PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012"

Transcriptie

1 PERSONTMOETING 16 FEBRUARI 2012 Primrdiaal is het veilig stellen van de bevrradingszekerheid in ns land dr het verbeteren van het investeringsklimaat Verschillende recente studies wijzen p het prbleem van de bevrradingszekerheid inzake elektriciteit in ns land (.m. studies van de CREG 1 ) en p de ndzaak vr de federale en reginale regeringen m p krte termijn maatregelen te nemen m het wettelijk en ecnmisch kader vr de buw en de uitbating van zwel hernieuwbare als cnventinele elektriciteitscentrales te verbeteren. Dit wrdt geïllustreerd in bijlage 1. FEBEG dringt al jaren aan p dergelijke maatregelen: ns land heeft nd aan een gunstig, stabiel, rechtszeker en cherent wettelijk en regulatir kader, een evenwichtige energiemix, een spreiding van de aanverrutes en een level playing field met de ns mringende landen. maar recente maatregelen tasten het ndernemings- en investeringsklimaat verder aan: Ondanks het herhaaldelijk aandringen van FEBEG en ndanks plitieke tezeggingen en verklaringen bijvrbeeld in het kader van de Staten-Generaal Energie van 24 juni 2011 blijven de ndzakelijke maatregelen uit. Meer ng: p federaal vlak werden recentelijk belangrijke maatregelen genmen die het investeringsklimaat in sterke mate verslechteren in plaats van het te verbeteren. 1 Zie.a. Studie 1074 Nd aan prductiecapaciteit van elektriciteit in België vr de peride van de CREG van 16 juni

2 Vr de Belgische prductie-eenheden: - De nieuwe transmissienettarieven, die p 22 december 2011 dr de CREG werden gedgekeurd vr de peride , huden vr de Belgische prducenten van elektriciteit belangrijke meerksten in: de invering van een injectietarief vr de Belgische prductie 2, de ksten vr reserves te dragen dr de Belgische prductie 3 en de balancing vlume fee 4. - De heffing van een federale bijdrage en een teslag beschermde klanten deze laatste werd sterk verhgd p 1 januari p gas aangewend dr de elektriciteitscentrales 5 betekent k een belangrijke meerkst. De prducenten betalen dus een teslag vr het gebruik van aardgas en de verbruikers betalen tegelijk een teslag p de geprduceerde elektriciteit! - De vergeding vr de levering van ndersteunende diensten dr prducenten aan Elia werd vastgelegd bij Ministerieel Besluit van 23 december Hierdr wrden bepaalde prducenten verplicht m prductiecapaciteit te reserveren vr Elia (ter ndersteuning van het net) tegen een eenzijdig pgelegde prijs die de ksten vr de betrkken prducent geenszins dekt. In de buurlanden wrden dergelijke ksten 6 niet aangerekend aan uitbaters van elektriciteitscentrales. Bvendien gebeurt de rganisatie van de ndersteunende diensten er p een meer dynamische en marktcnfrme wijze. De grafiek in bijlage 2 illustreert wat de impact is van de nieuwe ksten p gasgestkte elektriciteitscentrales met respectievelijk een rendement van 56% (centrales gebuwd vóór 2002) en van 59% (gebuwd na 2002) in België in vergelijking met het gemiddelde van de gekppelde Centraal-West-Eurpese markt (Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en België): - vr de Belgische STEG-centrales gebuwd vóór 2002 (met een rendement van 56%) bedragen de meerksten als gevlg van de hiervr vermelde maatregelen 3,27 /MWh; - vr meer recente Belgische STEG-centrales (met een rendement van 59%) bedragen deze meerksten 2,66 /MWh. 2 Het injectietarief vr prductie bedraagt 3,13 /kw per jaar. Er is een vrijstelling vr prductie-eenheden die zijn aangeslten p het Elia-net (>70 kv) na 2002 evenals vr prductie-eenheden p basis van hernieuwbare energiebrnnen en kwalitatieve warmtekrachtkppelingen aangeslten p het distributienet in Vlaanderen. De impact van dit tarief p een STEG met een gemiddeld aantal draaiuren kan geraamd wrden p ngeveer 0,5 /MWh. 3 De ksten vr de reserves bedragen 1,1791 /MWh. Er is een vrijstelling vr prductie-eenheden p basis van hernieuwbare energiebrnnen en warmtekrachtkppeling aangeslten p het distributienet in Vlaanderen. 4 De balancing vlume fee vr injectie bedraagt 0,1137 /MWh. 5 De federale bijdrage en de teslag vr beschermde klanten bedragen samen 0,7399 /MWh. De impact p een STEG met een rendement van 59 % kan geraamd wrden p 1,37 /MWh. 6 In Frankrijk wrdt een lage vergeding (0,19 /MWh) aangerekend vr injectie p transmissieniveau: deze regeling werd in 2002 ingeverd m de bijdrage van de Franse transmissienetbeheerder in het ITC (Inter TSO Cmpensatin)- mechanisme te dekken. Frankrijk was p dat genblik nett-exprteur en men wenste dr deze regeling een gedeelte van de kst van het gebruik van de buitenlandse netten te verhalen p de betrkken prducenten/uitverders. 2

3 Deze kstenverhgingen hebben een dubbel effect p de rendabiliteit van de Belgische elektriciteitscentrales: - zij zullen minder cncurrentieel wrden lagere brut marge dr de hgere variabele ksten ten pzichte van centrales in andere landen van de gekppelde Centraal-West-Eurpese markt; - zij zullen minder ingezet wrden lagere benuttiging waardr het ng meilijker zal wrden m de vaste ksten te dekken. Deze maatregelen hebben k een belangrijke negatieve impact p de glbale Belgische ecnmie en eclgie: - gevaar vr de bevrradingszekerheid: thermische centrales in België zullen niet langer ecnmisch kunnen pereren en zullen bijgevlg eerder dan vrzien uit dienst wrden genmen en dit in een cntext waar de Belgische prductiecapaciteit vandaag reeds geen reservemarge meer heeft tegenver de piekvraag; de bevrradingszekerheid in België zal afhangen van de beschikbaarheid van capaciteit in het buitenland - wat ingevlge de Duitse beslissing van kernuitstap niet evident zal zijn en van het net m deze strm in te veren; - hgere inverafhankelijkheid en negatieve impact p de betalingsbalans: er zal meer strm ingeverd wrden (nder meer) aangezien vr geïmprteerde energie geen injectietarief met betaald wrden; - hgere emissies: Belgische centrales met een gede energetische efficiëntie zullen minder draaien f stilgelegd wrden ten vrdele van buitenlandse met een lager energetisch rendement. Gelijktijdig stellen we vast dat in Frankrijk een capaciteitsvergeding wrdt ingeverd vr prducenten, wat de vestiging van prductie-installaties in België ng minder aantrekkelijk zal maken. Het negatieve en nzekere ecnmische kader vr elektriciteitsprducenten in België verklaart in belangrijke mate waarm vr meerdere buwrijpe investeringsprjecten in cnventinele prductiecapaciteit een investeringsbeslissing uitblijft. Enkele vrbeelden: de STEG van Nun Pwer Generatin Walln in Seneffe/Manage (450 MW), de STEG van EDF Luminus in Navagne (2 x 460 MW), de STEG van NEST Energie in Evergem (2 x 460 MW), de STEG van Electrabel in Amerceur (420 MW), Andere prjecten wrden dan weer niet gerealiseerd mdat de ndige vergunningen niet wrden afgeleverd, bijvrbeeld de steenklcentrale van E.ON in Antwerpen (1.100 MW). Nchtans zijn deze investeringen ndig vr de bevrradingszekerheid en m de intermittentie en nvrspelbaarheid van de prductie p basis van wind en znne-energie p te vangen. 3

4 Met betrekking tt de energielevering: - De Belgische leveranciersmarkt is dynamisch Wat de marktwerking betreft, wil FEBEG ngmaals benadrukken dat de mbiliteit p de leveranciersmarkt de laatste jaren is tegenmen. Dit blijkt nder meer uit het greiend aantal klanten die van leverancier veranderen nder meer dankzij infrmatieacties en prijssimulatren pgezet dr de regulatren, diverse cmmerciële initiatieven van de leveranciers (die de cnsument veel keuze bieden tussen verschillende frmules), de rganisatie van de grepsaankpen, Switchindicatren in Vlaanderen 7 Elek. Gas ,64% 6,25% ,68% 7,06% ,15% 9,22% Deze tabel tnt dat in Vlaanderen ver de laatste jaren een greiend aantal energieverbruikers van energieleverancier zijn veranderd met een absluut recrd tijdens het jaar 2011 (bijna 10% van de aardgasverbruikers en iets meer dan 8% van de elektriciteitsverbruikers). Omwille van deze hge switchrati vervegen wij in de Eurpese cntext de meer dynamische markten. - maar dit dynamisme wrdt aangetast dr verschillende recente maatregelen en vrstellen Begin januari 2012 trad de nieuwe gas- en elektriciteitswet in werking met een belangrijk luik inzake prijsregulering en cntrle dat nder andere tt del heeft de prijsvlatiliteit te verminderen (.m. dr een trimestriële indexering i.p.v. een maandelijkse, een ex pst cntrle p deze indexering dr de CREG en een ex ante cntrle p de aanpassing van de tarifaire frmules die een prijsverhging met zich kunnen meebrengen). De inverings- en tepassingsmdaliteiten van de prijsregulering zijn tt p vandaag zelfs ng niet vastgelegd en tch wrden er al nieuwe drastische maatregelen vrgesteld. Vlgens FEBEG zullen deze maatregelen de evlutie naar een meer cmpetitieve en werkbare gas- en elektriciteitsmarkt belemmeren en zijn zij dus ttaal in tegenspraak met de delstellingen van het Derde Energiepakket en met de aanbeveling van de Eurpese Vereniging van Energieregulatren ERGEG/CEER 8 (waarvan de CREG deel uitmaakt). 7 Cijfers vergenmen uit een persbericht van de VREG van 3 februari 2012, De Vlaamse energiecnsument wisselde in 2011 massaal van leverancier. 8 Rapprt ERGEG E10-CEM van 8 september 2010: It is ERGEG s view that fully pen markets with wellfunctining cmpetitin cannt in the lng-term cexist with regulated end-user energy prices. End-user price regulatin in electricity and gas markets distrts the functining f the market and jepardises bth security f supply 4

5 - maatregelen die kstenverhgend zijn Ok de nieuwe vrstellen van Minister J. Vande Lantte en Staatssecretaris M. Wathelet ver de gas- en elektriciteitsprijzen in België mvatten maatregelen die vr de leveranciers kstenverhgend zijn en dus het dynamisme van de markt zullen aantasten. Meer specifiek: het vrstel tt wijziging van het systeem van de terugbetaling van het sciaal tarief in hfde van de leverancier (enkel ng financiële cmpensatie ten belpe van het psitieve verschil tussen het percentage bevrrade sciale klanten dr die leverancier ten pzichte van zijn marktaandeel); het vrstel m de drrekening van de netverliezen p niveau van de distributienetten te baseren p het mechanisme van tepassing p transmissieniveau; het vrstel tt afschaffing van de pzegvergeding bij vregtijdige pzegging van het cntract gedurende 2 jaar; het vrstel m de indexering van variabele prducten gedurende 9 maanden te blkkeren; het verbd van indexering van de gasprijzen.b.v. de lieprijzen; Deze maatregelen vergen bijkmende uitgaven in de IT-systemen, bijkmende administratieve rmpslmp, die vral vr de kleinere spelers zeer ingrijpend zullen zijn. Het verbd tt aanpassing van de gasprijzen p basis van de evlutie van de lieprijzen gaat vrbij aan de werkelijkheid dat de meerderheid van de bestaande lange termijn aankpcntracten indexeringsmechanismen bevatten gebaseerd p de lieprijs. In plaats van de marktwerking te verbeteren en de markt meer tegankelijk te maken vr nieuwe marktspelers, zullen deze maatregelen de Belgische energiemarkt juist ng meer naantrekkelijk maken vr de verschillende marktpartijen. Met dergelijke maatregelen zal de cncurrentie dus eerder verminderen (in plaats van tenemen) met een negatief effect p belangen van de verbruiker tt gevlg (.a. beperking van de keuzevrijheid). - Bij internatinale prijsvergelijkingen rekening huden met Belgische eigenheden Bij de vergelijking van de prijs van de energiecmpnent in ns land met die van andere landen met wrden rekening gehuden met een aantal specifieke Belgische elementen zals nder meer: de ndersteuning van de hernieuwbare energie die in deze prijs met wrden verrekend; de verregaande penbare dienstverplichtingen, het uitgebreid sciaal vangnet tt bescherming van de cnsument met betalingsmeilijkheden. Bvb de lange prcedures bij wanbetaling die plpen van een minimum van 3 maanden tt ruim and the effrts t fight climate change. Therefre, end-user price regulatin shuld be ablished, r where apprpriate, brught int line with market cnditins; 5

6 meer dan 1 jaar (nder meer in Brussel) waardr de schuldpbuw frs kan plpen; het financieel risic als gevlg van de ninbare facturen die een grt aandeel transprt- en distributieksten, maar k bepaalde taksen en heffingen (bijdrage p energie, ) bevatten die ten laste blijven van de leveranciers; de financiering van de werkingsksten van de Ombudsdienst via de mbudsbijdrage aangerekend aan de leveranciers;.. In ns land wrden al deze ksten (in tegenstelling tt de meeste andere landen) gefinancierd via de gas- en elektriciteitsfactuur en niet via de algemene middelen van de Staat. Daarenbven meten de prijzen ver een vldende lange peride wrden vergeleken (i.p.v. zich te beperken tt één welbepaalde maand) en is de keuze van de beschuwde peride dikwijls bepalend vr de resultaten van de prijsvergelijking. FEBEG dringt er k p aan dat bij een internatinale prijsvergelijking rekening wrdt gehuden met het grte aandeel van de tweevudige uurtarieftellers in België. Zals geïllustreerd in de grafiek in bijlage 3, ligt de prijs van de energiecmpnent vr een gemiddeld gezin in ns land 5 à 6% lager indien men rekening hudt met het aandeel aan tweevudige uurtellers. Tensltte met k rekening wrden gehuden met de cmplexiteit van de energiesectr in ns land (nder meer dr de bevegdheidsverdeling inzake de energiedssiers), hetgeen extra administratieve ksten en lasten met zich meebrengt ten laste van de energieleverancier die zich aan de verschillende regelgevingen met huden. - Energiecmpnent bepaalt de energiefactuur slechts in beperkte mate Uit de studie van de CREG van 22 september blijkt dat ver de peride januari 2007 tt en met juli 2011 de prijs van de elektriciteitscmpnent in veel mindere mate steeg dan de distributieksten. Vlgens deze studie steeg de ttale elektriciteitsfactuur vr een huishudelijke klant in Vlaanderen 10 in die peride met 47%. De energieprijs steeg gemiddeld met 9,17 /MWh (f 15%), terwijl de distributieksten in Vlaanderen met maar liefst 40 /MWh (f 96,06%) zijn gestegen. In Wallnië verhgden deze ksten met 13,70 /MWh (f 32,18%) en in Brussel met 17,89 /MWh (f 44,36%). Zie de grafieken in bijlage 4 en 5. - Rl leverancier als tussenpersn niet miskennen f penaliseren Zals hierbven reeds gesteld, fungeert de leverancier in het Belgische marktmdel als tussenpersn vr de inning van de netksten en alle taksen en heffingen. Het financiële risic m.b.t. het ninbare deel van de netksten kan in smmige gevallen zelfs hger plpen dan de ksten van de energiecmpnent. De leveranciers vragen dan k m de netcmpnenten van de nbetaalde facturen te kunnen recupereren bij de 9 Studie van de CREG van 22 september 2011 ver de cmpnenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen ((F) CDC-1096). 10 Bedeld is 3500 kwh elektriciteitsverbruik p jaarbasis, waarvan 1600 kwh dagverbruik en 1900 kwh nachtverbruik. 6

7 netbeheerder p wiens net de eindklant is aangeslten. In bepaalde andere lidstaten gelden verigens wel specifieke regels m het financiële risic van leveranciers p een adequate manier te vergeden. Daarenbven wrden de energiebedrijven vaak gecnfrnteerd met zeer laattijdige publicatie van nieuwe nettarieven, terwijl elke retractieve tepassing van nieuwe vrwaarden niet enkel in tegenstrijd is met de wet 11, maar k leidt tt grte peratinele en bijkmende administratieve ksten. Vr meer infrmatie: J. Herremans Rberte Kesteman Directeur-Generaal FEBEG Vrzitter FEBEG +32 (2) (2) Zie de artikelen en van de wet van 8 januari 2012 die het Derde Energiepakket mzet in Belgische wetgeving. Deze artikelen vrzien dat de tegepaste tarieven geen terugwerkende kracht mgen hebben. 7

8 Bijlage 1 Nd aan bijkmende prductiecapaciteit Brn: Studie 1074 van de CREG van 16 juni 2011 Nd aan prductiecapaciteit van elektriciteit in België vr de peride

9 Bijlage 2 9

10 c /kwh Bijlage 3 Vergelijking energiecmpnent in de ttale elektriciteitsprijs bij verschillend prfiel enkelvudige meter (3500 kwh/jr) versus tweevudige meter (1600 kwh dag/1900 kwh nacht) Gebaseerd p methdlgie studie Frntier Ecnmics 21/10/2011 8,80 8,60 8,40 8,20 8,36-6% 8,67-5% 8,27 8,69-5% 8,25 8,00 7,88 7,80 7,60 7,40 Brussel - Brussel kwh 3500 kwh Enkelvudig Tweevudig Vlaanderen Vlaanderen kwh kwh Enkelvudig Tweevudig Wallnië - Wallnië kwh 3500 kwh Enkelvudig Tweevudig Bij de internatinale prijsvergelijking met eveneens rekening wrden gehuden met het grt aandeel van de tweevudige uurtarieftellers in België. Zals geïllustreerd in deze grafiek is de prijs van de energiecmpnent vr een gemiddeld gezin in vergelijking tt de ttale energieprijs in geval van een tweevudige uurteller 5 à 6% lager en dus vergelijkbaar met het niveau van nze buurlanden. 10

11 /MWh Bijlage Evlutie per cmpnent in /MWh p 07/2011 tv de ttale elektriciteits prijs p 01/2007 Elektriciteitsklant Dc (3500 kwh; 1600 dag nacht ) Brn: CREG Studie: (F) CDC-1096 p 95 ev Ttaalprijs juli/2011 Ttaalprijs juli/2011 Ttaalprijs juli/ , ,4 211,83 209,2 11,73 6,89 5,02 7,28 13,7 6,15 17,89 10,99 10,99 0,86 4,46 0, ,17 5, ,27 Ttaalprijs jan/ ,14 167,24 Ttaalprijs jan/2007 Ttaalprijs jan/ ,11-3,06 Vlaanderen Wallnië Brussel /2007 (ttaalprijs) delta Energie delta Grene strm + WKK delta Distributie delta Teslagen delta BTW delta Transmissie Over de peride januari 2007 tt en met juli 2011 steeg de prijs van de energiecmpnent in veel mindere mate dan de distributieksten. 11

12 Aandeel van de stijging per cmpnent in % Bijlage 5 120% Aandeel in de stijging van de elektriciteitsprijs vr de peride 01/2007 tt 07/2011 per cmpnent vr een gemiddelde huishudelijke klant verbruik kwh/jr waarvan 1600 kwh dag en 1900 kwh nacht Brn: CREG Studie: (F) CDC-1096 p 95 ev 100% 1,50% 17,36% 2,05% 80% 17,47% 12,65% 17,35% 10,63% 60% 34,52% 59,59% 42,64% 40% 20% 0% 7,94% 13,66% -0,16% 15,50% 1,14% 27,69% 26,19% -7,71% -20% Vlaanderen Wallnië Brussel Energie Grene strm + WKK Distributie Teslagen BTW Transmissie De distributieksten vertegenwrdigen het grtste aandeel in de stijging van de ttale prijs ver de peride januari 2007 tt en met juli

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De nderstaande tarieven vr Openbare Dienstverplichtingen en Taksen en Teslagen zijn van tepassing vanaf 1 januari 2016 en kunnen het vrwerp

Nadere informatie

Resultaten Enquête Bedrijven 2008

Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Resultaten Enquête Bedrijven 2008 Gedrag & ervaringen van bedrijven p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Rapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie vr de Elektriciteits-

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Resultaten Enquête Particulieren 2008

Resultaten Enquête Particulieren 2008 Resultaten Enquête Particulieren 2008 Gedrag & ervaringen van huishudelijke afnemers p de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt resultaten met betrekking tt slimme meters Deelrapprt vr de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De nderstaande tarieven vr Openbare Dienstverplichtingen en Taksen en Teslagen zijn van tepassing vanaf 1 januari 2017 en kunnen het vrwerp

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Seminar Third Energy Package

Seminar Third Energy Package Seminar Third Energy Package Standpunt van de leveranciers en de producenten van elektriciteit en gas Jan Herremans Directeur-generaal FEBEG 16.05.2011 FEBEG 6.09.2011 2 Belangrijkste punten van kritiek

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 februari 2016

PERSBERICHT Brussel, 23 februari 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 01/2016 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 23 februari 2016

Nadere informatie

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005

1 november 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 1 nvember 2005 Nr. 2005-19.670, FZ Nummer 31/2005 Vrdracht van Gedeputeerde Staten aan Prvinciale Staten van Grningen inzake een vrstel m het dak van het St. Jansstraat cmplex van znnepanelen te vrzien

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel

1. Onze voornaamste kritieken op het voorstel PROJECT Hervrming GSC-systeem Datum 30 mei 2012 DOCUMENT Standpuntnta Versie Versie 6 - publiek Situering Deze nta wil de standpunten van PV-Vlaanderen ntwikkelen en verduidelijken ver het vrstel van decreet

Nadere informatie

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen AD Energie Rev 7 04/12/2014 Prcedure m de vraag naar elektriciteit in gebuwen te verminderen INHOUD CONTEXT... 2 DOELSTELLINGEN... 2 TOEPASSINGSGEBIED... 3 PRAKTISCH... 3 A) MAATREGELEN OM HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015 Vlaamse Regulatr van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebuw Kning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefn 1700

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Verslag CREG 2012. Verslag van de Compliance Officer

Verslag CREG 2012. Verslag van de Compliance Officer Verslag CREG 2012 Verslag van de Cmpliance Officer 1. Inleiding We herinneren eraan dat de wet van 8 januari 2012, die betrekking heeft p de wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over

ADVIES AR100714-046 ALGEMENE RAAD RAADALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ALGEMENE

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017

PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017 PERSBERICHT Brussel, 13 juli 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - juni 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in juni 1,5% ten pzichte van 1,9% in

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Factsheet Zonnepanelen

Factsheet Zonnepanelen Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 14 juni 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - mei 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in mei 1,9% ten pzichte van 2,7% in april.

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende

Management review. CO2-reductiesysteem. Rapportage juli 2015 (referentiejaar = 2010) I. Bangma O. Van der Ende Management review CO2-reductiesysteem Rapprtage juli 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld dr: Akkrd: I. Bangma O. Van der Ende 1. Inleiding Op 28 juli is een management review gehuden waarin de energieprestaties

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 september 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 september 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 september 2016 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - augustus 2016 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in augustus, net zals in juli,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 14 juli 2015 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten

OO: het aanbod lokale, seizoen- en bio producten in de distributiesector vergroten OO: het aanbd lkale, seizen- en bi prducten in de distributiesectr vergrten Onder 'distributiesectr' verstaat men alle handelszaken van het intermediaire aanbd (grthandel) en het eindaanbd (grtdistributie,

Nadere informatie

KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken onder druk

KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken onder druk Press Release KPMG/Vlerick-studie: Belgische bedrijven zetten banken nder druk KPMG en Vlerick Business Schl hebben in het vrjaar van 2014 in België een nderzek geverd naar de verwachtingen die Belgische

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 oktober 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 oktober 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 ktber 2015 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - september 2015 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex stijgt in september naar 0,9%, ten pzichte

Nadere informatie

Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel

Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel Sectrvrstel vr een tekmstbestendig salderingsmdel Inleiding Znnepanelen zijn in pmars in Nederland. De huidige salderingsregeling vr znne-energie in cmbinatie met een sterk dalende kstprijs van znnepanelen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 november 2016

PERSBERICHT Brussel, 16 november 2016 PERSBERICHT Brussel, 16 nvember 2016 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - ktber 2016 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in ktber 1,9% ten pzichte van 1,8%

Nadere informatie

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen

OO: De sector van de verwerking van duurzame voeding ontwikkelen OO: De sectr van de verwerking van duurzame veding ntwikkelen Uitdagingen Op het vlak van milieu - Verwerkte duurzame vedingswaren aanbieden aan verbruikers: het aanbd vergrten m de milieu-impact van het

Nadere informatie

P.C. n 218. AMP heeft het voornemen een aantal werknemers te ontslaan binnen het wettelijk kader van collectieve ontslagen.

P.C. n 218. AMP heeft het voornemen een aantal werknemers te ontslaan binnen het wettelijk kader van collectieve ontslagen. GESCHREVEN VERSLAG aan de Ondernemingsraad van AMP NV ( AMP ) met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Lenniksebaan, 451, ndernemingsnummer 0403.482.188 P.C. n 218 Art. 6, al. 4 van CAO nr. 24 betreffende

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Les Hernieuwbare energie

Les Hernieuwbare energie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Hernieuwbare energie Werkblad Les Hernieuwbare energie Werkblad "100% duurzaam", "Hllandse wind", "Kies bigas!": wie de reclames van energiebedrijven bekijkt zu bijna denken

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit

Toepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. opwekken elektriciteit Verklaring Warmte Kracht Kppeling (WKK) Tepassing vrijstelling energiebelasting 2012 i.v.m. pwekken elektriciteit De afnemer: Bedrijfsnaam : Plaats : Klantnummer : BTW-nummer : verklaart hierbij ten beheve

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017

PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017 PERSBERICHT Brussel, 16 augustus 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - juli 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in juli 1,8% ten pzichte van 1,5%

Nadere informatie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie Samenvatting H9 - Schmmelingen in de ecnmie 9.1 Als je het gemiddelde neemt van een grei f afname nem je dat een trend. Als je die trend van een paar jaar neemt, nem je dat trendmatige grei. De prductiemvang

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven.

Innovatie stimuleert concurrentie op kosten, gemak en transparantie, en brengt daarmee nieuwe keuzemogelijkheden voor consument en bedrijven. Hrzitting/Rndetafelgesprek Vaste Cmmissie vr Financiën Herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD 2) 15 nvember 2017 Inbreng namens Hlland FinTech Financiële innvatie is van grt belang vr cnsument en bedrijfsleven.

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2017

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2017 PERSBERICHT Brussel, 13 ktber 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - september 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in september, net zals in augustus,

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 november 2017

PERSBERICHT Brussel, 14 november 2017 PERSBERICHT Brussel, 14 nvember 2017 Geharmniseerde cnsumptieprijsindex - ktber 2017 De Belgische inflatie vlgens de Eurpees geharmniseerde cnsumptieprijsindex bedraagt in ktber 1,8% ten pzichte van 2,0%

Nadere informatie

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010

Verslag 2010 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: Groene banen Leuven 16 december 2010 Verslag 21 van de Hge Raad vr de Werkgelegenheid: Grene banen Leuven 16 december 21 Jan De Mulder Department Studiën Structuur presentatie De Hge Raad vr de Werkgelegenheid (HRW) Het HRW-verslag 21: "Grene

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over goodwill

Veelgestelde vragen over goodwill Veelgestelde vragen ver gdwill Geschiedenis van gdwill 1. Waarm wrdt dit nderwerp nu ter sprake gebracht? Gdwill bestaat tch al heel lang? Al enige jaren hrt de LOVAH het geluid dat gdwill weer terug is.

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Deelnemingsformulier

Deelnemingsformulier Brusselse prijs vr de exprt een rganisatie van Brussel Invest & Exprt Deelnemingsfrmulier 1 Brussel Invest & Exprt Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Luizalaan, 500 bus 4 1050 Brussel BRUSSELS BEST EXPORTERS

Nadere informatie

*D14.006035* D14.006035

*D14.006035* D14.006035 *D14.006035* D14.006035 ZAAKNUMMER: Technische telichting Cllegeadvies Onderwerp: Gemeentelijke belastingverrdeningen 2015 Ambtenaar: Rb van den Heuvel Ieder jaar stelt de raad de Verrdeningen gemeentelijke

Nadere informatie

Verslag CREG 2010. Verslag van de Compliance Officer

Verslag CREG 2010. Verslag van de Compliance Officer Verslag CREG 2010 Verslag van de Cmpliance Officer 1. Inleiding De wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt, die de Eurpese richtlijn van 26 juni 2003 mzet in het Belgisch

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd.

Ter vergelijking met de MJA3-doelstelling worden de indices voor productieproces, keten en duurzame energie gesommeerd. MJA3 cnvenant Methdiek energieefficiency Alle inspanningen van bedrijven gericht p energiebesparing in het prductieprces en in de keten en met het g p de inzet van duurzame energie, wrden gehnreerd: zij

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Toelichting bij uw factuur

Toelichting bij uw factuur Telichting bij uw factuur U hebt, als prfessinele klant, bij Prximus meerdere vaste lijnen, internetabnnementen f telecmplssingen? Uw factuur van uw vaste lijn is in een nieuw kleedje gegten. Uw factuur

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING. U moet beschikken over het rekenprogramma Microsoft Excel versie 97 of hoger om dit rekenblad te kunnen gebruiken. I.Alvrens te beginnen GEBRUIKSAANWIJZING U met beschikken ver het rekenprgramma Micrsft Excel versie 97 f hger m dit rekenblad te kunnen gebruiken. Installatie Opdat het rekenblad zu functineren is er

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie