PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012"

Transcriptie

1 PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012 Primrdiaal is het veilig stellen van de bevrradingszekerheid in ns land dr het verbeteren van het investeringsklimaat Verschillende recente studies wijzen p het prbleem van de bevrradingszekerheid inzake elektriciteit in ns land (.m. studies van de CREG 1 ) en p de ndzaak vr de federale en reginale regeringen m p krte termijn maatregelen te nemen m het wettelijk en ecnmisch kader vr de buw en de uitbating van zwel hernieuwbare als cnventinele elektriciteitscentrales te verbeteren. Dit wrdt geïllustreerd in bijlage 1. FEBEG dringt al jaren aan p dergelijke maatregelen: ns land heeft nd aan een gunstig, stabiel, rechtszeker en cherent wettelijk en regulatir kader, een evenwichtige energiemix, een spreiding van de aanverrutes en een level playing field met de ns mringende landen. maar recente maatregelen tasten het ndernemings- en investeringsklimaat verder aan: Ondanks het herhaaldelijk aandringen van FEBEG en ndanks plitieke tezeggingen en verklaringen bijvrbeeld in het kader van de Staten-Generaal Energie van 24 juni 2011 blijven de ndzakelijke maatregelen uit. Meer ng: p federaal vlak werden recentelijk belangrijke maatregelen genmen die het investeringsklimaat in sterke mate verslechteren in plaats van het te verbeteren. 1 Zie.a. Studie 1074 Nd aan prductiecapaciteit van elektriciteit in België vr de peride van de CREG van 16 juni

2 Vr de Belgische prductie-eenheden: - De nieuwe transmissienettarieven, die p 22 december 2011 dr de CREG werden gedgekeurd vr de peride , huden vr de Belgische prducenten van elektriciteit belangrijke meerksten in: de invering van een injectietarief vr de Belgische prductie 2, de ksten vr reserves te dragen dr de Belgische prductie 3 en de balancing vlume fee 4. - De heffing van een federale bijdrage en een teslag beschermde klanten deze laatste werd sterk verhgd p 1 januari p gas aangewend dr de elektriciteitscentrales 5 betekent k een belangrijke meerkst. De prducenten betalen dus een teslag vr het gebruik van aardgas en de verbruikers betalen tegelijk een teslag p de geprduceerde elektriciteit! - De vergeding vr de levering van ndersteunende diensten dr prducenten aan Elia werd vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 23 december Hierdr wrden bepaalde prducenten verplicht m prductiecapaciteit te reserveren vr Elia (ter ndersteuning van het net) tegen een eenzijdig pgelegde prijs die de ksten vr de betrkken prducent geenszins dekt. In de buurlanden wrden dergelijke ksten 6 niet aangerekend aan uitbaters van elektriciteitscentrales. Bvendien gebeurt de rganisatie van de ndersteunende diensten er p een meer dynamische en marktcnfrme wijze. De grafiek in bijlage 2 illustreert wat de impact is van de nieuwe ksten p gasgestkte elektriciteitscentrales met respectievelijk een rendement van 56% (centrales gebuwd vóór 2002) en van 59% (gebuwd na 2002) in België in vergelijking met het gemiddelde van de gekppelde Centraal-West-Eurpese markt (Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en België): - vr de Belgische STEG-centrales gebuwd vóór 2002 (met een rendement van 56%) bedragen de meerksten als gevlg van de hiervr vermelde maatregelen 3,27 /MWh; - vr meer recente Belgische STEG-centrales (met een rendement van 59%) bedragen deze meerksten 2,66 /MWh. 2 Het injectietarief vr prductie bedraagt 3,13 /kw per jaar. Er is een vrijstelling vr prductie-eenheden die zijn aangeslten p het Elia-net (>70 kv) na 2002 evenals vr prductie-eenheden p basis van hernieuwbare energiebrnnen en kwalitatieve warmtekrachtkppelingen aangeslten p het distributienet in Vlaanderen. De impact van dit tarief p een STEG met een gemiddeld aantal draaiuren kan geraamd wrden p ngeveer 0,5 /MWh. 3 De ksten vr de reserves bedragen 1,1791 /MWh. Er is een vrijstelling vr prductie-eenheden p basis van hernieuwbare energiebrnnen en warmtekrachtkppeling aangeslten p het distributienet in Vlaanderen. 4 De balancing vlume fee vr injectie bedraagt 0,1137 /MWh. 5 De federale bijdrage en de teslag vr beschermde klanten bedragen samen 0,7399 /MWh. De impact p een STEG met een rendement van 59 % kan geraamd wrden p 1,37 /MWh. 6 In Frankrijk wrdt een lage vergeding (0,19 /MWh) aangerekend vr injectie p transmissieniveau: deze regeling werd in 2002 ingeverd m de bijdrage van de Franse transmissienetbeheerder in het ITC (Inter TSO Cmpensatin)- mechanisme te dekken. Frankrijk was p dat genblik nett-exprteur en men wenste dr deze regeling een gedeelte van de kst van het gebruik van de buitenlandse netten te verhalen p de betrkken prducenten/uitverders. 2

3 Deze kstenverhgingen hebben een dubbel effect p de rendabiliteit van de Belgische elektriciteitscentrales: - zij zullen minder cncurrentieel wrden lagere brut marge dr de hgere variabele ksten ten pzichte van centrales in andere landen van de gekppelde Centraal-West-Eurpese markt; - zij zullen minder ingezet wrden lagere benuttiging waardr het ng meilijker zal wrden m de vaste ksten te dekken. Deze maatregelen hebben k een belangrijke negatieve impact p de glbale Belgische ecnmie en eclgie: - gevaar vr de bevrradingszekerheid: thermische centrales in België zullen niet langer ecnmisch kunnen pereren en zullen bijgevlg eerder dan vrzien uit dienst wrden genmen en dit in een cntext waar de Belgische prductiecapaciteit vandaag reeds geen reservemarge meer heeft tegenver de piekvraag; de bevrradingszekerheid in België zal afhangen van de beschikbaarheid van capaciteit in het buitenland - wat ingevlge de Duitse beslissing van kernuitstap niet evident zal zijn en van het net m deze strm in te veren; - hgere inverafhankelijkheid en negatieve impact p de betalingsbalans: er zal meer strm ingeverd wrden (nder meer) aangezien vr geïmprteerde energie geen injectietarief met betaald wrden; - hgere emissies: Belgische centrales met een gede energetische efficiëntie zullen minder draaien f stilgelegd wrden ten vrdele van buitenlandse met een lager energetisch rendement. Gelijktijdig stellen we vast dat in Frankrijk een capaciteitsvergeding wrdt ingeverd vr prducenten, wat de vestiging van prductie-installaties in België ng minder aantrekkelijk zal maken. Het negatieve en nzekere ecnmische kader vr elektriciteitsprducenten in België verklaart in belangrijke mate waarm vr meerdere buwrijpe investeringsprjecten in cnventinele prductiecapaciteit een investeringsbeslissing uitblijft. Enkele vrbeelden: de STEG van Nun Pwer Generatin Walln in Seneffe/Manage (450 MW), de STEG van EDF Luminus in Navagne (2 x 460 MW), de STEG van NEST Energie in Evergem (2 x 460 MW), de STEG van Electrabel in Amerceur (420 MW), Andere prjecten wrden dan weer niet gerealiseerd mdat de ndige vergunningen niet wrden afgeleverd, bijvrbeeld de steenklcentrale van E.ON in Antwerpen (1.100 MW). Nchtans zijn deze investeringen ndig vr de bevrradingszekerheid en m de intermittentie en nvrspelbaarheid van de prductie p basis van wind en znne-energie p te vangen. 3

4 Met betrekking tt de energielevering: - De Belgische leveranciersmarkt is dynamisch Wat de marktwerking betreft, wil FEBEG ngmaals benadrukken dat de mbiliteit p de leveranciersmarkt de laatste jaren is tegenmen. Dit blijkt nder meer uit het greiend aantal klanten die van leverancier veranderen nder meer dankzij infrmatieacties en prijssimulatren pgezet dr de regulatren, diverse cmmerciële initiatieven van de leveranciers (die de cnsument veel keuze bieden tussen verschillende frmules), de rganisatie van de grepsaankpen, Switchindicatren in Vlaanderen 7 Elek. Gas ,64% 6,25% ,68% 7,06% ,15% 9,22% Deze tabel tnt dat in Vlaanderen ver de laatste jaren een greiend aantal energieverbruikers van energieleverancier zijn veranderd met een absluut recrd tijdens het jaar 2011 (bijna 10% van de aardgasverbruikers en iets meer dan 8% van de elektriciteitsverbruikers). Omwille van deze hge switchrati vervegen wij in de Eurpese cntext de meer dynamische markten. - maar dit dynamisme wrdt aangetast dr verschillende recente maatregelen en vrstellen Begin januari 2012 trad de nieuwe gas- en elektriciteitswet in werking met een belangrijk luik inzake prijsregulering en cntrle dat nder andere tt del heeft de prijsvlatiliteit te verminderen (.m. dr een trimestriële indexering i.p.v. een maandelijkse, een ex pst cntrle p deze indexering dr de CREG en een ex ante cntrle p de aanpassing van de tarifaire frmules die een prijsverhging met zich kunnen meebrengen). De inverings- en tepassingsmdaliteiten van de prijsregulering zijn tt p vandaag zelfs ng niet vastgelegd en tch wrden er al nieuwe drastische maatregelen vrgesteld. Vlgens FEBEG zullen deze maatregelen de evlutie naar een meer cmpetitieve en werkbare gas- en elektriciteitsmarkt belemmeren en zijn zij dus ttaal in tegenspraak met de delstellingen van het Derde Energiepakket en met de aanbeveling van de Eurpese Vereniging van Energieregulatren ERGEG/CEER 8 (waarvan de CREG deel uitmaakt). 7 Cijfers vergenmen uit een persbericht van de VREG van 3 februari 2012, De Vlaamse energiecnsument wisselde in 2011 massaal van leverancier. 8 Rapprt ERGEG E10-CEM van 8 september 2010: It is ERGEG s view that fully pen markets with wellfunctining cmpetitin cannt in the lng-term cexist with regulated end-user energy prices. End-user price regulatin in electricity and gas markets distrts the functining f the market and jepardises bth security f supply 4

5 - maatregelen die kstenverhgend zijn Ok de nieuwe vrstellen van Minister J. Vande Lantte en Staatssecretaris M. Wathelet ver de gas- en elektriciteitsprijzen in België mvatten maatregelen die vr de leveranciers kstenverhgend zijn en dus het dynamisme van de markt zullen aantasten. Meer specifiek: het vrstel tt wijziging van het systeem van de terugbetaling van het sciaal tarief in hfde van de leverancier (enkel ng financiële cmpensatie ten belpe van het psitieve verschil tussen het percentage bevrrade sciale klanten dr die leverancier ten pzichte van zijn marktaandeel); het vrstel m de drrekening van de netverliezen p niveau van de distributienetten te baseren p het mechanisme van tepassing p transmissieniveau; het vrstel tt afschaffing van de pzegvergeding bij vregtijdige pzegging van het cntract gedurende 2 jaar; het vrstel m de indexering van variabele prducten gedurende 9 maanden te blkkeren; het verbd van indexering van de gasprijzen.b.v. de lieprijzen; Deze maatregelen vergen bijkmende uitgaven in de IT-systemen, bijkmende administratieve rmpslmp, die vral vr de kleinere spelers zeer ingrijpend zullen zijn. Het verbd tt aanpassing van de gasprijzen p basis van de evlutie van de lieprijzen gaat vrbij aan de werkelijkheid dat de meerderheid van de bestaande lange termijn aankpcntracten indexeringsmechanismen bevatten gebaseerd p de lieprijs. In plaats van de marktwerking te verbeteren en de markt meer tegankelijk te maken vr nieuwe marktspelers, zullen deze maatregelen de Belgische energiemarkt juist ng meer naantrekkelijk maken vr de verschillende marktpartijen. Met dergelijke maatregelen zal de cncurrentie dus eerder verminderen (in plaats van tenemen) met een negatief effect p belangen van de verbruiker tt gevlg (.a. beperking van de keuzevrijheid). - Bij internatinale prijsvergelijkingen rekening huden met Belgische eigenheden Bij de vergelijking van de prijs van de energiecmpnent in ns land met die van andere landen met wrden rekening gehuden met een aantal specifieke Belgische elementen zals nder meer: de ndersteuning van de hernieuwbare energie die in deze prijs met wrden verrekend; de verregaande penbare dienstverplichtingen, het uitgebreid sciaal vangnet tt bescherming van de cnsument met betalingsmeilijkheden. Bvb de lange prcedures bij wanbetaling die plpen van een minimum van 3 maanden tt ruim and the effrts t fight climate change. Therefre, end-user price regulatin shuld be ablished, r where apprpriate, brught int line with market cnditins; 5

6 meer dan 1 jaar (nder meer in Brussel) waardr de schuldpbuw frs kan plpen; het financieel risic als gevlg van de ninbare facturen die een grt aandeel transprt- en distributieksten, maar k bepaalde taksen en heffingen (bijdrage p energie, ) bevatten die ten laste blijven van de leveranciers; de financiering van de werkingsksten van de Ombudsdienst via de mbudsbijdrage aangerekend aan de leveranciers;.. In ns land wrden al deze ksten (in tegenstelling tt de meeste andere landen) gefinancierd via de gas- en elektriciteitsfactuur en niet via de algemene middelen van de Staat. Daarenbven meten de prijzen ver een vldende lange peride wrden vergeleken (i.p.v. zich te beperken tt één welbepaalde maand) en is de keuze van de beschuwde peride dikwijls bepalend vr de resultaten van de prijsvergelijking. FEBEG dringt er k p aan dat bij een internatinale prijsvergelijking rekening wrdt gehuden met het grte aandeel van de tweevudige uurtarieftellers in België. Zals geïllustreerd in de grafiek in bijlage 3, ligt de prijs van de energiecmpnent vr een gemiddeld gezin in ns land 5 à 6% lager indien men rekening hudt met het aandeel aan tweevudige uurtellers. Tensltte met k rekening wrden gehuden met de cmplexiteit van de energiesectr in ns land (nder meer dr de bevegdheidsverdeling inzake de energiedssiers), hetgeen extra administratieve ksten en lasten met zich meebrengt ten laste van de energieleverancier die zich aan de verschillende regelgevingen met huden. - Energiecmpnent bepaalt de energiefactuur slechts in beperkte mate Uit de studie van de CREG van 22 september blijkt dat ver de peride januari 2007 tt en met juli 2011 de prijs van de elektriciteitscmpnent in veel mindere mate steeg dan de distributieksten. Vlgens deze studie steeg de ttale elektriciteitsfactuur vr een huishudelijke klant in Vlaanderen 10 in die peride met 47%. De energieprijs steeg gemiddeld met 9,17 /MWh (f 15%), terwijl de distributieksten in Vlaanderen met maar liefst 40 /MWh (f 96,06%) zijn gestegen. In Wallnië verhgden deze ksten met 13,70 /MWh (f 32,18%) en in Brussel met 17,89 /MWh (f 44,36%). Zie de grafieken in bijlage 4 en 5. - Rl leverancier als tussenpersn niet miskennen f penaliseren Zals hierbven reeds gesteld, fungeert de leverancier in het Belgische marktmdel als tussenpersn vr de inning van de netksten en alle taksen en heffingen. Het financiële risic m.b.t. het ninbare deel van de netksten kan in smmige gevallen zelfs hger plpen dan de ksten van de energiecmpnent. De leveranciers vragen dan k m de netcmpnenten van de nbetaalde facturen te kunnen recupereren bij de 9 Studie van de CREG van 22 september 2011 ver de cmpnenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen ((F) CDC-1096). 10 Bedeld is 3500 kwh elektriciteitsverbruik p jaarbasis, waarvan 1600 kwh dagverbruik en 1900 kwh nachtverbruik. 6

7 netbeheerder p wiens net de eindklant is aangeslten. In bepaalde andere lidstaten gelden verigens wel specifieke regels m het financiële risic van leveranciers p een adequate manier te vergeden. Daarenbven wrden de energiebedrijven vaak gecnfrnteerd met zeer laattijdige publicatie van nieuwe nettarieven, terwijl elke retractieve tepassing van nieuwe vrwaarden niet enkel in tegenstrijd is met de wet 11, maar k leidt tt grte peratinele en bijkmende administratieve ksten. Vr meer infrmatie: J. Herremans Rberte Kesteman Directeur-Generaal FEBEG Vrzitter FEBEG +32 (2) (2) Zie de artikelen en van de wet van 8 januari 2012 die het Derde Energiepakket mzet in Belgische wetgeving. Deze artikelen vrzien dat de tegepaste tarieven geen terugwerkende kracht mgen hebben. 7

8 Bijlage 1 Nd aan bijkmende prductiecapaciteit Brn: Studie 1074 van de CREG van 16 juni 2011 Nd aan prductiecapaciteit van elektriciteit in België vr de peride

9 Bijlage 2 9

10 c /kwh Bijlage 3 Vergelijking energiecmpnent in de ttale elektriciteitsprijs bij verschillend prfiel enkelvudige meter (3500 kwh/jr) versus tweevudige meter (1600 kwh dag/1900 kwh nacht) Gebaseerd p methdlgie studie Frntier Ecnmics 21/10/2011 8,80 8,60 8,40 8,20 8,36-6% 8,67-5% 8,27 8,69-5% 8,25 8,00 7,88 7,80 7,60 7,40 Brussel - Brussel kwh 3500 kwh Enkelvudig Tweevudig Vlaanderen Vlaanderen kwh kwh Enkelvudig Tweevudig Wallnië - Wallnië kwh 3500 kwh Enkelvudig Tweevudig Bij de internatinale prijsvergelijking met eveneens rekening wrden gehuden met het grt aandeel van de tweevudige uurtarieftellers in België. Zals geïllustreerd in deze grafiek is de prijs van de energiecmpnent vr een gemiddeld gezin in vergelijking tt de ttale energieprijs in geval van een tweevudige uurteller 5 à 6% lager en dus vergelijkbaar met het niveau van nze buurlanden. 10

11 /MWh Bijlage Evlutie per cmpnent in /MWh p 07/2011 tv de ttale elektriciteits prijs p 01/2007 Elektriciteitsklant Dc (3500 kwh; 1600 dag nacht ) Brn: CREG Studie: (F) CDC-1096 p 95 ev Ttaalprijs juli/2011 Ttaalprijs juli/2011 Ttaalprijs juli/ , ,4 211,83 209,2 11,73 6,89 5,02 7,28 13,7 6,15 17,89 10,99 10,99 0,86 4,46 0, ,17 5, ,27 Ttaalprijs jan/ ,14 167,24 Ttaalprijs jan/2007 Ttaalprijs jan/ ,11-3,06 Vlaanderen Wallnië Brussel /2007 (ttaalprijs) delta Energie delta Grene strm + WKK delta Distributie delta Teslagen delta BTW delta Transmissie Over de peride januari 2007 tt en met juli 2011 steeg de prijs van de energiecmpnent in veel mindere mate dan de distributieksten. 11

12 Aandeel van de stijging per cmpnent in % Bijlage 5 120% Aandeel in de stijging van de elektriciteitsprijs vr de peride 01/2007 tt 07/2011 per cmpnent vr een gemiddelde huishudelijke klant verbruik kwh/jr waarvan 1600 kwh dag en 1900 kwh nacht Brn: CREG Studie: (F) CDC-1096 p 95 ev 100% 1,50% 17,36% 2,05% 80% 17,47% 12,65% 17,35% 10,63% 60% 34,52% 59,59% 42,64% 40% 20% 0% 7,94% 13,66% -0,16% 15,50% 1,14% 27,69% 26,19% -7,71% -20% Vlaanderen Wallnië Brussel Energie Grene strm + WKK Distributie Teslagen BTW Transmissie De distributieksten vertegenwrdigen het grtste aandeel in de stijging van de ttale prijs ver de peride januari 2007 tt en met juli

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit

Ministerie van Economische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit Ministerie van Ecnmische Zaken Prijsvergelijk elektriciteit Juni 2014 Intrductie en aanleiding Geachte lezer, Vr u ligt een high-level vergelijking van de elektriciteitsrekening in Nederland, Duitsland,

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Telichting Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Prvinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Telichting

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon

SEFEC. Met een Open Kustverdediging van Staal en Beton naar Totale Energie Transitie 2050 door Combinatie van Waterkracht, Wind en Zon SEFEC Met een Open Kustverdediging van Staal en Betn naar Ttale Energie Transitie 2050 dr Cmbinatie van Waterkracht, Wind en Zn Visie SEFEC / Versie 01 Februari 2009 R.J. Santema Meer dan it een duurzame

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen

Europa in balans? Didactisch pakket over het sociaal en economisch beleid van de Europese Unie voor hogescholen in West-Vlaanderen Ryckevelde vzw Beweging vr Eurpees burgerschap T 050 35 27 20 www.ryckevelde.be inf@ryckevelde.be Eurpa in balans? Didactisch pakket ver het sciaal en ecnmisch beleid van de Eurpese Unie vr hgeschlen in

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 29 Oktober 2013

Opleiding overheidsopdrachten. Bart Gheysens 29 Oktober 2013 Opleiding verheidspdrachten Bart Gheysens 29 Oktber 2013 Cntext Basispleiding Fcus p: Opdrachten vr diensten. De klassieke sectr. Crrect indienen van een fferte. Aandacht vr: Specifieke aspecten inzake

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP

Nadere informatie

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE!

Ex post evaluatie van het programma UTRECHTSE ENERGIE! Ex pst evaluatie van het prgramma UTRECHTSE ENERGIE! Terugblik p bereikte resultaten, deltreffendheid, delmatigheid & delbereiking van het Prgramma 'Utrechtse Energie' ver de peride 2011-2014 Utrecht,

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie