Verborgen prostitutie in Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verborgen prostitutie in Utrecht"

Transcriptie

1 Verborgen prostitutie in Utrecht Kenmerken en hulpverleningsbehoefte van verborgen prostituees Arnt Mein Rianne Verwijs Lisanne Drost Marjolein Goderie Met medewerking van: Suzanne Hautvast (medewerker De Tussenvoorziening) Marianne Kirchner (medewerker De Tussenvoorziening) Vivina Reuling (student criminologie, Universiteit Utrecht) Maart

2 2

3 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Aanleiding en doelstelling onderzoek De beleidscontext Doelstelling en onderzoeksvragen 9 3 Uitvoering onderzoek Onderzoeksopzet Voorbereidende fase Verkennende fase Verdiepende fase Beoordeling bruikbaarheid verzamelde gegevens over verborgen prostitutie 15 4 Verborgen prostitutie in Utrecht Aard en omvang Kenmerken verborgen prostituees Vragen, problemen en hulpbehoefte Uitstappen Invulling hulpverlening Samenvatting kenmerken en hulpverleningsbehoefte verborgen prostituees 40 5 Naar een benaderingswijze van verborgen prostituees Huidige werkwijze medewerkers HAP en Doorstroom in vogelvlucht Aanpak in andere steden Tussenbalans en aanbevelingen Elementen voor een benaderingswijze van verborgen prostituees 47 Literatuur 51 Bijlagen 1 Topiclijst practitioners 53 2 Overzicht geïnterviewde practitioners 55 3 Internetvragenlijst 57 4 Semigestructureerde vragenlijst verborgen prostituees 63 5 Hulpverleningsmethodieken 65 6 Beknopt overzicht ervaringen andere steden 77 3

4 4

5 Verwey- Jonker Instituut 1 Inleiding Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van de stichting De Tussenvoorziening en de GG&GD Utrecht een verkennend onderzoek uitgevoerd naar verborgen prostitutie in Utrecht en een methodiek ontwikkeld om verborgen prostituees beter te bereiken. Onder verborgen prostituees verstaan wij in dit onderzoek prostituees die niet in het vergunde prostitutiecircuit werkzaam zijn en moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverlening en zorg. Zij werken doorgaans in clubs of privéhuizen, massagesalons, via escortservices, in hotels of thuis. Het onderzoek is uitgevoerd in 2010 op basis van documentstudie, analyse van websites en krantenadvertenties, (groeps) interviews en observaties. Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan wij in op de achtergrond en doelstelling van het onderzoek. In hoofdstuk 3 leggen wij verantwoording af voor de gekozen onderzoeksmethoden. Hoofdstuk 4 bevat een thematische weergave van de bevindingen van het onderzoek. In hoofdstuk 5 doen wij een beredeneerd voorstel voor een benaderingswijze van verborgen prostituees die werkzaam zijn in Utrecht. Wij danken de respondenten voor hun bereidwillige medewerking aan het onderzoek. In het bijzonder danken wij de medewerkers van De Tussenvoorziening en de leden van de klankbordgroep. 5

6 6

7 Verwey- Jonker Instituut 2 Aanleiding en doelstelling onderzoek In dit hoofdstuk staan wij stil bij de achtergrond en aanleiding tot het onderzoek, evenals de doel- en vraagstelling van het onderzoek. 2.1 De beleidscontext Prostitutiebeleid gemeente Utrecht Het Utrechtse prostitutiebeleid ligt in het verlengde van het landelijke prostitutiebeleid. Sinds de opheffing van het algemeen bordeelverbod in 2000 is de prostitutiesector gelegaliseerd. Gemeenten kunnen de prostitutie op lokaal niveau reguleren met een vergunningsysteem. Dat stelt hen in staat prostitutiebeleid te voeren dat is toegesneden op de lokale situatie. Utrecht kent een vergunningsysteem met een maximum van 54 seksbedrijven met 162 werkplekken (een maximumstelsel). Deze bedrijven mogen zich alleen vestigen op de plaatsen die in bestemmingplannen zijn aangewezen. Momenteel zijn de vergunningen verdeeld over raamprostitutielocaties geconcentreerd op het Zandpad en de Hardebollenstraat en vijf bordelen/privéhuizen verspreid over de stad. Daarnaast is er een tippelzone ingericht aan de Europalaan waarvoor maximaal 150 persoonsgebonden vergunningen worden verstrekt (website gemeente Utrecht). Dagelijks zijn er in Utrecht 350 à 400 prostituees actief in de vergunde locatiegebonden sector. Op jaarbasis gaat het naar schatting om ruim prostituees (Bestuursinformatie, gemeente Utrecht, 2009). Het wordt de laatste jaren steeds duidelijker dat de oorspronkelijke doelstelling van het opheffen van het bordeelverbod, namelijk het normaliseren van de prostitutiebranche, nog (lang) niet is gerealiseerd. Er is dan ook een wetsvoorstel in behandeling bij de Tweede Kamer om gemeenten beter in staat te stellen de prostitutie te reguleren en misstanden tegen te gaan. Mede hierdoor heeft de gemeente Utrecht eind juni 2010 het vergunningsysteem voor de raamprostitutie aangescherpt; het gewijzigde vergunningstelsel voor de raamprostitutie gaat op 1 november 2010 in. De wijziging is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee de gemeente, politie en Openbaar Ministerie mensenhandel en gedwongen prostitutie aan het Zandpad willen tegengaan. Onderdeel van de wijziging is de registratie van prostituees die in de raamprostitutie werken aan het Zandpad en in de Hardebollenstraat. De vrouwen worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met medewerkers van de GG&GD, die diverse gegevens van de 7

8 vrouwen registreren en tevens eventuele hulpvragen inventariseren. Onderdeel van dit pakket is een uitbreiding van de hulpverlening, waaronder extra capaciteit voor het uitstapprogramma (persbericht gemeente Utrecht, 27 oktober 2010). De Tussenvoorziening De gemeente Utrecht (te weten de GG&GD) heeft de hulpverlenings- en zorgaspecten van het prostitutiebeleid uitbesteed aan Stichting De Tussenvoorziening. De Tussenvoorziening verzorgt onder meer een opvangvoorziening voor prostituees aan de Europalaan en op het Zandpad: de Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP) en een hulpverleningsvoorziening voor (onder meer) (ex-)prostituees: Doorstroom. Doorstroom verzorgt ook het uitstapprogramma voor prostituees. Uit de recente evaluatie van het Utrechtse prostitutiebeleid blijkt dat de reguliere prostituees intensief gebruik maken van de diensten van het HAP en dat zij de werkwijze van het HAP waarderen (Bestuursinformatie, gemeente Utrecht, 2009). Uitstapprogramma Veel prostituees willen wel stoppen met hun werk, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Ze vinden niet gemakkelijk ander werk, onder meer vanwege hun lage opleidingsniveau en gebrek aan beroepsvaardigheden. Ook hun leefstijl en het sociale netwerk in het prostitutiecircuit spelen een rol. Verder hebben veel prostituees psychische en verslavingsproblemen of praktische problemen met huisvesting, financiën of hun verblijfsstatus (website gemeente Utrecht). In de gemeente Utrecht biedt De Tussenvoorziening prostituees al geruime tijd hulpverlening aan op basis van een subsidie van de GG&GD, waaronder sinds 2008 een geïntegreerd uitstapprogramma. Het betreft een traject op maat, waarin prostituees op verschillende leefgebieden hulp en begeleiding krijgen aangeboden, waaronder (crisis)opvang, psychosociale zorg, schuldhulpverlening en huisvesting. Medewerkers van De Tussenvoorziening leggen contact met de vrouwen, formuleren en behandelen mogelijke hulpvragen en er wordt een persoonlijk stappenplan opgesteld. Vanaf 2008 ontvangt de gemeente Utrecht (GG&GD) een rijkssubsidie voor een uitstapprogramma s voor prostituees (RUPS). De reguliere prostituees in Utrecht blijken goed op de hoogte van het uitstapprogramma, mede als gevolg van het outreachend werken door de medewerkers van Doorstroom. Het aantal aanmeldingen voor het uitstapprogramma overtrof in 2008 dan ook de verwachtingen. Hoewel (nog) niet alle aangemelde prostituees daadwerkelijk de prostitutie hebben verlaten, heeft de trajectbegeleiding al wel de nodige voorlopige resultaten opgeleverd, bijvoorbeeld in de sfeer van de schuldhulpverlening (brief B&W Utrecht, 14 september 2009). In 2009 zijn in de gemeente Utrecht in totaal 50 vrouwen begeleid, waarvan 11 uiteindelijk zijn gestopt met de prostitutie. Utrecht hoopt in 2010 nog eens 50 vrouwen te begeleiden (NRC Handelsblad, 23 februari 2010). 8

9 Intensiveren uitstapprogramma De Tussenvoorziening wil het gebruik van het uitstapprogramma verder uitbreiden en de opbrengst daarvan vergroten. In het bijzonder richten zij zich hierbij op de groep prostituees die zich onttrekt aan het gemeentelijke toezicht en aan hulpverlening en zorg, doordat zij werkzaam zijn in clubs of privéhuizen, via escortservices of thuis werken. In tegenstelling tot de groep prostituees die werkzaam zijn op het Zandpad of de Europalaan, is deze groep verborgen prostituees minder goed bereikbaar voor de medewerkers van het HAP en Doorstroom en mede daardoor minder bekend met haar voorzieningenpakket. De Tussenvoorziening wil dan ook een scherper zicht op deze groep om hen een passend hulpverleningsaanbod te kunnen doen, in het bijzonder op het punt van het uitstapprogramma. Stichting De Tussenvoorziening heeft aan het Verwey-Jonker Instituut gevraagd hier een onderzoek naar uit te voeren. 2.2 Doelstelling en onderzoeksvragen Gelet op het bovenstaande is het doel van het onderzoek tweeledig. Allereerst dient door verkennend onderzoek inzicht te worden verkregen in de aard, omvang en hulpverleningsbehoefte van verborgen prostituees. Dat wil zeggen prostituees die niet in het vergunde prostitutiecircuit werkzaam zijn en moeilijk bereikbaar zijn voor hulpverlening en zorg. Zij werken doorgaans in clubs of privéhuizen, massagesalons, via escortservices, in hotels of thuis. In de tweede plaats dient een werkwijze te worden ontwikkeld die de medewerkers van De Tussenvoorziening in staat stelt aan deze prostituees een passend hulpverlenings- en zorgaanbod te doen, in het bijzonder het (desgewenst) begeleiden bij het (op enig moment) uitstappen uit de prostitutie. De onderzoeksvragen In het onderzoek staan de volgende vragen centraal. Deel 1. Inzicht in aard, omvang en hulpverleningsbehoefte: 1. Hoeveel verborgen prostituees zijn naar schatting in Utrecht werkzaam, per prostitutievariant? 2. Wat zijn de kenmerken van de verborgen prostituees; onder andere leeftijd, welzijn, afkomst, sociale situatie, zelfredzaamheid? 3. Met welke vragen en problemen (per leefgebied) kampen de prostituees? 4. In hoeverre hebben de prostituees hierbij behoefte aan ondersteuning en begeleiding? 5. Van wie en hoe zouden zij ondersteuning en begeleiding willen ontvangen? 6. In hoeverre leeft de wens om uit de prostitutie te stappen? Welke belemmeringen ondervinden zij daarbij? 7. Hoe kunnen de belemmeringen worden weggenomen en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan? 9

10 10 Deel 2. Ontwikkeling nieuwe werkwijze: 1. Wat is de huidige werkwijze van Doorstroom? Wat zijn de kenmerkende elementen en/of stappen? Hoe ziet de werkwijze eruit? 2. Wat zijn de ervaringen met deze werkwijze, wat gaat goed en wat kan beter? 3. In hoeverre sluit deze werkwijze aan bij de (in kaart gebrachte) behoefte van bovengenoemde doelgroep? Waar sluit de werkwijze aan en waar doen zich lacunes voor? 4. Hoe kan worden voorzien in de eventuele lacunes? 5. Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om de nieuwe werkwijze te laten aanslaan? Welke belemmeringen moeten worden weggenomen?

11 Verwey- Jonker Instituut 3 Uitvoering onderzoek In dit hoofdstuk gaan wij in op de opzet en uitvoering van het onderzoek en beoordelen wij de bruikbaarheid van de verzamelde gegevens. 3.1 Onderzoeksopzet Zoals gezegd, is dit onderzoek tweeledig van aard. Het eerste deel van het onderzoek geeft een beeld van de aard, omvang en hulpverleningsbehoefte van de groep van verborgen prostituees in Utrecht. In het tweede deel wordt de benaderingswijze beschreven. Vanwege de uitgebreide vraagstelling is het eerste deel van het onderzoek breed opgezet. Het onderzoek is opgedeeld in drie fasen: Een voorbereidende fase waarin in overleg met de opdrachtgever het onderzoek is afgebakend en de verdere invulling is vormgegeven. Een verkennende fase waarin het veld in kaart is gebracht. Een verdiepende fase waarin interviews met verborgen prostituees plaats vinden. Het verschijnsel verborgen prostitutie speelt zich, zoals de naam al doet vermoeden, af in het verborgene. Het wordt gekenmerkt door vluchtigheid en snelle verplaatsing. Verder is er sprake van een grote diversiteit aan varianten van prostitutie. Dit maakt de doelgroep van het onderzoek niet gemakkelijk bereikbaar. Daarnaast willen prostituees en/of andere betrokkenen die er geld aan verdienen, niet altijd geregistreerd en gekend worden. In geval van onvrijwillige prostitutie kunnen er mechanismen spelen die verhinderen dat betrokkenen vrijuit kunnen of willen praten (Goderie, 2007). Om de groep van verborgen prostituees in het onderzoek te betrekken hebben wij dan ook een veelzijdige aanpak toegepast. Daarbij bleek een goede introductie en uitleg van het (doel van het) onderzoek van doorslaggevend belang, evenals onafhankelijkheid van de onderzoekers en de garantie van anonimiteit. In de volgende paragrafen beschrijven wij per fase de gebruikte onderzoeksmethoden en onze ervaringen met de gehanteerde methoden. Voor de methode die is gehanteerd bij het ontwikkelen van een werkwijze om de verborgen prostituees te benaderen verwijzen wij naar hoofdstuk 5. 11

12 3.2 Voorbereidende fase In de voorbereidende fase hebben we ons nader verdiept in het onderwerp. Met de opdrachtgever is gesproken over het doel en de verwachtingen van het onderzoek. Ook is stil gestaan bij de afbakening en reikwijdte van het onderzoek. De doelgroep van het onderzoek betreft vrouwen werkzaam in de (niet-vergunde) prostitutievarianten: thuiswerk, escort, clubs, privéhuizen, massagesalons of andere varianten die tijdens het onderzoek naar voren komen. De vrouwen zijn werkzaam en/of woonachtig in (zorgregio) Utrecht. De (reguliere) prostituees werkzaam op het Zandpad, Europalaan en Hardebollenstraat blijven in dit onderzoek buiten beschouwing, omdat deze groep reeds in beeld is bij de Tussenvoorziening. Mannelijke prostituees en jeugdprostitutie zijn niet meegenomen in het onderzoek Verkennende fase De verkennende fase was gericht op het in kaart brengen van het veld en het in contact komen met verborgen prostituees. Allereerst zijn twaalf practitioners (waaronder hulpverleners (n=1), toezichthouders (n=2), opsporingsfunctionarissen (n=3) en beleidsmedewerkers (n=5) geïnterviewd aan de hand van een gesprekspuntenlijst. 2 Daarnaast hebben we een groepsgesprek gevoerd met enkele hulpverleners werkzaam bij De Tussenvoorziening (HAP en Doorstroom). De interviews en het groepsgesprek waren er op gericht om een indruk te krijgen van de aard, omvang van de verborgen prostitutie, de zogenoemde hotspots en hot times en de hulpverleningsbehoefte. Naast deze geplande interviews met practitioners, hebben we ook ruimte gehouden voor observaties en spontane gesprekken met kenners van de lokale prostitutie. Dit zijn personen waarvan mag worden aangenomen dat zij op grond van hun functie of rol in de lokale gemeenschap zicht hebben op de (verborgen) prostitutie in Utrecht. We hebben met in totaal met 58 prostitutiekenners gesproken, waaronder: hotelmedewerkers (n=11), seksshopschouders (n=7), taxichauffeurs (n=6), buurtkenners (bewoners en/of ondernemers) (n=4), kapsters (n=2) en de partner van een prostituee (n=1). Daarnaast hebben wij gesproken met 27 prostituees werkzaam op het Zandpad of de Europalaan. De observaties en spontane gesprekken vonden overdag en s avonds plaats op verschillende locaties in Utrecht. Ondermeer in hotels (variërend van twee tot vijf sterren), de huiskamers van het HAP, hostels, op en rond het Zandpad en de 1 In overleg met de opdrachtgever is besloten de groep mannelijke prostituees buiten beschouwing te laten, gezien het feit dat er onlangs een onderzoek van Stichting Stade is verricht naar deze doelgroep. 2 Zie bijlage 1 voor de topiclijst en bijlage 2 voor een overzicht van de geïnterviewde practitioners. 12

13 Europalaan, taxistandplaatsen en in de binnenstad van Utrecht. Waar mogelijk zijn flyers uitgedeeld en achtergelaten in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans, met daarin een korte uitleg over het onderzoek en de vraag om medewerking aan het onderzoek (tegen een bescheiden vergoeding). Een tweede onderdeel van de verkennende fase bestond uit een internetsearch naar en krantenanalyse van advertenties van prostituees. We hebben diverse websites (n=30) geraadpleegd waar seksuele diensten worden aangeboden om zodoende verborgen prostituees in kaart te brengen. De naam van de vrouw, het mobiele nummer en een korte beschrijving van de advertentie zijn genoteerd. Daarnaast zijn het Stadsblad, de zaterdagkranten van het Algemeen Dagblad editie Utrecht en de Telegraaf van de maand juni bekeken op advertenties en zijn namen en mobiele nummers genoteerd. Vervolgens is een sms-bericht verstuurd naar alle mobiele nummers die voortkwamen uit de internetsearch en krantenanalyse. In het sms-bericht werd verwezen naar een online vragenlijst. Deze korte online vragenlijst is speciaal voor dit onderzoek ontworpen en gemakkelijk toegankelijk. Voor het invullen van de online vragenlijst kregen de vrouwen een bescheiden vergoeding. In de vragenlijst werd de vrouwen onder andere gevraagd naar de prostitutievariant waarin zij werkzaam zijn, de eventuele hulpbehoefte en hun ervaringen met eerdere hulpverlening. 3 Ook konden zij aangeven of zij benaderd mochten worden voor een interview. Het volgende sms-bericht is verstuurd naar de mobiele nummers die zijn geïnventariseerd: Wil je anoniem meewerken aan een onderzoek tegen een vergoeding? Wij zijn onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut en willen weten welke wensen en behoeften prostituees in Utrecht hebben op het gebied van werk, gezondheid, wonen en financiën. Wil je meer informatie of meewerken aan dit onderzoek, bel dan: of vul online een korte vragenlijst in via deze link: netq.nl/onderzoek/ In totaal is driemaal, in de maanden juni, juli en augustus 2010, een sms-bericht verstuurd naar de verschillende contacten. Per ronde zijn veertig tot vijftig verschillende contacten benaderd. In totaal zijn er rond de 150 sms-berichten verstuurd. Alle contacten zijn enkele dagen na het versturen van het sms-bericht telefonisch benaderd met de vraag of zij de sms hebben ontvangen en of zij wilden deelnemen aan het onderzoek. Ook bij dit contact werd verwezen naar de online vragenlijst. Deze arbeidsintensieve klus had een relatief geringe opbrengst. Slechts vier prostituees zijn door middel van deze methode betrokken in het onderzoek en hebben de internetenquête ingevuld. Eén van hen heeft tevens aan een interview meegewerkt. Het gaat om twee vrouwen die thuis ontvangen (waarvan één als BDSM-meesteres), een vrouw die in een massagesalon werkt en een escortdame. Drie van hen werken als zelfstandige. Hun leeftijden lopen uiteen van 26 jaar tot 54 jaar en hun opleidingsniveau van slechts lagere school tot hbo. Zij zijn alle vier van 3 Zie bijlage 3 voor de online vragenlijst. 13

14 autochtone afkomst. Vanwege de lage respons op de digitale vragenlijst (n=4) worden de resultaten niet afzonderlijk besproken, maar worden de bevindingen meegenomen in de bespreking per thema waar mogelijk. De lage respons op de sms-berichten en belrondes kan deels worden verklaard uit de bevinding dat in veel gevallen de telefoon tijdens het nabellen uitgeschakeld was of omdat de telefoonnummers afgesloten waren en zij derhalve geen bericht hebben ontvangen. Eén van de geïnterviewde prostituees zegt hierover het volgende: Om de Belastingdienst te ontduiken nemen vrouwen die illegaal in de prostitutie werken met regelmaat nieuwe telefoonnummers en zijn dan niet meer bereikbaar op het vorige nummer. Dit wordt bevestigd door de Belastingdienst. Daarnaast kwam naar voren dat advertenties met elk een eigen naam en mobiel nummer vaak behoren tot één en dezelfde vrouw. Zo kregen we tijdens het nabellen diverse malen dezelfde vrouw aan de lijn, terwijl zij slechts eenmaal benaderd waren. Eén van de vrouwen zei lachend: Ik word knettergek van al die sms jes van jullie. Deze vrouw bleek onder verschillende namen te werken en had de mobiele nummers doorgeschakeld naar één telefoonnummer. Tot slot zijn de sms-berichten en de internetenquête opgesteld in de Nederlandse taal, wat tot gevolg heeft dat alleen vrouwen die de Nederlandse taal beheersen via deze weg konden deelnemen. Gezien de relatief forse tijdsinvestering in relatie tot de geringe opbrengst op de internetenquête, hebben wij ervoor gekozen om deze niet te vertalen. 3.4 Verdiepende fase In de verdiepende fase is contact gelegd met de verborgen prostituees en zijn interviews afgenomen. Het betreft vrouwen die hebben gereageerd op het smsbericht, de flyer of die door de onderzoekers zijn benaderd via een practitioner of prostitutiekenner. De interviews vonden plaats aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst 4. Bij de werving van de verborgen prostituees is gekeken naar de spreiding over de verschillende prostitutievarianten en de nationaliteit. We hebben actief geprobeerd vrouwen met uiteenlopende etniciteit in het onderzoek te betrekken. Uit de internetsearch kwamen voornamelijk Nederlandse vrouwen naar voren. Om een advertentie te kunnen plaatsen dient de vrouw doorgaans de Nederlandse taal machtig te zijn. Er moeten immers verschillende handelingen worden uitgevoerd voordat de advertentie op de website kan worden geplaatst. De advertentie zelf is ook in het Nederlands. Om alsnog een goede spreiding te realiseren, hebben wij flyers in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans achtergelaten op diverse locaties waar (verborgen) prostituees komen. Daarnaast hebben wij expliciet aan gastvrouwen van clubs en de privéhuizen gevraagd of wij konden spreken met prostituees van een niet-nederlandse afkomst. 4 Zie bijlage 4 voor de semi-gestructureerde vragenlijst. 14

15 Wij hebben in totaal veertien verborgen prostituees geïnterviewd, waarvan vijf vrouwen werkzaam in een privéhuis, drie in een erotische massagesalon, drie in een club, twee thuiswerkers en één in de escort. De vrouwen hebben een uiteenlopende etniciteit, waaronder Nederlands (n=8), Bulgaars (n=2), Surinaams (1), Grieks (n=1), Pools (n=1) en Antilliaans (n=1). De interviews met de Bulgaarse vrouwen vonden plaats in het Engels aangezien zij deze taal beter beheersten dan het Nederlands. Tijdens het interview schakelden de vrouwen telkens even over op het Nederlands. De interviews namen per keer 1 tot 1,5 uur in beslag. Wij hebben ervoor gekozen om geen gebruik te maken van een tolk, omdat uit het veldwerk bleek dat de vrouwen waar wij mee in contact kwamen vrijwel zonder uitzondering voldoende Nederlands of Engels spraken. Verder hebben wij overwogen een ex-prostituee in te zetten als medeonderzoeker, om de doelgroep beter te kunnen bereiken. Er was echter geen ex-prostituee beschikbaar om mee te werken aan het onderzoek. De geïnterviewde vrouwen stonden vrijwel zonder uitzondering positief tegenover medewerking aan het interview en de gestelde vragen. Slechts één vrouw uitte zich negatief over het interview; dit betrof een verslaafde prostituee werkzaam thuis en op de Europalaan. Haar antwoorden waren kort(af) en zij vroeg regelmatig of het interview al klaar was en of zij de vergoeding al kon ontvangen. Na elk interview is de vrouwen gevraagd of zij nog andere prostituees kenden die wellicht mee zouden willen werken. Geen van de vrouwen bleek echter bereid om namen van collega s te geven, ook niet bij het benadrukken van anonimiteit en vertrouwelijkheid. De onderzoekers hebben alle vrouwen na afloop van het interview een visitekaartje gegeven en hebben daarnaast alle vrouwen nagebeld om hen nogmaals te vragen of zij namen van andere prostituees konden aandragen. Dit heeft geen nieuwe respondenten opgeleverd. 3.5 Beoordeling bruikbaarheid verzamelde gegevens over verborgen prostitutie Tijdens de verkennende fase is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld dat een gedegen meting van de omvang van de verborgen prostitutie(vormen) binnen de grenzen van het onderzoek niet goed haalbaar was. Er is daarom gekozen voor een meer kwalitatieve benadering, waarbij door middel van interviews en observaties is ingegaan op de kenmerken en de hulpbehoefte van de verborgen prostituees. Zoals verwacht was het in kaart brengen van de verborgen prostitutie, in het bijzonder het zoeken en vinden van verborgen prostituees die aan het onderzoek wilden meewerken, niet eenvoudig en arbeidsintensief. Niettemin hebben wij, gegeven de beschikbare tijd en het budget, veertien verborgen prostituees geïnterviewd. In totaal hebben wij 84 personen geïnterviewd en tal van observaties uitgevoerd. Naast de verborgen prostituees, waren dat practitioners (n=12) en 15

16 prostitutiekenners (n=58). Verder hebben wij tweemaal een groepsgesprek gevoerd met medewerkers van De Tussenvoorziening. De respondenten schetsen naar ons oordeel een rijk beeld van de praktijk van de verborgen prostitutie in Utrecht. Zij geven een goede indicatie van de kenmerken en hulpverleningsbehoefte van verborgen prostituees. De respondenten hebben niet alleen uitvoerig gesproken over hun eigen situatie, maar ook over die van hun lotgenoten. Bovendien sluiten de beelden die de drie groepen respondenten geven goed op elkaar aan. In onderlinge samenhang geven zij een consistente en bruikbare indruk van de verborgen prostitutie in Utrecht. Wij tekenen hierbij aan dat dit niet noodzakelijkerwijs het complete beeld hoeft te zijn. Mogelijk zijn er nog andere groepen verborgen prostituees werkzaam in Utrecht, die wij in het kader van dit onderzoek niet hebben weten te bereiken. Verder plaatsen wij nog twee kanttekeningen bij de verzamelde data. De Nederlandse prostituees zijn oververtegenwoordigd in de groep respondenten (n=8). Er hebben zes vrouwen van allochtone afkomst deelgenomen aan het onderzoek. Alle deelnemende vrouwen hebben bereidwillig meegewerkt aan het onderzoek en bleken relatief uitgesproken. Andere groepen, zoals (Noord-)Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische vrouwen, hebben wij op basis van de in het onderzoek gehanteerde methode niet weten te bereiken of wilden (ondanks aandringen) niet meewerken aan het onderzoek. Ten slotte volgt uit de overwegend kwalitatieve onderzoeksopzet dat op basis van de onderzoeksresultaten geen gegeneraliseerde uitspraken kunnen worden gedaan over de volledige populatie verborgen prostituees werkzaam in Utrecht

17 Verwey- Jonker Instituut 4 Verborgen prostitutie in Utrecht In dit hoofdstuk geven we op basis van het verzamelde materiaal inzicht in de groep verborgen prostituees. Allereerst staan we in paragraaf 3.1 kort stil bij de omvang van de verborgen prostituees in Utrecht, werkzaam in verschillende prostitutievarianten. Vervolgens worden in paragraaf 3.2 de kenmerken van de verborgen prostituees besproken, uitgesplitst naar leeftijd, nationaliteit, achtergrond en leefsituatie. Mogelijke vragen, problemen en concrete hulpbehoefte van verborgen prostituees staan centraal in paragraaf 3.3. Die paragraaf gaat in op de verschillende terreinen waar zich vragen en problemen kunnen voordoen en inventariseert de concrete hulpbehoefte. Paragraaf 3.4 beschrijft aspecten rondom uitstappen uit de prostitutie. Tot slot wordt in paragraaf 3.5 een uitwerking gegeven van suggesties voor de invulling en aanpak van de hulpverlening, zoals aangegeven door de respondenten. Ter illustratie zijn advertenties en citaten van de respondenten opgenomen. De namen van de verborgen prostituees zijn om privacyredenen gefingeerd. 4.1 Aard en omvang Deze paragraaf schetst per prostitutievariant op basis van de internetsearch en de interviews met de verschillende respondenten, waaronder practitioners, prostitutiekenners, prostituees werkzaam op het Zandpad of op de Europalaan en de verborgen prostituees, een beeld van de aard en omvang van de verborgen prostitutie. Zoals gezegd bleek het binnen de onderzoeksopdracht niet haalbaar om tot een gedegen schatting van de omvang van de verborgen prostitutievarianten te komen. Om die reden wordt hier op basis van het verzamelde materiaal slechts een grove schatting gegeven. De schatting van de omvang is gebaseerd op het beeld dat uit de gebruikte onderzoeksmethoden, de internetsearch en analyse van advertenties in kranten en de gesprekken met de diverse respondenten naar voren is gekomen Thuiswerkers Uit de internetsearch en krantenanalyse komen 150 advertenties naar voren van vrouwen die seksuele diensten aanbieden in Utrecht. Het merendeel van de vrouwen geeft aan klanten thuis te ontvangen. 17

18 Een voorbeeld van een advertentie van een thuiswerker 5 : Hoi geile jongens. Ik ben (..) en ontvang jullie graag in mijn woning in Utrecht voor (h) eerlijke sex. Op door de weekse dagen ben ik beschikbaar tussen 11 en 19 uur. Mijn weekenden hou ik voor mezelf. Neem contact op en ik geef je alle details voor een lekker afspraak. (bron: Daarnaast zijn er vrouwen die aangeven in een hotel te ontvangen, bij de klanten thuis te komen of liever op een andere plek willen afspreken. Hoi ik ben (..) En ik ontvang op maandag, dins, don en vrijdag in een hotel aan de rand van Utrecht. De kosten voor dit ontvangst zijn 150 euro voor een uur waar we tijdens dit uur gebruik kunnen maken van een heerlijk 2 pers bubbelbad of een ruime douche. voor ieders gezondheid en hygiëne doe ik alles safe, zoen niet en doe niet aan anaal sex. voor info kan je mij mailen of even bellen. (bron: Hallo heren en of stellen, ik ben (..) een leuke spontane blonde meid met mooie ondeugende blauwe ogen. je kan met mij in contact komen, en kan bij mij terecht in het midden van het land. ik doe buitensex, zodat ik jou heerlijk in de auto kan verwennen! Heb jij al zin? Graag bellen met nummerweergave anders pak ik niet op, vanwege vervelende ervaringen. liefs en tot gauw? 24 jaar! (bron: De 150 advertenties blijken, na telefonisch contact, niet tot 150 verschillende vrouwen te behoren. Een aantal vrouwen plaatst onder verschillende werknamen een advertentie en heeft de mobiele nummers vervolgens doorgeschakeld. Wanneer deze dubbelingen niet worden meegenomen, zijn er circa 50 vrouwen die in de periode juni tot en met augustus 2010 via een advertentie op internet of in een krant hun diensten aanbieden in Utrecht. Uit de interviews met practitioners, prostitutiekenners en reguliere en verborgen prostituees blijkt dat niet alle vrouwen die aan thuisontvangst doen een advertentie plaatsen. Deze vrouwen hebben bijvoorbeeld (vaste) klanten meegenomen nadat zij gestopt zijn met werken op de Europalaan of het Zandpad. Thuiswerker Menny zegt hierover: Ik heb geen advertentie op het internet, mijn klanten ken ik nog van mijn werk op de Baan. Toen ik op de Baan was gestopt wilden zij mij blijven zien. Soms komt er een nieuwe klant bij, dit gaat dan via via. Daarnaast ontvangen sommige vrouwen die werkzaam zijn in de vergunde sector, bijvoorbeeld op Zandpad of in een privéhuis, ook klanten thuis. Steffie, naar eigen zeggen een voormalig high class escortdame, nu als thuiswerker werkzaam, 5 Alle advertenties zijn letterlijk overgenomen van de website. Om privacyredenen zijn alleen naam en telefoonnummer verwijderd. 18

19 geeft aan: Toen ik nog werkte voor een vergund escortbureau in Amsterdam, had ik ook gewoon nog een advertentie op het internet staan. Het bureau kan hier niks over zeggen. Ik sprak ook vaak af met mijn klanten buiten het bureau om, meestal sprak ik dan af in een hotel. Inmiddels werk ik niet meer voor het bureau, ik heb een groot netwerk van klanten opgebouwd, ze weten mij te vinden. Seksinrichtingen zijn bekend met dit verschijnsel en proberen het meenemen van vaste klanten vaak tegen te gaan. Een gastvrouw geeft aan: Ik heb liever niet dat meiden buiten het werk met klanten afspreken, maar het gebeurt helaas wel. Dit mag niet, maar je hebt er niet altijd zicht op. Als een vaste klant opeens niet of minder komt, dan gaat er bij mij wel een belletje rinkelen. Geen van de respondenten kan een gedegen schatting geven van het aantal prostituees dat thuis ontvangt, maar geen advertentie plaatst Niet-vergunde escort en massagesalons/kapsalons Uit een zoektocht op het internet zijn verschillende niet-vergunde escortbureaus en massagesalons in Utrecht naar voren gekomen. Het is echter niet duidelijk hoeveel verborgen prostituees daadwerkelijk in dienst zijn bij deze bedrijven. Er zijn minimaal drie escortbureaus in Utrecht actief; op hun websites staan in totaal circa 25 vrouwen. Daarnaast zijn er minimaal twee niet-vergunde massagesalons met meerdere vrouwen in dienst. Een voorbeeld van een advertentie van een niet-vergunde massagesalon: Een heel spannende erotische massage met Body to body. Natuurlijk staat aan het einde een spetterende hoogtepunt voor jou die door een speciale massagetechniek zo lang mogelijk wordt uitgesteld. We beloven je een bijzonder vriendelijke en ongedwongen ontvangst, natuurlijk met een drankje en een leuk gesprek, een locatie waar alles erop afgestemd is om je optimaal te kunnen laten genieten. Sfeer, romantiek en vooral geen tijdsdruk. De massage duurt ALTIJD minimaal 1 uur. We beloven je verders hygiëne, discretie en persoonlijke benadering. Op het moment dat je binnen komt ben je hier gast. De tijd die we samen door brengen moet een bijzonder belevenis zijn voor je waar je graag aan terug denkt. Je kan erop vertrouwen dat er geen afspraak met je gemaakt word als je nummer??? bent. De masseuses (tussen de 24 en 35, allemaal slank, blank en getind) hier staan allemaal goed in het leven, hebben een baan en beschouwen dit hier als hobby. Daarom is ook geen van deze masseuses 5 dagen per week beschikbaar. Als je via telefoon reageert krijg je meer informatie voer wanneer welke masseuse beschikbaar is, maar je kan altijd afspreken van maandag tot zaterdag tussen 9.30 uur en uur. (AUB bellen met nummer herkenning). Vergoeding: 85,-- euro met 1 masseuse en 150,-- voor een heel bijzonder 4-handsmassage. Ontvangst: Utrecht niet in de binnenstad en je kan vrij parkeren voor het huis. (bron: 19

20 20 Zowel practitioners, prostitutiekenners als verborgen prostituees geven aan van het bestaan van de escortbureaus en massagesalons op de hoogte te zijn. Zij weten echter geen exacte cijfers te geven van het aantal vrouwen dat werkzaam is binnen deze varianten. Wel worden er vermoedens uitgesproken, het zou gaan om een grote groep. Escortdames gebruiken vaak hotels om afspraken met klanten te maken. Uit de observaties in hotels en gesprekken met prostitutiekenners zoals hotelmedewerkers en taxichauffeurs blijkt dat prostitutie in alle klassen hotels voorkomt, van high class hotels met zakenmannen op doorreis, tot de goedkoopste hotels met kamers die per uur kunnen worden gehuurd. Diverse taxichauffeurs die wij spraken brengen regelmatig prostituees naar hotels vanaf het Zandpad of de Europalaan. Een hotelmedewerker van een viersterrenhotel geeft aan dat de nachtreceptionisten soms vermoedens hebben dat er een dame wordt besteld door een gast in het hotel. Er wordt door het hotel geen actie ondernomen tegen vrouwen die zich s avonds of s nachts melden om een gast te bezoeken, behalve wanneer er sprake is van overlast voor de andere gasten. Ook worden de gasten hier niet op aangesproken. In hotels in de middenklasse komt het volgens diverse hoteleigenaren af en toe voor dat de hotelkamer wordt gebruikt als ontmoetingsplaats. In een budgethotel blijkt dat de kamerprijzen dusdanig laag zijn dat prostituees een kamer huren als goedkope slaapplaats na hun werk op het Zandpad. In een ander budgethotel blijkt na aanbellen en nabellen met de eigenaresse dat meerdere kamers worden bewoond en als werkruimte worden gebruikt door een groep jonge Oost-Europese prostituees. De hotelmedewerkers lijken de prostitutie met andere woorden oogluikend toe te staan. Uit de gesprekken met de hotelmedewerkers blijkt zij bij vermoedens van prostitutie niet ingrijpen. Als argumenten worden aangedragen dat men het nooit zeker kan weten of het om prostitutie gaat of simpelweg dat het hotel zich hier niet mee bezig houdt. Een groot aantal respondenten meent wat betreft de massagesalons en kapsalons dat er naar alle waarschijnlijkheid een aantal Thaise en Chinese massagesalons of kapsalons zijn, waar naast een reguliere massage of knipbeurt ook seksuele diensten worden aangeboden. Waar zijn de Aziatische vrouwen gebleven? Je ziet ze niet in de vergunde prostitutie, maar ze moeten ergens zitten! Het gaat hier echt wel om een groot aantal vrouwen, aldus een practitioner. Tijdens observatierondes is gesproken met ondernemers in dezelfde straat als een kapsalon of massagesalon, waarvan vermoedens waren dat hier tevens seksuele handelingen werden verricht. Een prostitutiekenner zegt over de aanwezigheid van een Chinese kapper in haar buurt: Een buurtbewoner gaat met regelmaat naar de Chinese kapperszaak om aan zijn trekken te komen. Op de vraag of wij in contact kunnen komen met die kapper zegt zij: Denk maar niet dat je van die Chinezen iets te horen krijgt, het is een gesloten gemeenschap, ze kunnen elkaar maken en breken.

Verborgen prostitutie in Utrecht

Verborgen prostitutie in Utrecht Verborgen prostitutie in Utrecht Kenmerken en hulpverleningsbehoefte van verborgen prostituees Arnt Mein Rianne Verwijs Lisanne Drost Marjolein Goderie Verborgen prostitutie in Utrecht Kenmerken en hulpverleningsbehoefte

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING. Achtergrond onderzoek. Aanpak

MANAGEMENTSAMENVATTING. Achtergrond onderzoek. Aanpak MANAGEMENTSAMENVATTING Achtergrond onderzoek In het kader van de aankomende Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) heeft de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) een

Nadere informatie

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche

binnen een vrij Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche 32 secondant #2 mei 2011 Onderzoek Amsterdamse prostitutiebranche Uitbuiting en m binnen een vrij Met verschillende landelijke en lokale maatregelen ter regulering van prostitutiebranche, is de afgelopen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v.dhr.mr. I.W. Opstelten Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding en doel van het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding en doel van het onderzoek Samenvatting Aanleiding en doel van het onderzoek Sinds 2009 stelt de regering voor om nieuwe wetgeving in te voeren om de misstanden in de prostitutiebranche aan te pakken. Onderdeel van dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren,

Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt. Dames en heren, Toespraak tijdens RUPS congres op 14 oktober 2016 Alleen gesproken woord telt Dames en heren, hartelijk dank voor de introductie en veel dank voor de uitnodiging van de organisatie om te mogen spreken

Nadere informatie

Closing brothels is closing eyes

Closing brothels is closing eyes Closing brothels is closing eyes Utrechtse sekswerkers na de sluiting van het Zandpad Prof. Dr. Dina Siegel (UU) i.s.m. Prof. Dr. Henk van de Bunt (EUR); Dr. Brenda Oude Breuil (UU); Marjolein Goderie

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven

Memo. 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven Directie Openbare Orde en Veiligheid Memo Datum Onderwerp 16 januari 2013 Concept-Richtlijnen voor voldoende toezicht in raamprostitutiebedrijven 1. Inleiding In de concept APV die voorjaar 2013 ter inspraak

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche

Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche Artikelsgewijze toelichting Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Samenvatting. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt:

Samenvatting. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Samenvatting Op 10 november 2009 is een voorstel van wet voor het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) ingediend dat zich richt op het verkleinen van lokale en

Nadere informatie

5. CONCLUSIES ONDERZOEK

5. CONCLUSIES ONDERZOEK 5. CONCLUSIES ONDERZOEK In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Achtereenvolgens worden de definitie van het begrip risicojongeren, de profielen en de registraties besproken.

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Opleiding erotische sector

Opleiding erotische sector Opleiding erotische sector Ben je gefascineerd door erotiek en ben je op zoek naar een bijbehorende lucratieve activiteit? Wil je je inzichten en kwaliteiten op seksueel, psychologisch en praktisch vlak

Nadere informatie

Notitie van Stichting De Rode Draad voor de Commissievergadering van 12 juni 2012

Notitie van Stichting De Rode Draad voor de Commissievergadering van 12 juni 2012 De Rode Draad is het kennis- en informatiecentrum voor sekswerk in Nederland. Onze missie is om de positie van sekswerkers te verbeteren door te informeren, signaleren, onderzoeken, adviseren en verbinden.

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Aan de leden van de gemeenteraad van Utrecht Behandeld door M. Kessels Doorkiesnummer 286 3672 E-mail m.kessels@utrecht.nl

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding en onderzoeksvragen

Samenvatting. Inleiding en onderzoeksvragen Samenvatting Inleiding en onderzoeksvragen Het algemeen bordeelverbod is op 1 oktober 2000 opgeheven in Nederland. De kern van de wetswijziging is dat vormen van exploitatie van prostitutie waarin meerderjarige

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. de liefde en ik

Inhoud. Mijn leven. de liefde en ik Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Gevoelens... 4 Hoofdstuk 2 Ontmoeten... 6 Hoofdstuk 3 Verliefd... 8 Hoofdstuk 4 Date... 10 Hoofdstuk 5 Verkering... 12 Hoofdstuk 6 Intimiteit... 14 Hoofdstuk 7 Seks...

Nadere informatie

Schat, ik ben even naar de hoeren!

Schat, ik ben even naar de hoeren! Schat, ik ben even naar de hoeren! Bordelen zijn gelegaliseerd, dagelijks gaan er naar schatting veertigduizend mannen naar de hoeren. Maar geen van hen vertelt wat hij heeft uitgespookt. Blijft hoerenlopen

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld

Fase I Voorvallen in de huiselijke kring Huiselijk geweld Samenvatting Dit onderzoek heeft tot doel algemene informatie te verschaffen over slachtoffers van huiselijk geweld in Nederland. In het onderzoek wordt ingegaan op de vraag met welke typen van huiselijk

Nadere informatie

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Crisiskaart Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Consulent Crisiskaart Nel van kempen Diane Hek Crisiskaart Wat is een crisiskaart: Een uitvouwbaar kaartje van bankpasformaat. Samenvatting

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Inleiding mr. Desirée Vliege MPA, plv. directeur Veiligheid en Bestuur, Ministerie van Veiligheid en Justitie Dames en heren, Hartelijk dank voor uw uitnodiging om hier vanmiddag te mogen spreken. Zoals

Nadere informatie

Over: www.bewareofloverboys.nl

Over: www.bewareofloverboys.nl 1 Naam: www.bewareofloverboys.nl Voordat je begint met de opdrachten? Lees dit door: Als je je niet prettig voelt bij het lezen van bepaalde dingen: Stop met het lezen van deze site. Praat erover met iemand

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Wensenkaart. Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad. Meisjes. Als jij uitgaat en een leuk jongen ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt?

Wensenkaart. Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad. Meisjes. Als jij uitgaat en een leuk jongen ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt? Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad Wensenkaart Als jij uitgaat en een leuk jongen ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt? onderbouw Dat we oogcontact hebben Echt niet! L Misschien wel Natuurlijk!

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Wensenkaart. Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad. Jongens. Als jij uitgaat en een leuk meisje ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt?

Wensenkaart. Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad. Jongens. Als jij uitgaat en een leuk meisje ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt? Wensen en grenzen Oefening 1.1 Werkblad Wensenkaart Als jij uitgaat en een leuk meisje ontmoet, wat hoop je dan dat er gebeurt? onderbouw Dat we oogcontact hebben Echt niet! L Misschien wel Natuurlijk!

Nadere informatie

mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel

mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel mr. M.K.A. Wijnbelt officier van justitie Mensenhandel Seksuele uitbuiting Arbeidsuitbuiting Seksuele uitbuiting / voorbeeld 1 Natasja (19 jaar) uit Hongarije Wordt door Hongaarse groepering naar Nederland

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg

Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Resultaten peiling aantal opzeggingen naar aanleiding van verzending beschikking en factuur voor de eigen bijdrage thuiszorg Enschede, 13 juli 2004 WD/04/1774/ebt ir. G. Vernhout drs. W. Dragt Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum 30 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen inzake signalen over misstanden in de illegale prostitutie

Datum 30 september 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen inzake signalen over misstanden in de illegale prostitutie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp

Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening i.r.t. prostitutie ----------------------------------------------------------- Kenmerk 386902 dp Aan de gemeenteraad. 1. Inleiding Omdat de totstandkoming

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving

Nadere informatie

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE?

GOED VRIENDJE? FOUT VRIENDJE? Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Veilig Thuis, tel.: 0800 2000 Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een uitgave van JIP Den Haag en Middin.

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten

Ghapro. Newsflash. In dit nummer. Juni 2015 Jaargang 1, nr.1. Nieuwsbrief voor Gerantes. Sekswerkers in Vlaanderen. Medische resultaten Ghapro Newsflash Juni 2015 Jaargang 1, nr.1 Nieuwsbrief voor Gerantes In dit nummer Sekswerkers in Vlaanderen Een diverse groep Medische resultaten Wat zijn de trends? Gonorroe in de keel Wat zijn de risico

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Kwetsbaar beroep. Samenvatting. Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam

Kwetsbaar beroep. Samenvatting. Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam Samenvatting Kwetsbaar beroep Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam Anton van Wijk Annemiek Nieuwenhuis Denise van Tuyn Tom van Ham Jos Kuppens Henk Ferwerda Samenvatting Kwetsbaar beroep

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Datum 18 mei 2011 Steller E. Koning Afdeling C&R Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser

Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie CU t.a.v. F. Visser Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 13 januari 2015 2014/482633 J.A.M. Lubbers 023-5113815

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting Samenvatting Samenvatting Jaarlijks doen vele jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking In Nederland een beroep op de hulpverlening. Een aanmerkelijk aantal van hen krijgt deze hulp van een LVG-instituut.

Nadere informatie

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145)

Figuur 1: Type zorg waarvoor men naar het buitenland ging (N=145) Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (R. Bes, S. Wendel, E. Curfs & J. de Jong). Ervaringen met zorg in het buitenland positief, Factsheet.

Nadere informatie

Sekswerk in Amsterdam

Sekswerk in Amsterdam Advies Informatie Adressen Sekswerk in Amsterdam Programma Prostitutie Amsterdam 2 De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat prostituees in de stad veilig, zelfstandig en onder goede omstandigheden

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU????

HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? HELP, IK WORD GEPEST, WAT NU???? In het kort Als je gepest wordt ga dan naar je mentor. Als je het moeilijk vindt je mentor in vertrouwen te nemen, ga dan naar je favoriete docent, juniormentor of de vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 19 april 2013 Onderwerp Prostitutiewet

Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 19 april 2013 Onderwerp Prostitutiewet 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG en Juridische Zaken Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies

Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Onderzoek Instagram Uitgevoerd door Scholieren.com in november 2015 Inhoud Voorwoord Steekproefsamenstelling Resultaten Conclusies Voorwoord Scholieren.com heeft haar bezoekers middels een enquête vragen

Nadere informatie

Wat is mensenhandel?

Wat is mensenhandel? Toespraak van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de Expertmeeting van de Nederlandse Vrouwenraad over de Istanbul

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar

2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2.10 Resultaten van het ITS onderzoek naar leerlingen met autisme in het primair en voortgezet onderwijs in het schooljaar 2003-2004 Samenvatting, conclusies en aandachtspunten 1 Autisme in het primair

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Evaluatie Utrechts Prostitutiebeleid

Evaluatie Utrechts Prostitutiebeleid Evaluatie Utrechts Prostitutiebeleid Eindrapport op basis van vier deelonderzoeken: - Overlast in relatie tot prostitutie - Gezondheid, welzijn en veiligheid van prostituees - Niet-vergunde, illegale en

Nadere informatie

# #$%#&#' ( &&)*++, (

# #$%#&#' ( &&)*++, ( # #$%#&#' ( &&)*++, ( " # $% % &'%% % ( ) * +$% # %, -.)/ - 0$'( 12 # ' """ Deze vragenlijst kun je gebruiken als je je wilt voorbereiden op het maken van een crisisplan. De vragenlijst kan jou helpen

Nadere informatie

I Datum: 2 8 AUG 2008 I

I Datum: 2 8 AUG 2008 I ei Gemeente Haarlemmermeer I Datum: 2 8 AUG 2008 I Briefnr.: 9 / 65051 Aan College van B&W 7.~0 In kopie aan Gemeenteraad aan: \X (paraan Afgedaan Onderwerp: Enquête Definitie Arbeid m.b.t. het beroep

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie