INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSTAFEL. Arbeidsongeval & Letselpreventie"

Transcriptie

1 INHOUDSTAFEL Arbeidsongeval & Letselpreventie

2 1

3 ARBEIDSONGEVAL DEEL 1 2

4 3

5 ARBEIDSONGEVAL I. UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVÉSECTOR Is de wet betreffende de arbeidsongevallen in de privé-sector op mij van toepassing? Basisprincipe Uitbreiding van de wet Personen waarop de wet niet van toepassing is Andere vergoedingsregelingen inzake arbeidsongevallen Wanneer word ik beschouwd als slachtoffer van een arbeidsongeval of van een ongeval op de weg naar en van het werk? Het arbeidsongeval Het ongeval op de weg naar en van het werk Wat moet ik doen wanneer me een arbeidsongeval overkomt? Uw werkgever moet het ongeval aangeven Beslissing van de verzekeraar De verzekeraar aanvaardt het ongeval en vergoedt u Schematische voorstelling van de regeling van een arbeidsongeval Waarop heb ik recht in geval van een arbeidsongeval? Het basisloon De tijdelijke arbeidsongeschiktheid De blijvende arbeidsongeschiktheid Betaling van de vergoedingen en renten Wat gebeurt er wanneer mijn ongeschiktheid verergert? Welke kosten worden ten laste genomen? Hoe wordt een dodelijk arbeidsongeval vergoed? Kosten voor overbrenging en begrafeniskosten Wie wordt vergoed?...35 II. ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL Principeschema Inleiding

6 3. Definitie van een ernstig arbeidsongeval Het omstandig verslag Het voorlopig verslag Definitie van een zeer ernstig ongeval met onmiddellijke melding Wie doet het onderzoek van ernstige ongevallen en wie maakt het omstandig of voorlopig verslag op? Aanstelling van een deskundige Indeling van de ondernemingen Enkele referenties van de veiligheidswetgeving...51 Bijlagen...52 III. VERZEKERINGSGENEESKUNDE Inleiding Juridische aspecten De professionele risicoverzekeringen Situering Gemeenschappelijke kenmerken De arbeidsongevallenverzekering Historisch Wat is een (arbeids-)ongeval? Schadeloosstelling Procedure...71 IV. DE JURIDISCHE AFHANDELING VAN EEN ARBEIDSONGEVALLEN- DOSSIER VOOR WERKNEMERS UIT DE PRIVÉ-SECTOR Theoretisch deel Wat is een Arbeidsongeval? Statistieken van arbeidsongevallen Op wie is de wet van toepassing? Bewijs van een Arbeidsongeval Situering van de sector binnen de sociale zekerheid Het Fonds voor Arbeidsongevallen De Arbeidsongevallenverzekering

7 1.8 Betwistingen Praktisch deel Doelstelling praktisch deel Voorstelling stageplaats Een lid komt bij ons langs op de rechtskundige dienst Omschrijving van de feiten De voorprocedure Twistpunten Gerechtelijke procedure Besluit V. ARBEIDSONGESCHIKT EN CONSOLIDATIE Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid Consolidatie, TAO en BAO VI. ARBEIDSONGESCHIKT(HEID) Wie kan een uitkering krijgen? Wie komt in aanmerking? Onder welke voorwaarden? Wat moet je doen als je arbeidsongeschikt wordt? De werkgever op de hoogte brengen Het ziekenfonds op de hoogte brengen Erkenning en controle Erkenning door de adviserend geneesheer Inlichtingsblad Vragenlijst zelfstandigen Controle door de adviserend geneesheer Verhoogde kinderbijslag Invaliditeit Erkenning en controle Bedrag van de uitkering

8 4.3 Voordelen Hoeveel bedraagt de uitkering De uitkering met hulp van derden Fiscus Stopzetting van de uitkering Spontane werkhervatting Gedeeltelijke werkhervatting Werkhervatting op beslissing van de adviserend geneesheer Pensionering Overlijden Terugvordering van uitkeringen Arbeidsongeschiktheid en ontslag Ontslag door de werkgever met opzeg of vergoeding Ontslag door de werkgever zonder opzeg of vergoeding Ontslag door de werknemer Beoordeling arbeidsongeschiktheid en terugkeer naar de arbeidsmarkt Inleiding Is de betrokkene arbeidsongeschikt? Aanvaarding van ander werk door betrokkene? Worden werkgevers geprikkeld tot het laten verrichten van (andere) arbeid door gedeeltelijk arbeidsongeschikten? Regelingen t.a.v. arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen en beroepsziekten Werk gerelateerde en overige arbeidsongeschiktheid Werk gerelateerde arbeidsongeschiktheidsregelingen Overige arbeidsongeschiktheidsregelingen VII. BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID Consolidatie Onderscheid tussen de gehele en de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid Welke schade moet worden geëvalueerd?

9 4. Voorafbestaande toestand Forfaitaire of concrete evaluatie van de schade? Praktisch Particuliere sector Publieke sector Alternatief Quid, in geval van heelkundige bewerkingen en andere behandelingen? VIII. VERSNELDE VERGOEDING VAN LICHAMELIJKE LETSELS Tekst van de overeenkomst Definities Algemeen principe en toepassingsmodaliteit Tegemoetkomingen ten voordele van de benadeelde persoon Aansprakelijkheid en verzekeringsdekking Medische expertise Toepassingscommissie IX. INDICATIEVE TABEL Kosten en uitgaven Voertuigschade gebruiksderving BTW Verplaatsings- en administratieve kosten Kledij en bagage Medische kosten na consolidatie Tijdelijke arbeidsongeschiktheid en invaliditeit Materiële schade Morele schade Verlies schooljaar Blijvende arbeidsongeschiktheid en invaliditeit Wijzen van vergoeding van de materiële schade

10 3.2 Verschillende vormen van schade Vergoeding per punt Overlijden Begrafeniskosten Schade ex haerede Morele schade van de nabestaanden Economische schade bij overlijden Intrest en provisie Vergoedende intrest Moratoire rente Opdracht medische expertise Procedure Voorafbestaande toestand Tijdelijke schade Blijvende schade Voor- en eindverslag Afstand van de expertise en hoger beroep Slotbeschouwingen Principes van schadeloosstelling van menselijke schade Indeling van menselijke schade X. GEDRAGSCODE BEHANDELING LETSELSCHADE Inleiding Kernwaarden Positief contact met waarborgen voor het slachtoffer Constructief overleg Passende oplossingen Termijnen schadebehandeling Eerste contact Behandelplan letslschade Informatie-uitwisseling Persoonlijke informatie Aansprakelijkheid Voorschotten Medisch traject Overleg over de schadevaststelling

11 14. Moeilijk objectief vaststelbare omstandigheden Als overleg vastloopt Keuze voor geschiloplossing Uitgangspunten geschiloplossing Beheersing van kosten en emotionele lasten Alle betrokkenen stimuleren elkaar om volgens de code te werken De Permanente Organisatie Keuzemenu

12 11

13 PREVENTIE OP HET WERK DEEL 2 12

14 13

15 PREVENTIE OP HET WERK I. HET WELZIJN VAN DE WERKNEMERS BIJ DE UITVOERING VAN HUN WERK Toepassingsgebied Algemeen Specifieke situaties Definities Algemene beginselen De bevoegdheden van de Koning Het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen De preventie- en beschermingsdiensten Inleiding Algemeen principe Principes betreffende de interne dienst De structuur van de interne dienst De oprichting van gemeenschappelijke interne diensten voor preventie en bescherming op het werk Opdrachten en taken van de interne dienst De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk De coördinatie en samenwerking De rechtspositie van de preventieadviseur Externe diensten voor technische controles op de werkplaatsen Strafsancties met betrekking tot de diensten voor preventie en bescherming op het werk Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk Het Comité voor preventie en bescherming op het werk Bijzondere bepalingen voor specifieke werksituaties Bijzondere bepalingen betreffende tewerkstelling op eenzelfde werkplaats Werken met derden Uitzendarbeid

16 7.4 Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen Definitie van ernstig arbeidsongeval Procedure Toezicht en strafbepalingen met inbegrip van de administratieve geldboeten II. WEGWIJZER ARBEIDSGEZONDHEIDSZORG Inleiding Risico s Risico-analyse Onderzoek van de werkposten Kanker & Carcinogeen effect Nacht- en ploegenarbeid Ioniserende straling Arbeidshygiënische monitoring Biologisch monitoring Psychosociale risicofactoren: stress op het werk Gezondheidstoezicht Onderworpen aan gezondheidstoezicht Beroepsziekten Geschiktheid aangepast werk reïntegratie Overleg en beroepsprocedure Communicatie en overleg Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties Werknemers tewerkgesteld in het buitenland Werken met derden Jongeren op het werk Moederschapsbescherming Rijgeschiktheidsattest Grensoverschrijdend gedrag Eerste hulp bij ongevallen Arbeidsongevallen Wegwijzer woordenlijst

17 III. VOORSTEL VOOR EEN AANBEVELING VAN DE RAAD OVER LETSELPREVENTIE EN BEVORDERING VAN VEILIGHEID IV. HET GEZONDHEIDSTOEZICHT OP DE WERKNEMERS Doelstellingen Voorkomen van risico s Stellen van preventieve handelingen Werkgever, werknemer, en comité voor de preventie en bescherming op het werk: verplichtingen, rechten en rol In welke gevallen is het gezondheidstoezicht verplicht? Lijsten opgesteld door de werkgever in het kader van het verplicht gezondheidstoezicht Voorlichting van de werknemers Praktische organisatie van de gezondheidsbeoordelingen Formulieren Organisatie van de medische onderzoeken Kostprijs van de medische onderzoeken De gezondheidsbeoordelingen in detail Voorafgaande gezondheidsbeoordeling Periodieke gezondheidsbeoordeling Onderzoek bij werkhervatting en bezoek voorafgaand aan de werkhervatting Spontane raadpleging Voortgezet gezondheidstoezicht De gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikte werknemer met het oog op zijn reïntegratie Uitbreiding van het gezondheidstoezicht Bepaalde categorieën van werknemers Verbodsbepalingen uit hoofde van de werkgever Restricties Verplichtingen voor de werknemer De beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Formulier voor de gezondheidsbeoordeling Bevorderen van tewerkstellingskansen

18 7. Overleg- en beroepsprocedure Overlegprocedure Schematische voorstelling van de overlegprocedure Beroepsprocedure Schematische voorstelling van de beroepsprocedure Gevolgen van de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Specifiek gezondheidstoezicht voor jongeren op het werk, stagiairs en werkneemsters tijdens de zwangerschap, de lactatie en na de bevalling Jongeren op het werk Stagiairs Overzicht jongeren op het werk en stagiairs De werkneemsters tijdens de zwangerschap en lactatie en na de bevalling Werknemers die blootgesteld zijn aan bepaalde agentia of arbeidsomstandigheden die specifiek gezondheidstoezicht vereisen Bijlagen V. MEDISCH TOEZICHT OP ABSENTEÏSME Wat? Voor wie? Waarom? Hoe? Tarief Bijkomende dienst VI. BELGISCH STAATSBLAD Ministerieel besluit tot vaststelling van het model Van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de Termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader van het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging. Handleiding

Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging. Handleiding Arbeidsongeval in de uitzendsector: aangifte, melding, onderzoek, opvolging Handleiding Uitgave januari 2008 Preventie en Interim vzw Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid Havenlaan

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Eind- en Toetstermen April 2015

Eind- en Toetstermen April 2015 Eind- en Toetstermen April 2015 01-04-2015 Pagina 1 01. Wetgeving 02. Gevaren, risico s en preventie 03. Ongevallen: oorzaken en preventie 04. Veiligheidsgedrag 05. Taken, rechten, plichten en overleg

Nadere informatie

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid

Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Wettelijk kader en instrumenten voor re-integratie bij de Vlaamse Overheid Statutairen & contractuelen Versie 26 augustus 2011 Inhoudstabel 1 Ziekte of privéongeval... 5 1.1 Inkomen... 5 1.1.1 Vastbenoemde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015 Nieuwe Wetgeving Programma 18/05/2015 Nieuwe of gewijzigde wetgeving - Risico chemische agentia (wijziging) - Eerste hulp lichte ongevallen/bijscholing EHBO - Termijn aangifte AO - Psychosociale risico

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

RE-INTEGRATIE. Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo

RE-INTEGRATIE. Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo RE-INTEGRATIE Dr Jan VRIELYNCK Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer Provikmo Brugge Werkgroep re-integratie Provikmo DOELSTELLING vraag van werkgevers: ziekenhuis, rustoord, thuisverpleging, metaal, betrokkenheid

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Disability management in Belgische ondernemingen

Disability management in Belgische ondernemingen Disability management in Belgische ondernemingen Partners Experten en bedrijven Financiële partners Dank Dit handboek werd ontwikkeld binnen het project DM@Work en met de financiële steun van ESF Vlaanderen.

Nadere informatie

Algemene regelgeving en praktische tips

Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips ARBEID EN OUDERSCHAP Algemene regelgeving en praktische tips 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

INDICATIEVE TABEL Versie 2008

INDICATIEVE TABEL Versie 2008 1 INDICATIEVE TABEL Versie 2008 Inhoudstafel Voorwoord I. Kosten en uitgaven A. Voertuigschade gebruiksderving - BTW B. Verplaatsingskosten administratieve kosten C. Kledij en bagage D. Medische kosten

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 VAN 1 APRIL 2009 BETREFFENDE HET VOEREN VAN EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING ------------------------ VERSLAG -------------- In het interprofessioneel

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG

PRAKTIJKBOEK ONTSLAG ARBEIDSOVEREENKOMSTEN PRAKTIJKBOEK ONTSLAG uitgave 2012 Advocatenkantoor Claeys & Engels (bijgewerkt tot 27 februari 2012) Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium NV

Nadere informatie