer:

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZAAK AAN ZEE BV: Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leiden onder nummer: 28105370. 1.0 Definities Opdrachtnemer: Zaak aan Zee BV, hierna ook ZAZ. Opdracht: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Inkoopvoorwaarden. Artikel 1 Tarief. Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

Inkoopvoorwaarden. Artikel 1 Tarief. Artikel 2 Overeenkomst van opdracht Inkoopvoorwaarden Artikel 1 Tarief 1. Het tarief is een kostprijs exclusief de verschuldigde omzetbelasting (btw), inclusief alle betrokken fiscale - en premieverplichtingen, verzekeringen, rechten op

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo

Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo Onderwerp Datum Kenmerk Algemene Voorwaarden 08-06-2016 S/16/AGV Algemene voorwaarden van Swadon bv, gevestigd te Venlo 1. Inleiding Onze adviseurs houden zich aan professionele gedragsregels. 2. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Rotrap BV is gevestigd te Delft en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Rotrap BV is gevestigd te Delft en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERIM-MANAGEMENT, PROJECTMANAGEMENT, ADVIES en COACHING OPDRACHTEN VAN Rotrap BV Rotrap BV is gevestigd te Delft en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, rechtsbetrekkingen tussen

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemene bepalingen en definities

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemene bepalingen en definities Algemene voorwaarden HEEL opleidingen verzorgt opleidingen, workshops, trainingen en coaching. De volgende artikelen vormen samen de Algemene Voorwaarden. Heel opleidingen wordt geleid door Petri Elemans

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie