Ris ico s. Lerarencursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ris ico s. Lerarencursus"

Transcriptie

1 Ris ico s op So ciale Netwe rks ites Lerarencursus

2 is ico s Risico s op sociale netwerksites Inhoudsrisico s Contactrisico s Commerciële risico s Schokkende inhoud Foute inhoud Cyberpesten Ongewenste seksuele aandrang Privacy

3 Inhoudstafel Deze cursus bevat drie lessen over de risico s op sociale netwerksites: Inhoudsrisico s Contactrisico s Commerciële risico s 1

4 Voorwoord Sociale netwerksites zoals Facebook en Netlog worden meer en meer gebruikt, ook door jongeren. Ze bieden dan ook zeer veel mogelijkheden op heel veel verschillende gebieden. Toch wekt de snelle groei in populariteit soms ongerustheid op met betrekking tot hun veiligheid en privacy. Jongeren lopen inderdaad enkele risico s bij het gebruik van sociale netwerksites, die in het voorgaande schema hiernaast samengevat staan. De school heeft dan ook de rol om jongeren bewust te maken van deze risico s en hen te leren hoe hier mee om te gaan, zonder hen vol angst sociale netwerksites te laten mijden. Deze rol zit vervat in de vakoverschrijdende eindtermen rond ICT en mediawijsheid. Om deze reden heeft de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent drie lespakketten ontwikkeld, waarin inhoudsrisico s, contactrisico s en commerciële risico s elk in een les aan bod komen. De lespakketten nemen telkens 1 lesuur in beslag en verlopen telkens op dezelfde manier. We begrijpen dat leraren reeds veel informatie moeten overbrengen aan hun leerlingen, en dat ze daarom soms in tijdsnood komen. Als leraar kan u beslissen om de drie delen te behandelen, of een keuze maken voor één van de drie delen. Deze lespakketten werden ontwikkeld in het kader van het SPION-project (Security and Privacy in Online Social Networks). Ze ontstonden op basis van theorieën en onderzoek over het gedrag van jongeren op sociale netwerksites en op basis van onderwijskundige theorieën. Het pakket heeft meerdere cycli van implementaties, evaluaties en herzieningen doorlopen. Door middel van zorgvuldig empirisch onderzoek werd dan ook aangetoond dat de lespakketten in deze vorm hun doelen bereiken: het bewustzijn van verschillende risico s verhoogt bij de leerlingen en ze gaan zich veiliger gedragen. Naast deze drie lespakketten ontwikkelde SPION ook een algemene privacy-handleiding voor leerkrachten. Deze is bedoeld als optionele achtergrondinformatie, en is niet noodzakelijk om de lessen te geven. Wij hopen dat dit leermateriaal voor u van nut kan zijn, en staan steeds open voor feedback. Ellen Vanderhoven, Prof. Dr. Tammy Schellens en Prof. Dr. Martin Valcke Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent 1 Vanderhoven, E., Schellens, T., & Valcke, M. (2014). Educational packages about the risks on social network sites: state of the art. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2

5 Aandachtspunten We begrijpen dat een leraar zijn/haar klas het best kent, en dus het best kan inschatten wat bij een specifieke klas al dan niet zal werken. We begrijpen dan ook dat leerkrachten lessen soms wat willen aanpassen. Opdat het lespakket zijn doel zou bereiken, is het echter van groot belang de les te volgen zoals ze beschreven staat. Er zijn ook een aantal factoren die uit ons onderzoek erg belangrijk bleken te zijn opdat de lessen een optimaal effect zouden bereiken. We zetten hier enkele aandachtspunten op een rijtje: 1. Geef tijd voor individuele reflectie! Hoewel samenwerkend leren meer en meer wordt benadrukt als belangrijke instructiestrategie, vonden we in ons onderzoek dat jongeren vooral nood hebben aan tijd om zelf eens stil te staan bij de verschillende risico s op sociale netwerksites. Nog voor de populairste tieners uit de klas hun mening kunnen uiten, en iedereen hiervan overtuigen, is het belangrijk dat iedereen even tijd voor zichzelf krijgt om na te denken. Dit wordt in onze lespakketten opgenomen door tijdens de huiswerkoefening eerst tijd te geven om individueel de vraagjes op te lossen. Ook tijdens het stellingenspel wordt eerst tijd gegeven om individueel na te denken, alvorens de stellingen klassikaal besproken worden. Werken met kaartjes, handopsteking, of lopen naar een kant van de klas, bleken minder goed (of zelfs helemaal niet) te werken! 2. Het gebruik van eigen profielen is niet nodig! In de lespakketten zit een vals profiel, waarop alle mogelijke risico s te vinden zijn. Hoewel jongeren (en ook leerkrachten) wel eens aangeven dat dit onrealistisch is, en dat zij niemand kennen met zo n profiel, blijkt dit profiel toch even goed of zelfs beter te werken dan werken met het eigen, echte profiel. De duidelijke aanwezigheid van de risico s geeft jongeren immers de mogelijkheid om voorbeelden te zien van die risico s, die ze op hun eigen profiel soms moeilijker herkennen. 3

6 3. Ouders actief betrekken heeft zin! Uit de resultaten van ons onderzoek bleek dat het moeilijk is om ouders te betrekken door middel van info-avonden, omdat weinig ouders hier naartoe komen. In onze lespakketten werden ouders actief betrokken door middel van een huiswerkopdracht, die samen met de ouders gemaakt dient te worden en waarin de communicatie tussen leerlingen en ouders gestimuleerd wordt. Dit verhoogt de impact van de les, vooral bij jongens! 4. Een positieve benadering! Onderzoek heeft aangetoond dat het opwekken van angst in een poging om risicovol gedrag te voorkomen een nadelig effect heeft. Het is dus erg belangrijk om deze lessen vanuit een positieve ingesteldheid te brengen. Enkel wanneer erkend wordt dat sociale netwerksites veel positieve mogelijkheden bieden, zal de geloofwaardigheid van de rest van het verhaal voor jongeren groot genoeg zijn. 5. Een enkele les is voldoende om een effect te bereiken! Onderstaande lespakketten zijn bedoeld om te geven op 1 lesuur, per categorie van risico s. Er werden dus in totaal drie lespakketten ontwikkeld die telkens 1 lesuur in beslag nemen, en op dezelfde manier verlopen. Als leraar kan u beslissen om de drie delen te behandelen, of een keuze maken voor één van de drie delen. Handleiding bij de les 1. Wat heb je nodig? Cursus leerlingen met: Inleiding Huiswerkopdracht profiel sexy_julie Stellingen Voorbeelden + Theorie Cursus leerkracht van de te geven les met: Inleiding Lesverloop Voorbeeldprofiel Sexy_Julie met aanduidingen en uitleg Stellingen + info Theorie 4

7 2. Lesverloop Voorbereiding: Voor de les wordt de cursus met de huiswerkopdracht uitgedeeld. De huiswerkopdracht wordt door de leerlingen thuis voorbereid in samenwerking met een van de ouders. 1) Inleiding (10 min) Deze tijd kan gebruikt worden om binnen te komen, administratieve dingen te regelen (bv agenda), en de les in te leiden: wat gaat er gebeuren, waarom, Het is belangrijk hier te benadrukken dat sociale netwerksites vaak gebruikt worden en veel mogelijkhe den bieden (positieve benadering!) maar dat deze les zich zal focussen op enkele risico s die er toch mee gepaard gaan. Het schema waarin de risico s gekaderd worden, wordt overlopen (de leerkracht leest, leerlingen volgen in cursus). 2) Overlopen huiswerkopdracht (10 min) De oefening met het voorbeeldprofiel wordt klassikaal overlopen. Gebruik hierbij de sturende vragen en de oplossingenbladen verder in deze bundel als leidraad. Bespreek ook kort de verschillen tussen wat de leerlingen zelf vonden en wat hun ouders vonden. 3) Zelfstandig stellingenspel (15 min) De leerlingen noteren in hun cursus of ze akkoord gaan of niet met de vijf stellingen in de cursus. Een korte argumentatie wordt eveneens genoteerd in de cursus. Achteraf worden kort de belangrijkste bevindingen besproken (de leerlingen worden zelf vrij gelaten om iets te zeggen over wat ze genoteerd hebben). 4) Voorbeelden + theorie (15 min) Ter afsluiting worden de voorbeelden van de verschillende risico s door een leerling of door de leerkracht voorgelezen. De andere leerlingen lezen mee in hun cursus. Er wordt afgesloten met de kader Wat te doen? op het einde van de cursus. Indien er nog tijd over is kan ook de theorie onder het titeltje samengevat gelezen worden, anders wordt aan de leerlingen gevraagd dit thuis door te nemen. 5

8 Notities Not itie s

9 Inhoudsrisico s op sociale netwerksites Lerarencursus 7

10 Contacten op Sociale Netwerksites 1 Lesonderwerp Risico s mbt de inhoud die men plaatst en vindt op sociale netwerksites. Wanneer men gebruik maakt van een sociale netwerksite (SNS), loopt men bepaalde risico s, nl. inhoudsrisico s, contactrisico s, en commerciële risico s. Deze les focust op de inhoudsrisico s. Meer bepaald gaat het over de wetenschap dat men op SNS wel eens onbetrouwbare, foute informatie tegenkomt en dat er ook informatie te vinden is die voor sommigen schokkend zou kunnen zijn. 2. Lesdoelstellingen De leerling gaat meerdere bronnen na om te verifiëren of informatie op SNS betrouwbaar en juist is. De leerling reflecteert voor het plaatsen van informatie op een SNS of deze informatie betrouwbaar en juist is. De leerling houdt er rekening mee dat mensen zich soms anders voordoen op een SNS dan ze eigenlijk zijn. De leerling reflecteert voor het plaatsen van informatie op een SNS of deze informatie schokkend kan zijn voor sommige mensen. De leerling geeft aan te weten wat hij/zij moet doen bij confrontatie met schokkende informatie op SNS. 8

11 3. Eindtermen Met deze les worden de volgende vakoverschrijdende eindtermen behandeld: Voor eerste graad: ICT De leerlingen: gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. kunnen met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.. zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik. Voor alle graden: VOETEN: De leerlingen: houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen (empathie). kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria (kritisch denken). zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken (kritisch denken). kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken (kritisch denken). gaan alert om met media (mediawijsheid). participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte (mediawijsheid). gedragen zich respectvol (respect). nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid). doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen (zelfredzaamheid) maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken (zelfredzaamheid). 9

12 De les Huiswerkopdracht De leerlingen bereiden de opdracht thuis voor samen met 1 van hun ouders. De opdracht zoals ze beschreven is in de cursus van de leerlingen: Bekijk het profiel van Sexy_Julie. Los hierbij de vragen op die je krijgt op het vragenblad. Duid dingen op het profiel aan om je antwoorden te verduidelijken en noteer je antwoord kort maar duidelijk op het vragenblad. 1 Lijkt alle informatie die je ziet juist en betrouwbaar? Wat wel, wat niet? Denk je dat deze persoon is zoals ze zich voordoet? Waarom? Staat er informatie op dit profiel die je schokkend vindt? Welke? Staat er informatie op waarvan je denkt dat die schokkend kan zijn voor anderen? Welke? Staat dergelijke informatie ook op jouw profiel? Wat zou jij wel/niet doen? Dezelfde opdracht werd uitgevoerd door 1 van de ouders. De antwoorden worden vervolgens vergeleken ahv volgende vragen: 1 Waarover hebben jullie dezelfde mening? Waarover verschillen jullie van mening? Hoe komt dit denk je (bespreek met je ouder(s))?

13 Hieronder vind je het profiel zoals de leerlingen het hebben in de leerlingencursus, gevolgd door een profiel waarin de inhoudsrisico s zijn aangeduid. Dit laatste kan het klasgesprek na de opdracht helpen sturen. Mogelijk geven leerlingen ook andere informatie aan die eventueel schokkend of fout zou kunnen zijn. Er zijn hier natuurlijk geen foute antwoorden. Het is belangrijk hen te wijzen op mogelijke risico s en hen hiervan bewust te laten worden. Eens ze weten wat de risico s zijn, beslissen ze zelf of het een te nemen risico is of niet. Het is dus niet de bedoeling hen te vertellen wat ze wel en wat ze niet mogen plaatsen. Let wel op om in het klasgesprek niet te veel in te gaan op antwoorden die gaan over andere risico s (bv commerciële of contactrisico s). Deze zijn immers niet de focus van deze les. Sexy_Julie vrouw 16 jaar 1263 vrienden Mooie kleedjes aan -75% Naam: Julie Kiekeboe Geboortedatum: 20/12/2002 Woonplaats: Tiensesteenweg, 205, 3000 Leuven adres: Thx Sofie! Bna gebuisd, ff gluren op u blad was mega! Vind ik leuk - Reageren - Delen - 18 minuten geleden in de buurt van gent 3 personen vinden dit leuk 6 Sofie de paashaas Np! Tot - 70% korting! Interesses: feesten, leuke jongens, modellenwerk, dansen, paardrijden Ik heb een hekel aan: koffie en dikke mensen Over mezelf: Bruin haar, Blauwe ogen, 1m62, 44kg, Schoenmaat: 38 Liefdesstatus: op zoek 6 minuten geleden - Vind ik leuk Hahahahaha, Caroline heeft zich vandaag weer mega belachelyk gemaakt! Wat een kalf! Vind ik leuk - Reageren - Delen - 20 uur geleden 3 personen vinden dit leuk 6 Supah party gisteren! Enkel wat dipsy... Kortingen in de leukste café s van Leuven Mieke Vanelle vindt groep-aan leuk. Extra: SMS me op 0484/ Is fan van: Caroline het kalf, Ik wil een paard., Ik haat mijn leraar wiskunde!, Unicef, Quick Belgium, Justin Bieber, Mijn school is een topschool., Boe aan de wekker! Vind ik leuk - Reageren - Delen - zondag om 20:33 via mobiel 2 personen vinden dit leuk Sofie de paashaas ROFL, dipsy?! zondag om 22:57 - Vind ik leuk Jeroen Boets Zo giechelen da gij deed! Ni nrmaal!!!!! 18 uur geleden - Vind ik leuk 1 Schrijf een reactie... Verdien EXTRA CREDITS om de leukste SPELLETJES te spelen! Nog meer credits nodig? KOOP ZE HIER via sms, telefoon, kredietkaart, 11

14 Gebruikt valse naam, maar geeft deze toch prijs in adres Zoveel echte vrienden? Sexy foto, kan schokkend zijn voor sommigen gezien leeftijd Op deze leeftijd? Niet mogelijk, waarschijnlijk maar 12 (liegt dat ze ouder is) Sexy_Julie vrouw 16 jaar 1263 vrienden Mooie kleedjes aan -75% Naam: Julie Kiekeboe Geboortedatum: 20/12/2002 Woonplaats: Tiensesteenweg, 205, 3000 Leuven adres: Thx Sofie! Bna gebuisd, ff gluren op u blad was mega! Vind ik leuk - Reageren - Delen - 18 minuten geleden in de buurt van gent 3 personen vinden dit leuk 6 Sofie de paashaas Np! Tot - 70% korting! Interesses: feesten, leuke jongens, modellenwerk, dansen, paardrijden Ik heb een hekel aan: koffie en dikke mensen Over mezelf: Bruin haar, Blauwe ogen, 1m62, 44kg, Schoenmaat: 38 Liefdesstatus: op zoek 6 minuten geleden - Vind ik leuk Hahahahaha, Caroline heeft zich vandaag weer mega belachelyk gemaakt! Wat een kalf! Vind ik leuk - Reageren - Delen - 20 uur geleden 3 personen vinden dit leuk 6 Supah party gisteren! Enkel wat dipsy... Kortingen in de leukste café s van Leuven Mieke Vanelle vindt groep-aan leuk. Extra: SMS me op 0484/ Is fan van: Caroline het kalf, Ik wil een paard., Ik haat mijn leraar wiskunde!, Unicef, Quick Belgium, Justin Bieber, Mijn school is een topschool., Boe aan de wekker! Vind ik leuk - Reageren - Delen - zondag om 20:33 via mobiel 2 personen vinden dit leuk Sofie de paashaas ROFL, dipsy?! zondag om 22:57 - Vind ik leuk Jeroen Boets Zo giechelen da gij deed! Ni nrmaal!!!!! 18 uur geleden - Vind ik leuk 1 Schrijf een reactie... Verdien EXTRA CREDITS om de leukste SPELLETJES te spelen! Nog meer credits nodig? KOOP ZE HIER via sms, telefoon, kredietkaart, Schokkende uitspraak Kan schokkend zijn voor sommigen gezien leeftijd 12

15 Opdracht: stellingenspel De leerlingen noteren bij elk van de stellingen in hun cursus of ze akkoord zijn of niet, en waarom. Achteraf worden ze vrij gelaten om iets te zeggen als ze dat willen over wat er genoteerd is. Onderstaande basisinformatie kan het korte klasgesprek achteraf sturen. Op een sociaal netwerk kan je jezelf voordoen als iemand anders. Uitleg: Anonimiteit heeft voordelen, zoals het beschermen van je privacy, maar het zorgt er ook voor dat mensen zich anders kunnen voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Dit kan zeer onschuldig zijn. Zo durven verlegen mensen vaak meer op een sociale netwerksite en zal iedereen liever zijn positieve punten in de verf zetten. Maar het kan ook een heel fout beeld scheppen. Meer nog, mensen kunnen bewust een heel andere identiteit aannemen en zo anderen misleiden. De informatie die je vindt op een sociaal netwerk, is niet altijd juist of betrouwbaar. Uitleg: Op sociale netwerksites verspreidt informatie zich vaak zeer snel. Dit wil niet zeggen dat deze informatie altijd juist is. Roddels kunnen zich in een mum van tijd verspreiden. Iemand vangt ergens iets op en zet het op zijn profiel. Het wordt gedeeld. Voor je het weet gelooft iedereen dit gerucht. Het is daarom belangrijk altijd na te gaan of de informatie die je leest wel juist is. Dit kan je doen door bijvoorbeeld verschillende bronnen op te zoeken die hetzelfde zeggen (verschillende, betrouwbare websites, kranten, ). Ik hou er wel van om een vettige foto van mezelf op mijn profiel te zetten. Uitleg: Het internet biedt veel leuke mogelijkheden, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Zo ben je altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je eigen profiel. Je mag er anderen niet mee kwetsen of choqueren. Weet dat wat jij grappig vindt, bij anderen niet altijd als een grap overkomt en erg kan kwetsen. En als een foto eenmaal op internet is geplaatst, je er geen controle meer over hebt. Iedereen kan de foto kopiëren en opnieuw opslaan op verschillende plaatsen, waardoor je de foto nooit meer helemaal kan verwijderen van internet. 13

16 Via sociale netwerksites worden jongeren met allerlei schokkende zaken geconfronteerd. Uitleg: Tijdens het surfen op een sociale netwerksite kom je allerlei zaken tegen. Deze informatie kan bij verschillende mensen op verschillende manieren overkomen. Wat voor de ene absoluut aanvaardbaar is, kan voor de andere heel erg schokkend zijn. Dit heeft niet enkel met leeftijd te maken. Zo zijn er ook ouderen die sneller aangedaan zijn van bepaalde informatie, en daar is helemaal niets mis mee. Het is daarom wel belangrijk stil te staan bij wat je op je profiel plaatst, en wie dit allemaal kan zien. Als je zelf informatie zou tegenkomen die je schokkend vindt, kan je dit altijd melden aan een volwassene, of via een rapporteer -knop, die bij de meeste sociale netwerksites wordt aangeboden (bv bij foto s, berichten,..). Je kan ook een mailtje sturen naar of surfen naar waar je misdrijven op of via internet (kinderporno, ongewenste reclame,..) kan melden. Grove taal op internet hoort er nu eenmaal bij. Iedereen doet het, dus ik ook. Uitleg: Eén van de gevolgen van het onzichtbaar zijn op internet, is dat mensen veel verder gaan in hun gedrag dan normaal. Als je anoniem bent, is er immers niemand die je kan aanspreken over je gedrag. Zo zie je dat mensen op internet veel vaker schelden op elkaar en grovere taal gebruiken. Opmerkingen op sociale netwerksites gaan echter niet gepaard met lichaamstaal, zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren, Wat grappig bedoeld is, kan zonder deze lichaamstaal dan ook anders geïnterpreteerd worden en schokkend overkomen. Let dus altijd op je taalgebruik. 14

17 Een voorbeeld Dit is een afbeelding van een toepassing op Facebook. Met deze toepassing kan je een krantenartikel plaatsen op het profiel van iemand van je vrienden. In dit krantenartikel wordt gedetailleerd beschreven hoe die vriend omkwam in een ongeluk. Je kan verschillende details opgeven, zoals de kleur van de wagen, het jeugdhuis waarin die persoon vaak vertoeft, de plaats waar hij/zij woont,... Op deze manier wordt het krantenartikel nog geloofwaardiger. De persoon in kwestie ziet dit artikel over zijn eigen dood verschijnen op zijn profiel, net als alle bezoekers van het profiel. Grappig? Leerrijk? Of eerder schokkend? Over deze toepassing is veel tumult ontstaan. Sommige mensen vonden het heel grappig. De oprichter van de toepassing, had de bedoeling om jongeren veiliger te doen rijden. Zeer leerrijk, zo zeiden zij. Maar vele mensen vonden het bericht te schokkend. Zij vonden het ongepast om dergelijke krantenartikels te plaatsen. Omdat het bericht zo realistisch is, zouden bezoekers van het profiel immers kunnen denken dat dit echt gebeurd was, en dat deze persoon echt overleden was. 15

18 Samengevat We kunnen in dit voorval in ieder geval de inhoudsrisico s onderscheiden die gepaard gaan met het online plaatsen van informatie op sociale netwerksites, zoals we ze besproken hebben in deze cursus: 1 Foute informatie: Niet alles wat je op sociale netwerksites tegenkomt, is per definitie waar. Kijk maar naar het voorbeeld hierboven. Het is daarom altijd belangrijk je bronnen te controleren. Wie heeft dit bericht gepost? Waarom? Zijn er andere bronnen die deze informatie bevestigen? Dit is ook van toepassing op hoe mensen zich voordoen: op een sociale netwerksite kan iedereen zich voordoen als iemand anders. Dit kan zeer onschuldig zijn. Zo durven verlegen mensen vaak meer op een sociale netwerksite en zal iedereen liever zijn positieve punten in de verf zetten. Maar het kan ook een heel fout beeld scheppen. Meer nog, mensen kunnen bewust een heel andere identiteit aannemen en zo anderen misleiden. Ook hier is het belangrijk goed op te letten! 2 Schokkende informatie: Sommige dingen kunnen voor de ene schokkend zijn, voor de andere niet. Let daarom steeds op wat je post en denk na of dit misschien schokkend zou kunnen zijn voor anderen, ook al is dit misschien niet schokkend voor jezelf! Als je zelf informatie zou tegenkomen die je schokkend vindt, kan je dit altijd melden aan een volwassene, of via een rapporteer -knop, die bij de meeste sociale netwerksites wordt aangeboden (bv bij foto s, berichten,..). Je kan ook een mailtje sturen naar of surfen naar waar je misdrijven op of via internet (kinderporno, ongewenste reclame,..) kan melden. 16

19 Wat te doen? Voor je iets gelooft, controleer je Zijn er andere bronnen die deze informatie bevestigen?! Wie heeft dit bericht gepost? Waarom? Let steeds op wat je post en of dit misschien schokkend zou kunnen zijn voor anderen, ook al is dit misschien niet schokkend voor jezelf! Als je zelf informatie zou tegenkomen die je schokkend vindt, kan je dit altijd aan een volwassene, of via een rapporteer -knop die bij de meeste sociale netwerksites wordt aangeboden. Je kan ook een smsje sturen naar 0470/ (childfocus). Zij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen via telefoon of mail. Voor deze of andere algemene problemen kan je ook een mailtje sturen naar of surfen naar waar je misdrijven op of via internet (kinderporno, ongewenste reclame,..) kan melden. 17

20 Notities 18 Not itie s

21 Contactrisico s op sociale netwerksites Lerarencursus 19

22 Contacten op Sociale Netwerksites 1. Lesonderwerp Risico s die voortvloeien uit contact dat men heeft op sociale netwerksites. Wanneer men gebruik maakt van een sociale netwerksite (SNS), loopt men bepaalde risico s, nl. inhoudsrisico s, contactrisico s, en commerciële risico s. Deze les focust op de contactrisico s. Meer bepaald gaat het over pesten via SNS (cyberpesten), ongewenste seksuele toenadering en privacyrisico s. 3. Lesdoelstellingen De leerling gedraagt zich respectvol op SNS. De leerling reflecteert voor het plaatsen van informatie op een SNS of deze informatie niet te persoonlijk is en of het geen te grote risico s inhoudt deze informatie te delen. De leerling gebruikt de privacyinstellingen van zijn/haar SNS profiel zo dat enkel de personen waarvan hij/zij het wil de informatie op hun profiel kan zien. De leerling reflecteert voor het plaatsen van informatie op een SNS of deze informatie uitdagend kan zijn voor sommige mensen. De leerling geeft aan te weten wat hij/zij moet doen bij confrontatie met ongewenste (seksuele) toenadering. 20

23 5. Eindtermen Met deze les worden de volgende vakoverschrijdende eindtermen behandeld: Voor eerste graad: ICT De leerlingen: gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. zijn bereid hun handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik. Voor alle graden: VOETEN: De leerlingen: brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen). houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen (empathie). kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria (kritisch denken). zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken (kritisch denken). kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken (kritisch denken). gaan alert om met media (mediawijsheid). participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte (mediawijsheid). gedragen zich respectvol (respect). nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid). verwerven inzicht in de eigen sterke en zwakke punten (zelfbeeld). ontwikkelen een eigen identiteit als authentiek individu, behorend tot verschillende groepen (zelfbeeld). doen een beroep op maatschappelijke diensten en instellingen (zelfredzaamheid). maken gebruik van de gepaste kanalen om hun vragen, problemen, ideeën of meningen kenbaar te maken (zelfredzaamheid). 21

24 De les Huiswerkopdracht De leerlingen bereiden de opdracht thuis voor samen met 1 van hun ouders. De opdracht zoals ze beschreven is in de cursus van de leerlingen: Bekijk het profiel van Sexy_Julie. Los hierbij de vragen op die je krijgt op het vragenblad. Duid dingen op het profiel aan om je antwoorden te verduidelijken en noteer je antwoord kort maar duidelijk op het vragenblad A B A B A B Zie je tekenen op dit profiel van pestgedrag, gemene uitspraken, dingen die mogelijk iemand zouden kunnen kwetsen? Indien ja, welke? Worden er roddels verspreid? Indien ja, waar? Staan er uitdagende foto s of andere uitdagende gegevens op het profiel? Indien ja, welke? Denk je dat dit meisje benaderd zou kunnen worden met ongewenste, seksueel getinte berichten? Waarom wel/niet? Staat er veel persoonlijke informatie en/of contactinformatie op het profiel? Wat voor informatie? Denk je dat dit profiel enkel bekeken kan worden door mensen waarvan dit meisje het oké vindt dat ze zien wat er op haar profiel staat? Of zouden er ook vreemden, minder bekenden, misschien zelfs leraren of ouders haar profiel kunnen bekijken? Waarom denk je dit? Zou dit kwaad kunnen? 4 Staat dergelijke informatie ook op jouw profiel? Wat zou jij wel/niet doen? Dezelfde opdracht werd uitgevoerd door 1 van de ouders. De antwoorden worden vervolgens vergeleken ahv volgende vragen: 1 Waarover hebben jullie dezelfde mening? Waarover verschillen jullie van mening? Hoe komt dit denk je (bespreek met je ouder(s))?

25 Hieronder vind je het profiel zoals de leerlingen het hebben in de leerlingencursus, gevolgd door een profiel waarin de contactrisico s zijn aangeduid. Dit laatste kan het klasgesprek na de opdracht helpen sturen. Mogelijk geven leerlingen ook andere informatie aan die eventueel op een contactrisico zou kunnen wijzen, of vinden ze het plaatsen van bepaalde informatie die aangeduid staat als risicovol zelf geen significant risico. Er zijn hier natuurlijk geen foute antwoorden. Het is belangrijk hen te wijzen op mogelijke risico s en hen hiervan bewust te laten worden. Eens ze weten wat de risico s zijn, beslissen ze zelf of het een te nemen risico is of niet. Het is dus niet de bedoeling hen te vertellen wat ze wel en wat ze niet mogen plaatsen (bv: is een herkenbare foto een groot risico, of is dit wel ok?). Let wel op om in het klasgesprek niet te hard in te gaan op antwoorden die gaan over andere risico s (bv commerciële of inhoudsrisico s). Deze zijn immers niet de focus van deze les. Sexy_Julie vrouw 16 jaar 1263 vrienden Mooie kleedjes aan -75% Naam: Julie Kiekeboe Geboortedatum: 20/12/2002 Woonplaats: Tiensesteenweg, 205, 3000 Leuven adres: Thx Sofie! Bna gebuisd, ff gluren op u blad was mega! Vind ik leuk - Reageren - Delen - 18 minuten geleden in de buurt van gent 3 personen vinden dit leuk 6 Sofie de paashaas Np! Tot - 70% korting! Interesses: feesten, leuke jongens, modellenwerk, dansen, paardrijden Ik heb een hekel aan: koffie en dikke mensen Over mezelf: Bruin haar, Blauwe ogen, 1m62, 44kg, Schoenmaat: 38 Liefdesstatus: op zoek 6 minuten geleden - Vind ik leuk Hahahahaha, Caroline heeft zich vandaag weer mega belachelyk gemaakt! Wat een kalf! Vind ik leuk - Reageren - Delen - 20 uur geleden 3 personen vinden dit leuk 6 Supah party gisteren! Enkel wat dipsy... Kortingen in de leukste café s van Leuven Mieke Vanelle vindt groep-aan leuk. Extra: SMS me op 0484/ Is fan van: Caroline het kalf, Ik wil een paard., Ik haat mijn leraar wiskunde!, Unicef, Quick Belgium, Justin Bieber, Mijn school is een topschool., Boe aan de wekker! Vind ik leuk - Reageren - Delen - zondag om 20:33 via mobiel 2 personen vinden dit leuk Sofie de paashaas ROFL, dipsy?! zondag om 22:57 - Vind ik leuk Jeroen Boets Zo giechelen da gij deed! Ni nrmaal!!!!! 18 uur geleden - Vind ik leuk 1 Schrijf een reactie... Verdien EXTRA CREDITS om de leukste SPELLETJES te spelen! Nog meer credits nodig? KOOP ZE HIER via sms, telefoon, kredietkaart, 23

26 UITDAGENDE FOTO HERKENBARE FOTO (EVT. PRIVACY RISICO) UITDAGENDE INFO PRIVACY-RISICO (ZELFS BIJ GOEDE INSTELLINGEN KUNNEN NOG STEEDS ZEER VEEL MENSEN DEZE INFO ZIEN): ALLEMAAL BEKENDEN? FOUTE LEEFTIJD: MOGELIJK FOUTE AANTREK Sexy_Julie vrouw 16 jaar PRIVACY-RISICO + MOGELIJK ONGEWENST CONTACT 1263 vrienden PRIVACY: RISICOVOLLE INFORMATIE INDIEN IN FOUTE HANDEN (BV SCHOOL) Mooie kleedjes aan -75% Naam: Julie Kiekeboe Thx Sofie! Bna gebuisd, ff gluren op u blad was Geboortedatum: 20/12/2002 mega! Woonplaats: Tiensesteenweg, 205, 3000 Leuven Vind ik leuk - Reageren - Delen - 18 minuten geleden in de buurt van gent 3 personen vinden dit leuk 6 adres: Sofie de paashaas Np! IN COMBINATIE MET ANDERE UITDAGENDE INFO, KAN DIT UITDAGEND 6 minuten geleden - Vind ik leuk Interesses: feesten, leuke GEÏNTERPRETEERD WORDEN jongens, modellenwerk, Hahahahaha, Caroline heeft zich vandaag weer mega belachelyk dansen, paardrijden Ik heb een hekel aan: koffie en gemaakt! Wat een kalf! dikke mensen Vind ik leuk - Reageren - Delen - 20 uur geleden Over mezelf: Bruin haar, Blauwe 3 personen vinden dit leuk 6 ogen, 1m62, 44kg, Schoenmaat: 38 Liefdesstatus: op zoek Supah party gisteren! Enkel wat dipsy... Tot - 70% korting! Kortingen in de leukste café s van Leuven Mieke Vanelle vindt groep-aan leuk. Extra: SMS me op 0484/ Is fan van: Caroline het kalf, Ik wil een paard., Ik haat mijn leraar wiskunde!, Unicef, Quick Belgium, Justin Bieber, Mijn school is een topschool., Boe aan de wekker! KWETSENDE INFO (CYBERPESTEN) Vind ik leuk - Reageren - Delen - zondag om 20:33 via mobiel 2 personen vinden dit leuk Sofie de paashaas ROFL, dipsy?! zondag om 22:57 - Vind ik leuk Jeroen Boets Zo giechelen da gij deed! Ni nrmaal!!!!! 18 uur geleden - Vind ik leuk 1 Schrijf een reactie... PRIVACY: RISICOVOLLE INFORMATIE INDIEN IN FOUTE HANDEN (BV SCHOOL, TOEKOMSTIGE WERKGEVER) Verdien EXTRA CREDITS om de leukste SPELLETJES te spelen! Nog meer credits nodig? KOOP ZE HIER via sms, telefoon, kredietkaart, 24 PRIVACY-RISICO + MOGELIJK ONGEWENST CONTACT ONSCHULDIGE PERSOONLIJKE INFO (PRIVACY)

Inhoudrisico s op sociale netwerksites

Inhoudrisico s op sociale netwerksites Inhoudrisico s op sociale netwerksites i is ico s Risico s op sociale netwerksites Inhoudsrisico s Contactrisico s Commerciële risico s Schokkende inhoud Foute inhoud Cyberpesten Ongewenste seksuele aandrang

Nadere informatie

Inhoudsrisico s. Contactrisico s. Commerciële risico s

Inhoudsrisico s. Contactrisico s. Commerciële risico s Contactrisico s op sociale netwerksites i is ico s Risico s op sociale netwerksites Inhoudsrisico s Contactrisico s Commerciële risico s Schokkende inhoud Foute inhoud Cyberpesten Ongewenste seksuele aandrang

Nadere informatie

Inhoudrisico s op sociale netwerksites

Inhoudrisico s op sociale netwerksites Inhoudrisico s op sociale netwerksites Lerarencursus Voorwoord Dit lessenpakket werd ontwikkeld in het kader van het SPION-project (Security and Privacy in Online Social Networks). Het ontstond op basis

Nadere informatie

Commerciële risico s op sociale netwerksites

Commerciële risico s op sociale netwerksites Commerciële risico s op sociale netwerksites i is ico s Risico s op sociale netwerksites Inhoudsrisico s Contactrisico s Commerciële risico s Schokkende inhoud Foute inhoud Cyberpesten Ongewenste seksuele

Nadere informatie

Contactrisico s op sociale netwerksites Lerarencursus i

Contactrisico s op sociale netwerksites Lerarencursus i Contactrisico s op sociale netwerksites Lerarencursus i Voorwoord Dit lessenpakket werd ontwikkeld in het kader van het SPION-project (Security and Privacy in Online Social Networks). Het ontstond op

Nadere informatie

R i s ico s op So ci a l e N e t w e rk s i t e s

R i s ico s op So ci a l e N e t w e rk s i t e s Ris ico s op So ciale Netwe rks ites is ico s Risico s op sociale netwerksites Inhoudsrisico s Contactrisico s Commerciële risico s Schokkende inhoud Foute inhoud Cyberpesten Ongewenste seksuele aandrang

Nadere informatie

Commerciële risico s op sociale netwerksites

Commerciële risico s op sociale netwerksites Commerciële risico s op sociale netwerksites Lerarencursus i Voorwoord Dit lessenpakket werd ontwikkeld in het kader van het SPION-project (Security and Privacy in Online Social Networks). Het ontstond

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht :

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht : Lesvoorbereiding Inleiding voor de leerkracht : Child Focus, de Stichting voor Verdwenen en Seksueel Uitgebuite Kinderen, heeft als missie om de fenomenen van verdwijning en seksueel misbruik te bestrijden

Nadere informatie

Net op t net. Lespakket over sociale netwerksites en privacy 3 de graad basisonderwijs Werkbundel

Net op t net. Lespakket over sociale netwerksites en privacy 3 de graad basisonderwijs Werkbundel Net op t net Lespakket over sociale netwerksites en privacy 3 de graad basisonderwijs Werkbundel Versie 2.0 - September 2017 Wat is privacy? wat ik online zet, wat ik op het net vertel, aan wie ik mijn

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Werkbundel Net op t net

Werkbundel Net op t net www.ikbeslis.be Werkbundel Net op t net Sociale netwerksites en privacy Versie 1.0 23 juni 2014 Werkbundel Net op t net lespakket 3 de graad basisonderwijs versie 1.0 Pagina 1 Ik beslis Het Net op t net

Nadere informatie

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1 Safe surfen www.safesurfen.be Safe surfen juf Lies 1 INLEIDING 1. WAAROVER GAAT DEZE BUNDEL? Deze bundel wil je op weg helpen om veilig op het internet te surfen. In de bundel staan gevaren van het internet

Nadere informatie

Lesfiche. Doel: Leerlingen laten nadenken over het bewerken en publiceren van foto s van anderen.

Lesfiche. Doel: Leerlingen laten nadenken over het bewerken en publiceren van foto s van anderen. Ooo.. mijn foto!!! Lesfiche Doel: Leerlingen laten nadenken over het bewerken en publiceren van foto s van anderen. Materiaal: Digitale portretfoto van iedere leerling 1PC per leerling, met internettoegang

Nadere informatie

Safe surfen. Safe surfen juf Lies 1

Safe surfen. Safe surfen juf Lies 1 Safe surfen Safe surfen juf Lies 1 THEMA 1: VIRUSSEN WAT IS EEN VIRUS? Politie waarschuwt voor agressief computervirus dinsdag 20 maart 2012, 19u59 De politie waarschuwt voor een nieuw, bijzonder schadelijk

Nadere informatie

Protocol Digitaal pesten

Protocol Digitaal pesten Protocol Digitaal pesten 2 1 Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid 3 2. Achtergrondinformatie 2.1 Wat is digitaal pesten? 3 2.2 Waarom is digitaal pesten zo erg? 3 2.3 Signalen,

Nadere informatie

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media.

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Overzicht Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Mindreader Wat zijn social media? Social media is een verzamelbegrip voor online

Nadere informatie

MINI-CURSUS FACEBOOK. 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5)

MINI-CURSUS FACEBOOK. 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5) MINI-CURSUS FACEBOOK 1. Statusupdates op je prikbord (1) (2) (3) (4) (5) Onder het tabblad Nieuwsoverzicht (1) kan je bekijken welke publieke berichten ( statusupdates ) je vrienden hebben gepost. Dit

Nadere informatie

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN.

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN. HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE EMAILADRES DOOR TE GEVEN. ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER JEZELF OP MSN TE ZETTEN. IK ZOU, NAAST MIJN NAAM OOK DE STRAAT WAAR IK WOON DOORGEVEN. DAT IS GEEN GEHEIM! IK VIND

Nadere informatie

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Vind ik leuk Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Alles over veilig internet en sociale netwerken Informatie over veilig internet en cyberpesten www.clicksafe.be Voor al je vragen over en problemen

Nadere informatie

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Vind ik leuk Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Alles over veilig internet en sociale netwerken Informatie over veilig internet en cyberpesten www.clicksafe.be Voor al je vragen over en problemen

Nadere informatie

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt:

Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord. 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: 1 of 5 6/8/2016 13:28 Antwoorden - Basis Digiveiligheid 2016 Nr Vraag Antwoord 9.1 1a Beschrijf in het kort wat er gebeurt als je Instant Messaging gebruikt: Je stuurt snelle tekstberichten, spraakberichten

Nadere informatie

Werkvormen: Basis 6.1 Kwaliteiten van een vriend Reflectie Subgroepen 30 min 6.2 Hyves-profiel Reflectie Subgroepen (digi) 20 min.

Werkvormen: Basis 6.1 Kwaliteiten van een vriend Reflectie Subgroepen 30 min 6.2 Hyves-profiel Reflectie Subgroepen (digi) 20 min. Les 6: Gezocht: een vriend Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten wat ze belangrijk vinden in een vriendschap; Kinderen kunnen een aantal kenmerken en voorwaarden benoemen waar een vriendschap aan moet

Nadere informatie

Undercover in de online wereld. From Wikipedia, the free encyclopedia. Tereza

Undercover in de online wereld. From Wikipedia, the free encyclopedia. Tereza 5.1. Undercover in de online wereld Anonimiteit Men spreekt van anonimiteit als de identiteit van een persoon niet bekend is of als hij die niet bekend wenst te maken. 22 Probeer het verhaal te achterhalen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media)

Leerlingenreglement. (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Leerlingenreglement (onderdeel van het schoolreglement met betrekking tot sociale media) Mobiele telefoons, ipod e.d. Tijdens de lessen (dus in lesruimten, studiehuis, mediatheek, en dergelijke) staan

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Leren werken met Facebook Facebook is een van de populairste sociale

Nadere informatie

Internetvrienden. Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Boeken. online mogelijkheden, social media, internet, mediawijs, online risico s

Internetvrienden. Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Boeken. online mogelijkheden, social media, internet, mediawijs, online risico s Kriebels in je buik Internetvrienden 1 Internetvrienden Groep 7 120 min Begrippen online mogelijkheden, social media, internet, mediawijs, online risico s Benodigheden Digibord Werkblad Tips en Tricks

Nadere informatie

LESSEN MEDIAWIJSHEID VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS

LESSEN MEDIAWIJSHEID VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS 1 2 3 4 5 6 7 8 LESSEN MEDIAWIJSHEID VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS Les: wie ben jij op internet? Dit lespakket bevat: Handleiding PowerPoint-presentatie Bijlage 1: Denkwolk Bijlage 2: Duimen Doelgroep Groep

Nadere informatie

Privacy instellingen voor Facebook Alles wat je op Facebook zet is openbaar. Wil je dat ook?

Privacy instellingen voor Facebook Alles wat je op Facebook zet is openbaar. Wil je dat ook? Privacy instellingen voor Facebook Alles wat je op Facebook zet is openbaar. Wil je dat ook? Inhoud Waarom hebben we dit gemaakt?... 3 De instellingen en de gevolgen ervan... 4 Het tabblad Privacy... 4

Nadere informatie

Redactie Eindredactie Inhoudelijk advies Vormgeving Druk V.U. Wettelijk depot

Redactie Eindredactie Inhoudelijk advies Vormgeving Druk V.U. Wettelijk depot co-funded by the EU Ik heet Stoere Siebe. Op internet speel ik vooral spelletjes en doe ik mee aan wedstrijden. Ik surf er op los: muziek downloaden, grapjes uithalen met mijn vrienden Internet is cool!

Nadere informatie

Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl. Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten )

Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl. Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten ) Basisschool t Maxend Maxend 6 5388 ZG Tel.: 0412-611366 E-mail: directie@maxend.nl Protocol Nieuwe Pesten ( digitaal pesten ) Inhoud 1. Inleiding 1.1 Doelstelling 3 1.2 Beleid 3 1.3 Voorwaarden beleid

Nadere informatie

Les 2 ... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Leerkrachten

Les 2 ... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Leerkrachten Les 2... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom?

Nadere informatie

10-12 jaar. +/- 60 min. Cyberpesten. 1 of meerdere computer(s) Koptelefoon(s) Tablet of smartphone Papier en pen

10-12 jaar. +/- 60 min. Cyberpesten. 1 of meerdere computer(s) Koptelefoon(s) Tablet of smartphone Papier en pen Januari 2016 Zoek de cyberpester! 1 4 Leeftijd Duur Onderwerp Benodigd materiaal 10-12 jaar +/- 60 min Cyberpesten 1 of meerdere computer(s) Koptelefoon(s) Tablet of smartphone Papier en pen Doel en verloop

Nadere informatie

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN!

CLAEVERVELT, KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! CLAEVERVELT, HIER ZEGGEN WE NEEN TEGEN PESTEN! KRANT VOOR OUDERS EN LEERLINGEN Verschil tussen pesten en ruzie maken Er is een groot verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken. RUZIE MAKEN gebeurt vaak

Nadere informatie

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken

Vind ik. Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Vind ik leuk Veilig met internet, gsm en sociale netwerken Alles over veilig internet en sociale netwerken Informatie over veilig internet en cyberpesten www.clicksafe.be Discriminatie en cyberhate melden

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 50 minuten Voorbereiding: op www.meerdanliefde.nl is veel informatie te vinden in redelijk eenvoudige taal. Ook in het App Note Mouse draaiboek staan

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

Mama, mag ik op t internet?

Mama, mag ik op t internet? Mama, mag ik op t internet? Sofie Vandoninck Faculteit Sociale Wetenschappen Onderzoekproject Online risico s & online weerbaarheid Doel van het onderzoek? Welke kinderen zijn meer kwetsbaar online? Hoe

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Cyberpesten Van probleem naar oplossing. Prof. Dr. Heidi Vandebosch Universiteit Antwerpen, Friendly ATTAC E- mail: heidi.vandebosch@uantwerpen.

Cyberpesten Van probleem naar oplossing. Prof. Dr. Heidi Vandebosch Universiteit Antwerpen, Friendly ATTAC E- mail: heidi.vandebosch@uantwerpen. Cyberpesten Van probleem naar oplossing Prof. Dr. Heidi Vandebosch Universiteit Antwerpen, Friendly ATTAC E- mail: heidi.vandebosch@uantwerpen.be Pesten: vroeger en nu Soort agressief gedrag: inten/e om

Nadere informatie

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop

Romp. Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel. Kop Lesbrief Identiteit, Imago en Profiel Tijd: 55 60 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Kop Introductie Wie ben jij online? Introduceer het onderwerp kort: Wie ben jij online? Bijna iedereen heeft een of meerdere

Nadere informatie

GEPERSONALISEERDE RECLAME

GEPERSONALISEERDE RECLAME (Designmatic, 2016) GEPERSONALISEERDE RECLAME IN DEZE LES Duur Informatie/leerinhoud Leslokaal Doelstellingen Eén les Deze les komt het best na de les(sen) over sociale media, zodat de leerlingen reeds

Nadere informatie

MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5)

MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5) MINI-CURSUS FACEBOOK Statusupdates op je startpagina (1) (2) (3) (4) (5) Onder het tabblad Nieuwsoverzicht (1) kan je bekijken welke publieke berichten ( statusupdates ) je vrienden hebben gepost. Dit

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE OVER? Social Media bieden onder meer de mogelijkheid om te laten zien, dat je trots bent op je werk en kunnen een bijdrage leveren aan een positief

Nadere informatie

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar

KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEW ER NAAM ADRES: POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER KINDEREN EN INTERNET 9-10 jaar HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN Hieronder wat eenvoudige instructies

Nadere informatie

SOCIALE MEDIA IN DEZE LES

SOCIALE MEDIA IN DEZE LES (Designmatic, 2016) SOCIALE MEDIA IN DEZE LES Duur Informatie/leerinhoud Lokaal Doelstellingen Twee of meer lessen Deze les gaat voornamelijk over reclame in sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube.

Nadere informatie

Bijlage bij de Toolbox No Hate VOOR JONGEREN UIT DE BIJZONDERE JEUGDZORG

Bijlage bij de Toolbox No Hate VOOR JONGEREN UIT DE BIJZONDERE JEUGDZORG Bijlage bij de Toolbox No Hate VOOR JONGEREN UIT DE BIJZONDERE JEUGDZORG COLOFON No Hate - Toolbox is een uitgave van Jong & Van Zin Kipdorp 30 2000 Antwerpen info@jongenvanzin.be jongenvanzin.be Redactie

Nadere informatie

pesten in een modern kleedje

pesten in een modern kleedje pesten in een modern kleedje Cyberpesten : een definitie Cyberpesten omvat alle vormen van pesterijen die een beroep doen op ICT* om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen * Informatie-

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven

Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven Veilig online: negatieve ervaringen bij 9-16 jarigen Risicofactoren, zelfbescherming en invloed van sociale context (6 oktober 2011) Sofie Vandoninck, K.U.Leuven EU Kids Online: achtergrond en theoretisch

Nadere informatie

LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT HOE-FILE: HOE MAAK IK HET UIT? VAN LIEF NAAR EX.

LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT HOE-FILE: HOE MAAK IK HET UIT? VAN LIEF NAAR EX. LEERKRACHTGEDEELTE ACTIVITEIT HOE-FILE: HOE MAAK IK HET UIT? VAN LIEF NAAR EX. Omschrijving van de activiteit De leerlingen lezen tips over correct handelen als je het uitmaakt met je lief. Ze bespreken

Nadere informatie

Facebook: inleidende cursus

Facebook: inleidende cursus Facebook: inleidende cursus Wil je communiceren naar de buitenwereld toe, dan kan dit via Social Media gebeuren. Via Facebook kan je als sportclub miljoenen mensen bereiken, ook doelgroepen voor je club.

Nadere informatie

>>> Dag tegen het Pesten 19-04-12 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1

>>> Dag tegen het Pesten 19-04-12 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1 >>> Codename Future - Tel. 070-3024770 - Fax. 070-3644934 www.codenamefuture.nl 1 Inhoudsopgave Colofon 3 Dag tegen het pesten 4 Highlights 4 Pesten gebeurt in mijn klas het meest met 5 Welke uitspraak

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

Nieuwe media. Imy selfie. like. Smart online!

Nieuwe media. Imy selfie. like. Smart online! Imy selfie Nieuwe media like Smart online! Smart online! De nieuwe media, we kunnen niet meer zonder! De nieuwe media maken het ons mogelijk om 24 uur per dag bereikbaar te zijn, het world wide web te

Nadere informatie

Lesbrief: Wijs online Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen?

Lesbrief: Wijs online Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Lesbrief: Wijs online Thema: Wat is Mens & Dienstverlenen? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In alle beroepen waarin met mensen wordt gewerkt, is communiceren

Nadere informatie

Introductie. Onzichtbaar op internet. GEMAAKT DOOR: Redactie i-respect. ONDERWERP: Communiceren. DOEL: Spelen met identiteit

Introductie. Onzichtbaar op internet. GEMAAKT DOOR: Redactie i-respect. ONDERWERP: Communiceren. DOEL: Spelen met identiteit Onzichtbaar op internet introductie GEMAAKT DOOR: Redactie i-respect ONDERWERP: Communiceren DOEL: Spelen met identiteit DOELGROEP: 13-14 jaar, onderbouw voortgezet onderwijs KORTE BESCHRIJVING: Deze les

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

Gewenste en ongewenste intimiteit online: sexting en cyberrelationeel geweld bij jongeren. Prof. dr. Michel Walrave

Gewenste en ongewenste intimiteit online: sexting en cyberrelationeel geweld bij jongeren. Prof. dr. Michel Walrave Gewenste en ongewenste intimiteit online: sexting en cyberrelationeel geweld bij jongeren. Prof. dr. Michel Walrave Jongeren en social media Sexting: motieven en uitdagingen Cyber relationeel geweld bij

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Iedereen die Muziekvereniging Soli bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels

Nadere informatie

Onderzoek Wel eens gepest?

Onderzoek Wel eens gepest? Onderzoek Wel eens gepest? 5 februari 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 31 januari tot 05 februari 2013, deden 817 jongeren mee uit het 1V Jongerenpanel die aangeven op de

Nadere informatie

Internet Fun & Veilig

Internet Fun & Veilig Internet Fun & Veilig AGENDA Pc & Internet = Fun Veilig op je pc Veilig op internet Veilig samen met je hele klas op internet Begin bij het begin: veilig pc-gebruik Laat je ouders de pc instellen Gebruikersprofielen

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel.

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Binnen de stichting OOG, waar OBS Uilenspiegel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag Kriebels in je buik Seksueel grensoverschrijdend gedrag 1 Seksueel grensoverschrijdend gedrag Groep 8 90 min Begrippen Seksuele grensoverschrijding, seksueel misbruik, vertrouwenspersoon, veilig thuis

Nadere informatie

Jouw digitale wereld safe & social

Jouw digitale wereld safe & social HANDLEIDING BIJ DE DIGITALE LES Jouw digitale wereld safe & social Wat is slim en wat kun je beter niet doen online? In de digitale les Jouw digitale wereld safe & social maken leerlingen kennis met de

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij

Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort. Nationale Academie voor Media en Maatschappij Doorlopende leerlijn naar thema Nationaal Media Paspoort 1 THEMA 1. Weet wat je ziet Alles wat je ziet in de media is door iemand met bepaalde bedoeling gemaakt. Deze producent wordt door allerlei dingen

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL

HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL HANDLEIDING WEBSITE WWW.MIJNBUURTWELZIJN.NL STICHTING BUURTWELZIJN INFO@MIJNBUURTWELZIJN.NL Inhoudsopgave Contents... 1 AANMELDEN... 2 Welkom op onze site!... 2 Mijn Profiel... 3 Basis gegevens:... 3 Profiel

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

2. Hebben ze ooit al een geheim van je rondverteld via internet? 3. Hebben ze al eens een geheim doorvertelt dat jij iemand had toevertrouwd?

2. Hebben ze ooit al een geheim van je rondverteld via internet? 3. Hebben ze al eens een geheim doorvertelt dat jij iemand had toevertrouwd? Bijlage 1 Ben jij ooit gecyberpest? Cyberpesten kan iedereen overkomen. De meeste mensen weten niet wat cyberpesten is. Misschien ben zelfs jij ooit gecyberpest zonder dat je het zelf weet. Er zijn 2 reeksen

Nadere informatie

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +...

V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... Handleiding Google+ Inhoud V O O R W O O R D... 3 1 V O O R U Z I C H K U N T A A N M E L D E N B I J G O O G L E +..... 4 2 D E E L N E M E N A A N G O O G L E +... 7 3 F O T O S B E K I J K E N... 14

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Een nieuwe generatie Disney-schurken

Een nieuwe generatie Disney-schurken 17 SEPTEMBER 2015 TV Een nieuwe generatie Disney-schurken 19 fden nog lang Door Menno Woudt - En ze lee ookje. Maar hoe en gelukkig. Zo eindigt elk spr echt verder? gaan al die verhalen eigenlijk scendants

Nadere informatie

Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol

Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 - directiebron@stichtingvco.nl - www.debronharderwijk.nl Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol CBS DE BRON, EEN SCHOOL MET MEERWAARDE. Steeds

Nadere informatie

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf.

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media en internet voor leerlingen Voor een goede omgang in de digitale wereld (sociale media*, internet, e-mail, whats app, enz.) gelden, net als in de 'echte'

Nadere informatie

Facebook privacy zelf instellen

Facebook privacy zelf instellen 1 Facebook privacy zelf instellen Web Oppep maart 2013 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3..even stilstaan bij wat we aan het doen zijn.... 3 Het product van Facebook... 3 Afschermen voor vreemden... 3 Weggeven

Nadere informatie

1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel

1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel 1 De privacy instellingen van mijn Facebook profiel Je Facebook profiel heeft vele privacy opties die je misschien nog niet kent. Sommige zijn duidelijk in beeld, sommige zitten verstopt. In hoofdlijnen

Nadere informatie

Pakket 3: cyberpesten in het lager onderwijs

Pakket 3: cyberpesten in het lager onderwijs Pakket 3: cyberpesten in het lager onderwijs Inhoud Inhoud 3. PAKKET 3: CYBERPESTEN IN HET LAGER ONDERWIJS 3.1 Eindtermen 3 3.2 Lesdoelen 4 3.3 Beginsituatie 5 3.4 Tip voor de leerkracht 6 3.5 Links 7

Nadere informatie

Operator Handleiding DateLive.nl

Operator Handleiding DateLive.nl Operator Handleiding DateLive.nl Op DateLive.nl zal je erotische berichten beantwoorden op een bericht- per- bericht basis. Je krijgt een nieuw bericht van een klant te zien met de bijbehorende profiel

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Werkbladen Groep 5 & 6

Werkbladen Groep 5 & 6 Werkbladen Groep 5 & 6 e-mail? H1: Werkblad Leuk op internet Veel kinderen hebben een favoriete website. De één kletst met vriendinnen in een chatprogramma, de andere gaat naar Facebook. Ook spelen veel

Nadere informatie

Gevaren van het internet?

Gevaren van het internet? Gevaren van het internet? Naam:... Nummer:... Schooljaar: 20.. 20.. Gevaarlijk internet 1 Sociale media F... T... Y... Wat mag er op Facebook? Zet een kruisje bij goed of fout. Adres van je huis GSM-nummer

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet

Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet Publicatiedatum: maart 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 5 tot 18 oktober 2012, deden 1714 jongeren mee. De uitslag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school

Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school 1. Gedragscode: Wat is dat? Waarom is ze er? 2. Regels en afspraken ICT-lokaal. 3. Regels en afspraken internetgebruik

Nadere informatie

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ).

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ). Pagina 1 van 17 Surf naar http://chamilo.avondschool.be (vanaf september 2012) Tik bij Gebruikersnaam (Username) uw ecard gebruikersnaam. Tik bij Wachtwoord (Password) uw bijhorend ecard wachtwoord. Klik

Nadere informatie

(Designmatic, 2016) RECLAME IN APPS

(Designmatic, 2016) RECLAME IN APPS (Designmatic, 2016) RECLAME IN APPS IN DEZE LES Duur Informatie/leerinhoud Leslokaal Doelstellingen Eén les In deze les staan we stil bij reclame in apps ( in-app advertising ), zowel op smartphones als

Nadere informatie

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013

> NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 > NASLAG WERKWINKEL LEERLINGEN IN DE SCHOOLRAAD Studiedag Leerlingen en school: partners in crime? 24-04-3013 Leerlingen uit het secundair onderwijs mogen vertegenwoordigd zijn als partner op de schoolraad.

Nadere informatie

Werkbladen Groep 7 & 8

Werkbladen Groep 7 & 8 Werkbladen Groep 7 & 8 H1: Werkblad Sociale media Weet jij wat sociale media zijn? Zoek op internet wat je kunt vinden over sociale media. Bekijk onderstaande logo s en omcirkel de logo s waarvan jij denkt

Nadere informatie

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET

Educatief materiaal om te werken rond relaties en seksualiteit met de bijhorende VOET 1 Educatief materiaal om te werken rond s en seksualiteit met de bijhorende VOET Beddengoed, voorbehoedmiddelengids voor jongeren Een heldere en leerrijke brochure, bruikbaar in klasverband. Het boekje

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Gebruik van sociale media

Gebruik van sociale media Gebruik van sociale media Het klikt tussen jongeren en sociale media. Facebook, Facetime, Twitter, Instagram, Swarm, Snapchat en andere zijn een deel van het leven van de jongeren geworden. Voor heel wat

Nadere informatie