Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar 1960-2010"

Transcriptie

1 Kom-In - Herfst Antonius Abt Parochie sinds de 12de eeuw Kerkgebouw 50 jaar

2 Contactblad Parochie H. Antonius Abt Malden Pastoor Drs. T.H.M. Sip, Kerkplein 4 tel: Voor pastorale zaken ook bereikbaar als het Secretariaat gesloten is. Parochiecentrum en secretariaat Kerkplein 4, 6581 AC Malden tel: Geopend op werkdagen van uur Website: Koster Dhr. R. Lammers, De Garf Administrateur Dhr. P. Van der Meer, De Wieken Parochiebestuur Postadres Kerkplein 4, 6581 AC Malden Voorzitter Drs. T. Sip Vice - voorzitter Dhr. R. Laan Secretaris Vacature Penningmeester Dhr. Th. Peters Leden Vacature Kerkdiensten Zie dienstenschema elders in dit blad Druk: Drukkerij D.O.S. Rijksweg 128, Malden

3 Heilige Antonius Abt - Malden Jaargang 33 september 2010 Nr.5 Pastoraal woord Wat is kerk zijn eigenlijk? Deze vraag lijkt vreemd. Maar vanuit de situatie van de huidige context van het christendom in West- Europa is het toch een belangrijke vraag. Want het begrip kerk wordt vaak met gevuld met voorstellingen of verwachtingen die zeer verschillend zijn. Vraag iemand wat men onder kerk verstaat dan zal er gauw gewezen worden naar het gebouw zelf, of naar de kerk als instituut. En in de meeste gevallen wordt er dan ook vaak een negatief beeld geschetst gevuld met teleurstellingen, terneergeslagen verwachtingen en negatieve beelden. Dat laatste speelt in onze tijd door de snelle en ongenuanceerde en vaak ook onjuiste berichtgeving in de media. Maar is dat wel juist? Kloppen deze beelden en meningen wel. Deze vraag moeten we ons werkelijk stellen. Want is dat werkelijk kerk zijn? De kerk als instituut is een ding, maar de kerk is vooral een gemeenschap. Deze twee beelden zijn vaak voor ons gevoel en onze belevingen contrair aan elkaar. De kerk als instituut wordt vaak gezien zoals we ook kijken naar ander maatschappelijke organisaties zoals de regering, het onderwijs, of de rechtssysteem etc.

4 Als je zo kijkt naar de kerk, als een instituut of organisatie zien we een fundamenteel aspect van haar over het hoofd. De kerk is door de geschiedenis meer dan dat. De kerk als instituut zoals we het nu kennen is een vastgelegde vorm uit de 19 de eeuw. Maar de geschiedenis van de kerk is groter, flexibeler en veel diverser. Maar nog belangrijker dan dit is dat de kerk ten eerste een gemeenschap is van gedoopten. Dat laatste is in het bewustzijn van velen geheel en al verdwenen. Mede debet daaraan is de al genoemde institutionalisering uit het Victoriaanse tijdperk. De kerk is niet louter een samenraapsel van kloosters, bisschoppen, priesters, diakens en kloosterlingen. De kerk is een ieder die zich door het doopsel bekend tot het geloof in God de Schepper, in de verrezen Heer Jezus Christus en de inspiratie van Gods liefde, de Heilige Geest. De kerk als gemeenschap van mensen die zich laat inspireren tot een nadere wereld, de wereld van God. Een wereld waar recht en gerechtigdheid zegevieren over het louter naakte bestaan en de strijd die daarmee gemoeid is. Die niet gelooft in het recht van de sterkste, maar ook durft te vertrouwen en te werken met de kracht van liefde en gerechtigheid. Vaak heeft de kerkgeschiedenis juist in door deze visie bijzondere mensen met een ontwapende eenvoud van hart voortgebracht. Mensen die geloven in een nieuwe wereld zoals al gezegd. Mensen met een transparantie voor het mysterie van God in hun leven. Te beginnen met de Bijbelse figuren als Abraham, Jozef, Mozes, de profeten van Israël. De geschiedenis van het christendom ligt verborgen in het gelovig vertrouwen van Israël: in God die met ons wil zijn. Daarvan getuigen Maria en de apostelen. Maria zelf in al haar eenvoud heeft alleen maar ingestemd met Gods oproep. En na haar zijn er zo velen die op deze weg gevolgd zijn. Ze vroegen niet naar voorwaarden. Ze hebben geantwoord omdat ze voelden dat er een andere weg in deze wereld gegaan moest worden. Weg van het

5 eendimensionale alleen op materie en het puur hier en nu gerichte leven dat vaak aan zinloosheid is onderworpen. De vraag is wat deze visie met ons geloof doet? De vraag die we in onze tijd moet stellen is. Wat betekent geloven nu voor mij? Wat betekent het dat ik mijn kind laat dopen, communie laat doen en het vormsel ontvangt. Wat betekent het dat ik vraag om kerkelijke begraven te worden? Welke waarde heeft dat voor mij? Wat betekent dat voor mijn beeld van kerk zijn? Is de kerk alleen maar een service instituut of heeft dat christendom mij iets meer te zeggen. De mens in de moderne en nu al postmoderne samenleving leeft in een geseculariseerde wereld. Een wereld waar geloof geen rol speelt in het openbare leven en gereduceerd is tot een privé aangelegenheid en vaak negatief wordt afgeschilderd. Tegelijkertijd zijn we niet tevreden met de leegte die door de neergang van de kerken en andere waarden is ontstaan. Velen zijn hun identiteit kwijt. Een gat waarin politici van allerlei snit graag inspringen. Maar de politiek en de overheid hebben net zo weinig het vertrouwen als de kerk. Onze samenleving staat aan de vooravond van grote veranderingen op allerlei gebied. De vraag is welk houvast, welke gids bieden wij nu onze kinderen? Hoe gaan we om met de grote vragen van het leven zelf? Onze religieuze tradities geven een leidraad om deze vragen ook in alle veiligheid te stellen en tot ons door te laten dringen. Daarvoor is echter een open houding nodig, een houding zonder pretenties en verwachtingen, zonder projectie. Het gaat om een nieuw mens-zijn vanuit de visie die reeds eeuwenlang in de Bijbel doorklinkt: Dat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. Dat wij bestemt zijn tot een hoger doel: kind van het Licht te worden. Om ons bewust te worden wie wij zijn en waartoe wij bestemd zijn. Pastoor Ton Sip

6 Vanuit kerk en pastorie * Velen van u zullen al gezien hebben dat de kerk opnieuw een schilderbeurt van binnen heeft gekregen. Het is een lang gekoesterde wens van velen dat het duistere grijs eens van de muren zou verdwijnen, vooral achter het altaar. Dat we er pas nu aan toekomen heeft ook te maken dat de juiste energie besteed kan worden aan de goede zaken waarvoor we als parochie staan en over de verder gevorderde inzichten t.a.v. het kerkgebouw. * Het kerkgebouw zelf zal aan de buitenkant ook flink onder handen genomen worden. Ten eerste zal het dak boven het altaar aan de kant van het kerkhof onder handen worden genomen. Vervolgens zal er een reparatie aan de kerkdeuren plaatsvinden en zullen we deze ook opnieuw schilderen. * Op 25 september a.s. zal om uur in de St. Jan de diakenwijding van Paul Wennekes plaatsvinden. U bent daarbij van harte welkom. Of Paul in de parochie verder als diaken zal blijven functioneren is nog ongewis. Zijn werkzaamheden op het bisdom als coördinator van het werkveld kerk en samenleving zal de komende jaren zijn hoofdbezigheid zijn. * We willen het dameskoor feliciteren met hun jubileum. Met niet aflatende inzet en onder niet altijd even gemakkelijke omstandigheden door o.a. het voortschrijden van de leeftijd hebben zij een grote verdienste voor de parochie geleverd. Van harte proficiat. En wij hopen nog in de toekomst van jullie te mogen horen.

7 Lief en leed Overleden zijn: 11 juli 10 Jo Pau -Fransen De Bonkelaar 2 Malden 94 jaar 3 aug.10 Jaap Poelen Kouwenberg 82 Cuijk 82 jaar 12 aug.10 Tiny Verhagen van der Ven Puttershoek 1 Malden 87 jaar Van de penningmeester Parochie H. Antonius Abt Te: Malden Balans per 31 december 2009 Activa Kerkelijke goederen Beleggingen Vorderingen op korte termijn Geldmiddelen 31 december boekjaar 0, , , ,33 31 december Voorgaand boekjaar 0, , , ,09 Passiva Vermogen Voorzieningen en Fondsen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn , , , , , , , , , , , ,85

8 51 Vermogen Eigen vermogen 31 december voorgaand boekjaar * ,52 Vermogensmutaties Bij Af - Boekwinst/-verlies onroerend goed - Herwaardering onroerend goed - Koersverschil effecten - Bijdragen bisdom/dekenaat in tekorten van voorgaande jaren - legaten - Opheffen dekenaat Saldo mutaties Af: Saldo staat van baten en lasten Vermogen 31 december boekjaar * * Negatief met - aangeven 1.000, ,00 0, ,00 0, , , , ,46 Collectes juli en augustus 2010 Juli Augustus Collectes 794,07 Collectes 1120,78 Uitvaarten 1062,15 Uitvaarten 785,16 Malderburch 133,76 Malderburch n.b. Boekjes 82,00 Boekjes 109,37 Kaarsen 258,89 kaarsen 363,83

9 Bron van Leven Voor velen van ons zit de vakantie, doorgebracht rond Maldens dreven of elders, er weer op. Met herinneringen aan een fijne fietstocht, een zonovergoten strand of aan onbekende streken met eeuwenoude culturen, keerden we huiswaarts. Naast alle mooie en plezierige ervaringen kwamen we misschien ook in aanraking met verpaupering, vervuiling en achteruitgang van flora en fauna. Momenteel zijn de klimatologische veranderingen het gesprek van de dag, want langzamerhand zitten we er warmpjes bij! Al sinds mensenheugenis heeft de mens te maken met orkanen, overstromingen, droogten, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen enz. De kracht van de elementen in de schepping is onovertrefbaar. Hoe gaan we er mee om? Kan er nog een menswaardig bestaan voor de wereldbevolking gerealiseerd worden? We zullen de kracht van de natuur moeten blijven onderkennen. De wetenschap, politiek en milieuorganisaties buigen zich erover. De technische mogelijk- heden hebben tot zo n grote industriële expansie geleid, dat we er door in de problemen komen, want alles kost energie in welke vorm dan ook. Hoewel we hemelhoge flats kunnen bouwen, tunnels onder zeeën aanleggen en via satellieten met de hele wereld communiceren, kunnen we de processierups niet terugdringen en smog, de vervuilende mist door rook en uitlaatgassen, niet oplossen. Maar als we de bossen, het regenwoud, in stand houden, wat erosie voorkomt, kunnen aardverschuivingen beperkt blijven. Dat vraagt om wereldwijde steun. Geen illegaal gekapt hout kopen en stoppen met het verbouwen van soja en andere gewassen voor biobrandstof. Ook op het gebied van de waterhuishouding en het waterverbruik is nog veel te verbeteren. Op 4 oktober vieren we het feest van St. Franciscus. Hij riep de mensen op om bondgenoot te zijn van Gods schepping. Mogen wij in zijn geest samen op weg gaan naar een duurzame levensstijl en ons inzetten voor het behoud van de rijkdom van de aarde, ons aller bron van leven. Wil van Doorn

10 Dienstenschema 12 sept. 24 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor 19 sept. 25 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. MGK Na afloop van de eucharistieviering is het koffie drinken 26 sept. 26 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor Terugkomviering 3 okt. 27 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. Combo 10 okt. 28 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor

11 Dienstenschema 17 okt. 29 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Eucharistieviering m.m.v. MGK 24 okt. 30 e zondag door het jaar Zon uur Eucharistieviering uur Jubileumviering m.m.v. Dameskoor 31 okt. 31 e zondag door het jaar Allerheiligen & Allerzielen Zon uur Eucharistieviering uur Allerheiligen en Allerzielen m.m.v. MGK Na afloop van de eucharistieviering is het koffie drinken Iedere woensdag om 9.30 uur eucharistieviering in Mariakapel I.v.m. met het plotseling overlijden van de emeritus abt Al in Heeswijk kan het zijn dat pastoor Sip hem de eerste weken in oktober enkele malen zal vervangen. Vervangingen zullen zoveel mogelijk geregeld worden.

12 40 jaar Dameskoor Malden! 1 oktober oktober 2010 Terugkijkend op 40 jaar koor, van musiceren, componeren, dirigeren, communiceren, waarderen, instuderen, presenteren, relativeren, organiseren en ook jubileren, kunnen we ons erover verheugen dat we weer een mijlpaal hebben bereikt. Voor vele leden maakte het koor jarenlang een deel van hun leven uit. Twee van hen werden al in 1970 lid: De dames Jo Minten - van Halteren en Mies Groenen - de Groodt. Niet lang na hen sloot mevrouw Marietje Straten - Winius zich aan, gevolgd door mevrouw Gonnie Willems - Geurts. Tot heden zijn ze allen het koor trouw gebleven. Pastoor Heerkens was de initiatiefnemer van een oecumenisch Dameskoor, naast het al bestaande Herenkoor. De heer Van Bennekom uit Nijmegen was aanvankelijk de dirigent en Hans Stoks werd toen al genoemd als organist. Er werd in de Mariaschool gerepeteerd. Op 1 oktober 1970 was Het Dameskoor een feit! Al in datzelfde jaar verhuisde het koor echter naar De Malderburch, waar het nog steeds de repetities houdt. In 1973 werd het juister geacht om het Dameskoor tot kerkkoor te benoemen. In datzelfde jaar werd het Maldens Gemengd Koor (MGK) vanuit het Herenkoor opgericht. Hierdoor vertrokken er enkele leden van het Dameskoor. Ook onze dirigent, de heer Henk v.d. Logt nam in '74 afscheid. De heer Verstralen volgde hem op. Hij werd zelfs organist/dirigent toen Hans Stoks in 1986 stopte. Een paar jaar later kreeg hij assistentie van organist de heer Martin Hoenselaar. Inmiddels hebben we Martin al weer 18 jaar als dirigent/organist.

13 Het was een komen en gaan van mensen, die ieder op hun eigen manier ons koor van dienst zijn geweest. Daardoor waren we toegerust om kerkdiensten muzikaal te verzorgen: o.a. in onze Antonius Ab t- kerk, in de Sint Maartenskliniek, in het Radboudziekenhuis, in De Waalboog en in De Malderburch. Ook namen we jarenlang deel aan korendagen. We hebben in de loop der jaren een hele verzameling mooie missen en liederen ingestudeerd en vergaard. Jammer dat het ledental van ons koor door allerlei omstandigheden de laatste jaren nogal is teruggelopen. Telde het in de zeventiger jaren ooit 34 leden, nu heeft het koor een totale sterkte van 9 zangers. Op zoek in het archief passeren de achtereenvolgende namen van voorzitters: Mevrouw De Seveau, mevrouw Lamers, vz./dirigent Henk v.d. Logt, mevr. Gerritsen - Lubbers, vz./ pastoor Heerkens, vz./dirigent/organist Verstralen. De situatie werd stabieler toen mevrouw Jo Minten in 1978 voor negen jaar het roer overnam. Mevrouw Mies Groenen volgde haar in '87 op en bleef zeven jaar op haar post. Eind 1994 nam mevrouw Gré Cuppen, als nieuwbakken lid, haar taak over. Bij gebrek aan een opvolgster trekt zij de kar al zestien jaar. Al bladerend is te constateren dat een stoet van leden, oud-leden en overleden leden moeite heeft gedaan om de gang erin te houden. De een wat actiever dan de ander. Penningmeesters en secretarissen vervulden hun onmisbare taken. Zij droegen allen hun steentje bij. Prettige herinneringen hebben we aan het jaarlijkse uitstapje en aan incidentele feestelijkheden.

14 Zondag vieren we feest ter ere van ons 40-jarig jubileum! Eerst met een kerkdienst om 10.30u. in de parochiekerk, o.l.v. de heer Martin Hoenselaar, ter intentie van leden, oud-leden en overleden leden. Vervolgens is er een gezellig samenzijn. U bent van harte welkom! Namens het Bestuur. M.S. Cuppen - Janzing

15 Vorming en toerusting 2010 Vernieuwde afspraken tussen Kerkenraad en Kerkbestuur. Nog voor de zomervakantie vond er een gesprek plaats van het kerkbestuur van Malden en de kerkenraad. Bestaande afspraken over het Winterwerk werden er geëvalueerd en vernieuwd. Er bestaat al heel lang een commissie vanuit beide kerken die jaar in jaar uit een prachtig programma aanbiedt dat erop gericht is belangstellende deelnemers te informeren en uit te dagen zich een mening te vormen. De commissie (Nico Schreurs, Leo Kranendonk en Wim Berendijk) probeert ieder jaar een nieuw aanbod te doen. Vaak gaat het over een actueel theologisch boek. Maar er is ook een programma voor jonge mensen geweest. Er waren zelfs cursussen met knippen en boetseren. De besturen die bijeen waren, onderstreepten én het belang van dit werk én het feit dat de beide kerken hierin oecumenisch samenwerken. Daarom vroegen ze de commissie vooral dóór te gaan. Ook als de bezoekersaantallen tegenvallen. Gelukkig zegden de commissieleden toe dat ze verder gaan; Het Winterwerk 2010 / 2011 gaat voort. De opzet wijzigt wat, zie hieronder. De commissie komt zeer binnenkort met een volledig uitgewerkt programma. Het kerkbestuur en de kerkenraad bieden zoveel mogelijk support! Jan van der Spiegel, voorzitter Kerkenraad.

16 Een nieuwe naam voor het oude begrip Winterwerk. Met deze nieuwe naam Vorming en Toerusting willen we de vernieuwde aanpak die we voor het seizoen 2010 voorstaan benadrukken. Alvorens in het kort het programma voor het komende jaar toe te lichten, wil ik nog kort terugblikken naar het verleden. Met het uitwisselen van ervaringen vanuit het verleden en het benoemen van wensen voor de vormgeving voor het nieuwe seizoen, bleek dat er voldoende vertrouwen en elan is om de samenwerking op dit terrein te continueren. Een besluit waar beide kerken verheugd over zijn. De winterwerk commissie kreeg de vraag om de gedachten die tijdens dat gesprek gevormd zijn om te gaan zetten in een programma voor 2010/2011. Tegelijkertijd heeft de protestantse gemeente Groesbeek ook laten weten belangstelling te hebben voor samenwerking met de protestantse gemeente Heumen op het onderdeel vorming en toerusting. In het concept programma voor 2010 wordt die samenwerking al in de praktijk gebracht. Om een tipje van de sluier op te lichten - het definitieve programma komt half september uit in het programma voor het nieuwe seizoen zijn drie z.g. themavieringen opgenomen, kerkdiensten met een actueel thema, die een vervolg krijgen in een reactie pagina op de websites van parochie en gemeente en een avond in de week daarna om gedachten en visies over dat thema met elkaar uit te wisselen. Daarnaast worden er een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over respectievelijk Het Isenheimer altaar door ds. Jan Heine (2 november) en de Mattheus Passie van Bach door Jan van Ramshorst (8 april). Laatstgenoemde bijeenkomst is in Groesbeek. Verder staat er nog een of twee keer psalmen zingen op het programma olv Tineke Deunk- Joldersma en (ook een nieuwe activiteit in ieder geval voor de protestanten) z.g. recollecties, zijnde bezinningsbijeenkomsten die gehouden worden in de week voorafgaand aan belangrijke feestdagen. Leo Kranendonk, Commissie vorming en toerusting

17 Kom-In junior Kom In begin schooljaar 2010 Beste kinderen en jongeren, Ik wil het deze keer hebben over genieten: Heb jij dat nu ook, dat een week in de zomervakantie langer lijkt te duren dan een week op school. Een schooldag (of voor mij een werkdag) duurt soms heel erg lang. En heb je vakantie dan is de dag vaak al heel snel voorbij. Hoe zou dat nu komen??? Ik denk dat dit komt, omdat je in de vakantie niets hoeft maar alleen maar lekker kunt genieten van de leuke dingen die je dan doet. En al is het weer niet altijd zonnig; toch kun je je prima vermaken op een regenachtige dag. En regen Ach, het is toch nodig voor de mooie bloemen in de tuin, want die kunnen niet groeien en bloeien zonder groeistof. En groeistof voor de bloemen zit onder andere nu eenmaal ook in het regenwater. En als daarna het zonnetje weer schijnt geniet je weer extra van de zonnestralen.

18 Dit is nu misschien wel de reden waarom de ene dag langer lijkt dan de andere. Want, als je altijd alleen maar leuke dingen doet lijkt dat zo gewoon, dat je er niet meer echt van kunt genieten!!!!! En zo is het ook met God. Hij is er altijd voor je, maar als je dan op zondag bijvoorbeeld samen naar de kerk gaat, kun je extra genieten van Zijn aanwezigheid. Of, zoals ik op vakantie vaak doe, in een kerkje een kaarsje opsteken om God te bedanken voor de mooie momenten waarvan ik zo kan genieten. Ik hoorde in de vakantie een preek van een dominee waarin ze praatte over het genieten van het leven alsof het je laatste dag is. Ze vond dat je beter kon genieten van het leven alsof het je eerste dag is. En dat ben ik ook met haar eens. Als het mijn laatste dag was, dan zou ik het heel druk hebben met dingen te doen, waar ik de rest van mijn leven nog niet toe was gekomen. Dingen waarvan ik nog niet had kunnen genieten of te weinig van had genoten. Neen dan liever leven alsof het mijn eerste dag is en ik alle tijd heb om heel veel te doen. Maar dan wel af te wisselen met dingen die ik niet zo leuk vind, zodat ik van de leuke dingen extra zal genieten. En zo moet je ook weer genieten van je eerste schooldag. En daar moet je proberen elke dag aan te denken als je bijvoorbeeld een vak moet leren wat je niet zo leuk vindt. Of als je een liedje moet leren wat je minder leuk vindt. Er komt beslist weer een moment waarop je weer een heel leuk liedje zingt en dan geniet je daar weer extra van. Wil je ook gezellig met ons meezingen en liedjes leren om God te bedanken voor de leuke dingen in het leven dan staat de kerkdeur open vanaf woensdag 15 september om uur. Kom gerust eens luisteren en kijken. We hebben heel veel

19 nieuwe kinderen nodig!!!! Voor de middelbare scholieren is de kerkdeur geopend vanaf uur. En wil je liever niet zingen, dan ben je in ieder geval welkom op zondag 26 september om uur bij de eerste Gezinsviering. Geniet met ons mee!! O ja, dat zou ik bijna vergeten: Het Kinderkoor en Jeugdkoor gaan samen met de misdienaars op zaterdag 18 september nog (in een grote touringcarbus) op stap naar een leuk pretpark in Nederland. We hopen dat ze zullen genieten van de leuke attracties en hopelijk van droog en wat zonnig weer. Marianne Albers

20 Opgave 1 e Communie en Vormsel e Communie 2011 Naam Adres Postcode en Plaats Telefoon adres Telefoon School Vormsel 2011 Naam Adres Postcode en Plaats Telefoon adres Telefoon School

21 Gloria, Laus et Honor met Ensemble Conservatoire en sopraan Ildikó Hajnal zondag 10 oktober a.s. om uur in de H. Antonius Abt Kerk te Malden Maldens Gemengd Koor zingt Kom en sluit je aan bij de repetitie op donderdagavond van uur voor de heren met het Gregoriaans of om uur bij het gemengde koor. Plaats: H. Antonius Abt Kerk te Malden Informatie: Mevr. Helmie Janssen tel

22 Vanuit de redactie Voor u ligt alweer het vijfde nummer van de Kom-In van Dit nummer staat in het teken van de Herfst De vakantie is weer achter de rug en wij gaan er weer met zijn allen tegenaan. De redactie wenst allen een fijn najaar! Voor tussentijdse wijzigingen verwijzen wij u graag naar onze site www. parochie-malden.nl De Kom-In is ook digitaal te bekijken op Het volgende nummer verschijnt rond 20 oktober Kopij hiervoor moet uiterlijk voor 6 oktober 2010 a.s. binnen zijn op het parochiesecretariaat. Wij zijn blij met uw op- en aanmerkingen. Vermeld uw naam en adres, dan kunnen wij reageren.

23 Contactpersonen Nieuwe parochianen parochiecentrum Com. Liturgie Dhr. N. Schreurs, Rijksweg Doopbegeleiding Pastoor T. Sip Gezinsvieringen Dhr./mv. Albers, Tulpstraat Misdienaars Dhr. R. Lammers, De Garf jr. catechese Pastoor T. Sip/ R. Klaassen Avondwake Dhr. N. Schreurs, Rijksweg Collectanten Dhr. B.v. Eldijk, Broekkant Missie & Ontw. Mw. M. de Groot, Schoolstraat Bloemsierkunst Dhr. H. Gerrits, Rijksweg Woonwagenpast. Pater J.v.d.Zanden / pastoor T. Sip Jongeren Mw. E. v. Baervelt Koren Gemengd Koor Dhr. J. Dennissen, Rijksweg Dameskoor Mw. G. Cuppen-Janzing, De Schup Zanglust Mw. A.v. Gestel, Wanmand Revival Dhr./mw. Straten, De Schoren Jeugdkoor Dhr./mw. Albers, Tulpstraat Kinderkoor Idem Giro/Bankrekening Postbank Rabobank t.n.v. Kerkbestuur H. Antonius Abt, Malden

24

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Brieven over de kerk tussen de generaties

Brieven over de kerk tussen de generaties Brieven over de kerk tussen de generaties bezinning 40 / 2011 1 Onder vermelding van de titel te bestellen bij: Raad van Kerken in Nederland Kon. Wilhelminalaan 5 3818 HN Amersfoort [t] 033 4633844 [e]

Nadere informatie

En toen was er voor mij niemand meer

En toen was er voor mij niemand meer En toen was er voor mij niemand meer Over godsdienst en incest De samenwerkende synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk de Gereformeerde Kerken in Nederland de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk

Nadere informatie

Het geloof in Christus vieren en verbreiden

Het geloof in Christus vieren en verbreiden Het geloof in Christus vieren en verbreiden in het derde decennium van de 21 ste eeuw In de afgelopen tien tot vijftien jaar zijn de parochies in ons aartsbisdom overspoeld met beleidsnota s, waarin vergaande

Nadere informatie

De kerk die toekomst heeft

De kerk die toekomst heeft De kerk die toekomst heeft De redactie van het Contactblad heeft me gevraagd een stukje te schrijven over de kerk van de toekomst, met als achtergrond de opgedane ervaring in Colombia en Rwanda. In Colombia

Nadere informatie

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel

Kontaktblad Groenmarkt. De spiegel Kontaktblad Groenmarkt De spiegel Als kind vreesde ik dat de spiegel me een ander gezicht zou laten zien of een blind, onpersoonlijk masker dat stellig iets gruwelijks zou verhelen. Evenzo heb ik gevreesd

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen in de gemeente Omgaan met verschillen in de gemeente Elke gemeente heeft te maken met uiteenlopende meningen. Deze verscheidenheid is zowel een rijkdom als een last. Want hoe houden gemeenteleden elkaar vast en voorkomen

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw

24 december, 21:30 uur Kerstavonddienst Grote Kerk. Programma Kerst en Oud/Nieuw S amen Officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Breda - 7e jaargang no. 10 - december 2014 Programma Kerst en Oud/Nieuw Zaterdag 20 december 14:00 Christmas Carols, Lutherse Kerk 19:30 Lessons and

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014

bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletinjaargang 17 nummer 1 maart 2014 In beeld Jouw beminnelijke gekriebel Ellen Terpstra pagina 4 Religieus Erfgoed Maria Roepaan pagina 28 Geroepen om te delen Wat

Nadere informatie

Nabestaan na zelfdoding

Nabestaan na zelfdoding Nabestaan na zelfdoding over verliesverwerking en de waarde van lotgenotencontact Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland 1 Leeuwarden, najaar 2001 eigen uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria..

mogen staan en samen mogen bidden: Wees gegroet, Maria.. Het is inmiddels bijna november. De Sinterklaasdrukte staat voor de deur, sommigen zien met enig verlangen uit naar de Adventstijd en het Kerstfeest. Dit artikel gaat over Lourdes en ik wil daarin mijn

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

De glans van Gods woord

De glans van Gods woord De glans van Gods woord Nederlandse Bisschoppenconferentie Brief over catechese "In elke fase van het levenslang durend catechetisch proces moet de catecheet op gepaste wijze verhalen hoe gelovigen, geleid

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie