B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam. inzake

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam. inzake"

Transcriptie

1 B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n Staffing MS Broker B.V. te Rotterdam inzake Universitair Medisch Centrum Utrecht Versie: juli 2014 Pagina 1 van 9

2 B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n Staffing MS Broker B.V. inzake UMC Utrecht (1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Staffing MS Broker B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Heemraadssingel 149 A, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. Waaijenberg, Directeur, hierna te noemen Staffing MS en (2) De leverancier van personeel of de zelfstandige zonder personeel (zzp er), die geregistreerd is op het portaal en via deze Inhuurdesk een Opdracht gegund heeft gekregen, hierna te noemen: Leverancier Overwegende: - Dat Staffing MS voor UMC Utrecht (de Opdrachtgever) als broker fungeert, hiertoe specifieke werkzaamheden uitvoert en/of begeleidt, waardoor Leverancier een contract aangaat met Staffing MS en niet met UMC Utrecht; - Dat Staffing MS hiervoor onder meer gebruik maakt van diensten van Leverancier die over specifieke kennis beschikken die voor de uitvoering van en/of begeleiding bij bedoelde werkzaamheden nodig is; - Dat Leverancier opdrachten aanneemt en hiertoe Offerte uitbrengt, tot het verrichten van specifieke werkzaamheden voor Opdrachtgevers tot het moment waarop de opdracht is uitgevoerd en voor de uitvoering hiervan een Kandidaat ter beschikking stelt; - Dat Leverancier en Staffing MS voorwaarden wensen vast te leggen waaronder opdrachten van Staffing MS, die door Leverancier worden aangenomen, zullen worden uitgevoerd, onder regie en aansturing van UMC Utrecht; Onder de volgende definities: Aanvraag Een uitnodiging van Opdrachtgever om digitaal een offerte te laten uitbrengen via het portaal Opdracht Broker Leverancier Offerte Alle door Opdrachtnemer krachtens een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of af te leveren producten. Deze opdracht wordt bevestigd met een Inleenbevestiging. Opdrachtnemer die personeel (personeel in arbeidsrechtelijk dienstverband of zelfstandigen zonder personeel) inzet om een opdracht uit te voeren en die wederpartij is bij de Overeenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtnemer die personeel (personeel in arbeidsrechtelijk dienstverband of zelfstandigen zonder personeel) inzet om een opdracht uit te voeren en die wederpartij is bij de Overeenkomst met Broker. Een schriftelijke aanbieding van Opdrachtnemer aan Broker waarin de aanvraag wordt uitgewerkt en de tarieven en/of prijzen (prijs = tarief x hoeveelheid) worden vermeld. Overeenkomst of Inleenbevestiging De schriftelijke neerslag van de wilsovereenstemming tussen Broker en Opdrachtnemer (Inleenbevestiging). Kandidaat ZZP er Inhuurportaal Door Broker voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeel. Dit betreft personeel in arbeidsrechtelijk dienstverband met een Leverancier of een zelfstandige zonder personeel (zzp er). Opdrachtnemer die handelt als Zelfstandige Zonder Personeel en die wederpartij is bij een Overeenkomst met Broker. De website Gelden de onderstaande 1. Onderwerp van de overeenkomst 1.1. Indien een opdracht van Staffing MS door Leverancier wordt aangenomen, verbindt Leverancier zich om de werkzaamheden te verrichten, die in het kader van de betreffende opdracht dienen te worden uitgevoerd. Deze worden nader omschreven in de bij deze overeenkomst te voegen door beide partijen te ondertekenen bevestiging van de opdracht (de Inleenbevestiging). Voor iedere opdracht wordt door beide partijen een Inleenbevestiging elektronisch geaccordeerd. Versie: juli 2014 Pagina 2 van 9

3 1.2. Op deze Overeenkomst en de in het kader daarvan tussen Staffing MS en Leverancier tot stand gekomen opdracht(en) zijn slechts de hierna volgende voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van Leverancier wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze voorwaarden door Staffing MS schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard. 2. Inleenbevestiging 2.1. In de Inleenbevestiging zal in ieder geval worden vermeld: a) de naam van de Opdrachtgever onder wiens leiding de Kandidaat de werkzaamheden zal gaan verrichten; b) de soort werkzaamheden die de Kandidaat zal gaan verrichten; c) de periode gedurende welke de Kandidaat ter beschikking wordt gesteld; d) de opzegtermijn indien deze afwijkt van het gestelde onder artikel 9.1 en 9.2; e) de locatie waar de werkzaamheden normaliter worden verricht; f) de naam van de Leverancier en de Kandidaat; g) het tarief waartegen de werkzaamheden verricht worden; h) facturering, betaalwijze en betaalschema; i) contactpersoon Zodra de periode zoals bedoeld onder 2.1 onder c is verlopen, loopt de opdracht zoals overeengekomen in de inleenbevestiging van rechtswege af en wordt derhalve niet stilzwijgend verlengd. Verlenging vindt slechts plaats indien partijen een omschreven periode hiervoor schriftelijk zijn overeengekomen. Een waarin tussen partijen tussentijds een nieuwe einddatum voor een reeds lopende opdracht wordt overeenkomen, geldt als een schriftelijk overeengekomen verlenging. 3. Uitvoering van de Werkzaamheden, einde Inleen 3.1. De inhoud van de werkzaamheden wordt bepaald in overleg met UMC Utrecht, waarna Kandidaat in beginsel de werkzaamheden naar eigen inzicht zal uitvoeren, echter met dien verstande dat de Kandidaat de Werkzaamheden dient te verrichten binnen de door partijen overeengekomen tijdsperiode Kandidaat zal zich ter zake van de voor de uitvoering van de Werkzaamheden geldende werktijden richten naar de bij Opdrachtgever gangbare werktijden. UMC Utrecht hanteert een 36-urige werkweek. Dagen waarop de Werkzaamheden niet verricht worden, zullen in overleg met Staffing MS dan wel met de Opdrachtgever van Staffing MS worden vastgesteld Leverancier garandeert dat: a) de Werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd; b) de Werkzaamheden en de resultaten daarvan zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties als vastgelegd in de Inleenbevestiging; c) voor de duur van de Opdracht Kandidaat voldoet en zal blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring. d) Kandidaat op de lokatie van Opdrachtgever zichtbaar een naamplaatje zal dragen. Wanneer deze niet door Opdrachtgever wordt verstrekt dient Kandidaat een eigen naamplaatje te dragen. e) Kandidaat verplicht wordt het introductieprogramma te volgen, zonder dat Leverancier hiervoor tijd in rekening kan brengen. Er kan niet gestart worden met de werkzaamheden als het introductieprogramma niet is gevolgd Indien de Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat Leverancier de werkzaamheden niet naar behoren uitvoert, en na overleg een verbetering van de relatie niet in de lijn der verwachting ligt, heeft Staffing MS het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige (financiële) compensatie verplicht te zijn Mocht binnen één week na aanvang van de werkzaamheden de Leverancier naar het oordeel van Opdrachtgever niet geschikt blijken te zijn dan heeft Staffing MS het recht de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval worden de werkzaamheden van Leverancier in de betreffende week niet door Staffing MS vergoed De Leverancier verplicht zich hierbij zelf maatregelen te treffen of aan te bevelen om een ongestoorde voortgang van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever te waarborgen. Tot deze maatregelen behoort onder meer het voorstellen van een gelijkwaardige kandidaat. Versie: juli 2014 Pagina 3 van 9

4 3.7. Indien de Leverancier verhinderd is de werkzaamheden uit te voeren, is de Leverancier gehouden dit onverwijld aan de Opdrachtgever en Staffing MS te melden onder opgave van redenen en verwachte duur van de verhindering Indien Leverancier gedurende langer dan één werkweek om welke reden dan ook, met uitzondering van overmacht, zoals bedoeld in artikel 7, niet in staat is de uit te voeren werkzaamheden te verrichten, heeft Staffing MS het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige (financiële) compensatie verplicht te zijn. 4. Urenregistratie Wekelijks is de Leverancier verplicht de gewerkte uren te registreren in het online tijdregistratiesysteem van Staffing MS. De geregistreerde uren dienen door Opdrachtgever te worden geaccordeerd. De geregistreerde uren dienen als basis voor facturering. 5. Functie, inzet en verplichtingen 5.1. Leverancier zal voor de uitvoering van de Overeenkomst geen vreemdelingen inzetten anders dan met een geldige tewerkstellingsvergunning in aanvulling op een geldig legitimatiebewijs, zoals een geldig paspoort uit het land van herkomst. Deze dient voor aanvang van de opdracht overlegd te worden. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in kennis stellen indien een vreemdeling voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingezet en daarbij een kopie van de geldige tewerkstellingsvergunning overhandigen. Opdrachtnemer verkrijgt met ingang van de Overeenkomst geen exclusiviteit. Opdrachtgever kan soortgelijke opdrachten eveneens aan andere partijen verstrekken Leverancier zal zich gedragen conform de bij de Opdrachtgever geldende richtlijnen. Tevens dient Leverancier de bij de Opdrachtgever gehanteerde gebruiken in acht te nemen en gehoor te geven aan de daar gegeven aanwijzingen Leverancier verplicht zich de Kandidaat in kennis te stellen van de huisregels van UMC Utrecht die gezien de specifieke situatie van UMC Utrecht (patiënten, apparatuur) extra aandacht verdienen. Deze huisregels zijn te vinden op Overtreding van de artikel 5.2 em/of 5.3 kan voor Staffing MS een reden zijn deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot enige (financiële) compensatie verplicht te zijn Opdrachtgever heeft te allen tijden het recht om met Leverancier te onderhandelen over indiensttreding. 6. Tarief en betaling 6.1. Leverancier ontvangt van Staffing MS voor de uitvoering van de Opdracht een vergoeding exclusief BTW, welke is aangegeven in de Inleenbevestiging. Deze vergoeding is niet vatbaar voor wijziging gedurende de looptijd van de Overeenkomst De onkosten van Leverancier en Kandidaat (zoals reis-, verblijf- en parkeerkosten) zijn bij de in het eerste lid genoemde vergoeding inbegrepen. Alleen de reiskosten werk-werkverkeer worden vergoed op basis van de regeling in de CAO van UMC Utrecht Reistijd voor woon-werkverkeer valt buiten de werktijd en wordt niet in rekening gebracht De Opdrachtgever hanteert standaard een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betreffende facturen. Staffing MS zal Leverancier vervolgens betalen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling van Opdrachtgever. (conform betaalkalender Opdrachtgever) 6.5. Leverancier zal Staffing MS factureren zoals nader gespecificeerd in de inleenbevestiging. Staffing MS is pas gehouden tot betaling van de facturen van Leverancier nadat de in artikel 6.1 bedoelde betalingstermijn is verstreken en nadat de factuur van Staffing MS aan Opdrachtgever is voldaan (conform betaalkalender). Binnen deze termijn zullen facturen van Leverancier door Staffing MS worden voldaan, mits deze correct zijn. Betaalt de Opdrachtgever Staffing MS ruim binnen de gestelde termijn dan betaalt Staffing MS de ingezonden factuur van Leverancier zo spoedig mogelijk nadat betaling is ontvangen. Versie: juli 2014 Pagina 4 van 9

5 6.6. Staffing MS zal in geval van wanbetaling door de Opdrachtgever, Leverancier daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en op diens verzoek bewijsstukken ter zake ter inzage geven. Leverancier is in dat geval gerechtigd alle verdere werkzaamheden voor de Opdrachtgever te staken Ingeval de Opdrachtgever van Staffing MS jegens Staffing MS al dan niet toerekenbaar tekortschiet in de betaling van één of meer facturen met betrekking tot de werkzaamheden van Leverancier, is Staffing MS gevrijwaard van betaling van de op diezelfde periode betrekking hebbende facturen van Leverancier. Staffing MS zal in dat geval met Leverancier in overleg treden over de te nemen maatregelen ter incasso van de betreffende factuur of facturen. Wanneer maatregelen ter incasso definitief niet resulteren in betaling van de facturen van Staffing MS is Staffing MS niet gehouden tot betaling van de op diezelfde periode betrekking hebbende facturen van de Leverancier. Een (gedeeltelijke) betaling van de betreffende facturen van Staffing MS verplicht Staffing MS slechts tot een (evenredige gedeeltelijke) betaling van de betreffende facturen van Leverancier, na aftrek van gemaakte kosten Mocht Staffing MS om haar moverende, al dan niet commerciële redenen van incasso van de in artikel 6.4 genoemde facturen afzien, dan is het in artikel 6.4 bepaalde niet van toepassing en zal Leverancier gesubrogeerd worden in de rechten van Staffing MS. 7. Overmacht 7.1 Zodra vaststaat dat een der Partijen een periode van meer dan acht werkdagen ten gevolge van overmacht niet kan nakomen c.q. tekortschiet aan haar verplichtingen op grond van deze Inleenovereenkomst en/of Inleenbevestiging te voldoen, heeft de andere partij het recht de Inleenovereenkomst en/of Inleenbevestiging door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 7.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: het niet of niet tijdig nakomen door een derde van verplichtingen, die deze jegens één der partijen op zich heeft genomen, stakingen, ongeschiktheid of verlate beschikbaarheid van materialen, of liquiditeitsc.q. solvabiliteitsproblemen van de tekortkomende partij. 8. Geheimhouding 8.1. Leverancier verplicht zich en staat in voor, zowel tijdens als na de uitvoering van de Werkzaamheden, geheimhouding ter zake van alle ter beschikking gestelde gegevens over contracten, organisatie, leveranciers en afnemers en voorts alle andere bedrijfsaangelegenheden, van zowel Opdrachtgever als Staffing MS waarvan Leverancier wist of had moeten weten dat zij een vertrouwelijk karakter bezitten De verplichting tot geheimhouding bestaat niet ten aanzien van informatie die: a) al bij Leverancier bekend is, tenzij deze informatie onder geheimhouding is verstrekt; b) onafhankelijk van Opdrachtgever of van Staffing MS door Leverancier rechtmatig is verzameld; c) door Leverancier rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; d) al door Opdrachtgever dan wel door Staffing MS zelf is verveelvoudigd en geopenbaard; e) algemene ideeën, concepten, kennis en technieken bevat, die verband houden met informatieverwerking Handelen in strijd met de in dit artikel genoemde verplichtingen wordt beschouwd als een overtreding zoals genoemd in Artikel Beëindiging 9.1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege: a) Na ommekomst van de in de Overeenkomst overeengekomen duur van de Overeenkomst danwel na ommekomst van de verlenging van de Overeenkomst, indien en voor zover deze verlenging schriftelijk is vastgelegd; b) Met wederzijds goedvinden van betrokken partijen (Leverancier, Staffing MS en UMC Utrecht) Staffing MS en Leverancier zijn gerechtigd de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn volgens de volgende staffel: a) Bij een Overeenkomst van 0 tot 4 weken: opzegtermijn 1 week b) Bij een Overeenkomst van 4 tot 12 weken: opzegtermijn 2 weken c) Bij een Overeenkomst van 12 weken of langer: opzegtermijn 4 weken. Versie: juli 2014 Pagina 5 van 9

6 9.3. In afwijking van lid 1 van dit artikel, geldt in de onderstaande situaties, dat ieder der partijen deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder opgaaf van redenen, tussentijds kan beëindigen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist: a) indien de andere partij in staat van faillissement wordt gesteld; b) indien de andere partij voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of wordt verleend; c) indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; d) indien de andere partij zijn crediteuren een akkoord aanbiedt; e) indien Leverancier na een schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn in gebreke blijft de Afdrachtverklaring, zoals bedoeld in artikel 10.5 van deze Overeenkomst, tijdig te overleggen, dan wel indien de Afdrachtverklaring niet aan de in deze Overeenkomst gestelde eisen voldoet; f) indien Leverancier, enige vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm ook, accepteert van of verschaft aan personeel, ressorterend onder Staffing MS of haar Opdrachtgever of aan haar vertegenwoordigers, indien daardoor de houding van dat personeel of die vertegenwoordigers met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van deze of een andere gesloten of nog te sluiten overeenkomst beïnvloed zou kunnen worden; g) bij overlijden van Leverancier; en h) indien de ander partij zijn in deze Overeenkomst genoemde verplichtingen zulks, ondanks een schriftelijke aanmaning daartoe, binnen een periode van zeven (7) werkdagen, niet of niet volledig nakomt Beëindiging op grond van lid 2 van dit artikel heeft tot gevolg de onderliggende Inleenbevestiging per gelijke datum eindigt, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen. Bij expliciete voortzetting van die Inleenbevestiging zullen de bepalingen van deze Overeenkomst, in afwijking van lid 2 van dit artikel, daarop van toepassing blijven Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal Leverancier op het eerste daartoe strekkende verzoek van Opdrachtgever alle bescheiden en/of kopieën daarvan, handboeken, documenten en ander informatiemateriaal van welke aard dan ook goederen en/of documenten, evenals kopieën daarvan, die toebehoren aan Opdrachtgever dan wel in enigerlei verband staan met Opdrachtgever en/of met de aan haar gelieerde ondernemingen, haar cliënten en andere relaties, een en ander in de ruimste zin van het woord, onverwijld ter beschikking stellen van Opdrachtgever. 10. Verzekeringen, Belastingen en sociale- en volksverzekeringspremies, Verklaring omtrent het gedrag, Medische verklaringen, BIG registratie Leverancier is verplicht, indien van toepassing, bij de ondertekening van deze Overeenkomst aan Staffing MS een afschrift te verstrekken van de volgende informatie, die zal worden toegevoegd aan deze Overeenkomst als Bijlage: "Nadere gegevens Leverancier", te weten: a) een recent en volledig (niet ouder dan drie maanden) uittreksel uit het Handelsregister (inclusief geldige WAADI check) van de Kamer van Koophandel, waaronder Leverancier ressorteert; b) kopie verklaring betalingsgedrag loonbelasting belastingdienst en of accountant. (niet ouder dan drie maanden); c) VAR DGA / VAR WUO (geldig in het betreffende kalenderjaar waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd; d) (geldig) Kopie paspoort; De Leverancier verklaart jegens Staffing MS door ondertekening dezes dat er voldoende maatregelen zijn genomen in de vorm van verzekeringen of anderszins, teneinde het inkomen van de Leverancier tijdens ziekte of andere arbeidsongeschiktheid, te garanderen, zulks ondanks het feit dat een en ander niet tot de verantwoordelijkheid van Staffing MS behoort Ter zake van in het kader van de opdracht gemaakte afspraken en getroffen maatregelen op bestuurlijk en vennootschapsrechtelijk gebied, zoals binnen de rechtsvorm van de Leverancier, voor zover deze rechtsgevolgen voor Staffing MS kunnen hebben, houdt Leverancier ten behoeve van Staffing MS volledige documentatie bij Ten einde het risico op ongewenst gedrag bij de Opdrachtgever te verkleinen verzoekt Staffing MS om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor betreffende Kandidaat van Leverancier, getoetst op financiële en geweldsdelicten. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Leverancier om zo spoedig mogelijk aan dit verzoek te voldoen. Tevens verklaart Leverancier dat er geen beletselen zijn die afgifte van de onderhavige verklaring in de weg kunnen staan. Voornoemde verklaring dient binnen 1 maand na ontvangst van deze overeenkomst overhandigd te zijn aan Staffing MS. De kosten voor het aanvragen van de VOG verklaring zijn voor rekening van Leverancier. Versie: juli 2014 Pagina 6 van 9

7 10.5. In geval van terbeschikkingstelling van artsen of verpleegkundig personeel, overlegt Leverancier voor aanvang van de feitelijke werkzaamheden een medische verklaring aan Staffing MS waaruit blijkt dat Leverancier tubercelosevrij, Hepatitis B-vrij en MRSA-vrij is en/of gevaccineerd is tegen Hepatitis B. De kosten van de medische verklaring zijn voor rekening van Leverancier Leverancier garandeert aan Staffing MS voor aanvang van de feitelijke werkzaamheden dat hij zich ervan vergewist heeft dat de benodigde diploma s geldig zijn. Voor zover Leverancier werkzaamheden als Arts of Verpleegkundige zal uitvoeren, garandeert Leverancier aan Staffing MS dat hij zich over de geldigheid van de diploma s heeft vergewist bij de Instelling die aan de Externe het diploma heeft verstrekt Wanneer de werkzaamheden die door Kandidaat vervuld worden, passen binnen de door Opdrachtgever vastgestelde Limitatieve lijst met functies die in aanmerking komen voor een aanstellingskeuring overlegt Leverancier een medische verklaring waaruit blijkt dat Kandidaat op grond van de eisen die voortvloeien uit deze lijst, geschikt is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal deze lijst desgewenst ter beschikking stellen aan Leverancier Voor de volgende beroepsgroepen dient bij het uitbrengen van een Offerte een BIG registratie te worden overlegd en moet het BIGnummer in het CV opgenomen worden: a) Arts/Tandarts b) Apotheker c) GZ Psycholoog d) Psychotherapeut e) Fysiotherapeut f) Verloskundige g) Verpleegkundige Leverancier draagt er zorg voor en staat ervoor in dat (loon-) belastingen en (sociale- en volksverzekerings-) premies juist en tijdig worden afgedragen. Leverancier zal op verzoek van Staffing MS een verklaring (die mede kopie van belastingaangiftes en betalingsbewijzen zal omvatten) de Afdrachtverklaring overleggen, waaruit blijkt: a) dat de inhouding en aangifte van loon- en omzetbelasting juist is geschied; en b) dat de betaling van deze belasting tijdig heeft plaatsgevonden. Eventuele kosten welke gemaakt worden om deze verklaring binnen de gestelde termijn aan te leveren zijn voor rekening van de leverancier Partijen verklaren uitdrukkelijk dat noch deze voorovereenkomst noch de relatie, die ontstaat ten gevolge van het verrichten van de werkzaamheden, een arbeidsovereenkomst inhoudt en dat er zowel in arbeidsrechtelijke als in sociaal verzekeringsrechtelijke zin sprake is van een volledige wederkerige vrijblijvendheid, het ontbreken van ondergeschiktheid en de afwezigheid van de verplichting om de overeengekomen werkzaamheden persoonlijk door de Leverancier te laten verrichten. In het kader daarvan verklaart de Leverancier zonodig een ander de opgedragen werkzaamheden te kunnen laten verrichten. Tevens verklaart de Leverancier dat hij naast genoemde Opdrachtgever ook andere Opdrachtgevers heeft Partijen komen overeen dat de vergoedingen die Staffing MS aan de Leverancier betaalt aan de hand van de facturen die de Leverancier naar Staffing MS verzendt, vergoedingen zijn waarop geen loonbelasting en sociaal verzekeringsrechtelijke premies verschuldigd zijn. De Leverancier verklaart, voor zover vereist, zelf ten aanzien van sociaal verzekeringsrechtelijke en fiscale kwesties elk risico te dragen en te aanvaarden en voor het geval dat de Belastingdienst en/of het UWV toch van Staffing MS of van de Leverancier loonbelasting en/of sociaal verzekeringsrechtelijke premies vorderen, Staffing MS volledig te vrijwaren Staffing MS heeft de bevoegdheid eventuele aan haar op te leggen naheffingsaanslagen ter zake van loonbelasting/ premieheffing volksverzekeringen die Leverancier betreffen op de Leverancier te verhalen. Verhaal zal zoveel mogelijk plaatsvinden op nog te betalen vergoedingen. Hetzelfde geldt met betrekking tot eventueel aan Staffing MS op te leggen premienota's ter zake van de premieheffing werknemersverzekeringen, verschuldigd met betrekking tot het jaar waarin de premienota wordt ontvangen Staffing MS wenst periodiek te beschikken over actuele documenten. Op verzoek van Staffing MS zal Leverancier actuele bescheiden, waaronder de Afdrachtverklaring, ter beschikking stellen. Indien Leverancier niet binnen een kalendermaand aan dit verzoek kan voldoen, behoudt Staffing MS het recht voor de overeenkomst en een eventuele Inleenbevestiging te beëindigen. Versie: juli 2014 Pagina 7 van 9

8 11. Industrieel en intellectueel eigendom Al wat voorwerp is of kan zijn van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en dat door de Leverancier in samenhang met, of voortvloeiende uit, zijn relatie met Opdrachtgever, direct of indirect, ook al is het (nog) niet voltooid, is voortgebracht of is ontstaan, is en blijft onvoorwaardelijk (industrieel en/of intellectueel) eigendom van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever heeft daarover het vrije beschikkingsrecht De Leverancier zal desgevraagd alle mededelingen doen en formaliteiten verrichten die noodzakelijk zijn om de Opdrachtgever in staat te stellen de in het eerste lid genoemde rechten op zijn naam aan te vragen en te verkrijgen, dit laatste zo nodig na aanvankelijke aanvraag op naam van de Leverancier, door overdracht van bedoelde rechten op naam van de Opdrachtgever. De Leverancier heeft het recht, voor zover de mogelijkheid daartoe in het desbetreffende land bestaat, te worden vermeld als uitvinder Staffing MS zal het eigendomsrecht zoals omschreven in lid 1 pas inroepen, en het verzoek zoals omschreven in lid 2 pas doen nadat Opdrachtgever dit van Staffing MS eist Staffing MS zal alle industriële en/of intellectuele eigendomsrechten automatisch ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. 12. Aansprakelijkheid; Boete Leverancier is jegens Staffing MS aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige overeenkomst met Staffing MS, met inbegrip van vernietiging of onthulling van enige informatie of documenten van Opdrachtgevers van Staffing MS of Staffing MS zelf, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Leverancier, van derden van wie Leverancier zich bedient, dan wel voor zover de schade naar verkeersopvatting voor risico van Leverancier is De onder 12.1 bedoelde aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot het bedrag van ,- per gebeurtenis en/of kalenderjaar Staffing MS is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van de Leverancier in of bij de uitvoering van de door hem / haar op zich genomen taken. Leverancier zal Staffing MS nimmer aansprakelijk kunnen stellen voor schade wegens handelen of nalaten met betrekking tot deze opdracht, behoudens in geval van grove schuld en onverminderd het vorenstaande inzake wanprestatie. Leverancier vrijwaart Staffing MS voor dergelijke aanspraken door Opdrachtgever en/of derden Leverancier vrijwaart Staffing MS voor van overheidswege opgelegde boetes (zoals bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie of de Belastingdienst) voor zover de boeteoplegging aan Leverancier te wijten is Alle correspondentie en documenten (inclusief eventuele kopieën) en andere zaken met een vertrouwelijk karakter die betrekking hebben op aan Staffing MS en Opdrachtgever en/of hen verbonden ondernemingen, welke Leverancier onder zich heeft en/of krijgt, zijn en blijven eigendom van Staffing MS c.q. de Opdrachtgever en van de aan hen verbonden ondernemingen en zullen op eerste verzoek van Staffing MS, dan wel in ieder geval bij beëindiging van een Opdracht of de Inleen onverwijld door Leverancier aan Staffing MS ter beschikking worden gesteld Bij overtreding van de in deze overeenkomst voor Leverancier opgenomen verplichtingen, in het bijzonder maar niet beperkt tot het bepaalde in de artikelen betreffende "Geheimhouding" en "Concurrentie", verbeurt Leverancier na een schriftelijke sommatie met een daarin gestelde termijn tot opheffing van de overtreding, een boete van , per overtreding en daarnaast een boete van 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van Leverancier om Staffing MS schadeloos te stellen en onverminderd enige andere rechten van Staffing MS. 13. Acquisitie Gedurende de looptijd van de Opdracht is het Leverancier niet toegestaan om medewerkers in dienst van UMC Utrecht, welke betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst, of waarmee Leverancier als gevolg van haar samenwerking met Opdrachtgever in contact is gekomen, actief te benaderen voor een functie bij of via Leverancier, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van EURO ,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding. Versie: juli 2014 Pagina 8 van 9

9 14. Overige bepalingen 15. Geschillen Deze overeenkomst bevat samen met de bijlagen en Inleenbevestiging de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen met betrekking tot het hierin geregelde onderwerp en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke voorstellen of mededelingen dienaangaande. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, welke niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Van een geschil is sprake als een der partijen stelt dat een dergelijke zaak het geval is. Door het online accorderen door de Opdrachtnemer (Leverancier) gaat deze akkoord met bovenstaande voorwaarden voor zijn opdracht voor Staffing MS Broker B.V. bij Opdrachtgever UMC Utrecht. Versie: juli 2014 Pagina 9 van 9

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s B. V. i n z a k e Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Datum: maart 2014 BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank.

Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank. Algemene inhuurvoorwaarden (AIV) van de Talentenmanagementbank. Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Inschrijving KVK, VAR 4. Tot stand komen opdrachtovereenkomst 5. Uitvoering diensten/

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Algemene voorwaarden Flex West-Brabant voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V.

ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. ALGEMENE INHUURVOORWAARDEN UPC NEDERLAND B.V. 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden hun

Nadere informatie

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren.

coördineert en beheert Systeem (SaaS) waar gebruik van wordt gemaakt om het proces omtrent de MSP te faciliteren. Pagina 1 Juni 2015 Algemene Inhuurvoorwaarden Radboudumc 1 Definities Woorden in de onderhavige Inhuurvoorwaarden en de tot onderhavige Inhuurvoorwaarden behorende bijlagen gebruikt in het enkelvoud, behouden

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Versie: augustus 2012.

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Versie: augustus 2012. Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Versie: augustus 2012 Versiebeheer Versie 1.0 - Juni 2008 Versie opgesteld door werkgroep met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. MAVEN Recruitment. Maven Recruitment Postbus 97. 2150 AB Nieuw Vennep. www.maven.nl. Postbus 97. website: www.maven.

ALGEMENE VOORWAARDEN. MAVEN Recruitment. Maven Recruitment Postbus 97. 2150 AB Nieuw Vennep. www.maven.nl. Postbus 97. website: www.maven. ALGEMENE VOORWAARDEN MAVEN Recruitment Maven Recruitment 2150 AB Nieuw Vennep website: Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave A) Algemene voorwaarden Maven Recruitment... 3 B) Algemene voorwaarden Maven Detachering...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voorwaarden

Algemene Voorwaarden. voorwaarden Algemene Voorwaarden voorwaarden Inhoud Algemene Voorwaarden Versie 1.2 03 Algemene Bepalingen versie 1.2 Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid 04 Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens,

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overeenkomst: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

OVEREENKOMST inzake levering van Diensten

OVEREENKOMST inzake levering van Diensten PARTIJEN: (1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timewax B.V., gevestigd te Landsmeer aan de Langebreek 49, hierna te noemen: Timewax, en (2) U, hierna te noemen: Opdrachtgever, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden Algemene inkoopvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gebruikt: 1.1 Aanbieding: schriftelijke offerte van Leverancier. 1.2 Inkooporder: document

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Gebruiker:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC

ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC ALGEMENE VOORWAARDEN TOT INKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN NIBC Definities 1.NIBC: de naamloze vennootschap NIBC Holding en al haar dochtermaatschappijen, zowel haar vestigingen in Nederland als die daarbuiten,

Nadere informatie