BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA"

Transcriptie

1 Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 1 april 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel Geerts (ondervoorzitter), Lieven Dehandschutter (ondervoorzitter), Carl Hanssens, Wout De Meester, Boudewijn Vlegels, Guido De Waele, Luc De Ryck, Stephan Van der Gucht, Frans Windhey, Robby De Caluwé, Julien Mertens, Michel Du Tré en Jo De Cuyper deskundigen: Rik Daelman, Dirk Bulteel, Pieter Van Oost, Julien Van Geertsom, Jef Foubert en Peter Deckers andere: Bruno Machiels, Miet Deckers (waarnemers), Bart Casier (directeur), Saskia Fermont (adjunctdirecteur) en Iris Baeyens (verslaggeving) Verontschuldigd: Marina Van Hoorick (ondervoorzitter), Guy Tindemans (lid) en Piet Callens (deskundige) AGENDA 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 maart 2015 BEHEERPUNTEN 2. Agenda Raad van Bestuur van 8 april Regionale economie Bedrijventerreinen Beveren (Verrebroek): Aven Ackers toewijzing lot 13 Stekene: bedrijfsverzamelgebouw 4. Wonen Huisvesting Sint-Niklaas: VTS veiligheidscoördinatie bestek realisatie van private woongelegenheden tuinmuur buren Stekene: Bormte-Dorpsstraat kandidaturen verkoop stukje voetpad Beveren: t Congoke vraag tot verkoop woning 2 Beveren (Kieldrecht): Weverstraat vraag notaris Vercouteren in verband met akte afstand Toegevoegd agendapunt: Sint-Niklaas: Den Beenaert kandidatuur 5. LEADER 6. Burgemeestersconvenant: kick-off moment op 27 maart 2015 BELEIDSPUNTEN 7. Jaarverslag en jaarrekening Personeel 9. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden fiscus Vennootschapsbelasting BTW Interwaas Directiecomité van 1 april

2 10. Sociale economie: voedseldepot 11. Huisvesting Lokeren: Hoedhaar eventueel THV 12. ICT ipads Directiecomité ICT Waasland: voorstel plan van aanpak Informatieveiligheidsconsulent in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen 13. Waas fonds Project Beerkaaihuisje voorgedragen door de gemeente Waasmunster Project ICT Waasland voorgedragen door het piva egov in samenwerking met Interwaas Project Transporten voedseldepot voorgedragen door Interwaas 14. Waaslandhaven: Raad van Bestuur MLSO van 1 april Varia ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ BEHEERPUNTEN 1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het Directiecomité d.d. 4 maart 2015 Het verslag van het Directiecomité van woensdag 4 maart 2015 wordt eenparig en zonder opmerkingen goedgekeurd. 2. Agenda Raad van Bestuur van 8 april 2015 Het Directiecomité keurt de agenda van de Raad van Bestuur van 8 april 2015 goed. 3. Regionale economie Bedrijventerreinen 3.1. Beveren (Verrebroek): Aven Ackers toewijzing lot 13 Het Directiecomité neemt nota van de kandidaturen voor het resterende lot op Aven Ackers en beslist lot 13 toe te wijzen aan aanpalend bedrijf Recysmet aan de eerdere besliste voorwaarden. Voor Trans Trade Belgium nv lijkt het Logistiek Park Waasland een betere oplossing Stekene: onderzoek naar haalbaarheid bedrijfsverzamelgebouw Het Directiecomité neemt nota van de ruime interesse voor de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw op de industriezone Kleine Akker in Stekene en geeft opdracht om volgende stappen te zetten, zijnde het concretiseren van de ruimte-inname en het maken van afspraken met de gemeente Stekene over het ter beschikking stellen van het terrein. Daarna kan een procedure aanstelling ontwerper worden gestart. Interwaas Directiecomité van 1 april

3 4. Wonen Huisvesting 4.1. Sint-Niklaas: VTS A. Veiligheidscoördinatie renovatie gebouwen Het Directiecomité sluit zich aan bij het aanbestedingsverslag en beslist om de veiligheidscoördinatie voor de verschillende renovatie- en nieuwbouwprojecten die zullen worden gerealiseerd op de VTSsite in Sint-Niklaas toe te wijzen aan Nitra bvba op voorwaarde dat ze de nodige administratieve documenten kunnen voorleggen, waarvoor een verklaring op erewoord is toegevoegd. B. Bestek realisatie van private woongelegenheden Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken van de realisatie van de private woongelegenheden. Een bijzonder bestek om te komen tot een vorm van publiek-private samenwerking voor de realisatie van het private aandeel in het VTS-project werd in ontwerpversie voorbereid. Het betreft een gefaseerde procedure met een selectiefase en een gunningsfase naar analogie met een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, hoewel strikt genomen de opdracht niet valt onder de toepassing van de wet overheidsopdrachten. De stad is eigenaar van de gebouwen en treedt op als aanbestedende overheid, maar de procedure wordt conform de afsprakennota door Interwaas gevoerd in naam van en voor rekening van de stad Sint-Niklaas. C. Tuinmuur buren Na kennisname van de plannen voor het Technisch Instituut voor Breikunde (TIB) heeft de eigenaar van een grote parktuin aangrenzend aan de site mr. Colpaert als raadsman aangesproken. Interwaas ontving eind januari 2015 een schrijven van mr. Colpaert waarin een aantal bezorgdheden en randvoorwaarden werden opgenomen. Daarop werden gesprekken met de raadsman en de buren opgestart, die hebben geresulteerd in een compromis met de buren. Het Directiecomité neemt nota van de afspraken die zijn gemaakt met de buren met betrekking tot de afwerking van de grensmuur. De afspraken in verband met de afwerking van de grensmuur betekenen een (beperkte) bijkomende kost voor de renovatie van het TIB en dienen als voorwaarde te worden opgelegd naar de private partner bij de ontwikkeling van het reftergebouw Stekene: Bormte-Dorpsstraat A. Kandidaturen Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 12 aan de echtgenoten De Vos-Van Hove en kavel 10 aan mevrouw Antheunis, aan de eerder besliste voorwaarden. B. Verkoop stukje voetpad Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van een deel van het voetpad, gelegen aan de Burgemeester Dokter Eugeen Roggemanlaan in Stekene met een oppervlakte van 7 m² 76 dm², aan de heer Verdonck Beveren: t Congoke vraag tot verkoop woning 2 Het Directiecomité gaat akkoord met de verkoop van het onroerend goed mits: verbintenis tot naleving door de koper van de geldende verkoopvoorwaarden zoals bepaald in de originele akte; betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro vermenigvuldigd met het aantal kalendermaanden tot aan het verstrijken van de termijn van 10 jaar; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd. Interwaas Directiecomité van 1 april

4 4.4. Beveren (Kieldrecht): Weverstraat vraag notaris Vercouteren in verband met akte afstand Het Directiecomité gaat akkoord met de overeenkomst van afstand van lot 39 in de verkaveling Kouter in Kieldrecht mits: alle voorwaarden van de originele akte (en in het bijzonder de woonverplichting) worden vervuld door de nieuwe eigenaars (mevrouw Werrens en toekomstige nieuwe medeeigenaar); betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 250 euro vermenigvuldigd met het aantal kalendermaanden tot aan het verstrijken van de termijn van 10 jaar; een afschrift van de verleden akte wordt bezorgd Toegevoegd agendapunt: Sint-Niklaas: Den Beenaert kandidatuur Het Directiecomité gaat akkoord met het voorbehouden van kavel 25 aan de echtgenoten Ibrahim- Karkoukli, aan de eerder besliste voorwaarden. 5. LEADER Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het project LEADER. Op 9 februari 2015 werd Grensregio Waasland door het Provinciaal Management Comité erkend als nieuw LEADER-gebied binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Voor Grensregio Waasland werd Andy Bourriez vanaf 1 maart 2015 halftijds tewerkgesteld als LEADER-coördinator. Op 24 maart 2015 werden de plaatselijke groepen van de drie LEADER-gebieden uitgenodigd in het provinciehuis voor de installatievergadering. Vanwege een verhoging van de Europese subsidies voor LEADER werden de beschikbare middelen voor Grensregio Waasland verhoogd: voor de totale looptijd van PDPOIII is er ,98 euro beschikbaar om te besteden aan projecten en ,88 euro beschikbaar als werkingskosten (het grootste aandeel gaat naar de personeelskost). In de week van 5 mei 2015 zal een oproep worden gelanceerd om projecten in te dienen. Op donderdag 21 mei 2015 om 20 uur wordt een startdag georganiseerd voor potentiële projectpromotoren en alle andere geïnteresseerden in het gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas. Tot de week van 22 juni 2015 kunnen projectideeën worden ingediend. 6. Burgemeestersconvenant: kick-off moment op 27 maart 2015 Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot het project Burgemeestersconvenant: Op 27 maart 2015 organiseerde Interwaas samen met de dienst milieubeleidsplanning van de provincie Oost-Vlaanderen een kick-off vergadering voor het pilootproject Burgemeestersconvenant in het Waasland. De officiële ondertekening van het Burgemeestersconvenant Waasland klimaatland is gepland op vrijdag 19 juni 2015 om 10u30 in de lokalen van Interwaas. Deze datum valt in de Europese week van de duurzaamheid, wat heel wat potentieel geeft voor een goede communicatieactie. Interwaas Directiecomité van 1 april

5 7. Jaarverslag en jaarrekening Jaarverslag 2014 BELEIDSPUNTEN Het Directiecomité keurt de ontwerptekst van het jaarverslag 2014 goed en beslist de tekst voor te leggen aan de Raad van Bestuur van 8 april Jaarrekening 2014 Het Directiecomité keurt de jaarrekening 2014 goed en beslist ze aan de Raad van Bestuur voor te leggen met het voorstel om grootteorde 15% voor het Waas fonds te voorzien en dit enkel te bestemmen op de bovenlokale middelen; grootteorde 15% aan de reserves toe te voegen; het saldo uit te keren als vergoeding voor het kapitaal en als dividend, evenwel gekoppeld aan een volstorting van het kapitaal (uitgezonderd Moerbeke zie statuten). 8. Personeel 8.1. Stand van zaken aanwervingen A. Projectcoördinator Burgemeestersconvenant Het Directiecomité neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van een projectcoördinator Burgemeestersconvenant en beslist om de eerst beschikbare kandidaat in volgorde van de rangschikking van de jury te laten deelnemen aan de psychotechnische test en aan te werven in geval van positieve test. In geval van negatieve test of het niet aanvaarden van het contract, zal worden overgegaan naar de volgende kandidaat in de rangschikking. B. Erfgoedconsulent Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van een erfgoedconsulent. Het betreft een voltijdse aanwerving van onbepaalde duur op B-niveau. Er werden voor deze functie 49 sollicitaties ontvangen waaronder 4 zonder geldig sollicitatieformulier. C. Ruimtelijk planner Het Directiecomité neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot de aanwerving van een ruimtelijk planner en herbevestigt de beslissing van 24 september 2014 om over te gaan tot de aanwerving van een stedenbouwkundig tekenaar in volgorde van rangschikking door de jury in geval geen ruimtelijk planner kan worden aangeworven. D. Informatieveiligheidsconsulent Het Directiecomité neemt nota van de samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen voor wat betreft de aanwerving van een informatieveiligheidsconsulent (zie agendapunt 12). Interwaas Directiecomité van 1 april

6 8.2. Ter beschikking stellen projectmanager duurzaamheid van gemeenten Het Directiecomité neemt akte van de stand van zaken en herbevestigt de beslissing van 12 februari 2014 om op basis van het kostendelend principe de projectmanager duurzaamheid ter beschikking te stellen van Sint-Gillis-Waas (1 dagen/week) en Kruibeke (0,5 dag/week). 9. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden fiscus 9.1. Vennootschapsbelasting Door de specialist VenB van Grant Thornton werd een inschatting opgemaakt van de erelonen voor de begeleiding van Interwaas bij de aanvraag van een zogenaamde 'Voorafgaande Beslissing in fiscale zaken' bij de 'Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken'. Het Directiecomité gaat akkoord met hun voorstel BTW Het Directiecomité neemt kennis van de stand van zaken beslist de piste van de kostendelende vereniging verder te onderzoeken. 10. Sociale economie: voedseldepot Het Directiecomité neemt nota van de stand van zaken met betrekking tot de opstart van een centraal voedseldepot in het Waasland. Naar aanleiding van een opmerking betreffende de subsidiabiliteit van de kosten werden bijkomende inlichtingen ingewonnen. Op basis van deze verduidelijkingen en na het organiseren van proefritten in de afgelopen maand worden bijsturingen aan het stappenplan voorgelegd. 11. Huisvesting Lokeren: Hoedhaar eventueel THV Het Directiecomité beslist niet in te gaan op de vraag tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV), tenzij Van Roey Vastgoed nv de meerwaarde van de overeenkomst voor Interwaas kan duiden. 12. ICT ipads Directiecomité Het Directiecomité beslist de aankoop van 19 ipads Air 2 toe te wijzen aan de firma Switch. Het Directiecomité keurt het gebruikersreglement voor de ipads goed ICT Waasland: voorstel plan van aanpak Om de ambitienota voor een verbeterde digitale dienstverlening en e-government op Waas niveau om te zetten in de praktijk wordt het project ICT Waasland voorgesteld, waarvoor samengewerkt wordt met egov, een provinciaal intern verzelfstandigd agentschap specifiek opgericht om ICT-gerelateerde ondersteuning te verlenen aan lokale besturen. Het project omhelst aspecten van ICT, GIS en informatieveiligheid. De samenwerking met egov bestaat uit het ter beschikking stellen van provinciale ICT-gerelateerde profielen (ICT-coördinator, ICT-deskundige, GIS-coördinator, GIS-operator, informatieveiligheidsconsulent) aan: de Wase lokale besturen voor rechtstreekse ondersteuning; Interwaas Directiecomité van 1 april

7 een structuur die mogelijke samenwerking vorm geeft en concretiseert door samenwerkingsprojecten op te starten en te coördineren. Het Directiecomité neemt kennis van het stappenplan voor het project ICT Waasland en geeft opdracht dit verder uit te werken in een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost- Vlaanderen / egov Informatieveiligheidsconsulent i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen In het kader van hogervermeld project ICT Waasland was er op 13 maart 2015 een overleg tussen Interwaas en egov. Momenteel heeft egov drie informatieveiligheidsconsulenten in dienst en zij hebben de mogelijkheid om een vierde aan te werven uit de wervingsreserve. Deze persoon kan worden ingezet in de Wase gemeenten en OCMW s om een beleidsplan betreffende informatieveiligheid uit te werken per gemeente. Het Directiecomité beslist in te gaan op het aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen / egov en geeft opdracht om de concrete bevraging naar de behoefte bij de lokale besturen te starten en de opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor te bereiden. 13. Waas fonds Project Beerkaaihuisje voorgedragen door de gemeente Waasmunster Het Directiecomité draagt het project Beerkaaihuisje voor aan de Raad van Bestuur Project ICT Waasland voorgedragen door het piva egov in samenwerking met Interwaas Het Directiecomité draagt het project Inrichtingsfase ICT Waasland voor aan de Raad van Bestuur Transport voedselhulp Het Directiecomité draagt het project Transport voedseldepot voor aan de Raad van Bestuur. 14. Waaslandhaven Raad van Bestuur MLSO van 1 april 2015 Het Directiecomité neemt nota van de agendapunten van de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever van 1 april Varia Reportage over werken met doelgroepwerknemers van Interwaas en MLSO haalt leerprogramma middelbaar onderwijs Het Directiecomité neemt nota van de opname van het filmpje van de Maatschappij Linkerscheldeoever en Interwaas over het werken met doelgroepwerknemers in het lessenpakket voor het vak cultuurwetenschappen in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs. Interwaas Directiecomité van 1 april

8 15.2. Transitie Vormingplus Vormingplus organiseert op zaterdag 9 mei 2015 Toekomststreken, een groots transitie-evenement in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. De bedoeling is om bezoekers te laten kennismaken met een veelvoud aan duurzame initiatieven. Het Directiecomité neemt nota van de sponsoring door Interwaas voor een bedrag van 800 euro voor het maken van een kaart met alle duurzame initiatieven uit de regio Waas en Dender. Het Directiecomité beslist om niet deel te nemen met een stand op het transitie-event in de Stationsstraat BiblioWaas Het Directiecomité neemt nota van het antwoord van het kabinet van de minister van Cultuur op de gezamenlijke brief vanuit de Oost-Vlaamse bibliotheeksamenwerkingsverbanden en het overleg met de kabinetsmedewerkers rond de toekomst van de (Oost-Vlaamse) bibliotheeksamenwerkingsverbanden op 2 april Veranderen van energieleverancier voor aardgas Interwaas zegt haar huidige contract bij Electrabel op wat betreft de aankoop van aardgas en schakelt over naar het VEB, een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm belast met het verminderen van de energiekost van de Vlaamse overheid en al haar entiteiten. (w.g. Remi Audenaert, voorzitter en Lieven Dehandschutter, ondervoorzitter) Interwaas Directiecomité van 1 april

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA

BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ AGENDA Aanvang: 18 uur BESLUITEN VAN DE VERGADERING VAN HET DIRECTIECOMITÉ woensdag 4 maart 2015 Plaats: kantoren Interwaas Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Aanwezig: leden: Remi Audenaert (voorzitter), Christel

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010

Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 Verslag gemeenteraad 1 juni 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012

Activiteitenverslag 2011. Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Activiteitenverslag 2011 Goedgekeurd op de raad van bestuur van 24-04-2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 Situering 4 Van voorbereiding naar realisatie 4 Werking 6 Projecten 6 Centrale Werkplaatsen 6 Klein

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

nfo Jaargang 24 nr. 1 januari februari maart 2014 Stekenaars op de koffie bij hun voorouders Telers gezocht voor glastuinbouwcluster in Melsele

nfo Jaargang 24 nr. 1 januari februari maart 2014 Stekenaars op de koffie bij hun voorouders Telers gezocht voor glastuinbouwcluster in Melsele nfo tijdschrift over het Waasland Jaargang 24 nr. 1 januari februari maart 2014 Stekenaars op de koffie bij hun voorouders Telers gezocht voor glastuinbouwcluster in Melsele BiblioWaas genomineerd voor

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014

Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Verslag gemeenteraad woensdag 03 september 2014 Opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig:

Nadere informatie

www.waaserfgoed.be online!

www.waaserfgoed.be online! Jaargang 20 nr. 4 oktober - november - december 2010 Logo haarsnijderij Epouse Jacobs Stadsarchief Lokeren Ballonwedstrijd Sint-Niklaas, 1949 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas Ijspret

Nadere informatie

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015)

1 (gemeenteraadszitting van 3 februari 2015) 1 PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 3 FEBRUARI 2015 AANWEZIG: Wouter Raskin, voorzitter, Frieda Brepoels, burgemeester, Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh,

Nadere informatie

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot

Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Vlaamse overheid Inspectie RWO Afdeling Toezicht Multidisciplinair onderzoek Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen Aarschot Eindrapport 12/07/2012 Inhoudstafel INLEIDING 7 1 Informatie

Nadere informatie

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN

s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN s SCHELDE-LANDSUHAPSPARK - STATUTEN STATUTEN VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING "SLP" TITEL I AARD, NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art. 1. Rechtsvorm l. Tussen de deelnemers is een dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 27 SEPTEMBER 2012 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/09/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008

GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 GEMEENTERAAD DD. 29 OKTOBER 2008 Aanwezig M.M.: Filiep De Vos, burgemeester, Jan Stevens, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Jacques Debode, Georges Lambrecht,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie