Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010"

Transcriptie

1 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

2 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: Voor pastorale zaken ook bereikbaar als het Secretariaat gesloten is. Parochiecentrum en secretariaat Kerkplein 4, 6581 AC Malden tel: Geopend op werkdagen van uur Website: Koster Dhr. R. Lammers, De Garf Administrateur Dhr. P. Van der Meer, De Wieken Parochiebestuur Postadres Kerkplein 4, 6581 AC Malden Voorzitter Drs. T. Sip Vice - voorzitter Dhr. R. Laan Secretaris Vacature Penningmeester Dhr. Th. Peters Leden Vacature Kerkdiensten Zie dienstenschema elders in dit blad Druk: Drukkerij D.O.S. Rijksweg 128, Malden

3 Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 september 2010 Nr.5 Pastoraal woord Wat is kerk zijn eigenlijk? Deze vraag lijkt vreemd. Maar vanuit de situatie van de huidige context van het christendom in West- Europa is het toch een belangrijke vraag. Want het begrip kerk wordt vaak met gevuld met voorstellingen of verwachtingen die zeer verschillend zijn. Vraag iemand wat men onder kerk verstaat dan zal er gauw gewezen worden naar het gebouw zelf, of naar de kerk als instituut. En in de meeste gevallen wordt er dan ook vaak een negatief beeld geschetst gevuld met teleurstellingen, terneergeslagen verwachtingen en negatieve beelden. Dat laatste speelt in onze tijd door de snelle en ongenuanceerde en vaak ook onjuiste berichtgeving in de media. Maar is dat wel juist? Kloppen deze beelden en meningen wel. Deze vraag moeten we ons werkelijk stellen. Want is dat werkelijk kerk zijn? De kerk als instituut is een ding, maar de kerk is vooral een gemeenschap. Deze twee beelden zijn vaak voor ons gevoel en onze belevingen contrair aan elkaar. De kerk als instituut wordt vaak gezien zoals we ook kijken naar ander maatschappelijke organisaties zoals de regering, het onderwijs, of de rechtssysteem etc.

4 Als je zo kijkt naar de kerk, als een instituut of organisatie zien we een fundamenteel aspect van haar over het hoofd. De kerk is door de geschiedenis meer dan dat. De kerk als instituut zoals we het nu kennen is een vastgelegde vorm uit de 19 de eeuw. Maar de geschiedenis van de kerk is groter, flexibeler en veel diverser. Maar nog belangrijker dan dit is dat de kerk ten eerste een gemeenschap is van gedoopten. Dat laatste is in het bewustzijn van velen geheel en al verdwenen. Mede debet daaraan is de al genoemde institutionalisering uit het Victoriaanse tijdperk. De kerk is niet louter een samenraapsel van kloosters, bisschoppen, priesters, diakens en kloosterlingen. De kerk is een ieder die zich door het doopsel bekend tot het geloof in God de Schepper, in de verrezen Heer Jezus Christus en de inspiratie van Gods liefde, de Heilige Geest. De kerk als gemeenschap van mensen die zich laat inspireren tot een nadere wereld, de wereld van God. Een wereld waar recht en gerechtigdheid zegevieren over het louter naakte bestaan en de strijd die daarmee gemoeid is. Die niet gelooft in het recht van de sterkste, maar ook durft te vertrouwen en te werken met de kracht van liefde en gerechtigheid. Vaak heeft de kerkgeschiedenis juist in door deze visie bijzondere mensen met een ontwapende eenvoud van hart voortgebracht. Mensen die geloven in een nieuwe wereld zoals al gezegd. Mensen met een transparantie voor het mysterie van God in hun leven. Te beginnen met de Bijbelse figuren als Abraham, Jozef, Mozes, de profeten van Israël. De geschiedenis van het christendom ligt verborgen in het gelovig vertrouwen van Israël: in God die met ons wil zijn. Daarvan getuigen Maria en de apostelen. Maria zelf in al haar eenvoud heeft alleen maar ingestemd met Gods oproep. En na haar zijn er zo velen die op deze weg gevolgd zijn. Ze vroegen niet naar voorwaarden. Ze hebben geantwoord omdat ze voelden dat er een andere weg in deze wereld gegaan moest worden. Weg van het

5 eendimensionale alleen op materie en het puur hier en nu gerichte leven dat vaak aan zinloosheid is onderworpen. De vraag is wat deze visie met ons geloof doet? De vraag die we in onze tijd moet stellen is. Wat betekent geloven nu voor mij? Wat betekent het dat ik mijn kind laat dopen, communie laat doen en het vormsel ontvangt. Wat betekent het dat ik vraag om kerkelijke begraven te worden? Welke waarde heeft dat voor mij? Wat betekent dat voor mijn beeld van kerk zijn? Is de kerk alleen maar een service instituut of heeft dat christendom mij iets meer te zeggen. De mens in de moderne en nu al postmoderne samenleving leeft in een geseculariseerde wereld. Een wereld waar geloof geen rol speelt in het openbare leven en gereduceerd is tot een privé aangelegenheid en vaak negatief wordt afgeschilderd. Tegelijkertijd zijn we niet tevreden met de leegte die door de neergang van de kerken en andere waarden is ontstaan. Velen zijn hun identiteit kwijt. Een gat waarin politici van allerlei snit graag inspringen. Maar de politiek en de overheid hebben net zo weinig het vertrouwen als de kerk. Onze samenleving staat aan de vooravond van grote veranderingen op allerlei gebied. De vraag is welk houvast, welke gids bieden wij nu onze kinderen? Hoe gaan we om met de grote vragen van het leven zelf? Onze religieuze tradities geven een leidraad om deze vragen ook in alle veiligheid te stellen en tot ons door te laten dringen. Daarvoor is echter een open houding nodig, een houding zonder pretenties en verwachtingen, zonder projectie. Het gaat om een nieuw mens-zijn vanuit de visie die reeds eeuwenlang in de Bijbel doorklinkt: Dat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Dat wij bestemt zijn tot een hoger doel: kind van het Licht te worden. Om ons bewust te worden wie wij zijn en waartoe wij bestemd zijn. Pastoor Ton Sip

6 Vanuit kerk en pastorie * Velen van u zullen al gezien hebben dat de kerk opnieuw een schilderbeurt van binnen heeft gekregen. Het is een lang gekoesterde wens van velen dat het duistere grijs eens van de muren zou verdwijnen, vooral achter het altaar. Dat we er pas nu aan toekomen heeft ook te maken dat de juiste energie besteed kan worden aan de goede zaken waarvoor we als parochie staan en over de verder gevorderde inzichten t.a.v. het kerkgebouw. * Het kerkgebouw zelf zal aan de buitenkant ook flink onder handen genomen worden. Ten eerste zal het dak boven het altaar aan de kant van het kerkhof onder handen worden genomen. Vervolgens zal er een reparatie aan de kerkdeuren plaatsvinden en zullen we deze ook opnieuw schilderen. * Op 25 september a.s. zal om uur in de St. Jan de diakenwijding van Paul Wennekes plaatsvinden. U bent daarbij van harte welkom. Of Paul in de parochie verder als diaken zal blijven functioneren is nog ongewis. Zijn werkzaamheden op het bisdom als coördinator van het werkveld kerk en samenleving zal de komende jaren zijn hoofdbezigheid zijn. * We willen het dameskoor feliciteren met hun jubileum. Met niet aflatende inzet en onder niet altijd even gemakkelijke omstandigheden door o.a. het voortschrijden van de leeftijd hebben zij een grote verdienste voor de parochie geleverd. Van harte proficiat. En wij hopen nog in de toekomst van jullie te mogen horen.

7 Lief en leed Overleden zijn: 11 juli 10 Jo Pau -Fransen De Bonkelaar 2 Malden 94 jaar 3 aug.10 Jaap Poelen Kouwenberg 82 Cuijk 82 jaar 12 aug.10 Tiny Verhagen van der Ven Puttershoek 1 Malden 87 jaar Van de penningmeester Parochie H. Antonius Abt Te: Malden Balans per 31 december 2009 Activa Kerkelijke goederen Beleggingen Vorderingen op korte termijn Geldmiddelen 31 december boekjaar 0, , , ,33 31 december Voorgaand boekjaar 0, , , ,09 Passiva Vermogen Voorzieningen en Fondsen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn , , , , , , , , , , , ,85

8 51 Vermogen Eigen vermogen 31 december voorgaand boekjaar * ,52 Vermogensmutaties Bij Af - Boekwinst/-verlies onroerend goed - Herwaardering onroerend goed - Koersverschil effecten - Bijdragen bisdom/dekenaat in tekorten van voorgaande jaren - legaten - Opheffen dekenaat Saldo mutaties Af: Saldo staat van baten en lasten Vermogen 31 december boekjaar * * Negatief met - aangeven 1.000, ,00 0, ,00 0, , , , ,46 Collectes juli en augustus 2010 Juli Augustus Collectes 794,07 Collectes 1120,78 Uitvaarten 1062,15 Uitvaarten 785,16 Malderburch 133,76 Malderburch n.b. Boekjes 82,00 Boekjes 109,37 Kaarsen 258,89 kaarsen 363,83

9 Bron van Leven Voor velen van ons zit de vakantie, doorgebracht rond Maldens dreven of elders, er weer op. Met herinneringen aan een fijne fietstocht, een zonovergoten strand of aan onbekende streken met eeuwenoude culturen, keerden we huiswaarts. Naast alle mooie en plezierige ervaringen kwamen we misschien ook in aanraking met verpaupering, vervuiling en achteruitgang van flora en fauna. Momenteel zijn de klimatologische veranderingen het gesprek van de dag, want langzamerhand zitten we er warmpjes bij! Al sinds mensenheugenis heeft de mens te maken met orkanen, overstromingen, droogten, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen enz. De kracht van de elementen in de schepping is onovertrefbaar. Hoe gaan we er mee om? Kan er nog een menswaardig bestaan voor de wereldbevolking gerealiseerd worden? We zullen de kracht van de natuur moeten blijven onderkennen. De wetenschap, politiek en milieuorganisaties buigen zich erover. De technische mogelijk- heden hebben tot zo n grote industriële expansie geleid, dat we er door in de problemen komen, want alles kost energie in welke vorm dan ook. Hoewel we hemelhoge flats kunnen bouwen, tunnels onder zeeën aanleggen en via satellieten met de hele wereld communiceren, kunnen we de processierups niet terugdringen en smog, de vervuilende mist door rook en uitlaatgassen, niet oplossen. Maar als we de bossen, het regenwoud, in stand houden, wat erosie voorkomt, kunnen aardverschuivingen beperkt blijven. Dat vraagt om wereldwijde steun. Geen illegaal gekapt hout kopen en stoppen met het verbouwen van soja en andere gewassen voor biobrandstof. Ook op het gebied van de waterhuishouding en het waterverbruik is nog veel te verbeteren. Op 4 oktober vieren we het feest van St. Franciscus. Hij riep de mensen op om bondgenoot te zijn van Gods schepping. Mogen wij in zijn geest samen op weg gaan naar een duurzame levensstijl en ons inzetten voor het behoud van de rijkdom van de aarde, ons aller bron van leven. Wil van Doorn

10 Dienstenschema 12 sept. 24 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor 19 sept. 25 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. MGK Na afloop van de eucharistieviering is het koffie drinken 26 sept. 26 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor Terugkomviering 3 okt. 27 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. Combo 10 okt. 28 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor

11 Dienstenschema 17 okt. 29 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. MGK 24 okt. 30 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Jubileumviering m.m.v. Dameskoor 31 okt. 31 e zondag door het jaar Allerheiligen & Allerzielen Zon uur Eucharistieviering uur Allerheiligen en Allerzielen m.m.v. MGK Na afloop van de eucharistieviering is het koffie drinken Iedere woensdag om 9.30 uur eucharistieviering in Mariakapel I.v.m. met het plotseling overlijden van de emeritus abt Al in Heeswijk kan het zijn dat pastoor Sip hem de eerste weken in oktober enkele malen zal vervangen. Vervangingen zullen zoveel mogelijk geregeld worden.

12 40 jaar Dameskoor Malden! 1 oktober oktober 2010 Terugkijkend op 40 jaar koor, van musiceren, componeren, dirigeren, communiceren, waarderen, instuderen, presenteren, relativeren, organiseren en ook jubileren, kunnen we ons erover verheugen dat we weer een mijlpaal hebben bereikt. Voor vele leden maakte het koor jarenlang een deel van hun leven uit. Twee van hen werden al in 1970 lid: De dames Jo Minten - van Halteren en Mies Groenen - de Groodt. Niet lang na hen sloot mevrouw Marietje Straten - Winius zich aan, gevolgd door mevrouw Gonnie Willems - Geurts. Tot heden zijn ze allen het koor trouw gebleven. Pastoor Heerkens was de initiatiefnemer van een oecumenisch Dameskoor, naast het al bestaande Herenkoor. De heer Van Bennekom uit Nijmegen was aanvankelijk de dirigent en Hans Stoks werd toen al genoemd als organist. Er werd in de Mariaschool gerepeteerd. Op 1 oktober 1970 was Het Dameskoor een feit! Al in datzelfde jaar verhuisde het koor echter naar De Malderburch, waar het nog steeds de repetities houdt. In 1973 werd het juister geacht om het Dameskoor tot kerkkoor te benoemen. In datzelfde jaar werd het Maldens Gemengd Koor (MGK) vanuit het Herenkoor opgericht. Hierdoor vertrokken er enkele leden van het Dameskoor. Ook onze dirigent, de heer Henk v.d. Logt nam in '74 afscheid. De heer Verstralen volgde hem op. Hij werd zelfs organist/dirigent toen Hans Stoks in 1986 stopte. Een paar jaar later kreeg hij assistentie van organist de heer Martin Hoenselaar. Inmiddels hebben we Martin al weer 18 jaar als dirigent/organist.

13 Het was een komen en gaan van mensen, die ieder op hun eigen manier ons koor van dienst zijn geweest. Daardoor waren we toegerust om kerkdiensten muzikaal te verzorgen: o.a. in onze Antonius Ab t- kerk, in de Sint Maartenskliniek, in het Radboudziekenhuis, in De Waalboog en in De Malderburch. Ook namen we jarenlang deel aan korendagen. We hebben in de loop der jaren een hele verzameling mooie missen en liederen ingestudeerd en vergaard. Jammer dat het ledental van ons koor door allerlei omstandigheden de laatste jaren nogal is teruggelopen. Telde het in de zeventiger jaren ooit 34 leden, nu heeft het koor een totale sterkte van 9 zangers. Op zoek in het archief passeren de achtereenvolgende namen van voorzitters: Mevrouw De Seveau, mevrouw Lamers, vz./dirigent Henk v.d. Logt, mevr. Gerritsen - Lubbers, vz./ pastoor Heerkens, vz./dirigent/organist Verstralen. De situatie werd stabieler toen mevrouw Jo Minten in 1978 voor negen jaar het roer overnam. Mevrouw Mies Groenen volgde haar in '87 op en bleef zeven jaar op haar post. Eind 1994 nam mevrouw Gré Cuppen, als nieuwbakken lid, haar taak over. Bij gebrek aan een opvolgster trekt zij de kar al zestien jaar. Al bladerend is te constateren dat een stoet van leden, oud-leden en overleden leden moeite heeft gedaan om de gang erin te houden. De een wat actiever dan de ander. Penningmeesters en secretarissen vervulden hun onmisbare taken. Zij droegen allen hun steentje bij. Prettige herinneringen hebben we aan het jaarlijkse uitstapje en aan incidentele feestelijkheden.

14 Zondag vieren we feest ter ere van ons 40-jarig jubileum! Eerst met een kerkdienst om 10.30u. in de parochiekerk, o.l.v. de heer Martin Hoenselaar, ter intentie van leden, oud-leden en overleden leden. Vervolgens is er een gezellig samenzijn. U bent van harte welkom! Namens het Bestuur. M.S. Cuppen - Janzing

15 Vorming en toerusting 2010 Vernieuwde afspraken tussen Kerkenraad en Kerkbestuur. Nog voor de zomervakantie vond er een gesprek plaats van het kerkbestuur van Malden en de kerkenraad. Bestaande afspraken over het Winterwerk werden er geëvalueerd en vernieuwd. Er bestaat al heel lang een commissie vanuit beide kerken die jaar in jaar uit een prachtig programma aanbiedt dat erop gericht is belangstellende deelnemers te informeren en uit te dagen zich een mening te vormen. De commissie (Nico Schreurs, Leo Kranendonk en Wim Berendijk) probeert ieder jaar een nieuw aanbod te doen. Vaak gaat het over een actueel theologisch boek. Maar er is ook een programma voor jonge mensen geweest. Er waren zelfs cursussen met knippen en boetseren. De besturen die bijeen waren, onderstreepten én het belang van dit werk én het feit dat de beide kerken hierin oecumenisch samenwerken. Daarom vroegen ze de commissie vooral dóór te gaan. Ook als de bezoekersaantallen tegenvallen. Gelukkig zegden de commissieleden toe dat ze verder gaan; Het Winterwerk 2010 / 2011 gaat voort. De opzet wijzigt wat, zie hieronder. De commissie komt zeer binnenkort met een volledig uitgewerkt programma. Het kerkbestuur en de kerkenraad bieden zoveel mogelijk support! Jan van der Spiegel, voorzitter Kerkenraad.

16 Een nieuwe naam voor het oude begrip Winterwerk. Met deze nieuwe naam Vorming en Toerusting willen we de vernieuwde aanpak die we voor het seizoen 2010 voorstaan benadrukken. Alvorens in het kort het programma voor het komende jaar toe te lichten, wil ik nog kort terugblikken naar het verleden. Met het uitwisselen van ervaringen vanuit het verleden en het benoemen van wensen voor de vormgeving voor het nieuwe seizoen, bleek dat er voldoende vertrouwen en elan is om de samenwerking op dit terrein te continueren. Een besluit waar beide kerken verheugd over zijn. De winterwerk commissie kreeg de vraag om de gedachten die tijdens dat gesprek gevormd zijn om te gaan zetten in een programma voor 2010/2011. Tegelijkertijd heeft de protestantse gemeente Groesbeek ook laten weten belangstelling te hebben voor samenwerking met de protestantse gemeente Heumen op het onderdeel vorming en toerusting. In het concept programma voor 2010 wordt die samenwerking al in de praktijk gebracht. Om een tipje van de sluier op te lichten - het definitieve programma komt half september uit in het programma voor het nieuwe seizoen zijn drie z.g. themavieringen opgenomen, kerkdiensten met een actueel thema, die een vervolg krijgen in een reactie pagina op de websites van parochie en gemeente en een avond in de week daarna om gedachten en visies over dat thema met elkaar uit te wisselen. Daarnaast worden er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over respectievelijk Het Isenheimer altaar door ds. Jan Heine (2 november) en de Mattheus Passie van Bach door Jan van Ramshorst (8 april). Laatstgenoemde bijeenkomst is in Groesbeek. Verder staat er nog een of twee keer psalmen zingen op het programma olv Tineke Deunk- Joldersma en (ook een nieuwe activiteit in ieder geval voor de protestanten) z.g. recollecties, zijnde bezinningsbijeenkomsten die gehouden worden in de week voorafgaand aan belangrijke feestdagen. Leo Kranendonk, Commissie vorming en toerusting

17 Kom-In junior Kom In begin schooljaar 2010 Beste kinderen en jongeren, Ik wil het deze keer hebben over genieten: Heb jij dat nu ook, dat een week in de zomervakantie langer lijkt te duren dan een week op school. Een schooldag (of voor mij een werkdag) duurt soms heel erg lang. En heb je vakantie dan is de dag vaak al heel snel voorbij. Hoe zou dat nu komen??? Ik denk dat dit komt, omdat je in de vakantie niets hoeft maar alleen maar lekker kunt genieten van de leuke dingen die je dan doet. En al is het weer niet altijd zonnig; toch kun je je prima vermaken op een regenachtige dag. En regen Ach, het is toch nodig voor de mooie bloemen in de tuin, want die kunnen niet groeien en bloeien zonder groeistof. En groeistof voor de bloemen zit onder andere nu eenmaal ook in het regenwater. En als daarna het zonnetje weer schijnt geniet je weer extra van de zonnestralen.

18 Dit is nu misschien wel de reden waarom de ene dag langer lijkt dan de andere. Want, als je altijd alleen maar leuke dingen doet lijkt dat zo gewoon, dat je er niet meer echt van kunt genieten!!!!! En zo is het ook met God. Hij is er altijd voor je, maar als je dan op zondag bijvoorbeeld samen naar de kerk gaat, kun je extra genieten van Zijn aanwezigheid. Of, zoals ik op vakantie vaak doe, in een kerkje een kaarsje opsteken om God te bedanken voor de mooie momenten waarvan ik zo kan genieten. Ik hoorde in de vakantie een preek van een dominee waarin ze praatte over het genieten van het leven alsof het je laatste dag is. Ze vond dat je beter kon genieten van het leven alsof het je eerste dag is. En dat ben ik ook met haar eens. Als het mijn laatste dag was, dan zou ik het heel druk hebben met dingen te doen, waar ik de rest van mijn leven nog niet toe was gekomen. Dingen waarvan ik nog niet had kunnen genieten of te weinig van had genoten. Neen dan liever leven alsof het mijn eerste dag is en ik alle tijd heb om heel veel te doen. Maar dan wel af te wisselen met dingen die ik niet zo leuk vind, zodat ik van de leuke dingen extra zal genieten. En zo moet je ook weer genieten van je eerste schooldag. En daar moet je proberen elke dag aan te denken als je bijvoorbeeld een vak moet leren wat je niet zo leuk vindt. Of als je een liedje moet leren wat je minder leuk vindt. Er komt beslist weer een moment waarop je weer een heel leuk liedje zingt en dan geniet je daar weer extra van. Wil je ook gezellig met ons meezingen en liedjes leren om God te bedanken voor de leuke dingen in het leven dan staat de kerkdeur open vanaf woensdag 15 september om uur. Kom gerust eens luisteren en kijken. We hebben heel veel

19 nieuwe kinderen nodig!!!! Voor de middelbare scholieren is de kerkdeur geopend vanaf uur. En wil je liever niet zingen, dan ben je in ieder geval welkom op zondag 26 september om uur bij de eerste Gezinsviering. Geniet met ons mee!! O ja, dat zou ik bijna vergeten: Het Kinderkoor en Jeugdkoor gaan samen met de misdienaars op zaterdag 18 september nog (in een grote touringcarbus) op stap naar een leuk pretpark in Nederland. We hopen dat ze zullen genieten van de leuke attracties en hopelijk van droog en wat zonnig weer. Marianne Albers

20 Opgave 1 e Communie en Vormsel e Communie 2011 Naam Adres Postcode en Plaats Telefoon adres Telefoon School Vormsel 2011 Naam Adres Postcode en Plaats Telefoon adres Telefoon School

21 Gloria, Laus et Honor met Ensemble Conservatoire en sopraan Ildikó Hajnal zondag 10 oktober a.s. om uur in de H. Antonius Abt Kerk te Malden Maldens Gemengd Koor zingt Kom en sluit je aan bij de repetitie op donderdagavond van uur voor de heren met het Gregoriaans of om uur bij het gemengde koor. Plaats: H. Antonius Abt Kerk te Malden Informatie: Mevr. Helmie Janssen tel

22 Vanuit de redactie Voor u ligt alweer het vijfde nummer van de Kom-In van Dit nummer staat in het teken van de Herfst De vakantie is weer achter de rug en wij gaan er weer met zijn allen tegenaan. De redactie wenst allen een fijn najaar! Voor tussentijdse wijzigingen verwijzen wij u graag naar onze site www. parochie-malden.nl De Kom-In is ook digitaal te bekijken op Het volgende nummer verschijnt rond 20 oktober Kopij hiervoor moet uiterlijk voor 6 oktober 2010 a.s. binnen zijn op het parochiesecretariaat. Wij zijn blij met uw op- en aanmerkingen. Vermeld uw naam en adres, dan kunnen wij reageren.

23 Contactpersonen Nieuwe parochianen parochiecentrum Com. Liturgie Dhr. N. Schreurs, Rijksweg Doopbegeleiding Pastoor T. Sip Gezinsvieringen Dhr./mv. Albers, Tulpstraat Misdienaars Dhr. R. Lammers, De Garf jr. catechese Pastoor T. Sip/ R. Klaassen Avondwake Dhr. N. Schreurs, Rijksweg Collectanten Dhr. B.v. Eldijk, Broekkant Missie & Ontw. Mw. M. de Groot, Schoolstraat Bloemsierkunst Dhr. H. Gerrits, Rijksweg Woonwagenpast. Pater J.v.d.Zanden / pastoor T. Sip Jongeren Mw. E. v. Baervelt Koren Gemengd Koor Dhr. J. Dennissen, Rijksweg Dameskoor Mw. G. Cuppen-Janzing, De Schup Zanglust Mw. A.v. Gestel, Wanmand Revival Dhr./mw. Straten, De Schoren Jeugdkoor Dhr./mw. Albers, Tulpstraat Kinderkoor Idem Giro/Bankrekening Postbank Rabobank t.n.v. Kerkbestuur H. Antonius Abt, Malden

24

Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken ook bereikbaar als het Secretariaat gesloten is.

Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken ook bereikbaar als het Secretariaat gesloten is. Kerkbalans 2011 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken ook bereikbaar als het Secretariaat gesloten is. Parochiecentrum en secretariaat

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken ook bereikbaar als het Secretariaat

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden

Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken ook bereikbaar als het secretariaat gesloten is. Parochiecentrum en secretariaat Kerkplein

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Kom-In - Kerst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010

Kom-In - Kerst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Kom-In - Kerst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: 3580476 Voor pastorale zaken ook

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht

Beleidsvisie Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht Beleidsvisie 2016-2015 Voor de parochiefederatie Born gevormd door de parochie(comité)s: Born, Buchten, Grevenbicht, Holtum en Obbicht 1 Beleidsplan 2016-2025 1. Inleiding 2. Onze missie: waar staan we

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juli 2011 Johannes 15,1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De wijnstok is een struik die heel wat verzorging

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar. Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Ds. F. van Roest zondag 26 april

LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar. Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Ds. F. van Roest zondag 26 april LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk 1 Ds. F. van Roest zondag 26 april Voeg U bij Hem, bij de levende stenen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001

VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Parochie Lommel-Barrier Werkgroep Eerste Communie VIERING OVER DE NAAM 21 april 2001 Vooraf: Klaarzetten: micro voor de kinderen, doopregister, water (vijvertje). Ook de witte (kiezel)steentjes waarop

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk?

Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? Kom jij ook naar de kinderactiviteiten in de Lambertuskerk? KINDERCRÈCHE: voor de kleine kinderen iedere zondag om 10 uur in het parochiehuis. KINDERWOORDDIENST Na het woord van welkom in de kerk, kunnen

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Volop actie in Hernen en Leur

Volop actie in Hernen en Leur Volop actie in Hernen en Leur 14 juni 2015, drukbezochte Hernense Stratenmarkt. 20 juni 2015, 9e Hernense Stratenloop. - 45 - Uw adres voor de verhuur en verkoop van: rolsteigers kamersteigers trappen

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten

ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten Naam: Evaluatie Datum: ewogen en zoekende mensen vinden elkaar: Kerk - andere godsdiensten B 1. Laat de kinderen tot Mij komen, zei Jezus De kerkgemeenschap zegt, zoals Jezus, tegen kinderen en jongeren:

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE Vrede verbindt. Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam

OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE Vrede verbindt. Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam OECUMENISCHE VIERING WEEK VAN DE VREDE 2016 Vrede verbindt Zondag 18 september, Grote Kerk te Edam Raad van Kerken Edam-Volendam Voorgangers: M.m.v.: Pianist: Organist: Pastor Menny de Wolf Ds. Truus de

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat

november 2015 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat november 2015 Jaargang no. 52 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 10 november 2013, thema: Liefde Ds. Nelleke Beimers, voorganger Harm, organist Merijn, pianist Medewerking verlenen: Bert, Cobie, Dorien, Harm,

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Jezus en jij. Eerste Communieproject 53. Jij bent gedoopt

Jezus en jij. Eerste Communieproject 53. Jij bent gedoopt Eerste Communieproject 53 Jezus en jij Jij bent gedoopt In les 8 hebben we geleerd dat Jezus bij ons blijft. Hoe doet Hij dat? Dat kan Hij, omdat Hij de KERK heeft gesticht. De kerk is niet alleen een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Tarieven. Regels. Bijdrage. Inschrijfformulier. Sint. Walburgis Parochie Netterden

Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Tarieven. Regels. Bijdrage. Inschrijfformulier. Sint. Walburgis Parochie Netterden Sint. Walburgis Parochie Netterden SECRETARIAAT De Bank Netterdensestraat 8 7077 AB Netterden Belangrijk voor alle Inwoners van Netterden!! Geldend voor het jaar 2008 Tarieven Regels Bijdrage Inschrijfformulier

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Vacatures & contactpersonen VRIJWILLIGERS. parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart &

Vacatures & contactpersonen VRIJWILLIGERS. parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart & s & contactpersonen VRIJWILLIGERS parochiekern Onze Lieve Vrouw Hemelvaart & KOORLID Gregoriaanse Schola Zingen tijdens de zondagse Eucharistievieringen Uiteraard Gregoriaans repetoire (in het Latijn)

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie