Wat zijn je rechten en plichten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat zijn je rechten en plichten?"

Transcriptie

1 Wat zijn je rechten en plichten? De loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden bij Carrefour (Hypermarkten en Markets) Een uitgave van de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (aangesloten bij het ACV), Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen

2 Colofon Redactie: Myriam Nevelsteen, Chris Van Droogenbroeck, Kristel Van Damme Eindredactie: Sebastiaan Kok Vormgeving: X-oc Cover: Alex Deyaert Druk: Artoos Oplage: 5000 Redactie afgesloten op 1 april 2014

3 Inleiding Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) Deze brochure geeft een beknopt overzicht van de loon- en arbeidsvoorwaarden in Carrefour. Je kunt onder meer lezen welke afspraken er tussen de directie en de vakbonden zijn gemaakt, controleren of je loon correct wordt betaald, zien op hoeveel vakantie je recht hebt, enzovoort. Veel van deze rechten en verworvenheden beschouw je waarschijnlijk als vanzelfsprekend. Dat zijn ze echter niet. Vraag dat maar eens aan de werknemers uit de zelfstandige kleinhandel die vaak onder veel slechtere arbeidsomstandigheden een vergelijkbare job uitoefenen. Dankzij de inzet van je collega-militanten konden de vakbonden in het verleden reeds heel wat realiseren. Zo zijn er onder meer goede afspraken gemaakt rond de minimumbarema s, rust- en vakantiedagen, sociale bescherming, werkzekerheid, loonsverhogingen en arbeidsduurvermindering. In deze brochure hebben we alle cao-afspraken en de belangrijkste punten uit het arbeidsreglement op een bevattelijke manier samengebracht. Actieve stem Vakbondswerk is nooit af. Er blijft nog heel wat werk aan de winkel. Veel zaken zijn nog voor verbetering vatbaar. Tegelijkertijd moeten we er over waken dat de verworvenheden uit het verleden niet verloren gaan door de verhoogde flexibiliteit en de toenemende werkdruk. De LBC-NVK blijft dan ook alert. Met de LBC-NVK-militanten en met jouw steun willen we een actieve stem laten horen in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). De vakbondsafvaardiging zorgt ervoor dat de werkgever rekening houdt met de stem van het personeel. Natuurlijk kun je ook met individuele vragen of problemen in alle vertrouwen bij onze militanten en vakbondsmedewerkers terecht. Alleen met jouw stem kan de LBC-NVK verder werken aan de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in je onderneming. Sluit dus aan bij de groeiende groep LBC-NVK-leden, want we hoeven je waarschijnlijk niet meer te overtuigen van het belang van goede werkomstandigheden. 3

4 Inhoud Arbeidsduur... 5 Algemene regels... 5 Recht op contractuitbreiding... 6 Overuren en bijkomende uren... 9 Controleer zelf je arbeidstijd Hoeveel moet je verdienen? Eindejaarspremie Vakantie Feestdagen deeltijdse werknemers Andere loonvoordelen: een overzicht Werkzekerheid Regels bij ziekte of ongeval Klein verlet Tijdkrediet Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) LBC-NVK, even voorstellen Toetredingsformulier Internet... 47

5 Arbeidsduur Algemene regels Voor voltijdse werknemers bedraagt de wekelijkse arbeidsduur 35 uur. In de praktijk presteer je echter 36 uur per week, en heb je op jaarbasis recht op 6 dagen van 8 uren arbeidsduurvermindering. De prestaties van voltijdsen worden gespreid over maximaal 4,5 dagen per week, zijnde 4 dagen van 8 uur en 1 dag van 4 uur. Per 4 uur prestatie heb je recht op een onbetaald rustkwartier en tussen twee dagprestaties in, is een minimale rustperiode van 11 uren voorzien. De uurroosters van werknemers moeten voor de lopende week en de volgende drie weken worden meegedeeld. Deeltijdse werknemers moeten een contract hebben van minstens 18 uur in de hypermarkten en van minstens 20 uur in de Markets. Dit zijn de minimumgrenzen. Wie zo een contract heeft, kan volgens het sectorakkoord een contractverhoging krijgen. 5

6 Recht op contractuitbreiding Hypermarkten Contractuitbreiding naar 20 uur/week Voorwaarden: minstens 18 maanden dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur van 18 of 19 uur per week Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 18 of 19 naar 20 uur per week) mits zij bereid zijn in een variabel uurrooster te werken. Contractuitbreiding naar 22 uur/week Voorwaarden: minstens 3 jaar dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week Als je eerder al een contractuitbreiding kreeg van 18 of 19 uur naar 20 uur per week moeten er minstens 18 maanden verstreken zijn tussen de aanpassing naar 20 uur en de aanpassing naar 22 uur. Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 20 of 21 naar 22 uur per week) mits zij bereid zijn in te stappen in een arbeidsregime waarin de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. De wekelijkse prestatie kan niet lager zijn dan 20 uur en niet hoger dan 24 uur. Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 26 uur mogelijk. Contractuitbreiding naar 24 uur/week: Wie: deeltijdse werknemers Voorwaarden: minstens 5 jaar dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur hebben van minstens 22 uur/week 6

7 Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding tot 24 uur/week mits zij bereid zijn in te stappen in een flexibel arbeidsregime (minimum 22 en maximum 26 uur per week). Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 28 uur mogelijk. De gemiddelde arbeidsduur van 24 uur per week wordt op jaarbasis berekend. Markets Contractuitbreiding naar 22 uur/week Voorwaarden: minstens 18 maanden dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur van 20 of 21 uur per week Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 20 of 21 naar 22 uur per week) mits zij bereid zijn in een variabel uurrooster te werken. Contractuitbreiding naar 24 uur/week Voorwaarden: minstens 3 jaar dienst in de onderneming contract van onbepaalde duur van 22 of 23 uur per week als je eerder al een contractuitbreiding kreeg van 20 of 21 uur naar 22 uur per week moeten er minstens 18 maanden verstreken zijn tussen de aanpassing naar 22 uur en de aanpassing naar 24 uur. Hoe: deeltijdse werknemers die dit wensen kunnen hun recht op contractuitbreiding schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Wat: de betrokken deeltijdse werknemers hebben recht op een contractuitbreiding van 1 of 2 uur (dus van 22 of 23 naar 24 uur per week) mits zij bereid zijn in te stappen in een arbeidsregime waarin de arbeidsduur gemiddeld op jaarbasis wordt vastgesteld. De wekelijkse prestatie kan niet lager zijn dan 22 uur en niet hoger dan 26 uur. Uitzonderlijk, en enkel mits duidelijk akkoord van jezelf, is 28 uur mogelijk. 7

8 Uitzonderingen Op deze algemene regels zijn enkele uitzonderingen. 12-urencontracten Deze medewerkers werken enkel op vrijdag en zaterdag, of op de vooravond van een feestdag, zijnde: 2 dagen van 6 uur of 1 dag van 8 uur en 1 dag van 4 uur. Bijkomende prestaties zijn uitgesloten, behalve als ze onmiddellijk voorafgaan aan, of volgen op het vaste uurrooster. De mogelijkheid bestaat tevens om op woensdagnamiddag te werken, maar dit kan enkel na toestemming van de syndicale afvaardiging. In dit geval werk je: woensdag en vrijdag of woensdag en zaterdag. 8-urencontracten Deze medewerkers werken op vrijdag en of zaterdag en eventueel de vooravond van een feestdag. Dus ofwel 2 keer 4 uur per week ofwel 1 maal 8 uur per week. Indien het gaat over een 8-urencontract moet een toeslag van 50% betaald worden voor de bijkomende uren. Bij de Markets bestaan ook dagcontracten van 8 uur per week. Werknemers met een arbeidsovereenkomst van ten hoogste 24 uur hebben het recht om deze uren te presteren in een vierdagenweek. Dien hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij de directie. Formulieren zijn te bekomen bij je syndicaal afgevaardigde. Contractaanpassingen Wanneer je gedurende 6 maanden meer uren gewerkt hebt dan je contract voorziet (dit worden bijkomende uren genoemd) kun je om een aanpassing van je contract vragen. Je schrijft dan een brief naar de personeelsdienst met de vraag je contract aan te passen aan de gewenste uren. In deze brief vermeld je de meeruren van de laatste 6 maanden, best van elke maand afzonderlijk. Maak van je brief drie kopieën: één voor je overste (zaakvoerder); één voor jezelf; één voor de vakbondsafgevaardigde zodat hij of zij de procedure kan opvolgen. Het origineel stuur je naar de personeelsdienst. 8

9 Overuren en bijkomende uren Overuren worden gepresteerd als je per dag meer dan negen of per week meer dan 36 uur werkt. Op dat moment moet de werkgever je een overurentoeslag betalen van 50%. Overuren geven recht op inhaalrust. Dat betekent dat je een dag waarop je normaal moet gaan werken, thuis mag blijven. Overuren mogen enkel gepresteerd worden wanneer ze echt onvermijdelijk zijn en de vakbondsafvaardiging toestemming heeft verleend. Onder bepaalde voorwaarden hebben deeltijdse werknemers ook recht op een overurentoeslag. Kort gezegd komt het erop neer dat alle bijkomende uren die in de loop van een maand worden verricht, met 50% overloon worden betaald. Dit met uitzondering van de eerste twaalf uren van iedere kalendermaand. Wanneer er op vraag van de werkgever een verandering of een verschuiving van het werkrooster plaatsvindt (uiteraard met instemming van betrokkene), tellen deze uren mee in de pot van de maandelijkse bijkomende uren. Elk uur boven de 12-urengrens geeft recht op 50% toeslag. Dagvariabiliteit De werknemers die na 1997 in dienst gekomen zijn en de werknemers die na 1997 een contractverhoging hebben bekomen met minimum 3 uur per week, kunnen tewerkgesteld worden in een uurrooster met dagvariabiliteit. Dit wil zeggen dat het aantal uren dat je per dag moet werken kan schommelen tussen 3 en 8 uur per dag. Medewerkers met 5 jaar anciënniteit bij Carrefour hebben recht op een minimale dagelijkse arbeidsduur van 4 uur. Polyvalentie Polyvalentie in de Markets De werknemers die na september 1999 zijn aangeworven kunnen polyvalent worden ingezet. Zij kunnen worden tewerkgesteld in de afdelingen en aan de kassa. Alle andere werknemers kunnen polyvalent worden ingezet binnen hun universum. In de Markets zijn er 3 universums: Food, Market en Klanten. Ook kunnen 9

10 de medewerkers van de Kassa tewerkgesteld worden binnen het universum Food en omgekeerd. In iedere Market is er ploeg Omnimarket. De medewerkers in deze ploeg kunnen overal worden ingezet. Zij krijgen een contract van minimum 30u/week en een maandelijkse bruto premie van 100 euro (voltijdse basis). Polyvalentie in de Hypermarkten Alle werknemers kunnen polyvalent worden ingezet binnen hun eigen universum. In de Hypermarkten kunnen er 2 polyvalente ploegen zijn (vers/pgc-dph-nf). De medewerkers in deze ploegen kunnen overal worden ingezet. Zij krijgen een contract van minimum 30 uur/week en een maandelijkse bruto premie van 100 euro (voltijdse basis). Controleer zelf je arbeidstijd Heb je wisselende uren, of verricht je als deeltijdse werknemer regelmatig bijkomende uren, noteer dan je uren met behulp van de LBC-NVK-jaarkalender die je kan bekomen bij je vakbondsafgevaardigde. 10

11 Hoeveel moet je verdienen? Je maandloon Categorie De hoogte van je loon wordt bepaald door je functie en je anciënniteit. Het winkelpersoneel in de Hypermarkten begint bij aanwerving in categorie 2. Wanneer je aan de kassa werkt, ga je na zes maanden over naar categorie 3. Voor de aanvullers gebeurt de overgang na 12 maanden anciënniteit. In de Markets begin je aan categorie 3A, en blijf je deze categorie behouden. Voor de classificatieregels, in de administratie of in hogere functies kun je het beste contact opnemen met je LBC-NVK afgevaardigden. Anciënniteit Als de categorie gekend is, wordt gekeken naar de anciënniteit: het aantal dienstjaren in de onderneming. Hoe langer je in de onderneming werkt, hoe meer je verdient. Voor jongeren beneden 21 jaar bestaan er, voorlopig nog, aparte jeugdlonen. Die zullen geleidelijk verdwijnen. vanaf 1/7/2014, hebben de 20-jarigen recht op het loon aan 100% van het barema. vanaf 1/1/2015, hebben de 19-jarigen recht op het loon aan 100% van het barema. vanaf 1/7/2015, hebben de 16-, 17- en 18-jarigen recht op het loon aan 100% van het barema. Weddenschalen Weddenschalen kan je bekomen bij je syndicaal afgevaardigde. Let op De Hypermarkten volgen de barema s van het Paritair Comité 312 (PC 312). In de Markets zijn de barema s van het PC 202 van toepassing, op het personeel aangeworven na 11 oktober Op het LBC-NVK-kantoor kunnen LBC-NVK-leden de meest recente schalen gratis verkrijgen. 11

12 Goed om te weten Wanneer stijgen de lonen? Je loon kan om verschillende redenen stijgen: Anciënniteit Je loon stijgt met het aantal jaren dienst, tot een maximum van 22 jaar. We noemen dit de baremieke verhoging of de verhoging van de weddenschaal. Je krijgt je (jaarlijkse) verhoging de maand van de verjaardag van je indiensttreding. Late uren Als je prestaties na uur verricht, moeten deze worden betaald aan 150% op weekdagen en aan 200% op zaterdag. Index Zowel de weddenschalen als de effectieve lonen worden gekoppeld aan de stijging van de levensduurte. Een indexaanpassing zal automatisch gebeuren als het indexcijfer met 2% (Hypermarkten) of met 1% (Markets) is gestegen. Collectieve loonsverhogingen Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers over de verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden. Dit zou dan kunnen resulteren in een verhoging van de weddenschalen met een vast bedrag of met een percentage. Een hogere looncategorie Als je functie-inhoud wijzigt, kom je meestal in een hogere looncategorie terecht. Je zult dan ook meer gaan verdienen. Let op Bij de overgang naar een andere categorie behoud je de reeds verworven anciënniteit. 12

13 Eindejaarspremie Voorwaarden De eindejaarspremie, ook wel kerstpremie genoemd, wordt in december betaald. Je hebt recht op deze premie als je aan een aantal voorwaarden voldoet: Je bent ten minste 3 maanden (al dan niet opeenvolgend) in dienst van de onderneming. Je werd niet ontslagen om dringende reden. Je hebt de onderneming niet vrijwillig verlaten (bv. door zelf je opzeg te geven). Je bent aanwezig in het bedrijf in de maand december. Uitzondering Als je de onderneming verlaat om met pensioen of SWT (het vroegere brugpensioen) te gaan, heb je wel degelijk recht op een eindejaarspremie. Ook de werknemers die op het ogenblik van de betaling in tijdkrediet, palliatief verlof, verlof voor verzorging van een zwaar ziek familielid, ouderschapsverlof, langdurig ziek, arbeidsongeval... zijn, hebben recht op de eindejaarspremie voor de maanden die zij gepresteerd hebben. Hoogte Wie een volledig kalenderjaar voltijds of deeltijds werkt met een vast loon krijgt een eindejaarspremie die gelijk is aan de basis brutomaandwedde van november, verhoogd met het gemiddelde van late uren, bijkomende uren, overuren van de voorbije twaalf maanden. Aanvullende eindejaarspremie Daarnaast heb je recht op een aanvullende premie van 297,47 euro: Als je geen volledig jaar hebt gewerkt, wordt de premie betaald in verhouding tot het aantal gewerkte maanden tijdens het kalenderjaar. Deeltijdse werknemers krijgen een gedeelte van de 297,47 euro, in verhouding tot hun arbeidsduur. 13

14 Afwezigheden De werkgever kan het bedrag van de eindejaarspremie verminderen in verhouding tot een aantal afwezigheden die NIET gelijkgesteld zijn met effectieve prestaties. Hiermee worden bijvoorbeeld bedoeld: verlof zonder wedde, onwettige afwezigheid. Andere afwezigheden (zoals wettelijke verlofdagen, feestdagen, arbeidsongeval, klein verlet, anciënniteitverlof, eerste 30 dagen van ziekte...) hebben geen invloed op het bedrag van de eindejaarspremie. 14

15 Vakantie Algemene regels Vakantiegeld Iedere werknemer heeft recht op vakantiegeld voor de periode van tewerkstelling of gelijkgestelde periodes. Het vakantiegeld wordt rechtstreeks door de werkgever aan de werknemer betaald. Dubbel vakantiegeld Als je vorig kalenderjaar een volledig jaar werkte, heb je dit jaar recht op volledig dubbel vakantiegeld. Het dubbel vakantiegeld wordt betaald in de maand juni. Het bedrag stemt overeen met 92% van je maandwedde. Aanvullend vakantiegeld Naast het gewoon vakantiegeld betaalt de sector warenhuizen je nog een aanvullend vakantiegeld van minimum 347,05 euro bruto. Het aanvullend vakantiegeld kan maximaal 520,57 euro bruto bedragen. Voor de deeltijdse werknemers wordt de hoogte van dit bedrag in verhouding tot hun arbeidsduur berekend. De situatie in Carrefour Huisregels De vakantiedagen moeten worden opgenomen tussen 1 januari en 31 december. Je hebt recht op zomerverlof van minimum drie tot maximum vier opeenvolgende weken. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor de winkels aan de kust, waar het maximum aantal verlofdagen in de maanden juli of augustus 10 dagen of 2 weken bedraagt. Bij het vastleggen van de zomervakantie moet er rekening worden gehouden met de goede werking van de dienst. Er kan geen winterverlof worden genomen tussen 1 en 31 december (tenzij met het akkoord van de winkeldirecteur), de week van de jaarlijkse inventaris en de week die Pasen voorafgaat. 15

16 Voorrangsregels: 1. collega s met schoolgaande kinderen 2. collega s wiens partner wordt verplicht op een welbepaald tijdstip vakantie te nemen, omwille van een bedrijfssluiting 3. collega s met de meeste anciënniteit Het extra wettelijk verlof Naast de wettelijke vakantiedagen (20 dagen) heb je ook nog recht op conventioneel en anciënniteitverlof. Het conventioneel en het anciënniteitverlof worden op volgende basis vastgelegd. Een voltijdse werknemer heeft recht op: 0 dagen, bij minder dan 5 jaar anciënniteit; 2 dagen, bij minder dan 10 jaar anciënniteit; 3 dagen, bij minder dan 20 jaar anciënniteit; 5 dagen, bij minder dan 30 jaar anciënniteit; 6 dagen, bij meer dan 30 jaar anciënniteit. Voor de deeltijdse collega s hebben we de tabel hiernaast. Het extra wettelijk verlof dient opgenomen te worden voor 31 maart van het volgende jaar. Goed om te weten Het ACV en de LBC-NVK hebben over dit thema een speciale brochure gemaakt. Vraag gratis een exemplaar aan! Je kunt de brochure Vakantieboekje ook bestellen via de website van het ACV: 16

17 Deeltijds Anciënniteit Wettelijk en extra wettelijk statuut Voltijdsen in dagen Deeltijdsen in uren 8u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u45/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar u/week 5 tot 10 jaar tot 20 jaar tot 30 jaar jaar

18 18

19 Feestdagen deeltijdse werknemers De berekening van de feestdagen voor de deeltijdse werknemers gebeurt in verhouding tot de arbeidsduur. 36 uren/week = 1 feestdag of 8 uur 32 uren/week = 80% van 8 uur of 32/36 X 7,20 uur = 6,40 u of 6 u 24 min 30 uren 30/36 X 7,20 uur = 6 u 28 uren 45 min 28,75 X 7,20 uur = 5,75 u of 5 u 45 min 28 uren 28/36 X 7,20 uur = 5,60 u of 5 u 36 min 26 uren 26/36 X 7,20 uur = 5,20 u of 5 u 12 min 24 uren/week = 60% van 8 uur of 24/36 X 7,20 uur = 4,80 u of 4 u 48 min 22 uren 22/36 X 7,20 uur = 4,40 u of 4 u 24 min 21 uren 21/36 X 7,20 uur = 4,20 u of 4 u 12min 20 uren 20/36 X 7,20 uur = 4 u 18 uren 18/36 X 7,20 uur = 3,60 u of 3 u 36 min 16 uren/week = 40% van 8 uur of 16/36 X 7,20 uur = 3,20 u of 3 u 12 min 12 uren 12/36 X 7,20 uur = 2,40 u of 2 u 24 min 8 uren/week = 20% van 8 uur of 8/36 X 7,20 uur = 1,60 u of 1 u 36 min 19

20 20

21 Andere loonvoordelen: een overzicht Januari Kortingsbonnen Medewerkers met wekelijkse prestaties tussen 8 uur en 35 uur ontvangen volgende kortingsbonnen: tussen 2 en 15 januari: 125 bonnen; tussen 1 en 15 september: 160 bonnen. Medewerkers met een wekelijkse prestatie van 8 uur of minder ontvangen: tussen 2 en 15 januari: 75 bonnen; tussen 1 en 15 september: 60 bonnen. Let op Medewerkers die in het verleden de keuze maakten voor een geldpremie, kunnen deze keuze blijven behouden. Voorwaarden: Om recht te hebben op deze kortingbonnen dien je tegelijkertijd te voldoen aan twee voorwaarden: effectief in dienst zijn op het ogenblik van de uitreiking, d.w.z.: voor de bonnen van januari tenminste 1 dag in dienst zijn tussen 2 en 15 januari; voor de bonnen van september tenminste 1 dag in dienst zijn tussen 1 en 15 september; minstens 3 maanden (opeenvolgend of onderbroken) gewerkt hebben in de 12 maanden die aan de uitreiking van de bonnen voorafgaan. Deze kortingsbonnen met een waarde van 1 euro kunnen worden ingebracht bij aankopen ter waarde van 5 euro. Alle afwezigheden die recht geven op jaarlijkse vakantie (arbeidsongeval, ziekte...) staan gelijk aan effectieve prestaties. Werknemers die met SWT (het vroegere brugpensioen) of pensioen vertrekken, hebben recht op het volledig aantal kortingsbonnen voor het jaar waarin zij vertrekken. 21

22 Geschenkcheque Tussen 2 en 15 januari ontvang je een geschenkcheque ter waarde van 35 euro. Hiermee kun je aankopen doen in de Hypermarkten en in de geïntegreerde Markets. Voorwaarden: effectieve prestaties leveren op het moment van de uitreiking van de cheque (ook hier staat gelijk aan effectieve prestaties: de voltijdse schorsingen van prestaties omwille van tijdkrediet, ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen en verlof voor de bijstand van een zwaar ziek familielid, arbeidsongeval...); minstens 3 maanden effectief gewerkt hebben gedurende de laatste 6 maanden van het voorgaande jaar. April Incentive verbonden aan de omzetstijging / groeipremie Deze premie is afhankelijk van de groei van het zakencijfer (periodes januari tot juni en juli tot december) en kan dus telkens verschillend zijn. Voorwaarde: 3 maanden anciënniteit hebben in de periode van de betrokken 6 maanden (januari tot juni of juli tot december). De deeltijdse werknemers ontvangen de premie pro rata. Op deze premie wordt geen bedrijfsvoorheffing betaald. Incentive verbonden aan de evolutie van de activity contribution / profit sharing Deze premie is afhankelijk van het positieve verschil tussen de effectieve activity contribution van de winkel en het budget van de winkel. De premie kan dus telkens verschillend zijn. Voorwaarde: 6 maanden anciënniteit hebben in de periode van 12 maanden (januari tot december). De deeltijdse werknemers ontvangen de premie pro rata. Op deze premie wordt geen bedrijfsvoorheffing betaald. 22

23 Mei Vakbondspremie Het door jou ingevulde formulier met betrekking tot de vakbondspremie overhandig je aan je vakbondsafgevaardigde voor eind september. Je ontvangt dan (vanaf 15 juni) een premie van 135 euro indien je een voltijdse vakbondsbijdrage betaalt. Betaal je een verminderde bijdrage, dan krijg je slechts een halve premie, zijnde 67,50 euro. Tijdelijke werknemers en ook bruggepensioneerden kunnen ook van deze premie genieten. Juni Vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld Samen met het loon van juni wordt het vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld uitbetaald. (zie ook hoofdstukje vakantie) Kortingsbonnen Tussen 1 en 15 juni krijgen de medewerkers kortingsbonnen in functie van hun wekelijkse prestaties: vanaf 27 uur/week: 250 bonnen; 20 uur/week tot minder dan 27 uur/week: 200 bonnen; 17,5 uur/week tot minder dan 20 uur/week: 150 bonnen; minder dan 17,5 uur/week: 100 bonnen; eendagscontracten: 76 bonnen. Voorwaarden (verschillend met de bonnen van januari en september): effectief in dienst op het ogenblik van de uitreiking; pro rata de prestaties van het voorgaande jaar, met gelijkstelling voor de afwezigheden die recht geven op jaarlijkse vakantie. Niet voor gepensioneerden en SWT ers (vroeger: bruggepensioneerden). Jaarlijkse premie Samen met het loon van de maand juni ontvangt elke voltijdse medewerker een premie van 32,30 euro (zijnde 28 euro premie te vermeerderen met 4,30 euro vakantiegeld op de premie). 23

24 De deeltijdse medewerker ontvangt de premie pro rata op basis van het gemiddeld aantal gepresteerde uren. Voorbeeld: je werkt 20 uren per week. Je ontvangt 20/35ste van 32,30 euro = 18,46 euro. Voorwaarden: voor de voltijdsen: effectief voltijdse prestaties geleverd hebben in de eerste 6 maanden van het jaar; voor de deeltijdsen: effectief deeltijdse prestaties geleverd hebben in de eerste 6 maanden van het jaar. Voor de overige regels van toepassing op tijdelijke medewerkers of ex-medewerkers kun je informatie opvragen bij je syndicaal afgevaardigde. December Kerstpremie (eindejaarspremie) Medewerkers ontvangen deze maand de kerstpremie. De premie wordt uitbetaald samen met een aanvullende kerstpremie van 297,47 euro bruto en pro rata voor de deeltijdse werknemers. Iedereen, ook tijdelijk personeel, die aanwezig is in de maand december en minimum 3 maanden gewerkt heeft gedurende het laatste jaar, heeft recht op deze premie. (Zie ook het hoofdstukje over de eindejaarspremie) Algemeen Maaltijdcheques De basismedewerkers krijgen per effectief gepresteerde dag, onafhankelijk het aantal uren van prestatie, een maaltijdcheque van 3 euro. Hiervan betaalt de medewerker wel zelf 1,09 euro. Verplaatsingskosten De werkgever is verplicht om bij te dragen in de verplaatsingskosten van zodra de afstand van je huis naar je werk 2 km of meer bedraagt. Het percentage van de tussenkomst van de werkgever bedraagt 80% van het abonnement van openbaar vervoer. Mits het systeem van derde betaler kan voor verplaatsingen met de trein de tussenkomst zelfs opgetrokken worden tot 100%. Ook wanneer je met eigen vervoer gaat werken heb je recht op een tussenkomst gelijk aan 70% van het abonnement van openbaar vervoer. 24

25 Fietsvergoeding Je hebt recht op een fietsvergoeding van 0,10 euro per kilometer, en dit voor de werkelijke afgelegde afstand tussen woonplaats en werk. Aanvullend pensioen Je treedt automatisch toe tot het pensioenfonds. Voor dit aanvullend pensioen betaal je een bijdrage van 0,25% op het brutoloon. De werkgever legt er 0,75% bovenop. Andere sociale voordelen Vrijwillige aanvulling bij arbeidsongeschiktheid Voorwaarden: minimum 1 jaar tewerkgesteld zijn; effectief werken. Na de periode van gewaarborgd loon kun je aanspraak maken op een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, een arbeidsongeval, een privéongeval of tijdens de bevallingsrust. Medewerkers met minder dan 20 jaar anciënniteit ontvangen deze vergoeding gedurende 153 kalenderdagen, vanaf 20 jaar anciënniteit gedurende 335 kalenderdagen. Tevens is het mogelijk in geval van hoge hospitalisatiekosten of andere verzorging een aanvraag in te dienen voor financiële bijstand. Het al dan niet verlenen van financiële bijstand is afhankelijk van de beslissing van de bevoegde diensten. Huwelijks- en geboortebonnen Voorwaarden: minimum 1 jaar tewerkgesteld zijn; effectief werken; één bon per medewerker en gebeurtenis; aanvraag maximum 1 jaar na de gebeurtenis. Waarde: huwelijk: 50 euro; geboorte: 25 euro. 25

26 Sinterklaasbonnen Voorwaarden: 1 jaar werken op 6 december; één bon voor elk kind in de leeftijd tussen 1 en 12 jaar (op 7 december van het betrokken jaar); aanvraag moet gebeuren maximum 1 jaar na de gebeurtenis. In principe wordt de cheque wel automatisch overhandigd. Waarde: 12,50 euro. Studiebeurzen Voorwaarden: tenminste 1 jaar tewerkgesteld zijn op 1 oktober met een arbeidsovereenkomst van minimum 12 uur per week; voor kinderen die fiscaal ten laste zijn en voor kinderen van partners die op hetzelfde adres wonen als de medewerker; SWT ers (vroeger: bruggepensioneerden) blijven recht hebben op voorwaarde dat de eerste aanvraag nog gebeurde wanneer zij effectief werkten; ook voor medewerkers die zelf hun studies verderzetten (niet-universitair hoger of universitair hoger onderwijs); voor kinderen die studeren aan een hogere niet-universitaire of universitaire instelling; maximum 7 beurzen: specialisaties worden toegestaan; na een eerste diploma mag een tweede studiecyclus worden aangevangen; de studiejaren die werden gedubbeld of de jaren waarin van studierichting werd veranderd komen niet in aanmerking; de studies mogen zowel in België als in het buitenland worden gevolgd. Waarde: 225 euro. 26

27 Kinderopvang voor kinderen van werknemers met minimum 12 maanden dienst in het paritair comité (PC 202 of PC 312) van het betrokken sociaal fonds die onder contract zijn op het moment van de opvang van het kind; voor de kinderen van deze werknemers voor zover zij de leeftijd van 3 jaar niet hebben bereikt én die worden opgevangen bij een door Kind & Gezin erkende kinderopvang of onthaalouder. Bedrag tussenkomst: 1 euro per dag effectieve opvang per kind per ouder-werknemer (te bewijzen op basis van het fiscaal attest) met een maximum van 200 euro per jaar; indien deze voorwaarden vervuld zijn en beide ouders werken in de sector, wordt de tegemoetkoming toegekend aan de beide ouders. De aanvragen voor tegemoetkoming worden op basis van een volledig dossier voorzien van de nodige bewijsstukken via Carrefour bij het sociaal fonds ingediend. Jubilarissenpremie Voorwaarde: voor medewerkers met 25, 35 en 45 jaar dienst; voor SWT ers (vroeger: bruggepensioneerden) geldt dit tot 65 jaar. Waarde: 25 jaar dienst: 15 cheques van 25 euro; 35 jaar dienst: 15 cheques van 25 euro; 45 jaar dienst: 25 cheques van 25 euro. Overlijden van een medewerker 3 maanden loon indien de overledene gezinshoofd was; 1 maand loon in andere gevallen. 27

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.01 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen elektriciens www.abvvmetaal.be SAMEN STERK Voorwoord 4 1. Inkomen 6 1.1 Loonvoorwaarden 6 1.1.1 Index 6 1.1.2 Koopkracht 6 1.1.2.1 Ecocheques

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PC 112 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen garages www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen

Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Op Zak 13-14 PsC 149.04 inclusief nieuwe regeling opzegtermijnen Metaalhandel www.abvvmetaal.be Inhoudsopgave SAMEN STERK Voorwoord...4 1. Inkomen...6 1.1 Loonvoorwaarden...6 1.1.1 Index...6 1.1.2 Koopkracht...6

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee!

Werff rappant. in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector. 6 Fonds voor Bestaanszekerheid. 14 Neem stelling in, word delegee! Werff rappant 2012-2013 Speciale editie voor bouwvakkers in dit nummer: 3 Nieuw in de bouwsector 6 Fonds voor Bestaanszekerheid 14 Neem stelling in, word delegee! Voorwoord inhoud 2 Woord van de voorzitter

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector tijdkrediet en landingsbanen in de privésector Inleiding 6 I. Tijdkrediet en landingsbanen 8 1. Voor welke werknemers? 9 1.1 Privésector 9 1.2 Ondernemingen

Nadere informatie

Algemene regelgeving en praktische tips

Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

2 Sociale Gids Autobus Autocar

2 Sociale Gids Autobus Autocar Verschillende soorten busdiensten... 3 A. ARBEIDSDUUR... 4 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 4 II. ONGEREGELD VERVOER (autocar)... 8 B. LONEN EN PREMIES... 15 I. OPENBARE AUTOBUSDIENSTEN... 15 II. BIJZONDER

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Wegwijs in tijdskrediet ABVV

Wegwijs in tijdskrediet ABVV Wegwijs in tijdskrediet ABVV Samen sterk 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen.

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP

BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP focus De intersectorale thematische publicatie van de BBTK april 2008 #1 BRUGPENSIOENEN ONDER DE LOEP inhoud Edito 5 BRUGPENSIOEN... 6 Brugpensioen: wat is dat?... 6 Wat zijn de voorwaarden om met brugpensioen

Nadere informatie

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en geldigheidsduur Artikel 1 De bepalingen van dit sectoraal akkoord, hierna

Nadere informatie

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014

Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 Eindeloopbaan: mogelijkheden in 2013-2014 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider,...) hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk?

Arbeiders- en bediendestatuten. Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? focus DE THEMATISCHE PUBLICATIE VAN DE BBTK JANUARI 2014 #5 Arbeiders- en bediendestatuten Wat zijn de grote veranderingen? Welke gevolgen heeft dit voor jou in de praktijk? Inhoudstafel Edito 4 NIEUWE

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be

september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be september 2012 septembre 2012 tijdskrediet www.aclvb.be Inhoud Inleiding...5 Basisprincipes...5 Wat verandert er ten opzichte van de CAO 77bis?...6 Wat blijft hetzelfde t.o.v. de CAO 77bis?...7 De nieuwe

Nadere informatie

BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1

BURGERLUCHTVAART EXPRESSO NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGERLUCHTVAART. PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1 BURGER EXPRESSO PC 315.02 ı APRIL 2004 Nr 1 NIEUWE SECTORALE VOORDELEN VOORUITGANG IN DE BURGER ONS BEMOEIEN MET ONZE ZAKEN In dit nummer overlopen we de resultaten die de BBTK de laatste jaren heeft verkregen

Nadere informatie

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING

Vrijuit ACLVB NUMMER 1 3MET PENSIOEN 6 TIJDSKREDIET 8GRENSBEDRAGEN 2012 29 INSCHAKELINGSUITKERING AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X. P608646 MAANDBLAD VAN DE LIBERALE VAKBOND Vrijuit 83 ste jaargang januari 2012 3MET PENSIOEN De pensioenen werden hervormd. De wet die de hervorming regelt, moet nog verder worden

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie

cc c e c n e t n Jaarlijkse vakantie ccent Jaarlijkse vakantie Inleiding Algemene bepalingen 2 Toepassingsgebied 2 Begrippen 4 Tijdstip van de jaarlijkse vakantie 5 - Collectief of individueel akkoord 5 - Regels van toepassing op de collectieve

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW!

AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG NIEUW! PC 330.03 TANDPROTHESEN OKT2014 Woordje van de nationaal verantwoordelijke 2013 was een belangrijk jaar. Op bevel van het Grondwettelijk Hof werden eindelijk - belangrijke stappen gezet in de richting

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie