Wat zijn je rechten en plichten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn je rechten en plichten?"

Transcriptie

1 Wat zijn je rechten en plichten? De loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden bij Carrefour (Hypermarkten en Markets) Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (aangesloten bij het ACV), Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen

2 Colofon Redactie: Myriam Nevelsteen, Chris Van Droogenbroeck, Kristel Van Damme Eindredactie: Sebastiaan Kok Vormgeving: X-oc Cover: Alex Deyaert Druk: Artoos Oplage: 5000 Redactie afgesloten op 1 april 2014

3 Inleiding Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de loon- en arbeidsvoorwaarden in Carrefour. Je kunt onder meer lezen welke afspraken er tussen de directie en de vakbonden zijn gemaakt, controleren of je loon correct wordt betaald, zien op hoeveel vakantie je recht hebt, enzovoort. Veel van deze rechten en verworvenheden beschouw je waarschijnlijk als vanzelfsprekend. Dat zijn ze echter niet. Vraag dat maar eens aan de werknemers uit de zelfstandige kleinhandel die vaak onder veel slechtere arbeidsomstandigheden een vergelijkbare job uitoefenen. Dankzij de inzet van je collega-militanten konden de vakbonden in het verleden reeds heel wat realiseren. Zo zijn er onder meer goede afspraken gemaakt rond de minimumbarema s, rust- en vakantiedagen, sociale bescherming, werkzekerheid, loonsverhogingen en arbeidsduurvermindering. In deze brochure hebben we alle cao-afspraken en de belangrijkste punten uit het arbeidsreglement op een bevattelijke manier samengebracht. Actieve stem Vakbondswerk is nooit af. Er blijft nog heel wat werk aan de winkel. Veel zaken zijn nog voor verbetering vatbaar. Tegelijkertijd moeten we er over waken dat de verworvenheden uit het verleden niet verloren gaan door de verhoogde flexibiliteit en de toenemende werkdruk. De LBC-NVK blijft dan ook alert. Met de LBC-NVK-militanten en met jouw steun willen we een actieve stem laten horen in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). De vakbondsafvaardiging zorgt ervoor dat de werkgever rekening houdt met de stem van het personeel. Natuurlijk kun je ook met individuele vragen of problemen in alle vertrouwen bij onze militanten en vakbondsmedewerkers terecht. Alleen met jouw stem kan de LBC-NVK verder werken aan de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in je onderneming. Sluit dus aan bij de groeiende groep LBC-NVK-leden, want we hoeven je waarschijnlijk niet meer te overtuigen van het belang van goede werkomstandigheden. 3

4 Inhoud Arbeidsduur... 5 Algemene regels... 5 Recht op contractuitbreiding... 6 Overuren en bijkomende uren... 9 Controleer zelf je arbeidstijd Hoeveel moet je verdienen? Eindejaarspremie Vakantie Feestdagen deeltijdse werknemers Andere loonvoordelen: een overzicht Werkzekerheid Regels bij ziekte of ongeval Klein verlet Tijdkrediet Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) LBC-NVK, even voorstellen Toetredingsformulier Internet... 47

5 Arbeidsduur Algemene regels Voor voltijdse werknemers bedraagt de wekelijkse arbeidsduur 35 uur. In de praktijk presteer je echter 36 uur per week, en heb je op jaarbasis recht op 6 dagen van 8 uren arbeidsduurvermindering. De prestaties van voltijdsen worden gespreid over maximaal 4,5 dagen per week, zijnde 4 dagen van 8 uur en 1 dag van 4 uur. Per 4 uur prestatie heb je recht op een onbetaald rustkwartier en tussen twee dagprestaties in, is een minimale rustperiode van 11 uren voorzien. De uurroosters van werknemers moeten voor de lopende week en de volgende drie weken worden meegedeeld. Deeltijdse werknemers moeten een contract hebben van minstens 18 uur in de hypermarkten en van minstens 20 uur in de Markets. Dit zijn de minimumgrenzen. Wie zo een contract heeft, kan volgens het sectorakkoord een contractverhoging krijgen. 5

6 Recht op contractuitbreiding Hypermarkten Contractuitbreiding naar 20 uur/week Voorwaarden: minstens 18 maanden dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur van 18 of 19 uur per week Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 18 of 19 naar 20 uur per week) mits zij bereid zijn in een variabel uurrooster te werken. Contractuitbreiding naar 22 uur/week Voorwaarden: minstens 3 jaar dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week Als je eerder al een contractuitbreiding kreeg van 18 of 19 uur naar 20 uur per week moeten er minstens 18 maanden verstreken zijn tussen de aanpassing naar 20 uur en de aanpassing naar 22 uur. Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 20 of 21 naar 22 uur per week) mits zij bereid zijn in te stappen in een arbeidsregime waarin de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. De wekelijkse prestatie kan niet lager zijn dan 20 uur en niet hoger dan 24 uur. Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 26 uur mogelijk. Contractuitbreiding naar 24 uur/week: Wie: deeltijdse werknemers Voorwaarden: minstens 5 jaar dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur hebben van minstens 22 uur/week 6

7 Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding tot 24 uur/week mits zij bereid zijn in te stappen in een flexibel arbeidsregime (minimum 22 en maximum 26 uur per week). Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 28 uur mogelijk. De gemiddelde arbeidsduur van 24 uur per week wordt op jaarbasis berekend. Markets Contractuitbreiding naar 22 uur/week Voorwaarden: minstens 18 maanden dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 20 of 21 naar 22 uur per week) mits zij bereid zijn in een variabel uurrooster te werken. Contractuitbreiding naar 24 uur/week Voorwaarden: minstens 3 jaar dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur van 22 of 23 uur per week als je eerder al een contractuitbreiding kreeg van 20 of 21 uur naar 22 uur per week moeten er minstens 18 maanden verstreken zijn tussen de aanpassing naar 22 uur en de aanpassing naar 24 uur. Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 22 of 23 naar 24 uur per week) mits zij bereid zijn in te stappen in een arbeidsregime waarin de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. De wekelijkse prestatie kan niet lager zijn dan 22 uur en niet hoger dan 26 uur. Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 28 uur mogelijk. 7

8 Uitzonderingen Op deze algemene regels zijn enkele uitzonderingen. 12-urencontracten Deze medewerkers werken enkel op vrijdag en zaterdag, of op de vooravond van een feestdag, zijnde: 2 dagen van 6 uur of 1 dag van 8 uur en 1 dag van 4 uur. Bijkomende prestaties zijn uitgesloten, behalve als ze onmiddellijk voorafgaan aan, of volgen op het vaste uurrooster. De mogelijkheid bestaat tevens om op woensdagnamiddag te werken, maar dit kan enkel na toestemming van de syndicale afvaardiging. In dit geval werk je: woensdag en vrijdag of woensdag en zaterdag. 8-urencontracten Deze medewerkers werken op vrijdag en of zaterdag en eventueel de vooravond van een feestdag. Dus ofwel 2 keer 4 uur per week ofwel 1 maal 8 uur per week. Indien het gaat over een 8-urencontract moet een toeslag van 50% betaald worden voor de bijkomende uren. Bij de Markets bestaan ook dagcontracten van 8 uur per week. Werknemers met een arbeidsovereenkomst van ten hoogste 24 uur hebben het recht om deze uren te presteren in een vierdagenweek. Dien hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij de directie. Formulieren zijn te bekomen bij je syndicaal afgevaardigde. Contractaanpassingen Wanneer je gedurende 6 maanden meer uren gewerkt hebt dan je contract voorziet (dit worden bijkomende uren genoemd) kun je om een aanpassing van je contract vragen. Je schrijft dan een brief naar de personeelsdienst met de vraag je contract aan te passen aan de gewenste uren. In deze brief vermeld je de meeruren van de laatste 6 maanden, best van elke maand afzonderlijk. Maak van je brief drie kopieën: één voor je overste (zaakvoerder); één voor jezelf; één voor de vakbondsafgevaardigde zodat hij of zij de procedure kan opvolgen. Het origineel stuur je naar de personeelsdienst. 8

9 Overuren en bijkomende uren Overuren worden gepresteerd als je per dag meer dan negen of per week meer dan 36 uur werkt. Op dat moment moet de werkgever je een overurentoeslag betalen van 50%. Overuren geven recht op inhaalrust. Dat betekent dat je een dag waarop je normaal moet gaan werken, thuis mag blijven. Overuren mogen enkel gepresteerd worden wanneer ze echt onvermijdelijk zijn en de vakbondsafvaardiging toestemming heeft verleend. Onder bepaalde voorwaarden hebben deeltijdse werknemers ook recht op een overurentoeslag. Kort gezegd komt het erop neer dat alle bijkomende uren die in de loop van een maand worden verricht, met 50% overloon worden betaald. Dit met uitzondering van de eerste twaalf uren van iedere kalendermaand. Wanneer er op vraag van de werkgever een verandering of een verschuiving van het werkrooster plaatsvindt (uiteraard met instemming van betrokkene), tellen deze uren mee in de pot van de maandelijkse bijkomende uren. Elk uur boven de 12-urengrens geeft recht op 50% toeslag. Dagvariabiliteit De werknemers die na 1997 in dienst gekomen zijn en de werknemers die na 1997 een contractverhoging hebben bekomen met minimum 3 uur per week, kunnen tewerkgesteld worden in een uurrooster met dagvariabiliteit. Dit wil zeggen dat het aantal uren dat je per dag moet werken kan schommelen tussen 3 en 8 uur per dag. Medewerkers met 5 jaar anciënniteit bij Carrefour hebben recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur. Polyvalentie Polyvalentie in de Markets De werknemers die na september 1999 zijn aangeworven kunnen polyvalent worden ingezet. Zij kunnen worden tewerkgesteld in de afdelingen en aan de kassa. Alle andere werknemers kunnen polyvalent worden ingezet binnen hun universum. In de Markets zijn er 3 universums: Food, Market en Klanten. Ook kunnen 9

10 de medewerkers van de Kassa tewerkgesteld worden binnen het universum Food en omgekeerd. In iedere Market is er ploeg Omnimarket. De medewerkers in deze ploeg kunnen overal worden ingezet. Zij krijgen een contract van minimum 30u/week en een maandelijkse bruto premie van 100 euro (voltijdse basis). Polyvalentie in de Hypermarkten Alle werknemers kunnen polyvalent worden ingezet binnen hun eigen universum. In de Hypermarkten kunnen er 2 polyvalente ploegen zijn (vers/pgc-dph-nf). De medewerkers in deze ploegen kunnen overal worden ingezet. Zij krijgen een contract van minimum 30 uur/week en een maandelijkse bruto premie van 100 euro (voltijdse basis). Controleer zelf je arbeidstijd Heb je wisselende uren, of verricht je als deeltijdse werknemer regelmatig bijkomende uren, noteer dan je uren met behulp van de LBC-NVK-jaarkalender die je kan bekomen bij je vakbondsafgevaardigde. 10

11 Hoeveel moet je verdienen? Je maandloon Categorie De hoogte van je loon wordt bepaald door je functie en je anciënniteit. Het winkelpersoneel in de Hypermarkten begint bij aanwerving in categorie 2. Wanneer je aan de kassa werkt, ga je na zes maanden over naar categorie 3. Voor de aanvullers gebeurt de overgang na 12 maanden anciënniteit. In de Markets begin je aan categorie 3A, en blijf je deze categorie behouden. Voor de classificatieregels, in de administratie of in hogere functies kun je het beste contact opnemen met je LBC-NVK afgevaardigden. Anciënniteit Als de categorie gekend is, wordt gekeken naar de anciënniteit: het aantal dienstjaren in de onderneming. Hoe langer je in de onderneming werkt, hoe meer je verdient. Voor jongeren beneden 21 jaar bestaan er, voorlopig nog, aparte jeugdlonen. Die zullen geleidelijk verdwijnen. vanaf 1/7/2014, hebben de 20-jarigen recht op het loon aan 100% van het barema. vanaf 1/1/2015, hebben de 19-jarigen recht op het loon aan 100% van het barema. vanaf 1/7/2015, hebben de 16-, 17- en 18-jarigen recht op het loon aan 100% van het barema. Weddenschalen Weddenschalen kan je bekomen bij je syndicaal afgevaardigde. Let op De Hypermarkten volgen de barema s van het Paritair Comité 312 (PC 312). In de Markets zijn de barema s van het PC 202 van toepassing, op het personeel aangeworven na 11 oktober Op het LBC-NVK-kantoor kunnen LBC-NVK-leden de meest recente schalen gratis verkrijgen. 11

12 Goed om te weten Wanneer stijgen de lonen? Je loon kan om verschillende redenen stijgen: Anciënniteit Je loon stijgt met het aantal jaren dienst, tot een maximum van 22 jaar. We noemen dit de baremieke verhoging of de verhoging van de weddenschaal. Je krijgt je (jaarlijkse) verhoging de maand van de verjaardag van je indiensttreding. Late uren Als je prestaties na uur verricht, moeten deze worden betaald aan 150% op weekdagen en aan 200% op zaterdag. Index Zowel de weddenschalen als de effectieve lonen worden gekoppeld aan de stijging van de levensduurte. Een indexaanpassing zal automatisch gebeuren als het indexcijfer met 2% (Hypermarkten) of met 1% (Markets) is gestegen. Collectieve loonsverhogingen Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit zou dan kunnen resulteren in een verhoging van de weddenschalen met een vast bedrag of met een percentage. Een hogere looncategorie Als je functie-inhoud wijzigt, kom je meestal in een hogere looncategorie terecht. Je zult dan ook meer gaan verdienen. Let op Bij de overgang naar een andere categorie behoud je de reeds verworven anciënniteit. 12

13 Eindejaarspremie Voorwaarden De eindejaarspremie, ook wel kerstpremie genoemd, wordt in december betaald. Je hebt recht op deze premie als je aan een aantal voorwaarden voldoet: Je bent ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst van de onderneming. Je werd niet ontslagen om dringende reden. Je hebt de onderneming niet vrijwillig verlaten (bv. door zelf je opzeg te geven). Je bent aanwezig in het bedrijf in de maand december. Uitzondering Als je de onderneming verlaat om met pensioen of SWT (het vroegere brugpensioen) te gaan, heb je wel degelijk recht op een eindejaarspremie. Ook de werknemers die op het ogenblik van de betaling in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van een zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof, langdurig ziek, arbeidsongeval... zijn, hebben recht op de eindejaarspremie voor de maanden die zij gepresteerd hebben. Hoogte Wie een volledig kalenderjaar voltijds of deeltijds werkt met een vast loon krijgt een eindejaarspremie die gelijk is aan de basis brutomaandwedde van november, verhoogd met het gemiddelde van late uren, bijkomende uren, overuren van de voorbije twaalf maanden. Aanvullende eindejaarspremie Daarnaast heb je recht op een aanvullende premie van 297,47 euro: Als je geen volledig jaar hebt gewerkt, wordt de premie betaald in verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar. Deeltijdse werknemers krijgen een gedeelte van de 297,47 euro, in verhouding tot hun arbeidsduur. 13

14 Afwezigheden De werkgever kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderen in verhouding tot een aantal afwezigheden die NIET gelijkgesteld zijn met effectieve prestaties. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: verlof zonder wedde, onwettige afwezigheid. Andere afwezigheden (zoals wettelijke verlofdagen, feestdagen, arbeidsongeval, klein verlet, anciënniteitverlof, eerste 30 dagen van ziekte...) hebben geen invloed op het bedrag van de eindejaarspremie. 14

15 Vakantie Algemene regels Vakantiegeld Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld voor de periode van tewerkstelling of gelijkgestelde periodes. Het vakantiegeld wordt rechtstreeks door de werkgever aan de werknemer betaald. Dubbel vakantiegeld Als je vorig kalenderjaar een volledig jaar werkte, heb je dit jaar recht op volledig dubbel vakantiegeld. Het dubbel vakantiegeld wordt betaald in de maand juni. Het bedrag stemt overeen met 92% van je maandwedde. Aanvullend vakantiegeld Naast het gewoon vakantiegeld betaalt de sector warenhuizen je nog een aanvullend vakantiegeld van minimum 347,05 euro bruto. Het aanvullend vakantiegeld kan maximaal 520,57 euro bruto bedragen. Voor de deeltijdse werknemers wordt de hoogte van dit bedrag in verhouding tot hun arbeidsduur berekend. De situatie in Carrefour Huisregels De vakantiedagen moeten worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december. Je hebt recht op zomerverlof van minimum drie tot maximum vier opeenvolgende weken. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de winkels aan de kust, waar het maximum aantal verlofdagen in de maanden juli of augustus 10 dagen of 2 weken bedraagt. Bij het vastleggen van de zomervakantie moet er rekening worden gehouden met de goede werking van de dienst. Er kan geen winterverlof worden genomen tussen 1 en 31 december (tenzij met het akkoord van de winkeldirecteur), de week van de jaarlijkse inventaris en de week die Pasen voorafgaat. 15

16 Voorrangsregels: 1. collega s met schoolgaande kinderen 2. collega s wiens partner wordt verplicht op een welbepaald tijdstip vakantie te nemen, omwille van een bedrijfssluiting 3. collega s met de meeste anciënniteit Het extra wettelijk verlof Naast de wettelijke vakantiedagen (20 dagen) heb je ook nog recht op conventioneel en anciënniteitverlof. Het conventioneel en het anciënniteitverlof worden op volgende basis vastgelegd. Een voltijdse werknemer heeft recht op: 0 dagen, bij minder dan 5 jaar anciënniteit; 2 dagen, bij minder dan 10 jaar anciënniteit; 3 dagen, bij minder dan 20 jaar anciënniteit; 5 dagen, bij minder dan 30 jaar anciënniteit; 6 dagen, bij meer dan 30 jaar anciënniteit. Voor de deeltijdse collega s hebben we de tabel hiernaast. Het extra wettelijk verlof dient opgenomen te worden voor 31 maart van het volgende jaar. Goed om te weten Het ACV en de LBC-NVK hebben over dit thema een speciale brochure gemaakt. Vraag gratis een exemplaar aan! Je kunt de brochure Vakantieboekje ook bestellen via de website van het ACV: 16

17 Deeltijds Anciënniteit Wettelijk en extra wettelijk statuut Voltijdsen in dagen Deeltijdsen in uren 8u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u45/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar

18 18

19 Feestdagen deeltijdse werknemers De berekening van de feestdagen voor de deeltijdse werknemers gebeurt in verhouding tot de arbeidsduur. 36 uren/week = 1 feestdag of 8 uur 32 uren/week = 80% van 8 uur of 32/36 X 7,20 uur = 6,40 u of 6 u 24 min 30 uren 30/36 X 7,20 uur = 6 u 28 uren 45 min 28,75 X 7,20 uur = 5,75 u of 5 u 45 min 28 uren 28/36 X 7,20 uur = 5,60 u of 5 u 36 min 26 uren 26/36 X 7,20 uur = 5,20 u of 5 u 12 min 24 uren/week = 60% van 8 uur of 24/36 X 7,20 uur = 4,80 u of 4 u 48 min 22 uren 22/36 X 7,20 uur = 4,40 u of 4 u 24 min 21 uren 21/36 X 7,20 uur = 4,20 u of 4 u 12min 20 uren 20/36 X 7,20 uur = 4 u 18 uren 18/36 X 7,20 uur = 3,60 u of 3 u 36 min 16 uren/week = 40% van 8 uur of 16/36 X 7,20 uur = 3,20 u of 3 u 12 min 12 uren 12/36 X 7,20 uur = 2,40 u of 2 u 24 min 8 uren/week = 20% van 8 uur of 8/36 X 7,20 uur = 1,60 u of 1 u 36 min 19

20 20

21 Andere loonvoordelen: een overzicht Januari Kortingsbonnen Medewerkers met wekelijkse prestaties tussen 8 uur en 35 uur ontvangen volgende kortingsbonnen: tussen 2 en 15 januari: 125 bonnen; tussen 1 en 15 september: 160 bonnen. Medewerkers met een wekelijkse prestatie van 8 uur of minder ontvangen: tussen 2 en 15 januari: 75 bonnen; tussen 1 en 15 september: 60 bonnen. Let op Medewerkers die in het verleden de keuze maakten voor een geldpremie, kunnen deze keuze blijven behouden. Voorwaarden: Om recht te hebben op deze kortingbonnen dien je tegelijkertijd te voldoen aan twee voorwaarden: effectief in dienst zijn op het ogenblik van de uitreiking, d.w.z.: voor de bonnen van januari tenminste 1 dag in dienst zijn tussen 2 en 15 januari; voor de bonnen van september tenminste 1 dag in dienst zijn tussen 1 en 15 september; minstens 3 maanden (opeenvolgend of onderbroken) gewerkt hebben in de 12 maanden die aan de uitreiking van de bonnen voorafgaan. Deze kortingsbonnen met een waarde van 1 euro kunnen worden ingebracht bij aankopen ter waarde van 5 euro. Alle afwezigheden die recht geven op jaarlijkse vakantie (arbeidsongeval, ziekte...) staan gelijk aan effectieve prestaties. Werknemers die met SWT (het vroegere brugpensioen) of pensioen vertrekken, hebben recht op het volledig aantal kortingsbonnen voor het jaar waarin zij vertrekken. 21

22 Geschenkcheque Tussen 2 en 15 januari ontvang je een geschenkcheque ter waarde van 35 euro. Hiermee kun je aankopen doen in de Hypermarkten en in de geïntegreerde Markets. Voorwaarden: effectieve prestaties leveren op het moment van de uitreiking van de cheque (ook hier staat gelijk aan effectieve prestaties: de voltijdse schorsingen van prestaties omwille van tijdkrediet, ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen en verlof voor de bijstand van een zwaar ziek familielid, arbeidsongeval...); minstens 3 maanden effectief gewerkt hebben gedurende de laatste 6 maanden van het voorgaande jaar. April Incentive verbonden aan de omzetstijging / groeipremie Deze premie is afhankelijk van de groei van het zakencijfer (periodes januari tot juni en juli tot december) en kan dus telkens verschillend zijn. Voorwaarde: 3 maanden anciënniteit hebben in de periode van de betrokken 6 maanden (januari tot juni of juli tot december). De deeltijdse werknemers ontvangen de premie pro rata. Op deze premie wordt geen bedrijfsvoorheffing betaald. Incentive verbonden aan de evolutie van de activity contribution / profit sharing Deze premie is afhankelijk van het positieve verschil tussen de effectieve activity contribution van de winkel en het budget van de winkel. De premie kan dus telkens verschillend zijn. Voorwaarde: 6 maanden anciënniteit hebben in de periode van 12 maanden (januari tot december). De deeltijdse werknemers ontvangen de premie pro rata. Op deze premie wordt geen bedrijfsvoorheffing betaald. 22

23 Mei Vakbondspremie Het door jou ingevulde formulier met betrekking tot de vakbondspremie overhandig je aan je vakbondsafgevaardigde voor eind september. Je ontvangt dan (vanaf 15 juni) een premie van 135 euro indien je een voltijdse vakbondsbijdrage betaalt. Betaal je een verminderde bijdrage, dan krijg je slechts een halve premie, zijnde 67,50 euro. Tijdelijke werknemers en ook bruggepensioneerden kunnen ook van deze premie genieten. Juni Vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld Samen met het loon van juni wordt het vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld uitbetaald. (zie ook hoofdstukje vakantie) Kortingsbonnen Tussen 1 en 15 juni krijgen de medewerkers kortingsbonnen in functie van hun wekelijkse prestaties: vanaf 27 uur/week: 250 bonnen; 20 uur/week tot minder dan 27 uur/week: 200 bonnen; 17,5 uur/week tot minder dan 20 uur/week: 150 bonnen; minder dan 17,5 uur/week: 100 bonnen; eendagscontracten: 76 bonnen. Voorwaarden (verschillend met de bonnen van januari en september): effectief in dienst op het ogenblik van de uitreiking; pro rata de prestaties van het voorgaande jaar, met gelijkstelling voor de afwezigheden die recht geven op jaarlijkse vakantie. Niet voor gepensioneerden en SWT ers (vroeger: bruggepensioneerden). Jaarlijkse premie Samen met het loon van de maand juni ontvangt elke voltijdse medewerker een premie van 32,30 euro (zijnde 28 euro premie te vermeerderen met 4,30 euro vakantiegeld op de premie). 23

24 De deeltijdse medewerker ontvangt de premie pro rata op basis van het gemiddeld aantal gepresteerde uren. Voorbeeld: je werkt 20 uren per week. Je ontvangt 20/35ste van 32,30 euro = 18,46 euro. Voorwaarden: voor de voltijdsen: effectief voltijdse prestaties geleverd hebben in de eerste 6 maanden van het jaar; voor de deeltijdsen: effectief deeltijdse prestaties geleverd hebben in de eerste 6 maanden van het jaar. Voor de overige regels van toepassing op tijdelijke medewerkers of ex-medewerkers kun je informatie opvragen bij je syndicaal afgevaardigde. December Kerstpremie (eindejaarspremie) Medewerkers ontvangen deze maand de kerstpremie. De premie wordt uitbetaald samen met een aanvullende kerstpremie van 297,47 euro bruto en pro rata voor de deeltijdse werknemers. Iedereen, ook tijdelijk personeel, die aanwezig is in de maand december en minimum 3 maanden gewerkt heeft gedurende het laatste jaar, heeft recht op deze premie. (Zie ook het hoofdstukje over de eindejaarspremie) Algemeen Maaltijdcheques De basismedewerkers krijgen per effectief gepresteerde dag, onafhankelijk het aantal uren van prestatie, een maaltijdcheque van 3 euro. Hiervan betaalt de medewerker wel zelf 1,09 euro. Verplaatsingskosten De werkgever is verplicht om bij te dragen in de verplaatsingskosten van zodra de afstand van je huis naar je werk 2 km of meer bedraagt. Het percentage van de tussenkomst van de werkgever bedraagt 80% van het abonnement van openbaar vervoer. Mits het systeem van derde betaler kan voor verplaatsingen met de trein de tussenkomst zelfs opgetrokken worden tot 100%. Ook wanneer je met eigen vervoer gaat werken heb je recht op een tussenkomst gelijk aan 70% van het abonnement van openbaar vervoer. 24

25 Fietsvergoeding Je hebt recht op een fietsvergoeding van 0,10 euro per kilometer, en dit voor de werkelijke afgelegde afstand tussen woonplaats en werk. Aanvullend pensioen Je treedt automatisch toe tot het pensioenfonds. Voor dit aanvullend pensioen betaal je een bijdrage van 0,25% op het brutoloon. De werkgever legt er 0,75% bovenop. Andere sociale voordelen Vrijwillige aanvulling bij arbeidsongeschiktheid Voorwaarden: minimum 1 jaar tewerkgesteld zijn; effectief werken. Na de periode van gewaarborgd loon kun je aanspraak maken op een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, een arbeidsongeval, een privéongeval of tijdens de bevallingsrust. Medewerkers met minder dan 20 jaar anciënniteit ontvangen deze vergoeding gedurende 153 kalenderdagen, vanaf 20 jaar anciënniteit gedurende 335 kalenderdagen. Tevens is het mogelijk in geval van hoge hospitalisatiekosten of andere verzorging een aanvraag in te dienen voor financiële bijstand. Het al dan niet verlenen van financiële bijstand is afhankelijk van de beslissing van de bevoegde diensten. Huwelijks- en geboortebonnen Voorwaarden: minimum 1 jaar tewerkgesteld zijn; effectief werken; één bon per medewerker en gebeurtenis; aanvraag maximum 1 jaar na de gebeurtenis. Waarde: huwelijk: 50 euro; geboorte: 25 euro. 25

26 Sinterklaasbonnen Voorwaarden: 1 jaar werken op 6 december; één bon voor elk kind in de leeftijd tussen 1 en 12 jaar (op 7 december van het betrokken jaar); aanvraag moet gebeuren maximum 1 jaar na de gebeurtenis. In principe wordt de cheque wel automatisch overhandigd. Waarde: 12,50 euro. Studiebeurzen Voorwaarden: tenminste 1 jaar tewerkgesteld zijn op 1 oktober met een arbeidsovereenkomst van minimum 12 uur per week; voor kinderen die fiscaal ten laste zijn en voor kinderen van partners die op hetzelfde adres wonen als de medewerker; SWT ers (vroeger: bruggepensioneerden) blijven recht hebben op voorwaarde dat de eerste aanvraag nog gebeurde wanneer zij effectief werkten; ook voor medewerkers die zelf hun studies verderzetten (niet-universitair hoger of universitair hoger onderwijs); voor kinderen die studeren aan een hogere niet-universitaire of universitaire instelling; maximum 7 beurzen: specialisaties worden toegestaan; na een eerste diploma mag een tweede studiecyclus worden aangevangen; de studiejaren die werden gedubbeld of de jaren waarin van studierichting werd veranderd komen niet in aanmerking; de studies mogen zowel in België als in het buitenland worden gevolgd. Waarde: 225 euro. 26

27 Kinderopvang voor kinderen van werknemers met minimum 12 maanden dienst in het paritair comité (PC 202 of PC 312) van het betrokken sociaal fonds die onder contract zijn op het moment van de opvang van het kind; voor de kinderen van deze werknemers voor zover zij de leeftijd van 3 jaar niet hebben bereikt én die worden opgevangen bij een door Kind & Gezin erkende kinderopvang of onthaalouder. Bedrag tussenkomst: 1 euro per dag effectieve opvang per kind per ouder-werknemer (te bewijzen op basis van het fiscaal attest) met een maximum van 200 euro per jaar; indien deze voorwaarden vervuld zijn en beide ouders werken in de sector, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de beide ouders. De aanvragen voor tegemoetkoming worden op basis van een volledig dossier voorzien van de nodige bewijsstukken via Carrefour bij het sociaal fonds ingediend. Jubilarissenpremie Voorwaarde: voor medewerkers met 25, 35 en 45 jaar dienst; voor SWT ers (vroeger: bruggepensioneerden) geldt dit tot 65 jaar. Waarde: 25 jaar dienst: 15 cheques van 25 euro; 35 jaar dienst: 15 cheques van 25 euro; 45 jaar dienst: 25 cheques van 25 euro. Overlijden van een medewerker 3 maanden loon indien de overledene gezinshoofd was; 1 maand loon in andere gevallen. 27

Loon- en arbeidsvoorwaarden

Loon- en arbeidsvoorwaarden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2014 Loon- en arbeidsvoorwaarden Kunststofverwerkende nijverheid West-Vlaanderen

Nadere informatie

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002 Klein Verlet Loonwaarborg bij klein verlet Artikel 30 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten voorziet dat de werknemer het recht heeft om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om: bepaalde

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771

- 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET. Artikel 771 - 137 - Afdeling 10. - KLEIN VERLET Artikel 771 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid

Nadere informatie

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de

- 35 - 6. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de - 35 - Afdeling 8. - KLEIN VERLET Artikel 131 In de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Betonindustrie September 2015 PSC 106.02

Nadere informatie

Uitzendkracht? Ken je rechten!

Uitzendkracht? Ken je rechten! Uitzendkracht? Ken je rechten! ABVV Coördinatie Interim Samen sterk inhoud aan het werk p. 5 de arbeidsovereenkomst p. 6 loon & vergoedingen p. 7 premies p. 8 arbeidsduur p. 10 veiligheid & gezondheid

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be September 2015 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen)

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) je rechten op zak Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (vroegere brugpensioen) Sinds 1 januari 2012 werd het zogenaamde brugpensioen vervangen door het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

Nadere informatie

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU?

MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? MEMO BEDRIJF IN FALING WAT NU? INHOUDSTAFEL BEDRIJF IN FALING. WAT NU? 5 Wat moet je doen? 5 Wat moet je meebrengen? 6 Wat gebeurt er na het opmaken van de schuldvordering? 7 Waarvoor komt het Fonds Sluiting

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Betonindustrie PSC 106.02

Betonindustrie PSC 106.02 Betonindustrie PSC 106.02 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31 1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Augustus 2013 Betonindustrie Augustus 2013 PSC 106.02

Nadere informatie

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116

Loon- en arbeidsvoorwaarden. chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012 PC 116 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Maart 2012 Loon- en arbeidsvoorwaarden voor chemie-arbeid(st)ers in kmo s 2011-2012

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers.

ÔÔOpzegging einde contract Wat is de duur van mijn opzeggingsperiode? De regels zijn dezelfde als bij voltijdse medewerkers. je rechten op zak Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig bij

Nadere informatie

Zwartwerk echt voordelig? PC 124

Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Zwartwerk echt voordelig? PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be December 2011 In het zwart betaald worden......echt

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in?

OOG VOOR DETAIL. Werk en kinderen, Steun van het sociaal fonds, niet altijd makkelijk om je te organiseren! In dit nummer. wat houdt dat in? BBTK NUMMER 3 APRIL 2011 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL In dit nummer 1. Werk en kinderen,

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30%

onderbroken dienst (d.i. vanaf 4 uur tussen 2 diensten): + 30% Verloning en bijkomende voordelen Als medewerker bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen kun je rekenen op een competitief loon. Bovendien bieden we je een indrukwekkend voordelenpakket dat niet in het

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124

Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv csc.be www.acvbie.be Oktober 2014 Voordelen Fonds Bestaanszekerheid Bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Legitimatiekaart

Nadere informatie

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN

6. Deeltijds werken. Inhoudstafel UW RECHTEN 6. Deeltijds werken Sinds het einde van de jaren 70 nam deeltijds werken vooral bij vrouwen sterk toe. De wetgeving voorziet in speciale regels om te voorkomen dat deeltijdse werknemers worden benadeeld.

Nadere informatie

Aanvullend pensioen bouw PC 124

Aanvullend pensioen bouw PC 124 Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Aanvullend pensioen bouw PC 124 Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Wie

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02)

ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) ABVV-METAAL MWB ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL KOETSWERK (PSC 149.02) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet

Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet Directie reglementering Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking Communicatie Datum 29.12.2014 Wijziging van de reglementering van het tijdskrediet In toepassing van het federaal regeerakkoord van 09.10.2014

Nadere informatie

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV-METAAL MWB ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2009 2010 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar, met prioriteit voor inkomens- en werkzekerheid. Uitvoeren van de maatregelen van het IPA

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2011-2015 GEZINSZORG INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 7 Arbeidsvoorwaarden 12 Brugpensioen 13 Opzegtermijnen 16 Syndicale vertegenwoordiging 17 Verlof om dwingende redenen en

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Eindeloopbaan: je rechten Bedragen Alle bedragen zijn van toepassing op moment van publicatie (april 2016) en uitgedrukt in euro. Vrouwen-Mannen Alle

Nadere informatie

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd

Paritair subcomité voor de haven van Antwerpen, Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen genaamd 21/.2Seeela7 A:;Zeje'M:eMnee:M:MgSMM;::.,Waegli:9MMC::M:',:e:Wee:«S'M:W;eaMMM:MMMee:eee:e:ee'eSeMg.M. ::gge.weeej;eim:ge.:;,eeem Paritair subcomité voor de haven van Haven van Antwerpen" genaamd Neerlegging-Dépôt:

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

vervoerkosten horeca

vervoerkosten horeca vervoerkosten horeca Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 1 04/03/12 09:20 Folder_transport_HORECA_2012_NL.indd 2 04/03/12 09:20 Vervoerkosten woon-werk verkeer De werkgever komt financieel tussen in de

Nadere informatie

Werken en zwangerschap

Werken en zwangerschap je rechten op zak Werken en zwangerschap Je bent zwanger, je verwacht een kindje en je kan je geluk niet op. Maar tegelijk roept deze belangrijke gebeurtenis ook een resem vragen op rond je werk. Als toekomstige

Nadere informatie

Deeltijds werken Rechten en valkuilen

Deeltijds werken Rechten en valkuilen Deeltijds werken Rechten en valkuilen 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen. NL-FR

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden

Tweede pensioenpijler chemie. 27 vragen en antwoorden Tweede pensioenpijler chemie 27 vragen en antwoorden Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be November 2012 Tweede pensioenpijler

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 TABAK PC 133 2 INHOUDSTAFEL 4 Koopkracht 6 Arbeidsvoorwaarden 9 Bestaanszekerheid, inkomensbescherming en ontslag 12 Eindeloopbaan en tweede pijler 14 Tijdskrediet

Nadere informatie

Werk aan de winkel De loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector kleinhandel in voedingswaren (PC 202) www.lbc-nvk.be

Werk aan de winkel De loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector kleinhandel in voedingswaren (PC 202) www.lbc-nvk.be Werk aan de winkel De loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector kleinhandel in voedingswaren (PC 202) Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (aangesloten

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 1 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 PANNENBAKKERIJEN PC 113.04 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE PANNENBAKKERIJEN De onderhandelingen 2015/2016 hebben een tijdje aangesleept

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel

Paritair Comité voor de houtnijverheid. 1250300 Houthandel Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250300 Houthandel Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009 (94.291)... 2 Eco-cheques... 3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Tussen de ondergetekenden: De werkgever: Vertegenwoordigd door zijn wettelijk gevolmachtigde, en De persoonlijke assistent: Rijksregisternummer: Geboortedatum:

Nadere informatie

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01

METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 METAAL- RECUPERATIE PSC 142.01 CAO 2013-2014 Inhoud Inhoud Inkomen... 4 Index... 4 Anciënniteitstoeslag... 4 Ecocheques... 5 Vervoerkosten... 5 Eindejaarspremie... 6 Sectoraal pensioenstelsel... 6 Bestaanszekerheid...

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten

Uitzendkracht. Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 2010 Uitzendkracht Wat zijn je rechten? De geknipte vakbond voor uitzendkrachten 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? Je schrijft je in bij een uitzendkantoor. Dat is kosteloos. Je kan je gelijktijdig

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010

BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 ONDERRICHTING AAN DE WERKGEVERS 2010-2 BETREFT: BRUGPENSIOEN BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGEN EN INHOUDINGEN RSZ VANAF 01/04/2010 Ingevolge het K.B. van 29/03/2010 B.S. 31/03/2010 tot uitvoering van het

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT

INFOFICHE. Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT INFOFICHE Mijn persoonlijk assistent is een JOBSTUDENT Praktische gids om een jobstudent in dienst te nemen in het kader een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB). Laatst bijgewerkt op 17 maart 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW

ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW ARBEIDSDUURVERMINDERING 2012 IN DE BOUW 1 ARBEIDERS (P.C. 124) 1.1 REALISATIE VAN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING In de bouwnijverheid wordt de arbeidsduurvermindering gerealiseerd via het toekennen van 12

Nadere informatie

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector

Vraag dit verlof online aan. focus op. het tijdskrediet in de privésector 0 Vraag dit verlof online aan focus op het tijdskrediet in de privésector Dankzij het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking voor de werknemers van de privésector, kunt u meer tijd vrijmaken voor

Nadere informatie

Specifieke afspraken bij Delhaize

Specifieke afspraken bij Delhaize Specifieke afspraken bij Delhaize Delhaize behoort tot het paritair Comité van de Kleinhandel in Voedingswaren, PC 202. Net zoals Colruyt, Aldi, Lidl, Carrefour Market, Renmans, In deze sector werden heel

Nadere informatie

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden

1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Paritair Comité voor de houtnijverheid 1250200 Zagerijen en aanverwante nijverheden Anciënniteitspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009(94.284)... 2 Ploegenarbeid... 3 Collectieve

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet

Hoofdstuk 2. Recht op tijdskrediet Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 ter uitvoering van CAO nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, en inzake het stelsel

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT DEEL II EN III VOOR DE BEDIENDEN UIT DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN PSC 202.01

ARBEIDSREGLEMENT DEEL II EN III VOOR DE BEDIENDEN UIT DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN PSC 202.01 ARBEIDSREGLEMENT DEEL II EN III VOOR DE BEDIENDEN UIT DE MIDDELGROTE LEVENSMIDDELENBEDRIJVEN PSC 202.01 BENAMING VAN DE ONDERNEMING: Maatschappelijke zetel: Zetel van de werkplaats: Aard van de bedrijvigheid:

Nadere informatie

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016

TEXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 EXTIEL & BREIGOED CAO 2015-2016 INHOUD INLEIDING... 3 INKOMEN... 4 Index... 4 Maaltijdcheques... 4 Vervoerkosten... 5 Aanvullende vakantievergoeding / eindejaarspremie... 6 BESTAANSZEKERHEID... 7 Aanvullende

Nadere informatie

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01

LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01 LONEN EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2013-2014 DIENSTENCHEQUES PC 322.01 1 2 INHOUDSTAFEL 4 Lonen en premies 7 Arbeidsvoorwaarden 12 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 13 Verlof om dwingende redenen en

Nadere informatie

Delegee worden, iets voor jou? Grafische

Delegee worden, iets voor jou? Grafische Delegee worden, iets voor jou? Grafische Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Juni 2014 Delegee worden, iets voor jou?

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

ELEKTRICIENS PSC 149.01

ELEKTRICIENS PSC 149.01 ELEKTRICIENS PSC 149.01 CAO 2011-2012 Inhoud 2 Inhoud Nationaal akkoord voor de sector elektriciens........... 3 Inkomen........................................... 4 Index...........................................

Nadere informatie

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03

LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03 LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 2015-2016 TERUGWINNING VAN PAPIER PSC 142.03 1 www.accg.be/sv2016 2 3 www.accg.be NIEUWE CAO ARBEIDERS IN DE TERUGWINNING VAN PAPIER De nieuwste afspraken 01.01.2015 : Pro-rata

Nadere informatie

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument.

PROTOCOL VAN OVEREENKOMST. Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. PROTOCOL VAN OVEREENKOMST Dit document is een vrije vertaling van de Franse versie die geldt als referentiedocument. Tussen enerzijds de naamloze vennootschap AMP, ingeschreven in het Rechtspersonenregister

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs

Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs 2250001 Onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap DE INTERNATEN VAN HET VRIJ

Nadere informatie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie

Eindejaarspremie. Verplichting tot betalen van een eindejaarspremie Definitie Eindejaarspremie Een eindejaarspremie of dertiende maand is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling uitbetaald wordt. De eindejaarspremie wordt niet bij het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW OKTOBER 2009 Geacht lid In de nieuwsbrief van deze maand besteden we aandacht aan de nieuwe barema s die vanaf oktober gelden in het PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité

Nadere informatie

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties!

Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! Arbeiders/ bedienden: wegwerken van discriminaties! 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur,...) hebben betrekking op vrouwen en mannen. 2 Arbeiders/Bedienden:

Nadere informatie

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet.

Wie betaalt het outplacement? Dat is de werkgever. Welke de minimum- en maximumkost is voor dat outplacement wordt niet gezegd in de wet. je rechten op zak Outplacement Outplacement is een begeleiding die je bij je ontslag aangeboden wordt door een gespecialiseerde dienstverlener- een outplacementkantoor- op kosten van je werkgever. Het

Nadere informatie

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4

Witzandexploitaties. Ploegenpremies... 2. Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2011 (106.467)... 19. Zaterdagwerk... 4 Paritair comité voor het groefbedrijf 1020601 Grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams- Brabant Witzandexploitaties

Nadere informatie

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips

Werken met dienstencheques. Antwoorden op je vragen en tips Werken met dienstencheques Antwoorden op je vragen en tips 1 Welke activiteiten mag je doen? Dat mag Dat mag niet Hulp in het huishouden bij de klant thuis Schoonmaken Tuinieren, het gras afrijden De ramen

Nadere informatie

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht. 1420400 Terugwinning van allerlei producten Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht 1420400 Terugwinning van allerlei producten Eindejaarspremie... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet

Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Aanmoedigingspremies Tijdskrediet Zoals reeds eerder werd aangekondigd wil de Vlaamse Gemeenschap het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector hervormen. Het besluit van 14 december 2001

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie